Download - songthien

Transcript
 • 1. NGUYEN MINHSongThien
 • 2. thay li ta Thien a tr thanh mot trong nhng tinh hoacua nhan loai. Ngay nay, t ong sang Tay ngita khong con xa la g vi thien va nhng congnang ky dieu cua no. Nhieu trung tam thc hanhva hng dan thc hanh thien quan a c hnhthanh tren khap chau Au. cac nc A ong, vimot truyen thong sau xa hn, thien a bat re vaotng t vien ln cung nh nho, va ngi ta gannh co the tm en vi thien khong may khokhan. Nhng o la noi ve nhng ieu kien benngoai. Con yeu to t than cua moi ngi lai lachuyen khac. Nghe biet ve thien, hoc hieu vethien, va song thien la nhng ieu khac nhau. Ngay nay nhng kien thc ve thien c phobien kha rong rai. Ngi ta hau nh de dang noira c nhng cho tinh yeu cua thien bang ngonng, va viec tranh cai nhau ve nhng cho tinhyeu o khong phai la cha tng xay ra. Ngi en vi thien trong boi canh o, thngri vao mot trong hai iem cc oan oi nghchnhau. 5
 • 3. Song thien Co ngi xem thien nh mot chu e, noi dungsieu tuyet, vi nhng khai niem bat kha thuyet,bat kha t ngh... V the, thng loay hoay ratlau trong nhng pham tru khai niem va cam thaythat kho khan trong viec tiep nhan thien... Mot so ngi khac lai nhn thien vi mot cachnhn qua gian d. Theo cach nay, thien tr thanhmot th ly thuyet n gian ma bat c ai cu ng cothe tm hieu c e roi bo sung vao cho nhngkhai niem dung tuc von a co qua nhieu trong moicon ngi. Mot trong hai cc oan ay eu rat de nhan ra,va khoi noi cung co the biet la chung khong manglai li ch thiet thc nao cho cuoc song. Tuy nhien,van e ay la, oi khi ngi ta khong i enmc cc oan, nhng thc s co nhng khuynhhng nghieng ve mot trong hai thai cc o. Slech hng nay lai khong phai luc nao cung dedang nhan biet. Va oi khi chung ta ri vao cho tdoi gat chnh mnh. Tap sach nay c viet ra nh mot li canhtnh cho chnh ban than tac gia, va mong moi cchia se phan nao vi nhng tam hon ong ieu vemot van e ma le ra a mang lai rat nhieu an vuicho nhan loai neu nh moi ngi trong chung ta 6
 • 4. thay li taeu hieu ung va lam ung trong mot chng mcnao o. Thien nh mot dong suoi mat, ma moi chungta eu la nhng ngi ang mang trong mnh cnkhat chay bong t ngan i. Ch nhn thay dongsuoi mat ay thoi, cung u e cho ta cam giac vuimng, de chu biet bao nhieu! Nhng e ap ngvi cn khat chay bong, ch nhn khong thoi thatchang ch g. Chung ta nhat thiet phai uong nc du la mot ngum nho cung se cho ta cam giacthoa man tc th. Va ch khi nao ta thc s cam nhan cnhng g ma dong nc mat trong lanh kia manglai cho t than moi chung ta trong cn khat bong,khi ay ta mi co the hieu c thien la g, vanhng g ta a hieu c qua ngi khac eu chcon la nhng ieu vu v, ng ngan. Tap sach nay cung se ch la nhng ieu vu v,ng ngan. Tuy nhien, no c viet ra e goi miban en vi dong suoi mat trong lanh, va mi banhay cui xuong e t mnh uong lay mot vai ngumnc suoi kia. Ban cung co the tam mnh trongdong suoi mat ay, neu nh ban muon, e thayrang cuoc song nay ch thc s co ay u y ngha 7
 • 5. Song thienkhi chung ta cam nhan c no ma khong ch lanhng hieu biet n ieu qua ly thuyet, khai niem. Moi chung ta eu co the mac sai lam. Mo ichung ta eu con co biet bao ieu e ban tam longh. Thien khong giup chung ta nhat thi xoa bomoi sai lam, nhng no giup chung ta nhan ro va ythc ay u ve moi sai lam cua mnh, va hngchung ta en mot tng lai ngay cang hoan thien.Thien cung khong giup chung ta nhat thi gat boc tat ca nhng ieu ban tam lo ngh, nhng nogiup chung ta biet cach e khong b cuon troi,nhan chm va anh mat chnh mnh trong nhngmoi ban tam lo ngh o. Vi nhng y ngha o, chung ta co the en v ithien nh mot nghe thuat song an vui, va v thema moi mot phut giay thc hanh thien se giupchung ta ngay tc thi cam nhan c nhng giatr, nhng y ngha mi me hn cua cuoc songnhiem mau nay. Chung toi khong ngh rang nhng ieu cviet ra ay hoan toan la nhng khuon thc haynguyen tac can phai c tuan theo. Tuy nhien, conhng ieu hay noi ung hn la rat nhieu ieu c trnh bay ay qua ung la nhng khuonthc, nhng nguyen tac, nhng no khong phai la 8
 • 6. thay li tanhng phat kien cua tac gia. o la di san ke thacua nhng ngi i trc, nhng tr tue sieu phamma nhan loai nay a rat may man co c. onggop that s cua tac gia ch la trnh bay nhng ieuay theo nh cach hieu cua mnh, qua kinh nghiemthc s cua ban than mnh. Va v the, co the conhng iem ung hoac sai trong o. Ngi vietmong moi c on nhan va chan thanh biet nmoi s ong gop xay dng ve noi dung tap sach. Thang 9 nam 2003 Nguyen Minh 9
 • 7. Song thien 10
 • 8. CHNG ICUOC SONG NHIEM MAUTh nhn vao cuoc song Trong suot nhng nam thang a troi quatrong cuoc i, co bao gi ban a tng danh ra motphan thi gian du la rat nho e th nhn vaocuoc song nay hay chang? Nhn vao cuoc song khong ch co ngha lanhn vao ngoi nha cua ban, s lam cua ban, gianh, thanh pho, lang que... Nhng th o euthuoc ve cuoc song, nhng ch nhn thay chungkhong thoi cha phai la nhn vao cuoc song. Thng th chung ta nhn vao cuoc song theongha la nhng g lien quan va chung ta c tiepcan hang ngay. Hay noi khac i, chung ta thngch chu y en nhng g ma chung ta cho la thietthc va co anh hng nhat nh en sinh hoathang ngay cua chung ta, c nhn thay va tiepxuc moi ngay. t khi chung ta ngh rang ngay ca 11
 • 9. Song thiennhng ieu ma chung ta cha tng nhn thay, tan au o rat xa xoi, cung van la mot phan trongcuoc song va co nhng anh hng nhat nh enchung ta. Hay danh ra oi phut e suy ngh ve nhng gban a thay biet ve cuoc song. Hay lien ket chunglai trong mot nhan thc bao quat, toan dien. Cothe ban se ngac nhien khi thay c nhng ieuma trc ay ban cha he ngh en. Co the la tren ng en ni lam viec moingay, ban van thng i di mot hang cay xanh.Nhng co bao gi ban ngh en hang cay ay nh lamot phan trong cuoc song? The ban co biet la moingay hang cay ay a loc sach cho thanh pho naybao nhieu la dng kh? Va neu v mot ly do naoo ma chung nga o xuong, hoac chet i, ban cobiet la ieu g se xay ra chang? That gian d nh trang giay ma ban ang ocnhng dong ch nay... Ban co bao gi ngh enbiet bao nhieu yeu to lien quan can en e co cmot trang giay nho nhoi trong tam tay cua banhay chang? Neu khong co rng cay, ngi ta khongthe co bot giay e lam ra giay. Khong co at aimau m, khong the co rng cay. Khong co ma,khong co nang... rng cay khong the ton tai va ln 12
 • 10. Th nhn vao cuoc songlen. Va neu khong co s hieu biet ve viec lam giayc truyen lai qua nhieu i, cung khong the cotrang giay... Hay ngh en tng s vat chung quanh ban.Khong co mot s vat nao co the ton tai oc lap makhong phu thuoc trc tiep hoac gian tiep vaonhng s vat khac. Mot khi moi lien he nay cnhn rong ra, ban se thay khong co mot s vat naolai khong co mot moi quan he nhat nh gan xanao o vi bat ky mot s vat nao khac. Vi s vat a nh the, ban se thay ra vinhng con ngi ieu nay lai cang ro ret hn. Lamsao chung ta co the ngh en mot s ton tai tachbiet vi nhng ngi chung quanh ta? Lam saochung ta co the co c hanh phuc, an vui... makhong quan he en nhng con ngi khac, cho dula nhng ngi ma lau nay ta van thng xem nhla xa la?... Cach nhn ve cuoc song nh the la mot cachnhn hp ly hn so vi cach nhn chia tach, phiendien ma a so thng mac phai. ieu nay giupchung ta hieu c mot cach de dang hn nhngmoi quan tam chung cua toan nhan loai nh vane moi trng, kh hau, thien tai... ieu nay cunggiup chung ta gan gui hn vi cac tam hon nghe 13
 • 11. Song thiens, nhng ngi co the danh phan ln thi giantrong cuoc song e ca ngi nhng ve ep cua hoa,la, co cay hay trang nc..., v ta biet rang chnhnhng ve ep ay quan he mat thiet en cuoc songchung ta nh the nao. Va mot cach vo cung thietthc, no giup cho moi chung ta nhng con ngi de dang gan gui vi nhau hn trong cuoc song.Va quay lai vi chnh mnh e hieu c chnh mnh, chung ta can en sthc nghiem nhieu hn la s suy dien, ly luan.Mac du vay, co nhng iem chung ma hau het moingi eu trai qua trong cuoc song va co the chiase cung nhau nh nhng kinh nghiem that s. Neu ban danh ra khoang mi hay mi lamphut e ngoi yen, khong lam g ca, va nhn laichnh mnh, co the ban se t thay ra c nhngieu ma rat nhieu ngi i trc chung ta a tngch ro. Dong suy tng cua chung ta khong bao gidng ngh. ieu rat la la t khi chung ta quan tamen s soi ong lien tuc cua no, nhng chnh ssoi ong ay la nguyen nhan lam cho cuoc song cua 14
 • 12. Va quay lai vi chnh mnhchung ta ngay cang met moi va chm am trongbao noi kho s, au n. Hay th quan sat nhngt tng en va i trong tam tng ban mot thigian ngan, ban se ngac nhien khi thay chung soiong biet bao nhieu! Hay th dep bo i nhng ttng ay, th ng ngh g ca xem sao. Moi khimot y tng en vi ban, hay t noi vi mnh:Toi ang ngh ngi, viec nay hay e vao luckhac. C nh the, ban hay th dep yen cac ytng en vi mnh, cho en khi khong con ytng nao en lam phien ban na. Ban co lam c nh the khong? Neu co, o sela chuyen rat la. V that ra van e hoan toankhong n gian nh the. Thng th ban khongthe dep yen cac y tng cua mnh mot cach dedang nh the au, bi v ieu nay chnh la muctieu nham en cua ca mot qua trnh cong phu thchanh thien quan, ma chung ta se tr lai e tmhieu ve sau. Tr lai van e ma chung ta va e cap ssoi ong lien tuc cua dong t tng. Khi chung tangh en qua nhieu viec, thng la chung ta changngh c ieu g sang suot ca. T xa xa, ngi taa biet en nang lc ky dieu cua viec tap trung ttng. Hn the na, chung ta co the t nhan thay 15
