iktibar tamadun kejatuhan tamadun india

Upload: wanhanif

Post on 23-Feb-2018

717 views

Category:

Documents


24 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  1/14

  IKTIBA

  TAMADKEJATU

  TAMAD

  INDIA

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  2/14

  IKTIBAR TAMADUN

  PANDANGANSEMESTA

  NILAI - NI

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  3/14

  DEFINISI PANDANGAN SEMESTA

  (WORLD VIEW/WELTANSCHAUUN

  Secara umumnya, ia merupakan satu konsep mengenai alam seme

  keseluruan terutamanya !iliat melalui satu su!ut pan!angan yan

  ole satu sistem nilai yang tertentu"

  Menurut pen!apat seorang sar#ana $arat, Al%ert Sc&eit'er, pan!a

  %olela !ita(sirkan se%agai )te some total o( tougt &ic a com

  in!i*i!ual tink a%out te nature an! purpose! o( te uni*erse an!an! !estiny o( mankin! &itin te &orl!"+

  Manakala menurut pan!angan sala seorang sar#ana Islam, Sye! N

  pan!angan semesta Islam merangkumi !unia !an akirat yang ma

  merupakan perse!iaan %agi aspek akirat" le itu pan!angan sem

  perspekti( Islam iala pan!angan tentang realiti atau akikat yang

  ati manusia mengenai ke&u#u!an seluru alam"

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  4/14

  Pandangan Semesta dan Nilai- nilai

  Tamadun India

  .a/Si(at penerima

  Perpin!aan pen!u!uk menye%a%kan munculnya

  $u!aya

  Tra!isi

  Agama

  $aasa

  I!ea

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  5/14

  Samb

  0alaupun %erlaku per%e'aan !alam aspek-aspek terte

  2e%aikan 3 ke%urukan

  Toleransi 3 ke(anatikan

  Perpa!uan 3 perpecaan

  2esetiaan 3 keti!aksetiaan

  2er#asama 3 in!i*i!ualism

  2ea!ilan 3 keti!aka!ilan

  Namun, setiap per%e'aan en!akla !igunakan untuk

  perpa!uan"

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  6/14

  SIFAT TOLERANSI

  4 Pan!angan semesta organik ini mengalami peru%aan selepas ke!atke In!ia"

  4 Dasar pen!i!ikan Inggeris !an usaa-usaa yang !i#alankan ole mutela mempengarui pemikiran !an perasaan orang In!ia"

  4 Mereka mulai menye!ari %e%erapa kelemaan !alam masyarakat teraspek sosial !an agama lalu mengam%il tin!akan untuk memper%aar

  4 Masyarakat In!ia %eransur-ansur menerima pan!angan semesta atomementingkan persamaan, persetu#uan !an kearmonian"

  4 Pan!angan semesta ini menyatakan !ua %en!a utk &u#u! %ersama tmempunyai unsur-unsur kontra!iksi"

  4 Penye%aran i!ea-i!ea %aru seperti ke%e%asan, persamaan, kesetiaanrasionaliti, ke%enaran !an kese!aran %atin"

  4 Si(at toleransi men#a!i intipati pan!angan semesta

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  7/14

  c) NILAI-NILAI

  4 A#aran $aga*a!gita !an isi kan!ungan karya Tirukkumengutarakan nilai-nilai i!up yang penting"

  4 Segala perilaku manusia yang %ercorak norma-norma!iterangkan secara terperinci !alam teks-teks ini"

  4 Tama!un In!ia menekankan %e%erapa nilai yang pent

  mem%entuk in!i*i!u, memupuk semangat persau!araamenggalakkan si(at %ertanggung#a&a% !an me&u#u!ka!alam masyarakat"

  4 Antara nilai !an kepercayaan yang menyum%angkan unsur terse%ut iala Darma, kepercayaan kepa!a TuaAimsa, Satya, !an Perpa!uan"

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  8/14

  DHARMA

  4 2onsep Darma !iperkenalkan untuk menan!akan si(at!an masyarakat"

  4 Darma %er(ungsi se%agai konsep semula #a!i atau !es.se%agaimana sesuatu itu &u#u! atau %erlaku/"

  4 Darma masyarakat memerlukan i!ea tentang (ungsi !

  %agi menentukan apa yang arus !ilakukan ole siapa"4 Darma in!i*i!u memerlukan apa yang arus !ilakukanseseorang mengikut kelairan !an peringkat !alam kei!

