jabatan hal ehwal agama islam negeri sembilan darul khutbah...آ  (wahai muhammad) kebaikan yang...

Download JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUTBAH...آ  (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak

Post on 03-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  بهاڬين ڤڠوروسن مسجد دان سوراو جابتن حال إحول اڬام اسالم نڬري سمبيلن دارالخصوص

  JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

  KHUTBAH ‘IDULADHA

  TAJUK: “QURBAN TANDA SYUKUR”

  TARIKH: 11 OGOS 2019 / 10 ZU AL-HIJJAH 1440

  ُ َبر ْ ك

  َ هلل أ

  َ َبر ُ ، للاُ ا

  ْ ك

  َ َبر ُ للاُ ،أ

  ْ ك

  َ َبر ُ للاُ ،أ

  ْ ك

  َ َبر ُ للاُ ،أ

  ْ ك

  َ َبر ُ للاُ ،أ

  ْ ك

  َ َبر ُ للاُ ،أ

  ْ ك

  َ ،أ

  َبر ُ للاُ ْ ك

  َ َبر ُ ، للاُ أ

  ْ ك

  َ ُ، أ

  ُ َبر ْ ك

  َ للا َوللا أ

  َّ َه ِإال

  َ َبرُ آلإل

  ْ ك

  َ . ، للا أ َحْمد

  ْ ِه ال

  َّ َوِلل

  ُ َ ْ ِذي َجَعَل َيْوَم ِعْيِد ال

  َّ ْسَعَد الَحْمد هللِ ال

  َ ُْضَحى أ

  َ ُيَُّال

  َ ه .اِم لَنا ْحَمد

  َ َون

  ُ َ

  ْوال َ ى َما أ

  َ َُعل

  َ ا َواال ََ ِِ ِِ

  َّ َعِمِه ال َِ ى

  َ ه َعل ُ

  ُ

  ْ ْ

  َ ا َوَ

  َ ا. ن

  َ ُن

  ُ

  ش َ ُأ

  ّٓ ن ال

  َ َُهد أ

  ــ َ ُ ِإل للا َوح

  َّ وَدهُ َه ِإال

  هُ َ ُِيَك ل

  َ ش

  َ ُوال

  ش

  َ ًدا ، َوأ َحمَّ نَّ م

  َ َهد أ

  هُ َعبُ ود هُ ول ُوَوَرس

  م ِ ّ َصّلِ َوَسل

  مَّ ه َّ ى آِلِه . الل

  َ ٍد َوَعل َحمَّ ا م

  َ ِدن ى َسّيِ

  َ َعل

  ُ ص َ م ِبِإح ُ ےَحاِبِهَُوأ ِبَعه

  َ ى َيوُ َوَمن ت

  َ يَن.َساٍن ِإل ِم الّدِ

  ا َبعُ مَّ َ اِتِهُأ

  َ ق

  وا للَا َحقَّ ت ق َيا ِعَباَد للا، ِاتَّ

  َ ، ف م ےد نت

  َ َوأ

  َّ نَّ ِإال

  وت م

  َ ت

  َ ، َوال

  ُ س وَن.مُّ ُِلم

 • 2

  بهاڬين ڤڠوروسن مسجد دان سوراو جابتن حال إحول اڬام اسالم نڬري سمبيلن دارالخصوص

  ، للا َبر ْ ك

  َ هلل أ

  َ ُا َحْمد

  ْ ِه ال

  َّ ، َوِلل َبر

  ْ ك

  َ ، للا أ َبر

  ْ ك

  َ أ

  MUSLIMIN MUSLIMAT YANG DIRAHMATI ALLAH ,

  Bertakwalah kepada Allah  dengan melaksanakan segala perintah-

  Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Janganlah kamu mati

  melainkan dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita akan mendapat

  kebaikan di dunia dan di akhirat serta terpelihara daripada azab api

  neraka.

  Firman Allah  dalam Surah Ali ‘Imran ayat 103:

              

  Maksudnya: Dan berpegang teguhlah kamu semua pada agama Allah,

  dan janganlah berpecah belah.

  Pada pagi yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang

  bertajuk “QURBAN TANDA SYUKUR”.

  ُ َبر ْ ك

  َ هلل أ

  َ َبر ُ ، للاُ ا

  ْ ك

  َ َبر ُ ، للاُ أ

  ْ ك

  َ ُ، أ َحْمد

  ْ ِه ال

  َّ َوِلل

  MUSLIMIN MUSLIMAT YANG DIMULIAKAN,

  Ketibaan ‘Iduladha disambut dengan laungan takbir mengagungkan

  kebesaran Allah  dan tahmid memuji kehebatan Allah . Kedua-dua

  laungan ini bertujuan untuk menyuburkan rasa keagungan Allah 

  dalam sanubari manusia dan menzahirkan kesyukuran atas kurniaan

  nikmat-Nya.

