gujcet - zigya for curious learner · study. assignments. free forever. gseb question and answers....

of 48 /48
Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join www.zigya.com Page 1 of 48 Exam Year 2016 GUJCET GSEB GUJCET યીા ભાટેની ભશલની સ ૂચનાઓ : 1. આ ુતિકાભા બોતિક , યવામણ અને લ તલાનના કુર ભી 120 ફહુતલકીમ આેરા છે . મેક ન 1 ગુણ છે . 1 વાચા યુયન 1 ગુણ ભળે. મેક ખટા યુય ભાટે 1 4 ગુણ કાલાભા આલળે . લધુભા લધુ 120 ગુણ ાિ થઈ ળકળે . 2. આ કવટી 3 કરાકની યશેળ. 3. ના યુય ભાટે આલાભા આલેર OMR ઉય તિકાભા યુય ભાટેની તનમિ જમાભા પિ કાળાશીલાી ફરેન લડે • કયવુ . 4. યપ કાભ કયલા ભાટે ુતિકાભા દયેક ાના ઉય તનમિ જમા આલાભા આલેરી છે , િજ જમાભા યપ કાભ કયવુ . 5. આ તલમની કવટી ૂણણ થમા ફાદ ઉભેદલાય ે િેભની ઉય તિકા ખડ તનયીકને પયમાિ વલાનયશળે . ઉભેદલાય ે કવટી ૂણણ થમા ફાદ ુતિકા િેભની વાથે રઈ જઈ ળકળે . 6. િભને આેર ુતિકાન કાય ( CODE) અને િભને આલાભા આલેર ઉય તિકાન કાય વયખા જ શલા જઇએ. આ ગે કઈ પેયપાય શમ િ તનયીકનુ િાકાલરક માન દયવુ , થી ુતિકા અને ઉય તિકા વયખા કાય ધયાલિી આી ળકામ. 7. ઉભેદલાય ે ઉય તિકાભા ગ ન ડે , િયીિે વાચલીને ઉય આલા. 8. ઉય તિકા િથા ુતિકાભા તનમિ કયેર જમા તવલામ ઉભેદલાય ે િેભને પાલેર ફેઠક નફય રખલ નહશ કે અમ કઈ જમાએ ઓખ થામ િેલી તનળાની/લચશ કયલા નશ. આવુ કયનાય ઉભેદલાય વાભે ગેયયીતિન કેવ નધલાભા આલળ. 9. શાઈટ ક રગાડલા ભાટે યલાનગી નથી. 10. દયેક ઉભેદલાય ે યીા ખડભા લેળ ભાટે ખડ તનહયકને લેળિ ફિાલવુ જયી છે . 11. કઈણ ઉભેદલાયને અલાદ વજગ તવલામ યીાખડ છડલાની યલાનગી ભળે નહશ. આ ગેની યલાનગી ખડ તનયીક-તથ વચારક વજગને માનભા રઈને આળે . 12. ઉભેદલાય પિ વાદુ ગણનમિ લાયી ળકળે . 13. દયેક ઉભેદલાય ે યીા ખડ છડયા શેરા ઉય તિકા ખડ તનયીકને વી ઉય તિકા યિ કમાણ ફદરની વશી િક – 01ભા કયલાની યશેળ. ઉભેદલાય ે ઉય તિકા આમા ફદરની વશી િક-01 ભા કયેર નહશ શમ, િ ઉય તિકા આેર નથી િેભ ભાનીને ગેયયીતિન કેવ નધલાભા આલળ. 14. દયેક ઉભેદલાય ે યીા ભાટેના ફૉડે ફશાય ાડેર તનમભ અને ફડણના નીતિ તનમભનુ ચુતિણે ારકયલાનુ યશેળ. દયેક કાય ના ગેયયીતિના કેવભા ફડણના તનમભ રાગુ ડળ. 15. કઈણ વજગભા ુતિકા – ઉય ુતિકાન કઈ બાગ જુદ ાડલ નશ. 16. ઉભેદલાય ે િક-01 અને લેળિભા ુતિકા અને ઉય ુતિકા ઉય છાેર કાય રખલાન યશેળ.

Upload: others

Post on 27-Apr-2020

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 1 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

GUJCET યીક્ષા ભાટેની ભશત્લની સચૂનાઓ :

1. આ પ્રશ્ન સુ્તિકાભાાં બોતિક , યવામણ અને જીલ તલજ્ઞાનના કુર ભી 120 ફહતુલકલ્ીમ પ્રશ્ન આેરા છે. પ્રત્મેક પ્રશ્નન 1 ગણુ છે. 1 વાચા પ્રત્યતુ્તયન 1 ગણુ ભળે. પ્રત્મેક ખટા પ્રત્યતુ્તય ભાટે 1

4 ગણુ કાલાભાાં

આલળ.ે લધભુાાં લધ ુ120 ગણુ પ્રાપ્િ થઈ ળકળે. 2. આ કવટી 3 કરાકની યશળેે. 3. પ્રશ્નના પ્રત્યતુ્તય ભાટે આલાભાાં આલેર OMR ઉત્તય તિકાભાાં પ્રત્યતુ્તય ભાટેની તનમિ જગ્માભાાં પક્િ કાી

ળાશીલાી ફરેન લડ ે• કયવુાં. 4. યપ કાભ કયલા ભાટે સુ્તિકાભાાં દયેક ાના ઉય તનમિ જગ્મા આલાભાાં આલેરી છે , િે જ જગ્માભાાં યપ

કાભ કયવુાં. 5. આ તલમની કવટી ણૂણ થમા ફાદ ઉભેદલાયે િેભની ઉત્તય તિકા ખાંડ તનયીક્ષકને પયજીમાિ વોંલાની

યશેંળે. ઉભેદલાયે કવટી ણૂણ થમા ફાદ પ્રશ્ન સુ્તિકા િેભની વાથે રઈ જઈ ળકળે. 6. િભને આેર પ્રશ્ન સુ્તિકાન પ્રકાય (CODE) અને િભને આલાભાાં આલેર ઉત્તય તિકાન પ્રકાય વયખા

જ શલા જઇએ. આ અંગે કઈ પેયપાય શમ િ તનયીક્ષકનુાં િાત્કાલરક ધ્માન દયવુાં , જેથી પ્રશ્ન સુ્તિકા અને ઉત્તય તિકા વયખા પ્રકાય ધયાલિી આી ળકામ.

7. ઉભેદલાયે ઉત્તય તિકાભાાં ગ ન ડ,ે િે યીિે વાચલીને ઉત્તય આલા. 8. ઉત્તય તિકા િથા પ્રશ્ન સુ્તિકાભાાં તનમિ કયેર જગ્મા તવલામ ઉભેદલાયે િેભને પાલેર ફેઠક નાંફય રખલ

નહશ કે અન્મ કઈ જગ્માએ ઓખ થામ િેલી તનળાની/લચન્શ કયલા નશીં. આવુાં કયનાય ઉભેદલાય વાભે ગેયયીતિન કેવ નોંધલાભાાં આલળે.

9. વ્શાઈટ ઈંક રગાડલા ભાટે યલાનગી નથી. 10. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ખાંડભાાં પ્રલેળ ભાટે ખાંડ તનહયક્ષકને પ્રલેળિ ફિાલવુાં જરૂયી છે. 11. કઈણ ઉભેદલાયને અલાદ રૂ વાંજગ તવલામ યીક્ષાખાંડ છડલાની યલાનગી ભળે નહશ. આ અંગેની

યલાનગી ખાંડ તનયીક્ષક-તથ વાંચારક વાંજગને ધ્માનભાાં રઈને આળે. 12. ઉભેદલાય પક્િ વાદુ ગણનમાંિ લાયી ળકળે. 13. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ખાંડ છડયા શરેા ઉત્તય તિકા ખાંડ તનયીક્ષકને વોંી ઉત્તય તિકા યિ કમાણ

ફદરની વશી િક – 01ભાાં કયલાની યશળેે. જે ઉભેદલાયે ઉત્તય તિકા આપ્મા ફદરની વશી િક-01 ભાાં કયેર નહશ શમ, િ ઉત્તય તિકા આેર નથી િેભ ભાનીને ગેયયીતિન કેવ નોંધલાભાાં આલળે.

14. દયેક ઉભેદલાયે યીક્ષા ભાટેના ફૉડે ફશાય ાડરે તનમભ અને ફડણના નીતિ તનમભનુાં ચતુિણે ારન કયલાનુાં યશળેે. દયેક પ્રકાય ના ગેયયીતિના કેવભાાં ફડણના તનમભ રાગુાં ડળે.

15. કઈણ વાંજગભાાં પ્રશ્ન સુ્તિકા – ઉત્તય સુ્તિકાન કઈ બાગ જુદ ાડલ નશીં. 16. ઉભેદલાયે િક-01 અને પ્રલેળિભાાં પ્રશ્ન સુ્તિકા અને ઉત્તય સુ્તિકા ઉય છાેર પ્રકાય રખલાન યશળેે.

