hyperlink 3

Download Hyperlink 3

Post on 24-Feb-2018

235 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Hyperlink 3

  1/38

  Kisah 25 Nabi

  menceritakan sejarah hidup para Nabi

  Selasa, 25 Desember 2007

  NABI ISA AS

  Seorang lagi Nabi Allah yang diceritakan dari kecil di dalam al-Qur'an ialah Isa !aginda

  diutus kepada kaum !ani Israil dengan kitab Injil yang diturunkan sebelum al-Qur'an

  "i dalam al-Qur'an# Nabi Isa disebut dengan empat panggilan iaitu Isa# Isa putera$ariam# putera $ariam# dan al-$asih

  Ibunya seorang yang sangat dimuliakan Allah "ia memilihnya di atas semua perempuan

  di semua alam %irman-Nya# &"an ketika malaikat-malaikat berkata# 'ahai $ariam#

  Allah memilih kamu# dan membersihkan kamu# dan "ia memilih kamu di atas semuaperempuan di semua alam'& ()*+2,

  $ariam# ibu Nabi Isa# telah menempuh satu ujian yang amat berat daripada Allah "ia

  dipilih untuk melahirkan seorang Nabi dengan tanpa disentuh oleh seseorang lelaki "iaadalah seorang perempuan yang suci

  Kelahiran

  Kelahiran Nabi Isa merupakan suatu mukjiat kerana dilahirkan tanpa bapa Kisahnyadiceritakan di dalam al-Qur'an "i sini# ceritanya bermula dari kunjungan malaikat

  kepada $ariam atas perintah Allah Ketika itu# malaikat menyerupai manusia dengan

  tanpa cacat Kemunculan malaikat membuat $ariam menjadi takut lalu berkata#

  &Aku berlindung pada .ang /emurah daripada kamu# jika kamu bertak0a (takut kepada1uhan,'

  "ia (malaikat, berkata# 'Aku hanyalah seorang rasul yang datang daripada /emelihara

  kamu# untuk memberi kamu seorang anak lelaki yang suci'& (34*3-34,/ada ayat yang lain# diceritakan baha0a malaikat yang datang itu telah memberi nama

  kepada putera yang bakal dilahirkan Nama itu diberi oleh Allah# dan dia (Isa, akan

  menjadi terhormat di dunia dan akhirat sambil berkedudukan dekat dengan 1uhanAyatnya berbunyi*

  &ahai $ariam# Allah menyampaikan kepada kamu berita gembira dengan satu Kata

  daripada-Nya# yang namanya al-$asih# Isa putera $ariam# terhormat di dunia dan di

  akhirat# daripada orang-orang yang didekatkan& ()*+5,Kemudian $ariam bertanya#

  &!agaimanakah aku akan ada seorang anak lelaki sedang tiada seorang manusia pun

  menyentuhku# dan bukan juga aku seorang jalang6& (34*27,$alaikat menja0ab#

  &"ia (Allah, berkata# '!egitulah8 /emelihara kamu telah berkata# 'Itu mudah bagi-Ku8 dan

  supaya Kami membuat dia satu ayat (tanda, bagi manusia# dan satu pengasihan daripadaKami8 ia adalah perkara yang telah ditentukan'& (34*23,

  $aka lahirlah Isa putera $ariam lebih enam ratus tahun sebelum Nabi $uhammad

  dilahirkan Allah membuat Nabi Isa dan ibunya satu ayat (tanda, bagi manusia# iaitu

  http://kisah25nabi.blogspot.com/http://kisah25nabi.blogspot.com/
 • 7/25/2019 Hyperlink 3

