karm no siddhant gujarati

of 72/72

Post on 27-Nov-2014

392 views

Category:

Documents

141 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ktru o{fyw{rft1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. nt f{otu r : > f{o tu yx rtk f{o yuxu wk ? r{t f{o kr[ f{o th f{o fhutk f{tuo tutk s zu; {eou uh tz, y{eou uh rtn ! f{o V yteu s tk tt

10. r{t f{o fhte r 11. th{tk ntu ux wk s {u 12. tu Ae {tu wttto fhtu ? 13. th tk ztwk, wttto tk fhtu ? 14. th yu wttto yufektk rhtue te, qh f Au 15. f{o fht{tk Mkt- V tut{tk hkt 16. V tut un th fhtu s zu 17. tu Ae {tut thu ? 18. hkw ftuE f{o s t fheyu tu... 19. tk r{t f{tuo kr[{tk s{t ttk te ? 20. yw yu yt t{tk fhu tk f{o 21. {wuh tur{tk fhu tk f{o 22. ftott yr{t rt fhutk f{o 23. {t ft {txu fhutk f{tuo 24. rft{ f{tuo 25. th tu tuu s Aqx ftu 26. (1) Mu Atf]- Vtu huAtf]- Vtu yrAt- Vtu w : f{towtrhr f{o wtwtrh{T 26. (2) ntu- tttu th tut{tk wk { fhu ? 27. t{M{h ht{t{tu s th tut{tk e { fhu ? 28. t th tut{tk e { fhu ? 29. t tu ytu wk {teyu Aeyu ? 30. kr[ f{o{tkte fue heu Aqxwk ? 31. ttt fue heu x tt ? 32. (1) tt fu{ twk te ? 32. (2) {u ftuE r tt u t t Atu ? 33. {tut{to{tk stk ftu htufu Au ? 34. (1) f{otu- tttu- tu 34. (2) yu tte 35. tu {to Wh [tth Stu t ttutu nth y y ntu Au.

* rhr

36. (1) r{t f{o fht{tk {t kqo heu Mkt Au. 36. (2) suxe Mktt uxe s stthe 36. (3) Vtu nuw s t{tk hteu f{o t fhtu 36. (4) {thu f{o fhwk te yu V (uEwk) tuwk te 36. (5) tu yux u wk ? 36. (6) tu: f{otw fti {T 36. (7) f{o--tttutu {L 36. (8) wk thwk r f{o fh, eS tksz Atuz 37. (1) t Azu[tuf fhtu- w [tuheAqete fhtu 37. (2) t yh w nuh

GZRQUG

ttke ttu s uwk V rhturn GXCRQTCVG tE Au.

38. wh wtttote th Vuh e ft ? 39. {t euEu t t {txu fhu Au ? 40. huf f{o rt Au hkw huf rt f{o te 41. (1) f{o- rf{o- yf{o (2) f{o yu yf{o{tk tteytu qk[t Au.

ktru o{f(nehttE Xhu

6JGTQ[ QH -CTOC

f{otu rtk Wh ytutk

[tutu xqkfth)

1. nt f{otu r :

t ef]u M{wu et{tk ftwk Au fu f{oe r n Au. ef]t r{t wt{tS f{oe nt ttk fnu Au fu :

n eu Au f{oe r, yuf whwt rtteo, u tE uXtu ]er, {tht h{tk tt hs te. h{tztu tufw {tfztk, whwu uh ttu tfztk, u yts uXtu rknt [Ze, {thu wkze u tfze.

f{oe r yxxe Au. fth fu S yxxwk Au. yuf {t w:e fu{ yu eu we fu{ ? thu yto tu yu ut Au fu nht{tuhtu, w[tytu, fttrhtytu, tk[ uthtytu we ut Au ! u{e t kt, {tuxhtu, hurztu, ttu Yrt Au; thu Lt, er, {ote rt S Sth tuftu w:e ut Au. uwk fth wk ? ytwk thu s{tk t ut Au thu Eh{tkte yte t ze Au. yt ]t k[t{tk ftuE fttu- ftq nu fu rn ? fu wk ykuh [tu Au ? yttu tt Au. ytwk uEu ytu fuxef u yu{ tu fu wt fu h ykuh ni !

hkw he nfef yu Au fu wt fu h uhe rn ni ytih ykuh e rn ni. yt tu ttto heu {st {txu f{ot ftttu yt fhte sYh Au.

2. f{otu yx rtk :

wrt{tk huf rztxo{uLxu [ttt yu rkt{tk httt ftt ztut ntu Au. tue tt {txu tue {uLwy ntu Au. e.zw.ze. tt {txu ukw {uLwy ntu Au. Lt {txu ELz e ftuz ntu Au. huLw tt {txu uLz huLw ftuz yu Y ntu Au. huu ttt fzf ftt zut ntu Au. ue s heu yte ]t yu yuf tkztutk k[t {txu , err{tu Au s. su{ fu qo rr{ Qu yu ytt{u, ]e, tht, tttu rr{ r fhu, ht [tu{tt{tk rr{ hu, se Wrt, Mtr yu Mt heu tt uhu rt k[t {txu yu u wMt [tu uu {txutu fttu Au yu u f{otu fttu Au.

tuMt{e wetS ht{t{tk u Au fu :-

f{o t r frh htt !

u s fhE tu V [tt !

yt ytwk r, f{ot fttt ytthu hth Mt heu [tu Au yu u{tk sht hz te.

yt f{ot ftte yuf t qe Au. wrtt {t{ fttytu{tk ftuEtu ftuE yt GZEGRVKQP VQ

VJG 4WNG 2TQXKUQ uhu ntu Au. hkw f{ot ftt{tk ftuE Xuftu sht yt fu tkAtuz te.w t ht{t t tt ntu tu ht htu f{ot r{ {tu wtt rhnte {]wu uxwk zwk. u{tk w t ht{ yu{ t fne fu fu ht ht {tht t tt ntutte ftt{tk ttuze tkAtuz fheu ytYu nwk u{u 14 hwk GZVGPUKQP yte. rwo rhtfth w thu w tfth eu un th fheu ]e Wh thu Au, thu u{u yt f{ot fttwk [wM heu t fhwk zu Au. f{ot ftt{tk tk uh te yu ykuh te. sht tkAtuz fu ttne te, ftuE yt te, yu ftte t qe Au. nu yt f{ot fttu Wtzeu tk[eyu.3. f{o yuxu wk ?

te h ttt{tk xqkf{tk f{oe tt fheyu tu f{o yuxu rt. ytu su ftuE ft{ (rt) fheyu Aeyu u f{o fnut. twk-ewk- tnw- tu- [twk, Qt hnuwk, tufhe fhe- ktu fhtu, r[thwk- t r[thwk, k wk uth fhtu, wk- wk, uwk- tkwk, qkwk- t qkwk, Mo- yMo tuwk- ttuAt ut- {qft sL{wk Swk- {hwk Rtr {t{ therhf yu {trf rtu f{o fnut Au. yt f{ot {wu t t Au :

(1) r{t f{o, (2) kr[ f{o (3) th f{o4. r{t f{o :

{t thu u yu QXu thte httu qE tk we su su fh{ fhu u r{t f{o fnut. thte tks we, tu{thte hrth we, nue thete Aue the we, fthf wr yuf{te yttu r y{t we, sL{u thte {hu tk we, {t su su f{o fhu, u {t{ r{t f{o fnut. yttk su su r{t f{o fhu u y~ V ytu Ae s u tk tt. V ytt rt tk tt rn. r{t f{ou V ytu s Aqxftu. V tuu s Aqxftu. tt hefu, {u h te, {u te ewk. te etwk f{o fwo- h {xe E. f{o V yteu tL tE wk. {u twk, ttwk f{o fwO. q {xe E- f{o V yteu tk tE wk. {u ttt- tntwk f{o fwO. heh w tE wk- f{owk V {e wk, f{o V yteu tk tE wk- {u ftuEu t ee- uu {u tVtu {ttuo, f{owk V {e wk, f{o V yteu tk tE wk. yte heu {t{ r{t f{ou V tu s yu V tuteu s tk tt.

5. kr[ f{o :

hkw fuxtf r{t f{o yutk ntu Au fu u f{o fhtke ttu tftrf V yttk te. uwk V {tk th tu Au. yu f{ot Vu tftk th tu, tk we u ft[tk hnu Au yu f{o V ytu rn tk we rf{tk s{t hnu, kr[ tt Au, uu kr[ f{o fnut. tt hefu {u ytsu hettwk uh wk. {rnt Ae uwk rht{ nth zu, {u thu hu[ etu- [th ftf Ae tuhu {u hu[ tu. {u ytsu ftuEu t ee.

r Ae t uEu u {u tVtu {the . {u {the swte{tk {thtk {ttu w:e fto, {u {thtu efhtu {the ]tMtt{tk w:e fhu. {u yt sL{{tk ke rte Wtt {txu {nu fhe, ytt sL{{tk tte s {u thwk ke tE ftu. yu{ fuxtkf r{t f{tuo tftrf V te yttk, hkw ftu fheu tfu thu V ytu, tk we u kr[ f{o{tk s{t ztk hnu.

tshe uwk ru tfu, kW 120 ru tfu, ytktu tk[ tuo V ytu, ht tuo V ytu. su tk r{t f{otk es u fthu uu Vtk ytuAete th tu. yttk yuf kr[ f{tuo Se tA ztk Au. tt hefu, ytsu ytt r{tk thtu fu {u 1000 r{t f{o fto, u{tkte 900 r{t f{tuo yutk ntu fu tftrf V yteu h s tk tE Au. hkw 100 f{tuo yutk ntu Au fu suu Vtk th tu, u kr[ f{o{tk s{t tt. yue heu ytsu 100 f{tuo kr[ ttk, yte ftu ek 125 f{o kr[{tk s{t tt, h{ ru u{tkte 75 f{o Vu- ht yu tk tt. [tutu ru e ek 80 f{o kr[{tk s{t tt. yu {tu hZtu fhtk fhtk yXtrztt yku thtu fu 300 kr[ f{o tt yu {rnte ythu 1100 f{o kr[ tt yu toe ythu 14000 f{o kr[{tk s{t tt yu St yku thtu fu ytX t f{o kr[ tt. e sL{{tk t t f{o kr[ tt.

u {tu ytrftte yuf sL{tk yk kr[ f{ot Zt, yk fhtuztu rn{t o ht uxtk kr[ f{tuot Zt, Se tA s{t tut zut Au. yt {t{ kr[ f{tuo yt sL{u, yh tu nu

Aet ykft wet yuf sL{tu{tk, {u thu tfu yu {u u f{tuou tutu, th Ae s u tk tt, tutu tk we tk tt rn. S u ttete kehtqof yte ft fhu tu qS QXu, hkw yrtte uhtutu S yte ftr ft fhtu s te.

ht htu tu ftuo thu ut rhnte {htk {htk utk {ttu ht htu t etu fu thwk {]w tht wtt rhnte tu ! fth fu u u htu tu yuf wt ntutu. yuxu yt r{t fo V yteu tk tE wk rn. hkw u kr[ f{o{tk s{t twk. ftu fheu htu yufu u [th wt tt; u {tuxt tt, htt yu thu ht{t httrtuftu r yttu u u, uwk kr[ f{o V ytt h twk yu ytt w ru ht htu {]wwk V t fhteu s tk twk. u{tk zehtu rk [te uttu rn.

w t ht{ u{t tutt rtu ytuAt{tk ytuAtk 14 to qhwk St yte t n. ('ZVGPUKQP ytwk rn.) u{e t fu unh{ fte yt e fe rn. su w [iL hth tuu w tfth MY th fheu ]e Wh tto u ht{, su{tk [he hst Mo {ttte su tu ynt te fu, - sue [hhst Mo {ttte thu St {e fu, u hth t eht{ u tutt rtwk ytw {tt [ti h {txu s kte ytu - 'ZVGPUKQP ytu tu u{tk ftu tktu utwk nwk ? yu tu tktu ze sttu ntu ? t,f{ot fttwk t fht{tk ftuE ttne [tu s rn. yuxu wt fu h ykuh rn ni. yuxwk s rn uh e rn ni. utu f{otu szutf fttu Au.

ht ]htxt 100 wttu yuft{xt {he t thu htyu t ef]u qATwk : {tht S{tk {U ftuE yuwk t te fwO fu sut VMYu {tht yuft{xt 100 wttu {he . thu t ef]u uu tAt sL{tu uE st {txu yte thu uu uwk fu ythu 50 sL{ nutk u yuf the ntu yu ]t Wh uXutk teytuu fzt uu e yuf ]t h te. u{tkte [t fuxtkf teytu Qze tk. hkw u

e e h{ete uytu ytktk tE tk yu tfetk 100 ttk teytu eu t tE tk. yt r{t f{o 50 sL{ we kr[ f{o{tk tt h ze htwk yu thu httk ek tk wt rht{u uu yt sL{{tk 100 wt t tt thu u kr[ f{o V ytt h twk. ute uu yt S{tk ykttu yttu yu ut 100 wttu {tO. 50 sL{ Ae ut r{t f{uo utu At Atuztu rn. 100 wttu t tt uxwk w ut tt tk we u f{o htn uEu ue htwk. kr[ f{o{tk s{t ze htwk yu hth t yttu u u ft sht rk h V yteu tk twk. wt fu h ykuh rn ni ytih uh e rn ni.

ftuE yuf {te tute {u tk[tu Yrt {tktu ntu, u {u t ytu tu {u ete ftuxo{tk ttu fhtu. ftuxo ue t{u Yrt 500 q fhtwk nqf{t{wk fhe ytu yu ueV tphkx t , u{ Atk fhsth tu rfw it ntu s rn, tu ueV nwf{t{twk tphkx eu qt t{tkte fhe fu ? ttuztk to Ae utu fhsth ftkEf e kt fheu nhuf Yrt f{tE u fu wh ueV nwf{t{twk tphkx eu ue tute tk[tu Yrt q fhe s u, Atuzu rn. , yu s heu r{t {wk V ft[ tftrf yte ft tu utk f{o kr[ f{o{tk s{t ze hnu yu r{tk thu htth t ytu u u u tfu yu V yteu s tk tt.

yt {tu r{t f{o su V yteu tk ttu te u kr[ f{o fnut.

6. th f{o :

kr[ f{o tfeu V yttu ith tt uu th f{o fnut. ytrftte sL{sL{tkhtk kr[ f{tuot yk fhtuztu rn{ttu ht uxt Zt Se tA s{t tut zt Au. u{tkte su kr[ f{tuo tfeu V ytt ith tt utk th- f{tuou tutu ywY heh Su t tt yu u hehft hr{t u {tu thf{o tut Ae s un zu. thf{ou tutu ywY un- ythtu, Mtewttrf, w-w: uhu u Sft hr{t Su yte {u yu u thf{o qhuqhtk tutk rt untu Awxfthtu tt rn.

z{tk ftu tt yu h we txt{tk ztk ztk kt yu nu t ! nu {thtu thu Awxfthtu tu, {thwk tkrwk thu efu yu{ yufth ftx fto fhu tu tk we qhuqhtk th f{o tue fu rn, tk we u un Aqxu rn yu thf{o tueu {t tt Ae Atufhtu {tuZt{tk te huzu tu tfu tEu efe , hkw yuf xewk te tt fu yuf thttu t ut S Qtu t hnu. un wh s Aqxe yu Ae su ek kr[ f{tuo tfeu V yttk ith ttk ntu u th f{otk V tutu ywfq yutu eu un S th fhu yu uu ywY {tt- rt, Mte, wttr uu {u yu u Sft hr{t u S{tk tuttk {t{ thf{tuo tueu Aqxu. yu{ S thkth sL{{htk [h{tk Bt fhu Au.

yt{ ytrftte yu sL{sL{tkhtk s{t tutk kr[f{tuo tfeu V ytt thY ith ttk , u{ u ykft we swt swt un th fhtu s hnu yu tk we un th fht zu, tk we utu {tut tutu t t. yu rntu e kfht[to fnu Au u{ -

whr sk whr {hk, whr se sXhu k

En kthu w wMthu, f]tthu trn {whthu

yuf turytu{tk S xt s fhu- xt s fhu. tk r{t f{tuo ftO s fhu. u{tkte yuf kr[f{tuo s{t ttk s fhu, u ftu fheu tfeu V ytt ith tEu thYu Se t{u yteu Qtk s hnu yu ykft we Stu {tut tt u rn yuxu kth- th wMh ttu Au.

