ishu masiha ka girja antim-dinon ke santon ka testimony of the prophet jospeh smithka anuwaad...

of 12 /12
32667 298 4 02326 67298 3 HINDI (FIJI) © 2005 Intellectual Reserve,Inc. dwara Prakaashak ka pura adhikaar. USA mein chaapi gai. Angrezi swikriti: 3/99. Anuwaad swikriti: 3/99 The Testimony of The Prophet Jospeh Smith ka anuwaad Romanized Hindi 298 Pratham panne ke chitra: Bhraata Joseph David Lindsley dwara Antim panne ke chitra: Weh ji Uthe Hain ka vivaran, Del Parsen dwara M ASIHA KA SHIKSHAN I shu Masiha ke sikshan jo dharamshaastra mein maojood hai, woh kai dinon se adamjaat ke liye prerna ka adhaar hai. Masiha ke anye sikshan hai jo saathi dharamshaastra Mormon ki Pustak: Ishu Masiha ka ek aur vidhaan mein mavjood hai. Yeh tumhari zindagi mein prer na se bhari hui maarg pradarshan pahuncha kar tumhari zindagi mein sthyayi taur se shaanti aur khushyaali layegi. Agar aap ko Mormon ki Pustak : Ishu Masiha ka ek aur vidhaan ki muft prati chahiye, to aap yahan par likhein: B HAVISHYEVAKTA J OSEPH S MITH KI G AWAHI Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka www.mormon.org

Upload: phamdan

Post on 15-Mar-2018

276 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka Testimony of The Prophet Jospeh Smithka anuwaad Romanized Hindi 298 Pratham panne ke chitra: Bhraata JosephDavid Lindsley dwara Antim

32667 2984 02326 67298 3

HINDI (FIJI)

© 2005 Intellectual Reserve,Inc. dwaraPrakaashak ka pura adhikaar. USA mein chaapi gai.Angrezi swikriti: 3/99. Anuwaad swikriti: 3/99The Testimony of The Prophet Jospeh Smith ka anuwaad

Romanized Hindi 298

Pratham panne ke chitra: Bhraata Joseph David Lindsley dwaraAntim panne ke chitra: Weh ji Uthe Hain ka vivaran, Del Parsendwara

MASIHA KA SHIKSHAN

Ishu Masiha ke sikshan jodharamshaastra mein maojood

hai, woh kai dinon se adamjaat ke liyeprerna ka adhaar hai. Masiha ke anyesikshan hai jo saathi dharamshaastraMormon ki Pustak: Ishu Masiha ka ekaur vidhaan mein mavjood hai. Yehtumhari zindagi mein prer na se bharihui maarg pradarshan pahuncha kartumhari zindagi mein sthyayi taur seshaanti aur khushyaali layegi.

Agar aap ko Mormon ki Pustak : IshuMasiha ka ek aur vidhaan ki muft pratichahiye, to aap yahan par likhein:

BHAVISHYEVAKTA

JOSEPH SMITHKI GAWAHI

Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka

www.mormon.org

Page 2: Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka Testimony of The Prophet Jospeh Smithka anuwaad Romanized Hindi 298 Pratham panne ke chitra: Bhraata JosephDavid Lindsley dwara Antim

Joseph Smith: Bhagwaan keBhavishyevakta

Joseph Smith chaudah saal ka the, tab wehjaana chahata the ki use kaun sa girjaghar

jaana chahiye, tab unhonne Bhagwaan seprarthna mein pucha.Prarthna mein JawabBhagwaan jo Pita aur us ke putra, Ishu Masiha,Joseph Smith ke saamne pragat huwe aur batlayaIshu Masiha ka sachcha Girja abhi dharti parnahin hai par unhonne Joseph ko chuna ki wehsachcha girjaghar shuru karein.

Usi din se, Joseph ne Bhagwaan ka kaarye shurukar diya, Ishu Masiha ka Girja-antim dinon kesanton ke, aur Bhagwaan ka rajye jo dharti parhoga antim-dinon mein use banane se. Girja kevishwaaskaari membran yeh gawahi dete hain ki,Ishu Masiha hi is duniya ke masiha aur muktidaata

hain. Aaj bhi apne girja ko bhavishyevakta kobhavishyevaani de kar chalate hain. Jospeh Smithek aisa bhavishyevakta the. Apni zindagi meinJoseph Smith ne bahut kuch haasil kiya tha, parunke liye sabse bahmuliye cheez ek chela aurgawah hona the. Aur unhonne likha, “Unke liyediye gaye saari gawahi ke baad, hum ant meinunke liye yeh bayaan dete hain: ki weh jivit hain!”(Doctrine & Covenants 76:22)

Jo koi bhi Pavitra Atma dwara Bhavishyevaktaki gawahi payega, use jo karye unhein karne ke liyediya gaya the uski sachchai malum ho jayegi. Aurunhein Ishu Masiha dwara shanti aur khushyaaliki jaankaari milegi jinka Joseph Smith bhakti kartethe aur jinki sewa karte the.

Kaun Sa Girjaghar Sahi Hai?

