hubungan etnik complete (1)

of 27 /27
7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1) http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 1/27 UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN LEE KONG CHIAN FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE MPU3113 HUBUNGAN ETNIK TUGASAN TRIMESTER OKTOBER 2015 BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) MECHATRONICS ENGINEERING Pen!"#$ %!"&'%!"&' %*'&'+ ,!*!- -en.!%!' %e"%!,#!n !n&!"! +!#- PENSYARAH / MT!-'* A"!' !% M#n'!n, B'* N!-! Pe*!4!" N ID T!$#n Se- 1. Lee Cu Yee 1403401 Y1/S2 2. Lim Tyng Xian 1402812 3. Lim Yew Peng 1501527 4. Tan Lit Wei 1501876 5. Wong Yu Xian 1303463 6. Yeo !oon "ai 140344# $ Tu%i& nama an'a mengi(ut u)utan *+,. * Ikut nama kursus dan soalan tugasan kumpulan -&i "an'ungan A%e+ M!"+!$ P)oo&a% / 5 "an'ungan / u)aian / *na%i&i& / 18 "e&imu%an / 2 o)mat utu / 5 L* / 50

Upload: boonkhaiyeoh

Post on 19-Feb-2018

239 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 1/27

UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN

LEE KONG CHIAN FACULTY OF ENGINEERING AND SCIENCE

MPU3113 HUBUNGAN ETNIK 

TUGASAN TRIMESTER OKTOBER 2015

BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) MECHATRONICS ENGINEERING

Pen!"#$ %!"&'%!"&' %*'&'+ ,!*!- -en.!%!' %e"%!,#!n !n&!"! +!#-

PENSYARAH / MT!-'* A"!' !% M#n'!n,

B'* N!-! Pe*!4!" N ID T!$#n Se-

1. Lee Cu Yee 1403401

Y1/S2

2. Lim Tyng Xian 1402812

3. Lim Yew Peng 1501527

4. Tan Lit Wei 1501876

5. Wong Yu Xian 1303463

6. Yeo !oon "ai 140344#

$ Tu%i& nama an'a mengi(ut u)utan *+,.

* Ikut nama kursus dan soalan tugasan kumpulan

-&i "an'ungan

A%e+ M!"+!$

P)oo&a% / 5

"an'ungan /

u)aian / *na%i&i&

/ 18

"e&imu%an / 2

o)mat utu / 5

L* / 50

Page 2: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 2/27

1. Pen'au%uan 2

2. e(ti "aian 2

3. Pe)ma&a%aan 3+6

4. "aian Lea& 7

5. "eentingan "aian 8

6. !o)ang Soa% Se%i'i( #+107. *na%i&i& 11+22

8. "e&imu%an 23

#. 9uu(an 24+26

Pen,!$#*#!n

Pa'a ma&a 'au%u: )a(yat nega)a (ita i'u aman 'amai. "ita me%awat )uma (aum %ain &ema&a a)i

 e)ayaan; "ita e)(ong&i aa+aa ua anta)a e)i%ang (aum tana mengi)a wa)na (u%it. <amun

 egitu 'a&awa)&a ini: nu&a (ita te%a mena'i &ema(in u)u+a)a.a% ini 'i&ea(an o%e

1

Page 3: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 3/27

 o%iti(.See%um (eme)'e(aan:a)ti+a)ti &ee)ti Pa)ti "eang&aane%ayu a%aya

=P">:*ng(atan Pemu'a -n&a =*P->:*ng(atan Wanita Se'a) =*W*S>:-(atan Pemu'a Tana *i) 

a%ayu =P?T*>:Pemu'a 9a'i(a% e%ayu=P?9*>:Pa)ti <a&iona%i& a%aya te%a wuu' untu( 

menwa(i% e%agai (aum 'a%am nega)a (ita. Tuga&an (ewuu'(an a)ti o%iti( ia%a mengena%a&ti

(ea'aan a)ti+a)ti o%iti( &ee%um (eme)'e(aan.Se%ain itu:a)ti+a)ti uga memi(u%(an

tanggungawa 'a%am mema&ti(an &i&tem enta'i)an yang a'i%.Tuga&an me)e(a uga menwuu'(an

&i&tem 'emo()a&i 'a%am eta'i)an nega)a (ita. a%angnya: a)ti o%iti( te%a mengua(an tuga&an

me)e(a yang a&a% (ea'a mene@a(an ea'uan (aum untu( meng(e(a%(an (eai(an 'i)i &en'i)i.

O4e+&'6 +!4'!n

1>mengena%a&ti (ea'aan a)ti+a)ti o%iti( &ee%um (eme)'e(aan.

2>megena%a&ti &i&tem enta'i)an yang a'i%

3>&eaumana &i&tem 'emo()a&i 'iama%(an

Pe"-!!*!$!n

Po%iti( me)ua(an &atu enga)uan 'a%am men@aai e)a'uan (aum 'i a%ay&ia.Sa%a &atu @onto

'a)i o%iti( a'a%a (ewangan.Se&etenga a)ti o%iti( mengguna(an (ewangan untu( mening(at(an

ta)a i'u a%i o%iti(: @ontonya meme%i et e)ia'i: meme%i 'iamon' 'an %ain+%ain %agi.Aa%am

2

Page 4: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 4/27

a&e( (ewangan: )a&ua me)ua(an &a%a &atu enga)uan yang &e)iu& (ea'a e)a'uan anta)a

(aum.9a&ua menyea(an e)e@aan anta)a (aum: &ee)ti a% )a&ua 2.6 i%ion.Lyna& @o)o)ation

Lt': a'a%a (i%ang enge%ua)an na'i) umi yang te)%eta( 'i Beeng: "uantan: Paang.Tin'a(an

Lyna& me)ua(an &atu enga)uan (ea'a e)a'uan (aum &ee)ti ti'a( meme)'u%i(an (ei'uan

 ia( )a(yat. !e%iau &eatutnya mengu)u&(an (ewangan untu( ma&a 'ean )emaa &ee)ti

memangun(an &e(o%a 'an memau(an <ega)a.

