hasan al banna al ma'tsurat

of 21 /21
SUSUNAN AS SYAHID IMAM' HASSAN AL BANNA

Upload: sabariah-ismail

Post on 12-Apr-2018

651 views

Category:

Documents


31 download

TRANSCRIPT

Page 1: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 1/22

Page 2: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 2/22

AL-MA'THURAT

Disediakan oleh:

www.MyKuliah.com

::Portal MP3 Islamik::

Sebarkan Naskah Al-Ma'thurat kepada orang ramai

Insya Allah,diberi ganjaran baik oleh Allah SWT

MP3 Kuliah, Motivasi, Zikir, Doa

Page 3: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 3/22

Aku berlindung d en ga n Allah yang Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui darigangg uan syaitan yang terkutuk..............

I . Dengan rnenyebut nama Al lah Yang M a h a

Pernurah laei Maha Penyayang.

 2 Segaia pu l i bagi A llah, Tuhan sernesta alarn.

3. Maha Pernurah lagi Maha Penyayang.

4. Yang rnenguasai hari pernbalasan.

5 . Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya

kepada Engkaulah kami rnohon pertolongan.

6. Tunjukilah kami jalan yang lu rus .

7. ( ia i t u) ja lan orang-orang yang telah Engkauanugerahkan ni'rnat kepada rnereka, bukan ( ja lan

mereka yang dimurkai dan bukan (pula i a lan )

rnereka yang sesat. 9

(Surah Al-Fatihah: 1-7)

Page 4: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 4/22

sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada

rnereka.

Dan mereka yang berirnan kepada Kitab ( A I

Quraan) yang telah diturunkan kepadarnu dan

Kitab-kitab yang telah diturunkan sebe lummu.

serta mereka yakin akan adanya (kehidupan)

akh~ra r

Mereka i tu lah yang tetap mendapat petun jukdar i

Tuhannya, dan merekalah orang-orang yangberuntung.

(Al-Baqarah: 1-51

Dengan menyebut nam a Allah Yang Maha

Pemurah lagi Maha Penyayang.

A l ~ flaarn rnllrn

K ~ t a bA lQuraan) ~ n itid akada keraguan padankapetu nluk bag1 rnereka yang bertaqwa

( la i t u ) rnereka yang ber iman kepada yang ghaib

yang rnendi r ikan shalat dan menafkahkan

4

Page 5: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 5/22

Al lah Pel indung orang -orang yang ber iman ; Diamengeluarkan mereka dari kegelapan ( keka f i ran )

kepada cahaya (irnan), Dan orang-orang yang kafir.

pe l indung-pel indung nya ialah syaitan, yangmengeluarkan rnereka daripada cahaya kepada

kegelapan l kekaf i ran i Mereka itu adalah penghunineraka: rnereka kekal d l dalarnnva.

(Al-Baqarah: 256 - 257)

Allah t i dakadaTuhan rnelainkan Dia Yang Hidup kekal

lagi terus rnenerus mengurus (makhluk-Nya] : tidakmengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang

di langit dan d i bumi. Siapakah yang dapat rnernberisyafa'at d i sisi Allah tanpa izin-Nya?Al lah mengetahuit apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang

rnereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa darii l rnu Allah melainkan apa yangdikehendakiNya. Kursi

Allah rnelip uti langitdan burni. Dan Allah tidakrnerasaberat rnemelihara keduanya, dan Al lah MahaTinggi lagiMaha Besar.

(Al-Baqarah. 2551

Tidak ada paksaan untuk (mernasuki) agama (Islarnl,

sesungguhnya telah ielas ialan yang benar daripada

jalan yang salah. Kerana it u barangsiapa yang ingkarkepada Thaghut dan ber iman kepada Allah, maka

sesungguhnya ia tel ah mernegang tal i yang amat kuat

yangtidakakan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagiMaha Mengetahui.

