fail profile (1).doc

Click here to load reader

Post on 13-Apr-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 FAIL PROFILE (1).doc

  1/18

 • 7/23/2019 FAIL PROFILE (1).doc

  2/18

  FAIL MEJA KETUA PANITIA

  1. LATAR BELAKANG

  Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan.

  Urusan utama atau core-bussiness sesuatu organisasi pendidikan ialah

  memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadipelaksanaan sistem kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia

  yang cekap berteraskan TQ akan me!ujudkan satu sisstem pengurusan

  panitia yang berkualiti.

  Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua

  Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual

  Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan

  manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru

  dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan

  kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia.

  emandangkan "ail eja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan

  untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran

  khususnya di #ekolah-#ekolah enengah$ yang sentiasa berusaha

  mencapai prestasi cemerlang $ maka Unit #ains dan atematik$ Pejabat

 • 7/23/2019 FAIL PROFILE (1).doc

  3/18

  Pelajaran %aerah #eremban$ Negeri #embilan %arul Khusus mengambil

  langkah untuk menerbitkan "ail eja Ketua Panitia #ains.

  %engan itu$ diharapkan "ail eja ini akan dapat memantapkan lagi

  pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap

  dan mantap akan meningkatkan kualiti keputusan peperiksaan a!am dan

  dalam perspekti& nasional meningkatkan lagi pengeluaran sumber

  manusia negara yang berkualiti.

  '. OBJEKTIF KETUA PANITIA

  '.(. OBJEKTIF UMUM

  '.(.( enyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitiamasing-masing.

  '.(.' empertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran didalam panitia.

  '.(.) eningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dankerjasama dengan panitia lain.

  '.(.* embangunkan kemahiran + , % di dalam panitianya.

  '.'. OBJEKTIF KHAS

  '.'.( e!ujudkan satu sistem ka!alan dan penyelenggaraan

  kurikulum yang berkesan.

  '.'.' Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungja!ab di

 • 7/23/2019 FAIL PROFILE (1).doc

  4/18

  kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum

  dalam

  proses pengajaran dan pembelajaran.

  '.'.) Untuk melahirkan guru-guru #ains yang cekap$ dedikasi dan

  bertanggungja!ab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi

  dan

  mencapai objekti& mata pelajaran #ains.

  '.'.* erealisasikan hala tuju mata pelajaran #ains

  i /ulus (001 mata pelajaran #ains P+ dan #P

  ii /ulus (001 dalam mata pelajaran #ains Tulen #P

  iii emastikan prestasi setiap mata pelajaran #ains adalah

  berkualiti untuk mencapai target cemerlang.

  i2 emastikan semua pelajar dapat menguasai semua

  konstruk 3 elemen dalam pentaksiran P4K5 #ains.

  2 eningkatkan kemahiran pelajar dalam proses #ains

  AHLI JAWATANKUASA PANITIA

  Pengerusi 6 Ketua Panitia

  Naib Pengerusi 6 Ketua Panitia enengah +endah

 • 7/23/2019 FAIL PROFILE (1).doc

  5/18

  #etiausaha 6 7uru dilantik secara bergilir-gilir di kalangan 5hliPanitia

  5hli 6 #emua 7uru ata Pelajaran #ains

  8.( KU+9KU/U

  8.(.( endapatkan sukatan pelajaran terkini

  8.(.' Penyediaan rancangan pengajaran tahunan

  8.(.) Penyediaan rancangan pengajaran bersama

  8.(.* Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran

  8.(.8 Kepelbagai teknik mengajar

  8.(.: Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan

  8.(.; Penggunaan

 • 7/23/2019 FAIL PROFILE (1).doc

  6/18

  8.(.(8

 • 7/23/2019 FAIL PROFILE (1).doc

  7/18

  8.) K?-KU+9KU/U

  8.).( elaksanakan program3akti2iti persatuan berasas akademik

  8.).' enyertai pertandingan berkaitan panitia

  8.).) Program la!atan sambil belajar

  8.).* embantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaranikhtisas

  8.).8

 • 7/23/2019 FAIL PROFILE (1).doc

  8/18

  8.*.; Penga!alan stok dan i2entori

  8.*.= Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar

  8.8 K?-KU+9KU/U

  8.8.( elaksanakan program3akti2iti persatuan berasas akademik

  8.8.' enyertai pertandingan berkaitan panitia

  8.8.) Program la!atan sambil belajar

  8.8.* embantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaranikhtisas

  8.8.8

 • 7/23/2019 FAIL PROFILE (1).doc

  9/18

  SETIAUSAHA PANITIA MATA PELAJARAN

  Merancang agenda mesyuarat bersama ketua panitia.

  Menyediakan surat panggilan mesyuarat.

  Mengedar surat panggilan mesyuarat/ memanggil mesyuarat.

  Mencatat minit mesyuarat .

  Menyiapkan laporan/menyediakan minit mesyuarat.

  Mengedarkan minit mesyuarat kepada ahli panitia.

  Bersama-sama ketua panitia mengambil tindakan ke atas minit mesyuarat.

  Membantu ketua panitia mengurus fail-fail panitia mata pelajaran .

  Membantu ketua panitia mengurus dan menjaga alat / bahan bantu mengajar.