Joseph Smith ki paidaish 1805 mein huwi thi,Sharon, Vermont naamak ek shaher mein. Jab yabadlao shuru huwa, tab weh sirf chaudah saal kethe, us waqt weh apne pariwaar ke saath NewYork, mein rahete the, jo bahut hi utaule the yehjaanne ke liye, ki kaun sa Girja sahi hai. Ye Josephka anubhav hai, jo unhi ke shabdon mein likhagaya hai.

Is mahaan chahal pahal ke samay, mere mannmein gahari soch uther gayi, aur main uljhan

mein ho gaya. . . . main humesha apne aap sekahata tha: Mujhe kya karna chahiye? In sabhidalon mein se kaun sahi the; ya kya sabhigalat the? Agar inmein se koi sahi hai, to kaunhai, aur main yeh kaise janunga?

Jab main in dharma vaale dalon ke bahaske kaaran jo chinta shuru hui, uske baaremein soch raha tha, tab ek din main Jameska sandesh patra padha, pehla adhyaye aurpaanchve anuvakye padha, jo kahata hai:agar kisi ke paas kam buddhi ho, to usebhagwaan se maangna chahiye, jo sabhilogon ko khushyaali se dete hain, aur unpar

1

Jab Joseph ne vichaar kiya ke kaun sa girjaghar jaye, tab us ne Bible ke adhyayese madad li. Jahan us ne padha, “Bhagwaan se maango.”

Page 3: Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka Testimony of The Prophet Jospeh Smithka anuwaad Romanized Hindi 298 Pratham panne ke chitra: Bhraata JosephDavid Lindsley dwara Antim

gussa nahin karte hain; aur unhein weh sabmilega.”

Koi bhi pavitra lekh ka bhaag, is tarah sekisi admi ke hirday ko nahin chua hoga, jaiseus bhaag ne mere dil ko us samay chua. Aisalaga ki woh ek gahari taqat se mere dil ki sabhibhavna mein utar gaya. Main uske bare meinbaar baar sochta raha, yeh jaante hue ki, agarkisi ko Bhagwaan se buddhi ki zaroorat hai,tho woh main huoon; mujhe maloom nahinthe ki mujhe kya karna chahiye, aur jab takmujhe usse zyada buddhi nahin milti jo merepaas tab thi, tab main kabhi nahin jaan pata;kyunki dharam ke anye bhaagon ke adhyapakusi bhaag ko is tarah se samajhte the jisseDharamshaastra se javaab dhundhne ki ashakhatam ho jaati hai.

Main apne akhri faisle par aa gaya, ya tomain andhere aur ghabrahat mein rahun, yamain woh karun jo James kahete hain, aurJames kahete hain ki Bhagwaan se pucho.Mainne Bhagwaan se puchne ka faisla karliya, ki agar weh unpar koyi gyaan de saktehain to mujhe bhi denge.

Joseph Smith Ki Pehli Kalpana

Mere Bhagwaan se puchne ke pakke iraadeke anusaar main koshish kar ne jangal

chala gaya. Woh 1820 mein, vasant ke mausamka ek bahut hi saaf aur khubsurat subha thi.Mainne apni zindagi mein pehli baar aisi

koshish ki thi; mereitni utsukta ka bavjoodmainne kabhi bhi zorse prarthna bolne kikoshish nahin ki thi.

Us jagah par pahuchneke baad, jise mainnepehle se chuna tha,apne aas paas kisi kona paate hue, mainneghutne tek kar Bhagwaan

ko apne dil ki baat suna di. Mere shuru karneke turant baad kisi taaqat ne mujhe dabochliya, aur mere pure sharir par taqat pa li, uskaprabhaav itna ashcharyajanak the, ki usne merebolne ki shakti cheen li, taaki main kuch nakah sakun. Mere chaaron or, ghor andhera chaagaya aur aisa laga ki mere taqdeer mein nashthona likha hay.

Mainne Bhagwaan se prarthna ki ki wehmujhe us dushman ki taaqat se nikale jisnemujhe daboch liya tha. Theek usi samay jabmain nirasha mein dubne ke liye tayyaar hogaya tha aur apne aap ko nasht hone ke liyechod dene vaala tha, kisi kalpinit cheez nahinpar andekhi duniya ka koi asal vyakti , jiskepaas adhik taaqat thi jo mainne pehle kabhinahin mehsoos ki thi, Par isi samay, mainneapne sar ke upar, roshni ki ek kiran dekhi, josurya se bhi zyaada ujwal thi, jo dhire, dhireprakat ho kar mere upar gir gayi.

Jaise hi mainne chamkta hua ujala dekhamainne payaki main dushman ki shakti se

nikal chuka hoon. Jab ujala mere upar chamakgaya tab mainne do shreshth purush dekhe jinka

2

Un mein se ek. . . kaha,

dusra ko dikhate huwe

“Yeh Mere Priye Putra

hai, ise suno!”

Page 4: Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka Testimony of The Prophet Jospeh Smithka anuwaad Romanized Hindi 298 Pratham panne ke chitra: Bhraata JosephDavid Lindsley dwara Antim

chamak aur jalwa saare varnan se alag the. Ekne mera naam lete hue aur doosre ko dhikhlatehue kaha “Ye Mera Beta hai: Isko Suno”.