7. fhutk f{tuo tutk s zu :

f{o fwO fu uwk V [tUxwk s {S tu. Ae {u V tut{tkte Axfe ftu s rn. Axft {u uxt Wt{t fhtu tu V tut rt f{o tk tt rn. {the tA tA V Bt fhu, tueu s Awxfthtu fhu. ft[ {u wte ntu yu yt wrte ftuxo{tk tht fe htufeu Axftu We we{ftuxofwhe ftuxo {u te tzu, Atuzu rn. tk ftuE fee e fu rVth t [tu.

tk to nutke t Au. y{tt{tk yuf h rt uL ss nt. u th t yu [wM utLe. f{ot fttt yXk yte. th{e e tu hnut nt.

yuf thu hturZu {ft{tk ttuzt yktht{tk et tt{tk fwhe ntsu st uXut. tk sef{tkte yuf {t tuztu ntu. ue eX{tk tAte ytt {tu kshtu t ftuo yuxu yttu {t Ze ztu yu ft {qw tBtu. yt ~ ssu shtush uwk. qe te tu, uu uL ssu hth ytue etu.

uL ss uh ytt. yt te ftuEu fe t fhe rn. fth fu yt qtu fu Auxu tu u{e ftuxo{tk s ytttu ntu. Ae tue ELfthe Y tE. A {rnt{tk kqo RLfthe qhe tE. qtu fu t ftuo. uL ssu uwk tu huhtu qe u{u u ru t utu ntu uu u ftuE e s t {tu tueu ntu{th hefu hsq fhutu.

Ae fu [ttu, szutf whtt zt yu txe ntu{th huh qe tr ttu. uL ss [tu t nt fu yt txe ntu{th huh qe te whttt ftt {ws Ltteu whttt ytthu ss{uLx ytwk zu, u{tk Lttetu tuttu yw ft{ tu rn. yuxu txe ntu{thu sTsz whttt ytthu qe Xhteu Vtkee Vh{tte uL ssu Vhs zu u{ nwk. hkw yt uL ss h utLe yu Eht f{ot fttt tft yte nt. u{u twk fu htu qe Axfe Au yu rtuot txe ntu{th {ttuo su. yuxu ftuxo{tk qe tu nwf{ Vh{ttk nutk uL ssu ut txe ntu{thu tute [uBh{tk tuttu.

txe ntu{th hze ztu yu ftwk fu, nwk T rtuot Awk, {U q fwO te yu nwk tuxtu {ttuo Awk. fth fu tueu t[tu qe sztu rn, ute {u nutkt {tht te ynuttut ytthu tueu {u fzeu {the r sz whttu Qtu fhe etu Au yu ftuxoe yu ftt {ws nwk qe whth ttu Awk.

uL ssu ftwk fu yt nfef nwk hth wk Awk. t[tu qe {U shtush utu Au. uu nwk ytuwk Awk, yu w rtuot Awk u nwk hth wk Awk. hkw {tht ss{uLx{tk nwk yt t ftuh te ftu te. fttu

whttt ytthu [tu Au. yu whttu kqo heu the rhw zutu ntutte nwk u ftuhtu qe Xhteu Vtkee fhe. Ehu tu f{ot ftt{tk tkf V tu te tEu ue the fht nwk u te{tk yuf t qAwk utu w {u rfw t[tu st ytsu. nu {he u sht sqXwk tue rn. {thtu t yu Au fu qft{tk U ftuE ftuEkw q fhuwk hwk ?

txe ntu{thu t tu Eh {ttu hteu t[ut[wk fne ewk fu {U qft{tk u q fhutk yu ut fu [tut. hkw u u {U nturth fetu htufut yu q it tuett{tk uhut ute nwk ku futu{tk T rtuot Aqxe utu, hkw yt fu{tk nwk huh rtuot ntut Atk {ttuo Awk.

uL ssu uz ue E fu Eht f{ot ftt{tk tk V te. nutk u q u ntu{thwk w wk nu. ute utk r{t f{tuou V yt{tk th te yu u f{o kr[{tk s{t htwk yu nu thu uwk w hthe htwk thu tAtk u qt VMYu u kr[ f{o ttk yu yt fu{tk rtuot ntut Atk yh- [h{tk ztE tu yu kr[ f{tuo tfeu thYu ue t{u Qtk httk fu yuu Vtkeu {tk[zu xfte etu.

f{ot ftt{tk fe sse nturthe fu rVth [tu rn, ft[ w wk ntu yh r{t f{o tftk th tu u hr{t se yu wt fhtk Atk Vte stu tu, kr[ f{tuo t ytu tfeu th tEu t{tk ytu s yu V yteu s tk tt.

{txu f{o fhtk nutk nh r[th fhtu uEyu. f{o tE t Ae ut V{tkte Axft tuxtk VtkVtk {thtk rn. hkw th uu f{o tfeu th tEu t{wk ytu thu uu t{e Ateyu nto ee uwk yu tue uwk. rn tu nu nu fhutk t htuu htuu tutk zu s.

ht het {nttte, rt yu kMfthe ntu. khw utte yuf {nt t tE wk. tut ytu{tk yuf rhhte rtt t{tk yuu {hutu t nuhte etu. ht hu yteu tk ttk s uu ut wf]tu t yte tu yu u tufthe QXtu :

yntu {t e[{toT f]{T rhtr r qZusr

yhuhu ! {thtte kfh e[ f{o tE wk. yt r{t f{ot VMYu tf tt fhztte {h t{twk uwk th r{to twk. hkw yt V tut{tkte Axft uu t tzttu yh tu tute tttu Wtu fhttu sht t ftuo. uu tu yue ttot fhe fu nu t ef] ! {thtu ttu yswo yu {tu tu {t{t- VtuEt efht tE tt nt. e {tu ku ttu ue tt nt, u rntu uytu {tht t Sft t ttytu Atu. e {thtu ttu yswo {thtu h{r ntu yu u{tu ht {u ntkfutu yu w {the {tuyu ot{tk htt fhue, {txu yt o{t ntutte yte tte {u {tht wte rtt {u uwk fhtu. S{tk yt {thtu nutu s wtu Au yu r{tk Vhete yttu wtu nwk fe rn fhwk uwk tukt{wk fhwk Awk. {txu ytxtu {u stu fhtu tu nwk yt fnutu uxtu yZf [tuo fheu yt w ttytu uxtu {totu fhe. t tu ttne fu tk[hwtuhe f{ot

fttt y{{tk t [tu. het {tuxtu ht ntu yu ut htsTe we{ftuxo uu Vh{te fu u{ ntue, Atk hetu tuu tute t{u ntu{t{wk tuftwO yu rtte {tke fhe. ({tu eth ntu yu tttyu h{tk e{T twk wMf twk ntu yu Atse{tk zwk zwk q twk ntu tu u wMf Atsete Wtheu q kuhe te Wtzeu tk[u fu het w tute t{u ntu{twk Vh{teu e rtte {tke fhu Au.) {nt t hett tuut tu e[u {tu u Au :

yntu {t e[{toT f]{T rhtr r qZusr

yhuhu ! {U yuf rhhte t ttu wk s e[ y{ f]wk fwO, yu {thtk fhutk r{t f{tuotk rht{u {tht tt t {txu tfeu {u rtt ttytu. sute fheu r{tk nwk yh {thtu ttu Eu eu ftuE ht, yttu e[ ktu fhu rn.

wk tu {u f]unutT, whk k tretoT > Mw ft{k rrt{u, tt fwto{T qhu{t >> yi htk {]ftuk, fturfwttu {u > nw yM wo{uzq, tee e : sutu : >>

yu {u rtt hefu t rtt tut{tk {thwk ytwk ht, , {], ftukzthtu uhu tftrf eu t tE ytu fu sute fheu ttu, utu, ttu uhu u yte w {u t qu.

hetu tutt r{t f{owk V th t{e Ateyu tue ewk yu {tut tBtu. uu f{ot V{tkte Axft ttnetu Wtu t ftuo, Wtu ftuo ntu tu f{o V ytt rt Atuz rn.

8. h{eu uh tz, y{eou uh rtn :

f{otu yx rtk Au fu suwk ttu uwk tu, suwk fhtu uwk t{tu, sue fhe ue th Whetu V [tt

u s fhE

hkw yttk tktu t yw yutu Au, yu ytu shtush yuwk uEyu Aeyu fu su

{t Lt, er yu {ote [tu Au u yt s{tk w:e ttu s ut Au. y{o, yer fhu Au, fttkh- tk[hw fhu Au uu uh kt, {tuxh uhu w{] ntu Au. ytwk uEyu Aeyu thu Eh Whte yte t ze Au. yu f{ot ftt{tk ftkEf hz ntu uwk tu Au, yu ute w {ute ytt{tk, ytu yer- y{ote it t fht uhtEyu Aeyu. yt yuf kfh uh{s Au. wwk V nk{ut w s ntu yu twk V nk{ut w: s ntu Au. u{ Atk su {t t fhtu ntut Atk w tutu ut tu u w kr[{tk s{t ztk ntk u tfeu thYu uu w yttk ntu Au yu nttk tf{tuou tk we Vr tt{tk rk fhtu zu Au. hkw thu utk quotk wf{tuowk uwk th htE su fu wh s utk tf{tuowk tfuwk V (w:) thYu t{wk yteu uw w: tutu. tk we quo fhuwk w u Au, tk we fuxef nt{tk fhttk tf{tuo nw{tu fhtk te.

feht uht wLft, s f ni kzth, f yw {tV ni, fhtu wtn nh. hkw, w quowk ttk n{tk qsu Au tuVt, yu [eo qxu fu yt {wk Au {ut.

Szt {t {t hu {t, nSyu fu{ t ytu t.thu nt{tk Lter [tthtu {t ft[ w:e ttu uttu nu. hkw uwk ntwk w: uu quo fhutk tf{tuo kr[ f{tuo{tk s{t tutk u tfeu thYu t{u yteu Qutk Au ute u w:e Au nt{tk Lterte fhutk f{tuo ftu fheu tfu thu u wt MY{tk thYu yteu yuu sYh {u s. yuxu uu f{ot ftt{tkte t zteu Lter Atuzeu y{owk yt[h s fhwk.

t{zt{tk yts hte {tuxe {tuxe ftuXeytu ntu Au. u{tk Whte yts tt{tk ytu Au yu ftuXee e[u yuf tftuhwk ntu Au u{tkte uEwk yts ftZt{t ytu Au. {the ftuXe{tk hut Au yu {the ftuXe{tk ftuht hut Au. nu nt{tk {tu {the ftuXe{tk Whte ftuht tkt ntu tu ftuZet e[ut tftuht{tkte s efu yu nwk nt{tk {the ftuXe{tk Whte ttu ntu tu tk we {the ftuXet ftuht qhuqht t t tt tk we u ftuXet e[ut tftuht{tkte ftuht s efu. khw {thu yftte sYh te. thu {the ftuXe{tk qht tE su yuxu Ae {thu ftuht tttu ytttu s Au, u [tu Au. yu {the ftuXet nut kr[ tu ftuht t tE su. yuxu {U nt{tk tkut ytte Yyt tu s. Aete {u thu ftuht tt ntu thu nwk ttu ntuE. hkw u {txu {thu ttuze ehs yu Eh Wh t yu f{ot ftt{tk rt httu uEyu.

uLftu {uush {thtu rfxtu tu tt Au yu ue ttu {thu tu s {eXtu kk Au Atk nwk {tt tk[ s Yrttu [uf uLf{tk {tufwk tu u Mefthtu te. thu {thu u uLft {uush ttu w~{tx ntut Atk {thtu nhtu Yrttu [uf u Mefthu Au, fth fu {the tu uLft yuftWLx{tk kr[ uuL s te thu {the {tuxe hf{ kr[ uuL{tk s{t zue Au. ute {thu uLft {uush h tuxwk tzt. hkw {thu fuz tkeu {tht wf{tuo kr[{tk s{t fhtt fhtu uEyu.

9. f{o V yteu s tk tt :

thtu fu yuf {tu tf{o fwO. yut VMYu uwk yuf r qt rx[ttwk th r{to twk. yt th uu ftuE kutu{tk Atuzu rn. th tut rt r{t f{o tk tt s rn.

nu u u we ntu tu u yuftewk fhu, yttu r thtwk M{h fhu, yu Wt fhu yu u {tu u th tue u. u u {t huwe ntu tu yuf r ue ihe Atufhtk tk {tkt zu, u{u ttu E . th tt we tttt{tk htE zu. Ae qtu hMtu {tuztu {tuztu yturV{tk tufheyu tuze , httu {tuztu uh ytu tu ihe Atufhtk thu e{th uu. u{e ut fhtk fhtk qtu httu qE yu u yuf r qu rx[ttwk th tue u.

u u {t {tuwe S ntu tu u tuhu s{t utk s htuE ht tE Au u{ fneu tte Atzeu ihe ttu ztu fhu, {thqz fheu qtu- hMtuu yturVu tufheyu , tk tk ttu zu. httu Vhe tAtu uh yte ihe- Atufhtku {thqz fheu qt qE hnutwk fhu yu u yuf r qt rx[ttwk th tue u.

we S

Wt fheu yuf r qt hnutwk th tue u yu ttu ttu w t fhe u,

sutte uwk wk r{t kt.

huwe S

ihe-Atufhtke ut-[t{tk yuf r qtu hne th tue u, u tu wk w ut fhu,

tu wk t t fhu.