Tamaan u%a: ma)ua uga me)ua(an &a%a &atu enga)uan (ea'a e)a'uan (aum. a)ua

menyea(an &ei%angan a)ti menyang(a (aum &en'i)i a'a%a te)ai( 'a)i (aum yang %ain. Pa'a

(aum yang memunyai ma)ua yang tinggi menga(iat(an &entia&a meman'a(an )en'a (ea'a

(aum %ain. *nta)anya &ee)ti a% 513: %owyat 'an %ain+%ain %agi yang ti'a( e)to%a( an&u) te)a'a

(aum %ain. Tin'a(an &ee)ti )a(yat+)a(yat yang menye)tai e)imunan e)&i a'a%a e)&i(a

)a&iona%. Sea%in 'a)ia'a itu: (ita ti'a( &eatutnya mementing(an 'i)i &en'i)i: (ita uga a)u&

mementing(an (aum %ain 'a%am men@aai e)a'uan (aum 'i a%ay&ia.

Sete)u&nya: enga)u a)ti+a)ti o%iti( &ee)ti e%aa)an 'i a%ay&ia. Aa%am a&e( e%aa)an:

tin'a(an &ee)ti memanta(an eminaan S"C.Seaagian a)ti o%iti( ti'a( menyo(ong

 eminaan S"C 'an ini te%a menyea(an e)ga'uan anta)a (aum. Lei %agi: te)'aat anya( 

&e(o%a e)na@u%a): ia me)uu( (ea'a &e(o%a yang mengguna(an aa&a iun'a 'a%am e%a(&anaan

 enye%i'i(an 'an emangunan 'i &e(o%a. Te)'aat &y&tem en'i'i(an yang ti'a( &tai% &ee)ti

ti'a( te)ma&u(%a aa&a Cina atau -ngge)i& 'a%am &ue(+&ue( yang 'iaa)(an 'a%am &e(o%a.

%e itu: ia( &e(o%a &eatutnya meme)i e%uang (ea'a mu)i' untu( mengetaui aa&a (aum

%ain 'a%am &e(o%a. "ita a)u& memunyai &i(a yang te)u(a te)a'a (aum %ain. Pia( &e(o%a

&eatutnya memi%i(an aa&a ingge)i& &eagai aa&a enganta) 'a%am e%aa)an untu( menyatu(an

ta)a en'i'i(an anta)a (aum &uaya (omuni(a&i anta)a (aum %ei ee(ti.Yang a%ing enting

&e(a%i: iu aa &eagai te%a'an @onto yang amat enting te)a'a (ana(+(ana(. -u aa a)u&

3

Page 5: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 5/27

mena%an(an tuga& 'engan meme)i engetauan tentang t)a'i&iona% (aum %ain (ea'a (ana(+(ana( 

&uaya me)e(a mengo)mati (aum %ain.

*a(a tuuan mun@u%nya a)ti+a)ti o%iti( 'a%am &e&eua <ega)a 'emo()ati(D Tuuannya

a'a%a untu( meme)i a( )a(yat untu( mengun'i 'an memi%i a)ti yang o%e menta'i) 'an

memimin <ega)a (ita (e a)a yang %ei mau. <amun (egi%aan (ua&a te%a menyea(an

 emimin+emimin a)ti te)&eut menya%aguna (ua&a. Contonya: me%iat(an &en'i)i 'a%am

 anya( aatan 'an me'ia ma&&a. Aengan ini: (a%au &e&eo)ang emimin itu te%a memuat

(e&i%aan: e%iau o%e menutu ea(nya 'engan mu'a. Aa%am &e&eua temu )ama anta)a

wa)tawan Sa)awa( 9eo)t: C%a)e 9ew@a&t%e !)own: 'engan wa)tawan Canne% <ew&*&ia %%y

!a))att a'a 2015 go& 5: C%a)e !)own te%a mengata(an aawa e)'ana mente)i (ita: Aato S)i

 <ai 9aEa( te%a me%a(u(an e)(a)a+e)(a)a yang meningga%(an anya( &oa%an (ea'a )a(yat