Page 2: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 2 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

બોતિક તલજ્ઞાન

1. શાઈડ્રજન યભાણઓુને ધયાસ્થિતિભાાંિી ચિી સ્થિતિભાાં ઉતે્તજજિ કયલાભાાં આલે છે િ .................... જેટરી વાંખ્માની લર્ણટ યેખાઓ ભળે. (A) 2

(B) 6

(C) 5

(D) 3

2. કઈર્ રજજક ગેટ ભાટે ઇનટુ A, ઈનટુ, B અને આઉટટુ Y ના તવગ્નર આકૃતિભાાં દળાણવ્મા છે. આ રજજક ગેટ કમ શળે ?

(A) NOR

(B) AND

(C) NAND

(D) OR

3. CE ટ્રાન્ઝઝથટય એન્્લરપામયન લલ્ટેજ ગેઈન 100 અને િેને ઈનટુભાાં આેર તવગ્નર 0.2 cos (328t)v છે. િ આઉટટુ તવગ્નર ...................... લલ્ટ શળે.

(A) 0.2 cos 328t + 180°

(B) 20 cos 328t + 180°

(C) 20 cos 498t

(D) 20 cos 328t + 90°

Page 3: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 3 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

4. કઈ અધણલાશક યચનાને કઈર્ પ્રકાયના ફામવ લલ્ટેજની જરૂય ડિી નિી ?

(A) ટ્રાન્ન્ઝતટય

(B) વરય વેર

(C) લેયેક્ટય

(D) પટ-ડામડ

5. 10 MHz આવતૃત્તલાા િયાંગનુાં ક્ષભિાલૂણક ટ્રાઝવતભળન કયલા ભાટે એઝટેનાની રાંફાઈ ઓછાભાાં ઓછી ............. શલી જઈએ. (A) 100

(B) 7.5

(C) 10

(D) 3

6. જ ગાભા કકયર્, ક્ષ-કકયર્ અને ભાઈક્રિયાંગની િયાંગરાંફાઈઓ અનકુ્રભે 𝛌𝐫, 𝛌𝐱 અન ે𝛌𝐦 શમ િ ............

(A) λr < λx > λm

(B) λr < λx < λm

(C) λr > λx < λm

(D) λr > λx > λm

7. 𝟏𝟎𝟎 𝛀 અલયધ અને 𝟑 𝐇 ઈઝડક્ટઝવના શે્રર્ી જડાર્લાા કયિભાાંિી 𝟓𝟎 / 𝛑 𝐇𝐳 આવતૃત્તલા A.C. પ્રલાશ વાય કયિા લલ્ટેજ અને પ્રલાશ લચ્ચેન કા-િપાલિ ................... િામ. (A) 90°

(B) 45°

(C) 30°

(D) 60°

8. એક સ્થરટિી િિા ફ્રનશપય તલલિણનભાાં સ્થરટની શાઈ 0.01 cm છે. જ સ્થરટને રાંફરૂે આાિ પ્રકાળની િયાંગરાંફાઈ 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝐀

𝐨

શમ, િ દ્વિિીમ અતધકિભનુાં ભધ્મથિ અતધકિભની ભધ્મયેખાિી કર્ીમ અંિય ................. rad શળે.

Page 4: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 4 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(A) 0.0125

(B) 0.15

(C) 0.125

(D) 0.015

9. 1 g યેકડમ એક્ક્ટલ િત્લ 2 કદલવને અંિે 1/5 g િઈ જામ છે,િ કુર 4 કદલવને અંિે કેટલુાં દ ફાકી યશળેે ?

A 1

10g

B 1

25g

C 1

125g

(D) 1

5g

10. એક યેકડમએક્ક્ટલ િત્લ p ત્રર્ િફક્કાભાાં નીચે મજુફની પ્રકક્રમાિી તલબાંજન ાભીને િત્લ S ભાાં રૂાાંિય ાભે છે, િ ................

𝐏 → 𝐐 + 𝟒𝟐

𝐇𝐞, 𝐐 → 𝐑 + 𝐞−, 𝐑 → 𝐒 + 𝐞−

(A) P અન ેQ વભદીમ છે.

(B) P અન ેR વભદીમ છે.

(C) P અન ેQ આઈવટપ્વ છે.

(D) P અન ેS આઈવટપ્વ છે.

11. આત્ભપે્રયકત્લ ભાટે આેરા ૈકી કમ એકભ ખટ છે ?

(A) ઓશભ – વેકન્ડ

(B) લેફય / એસ્પમય

(C) પશ – વેકન્ડ

(D) (લલ્ટ – વેકન્ડ)

(એસ્પમય)

Page 5: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 5 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

12. 5 MeV ઊજાણ ધયાલિ 𝛂 – કર્ શડે-ઓન વાંઘાિ અનબુલે છે. િ Z = 50 યભાણકુ્રભાાંક ધયાલિા ઝયનુ્ક્રમવિી િેનુાં Distance of Closest Approach is …………… × 𝟏𝟎−𝟏𝟒 𝐦.

𝐤 = 𝟗 × 𝟏𝟎𝟗 𝐒𝐈, 𝐞 = 𝟏.𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝐂, 𝟏 𝐞𝐕 = 𝟏.𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝐉

(A) 5.76

(B) 2.88

(C) 0.72

(D) 1.44

13. િત્લન યભાણ ુદાાંક ........................

(A) કેટરાક હકતવાભાાં િેના યભાણ ુક્રભાાંક કયિા ભટ અને ફીજા કેટરાકભાાં નાન શમ છે.

(B) િેના યભાણ ુક્રભાાંક કયિા શાંભેળા ભટ શમ છે.

(C) િેના યભાણ ુક્રભાાંક જેટર અથલા ભટ શમ છે.

(D) િેના યભાણ ુક્રભાાંક કયિા શાંભેળા નાન શમ છે.

14. વભાન દ અને વભાન તલદ્યિુબાય ધયાલિા ફે કર્ જ્માયે એકફીજાિી અમકુ અંિયે યશરેા શમ ત્માયે િેભની લચ્ચે રાગતુાં અાકી તલદ્યિુફ િેભનાભાાંિી એકના લજન જેટલુાં શમ િ િેભની લચ્ચેનુાં અંિય ……………… × 𝟏𝟎−𝟏 𝐦 શળે.

કર્નુાં દ = 𝟏.𝟔𝟔 × 𝟏𝟎−𝟐𝟕 𝐤𝐠

કર્ન તલદ્યિુબાય = 𝟏.𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝐂

𝐊 = 𝟗 × 𝟏𝟎𝟗 𝐌𝐊𝐒, 𝐠 = 𝟏𝟎 𝐦/𝐬𝟐

(A) 1.18

(B) 1.15

(C) 1.16

(D) 1.17

15. કુરાંફ અચાાંક k નુાં ાકયભાણર્ક સતૂ્ર ............. છે. અશીં તલદ્યિુપ્રલાશનુાં કયભાર્ સતૂ્ર 1 ર. (A) M1L−3T4I2

(B) M1L3T4I2

(C) M1L3T4I−2

Page 6: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 6 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(D) M−1L2T0I−2

16. એક પ્રટન એક ઈરેક્ટ્રનિી દૂય િયપ જઈ યહ્ય છે. િ િાંત્રની સ્થિતિ-ઊજાણનુાં શુાં િળે ?

(A) લધાય કે ઘટાડ ગભે િે થઈ ળકે.

(B) લધળે.

(C) ઘટળ.ે

(D) અચ યશળેે.

17. ધાતનુી એક વભાન દળ ચયવ લરેટને આકૃતિભાાં દળાણવ્મા મજુફ ગઠલેર છે. દયેક લરેટની રાંફાઈ l છે. આ ગઠલર્નુાં કેેતવટઝવ ...................... િળે.

A 4 ∈0 l2

d

B 5

3 ∈0 l2

d

C 3

2 ∈0 l2

d

(D) 3 ∈0 l2

d

18. એક તલદ્યિુબાકયિ કેેતવટયની ઊજાણ U છે. શલે ફેટયી દૂય કયી િેને િેના કયિા ફભર્ા ફીજા એક તલદ્યિુબાય યકશિ કેેતવટય વાિે વભાાંિયભાાં જડલાભાાં આલે છે. િ શરેા અને ફીજા કેેતવટયની ઊજાણઓ અનકુ્રભે .................. િળે.

A 2

9 U,

2

9 U

Page 7: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 7 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

B 2

9 U,

1

9 U

C 1

9 U,

1

9 U

(D) 1

9 U,

2

9 U

19. આેર કયિને ફેટયીભાાંિી ભિ કુર તલદ્યિુ પ્રલાશ કેટર શળે ?