 • 3

  بهاڬين ڤڠوروسن مسجد دان سوراو جابتن حال إحول اڬام اسالم نڬري سمبيلن دارالخصوص

  Selain bergembira dengan kedatangan ‘Iduladha, kita juga dituntut untuk

  merapatkan hubungan dengan Allah  dan mengeratkan ikatan kasih

  sayang sesama insan. Ia dapat dicapai menerusi ibadah haji yang

  dilakukan oleh sebahagian umat Islam dan ibadah qurban yang

  dilakukan bagi mereka yang berkemampuan.

  Firman Allah  dalam surah al-Kausar:

                      

  Maksudnya: Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu

  (wahai Muhammad) kebaikan yang banyak (di dunia dan di akhirat). Oleh

  itu, kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah

  qurban (sebagai tanda bersyukur). Sesungguhnya orang yang bencikan

  engkau, dialah yang terputus (daripada mendapat sebarang perkara

  yang diingininya).

  ُ َحْمد ْ ِه ال

  َّ ، َوِلل َبر

  ْ ك

  َ ، للا أ َبر

  ْ ك

  َ ، للا أ َبر

  ْ ك

  َ هلل أ

  َ ا

  MUSLIMIN MUSLIMAT YANG DIRAHMATI ALLAH ,

  Marilah kita mensyukuri nikmat Allah  yang telah dikurniakan kepada

  kita. Antaranya adalah nikmat makan, minum, kesihatan dan harta

  benda. Selain itu, kita turut dikurniakan nikmat pancaindera seperti mata

  dapat melihat, telinga dapat mendengar, mulut dapat bercakap, nikmat

  berkeluarga, nikmat pekerjaan dan sebagainya. Namun, berapa ramai

  dalam kalangan kita yang benar-benar bersyukur dan menghargai nikmat

  ini?

 • 4

  بهاڬين ڤڠوروسن مسجد دان سوراو جابتن حال إحول اڬام اسالم نڬري سمبيلن دارالخصوص

  Antara tanda kesyukuran kita ialah dengan menghulurkan sebahagian

  rezeki kepada golongan yang memerlukan, memberi bantuan kepada

  golongan yang susah dan menghargai pengorbanan ibu dan ayah serta

  mereka yang berjasa kepada kita. Belajarlah untuk bersyukur dan

  mengucapkan terima kasih seperti yang disebutkan oleh junjungan besar

  Nabi Muhammad  dalam sabdanya:

  هَُ َّ ُ الل

  ُ

  ْ َيْ

  َ اَس ال ُ النَّ

  ُ

  ْ َيْ

  َ َمْن ال

  Maksudnya: Sesiapa yang tidak bersyukur (berterima kasih) kepada

  manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah.

  (Hadis riwayat at-Tirmidzi)

  ، َبر ْ ك

  َ ، للا أ َبر

  ْ ك

  َ ، للا أ َبر

  ْ ك

  َ هلل أ

  َ ُا َحْمد

  ْ ِه ال

  َّ َوِلل

  MUSLIMIN MUSLIMAT YANG DIRAHMATI ALLAH ,

  Melaksanakan ibadah qurban merupakan suatu tuntutan dan sebagai

  tanda kesyukuran seorang hamba. Penyembelihan binatang ternakan

  pada hari raya ‘Iduladha dapat melahirkan kegembiraan kepada

  golongan fakir, miskin dan mereka yang memerlukan. Contohilah kisah

  pengorbanan Nabi Ibrahim  yang telah diceritakan Allah  dalam

  surah as-Soffat ayat 103-107:

                                 

                            

       

 • 5

  بهاڬين ڤڠوروسن مسجد دان سوراو جابتن حال إحول اڬام اسالم نڬري سمبيلن دارالخصوص

  Maksudnya: Setelah kedua-duanya berserah bulat-bulat (menjunjung

  perintah Allah itu), dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan

  meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah, (Kami sifatkan

  Ibrahim - dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah

  kami), serta Kami menyerunya: “Wahai Ibrahim! Engkau telah

  menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu”. Demikianlah

  sebenarnya Kami memberi balasan kepada orang yang berusaha

  mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian

  yang nyata; dan Kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang

  sembelihan yang besar.

  Ibadah qurban mempunyai matlamat yang lebih besar. Ibadah ini

  bertujuan menguji siapa yang sanggup mengeluarkan sedikit nikmat

  harta yang dianugerahkan Allah .

  Disebabkan gagal memahami tujuan pelaksanaan ibadah qurban,

  te