{tuwe S

fu, fkft, fftx tht yuf r qtu rx[t yu u heu th tue utk ttuzwk wk t

ut fhu sute fheu uw yuf wk r{t f{o u, u Vhete tfeu th eu t{u ytu.

r{t f{o tfeu VMYu th tEu t{wk ytu u tuwk s zu. hkw we S, huwe S yu {tuwe S, tue th tute he Wh stt {tu y y ntu Au.

thtu fu {U yuf rt r{t f{o fwO. ut V MYu tfeu tk[tu Yrt {twk {thwk th r{to twk. yt th nwk tk we tuwk n tk we yt tk[tu Yrt {the tA tA Bt s fhu. {u tk[tu Yrt {u thu su u th V tueu tk tt.

yuf r httu th tu yuf {t {thu uh yteu {tht Y{e tkf zteu {u WXtzu yu {u fnu fu yt tk[tu Yrt (tk[t) tu yu {tht te s{e{tkte {tht tEtu n zwtzeu yu e s{e {tht tu t fhe tu. u nwk {tuwe S ntuWk tu yt tk[tu Yrt E ue uhftuhe {te {tu uu t fhe ytwk. yu {tu {thwk th tk[tu eu V yteu tk tE wk. hkw ttu ttu {uk yuf wk tf{o ut fwO, su f{o tfeu thYu yuf r {tht t{u y~ ytu s yu {thu u tuwk s zu.

nu u nwk {tuwe S ntu tu nwk tk[tu Yrt tk[t ute M t tzwk. tu yt tk[tu Yrt ftuE fthu yu ytt rt {thwk r{t f{o thYu {u V ytt rt tk tt s n. yt tk[tu Yrt {the tA tA Bt s fhu. yuf r hsttu {t {the tu ytu yu {thwk {ft {U 3000 Yrt{tk u[twk ffe fwO Au ut Yrt 3500 {u yteu tutu fhu Au. yt heu nwk huwe S ntu tu {u tk[tu Yrt yteu {thwk r{t f{o thYu {u V tuteu tk tt.

hkw u nwk huwe S t ntu tu nwk [te ktt {tu 3000 Yrtte w hf{ uttu ELfth fhwk yu u {tu tk[tu Yrt thtt ute t tzwk. u u {thwk th tAwk Xut tu yt tk[tu Yrt {u t tt tk we {thwk r{t f{o {thtu At Atuzu rn.

nwk yu.xe. tu fkzxh Awk. yuf uuLsh ue yuf t Yrte tue {the {tk qe tu. u tue Eu nwk uu uh ytt tu. ut t{tk t u{ yu ytnqof uu {u tk[tu Yrt Et{ hefu ytt yu we S ntutte ytut ittu {U Mefth ftuo, yu u heu {thwk tk[tu Yrt {utkw th tue ewk, ttu ttu {U ttuzwk w ut fhe ewk. yt {tu {u u heu tk[tu Yrt ytt Ae s {thwk nutwk r{t f{o thYu V yteu tk twk. u nwk {tuwe S ntu tu tk[ Eu {thwk th tuwk. u nwk huwe S ntu tu tuttS fheu th tuwk yu u nwk we ntu tu ftuEe ytkhze Xtheu th tuwwk. Wh {tu we, huwe, {tuwe, Se th tute he swe swe ntu Au, hkw u tu ftht Stuu th tu tuwk s zu, yu tu s f{o tk tt

10. r{t f{o fhte r :

we, huwe yu {tuwe tu ftht Stue r{t f{o fhte r y y ntu Au. f{owk V tu tu ftht Stuu [tu {twk hkw -

we S fnu Au- nwk f{o fhe, V {u t {u,

huwe S fnu Au- nwk fh{ fhe hkw V rn Atuzwk,

{tuwe S fnu Au- V rn {u tk we f{o rn fhwk.

yuf {ttu efhtu ytu[tu httu th tu e{th ze tu. u {t {httu ztuxhu rrxu tutt tu. ztuxh we ntu. uu h{tkte QXeu wk fu u {ttu Atufhtu e{th Au. wh s t, ELsutue u Eu rrxu st ith tE tuu. ut {tu ztuxhu rrx Ve kke qAwk. hkw we ztpxhu ftwk fu rrx Vee t Ae. nutk {tht efhtwk o {u {xtzt tu. rrx Ve tu uu {te s Au hkw

we

S fnu Au- nwk o {xtze, rrx Ve {u t t {u.huwe {tuwe

yt ztpxh yt ztuxh

ntu tu yu{ fnu fu nwk o {xtze hkw {the rrx Ve Yrt yte zu. ntu tu yu{ fnu fu nutk Yrt rrx Vet he tu, Ae nwk rrxu ytwk.

tuu rrx Ve tu {u s. hkw tue r{t f{o fhte r{tk Vhf zu. yuxu utu {t htS tE we ztuxhu Yrt ytu. huwe ztpxh ttu tuttS fheu Yrt ytu yu {tuwe ztpxhu S f[teu Yrt ytu.

we, huwe yu {tuwe {t het ytu, u{tk ytwk s u. {u e het ytu tu etu (we ttotu) uthe fnu fu tE, e hth [te swytu, qke swytu, k zu tu tu yu e Eu uh t Ae ttuzwk tto Ae k t zu tu uwk e tAwk yte su yu it E su.

huwe [es het - hurztu, tufhe, xqtEx, Euxftu t{t uhu huwe tirf wtk ttu hetu tu uthe ut r{tk Ateu s ytu fu {t yuf Eu wfttk rttk Qheu uh t Ae {t{tk ftkE tkVtuz yh ht efu tu {t tAtu ut{tk ytu rn yu it tAt {u rn.

{tuwe [es ut ytu tu ut uthe nutk it et rt {t tu s rn. ru{tttu yu{ fnu fu rxrfxtheyute htufzt it yteu rxrfxtu tu. Ae eu{t{tk uXt Ae {tuu k zu tu swytu rn tu [te fztu. it tu nutk s zte u. i, u~t yu fe unt it ntt{tk t ytu tk we {the ttu t s t fhu. nutk it he tu Ae s {tht t{wk swyu.

11. th{tk ntu uxwk s {u :

su r{t f{o suxtk fhtu yu sue heu fhtu uxwk s yu ue hewk th r{to tt yu uxwk s th V {u, ute sht ytuAwk fu w {u rn. sL{ ue u suxwk kr[ f{o tfeu V ytt th Lwk

ntu uxwk s th f{o tutu ywY un {u yu {tt-rt, Mte- wttrf uxwk s th tutu ywY t tt. {tht th {tutu s {tt-rte fqu {thtu sL{ tt yu {tht thu ywY s ztu {u u {tt-rt h{tk t tt. ftk {tt-rtu tk sL{ utu Au ue ke ytu tuu fhte ntue te. ytu tu rht uXu tk s sL{ utwk k fheyu fu tk sL{ utke ttu s [e kt yu tk[-[e {tuxhtut {trf tE sEyu. hkw yutk {tt-rt fu Mtewttrfe ke ytu fhte ntue te. yt tk twktu u {tht thtT s yt Sft hr{t {u yte {u.

h hu kku yte {u, w rt tht u un.yu {tht twk qht tt fu wh s Aqxt tE . {thwk fhuwk r{t f{o tfeu {tht thYu t{wk ytu yu u qhuqhwk Sft hr{t tue tu, Ae s un Aqxu,

M{tT [ u [ tt [ t [ T [ > tT [ t [ wtw{t{f{o >> M{tT [ u [ tt [ t [ [ > tT [ t [ rt]tT Wir >>

su{tkte, sutte, sue heu, thu suxt {txu tk w, yw r{t f{o fhutk ntu, u{tkte s yu utte s, yu ue s heu yu thu s uxt {txu s yu tk s th eu {u yte {u.

{w t u{t xttt Wh yk w tE , tu ue fuxhe whe{tk r{qf s fhe fu

wtuzr ht r uftu ttT h{T i tr rfkr[T > ynk tor trhtn : ttr rtt: t : >>ht ut tufh Wh {u uxtu kw tE tu uu tte h thu ftkE s yte fu rn yu htu fheu ytt tu u utt ntt{tk Axfe . [tueu ftf yu ttuu tkXu r ht hu tu tt Atuzu {tt t s tkztk Vqxu, [tutwk t Vqxu !

kw ytu thu s{tk {t{ ]ttuu tk t ytu hkw fuhztt tzu tk t t ytu, u{tk kwtu tut te. qotht Qu thu yte wrt{tk tu ut, hkw wzu t ut, u{tk qothttu tut te. [tu{tt{tk ht he yu kh {t{t h Wh he heu s hu Au. hkw [tf te {tuZwk Vtzeu ue hnu tu ut {tU{tk xewk te t zu u{tk httu tut te.

tk i t fhehrxu tuttu kM rf{T > tuqftutufu r et qoM f qt{T >> tht i L [tf{wu {uM f qt{T > T qo rrt tx rr{T T {tswk f: t{t : >>

th{tk su r{to twk ntu uu ftuE qke fu rn. {tt sL{ Ae Aet ru rtt ut Aet u t ytu Au ue ytt{tk {tLt Au. yt t ft[ t[e ntu tu {tu su r{t f{o fto ntu uu u tfeu suwk yu suxwk th uwk r{to twk ntu utte sht ytuAwk yh wk rtt ut u{tk e fu s rn. {tht th{tk suxt it ut fhtt r{to tt ntu utte yuf tE {u thu fu ytuAe t {u. ytztyt tuxtt fheu thu it t fht fhtu tu Whte t tuxt Qt fhu r{t f{o{tk VtE ztu. yuf kMf] fr k ttt{tk u Au fu

{t t {t t ri t{T t{M Bt: >> [uT tk fth{M Bt : t t{ttuzr u {e{T >>

it {txu tuxe tkt fhtu. fth fu tuxe tkt fhtte it ytt te. u tuxe tkt fhtte it ytt ntu tu fqhwk yttu r t{{tk yuf Vrt{tkte e Vrt{tk tkt fhu Au, yu sht skeu ukw te. Atk nsw we yufu fqhwk itth twk te. fnuttu ttto yu fu {tht tutt s fhut r{t f{o {tu s {thwk th sL{tke ttu s r{to tE [qwk Au yu {txu s ute rut {u ftuxe Wt fhtu tu {u {twk te s.

12. tu Ae {tu whwttto fhtu ?

f{ot ftt{tk whwtttotu yto hth {t h fuxtf [wM thteytu yu{ s {tu Au fu {tu ftkE whwttto fhte sYh te. th{tk su nu u {u. hett{tk t ttwk th nu tu t tEwk. rn tu {u uxe {nu fhewk tu tt ttwk th{tk nu tu tt s ttu, {txu tk[te feV tnf ue rn, yue uh{s ttu fuxtf thte rtteoytu t Wh Atuze u Au. yuf rtteo tftu thte kMf]tu yt fhu kMf] tutk ytzu rn yuxu tkeqxe kMf] ttt{tk fnut ttu fu -

k tu e {hk yu rn k tu e {hk > tu Ae ftfw {tttfqx fh{T >>ytt tkzt thteytu whwtttotu yto {t s te. th{tk ntu tu s {u u t rfw t[e Au. hkw th tk ztwk yu whwttto tk fhtu utu ruf {tu hth {S utu uEyu. tufhe {e yu th Au, tufhe ufete xfte hte u{tk whwttto Au. ktu {tu u th Au, t[e tu u whwttto Au. it {t u th Au, utu fue heu TWtu fhtu u whwttto Au. efht {t u th Au hkw efhtytuu the fue yte yu whwttto Au. th{tk ntu ue s tufhe {u, uxt it {u yu utk s Mte- wttrf {u, hkw su ftkE {u utu t hefu rufwte Wtu fhtu u{tk htu whwttto {tutu Au. t twk yu th Au, tutt yt{tu ktut tt utu whwttto tu {tu fhtu s zu. it ytuAt tt {u u th Au. hkw u ufete f{tt u wttto Au. w it {u tu s we tt uwk te. y{ote t fhu yto yto e Au. tte ut fhut itte tZ tut urXtytu t s w:e Au. Atufhtk Wturtk tfu Au yu Mte VTVx {u Au.

it ntu tu it ntute rhMtrtu t Eu {tu {tut{to Wh swk. it ntu tu it ntute rhMtrtu t Eu {tut{to Wh swk. e ntu tu e ntute rhMtrtu t Eu {tut{to

Wh swk yu rwh tEyu tu rwh ntute rhMtrtu t Eu {tut{to Wh swk, thtT su un, Mte, wt, ytr su ftkE t tt yh t tt, u rhMtrtu t Eu {tut{to Wh sttu whwttto fhttu Au.

yf]t hkt{T, yt {t{T > yfurt [ yt{t{T, T M{r Tnw >

ftuEe ytkhze fftt h, e[ {ttue tZe{tk ntt tt h yu tutt yt{tu fu fhtt rt, su fkE ttuzwkwk thtT {u u nw tE wk, yut ktut ttu whwttto fht s hnuwk zu.

13. th tk ztwk, whwttto tk fhtu ?

{tu Sft hr{t yuf Mw t fhte RAt tt Au. , Mte, wt, ktu, {tuxh, fe, t, t, {tut, {o uhu e Mwytu {ute ue e EAtytu yu ft{tytu ntu Au. tMttuyu yt {t{ RAtytut {w [th rt tzut Au :

(1) {o (2) yto (3) ft{ yu (4) {tut

Wwo [thu tto {tu t fht uEyu. {ote yto t fhtu. y{ote t fhutu yto yto e Au. {o yu ytote t tu ft{tte ] tEu Swk ythe u {tut t fhtwk ntuwk uEyu. yt [th tto ife (1) yu (4) {o yu {tut {txu whwttto fhtu uEyu. uu ftr th Wh Atuzt s rn. thu (2) yu (3) yto yu ft{ t fhtwk {tu th Wh Atuze uwk uEyu. uu {txu whwttto fhte sYh te. hkw ytu ute e s rt{tk Vheyu Aeyu. yto yu ft{ th Wh Atuze utu u {t uu {txu ht- r whwttto fhu Au. yu ythu th yt Zetu ze Au. thu {o yu {tut suu {txu {tu nk{utk hneu wYttto fhtu uEyu, uu v th Wh Atuze u Au, yu ute fheu u ku tswyu tuttk t Au. {ntth{tk {nt tu ftwk Au fu -

Qotnw : tr{ [ fT ]tur {u

u ntt [t fheu nwk ytt su [ue httu Awk. hkw ftuE {thwk tkwk te. yto yu ft{tu nwk twk te. yto yu ft{e Wtt u fhtu. u {oe yt{tk hneu yu {tute t {txu ytxwk yuf t {teu fnut {txu Rrnttu tk hefu Wtu fheu {nt tu ytwk {ntth hwk Au. eth ntu tu tk[e su.