 • 13. Song thienqua kinh nghiem ban than cua mnh: nhng lucau oc thanh than, t suy ngh mong lung nhat,chnh la nhng luc chung ta sang suot nhat, co thelam viec au oc mot cach hieu qua nhat. Co the nao t ren luyen e luon song trongtrang thai thanh than, sang suot hay khong?Vang, o la ieu hoan toan co the lam c. Vaay chnh la muc tieu nham en cua mot cuoc songthien, va cung la nhng g ma chung ta se cungnhau trao oi. Tuy nhien, van e n gian nhngquan trong nhat can e cap en trc tien lachung ta phai t nhan ra c tnh soi ong lientuc trong dong t tng cua mnh. T iem xuatphat o, chung ta mi co the ban en nhngphng thc thc hanh ma trong nha thien goi lae oi tr. Dong t tng cua chung ta trong thc tekhong bao gi ngng bien ong. Khi ta cht nghen ieu g, mot t tng phat sinh ra. Thuat ngnha thien goi o la mot niem.1 Ke t niem phatsinh nay, se loi keo theo nhng t tng khac colien quan. Chung noi tiep nhau theo mot lo-gicnhat nh nao o ma chung ta van quen suy tng.1 niem: 16
 • 14. S lang ong t tngS noi tiep nay keo dai cho en mot thi iem naoo th co mot s viec khac manh me hn, loi keos chu y cua chung ta nhieu hn va sinh khi motniem khac. Khi niem nay sinh ra, th niem trcmat i. Tuy co sinh ra, co mat i, nhng khong lucnao la dt oan. Nha thien goi qua trnh nay laniem niem tng tuc.1 Bnh thng, dong ttng cua chung ta chu tac ong cua nhng skien xay ra hang ngay, va do o no cung soi ongmanh me nh chnh cuoc song quanh ta. Khichung ta thc hanh thien quan e lam lang ongt tng, s sinh khi cua chung se dan dan cchung ta biet en, han che i va lau ngay co thetr nen thuan thuc, em du.S lang ong t tng Buoi sang, khi uong tra, chung ta rot tra va otach va nhn thay nhng can tra chao ao, cuonlen trong tach nc. Thng th chung ta khonguong ngay, ma at tach tra nam yen tren bantrong mot luc e bt nong phan nao. Va ka, haynhn vao tach tra nhng can tra ang dan dan,1 niem niem tng tuc: 17
 • 15. Song thiendan dan chm lang xuong ay, e lai ben tren lamot lp nc trong xanh thoang bay len mot lankhoi nhe... Dong t tng cua chung ta la mot tach tra.Nhng can tra trong o nhieu vo ke. ieu khacbiet ay la khong may khi chung ta at tach trat tng cua mnh nam yen trong phut choc, hoacu e cho no c lang trong. Viec thc hanhthien quan giup ta lam c ieu o, va muc tieun gian nhat cua ngi bat au en vi thiencung ch la e biet cach lam c ieu o. ay, ban co the hoai nghi. V s dao ongcua t tng chung ta lam sao co the giong vi sdao ong cua mot tach tra? Va neu nh qua laung vay, th lam the nao e ta co the at tachtra t tng nam yen theo cach ma no co the sedan dan lang ong? Chung ta se khong va khong the nao ara ay mot s phan tch so sanh ve mat vat the egiai thch van e. Tuy nhien, bang vao thcnghiem, chung ta biet c co nhng s tngong nhat nh gia hai trng hp. Va hn thena, chung ta con biet rang, tach nc tra ch cothe lang ong khi c at nam yen tren ban, cont tng cua chung ta th co the c lam cho lang 18
 • 16. Tnh thc va nhan bietong khong ch trong luc ngoi yen, ma con ngay catrong nhng khi ta i ng, lam viec hang ngay... Neu ban a san sang, toi xin mi ban hay attach tra t tng cua ban xuong va chung ta secung nhau theo doi, quan sat...Tnh thc va nhan biet Co nhieu phng phap thc hanh viec ngoithien khac nhau danh cho nhng ngi va mibat au en vi thien. Neu ban tm en mot thienvien hoac t vien nao o e hoc thien, co the banse c day cho phep em hi th hoac theo doihi th. Cung co ngi bat au bang viec niemPhat. Cach quan sat mot e tai nao o cung co thethc hien nhng rat t khi c ap dung cho ngimi hoc... Noi chung, muc tieu au tien c at ra chongi hoc thien la quay nhn lai chnh mnh, nhanbiet c nhng thay oi, bien ong cua dong ttng, ma khong co bat c mot s tac ong naoen chung. Nhieu ngi that bai ngay trong bc au khit tng cua ho khong sao lang ong c ngay ca 19
 • 17. Song thiensau nhieu gi thc hanh thien quan. Van e khonghoan toan giong nhau moi ngi, nhng thongthng th sai lam hay mac phai nhat vao luc nayla s no lc khong ung hng. Hay quan sat mot em be ngu. Em va c mecho bu xong, khuon mat n mot nu ci vo t thoaman. Me at em vao trong noi. Co the em khoatay ap chan trong mot vai c ch phan oi nhe vphai ri xa me, nhng me biet la em ang buonngu. Va em ngu that, tren khuon mat van conphang phat nu ci vo t. Hau het trong chung ta khong may ai co cnhng giac ngu en de dang nh the. oi khi,chung ta can co nam hoac mi phut yen tnhtrc khi ngu; va co the la en mot vai gi khiang co ieu phai lo ngh. Va neu nh co mot homnao o chung ta biet mnh can phai ngu nhieu echuan b cho mot ngay mai lam viec cang thangchang han, chung ta se co gang e giac ngu encang sm cang tot. Oai am thay, chung ta thngthat bai trong nhng co gang nh the. Cang no lcco gang, giac ngu cang i xa va tham ch co ve nhkhong bao gi chu en... Van e ay la s co gang. Chung ta cang cogang bao nhieu th t tng chung ta cang phan 20
 • 18. Tnh thc va nhan bietkhang manh me bay nhieu. Va v the, thay v camgiac buon ngu, chung ta lai cang ngay cang thaytnh tao hn. Nhng ngi lan au tien ngoi thien cungthng ri vao mot hien tng tng t. Cangngan chan, dap tat, th nhng dong t tng cangtuon chay en manh me hn. Chuyen hom qua,chuyen ngay mai, chuyen gia nh, chuyen xa hoi...tram ngan muon th chuyen dng nh eu runhau keo en nh the s rang se khong co dp naokhac e c ta quan tam... Hnh anh tach tra co the tr lai vi chung tavao luc nay. Tach tra c lang ong mot cachhoan toan t nhien khi ta at no nam yen trenban. Khong can en bat c mot s tac ong nao,mot no lc can thiep nao t ben ngoai. Va neu banco y muon can thiep vao, ban se ch co the lam chono ong ay va ngan can qua trnh lang ong thayv la thuc ay. T tng cua chung ta cung ch co the clang ong mot cach hoan toan t nhien. Moi nolc, co gang cang cang thang cang gay them khokhan cho s lang ong cua t tng. V the, quatrnh ngoi thien xet cho cung la khong lam g ca.Tuy khong lam g, ma viec ngoi thien lai co mot 21
 • 19. Song thienmuc ch ro rang la lam lang ong t tng, v theno phai c xuat phat t cho biet ro la t tngchung ta ang dao ong, va trong suot qua trnhngoi thien cung phai duy tr c s nhan biet venhng dao ong, bien chuyen, phat sinh hay dieti cua tng niem tng. V the, tuy noi la khonglam g ca ma that ra la lam c rat nhieu. Chung ta co the hnh dung ra mot dong songang cuon chay e so sanh vi dong t tng lientuc bien ong cua chung ta. Dong song khong the nao ngan chan c.Dong chay ang hien hoa kia se tr nen d doi,manh me neu chung ta tm cach ngan no lai. Nose tm ra moi ngo ngach e thoat i, tm moi cache cong pha, lam sup o tat ca nhng g nganchan no... Dong t tng cua chung ta cung vay. T baolau nay no a quen chuyen ong, tuon chay...khong co bat c mot s ngan chan nao. Va s tuonchay o von d a la tnh chat t nhien cua no,chung ta lam sao ngan can c? Van e at ra cho chung ta khong phai langan chan hoac tieu diet moi niem tng. o laieu khong the lam c, va cung khong can thiet 22
 • 20. Tnh thc va nhan bietphai lam. Chung ta khong chan ng dong songt tng lai, ma la can phai lam chu c no, lamcho no chay theo ung hng ma chung ta mongmuon. Theo mot y ngha nao o, chung ta ngoithien bang cach lang le quan sat dong song ttng cua mnh, tnh thc nhan ra moi s bienchuyen va sinh diet cua tng niem tng, va quatrnh o giup chung ta lam chu c tnh the, lamcho lang ong tach tra t tng cua chung taxuong mot cach hoan toan t nhien. Khi nhan thc ung ve van e nay, chung tase thay viec ngoi thien ngay lap tc tr nen thoaimai, de chu hn. Moi sc phan khang trong tamtng lap tc b triet tie u. Chung ta tr nen hoahoan hn trong muc tieu nham en. V the, chungta khong cam thay cang thang hoac thuc bach.Chung ta khong t trach mnh la vong ong, nhieutap niem, hoac nghiep chng nang ne... nh ratnhieu ngi thng mac phai. Ta khong la ai ca,ta ch la ta, cai ta ang hien hu tat nhien vi tatca nhng mat tot cung nh mat xau ma ta a biet,va khong co g phai trach c no. t nhat th chungta cung ang tren con ng vn len s hoanthien va nhat nh chung ta se lam c ieu ovi quyet tam cua mnh. 23
 • 21. Song thien Nh vay, van e trc het at ra cho ngingoi thien chnh la phai tnh thc va nhan biet.Moi no lc, co gang cua chung ta phai hng enmuc tieu ay. Lang le theo doi va quan sat tng yniem khi len, thay oi va mat i, khong luc naobuong tha qua trnh ay. Ngi ngoi thien makhong lien tuc tnh thc va nhan biet la anh matchnh mnh, khong co hy vong g at en nhngket qua mong muon. Khi chung ta tnh thc va nhan biet, dong ttng cua ta co the la van nh cu khong co g thayoi, v that ra chung ta khong tac ong g enchung. Tuy nhien, nhng bien chuyen, dao ongcua dong song t tng gi ay c soi roi dianh sang cua s tnh thc va nhan biet. Khi tatnh thc va nhan biet nhng dao ong trong ttng, chung khong con co the loi cuon ta daoong theo vi chung, ma gi ay mot cam giac anon, yen tnh bat au hnh thanh trong chung ta:cam giac an on, yen tnh khi biet mnh a lam chuc tnh the. T ay, ta nhan ra s yen tnh ma ta at enhoan toan khong phai la do dt bo moi t tng,ma chnh la do ni s tnh thc va nhan biet. Tuych mi la mot bc khi au, nhng ngi hoc 24
 • 22. Tuy hai ma motthien ch can nhan ra c ieu nay la a co thethc s bat au nem trai mui v cua mot cuoc songthien. Nhng oi tng cua chung ta cung khong chla nhng niem tng nh va e cap en. Trongthc te, chung ta se dan dan hoc cach oi pho vinhng cam xuc nh buon, vui, thng, ghet, gian,hn... Noi chung, tnh thc va nhan biet bao gicung la nhng ieu ma chung ta phai luon duy tr.Hn the na, trong viec ngoi thien th ay va laphng tien ma cung va la muc ch nham en.Tnh thc va nhan biet giup ta thoat khoi s loicuon cua dong t tng xao ong, ma cung giup talam chu ca nhng cam xuc trong tam hon, vachnh trong s tnh thc va nhan biet ma chung tami co c s an on va yen tnh.Tuy hai ma mot en ay, ban co the se at ra mot cau hoi.Chung ta ngoi thien e tnh thc va nhan bietnhng chuyen bien trong dong t tng, nh vayth s tnh thc va nhan biet o la ta, hay dong ttng o la ta? 25