(A) 1.5 A

(B) 4 A

(C) 6 A

(D) 2 A

20. એક તલદ્યાિીને વભાન emf 1.5 V અને વભાન આંિકયક અલયધ 0.1 𝛀 ધયાલિા ચાય તલદ્યિુક આલાભાાં આલે છે. તલદ્યાિીને આ તલદ્યિુકને વશામક સ્થિતિભાાં જડલાનુાં કશલેાભાાં આલે છે. ભરૂિી િે એક તલદ્યિુકને ઉલ્ટી યીિે જડ ેછે. િ આ જડર્ન કયર્ાભી emf અને કયર્ાભી આંિકયક અલયધ ...................... છે. A 6.0 V, 0.4 Ω

B 4.5 V, 0.3 Ω

C 3 V, 0.2 Ω

(D) 3 V, 0.4 Ω

21. એક ઈરેક્ક્ટ્રક શીટય િાયા આેરા જથ્િાનુાં ાર્ી 5 તભતનટભાાં ઉકલા રાગે છે. જ આ શીટયને રાગ ુાડલાભાાં આલિ વલરામ લલ્ટેજ અડધ કયલાભાાં આલે િ આટરા જ જથ્િાનુાં ાર્ી ................... તભતનટભાાં ઉકળે. (કશટયન અલયધ અચ યશ ેછે િેભ ર.) (A) 2.5

(B) 20

Page 8: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 8 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(C) 40

(D) 10

22. આકૃતિભાાં દળાણવ્મા પ્રભારે્ P, Q અને R અતિ રાાંફા સયેુખ િાયભાાંિી અનકુ્રભે 20 A, 40 A અને 60 A જેટર તલદ્યિુપ્રલાશ િીય લડ ેદળાણલેર કદળાઓભાાં લશ ેછે.

આ સ્થિતિભાાં િાય Q ય રાગિા કયર્ાભી ફની કદળા િાય Q ની ......................... શળે.

(A) Q ભાાંથી લશિેા પ્રલાશની હદળાભાાં શળે.

(B) જભણી િયપ

(C) ેયના ષૃ્ઠને રાંફરૂે

(D) ડાફી િયપ

23. B ભાન ધયાલિા વભાન ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રભાાં કે્ષત્રને રાંફરૂે m દ ધયાલિ આલ્પા કર્ r તત્રજ્માના લતુણ ભાગણ ય ગતિ કયે છે. આિી આ કર્ને એક ભ્રભર્ કયિા રાગિ વભમ ...................... છે.

A πm

Be

B 8 π e2 B

m

C 4 π e B

m

(D) 4 π m e

B

Page 9: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 9 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

24. એક તલદ્યિુબાકયિ કર્ તનમતભિ ચ ૂાંફકીમ કે્ષત્રભાાં ગતિ કયે છે, િ .........

(A) ગતિ-ઊજાણ ફદરામ છે ણ લેગભાન ફદરાત ુાં નથી.

(B) લેગભાન અને ગતિ-ઊજાણ ફાંનેભાાં પેયપાય થામ છે.

(C) લેગભાન અને ગતિ-ઊજાણ કઈભાાં પેયપાય થિ નથી.

(D) િેનુાં લેગભાન ફદરામ છે ણ ગતિ-ઊજાણભાાં પેયપાય થિ નથી.

25. આદળણ એભીટય અને આદળણ લલ્ટભીટયના અલયધ અનકુ્રભે .................. ઓશભ અને .................... ઓશભ શમ છે. (A) ∝,∝

(B) 0, ∝

(C) 0, 0

(D) ∝, 0

26. 2 એકભ જેટરી રાંફાઈ ધયાલિા થટીરના એક સયેુખ િાયની ચ ૂાંફકીમ ડાઈર ભભેઝટ m એકભ છે. જ િાયને અધણલતુણાકાય ચાના રૂભાાં લાલાભાાં આલે િ િેની નલી ચ ૂાંફકીમ ડાઈર ભભેઝટ ................. એકભ શળે.

A m

π

B 2m

π

C 4m

π

(D) m

27. પેયભેગ્નેકટક દાિો ભાટે કશથટયીતવવ વાઈકર લડ ેઘેયાત ુાં કે્ષત્રપ .................... દળાણલે છે.

(A) નમનૂાભાાં એકભ દીઠ દય વેકન્ડ ેવ્મમ ઉષ્ભા-ઊજાણ

(B) નમનૂાભાાં એકભ ક્ષેિપ દીઠ દયેક વાઈકરભાાં વ્મમ ઉષ્ભા-ઊજાણ

(C) નમનૂાભાાં એકભ ક્ષેિપ દીઠ દય વેકન્ડ ેઉષ્ભા-ઊજાણ

(D) નમનૂાભાાં એકભ કદ દીઠ દયેક વાઈકરભાાં વ્મમ ઉષ્ભા-ઊજાણ

Page 10: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 10 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

28. Rods કનુાં યેકટનાભાાં કામણ ............... .

(A) યાંગની િેભજ ઓછા િીવ્ર પ્રકાળની વાંલેદના ભેલલાનુાં છે.

(B) પ્રકાળની ઓછી િીવ્રિાની વાંલેદના ભેલલાનુાં છે.

(C) યાંગની િેભજ િીવ્ર પ્રકાળની વાંલેદના ભેલલાનુાં છે.

(D) પ્રકાળની લધ ુિીવ્રિાની વાંલેદના ભેલલાનુાં છે.

29. જ પ્રકાળને પ્રકેકયિ કયિા કર્નુાં કયભાર્ આાિ પ્રકાળની િયાંગરાંફાઈ કયિા ઓછાં શમ િ િેલા પ્રકીર્ણનને ....................... પ્રકીર્ણન કશ ેછે.

(A) યેરે

(B) યાભન

(C) હડપરઝુ્ડ

(D) ભી

30. f1 અને f2 કેઝરરાંફાઈ ધયાલિા ફે ાિા રેઝવ લચ્ચેનુાં અંિય d જેટલુાં છે. િેભના વાંમજનની વભતલુ્મ કેઝરરાંફાઈ .................. છે. A d – f1 – f2

B d – f1 + f2

C d + f1 – f2

(D) d + f1 + f2

31. રાર અને જાાંફરી યાંગના પ્રકાળના કકયર્ ભાટે કઈ રેઝવની કેઝરરાંફાઈઓ અનકુ્રભે fR અને fv શમ િ નીચેનાભાાંિી કમ વાંફાંધ વાચ ?

A fR < fv

B fR > fv

C fR ⩾ fv

(D) fR = fv

Page 11: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 11 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

32. ઈરેક્ટ્રનની દ-બ્રગ્રી િયાંગરાંફાઈ 𝟎.𝟓 × 𝟏𝟎−𝟏𝟎 𝐦 િી લધાયી 𝟏 × 𝟏𝟎−𝟏𝟎 𝐦 કયલા ભાટે િેની ઊજાણ .............. કયલી ડ.ે

(A) પ્રાયાંલબક ઊજાણ કયિા ચથા બાગની

(B) પ્રાયાંલબક ઊજાણ કયિા ફભણી

(C) પ્રાયાંલબક ઊજાણ કયિા અડધી

(D) પ્રાયાંલબક ઊજાણ કયિા ચાય ગણી

33. વકડમભ ધાતનુી થે્રવલ્ડ િયાંગ રાંફાઈ 𝛌𝟎 𝟔𝟖𝟎𝟎 𝐀𝐨

છે. િેનુાં લકણ -પાંક્ળન 𝛟 = . . . . . . . . . . . . . . × 𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝐉.

𝐡 = 𝟔.𝟔𝟐𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑𝟒 𝐉𝐬, 𝐂 = 𝟑 × 𝟏𝟎𝟖 𝐦𝐬−𝟏

(A) 3.0

(B) 2.7

(C) 2.9

(D) 2.8

34. થટે ડાઉન ટ્રાઝવપભણય ભાટે .................. તલકલ્ વાચ છે.

(A) આઉટટુ લલ્ટેજ > ઇનટૂ લલ્ટેજ

(B) આઉટટુ ાલય , ઈનટુ ાલય

(C) પ્રાથતભક ગ ૂાંચાભાાં આંટાની વાંખ્મા = ગોણ ગ ૂાંચાભાાં આંટાની વાંખ્મા

(D) આેર ૈકી કઈ નશીં.

35. L – C – R A.C. કયિ ભટે અનનુાદ આવતૃત્ત 5000 Hz અને શાપાલય ણફિંદુઓએ આવતૃત્તઓ 4950 Hz અને 5050 Hz છે. િ Q પેક્ટય ....................... શળે. (A) 0.01

(B) 0.02

(C) 100

(D) 50

Page 12: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 12 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

36. 2 લક્રીબલનાાંક ધયાલિા ભાધ્મભભાાં 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝐀𝐨

િયાંગરાંફાઈલાા તલદ્યિુચ ૂાંફકીમ િયાંગન લેગ .................. m/s છે. A 1.5 × 109

B 1.5 × 108

C 2 × 108

(D) 3 × 108

37. લાદી પ્રકાળની ભદદિી તલલિણન ભેલલાભાાં આલે છે. શલે જ લાદી પ્રકાળના ફદરે ી પ્રકાળ લાયલાભાાં આલે િ .............

(A) તલલિણન બાિ અદ્રશ્મ થામ છે.

(B) અતધકિભ અને ન્યનૂિભ વાાંકડા અને લધાયે ગીચ થામ છે.

(C) અતધકિભ અને ન્યનૂિભ શા અને એકફીજાથી દૂય જામ છે.

(D) તલલિણન બાિભાાં કઈ પેયપાય થિ નથી.

38. એઝટેનાભાાંિી તલકેક્ઝરિ િિ ાલય ................... ના પ્રભાર્ભાાં શમ છે. A f 2

B 1

f

C 1

f 2

D f

39. એક A.C. L - C – R શે્રર્ી કયિ ભાટે અનનુાદી આવતૃત્ત ભાટે નીચેનાભાાંિી કમ તલકલ્ ખટ છે ?

