gaura govindarcana smarana paddhati

Click here to load reader

Post on 09-Sep-2015

139 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lord

TRANSCRIPT

 • r gaura-govindrcana-smaraa-paddhati

  rpda dhyna-candra gosvm sdhako brhma-muhrte cotthya nijea-nmni smaret krtayed v-- sa jayati viuddha-vikrama kanakbha kamalyatekaa | vara-jnu-lambi-sad-bhujo bahudh bhakti-rasbhinartaka ||1||

  r-rmeti janrdaneti jagat ntheti nryae-* tynandeti daypareti kamalknteti keti ca | rman nma-mahmtbdhi-lahar-kallola-magna muhur muhyanta galad-aru-netram avaa m ntha nitya kuru ||2|| r-knta ka karumaya kajanbha kaivalya-vallabha mukunda murntaketi | nmval vimala-mauktika-hra-lakm- lvaya-vacana-kar karavi kahe ||3|| ka rma mukunda vmana vsudeva jagadguro matsya kacchapa narasiha varha rghava phi mm | deva-dnava-nraddi munndra-vandya daynidhe devak-suta dehi me tava pda-bhaktim acacalm ||4|| he goplaka he kp-jala-nidhe he sindhu-kany-pate he kasntaka he gajendra-karu-pra he mdhava | he rmnuja he jagattraya-guro he puarkka m he gop-jana-ntha playa para jnmi na tv vin ||5|| r-nryaa puarka-nayana r-rma st-pate govindcyuta nanda-nandana mukundnanda dmodara | vio rghava vsudeva nhare devendra-cmae sasrrava-kara-dhraka hare r-ka tubhya nama ||6|| bhrea ikhaa-maana vara rkhaa-liptga he vndraya-purandara sphurad-amandendvara ymala | klind-priya nanda-nandana parnandravindekaa r-govinda mukunda sundara-tano m dnam nandaya ||7||

  (Padyval 33-38)

  samudra-mekhale devi parvata-stana-maale |

 • viu-patni namas tubhya pda-spara kamasva me ||8|| tato bahir gatv maitra-ktydi-vidhi kuryt, danta-dhvandim caret, uddhasane prvbhimukh upaviya nicala-man -

  smaret rmad gaura-candra svardhuny dakie tae | cintmai-citta-dhmni r-navadvpa-nmake ||9|| svardhuny cru-tre sphuritam atibhat-kurma-phbha-gtra ramyrmvta sanmai-kanaka-mah-sadma-aai partam | nitya pratylayodyat-praaya-bhara-lasat-ka-sakrtanya r-vndavy abhinna tri-jagad anupama r-navadvpam e ||10|| phullac-chrmad druma-vall-tallaja-lasat-tr taragval- ramy manda-marum-marla-jalaja-reiu bhgspadam | sad-ratncita-divya-trtha-nivah r-gaura-pdmbuja- dhli-dhsaritga-bhva-nicit gagsti sampvan ||11|| tasys tra-suramya-hema-suras-madhye lasac chr-nava- dvpo bhti sumagalo madhu-ripor nanda-vanyo mahn | nn-pupa-phalhya-vka-latikramyo mahat sevito nn-vara-vihagamli-ninadair ht-kara-hr hi ya ||12|| ka mrakata prabhta-viap-kh suvartmik patrli kuruvinda-komala-may prvlik korak | pup nikara suhraka-mayo vaidryaky phala- re yasya sa ko pi khi-nikaro yatrtimtrojjvala ||13|| tan madhye dvija-bhavya-loka-nikargrli-ramyganam rmopavanli-vilasad ved-vihrspadam | sad-bhakti-prabhay virjita-mah-bhaktli-nityotsava praty gram aghri-mrti-sumahad-bhtha yat pattanam ||14||

  evabhte r-navadvpa-madhye manasi nivsa ktv tatra r-gurudevasya ayyotthna-mukha-praklana-danta-dhvandi-kramea yath-yogya sev kuryt sevnantara dhyyet yath ymale-- tatra r-guru-dhynam--

  kp-marandnvita-pda-pakaja vetmbara gaura-ruci santanam | anda sumlybharaa gulaya smarmi sad-bhaktam aha guru harim ||15||