6

Page 6: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 6/22

Allah tidak rnembebani seseorang melainkan sesuaidengan kesanggupannya. la rnendapat pahala (darikebajikan) yangdiusahakannya dan ia merldapat siksa

(dari kejahatan)...yangdikeriakannya. (Merekaberdo'a).

"Ya Tuhan kami, ianganlah Engkau hukum kami iika

kami lupa atau kami tersalah. YaTuhan kami, ianganlahEngkau bebankan kepada kami beban yang berat

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang

yang sebelum karni. Ya Tuhan kami, ianganlah Engkaupikulkan kepada kami apa yang tak sanggup karni

memikulnya. Beri maaflah kami: ampunilah karni, danrahrnatilah kami. Engkaulah Penolong karni, rnaka

Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan di

, burni. Dan jika karnu melahirkan apa yangada di dalarn

h a t ~ m uatau kamu menyernbunyikannya, nescaya Al-lah akan rnembuat perhitungan dengan karnu tentang

perbuatanrnu i tu. Maka Allah rnengarnpuni siapa yangb dikehendaki-Nyadan menyiksa siapa yangdikehendaki-

Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

../  > / ,< ,//-,&,---O

Q . & l l ~ ~ l s J ~ 1 , . i i = ~ l ,4

Rasul telah berirnan kepada al-Quran yangditurunkan

kepadanya dari Tuhannya, dernikian pula orang-orang

yang berirnan. Semuanya ber iman kepada Allah.malaikat-rnalaikat-Nya. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya", dan mereka rnengatakan: "Kami tidak mernbeza-

"

bezakan antara seseorang pun (dengan yang la in) dan

rasul-rasulNya."dan rnereka mengatakan:"Karni dengardan kami ta'at" (Mereka berdoa):"Ampuni lah kami yaTuhan karni dan kepada Engkaulah ternpat kernbali."

Page 7: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 7/22

Dan barangsiapa mengeriakan amal-amal yang saleh

dan dia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khuat ir

akan perlakuan yangt idakadil (terhadapnya) dan tidak

@ (pula) akan pengurangan haknya. k%

Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia.

Hanya kepada-Nya aku bertawakkal, dan Dia adalah

Tuhan yang memiliki 'arasy yang agung." (7x)

,'/, ,"/4'9,'/,c..,.0"c <,a> r'

& ~ - ~ ~ ~ ~ - l l ~ ~ ~ l b l l y ~ l 3 ,

Katakanlah:"Serulah Allah atau serulah Ar

-Rahman.Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia

mempunyai a l asmaaul husna (nama-nama yang

terbaik) dan ianganlah kamu mengeraskan suaramu

tolonglah kami terhadap kaum yang kafi r"

(Al-Baqarah: 284 - 286)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha

Pemurah lagi Maha Penyayang.

Al i f laam mi im

Allah t idakadaTuhan melainkan Dia Yang H ~ d u pkekal

lagi senantiasa berdiri sendiri

Dan tunduklah semua muka (dengan berendah d i r ~ )

kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi sentiasa mengurus(rnakhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah m e r u g ~ l a h

orang yang melakukan kezaliman.

Page 8: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 8/22

Dan barang-siapa rnenyernbah tuhan yang lain di

samping Allah, padahal tidak ada s u a t u dalilpun

baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhi tung-

annya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orangyang kafir it u tiada beruntung.

Dan katakanlah. "YaTuhankuberilah arnpun dan berilah

rahrnat, dan Engkau adalah pemberi rahrnat YangPaling baik."

(Al-Mukrninn 1 15- 18)

13

dalarn shalatmu dan janganlah pula rnerendahkannyadan car~ lahalan tengah d l antara kedua ~ t u

Dan katakahlah: "Segala p u i i bagi Allah Yang t ~ d a k

rnernpunyai anak dan tidak mernpunyai sekutu dalarnkerajaan-Nya dan tidak mempunyai penolong (untuk

rneniaga-Nya) dari kehinaan dan agungkanlah Dia

dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.

(Al- lsraa': 110- I I )

Maka apakah karnu mengira, bahawa sesungguhnya

Karnl rnen c i~tak ankarnu secara rna~n- rnalnsala) ,dan

bahawa kamu tidakakan dikembalikan kepada kami?