 • 23. Song thien a so ngi mi hoc thien thng co ac camvi nhng niem tng luon dao ong, va cho rango chnh la ke thu cua tam tnh thc. Trong nhathien goi cac t tng dao ong en va i, sinh vadiet lien tuc ay la vong niem, hay tap niem. Cons tnh thc va nhan biet ma chung ta va banen c goi la chanh niem. S phan biet goi tennh the cung lam cho khong t ngi i en chochia tach chanh niem va vong niem nh la hai oitng trai ngc nhau. Va cung that de hieu khichanh niem c xem la phe ta ma vong niemtat nhien la phe ch. That ra, neu bao chanh niem la ta ma vongniem chang phai la ta, vay khi cha thc hanhthien quan, cha co chanh niem, cai ta le naocha tng hien hu hay sao? Va khi thc hanhthien quan, co c chanh niem, neu bao chanhniem ay la ta, vay cai ta o la t au sinh ra? Rorang s phan biet nay a i en cho be tac. Tuy nhien, chanh niem nhan biet vong niemla ieu co that. Vay le nao cung luc co ca hai caita, mot cai ta vong niem va mot cai ta chanhniem? Cach hieu nay cung khong on. V the, i sau vao thien quan chung ta senhan ra chanh niem va vong niem that ra cung 26
 • 24. Tuy hai ma motch la t ni tam sinh khi, khong the chia tach rathanh hai oi tng khac nhau. Chnh ieu naygiai thch c ly do v sao khi chung ta cang cogang dep bo cac vong niem i th chung lai cangsinh khi manh me hn, nhng mot khi anh sangchanh niem bat au soi roi th t nhien dong songtap niem se tr nen hien hoa, de chu. Chanh niem hay vong niem, hay goi ten theomot cach khac, chan tam hay vong tam, khongphai la hai oi tng e chung ta co the lay hoacbo. Bo vong tam i th cung khong co chan tam.Chung ch la hai bieu hien khac nhau cua cungmot tam. Trong nha thien thng dung hnh anhsong va nc e minh hoa cho ieu nay. Song hienra tren mat nc nh nhng hnh anh ca biet, cuthe, nhng song o cung chnh la nc. Mat ncyen lang kia, tuy nhn thay co s khac biet, nhngcung chnh la song. Song va nc tuy hai ma mot.Co the co nhng luc song lang e nc yen,nhng t choi khong tha nhan song th cungchang con co nc. Tng t nh the, khi chung ta duy tr cchanh niem, thng xuyen tnh thc va nhan biet,th song vong niem se dan dan lang xuong, vamat nc chan tam hien hien yen bnh. Con khi 27
 • 25. Song thienchanh niem b mat i, ngoai canh tac ong vaotam se de dang lam cho nhng t song vongniem noi tiep nhau ma noi len khong cung tan. Hieu c nh vay, ngi ngoi thien se khongcon ac cam vi vong tam, ma se co thai o o n hoahn, cam thong hn. Ngay t thai o o, anh sangchanh niem mi co the bat au toa chieu e manglai s sang suot can thiet giup chung ta nhan ravan e. Hnh anh song va nc con cho thay tnh chatong the gia chan tam vi vong tam. Khi chungta hnh dung chanh niem nh ngon en soi sangvao nhng chuyen bien, thay oi cua dong song ttng, chung ta thng nham lan mot ieu la,nhan thc ve tam nhan biet vi tam vong ongnh hai tnh chat khac biet, tham ch trai ngcnhau. Tuy vay, that ra th chung ch la mot, ongnhat vi nhau ve ban chat. V the, chanh niemkhong pha tan hoac diet tr vong tng nh nhieungi van thng noi, ma la chuyen hoa chung,a chung tr ve vi ban chat yen tnh, sang suotvon a san co. Vao buoi sang khi mat tri len, chung ta nhnthay cay la trong vn toa sang mot mau xanhti mat. Mau la xanh ta nhn thay o co c la 28
 • 26. Tuy hai ma motnh ni anh nang mat tri. Tuy ve mat hien tngchung ta nhn thay anh nang va mau xanh cua lala hoan toan khac nhau, nhng ve mat ban chatchung ch la mot. Anh nang a i vao la cay, cotac dung chuyen hoa e tao ra mau xanh cua la,nen la xanh vi nang that ra ch la mot. Khong coanh nang th khong co mau la xanh. Cung vay,tam an tnh sang suot co c nh vao chanhniem, cung la qua trnh chuyen hoa do anh nangchanh niem tac ong len la cay vong tng masinh ra. V the, ve ban chat cua chung la tuy haima mot. Nhng chung ta cung ng voi va ong nhatca hai thanh mot, bi v chung tuy la mot ma vanla khac nhau. Neu co the ong nhat chung hoantoan vi nhau th viec ngoi thien chang con ly dog e ton tai. Nang la nang ma la xanh la la xanh.Chanh niem la chanh niem ma vong tng van lavong tng. Anh sang chanh niem can phai cthap len, khong ch e soi sang vao dong songvong tng, ma cung la e soi sang cho chnh no.V the ma chung ta co the biet la ang biet, cothe y thc c trang thai ang y thc. Noi cachkhac, cai biet va oi tng cua cai biet, hay noitheo Duy thc hoc la tam nang quan va tam s 29
 • 27. Song thienquan, la khong the tach ri nhau, v cai biet cungla oi tng cua chnh no. V the, mot khi chung ta nhan ra c chanhniem va b mat, th lap tc chanh niem se tr vevi chung ta cung ngay trong luc o. Noi mot cachkhac, tam chanh niem khong ch giup ta nhan bietvong tng, ma no con giup vao viec duy tr chnhno.Sang va toi Khi chung ta that s duy tr c chanh niem,tc la s tnh thc va nhan biet, tat ca nhngniem tng sinh khi, chuyen bien hay mat i euse c theo doi va quan sat. Khi soi roi anh sang chanh niem vao motniem tng, chung ta vo hieu hoa nhng tac ongloi cuon, thoi thuc cua no. Gia s chung ta nh en mot chuyen bc mnhtrc ay, thng th chung ta khong ch nh enkhong thoi, ma nhng cam xuc tng ng cung setheo vi niem tng ay ma khi len. oi khi,chung ta nh song tr lai trong nhng giay phutbc mnh, kho chu o. 30
 • 28. Sang va toi Khi chung ta duy tr c chanh niem th sviec hoan toan oi khac. Niem tng ch la niemtng. Chung khong con kha nang loi keo, cuonhut chung ta vao bat ky mot trang thai lien quannao. Chung ch co the sinh ra, ton tai va mat idi anh sang cua chanh niem. Hay noi cach khac,chung tr nen ngoan hien, de chu ch khong conhung han, lam chuyen nh trc ay. Moi mot cam xuc phat sinh trong ta cung chutac ong tng t cua chanh niem. Chung ta cungco the goi nh en chanh niem ngay ca sau khimot cam xuc kho chu a sinh khi. Khi ban buonbc chang han. Tam trang buon bc se cp i cuaban s thanh than, yen on, va mang en nhieu hequa kho chu tat nhien cua no. Khi biet mnh angbuon bc, ban co the goi nh en chanh niem.Chanh niem soi roi mot cach on hoa vao s buonbc trong long ban, va ban biet la mnh ang buonbc. Vi tac ong song hanh khi chanh niem cduy tr, s buon bc se ch la buon bc. Chung hienra e c tha nhan di anh sang chanh niem,va ch the ma thoi. Tuy ban khong dt bo i sbuon bc, nhng s hien dien cua no khong con cothe gay hai g cho ban ca. No co mat o nh lamot phan trong chanh niem, va v the khong conco the loi keo ban chm sau vao nhng cam xuc 31
 • 29. Song thienkho chu khac nh thng le. Ban nhan biet cs sinh khi va ton tai cua no, ong thi cung bietchac la no se diet mat i. Qua trnh o c dienra mot cach t nhien khong can en bat c mot scan thiep nao. V the, ban khong co g phai khochu vi no. Moi cam xuc phat sinh ra trong long ban, khic at di s soi roi cua anh sang chanh niemcung eu se chu mot tac ong tng t. Khi ban thap len mot ngon en trong phongtoi, anh sang toa ra va bong toi bien mat. Ta vanthng cho rang anh sang a ay lui hoac tieudiet mat bong toi. Cach nhn nhan nay xuat phatt s chia tach gia bong toi va anh sang nh lahai oi tng trai ngc nhau. Thc ra van ekhong han la nh vay. Sang va toi ch la hai hientng thay oi khac nhau ma khong he co s oikhang, xung ot. Khi ngon en c thap len,bong toi tr thanh anh sang. o ch la mot s thayoi ve mat hien tng ma thoi. Khi chung ta song trong chanh niem, chung tathap len mot ngon en sang. Bong toi vong tnghay cac cam xuc buon, vui, hn, gian... khong he bdiet mat i, ma chung c soi roi e tr thanhanh sang. V chung tr thanh anh sang, nen 32
 • 30. Sang va toichung khong con la nhng buon, vui, hn, gian...nh trc o, ma t chung cung toa sang len anhsang chanh niem. Khi nhn nhan theo cach nay, chung ta khongngoi thien e diet tr cac vong tng hay camxuc cua mnh. Ta biet chung la bong toi ang tranngap trong tam thc cua ta. Ta ch lang le thaplen ngon en chanh niem va roi quan sat s sinhkhi va chuyen hoa cua chung. Ngi ngoi thiench la e nhan biet nhng y tng, cam xuc cuamnh phat sinh, ton tai, chuyen bien va diet matnh the nao. Qua trnh o c soi roi bi chanhniem. Chung ta khong phan xet, anh gia ve tngy tng, cam xuc la ung, sai, ta, chanh... Chungta ch can biet en s hien dien cua chung mathoi. Mot cai biet t no a lam nen tat ca. Khi ta biet, tc la ta lam chu c nhng ttng, cam xuc, thay v e cho chung loi keo, saikhien ta nh thng tnh. V the, ch can ta biet,ta se thay moi viec chang co g la nghiem tronghay ang s na ca. Tat ca roi t no se tuan tdien ra. Nh khi ta xem mot cuon phim, neu buongtha vao chuyen phim, roi ta se buon, vui, lo, s...theo vi cac nhan vat trong phim. Nhng ch canta biet la mnh ang xem phim, th nhng buon, 33
 • 31. Song thienvui, lo, s... o t nhien khong con co the tac ongg en ta c na. Truyen phim roi se ket thuc,cung nh nhng t tng, cam xuc a sinh khitrong tam ta khong the nao ton tai mai mai. Anhsang chanh niem giup ta nhan thc ung moi viecva khong b cuon hut vao dong xoay cua chung.Chnh ngay trong y ngha nay, khi co c chanhniem la ban cung bat au co c s an on, yentnh trong tam hon.Than tam thng an lac Khi bat au en vi thien, chung ta thngkhi s bang cach tap ngoi thien. Va nh a trnhbay, ngoi thien la e at en va duy tr c stnh thc nhan biet, hay la chanh niem. Tuy nhien, khi a thuan thuc qua mot thigian, chung ta se nhan ra la chanh niem co the va can phai c duy tr khong ch trong lucngoi thien ma la ngay ca trong nhng luc chung tangh ngi hay lam viec, hay noi khac i la moini, moi luc. V nhng niem tng, cam xuc lien tuc sinhkhi trong tam ta, nen viec duy tr thng xuyen 34
