jateeya samykyatha

24
‘Ó\T>∑T ùd‘· &܈ˆ |üHêï\ XÊ´eTdüT+<äs¡eT÷]Ô Ä+>∑¢eT÷\eTT l qã˙Vü ≤s¡ Hé eTTUÀbÕ<Û ë´j· T M.Sc., (Ag), Ph.D.,

Upload: sreeram-kishore-chavali

Post on 13-May-2015

199 views

Category:

Self Improvement


18 download

DESCRIPTION

Jateeya samykyatha: Telugu booklet from Vivekananda Mahamandal National Unity

TRANSCRIPT

Page 1: Jateeya samykyatha

‘Ó\T>∑T ùd‘·

&܈ˆ |üHêï\ XÊ´eTdüT+<äs¡eT÷]Ô

Ä+>∑¢eT÷\eTT

l qã˙Vü≤s¡Hé eTTUÀbÕ<Ûë´j·TM.Sc., (Ag), Ph.D.,

Page 2: Jateeya samykyatha

myéT.$.|æ. {Ï.{Ï.&ç. ø£fi≤´D eT+&É|üeTTq+<äT qe+ãs¡T 29 qT+&ç

&çôd+ãs¡T 1 es¡≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï VVYM s¡»‘√‘·‡e y˚&ÉTø£\˝À

uÛ≤>∑+>± á Á>∑+<∏ëìï |ü⁄q'eTTÁ<äD #düTÔHêïeTT. e÷ ‘=*eTTÁ<äD

e\H˚ á |ü⁄q'eTTÁ<äDqT ≈£L&Ü bÕsƒ ¡≈£î\T Ä<ä]+#·>∑\s¡ì

Ä•düTÔHêïeTT. Á>∑+<∏ä eTTÁ<äD≈£î düVü≤ø£]+∫q l <=&ç¶ n|üŒ\sêE

>±]øÏ, #·ø£ÿ>± eTTÁ~+∫ Ç∫Ãq ªªdü‘· +µµ ãè+<ä+≈£î ø£è‘·»„‘·\T.

Ç≥T¢

$XÊK|ü≥ï+ j·THé. \ø°åàHêsêj·TD

qe+ãsY 29, 2013 (Á|üø±X¯≈£î\T)

eTT+<äTe÷≥

eTVü‰eT+&É* Á|ü#·Ts¡D\ nqTyê<äeTT˝À uÛ≤>∑eTT>± ª3µe |ü⁄düÔø£eTT>±

‘National Integration and Swami Vivekananda’ nqï eTVü‰eT+&É* ∫s¡T

|ü⁄düÔø£eTTqT &çôd+ãs¡T 1994˝À ‘Ó\T>∑T˝À Á|ü#·T]+#êeTT. #·ø£ÿ>±

nqTe~+∫ Ç∫Ãq &܈ˆ |üHêï\ XÊ´eTdüT+<äs¡eT÷]Ô (>∑T+≥÷s¡T) >±]øÏ

nHø£ kÕs¡T¢ ø£è‘·»„‘·\T #Ó|ü≈£î+≥THêïeTT.

Á|ü‘·T\≈£î : j·THé. \ø°åàHêsêj·TD, n<Ûä ≈£åî\T

$XÊK|ü≥ï+ $yø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*.

(kÕú|æ‘·+ : qe+ãs¡T 6, 1988, ]õwüºsY¶ HÓ+. 913/2008)

C/o. l >∑D|ü‹ ùdyê dü$T‹, >∑÷sêÿ …’qT, ¬s’ Ò«ùdºwüHé <ä>∑Zs¡

$XÊK|ü≥ï+-530 004. Ph : 2564451, 9849811940e-mail : [email protected], Blog : www.vvym.blogspot.com

National Integration and Swami Vivekananda (Telugu) ISBN : 978-81-86974-79-7

Page 3: Jateeya samykyatha

1

C≤rj·T düyÓTÆø£ ‘· - kÕ«$T $yø±q+<ä

Ç{°e\ ø±\+˝À ªªC≤rj·T düyÓTÆø£ ‘·µµ nqT |ü<äeTT

m≈£îÿe>± yê&ÉTø£ ÀqTqï~. Ç+‘·≈£î eTT+<äT ªªC≤‹◊ø£ ‘·µµ

eT]j·TT ªªC≤‹ ìsêàDeTTµµ nqT |ü<ë\T m≈£îÿe>±

ñ|üjÓ÷–+#·ã&˚$. HêHê$<ÛäeTT˝…’q yÓ’$<Ûä´eTT >∑\

uÛ≤s¡rj·T »qT\ eT<Ûä @ø£‘·«eTTqT ø£qT>=qT≥ Òø£,

yês¡+<ä]ì πø$<ÛäyÓTÆq C≤rj·T ◊ø£ uÛ≤eeTT‘√ dü+|òüT{Ï‘·

|üs¡T#·T≥jT, á |ü<äeTT\ jÓTTø£ÿ eTTK´ ñ<∆X´eTT.

Á|üdüTÔ‘·eTT C≤‹ ◊ø£ ‘·, C≤‹ ìsêàDeTT nqT |ü<äeTT\≈£î

ã<äT\T>± C≤rj·T düyÓTÆø£ ‘· nqT |ü<äeTT yê&Éã&ÉT#·Tqï~.

ãVüQX¯ bÕ‘· |ü<äeTT\ ø£Hêï á Áø=‘·Ô|ü<äeTT

yê&ÉT≥˝À ø=+‘· Á|ü‘˚´ø£‘· ø£\<äT. Ç+‘·≈£îeTT+<äT

ªª$_Ûqï‘·«eTT˝À @ø£‘·«eTTµµ u≤Vü≤´+>± n+‘· m≈£îÿe

|òü*‘êìï #·÷|ü Ò<äT. ø±˙ á eT<Ûä q $uÛÒ<ë\ô|’ m≈£îÿe

ÁbÕeTTK´‘· sTTdü÷Ô C≤rj·T düyÓTÆø£ ‘·qT ã\V”≤q|üs¡#

πø+Á<äeTT qT+∫ <ä÷s¡eTT>± b˛e⁄ ˇø£ XøÏÔ |üì #düTÔqï~.

Ç~ C≤‹ì uÛ≤>∑eTT\T>± $&ÉBdæ, •~∏\eTT>± #j·TT≥≈£î

Page 4: Jateeya samykyatha

2

Á|ü‹ï+#·T#·Tqï~. n+<äTe\¢H <ëìì m<äTs=ÿH XøÏÔ nsTTq

ªª◊ø£ ‘êXøÏÔµµ ì >∑T]+∫ e]í+#·e\dæq nedüs¡eTT ñqï~.