  Membantu ketua panitia menyenaraikan alat/bahan bantu mengajar dan menyebarkannya

  kepada semua ahli panitia.

  Membantu ketua panitia mengurus stok ABM / BBM panitia .

  Membantu ketua panitia menganalisa ujian bulanan dan lain-lain peperiksaan di sekolah.

 • 7/23/2019 FAIL PROFILE (1).doc

  10/18

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT HAL EHWAL MURID1.0 Tugas penyelaras

  1.1 Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran,kemasukan, penempatan dan pertukaran

  murid.

  1.2 Menyelia mengenai kehadiran murid ke sekolah.

  1.3 Menggubal dan menguatkuasa peraturan-peraturan sekolah dan jika perlu mengkaji semula dari

  masa ke semasa.

  1.4 Menyedia dan menyelia kemudahan dan kebajikan murid dari segi BukuTeks, Rancangan Makanan

  Tambahan, Bimbingan dan aunseling,keselamatan pelajar, pemeriksaan kesihatan dan gigi serta

  sebarang jenis bantuan.1.5 Menyelia dan memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling ementerian

  esihatan, juga dapat memberi perkhidmatan serta layanan se!ajarnya kepada pengguna.

  1. Menyelia dan menyelaras pengeluaran/pemberian surat-surat akuan, sijil-sijil penghargaan dan sijil

  berhenti sekolah.

  1.! Me!ujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.

  3.0 Tanggung"a#a$ %uru Persa&uan'(ela$'Un)& *erun)+,r-

  ".# Mengatur dan menyelia perjalanan akti$iti persatuan/kelab/badan beruniform

  ".% Menyediakan jadual !aktu untuk perjumpaan dan mesyuarat kelab/persatuan/badan

  beruniform

  "." Menyelaras semua akti$iti kokurikulum

  ".& Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk murid menyertai akti$iti kokurikulum

  ".' Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan A( diadakan setiap tahun pada tarikh yang

  ditetapkan

  ".) Mengumpul buku akti$iti/fail akti$iti untuk rujukan dan rekod

  ".* Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang akti$iti dan pencapaian kelab/persatuan/unit

  beruniform

 • 7/23/2019 FAIL PROFILE (1).doc

  11/18

  ".+ Mengurus buku enilaian Akti$iti okurikulum seperti mengagihkab buku kepada guru untuk

  diedarkan kepada murid.

  ". Mengumpulkan buku enilaian Akti$iti okurikulum semula pada akhir tahun

  /. TU%AS AN TAN%%UN%JAA SETIAUSAHA PEPERI(SAAN

  +.# Memantau semua peperiksaan berjalan dengan lancar

  +.% Memastikan analisis keputusan disiapkan oleh semua setiausaha peperiksaan.

  +." Memastikan keperluan peperiksaan cukup dalam stok dan keperluan semasa.

  +.& Mengadakan mesyuarat dengan semua setiausaha ke arah meningkatkan lagi prestasi

  pengurusan peperiksaaan.

  +.' Mengatur dan menyediakan jadual peperiksaan dalam sekolah setelah tarikhnya

  dipersetujui oleh pentadbir..

  +.) Mengatur dan menyediakan jadual penga!asan bagi guru-guru+.* Mendapat persetujuan panatia mata pelajaran untuk menentukan penyelia soalan

  dan pemeriksa kertas ja!apan dan tarikh penyerahan markah kepada guru.

  +.+ Mengurus dan mengatur tempat peperiksaan bagi murid-murid.

  +. Mengurus dan menentukan pergerakan kertas soalan sebelum dan pada tarikh

  peperiksaan dengan selamat.

  +.#0 Bertanggungja!ab dalam semua hal berhubung dengan kelicinan perjalanan

  eperiksaan.

  +.## Mengurus dan menentukan borang-borang markah, kad kemajuan murid telah diisi dan

  diserahkan ke pejabat untuk menandatangani.

  +.#% Mengedar (adual eperiksaan dan taklimat kepada murid.

  +.#" Menentukan segala keperluan peperiksaan dilengkapkan seperti di simpan dengan baik.

  +.#& Menentukan kertas soalan peperiksaan untuk simpanan sekolah di simpan dengan baik.

  . SENARAI TU%AS %URU PANITIA MATA PELAJARAN

  ).# . Ahli ( urikulum sekolah.

  ).% Mendapat dan mengedarkan sukatan pelajaran berkenaan kepada guru-guru mata pelajarannya.)." Mengambil tahu akan perubahan-perubahan dalam sukatan pelajaran masing-masing.

  ).& Mengadakan dan memanggil mesyuarat panitia seberapa kerap yang boleh sekurangkurangnya

  sekali dalam satu penggal untuk menerangkan rancangan atau lain-lain hal yang berhubung dengan

  mata pelajaran.

  ).' Mengetahui senarai buku-buku teks yang hendak digunakan oleh guru mata pelajaran.

  ).) Bertanggungka!ab untuk menentukan rancangan tahunan/mingguan dan bahan bantu belajar

  yang sesuai.

  ).* Membantu 1uru Besar, penyelaras memeriksa buku-buku latihan , membuat laporan mengenai

  kerja-kerja yang berkaitan.

  ).+ Memberi bimbingan kepada guru-guru baru tentang sukatan pelajaran, rancangan pelaj