Maka Maha Tinggi Al lah. Raja Yang Sebenarnya- tidak

ada Tuhan selain Dia. Tuhan (Yang mernpunyai) Arasy

yang mulia.

12

Page 9: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 9/22

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada

di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh.

dan bagi-Nyalah segala puii di langit dan di bumi dan

di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu

karnu berada di waktu zuhur

Dia rnengeluarkan yang h idup dari yang mat i dan

rnengeluarkan yang m a t i dari yang h i d u p dan

rnenghidupkan burni sesudah matinya. Dan seperti

itu lah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dla

rnenciptakan kamu dari tanah,kemudian tlba-tiba kamu

(rnenjadi)manusia yang berkembang biak.

14-

Page 10: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 10/22

darl Iangit, lalu menghidupkan bumi dengan air itusesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikianit u benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

mempergunakan akalnya.

@ Dan di antara tanda-tanda kekuaraan-Nya ialah

berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya.Kemudian apabila Dla memanggil kamu sekali

panggilan dart bumi, seketika itu (iuga) kamu keluar

(dari kubur ] .

Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada d i langitdan d i bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk.

(Ar-Rum: 17- 26)

+@id\, / ' b

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha

Pemurah lagi Maha Penyayang.

Haa Miirn

17

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah

menciptakan langit dan bumi dan ber la in - la~nan

bahasamu dan warna kulitrnu. Sesungguhnya padayang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tandabagi orang-orang yang rnengetahui.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah

tidurrnu d i waktu malam dan siang hari dan usahamumencari sebahagian dari kurnia-Nya. Sesungguhnyapada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia

memperlihatkan kepadarnu kilat untuk(menirnbu1kan)

ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air huian

16

Page 11: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 11/22

'.:ar3 Suci. Yang Maha Sejahtera. Yang Mengurniakan

i e a m a n a n , Yang M aha Mernelihara, Yang M aha

Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Merniliki Segala

Keagungan. Maha Suci. Allah dari apa yang rnerekapersekutukan.

Dia-lah Allah Yang Menciptakan. Yang Mengadakan.

Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama

Yang Paling baik. Bertasbihlah kepada-Nya apa yang

ada di langit dan di burni. Dan Dialah Yang Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(Al-Hasyr: 22 -24)

<jf:-J(ATe. >

Diturunkan Kitab in i (Al -Ouraanl da r~Allah Yang Maha

Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Yang Mengarnpuni dosa dan Menerirna taubat lagi

keras hukurnan-Nya; Yang rnernpunyai kurnia. T~adaTuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah kernbali

(sernua rnakhluk).

Dia lah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. YangMengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah Yang

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. Raja. Yang

18

Page 12: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 12/22

@ Dengan m eny ebut narna Allah Yang Maha

ti Pernurah lag1 Maha Penyayang.

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir!

aku tidak akan rnenyembah apa yang kamu sembah.

6 Dan kamu bukan penyembahTuhan yanga k~~ sem bah ,

Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang

kamu sembah.

dan kamu tidak pernah (pula) meniad i penyembah

Tuhan yang aku sembah.

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku(A l -Kaaf~ruun - 6)

21

Dengan menyebut nama Allah

Maha Penyayang.

Apabila bumi digoncangkan

(yang dahsyat).

Yang Maha Pemurah lagi

dengan goncangannya

dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang

dikandungnya.

dan manusia bertanya: "Mengapa bumi ( iadi begini)?".

pada hari itu bumi rnenceritakan beritanya,

kerana sesungguhnya Tuhanrnu telah memerintahkan

(yang sedemikian i t u ] kepadanya

Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalamkeadaan yang bermacam-macarn, supaya diperlihatkan

kepada mereka (balasan) pekeriaan mereka.