'engan meme@at(an tima%an e)'ana mente)i: Tan S)i Aato ai uyi''in Ya&&in: Peguam

 <ega)a: Tan S)i *'u% Bani Patai%: menggantung awatan(ua&a "i)a+(i)a Wang a%ay&ia: 'an

meme)i wa)an tang(aan (ea'a C%a)e !)own. Se%ain itu: &e&etenga emimin+emimin a(an

meme)guna o)ang+o)ang te)(ena% untu( menyo(ong me)e(a &en'i)i &uaya me)e(a o%e

menge(a%(an (e'u'u(an &en'i)i: &ee)ti Aato i@e%%e Yeo te%a mengga%a((an )a(yat untu( 

menyo(ong e)'ana mente)i (ita (e)ana nega)a (ita a(an %ei mau (a%au Aato S)i <ai 9aEa( 

memimin nega)a (ita. Conto+@onto ini te%a menunu((an agaimana &e&eo)ang emimin

mengguna(an (ua&anya untu( menge(a%(an &tatu&nya. ntu( menge%a((an a%+a% ini 'a)ia'a

 e)%a(u: &emua )a(yat e)%u menyua)a(an en'aat me)e(a 'an menyo(ong a)ti+a)ti yang etu%+

 etu% o%e memantu 'a%am emangunan nega)a (ita 'an u(annya tama((an 'uit yang 'ie)i

untu( menyo(ong &e&etenga a)ti o%iti(. "a%au (e&+(e& )a&ua e)%a(u 'a%am nega)a (ita:

 ene)ima a)u&%a me%ao)(an (ea'a Su)uanaya Pen@egaan 9a&ua a%ay&ia =SP9>.

Tamaan u%a: me'ia ma&&a memain(an e)anan ita% 'a%am menyea)(an ma(%umat.

at%amat me)e(a a'a%a menyea)(an ma(%umat yang ena) (ea'a )a(yat: namun &e&etenga a)ti

4

Page 6: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 6/27

 o%iti( te%a menge%i)u(an emi(i)an )a(yat me%a%ui me'ia. Pa)ti+a)ti o%iti( ini me)ua(an atu ai

anta)a (aum 'engan menyea)(an e)ita 'an ma(%umat a%&u untu( menga&ut (aum+(aum %ain.

Contonya: e&e)ta+e&e)ta anti+!e)&i yang mema(ai au me)a a'a Seteme) 16. )ang &ee)ti

me)e(a%a yang menyea(an e)a'uan (aum ti'a( 'aat 'i@aai &eanang ma&a &e%ea& (ita

me)'e(a. Penganu) e)imunan ini ia%a Pe&a(a 'an tuuan imunan te)&eut a'a%a &eagai

ma(%um a%a& (ea'a imunan !e)&i 4.0. Si(a me)e(a yang gana& 'engan men'emon&t)a&i 'i

ata& a%an te%a menatu(an ma)ua nega)a (ita. Pe)'ana mente)i (ita u%a menya%a(an imunan

!e)&i 4.0 a'a%a (on&i)a&i o)ang Cina. Tima%an Pe)'ana ente)i: Aatu( Se)i A) *ma' ,ai'

ami'i uga meme)i ama)an (ea'a &e&iaa yang menyentu e)(a)a+e)(a)a &en&iti anta)a (aum

a(an 'iami% tin'a(an o%e ia( o%i&. <amun egitu: te)'aat &e&etenga 'a)ia'a me)e(a

mengami% anne) yang mengan'ungi )a&a+)a&a e)(auman: &ee)ti FC-<* !*!- P?<A*T*<B

?L" *T-G: F*PS"*< S"CG 'an &eagainya tetai ia( o%i& u%a ti'a( mengami%

tin'a(an te)a'a me)e(a. a% ini te%a menunu((an e)@anggaan 'a%am (enyataan Tima%an

Pe)'ana ente)i. a% ini te%a meme)i anya( &oa%an (ea'a )a(yat aa(a tuuan (e)aaan

memuat egituD %e itu: ia( me'ia a)u&%a menyatu(an e)ita yang a(an 'iaa)(an (e)ana

 e)ita 'i'aati e)%ainan 'a)i a(a) (e a(a). a% ini meme)i (e%i)uan (ea'a )a(yat e)ita

mana(a untu( a@a 'an e)@ayai.

*(i) &e(a%i: mun@u%nya )eu'i& 'an &te)eotai te)a'a agama 'an u'aya anta)a (aum. a%

ini (e)ana (ita ti'a( memaami u'aya (aum %ain. !e(a& a(im ma(ama )ayuan: Aatu( o'

 <oo) *'u%%a te%a mengata(an aawa Tugu Aewa u)uggan (ui% in'u 'i !atu Cae& 'an Tugu

"uan Yin 'i (ui% !u''a Penang me)ua(an enginaan (ea'a agama -&%am (e)ana agama -&%am

me%a)ang enyemaan e)a%a 'an agama -&%am me)ua(an agama e)&e(utuan 'i a%ay&ia yang

'itemat(an ata& agama+agama %ain. !e%iau uga mengata(an aawa 'engan a'anya atung yang

 egitu e&a): a% ini menunu((an aawa agama in'u 'an !u''a a'a%a e&a) 'an (uat yang

 o%e menyea(an (eti'a(&eimangan menta% o)ang -&%am. %e itu: &eagai &eo)ang wa)ganega)a

5

Page 7: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 7/27

'a)i nega)a yang e)i%ang (aum: (ita a)u&%a mengena%i agama 'an u'aya %ain: te)utama agama

&en'i)i &ee%um meng()iti( agama %ain.

K!4'!n Le%!

!anya( (aian tetang e)a'uan anta)a e%agai (aum te%a 'i(aian o%e a%&aa %ain.