Ç{°e\ ø±\+˝À á n+X¯eTT $•wüº ÁbÕ<Ûëq´‘·qT

dü+‘·]+#·Tø=qï~.

yÓTT<ä≥ uÛ≤s¡‘·<X+˝À ªC≤‹µ n+fÒ @$T{À eTqeTT

‘Ó\TdüTø√yê*. ˇø£ ∫qï C≤‹ <XeT+‘ê yê´|æ+∫ ô|<ä›

C≤‹>± ô|+bı+<äe#·TÃqT. ø±˙ uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ uÛÖ>√[ø£

|ü]~Û À ø£ÿ C≤‹ e÷Á‘·yT ìedæ+#· Ò<äT. nHø£ C≤‘·T\T,

‘Ó>∑\T ñqï$. Äs¡T´\THêïs¡T. Äs¡T´\ dü+|òüT+˝À ≈£L&Ü

nHø£ C≤‘·T\Tqï$. n+‘ø±<äT, uÛ≤s¡‘·<X bı*yTs¡\ qT+∫

#ê˝≤kÕs¡T¢ mH√ïs¡ø±\ C≤‘·T\T e∫Ã|ü&ܶsTT. nsTTHê

ñ‘·Ôsêq eTVü≤‘·Ôs¡ Væ≤e÷\j·T|üs¡«‘·ÁX‚DÏ , Ç‘·s¡ eT÷&ÉT

~≈£îÿ\˝Àq÷ kÕ>∑s¡eTT\qT ø£*– j·TT+&ç, u≤Vü≤´

Á|ü|ü+#·eTT‘√ n+‘·>± dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\T ˝Òì á

eTVü≤‘·Ôs¡ ñ|üK+&ÉeTT˝À $$<Ûä uÛ≤wü\T, eÅkÕÔ\T,

Ä#êsê\T, XÊØs¡ø£ ìsêàD≤\T sTT˝≤+{ÏyÓH√ï ø£*–j·TTqï

$$<Ûä C≤‘·T\ »qT\T @ø£‘ê«ìï ø£*– j·TTHêïs¡T.

Ç+‘·{Ï yÓ’$<ä´eTT eT<Ûä´ uÛ≤s¡rj·T Á|ü»\qT

Page 5: Jateeya samykyatha

3

@ø°ø£s¡D #˚ùd Ä s¡kÕj·Tq+ @~? $$<Ûä |ü⁄cÕŒ\‘√

≈£Ls¡Ãã&çq á |ü⁄wüŒe÷\ ˝Àì |ü⁄cÕŒ\qT ≈£L]Ãq Ä

<ës¡eTT (dü÷Á‘·eTT) @~? Ä s¡kÕj·Tq+, Ä <ës¡eTT

uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ ªª<Û äs¡à+µµ (eT‘·+). á eT‘·|ü⁄ u≤Vü≤´

Ä#êsê\˝À ≈£L&Ü m+‘√ yÓ ’$<Û ä´eTT e⁄+~. ø±˙

n+‘·s¡+>∑+˝À eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq ◊ø£´‘êuÛ≤e+ m\¢|ü&ÉT

n+‘·sê«Væ≤ì>± Á|üeVæ≤dü÷ÔH e⁄qï~. á <Ûäs¡àyT uÛ≤s¡‘·

<XÊqï+‘ê y\ø=\~ dü+e‘·‡sê\T>± ◊ø£ +>± e⁄+∫+~.

Ç‘·s¡yÓTÆq <˚ìøÏ ≈£L&É á X¯øÏÔ˝Ò<äT. m+<äTe\¢q+fÒ Ä

s√E\˝À ÁãVü‰à+&ÉyÓTÆq á<˚X¯+˝À kÕ+|òæTø£, sê»ø°j·T

Òø£ C≤rj·T ◊ø£ ‘·\≈£î C≤‹ì dü+|òüT{Ï‘·|ü]# neø±X+

mqï&É÷ \_Û+#· Ò<äT. á <X+ Ç+ø± sTT‘·s¡ s¡+>±\˝À

nHø£ $<Ûë\T>± $uÛÑõ+#·ã&ç+~.

ø±˙ ø±\Áø£yTD≤ u≤Vü≤´eTT qT+∫ e∫Ãq nHø£

eT‘ê\T yê{Ï Á|ü#ês¡eTTq÷, Á|üuÛ≤eeTTq÷, ñ<Ûäè‘·+

#ùdø=\B eTq |ü⁄sê‘·q eT‘·eTT# ì]à+#·ã&çq C≤rj·T

◊ø£ ‘ê Á|üuÛ≤eeTT ‘·–Zb˛‘·÷ e∫Ã+~Û. ã\eTT, ◊ø£ ‘·\T

XSq´yÓTÆ $<oj·TT\ Ä~Û|ü‘ê´ìøÏ á<X+ §+–b˛sTT+~.

Page 6: Jateeya samykyatha

4

ø√˝ÀŒsTTq ã˝≤ìï |ü⁄+Eø=qT≥≈£î ◊ø£eT‘·´eTTqT

|ü⁄qs¡T<ä∆]+#ê\H˚ uÛ≤e+‘√q÷ nH˚ø£ Á|üj·T‘êï\T,

ø=qkÕ–q$, ã\eTT ◊ø£´‘· ø√˝ÀŒsTTq <√cÕìï

kÕ<Ûës¡D+>± eT‘·|ü⁄ <ë«s¡eTT eTT+–≥ ñ+#ês¡T. á

ÁbÕ‹|ü~ø£‘√ dü]ø=‘·Ô <Ûë]àø£ ñ<ä´e÷\T ÁbÕs¡+_Û+#·

ã&çq$. n+‘ø±ø£ eT‘·eTTø£Hêï nq´yÓTÆq e÷sêZ\T @yÓTÆHê

ñHêïj·÷? nì XÀ~Û+#· kÕ>±s¡T. düJe |ü⁄sê‘·q eT‘·eTT

ã<äT\T>± n#·{Ï qT+&ç, Ç#·{Ï qT+&ç d”«ø£]+#·ã&çq

|ü\Ts ¡ø±\ <Ûë]àø £ u Û≤yê\T C≤rj·T ◊ø £´‘ ·qT

|ü⁄qs¡T<ä∆]+#· Òø£b˛sTTq$. q÷‘·qeTT>± yÓTT\¬ø‘·TÔ#·Tqï

ø=eTà\T, Ä≈£î\T yÓTT>∑Z\T ø£\ |ü⁄sê‘·q düJe <Ûë]àø£

eèø£åeTTqT Á|üø£ÿ≈£î Á‘√dæ ìØ®eyÓTÆ m+&çb˛sTTq ø=eTàqT

Hê{Ïq≥T¢>± nsTTq~. n< $<Ûä+>± C≤‹ düTdæús¡‘·≈£î nHø£

dü+e‘·‡sê\T>± #j·Tã&çq sê»ø°j·T Á|üj·T‘êï\T C≤rj·T

düyÓTÆø£´‘ê uÛ≤eeTTqT ì»+ #˚j·TT≥˝À $|òü\yÓTÆq$.

m+<äTe\¢q+fÒ Ä Á|üj·T‘êï\˝À e÷qe⁄&ÉT πøe\+ ˇø£

ªªkÕ+|òæTø£ Ä]úø£µµ J$>±H uÛ≤$+#·ã&çHê&ÉT. n<$<Ûä+>±

e÷qe⁄ì πøe\+ ˇø£ ªªkÕ+|òæTø£ Ä]úø£µµ J$>± uÛ≤$+∫

Page 7: Jateeya samykyatha

5

#ê˝≤ ø±\+>± C≤‹ düTdæús¡‘·≈£î #˚j·Tã&çq sê»ø°j·T

Á| üj·T‘ · ïeTT\˙ï C≤rj·T d üy ÓT Æø £´‘ ·qT ì»eTT

>±$+#·T≥˝À $|òü\eTT nsTTq$.

