jawani kaise guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

of 50 /50

Author: ahmed3604

Post on 15-Jul-2015

75 views

Category:

Spiritual


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?
Page 2: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼ ÜU¢ ²ïã Ï¢²¢Ý }¢…çH„ï

¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è) Ýï ©Îêü …GÏ¢¢Ý }¢ïæ ÐïࢠçÜU²¢ ãñ J}¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è) Ýï §„ Ï¢²¢Ý ÜU¢ï çã‹Îè ÚS}¢éH

¶G¼G }¢ïæ ¼Ú¼èÏ¢ Îï ÜUÚ ÐïࢠçÜU²¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ „ï ࢢ»¥GÜUÚ±¢²¢ ãñ J §„ }¢ïæ ¥x¢Ú çÜU„è …x¢ã ÜU}¢è Ï¢ïà¢è Т»æ ¼¢ï }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ÜU¢ï (Ï¢ …GÚè¥G» }¢v¼êÏ¢, §ü-}¢ï§H ²¢ SMS) }¢éœ¢GH¥G ÈGUÚ}¢¢ ÜUÚ „±¢Ï¢ÜU}¢¢§²ï J

Ú¢çÏ¢¼G¢ : }¢…çH„ï ¼Ú¢ç…}¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è) }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢, ç„HïvÅïÇ ã¢©„, ¥çHÈGU ÜUè

}¢çS…Î ÜUï „¢}¢Ýï, ¼èÝ ÎÚ±¢…G¢, ¥ãG}¢Î¥¢Ï¢¢Î-1, x¢é…Ú¢¼MO. 9374031409 E-mail : [email protected]

çÜU¼¢Ï¢ ÐÉGÝï ÜUè Îé¥G¢¥…G : à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜUG¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï „é‹Ý¼, Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è, ãG…GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢}¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢„ ¥Gœ¢G¢Ú ÜUG¢çÎÚè Ú-…G±è

ÎèÝè çÜU¼¢Ï¢ ²¢ §SH¢}¢è „Ï¢ÜUG ÐÉGÝï „ï ÐãHï …ñGH }¢ïæ Îè ãé§ü Îé¥G¢ ÐÉGHèç…²ï …¢ï ÜéUÀ ÐÉGïæx¢ï ²¢Î Úãïx¢¢ J Îé¥G¢ ²ïã ãñ :

¼Ú…}¢¢ : »ï ¥ËH¢ã ! ã}¢ ÐÚ §GË}¢¢ï çãGv}¢¼ ÜïU ÎÚ±¢…Gï ¶¢ïH Îï ¥¢ñÚ ã}¢ÐÚ ¥ÐÝè ÚãG}¢¼ Ý¢ç…GH ÈUGÚ}¢¢ ! »ï ¥G-…G}¢¼ ¥¢ñÚ Ï¢é…Géx¢èü ±¢Hï J

Ý¢ïÅ : ¥Ã±H ¥¢ç¶GÚ »ÜU »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎ à¢ÚèÈUG ÐÉG Hèç…²ï J¼G¢çHÏ¢ï x¢G}¢ï }¢ÎèÝ¢± Ï¢ÜUGè¥G± }¢çxGÈUGÚ¼13 à¢Ã±¢HéH }¢éÜUÚü}¢ 1428 çã.

A-1

www.dawateislami.net

Page 3: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼à¢ã‹à¢¢ãï }¢ÎèÝ¢, ÜGUÚ¢Úï ÜGUËÏ¢¢ï S¢èÝ¢, S¢¢çãGÏ¢ï }¢é¥Gœ¢GÚ

ÐS¢èÝ¢ 6 ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï ¥G¢çÈGUIJ¼ çÝà¢¢Ý ãñ :“»ï H¢ïx¢¢ï ! Ï¢ïà¢ÜU ¼é}¢ }¢ï´ S¢ï Ï¢Ú¢ïÁ¢Gï çÜGU²¢}¢¼ ©S¢ ÜUè Îãìࢼ¢ï´ ¥¢ñÚçãGS¢¢Ï¢ çÜU¼¢Ï¢ S¢ï Á¢ËÎ ÝÁ¢¢¼ ТÝï ±¢H¢ ±¢ïã à¢wGS¢ ã¢ïx¢¢, çÁ¢S¢ ÝïÎ鋲¢ }¢ï´ }¢éÛ¢ ÐÚ ÜUS¢Ú¼ S¢ï ÎéMÎ ÐÉG¢ ã¢ïx¢¢ J”

ãGàÚ ÜUè ¼è-Úx¢è çS¢²¢ãè }¢ï´ ÝêÚ ãñ, à¢}»G ÐéÚ çÁ¢G²¢ ãñ ÎéMÎÀ¢ïçÇG²¢ï }¢¼ ÎéMÎ ÜU¢ï ÜU¢ÈGUè Ú¢ãï Á¢‹Ý¼ ÜU¢ ÚãÝé}¢¢ ãñ ÎéMÎ<

Á¢±¢Ýè ÜUè ¼H¢à¢çãGÜU¢²¼ Ï¢²¢Ý ÜUè Á¢¢¼è ãñ çÜU »ÜU Ï¢êÉG¢ à¢wGS¢ ÜUãè´

S¢ï x¢éÁ¢GÚ Ú㢠‰¢¢, Ï¢éÉG¢Ðï ÜUè ±Áã S¢ï ©S¢ ÜUè ÜU}¢Ú §S¢ ÜGUÎÚÛ¢éÜUè ãé§ü ‰¢è çÜU Ó¢H¼ï ãé» ²êæ Hx¢¼¢ ‰¢¢ çÜU ²ïã Ï¢êÉG¢ à¢wGS¢

à¢ñ¼G¢Ý H¢¶ S¢éS¼è çÎH¢» ²ïã çÚS¢¢H¢ }¢éÜU}}¢H ÐÉGHèçÁ¢²ï J ¥Á¢í¢ï S¢±¢Ï¢ ÜUè ΢ñH¼ ТÝï ÜïU S¢¢‰¢S¢¢‰¢ Á¢±¢Ýè ÜUè §GÏ¢¢Î¼ ¥¢ñÚ §S¢ ÜUè ÜGUÎí ± ¥ãç}}¢Ä²¼Á¢¢ÝÝï ÜU¢ }¢¢ñÜGU¥G ç}¢Hïx¢¢ J

1

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

www.dawateislami.net

Page 4: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ©S¢ ÐÚ ÎS¢ ÚãG}¢¼ï´ |¢ïÁ¢¼¢ ãñ J

Á¢G}¢èÝ S¢ï ÜéUÀ ¼H¢à¢ ÜUÚ Ú㢠ãñ J »ÜU Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÜU¢ï }¢S¶GÚèS¢êÛ¢è ¥¢ñÚ ÜUãÝï Hx¢¢ : Ï¢ÇGï ç}¢²¢æ ! v²¢ ¼H¢à¢ ÜUÚ Úãï ã¢ï ? Ï¢¢¼¥x¢Ó¢ïü x¢GéSS¢¢ çÎH¢Ýï ±¢Hè ‰¢è }¢x¢Ú ©S¢ Ï¢êÉGï Ýï S¢Ï¢í ± Ï¢Ú΢༥¢ñÚ S¢}¢Û¢Î¢Úè ÜU¢ ÜU}¢¢H }¢éÁ¢G¢-ãÚ¢ çÜU²¢ ¥¢ñÚ ¼G‹Á¢G ÜïU §S¢Á¢GãÚèHï ÜU¢æÅï ÜïU Á¢±¢Ï¢ }¢ï´ çÈGURU ¥æx¢ïÁ¢G }¢-ÎÝè ÈêUH ÐïࢠÜUÚ¼ïãé» ÈGUÚ}¢¢²¢ : “Ï¢ïÅ¢ ! }¢ñ´ ¥ÐÝè Á¢±¢Ýè ¼H¢à¢ ÜUÚ Úã¢ãêæ J” ¼è¶ï Á¢é}Hï ÜU¢ ²ïã ç¶GH¢ÈGïU ¼±vGÜGU¢ï¥G ãGñÚ¢Ý ÜéUÝ Á¢±¢Ï¢S¢éÝ ÜUÚ ±¢ïã Ý¢ñ Á¢±¢Ý Ó¢¢ñæÜU¢ ¥¢ñÚ ÜUãÝï Hx¢¢ : Ï¢¢Ï¢¢ Á¢è ! ¥¢ÐÜUè Ï¢¢¼ S¢}¢Û¢ Ýãè´ ¥¢§ü, v²¢ Á¢±¢Ýè |¢è ÜU|¢è ÉêæÇè Á¢¢ S¢ÜU¼èãñ ? ¥¢ñÚ v²¢ ²ïã »ÜU ÎzG¥G¢ x¢é}¢ ã¢ï ÜUÚ çÈUÚ ÜU|¢è çÜUS¢è ÜU¢ïç}¢Hè ãñ ? ÈGUÚ}¢¢²¢ : Ï¢ïÅ¢ ! ²ïãè ¼¢ï ¥zGS¢¢ïS¢ ãñ çÜU Á¢Ï¢ Á¢±¢ÝèÜUè Ýï’}¢¼ }¢ïÚï ТS¢ ‰¢è ©S¢ ±vG¼ §S¢ ÜUè ТS¢Î¢Úè Ý ÜUÚ S¢ÜU¢¥¢ñÚ ¥¢Á¢ Á¢Ï¢ }¢ñ´ §S¢ S¢ï 㢉¢ {¢ï Ï¢ñÆ¢ ¼Ï¢ §S¢ ÜUè ¥ãç}}¢Ä²¼ÜU¢ »ãGS¢¢S¢ ãé±¢ J ÜU¢à¢ ! }¢éÛ¢ï Á¢±¢Ýè ÜU¢ Á¢G}¢¢Ý¢ »ÜU Ï¢¢Ú çÈUÚç}¢H Á¢¢¼¢ ¼¢ï }¢¢Á¢Gè }¢ï´ ã¢ïÝï ±¢Hè x¢G-Hç¼G²¢ï´ ¥¢ñÚ ÜU¢ï¼¢çã²¢ï´ ÜUè¼H¢ÈGUè ÜUÚ¼¢ ¥¢ñÚ wG¢êÏ¢ çÎH Hx¢¢ ÜUÚ ¥ËH¢ã 1 ÜUè§GÏ¢¢Î¼ ÜUÚ¼¢ J

²¢’Ýè 㢻 ÜU¢à¢ ! }¢ïÚè Á¢±¢Ýè ÜU|¢è ÐHÅ ÜUÚ ¥¢¼è, ¼¢ï }¢ñ´ ©S¢ ÜU¢ïÏ¢¼¢¼¢ çÜU Ï¢éÉG¢Ðï Ýï }¢ïÚï S¢¢‰¢ v²¢ S¢éHêÜU çÜU²¢ J

çÈUÚ »ÜU ¥¢ãï S¢Îü çÎHï ÐéÚÎÎü S¢ï ¶è´Ó¢è ¥¢ñÚ ÜU㢠:

2

www.dawateislami.net

Page 5: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ©S¢ à¢wGS¢ ÜUè Ý¢ÜU ¶G¢ÜU ¥¢HêÎ ã¢ï çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢}¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ã¢ï ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉGï J ( )

¥zGS¢¢ïS¢ S¢Î ¥zGS¢¢ïS¢ ! }¢ñ´ ¥ÐÝè Á¢±¢Ýè ÜUè ΢ñH¼ HéÅ¢ Ï¢ñÆ¢,HïçÜUÝ “¥Ï¢ ÐÀ¼¢» v²¢ ã¢ï±¼ Á¢Ï¢ çÓ¢çÇG²¢æ Ó¢éx¢ x¢§æü¶ï¼ J” }¢ñ´ Ýï Á¢±¢Ýè ÜUè Ý¢ ÜGUÎíè ÜUè, ©S¢ ±vG¼ ÝïÜUè ÜUè Ý¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè ÜU¢ï§ü ¼Ä²¢Úè ÜUè ¥¢ñÚ ²êæãè }¢ïÚè Á¢±¢Ýè x¢GzGH¼ ÜïUçÏ¢S¼Ú ÐÚ S¢¢ï¼ï x¢éÁ¢GÚ x¢§ü J

çÎÝ |¢Ú ¶ïH¢ï´ }¢ï´ ¶G¢ÜU ©ÇG¢§ü H¢Á¢ ¥¢§ü Ý Á¢GÚ¢ïZ ÜUè ãæS¢è S¢ïà¢Ï¢ |¢Ú S¢¢ïÝï ãè S¢ï x¢GÚÁ¢G ‰¢è ¼¢Ú¢ï´ Ýï ãÁ¢G¢Ú Î¢æ¼ ÐèS¢ï

(ãG΢§ÜGïU Ï¢çwGà¢à¢)¥Ï¢ Á¢Ï¢ çÜU Ï¢éÉG¢Ð¢ ¼G¢Úè ã¢ï x¢²¢, ¼¢ï çS¢¤GãG¼ ÜU}¢Á¢G¢ïÚ

¥¢ñÚ çÁ¢S}¢ H¢x¢GÚ ã¢ï x¢²¢, ÜUSÚ¼ï §GÏ¢¢Î¼ ÜU¢ ࢢñÜGU ¼¢ï Ðñ΢ ãé±¢HïçÜUÝ Ï¢éÉG¢Ðï ÜïU S¢Ï¢Ï¢ ãG¢ñS¢H¢ S¢¢‰¢ À¢ïÇG x¢²¢ J

çÈUÚ ±¢ïã Á¢G§üGÈGéUH ©G}¢í à¢wGS¢ ©S¢ Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÐÚ§ç‹ÈGUÚ¢Îè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚ¼ï ãé» ÜUãÝï Hx¢¢ : Ï¢ïÅ¢ ! ¥ËH¢ã1 ÜïU ÈGUÁGH¢ï »ãGS¢¢Ý S¢ï ¼é}¢ ¥|¢è Ý¢ñ Á¢±¢Ý ã¢ï, §S¢ S¢ïÈGU¢»Î¢ ©Æ¢ H¢ï, §GÏ¢¢Î¼ ÐÚ ÜU}¢Ú Ï¢S¼¢ ã¢ï Á¢¢¥¢ï, ÜU}¢Ú Û¢éÜUÝïS¢ï ÐãHï ÚÏ¢ ¼¥G¢H¢ ÜïU ãGéÁG¢êÚ S¢Ú ÜU¢ï Û¢éÜU¢ H¢ï, ±ÚÝ¢ Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´}¢ïÚè ¼GÚãG ÜU}¢Ú Û¢éÜU¢» Á¢±¢Ýè ÜU¢ï ¼H¢à¢ ÜUÚ¼ï çÈUÚ¢ïx¢ï HïçÜUÝãGSÚ¼¢ï Ý΢}¢¼ ÜïU çS¢±¢ ÜéUÀ Ý ç}¢Hïx¢¢ J ÜUÈGïU ¥zGS¢¢ïS¢ }¢H¼ïÚã¢ïx¢ï HïçÜUÝ ã¢‰¢ ÜéUÀ Ý ¥¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ãG¢H¢¼ ÜU¢ ÜéUÀ §S¢¼GÚãG „ï S¢¢}¢Ý¢ ã¢ïx¢¢ : “Ï¢Ó¢ÐÝ ¶ïH }¢ï´ ¶¢ï²¢, Á¢±¢Ýè Ýè´Î|¢Ú S¢¢ï²¢, Ï¢éÉG¢Ð¢ Îï¶ ÜUÚ Ú¢ï²¢ J”

§S¢ }¢éçàÈGUÜGU¢Ý¢ ¥¢ñÚ Ý¢çS¢ãG¢Ý¢ ¥‹Î¢Á¢Gï x¢ézG¼-x¢ê ¥¢ñÚ

3

www.dawateislami.net

Page 6: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ Î„ }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGï ¥ËH¢ã ©S¢ ÐÚ S¢¢ï ÚãG}¢¼ï´ Ý¢ç…GH ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J

§ç‹ÈGUÚ¢Îè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜïU }¢-ÎÝè ÈêUH¢ï´ ÜUè ¶GéàÏ¢ê Ýï ©S¢ Ý¢ñ Á¢±¢ÝÜïU çÎH¢ï çÎ}¢¢x¢G ÜU¢ï }¢é¥Gœ¢GÚ ¥¢ñÚ ©S¢ï Ï¢ïãGÎ }¢é-¼¥çSS¢Ú çÜU²¢ J‰¢¢ïÇGè ÎïÚ ÐãHï ©S¢ Ï¢êÉGï ÐÚ ¼G‹Á¢G ÜïU ¼èÚ Ó¢H¢Ýï ±¢H¢ Ý¢ñ Á¢±¢Ý§ç‹ÈGUÚ¢Îè ÜU¢ïçà¢à¢ S¢ï }¢é-¼¥çSS¢Ú ã¢ï ÜUÚ ¥Ï¢ ©S¢è Ï¢êÉGï ÜïUS¢¢}¢Ýï ¥¢ç²‹Î¢ ÜïU çH²ï Á¢±¢Ýè ÜUè ÜGUÎí ¥¢ñÚ ÐÚãïÁ¢G x¢¢Úè ÜUèçÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢Ú ÜUÚÝï ÜU¢ ¥Gãì΢ï Ðñ}¢¢Ý ÜUÚ Ú㢠‰¢¢ J

à¢ãÁ¢G¢Î» ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, }¢éçzG¼²ï ¥¢’Á¢G}¢ï çã‹Î }¢¢ñH¢Ý¢}¢éS¼GÈGU¢ ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý R ¥ÐÝï Ý¢’ç¼²¢ Îè±¢Ý “S¢¢}¢¢ÝïÏ¢çwGà¢à¢” }¢ï Á¢±¢Ýè ÜUè ÜGUÎí΢Ýè ÜU¢ ÎS¢ü Îï¼ï ãé» ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ :

çÚ²¢Á¢G¼ ÜïU ²ïãè çÎÝ ãñ´, Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ ÜUã¢æ çã}}¢¼Á¢¢ï ÜéUÀ ÜUÚÝ¢ ã¢ï ¥Ï¢ ÜUÚ H¢ï, ¥|¢è ÝêÚè Á¢±¢æ ¼é}¢ ã¢ï<§æüÅ ÜïU Á¢±¢Ï¢ }¢ï´ ÈêUH ÐïࢠÜUèçÁ¢²ï !}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Ï¢²¢Ý ÜU΢ü ÐéÚ çãGv}¢¼

çãGÜU¢²¼ ¥ÐÝï ΢}¢Ý }¢ï´ §GÏ¢í¼ ± ÝS¢èãG¼ ÜïU Ï¢ïࢠϢ㢠}¢-ÎÝèÈêUH çH²ï ãé» ãñ J ©Ý }¢ï´ S¢ï »ÜU }¢-ÎÝè ÈêUH ²ïã ãñ çÜU ¥x¢ÚÜU¢ï§ü ¥¢Ð S¢ï ¼‹ÜGUèÎè HãÁ¢¢ ²¢ ¼Gç‹Á¢G²¢ ڱIJ¢ ¥ÐÝ¢» ¼¢ï §æüÅÜU¢ Á¢±¢Ï¢ Љ‰¢Ú S¢ï ÎïÝï ÜïU Ï¢Á¢¢» S¢Ï¢í¢ï ¼ãG}}¢éH S¢ï ÜU¢}¢HèçÁ¢²ï J }¢¢ñÜGU¥G ÜUè }¢éÝ¢-S¢Ï¢¼ S¢ï ¥ãGìS¢Ý ¥‹Î¢Á¢G }¢ï S¢}¢Û¢¢ÝïÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ¥¢ñÚ Á¢GãÚèHï ÜU¢æÅ¢ï´ ÜïU Á¢±¢Ï¢ }¢ï´ }¢-ÎÝè ÈêUH Ðïà¢ÜUÚÝï ÜUè Úç±à¢ V }¢-ÎÝè ݼ¢§Á¢ S¢ï S¢ÚÈGUÚ¢Á¢G ÜUÚïx¢è

4

www.dawateislami.net

Page 7: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉG¢ ¼ãGÜGUèÜGU ±¢ïã ϢΠϢwG¼ ã¢ï x¢²¢ J

Ï¢çËÜU §S¢ }¢-ÎÝè }¢vGS¢Î ÜUè Ú¢ã }¢ï´ ¥¢S¢¢çݲ¢æ Ðñ΢ ÜUÚ ÜïU}¢-ÎÝè §ç‹ÜGUH¢Ï¢ Ï¢ÚТ ÜUÚ Îïx¢è çÜU “}¢éÛ¢ï ¥ÐÝè ¥¢ñÚS¢¢Úè Î鋲¢ ÜïU H¢ïx¢¢ï´ ÜUè §SH¢ãG ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚÝè ãñ J”V

¼ê ÐèÀï Ý ãÅÝ¢ ÜU|¢è »ï Œ²¢Úï }¢éÏ¢çËHx¢Gà¢ñ¼G¢Ý ÜïU ãÚ ±¢Ú ÜU¢ï Ý¢ÜU¢}¢ Ϣݢ Îï

(±S¢¢§Hï Ï¢çwGà¢à¢)<ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ¥G¢}¢ ÜUèçÁ¢²ï

}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! §S¢ ±¢çÜGU»G S¢ï ²ïã}¢-ÎÝè ÈêUH |¢è ç}¢H¢ çÜU }¢éS¢Ë}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ï S¢}¢Û¢¢Ýï ¥¢ñÚ “ÝïÜUèÜUè ΢’±¼” ¥G¢}¢ ÜUÚÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜU§S¢ }¢ï´ ¥ÐÝè ¥¢ñÚ Îèx¢Ú §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï´ ÜUè ÎèÝè ± Î鋲±è|¢H¢§²¢æ Тïà¢è΢ ãñ´, Á¢ñS¢¢ çÜU ТÚã 27 S¢ê-Ú¼éÁGÁ¢G¢çÚ²¢¼,¥¢²¼ Ý}Ï¢Ú 55 }¢ï´ ¥ËH¢ã 1 ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï ¥G¢Hèà¢¢Ý ãñ :

¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý : ¥¢ñÚS¢}¢Û¢¢¥¢ï çÜU S¢}¢Û¢¢Ý¢ }¢éS¢Ë}¢¢Ý¢ï´ÜU¢ï ÈGU¢»Î¢ Îï¼¢ ãñ J

}¢éÛ¢ï ¼é}¢ »ïS¢è ΢ï çã}}¢¼ ¥¢ÜGU¢ Îêæ S¢Ï¢ ÜU¢ï ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ¥¢ÜGU¢Ï¢Ý¢ ΢ï }¢éÛ¢ ÜU¢ï |¢è ÝïÜU ¶GSH¼ ÝçϢIJï ÚãG}¢¼, à¢ÈGUè»G ©}}¢¼<

5

www.dawateislami.net

Page 8: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ S¢éÏãG ± ࢢ}¢ ÎS¢ ÎS¢ Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜUÐÉG¢ ©S¢ï çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ïÚè à¢ÈGU¢¥G¼ ç}¢Hïx¢è J

}¢¼¢»G ±vG¼ ÜUè ÜGUÎí ÜUèçÁ¢²ï§S¢ çãGÜU¢²¼ S¢ï ²ïã |¢è м¢ Ó¢H¢ çÜU ±vG¼ ÜUè Ý¢ ÜGUÎíè