Contonya:i)&@man =1#72> te%a memin@ang(an uungan e%agai (aum 'a%am nega)a 'unia

6

Page 8: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 8/27

(etiga &ee)ti a%ay&ia. a%angnya: nega)a (ita ma&i e%um men@aai taa yang menwuu'(an

 e)a'uan yang &angat tinggi 'a%am (a%angan (ita."ea'aan ini &ee)ti 'i(ata(an o%e Tan Cee

!eng=1#82> iaitu e)&e(ti uungan etni( 'i <ega)a (ita e)o(u& (ea'a 'ua (e%omo( utama

iaitu ma&ya)a(at Cina 'an e%ayu. uungan anta)a 'ua (umu%an ini &e)ing tu)un nai(: tetai

&angat enting 'a%am menentu(an (e&eimangan o%iti( 'an &o&ioe(onomi a%ay&ia.a% ini

'emi(ian (e)ana (e&an+(e&an (e& 13 ei yang te%a e%a(u (on%i( anta)a (aum Cina 'an

e%ayu.%e &ea itu:a)ti+a)ti o%iti( me&ti e)u&aa untu( men@aai e)a'uan anta)a (aum 'i

a%ay&ia &e%ea& (eme)'e(aaan. "enyataan ini uga 'i&o(ong o%e Aeni&on aya&u)ia =2010>:

 aawa e)a'uan me)ua(an Htema utamaI 'a%am eminaan nega)a te)utamanya &e%ea& &e&eua

nega)a me)'e(a. %e &ea itu:(ua&a untu( enta'i)an nega)a me&ti%a mengong&i(an (ua&a

 o%iti( 'a%am nega)a (ita &ee)ti 'i(ata o%e "a)tini 'an Suana: =2010>: mene(an(an aawa

 e)(ong&ian (ua&a o%iti( yang me%iat(an %ei 'a)i 'ua (umu%an etni( a(an mamu

menga&i%(an (e&an yang ai(.*(i)nya:e)a'uan ia%a )o&e& menyatu(an &e%u)u ma&ya)a(at 'an

nega)a &uaya&etia anggota ma&ya)a(at 'aat mementu( &atu i'entiti 'an ni%ai e)&ama &e)ta

 e)a&aan @inta 'an angga(an tana ai) =Sam&u% *m)i 2007>.

Ke%en&'n!n +!4'!n

7

Page 9: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 9/27

Tuga&an (aian (ita ia%a memia)(an gene)a&i mu'a memaami ma&a%a+ma&a%a a)ti o%iti( 'i

nega)a (ita (ini .a% ini &angat enting (ea'a gene)a&i mu'a (e)ana go%ongan ini me)ua(an

go%ongan yang e)onten&i 'a%am mena'i)(an nega)a (ita 'a)ia'a nega)a yang &e'ang

 e)(emang mena'i nega)a yang mo'e% (ea'a nega)a %ain 'a%am i'ang o%iti(:en'i'i(an 'an

uungan enti( anta)a e%agai (aum .

B"!n S!* Se*','+ 

8

Page 10: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 10/27

MPU 3113 H##n!n E&n'+ 

Pen!"#$ P*'&'+ ,!*!- Pe"%!,#!n R!+!& M!*!'!

1 Pa'a en'aat an'a: aa(a ma&a%a yang 'ia'ai a%ay&iaDPo%iti( "ewangan Pe)a'uan )a(yat o)a%

2 Pa'a en'aat an'a: aa(a a(to) yang meyea(an )a(yat e)e@a+e%aD

Po%iti( "ewangan *gama !u'aya

3 *'a(a an'a memaami tentang &i&tem o%iti( a%ay&iaD

Ya Ti'a(  

4 Pa'a en'aat an'a: a'a(a eng%iatan o%iti( meme@a+e%a(an )a(yat a%ay&iaD

Ya Ti'a(  

5 Pa'a en'aat an'a: )a(yat a%ay&ia o%e 'i&ang(a &eagai e)&atu a'uD

Ya Ti'a(  

6 *a(a an'angan an'a tentang (aum %ain 'i a%ay&iaD

!ai( !u)u(  

7 Pan'angan an'a tentang nega)a e%agai etni(D="eai(an atau (eu)u(an>

 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

8 Pa'a en'aat an'a: a'a(a )a(yat a%ay&ia &a%ing memaami agama 'an u'aya go%ongan

etni( %ainD

Ya Ti'a(  

# Pa'a en'aat an'a: agaimana(a ma&a%a e)a'uan 'aat 'i&e%e&ai(anD

 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 10 Pa'a en'aat an'a: aa(a e)anan yang o%e 'imain(an o%e a%i+a%i o%iti( 'a%am

menye%e&ai(an ma&a%a e)a'uan 'i a%ay&iaD

 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 

9

Page 11: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 11/27

An!*''

Se%ea& (ita te%a menye)a(an o)ang &oa% &e%i'i( &eanya( 32 o)ang e%aa) 'i T*9:(ita te%a

mengami%(an ee)aa @onto &oa%an untu( meni@ang(an ana%y&i& te)&eut.