 • 32. Than tam thng an lacanh sang chanh niem la ieu tat yeu e co cmot cuoc song an lac. Vi chanh niem c duy tr thng xuyen,chung ta khong bao gi b cuon hut bi ngoai canh.Bi v, ngoai canh ch co the tac ong en tathong qua viec lam sinh khi cac vong niem. Vabang vao s tiep tay cua nhng ke noi ng nayma chung ta mi b thoi thuc, xo ay vao vongquay cua s viec. Khi co chanh niem, moi vongniem eu se cai ta quy chanh ma khong con languon ong lc lam cho tam ta dao ong na. Song trong s tnh thc va nhan biet, khongch tam y ta sang suot, tnh giac, ma ieu nay condan en s tnh thc ca trong tng hanh vi, c ch.Khi i dao quanh san, ta biet mnh ang i. Lucti cay, nho co... hay lam bat c viec g trongngay, chung ta cung khong bao gi ri vao tamtrang xao lang, anh mat chnh mnh. Gi chanh niem trong ngay cung giong nhviec duy tr chanh niem trong luc ngoi thien. Banau, ay cung khong phai la mot viec de dang atc. Tuy nhien, v chanh niem co kha nang tduy tr chnh mnh, nen moi khi nhan biet mnha xa ri chanh niem, chung ta ch can nh en, 35
 • 33. Song thiennhan ra ieu o la tc khac chanh niem se lai trve. V chanh niem soi roi ca than va tam, nenchung ta co the de dang nhan ra mot con ngiang song trong chanh niem. Ni ngi ay, khongco nhng c ch vo ngha, l enh. Moi mot ongtac, mot hanh vi eu c thc hien trong s tnhthc, nhan biet. Va mot he qua tat nhien makhong bao lau chung ta se at c la, moi hanhong eu dan dan at en s hoan thien cua no. Cho du chung ta khong the loai tr tat canhng kho khan, tr ngai trong cong viec bangvao viec song trong chanh niem, nhng chung taqua that co the loai tr nhng tac ong xau cuachung en tam thc. V the, ngi song trongchanh niem se at c trang thai an on thngxuyen, hay noi theo nha thien la se c than tamthng an lac.Thi gian va cuoc song Thng th chung ta van ong nhat hay t rala cung gan bo hai khai niem nay. Cuoc song dienra vi thi gian va chung ta khong the hnh dung 36
 • 34. Thi gian va cuoc songc thi gian troi qua ma khong co cuoc song.Tuy nhien, neu ta noi en mot cuoc song tnh thcva ung ngha, th rat nhieu khi thi gian van ctroi qua ma chung ta cha he c song. Buoi sang khi ta ghe qua mot quan ca-phe,nhn moi ngi xon xao, hoi ha uong voi mot tachca-phe trc khi i lam, ta co the hnh dung cthe nao la viec thi gian troi qua ma cha tngc song. Khi chung ta b cuon i trong dong chay cuacuoc i, anh mat s tnh thc va nhan biet cuamnh, chung ta khong the cam nhan c s songang dien ra trong ta va quanh ta. V the, chungta tr thanh cai bong, thanh tam gng phanchieu moi s viec, ma khong thc s c song. e phuc vu cho i song, chung ta thngphai quay cuong, tat bat t sang en toi, va changmay khi thay c cai moc u song trong i. Tuynhien, chnh s quay cuong tat bat ay a cuon hutchung ta ra khoi s song that s, va cuoc i vthe c tiep tuc troi qua ma chung ta khong co motphut giay dng ngh sang suot nao e nhan roc van e. 37
 • 35. Song thien Danh thi gian that s cho cuoc song chnh lamot trong nhng iem tat yeu cua ngi biet song.Khi chung ta danh thi gian cho cuoc song, chungta thap sang chanh niem e soi roi len moi congviec phai lam. Chung ta thc hien cong viec trongs tnh thc, khong anh mat cuoc song cua mnh.Ngay khi o, chung ta gat bo c s hoi ha, thucbach... va quay ve vi cuoc song that s. Co thekhi lam viec mot cach hoi ha, chung ta qua la coc them mot gia tr vat chat nao o, nhng nose khong sao bu ap lai c cai mat ln lao lamot cuoc song ung ngha. Lam viec trong chanh niem van la lam viec,nhng ieu khac biet ay la trong khi lam viecchung ta khong anh mat cuoc song. Ngc lai,neu chung ta co hoi ha lam cho xong mot viec naoo vi y ngh: Xong viec nay roi toi se c thanhthan, chung ta se chang bao gi co c s thanhthan tng tng o, bi v bao gi cung con co ratnhieu viec khac ch i chung ta pha trc. Chung ta se khong bao gi co thi gian edanh cho viec thc hanh song trong chanh niemneu nh chung ta tach ri no ra khoi moi congviec hang ngay. Van e ay chnh la ta phaibiet: song tc la thien, neu e cho cuoc song chm 38
 • 36. Song trong moi viec lamtrong s xao lang hoac cuon troi theo s hoi haeu la khong con g e noi en thien ca.Song trong moi viec lam Trong thi ai cong nghiep nay, khi ma tatca eu lao i vi toc o cua ten la, nhng t ngnh thong tha, thanh than... dng nh a ngaycang t c nhac en. Tuy nhien, chnh v the ma chung ang trnen nhng nhu cau thc s thiet yeu e quan bnhcuoc song cua chung ta. Nhng benh tat phat sinhv s cang thang ngay nay khong con xa la g vicac xa hoi phng Tay, va tham ch ang dan dane doa ca en phng ong, que hng cua stram tnh, tch mac. Chung ta hay th at ra mot cau hoi chochnh mnh: Xet cho cung th y ngha cuoc songnay cua chung ta la g? Tat nhien, tac ong cua nhng gia tr vat chatlam cai thien i song con ngi la khong the phunhan. Nhng xet t mot goc o nao o chung chahan a mang lai niem hanh phuc vui song that s.oi khi toi so sanh cuoc song nhng lang que 39
 • 37. Song thienheo lanh vi mot thanh pho hien ai, va thayrang s khac biet ve vat chat khong thc s la yeuto chnh e tao ra c hanh phuc trong i songmoi ngi. V the, chung ta khong nen danh tron nhngno lc cua mnh e anh oi thuan tuy nhng giatr vat chat. Mot cuoc song vui nhat thiet phaic quan bnh vi nhng gia tr tinh than, va duytr chanh niem giup cho ta lam c ieu o. Khi chung ta khong the duy tr c chanhniem trong moi mot viec lam ngay trong hien tai,chung ta rat kho ma hy vong co c mot cuocsong thc s thanh than trong tng lai. Nhngtiec thay, o lai la niem hy vong du la haohuyen cua rat nhieu ngi. Neu ban thc smuon co mot cuoc song vui that s, ban can phaibiet thc hanh song tnh thc ngay trong moi vieclam, ngay trong giay phut hien tai nay. Moi mot viec lam c chung ta thc hientrong s tnh thc va nhan biet, se khong con nthuan ch la mot viec lam na. No tr thanh bieuhien cho s song cua chung ta. V vay, chung tathc hien no cung trang trong, nghiem tuc nh batky mot th le nghi ton giao nao. Thc hanh chanhniem c nh vay, ta se khong con s set khi 40
 • 38. Song trong moi viec lamphai oi au vi bat c kho khan nao trong cuocsong. Co nhng cong viec ma chung ta de dang duytr c chanh niem hn la mot so cong viec khac.Chang han nh khi toi nho co hoac bon phan chocay trong, toi khong thay kho khan lam trong viecduy tr chanh niem. Khi toi lam cong viec vietlach hoac bien khao, ieu o tr nen kho khanhn. Va toi biet la trong nhng moi trng rat onao nao nhiet nh cong nhan xng may changhan, se cang kho khan hn na. Tuy nhien, moi ngi chung ta oi khi khongthe hoan toan chu ong trong viec chon la moitrng lam viec, va v the ta phai biet chap nhane vt qua kho khan. Cho du la co kho khan,nhng neu chung ta co mot s thc hanh thuanthuc th khong phai la khong lam c. Ngay toicon la mot hoc sinh trung hoc, v khong u tienmua nhng quyen sach mnh thch, nen nhngngay roi ranh toi thng en hieu sach e oc. oikhi toi ng trong hieu sach va oc het mot vaichng sach ma gan nh quen han i khong bieten nhng xon xao nao nhiet quanh mnh. Toitin la moi ngi trong chung ta khi thc hanh en 41
 • 39. Song thienmc thuan thuc eu co the duy tr chanh niemtrong moi hoan canh, moi moi trng.Hien than cua s tnh thc Khi chung ta song tnh thc, duy tr cchanh niem trong tng giay phut cua cuoc song,chung ta at en s an on trong tam hon. Cho duco bat ky kho khan tr ngai nao xay en, ta cungbiet cach e ng pho theo hng tot nhat, nhngkhong anh mat i chanh niem cua mnh. Mot trong nhng hoa trai ma cuoc song an onay mang lai cho ta hau nh ngay tc thi tronghien tai la nu ci an lac. Khi tam hon ta c anon, s an on o se boc lo ra ben ngoai mot cach tnhien bang nu ci. Nhng khi chung ta anh mat chanh niemtrong phut choc va roi cht nhan biet ra, chung tacung co the n mot nu ci e chao mng s trlai cua chanh niem. Nu ci va la nhan, va la qua. Toi mm cibi v toi tnh thc, toi cung mm ci e co cs tnh thc. Va chnh v the, that kho ma hnhdung mot cuoc song tnh thc lai thieu vang nu 42
 • 40. Hien than cua s tnh thcci. Do o, toi goi nu ci la hien than cua stnh thc. Nu ci la von quy cua moi chung ta. Neu ta ythc c ay u gia tr cua no, ta se khong ngaimm ci bat c khi nao co the. Phan ln trongchung ta khong quen mm ci neu nh khong comot tac ong nao o t ben ngoai, va v the taanh mat i rat nhieu nu ci quy gia trong cuocsong.1 Thc hanh song chanh niem co the i oi viviec luyen tap thoi quen mm ci. Moi khi banmm ci, ban t biet la mnh ang duy tr cchanh niem. Nu ci giup ta oi pho c vinhng lo au, met nhoc ma oi khi khong sao tranhkhoi c trong cuoc song. Khi chung ta ci,chung ta chap nhan nhng th ay e vt qua makhong thay la phien toai hay bc tc. Buoi sang thc day la luc chung ta co the varat nen mm ci. Mm ci e chao mng motngay mi, e thap sang ngon en chanh niem1 e tai nay a c trnh bay mot cach chi tiet va toan dienhn trong mot tap sach cung tac gia xuat ban trc ay, nhane Hanh phuc la ieu co that NXB ong Nai. 43
 • 41. Song thientrong ta, va e bat au ngay bang mot niem vuisong an lac. Trong ngay, nhng khi co the c, va t nhatcung nen co c vai ba lan, chung ta co the mmci vi chnh mnh e thay la mnh van ang duytr c chanh niem va s an lac. Nhng nu cinh the va co gia tr nhac nh chung ta, va tno mang en niem vui va s t tin e chung ta cothe vng vang hn trong cuoc song.Nhp ieu cua cuoc song Hi th ong mot vai tro quan trong trongcuoc song tnh thc. Rat nhieu ngi khi s luyentap nep song tnh thc bang cach em hi th.Tuy nhien, neu co the th tot hn nen ap dungphng phap theo doi hi th thay v la em. Hi th la bieu hien cua s song. Hn thena, cam xuc cua chung ta cung gan lien vi hith. Khi chung ta vui, buon, gian d hay bc tc,thanh than hay gap rut... nhng ieu ay cung euc bieu lo qua hi th. V the, toi goi hi th lanhp ieu cua cuoc song. Theo doi hi th vi stnh thc, chung ta nhan biet c s song ang 44
