gurutva jyotish -08-2010

Download GURUTVA JYOTISH -08-2010

Post on 08-Apr-2018

260 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  1/75

  - 201

  NON PROFIT PUBLICATIO

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  2/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 1 v x Lr 2010 FREE

  E CIRCULAR

  92/3. BANK COLONY,BRAHMESHWAR PATNA,BHUBNESWAR-751018,ORISSA) INDIA

  91+9338213418,91+9238328785,

  gurutva.karyalay@gmail.com,gurutva_karyalay@yahoo.in,

  ttp://gk.yolasite.com/ttp://www.gurutvakaryalay.blogspot.com/

  , ..

  ,

  ..()

  /

  http://www.gurutvakaryalay.blogspot.co

  /

  -,

  - %

  -

  - -

  NON PROFIT PUBLICATION

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  3/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 2 v x Lr 2010

  31 44

  13 26

  19 30

  3 34 4 35 5 36 6 37 7 40

  ?

  8

  43/ 9 44 11 48 12 51 13 53 14 54 15 55 16 56 17 57 ? 18 58 20 59--? 21 60? 22 63 23 64? 25 65 27 () 66 31 67

  32 68 32 -- 69? 33 71

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  4/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 3 v x Lr 2010

  :, , ; ;

  : , ,

  : , , , , " ; , , , ,

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  5/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 4 v x Lr 2010

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  : () ,

  ,

  ,

  ?

  () , , -, , ,

  -?

  () ,

  ,

  ?

  () , -

  ,

  ?

  () -,

  ?

  () ,

  -,

  (), , , ,-

  ,

  ?

  () ,

  ,

  ?

  (), , -

  ,

  ***

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  6/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 5 v x Lr 2010

  -

  -

  ,

  ,

  -

  , , 28

  -

  : 91+ 9338213418, 91+ 9238328785

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  7/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 6 v x Lr 2010f ko mi kl u k d k e g Ro

  , ,

  -

  ,

  , -

  " : " " " ,

  , -

  - ,

  ,

  --:- , ,

  , , , , , , ,

  ,

  , (), , , , --,

  ,

  :- 910 8200 : 91+ 9338213418, 91+ 9238328785

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  8/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 7 v x Lr 2010

  ,

  ,

  ,

  -

  ,

  : : : , :,

  " " - -, -

  ,

  , ,

  ,

  - : ,

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  9/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 8 v x Lr 2010 ?

  ,

  , , ,

  ()

  , , , , , ()

  -

  , -, ,

  - ()

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  10/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 9 v x Lr 2010

  /

  , -,

  ,

  , ,

  ,

  ,

  ()

  ,

  -

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  11/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 10 v x Lr 2010 :

  --

  -

  ,

  ,

  --

  -, -, -, ,

  ,

  :-

  GURUTVA KARYALAY92/3. BANK COLONY, BRAHMESHWAR PATNA,BHUBNESWAR-751018, (ORISSA)

  Call Us - 9338213418, 9238328785

  Our Website:- http://gk.yolasite.com/ and http://gurutvakaryalay.blogspot.com/

  Email Us:- gurutva_karyalay@yahoo.in, gurutva.karyalay@gmail.com

  (ALL DISPUTES SUBJECT TO BHUBANESWAR JURISDICTION)

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  12/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 11 v x Lr 2010

  , -

  (- ) ,

  ,

  -

  -

  -

  -

  , , , , ,

  ea= fl) nqyZHk lkexzh| ksMs+d h u ky & : 351gRFkk t ksM+h& : 3 70

  fl ; kj f l ax h& : 370fc Yy h d h u ky & : 370

  n f{k. kkor hZ ka[ k & : 550e ksr h ka[ k & : 550

  bUn zt ky & : 251e k; k t ky & : 251

  : 91+ 9338213418, 91+ 9238328785

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  13/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 12 v x Lr 2010

  27 24 2 , 9 , 16 , 23 27 5

  , , , ,

  , , , , (), ( ), ,

  -

  -

  (), () ()

  .

  (

  -

  ) -. . .()- 99.99(22() .

  :Bhubaneswar- 751 018, (ORISSA) INDIA

  Call Us : 91+ 9338213418, 91+ 9238328785,E-mail Us:- gurutva.karyalay@gmail.com, gurutva_karyalay@yahoo.in,

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  14/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 13 v x Lr 2010

  ..