(A) ઈપીડન્વ ભાિ લાતિતલક બાગ ધયાલળે.

(B) L અને C ને રીધે ભિા હયએક્ટન્વનુાં મલૂ્મ વભાન.

(C) અલયધનુાં મલૂ્મ શનૂ્મ.

(D) L ને રીધે કા િપાલિ ફયાફય C ને રીધે કા િપાલિ તલરુદ્ધ.

Page 13: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 13 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

40. L – C – R કયિભાાં A.C. પ્રાન્લિથિાનની કર્ીમ આવતૃત્ત ઘટાડિા ઈઝડક્ક્ટલ કયએક્ટઝવ ................. અને કેેતવકટલ કયએક્ટઝવ ............... .

(A) ઘટે, ઘટે

(B) લધે, લધે

(C) ઘટે, લધે

(D) લધે, ઘટે

યવામર્ તલજ્ઞાન

41. નીચેના ૈકી કમ દાિણ ખાદ્ય કયયક્ષક છે ?

(A) કેયેભર

(B) એતકલફિક એતવડ

(C) એતાટેભ

(D) વલફિક એતવડના ક્ષાય

42. નીચેના ૈકી કયુાં ઔધ લેદનાશય છે ?

(A) લ્યભુીનાર

(B) યેતનહટહડન

(C) એતેહયન

(D) ઈહયથ્રભામવીન

43. નીચેના એકભ કભાાં પ્રતિ એકભ ક યભાણનુી વાંખ્મા કેટરી છે ?

Page 14: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 14 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(A) 5

(B) 4

(C) 2

(D) 3

44. અથપકટકભમ ઘન ભાટે કયુાં તલધાન અમગ્મ છે ?

(A) ઘટક કણની ગઠલણીન ક્રભ ટુાંકા ગાા સધુી જ જલામ છે.

(B) િે આબાવી ઘન અથલા અતિળમ ઠાંડા કયેરા પ્રલાશી જેલા છે.

(C) ગયભ કમાણ છી ઠાંડા ાડિા ભિ આરેખ (િાભાન → વભમ) વીધી યેખા ભે છે.

(D) િેભન આકાય અતનમતભિ શમ છે.

45. વભાન કયસ્થિતિભાાં કમા રાલર્નુાં ફાષ્દફાર્ વોિી લધાયે શળે ?

(A) 0.1 M યયુીમા (B) 0.1 M BaCl2

(C) 0.1 M FeCl3

(D) 0.1 M NaCl

46. નીચેના ૈકી કમા રાલર્ને ગયભ કયિાાં રાવ્મની રાવ્મિા ઘટે છે ?

(A) Zn – Hg વાંયવ

(B) ક્રહયન જ

(C) ઈથીરીન ગ્રામકરનુાં જરીમ દ્રાલણ

(D) ખાાંડનુાં જરીમ દ્રાલણ

47. ાર્ીના એક નમનૂાભાાં CaF2 નુાં પ્રભાર્ 156 ppm છે. િ િેની ભરાયીટી કેટરી િળે ? [ CaF2 નુાં આ.દ. = 78 ગ્રાભ ભર-1]

(A) 0.001 M

(B) 0.02 M

(C) 0.01 M

Page 15: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 15 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(D) 0.002 M

48. 𝟐𝟓° 𝐂 િાભાને નીચે આેરા શાઈડ્રજન અધણકન ઓસ્ક્વડળેન ટેસ્ઝળમર 0.118V છે િ H+ આમનની રાલર્ની pH કેટરી િળે ? 𝐏𝐭 | 𝐇𝟐 (𝐠)

𝟏 ફાય | 𝐇+

𝐱𝐌

(A) 4

(B) 2

(C) 1

(D) 3

49. x, y અને z ના પ્રભાણર્િ કયડક્ળન ટેસ્ઝળમર અનકુ્રભે 0.75, -0.80 અને -0.25 V છે. િ નીચેના ૈકી કયુાં તલધાન મગ્મ નિી ?

(A) y અને z એ x નુાં હયડક્ળન કયળે.

(B) y એ x નુાં ઓસ્ક્વડળેન અને z નુાં હયડક્ળન કયળે.

(C) x અને z એ y નુાં ઓસ્ક્વડળેન કયળે.

(D) z એ xનુાં હયડક્ળન અને y નુાં ઓસ્ક્વડળેન કયળે.

50. Ni-Cd વાંગ્રાશક કભાાં ચાજજ િંગની વાંરૂ્ણ પ્રકક્રમા કઈ છે ? A CdO2 s + 2Ni OH 2 + 2H2O 1 → Cd s + 2Ni OH 4 s

B CdO s + Ni OH 2 s + H2O 1 → Cd s + 2Ni OH 3 s

C Cd s + 2Ni OH 4 s → CdO2 s + 2Ni OH 2 + 2H2O 1

(D) Cd s + 2Ni OH 3 s → CdO s + Ni OH 2 s + H2O 1

51. પીર્ લરલન દ્ધતિભાાં પીર્ થિામીકયર્ િયીકે કયુાં વાંમજન ઉભેયલાભાાં આલે છે ?

(A) ફેન્ઝઈક એતવડ

(B) ફેન્ન્ઝન

(C) ટલ્યઈુન

(D) અતનરીન

Page 16: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 16 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

52. રલગરન દ્ધતિ લડ ેકઈ ધાતનુ ુાં શદુ્વદ્ધકયર્ કયલાભાાં આલે છે ?

(A) Cu

(B) Si

(C) Sn

(D) Ni

53. 63. 5 ગ્રાભ Cu ની વાાંર નાઈકટ્રક એતવડ વાિે રૂ્ણ પ્રકક્રમા િિાાં કેટરા ભર ઓસ્ક્વડળેનકિાણન ુાં કયડક્ળન િામ છે ? (Cu ન યભાસ્વલમ દ = 63.5 ગ્રાભ ભર-1)

(A) 1

(B) 4

(C) 8

(D) 2

54. ઝેનન શકે્ઝાફ્રયાઈડનુાં વાંરૂ્ણ જતલબાજન િિાાં શાઈડ્રફ્રકયક એતવડ વાિે ભિી નીજભાાં ભધ્મથિ યભાણનુુાં વાંકયર્ કયુાં છે ? (A) dsP3

(B) sp3d

(C) sp3 d2

(D) sp3

55. વાચા તલધાન ભાટે T અને ખટા તલધાન ભાટે F મકૂી મગ્મ તલકલ્ વાંદ કય.

(i) ઈિેનર કયિાાં કપનર લધ ુએતવકડક શમ છે.

(ii) o – નાઈટ્ર કપનરનુાં ગરનણફિંદુ, p – નાઈટ્ર કપનર કયિાાં ઓછાં શમ છે.

(iii) કપનરનુાં િટથિીકયર્ વકડમભ ફામકાફોનેટ વાિે િામ છે.

(iv) કપનરના અયભેકટક લરમભાાં કેઝરાનુાંયાગી તલથિાન પ્રકક્રમાઓ િામ છે. (A) T F F T

(B) T F T F

(C) T T F T

(D) T T F F

Page 17: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 17 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

56. નીચેના ૈકી કયુાં ફાંધાયર્ R તલઝમાવ દળાણલે છે ?

(A) (B)

(C) (D)

57. નીચેના ૈકી કમા પ્રકક્રમક વાિે પ્રાિતભક અલ્કશરની પ્રકક્રમા િિાાં આલ્ડીશાઈડ નીજ ભે છે ?

A Na2 Cr2 O7 + H2 SO4

B KMnO4 + H2 SO4

C PCC + CH2 Cl2

(D) KMnO4 + KOH

58. બ્યટુ – 1 – ઈનની નીચેના ૈકી કમા પ્રકક્રમક વાિે પ્રકક્રમા કયિાાં ભિી તનજ પ્રકાળ ણફનકક્રમાળીર છે ?

(A) BH3 2 / H2O2 OH−

(B) HBr

(C) Br2 / CCl4

(D) H2 O / H+

59. ટેટ્રાક્રય તભિેન ભાટે કયુાં તલધાન અમગ્મ છે ?

(A) િે ાણીભાાં અદ્રાવ્મ અને સગુ ાંધીદાય છે.

(B) િેના ઊંચા િાભાને ાણી વાથે પ્રહક્રમા થિાાં પસ્તજન ફને છે.

(C) િે ચાભડીના વીધા વાંકણભાાં આલે િ રાર ચકાભા થઈ જામ છે.

Page 18: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 18 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(D) િેન ઉમગ િેર અને ેટ્રર જેલા દાથોભાાં રાગેરી આગને બઝુાલલા થામ છે.

60. કપનરની યીભય-કટભાન પ્રકક્રમાિી ભિી અંતિભ તનજભાાં 𝛔 અને 𝛑 ફાંધની વાંખ્મા અનકુ્રભે કેટરી છે ?