Ç+‘·{Ï Á|ü<ÛëHê+XyÓTÆq C≤rj·T düyÓTÆø£ ‘· >∑T]+∫

$yø±q+<ä kÕ«$T @ $<Ûä+>± uÛ≤$+#ês√ #·÷#·T≥≈£î ø=+‘·

Á|üj·T‘·ï+ #˚<ë›+, C≤‹, dü+|òüTeTT, Hê>∑]ø£‘· >∑T]+∫

$yø±q+<äkÕ«$T jÓTTø£ÿ ÁbÕ<∏ä$Tø£ dæ<ë›+‘·eTT á $<Ûä+>±

ñ+~. ªªeT‘·eTT (<Ûäs¡àeTT) MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç+~, n~ @

$wüj·÷ì¬ø’Hê eT÷˝≤<Ûës¡yÓTÆq~. n~ dü]>±Z e⁄+fÒ n˙ï

dü]>±Z e⁄+{≤sTT.µµ

uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ C≤rj·T ◊ø£´‘·≈£î eT‘·y˚T eT÷˝≤

<Ûës¡eTì Ç+‘·≈£îeTT+< eTq+ >∑eTì+#êeTT. Ä ◊ø£ ‘·,

kÕ+|ò æTø£, sê»ø°j·T ˝Òø£ <˚oj·T Á|üj·T‘êï\e\q

e∫Ãq~ø±<äT. uÛ≤s¡<X+˝À sê»ø°j·T ◊ø£ ‘· jÓTTø£ÿ |ü⁄≥Tºø£

eTVü≤àBj·TT\ |ü]bÕ\Hê ø±\+˝À »]–+~. sê»ø°j·T

˝Òø£ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ◊ø£´‘· Á_{°wüßyê] |ü]bÕ\q˝À

eT]+‘·>± n_Ûeè~∆ #Ó+~q~. ø±˙ uÛ≤s¡‘·C≤‹ ◊ø£ ‘·≈£î

ø±s¡DyÓTÆq ì»kÕs¡eTT e÷Á‘·eTT Áø£eT+>± Vü≤]+#·T≈£î

Page 8: Jateeya samykyatha

6

b˛sTT+~. kÕ«MTJ á$<Ûä+>± n+{≤s¡T. ªªá Hê>∑]ø£‘·

ø±˙, eTs=ø£{Ï ø±˙ eT‘·eTT (<Ûäs¡àeTT) MT<äqT e÷qe⁄ì

eT+∫‘·q+ ô|’qqT Ä<Ûës¡|ü&Éq≥¢sTT‘ n$ m≈£îÿe ø±\+

ì\TkÕÔj·Tqï |üPN @eTTqï~? n+<äT#‘· kÕ«MTJ ‘·q

uÛ≤yê\qT á$<Ûä+>± düŒwüº|üs¡#ês¡T.

uÛ≤$ uÛ≤s¡‘· ìsêàD≤ìøÏ Á|üÁ|ü<∏äeT+>± #˚j·T

e\dæqB, |ü⁄sê‘·q sê‹ j·TT>∑eTTqT K+&ç+#·T≥≈£î

Á|üÁ|ü<∏äeT, k˛bÕqeT÷. ªªeT‘·eTT\ ◊ø£ ‘·jTµµ. eTq+<ä]

ÁX‚j·TdüT‡ø√dü+, eTq C≤‹ ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+ eTq eT<Ûä q

>∑\, dü«\Œ ø£\Vü‰\T, uÛÒ<ë\T e<ä* dü+|òüT{Ï‘·+ ø±e\dæq

düeTj·T+ ÄdüqïeTsTTq~. <˚X¯eT+‘·{≤ yÓ<ä»\¢ã&çq

Ä<Ûë´‹àø£ X≈£îÔ\ ø£\sTTø£jT, uÛ≤s¡‘·<X|ü⁄ C≤rj·T ◊ø£ ‘·

ne⁄‘·T+~µµ.

Ç‘·s¡<XÊ\‘√ b˛*Ã, uÛ≤s¡‘·<X+˝À ø£\ $uÛÒ<ë\

>∑T]+∫ $yø±q+<äkÕ«$T á $<Ûä+>± n+{≤s¡T. ªªÇ‘·s¡

<XÊ\ düeTdü \‘√ b˛*ùdÔ uÛ≤s¡‘·<X|ü⁄ düeTdü \T #ê˝≤

∫≈£îÿ\‘√ ≈£L&ç j·TTqï$. n‹ ÄeX¯´ø£yÓTÆq$, C≤‹,

eT‘·eTT, uÛ≤wü, Á|üuÛÑT‘·«eTT. Ç$ n˙ï ø£*ùdÔ ª<˚X¯+µ

Page 9: Jateeya samykyatha

7

ì]à+#·ã&ÉT‘·T+~. á <XeTT‘√ b˛*ùdÔ, C≤‹ ‘·s¡Tyê‘·

C≤‹ì rdüT≈£îHêï, Á|ü|ü+#·eTT˝Àì Ç‘·s¡ <˚XÊ\˝Àì

eT÷\edüTÔe⁄\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe>± j·TT+{≤sTT. Ç#·≥

Äs¡T´\T, Á<ë$&ÉT\T, ‘êsêÔs¡T\T, ≥Øÿyês¡T, yÓTT|òüT\T\T,

j·T÷s√|æj·TqT\T ` á $<Ûä+>± Á|ü|ü+#·eTT˝Àì nìï

<XÊ\ »qT\ s¡ø£Ô+ á uÛÑ÷$T˝ÀøÏ Á|üdü]+#·ã&ç+~. Çø£

uÛ≤wü $wüj·T+ rdüT≈£î+fÒ n‘·´<äT“¤‘· $TÁX¯eT+ Ç#·≥

e⁄qï~. Ä#êsê\T, kÕ+Á| ü<ëj·÷\˝À j·T÷s¡| t

<oj·TT\≈£î, Ç‘·s¡ ‘·÷s¡TŒ <oj·TT\≈£î, ≈£î\ uÛÒ<ë\ø£Hêï

uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT˝Àì ¬s+&ÉT C≤‘·T\ eT<Ûä #ê˝≤ m≈£îÿe

uÛÒ<ë\T ñHêïsTT.µµ

n+<äT#˚‘·H˚ á <˚X¯+˝À, düyÓTÆø£´‘· kÕ~Û+#·≥+

ø£wüº‘·s¡+. Ç~ ø£wüº‘·s¡+ ø±ã{Ϻ düyÓTÆø£ ‘·≈£î ne\+_+#

$<ÛëHê\T dü]>±Z e⁄+&Ü*. ø±˙ nqTø£s¡D j·T+<äT m≈£îÿe

eT≈£îÿe‘√ rÁe $#ês¡D, $y#·q Ò≈£î+&Ü Ç‘·s¡ <XÊ\

n&ÉT>∑TC≤&É\qT á <X+ nqTdü]+∫~. <ëì |òü*‘·+>±

nHÓ’ø£ ‘ê |ü<∏ä+˝À á <X+ eTT+<ä]øÏ yÓ[fl+~.