Soa%an 1

Pa'a en'aat an'a: aa(a ma&a%a yang 'ia'ai a%ay&iaD

10

Page 12: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 12/27

Masalah yang dihadapi Malaysia

Politik

Kewangan

Perpaduan rakyat

Moral

Masalah yang dihadapi MalaysiaPolitik 18Kewangan 15Perpaduanrakyat 8Moral 4

e)uu( a'a o)ing &oa% &e%i'i( yang 'iawa o%e 25 o)ang e%aa) nie)&iti Tun(u *'u%

9aman =T*9> : Po%iti( me)ua(an a@to) yang a%ing &e)iu& 'ia'ai a%ay&ia. Te)'aat 18 o)ang

 e%aa) memi%i i&u o%iti( 'a)i 25 o)ang e%aa). Se%ea& itu:ma&a%a (ewangan me)ua(an ma&a%a

yang 'ia'ai o%e <ega)a (ita. !e)i(utnya:e)e'auan )a(yat. *(i)nya ma&a%a o)a%.!e)i(ut

&oa% &e%i'i( ini: (ita 'aat mengetaui )a(yat a%ay&ia anya( e)u'i aa&a 'an ma&a%a

 e)a'uan 'a%am )a(yat a%ay&ia: mana(a%a e%aa) e)a&a nega)a (ita &e(a)ang menga'ai

ma&a%a (ewangan 'an o%iti(.a&a%a (ewangan yang 'ia'ai &e(a)ang a'a%a ni%ai 9inggit

a%ay&ia =9> &ema(in tu)un.Pa'a a)i ini: 1u&' e)ni%ai &eagai 94.13.Se%ea& itu: ma&a%a

 o%iti( 'aat 'i%iat 'a%am e)i&tiwa Tima%an Pe)'ana ente)i Tan S)i uyi''in Ya&&in 'ie@at.

11

Page 13: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 13/27

Soa%an 2

 Pa'a en'aat an'a: aa(a a(to) yang menyea(an )a(yat e)e@a+e%aD

12

Page 14: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 14/27

Politik Kewangan ga!a "udaya0

5

10

15

20

25

 #u!lah responden

engi(ut 'ata+'ata yang 'i'aati 'a)ia'a )e&on'en: (eanya(an )e&on'en mengangga o%iti( 

nega)a a%ay&ia anya( memenga)ui e)a'uan )a(yat. Te)'aat 61.7K 'a)ia'a )e&on'en te%a

memi%i o%iti( &eagai a(to) enting 'a%am e)e@aan )a(yat. Pa'a en'aat &aya: e)(a)a &ee)ti

imunan a)ua e%ayu yang ti'a( 'ienti(an o%e ia( e)(ua&a meme)i e%uang (ea'a

&ege%inti) o)ang untu( men@etu&(an u)u+a)a 'an me)o&a((an (eamanan. !ee)aa wa)tawan te%a

menemu )ama enye)ta+ enye)ta imunan te)&eut tentang tuuan imunan te)&eut: te)'aat

 ee)aa enye)ta te)nganga aai%a 'itanya. -ni menunu((an me)e(a ti'a( e%a& tentang oe(ti 

imunan a)ua e%ayu 'an mung(in 'iaa( o%e a%i o%iti( 'engan anian a(an men'aat

a'ia. a% ini menunu((an a)ti o%iti( atau a%i o%iti( e)tanggungawa men@etu&(an u)u+a)a

'an menea&(an (etente)aman 'a%am (a%angan )a(yat.

Sete)u&nya: agama ia%a a(to) yang (e'ua menu)ut )e&on'en+)e&on'en. Wa%auun agama mena'i

a(to) (e'ua )a(yat ti'a( e)&atu a'u: i%angan )e&on'en yang memi%i i%ian ini te)'aat anya

7 o)ang: iaitu 20.5K. Pa'a en'aat &aya: &ege%inti) )a(yat a%ay&ia ma&i ti'a( memaami agama+

agama yang %ain. i(a &e&eo)ang ti'a( memaami agama o)ang %ain: &te)eotai an' )eu'i& te)a'a

13

Page 15: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 15/27

agama %ain a(an e)%a(u. %e itu: e)te%ing(aan 'an e)&e%i&ian aam mu'a e)%a(u anta)a

)a(yat yang (u)ang memaami agama %ain.

enu)ut ma(%umat g)a 'i ata&: a(to) (etiga yang menyea(an e)e@aan )a(yat a%ay&ia ia%a

ma&a%a (ewangan. Bo%ongan )e&on'en yang memi%i i%ian ini anya me)ang(umi 17.6K

)e&on'en. Pa'a en'aat &aya: &ege%inti) )a(yat a%ay&ia %ei mementing(an a&e( (een'aan.

Bo%ongan yang e)&i(a mate)ia%i&ti( ini a(an meman'ang )en'a te)a'a o)ang yang memunyai

(euayaan e(onomi yang %ei )en'a.

Wa%auun agama 'iangga &eagai a(to) (e'ua e)e@aan go%ongan etni( a%ay&ia: a(to) u'aya

%ang&ung ti'a( 'iangga &eagai a(to) yang menyea(an )a(yat a%ay&ia ti'a( e)&atu+a'u. Pa'a

 en'aat &aya: wa%auun a%ay&ia memunyai e%agai go%ongan etni( 'an e%agai u'aya:

)e&on'en 'aat mene)ima e)eEaan u'aya anta)a go%ongan etni(.

14

Page 16: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 16/27

Soa%an 3

*'a(a an'a memaami tentang &i&tem o%iti( a%ay&iaD

permahaman tentang sistem politik Malaysia

 $a %idak

Se%ea& itu: te)'aat 12 o)ang 'a)i 25 o)ang e%aa) T*9 memaami tentang &i&tem o%iti(

a%ay&ia 'an 13 o)ang ti'a( memaami tentang &i&tem o%iti( a%ay&ia. "eanya(an e%aa) 'a)i 25

o)ang ini menyang(a ma&a%a o%iti( 'i a%ay&ia me)ua(an ma&a%a yang a%ing &e)iu& wa%auun

(eanyan(an e%aa) ti'a( mengenai &y&tem o%iti( <ega)a (ita.