(A) 14 અન ે3

(B) 14 અન ે4

(C) 15 અન ે3

(D) 15 અન ે4

61. શઝૂમક્રભની પ્રકક્રમા રૂ્ણ િલા ભાટે કેટર વભમ જઈએ ?

A K

Ro

B Ro

2K

C 2 Ro

K

(D) Ro

K

62. પ્રિભક્રભની એક પ્રકક્રમાની ળરૂઆિની વાાંરિા અડધી િલા ભાટે 20 વેકઝડ વભમ રાગે છે િ આ જ પ્રકક્રમાભાાં પ્રકક્રમકની વાાંરિા 0.125 M ભાાંિી 0.0625 M િલા ભાટે કેટર વભમ રાગળે ?

(A) 40 વેકન્ડ

(B) 20 વેકન્ડ

(C) 5 વેકન્ડ

(D) 10 વેકન્ડ

63. આબાવી પ્રિભક્રભની પ્રકક્રમા ભાટે લેગ અચાાંકન એકભ કમ છે ?

(A) રી2 ભર-2 વે-1

(B) વેકન્ડ-1

Page 19: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 19 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(C) રી ભર-1 વે-1

(D) ભર રી-1 વે-1

64. અલકે્ષને તલદ્યિુતલબાજ્મની શાજયીભાાં તલકે્ષન ભાધ્મભભાાં શરાલીને કણરર કર્ભાાં રૂાાંિય કયલાની પ્રકક્રમાને શુાં કશલેાભાાં આલે છે ?

(A) ામવીકયણ

(B) તકાંદન

(C) ઉણણન

(D) ેપ્ટીકયણ

65. Fe (OH)3 ના કણરર રાલર્ ભાટે વોિી વાય થકાંદનકિાણ દાિણ કમ છે ? (A) MgSO4

(B) KNO

(C) K3PO4

(D) NaCl

66. આંિયારીમ વાંમજન ભાટે કયુાં તલધાન સવુાંગિ નિી ?

(A) િે ઘવાય અને ક્ષાયણન પ્રતિકાય કયે છે.

(B) િેભાાં ધાત ુાં અને અધાત ુયભાણ ુલચ્ચે યાવામલણક ફાંધ ફને છે.

(C) િેભાાં મકુ્િ ઈરેક્ટ્રન તથલગિ થલાથી િે વખિ શમ છે.

(D) આલા વાંમજનભાાં ઘટકનુાં તનતિિ શત ુાં નથી.

67. કઈ તભશ્રધાતભુાાં Ni ધાત ુઆલેરી નિી ?

(A) તનક્રભ

(B) બ્રન્ઝ

(C) જભણન તવલ્લય

Page 20: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 20 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(D) તટેનરેવ તટીર

68. નીચેના ૈકી કમા વાંકીર્ણભાાં બોતભતિક િેભજ પ્રકાળ વભઘટકિા જલા ભે છે ?

A Fe NH3 2 CN 4 1−

B Fe NH3 2 en 2 3+

C Fe OX 3 3−

(D) Fe NH3 2 CN 3

69. કમા વાંકીર્ણના 1 રી 0.1 M જરીમ રાલર્ભાાં 0.1 M AgNO3 નુાં જરીમ રાલર્ ઉભેયિાાં 18.8 ગ્રાભ અલકે્ષ ભે છે ?

[ AgBr નુાં આસ્વલમ દ = 188 ગ્રાભ ભર-1]

(A) ટ્રામ એપભાઈન ટ્રામ બ્રભાઈડ કફાલ્ટ (III)

(B) ટેટ્રા એપભાઈન ડામ બ્રભાઈડ કફાલ્ટ (III) બ્રભાઈડ

(C) ેન્ટા એપભાઈન બ્રભાઈડ કફાલ્ટ (III) બ્રભાઈડ

(D) ટેતળમભ ડામએપભાઈન ટેટ્રાબ્રભાઈડ કફાલ્ટેટ (III)

70. કમા વાંકીર્ણની ચ ૂાંફકીમ ચાકભાત્રા વોિી લધાયે છે ?

A Co H2O 6 Cl3

B K4 Fe CN 6

C Fe H2O 6 Cl3

(D) K3 Fe CN 6

71. કયુાં વાંમજન વોિી ઓછાં પ્રતિકક્રમાત્ભક છે ?

(A) ફેન્ઝહપનન

(B) ફેન્ઝાલ્લ્ડશાઈડ

(C) અતવટહપનન

(D) પભાણલ્લ્ડશાઈડ

Page 21: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 21 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

72. પ્રેનનની ભેગ્નેતળમભ વાંયવ અને ાર્ી વાિે કઈ નીજ ભે છે ?

(A)

CH3 − CH − CH − CH3

| |

CHO CHO

(B) CH3 − CH2 − CH3

(C)

CH3 CH3

| |CH3 − C − C − CH3

| |

OH OH

(D) CH3 − C − CH3

||

O

73. એતવકડક પ્રફિાન કમ કભણ અમગ્મ છે ?

(A) HCOOH > CH3COOH > C6H5COOH

B CH3 −CH2 −CH −COOH > CH3 −CH −CH2 −COOH > CH2 −CH2 −CH2 −COOH

| | |

Cl Cl Cl

(C)

(D)Cl3 C COOH > Cl2CHCOOH > Cl CH2 COOH

74. નીચેના ૈકી કઈ પ્રકક્રમાભાાં N યભાણનુુાં વાંકયર્ ફદરામ છે ?

(A) ઈથેન નાઈટ્રાઈર →LiAlH 4

(B) ઈથાઈર ક્રયાઈડ →∆

2NH 3

(C) ઈથાઈર એભાઈન →CH 3CH 2Cl

(D) ઈથેનાભાઈડ →H O

LiAiH

24

75. ઈિાઈર વામનાઇડ અને ઈિેનરને વાાંર વલ્પરકુયક એતવડની શાજયીભાાં ગયભ કયિાાં કઈ કાફણતનક નીજ ભે છે ?

(A) ઈથાઈર તભથાઈર એતટય

(B) પ્રાઈર ઈથેનએટ

(C) ઈથાઈર પ્રેનએટ

Page 22: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 22 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(D) ઈથાઈર ઈથેનએટ

76. નીચેના ૈકી કમ એતવડ ઝૌતલટય આમન ધયાલે છે ?

(A) એહડતક એતવડ

(B) વેલરતવલરક એતવડ

(C) તહક્રક એતવડ

(D) વલ્પાતનલરક એતવડ

77. ઉત્વેચકભાાં વશકાયક િયીકે કમ આમન શઈ ન ળકે ?

(A) Cr3+

(B) Cu2+

(C) Mn2+

(D) Fe2+

78. તલટાભીન B1 નુાં યાવામણર્ક નાભ કયુાં છે ?

(A) α − ટકપેયર

(B) ેહયડસ્ક્વન

(C) હયફફ્રેતલન

(D) થામતભન

79. કમ ણરભય તભશ્રફાંતધિ છે ?

(A) ઓરોન

(B) ડકે્રન

(C) ફેકેરાઈટ

(D) ટેપરન

80. તનમતપ્રનના ભનભયનુાં IUPAC નાભ કયુાં છે ?

Page 23: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 23 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(A) 3 – ક્રય બ્યટુા - 1, 2 – ડાઈન

(B) 3 – ક્રય બ્યટુા - 1, 3 – ડાઈન

(C) 2 – ક્રય બ્યટુા - 1, 2 – ડાઈન

(D) 2 – ક્રય બ્યટુા - 1, 3 – ડાઈન

જીલ તલજ્ઞાન

81. ગ્રામકણરતવવ પ્રકક્રમાભાાં નીચે આેર કમા રૂાાંિય દયતભમાન ાર્ીન અણ ુમકુ્િ િામ છે ?

(A) પતપઈનર ામરૂતલક એતવડ → ામરૂતલક એતવડ

(B) PGAL → BPGA

(C) 1, 3 ફામપતપગ્રીવયીક એતવડ → પતપગ્રીવયીક એતવડ

(D) 2 – પતપન્ગ્રવયીક એતવડ → પતપઇનર ામરૂતલક એતવડ

82. ઘાવ ભાટે આેર તલધાન P, Q અને R ના વાંદબણભાાં કમ તલકલ્ વાચ છે ?

તલધાન P : ષુ્ આકણક યાંગ િિા લાવ ધયાલે છે.

તલધાન Q : યાગયજ, નાની, સકૂી અને શરકી શમ છે.

તલધાન R : ઘાવ લન યાણગિ લનથતિ છે.

(A) તલધાન P અને Q ફન્ને ખટાાં છે. તલધાન R એ તલધાન P અને Q વાથે કઈ વાંફાંધ નથી.

(B) તલધાન P વાચુાં છે અને તલધાન Q ખટુાં છે. R એ P ભાટેનુાં વાચુાં કાયણ છે.

(C) તલધાન P ખટુાં છે અને તલધાન Q વાચુાં છે. તલધાન R એ Q ભાટેનુાં વાચુાં કાયણ છે.

(D) તલધાન P અને Q ફન્ને વાચાાં છે, R એ Q ભાટેનુાં વાચુાં કાયણ છે.

83. મતૂ્રની વાાંરિા જાલલા ભાટે નીચે આેર ૈકી કમ તલકલ્ વાચ છે ?