Mera Bhagwaan se prarthna karne ka ekmaksad tha, woh yah tha ki main jaan

sakun ki kaun sa girjaghar ka sampradhayvadhisachcha hai taaki main jaan sakun ki mujhekiska sadasye banna hai. Apne aap par kaabupane par, taaki main kuch kah sakun, mainneun shreshth purushon se pucha jo mere uparroshni me khade the, ki kaun sa sampradaysachcha hai (aur is samay mere dil me yeh baatnahin ayi thi ki saare galat hain) – aur mujhekaun se girjaghar ka sadasye banna chahiye.

Mujhe jawaab mila ki, mujhe kisi ke saathnahin shamil hona chahiye, kyunki weh saaregalat the; aur jis Shreshth purush ne mujhejawaab diya tha, usne kaha ki yeh saaredharamshaastra unke samne grinhashapadhthe; aur prachaar karne waale saare baymaanthe; aur: “Weh mere kareeb sirf zabaan seaate hain, par unka dil mujhse bahut durhai, weh siksha ke taur par admi ke adeshpadhate hain, Bhagwaan ka rup rakh kar,unki taaqat ko thukrate hain.”

Woh jisne mujhse kaha the ki ye mera betahai ise suno, usne mujhse phir se kaha ki, kisigirjaghar ka sadasye mat bano; Unse mujhseaur bhi bahut baatein kahi jo main is samaynahin likh sakta. Jab main apne hosh me ayato apne aap ko swarg ki or dekhte hue apneepeeth par leta hua paya, Jab ujala khatam hua,tab mere paas kuch taaqat nahin thi; lekinachcha hone par main ghar pahunch gaya.

Atyachaar

Bhagwaan ki agya ka paalan karke Joseph kisi bhigirjaghar ka sadasye nahin hua. Jaise hi logon se,usne jo dekha aur suna, batlana shuru kiya, aur usneapne khilaaf atyachaar aur virodh mehsoos kiya.

Mainne jald hi paya. . . ki meri yeh kahanibatana, mere khilaaf dharam prachaar

karne vaalon ki or prabhav paida ho gaya, auryahi prabhav ka sabse bada kaaran tha, jobadthe chala gaya. Iske bavjood Ki main ekabodh ladka the, jo sirf chaudah aur pandrahke beech ki umar ka tha, aur meri halaat aisithi ki main is duniya ke liye koi mahatvanahin rakhta tha, phir bhi unche darje keadmi mujhme dilchaspi rakhte the, itna kiweh logon ko mere khilaaf bhadka sake, aurmere liye kadwe prabhao paida kar sake; auryeh sabhi sampradhayakon me hote the sabhimilkar mere upar prabhao shaali hone ke liyetayyaar the.

3

Page 5: Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka Testimony of The Prophet Jospeh Smithka anuwaad Romanized Hindi 298 Pratham panne ke chitra: Bhraata JosephDavid Lindsley dwara Antim

Us din se le kar aaj tak us vakyaat ne mujhegahari soch me daal diya, kitna ajeeb hai kiek abodh ladka, jo pandrah saal se thodizyaada ki umar ka tha, aur jiski kismat mein,apne do waqt ki roti kamaane ke liye mehnatkarni padti thi, weh ek ithna mahatvapurnavyakti hoga jo sampradhayakon ke logon kebeech bahut jaana maana rahega, aur unkebeech bure prabhao aur nafrat ki aatma kamaahol ban jayega. Par aascharye ya nahin,waisa hi tha, usse aksar mujhe bahut dukhhota tha.

Kuch bhi ho sachchai to yahi thi ki mainnekalpana dekhi. Mainne tab se socha, ki,mainne bhi Paul ki tarha mehsoos kiya, jabRaja Agripaa ke paas apna bachaav karne gaya,aur apni kalpana ki kahani unhein batayi jabunhonne roshni dekhi thi aur ek awaaz sunithi; par bahut kum log the jinhonne unparvishwaas kiya; kuch logon ne kaha ki wohjhuth bol rahe the aur kuch logon ne kaha thaki weh paagal hain; aur logon ne unki hasiudai aur unki ninda ki. Par in sabhi cheezonne unki kalpana ki asliyat ko nasht nahin ki.Unhonne kalpana dekhi thi aur weh jaantethe unhonne use dekha, aur is dharti keatyachaar kisi bhi tarah se use badal nahinsakta tha; agar yeh atyachaar unki maut kakaran ban jaye, phir bhi weh jaante the, aurapni aakhri saas tak jaanege ki unhonne ekroshni dekhi aur ek awaaz suni aur yeh saariduniya unhein isse alag sochne mein majboornahin kar sakti thi.

