jyotish

Download Jyotish

Post on 27-Feb-2018

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Jyotish textovi.docx

  1/34

  Jyotish

  Jyotish je deo Veda, a u Indiji ve hiljadama godina njegovo znanje prenose panditi tako da se oni danassmatraju jedinim njegovim pravim naslednicima. irenjem indijske filozofije na Zapad, jyotish je postao sveprisutniji i u naoj tradiciji, te je svojom irinom vrlo lako pronaao puteve do psihologije, sociologije, kvantnefizike i medicine.

  !roz analogiju i asocijacije jyotish pru"a novo vi#enje sveta sim$ola astrologije, u kojem na naj$olji na%ino%ituje univerzalnost sim$ola i njegovo prilago#avanje vremenu u kojem "ivimo. &i tek putujemo premaarhai%nim znanjima i otkrivamo njihove skrivene poruke koju skrivaju u se$i i na taj na%in $ude u nama oneiracionalne sile koje su u nama od samoga po%etka. Jyotish je upravo takva avantura u kojoj mo"ete se$i ostavitiprostora da uvidite kako je sim$ol neto to se ne mo"e iscrpeti, nudei nam mogunosti preo$ra"enja. 'im$ol,ritual, mantra ili pak molitva u se$i sadr"i arhai%ne elemente, najfinije titraje koji nas povezuju i uskla#uju snaim unutranjim Jastvom (atmanom) ili *ogom. Zato nae unutranje ustrojstvo $ira spomenute arhai%neelemente izra"avanja+ dgovor je sigurno u univerzalnosti njegove manifestacije, u mogunosti upotre$e u $ilokojem vremenu. -roces uvrtavanja i osveivanja ostalih delova nae li%nosti (Jastva) koji se manifestuje usim$olima, jeste najdragoceniji i najte"i put koji %ovek mo"e iza$rati, ali on je jedini put kojim %ove%anstvomo"e hodati.-isanje o ovoj temi za mnoge predstavlja astroloku za$avu. Za takvo je razumevanje mnogo razloga, odpremalo stru%nih ljudi koji se $ave sim$olikom, pa do naih kulturolokih i nau%nih predrasuda koje pre svakogiskustva demagoki od$acuju ove teme. %enje o religijama sveta, pa tako i o jyotishu, omoguuje nam da seupoznamo sa naim emocionalnim arhai%nim delovima koji su isto toliko stvarni kao i spoljnji svet. 'toga, svedok ne nau%imo o unutranjim du$inama nae due, uzalud emo tra"iti uzroke nemira i siromatva u spoljnjemsvetu. !onflikti zapo%inju u %oveku, a zlo predstavlja strah od se$e samog, od du$ine due koja nam arhai%nimsim$olima otkriva delove nage jastva (atmana) koje smo nepravedno projektovali u svet i tom svetu dali nava"nosti, umanjujui vlastite sposo$nosti koji su nam ro#enjem dani. /rahe (planete) u jyotishu upravo su tidelovi koji nam postavljaju "ivotne pro$leme, gde pre%esto za$oravljamo da je mo spoznaje tih projekcijamogunost slo$ode koja je prva i osnovna kategorija na kojoj se zasniva smisao "ivota. 'toga je jyotish znanjekoje nam omoguuje du$lje sagledavanje onog to isto%njaci zovu karma, a zapadnjaci nesvesno, sud$ina iligreh. 0ek takvim pogledom znanje o dui mo"e $iti potpuno, jer nam je omogueno da nesretne doga#aje irazne sla$osti sagledamo kao delove vlastitih projekcija koje nas spre%avaju da spoznamo istinu.