Barangsiapa yang mengerlakan kebaikan seberat zarrah

pun, nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula

Dan barangs~apayang mengerlakan kelahatan seberatzarrah pun nescaya dia akan melihat balasannyalnya

pula

(Az-Zalzalah 1 - 8)

20

Page 13: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 13/22

h n g a n m e ny eb ut na ma Allah Yang M ah a

Pemurah lagi M a h a Penyayang.

~ a t ak an l ah D ~ a l ahAllah. Yang Maha Esa "

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segalasesuatu

Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. dan

t idak ada seorangpun yang setara dengan

Dia" ( 3 x i(Al- lkhlas: 1 - 4 )

@ j i $ , U *

Dengan m e n ye b u t na ma Allah Yang ,Maha

Pemurah lagi Maha Penyayang.

~ a t a k a n l a h"Aku berlindung kepada Tuhan YangMenguasai subuh.

dari kejahatan makhluk-Nya,

23

A i,:-ji&i& * e

2

Dengan ,m e n ye b u tnama Allah Yang M ah a

Pemurah lagi Maha Penyayang.

Apabi la te lah datang per to longan A l lah dan

kernenangan.

dan kamu lihat rnanusia masuk agama Allah dengan

berbondong-bondong,

rnaka bertasbihlah dengan r nemui i Tuhanmu dan

rnohonlah a m p u n kepada-Nya. Sesungguhnya Dia

adalah Maha Penerima taubat.(An-Nashr: 1 - 3)

Page 14: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 14/22

. - f e m b i s i k k a n(keiahatan) ke dalam dada manusia.

r i n dan manusia. ( 3 x )

(An-Naas: 1 - 6)

. 0

5 \92

3!j$yl- , 5, 5 3 =f'y .,ulj

Sesungguhnya kami ter iaga (d i pagi hari) dengan

ikesedaran bahawa) Kerajaan (bu mi dan segala i s inya)

in i seluruhnyaadalah mil ik Allah Dan segala pu j i bagi

Allah, tiada sekutu bagiNya tiada Tuhan selain Dia dan Ikepada-N\a kami akan dibangkitkan 13 x i

6;t-t?

,

,-<r t anda ( dibaca di waktu petang.

25

dan dari kejahatan ma lam apabila telah gelap gulita ,

dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang

menghembuskan pada t ali yang bersimpul .

dan dari keiahatan orang yang dengki apabi la ia

Denganmenyebutnama Allah Yang Maha

Pemurah lagi Maha Penyayang.

Katakanlah: "Aku berl indu ng kepada Tuhan manusia.

Raia manusia.

Sembahan manusia.

dar i k e j a h a t a n (b is ikan) syai tan yang b iasa

bersembunyi,

24

Page 15: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 15/22

Allahumma, nikmat apa pun yang kuperoleh dan di

peroleh seseorang di antara rnakhluk-Mu adalah

dariMu, yang Esa dan tidak bersekutu, rnaka bagimu

segala pui i dan syukur. ( 3 x )4

,

Hai Tuhan, bagi-Mu segala pu j i seagung kemuliaan

wajah-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. (3 x )

@ Aku telah rela dengan Allah sebaga~Tuhanku, dan 3dengan I s l a m sebagai agarnaku, dan dengan

Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. (3 x )

& '.jahasuci Allah dan segala pu i i bagi-Nya, sebanyak

Kami terjaga (d i pagi har i ) dalam f ~ t r a hIslam, dan

kalimat ikhlas dan dalam agama Nabi kami,

Muhammad saw.. dan dalam millat (ajaran Sapa kami

lbrahim yang haniJ (lurus) sedang dia bukan seorang

musyrik. (3 x )

Allahumma. aku teriaga olehmu dalam nikrnat, afiat(keselamatan dari rnara bencana), dan ter iaganya

rahsia-rahsia (dosa -dosa )ku , rnaka sempurnakan

nikmat-Mu, afiat-Mu dan peniagaan-Mu itu atasku, di

dunia dan akhirat. ( 3 x)

Page 16: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 16/22

Page 17: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 17/22

. .,ngakui (dengan sebenar-benarnya) nikmat-Mu

kepadaku; dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah

aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-

dosa, kecuali Engkau. ( 3 x )