çÏ¢H ¥¢ç¶GÚ Ý΢}¢¼ H¢¼è ãñ, ¶GéS¢êS¢Ý ¥Ä²¢}¢ï Á¢±¢Ýè }¢ï´ Ï¢ïçÈGURUè, H¢ ÐÚ±¢ãè ¥¢ñÚ §Ý ãGS¢èÝ H}ãG¢¼ ÜUè Ï¢ï ÜGUÎíè Ï¢éÉG¢Ðï}¢ï´ ÐÀ¼¢±ï ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ Ϣݼè ãñ J v²êæ çÜU çÁ¢Ý ÜUè Á¢±¢Ýè ÜU¢S¢ÈGUÚ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜUè ¼¢ÚèçÜU²¢ï´ }¢ï´ x¢éÁ¢GÚ¼¢ ãñ Á¢Ï¢ ±¢ïã Ï¢éÉG¢Ðï ÜïU¥G¢H}¢ }¢ï´ ÝïçÜU²¢ï´ ÜUè Ú¢ïà¢çݲ¢ï´ ÜUè ¼GÚÈGU L¶G }¢¢ïÇG¼ï ãñ´ ¼¢ï Ï¢ãé¼ÎïÚ ã¢ï Ó¢éÜUè ã¢ï¼è ãñ ¥¢ñÚ ©S¢ ±vG¼ ¥¢Î}¢è ÜéUÀ ÜUÚÝ¢ |¢è Ó¢¢ãï¼¢ï çÁ¢S}¢ ± ¥¢’Á¢G¢ ÜUè ÜU}¢Á¢G¢ïÚè ¥¢ñÚ çS¢¤GãG¼ ÜUè ¶GڢϢè ãG¢ñS¢HïÐS¼ ÜUÚ Îï¼è ãñ, çHã¢Á¢G¢ Á¢Ï¢ ¼ÜU Á¢±¢Ýè ÜUè Ýï’}¢¼ ãñ ¥¢ñÚçS¢¤GãG¼ S¢H¢}¢¼ ãñ, ¼¢ï §S¢ ÜU¢ï x¢GÝè}¢¼ Á¢¢Ý¼ï ãé» çÁ¢G²¢Î¢ S¢ïçÁ¢G²¢Î¢ §GÏ¢¢Î¼ ¥¢ñÚ ¥ÓÀï ÜU¢}¢¢ï´ ÜUè ¥G¢Î¼ ÐÚ §çS¼ÜGU¢}¢¼ ТÝïÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ¥¢Á¢ ÝïçÜU²¢ï´ S¢ï Á¢è Ó¢éÚ¢ ÜUÚ,Ï¢çβ¢ï´ }¢ï´ çÎH Hx¢¢ ÜUÚ çã}}¢¼ ± S¢H¢çãGIJ¼ ¥¢ñÚ ±vG¼ ÜUèÝï’}¢¼ x¢æ±¢ Ï¢ñÆï ¼¢ï ÜUH ÐÀ¼¢±¢ ã¢ïx¢¢ HïçÜUÝ ©S¢ ±vG¼ ÜU¢ÐÀ¼¢Ý¢ ¥¢ñÚ ¥zGS¢¢ïS¢ S¢ï 㢉¢ }¢HÝ¢ çÜUS¢è ÜU¢}¢ Ý ¥¢»x¢¢ J±vG¼ ÜUè ¼ïÁ¢G ÚzG¼¢Ú {¢Ú ã}¢¢Úï HñH¢ï Ýã¢Ú (²¢’Ýè çÎÝ Ú¢¼) ÜU¢ïÜU¢Å¼è Ó¢Hè Á¢¢ Úãè ãñ, ±vG¼ ÜUè Hx¢¢}¢ ÜUÏ¢ çÜUS¢è ÜïU 㢉¢ ¥¢§üãñ ¥¢ñÚ ±vG¼ ÜUè x¢¢ÇGè S¢ï ÜU¢ñÝ ÜUãï çÜU Á¢GÚ¢ ¥¢çãS¼¢ Ó¢H ! ÐS¢¥¢Á¢ ±vG¼ ÜUè ÜGUÎí ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ §S¢ S¢ï ÈGU¢»Î¢ ©Æ¢§²ï ±ÚÝ¢çÈUÚ x¢²¢ ±vG¼ ²¢Î ¼¢ï ¥¢»x¢¢ }¢x¢Ú 㢉¢ Ý ¥¢»x¢¢ J

6

www.dawateislami.net

Page 9: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚÎéMÎ à¢ÚèÈGU Ý ÐÉG¢ ©S¢ Ýï Á¢ÈGU¢ ÜUè J

S¢Î¢ »ïGࢠ΢ñÚ¢æ çζ¢¼¢ Ýãè´x¢²¢ ±vG¼ çÈUÚ ã¢‰¢ ¥¢¼¢ Ýãè´<Á¢±¢Ýè ÜUè ¼¢’ÚèÈGU

΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU §à¢¢¥G¼è §Î¢Úï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH}¢ÎèÝ¢ ÜUè }¢yGÏ¢ê¥G¢ 1548 S¢ÈGUãG¢¼ ÐÚ }¢éà¼ç}¢H çÜU¼¢Ï¢“ÈGñUÁ¢G¢Ýï S¢é‹Ý¼” çÁ¢ËÎ ¥Ã±H S¢ÈGUãG¢ 713 ÐÚ ãñ : “Héx¢G¢¼ÜUè ÜéU¼éÏ¢ ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU (Ï¢¢çHx¢G ã¢ïÝï S¢ï Hï ÜUÚ) 30 ²¢ 40 Ï¢ÚS¢¼ÜU ¥¢Î}¢è Á¢±¢Ý Úã¼¢ ãñ, 30 ²¢ 50 Ï¢ÚS¢ Á¢±¢Ýè ¥¢ñÚÏ¢éÉG¢Ðï ÜU¢ ÎÚç}¢²¢Ýè ±vGÈGU¢ ²¢’Ýè ©{ïÇG ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU Ï¢¢’ÎÏ¢éÉG¢Ð¢ ¥¢ Á¢¢¼¢ ãñ J”

ÈGñUÁ¢G¢Ýï ÜGéUÚ¥¢Ý ¥¢ñÚ Ý¢ñ Á¢±¢Ý}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! çÎ}¢¢x¢Gè ¥¢ñÚ çÁ¢S}¢¢Ýè

S¢H¢çãGIJ¼¢ï´ S¢ï S¢ãGèãG }¢¢’Ý¢ï´ }¢ï´ Á¢±¢Ýè ãè }¢ï´ ÜU¢}¢ çH²¢ Á¢¢S¢ÜU¼¢ ãñ, §GË}¢ï ÎèÝ ãG¢çS¢H ÜUÚÝï ¥¢ñÚ }¢é¼G¢-H¥G¢ ÜUÚÝï ÜUè©G}¢í |¢è Á¢±¢Ýè ãè ãñ, Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ ¼¢ï Ï¢¢Ú㢠¥GvGH¢ï ÈGUãì}¢ ÜUèÜGéUñ¼ï´ Ï¢ïÜU¢Ú ã¢ï ÜUÚ Úã Á¢¢¼è ãñæ, x¢G¢ñÚ¢ï çÈGURU ÜUè S¢H¢çãGIJ¼ï´}¢¢æÎ (ãHÜUè, ÜU}¢Á¢G¢ïÚ) ÐÇG Á¢¢¼è ãñ´, ²¢Î ΢༠ÜU¢ ¶GÁ¢G¢Ý¢¶G¢Hè ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ, çÎ}¢¢x¢G ¶GHH ÜU¢ çà¢ÜU¢Ú ã¢ïÝï ÜïU S¢Ï¢Ï¢§‹S¢¢Ý Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜUè S¢è ãG-Ú-ÜU¼ï´ ÜUÚÝï Hx¢ Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ©S¢ S¢ï

7

www.dawateislami.net

Page 10: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ Ú¢ïÁ¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGïx¢¢ }¢ñ´çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ ©S¢ ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUMæx¢¢ J ( )

Ï¢¢’Á¢G ¥±ÜGU¢¼ »ïS¢è }¢éÁGãGÜU¢ ¶GñÁ¢G ãG-ÚÜU¢¼ ÜU¢ S¢éÎêÚ ã¢ï¼¢ ãñçÜU Ï¢ï §çwG¼²¢Ú ãæS¢è ¥¢ Á¢¢» J HïçÜUÝ ¶Géࢠ¶GÏ¢Úè ãñ ©S¢ Ý¢ñÁ¢±¢Ý ÜïU çH²ï Á¢¢ï ç¼H¢±¼ï ÜGéUÚ¥¢Ý ÜU¢ ¥G¢Îè ãñ çÜU ¥x¢Ú »ïS¢ïÝ¢ñ Á¢±¢Ý ÜU¢ï Ï¢éÉG¢Ð¢ ¥¢²¢ ¼¢ï ±¢ïã §Ý ¥¢ÁG}¢¢§à¢¢ï´ ¥¢ñÚ ¥¢ÈGU¼¢ï´S¢ï }¢ãGÈGêUÁ¢G Úãïx¢¢ J Á¢ñS¢¢ çÜU }¢éÈGUçSS¢Úï à¢ãèÚ, ãGÜUè}¢éH ©}}¢¼}¢ézG¼è ¥ãG}¢Î ²¢Ú ¶G¢Ý ݧüG}¢è K ÝvGH ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ :“ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §GçvÚ}¢¢ 5 ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ : Á¢¢ï }¢éS¢Ë}¢¢Ýç¼H¢±¼ï ÜGéUÚ¥¢Ý ÜU¢ ¥G¢Îè ã¢ï, ©S¢ ÐÚ V ²ïã (²¢’ÝèÁ¢±¢Ýè }¢ï´ ãG¢çS¢H çÜU²ï x¢» §GË}¢ ÜU¢ï Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ |¢êHÝï ÜUè) ãG¢H¼¼G¢Úè Ý ã¢ïx¢è J”

(ÝêLH §GÚÈGU¢Ý, ТÚã : 17, ¥H ãGÁÁ¢, ¼ãGì¼H ¥¢²ã : 5)çÈGUË}¢¢ï´ S¢ï çÇÚ¢}¢¢ï´ S¢ï Îï ÝzGÚ¼ ¼ê §H¢ãè ! Ï¢S¢ ࢢñÜGU }¢éÛ¢ï Ý¢’¼¢ï ç¼H¢±¼ ÜU¢ wG¢é΢ Îï<

Á¢±¢Ýè ÜUè §GÏ¢¢Î¼ Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï S¢Ï¢Ï¢ï ¥G¢çÈGUIJ¼}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! }¢ÁGÜêUÚ¢ çÚ±¢²¼ S¢ï м¢

Ó¢H¢ çÜU ç¼H¢±¼ï ÜGéUÚ¥¢Ý ÜUÚÝï ±¢H¢ Ý¢ñ Á¢±¢Ý ¥x¢Ú Ï¢éÉG¢ÐïÜUè ÎãHèÁ¢G ÐÚ ÐãéæÓ¢ x¢²¢ ¼¢ï ÜGéUÚ¥¢Ý ÜUè ç¼H¢±¼ ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼S¢ï ©S¢ ãG¢H¼ }¢ï´ çÝS²¢Ý (²¢’Ýè |¢êH Á¢¢Ýï) ÜUè ¥¢ÈGU¼ S¢ï}¢ãGÈGêUÁ¢G Úãïx¢¢ J ²ïã }¢‹Á¢GÚ ¼¢ï ¥G¢}¢ }¢éH¢-ãGÁ¢G¢ çÜU²¢ Á¢¢ S¢ÜU¼¢ãñ çÜU ¥vS¢Ú Ï¢êÉGï çãÁG²¢Ý (²¢’Ýè Ï¢ïãê΢ x¢¢ï§ü) ± çÝS²¢Ý (|¢êHÁ¢¢Ýï) ÜïU }¢ÚÁ¢G }¢ï }¢éϼH¢ ÝÁ¢GÚ ¥¢¼ï ãñ HïçÜUÝ Ï¢¢’Á¢G ¶GéࢠÝS¢èÏ¢

8

www.dawateislami.net

Page 11: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎïТÜU Ý ÐÉG¢ ©„ Ýï Á¢‹Ý¼ ÜU¢ Ú¢S¼¢ À¢ïÇG çβ¢ J

»ïS¢ï |¢è ãñ´ Á¢¢ï ¥x¢Ó¢ïü Ï¢éÉG¢Ðï ÜUè }¢ç‹Á¢GH S¢ï ã}¢-ÜUÝ¢Ú ãñ´,HïçÜUÝ çÈUÚ |¢è §GË}¢è Á¢H¢H¼ ¥¢ñÚ Á¢GïãÝè ÜGéUñ¼ ÜUè »ïS¢èࢢݢï ࢢñÜU¼ çÜU Îï¶Ýï ±¢Hï ÜU¢ï ±¼üG» ãGñÚ¼ (²¢’Ýè §ç‹¼ã¢§üãGñÚ¼) }¢ï´ Ç¢H Îï´, §Ý S¢¢Úè ¥G-Á¢G-}¢¼¢ï´ ÜU¢ »ÜU S¢Ï¢Ï¢ Á¢±¢ÝèÜUè §GÏ¢¢Î¼ ¥¢ñÚ ÜGéUÚ¥¢Ýï ТÜU ÜUè ç¼H¢±¼ ãñ J

}¢Îí-S¢¼éH }¢ÎèÝ¢ Ï¢¢çHx¢G¢Ýn ! Á¢±¢Ý¢ï´ }¢ï´ §GÏ¢¢Î¼¢ï çÚ²¢Á¢G¼ ÜU¢ Á¢G¢ñÜGU¢ï

ࢢñÜGU Ï¢ÉG¢Ýï ¥¢ñÚ ¼¢’Hè}¢ï ÜGéUÚ¥¢Ý ÜU¢ï ¥G¢}¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï¼ÏHèx¢Gï ÜGéUÚ¥¢Ý¢ï S¢é‹Ý¼ ÜUè ¥G¢H}¢x¢èÚ x¢GñÚ çS¢²¢S¢è ¼ãGÚèÜU΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜUè |¢ÚÐêÚ ÜU¢ïçà¢à¢ï´ ÜGU¢çÏ¢Hï çS¢¼¢§à¢ ãñ´ J çÁ¢Ý}¢ï´ S¢ï »ÜU “}¢Îí-S¢¼éH }¢ÎèÝ¢ Ï¢¢çHx¢G¢Ý” |¢è ãñ, Î鋲¢ |¢Ú}¢ï´ }¢éwG¼çHÈGU }¢ÜGU¢}¢¢¼ ¥¢ñÚ }¢S¢¢çÁ¢Î }¢ï´ ©G}¢ê}¢Ý Ï¢¢’Î Ý}¢¢Á¢Gï§Gࢢ ãÁ¢G¢Ú㢠}¢Îí-S¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜUè ¼ÚÜUèÏ¢ ã¢ï¼è ãñ, çÁ¢Ý }¢ï´§SH¢}¢è |¢¢§ü S¢ãGèãG }¢¶G¢çÚÁ¢ S¢ï, ãGéMÈGU ÜUè ÎéLS¼ ¥Î¢»x¢è ÜïUS¢¢‰¢ ÜGéUÚ¥¢Ýï ÜUÚè}¢ S¢è¶¼ï, Îé¥G¢»æ ²¢Î ÜUÚ¼ï, Ý}¢¢Á¢Gï´ ÎéLS¼ÜUÚ¼ï ¥¢ñÚ S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ¼¢’Hè}¢ }¢ézG¼ ãG¢çS¢H ÜUÚ¼ï ãñ´ J

²ïãè ãñ ¥¢ÚÁG¢ê ¼¢’Hè}¢ï ÜGéUÚ¥¢æ ¥G¢}¢ ã¢ï Á¢¢»ãÚ §ÜU ÐÚÓ¢}¢ S¢ï ªæÓ¢¢ ÐÚÓ¢}¢ï §SH¢}¢ ã¢ï Á¢¢»

}¢Îí-S¢¼éH }¢ÎèÝ¢ Ï¢¢çHx¢G¢¼n ! ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU }¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïH ÜïU

¼ãGì¼ ÜGéUÚ¥¢Ýï ТÜU ÜUè ¼¢’Hè}¢ (çãGzGÁ¢G ± Ý¢çÁ¢GÚ¢) ÜU¢ï ¥G¢}¢

9

www.dawateislami.net

Page 12: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÜUè ÜUS¢Ú¼ ÜUÚ¢ï Ï¢ïà¢ÜU ¼é}ã¢Ú¢}¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ¼é}ã¢Úï çH²ï ТÜUè…Gx¢è ÜU¢ Ï¢¢§G„ ãñ J

ÜUÚÝï ÜïU çH²ï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï´ ÜïU }¢Îí-S¢¼éH }¢ÎèÝ¢ Ï¢¢çHx¢G¢ÝÜïU S¢¢‰¢ S¢¢‰¢ Ï¢ÇGè ©G}¢í ÜUè §SH¢}¢è Ï¢ãÝ¢ï´ ÜïU }¢Îí-S¢¼éH }¢ÎèݢϢ¢çHx¢G¢¼ ÜUè |¢è ¼ÚÜUèÏ¢ ãñ, çÁ¢S¢ }¢ï´ ãÁ¢G¢Ú¢ï´ §SH¢}¢è Ï¢ãÝï´ÜGéUÚ¥¢Ýï ТÜU ÜUè }¢ézG¼ ¼¢’Hè}¢ ãG¢çS¢H ÜUÚ¼è ãñ´ J §Ý }¢Î¢çÚS¢}¢ï´ §SH¢}¢è Ï¢ãÝï´ ãè §SH¢}¢è Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ï ÐÉG¢¼è ãñ´, §S¢ ÜïU§GH¢±¢ ¥‹ÎMÝ ± Ï¢ñMÝï }¢éËÜU H¢ ¼¢’΢Π}¢Î¢çÚS¢ Ϣݢ}¢“}¢Îí-S¢¼éH }¢ÎèÝ¢” ÜGU¢§}¢ ãñ J ТçÜUS¼¢Ý }¢ï (Ú-Á¢Ï¢éH }¢éÚÁÁ¢Ï¢1435 çã. ¼ÜU) ÜU}¢¢ï Ï¢ïࢠ2064 }¢Î¢çÚS¢ ÜGU¢§}¢ ãñ´, çÁ¢Ý }¢ï´¼vGÚèÏ¢Ý 101410 }¢-ÎÝè }¢é‹Ý¢ïæ ¥¢ñÚ }¢-ÎÝè }¢éç‹Ý²¢ï´ ÜU¢ïçãGzGÁ¢G ± Ý¢çÁ¢GÚ¢ ÜUè }¢ézG¼ ¼¢’Hè}¢ Îè Á¢¢ Úãè ãñ J

¥G¼G¢ ã¢ï ࢢñÜGU }¢¢ñH¢ }¢ÎíS¢ï }¢ï´ ¥¢Ýï Á¢¢Ýï ÜU¢wG¢é΢²¢ Á¢G¢ñÜGU Îï ÜGéUÚ¥¢Ý ÐÉGÝï ÜU¢, ÐÉG¢Ýï ÜU¢<

}¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïH Ýï ¥ÎÝ¢ ÜU¢ï ¥¢’H¢ ÜUÚ çβ¢Î¢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU ࢢï’Ï¢ï “}¢Îí-S¢¼éH }¢ÎèÝ¢ Ï¢Ú¢»

Ï¢¢çHx¢G¢Ý” Ýï »ÜU Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÜïU çH²ï ÜGéUÚ¥¢Ý S¢è¶Ý¢,¥wGH¢çÜGU²¢¼ S¢æ±¢ÚÝ¢, §GÏ¢¢Î¢¼ }¢ï çÎH Hx¢¢Ý¢ Ï¢çËÜU ²êæ S¢}¢çÛ¢²ïçÜU ¥¢ç¶GÚ¼ ÜU¢ S¢¢}¢¢Ý ÜUÚÝ¢ ¥¢S¢¢Ý ÜUÚ çβ¢ ãñ J Á¢ñS¢¢çÜU »ÜU §SH¢}¢è |¢¢§ü ÜïU Ï¢²¢Ý ÜU¢ HéÏÏ¢ï HéÏ¢¢Ï¢ ãñ : “}¢ïÚï x¢éÝ¢ãÏ¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ‰¢ï J çÁ¢Ý }¢ï´ N V.C.R ÜUè HèÇ (Lead)

S¢ŒH¢² ÜUÚÝ¢, Ú¢¼¢ï´ ÜU¢ï ¥¢ñÏ¢¢à¢ HÇGÜU¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ Í¢ê}¢Ý¢, Ú¢ïÁ¢G¢Ý¢

10

www.dawateislami.net

Page 13: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ã¢ï ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎà¢ÚèÈGU Ý ÐÉGï ¼¢ï ±¢ïã H¢ïx¢¢ï´ }¢ï´ S¢ï ÜU‹Á¢êS¢ ¼ÚèÝ à¢wGS¢ ãñ J ( )

΢ï Ï¢çËÜU ¼èÝ ¼èÝ çÈGUË}¢ï´ Îï¶Ý¢, ±ïÚ¢§Åè Ðí¢ïx¢í¢}Á¢G (Variety

programs) }¢ï´ Ú¢¼ï´ ÜU¢Hè ÜUÚÝ¢ ࢢç}¢H ãñ J n !Ï¢¢Ï¢éH }¢ÎèÝ¢ ÜUÚ¢Ó¢è ÜïU ¥GH¢ÜGïU “ݲ¢¥¢Ï¢¢Î” ÜïU »ÜU§SH¢}¢è |¢¢§ü ÜUè }¢éS¢ËS¢H §ç‹ÈGUÚ¢Îè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼S¢ï ¥GH¢ÜGïU ÜïU }¢Îí-S¢¼éH }¢ÎèÝ¢ (Ï¢Ú¢» Ï¢¢çHx¢G¢Ý) }¢ï´ Á¢¢Ýï ÜUè¼ÚÜUèÏ¢ Ï¢Ýè ¥¢ñÚ §S¢ ¼GÚãG ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜUè S¢¢ïãGÏ¢¼ç}¢Hè ¥¢ñÚ }¢ñ´ ¼ÏHèx¢Gï ÜGéUÚ¥¢Ý¢ï S¢é‹Ý¼ ÜUè ¥G¢H}¢x¢èÚ x¢GñÚçS¢²¢S¢è ¼ãGÚèÜU ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU }¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïH S¢ï ±¢Ï¢S¼¢ã¢ï ÜUÚ }¢-ÎÝè ÜU¢}¢¢ï´ }¢ï´ }¢S¢MÈGU ã¢ï x¢²¢ J”

(x¢GèÏ¢¼ ÜUè ¼Ï¢¢ã ÜU¢çÚ²¢æ, S¢. 147)ã}¢ï´ ¥G¢çH}¢¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ÜïU ¥¢Î¢Ï¢ çS¢¶¢¼¢ ãñ ãÚ Î}¢ S¢Î¢ }¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïHãñ´ §SH¢}¢è |¢¢§ü S¢|¢è |¢¢§ü |¢¢§ü ãñ Ï¢ïãGÎ }¢ãGÏÏ¢¼ |¢Ú¢ }¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïH<

Á¢±¢Ýè ÜU¢ï x¢GÝè}¢¼ Á¢¢çݲïÁ¢HèHéH ÜGUÎí ¼¢Ï¢ï§üG ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥G}¢í çÏ¢Ý }¢ñ}¢êÝ

¥¢ñÎè 5 S¢ï çÚ±¢²¼ ãñ çÜU S¢ÚÜU¢Úï Ý¢}¢Î¢Ú, }¢ÎèÝïÜïU ¼¢Á¢Î¢Ú 6 Ýï »ÜU à¢wGS¢ ÜU¢ï ÝS¢èãG¼ ÜUÚ¼ïãé» ÈGUÚ}¢¢²¢ : ТæÓ¢ (Ó¢èÁ¢G¢ï´) ÜU¢ï ТæÓ¢ S¢ï ÐãHï x¢GÝè}¢¼ Á¢¢Ý¢ï :“Ï¢éÉG¢Ðï S¢ï ÐãHï Á¢±¢Ýè ÜU¢ï, Ï¢è}¢¢Úè S¢ï ÐãHï ¼‹ÎéLS¼è ÜU¢ï,ÈGUÜGUèÚè S¢ï ÐãHï ¥}¢èÚè ÜU¢ï, }¢S¢MçÈGUIJ¼ S¢ï ÐãHï ÈGéUÚS¢¼ ÜU¢ï¥¢ñÚ }¢¢ñ¼ S¢ï ÐãHï çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ï J”