To Paul ki kalpana dekhna bhi mere jaisatha. Mainne to ujala dekha aur mainne

us roshni ke beech do shreshth purush kodekha, aur unhonne asliyat mein mujhse baatki aur log mujhse nafrat karte the kyun kimain kehta tha ki mainne kalpana dekhi,lekin yah sach tha; par jab weh mere khilaafatyachaar, nafrat, buri baantein aur galatbaantein kar rahe the, mainne apne dil mein

kaha: Sach bolne par bhi mujh par atyachaarkyun kar rahe ho? Mainne sachmuch kalpanadekhi hai; aur main kaun hoon jo Bhagwaan kesaamne tik sake, yeh duniya mujhko is baat ko

aswikaar karne ke liyekyun kah rahi hai?Mainne kalpana dekhi;yeh jaanta tha, aur mainjaanta tha ki Bhagwaanyeh jaante the, aur mainise aswikaar nahin karsakta the, aur aisa kar neki main kabhi koshishbhi nahin karunga; mainjaanta tha ki aisa kar nese main Bhagwaan konirash karunga, aur ekapraadhi ban jaunga.

Ab jaake mere mannmein shaanti ayi,kyunki mainne saare

dharamadhikaarion ko bata diya the ki yehmera kartvye hai ki main unmein se kisi kesaath shamil na rahun, par aise hi rahun jabtak mujhe aur adesh nahin milta hai. MainneJames ke bayaan ko sachcha paya ki agar koiadmi buddhi chahata ho to use Bhagwaan semaangna chahiye, aur weh payenge, bina koidaant ke.

Main zindagi me apne saare kaam karta gaya21st September 1823 tak, is samay mujhe hartarah ke logon se taane mile, donon, dharamiaur adharami, par main atal the ki mainne ekkalpana dekhi hai.

Meri kalpana dekhne ke samay se lekar1823 ke beech mein jo waqt hai, kisi bhidharam sampradhako ke dal ka sadsye bannese mana kiya gaya, aur bahut hi kam umarmein, un logon se atyachaar saha jo meredost hua karte the, jo kabhi mujhse achchitarah se pesh aate the, sochte the ki main

4

Mainne kalpanadekhi; mujhemalum tha,malum kiBhagwaan jante hain,

main inkaarnahin kar

sakta, na hi aisa karne ki

mere paashimmat thi.

Page 6: Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka Testimony of The Prophet Jospeh Smithka anuwaad Romanized Hindi 298 Pratham panne ke chitra: Bhraata JosephDavid Lindsley dwara Antim

gumrah ho gaya hoon, aur mujhe bachaneke liye unhonne bahut hi milansaar taur sepesh aye mujhe sabhi tarah ke pralobhanke saath chod diya gaya, aur main sabhi tarahke logon se mel milaap karne laga, mainhumesha nasamajh galatian kar baittha tha,jo mere kamzor jawani, aur manushye jaatiki kamzori hai; jo, main afsos ke saath kehtahoon mujhe kai pralobhan ki or le gaya joBhagwaan ke saamne ghinaona hai. Is gawahiko dete hue, koi mujhe doshi nahin thehrasakta kisi mahaan paap ke liye. Aisa kar namera swabhao nahin hay.

Moroni ka Ana

Kyunki Joseph yeh aswikaar karne se inkaar rahathe ki usne Bhagwaan ko dekha hai, uske khilaafatyachaar aur badthe chala gaya. September 21,1823 mein, bistar par jaane se pehle usne prarthnaki, yeh jaanne ke liye ki Prabhu unke bare mein

kaisa mehsoos karte the. Swarg dut, Moroni unkepaas aye.

Upar bataye gaye 21 September ki shaamko, us raatri ke liye bistar par jaane ke

baad, mainne Bhagwaan se prarthna karnashuru kar diya, mere saare paapon ki chamamaangne ke liye, aur yeh bhi janne ke liyemeri sthithi unke aage kya thi; mujhe purayakeen tha ki mujhe divya darshan milegajaise ki mujhe pehle mila tha.

Jab main Bhagwaan ko pukaar raha tha,mainne roshni ko apne kamre mein aathedeka, jo badte chala gaya jab tak woh kamradopahar se zyaada ujaala nahin ho gaya, tabturant hi meri khaat ke paas ek vyakti aya,jo hawa mein khada the, kyunki unke paerdharti par nahin the.

Unhonne ek bahut safed kapda pahena tha.Woh itna safed the jitna ki main ne dharti parkabhi nahin dekha aur naa hi main vishwaaskarta hoon ki ek dharti ki cheez itni safed aurshaktishaali ho sakti hai. Unke haath nangathe, aur unke paer bhi nange the. Main yehkaeh sakta hoon ki unhonne un kapdon keandar aur kuch nahin pehne the, kyunkimain unka sina dekh sakta tha.

Sirf unka kapda hi safed nahin the balki unkapoora sharir chamak raha the, unka chehra bijliki tarha chamak raha the. Poore kamre me ujalathe lekin main usko achchi tarha se dekh saktatha. Jab mainne pehle unko dekha, main dargaya; lekin thodi der baad mera dar chala gaya.

Unhonne mujhe naam lekar pukara, aurkaha ki woh Bhagwaan ke paas se bheja huaek dut the, aur unka naam Moroni tha; usnekaha ki Bhagwaan mujhse kuch kaam karanachahate the; aur mera naam saari duniya,logon, aur bhashaon mein achche aur bureke liye jaana jaega, yeh log mere baare meinachcha yah bura kahenge.

5

Teen saal baad Joseph Smith ki Pehli divyedrishti ke baad, Bhagwaan ne dutMoroni ko Joseph ke paas Ishu Masiha ke baremein batlane ke liye bheja.