 • 42. Nhp ieu cua cuoc songton tai trong ta va quanh ta. V the, co the noi ayla phng phap n gian, de dang nhat e duy trchanh niem. Khi thc hanh song tnh thc, chung ta khongcon nhn vao cuoc song bang s chia cach, tachbiet na. Ta biet rang ban than ta va nhng gang dien ra quanh ta co nhng moi lien he, ganbo mat thiet khong chia tach. V the, song tnhthc khong ch la nhan biet nhng g ang dienbien trong t tng, cam xuc, ma con la luon tnhthc vi tat ca nhng g xay ra trong cuoc song. Vi s theo doi hi th, chung ta hoa nhp banthan vi cuoc song quanh ta. Moi viec ta lam euco s nhp nhang, hoa ieu. Va that ra th chnhmoi tng quan nhp nhang gia ong tac vi hith con giup cho ta lam viec c lau ben va hieuqua hn na. Khi lam viec, neu biet phoi hp nhng ongtac cua mnh vi hi th, ban se lau met hn. ieunay a c nhng ngi dan lao ong biet en tlau, v the mi san sinh nhng cau ho, ieu hatkhac nhau trong lao ong. Khi ngi ta lao ongva ho hat, chnh hi th bao gi cung la yeu tonhp nhang e quyet nh toc o cua ong tac. 45
 • 43. Song thien Hi th cung la thc o s met nhoc cua cthe. Trong bat ky hoan canh nao, ban cung khongnen lam viec cho en luc hi th tr nen hon hen,mat i s eu an. Than the khoe manh la motphng tien tot e giup chung ta at en mot cuocsong hanh phuc, nhng ban than no cung chnh lamot phan trong cuoc song ma chung ta phai biettran trong. Chung ta khong nen oi x toi te chodu la vi than the cua chnh mnh. Mot so ngikhi can no lc e at en ieu g th bat chap caviec vat kiet sc lc. ieu o va la bat cong macung va la thieu khon ngoan, va khong the aen mot cuoc song that s hanh phuc.ieu nao quan trong hn Trong cuoc song, oi khi chung ta lam motcong viec nay va oi khi chung ta phai lam motcong viec khac. Chung ta at c nhng ket quakhac nhau t nhng cong viec khac nhau cuamnh. Thng th chung ta anh gia tam quan trongcua moi mot cong viec bang vao ket qua ma chungta at c, nhn thay c. Viec trong rau c 46
 • 44. ieu nao quan trong hnxem nh khong quan trong bang viec bien soanmot quyen sach chang han. Tuy nhien, neu chung ta nhn van e di mots tnh thc, sang suot, chung ta co the se nhanthay khac hn. Moi mot cong viec ma chung talam eu la mot phan trong cuoc song, va ieu quantrong la cho chung ta thc hien cong viec o nhthe nao ch khong phai cho chung ta lam rac g. Khi mot cong viec c thc hien vi stnh thc, thi gian lam cong viec o la mot phantrong cuoc song cua chung ta. Ngc lai, neu chungta anh mat s tnh thc, thi gian lam viec o sekhong phai la thi gian chung ta thc s csong. V the, cho du la ban ang trong rau hayquet rac, neu ban duy tr c chanh niem th oeu la nhng thi gian co gia tr va vo cung quantrong trong cuoc song, cung khong kem g thigian ma mot khoa hoc gia bo ra e nghien cu vutru. ay, toi hoan toan khong e cap en gia trcua cong viec oi vi ngi khac, toi muon noi enphan gia tr oi vi chnh ban than ban. Chnhphan gia tr nay mi la nhng g ban that s coc trong cuoc song. Hieu theo cach nay, ban se thay nhng giayphut thanh than ngoi ben mot tach tra cha han 47
 • 45. Song thiena la hoang ph. Neu ban thc s song trong giayphut o, no cung co gia tr quy gia khong kemnhng luc ban thc hien mot cong viec to tat, quantrong. Nhn rong ra xa hoi, chung ta cung se khongthay rang mot ngi phu quet ng la kem quantrong hn mot ong giam oc cong ty, cho du phanong gop cho xa hoi cua moi ngi tat nhien laeu co cho khac nhau. Van e la cho, moi ngico thc s song ung ngha trong phan cong vieccua mnh hay khong. Nh toi a noi, oi khi chung ta phai thay oilam nhng cong viec khac nhau trong cuoc song.That khong may la khong phai luc nao chung tacung co the chu ong la chon. Tuy nhien, neuchung ta duy tr c chanh niem, th du chung talam bat c loai cong viec nao cung eu quan trongnh nhau oi vi chung ta. Hn the na, con conhng tng quan te nh ve mat tinh than machung ta ch co the t mnh nhan ra trong cuocsong. Nhng giay phut uong tra hoac ti cay,trong hoa... bao gi cung co nhng tac ong tchcc nhat nh en cong viec bien khao hay giangday cua toi. Ai co the cho rang nhng thi gian ayla vo ch? 48
 • 46. ieu nao quan trong hn Thi ai mi a co qua nhieu nhng thay oimi. Khi ma trong tay chung ta co ay u nhngphng tien thong tin lien lac hien ai cung nhmoi th can thiet e ho tr cho viec lam, chung tahau nh co rat t ly do e dng ngh. Ngay xa, toico the phai mat mot buoi hoac mot ngay lung suctrong th vien e tm oc ve mot van e can biet.Ngay nay, ch can vai cai nhap chuot trc maytnh toi a co ay u nhng thong tin mnh can.V the, toi khong phai mat tron mot buoi hoac motngay, ma ch can mot vai tieng ong ho a co theat c hieu qua tng t. Van e la cho, khoang thi gian tiet kiemc nh vao phng tien hien ai a c toi sdung nh the nao? Neu toi lam mot con toan chnhxac va chap nhan bo ra mot vai gi trong khoangthi gian o e khoi phuc nang lc tinh than, toivan con co li hn trc ay rat nhieu. Nhngthng th a so trong chung ta khong lam the.Chung ta lien tuc thuc ay toc o cong vie c cuamnh, nhanh va nhanh hn, nhieu va nhieu hnna. Chung ta khong co ca thi gian e nhn laichnh mnh. Va v the, trong thc te la nhngphng tien hien ai lam cho chung ta met moi,cang thang hn nhieu so vi trc ay. ieu naythat de hieu. Chung ta ang phai lam viec vi toc 49
 • 47. Song thieno cua may tnh, toc o cua phng tien hien ai,thay v la toc o cua con ngi nh trc ay. Ban co the se phan oi iem nay. Vang,ong y la toi phai lam viec nhanh hn do sc ep tnhng phng tien hien ai, nhng toi lam rac nhieu hn, hieu qua cong viec cao hn rat,rat nhieu lan. ay, chung ta hay th noi ve mot vai hequa cua viec lam ra c nhieu hn. Mac du trcmat chung ta thay ro ay la mot ieu co li khongcan tranh cai. Nhng ban co biet s d tha sanpham hien nay cung la mot trong cac van e lamau au cac nha kinh te hay chang? Va he qua tatyeu cua no la ty le that nghiep ang ngay cang giatang mot cach ang bao ong hau het cac quocgia tien tien. Con ngi ang gianh giat vi nhauquyen song, vi s ho tr cua nhng phng tienky thuat mi. Co the co nhng ngi song tot hn,ay u hn ve vat chat, va e tra gia, co hangngan, hang trieu ngi khac tren the gii sekhong biet lam g e song vao ngay mai... Chung ta khong the phu nhan nhng tiennghi ma i song hien ai mang en cho conngi. Chung ta i lai de dang hn, lien lac thongtin de dang hn, nha thoai mai hn, mua sam 50
 • 48. ieu nao quan trong hnc nhieu o dung hn... Rat nhieu iem hn sovi trc ay. Nhng trong o cung phai ke ra lachung ta co t thi gian cho ban than va gia nh,con cai hn; chung ta hoi ha hn, t thanh thanhn; chi tieu nhieu hn nen cung bat buoc phailam ra nhieu tien hn... Va can nha chung ta trnen chat hep hn so vi nhu cau, cho du no chiemmot dien tch ln hn. Tong hp tat ca nhng caihn o lai, chung ta thay ra mot ieu la cuoc songcua chung ta ngay cang cang thang hn. Ngay nay, chung ta di chuyen rat nhanh bangnhng phng tien hien ai, t chiec xe gan may100 phan khoi, cho en xe buyt, xe hi, va thamch en ca may bay... ieu ro rang la chung ta rutngan c rat nhieu lan thi gian can thiet e dichuyen, i lai. Nhng ieu nghch ly cung ro rangkhong kem la chung ta co rat t thi gian e dichuyen, hau nh bao gi cung t hn thi gian thats can thiet. Chung ta luon phai phong xe thatnhanh tren ng, hoi ha en mc oi khi vt caen o; chung ta chen lan nhau len va xuong xebuyt, du ch e nhanh hn c vai phut ong ho;chung ta ri khoi xe hi va i nh ma uoi envan phong, co khi va i va chao hoi mot ngiquen ma khong co ca thi gian e dng lai trao oivai ba cau than mat... 51
 • 49. Song thien Van e at ra la, lieu chung ta co gi noi cmot tam hon thanh than trong boi canh nh thehay chang? Tr khi chung ta that s thay oi cachngh, cach song... bang khong th toi cho rang ieuo la rat kho khan. a en luc chung ta can phai dng lai oichut va at ra cho mnh cau hoi: That ra th tatca nhng g ta ang lam ay, cuoc song hoi ha cuata ay, la e nham en ieu g? Cach ay khong lau, toi co ngi bac trong hova qua i. Ong ta ca mot i ban ron, la m rac rat nhieu. Khi t tran e lai cho con cai camot san nghiep kech su, trong o bao gom ca hangchuc lo at nen nha trong thanh pho ma gia ca atang vot len hang tram lan so vi gia mua. Mac duvay, t khi toi co tr khon, toi cha bao gi nhnthay ong co c mot ngay thanh than that s.Cong viec oi hoi ong phai thc khuya, day sm,va ba cm tra nao sm nhat thng cung la vaokhoang mot gi chieu... Nhng ong gop cua ongcho cuoc i, cho gia nh, con cai... la khong co ge ban cai. Nhng lieu ban than ong ta a tngc song hay cha? Toi ngh gia nh ong lam rat hn oi chut, co le gia nh, con cai cung cha 52
 • 50. ieu nao quan trong hnen mc ngheo tung, nhng ban than ong han aco c oi chut thi gian song that s. Moi chung ta eu nen xet lai iem nay.Quan iem tri tuc mac du a kha cu ky nhngen nay van con gi nguyen gia tr ung an cuano. Neu moi ngi chung ta khong co mot iemdng tng oi, mot gii han vat chat tng oi...chung ta se mai mai b cuon troi i trong dongxoay cua cuoc song hien ai nay. Du la ban ang lam g, cung nen ngh enviec quan bnh cac nhu cau vat chat va tinh thantrong cuoc song cua mnh. Va phng phap totnhat e ban at en ieu o chnh la thc hanhsong tnh thc. Song tnh thc, chung ta chac chan se khongb cuon troi i theo nhp song hoi ha. Chung taluon biet c nhng nhu cau thc s cua mnh eap ng ma khong b hanh ha ch bi s thamlam. Va quan trong hn het, chung ta gi ccuoc song that s cua mnh ngay trong bat c congviec nao ma chung ta ang lam. 53