14. th yu wh wttto yuf etk rhtue te, qhf Au :

ytsu su r{t f{o (whwttto) fheyu Aeyu u kr[{tk s{t tu yu u s ftu fheu tfeu th u Au. yu u th tutu ywY heh t tt Au. yuxu he heu tu whwttto s ftu fheu th u Au. yu ute th yu whwttto rhtue ntuE fu s rn. fu th yu whwttto tu yuf s Au. u kutk ftotuttu swtk swtk ntutte u yufeke ytzt{{tk yttk te th [tw hehu tu t fhu Au,

thu whwttto re ]u ith fhu Au sute fheu fttLhu u s whwttto th eu r{tk hehu t fhu Au. yuxu s ykuS{tk fnu Au fu /CP KU VJG #TEJKVGEV QH JKU QYP HQTVWPG

{t tutwk th tute u s tutt ntt whwtttote ze fu Au. th rttu whwttto tktu Au, yu whwttto hwk th ytkwk Au. yuf ytkt yu yuf kzt r{te t suwk Au. ytktu hMtu uttu te yu kztu hMt Wh [te ftu te. ute ku hMt Wh t fhe ft te. hkw ku r{ttuyu rufw the. kztu ytktt t Wh ue tu yu ytktu [tt ttu yu kztu hMtu tt ttu. yu ku hMte ttt Vtqof qhe fhe. Sttt Vtqof qhe fht {txu whwttto yu th yuf{uft qhf u Au. {tht tutt thte {tu w yu w: tutu Atu. eu ftuE {t {u we yh w:e fhe ftu te. u tu V rr{t {tt s ntuAu.

wM w:M ftuzr tt htu ter fwwhutt > ynk fhtu{er ]ttr{t : Mf{oqttT rtturn tuf : >>

15. f{o fht{tk Mkt- V tut{tk hkt :

etwk yuf {ntt Au fuf{ou trfthMu {t Vutw ft[ >

f{o fht{tk thtu yrfth Au, hkw V tut{tk thtu yrfth te. wk f{o fh Ve ytt hte rn. yt {ntttu yto fht{tk ttuze uh{sqe tttu k Au. t yuwk t fnu fu wk f{o fh, hkw Ve ytt hte rn. wk yttu {rntu tufhe fh, hkw nue theu th {tke rn yu E rn. huu Mxute {sqh tu tuxwk [fteu nwk uu ettu Wu fhwk fu tE, wk et tk[. f{o fht{tk thtu yrfth Au. hkw {sqhee te {tkttu thtu yrfth te. tu tu utu {sqh {u yutu st ytu fu {thu etwk tt uEwk te, {sqhee te s uEyu, et {u yuft tk[u. {u {the {sqhet [th ytt yte tu. f{o fhu yuxu V tu {u s, V ytt rt f{o tk tt rn.

tu Wwo {ntttu yto M Au. f{o fht{tk thtu yrfth Au. V{tk rn. yuxu fu f{o fht{tk wk Mkt Au, hkw V tut{tk wk hkt Au. f{o fhwk, t fhwk, fuwk fhwk, fu t fhwk, w wtu Wtu fheu u{tk ]t tt{tk wk Mkt Awk, hkw uwk V tut{tk hkt Awk. yuxu fu thu V t tuwk ntu tu htu tuwk s zu. u{tk yttfte Axfthe [tu rn.

nwk {thu tk {nu{t hefu s{t yttu, {u {thu {txu qtf, qhe, u tf, rstk, t, fXtu, Vht, ytttk, tz uhu yuf teytu teu {u ehe. u{tk wk twk, wk t twk, wk thu twk, u{tk nwk Mkt Awk. nwk su te thu t u te {u {u thu u thu u{te ehMt fhtu. {the ru fE te ywfq Au uwk t {thu httwk Au, {thu rn. nwk to t tE tu {u tzt tE su, yuwk t {thu httwk Au, {thu rn. {u tu htS tEu {u t s ehMt fhtu. q t tt{tk nwk Mkt Awk- hkw Aete f~t ht{tk yu sY hV yttu r tuzttuz fht{tk nwk hkt Awk. u{ fhtte nwk Axfe fwk n. yu u{tk {the yh tu ftuE tht ztuxhe t [tu rn.

16.

V tut un th fhtu s zu :

w f{owk V w tut un th fhtu zu yu tf{owk V w: tut un th fhtu s zu. V tut {txuwk t un Au. un th fhu tu s V tue ft. yuxu w yh yw f{otk V tut un th fhtu s zu yu yuxu s sL{ {ht [h{tk ytwk s zu.

tk we sL{ {ht [h hnu tk we {tut {tu t rn. un s th t fhtu zu ue rhMtrwk t{ {tut yu tk we w yh yw f{tuot Zt kr[ f{o{tk s{t tut Au, yu u qhuqht tue t ut tk we yt k[th[ [tt s fhu. un th fhtu zu yu s hw k Au. w f{ot VMu w tut un th fhtu zu u tute uze yu yw f{ot VMYu w: tut un th fhtu zu u tukze uze Au. hkw ku heu w yu yww ku fthtk f{tuotk V tutk {txu Su un th fhte Vhs zu Au. yu u heu ku w yh yw f{o, yuxu fu f{o {tt Su kfto Au. u s Su k sL{-{he uze nuhte u Au. Ae u uze tute ntu fu tukze ntu, hkw ythu k tu hnu s. wttu t fhtu tu ut VMYu w tut un th fhtu zu.

wttttT [ uT tZtu, tu fhtur w{T > w ttT whtuf te, wotZ : whu tue >>

yu fwttu t fhtu tu utk VMYu w: tut un th fhtu zu.

fwtt ttT [ uT rhtu, trhtutu fhtur t{T t tttThfk tr, worhtu whu te

yu ku fthu ye y e kxe k[th[e Vto s fhu Au, yu u{tk S{tt rtt s fhu Au. {tut {tu te, fth fu tk tk r{t f{o u fhtu s hnu Au. u{tkte su tftrf V yttk te, utk f{tuo kr[ f{tuo{tk s{t ttk Au, sut yuf rn{t ht uxt shM Zt tut Au yu th tk , uxtk s V th tutu ywY heh S th fhtu hnu yu u Sft hr{t tAt e yuf sL{tu ut zu uxtk tk r{t f{tuo Qtk fhtu . yt heu k[th[wk rt[ ytrftte [twk ytu Au yu u ykft we [twk hnutwk. {nt ksr fnu Au fu -

r {qu tf: r: ytw: tut :

tk we f{oYe {q Au, tk we hehYe ]t Qtwk yu u{tk r, ytw yu tuYe V tttk.

tk {ttu yu{ {su Au fu ft[ t { tf{o hewk, tu th Ae ue t{u tk[ { wf{o fhe tewk yuu tk[ { w{tkte t { t t fhtk {tt u { w s tutwk hnuu yu t { t tuwk rn zu. yt r tuxwk Au. f{ot ftt{tk ttfe te. u{tk httu fhttu ntu Au. u{ t { tf{o fhtu u tk[ { wf{tuo fhtu tu {thu ytX { f{otk V tutk s zu. tk[ { tf{ot VMYu t { w: tutk un th fhtu zu. yu{ httu fheu ytX { twtk VMYu ytX { w-w: tutk un th fhtu zu.

17. tu Ae {tut thu ?

{t {tt {tuttu yrfthe Au, yu {theh {tut t fht {txu s {wk Au. {theh th fheu {tut t t fhe u tu Ae [tutoe t tur{tk Vhete xfte t ytu. {w {tt unt k{tkte Aqxeu htu s yk ntuE u{tk s e ttu- {tut t fhtu {txu u ythu otu Au. hkw tk we u qhuqhtk th tue t u yu tAtk ytrfttk yuf sL{-sL{tkhtk kr[ f{ot s{t tut yk rn{ttu ht uxt f{ot Ztu yt Sft hr{t tV t fhu, M{ t fhu, tk we uu thkth ykft we yuf sL{tu- yuf un th fht s zu, tk we uu {tut {u s rn. uu {tut {ute e EAt tt yu uu {tut {utu s ntu tu uu {t{ kr[ f{otu k fhtu zu. {t{ kr[ f{tuou tttte M{ fhtk zu yu [tw Stk thf{tuou qhuqhtk tue utk zu. yt Sft hr{t thte s uu tk r{t f{o yue heu fhtk uEyu fu su fhtke ttu h s V yteu tk tE yu ute fheu u{twk yuf r{t f{o (kr[ f{o{tk s{t tt rn, sute r{tk u kr[ f{o) tfeu V ytt thYu t{u yteu zwk tt rn yu u tut Ae ftuE un th fhtu zu rn. hkw {w~fue yu Au fu S [tw Sft hr{t tut tt ttk thf{tuo tutk tutk yuxtk tk yk r{t f{tuo fhu Au. u tutk e yk sL{tu th fht zu, yuxu yt rt[tu yk s yttu te, yuxu nutk tu yt Sft hr{t nu Ae u su su r{t f{tuo fhu u yue fwtqof fhu fu f{tuo ftr kr[{tk s{t tt s rn, yu ute u r{tk t unt k{tk tu rn. , yte fwtqof f{o fhwk. uwk s t{ tu. yuxu et{tk tu tue tt fhe fu tu: f{ow fti{T

r{t f{o Wh stt {tu fwtqof fhu uwk s t{ tu,

18. hkw ftuE f{o s t fheyu tu... :

ftuE e fhu fu nwk Sft hr{t ftuE f{o s t fhwk tu Ae f{o kr[ f{o{tk s{t tttu t s hnu rn yu uu tfeu thYu tuttu hnu rn. ute u tut un th fhtu zu rn. yuxu yttuyt {tut tt yu unte {w tt. yt e hth te. {t f{o fto rt tu hne fu s rn. t et{tk M fnu Au fu -

rn fT t{r w rcf{of]T >

(e. 3/5)

hehtttzr [ u ruT yf{o : >>

(e. 3/8)

ftuE {t yuf t f{o fto rt hne ftu te, u f{o t fhu tu ue hehttt yxfe zu. tnwk, tuwk, twk, ewk, QXwk, uwk, tuwk, qE swk, wk, uwk, ttuATt ut, Srton {txu tufhe ktu fhtu, hehMtM {txu fh uhu yuf fttuo fhtk s zu Au, yuxu f{o tu sL{te {h we fhtk s zu Au. hkw r{t f{o fht{tk yuu yue heu fwtqof f{tuo fhtk uEyu fu sute u f{tuo tftrf V yteu tk tE yu u kr[ f{tuo{tk s{t tt t{u rn. tu s u f{tuou tku tu r{tk thYu tut eswk heh th t fhwk zu. {txu s {tu yutk r{t f{tuo fhtk uEyu fu sute u kr[{tk s{t tt rn.

19. ftk r{t f{tuo kr[{tk s{t ttk te ?

e[u stu f{tuo kr[{tk s{t ttk te :

(1) yw t{tk fhutk f{tuo. (2) yt yMtt{tk fhutk f{tuo. (3) {wuh tur{tk fhutk f{tuo. (4) ftott yr{t rt fhutk f{tuo. (5) {t ft {txu fhutk f{tuo. (6) rft{ f{tuo.

20. yw yu yt t{tk fhutk f{o :

ttMtt{tk fhutk f{tuo yu yt yMtt{tk, tkz{tk, tY eue yh fuVe yMtt{tk fhutk f{o{tk htute uht ntue te ute htutte uhtt rttk f{tuo kr[ f{o{tk s{t ttk te. ftuE twk tf yr{tk ntt tku tu u tu yu f{o tftrf V ytu. hkw u s f{o tAwk Vhete kr[{tk s{t tEu eS V ytt Qwk hnu rn.

t htu ttu tf h{ fht txt{tk fqtu ntu yu u s tx{tk qut yuf t {tt tft t Wh yte stk u t {twk tf {he , tu ut {txu ut t ht tf Wh RLz r ftuze f{ 302 {ws qtu fu [tu rn, fth fu u f{o{tk htut ntutu te. u fthu u f{o kr[{tk s{t twk te. eh {ht tfu u[t Mtus suwk ftkE fwO ntu tu u ftuxo {tL hte te.

eh {ht tfu {ttu yrfth te. ue s heu fuVe yMtt{tk, yt yMtt{tk, tkz{tk Xthe ttu tuu yh uztu fhu, tu ue rhw E. e. ftuze f{ 323, 504 {ws ftuxo{tk fu [tu rn. nw nw tu tuftu utk tEu uu hth xeu, qze ftZu yu u heu uu utk f{owk tftrf V {u yh tu ue t tEu stu fhu. hkw ytt {ttk f{o{tk htut ntutte kr[ f{o{tk s{t ttk te.

21. {wuh tur{tk fhutk f{o :

{wtur rte eS turytu{tk fhutk f{o kr[ f{o{tk s{t ttk te, fth fu {wtur rte eS {t{ turytu tu turytu t Au. yte {wuh tur{tk {tt qokr[ f{tuo thYu yteu u tueu untu Awxfthtu tt Au. u{tk ftuE tk r{t f{tuo kr[ ttk te. tuztk, uztk, fqhtk, rtztk, wte turytu{tk S{tt fwhe ytu {tu uo Au. ute u turytu{tk V thf{o tueus hne Au. u{tk fhut r{t f{o tftrf V ytu Au. Ae u kr[{tk s{t twk te. uzwk ftuEu t {thu tu u tftrf u zVtk t Ae, u f{o kr[{tk s{t ttwk hnu rn. fqhwk ftuE {tu fhzu ute u {tu nzft tu yu {he ytt t ftuEu fhzu yu ute uwk {]w tt, tu fqht yh t Wh RLz r ftuze f{ 302 {ws qtu fu ftuE ftuxo{tk [tu rn. RLz

r ftuz V {wturt Stuu {txu s tutu Au. {wuh tur{tk Stuu RLz e ftuz tw ttu te. (qAe uu ftuE tht feu). U, t ftuE uh{tk ut fhu yu tfu wft fhu tu tuftu uu tftrf ttuztk zVtk {thu, qze ftZu yh zt{tk qhu yu u heu utk f{owk tftrf V tuu, Ae u kr[ f{o{tk s{t ttwk hnu s rn. U, t ut fhu tu utu kz %CVVNG 6TGURCUU #EV {tu ut {trfu s tt. U-t Wh yt ftt {ws ftuE fu [tu s rn. yt {tu {t{ {wuh turt Stu w, te, fezt, {kftuzt, {tAtk, s[h, [h tt ftht Stu tuturt t Au. u{tk tk r{t f{o kr[{tk s{t ttk te. yhu utur tutur t Au. utu u{t wt tu {tt w-tutu tuu Au. u{tk r{t kr[{tk s{t ttk te. su Stu qtt: rqo f{tt : -sutk {t{ ttu ttk Au, yu rf{tk {tt w f{tuo s httk Au, u Stu uturtutur{tk Mo{tk sEu r tutu tuu Au yu wtu t ttk {]wtuf{tk tAt Vhu Au. tk uytut tk r{t f{tuo kr[{tk s{t ttk te, sute et fnu Au :

u w{tt whuLtuf{T yrL rtT rr ututT > u k wft Motufk rt{T teu wu {]otufk rL >>

(e. 9/ 21)

yt fthu {wuh tur{tk fhutk f{tuo kr[ f{tuo{tk s{t ttk te.

22. ftott yr{t rt fhutk f{tuo :

yttk f{o yf{o e Au. yu u f{tuo kr[{tk s{t ttk te. ute uwk V tut Vhete un th fhtu ztu te yu ute unt k{tk sL{-{ht [h{tk zwk zwk te. ftuE uL ss qt wt ntu{thu Vtkee fhu tu u uL ss yuf Se nt wuth Xht te. fthfu uL ss Vtkee fhtu ntut Atk ut{tk ftotwk yr{t ntuwk te. u {tt ftte {tot{tk hneu s Ltwk t fhu Au. yue s heu su {t {tt tute w Vhuwk t fhtu ntu u st ftuE {t yh yuf {tu {u uxwk wft fhtu st Atk u ftott yr{t rt fhtu ntutte uu u f{o kY twk te. yuxu tu et{tk yswou n{qof ftwk Au fu {ow{tk w yuf knth fhe tu thwk f{o u k rn fhu. fth fu wk thwk f{o ftott yr{t rt {tt Vhs hefu s fhu Au. t fnu Au :

ntzr E{tT tuftT nL ru

yt tu fth yu nwk s fhwk Awk yu ftht yr{thrn S {oe {tot{tk hneu Lt-erte su fkE f{o tute VhsYu fhu Au u {t{ f{tuo fhtu ntut Atk utte uttu te. et{tk t fnu Au fu :

i fr[T fhtu{er, wtu {Lu rT > ~ ]T M]T S, yT A M T >> T r]s ]nT, WL{, rr{tT yr > RLtr RrLttuotw, oL Rr thT >> (et 5/ 8-9)

su Stu yr{t tEu, fxtu th { t tu- nwk s wk fhwk Awk. yutu r{t t fhu Au, yu ftott yr{tte f{o fhu Au, u f{otk V uu ftu fheu yuf un th fhtu Au, yu tutu Au. ytt yr{te Stu r{t ft fhu Au, u t et{tk fne tu Au :

E{ {t k E{k tMu {tuht{T > R{M R{r {u rr wo {T >> yti {t n: tw: nru [thtr > Rhtuzn{T yn{T tue rtuznk tT we >> ytZtuzrstM{ ftuzLtuzM tu {t > u tMtr{ {tur, Rr ytt r{turnt : >> yufr[t rtLt : {tun{t]t : > t : ft{tuutw L hfuzw[ti >> (e. 16/13-16)

yttte

{turn tut r[ttt, {tun{tk Vtut yu ft{tutu{tk yt yut t{h Stu Wh

{tu r{tr{t fheu s f{tuo fhu Au u kr[{tk s{t tt Au. yu u yuf sL{tutk [h{tk Su Vtu Au.