+$b fgl$,$$! / Ijj,2;l&l*l,

*(Yx ) 43 1-

Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada

Tuhan selain Dia, yang H i dup dan selalu laga: dan aku

bertaubat kepada-Nya. ( 3 x )

cG

JT-&jccG&&.-' I .- C

, ,

,

, I 

9

, , 4

Allahumma, sesungguhnya aku berl indung pada-Mu dari

kekafiran dan kefakiran; Allahumma, aku berlindung

kepada-Mu dari azab kubur; tidak ada Tuhan selain

Engkau. ( 3 x )

Allahumma, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan

selain Engkau; Engkau yang Menciptakan dan aku abdi-Mu, dan aku berada dalam per iani ian denganMu, ikrar

kepada-Mu, (yang akan kulaksanakan dengan) segala

kemampuanku, dan aku berlindung pada -Mu, dari

30

Page 18: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 18/22

Maha suci Engkau Allahumma dan segala pu l l baglMu

aku bersaks~bahwa t ~ a d aTuhan s e l a ~ nAllah akuk mohon arnoun dan bertaubat pada-Mu ( 3 x )

. ,

Ya Allah restu i dan berkatkanlah l un jungan kami

Muhammad, sebagai hamba, Nabi dan Rasul Mu yang

Urnmi . Berkatkan keluarga dan sahabat Baginda.

Sejahterakanlah Baginda selama-larnanya. K am ipohonkan sebanyak bilangan apa sahaia yangdiketahui

cc oleh Allah atau sebanyak perkara yang ditulis oleh

@ Q a l a m N y a dan sebanyak yang dirangkum oleh1~tabNya.

33

Allahumma, l impah kanlah selawat dan salam atas

i un i ungan kami. Muhammad, dan atas keluarga

junjungan kami, Muhammad, seperti Kau limpahkan

selawat atas juniungan kami, Ibrahim, dan atas keluarga

juniungan karni. Ibrahim; dan berkatilah iuniungankami. Muhammad, dan keluarga j un iungan karni,

Muhammad, seperti Engkau berkati juniungan kami.

Ibrahim, dan keluarga i un iungan kami, Ibrahim, diantara segenap isi alam sernesta. Sesungguhnya

Engkau Maha terpui i dan Mulia . ( I 0 x )

$;jfisljisltlj!j,,us,;L;r:, , , '

( \

Mahasuci Allah, dan segala pu i i bagi Allah. dan tidak

ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha besar. (100 x )

ajula&-pg j ~ l G I lqI ,

Tidakada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tidakadasekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala keraiaandan pui i .dan

Dia berkuasa atas segala sesuatu . ( I 0 x )

32

Page 19: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 19/22

,

>j~ ~ j , ~ b, , $j ss. 2004

C, ' ,

~ l ' " ' L ' ~ !

. - . c - rzYa Allah kurniakanlah kami lisan yang lernbut basah

mengingati dan menyebut (Nama)Mu. Hati yang penuh

segar mensyukuri (nikmat)Mu,serta badanyang ringan

35

5

,

> ,,

Terimalah dan relakanlah orang-orang terutarna kami:

Sayyidina Abu Bakar, Omar. Othman. Ali dan para

sahabat baginda semuanya para tabiin dan orang-orang yang mengikut ieiak langkah mereka sampai hari

pembalasan, Terimalah (kepulangan) mereka dengan

sebaik-baiknya. Maha suci Tuhan (M u) yang memilik i

Kebesaran dan Kemuliaan dari segala sifat tercela yang

cuba mereka tempelkan kepadanya. Salam sejahtera

untuk para Rasul,para Rasul Utusan, Wal Hamdulillahi

Rabbil 'Alarnin

Page 20: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 20/22

@ i e ra ian lah Ya Allah pemili k kekuasaan (Keraiaan) alarn

buana Engkau rnemberi kekuasaan kepada slapa yang

Engkau suka. Engkau merampas kekuasaan itu dari

siapa sahaia yang Engkau rnahu. Engkau berkuasa

rnemuliakan dan rnenghinakan siapa yang Engkaurnahu. Di tangan Mu (Wahai Allah) segala Kebaikan dan