(A) શને્રેના ાળ િથા લાવાયેક્ટભ ફને્નન કાઉન્ટય કયાંટ

(B) લાવાયેક્ટભ ફને્ન તલતિાયભાાં ઉત્ન્ન કાઉન્ટય કયાંટ

Page 24: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 24 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(C) શને્રેના ાળન આયશી તલતિાય

(D) શને્રેના ાળના ફને્ન તલતિાયભાાં ઉત્ન્ન કાઉન્ટય કયાંટ

84. ADH નુાં કામણ : -

(A) મિૂતિંડ નલરકાન ાર્શ્ણ ર્શ્ણ બાગભાાંથી ાણીનુાં ળણ કયે છે.

(B) મિૂતિંડ નલરકાન ર્શ્ણ બાગભાાંથી ાણીનુાં નુઃળણ કયલા પે્રયે છે.

(C) મિૂતિંડ નલરકાન દૂયતથ બાગભાાંથી ાણીનુાં ળણ કયલા પે્રયે છે.

(D) આેર િભાભ

85. ચશયેાના અસ્થિઓભાાં કેટરા અસ્થિ જડભાાં જલા ભે છે ?

(A) 7

(B) 6

(C) 14

(D) 5

86. લધાયે કક્રમાળીરિાને રીધે યેણખિથનાય ુશ્રતભિ ફને છે. િેનુાં કાયર્ કયુાં શઈ ળકે ?

(A) તનાયભુાાં ઈથેનરનુાં તનભાણણ

(B) તનાયભુાાં અજાયક ર્શ્વન થલાથી ગ્રામકઝનનુાં રેલ્ક્ટક એતવડભાાં તલઘટન

(C) તનાયભુાાં અજાયક ર્શ્વન થલાથી રેલ્ક્ટક ગ્રામકઝનભાાં તલઘટન

(D) તનાયભુાાં જાયક ર્શ્વન થલાથી ગ્રામકઝનનુાં રેલ્ક્ટક એતવડભાાં તલઘટન

87. ઊંડા ભીઠા ાર્ીનાાં જાળમભાાં જુદા-જુદા થિય એ તલતલધ િાભાન નોંધાિા શમ છે. િેને કશ ેછે ..............

(A) ઉષ્ભીમ વાંતરુન

(B) ષૃ્ઠિણાલ

(C) જર વાંતરુન

Page 25: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 25 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(D) ઉષ્ભીમ તિયીકયણ

88. આેર આકૃતિભાાં ‘X’ અને ‘Y’ શુાં તનદેતળિ કયે છે ?

(A) X – માણલયણીમ પ્રતિયધ, Y-ધાયક ક્ષભિા

(B) X – માણલયણીમ પ્રતિયધ, Y – ભશત્તભ જન્ભદય

(C) X – લશન ક્ષભિા, Y – માણલયણીમ પ્રતિયધ

(D) X – ભશત્તભ જન્ભદય, Y – ધાયક ક્ષભિા

89. તલધાન A : તનલવનિાંત્રભાાં ળસ્ક્િનુાં લશન એકભાગી શમ છે.

કાયર્ R : ઉબગી વજીલ ખયાકના રૂભાાં યાવામણર્ક ળસ્ક્િ પ્રાલિ કયે છે. આ ળસ્ક્િ ઉષ્ભા થલરૂે લાિાલયર્ભાાં મકુ્િ િામ છે. િેન નુઃ ઉમગ િિ નિી.

(A) A ખટુાં છે અને R વાચુાં છે.

(B) A અને R ફન્ને ખટાાં છે, અને A નુાં કાયણ R નથી.

(C) A વાચુાં અને R ખટુાં છે.

(D) A અને R ફન્ને વાચાાં છે. અને A નુાં કાયણ R છે.

90. થૃ્લી ઉયની અડધાિી લધ ુજાતિઓ કમાાં જલા ભે છે ?

(A) ઉષ્ણ કતિફાંધના બેજલાા જ ાંગરભાાં

(B) ળીિ કહટફાંધભાાં

Page 26: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 26 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(C) ઉષ્ણ કહટફાંધના સકૂા જ ાંગરભાાં

(D) વભળીિષ્ણ કહટફાંધભાાં

91. જડકા યચી વાચ તલકલ્ રખ.

કરભ – I કરભ – II

(P) ઈ-કચય (i) કડાાંન કચય

(Q) જૈલ તલઘટનીમ કચય (ii) ધૂ

(R) તનષ્ક્રીમ કચય (iii) રીર કચય

(S) વાંયકુ્િ કચય (iv) વભાયકાભ ન કયી ળકામ િેલ ઈરેક્ટ્રતનક કચય

(A) (P – iv), (Q – iii), (R – i), (S – ii)

(B) (P – iv), (Q – iii), (R – ii), (S – i)

(C) (P – iii), (Q – iv), (R – i), (S – ii)

(D) (P – i), (Q – ii), (R – iv), (S – iii)

92. અણબળર્ના વભમે તભશ્રર્ીમ ઘટક કને કશ ેછે ?

(A) ચયફીના ભશા અણ ુ

(B) પેટી એતવડના નાના-નાના લફિંદુઓ

(C) ચયફીના સકૂ્ષ્ભ લફિંદુ

(D) નાનાાં-નાના ન્ગ્રવયરના અણ ુ

93. ………………… ભાાં પ્રબાલી અને પ્રચ્છન્ન વાંફાંધન અબાલ શમ છે ?

(A) વશ પ્રબાતલિા

(B) ફહ ુજનીનીક લાયવ

(C) ફહ ુતલકલ્ી કાયક

(D) અણૂણ પ્રબાતલિા

Page 27: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 27 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

94. જડકાાં યચી વાચ તલકલ્ રખ.

યગ રક્ષર્

(P) ગનકયમા (i) ખયાક ભાટેની અરુણચ, ઉદયની ઉય જભર્ી ફાજુ દુઃખાલ જલા ભે.

(Q) ટ્રામકભનીએવીવ (ii) જીબ અિલા મખુગશુાની છિ ઉય વપેદ ડાઘ

(R) કશેટાઈટીવ - B (iii) મતૂ્ર ત્માગ દયતભમાન દુઃખાલ

(S) તવકપણરવ (iv) મની ભાગણભાાં આવાવ ખાંજલા આલલી.

(A) (P – iii), (Q – i), (R – ii), (S – iv)

(B) (P – iv), (Q – iii), (R – ii), (S – i)

(C) (P – iii), (Q – iv), (R – i), (S – ii)

(D) (P – i), (Q – iv), (R – ii), (S – iii)

95. ભેઝડરન તલશ્રેર્ન તનમભ ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે ?

(A) મકુ્િ તલષ્રેણન તનમભ

(B) પ્રબાલીણાન તનમભ

(C) જનનકની શદુ્ધિાન તનમભ

(D) રક્ષણની અરગીકયણન તનમભ

96. ાયજનીનીક પ્રાર્ી એટરે ...............

(A) ફશાયના DNA ને પ્રાણીઓના જીનભભાાં , તથામી આનલુાંતળક રક્ષણ ઉત્ન્ન કયલા અને ટકાલી યાખલા , દાખર કયામ છે.

(B) જેભાાં ફધા જનીન િાના જ શમ છે.

(C) જે પ્રાણીઓને લાશકના રૂભાાં ઉમગ કયલાભાાં આલે છે.

(D) એલા પ્રાણીના જનીનને ફીજા પ્રાણીભાાં દાખર કયામ છે.

97. ડ્રવેયાભાાં કમા પ્રકાયનુાં શરનચરન જલા ભે છે ?

Page 28: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 28 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(A) તળાણન ુાંકુાંચન

(B) જરાનુાંલિણન

(C) જરાનુાંકુાંચન

(D) તળાણનકુુાંચન

98. પ્રજેથટેયનનુાં પ્રભાર્ ઋતચુક્રની કઈ અલિાભાાં લધ ુજલા ભે છે ?

(A) હયક્લન અલતથા

(B) પ્રલરપયેટીલ અલતથા

(C) સ્ત્રાલી અલતથા

(D) ભાતવક ચક્ર અલતથા

99. Cry પ્રકટનનુાં તનભાણર્ નીચેનાભાાંિી કનાભાાં િામ છે ?

(A) Bt – કાવ અને ફેતવરવ થહૂયન્ન્જએતવવ

(B) ભાિ Bt – કાવ

(C) ભાિ ફેતવરવ થહૂયન્ન્જએતવવ

(D) વાભાન્મ કાવ

100. નુઃવાંમજજિ DNA ટેકનજીભાાં કઈ પ્રકક્રમા િાયા DNA ના ટુકડાઓ અરગ કયી ળકામ છે ?

(A) તલદ્યિુ તલબાજન

(B) કણીમ પ્રચાંડ લણણ

(C) એગેયઝ જેર ઈરેક્ટ્રપયવીવ

(D) તલદ્યિુ તછદ્રિા

101. નીચેનાભાાંિી કન વભાલેળ એઝથ્રઈડ્વભાાં િિ નિી ?