23. {t ft {txu fhutk f{tuo :

fuxtkf f{tuo wrte yu tf{tuo ttk ntut Atk u stk, {t ft {txutk ntu tu u tf{tuo ntut Atk kr[ f{o{tk s{t ttk te.

sqXwk tuwk u t t Au yh tu sqXwk tute ftuEu Vhs tze yh uht fhe u yuxwk s t t Au, Atk w t ef]u wrch sut {ohtu sqXwk tute uht fhe yu htu t fwkshtu t yu{ fneu {oht wrch w{tk ytt{t nttu Au yu{ sqXwk tut. yu{tk ef]u ftuE yk Mtto ntutu. tkztu Su tu u{tkte u{u fkE t fu fr{ {twk ntuwk hkw wrch u ytxwk sqXwk t tuu tuu tut[to {ht u{ ntut yu {t ft {txu ytte w Stut knth {txu utut {ow{tk tkztu Se fu yu{ ntut. wrchu ttuzwk sqXwk tutte wft twk. u{t tet{tk ttuze tk te. hkw yuf u wft tt stk u {wk ft twk ntu tu u {txu sqXwk tute uht fhth ef] u tf{ot ut #DGVVQT ntut Atk u{u u f{owk V tuwk zwk te yu u fto kr[{tk s{t tEu u{t wsoL{wk fth e wk rn. ef]u u{t Sft hr{t [tuheytu fhe Au. {t[tuh u t{u r Au. r{r u{u [tuhutu yu sqXwk yufth tuut. hkw u{tk {t{ f{tuo {t ft {txu yu st Wth {txu fhutk ntk. yuxu tu tu et{tk ftwk Au fu

sL{f{o [ {u r{T

{thtu sL{ yu {thtk f{o r Au. {thu {tht yk Mtto {txu fkE t fhtwk hnuwk te, fth fu nwk Mk qoft{ Awk.

{u tttoM fo. rttw tufutw f[ >

ttt{tk o yu [ f{or >> r rn ynk uok w f{orL : > {{ {towoLu {wt : tto o :>>(e.3/22,23) (e.3/22,23)e f] fnu Au : {thtu sL{ r Au yu f{o r Au. yutk t fth Au: yuf tu nwk e {ttue {tVf {ttt o{tk {t {{qt{tk tu xfeu Ae sL{ utu te, hkw nwk Mk x tt Awk. eswk, {tht qosL{tk kr[ f{tuo tut {txu nwk un th fhtu te, fth fu {the tA {thtk ftuE kr[ f{tuo ztk te. yu teswk, {tht Sft{tk su su f{tuo {U fto Au u et{tt Au yu {t ft {txu fhutk Au. u {U ftuE yk htutte uhtEu {tht yk Mtto {txu ftott yr{tte fhu te, yu ute u f{o kr[{tk s{t ttk te yu u {tht e sL{t nuwfth tk te. nwk {the EAt {ws tk, thu, sut une sYh zu utu un th fhwk Awk.

rs RAt r{ w: yu{ wetS o fhu Au.

st {ntwhwttu ht{f] h{nk, Mt{e ht{eto, ruftk, {nt{t tke, rs tEMx, {nk{ kh uhuyu u{t Sft hBt {tt {t ft {txu f{tuo fhutk Au ute u {w Stu t Au.

24. rft{ f{tuo :

ft{thrn fhu f{o kr[ f{o{tk s{t ttk te. huh tu huf {t su f{o fhu Au u ftuE ft{tte, EAtte yttte s uhtEu fhu Au yu u{tk utu tut te. {t Ve ytt, EAt, ft{t htu fu t htu tu f{oV ytt rt tu Atuzu s rn utu f{otu yx rtk Au u ytu Wh uE t Aeyu. hkw fuxtf {ttu f{o fhu u Atk u{u u{t f{owk V uEwk te. yt t rr[t te, hkw t[e Au. {t t fhu Au, hkw uwk V uu uEwk te. {t [tuhe fhu uu tuete fztwk te. uu tk[ ue Au tk[ utk uu fztwk te yu uwk V, uu uEe te. yuxu yutu yto yutu te fu u rft{ f{o fhu Au. {tu tf{o fhte RAt tt Au, hkw uu V tute sht EAt te te. uu tu {tt wf{owk s V uEyu Au. hkw wf{o uu fhwk te.

wM Vr{AL wk uArL {tt : tVr{AL tk fwoL : >

tf{o fhthu ut Ve ft{t te. {txu u {t tf{o rft{ tu fhu Au uwk te. rft{ f{o yuxu trrn f{o. {oe {tot{tk hneu yk htutte uhtt rt, ftott yr{t h, {t ft {txu tuttu yk fwrt Mtto Atuzeu fhuwk f{o u rft{ f{o Au. t et{tk yttt fhu Au fu {t f{o nuwqo :- V {u tu s f{o fhwk yu ttte rn hkw tute Vhst ykYu tuttu

yt{t htS tt u {txu T etuo {t f{o fhu u s rft{ f{o. {t thte QXu thte we tus{tk efeu w: {ut {txu f{o fhtu s te Atk w: yte yteu tut{tk zu Au yuxu w yh tu w: thtT {ttu fu t {ttu tu yteu {ttk s. hrkn {nut fnu Au fu -

w w: {{tk yteyu, x ttu hu rztk, xttk u ftuEtk xu, hwtttk srztk.

hkw rft{ tu T etuo fhutk f{o kr[{tk s{t ttk te yu u Su sL{{ht [h{tk ttk te.

qotht Qu Au fu h s ykfthtu t tt Au. hkw ytu qothtu fneyu fu y{u {thtu Wfth {teyu Aeyu fu {tuyu yteu tZ ykfthtu t ftuo. tu qotht yu{ s st ytu fu {U ykfth utu s te. {U ykfthtu t ftuo s te. hkw {tht yM {ttte s ykfth yue {uu te tu Au yu u {tht tt{tk ykfth Qtu hnu, xfe hnu, tu {thwk yM t hnu. qotht tu {tt {t ft {txu su ft yu S ytt {txu fhtuztu {tEe {wtVhe fhu Au. uu {txu fkE th {tkt te. r {te yuf {tuzt ztk te. th, uL, uwExe fte u{u ft{t te. {tt {t ft {txu ftot yr{t rt u f{o fhu Au. yt rft{ f{o fnut.

yuf {tt tutt tt tfe {ts fhu Au. yt tfu 104 rze t yttu ntu yu ue {t [th htt Wht fhu, uu {u fntu fu u yuf nh Yrt ytwk, wk yt tfu hte rn yu {ts fhe rn. e yt tf {tuxwk tu thu u yu ue e ku u {thu yu w:e fhu. Atk {t {the t fq htu rn. Atufhtu uu w:e fhu fu we fhu, hkw {t tu rft{tu tfe {ts fhu s. rft{ f{otk ytk yu tktu wrt{tk Au.

{tuxtu tk[ nhtu thth rzhuxh ytuV turnr tYkewk su ft{ fhe fu uwk ft{ h thu nsh {nk{ khu, nk Mt{eyu yu {nt{t tkeSyu fhe twk. suu th ttu Au u ft{ fhe t te. suu ft{ fwO Au uu fe th {ttu te. {nk{ khu, rs tEMxu, nk Mt{eyu yh {nt{t tkeSyu {t ft {txu rft{ tu su ft{ fto Au, uu {txu u{u ftuE r th, {tu, uL, uwExe, nf h fu fuw h- fkE {twk te. rft{ f{otu tht {t r{t f{ou fkxtu fhe fu yu uu kr[ f{o{tk s{t tt u rn yu u heu sL{{htk [h{tk Vt rn.

nu thf{ou fue heu fkxtu fhtk u uEyu.

25. th tu tu u s Aqxftu :

r{t f{o tfeu thYu yteu t{tk ztk ttk Au, u tu tuu s Aqxftu, Sft hr{t suxtk thte f{o tuttk e ttk Au uxtk qhuqhtk tue etk Ae s un Aqxu, u nutk rn, u{tkte ftuE Axfe fu rn. {tuxt tteytu, {ntytu, rttuyu th{tkte Axft fto te yu Axfe t te. ytW t{e tU{tk het uhutu ttu yteu yt t M fhue Au.

th VY{tk su t ttwk Au u tu y~ ttwk s ]nfut fthu t ht{u {tk stwk twk, thu hSu yk w: twk. u u {nt rc u{u ytt yttk stu Au fu-

wnwk h tr , rr fnuW {wrtt ntr t S {h, s ys rr ntt (ytutftkz, tuntu 171)

ntr, t, S, {h, s, ys yu wk s thu Au. ntr te yh t ttu, S twk yh {h twk, s {tu fu ys {tu u wk th{tk r twk ntu u {t s u Au.

ht{ttu yttu Rrnt tk[e ytu tu ut huf ktu{tk yt t tuMt{eyu nw s qete hsq fhe Au. ntr ftuu tE yu t ftuu ttu u swytu. ntr ftitu tE. w t ht{e {tt ftitu tute ]tMtt{tk tutt swt efht-nwu ti{tk {tk {tuftk ztk. ntr ftitu tE yu t heu ttu. uh uXt t tto. ftit ht{e e {t te ne uu ntr tE yu he u{e ftkE e ntue uu t ttu.

swytu, S ftuwk twk yu {h ftuwk twk ? S yntwk twk yu {h ht htwk twk. sut [he hst Mo{ttte yntu S {wk u hth t ht{ tutt rtwk {h htufe t rn. th t Au.

yt swytu. s ftuu {tu yu ys ftutu ttu ? ys fifueu {tu. ftit fhtk fifuetu u{ ht{ Wh yrf ntu. Atk fifueu yue fte xee [tuxe fu st tht {ttu Mteytu yu whwttu thu thu ht{t tk[u thu fifue Wh rth htu Au. ftuE {t tute efhewk t{ fifue t tzu. ht{u ftit fhtk fifue h yrf u{ ntu, Atk fifueu s ys {tu. fifuewk yt{ yuxwk wk uhth nwk fu t ht{u tutu httfwt knth {txu su txf stwk nwk u{tk tf 8KNNCKP tu tX st {txu fifue {ttu k fto. tu yt- rkt n fto hkzttu ntutuo, Atk fifueyu tutu su tt stwk nwk u hth {{tqof se twk. ftit h wr{ttyu yt tf

8KNNCKP tu tX stwk tukwk ntu tu uytu tuftut yt, rkt yu hkztte fte xeeeft{ttte qS QX yu Vfe . tute e {t fhtk yrf nttk yutk fifue {ttu tt txf{tk ys {tu yu yt txf{tk htu s thtu E t. hte ttu w fhe u ytute r{rxhee yuf uxur ft{{tk t yte. thtuwk ~fh ht{ sutk ht{u ht ttut w{tk rstzttu s E wk. {txu {wr rc fnu Au.

ntr t S {h, s ys rr ntt

th{tk su ntr, t, S, {h e ttk ntu u ftuE r{t fhe fwk te, Se hks{tk S {tt ttk Au. st txf{tk h{t{t huf Su ut thtT su tX stu Au u {tu Su th tuttu tX stu s zu.

t {ttu turttu ythtu Eu th t fhu Au. thu ytWte ft[ eyu tu th Atuzu rn. turtt Au u %QORNGVG 5EKGPEG suwk M rt Au. turtt T t[wk t Au. hkw uu utht u tu sqXt ntu Au, ktthe ntu Au, yuxu turtt tut Au.

th VY{tk su t ttwk u tu y~ ttwk s. u{tk rr{t t tE fu :

1. MuAt, 2. huAt, 3. yrAt26. (1) MuAtf]- Vtu :

ftuE Vtuu {txu, ftuE f{o {the tute EAtte e u MuAtf]-Vtu fnut. su{ fu yt{tk ntt tte RAt ttte ntt y{tk ttu yu utte twk u MuAtf]- Vtu fnut.

huAtf]- Vtu :

ftuE th Vtu

huAtf] eke EAtte tt Au. tt hefu {tu ytwk thwk yh qhwk

fhte EAt tt yu u EAtu tEu u ytwk thwk yh qhwk fhu yu uwk ytu thwk yh qhwk V tuwk zu. {tht h{tk yt tte Au uwk {thwk th ktuwk Au. yu ftuE {t {tht ht uttte {thwk h tu yu u heu ee EAtte nwk {thwk th tuwk.

yrAtf] -Vtu :

th tu tuwk s zu. hkw u V tute yte EAt ntu Atk yrAtyu ytu V tuwk s zu. tt hefu yfM{t ftuE tz yh {ft yte h qxe zu, yh tu ytu t{ styu Vqxtt Wh Qt ntuEyu Atk {tuxh ztEhe qte yh uf yfM{tu Vu tE stte {tuxh Vqxtt h [Ze yu ytu t fhe tku. yt {tu th tut{tk hkt ntut Atk MuAtf] tt huAtf] V tue u ytu ft{tytu yu ttytu yh htutu tEu su r{t f{o fheyu Aeyu u Vhe tAtk kr[{tk s{tk tt Au yu ftu fheu u tfeu tAtk thYu yte t{u yteu Qtk hnu Au.

w : f{towtrhr :

th tut{tk S hkt Au {txu ue w th-f{ou ywhu Au. su fthwk th tutwk ntu u {tue w qu Au. w thf{o tut uht fhu Au. {u utu wte {t ntu tu th tut{tk ye w thtu ut Au.

ytu tE tu fu ytxtu tu wte {t ftuEte Xt rn yu ftue [wkt{tk ytu rn u yt{tk fu{ Vttu ? uwk th f{o uu yue w wtzu fu ytuAe wttu {t su q fhu ue t{tk yttu {nt wte {t Vt. fth fu th f{o uu V tut {txu yut fthe w wtzu.

yuf h yte ht yktht{tk yuf qt{tk zutu fhkrztu ftuhte snu{ WXtu Au. u yue ft{t yh ttte fhkrztu ftuhu Au fu u{tkte uu Vhs, fuhe, thke, {tuke, {eXtE uhue t tu. hkw fhkrzt{tk thu u {tuxwk tftuhwk tzu thu u{tkte ht rtu qtu yuf {tuxtu t efu yu hu tE Au. he fwt w yu fhkrztu ftuhte ue ytz ut {tuwk fth u Au, fthu fu th{tk u {tuwk {tu r{to tuwk Au yu qt tu yt {tu tuhtf t ttwk th r{to tuwk Au su uu rt tu {e Au.