15

Page 17: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 17/27

Soa%an 4

Pa'a en'aat an'a: a'a(a eng%iatan o%iti( meme@a+e%a(an )a(yat a%ay&ia

 $ %&'K 0

5

10

15

20

25

30

 #u!lah responden

enu)ut 'ata yang 'i'aati 'a)ia'a )e&on'en+)e&on'en: #6K 'a)ia'a )e&on'en mengangga

 o%iti( ia%a a(to) yang meme@a+e%a(an )a(yat a%ay&ia. Pa'a en'aat &aya: o%iti( me)ua(an

&a%a &atu a(to) te)e&a) yang menyea(an e)e@aan )a(yat a%ay&ia. Sege%inti) a%i o%iti( 

te%a menya%aguna(an (ua&a me)e(a untu( (eentingan &en'i)i. 9a(yat e)e@a+e%a (e)ana

menyo(ong atau memanta a%i+a%i o%iti( te)&eut. "a'ang+ (a%a: ma&a%a mena'i %ei &e)iu&

aai%a &te)eotai te)a'a go%ongan etni( yang te)tentu 'i@amu)+a'u((an 'engan ma&a%a te)&eut.

Wa%au agaimanaun: te)'aat &atu )e&on'en =4K> te%a e)(ata o%iti( u(an a(to) meme@a+

 e%a(an )a(yat. Pa'a en'aat &aya: e)(emung(inan )e&on'en te)&eut ti'a( memaami o%iti( 

nega)a a%ay&ia e%a(angan ini.

16

Page 18: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 18/27

Soa%an 5

Pa'a en'aat an'a: )a(yat a%ay&ia o%e 'i&ang(a &eagai e)&atu a'uD

Perpaduan Rakyat Malaysia

ya tidak

Perpaduan (akyat Malaysia

ya 16

tidak 9

Aa)i 25 o)ang e%aa) yang menawa &oa% &e%i'i( ini: te)'aat 16 o)ang e%aa) e)a&a )a(yat

a%ay&ia e)&atu a'u 'an anya # o)ang e%aa) meme)i awaan ti'a(.a&a%a e)a'uan u(an

&atu ma&a%a yang &e)iu& te)'aat 'a%am a%ay&ia.9a(yat o%e &a%ing e)i'u aman 'amai 'an

 e)(awan 'engan (aum %ain.

17

Page 19: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 19/27

Soa%an 6

*a(a an'angan an'a tentang (aum %ain 'i a%ay&iaD

"&K ")()K  0

5

10

15

20

25

 #u!lah responden

B)a 'i ata& menunu((an (eanya(an e)&etuu 'engan (ee%agaian (aum 'i a%ay&ia me)ua(an

(eai(an: iaitu 80K. Pa'a en'aat &aya: a%ay&ia yang e)agai etni( meme)i (eai(an (ea'a

 e%agai ia(. a%ay&ia mena'i nega)a yang e)agai+e)agai a'at 'an u'aya. a% ini

mena'i(an a%ay&ia &eua nega)a yang uni( 'an i&timewa.

a%angnya: te)'aat %ima 'a)ia'a 'ua u%u %ima )e&on'en meme)i an'angan aawa a%ay&ia

&eagai nega)a e)agai+agai etni( meme)i (eu)u(an (ea'a e%agai ia(. Pa'a en'aat &aya:

&ege%inti) )e&on'en ini e)en'aat &eegini a'a%a (e)ana me)e(a (u)ang memaami go%ongan

etni( %ain. Se%ain itu: &te)eotai an' )eu'i& te)a'a go%ongan etni( uga mena'i ma&a%a agi

nega)a e%agai etni(.

18

Page 20: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 20/27

Soa%an 7

Pan'angan an'a tentang nega)a e%agai etni(D="eai(an atau (eu)u(an>

Ai &aming itu: 25 o)ang e%aa) ini anya( e)an'angan tentang <ega)a (ita yang e)i%ang (aum.

Te)'aat 12 o)ang e%aa) e)a&a )a(yat a%ay&ia 'aat mengetaui u'aya 'an agama (aum %ain

&ea 'a%am ma&ya)a(at yang e)i%ang (aum ini &emua o)ang 'aat e)inte)a(&i 'egang (aum %ain

'an 'aat e%aa) 'an mengo)mati agma 'an u'aya (aum %ain. &ege%inti) e%aa) e)(ata 'aat

meni(mati ma(anan (aum %ain. Pe%aa) yang e)i awaan ini e)a&a (ita 'aat e%aa) @a)a mema&a( 

ma(anan (uam %ain 'an meni(mati &e(a%i 'egan etni(+etni( %ain 'i a%ay&ia.u(an itu &aaa: (ita

 uga 'aat menyamut a)i e)ayaan (aum %ain. Contonya: Taun !aa)u Cin@a: a)i 9aya: a)i

Aeeaa%i 'an %ain+%ain.<amun: te)'aat e%aa) meme)i awaan yang te)'aat &egi%inti) )a(yat

a%ay&ia anya e)gau% 'engan (aum &en'i)i: (emung(inan ma&ya)a(at &itu 'ie)uat 'a)i

(eanya(an &atu eni& etni( &aaa 'an (aum %ain yang e)i%ang (e@i% a(an F'iu%iGatau ti'a(

'ienting(an. uungan anta)a (aum &atu &ama %ain u(an &emua 'ie)i an'angan yang ai(:

te)'aat e%aa) meme)i )ea(&i yang u)u( tentang ma&a%a ini. a'i: (ita e)%u &e)ing e)inte)a(&i

'engan (aum %ain untu( mengu)ang(an (e&a%aaaman 'an menwuu'(an &atu ma&ya)a(at yang

aman 'amai.