  2/38

  tanda untuk menunjukkan kebesaran-Nya (2)*57 ,

  Allah juga menyatakan baha0a Nabi Isa adalah seperti Adam# 0alaupun Adam

  di0ujudkan tanpa ibu dan bapa Kesamaan mereka berdua adalah pada ciptaan Kedua-duanya dicipta daripada tanah ()*54 , Itu menunjukkan mereka adalah manusia biasa#

  kerana manusia dicipta daripada tanah

  Kerasulan dan KenabianIsa adalah seorang Nabi dan juga seorang 9asul !aginda dan beberapa orang rasul telah

  dilebihkan Allah daripada rasul-rasul lain Ada yang "ia berkata-kata kepadanya# adayang "ia menaikkan darjat# dan bagi Isa# "ia memberi bukti-bukti yang jelas serta

  mengukuhkannya dengan 9oh Suci %irman-Nya*

  &"an rasul-rasul itu# sebahagian Kami melebihkan di atas sebahagian yang lain

  Sebahagian ada yang kepadanya Allah berkata-kata# dan sebahagian "ia menaikkandarjat "an Kami memberikan Isa putera $ariam bukti-bukti yang jelas# dan Kami

  mengukuhkan dia dengan 9oh Qudus (Suci,& (2*25),

  Namun begitu# manusia dilarang oleh Allah untuk membea-beakan antara para rasuldan Nabi :arangan itu berbunyi#

  &Katakanlah# 'Kami percaya kepada Allah# dan apa yang diturunkan kepada kami# dan apayang diturunkan kepada Ibrahim# dan Ismail# dan Ishak# dan .aakub# dan puak-puak# danapa yang diberi kepada $usa# dan Isa# dan apa yang diberi kepada Nabi-Nabi daripada

  /emelihara mereka Kami tidak membea-beakan seorang pun antara mereka# dan

  kepada-Nya kami muslim'& (2*3);,Akibat membea-beakan Nabi atau 9asul dapat dilihat pada hari ini# iaitu Nabi Isa

  dipercayai oleh sesetengah pihak sebagai 1uhan atau anak 1uhan# dan Nabi $uhammad#

  dianggap macam 1uhan# yang berhak membuat hukum agama

  Ajaranngkau memerintahkan aku

  dengannya* 'Sembahlah Allah# /emelihara aku dan /emelihara kamu'& (5*33?,

  1urut disebut di dalam Injil (dan 1aurat, ialah berita mengenai kedatangan seorang Nabiberbangsa Arab# atau ummiy (?*35? ,# dan janji dikurniakan 1aman atau Syurga bagi

  orang-orang yang berperang di jalan Allah (4*333 , @anji itu juga didapati di dalam

  1aurat dan al-Qur'an

  Ketika baginda diutus# manusia sedang berselisih dalam hal agama $aka kedatangannya

  adalah juga untuk memperjelaskan apa yang diperselisihkan %irman Allah*&dia (Isa, berkata# 'Aku datang kepada kamu dengan kebijaksanaan# dan supaya aku

  memperjelaskan kepada kamu sebahagian apa yang dalamnya kamu memperselisihkan8

  maka kamu takutilah Allah# dan taatlah kepadaku'& (+)*;),!aginda juga memberitahu tentang kedatangan seorang rasul selepas baginda# yang

  namanya akan dipuji Ayat yang mengisahkannya berbunyi*

  &ahai !ani Israil# sesungguhnya aku (Isa, rasul Allah kepada kamu# mengesahkan

  http://www.e-bacaan.com/bacaan023.htm#23:50http://www.e-bacaan.com/bacaan003.htm#3:59http://www.e-bacaan.com/bacaan007.htm#7.157http://www.e-bacaan.com/bacaan009.htm#9:111http://www.e-bacaan.com/bacaan023.htm#23:50http://www.e-bacaan.com/bacaan003.htm#3:59http://www.e-bacaan.com/bacaan007.htm#7.157http://www.e-bacaan.com/bacaan009.htm#9:111
 • 7/25/2019 Hyperlink 3

  3/38

  1aurat yang sebelum aku# dan memberi berita gembira dengan seorang rasul yang akan

  datang selepas aku# namanya ahmad (dipuji, (;3*;,

  /engikut setiaSeperti Nabi atau 9asul yang lain# baginda mempunyai pengikut-pengikut yang setia dan

  juga yang tidak setia atau yang menentang /engikut-pengikutnya yang setia percaya

  kepada Allah dan kepadanya $ereka adalah muslim %irman Allah*&"an ketika Aku me0ahyukan pengikut-pengikut yang setia# '/ercayalah kepada-Ku# dan

  rasul-Ku'8 mereka berkata# 'Kami percaya# dan saksilah >ngkau akan kemusliman kami'&