11

www.dawateislami.net

Page 14: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ¼é}¢ Á¢ã¢æ |¢è ã¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ ÐÉG¢ï çÜU ¼é}ã¢Ú¢ÎéMÎ }¢éÛ¢ ¼ÜU ÐãéæÓ¢¼¢ ãñ J

}¢àãêÚ S¢êÈGUè ࢢ§GÚ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ à¢ñ¶G }¢éçSHãGégèÝS¢¢’Îè à¢èÚ¢Á¢Gè Q ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ :

(²¢’Ýè »ï x¢G¢çÈGUH à¢wGS¢ ! ¥Ï¢ Á¢Ï¢ çÜU ¼ïÚï çS¢¤GãG¼ ± çã}}¢¼ ±¢Hï㢉¢ ÜéUࢢ΢ ãñ´ ¼¢ï §Ý 㢉¢¢ï´ S¢ï ÜU¢ï§ü ÜU¢}¢ ÜUÚ Hï, ÜUH Á¢Ï¢ ²ïã ÜUÈGUÝ}¢ï´ Ï¢æ{ Á¢¢»æ ¼¢ï çÈUÚ ¶éHÝ¢ ÜUã¢æ ÝS¢èÏ¢ !)<

Á¢±¢Ýè ÜUè ÜGUÎí ÜUèçÁ¢²ïÁ¢±¢Ýè ÜïU }¢é-¼¥GçËHÜGU ãGÜUè}¢éH ©}}¢¼ }¢ézG¼è ¥ãG}¢Î

²¢Ú ¶G¢Ý ݧüG}¢è K ÜïU ¼ãGÚèÚ ÜU΢ü ÜUH¢}¢ ÜU¢ ¶GéH¢S¢¢ãñ : Á¢±¢Ýè ¶ïHÜêUÎ }¢ï´ x¢æ±¢ ÜUÚ Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ Á¢Ï¢ çÜU ¥¢’Á¢G¢ Ï¢ïÜU¢Úã¢ï Á¢¢»æ, ÜUSÚ¼ï §GÏ¢¢Î¼ ÜUè wG±¢çãࢠÜUÚÝ¢ Ï¢ï ±éÜGêUÈGUè ãñ, Á¢¢ïÜUÚÝ¢ ãñ Á¢±¢Ýè }¢ï´ ÜUÚ H¢ï çÜU Á¢±¢Ýï S¢¢HïãG ÜU¢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢Î-ÚÁ¢¢ ãñ J çHã¢Á¢G¢ çS¢¤GãG¼, Á¢±¢Ýè, }¢¢H΢Úè ¥¢ñÚ çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ïÚ¢»x¢¢æ (²¢’Ýè Á¢G¢»¥G) Ý Á¢¢Ýï ΢ï, §S¢ }¢ï´ ÝïÜU ¥¢’}¢¢H ÜUÚ H¢ïçÜU ²ïã Ýï’}¢¼ï´ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú Ýãè´ ç}¢H¼è´ J ç}¢²¢æ }¢éãG}}¢Î Ï¢wGà¢I ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ :

S¢Î¢ Ý ãGéSÝ Á¢±¢Ýè ÚãæÎè, S¢Î¢ Ý S¢¢ïãGÏ¢¼ï ²¢Ú¢æS¢Î¢ Ý Ï¢éHÏ¢éH Ï¢¢x¢G¢æ Ï¢¢ïHï, S¢Î¢ Ý Ï¢¢x¢G Ï¢ã¢Ú¢æ

12

www.dawateislami.net

Page 15: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï H¢ïx¢ ¥ÐÝè }¢…çH„ „ï ¥ËH¢ã ÜïU ç…GRU ¥¢ñÚÝÏ¢è ÐÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGï çÏ¢x¢GñÚ ©Æ x¢» ¼¢ï ±¢ïã Ï¢ÎÏ¢êÎ¢Ú }¢é΢üÚ „ï ©Æï J ( )

²¢’Ýè ²ïã ãGS¢èÝ Á¢±¢Ýè ã}¢ïࢢ S¢H¢}¢¼ Ýãè´ Úã¼è ¥¢ñÚ Ý ãè΢ïS¼ ± ¥ãGÏ¢¢Ï¢ ÜUè S¢¢ïãGÏ¢¼ï´ ã}¢ïࢢ Ï¢¢ÜGUè Úã¼è ãñ´ J Ï¢¢x¢G }¢ï´Ú¢ïÁ¢G¢Ý¢ Ó¢ã-Ó¢ã¢Ýï ±¢Hè Ï¢éHÏ¢éHï´ ¥¢ñÚ Ï¢¢x¢G ÜUè Ï¢ã¢Úï´ |¢è S¢Î¢ÚãÝï ±¢Hè Ýãè´ J (ç}¢Ú¥¢¼éH }¢Ý¢Á¢èãG, çÁ¢. 7, S¢. 16 Ï¢ ¼S¢ÚéüÈGU)

<Ï¢ ±vG¼ï çÚãGìH¼ ãGÁ¢GÚ¼ ¥}¢èÚï }¢é¥G¢ç±²¢ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ý

ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥}¢èÚï }¢é¥G¢ç±²¢ 5 ÜU¢Á¢Ï¢ ±vG¼ï ç±S¢¢H ÜGUÚèÏ¢ ¥¢²¢, ¼¢ï ¥¢Ð 5 ÝïÈGUÚ}¢¢²¢ : “}¢éÛ¢ï çϢƢ¥¢ï J” Á¢Ï¢ çϢƢ²¢ x¢²¢ ¼¢ï ¥¢Ð5 çÁ¢GRéUËH¢ã ¥¢ñÚ ¼SÏ¢èãG }¢ï´ }¢àxG¢êH ã¢ï x¢» J çÈUÚÚ¢ï¼ï ãé» ¥ÐÝï ¥¢Ð ÜU¢ï }¢é¶G¢¼GÏ¢ ÜUÚ ÜïU (Ï¢¼G¢ñÚï ¥G¢çÁ¢Á¢Gè)ÈGUÚ}¢¢Ýï Hx¢ï : “»ï }¢é¥G¢ç±²¢ (5) ! ¥Ï¢ Ï¢éÉG¢Ðï ¥¢ñÚÜU}¢Á¢G¢ïÚè ÜïU ±vG¼ ¥ËH¢ã 1 ÜU¢ çÁ¢GRU ²¢Î ¥¢²¢, ©S¢±vG¼ v²¢ ‰¢¢ Á¢Ï¢ Á¢±¢Ýè ÜUè ࢢ¶G ¼Ú¢ï ¼¢Á¢G¢ ‰¢è J”

<Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ÜUè ¥G¢çÁ¢Á¢Gè ã}¢¢Úï çH²ï ÚãÝé}¢¢§ü

}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ã}¢¢Úï ¥SH¢ÈGïU çÜUÚ¢}¢m çÜUS¢ ÜGUÎÚ ÝïçÜU²¢ï´ ÜïU ÜGUÎíÎ¢Ý ¥¢ñÚ ¥G¢çÁ¢Á¢Gè ÜïUÐñÜUÚ ‰¢ï çÜU }¢ãGÏ¢êÏ¢ï ÚÏÏ¢ï ¥vÏ¢Ú 6 ÜïU Á¢HèHéH

13

www.dawateislami.net

Page 16: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ Ú¢ïÁ¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ΢ï S¢¢ï Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢©S¢ ÜïU ΢ï S¢¢ï S¢¢H ÜïU x¢éÝ¢ã }¢é¥G¢ÈGU ã¢ï´x¢ï J ( )

ÜGUÎí S¢ãG¢Ï¢è ã¢ïÝï ¥¢ñÚ S¢¢Úè çÁ¢G‹Îx¢è ÝïçÜU²¢ï´ }¢ï´ Ï¢S¢Ú ÜUÚÝï ÜïU Ï¢¢±éÁ¢êÎ ãGS¢Ú¼ ãñ çÜU ÜU¢à¢ ! ÜUSÚ¼ï §GÏ¢¢Î¼¢ï çÚ²¢Á¢G¼ ÜUè }¢Á¢GèÎS¢¥G¢Î¼ ÝS¢èÏ¢ ã¢ï Á¢¢¼è, ¥¢Ð 5 ÜUè §S¢ ¥G¢çÁ¢Á¢Gè }¢ï´ã}¢¢Úï çH²ï ÚãÝé}¢¢§ü ãñ çÜU »ï Á¢±¢Ý¢ï ! Á¢±¢Ýè Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè Ýï’}¢¼ãñ, §S¢ ÜUè ÜGUÎí ÜUÚ¢ï, §S¢ï ÈGéUÁG¢êçH²¢¼ }¢ï´ }¢¼ x¢éÁ¢G¢Ú¢ï ±ÚÝ¢ Á¢Ï¢ã¢ïࢠ¥¢»x¢¢ ¼¢ï ©S¢ ±vG¼ ¼èÚ ÜU}¢¢Ý S¢ï çÝÜUH Ó¢éÜU¢ ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚÜU}¢¢Ý S¢ï çÝÜUHï ¼èÚ ±¢ÐS¢ Ýãè´ ¥¢²¢ ÜUÚ¼ï J

²¢’Ýè »ï Ý¢ñ Á¢±¢Ý ! x¢G¢çÈGUH Ý Ï¢ñÆ, ²ïã ÈGéUÚS¢¼ ± x¢GzGH¼ ÜU¢ ±vG¼Ýãè´ Ï¢çËÜU ãéÝÚ S¢è¶Ýï ¥¢ñÚ ÜU¢}¢ÜU¢Á¢ ÜUÚÝï ÜU¢ ±vG¼ ãñ J<

§GÏ¢¢Î¼ ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼ S¢ï Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ |¢è Á¢±¢ÝãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ §ÏÝï ÚÁ¢Ï¢ ãG}Ï¢Hè P

Á¢±¢Ýè }¢ï´ §GÏ¢¢Î¼ ÜïU }¢é-¼¥GçËHÜGU ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : “çÁ¢S¢ Ýï¥ËH¢ã 1 ÜU¢ï ©S¢ ±vG¼ ²¢Î Ú¶¢ Á¢Ï¢ ±¢ïã Á¢±¢Ý ¥¢ñڼ鱢ݢ ‰¢¢, ¥ËH¢ã 1 ©S¢ ÜU¢ ©S¢ ±vG¼ ¶G²¢H Ú¶ïx¢¢ Á¢Ï¢±¢ïã Ï¢êÉG¢ ¥¢ñÚ ÜU}¢Á¢G¢ïÚ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ©S¢ï Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ |¢è ¥ÓÀèÜGéUñ¼ï S¢}¢¢¥G¼, Ï¢S¢¢Ú¼, ¼G¢ÜGU¼ ¥¢ñÚ Á¢Gã¢Ý¼ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢»x¢¢ JãGÁ¢GÚ¼ï ¥Ï¢éœ¢GçIJϢ ¼GÏ¢Úè I Ýï S¢¢ï S¢¢H S¢ï çÁ¢G²¢Î¢©G}¢í Т§ü, ¥¢Ð I Á¢GïãìÝè ± çÁ¢S}¢¢Ýè çHãG¢Á¢G S¢ï

1: ¶ïHÜUêÎ

14

www.dawateislami.net

Page 17: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉG¢ï ¥ËH¢ã ¼é}¢ ÐÚ ÚãG}¢¼ |¢ïÁ¢ïx¢¢ J

¼‹ÎéLS¼ ¥¢ñÚ ¼é±¢Ý¢ ‰¢ï, ¥¢Ð I S¢ï çÜUS¢è Ýï çS¢¤GãG¼ÜU¢ Ú¢Á¢G ÐêÀ¢ ¼¢ï §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢²¢ : “}¢ñ´ Ýï Á¢±¢Ýè }¢ï´ ¥ÐÝèçÁ¢S}¢¢Ýè S¢H¢çãGIJ¼¢ï´ ÜU¢ï x¢éÝ¢ã S¢ï }¢ãGÈGêUÁ¢G Ú¶¢ ¥¢ñÚ ¥¢Á¢Á¢Ï¢ }¢ñ´ Ï¢êÉG¢ ã¢ï x¢²¢ ãêæ ¼¢ï ¥ËH¢ã 1 Ýï §‹ãï´ }¢ïÚï çH²ï Ï¢¢ÜGUèÚ¶¢ ãñ J” §S¢ ÜïU Ï¢Ú ¥GvS¢ ãGÁ¢GÚ¼ï Á¢éÝñÎ I Ýï »ÜUÏ¢êÉGï à¢wGS¢ ÜU¢ï Îﶢ Á¢¢ï H¢ïx¢¢ï S¢ï }¢¢æx¢ Ú㢠‰¢¢, ¥¢Ð IÝï ÈGUÚ}¢¢²¢ : “§S¢ à¢wGS¢ Ýï Á¢±¢Ýè }¢ï´ ¥ËH¢ã 1 (ÜïUãGéÜGêUÜGU) ÜU¢ï Á¢G¢»¥G çÜU²¢ ¼¢ï ¥ËH¢ã 1 Ýï Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ §S¢ (ÜUèÜGéUñ¼) ÜU¢ï Á¢G¢»¥G ÈGUÚ}¢¢ çβ¢ J” <

Á¢±¢Ýè ÜUè }¢ïãGݼ Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ S¢ãêH¼}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¶Géࢠ¶GÏ¢Úè ãñ ©S¢

S¢¢HïãG Á¢±¢Ý ÜïU çH²ï çÁ¢S¢ ÜUè Á¢±¢Ýè ¥ËH¢ã 1 ÜUè§GÏ¢¢Î¼ }¢ï´ x¢éÁ¢GÚè ¥¢ñÚ §GÏ¢¢Î¼ ÜUÚ¼ï ÜUÚ¼ï Ï¢éÉG¢Ðï ÜUè }¢ç‹Á¢GH¥¢ x¢§ü ¥¢ñÚ Ï¢éÉG¢Ð¢ |¢è »ïS¢¢ çÜU Á¢G¢ñÜGïU §GÏ¢¢Î¼ ¼¢ï ãñ HïçÜUÝçS¢¤GãG¼ ± çã}}¢¼ S¢¢‰¢ Ýãè´ Îï Úãè, ¼¢ï V ©S¢ï §S¢H¢Ó¢¢Úè ÜïU ¥G¢H}¢ }¢ï´ |¢è çS¢¤GãG¼ ± Á¢±¢Ýè }¢ï´ ÜUè ãé§ü §GÏ¢¢Î¼¢ï´çÁ¢¼Ý¢ S¢±¢Ï¢ ç}¢H¼¢ Úãïx¢¢ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥ÝS¢çÏ¢Ý }¢¢çHÜU 5 ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : “Á¢Ï¢ Ï¢‹Î¢ (ãG¢H¼ï§SH¢}¢ }¢ï ÝïçÜU²¢æ ÜUÚ¼ï ãé») ©G}¢í ÜïU ¥¢ç¶GÚè çãGSS¢ï }¢ï ÐãéæÓ¢ Á¢¢»¼¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©S¢ ÜïU Ý¢}¢» ¥¢’}¢¢H }¢ï´ Ï¢Ú¢Ï¢Ú ÝïçÜU²¢æ

15

www.dawateislami.net

Page 18: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÜUS¢Ú¼ S¢ï ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ï Ï¢ïà¢ÜU ¼é}ã¢Ú¢ }¢éÛ¢ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ¼é}ã¢Úï x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜïU çH²ï }¢çxGÈGUÚ¼ ãñ J ( )

S¢Ï¼ (¼ãGÚèÚ) ÈGUÚ}¢¢¼¢ Úã¼¢ ãñ Á¢¢ï ±¢ïã ¥ÐÝè çS¢¤GãG¼ ÜïU Á¢G}¢¢Ýï}¢ï´ çÜU²¢ ÜUÚ¼¢ ‰¢¢ J”

S¢¢HïãG Á¢±¢Ý ÜïU çH²ï Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ §‹¥G¢}¢ãGÜUè}¢éH ©}}¢¼ }¢ézG¼è ¥ãG}¢Î ²¢Ú ¶G¢Ý ݧüG}¢èK ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : Á¢¢ï Ï¢êÉG¢ ¥¢Î}¢è Ï¢éÉG¢Ðï ÜUè ±Áã S¢ï

çÁ¢G²¢Î¢ §GÏ¢¢Î¼ Ý ÜUÚ S¢ÜïU }¢x¢Ú Á¢±¢Ýè }¢ï´ Ï¢ÇGè §GÏ¢¢Î¼ï´ ÜUÚ¼¢Ú㢠ã¢ï ¼¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©S¢ï }¢¢’ÁG¢êÚ ÜGUÚ¢Ú Îï ÜUÚ ©S¢ ÜïUÝ¢}¢» ¥¢’}¢¢H }¢ï´ ±¢ïã ãè Á¢±¢Ýè ÜUè §GÏ¢¢Î¼ çH¶¼¢ ãñ J(¥G¢çÚÈGU çÏ¢ËH¢ã ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ à¢ñ¶G S¢¢’Îè à¢èÚ¢Á¢GèP ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ :)

(²¢’Ýè x¢GéH¢}¢¢ï´ ÜïU }¢¢çHÜU¢ï´ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ãñ çÜU ±¢ïã Ï¢êÉGï x¢GéH¢}¢ ÜU¢ï¥¢Á¢G¢Î ÜUÚ Îï¼ï ãñ´, »ï }¢ïÚï ÐÚ±Ú Îx¢¢Ú 1 ! »ï Î鋲¢ ÜU¢ï ¥¢Ú¢S¼¢ÜUÚÝï ±¢Hï ! Á¢G§üGÈGéUH ©G}¢í S¢¢’Îè ÜUè |¢è Ï¢çwGà¢à¢ ± }¢çxGÈGUÚ¼ ÈGUÚ}¢¢Îï J) (ç}¢Ú¥¢¼éH }¢Ý¢Á¢èãG, çÁ¢. 7, S¢. 89)

çHã¢Á¢G¢ Á¢±¢Ýè ÜUè ÜGUÎí ÜUÚ¼ï ãé» çÁ¢G²¢Î¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢§GÏ¢¢Î¼ ÜUèçÁ¢²ï, ¼¢çÜU ÜUH Á¢Ï¢ Ï¢éÉG¢Ð¢ çÁ¢G²¢Î¢ §GÏ¢¢Î¼ ÜUÚÝïS¢ï }¢¢’ÁG¢êÚ ÜUÚ Îï ¼¢ï ¥ËH¢ã 1 ÜUè Ï¢¢Úx¢¢ãï Ï¢ïÜUS¢ ÐÝ¢ã S¢ïçS¢¤GãG¼ ± Á¢±¢Ýè ±¢Hè §GÏ¢¢Î¼ Á¢ñS¢¢ S¢±¢Ï¢ ç}¢H¼¢ Úãï J<

16

www.dawateislami.net

Page 19: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï çÜU¼¢Ï¢ }¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU çH¶¢ ¼¢ï Á¢Ï¢ ¼ÜU}¢ïÚ¢ Ý¢}¢ ©S¢ }¢ï Úãïx¢¢ çÈGUçÚà¼ï ©S¢ ÜïU çH²ï §çS¼xGÈGU¢Ú (²¢’Ýè Ï¢çwGà¢à¢ ÜUè Îé¥G¢) ÜUÚ¼ï Úãïx¢ï J

¥ËH¢ã ÜU¢ }¢ãGÏ¢êÏ¢ Ï¢‹Î¢ãGÎèS¢ï ÜGéUÎS¢è ãñ : ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥GÏÎéËH¢ã çÏ¢Ý

©G}¢Ú E S¢ï çÚ±¢²¼ ãñ çÜU ÝçϢIJï ТÜU, S¢¢çãGÏ¢ïH¢ñH¢ÜU 6 ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï ¥G¢Hèà¢¢Ý ãñ çÜU¥ËH¢ã 1 §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ : “}¢ïÚè ¼vGÎèÚ ÐÚ §ü}¢¢Ý H¢Ýï±¢H¢, }¢ïÚï çH¶ï ÐÚ Ú¢Á¢Gè ÚãÝï ±¢H¢, }¢ïÚï çβï ãé» çÚÁGÜGU ÐÚÜGUÝ¢¥G¼ ÜUÚÝï ±¢H¢ ¥¢ñÚ }¢ïÚè çÚÁ¢G¢ ÜUè ¶G¢ç¼GÚ ¥ÐÝè ÝzGS¢¢Ýèà¢ã±¢¼ ÜU¢ï ¼ÜüU ÜUÚÝï ±¢H¢ Ý¢ñ Á¢±¢Ý }¢ïÚè Ï¢¢Úx¢¢ã }¢ï´ }¢ïÚï Ï¢¢’Á¢GçÈGUçÚà¼¢ï´ ÜUè }¢¢çÝ‹Î ãñ J”

±¢ÜGïU§üG ! ¥x¢Ú §‹S¢¢Ý ¥ËH¢ã 1 ÜU¢ }¢é¼Gè¥G¢ïÈGUÚ}¢¢æ Ï¢ÚÎ¢Ú ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU }¢ãGÏ¢êÏ¢ ÚãG}¢¼ï ¥G¢-Hç}¢Ä²¢Ý6 ÜU¢ S¢ÓÓ¢¢ x¢GéH¢}¢ Ï¢Ý Á¢¢» ¼¢ï ±¢ïã çÈGUçÚ༢ïÜUè }¢¢ç݋ΠϢçËÜU Ï¢¢’Á¢G çÈGUçÚ༢ï S¢ï |¢è ¥zGÁ¢GH ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ JçÈGUçÚà¼¢ï´ S¢ï Ï¢ïã¼Ú ãñ §‹S¢¢Ý Ï¢ÝÝ¢ }¢x¢Ú §S¢ }¢ï´ Hx¢¼è ãñ }¢ïãGݼ çÁ¢G²¢Î¢

çÈGUçÚà¼¢ï´ S¢ï ¥zGÁ¢GH ÜU¢ñÝ ?}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ²¢Î Úãï ! “ã}¢¢Úï ÚS¢êH

}¢H¢»ÜU¢ ÜïU ÚS¢êH¢ï´ S¢ï ¥zGÁ¢GH ãñ´ ¥¢ñÚ }¢H¢»ÜU¢ ÜïU ÚS¢êH ã}¢¢Ú異ñçH²¢ S¢ï ¥zGÁ¢GH ãñ´ ¥¢ñÚ ã}¢¢Úï ¥¢ñçH²¢ ¥G±¢}¢ï }¢H¢»ÜU¢²¢’Ýè x¢GñÚï LS¢éH S¢ï ¥zGÁ¢GH ãñ´ J ÈGéUSS¢¢ÜGU ± ÈGéUÁÁ¢¢Ú, }¢H¢»ÜU¢S¢ï çÜUS¢è ¼GÚãG ¥zGÁ¢GH Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼ï J”

(ÈGU¼¢±¢ Ú-Á¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 29, S¢. 391, )

17

www.dawateislami.net

Page 20: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU çÎÝ }¢ïæ 50 Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉïGçÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ñæ ©„ „ï }¢é„¢-ÈGUãG¢ ÜUMæ(²¢’Ýè 㢃 ç}¢H¢ªæ)x¢¢ J ( )

ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥GÏÎéËH¢ã çÏ¢Ý ©G}¢Ú ES¢ï }¢Ú±è ãñ, ÝçϢIJï ÚãG}¢¼, à¢ÈGUè»G ©}}¢¼ 6ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï Ï¢¢ ¥G-Á¢G}¢¼ ãñ : “¥ËH¢ã 1 »ïS¢ï à¢wGS¢ S¢ï}¢ãGÏÏ¢¼ ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ çÁ¢S¢ Ýï ¥ÐÝè Á¢±¢Ýè ÜU¢ï §¼G¢¥G¼ï ¶Gé΢ ±‹ÎèÜïU çH²ï ±vGÈGU ÜUÚ çβ¢ ã¢ï J” <

}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Ï¢²¢Ý ÜU΢ü ΢ï çÚ±¢²¢¼§¼G¢¥G¼ çࢥG¢Ú¢ï´ ÜïU çH²ï ¥ÐÝï ΢}¢Ý }¢ï´ ÜUS¢èÚ Ï¢-ÚÜU¢¼ ±§GÝ¢²¢¼ S¢}¢¢ï» ãé» ãñ´ çÜU Á¢¢ï S¢¥G¢Î¼ }¢‹Î ¥ÐÝè ©G}¢íï Á¢±¢Ý¶Gé΢» ãG‹Ý¢Ý ± }¢‹Ý¢Ý 1 ÜUè çÚÁ¢G¢ ±¢Hï ÜU¢}¢¢ï´ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUèÏ¢‹Îx¢è }¢ï´ x¢éÁ¢G¢Úï, Ý¢ Á¢¢§Á¢G ©}¢æx¢¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢éÚè wG±¢çãà¢¢ï´ S¢ï ¥ÐÝï΢}¢Ý ÜU¢ï Ï¢Ó¢¢» Ú¶ï, ©S¢ ÜïU çH²ï ¥ËH¢ã 1 ÜUè Ï¢¢Úx¢¢ãS¢ï }¢ÜGU¢}¢ï §GÁGÁ¢G¼¢ï ¥G-Á¢G}¢¼ ¥¢ñÚ Î-Ú-Á¢» }¢ãGÏ¢êçϢIJ¼ ТÝïÜUè ©}}¢èÎ ± ݱèÎ ãñ v²êæ çÜU Á¢±¢Ýè }¢ï´ ÝzGS¢ ÜïU }¢éæãÁ¢G¢ïÚ Í¢¢ïÇGïÜU¢ï Hx¢¢}¢ ÎïÝ¢ }¢éçàÜUH ã¢ï¼¢ ãñ, §S¢è ±Áã S¢ï §GÏ¢¢Î¼ï à¢Ï¢¢Ï¢(²¢’Ýè Á¢±¢Ýè ÜUè §GÏ¢¢Î¼) ÜU¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ÈGUÁ¢GèH¼ ãG¢çS¢H ãñ,Á¢ñS¢¢ çÜU ãGÜUè}¢éH ©}}¢¼ ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢ézG¼è ¥ãG}¢Î ²¢Ú¶G¢Ý ݧüG}¢è K ¼ãGÚèÚ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : “Á¢±¢Ýè }¢ï´x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï Ï¢Ó¢ï ¥¢ñÚ ÚÏ¢ 1 ÜU¢ï ²¢Î Ú¶ï Ó¢êæçÜU Á¢±¢Ýè }¢ï´¥¢’Á¢G¢ ÜGU±è ¥¢ñÚ ÝzGS¢ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜUè ¼GÚÈGU (çÁ¢G²¢Î¢) }¢¢§H ã¢ï¼¢ãñ §S¢ çH²ï §S¢ Á¢G}¢¢Ýï ÜUè §GÏ¢¢Î¼ Ï¢éÉG¢Ðï ÜUè §GÏ¢¢Î¼ S¢ï ¥zGÁ¢GHãñ J” (ç}¢Ú¥¢¼éH }¢Ý¢Á¢èãG, çÁ¢. 1, S¢. 435)<

18

www.dawateislami.net

Page 21: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Ï¢Ú¢ï…Gï çÜGU²¢}¢¼ H¢ïx¢¢ïæ }¢ïæ „ï }¢ïÚï ÜGUÚèÏ¢ ¼Ú ±¢ïã ã¢ïx¢¢ç…„ Ýï Î鋲¢ }¢ïæ }¢éÛ¢ ÐÚ ç…G²¢Î¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGï ã¢ïæx¢ï J ( )

}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! §S¢ ΢ñÚï ÐéÚ çÈGU¼Ý }¢ï´Á¢Ï¢ çÜU ϢΠçÜGUS}¢¼è S¢ï ÜUS¢èÚ Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÜGéUÚ¥¢Ý¢ï S¢é‹Ý¼ S¢ïÎêÚ, Á¢±¢Ýè ÜUè }¢S¼è }¢ï´ }¢wG}¢êÚ, çãGS¢¢ïü ã-±S¢ï Î鋲¢ ÜïU Ýà¢ï }¢ï´Ó¢êÚ ¥¢ñÚ ÝzGS¢¢ï à¢ñ¼G¢Ý ÜïU 㢉¢¢ï´ }¢Á¢Ï¢êÚ ã¢ï ÜUÚ x¢éÝ¢ã¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢ïãG²¢§²¢ï´ ÜïU S¢ñH¢Ï¢ }¢ï´ Ï¢ã¼ï Ó¢Hï Á¢¢ Úãï ‰¢ï çÜU ¼ÏHèx¢Gï ÜGéUÚ¥¢Ý¢ïS¢é‹Ý¼ ÜUè ¥G¢H}¢x¢èÚ x¢GñÚ çS¢²¢S¢è ¼ãGÚèÜU ΢’±¼ï §SH¢}¢è Ýï§SH¢ãGï ©}}¢¼ ÜU¢ ¥G-H}¢ï çã}}¢¼ Ï¢éH‹Î çÜU²¢ ¥¢ñÚ §S¢ Ï¢ï Ú¢ãÚ±è ± Ï¢ï ãG²¢§ü ÜïU S¢ñH¢Ï¢ ÜU¢ï Ú¢ïÜUÝï ÜUè ÜU¢}²¢Ï¢ ÜU¢ïçà¢à¢¢ï´ ÜU¢S¢ÈGUÚ à¢éM¥G ÜUÚ çβ¢ J ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜUè ÜU¢}²¢Ï¢è ¶éHèçÜU¼¢Ï¢ ÜUè }¢¢çÝ‹Î ¥¢Á¢ S¢Ï¢ ÐÚ ¥¢à¢ÜU¢Ú (²¢’Ýè ±¢Á¢GïãG) ãñ,çÜU ±¢ïã Ý¢ñ Á¢±¢Ý Á¢¢ï à¢ñ¼G¢Ýï Ý¢ ã‹Á¢¢Ú ¥¢ñÚ ÝzGS¢ï Ï¢ï Hx¢¢}¢ ÜïUx¢GéH¢}¢ ÝÁ¢GÚ ¥¢¼ï ‰¢ï, ¶GéࢠçÜGUS}¢¼è S¢ï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU}¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïH S¢ï ±¢Ï¢S¼¢ ãé» ¼¢ï ©Ý ÜUè Ï¢ï Ú¢ñÝÜGU çÁ¢G‹Îçx¢²¢ï´}¢ï´ }¢-ÎÝè §ç‹ÜGUH¢Ï¢ ÜUè Ï¢ã¢Ú ¥¢ x¢§ü ¥¢ñÚ ±¢ïã ¥ÐÝè Á¢±¢ÝèÜïU ÐéÚ Ï¢ã¢Ú ¥Ä²¢}¢ ¥ËH¢ã 1 ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU Œ²¢Úï ÚS¢êH6 ÜïU Ý¢}¢ ÐÚ ±vGÈGU ÜUÚ ÜïU §S¢ }¢-ÎÝè}¢vGS¢Î ÜU¢ï ¥G¢}¢ ÜUÚÝï ±¢Hï Ï¢Ý x¢» çÜU “}¢éÛ¢ï ¥ÐÝè ¥¢ñÚS¢¢Úè Î鋲¢ ÜïU H¢ïx¢¢ï´ ÜUè §SH¢ãG ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚÝè ãñ J”

Ý¢ñ Á¢±¢Ý¢Ýï ç}¢ËH¼ ¥¢ñÚ Î¢’±¼ï §SH¢}¢èn ! ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU }¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïH ÜïU

ÜUS¢èLœ¢¢’΢Π§ç‹ÜGUH¢Ï¢è §vG΢}¢¢¼ }¢ï´ S¢ï »ÜU ¥ã}¢ ¼ÚèÝ

19

www.dawateislami.net

Page 22: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ç…„ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎ ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ©„ÐÚ Î„ ÚãG}¢¼ïæ |¢ï…¼¢ ¥¢ñÚ ©„ ÜïU Ý¢}¢» ¥¢’}¢¢H }¢ïæ ΄ ÝïçÜU²¢æ çH¶¼¢ ãñ J ( )

ÜGUÎ}¢ ²ïã ãñ çÜU §S¢ }¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïH Ýï x¢éÝ¢ã¢ï }¢ï x¢G˼G¢æ (HéÉGvÝï)¥¢ñÚ ãÚ Î}¢ Î鋲±è }¢éS¼çvGÏ¢H ÜUè Ï¢ïã¼Úè ÜUè çÈGURU }¢ï´ ÐÚïࢢæÚãÝï ±¢Hï Ý¢ñ Á¢±¢æ ÜU¢ï ࢢãÚ¢ãï ¼vG±¢ ÐÚ x¢¢}¢Á¢GÝ (²¢’Ýè Ó¢HÝï±¢H¢) ¥¢ñÚ çÈGURïU ¥¢ç¶GÚ¼ ÜïU çH²ï }¢S¢MÈGïU ¥G}¢H ÜUÚçβ¢ J §S¢è }¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïH ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼ S¢ï ÜUS¢èÚ Ý¢ñ Á¢±¢Ý§SH¢}¢è |¢¢§ü Î鋲±è Úæx¢èçݲ¢ï ¥¢ñÚ Á¢±¢Ýè ÜUè x¢GzGH¼ çࢥG¢çÚ²¢ïS¢ï }¢éæã }¢¢ïÇG ÜUÚ Ú¢ãï ¶Gé΢ ÜïU çH²ï ±vGÈGU ã¢ï x¢» J §S¢ï ΢’±¼ï§SH¢}¢è ÜUè §çS¼GH¢ãG }¢ï´ “±vGÈGïU }¢ÎèÝ¢” ÜU㢠Á¢¢¼¢ ãñ J

}¢vGÏ¢êH Á¢ã¢æ |¢Ú }¢ï´ ã¢ï ΢’±¼ï §SH¢}¢èS¢ÎÜGU¢ ¼éÛ¢ï »ï ÚÏÏ¢ï x¢GzGÈGU¢Ú ! }¢ÎèÝï ÜU¢<Ï¢ïã¼ÚèÝ çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ Ú¢Á¢G

}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥¢Ð S¢ï }¢-ÎÝè §ç˼Á¢¢ãñ çÜU ¥ÐÝè Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ ÜU¢ï Ï¢ïã¼Ú ¥¢ñÚ çÁ¢G‹Îx¢è ÜïUH}ãG¢¼ ÜU¢ï ÜGUè}¢¼è ϢݢÝï ÜïU çH²ï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU }¢-ÎÝè}¢¢ãG¢ïH S¢ï ±¢Ï¢S¼¢ ã¢ï ÜUÚ ¥ËH¢ã 1 ÜUè §GÏ¢¢Î¼ ÐÚ ÜU}¢ÚÏ¢S¼¢ ã¢ï Á¢¢§²ï çÜU Ï¢ïã¼ÚèÝ çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ Ú¢Á¢G ¥ËH¢ã 1 ÜUè§GÏ¢¢Î¼ ± §¼G¢¥G¼ }¢ï´ }¢éÁG}¢Ú (²¢’Ýè Тïà¢è΢) ãñ J Á¢ñS¢¢ çÜU}¢éÈGUçSS¢Úï à¢ãèÚ, ãGÜUè}¢éH ©}}¢¼ ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢}¢ézG¼è ¥ãG}¢Î ²¢Ú ¶G¢Ý ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : “çÁ¢G‹Îx¢èãÚ à¢wGS¢ ÜUè x¢éÁ¢GÚ¼è ãñ, Ï¢ïã¼ÚèÝ çÁ¢G‹Îx¢è ±¢ïã ãñ Á¢¢ï ÚÏ¢

20

www.dawateislami.net

Page 23: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : à¢Ï¢ï …é}¢é¥¢ ¥¢ñÚ Ú¢ï…Gï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ ÜUè ÜU„Ú¼ ÜUÚçH²¢ ÜUÚ¢ï …¢ï »ï„¢ ÜUÚïx¢¢ çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ñæ ©„ ÜU¢ à¢ÈGUè¥G ± x¢±¢ã Ï¢Ýêæx¢¢ J ( )

¼Ï¢-Ú-ÜU ± ¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï ±vGÈGU ã¢ï Á¢¢» J ¥ËH¢ã¼¥G¢H¢ Ýï »ïS¢ï ãè H¢ïx¢¢ï´ ÜïU çH²ï S¢-ÎÜGU¢¼ ÜU¢ ¶GéS¢êS¢è ãGév}¢çβ¢ Á¢¢ï ¥ÐÝè çÁ¢G‹Îx¢è ¥ËH¢ã (1) ÜïU çH²ï ±vGÈGU ÜUÚÓ¢éÜïU J” (¼zGS¢èÚï ݧüG}¢è, çÁ¢. 3, S¢. 134, }¢é˼çÜGU¼GÝ)¥ËH¢ãé ÚÏÏ¢éH §GÁGÁ¢G¼ 1 ÜUè ©Ý ÐÚ ÚãG}¢¼ ã¢ï ¥¢ñÚ ©Ý ÜïUS¢ÎÜGïU ã}¢¢Úè Ï¢ï çãGS¢¢Ï¢ }¢çxGÈGUÚ¼ ã¢ï J

ÜGUÁ¢G¢ ãGÜGU ãñ, }¢x¢Ú §S¢ ࢢñÜGU ÜU¢ ¥ËH¢ã ±¢Hè ãñÁ¢¢ï ©Ý ÜUè Ú¢ã }¢ï´ Á¢¢» ±¢ïã Á¢¢Ý ¥ËH¢ã ±¢Hè ãñ

(ãG΢§ÜGïU Ï¢çwGà¢à¢)

S¢œ¢Ú çS¢gèÜGUèÝ ÜU¢ S¢±¢Ï¢ ТÝï ±¢H¢ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥ÝS¢ çÏ¢Ý }¢¢çHÜU 5

çÚ±¢²¼ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ ÚS¢êHéËH¢ã 6 Ýï §à¢¢üÎÈGUÚ}¢¢²¢ : ¥ËH¢ã 1 ÜUè ãGÚ¢}¢ ÜU΢ü Ó¢èÁ¢G¢ï´ S¢ï Ï¢Ó¢Ýï ¥¢ñÚ ©S¢ÜïU ¥ãGÜU¢}¢¢¼ ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚÝï ±¢Hï Ý¢ñ Á¢±¢Ý S¢ï ¥ËH¢ã 1ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ ¼ïÚï çH²ï S¢œ¢Ú çS¢gèÜGU¢ï´ ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú S¢±¢Ï¢ ãñ J

<¥ËH¢ã 1 ÜU¢ ãGÜGUèÜGUè Ï¢‹Î¢

ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥GÏÎéËH¢ã çÏ¢Ý }¢SªGÎ 5

21

www.dawateislami.net

Page 24: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎ ÐÉG¼¢ ãñ ¥ËH¢ã ©S¢ ÜïUçH²ï »ÜU ÜGUèÚ¢¼G ¥Á¢í çH¶¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ÜGUèÚ¢¼G ©ãGéÎ Ðã¢ÇG çÁ¢¼Ý¢ ãñ J

S¢ï }¢Ú±è ãñ çÜU ÚS¢êHéËH¢ã 6 Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ :¥ËH¢ã 1 ¥ÐÝè }¢wGHêÜGU }¢ï´ ©S¢ wG¢êÏ¢-M Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÜU¢ï S¢Ï¢S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ÐS¢‹Î ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ çÜU çÁ¢S¢ Ýï ¥ÐÝè Á¢±¢Ýè ¥¢ñÚ ãGéSÝ¢ïÁ¢}¢¢H ÜU¢ï ¥ËH¢ã 1 ÜUè §GÏ¢¢Î¼ }¢ï´ S¢ÈGüU ÜUÚ çβ¢ ã¢ï, ¥ËH¢ã1 çÈGUçÚà¼¢ï´ ÜïU S¢¢}¢Ýï »ïS¢ï Ï¢‹Îï ÐÚ ÈGUºG ÜUÚ¼¢ ¥¢ñÚ §à¢¢üÎÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ : “²ïã }¢ïÚ¢ ãGÜGUèÜGUè Ï¢‹Î¢ ãñ J”

<}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! çÜU¼Ýï ¶GéࢠϢwG¼ ãæñ ±¢ïã

Ý¢ñ Á¢±¢Ý çÁ¢‹ãï´ ¥ËH¢ã 1 ÜUè Ï¢¢Úx¢¢ã }¢ï´ }¢ãGÏ¢êçϢIJ¼ ÜU¢à¢ÚÈGU ãG¢çS¢H ã¢ï Á¢¢», çÁ¢Ý ÜUè Á¢±¢Ýè ¥ËH¢ã 1 ÜU觼G¢¥G¼ }¢ï´ x¢éÁ¢GÚè, Ï¢¢ ±éÁ¢êÎ ÜGéUÎÚ¼ ÜïU çÁ¢Ý ÜU¢ ΢}¢Ý ÝzGS¢ ÜUèÓ¢¢H¢ï ¥¢ñÚ à¢ñ¼G¢Ý ÜïU Á¢¢H¢ï }¢ï Ý ©HÛ¢¢ ¥¢ñÚ çÁ¢Ý ÐÚ ¶G¢ñÈGïU ¶Gé΢ÜU¢ x¢G-HÏ¢¢ Úã¢, ©Ý ¶GéࢠÝS¢èÏ¢¢ï´ ÜïU çH²ï çÁ¢GRU ÜU΢ü çÚ±¢²¼ï}¢éÏ¢¢-ÚÜU¢ }¢éÁGλ Á¢¢æ çÈGUÁ¢G¢ ãñ ¥¢ñÚ »ïS¢¢ Ý¢ñ Á¢±¢Ý }¢é¥G¢-à¢Úï }¢ï´|¢è }¢ÜGU¢}¢¢ï }¢¼üÏ¢¢ ¥¢ñÚ §GÁGÁ¢G¼¢ï ¥G-Á¢G}¢¼ ÜU¢ ãG¢ç}¢H ãñ J

±¢ïãè Á¢±¢æ ãñ ÜGUÏ¢èHï ÜUè ¥¢æ¶ ÜU¢ ¼¢Ú¢à¢Ï¢¢Ï¢ çÁ¢S¢ ÜU¢ ãñ Ï¢ï ΢x¢G, Á¢GÏ¢ü ãñ ÜU¢Úè

Ï¢¢ ãG²¢ Ý¢ñ Á¢±¢ÝÁ¢±¢Ýè ÜUè Ï¢ã¢Ú¢ï´ ÜU¢ï }¢ÎèÝï ÜUè ¶GéàϢꥢïæ S¢ï }¢é¥Gœ¢GÚ

ÜUÚÝï, ¥G¢H}¢ï à¢Ï¢¢Ï¢ ÜU¢ï x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜïU ΢x¢G {ÏÏ¢¢ï´ S¢ï Ï¢Ó¢¢Ýï ¥¢ñÚ

22

www.dawateislami.net

Page 25: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

à¢}¢¢ïü ãG²¢ ÜU¢ ÐñÜUÚ Ï¢ÝÝï ÜïU çH²ï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU §à¢¢¥G¼è§Î¢Úï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ S¢ï S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Ú¢ Ï¢²¢Ý Ϣݢ}¢ “Ï¢¢ãG²¢ Ý¢ñ Á¢±¢Ý” ÜU¢ ÜïUçS¢Å ãçÎIJ¼Ý ãG¢çS¢H ÜUèçÁ¢²ï Jn ! §S¢ Ï¢²¢Ý ÜU¢ 64 S¢ÈGUãG¢¼ ÐÚ }¢éà¼ç}¢H çÚS¢¢H¢|¢è }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ S¢ï ãçÎIJ¼Ý ç}¢H S¢ÜU¼¢ ãñ J ¶GéÎ|¢è ÐçÉG²ï ¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ï ÜU¢ï |¢è ¼¢ïãGìÈGU¼Ý ÐïࢠÜUèçÁ¢²ï, VÜUS¢èÚ Ï¢-Ú-ÜU¼¢ï´ ÜU¢ ¶GÁ¢G¢Ý¢ 㢉¢ ¥¢»x¢¢ J

Á¢±¢Ý¢ï´ ÜU¢ï Ï¢ï Ú¢ã Ú±è ± S¢éS¼è ÜUè Úç±à¢ À¢ïÇGÝï,¥SH¢ÈGïU çÜUÚ¢}¢ m ÜUè ÐñÚ±è }¢ï´ ÎèÝ¢ï ç}¢ËH¼ ÜUèç¶GÎ}¢¼ ÜUÚÝï ¥¢ñÚ ÎèÝï §SH¢}¢ ÜU¢ï ãè Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ }¢ï´ÜU¢}²¢Ï¢è ÜU¢ Á¢GÚè¥G¢ S¢}¢Û¢Ýï ÜU¢ Á¢GïãìÝ Îï¼ï ãé» à¢¢§GÚ Ýï v²¢wG¢êÏ¢ ÜU㢠ãñ :¼ïÚï S¢¢ïÈGïU ãñ´ ¥zGÚæx¢è, ¼ïÚï ÜGU¢Hè´ ãñ´ §üÚ¢Ýè Hãê }¢éÛ¢ ÜU¢ï LH¢¼è ãñ Á¢±¢Ý¢ï´ ÜUè ¼Ý-¥¢S¢¢Ýè¥}¢¢Ú¼ v²¢, à¢ÜU¢ñãï wG¢éSÚ±è |¢è ã¢ï ¼¢ï v²¢ ãG¢çS¢H Ý Á¢G¢ïÚï ãGñÎÚè ¼éÛ¢ }¢ï´, Ý §çS¼xGÝ¢» S¢H}¢¢ÝèÝ ÉêæÇ §S¢ Ó¢èÁ¢G ÜU¢ï ¼ãÁ¢GèÏ¢ï ãG¢çÁ¢GÚ ÜUè ¼Á¢ËHè }¢ï çÜU Т²¢ }¢ñ´ Ýï §çS¼xGÝ¢ }¢ï´ }¢ï’Ú¢Á¢ï }¢éS¢Ë}¢¢Ýè<

Á¢±¢Ýè Ýï’}¢¼ï wG¢é΢ ±‹Îè}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Á¢±¢Ýè ¥ËH¢ã 1

ÜUè Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè Ýï’}¢¼ ãñ çÁ¢S¢ï ²ïã Ýï’}¢¼ ç}¢Hï ©S¢ï §S¢ ÜUè ÜGUÎíÜUÚ¼ï ãé» çÁ¢G²¢Î¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ±vG¼ §GÏ¢¢Î¼ ± §¼G¢¥G¼ }¢ï´x¢éÁ¢G¢ÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï, ±vG¼ ÜïU ¥Ý}¢¢ïH ãè򢕫 ÜU¢ï ÝzG¥G ÚS¢¢çݲ¢ï´ ÜU¢

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : …Ï¢ ¼é}¢ Ú„êH¢ïæ ÐÚ ÎéMÎ ÐÉG¢ï ¼¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ |¢è ÐÉG¢ï,Ï¢ïà¢ÜU }¢ñæ ¼}¢¢}¢ …ã¢Ý¢ïæ ÜïU ÚÏ¢ ÜU¢ Ú„êH ãêæ J ( )