(A) ભાનલ

Page 29: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 29 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(B) લચપાન્ઝી

(C) રેમયૂ

(D) લગફન

102. અભેકયકાભાાં જનીન કયલતિિિ ળકણયાના તનભાણર્ભાાં ભકાઈની વાિે કન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ ?

(A) લઝમાભીન

(B) ફાવભિી

(C) ળેયડી

(D) બ્રાઝીન

103. આેર આકૃતિભાાં P અને Q ને ઓખી િિી કક્રમાને ઓખ.

(A) P - ઉયદયટરનુાં વાંકચન થામ છે.

Q - ઉયવીમ ગશુાનુાં કદ લધે છે – ઉચ્છલાવ

(B) P - ઉયદયટરનુાં વાંકચન થામ છે.

Q - ઉયવીમ ગશુાનુાં કદ ઘટે છે – ઉચ્છલાવ

(C) P - ઉયદયટર તળતથર થામ છે.

Q - ઉયવીમ ગશુાનુાં કદ ઘટે છે – ઉચ્છલાવ

(D) P - ઉયદયટર તળતથર થામ છે.

Q - ઉયવીમ ગશુાનુાં કદ ઘટે છે – ર્શ્ાવ

Page 30: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 30 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

104. બે્રડભાાં ગર્ વાભાઝમ યીિે કમા દાિણની શાજયીને રીધે છે ?

(A) એવેહટક એતવડ

(B) આલ્કશરના અલળે

(C) ળકણયા

(D) મીતટ

105. કર્ણક અને કે્ષક ફને્ન જ્માયે એક વાિે ડામથટર િામ િ િેન વભમગા કેટર શમ છે ?

(A) 0.30 sec

(B) 0.50 sec

(C) 0.40 sec

(D) 0.10 sec

106. આેર આકૃતિભાાં P, Q, R, S ઓખ.

(A) P - શકાયાત્ભક તનમભન, Q - અવયગ્રતિ અણ,ુ R - નકાયાત્ભક તનમભન, S - અલયધક

(B) P - શકાયાત્ભક તનમભન, Q - અવયગ્રતિ અણ,ુ R - અલયધક, S - નકાયાત્ભક તનમભન

(C) P - નકાયાત્ભક તનમભન, Q - અલયધક, R - શકાયાત્ભક તનમભન, S - અવયગ્રતિ અણ ુ

(D) P - નકાયાત્ભક તનમભન, Q - અલયધક, R - અવયગ્રતિ અણ,ુ S - શકાયાત્ભક તનમભન

107. ભટાબાગની દ્વિદી લનથનતિઓભાાં ગાાંઠના ઉત્ાદન ભાટે જલાફદાય યગકાયક કર્ છે ?

Page 31: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 31 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(A) લાશક

(B) ફેક્ટેહયમ પેઝ

(C) Ti Plasmid

(D) હયટ્રલાઈયવ

108. કમા જનીન વાંકેિના ફે કામો છે ?

(A) AUG

(B) ACG

(C) AUA

(D) AGU

109. કૉરભ - I અને કૉરભ – II ને જડી વાચ તલકલ્ વાંદ કય.

કરભ - I કરભ – II

(P) ેલવીન (i) કેવીન → ેયાકેવીન

(Q) ઇયેન્લવન (ii) રીેલટાઈડ → ેલટાઈડ અને એતભન અતવડ

(R) કાફોક્વી ેલટીડઝે (iii) પ્રટીન → પ્રટીઓવીવ + ેલટઝવ

(S) યેતનન (iv) ડામેલટાઈઝ → એભીન એતવડ

(A) (P – i), (Q – iii), (R – iv), (S – ii)

(B) (P – iii), (Q – iv), (R – ii), (S – i)

(C) (P – iv), (Q – ii), (R – iii), (S – i)

(D) (P – iii), (Q – iv), (R – i), (S – ii)

Page 32: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 32 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

110. નીચેની આકૃતિભાાં તનદેતળિ 'X' અને ‘Y’ ને ઓખ.

(A) X - આંિય ચેિા ક, Y - ષૃ્ઠ મૂ ચેિાકાંદ

(B) X - ચારક ચેિા કકામ, Y - ષૃ્ઠ મૂ ચેિાકાંદ

(C) X - આંિય ચેિા ક, Y - વાંલેદી ચેિાન કકામ

(D) X - આંિય ચેિા ક, Y - ચારક ચેિા કકામ

111. દડવુાં, લાિચીિ અને ટાઈતિંગ કયલાની કક્રમાનુાં તનમાંત્રર્ કયે છે :

(A) ભધ્મ ભગજ

(B) વેત ુ

(C) રાંફભજ્જજા

(D) અનભુસ્તિષ્ક

112. ભાનલ ભગજભાાં કુર કેટરી અંિઃસ્ત્રાલી ગ્રાંતિ આલેર છે ?

(A) 09

(B) 04

(C) 02

(D) 03

Page 33: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 33 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

113. આેર આકૃતિભાાં તનદેતળિ “P” નુાં કામણ કયુાં છે ?

(A) અલ્ન્ટ એરજી અને એન્ટી ઈન્પરેભેટયી અવય કયે છે.

(B) ખનીજના ચમાચમનુાં તનમભન કયે છે.

(C) ભાદાના જાિીમ રક્ષણન તલકાવ કયે છે.

(D) કાફોહદિ, પ્રટીન અને ચયફીના ચમાચમનુાં તનમભન કયે છે.

114. ડુાંગીના રીરા ર્ણના કભાાં 32 યાંગસતૂ્ર છે. ડુાંગીભાાં અધીકયર્ િઈ જઝયઓુનુાં તનભાણર્ િામ છે, પરન કક્રમા િિાાં તત્રકીમ કકેઝરભાાં કુર િિાાં તત્રકીમ કકેઝરભાાં કુર કેટરા યાંગસતૂ્ર જલા ભળે ?

(A) 08

(B) 16

(C) 48

(D) 32

115. યાગયજ ્યવુીરેઝિી આલકયિ શમ છે અને તલતળષ્ટ ઘનિા ધયાલે છે . આ રક્ષર્ કમા પ્રકાયના યાગનમનનુાં છે ?

(A) ઝુહપરી

(B) એન્ટેભહપરી

(C) શાઈડ્રહપરી

(D) એનીભહપરી

Page 34: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 34 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

116. જરલાશક ેળીભાાં ાર્ી અને ખનીજ રવ્મનુાં ળર્ િિા અન્નલાશક ેળીભાાં અન્નલાશક યવનુાં લશન અનકુ્રભે ..................... , ……………… િામ છે.

(A) એકભાગી, એકભાગી

(B) દ્વિભાગી, દ્વિભાગી

(C) દ્વિભાગી, એકભાગી

(D) એકભાગી, દ્વિભાગી

117. આેર આકૃતિભાાં કઈ યવવાંકચન પ્રાયાંબની છે ?.

(A) S

(B) Q

(C) R

(D) P

118. નીચે આેર ૈકી કયુાં જૂિ ગરુુક િત્લનુાં છે ? (A) K, Co

(B) Ca, P

(C) Ni, Na

(D) B, N

119. નાઈટ્રજન થિાન પ્રકક્રમાભાાં મકુ્િ જીલી જાયક અને અજાયક ફેક્ટેકયમા અનકુ્રભે કમા છે ?

Page 35: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 35 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

(A) એગ્રફેક્ટેયીમભ – ક્રતટ્રીડીમભ

(B) એઝફેક્ટય – ક્રતટ્રીહડમભ

(C) એઝટફેક્ટય – એગ્રફેક્ટેહયમભ

(D) યામઝલફમભ – ક્રતટ્રીહડમભ

120. રુકાંચકુના કભાાંના શકયિકર્ ભાટે નીચે ૈકી વાચ તલકલ્ વાંદ કય.

(A) િે થામરેકઈડ િેભજ ગ્રેનાભમ શમ છે.

(B) િે ગ્રેનાતલશીન શમ છે.

(C) િે થામરેકઈડ તલશીન શમ છે.

(D) િે ગ્રેનાભમ શમ છે.