 • 51. Song thienThien e tnh thc Vang, ung vay. Neu co ai hoi toi muc chcua thien la g, toi se khong ngan ngai ma noingay o la s tnh thc. Neu ban luon song trongs tnh thc, ban khong can phai hoc thien, thchanh thien, v ban than ban a co mot cuoc songthien roi. Nh vay, khi ngoi thien chung ta phai suyngh nhng g e at c s tnh thc? That ra,chung ta khong suy ngh g ca. V neu ban co suyngh mot ieu g o khi ngoi thien, ban cha thcs biet ngoi thien. Viec au tien het khi chung ta ngoi thien lath gian au oc. Chung ta a co qua nhieu ttng, y niem trong nhng luc bnh thng, va envi thien trc het la e dng ngh cai qua nhieuo. Chung ta khong the van dung s suy ngh eat en cho dng ngh, v ieu o hoan toan voly va khong the lam c. Tuy vay, khong t ngia co lam. Bang cach ay, chung ta that ra ang cothay the cai qua nhieu nay bang mot cai quanhieu khac ma thoi... 54
 • 52. Thien e tnh thc Khi chung ta giai mot bai toan kho, hoac suyngh ve cach giai quyet mot van e kho khan...chung ta oi khi cung ngoi lang hang gi va khongcon biet g khac ngoai van e ang suy ngh. Motso ngi la cho trang thai nay gan giong vi trangthai nhap nh cua ngi ngoi thien. Tuy nhien,khac biet ln nhat ay la s suy ngh vakhong suy ngh. Khi chung ta suy ngh, au oc taphai hoat ong va v the no tat nhien la phai moimet. Khi chung ta ngoi thien, khong co s suyngh, v the no co tac dung khoi phuc tinh than,ham dng tr oc ch khong lam cho chung ta metmoi. S khi au cua rat nhieu ngi khi en vithien la khong phan biet c ieu nay. Cho du ladung phng phap em hi th, theo doi hi thhoac tham khan thoai au... ieu tat yeu la khongdung cong suy ngh, phan tch. Khi chung ta batau ngoi thien, chung ta thap len ngon en chanhniem e soi roi vao dong song t tng, e nhanbiet tat ca nhng bien chuyen trong o. V the,chung ta thng xuyen biet c mnh ang conhng y niem nao trong tam tng va dien tiencua chung nh the nao. Chung ta cung lam tngt nh vay khi cac cam xuc c sinh ra, chang 55
 • 53. Song thienhan nh s buon phien, vui mng, gian d hoacbc tc... Nhng thng xuyen nhan biet hoan toankhong co ngha la phan tch, suy dien. Khi chungta phan tch, suy ngh ve mot van e, chung tathc s lam viec au oc va tat ye u phai met moi.Khi chung ta ngoi yen ch e tnh thc va nhanbiet, au oc ta khong he met moi. Ngc lai, thigian ngoi thien con co tac dung khoi phuc nang lclam viec cua au oc mot cach ky dieu ma bat c aia trai qua eu co the cam nhan c. e tnh thc va nhan biet, chung ta phaithng xuyen chu y quan sat. Nhng s chu y ay la mot s chu y n thuan. Chung ta can depbo moi no lc theo thoi quen chia che, phan tchvi bat c s viec nao ma chung ta tiep can. Thienkhong oi hoi va tham ch la toi k viec chia che,phan tch. Khi mot y niem khi len trong luc banngoi thien, ban ch can nhan biet no, quan sat notrong s tnh thc. ieu o co ngha la ban khongc anh gia, phan tch, xep loai... hay thc hienbat c ieu g vi y niem ay. Hau het cac cong anthien eu thuoc dang khong the giai quyet bangsuy luan, bi v chung c a ra ch nh motmuc tieu quan sat cho ngi ngoi thien ma khong 56
 • 54. Thien e tnh thcphai la e suy luan va i tm ap an theo cach nhthong thng. Nhieu ngi tm cach ly giai caccong an thien theo cach nay hoac cach khac,nhng ngi ay cha hieu c muc ch cuachung. Trong trang thai thong thng cua y thc,chung ta thng ri vao s quen lang, me muoi.Bi v chung ta suy ngh ma khong nhan biet lamnh ang suy ngh; chung ta buon, vui, thng,ghet... ma khong biet la mnh ang buon, vui,thng, ghet... Chnh v the, rat thng khi chungta lam viec ma khong e tam vao cong viec; lammot viec nay, suy ngh ve viec khac; song tronghien tai ma buong tha suy ngh ve qua kh hoactng lai... Mac du cung co nhng luc chung ta tnh thc,nhng quang thi gian ay chang la bao nhieu sovi thi gian buong tha t tng. Hn the na,ngay ca s tnh thc nh the thng cung khongc chung ta chu ong at en, va v the machung khong hien dien thng xuyen. Song makhong co s tnh thc va nhan biet nh the khongphai la song theo ung ngha. Trong cuon tieuthuyet Ke xa la (lEtranger), Albert Camus goi 57
 • 55. Song thientrang thai nay la song nh mot ngi chet.1 Vatrang thai tinh than nh the qua la mot trang thaitoi tam, u am, me lam. Khi chung ta thap len ngon en chanh niem,chung ta nhan dien ay u ve s hien hu cuamnh. Moi t tng, cam xuc tc thi eu thay oi,c nhan thc di mot goc nhn hoan toan khac.Chanh niem la anh sang e chuyen hoa bong toi,chanh niem a chung ta t s me lam chuyensang s tnh thc. Chnh s tnh thc la muc chcua viec ngoi thien. Trong thc te, chung ta khong the nhat thi hoac tham ch qua mot thi gian at en s tnhthc thng xuyen. Ngon en chanh niem rat deb thoi tat i bi quan tnh me lam a co t trongqua kh. Tuy nhien, nh a noi trc ay, ch canta nhan biet c s mat i o th chanh niem setc khac tr ve ma khong can co bat c mot no lcnao khac. Vi thi gian va s kien tr thc hanh thngxuyen, chung ta se tr nen thuan thuc hn va conhieu thi gian tnh thc hn. Ngi au tien aday cho chung ta ve thien c ton xng la Phat,1 Ban tieng Phap: il vit comme un mort. 58
 • 56. Ch quan va nh tuevon la mot t phien am cua Buddha trong tiengPhan, co ngha la ngi tnh thc. Ngai cungkhong khac g chung ta ngoai viec la luon luontnh thc. Neu chung ta co c mot oi khi tnhthc, ay la nhng luc chung ta lam Phat.Ch quan va nh tue Chung ta a nhac en viec em hi th hoactheo doi hi th nh nhng phng phap thien tapau tien thng c dung cho ngi mi hocthien. ay se nhac lai va noi them chi tiet hn. em hi th con c goi ten theo danh tHan Viet la so tc.1 So la em, tc la hi th.Ch gian d la nh the. Ngi mi en vi thien,tam y con vong ong rat nhieu, nen nh en phepem hi th e ngan dan cac vong niem. Khi thchanh, ngi ngoi thien tap trung chu y vao hi thra vao va bat au em t mot en mi, roi tr laiem t mot... c noi tiep nh vay ma tap trung schu y vao hi th. Khi ang em ma b xao lang1 so tc: 59
 • 57. Song thienmat cung ng boi roi, ch can khi s em lai tmot, roi lai c the ma tiep tuc. Van e then chot ay la dung mot y nieme thay cho nhieu y niem khac. Nhng y niem veviec em so la cu the hn, de tap trung s chu ytheo doi hn, va v the de thc hanh hn. Khiluyen tap thuan thuc, ngi ngoi thien at c stnh thc thng xuyen va bat c luc nao cung bietro hi th ang ra vao. Phep theo doi hi th kho thc hien hn,nhng neu thc hien c co the giup ngi ngoithien at en s thuan thuc nhanh chong hn.Theo phng thc nay, ngi ngoi thien tap trungs chu y vao hi th cua mnh. Khi th ra, bietmnh ang th ra. Khi th vao, biet mnh ang thvao. Vao ra noi tiep nhau, khong luc nao la thatniem, luon tnh thc biet c mnh ang th rahay th vao... C nh vay ma duy tr chanh niem,khong can phai em so. Mot khi biet mnh b thatniem, lai quay tr ve vi hi th va tiep tuc nhcu... o la nhng phng thc e giup ngi mihoc co the de dang khi s viec thc hanh thien.Muc tieu cua chung cung khong ngoai viec giupngi ngoi thien at en cho tap trung s chu y va 60
 • 58. Ch quan va nh tuetnh thc nhan biet. Nhng ngi ngoi thien athuan thuc lau ngay khong nhat thiet phai dungen nhng phng phap nay. Co the chon mot oitng nao o e tap trung chu y, nh mot cong anthien chang han. Cung co the khong can mot oitng nao ca ma ch duy tr s tnh thc quan satt tng va cam xuc cua mnh... Khi chung ta tap trung c s chu y, nhng yniem lang xang ve nhieu oi tng khac nhaukhong con co ieu kien e sinh khi. Hn the na,nhng y niem ay khi sinh khi trong ieu kienthong thng se loi keo theo nhieu y niem khac,va ong thi gay tac ong tao thanh nhng camxuc khac nhau, nhng khi chung ta ngoi thien,hoac la chung khong sinh khi len v ta a taptrung chu y vao oi tng (chang han nh hith...), hoac la chung sinh khi len nhng khongloi keo c y niem nao khac, v chung ta angtnh thc nhan biet, nen khong e cho tam y chaytheo chung. Tuy nhien, viec dng lai s tan loan cua tamy, s sinh khi cac t tng... hoan toan khong cotnh cach tran ap, dt bo. ay ch la mot qua trnht nhien c dien ra di tac dung cua anh sangchanh niem. Nh a noi trc ay, neu ngi ngoi 61
 • 59. Song thienthien co bat c mot no lc nao e co ngan chancac t tng khong cho sinh khi, ieu o se chdan en mot tac dung ngc lai. Nh nhng nhatdao manh me chem xuong nc, mat nc khongngan can g ca ma lc chem t nhien khong co tacdung. Ch khi co bat c mot sc ngan can nao thli dao mi co the phat huy tac dung pha hoaicua no. V the, viec ngoi thien khong nen c hieunh mot cuoc chien au chong lai s sinh khi cuacac vong niem. Ngi ngoi thien khong dung congngan can s sinh khi cua cac vong niem, nhngch tnh thc nhan biet chung, quan sat chung mathoi. Chnh s nhan biet, quan sat o a vo hieuhoa tac ong cua vong niem, nh mat nc vo hieuhoa tac ong cua li dao, va theo mot tien trnhhoan toan t nhien, nhng vong niem khong conong lc e sinh khi na se mat dan i. Nhngi muon dap tat mot bep la, ch dan dan ruthet cui trong lo ra, ngon la khong con g e chayse phai tat i. Ngc lai, neu muon dung sc gioma thoi tat, cang thoi no lai cang bung len d doihn. Qua trnh ngoi thien la mot qua trnh chuyenhoa, t trang thai me muoi sang trang thai tnh 62
 • 60. Ch quan va nh tuethc; t trang thai buong tha sang trang thai co ythc, tnh thc va nhan biet. S chuyen hoa o chco the c thc hien dan dan nh vao cong phuduy tr chanh niem ma khong the da vao nhngno lc phan tch, suy dien cua y thc. Khi dong t tng khong sinh khi na, nhathien goi la ch.1 T Han Viet nay co ngha ladng lai, ngan lai. Cung co the hieu o la s taptrung, gom t tng ve mot moi. Nhan biet, thayro c cac t tng sinh khi, ton tai va diet mat,nha thien goi la quan.2 T Han Viet nay congha la quan sat, nhn thay. Khi dng c ttng khong e cho tan mac loan xa na th tnhien co the thay ro. Ch va quan la mieu ta noi dung thc hien cuaviec ngoi thien, hay noi cach khac o la nhn vemat nhan. Nhn ve mat qua, viec ngoi thien lanham en at c chanh niem.3 Niem la mot tma ch Han a dung e dch ch smrti trong tiengPhan, vi ngha la trang thai co y thc, cung cothe hieu la nh biet. ay ch cho s nhan biet1 ch: 2 quan: 3 chanh niem: 63