$yø±q+<äkÕ«$T K∫Ñ·yÓTÆq e÷≥˝À¢ á$<Ûä+>±

Page 10: Jateeya samykyatha

8

#ÓbÕŒs¡T. ªªeTq≈£î >∑\ düyÓTÆø£´ Ä<Ûës¡+ eTq |ü$Á‘·

kÕ+Á|ü<ëj·T+ ` eTq <Ûäs¡à+ (eT‘·+), n~ ˇø£{Ïj˚T

eTq+<ä]˙ ø£*ù| dü÷Á‘·+ <ëì Ä<Ûës¡+>±H˚ eTq<˚X¯+

ì]à+#·ã&Ü*. j·T÷s¡|t À sê»ø°j·T uÛ≤yê Ò C≤‹ ◊ø£ ‘·≈£î

ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. Ädæj·÷˝À eT‘· Ä<äsêÙ˝Ò C≤rj·T

◊ø£ ‘·≈£î Ä<Ûës¡eTÚ‘êsTT.µµ

n‹ eTTK´yÓTÆq á n+X+ô|’ kÕ«MTJ uÛ≤wüD\T

n‘· +‘· Á|ü<ÛëqyÓTÆq$ eT]j·TT n<äT“¤‘·yÓTÆq dü÷#·q\T

sTTkÕÔsTT. MTs¡T $wüj·T+˝Àì eT÷˝≤ìøÏ yÓfi≤fl*. <ëì

Ä<Ûësêìï ‘Ó\TdüTø=ì n#·≥ n–ï s¡–*ùdÔ n~

Áø£eTÁø£eT+>± ô|’ô|’øÏ yê´|æ+∫ uÛ≤s¡‘· C≤‹ì ì]àdüTÔ+~.µµ

Ç+‘·≈£îeTT+<äT mìï uÛÒ<ë\THêï uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À

kÕ+düÿè‹ø£ ◊ø£´‘· düTdæús¡+>± kÕú|æ+#·ã&ç+~. ø±˙

sê»ø°j·T ◊ø£´‘˚ ø=s¡‘·>± qTqï~. eTVü≤àBj·TT\,

Á_{°wüßyê] |ü]bÕ\q˝À á <˚X¯+ mH√ï <äTs¡<äècÕº\T,

n>∑#ê≥T¢ eT<Ûä ñqï|ü&ÉT ≈£L&Ü, uÛ≤s¡rj·TT\T sê»ø°j·T

Òø£ ìs¡«Vü≤D ◊ø£ ‘·qT #ê˝≤es¡≈£î kÕ~Û+#ês¡T.

Page 11: Jateeya samykyatha

9

ø±\Áø£yTD≤ ô|<ä›<Ó’q á uÛ≤s¡‘·<X+ ≈£î+∫+#·T≈£î

b˛kÕ–+~. n~ |ü]e÷D+˝À m+‘· ‘·–Z b˛sTTq<ä+fÒ

Á_{°wt yê] |ü]bÕ\q˝ÀH, kÕ«‘·+Á‘· + e∫Ãq yÓ+≥H

ás¡¸ , ndü÷j·T, <«wü+, ø£\Vü‰\T, |üs¡düŒs¡ $uÛÒ<ë\ e\q

á <˚X¯+ ¬s+&ÉT>± $uÛÑõ+#·ã&ç+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· n~

eT÷&ÉT>± $uÛÑõ+#·ã&ç+~. $uÛÑõ+#˚ X¯≈£îÔ\T Ç+ø±

|üì#dü÷ÔH e⁄HêïsTT.

Ç|ü&ÉT uÛ≤s¡‘·<X Á|ü»\T>± |æ\Teã& »qT\eT<Ûä

Væ≤+dü b˛sê≥eTT\≈£î n+‘˚ ˝Ò<äT. C≤rj·T ◊ø£´‘·qT

kÕú|æ+#·T≥≈£î kÕ<ÛäqeTT>± eT‘·eTTq≈£î ã<äT\T>±

sê»ø°j·TeTTq≈£î düeTT∫‘· kÕúqeTT Ç#·TÃ≥ e\q

Á|üjÓ÷»qeTT @MT ø£\T>∑ Ò<äT. á dü‘· eTTq≈£î ãTTEe⁄

ø√dü+ y∫j·TT+&Éqedüs¡eTT Ò<äT. Á|üC≤kÕ«eT´eTT ù|]≥

sê»ø°j·T $uÛÒ<ë\T, bÕغ (|üø£åeTT) eT]j·TT e´øÏÔ>∑‘·

n_Ûs ¡T# ·T\T. ˝Öø Ïø £ sê»´eTTq≈ £î ùV≤j·Ty ÓT Æq

<√Vü≤<äø±s¡T\T nsTTq$. <ëì |òü*‘·+>± kÕ<Ûës¡D

e÷qe⁄ì <äT'KeTT\T, u≤<Ûä\T rs¡ø£b˛>± eè~∆ #Ó+<äT‘·÷

e#êÃsTT. ø±e⁄q eT÷\+˝À n–ï s¡>∑T\TÃ≥ n‘·´+‘·

Page 12: Jateeya samykyatha

10

neX´ø£eTT. á #Ó‘·Ô n+‘ê <ä>∑∆eTT #j·Tã&Ü*. $uÛÑõ+#

X≈£îÔ\˙ï <ä>∑∆eTT #j·Tã&Ü*. <X+ ˇø£ Á|üø£ÿq kÕ«s¡úeTT,

n‘ê´X, ù|<ä]ø£eTT, nD>∑Á<=≈£îÿ≥, ø£\Vü≤eTT\T, Væ≤+dü,

ù|s¡T Á|ü‹wüº\T, kÕ+|òæTø£ kÕúsTT ø=s¡≈£î ø√]ø£ eT]j·TT

n$˙‹ì b˛>=≥Tºø=qe …qT. eTs=ø£e+ø£ n+<Ûä $XÊ«düeTT,

<äTsê#ês¡eTT\T, eT÷&ÛÉqeTàø£eTT\T, Væ≤+dü\T, kÕ+|òæTø£

Áøös¡´eTT, <˚«wüeTT eT]j·TT nìï s¡ø£eTT\ $#·ø£åD\

qT+∫ <ä÷s¡eTT ø±e˝…qT. n|ü⁄&˚ ì»yÓTÆq C≤rj·T

düyÓTÆø£ ‘· kÕ<Ûä eTT ne⁄‘·T+~.

kÕ«MTJ á $<Ûä+>± n+{≤s¡T. ªªHêeTqdüT‡ eTT+<äs¡

á ÁøÏ+~ $<Ûä+>± ‘Ó*j·TCÒùd, n<äT“¤‘·yÓTÆq ãTTπ>«<ä

dü+Væ≤‘·˝Àì XÀ¢ø£eTT\T yÓT<äT\T‘·THêïsTT. MTs¡+<äs¡÷

@ø£eTqdüTÿ˝…’e⁄+<äTs¡T >±ø£!µµ Ä<äs¡Ù dü+|òüTeTTjÓTTø£ÿ

s¡Vü≤dü eTT @ø£ eTqdüTÿ\T>± e⁄+&ÉT≥jT! n< s¡Vü≤dü eTT

` <ëìe\q dü+ø£\ŒX¯ø Ï Ô n~ÛeTe⁄‘·T+~. |üs¡düŒs¡

düVü≤ø±s¡eTT‘√ n+<äs¡÷ ˇπø πø+Á<äeTTq≈£î rdüTø=ì

sêã&É‘ês¡T.µµ

πø $<ÛäyÓTÆq Vü≤è<äj·TeTT, eTqdüT‡, n~Ûø£ dü+ø£\ŒXøÏÔ

Page 13: Jateeya samykyatha

11

Çe˙ï Á|üuÛÑT‘·« #·≥ºeTT\#˚ kÕ~Û+#·ã&Ée⁄. dü«‘·+Á‘·

uÛ≤s¡‘·<X+˝À ÖøÏø£ ‘·‘·«eTT ù|s¡T‘√ eTq+ <ëì >∑T]+#

#·≥ºeTT\‘√ Á|üj·T‘·ï+ #düTÔHêïeTT. n+<äTe\qH C≤rj·T

düyÓTÆø£´‘· Ç|ü&ÉT ˇø£ #·s¡Ã˙j·÷+X¯eTT>± e÷Á‘·y˚T

j·TTqï~. n+‘·s¡Z‘·yÓTÆq ◊ø£ ‘· eT‘·eTT <ë«sêH n_Ûeè~∆

#Ó+<äT‘·T+~. n<=ø£ÿfÒ BìøÏ e⁄qï e÷s¡ZeTT.