23

www.dawateislami.net

Page 26: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

Á¢GÚè¥G¢ Ϣݢݢ Ó¢¢çã²ï J ãGÜUè}¢éH ©}}¢¼ ãGÁ¢GÚ¼ }¢ézG¼è ¥ãG}¢Î²¢Ú ¶G¢Ý S ÝvGH ÈGU}¢¢¼ï ãñ´ : “Á¢±¢Ýè ÜUè §GÏ¢¢Î¼Ï¢éÉG¢Ðï ÜUè §GÏ¢¢Î¼ S¢ï ¥zGÁ¢GH ãñ çÜU §GÏ¢¢Î¢¼ ÜU¢ ¥SH ±vG¼Á¢±¢Ýè ãñ J à¢ï’ÚÜUÚ Á¢±¢Ýè }¢ï §GÏ¢¢Î¼ ÜU¢çãHè ¥ÓÀè Ýãè´ Á¢Ï¢ Ï¢éÉG¢Ð¢ ¥¢ x¢²¢ ÜéUÀ Ï¢¢¼ Ï¢Ý ÐÇG¼è Ýãè´ãñ Ï¢éÉG¢Ð¢ |¢è x¢GÝè}¢¼ Á¢Ï¢ Á¢±¢Ýè ã¢ï Ó¢éÜUè ²ïã Ï¢éÉG¢Ð¢ |¢è Ý ã¢ïx¢¢ }¢¢ñ¼ çÁ¢S¢ Î}¢ ¥¢ x¢§ü±vG¼ ÜUè ÜGUÎí ÜUÚ¢ï, §S¢ï x¢GÝè}¢¼ Á¢¢Ý¢ï J x¢²¢ ±vG¼ çÈUÚ ã¢‰¢¥¢¼¢ Ýãè´ J” (ç}¢Ú¥¢¼éH }¢Ý¢Á¢èãG, çÁ¢. 3, S¢. 167) ¥¢ñÚ ¶GéS¢êS¢Ý¥Ä²¢}¢ï Á¢±¢Ýè ÜïU ¥±ÜGU¢¼ ÜUè ÜGUÎí΢Ýè Ï¢ãé¼ Á¢GMÚè ãñ v²êæ çÜUÁ¢±¢Ýè }¢ï´ §‹S¢¢Ý ÜïU ¥¢’Á¢G¢ }¢Á¢GÏ¢ê¼G ¥¢ñÚ ¼G¢ÜGU¼ ±Ú ã¢ï¼ï ãñ´,çÁ¢S¢ ÜUè ±Áã S¢ï ¥ãGÜU¢}¢ ± §GÏ¢¢Î¢¼ ÜUè Ï¢Á¢¢ ¥¢-±Úè, ¼‹Îã襢ñÚ Ï¢ÇGè ¶Géࢠ©SHêÏ¢è ÜïU S¢¢‰¢ }¢éç}ÜUÝ ã¢ï¼è ãñ, Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ çÈUÚ²ïã Ï¢ã¢Úï´ ÜUã¢æ ÝS¢èÏ¢ ! ©S¢ ±vG¼ ¼¢ï }¢çSÁ¢Î ¼ÜU Á¢¢Ý¢ |¢èÎéà±¢Ú ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J |¢êÜU Œ²¢S¢ ÜUè çà¢g¼ ÜU¢ï Ï¢Ú΢༠ÜUÚÝï ÜUèçã}}¢¼ |¢è Ýãè´ Úã¼è, ÝzGH ¼¢ï ÜéUÁ¢¢ ÈGUÁ¢Gü Ú¢ïÁ¢Gï ÐêÚï ÜUÚÝ¢ |¢è|¢¢Úè ÐÇG Á¢¢¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ±ñS¢ï |¢è Á¢±¢Ýè ÜUè §GÏ¢¢Î¼ §ç}¼²¢Á¢GèãGñçS¢Ä²¼ Ú¶¼è ãñ Á¢ñS¢¢ çÜU

§GÏ¢¢Î¼ x¢éÁ¢G¢Ú Á¢±¢Ý ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥ÝS¢ çÏ¢Ý }¢¢çHÜU 5 S¢ï

}¢Ú±è ãñ, ÝçϢIJï ÜUÚè}¢, ÚªÈGéUÚüãGè}¢ ÜU¢§à¢¢üÎï ¥GÁ¢Gè}¢ ãñ : “S¢éÏãG ÜïU ±vG¼ §GÏ¢¢Î¼ ÜUÚÝï ±¢Hï Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÜU¢ï

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ ÐÉG ÜUÚ ¥ÐÝè }¢…¢çH„ ÜU¢ï ¥¢Ú¢S¼¢ÜUÚ¢ï çÜU ¼é}ã¢Ú¢ ÎéMÎ ÐÉGÝ¢ Ï¢Ú¢ï…Gï çÜGU²¢}¢¼ ¼é}ã¢Úï çH²ï ÝêÚ ã¢ïx¢¢ J

24

www.dawateislami.net

Page 27: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ §GÏ¢¢Î¼ ÜUÚÝï ±¢Hï Ï¢êÉGï ÐÚ »ïS¢è ãè ÈGUÁ¢GèH¼ ãG¢çS¢H ãñçÜU Á¢ñS¢è }¢éÚ-S¢HèÝ (J) ÜU¢ï ¼}¢¢}¢ H¢ïx¢¢ï´ ÐÚ J”

<}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! §S¢ çÚ±¢²¼ S¢ï }¢¢’Hê}¢

ãé±¢ çÜU §GÏ¢¢Î¼ x¢éÁ¢G¢Ú Á¢±¢Ý ²ÜGUèÝÝ ¶GéࢠϢwG¼ ãñ, ©S¢ ÜïUçH²ï Ï¢ãé¼ S¢¢Úè ÈGUÁ¢GèH¼¢ï´ ¥¢ñÚ S¢¥G¢Î¼¢ï´ ÜUè ݱèÎ (²¢’Ýè¶Géࢠ¶GÏ¢Úè) ãñ, HïçÜUÝ §S¢ ¼GÚãG ÜUè çÚ±¢²¢¼ S¢ï ÜU¢ï§ü ²ïã}¢¼GHÏ¢ ¥wGÁ¢G Ý ÜUÚï çÜU Ï¢êÉGï ¼¢ï çÜUS¢è ¶¢¼ï }¢ï´ ãè Ýãè´ J }¢ïÚ¢Úï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! »ïS¢¢ Ýãè´, ²¢Î Ú網ï ! ²ïã §SH¢}¢è}¢é¥G¢-à¢Úï ÜUè §ç‹ÈGUÚ¢çÎIJ¼ ± ¶GéS¢êçS¢Ä²¼ ãñ çÜU ±¢ïã Ï¢êÉG¢ï´¥¢ñÚ Á¢G§üGÈGU¢ï´ ÜU¢ï |¢è Ï¢éHç‹Î²¢ï´ S¢ï ã}¢-ÜUÝ¢Ú ÜUÚ¼¢ ãñ, §SH¢}¢}¢ï´ Ï¢êÉG¢ï´ ÜU¢ï Ï¢¢ïÛ¢ S¢}¢Û¢ ÜUÚ Í¢Ú S¢ï çÝÜU¢H ÎïÝï ¥¢ñÚ §‹ãï´ çÜUS¢è§Î¢Úï }¢ï´ “Á¢}¥G” ÜUÚ±¢ ÎïÝï ÜU¢ ÜU¢ï§ü ¼S¢Ã±éÚ Ýãè´, §SH¢}¢ ÜU¢¼GéÚü» §ç}¼²¢Á¢G ãñ çÜU §S¢ ÎèÝï }¢éÏ¢èÝ }¢ï´ çÏ¢H¢ ¼zGÚèÜGïU Úæx¢¢ïÝSH ± çÏ¢H¢ §ç}¼²¢Á¢Gï ©G}¢í¢ï ÜGUÎ ãÚ }¢éS¢Ë}¢¢Ý ¥ÐÝ¢ ¶G¢S¢}¢ÜGU¢}¢ Ú¶¼¢ ãñ, çÁ¢S¢ ÜU¢ çHãG¢Á¢G ڶݢ ÎêS¢Úï }¢éS¢Ë}¢¢Ý ÐÚH¢çÁ¢G}¢ ãñ, §S¢ ÜUè }¢éwG¼S¢Ú ±Á¢G¢ãG¼ ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU§à¢¢¥G¼è §Î¢Úï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜïU }¢yGÏ¢ê¥G¢ 32 S¢ÈGUãG¢¼ÐÚ }¢éà¼ç}¢H “»ãGç¼Ú¢}¢ï }¢éçSH}¢” Ý¢}¢è çÚS¢¢Hï }¢ï´ |¢è ÜUèx¢§ü ãñ J ¥H x¢GÚÁ¢G ! ãÚ }¢éS¢Ë}¢¢Ý wG±¢ã ±¢ïã Ï¢êÉ¢ ã¢ï ²¢ Á¢±¢Ý,ÝÁ¢GÚï §SH¢}¢ }¢ï´ ©S¢ ÜUè ¶G¢S¢ ¥ãç}}¢Ä²¼ ± à¢¢Ý ãñ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÜUè ÜUS¢Ú¼ ÜUÚ¢ï Ï¢ïà¢ÜU ²ïã¼é}ã¢Úï çH²ï ¼Gã¢Ú¼ ãñ J

25

www.dawateislami.net

Page 28: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

Ï¢éÉG¢Ðï ÜïU ÈGUÁ¢G¢§H}¢ãGÏ¢êÏ¢ï ÚÏÏ¢ï ÁG¢éH Á¢H¢H, Ï¢èÏ¢è ¥¢ç}¢Ý¢ ÜïU H¢H6 ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï Ï¢¢ ÜU}¢¢H ãñ : “S¢ÈGïUΠϢ¢H Ý

©¶¢ÇG¢ï v²êæ çÜU ±¢ïã }¢éçSH}¢ ÜU¢ ÝêÚ ãñ, Á¢¢ï à¢wGS¢ §SH¢}¢ }¢ï´Ï¢êÉG¢ ãé±¢ ¥ËH¢ã 1 §S¢ ÜUè ±Áã S¢ï ©S¢ ÜïU çH²ï ÝïÜUèçH¶ïx¢¢ ¥¢ñÚ ¶G¼G¢ ç}¢Å¢ Îïx¢¢ ¥¢ñÚ Î-ÚÁ¢¢ Ï¢éH‹Î ÜUÚïx¢¢ J”

ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ÜU¢’Ï¢ çÏ¢Ý }¢éÚüã 5 S¢ïçÚ±¢²¼ ãñ çÜU ãGéÁG¢êÚï ÐéÚÝêÚ, ࢢÈGïU»G ²¢ñ}¢é‹Ýéà¢êÚ 6ÜU¢ §à¢¢üÎï ÐéÚÝêÚ ãñ : “Á¢¢ï §SH¢}¢ }¢ï´ Ï¢êÉG¢ ãé±¢, ²ïã Ï¢éÉG¢Ð¢ ©S¢ ÜïUçH²ï çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ ÝêÚ ã¢ïx¢¢ J”

<çHã¢Á¢G¢ Á¢G§üGÈGéUH ©G}¢í §SH¢}¢è |¢¢§ü |¢è çÎH À¢ïÅ¢ Ý

ÜUÚï´ ¥¢ñÚ }¢¢²êS¢è ÜUè ÜU¢Hè ͢Ţ ¥ÐÝï ªÐÚ ¼G¢Úè Ý ã¢ïÝï Îï´ çÜU“Á¢Ï¢ Á¢¢x¢ï ãé±¢ S¢±ïÚ¢ J”

çÜUS¢è Ýï v²¢ wG¢êÏ¢ ÜU㢠ãñ :ãñ Ï¢éÉG¢Ð¢ |¢è x¢GÝè}¢¼ Á¢Ï¢ Á¢±¢Ýè ã¢ï Ó¢éÜUè²ïã Ï¢éÉG¢Ð¢ |¢è Ý ã¢ïx¢¢, }¢¢ñ¼ çÁ¢S¢ Î}¢ ¥¢ x¢§ü

¥x¢Ú S¢ÈGUÚï ãG²¢¼ ÜïU çÜUS¢è |¢è }¢¢ïÇG ÐÚ à¢éªGÚ Ï¢ï΢Úã¢ï Á¢¢» ¼¢ï |¢è }¢¢²êS¢ Ý ã¢ï´ Ï¢çËÜU ©S¢ï x¢GÝè}¢¼ ¼S¢Ã±éÚ ÜUèçÁ¢²ï

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ Ú¢ïÁ¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGïx¢¢ }¢ñ çÜGU²¢}¢¼ÜïU çÎÝ ©S¢ ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUMæx¢¢ J

26

www.dawateislami.net

Page 29: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

¥¢ñÚ S¢éÏãGï çÁ¢G‹Îx¢è ÜUè ࢢ}¢ ã¢ïÝï S¢ï ÐãHï ÐãHï ¥¢ã¢ï Á¢G¢Úè ¥¢ñÚ¼vG±¢ ± ÐÚãïÁ¢G x¢¢Úè ÜïU Á¢GÚè»G ¥ËH¢ã 1 ÜU¢ï Ú¢Á¢Gè ÜUÚÝïÜUè ÜU¢ïçà¢à¢¢ï´ }¢ï´ }¢S¢MÈGU ã¢ï Á¢¢§²ï ¥¢ñÚ ©}}¢è΢ï Ï¢è}¢ (²¢’Ýè©}}¢èÎ ± ¶G¢ñÈGU) ÜïU ç}¢Hï Á¢éHï Á¢ÁGÏ¢¢¼ ÜïU S¢ã¢Úï, ΢}¢Ý ÐS¢¢Úï(ÈñUH¢»), ¥ËH¢ã 1 ÜUè Ï¢¢Úx¢¢ã ÜUè ¼GÚÈGU LÁ¢ê¥G ÜUèçÁ¢²ï,§S¢ ¥¢²¼ï ©}}¢èÎ ¥zGÁ¢G¢ (¼Ú-Á¢-}¢»ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý : ¥ËH¢ã ÜUè ÚãG}¢¼ S¢ï Ý¢ ©}}¢èÎ Ý ã¢ï J

) ÜU¢ï Ðïà¢ï ÝÁ¢GÚ Ú網ï, V Ý¢ ©}}¢èÎ ±¶G¢Hè ΢}¢Ý Ýãè´ Ï¢çËÜU }¢çxGÈGUÚ¼¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢çwGà¢à¢¢ï´ ÜUè ΢ñH¼ïH¢ Á¢G±¢H S¢ï }¢¢H¢}¢¢H ã¢ï ÜUÚ ÐHÅï´x¢ï J

Ý ã¢ï Ý¢ñ}¢èÎ, Ý¢ñ}¢èÎè Á¢G±¢Hï §GË}¢¢ï §GÚÈGU¢æ ãñ©}¢èÎï }¢Îïü }¢¢ïç}¢Ý ãñ wG¢é΢ ÜïU Ú¢Á¢GÎ¢Ý¢ï´ }¢ï´

¥¢ñÚ ²ïã |¢è Á¢GïãìÝ Ýà¢èÝ Úãï çÜU ©G}¢í ÜïU çÜUS¢è |¢èçãGSS¢ï }¢ï´ wG±¢ã Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ ãè S¢ãè, ¥ËH¢ã 1 ÜUè Ï¢¢Úx¢¢ã}¢ï´ ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚÝ¢ ¶GéࢠϢwG¼¢ï´ ÜU¢ çãGSS¢¢ ãñ ±ÚÝ¢ ÈGUè Á¢G}¢¢Ý¢ ÜU§üãGÁ¢GÚ¢¼ Ï¢éÉG¢Ðï ÜUè ÎãHèÁ¢G ÐÚ ÜGUÎ}¢ Ú¶Ýï ÜïU Ï¢¢ ±éÁ¢êÎ }¢éwG¼çHÈGUçÜGUS}¢ ÜïU ¶ïH¢ï´ ¥¢ñÚ Îèx¢Ú ãGÚ¢}¢ ÜU¢}¢¢ï´ }¢ï´ S¢¢}¢¢Ýï HÁGÁ¢G¼¼H¢à¢ ÜUÚÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ }¢ï´ }¢S¢MÈGU Úã¼ï ãñ´ J Á¢±¢Ýè ¼¢ï ÐãHïãè x¢GzGH¼ }¢ï´ Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚ Îè, Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ |¢è ¼¢ñÈGUèÜGïU ¶GñÚ Ýç}¢Hè, ¼¢ï ¥Ï¢ çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU ¥¢ñÚ ÜU¢ñÝ S¢ï H}ãG¢¼ »ïS¢ï ç}¢Hï´x¢ï çÜUçÁ¢Ý }¢ï´ ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè ¼Ä²¢Úè }¢éç}ÜUÝ ã¢ï S¢ÜïU ?ÜUÚ Ý ÐèÚè }¢ï´ ¼ê x¢GzGH¼ §çwG¼²¢Ú çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ ¥Ï¢ Ýãè´ ÜéUÀ »’ç¼Ï¢¢ÚãGËÜGU ÐÚ ãñ }¢¢ñ¼ ÜïU ¶G‹Á¢Ú ÜUè {¢Ú ÜUÚ Ï¢S¢ ¥Ï¢ ¥ÐÝï ÜU¢ï }¢é΢ïZ }¢ï´ à¢é}¢¢Ú

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ©S¢ à¢wGS¢ ÜUè Ý¢ÜU ¶G¢ÜU ¥¢HêÎ ã¢ï çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢çÁ¢GRU ã¢ï ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉGï J

27

www.dawateislami.net

Page 30: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

»ÜU çÎÝ }¢ÚÝ¢ ãñ ¥¢ç¶GÚ }¢¢ñ¼ ãñÜUÚ Hï Á¢¢ï ÜUÚÝ¢ ãñ ¥¢ç¶GÚ }¢¢ñ¼ ãñ

}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ã}¢ï´ ¥ÐÝè Á¢±¢Ýè ÜUèÜGUÎí ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï ±ÚÝ¢ Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ Ï¢¢’Á¢G ¥±ÜGU¢¼ ÐÀ¼¢±ï ÜïUS¢¢» ÐÚïà¢¢Ý ÜUÚ¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ©S¢ ±vG¼ ÜéUÀ Ï¢Ý Ýãè´ ÐÇG¼¢, Ï¢‹Î¢ÜéUÀ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢ã¼¢ ãñ HïçÜUÝ ãG¢ñS¢H¢ S¢¢‰¢ Ýãè´ Îï¼¢, Á¢±¢Ýè ÜU¢ï²¢Î ÜUÚ¼¢ ãñ HïçÜUÝ Á¢±¢Ýè Ýï ¼¢ï ±¢ÐS¢ ¥¢Ý¢ Ýãè´ ¥¢ñÚ Ï¢éÉG¢ÐïS¢ï ©v¼¢¼¢ ãñ }¢x¢Ú ©S¢ Ýï |¢è Á¢¢Ý¢ Ýãè´ ¥¢ñÚ Ý ©S¢ ±vG¼ ÐÀ¼¢ÝïÜU¢ ÜU¢ï§ü ÈGU¢»Î¢ ãñ J

Á¢¢ï ¥¢ ÜïU Ý Á¢¢» ±¢ïã Ï¢éÉG¢Ð¢ ÎﶢÁ¢¢ï Á¢¢ ÜïU Ý ¥¢» ±¢ïã Á¢±¢Ýè Îï¶è

}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ²ÜGUèÝÝ Á¢±¢Ýè ÜUè§GÏ¢¢Î¼ ÜïU Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ÈGUÁ¢G¢§H ãñ´, Á¢±¢Ýè }¢ï´ §GÏ¢¢Î¼ ÜUÚÝ異ñÚ ¥ÐÝï ¥¢Ð ÜU¢ï x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï Ï¢Ó¢¢ ÜUÚ Ú¶Ýï ±¢Hï ÜU¢ï ¥ËH¢ã1 çÜUS¢ ¼GÚãG ݱ¢Á¢G¼¢ ãñ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï

S¢¢HïãG Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÜU¢ï ç}¢HÝï ±¢H¢ §‹¥G¢}¢Î¢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU §à¢¢¥G¼è §Î¢Úï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢

ÜïU }¢yGÏ¢ê¥G¢ 56 S¢ÈGUãG¢¼ ÐÚ }¢éà¼ç}¢H çÚS¢¢Hï “ÜUÚ¢}¢¢¼ï ÈGU¢MÜGïU

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ©S¢ ÐÚ ÎS¢ ÚãG}¢¼ï´ |¢ïÁ¢¼¢ ãñ J

28

www.dawateislami.net

Page 31: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

¥¢’Á¢G}¢” S¢ÈGUãG¢ 24 ÐÚ ãñ : }¢éà¢èÚï ÚS¢êH, ¥}¢èLH }¢é¥ç}¢ÝèÝãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ©G}¢Ú ÈGU¢MÜGïU ¥¢’Á¢G}¢ 5 »ÜU }¢¼üÏ¢¢»ÜU S¢¢HïãG (²¢’Ýè ÐÚãïÁ¢G x¢¢Ú) Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÜUè ÜGUÏ¢í ÐÚ ¼à¢ÚèÈGUHï x¢» ¥¢ñÚ ÈGUÚ}¢¢²¢ : »ï ÈGéUH¢æ ! ¥ËH¢ã 1 Ýï ±¢’΢ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ :

¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý : ¥¢ñÚÁ¢¢ï ¥ÐÝï ÚÏ¢ ÜïU ãGéÁG¢êÚ ¶ÇGï ã¢ïÝï S¢ïÇÚï ©S¢ ÜïU çH²ï ΢ï Á¢‹Ý¼ï´ ãñ J

»ï Ý¢ñ Á¢±¢Ý ! Ï¢¼¢ ! ¼ïÚ¢ ÜGUÏ¢í }¢ï´ v²¢ ãG¢H ãñ ? ©S¢S¢¢HïãG (Ï¢¢ ¥G}¢H) Ý¢ñ Á¢±¢Ý Ýï ÜGUÏ¢í ÜïU ¥‹ÎÚ S¢ï ¥¢Ð5 ÜU¢ Ý¢}¢ Hï ÜUÚ ÐéÜU¢Ú¢ ¥¢ñÚ Ï¢ ¥¢±¢Á¢Gï Ï¢éH‹Î ΢ï}¢¼üÏ¢¢ Á¢±¢Ï¢ çβ¢ : “ ²¢’Ýè }¢ïÚïÚÏ¢ 1 Ýï ²ïã ΢ïÝ¢ï´ Á¢‹Ý¼ï´ }¢éÛ¢ï ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢ Îè ãñ´ J”

<v ! §S¢ ±¢çÜGU»G S¢ï м¢ Ó¢H¢ çÜU Á¢¢ï à¢wGS¢

ÝïçÜU²¢ï´ |¢Úè çÁ¢G‹Îx¢è x¢éÁ¢G¢Úïx¢¢ ¥¢ñÚ ¶G¢ñÈGïU ¶Gé΢ 1 S¢ï HÚÁ¢G¢æ± ¼ÚS¢¢æ Úãïx¢¢, ±¢ïã ¥ËH¢ã 1 ÜUè ÚãG}¢¼ï ÜU¢ç}¢H¢ S¢ï ΢ïÁ¢‹Ý¼¢ï´ ÜU¢ }¢éS¼çãGÜGU ÆãÚïx¢¢ J çHã¢Á¢G¢ Á¢±¢Ýè ÜU¢ï ÝïÜUè ±ÐÚãïÁ¢G x¢¢Úè }¢ï´ S¢ÈGüU ÜUèçÁ¢²ï, wG±¢çãࢢ¼ï ÝzGS¢¢Ýè ÜUè ÐñÚ±è S¢ïÏ¢çÓ¢²ï, ¥|¢è S¢ï S¢æ|¢H Á¢¢§²ï ! ²¢Î Ú網ï ! ²ïã ãGéSÝ¢ï Á¢±¢Ýè΢ñH¼ï ÈGU¢Ýè ãñ ¥¢ñÚ §S¢ ÐÚ x¢GéMÚ ± ¼ÜUÏÏ¢éÚ ãG}¢¢ÜGU¼ ±Ý¢Î¢Ýè ãñ J

