Download - Generic Imp Slokas

Transcript
Page 1: Generic Imp Slokas

Mantras for wealth:1. Om Lakshmi Vam shri kamaladhram svaha2. Jimi sarita sagar mahu jahiJadyapi tahi kamana nahi3. Bishva bharana poshana kara joiTakar nama Bharat asa hoi4. Om shrim hrim shrim kamale kamalalaye mahya prasidaprasida prasida svaha5. Omm shrim hrim shrim mahalakshmyai namah

For Marriage:

1. Taba janaka pai bashishtha ayasu byaha saja savari kaiMandavi shruta kirati Urmila kuwari lai hankari kai2. Katyayani mahamaye mahayogindadhishvariNandagopasutam devi patim me kurute namahFor having children:1. Devakisutam Govindam Vasudevam JagatpatimDehimeTanayam Krishna twam-aham Sharanagatah.

To have a son:

1. Sarvabadhabinirmukto dhanadhanyasutanvitahManushyo tatprasaden bhavishyati na samshayah2. Om hrim lajja jjalyam thah thah lah om hrim svahaFor safety of the child in the womb:1. Om tham tham thim thim thum them thaim thoum thah thah om

Curing fever:

1. Om namo bhagavate rudraya namah krodhesvaraya namahjyoti patangaya namo namah siddhi rudra ajapayati svaha2. Om vindhya vanana hum fat svaha3. Om namo bhagavate chhandi chhandi amukasya jvarasyashara prajjvilita parashupaniye parashaya fat4. Om namo maha uchchhishta yogini prakirna dranshta khadatitharvati nashyati bhakshyati om thah thah thah thah

Removing any disease:

1. Om Hrim hansah2. Om shrim hrim klim aim Indrakshyai namah3. Om sam, sam sim, sum sum sem saim sam saha vam vam vim vim vum vum vemvaim voim voum vam van saha amrita varech svaha.

For sound health:

1. Mam mayat sarvato raksha shriyam vardhaya sarvadaSharirarogyam me dehi deva deva namostute2. Om aim hrim shrim namah sarvadharaya bhagavate asyamama sarva roga vinashaya jvala jvala enam dirghayusham kuru kuru svaha3. Achyutam chamritam chaiva japedoushadhakarmani4. Om namo paramatamne para brahma mama sharire pahi pahi kuru kuru svaha

For curing piles:

1. Om chhai chhui chhalaka chhalai ahumAhum klam klam klim hum

Page 2: Generic Imp Slokas

For curing pox:

1. Om shrim shrim shrum shram shroum shrah om kharasthadigambara vikata nayanam toyasthitam bhajami svahaSvangastham prachandarupam namabhyatmabhibutaye

For stimulating digestive fire:

1. Agastyam kumbhakaranam cha shamincha vadavanalamBhojanam pachanarthaya smaredabhyam cha panchakam

For sound sleep:

1. Om agasti shayinah

For long life:

1. Hroum om jom sa om bhurbhuvah svaha omTryambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanamUrvarukamiva bandhanata mrityormukshiyamamritat

For children's diseases:1. Avyadajoangdhri manimanstava janvathoru,yajnoachyutah kati tatam jatharam ka hayasya

For removing obstructions and difficulties:

1. Sakal vighna vyopahin nahin tehinRama sukripan bilokahin jehin2. Sarva badha prashamanam trailokyasyakhileshvariEvameva tvayakaryamasmad vairi binashanam3. Om ram ram ram ram ram ro ro ram kashtam svaha4. Om namah shante prashante gum hrim hrim sarva krodha prashamani svaha

For winning court cases:

1. Pavan tanaya bala pavan samanaBuddhi viveka bigyana nidhana

To Keep safe from snakes:

1. Om Narmadayai vicharana2. Ananta vasukim shesham padmanabham cha kambalamShankhapalam dhritarashtram takshakam kaliyam tatha munirajam Astikam namah3. Om plah sarpakulaya svaha ashehakula sarva kulaya svaha

For removing the venom of snakes:

1. Garudadhvajanusmaranat vishaviryam vyapohati2. Nama prabhau jana Siva nikoKalakuta falu dinha amiko

To keep safe from theft:

1. Om kafall-kafall-kafall2. Om karalini svaha om kapalini svaha hroum hrim hrim hrim chora bandhaga thah thah

Page 3: Generic Imp Slokas

For peace and detachment:

1. Daihika daivika bhoutika tapaRama raja nahin kahu byapa2. Bharata charita kari mamu tulasije sadar sunahinSiya Rama pada prema avasi hoi bhava rasa birati

For removing doubt:

1. Rama katha sundar karatariSansaya bihaga unavana hari

For purification of thought:

1. Take juga pada kamala manavaunJasu kripa niramala mati pavaun

Reomova of the evil eye:

1. Shyama Gaura sundara dou joriNirakhahin chhabi janani trina tori

For vision of Sitaji:

1. Janakasuta jagajanani janakiAtisaya priya karunanidhana ki

To please Hanuman:

1. Sumiri pavan suta pavana namuApane basa kari rakhe Ramu

For devotion to God:

1. Bhagata kalpataru pranatahita kripasindhu sukaddhamaSoi nija bhagati mohi prabhu dehu kaya dari Rama

For acquiring knowledge:

1. Chhiti jala pavaka gagana samiraPancha rachita yaha adhama sharira

For God's forgiveness:

1. Anuchita bahuta kaheun agyataKshamahun kshama mandira dou bharata


Top Related