 • r-guru-parama-guru-partpara-guru-paramehi-gurm anugmitvena rman mahprabhor mandira gacchet | tatra tad-jay r-navadvpa-candrasya ayyotthna suvsita-jalena r-mukha-praklandi-kramea sev kuryt | tatra rman mahprabhor dhyna yath rddhvmnye (3.15)--

  dvi-bhuja svara-rucira varbhaya-kara tath | premligana-sambaddha ganta hari-nmakam ||16||

  anantara r-vndvana dhyyet--

  vndvana divya-lat-parta lat ca pupa-sphuritgra-bhja | pupy api sphta-madhu-vratni madhu-vrat ruti-hri-gt ||17|| madhye vndvane ramye pacat-kuja-maite | kalpa-vka-nikuje tu divya-ratna-maye ghe ||18||

  tatra siddha-dehena r-rdh-kayor ninta-ll smared yath-- nivasne r-rdh-kau r-vnd-niyukta-rasamaya-parama-vidagdha-uka-ri-vnda-padya-pahana-janita-prabodhv api ghopaghana-sukha-bhagd asahiutay kaam avakyamna-jgarau tat-tat-padya-prapahita-nivasna-stakau pupamaynanda-talpotthitau sva-sva-kujt tat-klgata-rmal-lalit-vikhdi-priya-sakh-vnda-sanarma-vg-vilsena sntarnandau kakkhay-udita-jail-ravat sa-akau saga-tyga-bhayam asahamnau tau bhtyotkahkulau sva-sva-gha gacchata | eva kramea r-gauracandrasya r-rdh-kayor ll smaret | ninta-ll-smaranantara gurv-dn daavat praamet yath--

  ajna-timirndhasya jnjana-alkay | cakur unmlita yena tasmai r-gurave nama ||19||

  iti mantra pahitv r-guru daavat praamya eva parama-guru-partpara-guru-paramehi-guru-gosvmi-caran kramea daavat praamet | tata r-gauracandra praamet--

  vivambharya gaurya caitanyya mahtmane | ac-putrya mitrya lakmya namo nama ||20|| nitynandam aha vande kare lambita-mauktikam | caitanygraja-rpea pavitr-kta-bhtalam ||21|| nistritea-jana daylu

 • premmtbdhau parimagna-cittam | caitanya-candrdtam arcita tam advaita-candra iras nammi ||22|| gaddhara namas tubhya yasya gaurgo jvanam | namas te r-rnivsa-paita prema-vigraha ||23||

  eva kramea gaura-bhakta-gan daavat praamet |

  r-navadvpa-dhmne nama | r-gagyai nama | r-sakrtanya nama | r-gaua-maalya nama |

  kandarpa-koi-ramyya sphurad-indvara-tvie | jagan-mohana-llya namo gopendra-snave ||24|| tapta-kcana-gaurgi rdhe vndvanevari | vabhnu-sute devi praammi hari-priye ||25|| r-rdhik-pra-sam kanyas vikhik-ikita-saukhya-sauhavm | llmtenocchalitga-mdhurm anaga-purv praammi majarm ||26||

  lalitdi-parama-preha-sakh-vndebhyo nama | kusumikdi-sakh-vndebhyo nama | kastrydi-nitya-sakh-vndebhyo nama | aimukhydi-pra-sakh-vndebhyo nama | kuragkydi-priya-sakh-vndebhyo nama | r-rpdi-majarbhyo nama | rdmdi-sakhi-vndebhyo nama | sarva-gopa-gopbhyo nama | vraja-vsibhyo nama | r-vnd-vipinebhyo nama | r-rsa-maalya nama | r-yamunyai nama | r-rdh-kua-yma-kubhy nama | r-govardhanya nama | r-dvdaa-vipinebhyo nama | r-vraja-maalya nama | r-mathur-maalya nama | sarvvatrebhyo nama | ananta-koi-vaiavebhyo nama | vch-kalpa-tarubhya ca kp-sindhubhya eva ca |

 • patitn pvanebhyo vaiavebhyo namo nama ||27|| atha snnam caret yath--nady dau pravhbhimukhe tagdiu prvbhimukh trthni hvayed yath--

  gage ca yamune caiva godvari sarasvati | narmade sindho kveri jale 'smin sannidhi kuru ||28|| mah-ppa-bhage daylo nu gage maheottamge lasac citta-rage | drava-brahma-dhmcyutghryabjaje m punhna-kanye pravhormi-dhanye ||29|| vior nbhy-ambu-madhyd vara-kamalam abht tasya nl-sumeror madhye nisyandamn tvam asi bhagavati brahma-lokt prast | khd-bhra rudra-mrdhni praipatita-jal g gatsti gag kas tv yo nbhivanden madhu-mathana-hara-brahma-samparka-ptm ||30|| gag gageti yo bryt yojann atair api | mucyate sarva-ppebhyo viu-loka sa gacchati ||31|| cidnanda-bhno sad nanda-sno para-prema-ptr drava-brahma-gtr | aghn lavitr jagat-kema-dhtr pavitr-kriyn no vapur mitra-putr ||32|| rdhik-sama-saubhgya sarva-trtha-pravandita | prasda rdhik-kua snmi te salile ubhe ||33||