  Jyotish i Vede1azmiljati o jyotishu kao gatarskoj tehnici promaena je i predstavlja iskrivljivanje njegove filozofije itradicije. 2aime, u Vedskoj tradiciji jyotish se smatrao o%ima Veda, te je hiljadama godina u vedskoj civilizacijiimao funkciju davanja svetla u manifestaciji 3psolutnoga u relativno. nemogunosti da vidimo kako izgledatakva manifestacija, naa civilizacija prihvatila je materijalisti%ki na%in "ivota koji nas vraa u narcisoidnu fazuadolescentskog ponaanja. naem javnom mnjenju naivno se pretpostavlja da e napredak nauke doneti sreu%oveku. 2aime, svaki napredak u se$i nosi regresiju, odnosno onoliko koliko napredujemo u istoj meri izaga#ujemo. 'toga nas indijska filozofija u%i da se 3psolut u relativnom svetu pokazuje kroz tri gune4 ra#as(stvaranje), tamas (razaranje), satva (znanje). Z$og u$rzanog napretka doga#a se u$rzano razaranje kao naprimer, otapanje lednika, ozonska rupa i mnoge druge ljudske nepodoptine o kojima %itamo u novinama. 'vakiznak u jyotishu ili graha (planeta) pripada odre#enoj guni, to zna%i da mi u odre#enim fazama stvaramo(ra#as), ili kroz neznanje i nesree (tamas) razaranje, ili pak prikupljamo znanje (satva). 2a najvei pro$lemjeste to mi ove gune smatramo kao neto stvarno, ne videvi da su one u promenljivom o$liku izrazapsolutnog. 1azlike koje uo%avamo u svetu nastaju z$og greke intelekta ($udhi) koji sudi na temelju do$ivenihinformacija iz relativnog sveta (ra#as, tamas, satva), a da sam nije svestan na koji na%in nastaje spomenutamanifestacija. Identifikacija s tim gunama stvara ego (ahmkara), koji nije na pravi identitet, jer s njimedo"ivljavamo usamljenost i odvojenost od kreacije.

 • 7/25/2019 Jyotish textovi.docx

  2/34

  -ro$lem dananje nauke nastaje z$og pro$lema ega, jer %ovek nagonski te"i da se spoji s projekcijama guna,oseajui u njima privla%nost. 'toga znanost smatra da mo"e menjati svet, na primer, geneti%kim in"enjeringom"eli u$rzati proces rasta $iljaka, a da se pritom za$oravlja da mnoge $iljke proizvedene takvim putem nemaju use$i minerale i hranjive sastojke. -osledica toga je to jedemo mnogo vie hrane od potre$nog, a da pritomuzimamo malo hranjivih materija. 'tvaranje privida i nemogunost da $udhi oslonjen na puruu ili 3psolut(transcendentalna individualnost, nematerijalni deo %oveka) donosi pravilne zaklju%ke, %ovek ne vidi da ovajrelativni svet poti%e od 3psolutnog. 'toga, zaveden trenutnim stanjem zapo%inje graditi sigurnost na vidljivimstvarima, ne videvi da je to kua koja nema trajnu vrednost. 0akvo slepilo je kolektivno i ono se kroz

  generacije gradilo u kolektivnoj podsvesti, a u natalnim kartama takav se poremeaj manifestuje u retrogradnimrazdo$ljima i predstavlja gunu tamasa. 5esto u naem prosu#ivanju stvarnosti volimo govoriti da se radi o nekojnegativnoj sili, koja je odgovorna za sve nae pro$leme. 2a primer, u jyotishu se mo"e raditi o sedam godinatuge, gde 'hani tamasom, pritiska nau svest, suo%avajui nas sa situacijama i aspektima Jastva, koji supohranjeni u nama, a da uopte nismo svesni da to postoji u nama. &i to zapravo i ne "elimo, jer mi svojim"ivotom pokuavamo neprestano o"iveti narcisoidni do"ivljaj stvarnosti, te kupovanjem i udovoljavanjem se$iprodu"avamo to stanje koliko god mo"emo. 2a ego osea da je odvojen iz kreacije stvarajui strah ('hanipredstavlja nau 'enku) i tako nastaju potiskivanja koja se talo"e iz generaciju u generaciju. Ipak, %ak inajnegativniji doga#aji koji nastaju pod uticajem tamasa pripadaju manifestaciji 3psolutnog, jer gde zavravarazaranje (tamas), zapo%inje stvaranje (ra#as). !reacija nije odvojena od *oga, ona se kroz -rakriti manifestuje.'toga su Indijski mudraci znajui da dolazi !ali yuga, do$a neznanja, mnoge tehnike usmerili na prosvetljenje