19

Page 21: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 21/27

Soa%an 8

Pa'a en'aat an'a: a'a(a )a(yat a%ay&ia &a%ing memaami agama 'an u'aya go%ongan etni( 

%ainD

 $ %&'K 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

 #u!lah responden

!e)'a&a)(an g)a 'i ata&: (eanya(an )e&on'en e)en'aat aawa )a(yat a%ay&ia memaami

agama 'an u'aya go%ongan etni( %ain. 64K 'a)ia'a )e&on'en te%a memi%i i%ian ini. Pa'a

 en'aat &aya: &emua go%ongan etni( e)u&aa untu( memaami agama 'an u'aya untu( 

mewuu'(an nega)a yang aman 'amai. "eanya(an )a(yat a%ay&ia e)&i(a (ete)u(aan 'an

 e)to%a( an&u) te)a'a agama 'an u'aya go%ongan etni( %ain.

Bo%ongan mino)iti te%a memi%i i%ian HT-A*"I agi &oa%an ini. !agi i%ian ini: 36K te%a

memi%i i%ian ini. Pa'a en'aat &aya: wa%auun (eanya(an o)ang e)u&aa memaami agama

'an u'aya ma&ing+ma&ing: te)'aat &ege%inti) )a(yat a%ay&ia ti'a( memaami agama 'an u'aya

(e)ana me)e(a (u)ang e)inte)a(&i 'engan go%ongan etni( yang %ain. a% ini mung(in 'i&ea(an

o%e )eu'i& 'an &te)eotai te)a'a go%ongan etni( %ain.

20

Page 22: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 22/27

Soa%an #

Pa'a en'aat an'a: agaimana(a ma&a%a e)a'uan 'aat 'i&e%e&ai(anD

Ca)a+@a)a menyatua'u(an )a(yat a%ay&ia yang 'ie)i o%e 25 o)ang e%aa) yang menawa &oa%

&e%i'i( ini anya( e)eEa.Te)'aat 7 o)ang e%aa) meme)i )ea(&i tentang mengua(an &i&tem

 o%iti( <ega)a (ita.9ea(&i &eegini 'ie)i(an (e)ana <ega)a (ita a'a a)i ini mengemu(a(an

 anya( i&u o%iti( 'an mena'i(an &i&tem eme)intaan a%ay&ia yang u)u+a)a 'an menge%ua)(an

i'ea yang &eegini. Se%ain itu: 6 o)ang e%aa) e)(ata )a(yat a%ay&ia e)%u%a e)(e)a&ama 'engan

(aum %ain untu( menye%e&ai(an ma&a%a ini:e%aa) yang meme)i &ua)a &eegini memaami &itua&i

 u)u( ini 'aat 'i&e%e&ai(an 'engan @a)a yang mu'a a'a%a menggumu%(an (ua&a 'an tenaga

manu&ia: &ea (ua&a manu&ia anya( (uat 'a%am mengata&i ma&a%a ini 'an ini me)ua(an

tanggungawa )a(yat ma%ay&ia. 5 o)ang e%aa)

21

Page 23: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 23/27

Soa%an 10

Pa'a en'aat an'a: aa(a e)anan yang o%e 'imain(an o%e a%i+a%i o%iti( 'a%am

menye%e&ai(an ma&a%a e)a'uan 'i a%ay&iaD

Te)'aat 16.7K 'a)ia'a )e&on'en e)en'aat aawa a%i+a%i o%iti( a)u& mena'i @onto yang

 ai( (ea'a )a(yat. Pa'a en'aat &aya: a%i o%iti( memain(an e)anan enting 'a%am menyatu+

 a'u(an )a(yat a%ay&ia (e)ana a%i o%iti( e)tanggungawa mengetuai )a(yat a%ay&ia.

 Sete)u&nya: 37.5K 'a)ia'a )e&on'en e)en'aat aawa a%i o%iti( atut menaga (eai(an

(e&emua )a(yat. Pa'a en'aat &aya: (e&e%e&aan )a(yat 'aat mengu)ang(an ma&a%a e)e@aan

)a(yat.

Se%ain itu: ama%an )a&ua uga me)ua(an &a%a &atu ma&a%a yang e&a). Seanya( 20.8K )e&on'en

te%a e)en'aat aawa ma&a%a )a&ua 'a%am (a%angan a%i o%iti( e)%u 'ie%a((an untu( 

menyatu+a'u(an )a(yat.

Seanya( 12.5K )e&on'en mengata(an aawa enga'aan a(tiiti e)&ama tana mengi)a (aum

a'a%a &a%a &atu e)anan a%i o%iti( 'a%am menye%e&ai(an ma&a%a e)a'uan.

!ee)aa )e&on'en =12K> te%a menawa &oa%an ini 'engan awaan a%i o%iti( atut memuat

&ea)ang (eutu&an 'engan a'i% 'an &a(&ama.

anya &atu )e&on'en e)en'aat aawa a%i o%iti( atut mengi(%an(an engetauan tentang

 u'aya etni( ma&ing+ma&ing.