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ©S¢ à¢wGS¢ ÜUè Ý¢ÜU ¶G¢ÜU ¥¢HêÎ ã¢ï çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢çÁ¢GRU ã¢ï ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉGï J ( )

29

www.dawateislami.net

Page 32: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÉH Á¢¢»x¢è ²ïã Á¢±¢Ýè çÁ¢S¢ Ðï ¼éÛ¢ ÜU¢ï Ý¢Á¢G ãñ ¼ê Ï¢Á¢¢ Hï Ó¢¢ãï çÁ¢¼Ý¢ Ó¢¢Ú çÎÝ ÜU¢ S¢¢Á¢G ãñ

}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥Ï¢ Î¢ï ¥G¢çϢΠ± ¶G¢§ÈGUÝ¢ñ Á¢±¢Ý¢ï´ ÜïU ãGñÚ¼ ¥æx¢ïÁ¢G ±¢çÜGU¥G¢¼ }¢éH¢-ãGÁ¢G¢ ÈGUÚ}¢¢§²ï ¥¢ñÚÎï網ï çÜU ²¢Îï ¶Gé΢ 1 S¢ï çÎH¢ï´ ÜU¢ï ¥¢Ï¢¢Î ÜUÚÝï ±¢H¢ï´ ÜU¢ïÜñUS¢è ÜUÚ¢}¢¢¼ S¢ï ݱ¢Á¢G¢ Á¢¢¼¢ ãñ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï

Ï¢¢ ÜUÚ¢}¢¼ Ý¢ñ Á¢±¢ÝãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ }¢¢çHÜU çÏ¢Ý ÎèÝ¢Ú

ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ çÜU »ÜU S¢ÈGUÚ ÜïU ΢ñÚ¢Ý }¢éÛ¢ï S¢wG¼ Œ²¢S¢ Hx¢è ¼¢ï }¢ñ´Ð¢Ýè ÜUè ¼H¢à¢ }¢ï´ »ÜU ±¢Îè ÜUè Á¢¢çÝÏ¢ Ó¢H ÐÇG¢ J ¥Ó¢¢ÝÜU}¢ñ´ Ýï »ÜU ¶G¢ñÈGUÝ¢ÜU ¥¢±¢Á¢G S¢éÝè, ¼¢ï S¢¢ïÓ¢¢ : ࢢ²Î ! ÜU¢ï§üÎçڋ΢ ãñ Á¢¢ï }¢ïÚè ¼GÚÈGU ¥¢ Ú㢠ãñ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï }¢ñ´ |¢¢x¢Ýï ãè ±¢H¢‰¢¢ çÜU Ðã¢ÇG¢ï´ S¢ï çÜUS¢è Ýï }¢éÛ¢ï ÐéÜU¢Ú ÜUÚ ÜU㢠: “»ï §‹S¢¢Ý !»ïS¢¢ ÜU¢ï§ü }¢é¥G¢-}¢H¢ Ýãè´ çÁ¢S¢ ¼GÚãG ¼é}¢ S¢}¢Û¢ Úãï ã¢ï, ²ïã ¼¢ï¥ËH¢ã 1 ÜU¢ »ÜU ±Hè ãñ çÁ¢S¢ Ýï çà¢g¼ï ãGS¢Ú¼ S¢ï »ÜUH}Ï¢è S¢¢æS¢ Hè ¼¢ï ©S¢ ÜUè ¥¢±¢Á¢G Ï¢éH‹Î ã¢ï x¢§ü J” Á¢Ï¢ }¢ñ´¥ÐÝï Ú¢S¼ï ÜUè Á¢¢çÝÏ¢ ±¢ÐS¢ ÐHÅ¢ ¼¢ï »ÜU Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÜU¢ï§GÏ¢¢Î¼ }¢ï´ }¢àxG¢êH Т²¢ J }¢ñ´ Ýï ©S¢ï S¢H¢}¢ çÜU²¢ ¥¢ñÚ ¥ÐÝ茲¢S¢ ÜU¢ Ï¢¼¢²¢ ¼¢ï ©S¢ Ýï ÜU㢠: “»ï }¢¢çHÜU (I) !

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ Î„ }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGï ¥ËH¢ã ©S¢ ÐÚ S¢¢ï ÚãG}¢¼ï´ Ý¢ç…GH ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J

30

www.dawateislami.net

Page 33: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

§¼Ýè Ï¢ÇGè S¢Ë¼Gݼ }¢ï´ ¼éÛ¢ï ТÝè ÜU¢ »ÜU ÜGU¼GÚ¢ |¢è Ýãè´ç}¢H¢ J” çÈUÚ ±¢ïã Ó¢^¢Ý ÜUè ¼GÚÈGU x¢²¢ ¥¢ñÚ ©S¢ï Æ¢ïÜUÚ }¢¢ÚÜUÚ ÜUãÝï Hx¢¢ : “©S¢ Á¢G¢¼ ÜUè ÜGéUÎÚ¼ S¢ï ã}¢ï´ ТÝè S¢ï S¢ñڢϢÜUÚ Á¢¢ï Ï¢¢ïS¢è΢ ãça²¢ï´ ÜU¢ï |¢è çÁ¢G‹Î¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï ÐÚ ÜGU¢çÎÚ ãñ J”¥Ó¢¢ÝÜU Ó¢^¢Ý S¢ï ТÝè »ïS¢ï Ï¢ãÝï Hx¢¢ Á¢ñS¢ï Ó¢à}¢ï S¢ïϢ㼢 ãñ J }¢ñ´ Ýï Á¢è |¢Ú ÜUÚ ÐèÝï ÜïU Ï¢¢’Î ¥GÁ¢Gü ÜUè : “}¢éÛ¢ï »ïS¢èÓ¢èÁ¢G ÜUè ÝS¢èãG¼ ÈGUÚ}¢¢§²ï çÁ¢S¢ S¢ï }¢éÛ¢ï ÝzG¥G ã¢ï¼¢ Úãï J” ¼¢ï©S¢ Ýï ÜU㢠: “¼‹ã¢§ü }¢ï ¥ËH¢ã 1 ÜUè §GÏ¢¢Î¼ }¢ï }¢àxG¢êHã¢ï Á¢¢§²ï, ±¢ïã (ÚÏ¢ 1) ¥¢Ð ÜU¢ï Á¢æx¢H¢¼ }¢ï´ ТÝè S¢ï S¢ñڢϢÜUÚ Îïx¢¢ J” §¼Ý¢ ÜUã ÜUÚ ±¢ïã ¥ÐÝï Ú¢S¼ï ÐÚ Ó¢H¢ x¢²¢ J

}¢ïÚè çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢ ¼ïÚè Ï¢‹Îx¢è }¢ï´ ãè »ï ÜU¢à¢ ! x¢éÁ¢GÚï S¢Î¢ ²¢ §H¢ãè<S¢¢HïãG ± ¶G¢§ÈGU Ý¢ñ Á¢±¢Ý

ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ Á¢Gé‹ÝêÝ ç}¢SÚè P »ÜUÏ¢¢Ú }¢éËÜïU ࢢ}¢ ¼à¢ÚèÈGU Hï x¢», ¥¢Ð I ÜU¢ x¢éÁ¢GÚ»ÜU çÝ㢲¼ S¢Ú S¢ÏÁ¢G¢ï ࢢ΢Ϣ ¶Géà¢Ýé}¢¢ Ï¢¢x¢G S¢ï ãé±¢, ¼¢ï ÎﶢçÜU »ÜU Ý¢ñ Á¢±¢Ý S¢ïÏ¢ ÜïU ÎÚwG¼ ÜïU ÝèÓ¢ï Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ }¢àxG¢êHãñ J ¥¢Ð I ÜU¢ï ©S¢ S¢¢HïãG Á¢±¢Ý S¢ï ã}¢-ÜUH¢}¢èÜU¢ §ç༲¢ÜGU ãé±¢ J Á¢Ï¢ ©S¢ Ýï S¢H¢}¢ ÈñUÚ¢ ¼¢ï }¢ñ´ Ýï ©S¢ï ¥ÐÝèÁ¢¢çÝÏ¢ }¢é-¼±ÁÁ¢ïã ÜUÚÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUè ¼¢ï ©S¢ Ýï Á¢±¢Ï¢ ÎïÝï

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉG¢ ¼ãGÜGUèÜGU ±¢ïã ϢΠϢwG¼ ã¢ï x¢²¢ J

31

www.dawateislami.net

Page 34: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÜïU Ï¢Á¢¢» Á¢G}¢èÝ ÐÚ ²ïã à¢ï’Ú çH¶ çβ¢ :

²¢’Ýè Á¢GÏ¢¢Ý ÜUH¢}¢ S¢ï Ú¢ïÜU Îè x¢§ü ãñ v²êæ çÜU ²ïã (Á¢GÏ¢¢Ý)¼GÚãG ¼GÚãG ÜUè Ï¢H¢¥¢ïæ ÜU¢ x¢G¢Ú ¥¢ñÚ ¥¢ÈGU¢¼ H¢Ýï ±¢Hè ãñ §S¢ çH²ïÁ¢Ï¢ Ï¢¢ïH¢ï ¼¢ï ¥ËH¢ã 1 ÜU¢ çÁ¢GRU ÜUÚ¢ï, ©S¢ï çÜUS¢è ±vG¼ÈGUÚ¢}¢¢ïà¢ Ý ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ ãÚ ãG¢H }¢ï´ ©S¢ ÜUè ãG}ΠϢÁ¢¢ H¢¼ï Úã¢ï J

Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÜUè §S¢ ¼ãGÚèÚ ÜU¢ ¥¢Ð I ÜïUÜGUËÏ¢ï ¥‹±Ú ÐÚ x¢ãÚ¢ ¥S¢Ú ãé±¢ ¥¢ñÚ ¥¢Ð I ÐÚçx¢²¢ü ¼G¢Úè ã¢ï x¢²¢ J Á¢Ï¢ §ÈGU¢ÜGU¢ ãé±¢ ¼¢ï ¥¢Ð I Ýï|¢è Á¢±¢Ï¢Ý Á¢G}¢èÝ ÐÚ ©æx¢Hè S¢ï ²ïã ¥à¥G¢Ú çH¶ çβï :

²¢’Ýè ãÚ çH¶Ýï ±¢H¢ »ÜU çÎÝ ÜGUÏ¢í }¢ï´ Á¢¢ ç}¢Hïx¢¢ }¢x¢Ú©S¢ ÜUè ¼ãGÚèÚ ã}¢ïࢢ Ï¢¢ÜGUè Úãïx¢è §S¢ çH²ï ¥ÐÝï 㢉¢ S¢ï »ïS¢è Ï¢¢¼çH¶¢ï çÁ¢S¢ï Îï¶ ÜUÚ Ï¢Ú¢ïÁ¢Gï çÜGU²¢}¢¼ ¼é}ãï´ ¶Géà¢è ç}¢Hï J

ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ Á¢Gé‹ÝêÝ ç}¢SÚè P ÜU¢ Ï¢²¢Ýãñ çÜU }¢ïÚ¢ Ýç±à¼¢ (¼ãGÚèÚ) ÐÉG ÜUÚ ©S¢ Á¢±¢Ýï S¢¢HïãG Ýï »ÜUÓ¢è¶G }¢¢Úè ¥¢ñÚ ¥ÐÝè Á¢¢Ý Á¢¢Ýï ¥¢zGÚè´ ÜïU çS¢ÐéÎü ÜUÚ Îè J }¢ñ´Ýï S¢¢ïÓ¢¢ çÜU §S¢ ÜUè ¼ÁãèÁ¢G¢ï ¼vÈGUèÝ ÜU¢ §ç‹¼Á¢G¢}¢ ÜUÚ Îêæ }¢x¢Úã¢ç¼ÈGïU x¢GñÏ¢è Ýï ¥¢±¢Á¢G Îè : ÁG¢é‹ÝêÝ ! §S¢ï ÚãÝï ΢ï, ÚÏÏ¢ïÜU¢»Ý¢¼ 1 Ýï §S¢ S¢ï ¥GãìÎ çÜU²¢ ãñ çÜU çÈGUçÚà¼ï ¼ïÚè ¼ÁãèÁ¢G¢ï

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ S¢éÏãG ± ࢢ}¢ ÎS¢ ÎS¢ Ï¢¢Ú ÎéMÎïТÜU ÐÉG¢ ©S¢ï çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ïÚè à¢ÈGU¢¥G¼ ç}¢Hïx¢è J

32

www.dawateislami.net

Page 35: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

¼vÈGUèÝ ÜUÚï´x¢ï J ²ïã S¢éÝ ÜUÚ ¥¢Ð I Ï¢¢x¢G ÜïU »ÜUx¢¢ïà¢ï }¢ï´ }¢S¢MÈGïU §GÏ¢¢Î¼ ã¢ï x¢» ¥¢ñÚ Ó¢‹Î Úv¥G¢¼ ÐÉGÝï ÜïUÏ¢¢’Î Îﶢ ¼¢ï ±ã¢æ ©S¢ Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÜU¢ Ý¢}¢¢ï çÝà¢¢Ý |¢è Ý ‰¢¢ J

Úãêæ }¢S¼¢ï Ï¢ïwG¢éÎ }¢ñ´ ¼ïÚè ç±H¢ }¢ï´çÐH¢ Á¢¢}¢ »ïS¢¢ çÐH¢ ²¢ §H¢ãè !

<S¢¢²» ¥Gà¢ü ТÝï ±¢Hï wG¢éࢠÝS¢èÏ¢Á¢±¢Ýè }¢ï´ §GÏ¢¢Î¼ ÜUÚÝï ¥¢ñÚ ¶G¢ñÈGïU ¶Gé΢ 1 Ú¶Ýï

±¢H¢ï´ ÜU¢ï }¢éÏ¢¢ÚÜU ã¢ï çÜU Ï¢Ú¢ïÁ¢Gï çÜGU²¢}¢¼ Á¢Ï¢ S¢êÚÁ¢ »ÜU }¢èHÐÚ Úã ÜUÚ ¥¢x¢ Ï¢ÚS¢¢ Ú㢠ã¢ïx¢¢, S¢¢²» ¥Gà¢ü ÜïU §GH¢±¢ ©S¢ Á¢¢æx¢éÁ¢G¢ (²¢’Ýè Á¢¢Ý ÜU¢ï ¥çÁ¢GIJ¼ ÎïÝï ±¢Hè) x¢Ú}¢è S¢ï Ï¢Ó¢Ýï ÜU¢ÜU¢ï§ü Á¢GÚè¥G¢ Ý ã¢ïx¢¢ ¼¢ï ¥ËH¢ã 1 »ïS¢ï wG¢éࢠçÜGUS}¢¼ Ý¢ñÁ¢±¢Ý ÜU¢ï ¥ÐÝï ¥Gà¢ü ÜU¢ S¢¢²» ÚãG}¢¼ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢»x¢¢Á¢ñS¢¢ çÜU ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §}¢¢}¢ ¥GÏÎéÚüãG}¢¢Ý Á¢H¢HégèÝ S¢é²ê¼GèࢢÈGïU§üG ÝvGH ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢S¢H}¢¢Ý 5 Ýï ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥Ï¢ê ÎÚ΢ 5ÜUè ¼GÚÈGU ¶G¼G çH¶¢ çÜU “§Ý çS¢ÈGU¢¼ ÜïU ãG¢ç}¢H }¢éS¢Ë}¢¢Ý¥Gà¢ü ÜïU S¢¢» }¢ï´ ã¢ï´x¢ï : (©Ý }¢ï´ S¢ï Î¢ï ²ïã ãñ´) (1)...... ±¢ïãà¢wGS¢ çÁ¢S¢ ÜUè Ýà±¢ï Ý}¢¢ §S¢ ãG¢H }¢ï ãé§ü çÜU ©S¢ ÜUè S¢¢ïãGÏ¢¼,Á¢±¢Ýè ¥¢ñÚ ÜGéUñ¼ ¥ËH¢ã 1 ÜUè ÐS¢‹Î ¥¢ñÚ çÚÁ¢G¢ ±¢HïÜU¢}¢¢ï´ }¢ï´ S¢ÈGüU ãé§ü ¥¢ñÚ (2)...... ±¢ïã à¢wGS¢ çÁ¢S¢ Ýï ¥ËH¢ã

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚÎéMÎ à¢ÚèÈGU Ý ÐÉG¢ ©S¢ Ýï Á¢ÈGU¢ ÜUè J

33

www.dawateislami.net

Page 36: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

1 ÜU¢ çÁ¢GRU çÜU²¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ¶G¢ñÈGU S¢ï ©S¢ ÜUè ¥¢æ¶¢ï´ S¢ï¥¢æS¢ê Ï¢ã çÝÜUHï J”

²¢ ÚÏ¢ ! }¢ñ´ ¼ïÚï ¶G¢ñÈGU S¢ï ڢB Úãêæ ¥vS¢Ú¼ê ¥ÐÝè }¢ãGÏÏ¢¼ }¢ï´ }¢éÛ¢ï }¢S¼ Ϣݢ Îï<

ã}¢¢Úï ¥SH¢ÈGïU çÜUÚ¢}¢ m Á¢±¢Ýè ÜUè Ï¢ãé¼ÜGUÎí ÜUÚ¼ï ¥¢ñÚ §S¢ ÜUè ÜGUÎí ÜUÚÝï ÜUè ¼ËÜGUèÝ |¢è ÈGUÚ}¢¢¼ïÓ¢éÝ¢‹Ó¢ï

§}¢¢}¢ x¢GÁ¢G¢Hè ÜUè ÝS¢èãG¼ãGéÁÁ¢¼éH §SH¢}¢ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §}¢¢}¢ ¥Ï¢ê ãG¢ç}¢Î

}¢éãG}}¢Î çÏ¢Ý }¢éãG}}¢Î x¢GÁ¢G¢Hè Á¢±¢Ý¢ï´ ¥¢ñÚ ¼¢ñÏ¢¢}¢ï´ Å¢H }¢Å¢ïH ÜUÚÝï ±¢H¢ï´ ÜU¢ï S¢}¢Û¢¢¼ï ãé» §à¢¢üÎ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ :“v²¢ ¼é}¢ x¢G¢ñÚ Ýãè´ ÜUÚ¼ï çÜU ¼é}¢ ÜUÏ¢ S¢ï ¥ÐÝï ÝzGS¢ S¢ï ±¢’΢ÜUÚ Úãï ã¢ï çÜU ÜUH ¥G}¢H ÜUMæx¢¢, ÜUH ÜUMæx¢¢ ¥¢ñÚ ±¢ïã“ÜUH” “¥¢Á¢” }¢ï´ Ï¢ÎH x¢²¢ J v²¢ ¼é}¢ Ýãè´ Á¢¢Ý¼ï çÜU Á¢¢ï“ÜUH” ¥¢²¢ ¥¢ñÚ Ó¢H¢ x¢²¢ ±¢ïã x¢éÁ¢G༢ “ÜUH” }¢ï´ ¼ÏÎèHã¢ï x¢²¢ Ï¢çËÜU ¥SH Ï¢¢¼ ²ïã ãñ çÜU ¼é}¢ “¥¢Á¢” ¥G}¢H ÜUÚÝïS¢ï ¥G¢çÁ¢Á¢G ã¢ï ¼¢ï “ÜUH” çÁ¢G²¢Î¢ ¥G¢çÁ¢Á¢G ã¢ïx¢ï (¥¢Á¢ ÜU¢ ÜU¢}¢ÜUH ÐÚ À¢ïÇGÝï ¥¢ñÚ ¼¢ñÏ¢¢ ± §¼G¢¥G¼ }¢ï´ ¼¢¶GèÚ ÜUÚÝï ±¢H¢) ©S¢¥¢Î}¢è ÜUè ¼GÚãG ãñ çÜU Á¢¢ï ÎÚwG¼ ÜU¢ï ©¶¢ÇGÝï S¢ï Á¢±¢Ýè }¢ï´¥G¢çÁ¢Á¢G ã¢ï ¥¢ñÚ ©S¢ï ÎêS¢Úï S¢¢H ¼ÜU }¢é¥wG¶GÚ ÜUÚ Îï ãG¢H¢æ çÜU

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ Ú¢ïÁ¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGïx¢¢ }¢ñ´çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ ©S¢ ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUMæx¢¢ J ( )

34

www.dawateislami.net

Page 37: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

±¢ïã Á¢¢Ý¼¢ ãñ çÜU Á¢êæ Á¢êæ ±vG¼ x¢éÁ¢GÚ¼¢ Ó¢H¢ Á¢¢»x¢¢ ÎÚwG¼çÁ¢G²¢Î¢ }¢Á¢GÏ¢ê¼G ¥¢ñÚ ÐéwG¼¢ ã¢ï¼¢ Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ©¶¢ÇGÝï ±¢H¢ÜU}¢Á¢G¢ïÚ-¼Ú ã¢ï¼¢ Á¢¢»x¢¢ ÐS¢ Á¢¢ï ©S¢ï Á¢±¢Ýè }¢ï´ Ý ©¶¢ÇG S¢ÜU¢±¢ïã Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ ÜGUyG¥GÝ Ý ©¶¢ÇG S¢ÜïUx¢¢ J”

©¼Ú¼ï Ó¢¢æÎ ÉH¼è Ó¢¢æÎÝè Á¢¢ï ã¢ï S¢ÜïU ÜUÚ Hï¥æ{ïÚ¢ Т¶ ¥¢¼¢ ãñ ²ïã ΢ï çÎÝ ÜUè ©Á¢¢Hè ãñ

(ãG΢§ÜGïU Ï¢çwGà¢à¢)<}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! §}¢¢}¢ x¢GÁ¢G¢Hè

ÜU¢ ²ïã }¢éÏ¢¢ÚÜU ÈGUÚ}¢¢Ý çÜUS¢ ÜGUÎÚ çÈGURU¥æx¢ïÁ¢G ãñ çÜU Á¢¢ï à¢wGS¢ Á¢±¢Ýè }¢ï´ ¥ãGÜU¢}¢ï à¢Ú§GIJ¢ ± §¼G¢¥G¼ï§H¢çãIJã ÜUè Ï¢Á¢¢ ¥¢-±Úè }¢ï´ ÜU¢ï¼¢ãè Ï¢Ú¼¼¢ ãñ ¼¢ï ©S¢ S¢ïÜñUS¢ï ©}}¢èÎ Ú¶è Á¢¢ S¢ÜU¼è ãñ çÜU ±¢ïã Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ §Ý x¢G-Hç¼G²¢ï´ÜU¢ }¢é΢±¢ ÜUÚ S¢ÜïUx¢¢ v²êæ çÜU ©S¢ ±vG¼ ¼¢ï çÁ¢S}¢ ± ¥¢’Á¢G¢ÜU}¢Á¢G¢ïÚè ÜU¢ çà¢ÜU¢Ú ã¢ï Ó¢éÜïU ã¢ï´x¢ï çHã¢Á¢G¢ Á¢±¢Ýè ÜU¢ï x¢GÝè}¢¼Á¢¢çÝ²ï ¥¢ñÚ §S¢è ©G}¢í }¢ï´ ÝzGS¢ ÜïU Ï¢ï Hx¢¢}¢ ¥¢ñÚ }¢éæãÁ¢G¢ïÚ Í¢¢ïÇGïÜU¢ï Hx¢¢}¢ Îï ÎèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚÝï }¢ï´ Á¢ËÎè ÜUèçÁ¢²ï çÜU ÝÁ¢¢Ýï çÜUS¢ ±vG¼ Ðñx¢G¢}¢ï ¥Á¢H (²¢’Ýè }¢¢ñ¼ ÜU¢ Ðñx¢G¢}¢) ¥¢ Á¢¢»v²êæ çÜU }¢¢ñ¼ ¼¢ï Ý Á¢±¢Ýè ÜU¢ çHãG¢Á¢G ÜUÚ¼è ãñ Ý Ï¢Ó¢ÐÝ ÜUèÐÚ±¢ã J}¢¢ñ¼ Ý Îï¶ï ãGéSÝ¢ï Á¢±¢Ýè Ý ²ïã Îï¶ï Ï¢Ó¢ÐÝ wG±¢ã ã¢ï ©G}¢í ¥Æ¢Úã Ï¢ÚS¢è ²¢ ã¢ï Á¢¢±ï ÐÓ¢ÐÝ