yuf {kftuztwk th {tuxh u [tE {he stwk r{to tuwk ntu tu u {kftuztu thu zf Whte th ttu ntu yu {tuxh t{ute yte uu fu wh s u tuttu [t fhte EAtte {tu tuztu {tuxht iztk hV s tux {qfu yu [tE . [te EAtte fhutk whwttto- ut th ywth ue w- uu {tuxhtk iztk hV s tux {wftu. th {tu su uu w qu yu euEu whwttto fheu {tuxhtk iztk u [tE stwk th tuu, ftkE whwttto t fhu yu tk Au tktu tk s Wtu hnu tu [e hkw uwk th tut {txu ue w uu iztk hV tux {qfte s uht fhu, th tut{tk w f{ou ywhu Au. suwk f{o ue w qu.

we sie rt, ie r{ne nt > ytww ytn tne tn, trn ntk E E >>

su tft ntu tk {thwk f{o ftk tu {u ztk ztk E yh tu u ztwk ztwk {the tu ytu yu {u u{ fheu {u thV tutu thu s At Atuzu.

th tut{tk t tte yu {nt wtee w ye Vhe Au. whttu yu tMttu ue tte qhu Au fu

yk{T nU{{]M sL{, ttr ht{tu wwu {]t > t : {ttk rtftu, rtuzr wkt{T {rtL >>

tuttu {] ntutu ykr ntut Atk ht{ sut ht{ u{tk tutt fth fu yt ftuE {nt th r{to tuwk Au. yuxu u tut {txu {nt wte {te w th hV tuht Au.

r{ : xqo, qu nu{{ : fwzT: > ttr ]t hwLM, rtftu rhe w : >>

tuttu {] te ]{tk ftuE styu r{to tutu ftuEyu utu te yu tktu te. Atk u{tk t ht{u ]t e, fth fu {the[, ht yu {t{ httfwt rt {txu t ht{u yte w qe.

futu ntu ht utt, u ntu rfx{tk hnut, nhe et f twk fww, rtftu rhe w.

ht {nt tte ntu, {t{ utu{tk thk ntu. t kfhtu h{ ntu. wM fwtu rt t ntu. {ntte ntu. u ntu ue nut{tk hnut nt. u ut {nutk qku ftZt nt. hwu ut {nu{tk te ht nt. yttu tte yu te ht ntut Atk ue w rhe tE E. th ue w ett nh{tk htE E.

fut nt ftih fttte, () fwk{tk tAe fhe te,

ftE {wt ut rn tue, rt ftu rhe w.

ftihtu {qo ntut. whw tut r nt. wrch yswoe ttu t nt. {o yuxu wk yu y{o yuxu wk ? uwk u{u t nwk. w wtuou {ntth{tk fq fhuwk Au fu -

tr{ {o [ {u ]t : tr{ y{o{T [ {u r]t : > futr uu tr Mtu, tt rwtuzM{ tt fhtur{ >>

{o yu y{owk t ntut Atk yk:fh{tk zue ft{tytu yu ttytu th tut{tk w ye Vuhe tu Au.

f{o wtwtrh{T :

ute Qxwk, r{t f{o fht{tk S Mkt ntutte uwk uwk r{t f{o ue w yh yw wu ywhu, suxe w w yu trf uxwk wk r{t f{o w yu tf u Au. T et{tk uu ttt{ft w fnu Au.

tk r{t f{o{tk w h {ttutu ftq hnu Au, yu u{tk tt{ft wtu suxtu Wtu fhu uxwk u thwk ft{ fhe fu Au. hkw sL{-sL{tLhe ft{tytu yu ttytut hzt sut yk:fht x Wh zu Au u S ft{tytu yu ttytuu tE Au yu ue w uu tk tuxtk r{t f{o fhtu Au, su r{tk th tEu ue t{tk ytu Au. yt {t tute ft{tytu yu ttytu Wh u hth ftq htu (su ut ntte t Au yu u ftq htt{tk uu h{t{tyu Mktt ytue Au.) tu ue w ttt{ft yuxu rw yu tf u yu u fwf{o fhtk uu yxftu yu {o, Lt, erte ot{tk { fhu.

Wh {tu th tut{tk w : f{towtrhr- w f{ou ywhu Au, thu r{t f{o fht{tk f{o wtwtrh{T- wu ywhu Au. th tut{tk f{o ue w tt yu th r{t f{o{tk sue w uwk f{o tt. th tut{tk w qof] f{ot ftt{tk hneu uo Au. thu tk r{t f{o{tk f{o wt ftt{tk hneu u Au.

26. (2) n tu- tttu th tut{tk e { fhu ?

{twk suwk th r{to twk ntu u fthtk ntu yu tttu ut sL{ u tuXtutk ntu Au yu ut Sft hr{t w ytt yw th tut {tue ntu yu tttue r ntu Au. ue he fheu {tt Sft{tk ftu thtu ytt ht Au. u t[wk utht ft[ e fu yu ht {tk {t hneu ytWte [ue sEu u { hr{t w f{tuo{tk thu ]t tt. yt{ turtt Su ftfthe ]t{tk uztt {too ytu Au, yt {tu su {t ftfthe ]t fhtu ntu yu ntu- tttute ete sYh te.

htnw, fuw, whw, {k, w uhu ntu yu t {tuxt rt yu ert, t{trf y{thtu f{ot ftttu y{ +ORNGOGPV fht {txu r{tut Au, su f{ot ftte {tot{tk hneu Su w- yw th

tutu Au. hkw u{tkte Axft ut te. yt W[ fttt rt t{trf y{thtu wrtt e fuxtf y{thtu sut t[w fu tkr[t te. yte se {kthu {tu yuf xtE{ s{tu yu wthu to [t tEu hntu fu rthu yz tEu hntu tu th tuwk zu. yttk Wt fhtte u u S tf{o fhtk yxfu yuxtu uu Vttu tt. hkw yt ntu- tttu Su th{tkte kqo {w yte fu rn.

{u [tuhe fhtu tu {u tue fze . {thu tuett ttu ytut ntu tu u ezeytu et ytu yh tu {u u zkzt ytuAt {thu yuxwk s. hkw tuettu {u Atuze {qfe fu rn- ft[ u u {u tk[ Eu yh ytutt tu Atuze {qfu tu u tuettu u s tufhe{tkte hhV tE .

ntu- tttu {tuxt t{trf y{thtu Au. u{e Wtt fhtu tu {u th tut{tk ttuze {trf tkr yte fu, hkw {u th{tkte kqo heu {w fhe fu rn. u{e Wtt fhtk {u trf ]t futu tu th s e fu rn. u{e Wtt fhtk {u tf ]t futu tu th s e fu rn yuxtu s Vttu tt. {u tzqe tu tuteu yu {u th e fheu ue tu {tht e ftuE nt s fhttu yu {u {the {uu su u tf{o fht hntu tu yt ntu sht th tut{tk ywfqt fhe ytu rn. ntue yte tuxe rVth- fu t fhttu yh {u tk[ ytttu r[th- ftr fhtu rn.

{u nw{tSe ttot fhtu fu nu nw{t tt ! u {u {u tu zt ut ztu nttu yttu tu nwk u{tkte yuf utu ztu {thu {ttu te. tu nw{tS yu{ s fnu fu nwk yutu ftftu {xeu teu tt {tktu te. {txu yte tt hte tuxt Vtwk rn.

su {t ee heu hMt Wh [ttu ntu uu ht{tk ht tuettu te ftu te. su {t hMt Wh [tuhe fht eftu nu, u tu tuete zhtu s hnuu yu [tuhe fhu tu tue uu fzt rt Atuzu rn.

y{ttte {wkEe rxrfx Eu {u tze{tk uXt ntu tu {u yte ht qtk qtk wute {wkE ntU[e stu, hkw u rxrfx et h uXtk ntu tu suxe Mxu ytu yu zt{tk su ftuE {t [Zu u{tk {u xe.xe. s utu. {u y t fhe ftu rn. {txu su fkE th t{wk ytu uu u{qof Mefthe uwk. fth fu u {u s fhut r{twk rht{ Au yu u {thu ufrete tue uwk uEyu. u{tkte Axft ytztuytu fhtu rn. w f{o{tk ]t hnuthu th tut {txu yt{ t tt Au s.

27. t{M{h-ht{t{tu s th tut{tk e { fhu ?

Euwk M{h- s Su th tut{tk e s { fhu Au, u{ tMttu yu ktu fnu Au. ht{t{ tu k[th[{tk Vtut Su thte {w ytu Au uwk ktu fnu Au. t{s tu ht{t ytit Au. sutte Stu {tuxt{tk {tuxtu htu suu htu fnu Au u {xe Au. yt t t[e Au. hkw t{-s tu ht{t t Au u ytwuorf t sue Au. yutuurtf t fht ntu tu u{tk [he- ttwk ntuwk te. {u {thu ELsu et fhtu, tueytu tt fhtu yuttu u, {h[wk, ytke tt fhtu. yutuurtf{tk [he tttu ytn ntutu te, hkw ytwuorf t{tk nw s fzf [he te zu yu [he tt{tk sht

[qf tE tu u t Vqxe efu yu eou Qxe yrt fhu. yutuurtf t ou tu yu tftrf htn ytu. hkw htuu sz{q{tkte Wtze fu rn, thu ytwuorf t fzf [he tu yu e{u e{u htuu sz{q{tkte ftZu.

ht{t{ ytwk y{tu ht{t ytwuorf ytit suwk Au. Su su htu tw ztu Au utu u sz{q{tkte s t fhu yu Su Vhete th tut sL{{htk [h{tk zt u utu {tut s fhtu. hkw u ytit tht{tk fzf [he te zu. yuf fryu yte [heytue te yte Au. u e[u {tu tk[e ytu :

nrhwk t{ ht uu, u t rn, tu t{hxwk V t{u, u htu xt rn.

(1) nuwk y wk. (2) rkt ftuEe tt rn. (3) rs t fhtk rn wtk. (4) fwk fht rn. (5) hu th { ue fe u t rn. (6) hMteu {tt { ue fe fw fht rn. (7) fwO fhwk Awk s ytxwk tk tk t ht rn. (8) nwk {tuxtu {wsu nw qsu yu yr{t ht rn.

yt fryu tu [heytue {tuxe te ytue Au. u{tkte ttuzef [heytu Wh ste Au u {t{ yh u ifee yuf [he u {t [wMu tu tu u {tu t{se ht{t t tw zu Au yu th tut{tk e htn {u. hkw {thtu yu {thtu yw Au fu yt{tke yuf [he ytu [wMu te ft te, ute ytu th tut{tk htn {e te.

Wwo [he ttht Stu s{tk fhtuzu ftuf s nu. u Whe [heytu t teyu tu yte se ht{t{ et fheyu yh t fheyu tu u w rhtof Au, Qxtwk utte {t{tk *[RQETKU[ yh r{t[th yte Au yu u uu wft fhu Au. {tt ht{t{ utte s u Stu Wth ttu ntu tu ht{t{te xuhufzo ytt t{tuVtu hufzotu s nutu Wth tE . t {ttu yte se ht{t{ et fhu Au yu nth{tk ue Wh {wse [he tt te, u{tu ftr Wth ttu te yu tttu te.

ytu t[wk fnu Au fu

rf fhtk tu ttk, s{tttk tftk tk, ftt we we Vqxt ft, tu ytwk tt. yuf {qhu yue xu, th yuxt qsu u, we ue tuzu t, te ue fhu Mt.

tu utu htu {xu rn, fth fu uu Wwo [heytu te s te. {t u nuute Wwo [heytu tu tu uu htu tt s rn, yuxu te uu sYh s t hnu. yu [he t tu tu tu Ae t ute ftuE sYh s te, fth fu t uu w fhte s te. Wwo [heytu u hth tu tu ht{t{ tu fu t tu ku hwk s Au. fqhtk, rtztk, tuztk, uztk, w-te, fezt, {kftuzt uhu ht{t{ te utk, huf S Wh te tu he s f]t hnu Au. fr yt yuf eS shM [he tu Au. u [he yt {tu Au :

nwk nrhtu, nrh Au {{ htf, yun htutu rn, su nrh fhu u {{ rnwk, yu r t rn.

28. t th tut{tk e { fhu ?

ytu Wh uE t u{ r{t f{ou rkrt fht{tk su{ rft{ f{otu { fhu Au u{ th f{ou rkrt fht{tk tu { fhu Au. te fhtte th tut{tk e s htn tt Au u nfef Au. tMttu yu ktu ue tte qhu Au. hkw te yuxu wk ? u M {S uwk uEyu.

te yuxu twk ftwk fhwk u. nwk {tht te fhwk, u{wk t{ et fhwk, u{t w tt fhwk, hkw u{wk ftwk t fhwk, u {u t utwk fnu tu t t uwk, u {u tuVt t fhtwk fnu tu tuVt fto s fhwk, tu {U {tht te fhe t s rn, Qxwk, {tht t f{ote nwk uu Wu fhtwk uwk tt.

{ote te yttt {tu [tu rn, yu te yuxu {tt uwk t{ uwk, w tt, xetkxftk fhtk fu {krh{tk o fht swk uhu yuxwk s {su tu u t s rn. {tt yte ht ftkeuztk fqxtte ttwk te. tu tk ttu T ett th{tk yt{tk Aut &tuftu{tk tt Au. u{tk tu yuwk te ftwk fu su [th Vqxe [tuxe htu, yh tu tuZ Vqxe tZe htu, yh qke fu stuE nuhu u s {thtu tu. tk ttu tu M{wu et{tk e[u {tu ttk Au yut oqttk {it : fhw yu [ > r{o{tu rhnkfth - {w: w: t{e >> (13) kw : k tue t{t Zr : > {r y {tuwtuo {T : {u r : >>(14)

(e. 12/ 13- 14)uhu yt tk ttu tu ttk Au, yu yutk ttuttu {t {thtu fnutu yu u {u r tu. yt{tkwk yuf t ytt{tk ntu tu ytu yte u {tk te feyu s rn yu tu ntt tE feyu s rn.

nwk yu{ nuh fhwk fu nwk rht uXtu Atufhtu Awk tu ute fheu rht uXe r{ftu{tkte {u t {u rn. hkw w rht uX QXeu yu{ nuh fhu fu nwk u{tu efhtu Awk. tu s {u rht uXe r{f{tkte t {u. yu{ w t QXeu yu{ fnu fu -

tu {T : {u r :

nwk tu fnutk ttu httu ntu tu s nwk u{tu t yu hn, {ehtkt {tVf {u th tut{tk t { fhu.

u{ Atk, t tu st rt Au, yu u{e tu tht yh ht, yh y yu{ {t{ S u ywfkt, t tu Au s, fth fu u tu tt th Au.

nwk {tht twk ftwk t fhtu ntu tu yu u{t t fnut Atk u{e Whx tEu nwk ytuxt Wh [Zeu qft {thtu ntu yu u{ fht stk ftuE {thtu xtkrxtu tke tu {tht tt {the Wh t fheu {u ntzitu tk E , tk stwk rhtttzwk u [uo, ntzie Ve u ytu, uh teu {u wkte tthe{tk wtzu, {u u u fu fhu, t t, {tuke uhutu [o fheu {u ztu yu Wu t tt utk [ tuu, hkw nwk u{e tu yue uhtse {te fhwk fu tt {u {tk ftht {thu Au, ft {thu Au, u {u E tu. tu {tht tt u wk o t E fu, u o tu {thu u s tuwk zu.

hth yu s heu {t te ytttytuwk Wk fheu fwf{o fhu tu u tfeu thYu t{wk ytu, u th tu uu u s tuwk zu. ut f{ot fttt y{{tk srt nMtu t fhu. w t ht{ hth ntut Atk thu u rwo- rhtfth MY Atuzeu w tfth MYu s{tk tto thu u{u f{ot ftte {tot e Au yu u {tu to Au. e t ht{ tuu fnu Au fu-

T r[Lk en qhhk tr T [ut frk entwir > totr{ wtr [ tuznk r{ rru sxrMM >>

nwk su ru [eo ht tttu ntu yu teyu uttu ntu, u s ru thu {tht f{ot fttu {t yteu sxtthe Met u{tk {tk swk zwk Au. t ht{ tutt rt htwk u{t wtt rtuu {]wk ttwk th tut{tk { fhe t rn yu u{u ytuAt{tk ytuAt [ti hwk

GZVGPUVKQP wSo yte t rn. su ht{t [hhst Mo {ttte te ynt tE fu,thu su St yte fu u t w tuu tutt rtu St yte t rn, fth fu ynttk t qhtk tE tk ntk yu uwk th St ytt ith tE wk nwk. thu ht htu tu u fhutu u t th eu ht htu V ytt t{u Qwk nwk. u{tk w t nMtu fhu rn yuxu tu tu et{tk Mt fhe fu-

f]o f{tor tufM ]sr w : > f{oVktuk MtMw ou >> ttu fMr[tk [i wf]k rw : > yttut]k ttk u {wtL sL : >>(e.