qMq uÛ≤s¡‘·<XeTT >∑T]+∫q uÛ≤yê\T sêeTyÓ÷Vü≤Hé

sêjYT‘√ ÁbÕs¡+_Û+#·ã&ÜsTT. Ä uÛ≤yê\qT dü÷∫+∫q

yê] <äèw æ º d üe÷»eTT˝Àì ñqï‘· esê Z\yê]ô|’

πø+Á~ø£]+|üã&ç+~. <X+ »q u≤VüQfi´+‘√H ì]à+|üã&ç

j·TTqï~ nqT dü‘· eTT Á|üÁ|ü<∏äeTeTT>± kÕ«eTJ uÛ≤yê˝ÀH

ø£ì|ædüTÔ+~. kÕ«$TJ á $<Ûä+>± ‘·eT $#êsêìï e´ø£Ô

|üs¡TkÕÔs¡T. ªªá <˚X¯+ eTTì–b˛‘·Tqï~. ndü+U≤´ø£yÓTÆq

\ø£å ≤~ »qT\ XÊbÕ\T eTq≈£î ‘·>∑T\T‘·THêïsTT. yês¡T

<ä|æŒø£‘√ eTs¡DÏ+# dæú‹˝À e⁄qï|ü&ÉT Jeq<äT\˝Àì s¡T

y>∑+>± Á|üeVæ≤dü÷Ôe⁄Hêï, eTq+ yê]øÏ eTT]øÏ>∑T+≥\˝Àì

˙s¡T e÷Á‘·yT Á‘ê>∑T≥≈£î Ç#êÃeTT. düeTè~∆>± n˙ïe⁄Hêï

Äø£*‘√ n\eT{Ï+∫b˛jT á ndü+U≤´ø£ \ø£å ≤~ »q+.

Page 14: Jateeya samykyatha

12

Ä <Ó’«‘·eTT >∑T]+∫ eTqeTT uÀ~Û+∫q á ndü+U≤´ø£,

\ø£å ≤~ »q+, eTq XøÏÔq+‘ê ñ|üjÓ÷–+∫ <«wæ+# á

ndü+U≤´ø£ \ø£å ≤~ »q+ me]‘√ nsTT‘ ªªeTqeT+‘ê

ˇø£ÿfÒµµ, ªªeTq eT+~s¡eTT Ä |üs¡e÷‘·à≈£î #Ó+~q yês¡yTµµ

nì n+≥÷ Ä#·s¡D˝À nDTe+‘Ó’qj·T÷ Òø£ e÷≥\‘√H

dü]|ü⁄#·TÃ≈£îHêïyÓ÷ ` n≥Te+{Ï Ms¡+<ä] XÊbÕ\T

eTq≈£îHêïsTT.µµ

ªªeTq dü+düÿs¡Dø£s¡Ô\T >±j·T+ mø£ÿ&É ñqï<√

>∑eTì+#·T≥ Ò<äT. <X|ü⁄>∑‹ »qu≤VüQfi´eTTô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç

j·TTqï~. <˚X¯+ >∑T&çôd\˝ÀH˚ ìedædüTÔqï<äqï $wüj·T+

>∑Ts¡TÔ+#·Tø√+&ç. >∑T&çôd\˝À ìedæ+# ì»yÓTÆq <X+ ‘·eT

e÷qe‘·«eTTqT, e´øÏÔ‘·«eTTqT eTs¡#ês¡T.µµ n+<äT#˚‘·

ì»yÓTÆq <XeTT ø±yê\+fÒ e´øÏÔ‘·«eTTqT, e÷qe‘·«eTTqT

ô|+bı+~+#·Tø=qeTì kÕ«$TJ dü÷∫kÕÔs¡T. ªªC≤rj·T

|ü+<Ûë˝À ô|s¡T>∑T<ä\, $ø±düeTT, n_Ûeè~∆ #Ó+<äT≥jT Hê

Ä<äs¡ÙeTT. e÷qe⁄&ÉT @ dæú‹˝À ñHêï&√ Ä dæú‹ qT+#˚

n‘·ì n_Ûeè~∆øÏ ‘√&ÉŒ&Ée …qT.µµ

kÕ<Ûës¡D e÷qe⁄ì˝À e´øÏÔ‘·«, e÷qe‘·« ìsêàDeTT

Page 15: Jateeya samykyatha

13

eT‘·+# »s¡T>∑T‘·T+~. eT‘·eT+fÒ kÂo\´yT nì kÕ«MTJ

n+{≤s¡T. Äj·Tq <äèwæº À eT‘·eT+fÒ eT+∫>± j·TT+&ÉT≥,

eT+∫ì #˚j·TT≥, kÂo\´eTT, eT+∫‘·qeTT, eT+∫

#j·TT≥≈£î ø±e\dæq XøÏÔì bı+<äT≥. Ç$ Òì kÕ<Ûës¡D

e÷qe⁄ìøÏ C≤rj·T‘ê uÛ≤eeTT ø£\T>∑H˚s¡<äT. ì»yÓTÆq

eT‘·eTTH ì]à+#·ã&çq e´øÏÔ e÷Á‘·yT á ÁøÏ+~ $<Ûä+>±

nqTuÛÑ÷‹ #Ó+~ #Ó|üŒ>∑\T>∑T‘ê&ÉT ªªHqT uÛ≤s¡rj·TT&ÉqT,

Á|ü‹ uÛ≤s¡rj·TT&É÷ Hê k˛<äTs¡&ÉT uÛ≤s¡rj·T‘ Hê JeqeTT.

uÛ≤s¡‘·<X|ü⁄ uÛÑ÷$T Hê eTVü≤√qï‘· dü«s¡ZeTT. uÛ≤s¡‘·<X ÁX‚j·TyT

Hê ÁX‚j·TeTT.µµ

Ç≥Te+{Ï nqTuÛÑ÷‹‘√H »q düeT÷Vü≤eTT eT<Ûä

ì»yÓTÆq ◊ø£ ‘· @s¡Œ&ÉT‘·T+~. n+<ä] e´øÏÔ‘·«eTT ø£ÿ{Ï>±

ø£*dæq|ü&ÉT n~ C≤rj·T e´øÏÔ‘·«eTT ˝Òø£ C≤rj·T

‘·‘·«eTT>± s¡÷bı+<äT‘·T+~. Ç{© <X|ü⁄ dü+düÿs¡D ø£s¡Ô,

C≤rj·Tyê~ õ.j·TT. ôd|”Œ eT»®ì (1805`1872) e˝…

kÕ«$TJ C≤rj·T e´øÏÔ‘·«eTTqT qe÷às¡T. (ªªÁ|ü»\

e´øÏÔ‘·«y˚T C≤rj·T‘·µµ) kÕ«MTJ <äèwæº˝À n≥Te+{Ï

e´øÏÔ‘·«eTT Ä<Ûë´‹àø£‘·‘·«yT. n+<äT#‘· yê] e÷≥\T

Page 16: Jateeya samykyatha

14

á $<Ûä+>± Á|ü‹<Ûä«ìkÕÔsTT. ªªnq+‘· $X«»˙q e÷‘·è‘·«|ü⁄

Á|ü‹#·s¡ jT MT kÕe÷õø£ dü+Á|ü<ëj·TeTT nqT $wüj·TeTT

eTs¡Teø£+&ç.µµ12 Äj·Tq dü+<XeTT eT]+‘· düŒwüº+>± á

$<Ûä+>± <Ûä«ìdüTÔ+~. ªªsêqTqï 50 dü+e‘·‡s¡eTT\ es¡≈£î

eTVü≤√qï‘·yÓTÆq uÛ≤s¡‘· e÷‘·jT eTq≈£î Á|ü<Ûëq <e‘· n>∑T>±ø£!