çHã¢Á¢G¢ wG±¢ã ©G}¢í ÜU¢ ÜU¢ï§ü |¢è çãGSS¢¢ ã¢ï, }¢¢ñ¼ ÜU¢ïÐïà¢ï ÝÁ¢GÚ Ú網ï, ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚÝï }¢ï´ Á¢ËÎè ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ Á¢±¢Ý ¼¢ï

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ãé±¢ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚÎéMÎï ТÜU Ý ÐÉG¢ ©„ Ýï Á¢‹Ý¼ ÜU¢ Ú¢S¼¢ À¢ïÇG çβ¢ J

35

www.dawateislami.net

Page 38: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

§S¢ ÐÚ çÁ¢G²¢Î¢ Š²¢Ý Îï çÜU Á¢±¢Ýè ÜUè ¼¢ñÏ¢¢ ¥ËH¢ã 1 ÜU¢ïÏ¢ãé¼ ÐS¢‹Î ãñ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï

Á¢±¢Ýè }¢ï´ ¼¢ñÏ¢¢ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼¥ËH¢ã ÜïU }¢ãGÏ¢êÏ¢, ΢ݢ» x¢Gé²êÏ¢, }¢éÝÁGÁ¢GãéÝ ¥GçÝH

©G²êÏ¢ 6 ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï ¥G¢Hèà¢¢Ý ãñ :“ ²¢’Ýè Á¢±¢Ýè }¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚÝï ±¢H¢à¢wGS¢ ¥ËH¢ã 1 ÜU¢ }¢ãGÏ¢êÏ¢ ãñ J”

Á¢±¢Ýè }¢ï´ ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚÝï ±¢H¢ }¢ãGÏ¢êÏ¢ v²êæ ?}¢éÏ¢çËHx¢Gï §SH¢}¢ ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ à¢ñ¶G à¢é»ïGÏ¢ ãGÚèÈGUèà¢I ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : “¥ËH¢ã 1 ÜUè ¥ÐÝï Ï¢‹Îï S¢ï

}¢ãGÏÏ¢¼ ©S¢ ±vG¼ ã¢ï¼è ãñ Á¢Ï¢ çÜU ±¢ïã Á¢±¢Ýè }¢ï´ ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚÝï±¢H¢ ã¢ï v²êæ çÜU Ý¢ñ Á¢±¢Ý ¼Ú ¥¢ñÚ S¢Ú S¢ÏÁ¢G ÅãÝè ÜUè ¼GÚãGã¢ï¼¢ ãñ J Á¢Ï¢ ±¢ïã ¥ÐÝè Á¢±¢Ýè ¥¢ñÚ ãÚ ¼GÚÈGU S¢ï à¢ã±¢¼ ±HÁGÁ¢G¢¼ S¢ï HéyGÈGU ©Æ¢Ýï ¥¢ñÚ §Ý ÜUè ÚxGÏ¢¼ Ðñ΢ ã¢ïÝï ÜUè ©G}¢í }¢ï´¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ¼¢ ãñ, ¥¢ñÚ ²ïã »ïS¢¢ ±vG¼ ã¢ï¼¢ ãñ çÜU Î鋲¢ ©S¢ ÜUè¼GÚÈGU }¢é-¼±ÁÁ¢ïã ã¢ï¼è ãñ J §S¢ ÜïU Ï¢¢ ±éÁ¢êÎ }¢ãGìÁ¢G çÚÁ¢G¢» §H¢ãèÜïU çH²ï ±¢ïã ©Ý ¼}¢¢}¢ Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï ¼ÜüU ÜUÚ Îï¼¢ ãñ ¼¢ï ¥ËH¢ã1 ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ ÜU¢ }¢éS¼çãGÜGU Ï¢Ý Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU }¢vGÏ¢êHÏ¢‹Î¢ï }¢ï ©„ ÜU¢ à¢é}¢¢Ú ã¢ïÝï Hx¢¼¢ ãñ J” (çãGÜU¢²¼ï ¥¢ñÚ ÝS¢èãG¼ï, S¢. 75)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÜUè ÜUS¢Ú¼ ÜUÚ¢ï Ï¢ïà¢ÜU ¼é}ã¢Ú¢ }¢éÛ¢ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ¼é}ã¢Úï çH²ï ТÜUè…Gx¢è ÜU¢ Ï¢¢§G„ ãñ J

36

www.dawateislami.net

Page 39: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ ¥ÝS¢ çÏ¢Ý }¢¢çHÜU 5 S¢ïçÚ±¢²¼ ãñ çÜU S¢çIJÎéH }¢éÚ-S¢HèÝ, Á¢Ý¢Ï¢ï ÚãGì}¢¼éçËHH¥G¢-H}¢èÝ 6 ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï çÎH Ýà¢èÝ ãñ :“¥ËH¢ã 1 ÜU¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚÝï ±¢Hï Ý¢ñ Á¢±¢Ý S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ÐS¢‹Îè΢ÜU¢ï§ü Ýãè J” <

Á¢±¢Ýè }¢ï´ §çS¼xGÈGU¢Ú ÜUèçÁ¢²ï}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Á¢±¢Ýè }¢ï´ §GÏ¢¢Î¼ ±

¼¢ñÏ¢¢ ÜUè ¼GÚÈGU }¢¢§H ã¢ïÝï ±¢H¢ Ý¢ñ Á¢±¢Ý çÜUS¢ ÜGUÎÚ S¢¥G¢Î¼}¢‹Î ãñ çÜU ¥ËH¢ã 1 ©S¢ï ¥ÐÝ¢ Œ²¢Ú¢ Ï¢‹Î¢ Ϣݢ Hï¼¢ãñ J S¢Ó¢ ãñ çÜU

²¢’Ýè Á¢±¢Ýè }¢ï´ §çS¼xGÈGU¢Ú ÜUÚÝ¢ ¥ç}Ï¢²¢» çÜUÚ¢}¢J ÜUè S¢é‹Ý¼ ãñ, ±ÚÝ¢ Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ ¼¢ï Á¢G¢çH}¢ |¢ïçÇG²¢|¢è ÐÚãïÁ¢G x¢¢Úè ÜU¢ HÏ¢¢Î¢ ¥¢ïÉG Hï¼¢ ãñ J<

»ÜU ±S±S¢¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ §GH¢Á¢±S±S¢¢ : }¢ÁGÜêUÚ¢ à¢ï’Ú }¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ± §çS¼xGÈGU¢Ú ÜU¢ï S¢é‹Ý¼ï ¥ç}Ï¢²¢J ÜU㢠x¢²¢ ãñ, ãG¢H¢æ çÜU ¼¢ñÏ¢¢ ¼¢ï x¢éÝ¢ã ÐÚ ÜUè

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ ÜïU ТS¢ }¢ïÚ¢ çÁ¢GRU ã¢ï ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎà¢ÚèÈGU Ý ÐÉGï ¼¢ï ±¢ïã H¢ïx¢¢ï´ }¢ï´ S¢ï ÜU‹Á¢êS¢ ¼ÚèÝ à¢wGS¢ ãñ J ( )

37

www.dawateislami.net

Page 40: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

Á¢¢¼è ãñ ¼¢ï v²¢ N ¥ç}Ï¢²¢» çÜUÚ¢}¢ J S¢ï |¢èx¢éÝ¢ã S¢ÚÁ¢GÎ ã¢ï S¢ÜU¼ï ãñ´ ?§GH¢Á¢ï ±S±S¢¢ : Ýãè´, ãÚçx¢Á¢G Ýãè´, ãGÁ¢GÚ¢¼ï ¥ç}Ï¢²¢» çÜUÚ¢}¢J ãÚ ¶G¼G¢ ± x¢éÝ¢ã S¢ï }¢¢’S¢ê}¢ ãñ´ ¥¢ñÚ }¢¢’S¢ê}¢ ÜïU²ïã }¢¢’Ý¢ ãñ´ çÜU §Ý ÜïU çH²ï çãGzGÁ¢Gï §H¢ãè ÜU¢ ±¢’΢ ã¢ï Ó¢éÜU¢çÁ¢S¢ ÜUè ±Áã S¢ï §Ý S¢ï x¢éÝ¢ã ã¢ïÝ¢ à¢Ú¥GÝ Ý¢ }¢éç}ÜUÝ ãñ, ÝèÁ¢G»ïS¢ï ¥zG¥G¢H S¢ï Á¢¢ï ±Á¢¢ã¼ ¥¢ñÚ }¢éÚñ¼ ÜïU ç¶GH¢ÈGU ãñ´ ÜGUÏHïÝéÏ¢éñ¼ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Îï ÝéÏ¢éñ¼ çÏ¢H §Á}¢¢¥G }¢¢’S¢ê}¢ ãñ ¥¢ñÚ ÜUÏ¢¢§ÚS¢ï |¢è }¢éyGHÜGUÝ }¢¢’S¢ê}¢ ãñ´ ¥¢ñÚ ãGÜGU ²ïã ãñ çÜU ¼¥G}}¢éÎï S¢x¢G¢§ÚS¢ï |¢è ÜGUÏHï ÝéÏ¢éñ¼ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Îï ÝéÏ¢éñ¼ }¢¢’S¢ê}¢ ãñ´ J

(}¢éHwG¶GS¢ ¥Á¢G “Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼”, çÁ¢ËÎ ¥Ã±H, S¢ÈGUãG¢ 38 ¼¢ 39)±¢ïã ÜU}¢¢Hï ãGéSÝï ãGéÁG¢êÚ ãñ çÜU x¢é}¢¢Ýï ÝvGS¢ Á¢ã¢æ Ýãè´²ïãè ÈêUH ¶G¢Ú S¢ï ÎêÚ ãñ ²ïãè à¢}¥G ãñ çÜU {é±¢æ Ýãè´

(ãG΢§ÜGïU Ï¢çwGà¢à¢)¥ç}Ï¢²¢» çÜUÚ¢}¢ ± }¢éÚ-S¢HèÝï ©GÁGÁ¢G¢}¢ J

S¢ï Á¢¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ± §çS¼xGÈGU¢Ú ÜïU }¢¢’}¢êH¢¼ }¢‹ÜGêUH ãñ´ ±¢ïã Ï¢¼G¢ñÚï¥G¢çÁ¢Á¢Gè ¥¢ñÚ ¼¢’Hè}¢ï ©}}¢¼ ÜïU çH²ï ãñ´ J §S¢è çH²ï ¼¢ñÏ¢¢ ±§çS¼xGÈGU¢Ú ÜU¢ï }¢ÁGÜêUÚ¢ à¢ï’Ú }¢ï´ ¥ç}Ï¢²¢» çÜUÚ¢}¢ JÜUè S¢é‹Ý¼ ÜU㢠x¢²¢ ãñ J<

Á¢±¢Ý¢ï´ ÜU¢ï ÝS¢èãG¼ãGéÁÁ¢¼éH §SH¢}¢ ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéÝ¢ §}¢¢}¢ }¢éãG}}¢Î çÏ¢Ý

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ¼é}¢ Á¢ã¢æ |¢è ã¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ ÐÉG¢ï çÜU ¼é}ã¢Ú¢ÎéMÎ }¢éÛ¢ ¼ÜU ÐãéæÓ¢¼¢ ãñ J

38

www.dawateislami.net

Page 41: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï H¢ïx¢ ¥ÐÝè }¢…çH„ „ï ¥ËH¢ã ÜïU ç…GRU ¥¢ñÚÝÏ¢è ÐÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGï çÏ¢x¢GñÚ ©Æ x¢» ¼¢ï ±¢ïã Ï¢ÎÏ¢êÎ¢Ú }¢é΢üÚ „ï ©Æï J ( )

}¢éãG}}¢Î x¢GÁ¢G¢Hè ¼ãGÚèÚ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñ´ : ãGÁ¢GÚ¼ï}¢‹S¢êÚ çÏ¢Ý ¥G}}¢¢Ú Ýï »ÜU Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÜU¢ï ÝS¢èãG¼ÜUÚ¼ï ãé» ÜU㢠: »ï Á¢±¢Ý ! ¼éÛ¢ï ¼ïÚè Á¢±¢Ýè {¢ïÜïU }¢ï´ Ý Ç¢Hï,çÜU¼Ýï ãè Á¢±¢Ý »ïS¢ï ‰¢ï çÁ¢‹ã¢ï´ Ýï ¼¢ñÏ¢¢ ÜU¢ï }¢é¥wG¶GÚ ¥¢ñÚ¥ÐÝè ©}}¢è΢ïæ ÜU¢ï ¼G±èH ÜUÚ çβ¢, }¢¢ñ¼ ÜU¢ï |¢éH¢ çβ¢ ¥¢ñÚÜUã¼ï Úãï çÜU ÜUH ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ Hï´x¢ï, ÐÚS¢¢ï´ ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ Hï´x¢ï ²ã¢æ ¼ÜUçÜU §S¢è x¢GzGH¼ }¢ï´ }¢-HÜéUH }¢¢ñ¼ ¥¢ x¢» ¥¢ñÚ ±¢ïã x¢G¢çÈGUH¥æ{ïÚè ÜGUÏ¢í }¢ï´ Á¢¢ S¢¢ï» J ©‹ãï´ Ý }¢¢H Ýï, Ý x¢GéH¢}¢¢ï´ Ýï, Ý¥¢ñH¢Î ¥¢ñÚ Ý ãè }¢¢æ Ï¢¢Ð Ýï ÜU¢ï§ü ÈGU¢»Î¢ çβ¢ J

¼Ú-Á¢-}¢» ÜU‹ÁG¢éH §ü}¢¢Ý : çÁ¢S¢çÎÝ Ý }¢¢H ÜU¢}¢ ¥¢»x¢¢ Ý Ï¢ïÅï, }¢x¢Ú±¢ïã Á¢¢ï ¥ËH¢ã ÜïU ãGéÁG¢êÚ ãG¢çÁ¢GÚ ãé±¢S¢H¢}¢¼ çÎH Hï ÜUÚ J

Ú¢ï¼è ãñ à¢Ï¢Ý}¢ çÜU ÝñÚæx¢ï Á¢ã¢æ ÜéUÀ |¢è Ýãè ¶G‹Î¢-Á¢GÝ ãñ´ Ï¢éHÏ¢éHï´ x¢éH ÜU¢ çÝࢢæ ÜéUÀ |¢è Ýãè´Ó¢¢Ú çÎÝ ÜUè Ó¢¢æÎÝè ãñ çÈUÚ ¥æ{ïÚè Ú¢¼ ãñ ²ïã ¼ïÚ¢ ãGéSÝ¢ï à¢Ï¢¢Ï¢ »ï Ý¢ñ Á¢±¢æ ! ÜéUÀ |¢è Ýãè´

}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè ¼Ä²¢ÚèÜUÚÝï, x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï Ï¢Ó¢Ýï, ÝïçÜU²¢ï´ ÐÚ §çS¼ÜGU¢}¢¼ ТÝï ¥¢ñÚ¥ÐÝè Á¢±¢Ýè ÜU¢ï }¢-ÎÝè Úæx¢ }¢ï Úæx¢Ýï ÜïU çH²ï ΢’±¼ï §SH¢}¢èÜïU }¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïH S¢ï ãÚ Î}¢ ±¢Ï¢S¼¢ Úçã²ï, S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè

39

www.dawateislami.net

Page 42: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ Ú¢ïÁ¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ΢ï S¢¢ï Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜUÐÉG¢ ©S¢ ÜïU ΢ï S¢¢ï S¢¢H ÜïU x¢éÝ¢ã }¢é¥G¢ÈGU ã¢ï´x¢ï J ( )

¼ÚçϢIJ¼ ÜïU çH²ï ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜïU }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï´ }¢ï´S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Ú¢ S¢ÈGUÚ §çwG¼²¢Ú ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ÜU¢}²¢Ï¢ çÁ¢G‹Îx¢èx¢éÁ¢G¢ÚÝï ¥¢ñÚ ¥¢ç¶GÚ¼ S¢æ±¢ÚÝï ÜïU çH²ï }¢-ÎÝè §‹¥G¢}¢¢¼ ÐÚ¥G}¢H ÜUÚ ÜïU Ú¢ïÁ¢G¢Ý¢ çÈGURïU }¢ÎèÝ¢ ÜïU Á¢GÚè»G }¢-ÎÝè §‹¥G¢}¢¢¼ÜU¢ çÚS¢¢H¢ ÐéÚ ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ãÚ }¢¢ã ¥ÐÝï çÁ¢G}}¢¢Î¢Ú ÜU¢ï Á¢}¥GÜUÚ±¢§²ï J ãzG¼¢±¢Ú S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Úï §çÁ¼}¢¢¥G¢¼ }¢ï´ wG¢êÏ¢ çà¢ÜüU¼ÜUèçÁ¢²ï, ¼¢ñÏ¢¢ ÐÚ §çS¼ÜGU¢}¢¼ ТÝï ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU }¢é-¼¥GçËHÜGU¼zGS¢èHè }¢¢’Hê}¢¢¼ Á¢¢ÝÝï ÜïU çH²ï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU §à¢¢¥G¼è§Î¢Úï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜUè }¢yGÏ¢ê¥G¢ 132 S¢ÈGUãG¢¼ ÐÚ }¢éà¼ç}¢HçÜU¼¢Ï¢ “¼¢ñÏ¢¢ ÜUè çÚ±¢²¢¼ ± çãGÜU¢²¢¼” ÜU¢ }¢é¼G¢-H¥G¢ÜUèçÁ¢²ï ÝèÁ¢G §GË}¢¢ï çãGv}¢¼ ÜïU }¢¢ï¼è Ó¢éÝÝï ÜïU çH²ï }¢-ÎÝè}¢éÁ¢G¢-ÜUÚï }¢ï´ çà¢ÜüU¼ ÜUèçÁ¢²ï, Ï¢¢Ï¢éH }¢ÎèÝ¢ S¢ï Ï¢¢ãÚ ÜïU §SH¢}¢è|¢¢§ü ¥¢ñÚ §SH¢}¢è Ï¢ãÝï´ }¢-ÎÝè Ó¢ïÝH ÜïU Á¢GÚè»G ãG¢çÁ¢GÚè Îï´ J<

}¢-ÎÝè Ó¢ïÝH v²¢ ãñ ?΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU §à¢¢¥G¼è §Î¢Úï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢

ÜUè }¢yGÏ¢ê¥G¢ çÜU¼¢Ï¢ “x¢GèÏ¢¼ ÜUè ¼Ï¢¢ã ÜU¢çÚ²¢æ” S¢ÈGUãG¢ 86

ÐÚ ãñ : n ! ¼ÏHèx¢Gï ÜGéUÚ¥¢Ý¢ï S¢é‹Ý¼ ÜUè ¥G¢H}¢x¢èÚ x¢GñÚçS¢²¢S¢è ¼ãGÚèÜU ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU }¢é-¼¥GgΠࢢï’Ï¢ï ãñ´ çÁ¢ÝÜïU Á¢GÚè»G Î鋲¢ }¢ï´ §SH¢}¢ ÜUè Ï¢ã¢Úï´ HéÅ¢§ü Á¢¢ Úãè ãñ´, §‹ãè´ }¢ï´

40

www.dawateislami.net

Page 43: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉG¢ï ¥ËH¢ã ¼é}¢ ÐÚ ÚãG}¢¼ |¢ïÁ¢ïx¢¢ J

»ÜU ࢢï’Ï¢¢ “}¢-ÎÝè Ó¢ïÝH” |¢è ãñ çÁ¢S¢ ÜïU Á¢GÚè»G Î鋲¢ ÜïUÜU§ü }¢}¢¢çHÜU }¢ï´ T.V. ÜïU Á¢GÚè»G Í¢Ú¢ï´ ÜïU ¥‹ÎÚ Î¢ç¶GH ã¢ï ÜUÚ΢’±¼ï §SH¢}¢è §SH¢}¢ ÜU¢ Ðñx¢G¢}¢ ¥G¢}¢ ÜUÚ Úãè ãñ J }¢-ÎÝèÓ¢ïÝH Î鋲¢ ÜU¢ ±¢çãGÎ Ó¢ïÝH ãñ Á¢¢ï çÜU S¢¢ï ÈGUèS¢Îè §SH¢}¢è Úæx¢}¢ï´ Úæx¢¢ ãé±¢ ãñ, §S¢ }¢ï´ Ý çÈGUË}¢ï´ çÇÚ¢}¢ï ãñ´, Ý x¢¢Ýï Ï¢¢Á¢ï ¥¢ñÚ Ý¥G¢ñÚ¼ ÜUè Ýé}¢¢§à¢ ãñ, Ý ãè çÜUS¢è çÜGUS}¢ ÜUè }¢êS¢èÜGUè J n}¢-ÎÝè Ó¢ïÝH ÜïU Á¢GÚè»G ÜU§ü ÜéUzGÈGU¢Ú ΢}¢Ýï §SH¢}¢ }¢ï´ ¥¢Ó¢éÜïU ãñ´, Ï¢ï à¢é}¢¢Ú Ï¢ï Ý}¢¢Á¢Gè Ý}¢¢Á¢G¢ï´ ÜïU ТϢ‹Î Ï¢Ýï ãñ´ ¥¢ñÚ H¢¼¢’΢Π¥zGڢΠx¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï ¼¢§Ï¢ ã¢ï ÜUÚ S¢é‹Ý¼¢ï´ ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚÝïHx¢ï ãñ´ J }¢-ÎÝè Ó¢ïÝH ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼¢ï´ ÜU¢ ¥‹Î¢Á¢G¢ Hx¢¢Ýï ÜïUçH²ï §S¢ ÜUè »ÜU }¢-ÎÝè Ï¢ã¢Ú }¢éH¢-ãGÁ¢G¢ ã¢ï Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï »ÜU§SH¢}¢è |¢¢§ü Ýï }¢éÛ¢ï Ï¢ÜGUèü Ç¢ÜU (E-MAIL) ÜïU Á¢GÚè»G »ÜU“}¢-ÎÝè Ï¢ã¢Ú” ÐïࢠÜUè, ©S¢ ÜU¢ HéÏÏ¢ï HéÏ¢¢Ï¢ ²ïã ãñ : ¥¢Á¢ÜUH ²ïã ãG¢H ãñ çÜU ΢ñÚ¢Ýï x¢ézG¼-x¢ê ¥vS¢Ú §S¢ Ï¢¢¼ ÜU¢¥‹Î¢Á¢G¢ Ýãè´ ã¢ï Т¼¢ çÜU x¢GèÏ¢¼ ÜU¢ çS¢çËS¢H¢ à¢éM¥G ã¢ï Ó¢éÜU¢ãñ ! »ÜU Ï¢¢Ú ãGñÎÚ¥¢Ï¢¢Î (Ï¢¢Ï¢éH §SH¢}¢ çS¢‹{) S¢ï Ï¢¢Ï¢éH}¢ÎèÝ¢ ¥¢» ãé» »ÜU §SH¢}¢è |¢¢§ü Ýï Ó¢‹Î §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï´ ÜUè}¢¢ñÁ¢ê-Îx¢è }¢ï´ ÜU㢠: }¢ïÚï »ÜU ΢ïS¼ Ýï }¢éÛ¢ï Ï¢¼¢²¢ çÜU }¢ïÚè Ï¢ãÝÁ¢¢ï çÜU §ç‹¼ã¢§ü xG¢éS¢èHè ¼GÏ¢è¥G¼ ÜUè ãñ, ¥x¢Ú ÜU|¢è çÜUS¢è S¢ïÝ¢Ú¢Á¢G ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ¶GéÎ S¢ï Ï¢ÉG ÜUÚ }¢éH¢ÜGU¢¼ }¢ï´ ÐãH Ýãè´ÜUÚ¼è, }¢ïÚè |¢¢|¢è ¥¢ñÚ Ï¢ãÝ }¢ï´ Ó¢‹Î }¢é¥G¢-}¢H¢¼ ÜUè çϢݢ ÐÚ¥¢ÐS¢ }¢ï´ Ó¢Ð-ÜGUHࢠãé§ü ¥¢ñÚ Ï¢ãÝ Ýï Ï¢¢¼Ó¢è¼ Ï¢‹Î ÜUÚ Îè,