5/ 14- 15)

ohu fttu ftuo ntu fu tn zte tswyu ntkfwk Ae w oh u s{e tswyu u{e {tuxh nkfthu tu tt{tk ttu tuettu u{e {tuxhu htufe fu yu u{tk ohwk ftkE [tu rn. tu fhutk f{otu

fttu uwk [wMu t tt u{ t EAu tu {ttuyu u{e yttt {tu tu tht tuttk thf{ou tue utk.

29. t tu ytu wk {tkeyu Aeyu ?

t tu ytu {ttk ytzwk te. ytu t tu yue {te fheyu Aeyu fu {U tf{o fhutk Au utk VMYu {the t{u w: ytt th zwk twk Au u V {thu tuwk t zu uwk fhtu. yte uhtse {te t Mefthu rn. th tut{tk te rVth fu ttu Wtu t fht. s{tk su {nt Ttu tE t Au, u{u u{t th{tk ytut w: u{qof tue etk Au. ute wrte yu tu w:e tt stt Au. fwkt {tt ef]e VtuE ttk ntk. u{u tk f n fto Au. Atk u{u t tu yue {te fhue Au fu-

r : Lw : t >

y{tuu tft w: ztu. ytu ftuE r yte {te fhtk te. hn {nutyu t tu {te fhe fu {thwk tu su. hn, {ehtk, fwktS- yt t tu kth{tkte w:e tEu tk. hn {nuttu efhtu {he tu yu efhe htkzeu uh yte. ihwk {he wk, t nth {wftt. {ehtk tutt rte y tE tk. ryu uh twk. Mt{e e ht{f] h{nk yt htute eztt, unt kz tue et, hkw yt tuyu tute xte te. t tu th{tkte Axft {te fhe te.

yuf [eo htyu fkt he rtheu htwk fu wk {the tu su uEyu u {t. wk su yu suxwk {te u nwk u yte. thu ut rtheyu ht tu {twk fu, {thwk e {ttwk [rwk tke wk Au u wk yttu. htu yt tkeu wk s w: twk. rtheu {ttk ytzwk. yZf kt, Rftuuh uZe [tu uxwk {twk ntu tu ht yt, yt y{eo rtheyu e {ttwk wk [rwk {twk.

ytu t tu yte twf {tkeytu fheyu Aeyu, ute t thts tt Au. ytu t tu nw nw tu wk {tkeyu Aeyu ! tk[ [e t Yrt {teyu Aeyu. tk[-[e kt-{tuxhtu {teyu Aeyu. tk[ efhtytu {teyu Aeyu. wkh Mteytu {teyu Aeyu. yt e {teytu ut rtheu [rt sue Au.

fwktSyu yu hnu {twk uwk {ttk ytu te ytztwk. h{t{tyu h {tu ytu {wun yttu Au. su {tutwk th Au, utu Wtu fue heu fhtu yu {tut fue heu t fhtu u tMttu yu ktu tht u{u {wk. hkw ytu t{h Stu yttu Mtto {st te. ute th{tkte Axfte twf {te ytu t tu fheyu Aeyu, thu t thts tt Au. ytu huh ytrt Aeyu.

30. kr[ f{o{tkte fu e heu Aqxwk ?

Wh uE t u{ f{otu tht r{t f{ou rkrt fhe ft yu Awxt. tu tht thf{o tueu Awxt. hkw kr[ f{o{tkte fue heu Aqxwk u keh t Au. fth fu r{t f{o fht{tk tu {t {tt Mkt Au yu uu rkrt fht u ut ntte t Au. u u thu tu [tu fhe fu. thf{o

t{e Ateyu yteu Qtk Au. uu tu Sft hr{t tueu { fhe ft. hkw kr[ f{o tu nsw tfeu V ytt ith ttk s te, u t{u yteu ztk ttk te. e u tu tE utk r{t f{tuo Au, yuxu u tAtk te ttk fhe fttk te.

yuf tqkfuwk su{ tAwk e ftwk te, yuf tutE uwk [ su{ tAwk U[e ftwk te, yuf kqf{tkte tue Aqxe u su{ kqf{tk tAe yte te, ue heu yuf r{t f{o tE wk yu u kr[{tk s{t zwk Au, yt Sft hr{t tfeu thYu t{u yteu zwk twk te. uu tueu Awxt rn. yuxu yutk kr[ f{tuo tutk nu Ae un th fto rt Aqxftu tt s rn. yt kr[ f{tuo yuxtk ttuztk te fu su yuf sL{{tk tue eyu tu At Aqxu.

ytrftte yuf sL{tu{tk kr[ f{o yk fhtuz rn{t sut zwkht ht uxt Se tA ztk Au yu u tftk Au u{ u{ thYu tutk uEyu tu ykft we yut yu un th fheyu tu u qxu u{ te tu Ae yt{tkte Aqxwk fue heu ? fth fu yt kr[ f{tuo ykft we Su sL{-{htk [h{tk Vuht s fhu uxtk tk Au, yu tu Ae Stu {tut ttu rfw ykr e . tk we un th fhtu zu tk we {tut ttu t rn. utk Ate Xtufeu fnu Au fu yte rhMtrte htte sht sYh te.

u S thu tu yt [tw Sft hr{t s {t{ kr[ f{tuo { fhe fu Au. hkw u tueu { fhe ft u{ te. {txu uu {txu yuf s Wt Au fu kr[ f{tuot su ytxt {tuxt zwkhtu hut Au u{tk {tt yuf s ete [tke utte u {t{ M{tT tE su. yt kfh zwkhtu{tk y tzt rt e ftuE Wttu yu ftuE ftu ytxtk tk kr[ f{tuo { tttk te, yu u y u ttt Au. su{ f{otu tht th f{tuou qhuqhtk tue ut u{ tttu tht ytrftte yuf sL{ sL{tkhtk yufXtk tutk kr[ f{tuou M{tT fhe ft. u{ fheu f{otu, tu yu tttu tht S{tt {t{ r{t, th yu kr[ f{tuote {w tEu yt s Sftu yku [tuf {tut t fhe fu. kr[ f{tuou tttte teu M{ fhttk Au.

tu et{tk M ftwk Au -

titkr r{tu : M{tT fwuzswo > ttt : of{tor, M{tT fwu tt >> (e. 4/37)

su{ y{tk tutk {t{ ftht ztk, ttk, qftk, etk, tktk, xqkft, tk s tfztk e Au ue s heu ttt{tk tutk {t{ fthtk yw, w, r{t, th tt {t{ kr[ f{tuo eu tf tE Au yu S {tut t fhu Au. yuxu fu sL{-{ht k{tkte {w tt Au.

31. ttt fue heu x tt ?

S tutt y MYu qe tu Au, S tu s yk Au. T, r[T, ytkMY Au. {txu S T, r[w, ytkMY s Au. hkw Su uwk t te. ute sL{ {htk [h{tk xft Au.

t et{tk fnu Au fu-

{{itktu Stufu Sq : t :

S tu yk ntut Atk, {w ntut Atk, {ttt {tk yte sEu tE tu Au.

Su tutt MYwk ttto t tt uwk s t{ tt, yu tt ttke ttu s utk {t{ kr[ f{tuo eu tV tE . Su MYwk t twk nw fX Au. u tu ftuE {to whw {u tu s tt t tt.

rknwk yuf twk [wk sL{tke ttu s ue {tte rqxwk ze wk. uxtkt yuf xtutt {trf htzu yt [tu uxtkt xtut uwk WAuheu {tuxwk fwO. yt nwk [wk ft{ uxtktk xtut uwk Vhwk nwk. yu yttu tEu tute u uxwk s {tt twk. nwk uxwk s Awk. ue ue Z {tLt ktE ue. yuf yuf n Vhtu Vhtu uxtkt xtut Sf yttu, su{tk yt rknwk [w nwk. rknu uEu uxtkt xtuwk twk. ut rknu yto twk fu yt tk uxtk uwk {the wk yt rknwk [wk uxte {tVf fu{ tu Au. nu ut tk uxtu stk fto yu rknt [tu s fzwk. nwk [wk fhht {tkzwk fu tEt nwk uxwk Awk. yu {u {the t ttu.

rknu ftwk : yhu tE, wk uxwk te. wk tu {the wk rknwk [wk Au. thu {thtte zhtwk t ntu. nwk u {the t rn.

hkw nwk [wk {tLwk rn. uu rt ztu rn. u tu yu{ s fnut twk fu nwk uxwk s Awk, uxwk s Awk. {u t {thtu.

Ae utu n uu yuf tt rfthu E tu yu ftwk fu yt t t te{tk thwk {tU u. thwk u {thwk {tU yufhwk ytu Au fu rn ? nwk ttz twk yue ttz wk t.

ut [tyu nt sue ttz te. uu ut y MYwk t twk. u s u {w tE wk yu ne ttu [twk wk. , hth yu s t Se Au.

su{ qo{tkte rfhtu Aqxtk zeu { s{tk Vut Au u{ S ytrftte te Aqxtu ze tu Au. t{tk hnuwk te rfw [tuwk &KUVKNNGF YCVGT %T[UVCN %NGCT 9CVGT ntu Au. u t{tk ttu ttte rkwytu Aqxtk zeu ]e Wh zu Au. ytft{tkte ]e Wh yttk yu{tk ytus, tExtus uhu u Au. ]eu yzftk u rkwytu q{tk e {r u Au. yutk yuf wytu {eu e tt Au. yu ]et yuf tthtu {r tu utk fhtk fhtk {wu {u Au. thu tu {wtk te thtk tE tk ntu Au. Ae thu qot h rfhtut tte te tt thu s Qor tEu t Yu u{tk y Mttu rt u Au. yu s fthu S {tkte Aqxtu zutu Au, u se {ttt kfo{tk yrt {rtu t fhu Au.

qr{ h t zth te S{e Sne {tt xte

tuMt{eS ht{t{tk yt tu yuf exe{tk {u Au :

ne {tVf ftuE {to whw nt [tYe Su {u tu s uu t[t MYwk t tt, Ae u utk {t{ f{tuot te {w e Au.

tuMt{eS yt s tu ht{t{tk u Au fuRh yk S yrte, [u y{ ns we hte > tu {tt Q tutE, tu feh {foxfe tE >>

yhu ! wk nwk [wk Au. wk uxwk te. wk T, r[T, ytkM Au. yt un thwk MY te. yuwk tt ftuE {to whw fhtu tu s uztu th tt. MYwk tt ttk s kr[ f{tuo tftrf M{ tE Au. yt t ytt ot ywte r fhe ft.

yuf {t httu 12 tt we ue e ttu ttu fhtu ntu yu Ae ue ytk {e E. uu yte. h s uu M Y twk. M{tk uu yuf {twk q fhe twk. utu t to we fu [ttu (httu th yu tzt the [{tk.) Ae {tu he sue tE. u fu{tk ztu. (huh tu u tthe{tk u tuztk tthe ztu ntu.) suh uu hhtus hzt{tk ftuhztt Vxft ttu ntu ute utu hztu hhtus tunewnt tE stu ntu. yt heu t he tu uu tue (httu th yu tzt the [{tk.)

yuf r suhu q wMt{tk yteu uu hzt{tk nw ftuhztk Vxftto yu yt {t ytu t hu fheu htz tzeu e tu. ue eyuu htEu qATwk fu wk twk ? tu uu ftwk fu {tht hzt t{wk tu u, u futu tunewnt tE tu Au !

ue eyu ftwk fu {u tu tthe{tk u tuztk ttheu qt Atu yu {thtu hztu rfw utx wkttu Au. fwk s twk te.

thu utu {t MtMtt{tkte yMtt{tk yte tu. uu ut tutt MYwk t twk fu u qe te u huh rtuot Au, yu Ae uu tute eu Me t fhe fu ue rhw qtu xtu t to [ttu yu toe sue tE. u{tkte t to tu tutk.

ue eyu ftwk fu httu th tt we tu ytu ttu fht nt yu nt{tk {tt tzt th s tt Au. u yzt ftf hr{t {u A tuo esu tk sE ytt ?

uu toe tE ne. u{tkte t toe tu uu tue ee. nu tfet t toe ftu tuu ? M yMtt{tkte yMtt{tk yttke ttu s uwk tfee t tou sue wk kr[ f{o M{tT tE wk. fth fu uu ut t[t MYwk tt tE wk.

ttt : of{tor M{tT fwuzttswo > (e. 4/37)

MtMtttk ww:tr MtMtt{tk tu Au, hkw yMtt{tk r{t tt Au ue s heu yMtttk w, w: ytr yMtt{tk tu Au hkw tttMtt{tk r{t tE Au. yuf {t httu qtf, qhe, r{tt uhu ux heu s{eu qtu ntu Atk MtMtt{tk nwk qtu Awk, nwk qtu Awk u{ tut yte ht [rwk Eu e {tu u u uu w kfht[toS yteu {u fu fu yhu ytte S ! wk qtu te, wk tu s{eu qtu Au, Atk yt S u t {tu s rn. hkw u thu yMtt{tk

ytu thu s uu t[t MYwk tt tt. u s {tu nt yMtt{tk ytu yrtte yxtut Stuu, tMttu yu ktu tuftheu fnu Au fu yt s r{t Au yu s Au yu wk u tu s yk T, r[T, ytkMY s Au. Atk f{te Stu {tt te. fth fu yMtt{tkte s uytu tttMtt{tk ytt te. kfht[toSyu yuf kttutu th {tt yzt s &tuf{tk fttu Au fu-

&tuftuo tr{ wk ktftuxer : > k sT r{t Stu i th : >>

yt ytutk tke {tVf su{ toe {tkte t toe tut Ae t[wk tt ttk tfetk t toe { tE E, u{ yt Su tutu tutwk kT,r[T, ytkMYwk t[wk tt ttke ttu s utk ytrftte yufXtk tutk yu sL{sL{tkhtk kr[ f{tuo tftrf { tE Au.

yt fthu su{ r{t f{tuou rkrt fht {txu f{o{to Au, thu yttete tut {txu {to Au u{ kr[ f{tuou {t fht {txu tt{to Au. yt tu {ttuo zu S tutt yt sL{e Sttt qhe fheu yku {tut t fhe fu Au yu sL{{htk [h{tkte {w tE fu Au.