  (5*333,/engikut-pengikut yang setia pula menjadi penolong-penolong# bukan baginya tetapi bagi

  Allah %irman-Nya*

  &!erkatalah pengikut-pengikutnya yang setia# 'Kami akan menjadi penolong-penolong

  Allah8 kami percaya kepada Allah# dan saksilah kamu akan kemusliman kami'& ()*52,!egitu juga bagi pengikut-pengikut setia Nabi-Nabi lain# termasuk $uhammad

  Semuanya menjadi penolong-penolong Allah# untuk melaksana dan menyampaikan

  mesej-Nya %irman Allah*

  &ahai orang-orang yang percaya# jadilah kamu penolong-penolong Allah# sebagaimanaIsa putera $ariam berkata kepada pengikut-pengikut yang setia# 'Siapakah yang akan

  menjadi penolong-penolong aku bagi Allah6' /engikut-pengikut yang setia berkata# 'Kamiakan menjadi penolong-penolong Allah'& (;3*3+,

  alau bagaimana pun# pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia memerlukan bukti selanjut

  untuk megesahkan kebenarannya dan supaya hati mereka menjadi tenteram Bntuk itumereka memohon sebuah meja hidangan dari langit Kisahnya berbunyi begini*

  &"an apabila pengikut-pengikut yang setia berkata# 'ahai Isa putera $ariam# bolehkah

  /emelihara kamu menurunkan kepada kami sebuah meja hidangan dari langit6'

  "ia (Isa, berkata# 'Kamu takutilah Allah# jika kamu orang-orang mukmin'$ereka berkata# 'Kami menghendaki untuk memakan daripadanya# dan hati kami menjadi

  tenteram# supaya kami mengetahui baha0a kamu berkata benar kepada kami# dan supaya

  kami adalah antara para saksinya'& (5*332-33),@usteru itu# Isa memohon kepada Allah#

  &.a Allah# /emelihara kami# turunkanlah kepada kami sebuah meja hidangan dari langit#

  yang akan menjadi bagi kami satu perayaan# yang pertama dan yang akhir bagi kami# dansatu ayat (tanda, daripada >ngkau "an berilah reeki untuk kami8 >ngkau yang terbaik

  daripada pemberi-pemberi reeki& (5*33+,

  Allah mengabulkan permintaannya :antas# meja hidangan yang turun menjadi satu lagi

  mukjiat bagi Nabi Isa "an ia juga menjadi nama sebuah surah di dalam al-Qur'an# iaitusurah kelima# al-$aidah

  $ukjiat

  Selain daripada kelahiran yang luar biasa dan meja hidangan# Nabi Isa telah dikurniakandengan beberapa mukjiat lain Ayat berikut menjelaskannya*

  &Ketika Allah berkata# 'ahai Isa putera $ariam# ingatlah akan rahmat-Ku ke atas kamu#

  dan ke atas ibu kamu# apabila Aku mengukuhkan kamu dengan 9oh Qudus (Suci,# untukberkata-kata kepada manusia di dalam buaian dan setelah de0asa dan apabila kamu

  mencipta daripada tanah liat# dengan iin-Ku# yang seperti bentuk burung# dan kamu

  menghembuskan ke dalamnya# lalu jadilah ia seekor burung# dengan iin-Ku# dan kamu

  menyembuhkan orang buta# dan orang sakit kusta# dengan iin-Ku# dan kamu

 • 7/25/2019 Hyperlink 3

  4/38

  mengeluarkan orang yang mati# dengan iin-Ku' lalu orang-orang yang tidak percaya

  antara mereka berkata# '1iadalah ini# melainkan sihir yang nyata'& (5*337,

  alaupun Nabi $uhammad hanya diberi satu mukjiat# manusia ditegah daripadaberkata baha0a Nabi Isa adalah lebih mulia daripada Nabi $uhammad Kerana# seperti

  yang sudah maklum# amalan membea-bea para Nabi dan 9asul dilarang Allah (Sila

  rujuk 1idak $empercayai $ukjiat Nabi6,a=at

  1idak seperti kepercayaan sesetengah orang iaitu Nabi Isa tidak 0a=at semasa disalib

  tet