Page 7: Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka Testimony of The Prophet Jospeh Smithka anuwaad Romanized Hindi 298 Pratham panne ke chitra: Bhraata JosephDavid Lindsley dwara Antim

Usne mujhse kaha ki ek kitaab kahin dafanhai, jo sone ke patton mein likhi gayi hai,

jo is bhumi mein pehle rahne waale adivasiyonke baare mein hai, aur weh kahan se aye hain.Unhonne yeh bhi kaha ki susamachaar ka purasiddhant isme mavjood hai, jaise Masiha nepehle rahne waale adivasiyon ko diya tha.

Aur iske saath do patthar, jo chaandi kebandhan mein hai aur yeh patthar jo kavachse bandhe the, woh Urim aur Thummimsthaapit karte hain jo un patton ke saathdafan kiya gaya hai; aur in pattharon kaistemaal, purane zamaane mein drishtasthaapit karte the; aur Bhagwaan ne use ekpustak ka anuwaad kar ne ke liye rakha hai.

Mujhe ye sab batane ke baad Moroni nepurv vidhaan ki kuch bhavishyevaani

batai. Unhonne, pehle Malachi ke teesreadhyaye ko dahoraya; aur unhonne usi

bhavishyevaani ke chauthe adhyaye ko bhidahoraya, par woh dharamshaastra ke adhyayese thoda alag the. Jaise humare dharamshaastramein likha hai, unhonne jo pehla anuvaakyadahoraya, woh aisa tha:

“Aur suno, woh din ayega jo chule ki tarahjalega, aur saare gauravshaali, ha, jo paapi hai,woh khunti ki tarah jalenge; aur woh jo ayenge,weh unhein jalaenge, yeh Parmeshwar kakehna hai, ki weh bina jadd ya daali kerahenge.”

Aur phir unhonne paanchvi anuvaakyadahoraya jaise humare dharamshaastra meinlikha hai: “Dekho, Parmeshwar ke us mahaanaur bhayanak din ke aane se pehle maintumhein Bhavishyevakta Elijah ke haathonse Purohiti dunga.”

Unhonne dusre anuvakya ko bhi dusri tarahse dahoraya: “ Aur weh bachchon ke dilonmein un vaadon ko baythayenge jo unhonneunke pitaon ke saath kiya hai, aur un bachchonke dil apne pitaon ki or ho jayega. Agar aisanahin hua to yeh saari duniya unke aane parbarbaad ho jayegi.”

Iska elawa, Moroni ne Isaiah ke gyahraveadhyaye se ye kaha ki jo kuch bhi Isaiah melikha hai woh bharpoor hoga. Usne Acts keteesre adhyaye, 22 aur 23 anuvakye, ko vaisehi dahoraya jaise humare naye vidhaan meinhai. Unhonne kaha ki woh bhavishyevaktaMasiha hai; par woh din abhi nahin aya tha“jab weh, jo unki baat nahin sunenge, unheinaur logon se alag kar diya jayega,” par jald hiaane vaala hai.

Unhonne Joel ke dusre adhyaye ko bhidahoraya, 28th anuvakya se lekar aakhrianuvalya tak. Unhonne kaha ki aisa abhinahin hua hai par jald hi ho jayega. Aurunhonne yeh bhi kaha ki sammanya jan kesusamachaar ko puri tarah se pane ka samay

6

A.D. 421 mein Bhavishyevakta Moroni ne apne logon ke pavitra itihaas ko HillCumorah mein dafnaya the. Baad mein ji uthe purush ki sthithi mein unhonneJoesph Smith ko is itihaas ke bare mein batlaya, jisme pura susamachaarmaojood hai, usi tarah jaise Masiha ne American jile ke logon ko diya tha.Yehitihaas, Mormon ki Pustak hai.

Page 8: Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka Testimony of The Prophet Jospeh Smithka anuwaad Romanized Hindi 298 Pratham panne ke chitra: Bhraata JosephDavid Lindsley dwara Antim

jald hi aane vaala hai. Unhonne dharamshaas-tra ke kai aur ansh dahoraye aur unheinsamjhaya jo yahan nahin likha ja sakta hai.

Unhonne, mujhe phir se batlaya ki jabmujhe woh patte mile jiske baare mein batlaya

gaya hai kyunki wohsamay abhi nahin ayathe jab main use paasakun mujhe use kisibhi vyakti ko nahindikhlana chahiye; Nahi kavach, Urim aurThummim ke saath;sirf un logon ko jinhemujhein dikhane kaadesh diya jayega; agar

main kisi ko dikhlaunga to main nasht hojaunga. Jab woh mujhse un patton ke baremein baat kar raha tha, mere mann meinek kalpana dikhai di, jismein main yeh dekhsakta tha ki woh patte kahan par dafan hain,main use itni achchi tarah se dekh sakta tha kijab main wahan jaata to main us jagah kopehchaan jata.

Isi vaartalaap ke baad, main ni dekha ujalamere kamre ko gher raha hai, aur weh insaanbaat karte huwe mujhse , ujala hote hotekamre mein phir se andhera hoga, sirf aaspass; aur mein ne dekha, ki ek raah khul gayiupar swarg ki or, aur us waqt tak jab wehlaapatea ho gayae, aur kamre waise hi ustarah swarg Joti mein rahe gaya tha.