Ç‘·s¡ e´s¡ú <e‘· n+<äs¡÷ eTq eTqdüT‡\ qT+&ç Á|üdüTÔ‘·eTT

n<äèX´+ n>∑T<äTs¡T >±ø£! á ø£ÿ <e‘·jT C≤>∑è‘·eTT nsTT

ñqï~. n<˚ eTq C≤‹. ªªÁ|ü‹#√≥ Ä <˚e‘· Vü≤düÔeTT Ò,

bÕ<äeTT˝Ò, #Óe⁄˝Ò e⁄qï$. Ä<˚e‘· #˚‘·H˚ düs¡«eTT

ì+|üã&çj·TTqï~. Ç‘·s¡ <e‘·\+<äs¡÷ ìÁ~+#·T #·THêïs¡T.µµ

Äj·Tq <äèwæº˝À C≤‹ m+‘· n<äT“¤‘·yÓTÆq, eTH√

Vü≤s¡yÓTÆq, düJeyÓTÆq s¡÷|ü⁄<ë*Ã+~ ! ì»yÓTÆq eT‘·

Á|üuÛ≤eeTT‘√ Ä‘√àqï‹ bı+~qyês¡T e÷Á‘·yT <XeTTqT

ˇø£ dü$Twæº e´øÏÔ>± uÛ≤$+#·>∑\s¡T. Ä dü$Twæº e´øÏÔ‘·«eTT

düVü≤Ádü •s¡düT‡\T, #·≈£åîe⁄\T, bÕ<äeTT\T, Vü≤düÔeTT\T ø£*–

uÛÑ÷$T n+‘·{≤ yê´|æ+∫ j·TTqï≥T¢ yê]øÏ >√#·]düTÔ+~.

n≥Te+{Ï yê]øÏ <XeTT˝Àì e´≈£îÔ\T kÕ«s¡ú|üs¡‘·«eTT‘√

ì+&çqyês¡>∑TqT. ‘·eT n_Ûs¡T#·T\qT kÕ~Û+#·Tø=qT≥≈£î

Page 17: Jateeya samykyatha

15

b˛{°|ü&ÉT e´≈£îÔ\T>±q÷ ø£ì|æ+#·s¡T. eT‘· Á|üuÛ≤eeTT‘√

n≥Te+{Ï n+‘·sY <äèwæº ø£*–q, e´≈£îÔ\T ndü+U≤´ø£eTT>±

»ìàùdÔH ì»yÓTÆq C≤rj·T düyÓTÆø£ ‘· kÕ<Ûä eTe⁄‘·T+~. `

Çø£ Ç‘·s¡ @ e÷s¡ZeTT <ë«sêq÷ n~ kÕ<Ûä |ü&É<äT.

á n+XeTTô|’ kÕ«$TJ uÛ≤yê\ Á|ü‘´ø£‘· @eT+fÒ

ˇø£ <X|ü⁄ |ü]~Û À Bì ÄeX´ø£‘· kÕ<Ûä eT>∑T≥`Ä#·s¡D

jÓ÷>∑´eT>∑T≥j˚T ø±ø£ $X¯«düyÓTÆø£´‘· ô|’ ≈£L&Ü á

uÛ≤eeTT\ Á|üuÛ≤eeTT ñ+≥T+~. á uÛ≤eeTT\‘√ ø£\

n+‘·sê®rj·T dü+düú @B Ä$s¡“¤$+#·ø£ eTTqTù| kÕ«MTJ

á $<Ûä+>± nHêïs¡T. ªªn+‘·sê®rj·T dü+düú\T, n+‘·sê®rj·T

$TÁXeTeTT\T, n+‘·sê®rj·T #·≥ºeTT\T áHê{Ï eTTK´

ÄeX´ø£eTT\T.µµ C≤rj·T düyÓTÆø£ ‘·ô|’ kÕ«MTJ uÛ≤yê\T

Ä >∑eT´eTT yÓ’|ü⁄q≈£î yj·TT n&ÉT>∑T\T e÷Á‘·yT.

Ç|ü⁄&ÉT eTq≈£î ø£*π> dü+<˚Vü≤+ ` ªªm≥Te+{Ï

eT‘·yÓTÆ‘ á düyÓTÆø£ ‘·qT kÕ~Û+#·>∑\T>∑T‘·T+~?µµ $_Ûqï

es¡íeTT\÷, eT‘·eTT\÷, düVü≤JeqeTT ø=qkÕ–+#˚ á

<XeTT˝À ˇø£ eT‘·eTTqπø ÁbÕ<Ûëq´‘· ì∫Ã, ÄeT‘·eTTH

n+<ä]˝À ◊ø£´‘ê kÕ<Ûäq≈£î|üjÓ÷–+#·T≥e\q $»j·T

Page 18: Jateeya samykyatha

16

yÓTqï{Ïø° kÕ~Û+#·ã&É<äT. kÕ«$TJ á $<Ûä+>± n+{≤s¡T.

``ªª<ëìï y<ë+‘· eTq+&ç, eTs=ø£{Ï Äq+&ç ø±˙ n<Ó’«‘·yT

eT‘·eTTq≈£L, Ä˝À#·q≈£L, ∫e]e÷≥ (eT÷\eTT)

nqTq~ dü‘· eTT. <ëì Ä<Ûës¡eTT˝ÀH, Ä kÕúsTT qT+&ç

e÷Á‘·yT me¬s’Hê nìï eT‘·eTT\q÷, ‘Ó>∑\q÷ Áù|eT‘√

#·÷&É>∑\s¡T. n< C≤„qÁ|üø±XeTT>∑\ uÛ≤$e÷qyê[ jÓTTø£ÿ

eT‘·eTì Hê $XÊ«düeTT. Ç‘·s¡ C≤‘·T\ø£qï eTT+<äs¡ <ëìì

bı+~q U≤´‹`Væ≤+<äTe⁄\πø <ä≈£îÿqT>±ø£!µµ Äj·Tq Ç+ø±

á $<Ûä+>± n+{≤s¡T. ªªeTq+ e÷qyê[ì m≥Te+{Ï

Á|ü<XeTTq≈£î rdüT≈£î yÓfió<ëeTqT≈£î+≥THêïeT+fÒ n#·≥

y<äeTT\÷ e⁄+&ÉeP, u…’_\÷ e⁄+&É<ä÷, KTsêq÷ e⁄+&ÉÉ<äT.