  ''

  :

  ,

  - '',

  '', '', ', ' ''-

  -

  ,

  ?

  ", !" , "

  ; - ,

  ?" , , " , !"

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  15/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 14 v x Lr 2010

  -

  : : :

  : :

  ,

  -

  - : :

  : ,

  - :

  - : -

  :

  : - :

  - ,

  ,

  - : : : : : :

  : ,

  ()

  -

  : -

  -

  : : -

  ,

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  16/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 15 v x Lr 2010

  , ,

  O : , (, , ),

  /

  P : (),(), , ,

  Q : , ,

  R : , , ,

  S : , , (, ,)

  T : , ,

  U : ((), , , ,

  V : , , (,) ,

  /

  W : , , ,, , ,

  /

  X : , , (), (),

  Y : , (), (),

  Z : , , ,

  , , , /

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  17/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 16 v x Lr 2010

  :

  :

  :

  :

  :

  ,

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  18/75

  i zk. k& i zfr fBr l ai w. kZJ h ; a=h ; a= v i u s v ki e sa v R; ar J sB gSA v kfFkZd mUu fr , oa HkkSfr d l q[ k l ai n k d s fy ; s r ks b l lke ; a= d ksbZughaA J h ; a= e saLor %d bZfl f) ; ksad k okl gksr k gSA J h ; a= d s n kZu l s v u sd

  fDr e sal d kj kRed fop kj /kkj k v kr h gSA :- 910 8200

  i Xkq: Ro T; ksfr k 17 v x Lr 2010

  ,

  -

  :-

  ,

  ,

  :

  ()

  , , , -

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  19/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 18 v x Lr 2010 ?

  , " !

  ? " , "

  !

  "

  ,

  !

  !

  !

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  20/75

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  21/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 20 v x Lr 2010

  ,

  ()

  , ,

  ,

  ()

  ()

  - ,

  ? -, ,

  ? -, -

  - -

  -

  :Bhubaneswar- 751 018, (ORISSA) INDIA, Call Us : 91+ 9338213418, 91+ 9238328785,

  E-mail Us:- gurutva.karyalay@gmail.com, gurutva_karyalay@yahoo.in,

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  22/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 21 v x Lr 2010--?

  ,

  ---?

  -

  ,

  , -

  -!

  ,

  ,

  -

  -

  -! ? !

  -

  -,

  -

  --

  u o j Ru t fM+r J h ; a= kkL= o p u d s v u ql kj kq) l o . kZ; k j t r e sa fu feZr J h ; a= d s p kj ksav kS j ; fn u o j Ru t M+ok u s i j ;u o j Ru t fM+r J h ; a= d g y kr k g SaA l Hkh j Ru ksd ksml d s fu fp r LFkku i j t M+d j y kWd sV d s : i e sa/kkjd j u s l s O; fDr d ks v u ar , o ; Z , o a y { e h d h i zkfIr gksr h g SaA O; fDr d ks , l k v kHkkl gksr k gSa t Sl s y {ml d s l kFk g SaA u o x zg d ks J h ; a= d s l kFk y x ku s l s x zgksa d h v kqHk n kk d k /kkj . k d j u s oky s O; fDr i zHkko u ghagksr k gSaA x y se sagksu sd sd kj . k ; a= i fo = j g r k g Sa, oaLu ku d j r s l e ; b l ; a= i j Li kZd j tt y fc an q kj hj d ksy x r sg Sa] o g x ax k t y d sl e ku i fo= g ksr k gSaA b l fy ; sb l sl c l sr st Loh , oaQ y nd g t kr k gSaA t Sl sv e r l smke d ksbZv kSkf/k ugha] ml h i zd kj y { e h i zkfIr d sfy ; sJ h ; a= l sm ke d ksb Z;l al kj e saughagSa, l k kkL= ksDr o p u g SaA b l i zd kj d su o j Ru t fM+r J h ; a= x q: Ro d k; kZy ; } kj k kqHk e qge sai zk. k i zfr fBr d d sc u kok, t kr s SaA

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  23/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 22 v x Lr 2010?

  (,,, ,)

  , ()

  , ,

  :

  (

  )

  , , ()

  -

  (

  , ,

  ,

  :

  , , ,

  :

  (

  -

 • 8/6/2019 GURUTVA JYOTISH -08-2010

  24/75

  i Xkq: Ro T; ksfr k 23 v x Lr 2010

  ,

  ,

  .

  ",

  :- , , ,

  ,