Main us anokhe vaartalaap ke baare meinsoch raha tha, aur us dut ke batayi gayicheezon se ascharyejanak ho raha the; jabachaanak mainne dekha ki mere kamre meinroshni aane lagi, aur ek pal mein hi, wahi dutmeri khaat ke paas khada tha.

Unhonne baat kar na shuru kiya, aur wahicheezein batlayi jo weh mujhe apni pehli

mulakaat mein bata chuke the, bina koi badlaav

ke; aisa kar ne ke baad, unhonne mujhse batlayaki jo mahaan nyaye is dharti par hone vaala hai,barbaadi ke saath, jo akaal, talvaar, mahamaarike saath ayega; aur yeh nyaye is dharti par isipidhi mein ayega. Yeh sab kehne ke baad wohusi tarah se laut gaya jaise usne pehle kiya tha.

Is samay tak mere mann mein itne gehri khay-alaat ho gayi thi, neend meri aankhon se udhgayi thi, aur main lete hue chakit ho kar, jomainne suna aur dekha, uske baare mein sochraha tha. Par main phir se chakit ho gaya jabmainne usi dut ko phir se apni khaat ke paasdekha, aur unhein wahi cheezein dohraatehue suna jo unhonne pehle kah diya tha; aur

iske saath ek chetaovni judi hui thi, jismeinunhonne mujhse kaha Shaetaan mujhe pralob-hit karega (mere pita ke parivaar ke gareeb sthithike karan) taaki main un patton ko dhanvaanbanne ke liye haasil kar sakun. Aisa karne seunhonne mujhe roka, ki mujhe un plates konahin lena chahiye sirf hi mahima ke liye, aurkuch prabhao nahin padna chahiye sirf unkeraajye banana chahiye, nahin to woh usenahin milega.

Is teesri mulakaat ke baad woh pehle ki tarahswarg chale gaye, aur main phir se akela ho gayaun sabhi cheezon ke baare mein sochne ke liyejiska mujhe anubhav hua tha; Swargye dut ke

7

Mujhe kalpanadikhayi di aur

main apne mann mein usjagah ko dekh

sakta tha jahanpatte dafan the.

Hill Cumorah, Smith farm jo Palmyra, New York mein hai, usse teen mildakshinpurav ki disha mein hai. Joseph ke samay, uttar ant ghaas se bharahua tha, aur dakshin, lakdi aur jungle se. Patte dakshinpakshim ki or dafanthi, jo choti se thodidur par hai. Photograph: August 1907

Page 9: Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka Testimony of The Prophet Jospeh Smithka anuwaad Romanized Hindi 298 Pratham panne ke chitra: Bhraata JosephDavid Lindsley dwara Antim

teesri baar jaane ke lakbhag turant baad, murgene chillaya, aur mainne subha hote dekha, isliyehumari mulakaat puri raat hui hogi.

Ahista se main apne palang, se utha aur phirusi, tarha apne roj ke kaam kaaj se masruf hogaya, par, is samay mainne thode hi kiya ki

aur bahut sa thakaan mehsoos kiya. Mere pitajo mere saath kaam kar rahe the, ne dekha kekuch badlao hai, aur kaha ke tum ghar chalejao. Ghar jaane ke baare mein main soch hiraha tha aur ghar ki or badhaa hi tha ki jaisemain ne ghera paar kiya, jahan par khet hai,mere jaise kuch shakti hi nahin thi, aur meinsidhe zameen par ja gira aur kuch der takbehosh tha.

Pehli cheez main yaad kar sakta hoon ki ekawaaz mujhe naam se pukaar kar mujhse baatkar rahi hai. Mainne upar dekha aur wahi dutmere sar se upar khada tha, pehle ki tarah

roshni se ghira hua. Unhonne phir se mujhsewahi baatein kahi jo unhonne pehle ratrimein ki thi, aur mujhe adesh diya ki mainyeh sab apne pita se batlaun us kalpana kebaare mein aur mujhe diye gaye adesh kebaare mein jo mujhe mila tha.

Mainne agya ka paalan kiya; Mainne khetjaakar apne pita ko saari cheezein batlai. Merepita ne mujhse kaha ki yeh Bhagwaan ka diyahai, aur mujhse wahi kar ne ke liye kaha, joadesh mujhe us dut ne diya the. Main khetse us jagah par gaya jahan mujhe us dut nebatlaya the ki weh patte dafan hain; Us kalpanaki hakeekat ka karan, us jagah par pahunchtehi mainne us jagah ko pehchaan li.

Ek Pavitra Itihaas

Manchester gaav ke paas, Ontario county,New York mein ek achche akaar ka

pahad hai, aur yeh us ilaake mein sabseuncha hai. Is pahad ki pashchimi or, chotise thodi hi dur par, ek achche akaar ke pattharke neeche, woh patte the, jo ek patthar ki petimein dafan the. Is patthar ke beech ka hissathoda utha hua tha, aur uska kinara patla tha,uske beech ka hissa dharti se baahar nikla tha,aur uska kinara dharti ke neeche tha.