◊Hê y<äeTT\q÷ u…’_\Tq÷, KTsêqTq÷ düeTq«j·T|ü]#

XøÏÔì kÕ~Û+#·e\dæe⁄+≥T+~. ˇπø eT‘·eTT jÓTTø£ÿ $_Ûqï

e´ø°Ôø£s¡D˝Ò $$<Ûä eT‘·eTT\˙, Ä eT‘·y˚T @ø£‘·«eT˙,

e÷qyê[øÏ uÀ~Û+#·ee\dæq n>∑‘·´eTTqï~. n|ü⁄&ÉT

Á|ü‹e´ø°Ô ‘·qø£qTyÓ’q e÷s¡ZeTTqT mqTïø=qe#·TÃqT.µµ á

düeTq«j·T eT+fÒ Ç+‘·≈£î eTT+<äT #·]Ã+∫q $<ÛäeTT>±

ìØ®e eT‘·uÛ≤eeTT\qT Ç#·≥ qT+&ç, n#·{Ï qT+&û

Page 19: Jateeya samykyatha

17

d”«ø£]+#·T≥ nqT e´s¡ú Á|üj·T‘·ïeTT ø±<ä÷, Òø£ Á|ü»\qT

ˇø£ eT‘·+ qT+&ç eTs=ø£ eT‘·eTTq≈£î e÷s¡TŒ s¡Vü≤dü

Á|ükÕÔeqj·T÷ ø±<äT. eTs=ø£#√≥ eTs¡\ eTs¡\ kÕ«MTJ

H=øÏÿ eø±ÿDÏ+∫q~. @eTì n+fÒ ◊ø£ ‘· ø√dü+ Væ≤+<äTe⁄

` eTVü≤àBj·TTì>±qT ˝Òø£ Ŭø’düÔe⁄ì>±qT ˝Òø£ uÖ<äT∆\T

Væ≤+<äTe⁄\T>±qT e÷s¡e\dæq nedüs¡+ Ò<äT. n+‘ø±<äT

n≥Te+{Ï eT‘·e÷]Œ&ç e\q e´≈ £î Ô\≈ £îV ü‰ì

ø£\TZ≥jTø±ø£ <X+ yÓTT‘êÔìøÏ ≈£L&Ü n~ Vü‰ìø£s¡+.

ø±˙ eT‘·eTT\˙ï @ø£‘·«eTH $•wüº eT‘·eTT jÓTTø£ÿ

$$<Ûä e´ø°Ôø£s¡D\T nqT $wüj·TeTTqT e÷qe⁄\≈£î

uÀ~Û+#·T≥ m˝≤ ? eTs=ø£#√≥ kÕ«MTJ Ç˝≤ n+{≤s¡T,

ªª$X´»˙qyÓTÆq eT‘·+ >∑T]+N, $$<Ûä ‘Ó>∑\ eT<Ûä k˛<äs¡

uÛ≤eeTT >∑T]+N, Á|ü|ü+#·+˝Àì @ <XeTT˝ÀHÓ’Hê Ä˝À#·q

kÕ–+∫ #·]Ã+#·T≥≈£î #ê˝≤ ø±\eTTq≈£î |üPs¡«y˚T á

ø£\ø£‘êÔ q>∑sêìøÏ <ä>∑Zs¡>± Äj·Tq JeqeT+‘ê düs¡«eT‘·

eTVü‰düuÛÑ nq<ä–q ˇø£e´øÏÔ ìedæ+#ês¡Tµµ á e´øÏÔ

ªªlsêeTø£èwüßí\Tµµ. n+<äT#˚‘· X¯øÏ Ôì e´s¡ú|üs¡#·Tø=qø£

nq´eT‘·eTT\˝À Á|üy•+#·T≥ nqT Vü‰ì ø£\T>∑ø£ eTTqTù|

Page 20: Jateeya samykyatha

18

Á|ü‹ e´øÏÔ eTT+<äs¡ lsêeTø£èwüßíì J$‘·eTT Á|ü‹bÕ~+#·

e …qT. <ëìe\qH Á|ü»\T Bìì ns¡ú+ #düTø√>∑\T>∑T‘ês¡T.

n+‘˚ø±ø£ eT‘·+ ù|]≥ »]π> ø£\Vü≤eTT\˙ï |üP]Ô>±

düeTdæb˛‘êsTT.µµ

y<ë+‘·eTTqT kÕ«$TJ uÛ≤$eT‘·eTT>± ù|s=ÿHêï,

<ëì˝À Ä#·s¡D XSq´‘· Äj·Tq <äèwæºì ‘·|æŒ+#·Tø√ Ò<äT.

á $wüj·T+ >∑T]+∫ Äj·Tq á $<Ûä+>± n+{≤s¡T.

ªªe÷qyê[ n+‘·{Ï πø <äèw溑√ #·÷dü÷Ô ‘·eT Ä‘·à>±H

uÛ≤$+# n<Ó’«‘· Ä#·s¡D Væ≤+<äTe⁄\+<ä]˝Àq÷ Ç+ø£q÷

ô|+bı+<äe\dæ j·TTqï~.µµ

eTs=ø£e+ø£ eTq nqTuÛÑe+˝À ‘˚*q<˚eT+fÒ

<Ó’q+~q J$‘· kÕúsTT˝À #Ó|ü⁄Œø√<ä–q~>± á düe÷q‘·«eTT

yÓ’|ü⁄q≈£î e∫Ãq eT‘·eTT @<Ó’Hê ñqï<ä+fÒ n~ ãVüQX

á uÛ≤eeTT\˝Àì ˝À‘Ó’q ns¡∆eTT\T kÕ<Ûës¡DeTT>±

‘ Ó*j·Tø £ e∫Ãj·TT+≥T+~. ø±˙ V æ≤+<äTe⁄\ø °

$wüj·TeTT\T n˙ï düŒwüºeTT>± >√#·]kÕÔsTT. @~ @eTsTTHê

Ä $<Ûä+>± <ä>∑Zs¡≈£î e∫Ãqyês¡T ÇkÕ¢yéT eT‘· nqTj·÷

j·TT˝Ò!µµ

Page 21: Jateeya samykyatha

19

n+<äT#˚‘· nqTcÕ˜q |üs¡yÓT Æq ÇkÕ¢yéT eT‘·

düVü‰j·TeTT ˝Òø£ y˚<ë+‘·|ü⁄ dæ<ë∆+‘·eTT\T m+‘·

eTH√Vü≤s¡yÓTÆq$ nsTTHê, n<äT“¤‘·yÓTÆq$ nsTTHê »q

u≤VüQfi´eTTq≈£î n$ |üP]Ô>± e´s¡úeTsTTqy ne⁄‘êsTT

nqT $wüj·TeTT K∫Ñ·eTT>± ‘ Ó\Td üT Ô+~.

$yø±q+<äkÕ«$T ‘·q uÛ≤eeTT\˝Àq÷, |üì˝Àq÷, dü‘·

dü+<Ûä‘· Àq÷ düeTyÓTÆq <äè&ÛÉ‘·«eTTqT ø£*– j·TT+{≤s¡T.