  4 Darma kas %agi in!i*i!u atau s*a!arma yang !itent

  ke!u!ukan .*arna/ !an peringkat !alam kei!upan .asra!ilakukan &alaupun ia ti!ak sempurna"

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  9/14

  Visesa dharma

  6isesa !arma meru#uk kepa!a !arma yang !ika

  sesuatu kumpulan seperti *ama!arma .%agi *am

  .%agi #an/, ra#a!arma .%agi ra#a-ra#a/ !an stri!ar

  isteri/"

  Sa!arna !arma menekankan si(at-si(at am sepe

  kesa%aran, memaa(kan, ka&alan min!a, ti!ak me

  ke%ersian, ti!ak melakukan keke#aman, ka&alan

  pengetauan, iklas !an ti!ak mara, yang perlu

  semua manusia"

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  10/14

  KARMA

  4 Prinsip karma yang meru#uk kepa!a #umla per%uatan, ucapa!an tin!akan seseorang !alam kei!upan ini akan menentukanke!u!ukannya !alam kelairan semula"

  4 Per%uatan yang %aik mem%antu seseorang in!i*i!u mengumkarma !an per%uatan se%aliknya menye%a%kan pengumpul 3

  4 2epercayaan %aa&a seseorang yang mempunyai %anyak pa

  lair semula !alam kea!aan !i mana %eliau terpaksa menga!pen!eritaan meyakinkannya supaya ti!ak mem%uat sesuatu y

  4 7a!i ini menggalakkan setiap manusia %er%uat %aik kepa!a s!i !unia ini supaya menentukan %aa&a !alam kelairan semukei!upannya a!ala selesa"

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  11/14

  KEPERCAYAAN KEPADA TUH

  4 Iaitu kepercayaan kepa!a satu entiti yang melamppemikiran !an kese!aran manusia yang merupakan pemikiran agama orang-orang 8in!u"

  4 Dalam tama!un In!ia kita !apat liat setakat manaketuanan itu penting !engan meru#uk kepa!a tra!is

  mereka se#ak 9aman 6e!ik"

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  12/14

  AHIMSA

  4 Aimsa %ermaksu! ti!ak melakukan keke#aman, merupakaprinsip asas yang !tekankan ole a#aran :panisa!, $u!!ism

  4 Ditegaskan ole pemikiran (alsa(a In!ia %aa&a orang yanke%enaran mesti mempunyai kuasa untuk menga&al emosi-ekeinginan, %eransur- ansur melepaskan !iri !ari ikatan kepa!

  4 Tin!akan melakukan keke#aman %ukan saa#a meli%atkan m

  #uga makluk-makluk lain"

  4 Dalam prinsip aimsa ter!apat unsur-unsur positi( seperti ksimpati, %etas kasian, mura ati, #asa !an pengor%anan !ir

  Si(at- si(at ini arusla !iperkuku supaya mengelakkan !iri melakukan keke#aman atau melukakan ati orang lain"

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  13/14

  SATYA (kebenaran)

  4 Iaitu un!ang-un!ang kei!upan yang kekal a%a!i, ti!menta!%ir !unia&i !an ter!apat !alam si(at semula#a!

  4 Dipercayai %aa&a &u#u!nya suatu kuasa !i peringkake&u#u!annya !irasai ole manusia, !an !ianggap se%ake%aikan iaitu satya"

  4 7uga %ererti pengetauan %enar yang merangkumi kekea!ilan, tin!akan yang %enar, ucapan !an pemikiran y

  #uga realiti mutlak atau Tuan"

  4 Tuan merupakan o%#ek pencarian !an seseorang yanmengamalkan ucapan, pemikiran !an tin!akan yang %emencapainya

 • 7/24/2019 Iktibar Tamadun Kejatuhan Tamadun India

  14/14

  PERPADUAN

  4 Negara In!ia mengan!ungi masyarakat !aripa!a p!an agama, !an a!ala penting kepa!a kera#aan untmenggalakkan u%ungan erat !an kearmonian mas

  4 Se#ara In!ia menggam%arkan pemerinta- pemermengeratkan u%ungan antara 8in!u !an Muslim !a

  pemerinta yang melakukan se%aliknya"