  kroz "enski princip. Vladajui Vedski sistem (muki princip), koji je do tada $io dominirajui u indijskojtradiciji, zamenjen je tantrom koja je ovladala indijskom duhovnou. 'toga je i jasna %injenica zato je jyotishkao deo Veda, do"iveo u Indiji degradaciju, odnosno takav put izgu$io se pod uticajem neznanja i uticajatantri%kih, odnosno "enskih puteva prema samospoznaji koji su se pokazali prakti%nijim za do$a u kojem"ivimo. 2a primer, u Indiji danas samo %etiri $rahmanskih svetenika, koji su preli sedamdesetu, zna pevati'ama Vedu.0ek prolog veka su neki u%itelji osvetlili vedsko znanje i ponudili nam ga u jednom sasvim druga%ijem svetlu,odnosno kroz razna istra"ivanja dokazana je njegova istinitost kao i primenjivost u svakodnevnom "ivotu. voje va"no napomenuti, jer ova drevna nauka se %esto dovodi u kontekst magije, gde se ne vidi da ona govori okvatnim zakonima na kojima po%iva %itavi univerzum, odnosno jyotish nam pokazuje kako deluju zakonisvemira.

  &nogi indolozi prevodei Vede, uo%ili su da u njima ima mnogo $or$e i sva#e, pa im nikako nije $ilo jasnokako su takvi tekstovi mogli $iti proglaeni svetim. Veina ne zna da se kroz pevanje Veda mo"e shvatitinjihova unutranja logika koja je kao i kvantna fizika kontradiktorna 3ristotelovoj logici. 0o zna%i da spoznajamo"e $iti potpuna kada su o$jedinjeni svi principi %oveka4 emocionalni, mentalni, fizi%ki i kauzalni. &i danas unauci govorimo samo o mentalnim stavovima, a to je tek mali i neznatan deo, jer on za$oravlja ostale nivoe%ovekovog postojanja. 0ek kada se shvati da se duhovnom mo"e pristupiti i sa spomenutog Vedskog nau%nogprincipa, postae nam jasnije da je %ove%anstvo poznavalo i nau%ne puteve, kojih smo se po%eli ponovnopriseati i otkrivati. Jyotish kao sastavni i neodvojivi deo Veda u takvom posmatranju mo"e do$iti svoje pravomesto, dok svaki pokuaj da se njegovo znanje o vremenu tuma%i paualno i ograni%eno, dovodi doneargumentovanih predrasuda o ovoj drevnoj vetini.Jyotish i transformacija

  'misao jyotisha je znanje o mentalnim o$rtajima (chitta6vrtti) u naem umu. &etalni o$rtaji predstavljajunesvesne sadr"aje koji neprestano imaju upliv u nae poimanje stvarnosti. 0o je kao da gledamo stvarnost kroz%au vode, odnosno mi ne mo"emo do$ro videti stvarnost u kojoj "ivimo. 0i mentalni o$rtaji su planete kojezovemo u psihologiji autonomni kompleksi. 7judi u prolosti nisu koristili toliko komplikovanu terminologijukojom se mi danas slu"imo, ve su koristili sim$ole, koji su uvek "ivi i o$janjavaju puno vie od pojma. 2aprimer, kada ka"emo *og ili via inteligencija, slo"iemo se da prvi pojam ima mnogo ja%i uticaj na nau svestnego drugi. 0ako umesto da upotre$ljavamo pojam nesvesni sadr"aji mo"emo upotre$iti pojam planete kojipredstavljaju neosvetene delove nae li%nosti. 've planete su kao uspavane klice ili kako ka"e -atan#ali6vasaneodnosno Jung, arhetipovi. &i za njih ne znamo, ali uvek odre#ene planete ili vasana deluju na nas. 2a primer,ako smo ispunjeni strahom i neuravnote"enim razmiljanjem, onda smo pod jakim uticajem prve %akre irazdo$lja u kojem vlada 'hani. Jungovoj terminologiji to $i zna%ilo jaki upliv 'enke koja kao potisnuti deo

 • 7/25/2019 Jyotish textovi.docx

  3/34

  psihe tra"i put u svest kako $i $ila osvetena. "ivotu odre#ene oso$e u tom razdo$lju se doga#a povla%enje use$e ili neko %ak oti#e posetiti psihot