Kekayaan. Sesungguhnya Engkau berkuasa untuk

berbuat apa sahaia terhadap apa saha ia . Engkau

pj rnenabirkan siang dengan rnalam. Dan m a l a m pula

Engkau berkuasa menabirkannya dengan siang. Engkau

menerbitkan suatu yang h idup dari suatu yang kaku/

37

rnenyernpurnakan keta'atan kepada iper inta h) MU. Ya

Allah, kurniakanlah kami iman yang sernpurna, hat i

yang khusyu', ilrnu yang berguna. keyakinan yang benar-

benarmantap. (Ya Allah) Kurniakanlah karni. (Din I cara

h idup yang j itu dan unggul, selamat dari segala marabahaya dan petaka. Karni mohon (Ya Allah) kecukupan

yang tidak sampai kami terpaksa meminta iasa orang

lain. Berikanlah kami (Ya Allah) lman yang sebenarnya

sehingga kami tidak lagi gentaratau mengharap orang

lain sela indar i Engkau sendiri, atau rnenyarnbah selain

dari Engkau sendiri Kembangkanlah lernbayung

Rahmat Mu kepada kami. keluarga dan anak-anak karni

serta sesiapa sahaja yang bersama-sarna kami. langan

(Ya Allah) Engkau biarkan nasib kami ditentukan o lehdir i karni sendiri; walaupun sekadar sekelip mata atau

sekadar rnasa yang lebih pendek dari i tu . Wahai Tuhan

yang pali ng mudah dan cepat rnemperkenankan pin ta

(perkenankanlah).

&j+$,gl,cg&,&l, ,, 4 0 00

, a . (I

-1 9 3 0

Selawat dan Restu Allah untuk i u n i u n g a n kami

~ u h a r n m a d .Nabi yang Mulia, kepada keluarga Baginda

dan Para Sahabat Baginda 'Amnya.

36

Page 21: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 21/22

;.iiah Engkau Mengetahui bahawa hati -hati ini

-rang yang telah dibayangkan tadi) telah be rkumpul

kerana M e n g a s i h i M u , berternu untuk mem atuhi

(per in tah) Mu, bersatu rnernikul beban dakwah Mu.

Hati-hati in i telah rnengikat janji setia untuk rnendaulat

dan rnenyokong syari'at Mu, maka eratkanlah Ya Allah

akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati

in i Tunjuklah kepada hat i-hati i ni akan jalan-Nya (yang

sebenar). Penuhkan (pia la) ha t i in i dengan cahaya

Rabbani Mu yangtidak kuniung rnalap. Lapangkan hat i -

ha t i ini dengan lirnpahan imanikeyakinan.

g

V4 dan keindahan tawakkal kepadaMu. Hidup-suburkan# hati-hati ini dengan ma'rifat (pengetahuan sebenar)

- ten tang Mu . . . (l ika Engkau rnentaqdirkan rnati) rnaka$ rnatikanlah pemi l i k hati-hat i ini sebagai para syuhada'

;3 dalarn perjuangan agarna Mu. Engkaulah sebaik baik

fa; sandaran dan sebaik-baik penolong.

c- 39

rnati, sebagairnana Engkau rnelahirkan yang kaku/rnatidari sesuatu yang hidup. Engkau member1 rezeki tanpa

berh i tung kepada siapa sahaja yang Engkau rnahu

'fa Allah, men je l ang lah kini rnalam (ciptaan) M U ,

beredarlah sudah siang Mu, in i lah keluhan suara da n

pin ta dari para du'ah Mu maka oleh it u ampunkanlah

(dosa)ku.

Page 22: Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

7/21/2019 Hasan Al Banna Al Ma'Tsurat

http://slidepdf.com/reader/full/hasan-al-banna-al-matsurat 22/22