41

www.dawateislami.net

Page 44: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : }¢éÛ¢ ÐÚ ÜUS¢Ú¼ S¢ï ÎéMÎï ТÜU ÐÉG¢ï Ï¢ïà¢ÜU ¼é}ã¢Ú¢ }¢éÛ¢ÐÚ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGÝ¢ ¼é}ã¢Úï x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜïU çH²ï }¢çxGÈGUÚ¼ ãñ J ( )

ãGéSÝï §çœ¢ÈGU¢ÜGU çÜU ©S¢è Ú¢¼ ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU ãÚ çÎH¥GÁ¢GèÁ¢G S¢¢ï ÈGUèS¢Îè §SH¢}¢è }¢-ÎÝè Ó¢ïÝH ÐÚ “}¢-ÎÝè}¢éÁ¢G¢-ÜUÚ¢” ÝàÚ çÜU²¢ x¢²¢ çÁ¢S¢ }¢ï x¢GèÏ¢¼ ÜUè ¼Ï¢¢ã ÜU¢çÚ²¢ïS¢ï Ï¢Ó¢Ýï ÜU¢ Á¢GïãìÝ çβ¢ x¢²¢ ‰¢¢ J }¢ïÚè Ï¢ãÝ Ýï Á¢Ï¢ ±¢ïã }¢-ÎÝè}¢éÁ¢G¢-ÜUÚ¢ S¢éÝ¢ ¼¢ï n }¢ïÚè ±¢ïãè xG¢éS¢èHè Ï¢ãÝ Á¢¢ï Ï¢ÉGÜUÚ çÜUS¢è S¢ï }¢éH¢ÜGU¢¼ Ýãè´ ÜUÚ¼è ‰¢è ¥Á¢G ¶GéÎ ¥¢x¢ï Ï¢ÉGè ¥¢ñÚ©S¢ Ýï }¢ïÚè |¢¢|¢è S¢ï Ý çS¢ÈüU }¢éH¢ÜGU¢¼ ÜUè Ï¢çËÜU }¢é¥G¢ÈGUè |¢è}¢¢æx¢è ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´ }¢ï´ S¢éËãG ã¢ï x¢§ü JÝ¢Ó¢ x¢¢Ý¢ï ´ ¥¢ñÚ çÈGUË}¢¢ï ´ S¢ï ²ïã Ó¢ïÝH ТÜU ãñ }¢-ÎÝè Ó¢ïÝH ãGÜGU Ï¢²¢æ ÜUÚÝï }¢ï |¢è Ï¢ïÏ¢¢ÜU ãñ}¢-ÎÝè Ó¢ïÝH }¢ï´ ÝÏ¢è ÜUè S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè {ê}¢ ãñ ¥¢ñÚ à¢ñ¼G¢Ýï H§üGæ Ú‹Á¢êÚ ãñ, }¢x¢G}¢ê}¢ ãñ

<}¢èÆï }¢èÆï §SH¢}¢è |¢¢§²¢ï ! Ï¢²¢Ý ÜU¢ï §çwG¼¼¢}¢ ÜUè

¼GÚÈGU H¢¼ï ãé» S¢é‹Ý¼ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ ¥¢ñÚ Ó¢‹Î S¢é‹Ý¼ï´ ¥¢ñÚ¥¢Î¢Ï¢ Ï¢²¢Ý ÜUÚÝï ÜUè S¢¥G¢Î¼ ãG¢çS¢H ÜUÚ¼¢ ãêæ J ¼¢Á¢Î¢ÚïçÚS¢¢H¼, à¢ã‹à¢¢ãï ÝéÏ¢éñ¼, }¢éS¼GÈGU¢ Á¢¢Ýï ÚãG}¢¼, à¢}»G Ï¢ÁG}¢ïçã΢²¼, Ý¢ïࢻ Ï¢ÁG}¢ï Á¢‹Ý¼ 6 ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢ÝïÁ¢‹Ý¼ çÝà¢¢Ý ãñ : “çÁ¢S¢ Ýï }¢ïÚè S¢é‹Ý¼ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ©S¢ Ýï }¢éÛ¢S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ Ýï }¢éÛ¢ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè ±¢ïã Á¢‹Ý¼ }¢ï´ }¢ïÚïS¢¢‰¢ ã¢ïx¢¢ J” S¢èÝ¢ ¼ïÚè S¢é‹Ý¼ ÜU¢ }¢ÎèÝ¢ Ï¢Ýï ¥¢ÜGU¢ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ÐÇG¢ïS¢è }¢éÛ¢ï ¼é}¢ ¥ÐÝ¢ Ϣݢݢ

<

42

www.dawateislami.net

Page 45: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : çÁ¢S¢ Ýï çÜU¼¢Ï¢ }¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎï ТÜU çH¶¢ ¼¢ï Á¢Ï¢ ¼ÜU}¢ïÚ¢ Ý¢}¢ ©S¢ }¢ï Úãïx¢¢ çÈGUçÚà¼ï ©S¢ ÜïU çH²ï §çS¼xGÈGU¢Ú (²¢’Ýè Ï¢çwGà¢à¢ ÜUè Îé¥G¢) ÜUÚ¼ï Úãïx¢ï J

“}¢ÎèÝï ÜUè ãG¢çÁ¢GÚè” ÜïU Ï¢¢Úã ãGéMÈGU ÜUèçÝSÏ¢¼ S¢ï Í¢Ú }¢ï´ ¥¢Ýï Á¢¢Ýï ÜïU 12 }¢-ÎÝè ÈêUH

1 Á¢Ï¢ Í¢Ú S¢ï Ï¢¢ãÚ çÝÜUHï´ ¼¢ï ²ïã Îé¥G¢ ÐçÉG²ï :“ ¼ÚÁ¢}¢¢ : ¥ËH¢ã

1 ÜïU Ý¢}¢ S¢ï, }¢ñ´ Ýï ¥ËH¢ã 1 ÐÚ |¢Ú¢ïS¢¢ çÜU²¢, ¥ËH¢ã

1 ÜïU çÏ¢x¢GñÚ Ý ¼G¢ÜGU¼ ãñ Ý ÜGéUñ¼ J” V §S¢ Îé¥G¢ ÜU¢ï ÐÉGÝï ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼ S¢ï S¢è{è Ú¢ã ÐÚÚãï´x¢ï, ¥¢ÈGU¼¢ï´ S¢ï çãGÈGU¢Á¢G¼ ã¢ïx¢è ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã 1 ÜUè }¢ÎÎࢢç}¢Hï ãG¢H Úãïx¢è 2 Í¢Ú }¢ï´ ΢ç¶GH ã¢ïÝï ÜUè Îé¥G¢ :

(¼ÚÁ¢}¢¢ : »ï ¥ËH¢ã 1 ! }¢ñ´ ¼éÛ¢ S¢ï ΢ç¶GHã¢ïÝï ¥¢ñÚ çÝÜUHÝï ÜUè |¢H¢§ü }¢¢æx¢¼¢ ãêæ, ¥ËH¢ã 1 ÜïU Ý¢}¢ S¢ïã}¢ (Í¢Ú }¢ï´) ΢ç¶GH ãé» ¥¢ñÚ ©S¢è ÜïU Ý¢}¢ S¢ï Ï¢¢ãÚ ¥¢» ¥¢ñÚ¥ÐÝï ÚÏ¢ ¥ËH¢ã 1 ÐÚ ã}¢ Ýï |¢Ú¢ïS¢¢ çÜU²¢) Îé¥G¢ ÐÉGÝï ÜïUÏ¢¢’Î Í¢Ú ±¢H¢ï ÜU¢ï S¢H¢}¢ ÜUÚï çÈUÚ Ï¢¢Úx¢¢ãï çÚS¢¢H¼ }¢ï´ S¢H¢}¢ ¥GÁ¢Gü ÜUÚï, §S¢ ÜïU Ï¢¢’Î S¢ê-Ú¼éH §wGH¢S¢ à¢ÚèÈGUÐÉGï J V Ú¢ïÁ¢Gè }¢ï´ Ï¢-Ú-ÜU¼ ¥¢ñÚ Í¢ÚïHê Û¢x¢ÇG¢ï´ S¢ï

43

www.dawateislami.net

Page 46: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Á¢¢ï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU çÎÝ }¢ïæ 50 Ï¢¢Ú ÎéMÎï ТÜU ÐÉïGçÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ñæ ©„ „ï }¢é„¢-ÈGUãG¢ ÜUMæ(²¢’Ýè 㢃 ç}¢H¢ªæ)x¢¢ J ( )

Ï¢Ó¢¼ ã¢ïx¢è J 3 ¥ÐÝï Í¢Ú }¢ï´ ¥¢¼ï Á¢¢¼ï }¢ãG¢çÚ}¢ ± }¢ãGìÚ}¢¢¼(}¢-S¢HÝ }¢¢æ, Ï¢¢Ð, |¢¢§ü, Ï¢ãÝ, Ï¢¢H Ï¢ÓÓ¢ï ±x¢GñÚ¢) ÜU¢ï S¢H¢}¢ÜUèçÁ¢²ï 4 ¥ËH¢ã 1 ÜU¢ Ý¢}¢ çH²ï çÏ¢x¢GñÚ }¢-S¢HÝ

ÜUãï çÏ¢x¢GñÚ Á¢¢ï Í¢Ú }¢ï´ ΢ç¶GH ã¢ï¼¢ ãñ à¢ñ¼G¢Ý |¢è ©S¢ ÜïUS¢¢‰¢ ΢ç¶GH ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ 5 ¥x¢Ú »ïS¢ï }¢ÜU¢Ý (wG±¢ã ¥ÐÝï¶G¢Hè Í¢Ú) }¢ï´ Á¢¢Ý¢ ã¢ï çÜU ©S¢ }¢ï´ ÜU¢ï§ü Ý ã¢ï ¼¢ï ²ïã ÜUçã²ï :

(²¢’Ýè ã}¢ ÐÚ ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã 1 ÜïUÝïÜU Ï¢‹Î¢ï´ ÐÚ S¢H¢}¢) çÈGUçÚà¼ï ©S¢ S¢H¢}¢ ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ Îï´x¢ï J

²¢ §S¢ ¼GÚãG ÜUãï : (²¢’Ýè ²¢ÝÏ¢è ! ¥¢Ð ÐÚ S¢H¢}¢) v²êæ çÜU ãGéÁG¢êÚï ¥vGÎS¢ 6ÜUè MãGï }¢éÏ¢¢ÚÜU }¢éS¢Ë}¢¢Ý¢ï´ ÜïU Í¢Ú¢ï´ }¢ï´ ¼à¢ÚèÈGU ÈGUÚ}¢¢ ã¢ï¼è ãñ J

6 Á¢Ï¢ çÜUS¢è ÜïU Í¢Ú }¢ï´ ΢ç¶GH ã¢ï´¼¢ï §S¢ ¼GÚãG ÜUçã²ï : v²¢ }¢ñ´ ¥‹ÎÚ ¥¢ S¢ÜU¼¢ ãêæ ?7 ¥x¢Ú ΢ç¶GHï ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ Ý ç}¢Hï ¼¢ï Ï¢ ¶Géà¢è H¢ñÅ Á¢¢§²ïã¢ï S¢ÜU¼¢ ãñ çÜUS¢è }¢Á¢Ï¢êÚè ÜïU ¼ãGì¼ S¢¢çãGÏ¢ï ¶G¢Ý¢ Ýï §Á¢¢Á¢G¼ ÝÎè ã¢ï 8 Á¢Ï¢ ¥¢Ð ÜïU Í¢Ú ÐÚ ÜU¢ï§ü ÎS¼ÜU Îï ¼¢ï S¢é‹Ý¼ ²ïã ãñçÜU ÐêçÀ²ï : ÜU¢ñÝ ãñ ? Ï¢¢ãÚ ±¢Hï ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ¥ÐÝ¢ Ý¢}¢Ï¢¼¢» : }¢-S¢HÝ ÜUãï : “}¢éãG}}¢Î §Ë²¢S¢ J” Ý¢}¢ Ï¢¼¢Ýï ÜïUÏ¢Á¢¢» §S¢ }¢¢ñÜGU¥G ÐÚ “}¢ÎèÝ¢ !”, “}¢ñ´ ãêæ J”, “ÎÚ±¢Á¢G¢

44

www.dawateislami.net

Page 47: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : Ï¢Ú¢ï…Gï çÜGU²¢}¢¼ H¢ïx¢¢ïæ }¢ïæ „ï }¢ïÚï ÜGUÚèÏ¢ ¼Ú ±¢ïã ã¢ïx¢¢ç…„ Ýï Î鋲¢ }¢ïæ }¢éÛ¢ ÐÚ ç…G²¢Î¢ ÎéMÎï ТÜU ÐÉGï ã¢ïæx¢ï J ( )

¶¢ïH¢ï” ±x¢GñÚ¢ ÜUãÝ¢ S¢é‹Ý¼ Ýãè´ 9 Á¢±¢Ï¢ }¢ï´ Ý¢}¢ Ï¢¼¢Ýï ÜïUÏ¢¢’Î ÎÚ±¢Á¢Gï S¢ï ãÅ ÜUÚ ¶ÇGï ã¢ï´ ¼¢çÜU ÎÚ±¢Á¢G¢ ¶éH¼ï ãè Í¢ÚÜïU ¥‹ÎÚ ÝÁ¢GÚ Ý ÐÇGï 10 çÜUS¢è ÜïU Í¢Ú }¢ï´ Û¢¢æÜUÝ¢ }¢}Ýê¥Gãñ Ï¢¢’Á¢G H¢ïx¢¢ï´ ÜïU }¢ÜU¢Ý ÜïU S¢¢}¢Ýï ÝèÓ¢ï ÜUè ¼GÚÈGU ÎêS¢Ú¢ï´ ÜïU}¢ÜU¢Ý¢¼ ã¢ï¼ï ãñ´ ©Ý ÜU¢ï S¢wG¼ »ãGç¼²¢¼G ÜUè ãG¢Á¢¼ ãñ11 çÜUS¢è ÜïU Í¢Ú Á¢¢»æ ¼¢ï ±ã¢æ ÜïU §ç‹¼Á¢G¢}¢¢¼ ÐÚ Ï¢ï Á¢¢¼‹ÜGUèÎ Ý ÜUÚï´ §S¢ S¢ï ©S¢ ÜUè çÎH ¥¢Á¢G¢Úè ã¢ï S¢ÜU¼è ãñ12 ±¢ÐS¢è ÐÚ ¥ãHï ¶G¢Ý¢ ÜïU ãGÜGU }¢ï´ Îé¥G¢ |¢è ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚà¢éçRU²¢ |¢è ¥Î¢ ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ S¢H¢}¢ |¢è ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ã¢ï S¢ÜïU¼¢ï ÜU¢ï§ü S¢é‹Ý¼¢ï |¢Ú¢ çÚS¢¢H¢ ±x¢GñÚ¢ |¢è ¼¢ïãGìÈGU¼Ý ÐïࢠÜUèçÁ¢²ï J

Éï򢕫 S¢é‹Ý¼ï´ S¢è¶Ýï ÜïU çH²ï }¢ÜU-¼-Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜUè}¢yGÏ¢ê¥G¢ ΢ï ÜéU¼éÏ¢ Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼ çãGSS¢¢ 16 (312 S¢ÈGUãG¢¼)ÝèÁ¢G 120 S¢ÈGUãG¢¼ ÜUè çÜU¼¢Ï¢ “S¢é‹Ý¼ï´ ¥¢ñÚ ¥¢Î¢Ï¢”ãçÎIJ¼Ý ãG¢çS¢H ÜUèçÁ¢²ï ¥¢ñÚ ÐçÉG²ï J S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ¼ÚçϢIJ¼ÜU¢ »ÜU Ï¢ïã¼ÚèÝ Á¢GÚè¥G¢ ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU }¢-ÎÝè ÜGU¢çÈGUH¢ï}¢ï´ ¥G¢çà¢ÜGU¢Ýï ÚS¢êH ÜïU S¢¢‰¢ S¢é‹Ý¼¢ï´ |¢Ú¢ S¢ÈGUÚ |¢è ãñ J

(101 }¢-ÎÝè ÈêUH, S¢. 23)S¢è¶Ýï S¢é‹Ý¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï HêÅÝï ÚãG}¢¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï

ã¢ï´x¢è ãGH }¢éçàÜUHï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï Т¥¢ïx¢ï Ï¢-Ú-ÜU¼ï´ ÜGU¢çÈGUHï }¢ï´ Ó¢H¢ï

<

45

www.dawateislami.net

Page 48: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : ç…„ Ýï }¢éÛ¢ ÐÚ »ÜU }¢Ú¼Ï¢¢ ÎéMÎ ÐÉG¢ ¥ËH¢ã ©„ÐÚ Î„ ÚãG}¢¼ïæ |¢ï…¼¢ ¥¢ñÚ ©„ ÜïU Ý¢}¢» ¥¢’}¢¢H }¢ïæ ΄ ÝïçÜU²¢æ çH¶¼¢ ãñ J ( )

46

ÈGïUãçÚS¢

çÈGUçÚà¼¢ï´ S¢ï ¥zGÁ¢GH ÜU¢ñÝ ?Ý¢ñ Á¢±¢Ý¢Ýï ç}¢ËH¼ ¥¢ñÚ Î¢’±¼ï §SH¢}¢èÏ¢ïã¼ÚèÝ çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ Ú¢Á¢GS¢œ¢Ú çS¢gèÜGUèÝ ÜU¢ S¢±¢Ï¢ ТÝï ±¢H¢¥ËH¢ã 1 ÜU¢ ãGÜGUèÜGUè Ï¢‹Î¢Ï¢¢ ãG²¢ Ý¢ñ Á¢±¢ÝÁ¢±¢Ýè Ýï’}¢¼ï wG¢é΢ ±‹Îè§GÏ¢¢Î¼ x¢éÁ¢G¢Ú Á¢±¢Ý ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼Ï¢éÉG¢Ðï ÜïU ÈGUÁ¢G¢§HS¢¢HïãG Ý¢ñ Á¢±¢Ý ÜU¢ï ç}¢HÝï ±¢H¢ §‹¥G¢}¢Ï¢¢ ÜUÚ¢}¢¼ Ý¢ñ Á¢±¢ÝS¢¢HïãG ± ¶G¢§ÈGU Ý¢ñ Á¢±¢ÝS¢¢²» ¥Gà¢ü ТÝï ±¢Hï wG¢éࢠÝS¢èÏ¢§}¢¢}¢ x¢GÁ¢G¢Hè ÜUè ÝS¢èãG¼Á¢±¢Ýè }¢ï´ ¼¢ñÏ¢¢ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼Á¢±¢Ýè }¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚÝï ±¢H¢ }¢ãGÏ¢êÏ¢ v²êæ ?Á¢±¢Ýè }¢ï´ §çS¼xGÈGU¢Ú ÜUèçÁ¢²ï»ÜU ±S±S¢¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ §GH¢Á¢Á¢±¢Ý¢ï´ ÜU¢ï ÝS¢èãG¼}¢-ÎÝè Ó¢ïÝH v²¢ ãñ ?Í¢Ú }¢ï´ ¥¢Ýï Á¢¢Ýï ÜïU 12 }¢-ÎÝè ÈêUH}¢¥¢ç¶G…G¢ï }¢Ú¢…ï¥G

17

19

20

21

21

22

23

24

26

28

30

31

33

34

36

36

37

37

38

40

43

47

1

1

4

5

6

7

7

8

9

9

10

11

12

13

13

14

15

16

17

©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢ ©G‹±¢Ý S¢ÈGUãG¢

ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼Á¢±¢Ýè ÜUè ¼H¢à¢§æüÅ ÜïU Á¢±¢Ï¢ }¢ï´ ÈêUH ÐïࢠÜUèçÁ¢²ï !ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼ ¥G¢}¢ ÜUèçÁ¢²ï !}¢¼¢»G ±vG¼ ÜUè ÜGUÎí ÜUèçÁ¢²ï !Á¢±¢Ýè ÜUè ¼¢’ÚèÈGUÈGñUÁ¢G¢Ýï ÜGéUÚ¥¢Ý ¥¢ñÚ Ý¢ñ Á¢±¢ÝÁ¢±¢Ýè ÜUè §GÏ¢¢Î¼ Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï S¢Ï¢Ï¢ï ¥G¢çÈGUIJ¼}¢Îí-S¢¼éH }¢ÎèÝ¢ Ï¢¢çHx¢G¢Ý}¢Îí-S¢¼éH }¢ÎèÝ¢ Ï¢¢çHx¢G¢¼}¢-ÎÝè }¢¢ãG¢ïH Ýï ¥ÎÝ¢ ÜU¢ï ¥¢’H¢ ÜUÚ çβ¢Á¢±¢Ýè ÜU¢ï x¢GÝè}¢¼ Á¢¢çݲï !Á¢±¢Ýè ÜUè ÜGUÎí ÜUèçÁ¢²ï !Ï¢ ±vG¼ï çÚãGìH¼ ãGÁ¢GÚ¼ï ¥}¢èÚï }¢é¥G¢ç±²¢ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢ÝÏ¢éÁG¢éx¢¢ïZ ÜUè ¥G¢çÁ¢Á¢Gè ã}¢¢Úï çH²ï ÚãÝé}¢¢§ü§GÏ¢¢Î¼ ÜUè Ï¢-Ú-ÜU¼ S¢ï Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ |¢èÁ¢±¢ÝÁ¢±¢Ýè ÜUè }¢ïãGݼ Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ S¢ãêH¼S¢¢HïãG Á¢±¢Ý ÜïU çH²ï Ï¢éÉG¢Ðï }¢ï´ §‹¥G¢}¢¥ËH¢ã ÜU¢ }¢ãGÏ¢êÏ¢ Ï¢‹Î¢

www.dawateislami.net

Page 49: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?

Á¢±¢Ýè ÜñUS¢ï x¢éÁ¢G¢Úï´ ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ : à¢Ï¢ï …é}¢é¥¢ ¥¢ñÚ Ú¢ï…Gï }¢éÛ¢ ÐÚ ÎéMÎ ÜUè ÜU„Ú¼ ÜUÚçH²¢ ÜUÚ¢ï …¢ï »ï„¢ ÜUÚïx¢¢ çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ñæ ©„ ÜU¢ à¢ÈGUè¥G ± x¢±¢ã Ï¢Ýêæx¢¢ J ( )

47

www.dawateislami.net

Page 50: Jawani Kaise Guzaren ? (जवानी कैसे गुज़ारें ) ?