 • 61. Song thienthng xuyen, s chu y en oi tng trong thienquan. Trong niem co hai yeu to cau thanh la nh vatue. nh1 la s tap trung t tng, va tue2 la snhan biet, thay ro. Nh co tap trung chu y mi cothe thay ro, nen nh i lien vi tue. Co dng ccac vong niem th mi co the tap trung c ttng; co quan sat, theo doi th mi co the nhanbiet, thay ro. V vay ma noi rang ch quan lanhan, ma niem hay nh tue la qua. Mat khac,cung co the noi ch la nhan, quan la qua; hoacnh la nhan, tue la qua. Moi quan he nhan qua nh noi tren la gi ihan trong mat suy dien ma noi. Trong thc te, khiat c chanh niem th chanh niem o va lanhan ma cung va la qua. Chanh niem soi chieuvao cac oi tng cua tam, nhng cung ong thisoi chieu chnh no. Nh mot ngon en, khong chtoa sang chung quanh, ma cung chieu sang chnhno, nh o ma ta nhn thay c ngon en. Hieutheo cach nay, chanh niem bao gom trong no cach va quan, ca nh va tue. Cac yeu to nay ong1 nh: 2 tue: 64
 • 62. Ch quan va nh tuethi xuat hien ngay khi trong tam ta co chanhniem. Nhan thc nh vay hoan toan phu hp trong yngha khong gian cung nh thi gian. Nh ngonen va thap len th ong thi soi sang ca chungquanh va t than no. Chanh niem va co c thtam an nh ma cung ong thi co s nhan biet,thay ro. o la ch va quan ong thi at en, nhva tue cung luc co c. Nh vay, nhan va qua tuyhai ma mot, eu co mat ong thi va khong thechia tach vi nhau. Khong the co ch ma khong coquan, cung nh khong the a co nh ma laikhong co tue. Mat khac, nh va tue la nhng yeu to cauthanh chanh niem. Nhng nh va tue cung comc o, cng o khac nhau. nh lc cua ngimi at en khong vng chac bang nh lc cungcua ngi ay sau mot thi gian thc hanh thienquan. S d nh vay, la v viec duy tr chanh niemcon co tac dung nuoi dng, vun ap them chonh tue ngay cang vng chac, manh me hn. Nhngon la mi nhen nhum, tuy co toa sang nhnglai rat yeu t, co the b gio thoi tat bat c luc nao.Qua trnh tu tap thien quan nh viec duy tr ngonla va cho them cui kho vao bep. V the ma la 65
 • 63. Song thienngay cang bung len manh me hn, toa sang hnva cung khong de dang b gio thoi tat na. Khicong phu a thuan thuc, ngi tap thien co the duytr c chanh niem mot cach lien tuc khong gianoan, tham ch ngay ca trong giac ngu.Cong phu thien tap Trong mot phan trc a noi en cach nhnvao cuoc song nh mot tong the quan he mat thietvi nhau. Bang vao cach nhn nay, chung ta engan hn vi thc tai nh no von co. Tuy nhien, dula en gan hn ma van cha phai la mot s nhanbiet ch thc ve thc tai. V sao nh the? Thc tai, hay tat ca nhng g ang hien hu,trong o co chnh chung ta, thong thng cnhan thc qua nhng khai niem, va thc ra la datren nhng khai niem. Khi ta ngam mot bc tranhchang han, chung ta can co nhng khai niem lienquan ve mau sac, bo cuc, canh tr... Nhng khongco khai niem nao trong o la hoan toan ung vithc tai. Lay v du nh mau sac. Chung ta co cmot so nhng khai niem ve mau sac nh xanh, o,vang, am, nhat, sang, toi..., nhng nhng khainiem ay la co gii han. Ngc lai, thc tai lai la 66
 • 64. Cong phu thien tapkhong co gii han. Ket qua la chung ta khong thenao dung khai niem e mo ta ve mot thc the naoo cho mot ngi khac biet chnh xac ve no. Chbang cach ch thang vao thc the o, chung ta mico the lam cho ngi khac hieu ung ve no. Cachnhan thc trc tiep nh vay c goi la nhan thcbang trc giac. Nh khi co ai o hoi ban ve hngv cua mot qua thanh tra,1 cach tot nhat la hay bora mot qua va mi ngi ay an. Bi v cho du banco mo ta bang bat c cach nao i chang na, ngiay van khong thc s biet c hng v cua loaitrai cay ay la nh the nao. Do thoi quen nhan thc s viec bang cac khainiem, kha nang tiep nhan bang trc giac cuachung ta a b che m i en mc o hau nhkhong de dang nhan ra c na. ieu o lam chochung ta luon song trong nhng ao anh ve thc taithay v la cam nhan c no ung nh thc co.Mot trong nhng cong nang cua viec ngoi thien lagiup chung ta khoi phuc lai nang lc trc giac vonco o.1 Mot loai trai cay ac biet gan giong nh trai bi nhngngon hn rat nhieu, ch thay Hue. 67
 • 65. Song thien Khi ngoi thien, chung ta at mnh vao mottrang thai e quan sat va thay ro c tam va oitng nhan thc cua tam. Bnh thng khi ta nghen tam ben trong va canh ben ngoai, chung tadng nen mot ranh gii ro ret gia ta va nhng g ben ngoai ta. S chia tach nay la khong ung vithc tai. Khi ngoi thien, chung ta quan sat tam vaoi tng nhan thc cua tam tren mot nhan thckhac biet hn, bi v tam va oi tng nhan thccua tam c nhn nhan nh hai phan khong thechia tach ra khoi nhau trong thc tai. e co mot cai nhn ung ve thc tai, chung takhong the s dung nhng khai niem cung nh sphan tch, chia che. Bi v, xet cho cung th nhngth ay eu c san sinh t y thc cua chung ta,va v the chung b gii han trong chnh nhngkhai niem a c y thc at ra va chap nhan.Thien quan giup ta co c cai nhn ung ve thctai bi v no dep bo moi khai niem cung nh ssuy dien. Cai thay biet at en bang s tap trungquan sat khi thien quan la mot cai nhn chan thatve thc tai ung nh ang hien hu ma khong cos chia tach, phan biet. S thay biet ay la bangvao trc giac, hoan toan khac vi s thay bie t aten bang suy dien, ly luan. 68
 • 66. Cong an thien V khong s dung en suy dien, ly luan, nenthien quan la mot qua trnh chuyen hoa hoan toant nhien. Chung ta khong tao ra s thay biet bangnhng no lc cua mnh, chung ta ch phat lo, lamcho no hien hien ra nh xa nay von co. Do o,thc tai nhn qua thien quan la mot s hien lo makhong phai la ket qua qua trnh hoat ong cua ythc. Cong phu thien tap qua nhieu ngay la yeu toduy nhat e thc tai c hien bay. Moi s no lcphan tch, suy dien eu khong co gia tr g ay.S quan chieu tam va oi tng nhan thc cua tamtrong chanh niem giong nh anh nang chieu xuongmat at bang tuyet. Ch can duy tr trong mot thigian th bang tuyet t nhien tan ra. Cung vay, khichung ta duy tr chanh niem, lp vo cng khainiem dan dan se b v tung ra e thc tai chien bay mot cach t nhien.Cong an thien Cong an thien, hay thoai au, la mot trongnhng van e thu hut c s chu y cua rat nhieungi. ieu thu v nhng cung kha buon ci la rat 69
 • 67. Song thiennhieu ngi chang biet g ve thien nhng cung ratthch cac cong an thien. ieu nay co the ly giai mot phan nao do tnhnghe thuat, suc tch va giau hnh anh cua hau hetcac cong an thien. Mot ly do khac na la tnh chatb hiem, kho hieu ma hau nh thach thc tat canhng bo oc thch suy luan. Ve iem nay, nhieungi xem cong an thien nh nhng cau o hayma phai ton nhieu cong sc mi co the a ra cli giai ap. Theo cach hieu nay, khong t ngi a co tmcach ly giai nhng cong an thien, va tham ch noilen y ngha cua chung, nh la nhng ap an sauqua trnh suy ngh, nghien ngam cua mnh. Tiecthay, nhng li giai ap cho cac cong an thientheo cach o chang bao gi la nhng ap an ung.Bi thc ra th cong an thien hoan toan khongphai la nhng cau o hiem hoc nh nhieu ngilam tng. Hau het cac cong an thien la nhng van ec neu ra theo cach sao cho khong the nao giaiquyet c bang suy luan. Ban hay th suy luane i tm ap an cho tieng vo cua mot ban tay?Neu hai ban tay phat sinh c tieng vo, vay motban tay co phat sinh mot na tieng vo ay chang? 70
 • 68. Cong an thienNeu bao mot ban tay khong phat sinh c motna tieng vo, vay do au hai ban tay lai phat sinhc tieng vo? ... Ban co the tiep tuc at ra hangtram, tham ch hang ngan cau hoi lien quan, xoayquanh van e e nham phan tch, dien giai no,nhng nh the roi cuoi cung ban cung se khongat en g ca, v o that ra la mot van e khongco ap an. Cong an thien c dung nh mot th vu khe be gay moi khai niem va thoi quen tiep canvan e bang s phan tch, suy luan. Khi mot ngingoi thien tham khan mot cong an thien en mco tap trung hoan toan, nhng no lc phan tch,suy luan se boc lo s bat lc hoan toan cua chungtrc mot cong an thien. Vi nang lc phan tch bquat nga theo cach nay, ngi ngoi thien se nhanra c s sup o cua tat ca moi khai niem trcthc tai, va nang lc trc giac do o se c khoiphuc. Khi ngi ngoi thien chon mot cong an, hoacc v thay ch day trao cho mot cong an, ngiay s dung cong an ay lam oi tng e qua n sattrong khi ngoi thien, goi la tham khan, hoac khancong an. 71
 • 69. Song thien Viec tham khan mot cong an hoan toan khongco ngha la i tm ap an, li giai ap cho cong ano. Ngi ngoi thien ch neu cong an len nh motoi tng quan chieu va tap trung s chu y cuamnh vao o e duy tr chanh niem. Neu nhphng phap em hi th hoac theo doi hi th aco the giup chung ta at c chanh niem trongbc au, th viec tham khan cong an la phngtien e chung ta nuoi dng va lam cho choi sanghn na ngon en chanh niem. Tuy nhien, neuviec em hi th co the c thc hanh vao nhngluc nhat nh trong ngay, th viec tham khan motcong an thng oi hoi qua trnh lien tuc khonggian oan, tham ch co the c duy tr ngay catrong giac ngu. Bi vay, ieu duy nhat cua mot hanh gia khitham khan cong an la quan chieu cong an ay.Quan chieu, ngha la soi roi, dung anh sang tnhthc, anh sang chanh niem e soi roi va quan sat.Quan sat ma khong he suy luan, phan tch. Nhanh nang chieu soi vao la xanh, mau xanh cua lat nhien c hnh thanh. Ngi tham khan congan cung chieu soi mot cach t nhien ma khong suyluan, phan tch. Tac dung lau ngay cua s quanchieu nh the se lam cho thc tai c hien bay,hay noi cach khac, nang lc trc giac cua ngi 72