Page 36: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 36 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

Answer Key

Que. No. Answer Que. No. Answer Que. No. Answer

1 B 41 D 81 D

2 C 42 C 82 C

3 B 43 B 83 A

4 B 44 C 84 B

5 B 45 A 85 B

6 B 46 B 86 B

7 D 47 D 87 D

8 A 48 B 88 A

9 B 49 B 89 D

10 D 50 B 90 A

11 C 51 D 91 B

12 B 52 C 92 B

13 C 53 D 93 A

14 A 54 D 94 C

15 C 55 D 95 C

16 B 56 C 96 A

17 B 57 C 97 A

18 D 58 A 98 C

19 A 59 C 99 A

20 D 60 D 100 C

21 B 61 D 101 C

22 B 62 B 102 D

23 A 63 C 103 C

24 D 64 D 104 B

25 B 65 C 105 C

26 B 66 B 106 C

27 D 67 B 107 C

28 B 68 B 108 A

29 A 69 B 109 B

30 * 70 C 110 B

31 B 71 A 111 D

32 A 72 C 112 D

33 C 73 A 113 B

34 B 74 A 114 C

35 D 75 C 115 C

36 B 76 D 116 D

37 C 77 A 117 B

38 A 78 D 118 B

39 C 79 C 119 B

40 C 80 D 120 B

Page 37: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 37 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

વલ્યળુન

બોતિક તલજ્ઞાન

1. (B)

HINT :

લણણટયેખાઓની કુર વાંખ્મા N

= n2 – n1 + 1 n2 – n1

2

= 4 – 1 + 1 4 – 1

2

= 4 3

2

= 6

3. (B)

HINT :

લૉલ્ટેજ ગેઈન AV = આઉટટુ લૉલ્ટેજ

ઇનટુ લૉલ્ટેજ

આઉટટુ લૉલ્ટેજ = લૉલ્ટેજ ગેઈન × ઈનટુ લૉલ્ટેજ

= 100 × 0.2 cos 328t = 20 cos 328t volt

ઍન્પપ્રપામયભાાં આઉટટુ લૉલ્ટેજ અને ઇનટુ લૉલ્ટેજ લચ્ચે કા િપાલિ 180° ન શલાથી ,

આઉટટુ લૉલ્ટેજ = 20 cos 328t + 180° v

5. (B)

HINT :

ઍન્ટેનાની ઓછાભાાં ઓછી રાંફાઈ

= 𝜆

4

= 1

4 𝑐

𝑓

Page 38: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 38 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

= 1

4 ×

3 × 108

10 × 106

= 7.5

7. (D)

HINT :

R = 100 Ω, L = 3 H, f = 50

π Hz

tan δ = ωL

R

= 2 π f L

R

= 2 π ×

50

π × 3

100

= 3

= tan−1 3

= 60°

8. (A)

HINT :

d = 0.01 cm

λ = 5000 Ao

= 5 × 10−5 cm

n – ક્રભના અતધકિભની ળયિ મજુફ,

sin θn = n + 1

2 λ

d

દ્વિિીમ અતધકિભ ભાટે n = 2 રેિાાં,

sin θ2 = 2 + 1

2 λ

d

= 5

2 λ

d

= 5

2 5 × 10−5

0.01

= sin θ2 = 0.0125 rad

Page 39: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 39 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

9 . (B)

HINT :

2 હદલવને અંિે આેર િત્લનુાં 1

5 ગણુાં દ ફાકી યશ ેછે.

ફીજા ફે હદલવને અંિે 1

5 ×

1

5 ગણુાં દ ફાકી યશ.ે

ચાય હદલવને અંિે ફાકી યશતે ુદ = 1

25 g

12. (B)

HINT :

Distance of Closest Approach r0 ના સિૂન ઉમગ કયિાાં,

r0 = 1

4 π ε0

2 Ze2

K

= 9 × 109 × 2 × 50 × 1.6 × 10−19 2

5 × 106 × 1.6 × 10−19

= 9 × 109 × 100 × 1.6 × 10−19

5 × 106

= 28.8 × 10−15

= 2.88 × 10−14 m

17. (B)

HINT :

િણ કેેવીટય વભાાંિયભાાં છે. ∴ C = C1 + C2 + C3C

= ε0 A

d =

ε0l2

d

= ε0l2

d +

ε0l2

3d +

ε0l2

3d

Page 40: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 40 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

= ε0l2

d 1 +

1

3 +

1

3

= ε0l2

d

5

3

= 5

3 ε0l2

d

19. (A)

HINT :

6 Ω અન ે2 Ω વભાાંિય

R1 = 6 × 2

6 + 2 = 1.5 Ω

3 Ω, 1.5 Ω અન ે1.5 Ω શ્રેણીભાાં

R = 3 + 1.5 + 1.5 = 6 Ω

Page 41: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 41 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

I = V

R =

9

6 = 1.5 A

21. (B)

HINT :

ઉષ્ભા H1 =

V2

R

J t1

લલ્ટેજ અડધ કયિા V

2

ઉષ્ભા H2 =

V

2

2

R

J t2

H1 = H2 ∴ V2

RJ t1

= V2

4RJ t2

∴ t2 = 4t1 = 4 × 5 = 20 તભતનટ

26. (B)

HINT :

l રાંફાઈના િાયની ચ ૂાંફકીમ ડામર ભભેન્ટ m = pl

અધણલતુણાકાય ચાભાાં લાિા તિજ્મા r

l = 𝜋𝑟 ∴ 𝑟 = 𝑙

𝜋

ચાના ફે છેડા લચ્ચેનુાં અંિય

𝑙′ = 2𝑟

𝜋

નલી ડાઈર ભભેન્ટ

m′ = pl′ = 2pl

π

m′ = 2m

π

Page 42: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 42 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

32. (A)

HINT :

દ-બ્રગ્રી િયાંગરાંફાઈ

λ = h

p =

h

2mk

∴ λ ∝ 1

k

શલે જ 0.5 × 10−10 થી લધાયીને ફભણી એટરે 1 × 10−10 કયલા ભાટે

λ ∝ 1

k

આથી ઊજાણ પ્રાયાંલબક ઊજાણ કયિા ચથા બાગની કયલી જઈએ.

33. (C)

HINT :

ધાતનુ ુાં લકણ પાંક્ળન

∅ = hf0

= hc

λ0

= 6.625 × 10−34 × 3 × 108

6800 × 10−10

= 0.0029 × 10−16

= 2.9 × 10−19 J

35. (D)

HINT :

fr = 5000 Hz

f1 = 4950 Hz

f2 = 5050 Hz

ફેન્ડલીડ્થ 𝑄 = fr

f2 – f1

Page 43: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 43 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

= 5000

5050 – 4950

= 5000

100

= 50

યવામણ તલજ્ઞાન

45. (A)

HINT :

જેભાાં વાંખ્મા કણ ઓછાાં, િેભાાં દ્રાવ્મ દ્રાલક લચ્ચે આકણણ ઓછાં િેથી ફાષ્દફાણ લધ ુશમ.

46. (B)

HINT :

ક્રયીન લાય ુપ્રલાશી દ્રાલકભાાં ઓગાિાાં શને્ની પ્રભાણે નીચા િાભાને લધ ુદ્રાવ્મિા દળાણલે છે.

47. (D)

HINT :

M = W × 1000

M × દ્રાલણનુાં કદ = 0.156 × 1000

78 × 1000 = 0.002 M

48. (B)

HINT :

Ecell = E0 cell – 0.0592

1 log

1

H+

−0.118 = 0 + 0.0592 log H+

0.118

0.0592 = − log H+

= pH1.9922 = pH = 2

Page 44: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 44 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

50. (B)

HINT :

કને નુઃજીલીિ કયિાાં થિી ચાર્જ િંગ પ્રહક્રમા છે.

52. (C)

HINT :

કરાઈ (Sn)નુાં ગરનલફિંદુ નીચ ૂાં છે.

56. (C)

HINT :

તલકલ્ – C ભાાં ગઠલણી ઘહડમાનાાં કાાંટાની હદળાભાાં છે િેથી િે R-તલન્માવ દળાણલે છે.

60. (D)

HINT :

𝜎 ફાંધ = 15

π ફાંધ = 4

61. (D)

HINT :

શનૂ્મ ક્રભની પ્રહક્રમા ભાટે અધણ −આયષુ્મ વભમ ભાટેનુાં સિૂ = t1

2

= R 0

2 K

Page 45: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 45 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

∴ શનૂ્મ ક્રભની ણૂણ પ્રહક્રમા થલા ભાટે રાગિ વભમ t1

2

× 2 = R 0

2 K × 2

∴ t = R 0

K

62. (B)

HINT :

0.125 → 0.625

અડધી વાાંદ્રિા છે, ભાટે 20 વેકન્ડ જેટર વભમ રાગળે.

64. (D)

HINT :

અલક્ષેને કરીરભા પેયલલાની હક્રમા = ેપ્ટીકયણ

કરીરને અલક્ષેભાાં પેયલલાની હક્રમા = તકાંદન

65. (C)

HINT :

Fe OH 3 ધન તલજબાહયિ કરીર છે. જેનુાં તકાંદન PO4−3 લડ ેઝડથી થામ.

66. (B)

HINT :

આંિયારીમ વાંમજનભાાં ધાત-ુઅધાત ુલચ્ચે ફાંધ ફનિ નથી.

67. (B) HINT :

બ્રોંઝ (કાાંસ)ુ એ Cu + Sn ની તભશ્રા ધાત ુછે, જેભાાં Ni ધાત ુઆલેરી નથી.

73. (A)

HINT :

ફેન્ઝઈક એતવડની એવીહડક પ્રફિા એતવટીક એતવડ કયિા લધુાં શમ છે. ભાટે આ ક્રભ અમગ્મ છે.

Page 46: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 46 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

Page 47: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 47 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

Page 48: GUJCET - Zigya For Curious Learner · Study. Assignments. Free Forever. GSEB Question and Answers. Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Print. Your Favourite Questions. Join

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB Quest ion and Answers.

Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com

Page 48 of 48

Exam Year

2016

GUJCET

GSEB

નોંધ : Answer Key ભાાં જ્માાં * દળાણલેર છે િે પ્રશ્ન ભાટે એક ગરુ્ પ્રદાન કયલાભાાં આલળે.