Mitti ko hatane ke baad, mainne ek lakdilekar, us patthar ke kone ke neeche daal diya,aur thodi taaqat lagane ke baad use utha diya.Mainne andar dekha aur sach-muchpatte, Urimaur Thummim, aur kavach, mavjood the jaiseus dut ne batlaya tha. Jis bakse mein woh rakhahua tha, weh patthar ek saath rakh kar cementse joda gaya tha. Us bakse mein, neeche dopatthar rakhe hue the, aur in pattharon meinwoh patte rakhe hue the aur uske saath anyecheezein.

Mainne un patton ko nikaalne ki koshish ki,par us dut ne mujhe aisa kar ne se mana kardiya aur mujhe phir se suchit kiya, ki unhein

8

Moroni chaar saalon mein, har saal javaan bhavishyevakta ko adesh dene aatethe. Un chaar saalon ke baad Joseph ko patte mile aur unhonne Mormon kiPustak ka anuwaad shuru kar diya.

Page 10: Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka Testimony of The Prophet Jospeh Smithka anuwaad Romanized Hindi 298 Pratham panne ke chitra: Bhraata JosephDavid Lindsley dwara Antim

nikaalne ka samay abhi nahin hua tha, aurhoga bhi nahin, jab tak us din ko lekar chaarsaal na guzar jaye; par unhonne mujhse kaha kimujhe us jagah par theek ek saal baad ana hai,aur weh mujhse wahan milenge, aur mujhe aisatab tak kar na hoga jab tak patton ko haasil karne ka samay na ho jaye.

Mujhe diye gaye adesh ke anusaar, mainhar saal ke ant mein wahan jaata tha,

aur har samay mainne usi dut ko wahan paya,aur har bhentvaarta ke daoraan unse sikshaaur buddhi payi, is bare mein ki Bhagwaan

kya karenge, aur kaiseaur kis tareeke se antimdinon mein unka rajyenirdeshan hona chahiye.

Mere pita ka parivaarbahut sadharan tha,hum bahut mehnat kesaat apne haathon sekaam kar ke, yahantak ki dusron ke kaamkar ke saari zarooratonko puri kar rahe the.

Kabhi apne ghar par, ya kabhi dur desh jaakar, kaam kar rahe the, jisse hum araam kizindagi guzaar sakein.

Joseph ne kai naukariyaan ki taaki weh apne pari-vaar ko araam ki zindagi de sakein. 1825 mein,weh kaam karne Chenango County, New Yorkgaye. Wahan unki mulakaat Emma Hale se huijinse unhonne 18 January 1827 mein shaadi ki.

Ant mein, patte, Urim aur Thummim, aurkavach ko praapt kar ne ka samay agaya tha.September 22, 1827 mein, humesha ki tarahmain saal ke ant mein wahi jagah gaya jahanwoh sab dafan the, Usi swarg dut ne use yehkah kar mere hawale kiya: Ki mujhe uskazimmedaar hona chahiye; agar mainne kisilaparwaahi se ya gayrzimedaari se ise jaanediya, to main in sab cheezon se alag kar diya

jaunga; aur agar main isse bachane mein apnisaari koshish laga dunga, jab tak woh dut usenahin maangte hai, yeh surakshit rahenge.

Mujhe jald hi pata chal gaya ki ise surakshitrakhne ke liye mujhe itne kathin niya-

mon ka paalan kyun kar na pada, aur yeh bhijaan gaya ki dut ne kyun kaha the ki tumharehaathon kaam khatm ho jaane ke baad mainuse waapas lelunga. Jaise hi logon ko patachala ki woh mere paas the, unhonne sabhitareeke istemaal kiye mujhse use paane ke liye.Jo koi bhi tarkeeb nikaal sakte the, unhonneuse paane ke uska istemaal kiya. Atyachaar,pehle se aur zyaada hote gaya, aur kai daltayyaar the use mere haathon se cheenne keliye. Par Bhagwaan ki buddhi dwara, weh merehaathon mein surakshit rahe, jab tak ki kaamkhatam nahin ho gaya tha. Jab bandobast keanusaar, us dut ne unhein maanga aur mainneuse unhein de diya; aur woh aaj tak unke paashai, yeh 22 May, 1832 hai….

5th April,1829 mein,Oliver Cowdery mereghar par aye, mainne unhein isse pehle kabhinahin dekha tha. Unhonne mujhse batlaya kipadosh ki paathshaala mein padhate samay,jahan mere pita rahate the, aur mere pita aisethe jo bachchon ko paathshaala bhejte the,kuch dinon ke liye Oliver Cowdery mere pitake ghar rahane ke liye chale gaye, aur jab wehwahan the tab mere parivaar vaalon ne unsemere patton ke paane ki kahani batayi, aur iskeanusaar weh mare paas jaanne ke liye aye the.

Oliver Cowdery ke aane ke do din baad (jo7th April the) mainne Mormon ki Pustak kaanuwaad shuru kar diya aur weh mere liye usanuwaad ko likhne lage.