22

Page 24: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 24/27

"e&imu%an

"e&imu%annya: e)ma&a%aan te)&eut o%e mengan@am(an e)a'uan 'a%am e%agai (aum 'i

nega)a (ita.%e &ea itu: gene)a&i mu'a a)i ini me&ti%a ti'a( mengi(ut %ang(a te)&eut."ita

 uga megena%a&ti(an &i&tem enta'i)an yang a'i% 'a%am memin@ang(an enga)u+enga)u

tentang o%iti(. Se%ain itu: (ita uga mengetaui &eaumana &i&tem 'emo()a&i 'iama%(an. Po%iti( 

yang 'iguna 'engan ti'a( &e&uai te%a menyea(an e)e@aan anta)a e%agai (aum.%e itu: (ita

a)u& e(e)a&ama untu( mengua (ea'aan ini tana mengi)a (aum 'an agama.

23

Page 25: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 25/27

9uu(an

*ma' Sa)i: *. ,. =?'.>. =2013: a)@ 13>. <ega)a *(an Te)u& au i(a

Pe)a'uan "aum Aaat Ai(e(a%(an Count)y wi%% im)oe i unity i& maintaine'M. 9et)iee'

)om m&ta) we&iteN ttN//www.m&ta)[email protected]/(o%umni&/2013/03/13/ nega)a+a(an+te)u&+

mau+i(a+e)a'uan+(aum+'aat+'i(e(a%(an/

!a))att: . =2015: *ugu&t 5>. O-Om not &@a)e'ON Sa)awa( 9eo)tO& C%a)e !)own on a))e&t

wa))ant o) e) in a%ay&ia. 9et)iee' )om C*<<?L <?WS*S-*

we&iteN ttN//www.@anne%new&a&ia.@om/new&/a&iaa@ii@/i+m+not+&@a)e'+

&a)awa(/2028862.tm%

!oo: S.+L. =2014: *)i% 16>. OugeO in'u: !u''i&t &tatue& again&t -&%am: e+u'ge

&ay&. 9et)iee' )om ma%aymai% on%ine we&iteN

ttN//www.tema%aymai%on%ine.@om/ma%ay&ia/a)ti@%e/uge+in'u+u''i&t+&tatue&+again&t+

i&%am+e+u'ge+&ay&

Aeni&on aya&oo)ia: =2010> F <ationa% nity *'i&o)y Pane%N o)tunitie&

Ca%%enge& -n * u%ti ?tni@ So@ietyG. anaging Su@@e&& in nity. Aea)tment o

 <ationa% nity an' -nteg)ation P)ime ini&te)& Aea)tment. PT9**Y*

B?13N Sow o &uo)t o) !< at We&to)t. =2013: *)i% 21>. 9et)iee' *)i% 26:

2013: )om T? ST*9 n%ine we&iteN

24

Page 26: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 26/27

ttN//www.te&ta)[email protected]/<ew&/<ation/2013/04/21/B?13+Sow+o+&uo)t+o)+!<+at+

We&to)t/

i'aya Yu&u: <. =2014: Seteme) 15>. Lang(a engu(u(an Pe)a'uan Aa%am

"a%angan 9a(yat a%ay&ia Way& to unite a%ay&ian&M. 9et)iee' )om

ttN//www.1ma%ay&[email protected]/en/ai%iate&/%ang(a+mengu(u(an+

 e)a'uan+'a%am+(a%angan+)a(yat+ma%ay&ia+0

i)&@man: Ca)%e&: =1#72>. ?tni@ St)atia@ation -n We&t a%ay&ia.

i@igan Nnie)&ity i@)oi%m: -n@.: *nn *)o).

-&a(: ,. =2014: *ugu&t 5>. enti(an eminaan S"C. 9et)iee' )om tu&an

n%ine we&iteN

ttN//ww1.utu&[email protected]/utu&an/Aa%amJ<ege)i/20140805/'nJ22/enti(an+

 eminaan+S"C

C* anta ia( yang meme)&oa% en'i'i(an Cina. =2014: @toe) 13>. 9et)iee'

)om !9<? PST on%ine we&iteN

ttN//www.teo)neoo&t.@om/2014/10/13/ m@a+anta+ia(+yang+

meme)&oa%+en'i'i(an+@ina/

25

Page 27: Hubungan Etnik Complete (1)

7/24/2019 Hubungan Etnik Complete (1)

http://slidepdf.com/reader/full/hubungan-etnik-complete-1 27/27

enon: P.: *me) amEa: *.+,. =2015: *ugu&t 5>. a%ay&iaO& anti+g)at unit to a&(

 <ai to e%ain 2.6 i%%ion )inggit 'onation. 9et)iee' )om 9?T?9S

we&iteN ttN//u(.)eute)&.@om/a)ti@%e/2015/08/05/u(+ma%ay&ia+o%iti@&+1m'+

i'""C<0Q*1A#20150805

Tan Cee !eng. =1#82>. ?tni@ 9e%ation& in a%ay&ia 'a%am Aai' Y. Yu =e'>.

?tni@ity *n' -nte)e)&one% -nte)a@tion R * C)o&& Cu%tu)a% Stu'y: Singao)e; a)uEen *&ia.

5 ting& aout a%ay&iaO& 9e' Si)t 9a%%y. =2015: Seteme) 16>. 9et)iee' )om

T? ST9*-TS T-?S we&iteN ttN//www.&t)ait&time&.@om/a&ia/&e+a&ia/5+ting&+aout+

ma%ay&ia&+)e'+&i)t+)a%%y