eTVü≤à<é düsêúsY VüQHéøÏ 1898˝À Áyêdæq ø£ ÒK˝À C≤rj·T

düyÓTÆø£ ‘· eT]j·TT Ç+‘·≈£î eTT+<äT #·]Ã+∫q $<Ûä+>±

<ëì |ü⁄s√_Ûeè~∆ >∑T]+∫ e÷≥˝≤&ÉT‘·÷ kÕ«$TJ á ÁøÏ+~

dæ<ë∆+‘·eTTqT Á|ü‹bÕ~+#ês¡T. ªªeTq e÷‘·èuÛ Ñ÷$T

ÁX‚j·TdüT‡ø√dü+ ¬s+&ÉT eTVü≤√qï‘· dæ<ë›+‘·eTT …’q Væ≤+<ä÷,

ÇkÕ¢yéT\ ø£\sTTø£ ø±yê* y<ë+‘·|ü⁄ yÓT<ä&ÉT, ÇkÕ¢yéT XØs¡eTT

` Çy ÄXÊ øÏs¡DeTT\T.µµ

Hê eTH√ #·≈£åîe⁄\‘√ á >∑+<äs¡ >√fi|ü⁄ |ü]dæú‘·T\

qT+&ç, b˛sê≥eTT\ qT+&ç, Á|üø±Xe+‘·yÓTÆq, nCÒj·TyÓTÆq

|ü]|üPs¡í uÛ≤$ uÛ≤s¡‘·<X+ y<ë+‘·|ü⁄ yÓT<ä&ÉT‘√q÷, ÇkÕ¢yéT

XØs¡eTT‘√q÷ ñ<䓤$düTÔqï≥T¢ <ä]ÙdüTÔHêïqT.µµ

Page 22: Jateeya samykyatha

20

y˚<ë+‘·|ü⁄ yÓT<ä&ÉT, ÇkÕ¢yéT X¯Øs¡eTT @ ˇø£ÿ

Væ≤+<äTe⁄q≈£î eTVü≤àBj·TTq≈£î #Ó+~q$ø±e⁄. @ ˇø£ÿ

e´øÏÔø° #Ó+~qM ø±e⁄. á uÛ≤eeTTq≈£î ns¡ú+ @eT+fÒ á

eTVü≤√qï‘· <˚X¯eTTq≈£î Á|ü‹ì<ÛäT˝…’q »q u≤VüQfi¯´|ü⁄

yÓT<ä&ÉT\˙ï y<ë+‘·|ü⁄ n<Ó’«‘· uÛ≤eeTT\‘√ ì+|üã&ÉT>±ø£!

n+‘ø±ø£ y<ë+‘·|ü⁄ n<Ó’«‘· dæ<ë›+‘·eTT\qT Ä#·s¡D≤‘·à

ø£eTT>± s¡÷bı+~+#·T#·÷. kÕ+|òæTø£ düe÷q‘·«eTTqT

ô|+bı+~+#·T ÇkÕ¢yéT eT‘· dæ<ë∆+‘·eTT\T á eTVü≤√qï‘·

<X|ü⁄ uÛ≤e XØs¡ eT>∑T>±ø£!

n$ C≤rj·T, kÕ+|òæTø£ |üs¡+>± <Ó’q+~ø£ J$‘·+˝À

Á|ü‹_+_Û+#·e …qT. n|ü⁄& C≤rj·T düyÓTÆø£ ‘· kÕ<Ûä eTe⁄

‘·T+~. Ç+‘·ø£qï ys¡T e÷s¡ZeTT Ò<äT.µµ C≤rj·T düyÓTÆø£ ‘·qT

düŒ]Ùdü÷Ô kÕ«$TJ ‘Ó*|æq uÛ≤eeTT\T, rs¡TŒ Ç<. áHê{Ϭø’

Hê M{Ïì Ä#·]ùdÔ <X ÁX‚j·TdüT‡ ‘·«]‘·>∑‹q #≈£Ls¡T‘·T+~.

.................

Page 23: Jateeya samykyatha

$XÊK|ü≥ï+ $yø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*

ùdyêø±s¡ Áø£e÷\T : düº&ûdü]ÿ Ÿ‡ (m.j·TT. Ç+»˙]+>¥ ø±´+|üdt,

>∑÷sêÿ …’Hé, mHé.m.&ç., eTTs¡∞q>∑sY Á|üXÊ+‹ bÕsYÿ, n&É$es¡+

>∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\, ÄHé˝…’Hé˝À Skype <ë«sê ìs¡«Vü≤D),

u≤\u≤*ø£\≈£î $yø£yêVæ≤ì (u≤\$Vü‰sY) ìs¡«Vü≤D, j·TTe»q

•ø£åD≤ •_sê\T, s¡ø£Ô<ëq •_sê\T, esYÿcÕ|ü⁄\T, o\ìsêàD

Á>∑+<∏ë\ Á|ü#·Ts¡D, $y˚ø±q+<äTì bò˛{À m–®_wüHé ìs¡«Vü≤D

yÓTT<ä\>∑Tq$.

eTVü‰eT+&É* ‘Ó\T>∑T Á|ü#·Ts¡D\T : • eTVü‰eT+&É* \ø£å eTT

eT]j·TT ø±s¡ Áø£eTeTT\T • uÛ≤s¡rj·T j·TTe‘· - $yø±q+<äT&ÉT

• C≤rj·T düyÓTÆø£ ‘· ` kÕ«$T $yø±q+<ä • $<ë´]ú Àø±ìøÏ

#·Tø±ÿì • o\ìsêàD $<ÛëqeTT • e÷qdæø£ @ø±Á>∑‘· m+<äT≈£î

m˝≤? • ‘ê´>∑eTT `ùde • kÕ«$T $yø±q+<äTì e÷s¡ZeTT˝À

düeTdü \ |ü]cÕÿs¡+ • eTVü‰eT+&É* uÛ≤eeTT eT]j·TT |ü<ä∆‹

• eTq yês¡dü‘·« yês¡<ÛäT\T • MTs¡T Hêj·T≈£î\T ø±<ä\#·T

≈£îHêïsê! • j·TTe‘·s¡+ düeTdü `<ëì |ü]cÕÿs¡+

$y˚ø£ uÛ≤s¡‹ : nœ\uÛ≤s¡‘· $yø±q+<ä j·TTe eTVü‰eT+&É*,

Ä+Á<ÛäÁ|ü<XŸ $uÛ≤>∑+ ‘·s¡|ü⁄q $yø£uÛ≤s¡‹ nqT Á‘Ó’e÷dæø£ |üÁ‹ø£

VVYM yê]# Á|ü#·T]+#·ã|ü&ÉT#·Tqï~.

Page 24: Jateeya samykyatha

eTVü‰eT+&É* Á|ü<ÛëH√<›X´eTTuÛ≤s ¡rj·T d ü+d üÿè‹˝Àì nq+‘·y ÓT Æq J$‘·

eT÷\´eTT\qT, kÕ«$T $yø±q+<ä ìπsú•+∫q o\ Á|ü<Ûëq, e÷qe

ìsêàD ÄXj·TeTT\‘√ j·TTe≈£î\qT ñ‘Ô»|üs¡∫ C≤rj·T ìsêàD

ø±s¡ Áø£eTeTT˝À ìkÕ«s¡ú, ìsê&É+ãs¡ ùdyê XøÏÔ‘√, $X«e÷qe ø£fi≤´D

ø±+ø£å‘√ yês¡T |üì#˚j·TT≥≈£î eT]j·TT düeTÁ>∑ e÷qe düe÷»

ø£\Œq≈£î yê]ì düT•øÏå‘·T\ CÒj·TT≥jT. á dü+düú ø±s¡ πøåÁ‘·eTT

Äùd‘·T Væ≤eTe‘Y |üs¡ +‘· uÛ≤s¡‘·<XeTT.

National Integration and Swami Vivekananda (Telugu)First Published Dec, 1994 (1000 Copies)

1st Reprint Nov, 2013 (2000 Copies)

Price : Rs. 4.00

National Integration and Swami Vivekananda (Telugu) ISBN : 978-81-86974-79-7

Published by Sri N. Lakshmi Narayana (President,

Visakhapatnam Vivekananda Yuva Mahamandal) on behalf

of Akhil Bharat Vivekananda Yuva Mandamandal, Bhuban

bhavan, Balaram Dharma Sopan (P.O.), Khardaha, North

24 Parganas, West Bengal - 700 116. Ph: 033-23506898,

23524714. www.abvym.org e-mail: [email protected]

Printed at Sathyam Offset Imprints, # 49-28-5,

Madhuranagar, Visakhapatnam. Ph. 2735878

Sath

yam

984

999

653

8