  tata ukla-vastre paridhya r-hari-mandira-dhraa ktv r-hari-nmkaram akayed gtre--

  lale keava dhyyen nryaam athodare | vaka-sthale mdhava tu govinda kaha-kpake ||34|| viu ca dakie kukau bhau ca madhusdanam | trivikrama kandhare tu vmana vma-prvake ||35|| rdhara vma-bhau tu hkea ca kandhare | phe tu padma-nbha ca kay dmodara nyaset | tat praklana-toya tu vsudeveti mrdhani ||36||

  prvavat sthirsane sthira-citta tatrdau r-navadvpa-madhye r-ratna-mandire ratna-sihsanopari bhakta-vnda-parisevita r-r-ka-caitanya-deva gurvdi-kramea dhytv pjayet |

 • tatrdau r-jaganntha-mirasya mandira dhyyet | yath caitanyrcana-candrikym--

  r-jaganntha-mirasya mandirganam uttamai | nn-ratna-mai-yuktair vicitra-mandira-puram ||37|| tan-madhye ravi-knti-nindi-kanaka-prkra-satoraa r-nryaa-geham agra-vilasat sakrtana-prgaam | lakmy-antapura-pka-bhoga-ayana-r-candrala pura yad-gaurga-harer vibhti sukhada svnanda-savhitam ||38||

  tan-madhye nava-ca-ratna-kalasa vrajendra-ratnntar* mukt-dma-vicitra-hema-paala sad-bhakti-ratncitam | veda-dvra-sad-aa-ma-mai-ru-obh-kavnvita sac-candrtapa-padma-rga-vidhu-ratnlambiyan-mandiram ||39|| tan-madhye mai-citra-hema-racite mantrra-yantrnvite a-kontara-karikra-ikhara-r-kearai sannibhe | krmkra-mahiha-yoga-mahasi r-yoga-phmbuje rkevali-srya-laka-vimale yad-bhti sihsanam ||40|| prvdha-padma-pai-ghaita-hari-mai-stambha-vaidrya-pha citra-chdvalambi-pravara-mai-mah-mauktika knti-jlam | tlnta cna-celsanam-uupa-mdu-prnta-phopadhna svarnta citra-mantra vasu-hari-caraa-dhyna-gamya-koam 41 tan-madhye r-gaura-candra vme rla-gaddharam | tad-dakie vadhtendra rldvaita tata smaret ||42|| tad-dakie rnivsa smaret r-paitottamam | smaret r-bhakta-vnda ca catur-diku suveitam ||43|| rmad-gaura-bhakta-vnde svya-svya-ganvite | rpa-svarpa-pramukhe sva-gaa-sthn gurn smaret ||44||

  tatrdau r-guru-smaraa yath sanat-kumra-sahitym--

  akyuta-saka varbhaya-lasat-kara | uklmbara-dhara divya-ukla-mlynulepanam ||45|| prasanna-vadana nta bhajannanda-nirvtam | divya-rpa-dhara dhyyed varada kamalekaam ||46|| rpa-prva-guru-gan-ugata sevanotsukam | eva rpa guru dhyyen manas sdhaka uci ||47||

  tat-sampe sevotsukam tmna bhvayed yath--

  divya-r-hari-mandirhya-tilaka kaha sumlnvita

 • vaka r-hari-nma-vara-subhaga rkhaa-lipta puna | uddha ubhra-navmbara vimalat nitya vahant tanu dhyyec-chr-guru-pda-padma-nikae sevotsuk ctmana ||48||

  rman-mauktika-dma-baddha-cikura susmera-candrnana rkhaguru-cru-citra-vasana srag-divya-bhcitam | ntyvea-rasnumoda-madhura kandarpa-veojjvala caitanya kanaka-dyuti nija-janai sasevymna bhaje ||49|| kajrendra-vinindi-sundara-gati r-pdam indvara* re-yma-sad-ambara tanu-ruc sndhyendu-samardakam | premodghra-sukaja-khajana-mad-jin-netra-hsynana nitynandam aha smarmi satata bhojjvalga-riyam ||50||

  sad-bhaktli-nievitghri-kamala kundendu-uklmbara uddha-svara-ruci subhu-yugala smernana sundaram | r-caitanya-da varbhaya-kara premga-bhcita* madvaita satata smarmi paramnandaika-kanda prabhum ||51|| kruyaika-maranda-padma-caraa caitanya-candra-dyuti tmblrpaa-bhagi-dakia-kara vetmbara sad-varam | premnanda-tanu sudh-smita-mukha r-gaura-candrekaa dhyyec chrla-gaddhara dvija-vara mdhurya-bhojjvalam ||52||

  ri-caitanya-padrav