 • 70. Cong an thienngoi thien se c khoi phuc va tr nen nhay ben,sang suot. Nh chung ta a tng e cap en, thc tai vonla toan ven va tng quan mat thiet vi nhau.Khong co mot phan t nao, du la rat nho, co theton tai oc lap khong phu thuoc vao cac phan tkhac. Trong khi o, viec suy luan oi hoi chung taphai chia che s vat ra e phan tch, tm hieu. Vthe, ket qua at c bao gi cung ch xuat phat tnhng manh chet ri rac cua mot thc tai von lasinh ong va toan ven. Noi cach khac, thc tai chco the nam bat, cam nhan bang trc giac makhong the nao dung suy luan e at en. Phai thien Tao ong noi len y ngha naytrong viec thien quan nh sau: Suy ngh ve caikhong the suy ngh c, a khong the suy nghc th lam the nao ma suy ngh? Khong suy nghchnh la cho cot yeu cua thien.1 V khong suy nghla cho cot yeu cua thien, nen mot khi dung congsuy ngh tc thi se i lech ra ngoai muc ch1 Nguyen van ch Han: T lng ca bat t lng e, bat tlng e nh ha t lng? Phi t lng tc toa thien chi yeuda. (,. .) 73
 • 71. Song thienthien quan. S quan chieu trong viec tham khancong an v the la mot qua trnh ben b t nhienma khong phai la s vat lon vi mot cong an thientheo y ngha hiem hoc cua no. Neu nh cng o cua anh nang co nhng luckhac nhau, th mc o quan chieu khi tham khancong an cung khong hoan toan nh nhau. Noichung, cang tap trung manh me th muc ch secang mau at en. Ngi tham khan cong an engiai oan no lc quyet liet th ch con biet co congan o trong tam mnh ma khong con biet en ieug khac, v the ma khong con co cho cho vongniem sinh khi. ieu can phan biet ay la, s tap trung tamy khi tham khan mot cong an thien khong giongvi s tap trung t tng khi ta giai quyet mot vane kho khan hoac nghien cu mot oi tng. Trc het, nh a noi, thien quan khong cocho cho s suy luan, phan tch; ngc lai, viecnghien cu mot oi tng, mot van e oi hoi phaisuy luan, phan tch e tm ra ap an. Th hai, va ieu nay la vo cung quan trong,trong thien quan th tam quan chieu va oi tngquan chieu khong tach ri nhau; ngc lai, trong 74
 • 72. Cong an thienviec nghien cu mot oi tng th ngi nghiencu va oi tng nghien cu von la hai ch khongphai mot. Neu chung ta phan biet gia tam quan chieuva oi tng quan chieu nh la hai thc tai riengbiet, chung ta se con co the tiep tuc phan bietthem nhieu tang lp khac nhau trong tam thcna. Chang han, khi ban cam thay lo s, ban cothe y thc c noi lo s o va ngh: Toi biet latoi ang lo s. Nhng tiep o, ban cung co thenhan ra ieu nay va lai ngh: Toi biet c rangtoi ang biet ve noi lo s cua toi. The la ban angay mot luc chia che tam y cua mnh ra en batang bac cam giac lo s, y thc ve cam giac los, y thc ve viec mnh ang co y thc c camgiac lo s... Toi ch dng ay, nhng neu muonban con co the tiep tuc qua trnh phan biet naythem nhieu tang lp na, nhieu en mc nao maban thay thch. That ra khong he co s phan biet nh the, vanhng g chung ta va e cap ch la mot ma khongphai ba. V the, chung ta thay ro c rang khongthe tach ri oi tng quan chieu ra khoi tamquan chieu. Hien tng phan biet sai lam nh trenc minh hoa bang hnh anh tren au lai moc 75
 • 73. Song thienthem au1 Tuy nghe qua that vo ly, nhng khongt ngi a ri vao cho vo ly nh the. Do o, ngi tham khan cong an thien khongxem cong an ma mnh ang tham khan nh motoi tng ben ngoai, ma phai hoa nhap cung vino thanh mot the duy nhat. Bang cach nay, motcong an thien tr thanh mot phan trong chung ta,hoa quyen vi ca than tam chung ta, en mckhong sao con co the tach ri c na. Bi vay,ngi tham khan cong an thien khi i, ng, nam,ngoi cho en ca luc ngu ngh cung khong la khoiviec tham khan cong an. Co c nh the th mimong at c ket qua nh mong muon. That ra, khi i sau vao thien quan, khong chcong an thien, ma toan bo i song quanh ta cungse la mot vi chung ta. T con sau, ngon co, conngi... cho en tinh ha vu tru... khong co gkhong phai la tam thc, va luc o tam quan chieuvi oi tng thien quan la bao trum tat ca.Nhng ieu nay chung ta se e cap en trongnhng phan tiep theo sau ay.1 au thng sanh au () 76
 • 74. CHNG IITHC HANH THIEN QUANMoi trng tot ep Chung ta a thay c moi quan he mat thietgia ban than ta va cuoc song. Moi quan he nay comot y ngha tac ong hai chieu. Khi tam ta annh, sang suot, cuoc song cung tr nen bnh on,an lac; khi tam ta bat an, chat cha ay nhng aulo, buon phien hoac gian d... cuoc song cung senang ne, kho s... Trong mot chieu hng ngclai, moi trng song quanh ta cung lien tuc tacong en chung ta. Mot cuoc song n gian, yentnh noi chung la thuan li hn cho s an nh cuatam thc so vi mot cuoc song xo bo, nhon nhp. Cuoc song chung quanh ta bao gi cung adang va co rat nhieu yeu to khac nhau. Co nhngyeu to thuan li co tnh cach ham dng tinh thanva co nhng yeu to khac la vo bo hoac oc hai. 77
 • 75. Song thien Trc khi tam thc ta an nh vng vang enmc co the chuyen hoa c moi hoan canh chungquanh, chung ta can phai biet chon loc cho mnhmot moi trng song thch hp e co the song motcuoc song an lac, hanh phuc. Khi chung ta oc sach, xem phim hay chuyentro trao oi cung ngi khac, nhng noi dung ayrat quan trong v chung anh hng nhieu en tamy cua ta. Mot cuon sach toi, mot chuyen phim aybao lc, hoac mot chuyen tranh cai vo bo... nhngth ay e lai t vet, anh hng xau en tam y ta,va chung lam cho ta kho tap trung vao viec duy trchanh niem hn trc. Trong cuoc song ngay nay, khi ngi ta angchay theo nhng th hieu re tien cua so ongngi, th viec t bao ve mnh trong moi trng xobo nay la het sc can thiet. Neu ban buong tha,ban se phai tra gia at khi moi luc ngoi thien bancang thay co nhieu tap niem khi len hn. Khi tabuong tha suy ngh cua mnh theo nhng oi tngkhong lanh manh, tam hon ta de dang b nhiemoc, va viec ieu tr se phai mat nhieu thi gian,cong sc. Trong thien quan, ngi ta biet rang scmanh cua t tng la vo song. Khi ta quan niem 78
 • 76. Moi trng tot epve mot nh nui, ta tr thanh nh nui; khi taquan niem ve mot dong song, ta tr thanh dongsong... V the, neu ta buong tha tam y theo motchuyen phim toi chang han, ta se chu nhng tonhai ln lao khong kem g nhieu nam song buongtha. Chung ta ch neu ra mot vai v du e minhhoa. Ngay nay khong ch co nhng phim toi cban rong rai bang bang, a... Con co rat nhieuth oc hai khac ma chung ta luon phai tnh taonhan ra e xa lanh, e bao ve cho mnh va cho cagia nh, con cai na. Ngay ca s lam dung nhng ieu khong toilam cung co the tr thanh co hai. Sau nhieu gilam viec cang thang, neu thay v ngh ngi motcach yen tnh ban lai vo tnh m len mot a nhacsoi ong hoac ngoi trc ti-vi e xem mot chngtrnh quang cao ... ieu o se tr nen mot hnhthc tra tan cho au oc cua ban, nhng neu khongco s tnh thc th oi khi ban se khong the nhanra. Khi chung ta duy tr c chanh niem thngxuyen, ta t khi phai lo ngai ve nhng ieu tngt nh the. Cho du phai ri vao bat c hoan canhnao, chung ta cung eu co u sc e chuyen hoa va 79
 • 77. Song thiengi vng chanh niem. Nhng neu chung ta angtrong bc au ren luyen, ieu tot nhat van laphai biet quan tam bao ve chnh mnh. Ngay xa,cac hanh gia tu thien thng tm len nhng vungnui rng yen tnh e ham dng cong phu motthi gian, o cung la mot trong nhng cach t baove trong bc au tu tap cua ho. S than trong nh the khong ngan can banm rong tam t tiep xuc vi biet bao ieu maunhiem trong cuoc song. Mot dong suoi, mot bongmat cay xanh, cho en mot am may troi hay anhbnh minh ang len... tat ca eu ham cha trongo sc song manh me cua ca cuoc song nay, va tach co the cam nhan c ay u ieu o khichung ta thap len va duy tr c ngon en chanhniem. Khi song trong chanh niem, ta co u sang suote nhan biet nhng ieu tot ep trong cuoc song.Trong s sang suot nhan biet o co ca cai biet veviec phai tranh xa nhng g oc hai khi t thanchung ta cha co c mot nh lc vng vang. Ngi co chanh niem biet tiep can vi moitrng song mot cach chon loc: m ra on nhannhng g ti mat, lanh manh, va khep chat, ngannga nhng g oc hai, khong tot. 80
 • 78. Chat lieu cho i songChat lieu cho i song Cuoc song quanh ta, nh a noi, co ay nhnghoa trai ti ep nhiem mau neu ta biet cach tiepnhan chung, nhng cung ong thi co khong tnhng oc hai, rac ri. Nhn di con mat thienquan, khi at en chanh niem th khong con co sphan biet e phai lo ngai nh the, v tat ca se tnhien chuyen hoa di tac dung cua chanh niem.Tuy nhien, trong qua trnh tu tap ban au, viecphan biet la can thiet. Nhng chung ta khong ch chon loc moitrng song, chung ta con phai chu ong tao ra nona. Co nhng chat lieu tot lanh san co trong cuocsong, cung co nhng chat lieu ma chung ta phaibiet cach e tao ra. Mat khac, trong viec tao ramot chat lieu tot ep cho cuoc song th ban thanno a la mot cach song tot mang lai cho chung tanhng ket qua tot ep gan nh tc th. Neu nh ban co c mot khoang at trongnho trc san hay sau nha, ban hay th trong motluong hoa, hay mot cay man, cay oi... Ban hay lamieu o trong chanh niem va bat au cham soc choluong hoa, cay man, cay oi... nh mot phan cuachnh mnh. Ban se cam nhan c, ma khong 81
 • 79. Song thienphai ch la nhn thay, s ti tot vn len cuachung. V chung la mot phan cua ban, nen khichung vn len tot ti, khoe khoan, ban cam thaychnh mnh cung vn len tot ti, khoe khoan. Chung ta khong ch cham soc cho nhng luonghoa, cay man, cay oi... theo cach nh the. Chung tahay bat au cham soc, quan tam en nhng ngithan, be ban quanh mnh theo cach nh the. Khiban song trong chanh niem, ban se biet cach lamtot ieu o, mot cach that t nhien khong hegng ep. Bi v moi ngi than, moi ngi baneu la mot phan cua chung ta, mot phan khongthe tach ri c trong cuoc song. Va v the, khi taquan tam cham soc cho nhng ngi than, be bancua mnh, ta cam nhan c s oi thay, s vnlen cua ho, va cung cam nhan c o la s oithay, vn len cua chnh mnh. Song trong chanh niem, chung ta khong b chem i bi cac ao giac, nhng cach nhan thc sailam... Nh o, chung ta nhan ra c moi s vatung nh ban chat thc co cua chung. Chung ta sethay c tnh cach mong manh khong ben vngcua tat ca nhng g ma ta yeu quy. Thng th takhong thay c ieu o neu nh khong co chanhniem. 82
 • 80. Chat lieu cho i song Khi tam biet mot ngi t

Top Related