April 1829, mein Joseph Smith, Oliver Cowderyke, jo unke lekhak the, unke saath, Bhagwaanki taaqat aur tohfe dwara Mormon ki Pustak kaanuwaad shuru kiya. Joseph ke kiye gaye anuwaadke khatam hone par anye logon ko un sone ke

9

Is pahad kipachim or, chotise thodi dur parek achche akaarka patthar tha,

jiske neechepatthar ki petimein patte the.

Page 11: Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka Testimony of The Prophet Jospeh Smithka anuwaad Romanized Hindi 298 Pratham panne ke chitra: Bhraata JosephDavid Lindsley dwara Antim

patton ko dekhne ka mauka mila. In gawahon neapni gawahi bhi daakhil ki hai, “kyunki do yateen gawahon ke muh se sabhi shabd sthaapithonge.” (2 Corinthians13:1)

Purohiti Ka Lautna

Hum anuwaad ka karye karte rahe, jabagle mahine, (May,1829), hum ek khaas

din jungle mein prarthna ke liye gaye humPrabhu se agya li izzat se baptisma ke baaremein jo papon ka pashchaataap hai, meinpaya jab hum patton mein likhi hui cheezonko anuwaad kar rahe the. Jab hum prarthnamein Prabhu ko pukaar rahe the, ek dut baadalse nikal kar ujaale ke saath aye, aur apne haathhumare sar par rakhte huwe bola, aur kaha:

“O humare shishye, Masiha ke naam se, meinapp ko Aaron ki Purohiti ka ashirvaad deta

hoon duton ke purohotayi ka, pashchaataap kesusamachaar ka, paapon ki chama ke liye dubokar baptisma dena, in sabhi ki chaabhyaan hain;aur yeh is dharti se kabhi waapas nahin jayenge,jab tak Levi ke bete Prabhu ko sachchai se apnibhent arpan na kare.”

Unhonne kaha Aaronic Purohiti ke paas,sar par haath rakh kar Pavitra Aatma ka tohfadene ki taaqat nahin hai, par yeh hume aagechal kar milenga; aur unhonne hume adeshdiya ki hum jaa kar baptisma le, aur unhonnehume maarg pradarshan diya ki main OliverCowdery ko baptisma doon, aur uske baadOliver Cowdery mujhe baptisma dein.

Aur unhi ke anusaar, humne baptisma li.Mainne use pehle baptisma di, aur phir

usne mujhe aur us ke baad mainne apne haathuske sar par rakh kar use Aaronic Purohiti di, aurbaad mein usne mujhe Purohiti di jaise humebataya gaya tha.

Woh dut jisne is mauke par humare saathmulakaat ki aur hume Purohiti di,

unhonne ne kaha, ki unka naam John hai,wahi jise nay vidhaan mein John the Baptistke naam se jaane jaathe hain, aur weh Peter,James aur John ke maarg pradarshan ke neechekaam kar rahe the, jinke paas Melchizedek

10

Ishu Masiha ka Girjaghar Antim-Dinon ke Santon ka, ki sthaapna 6 April, 1830mein Peter Whitmer Sr. ke ghar mein hui thi.Lagbhag 60 logon ne un 6 admionka bayaan kiya jinhonne New York me ek dharam sanstha ki sthaapna kar ne kizarooraton ko puri ki.

John the Baptist dwara sar par haath rakh kar Joseph Smith aur OliverCowdery ko 15 May, 1829 mein Aaronic Purohiti mili.

Page 12: Ishu Masiha ka Girja Antim-Dinon ke Santon ka Testimony of The Prophet Jospeh Smithka anuwaad Romanized Hindi 298 Pratham panne ke chitra: Bhraata JosephDavid Lindsley dwara Antim

Purohiti ki chaabhiyaan hain, jo Purohiti,unhonne kaha hume sahi samay milegi, aurmujhe girjaghar ka pehla Elder bulaya jayegaaur woh (Oliver Cowdery) ko dusra. WohMay, 1829 ka pandrawah din tha, jab humeinniyukt kiya gaya us dut dwara, aur humaaribaptisma hui.

Baptisma lene ke baad, paani se nikalne keturant baad, humne Pita Parmeshwar se ekmahaan aur gauravshaali ashirvaad paya.Oliver Cowdery ko baptisma dene ke turantbaad, Pavitra Aatma unke upar agayai, aurunhonne kai cheezon ki bhavishyevaani kijo jald honi waali thi. Aur phir mere unsebaptisma lene ke turant baad mere paas bhibhavishyevaani ki aatma agayi aur mainnekhade hue, is girjaghar ki tarakki aur kai anyecheezein jo girjaghar se judi hui hain, aur ispidhi ke logon ke baare mein bhavishyevaaniki. Hum Pavitra Aatma mein samae hue the,

aur hum apni mukti ke liye bhagwaan kesaath jhume.

Yeh sadhaaran, Gawahi thi Joseph Smith ki,jo unhonne di jab unhonne Girjaghar ko shurukiya, Ishu Masiha ka GirjagharAntim-dinon keSanton ka.

Pura padhne ke liye Joseph Smith’s ki kahani,dekho Joseph Smith— itihaas aur Pearl of GreatPrice ya History of the Church, 1:2–79.

11

Mormon ki Pustak, jo pehle likhi gayi 1830 mein, 80 se zyaada bhaashaon meinduniya bhar mein chap chuki hai.