32. (1) tt fu{ twk te ?

kth{tk tk we yt Au tk we tt x twk te, tt{to{tk un, i, {ttrt, Mte, wttrf{tkte yt Atuze zu Au. tMttu yu ktu fnu Au fu t sL{tk {tt-rt, Mte, wttrfu su{ {u yttu fheu ehe ytu.

t yuf sL{tk {tt- rt, Mte wttrfu {u yttu fheu qe t Atu u {the Wh te yk f]t t. u u{ t ntu yu u {u {tht sL{tutk tkytuu nt{tk ut ntu yu ytut ntu tu hMt{tk swk uzwk ntu uu {u u e z yu fnut ntu fu yt tu {thtu ftftu Au fu yt tu {thtu {t{tu Au. t sL{e {the Mte nt{tk fqhe fu uzet yth{tk ntu, uu {u [tw h{tk te tu tu {nt Wtr tt. hkw te yk f]t Au fu {u {tht t sL{tk tku u yttu fheu qe t Atu, u wk thwk twk Au. tu sue heu {u {tht ytt sL{tk {tt-rt, Mte, wttrfu yttu fheu qe t Atu ue s heu yt sL{tk {tt-rt, Mte, wttrfu ttu fheu ehe ytu. kth{tkte yt {u su{ su{ nxtt ytu yu rh t fht u{ u{ tttu ft zt tu.

kth{tk {u yt Atu fu rh Atu u twk {the tu s uhtu{exh Au. {u yuft ztu yu yuft tu tu uwk t{ yt yu {u yuft ztu yu yuft tu tu uwk t{ rh. yt uhtu{exhte {u {thwk {t u s ftZe E ftu fu {u tt{to{tk st yrfthe Atu fu rn.

32 (2) {u ftuE r tt u t t Atu ?

ytu ht yto{tk tt ut st s te. ztUhU {nthtse fu f]kfh tMteSe fu kw {nthtse t tn{tk yufth t ntuEwk, yh kLt yt{{tk hhtus t ttk ntuEwk. hkw tk ftr

huh tt ut ytu stk s te. {tt ut fht s yh tu uu fu {tuhks fto{{tk t ut

stk ntuEyu Aeyu- S tu h{tk Mte, wttrftk ftttft{tk s htE hnutu ntu Au. Ae tt fue heu {u ? {u ytsh{tk Wk ut ytu hkw ftuttu et h ntt ntt ytu tu uthe h s {S fu {t Wk ut yttu te, {tt t qAt s yttu Au. yuxu h{tk {tu te Yrttu t [ttu ntu tu uthe {u yte Yrttu s t tu, fth fu u u Au fu yt {t huh kW ut eftu te. Ae {u eS [th-tk[ wfttuyu t qAtu tu tk {u te Yrttu t fnu. yuxu {u rt tt fu nut uthee wftu s tse tu Wk {u Au.

yXtrzt Ae thu {u ntt{tk ftuttu Eu t[ut[ kW ut nut uthee wftu yuxu u {S s fu nu yt {t [tu kW Eu s sttu Au. yuxu u {u {t 32 Yrt t tu. {u qAtu fu fu{ tE ? {u nutk tu ytetu t fnut nt nu te Yrt fu{ {ttu Atu ? tu utu uthe kw neu {eXtte st ytu fu tE, ytet tt Wk tu u[tE t yu nu t[th rte {te U[u eu t e t. yuxu {u ut Wht ytWt rt{tk tEu u Yrt XtEu ut ytu.

{u n ut ytu tu uthe {u qAu fu n u{tk E stu ? ftkE tt (t, ue uhu) ut ytt te tu u{tk rMt{tk E stu ? n ut tu {thu tt (ue) Eu swk zu yu u w tt (ftE fhuwk) ntuwk uEyu, rn tu n fxtE .

nt q {txu tutwk tt uEyu, [rwk t [tu. yt {tu tt ut ytu thu {the tu w tt (ihtte r{o tuwk yk:fh) uEyu. tk we {tuxh-kt, un, Mte-wttrf{tk yt Au yu yk:fh{tk yuf sL{ sL{tkhe ft{tytu yu ttytut uzt tu Au yu ftk[-ftr{et ftx [Zut Au tk we w tt tu s rn.

tt xfu hu ihtt rt, fheyu ftuxe Wt.

tt yuxu wk u M {S ute sYh Au. {tt e.yu., e.ftu{, yu{.yu. tt fu yu{.ftu{, yuyu.yu{. fu e.yu. tt yuxu tte tt t fnutEyu. y{urhfte {t{ eytutk t{ {tuZu tue

ytu fu hrtt {t{ otutk t{ ytze fu ytrftt {t{ sktutk tutV tue ttu fu ytuMxurte tute {t{ ttut Wtt ytkfzt e tu fu #uLz, y{urhft uhu yuf utut kth %QPUVKVWVKQPU tu yt fhtu tu u tt t fnut. yu tu {tt {trne +PHQTOCVKQP fnut.

tttk ttu tu T et{tk 13{tk ytt 7 te 11 (tk[) &tuf{tk ytutk Au. u{tk tut tk[ &tuf{tk tttk t ytutk Au yu {tt 1/4 &tuf{tk ytt wk u stwk Au, su e[u {tu Au :

y{trk ykrk ynt ttLhtso{T > yt[ttuo tk ti[k MtiO yt{rrn : >>7>> ErLttuotw ihtk ynkfth yu [ > sL{{]wshttrw:tuttwo{T >>8>> y yrk : wttht]ntrtw>

rk [ {r[tk Rtrtuttw >>9>> {r [tLtuuu : yr[trhe > rruurk yhrsokr >>10>> yt{ttrk ttttoo{T > yuT ttr{r tuk yttk tuzLtt >>11>>

(e. 13/7-11)

y{trk- ykrk- rhr{twk- rokwk uhu su wtu 3WCNKHKECVKQPU Wht tut tk[ &tuftu{tk stu Au u sut{tk ntu u tte fnut yu u rtwk tfewk {t{ ytt fnut.

yt fthwk tt t fht w ihtt yk:fh uEyu yu yuwk tt {ut whwttto fheu {tut t fhtu yu s ftttu nuwk Au.

{hftkXu uXut hetu wfuS tute t r we e{T twk tt tkeu {tut t ftuo. e{T t{tk yu tft Au fu nsw ytsu u t r{tk Stu {tut fhe fu, hkw uuu tkth het sutu ihtt ntutu uEyu.

ytu yuf tT tn{tk t Aeyu yu tT tkwk Au, hkw nsw we {thtu fu {thtu {tut ttu te fu ttu te. uwk fth ftk tu tT fnuth- tk[th zVtu yh tu u tkth zVtu. ytsu tu {tuxu tu tT ktth- tk[th wfuS r[tht tk[tufu nh Yrttu ftuLxtx fheu teX h uXt ntu Au yu yttu r tT tk[tk tk[tk u{tu S tu fuxtk futk yttk, fuxtk trhu yttk, fuxt Yrt tute Wh ytt u fuxtk tWe tuhte {txu yu tutu {txu fuxtk tutztk yu {thtx yttk u{tk S htE zutu ntu Au. yt t r[tht wfuSe ntu Au. thu hete (suu ytsu tT tn utze Au u{e) t tu ute ht Au.

het tu teu ftt tkt ue s ftu te. yu tu r[thtu ntkVtu- VtkVtu fuxt utE ytt, fuxe uttu yte, fuxe efheytu yte, fuxt s{tE rhtt, {tt yu s{tzt{tk fuxtu { httu tt fuxt zt u htwk yu nswk ttuu fuxe tt yte zu yue [t{tk u [t{tk r[thtu t r{tk ttfeu tuttut tE Au.

ytsu tk wfuSe yu hete r[thte yte t ntu tk e{T t ftutu {tut fhu u {u s fntu. tfe e{T te tu ytsu tft Au fu {tt het sut kMfthe Stu tu wk hkw wkwfthe sut u, rt[tu u {tut fhe fu !

tt t twk yu utte {t{ kr[ f{tuou s M{tT fht u [t {{ht Vtft suwk nuwk ft{ te. uu {txu whwttto fhtu uEyu.

33. {tut{to{tk stk ftu htufu Au ?

tirf r{ {tu Mth Mw tk we ue Mthte rY ftuE ft{ t fhu tk we tft Mth hnu Au. yue s heu yuf r{t tutk ttou ue r yhtut ftuE ft{ t fhu tu u r{t tto tft r{t hnu Au. ytu ittrftu Mtr- t +PGTVKC tu rtk fnu Au.

yft hV r{t tthe ftuE [es yft hV r{t hne fe te, fth fu ]ewk fuLeo U[t uu tutt hV ytftowk ntutte ue r htuft Au, yxft Au, yu yhtut Au, u Auxu qL tE Au yu u tto tAtu ]e Wh s zu Au.

yt s r{, ytr-tirf rtt{tk ft{ fhu Au. ytt [iLu ytwk s ytftowk U[t Au. hkw u U[t ]et fuLwwk te. u U[t yte tirf ytytuwk Au. ytu utte s thu Aeyu. Mte, wttrf, kt, {tuxhtu uhu tirf tttuot tus yu RrLtue rttu hVe yt {tut{to hVte yte zu yhtuu Au. ytytutu tz yu ytfto Su {tut{to hV W fhtk htufu Au. yhtuu Au.

34 (1) f{otu- tttu- tu

h{t{tu t fht {txu t {ttuo Au. f{o{to, {to yu tt{to. S su {totu yrfthe ntu u yrfth hu uu u {to fztu uEyu. yswo f{o{totu yrfthe ntu. ett nut yt{tk uu t tu kLt ute EAt ste hkw tu uu w {u kLt ute t tze, yu uu f{o{to{tk ]t ftuo. rwhS {tot yrfthe S nt. ute {nttht w hr{t uytuu ttyu ste Aqx yte. WS tt{tot yrfthe S nt. ute yuft Mfk{tk tu u{u tt{totu Wu ftuo.

hee tz theu su{ i yuf heu yue tn ytu fu thu n s twk, eswk ftkE twk rn ; thu e heu yue tn ytu fu wk u sht n tE tu {he sE. yu {tu S su {totu yrfthe ntu u fthtu Wu uwk ft fhu. ythu tu tu {to yt stk ut tE Au. t{tkte {u u yuf {to Wh sthtu S ythu h{t{tu s t fhu Au. su{-

ou {Mfth : fuk rAr

y{ttte ztuht tEu tuzus Wh rne sE ft yu y{ttte {nutt tEu {exhus Wh tE rne sE ft. hMtu tuzus ntu fu {exhus ntu, hkw ku hMt Auxu rne ut tE .

sftr htytu f{o{tk ]t tt. hn, {ehtk, tueytu {to{tk tk. thu yqh, W, kfht[to tt{to Wh t. su yt stk tt{to ttu utu tE Au. hn {to{tk ntut Atk u{tk tu{tk wO tt ehu Au u swytu :

yr tkz{tk yuf wk e nrh, sqsu Yu yk tu, u tu yu{ u ]r M{]r t u, ff fwLz rtu u ntuu, tx rzt Ae t{ Y sqstk, yku tu nu{wk nu{ ntuu.

f{o{t yu tuzustu hMtu Au, tuhe hts{to Au. utu, y rtte e s fttt Stu yt hts{to Wh ytktu {[eu [tu tu zttu te. tMttu yu ktue yttt {tu Lt, er, {ote tutwk r f{o fhtk fhtk Swk yufyuf f{o e Au. n{ fhtk fhtk, ftEtu ktu fhtk fhtk, tuht sutu fwkthtu ktu fhtk fhtk yuf tu f{o{to{tk Lt, er, {ote tMttu yu ktue yttt {tu eou u{t u f{ou uytu { te t Au, tk u{e uf rt {tk rh tE Au.

kfht r Wh {kt tueu [t ft te Ztut ytzu tu fkE rn hkw u ft te zu {tt tutt kt tu tfu zteu w fhu yu tfu zte u yue tt fhu fu nwk kfh tu yrtuf fhe hne Awk. tu u u tutt kt tfu ztte rt kfhe { e Au. hkw u u yttu r r Wh f Ztut fhu yu tutt tfu kw htu tu uu kfhe wk fkE V t tt rn.

f{o{to tuhe{to Au. {to utte yhtu {to Au. tt {txu ett th{tk ytt Aut &tuftu{tk ytt {ws tk ttu t fhtk zu. tt{to T xqkftu hkw tu s yxxtu {to Au. tuMt{eS u Au fu-

tt kt f]t fi tht

tt{to Wh [twk yuxu the th Wh [tt suwk Au. tt{to tu s xqkftu {to Au hkw yxxe efqk[eytuttu {to Au. utk st {txu ttu efqk[eytutu etu tur{tu ntu tu s st, rn tu efqk[eytue nth eftk ytzu, qk[tE st. u{ tt{tuo st {txu utu fth {to T whw uEyu.

34. (2) yu tte :

rtzet [t sutu Au yu tte tkhet [t sutu Au. rtzewk [wk sLBt Ae t r we ytkwk hnu Au. uu rtze tutt {tU{tk teu t h Vuhu Au. rtzewk [wk {te yL htr Mefthu Au. rtze ut [tu [qt{tk {qfu fu Ae te hut ut{tk {qfu uu tk {qfwk ntu tk {qfu, u{tk [wk fkE s tuu rn. hkw rtzeu tutt tfe e s [t ntu Au, yu u uu e s ftSte t[eu Vuhu Au.

thu tkhewk [wk tkhee [t fhu Au. tkhe fqte tt fu wh s [wk ue Ateyu e zu Au. tkhe yuf tz Whte e tz Wh fqu u u [wk ue {tu [eu te htu Au, rnh zu tu {he . tkhe tutt tfu te te, tf tute {tu [eu fze htu Au. rtzeu rtzewk tf suxwk ntwk Au uxwk s tkheu tkhewk [wk ntwk Au. yu{t t{tk ftuE Vuh te Atk kut tut tf ut to{tk Vuh zu Au.

t tt tfu fuz{tk teu Vhu Au hkw {tuxt tfu ytkeyu tzeu Vhu Au yu tf {tuxtu wt tt yu t ] tt tu wt Atufhtu ut tu ytkeyu tzeu tuhu Au.

tuMt{e tt tu{tk fnu Au fu-

{tuhu tiZ { ttr

tte {thtu {tuxtu efhtu Au. {thtu ttu tf Au. tte twk t fhu Au, thu t wk t htu Au Atk ku Wh te f]t Au.

35. tu {to Wh [tth Stu t ttutu nth y y ntu Au.

f{o{to Wh [tth S fnu Au, nwk ttu Awk. {to Wh [tth S fnu Au fu t {thtu Au yu tt{to Wh [tth fnu Au fu nwk yu t yuf Aeyu.

yuf Mte wtMtt{tk heu thu Au. u fnu Au fu nwk {tht ee Ak. e fnu u{ fhu. e fnu fu xtftwk tf fhtu tu xtftwk tf fhu yu ztwk tf fhtu yu{ fnu tu ztwk tf fhu. y{wf hke tze nuhtu yu{ fnu tu u{ fhu, y{wfu uh stwk Au u{ fnu tu Mte uu uh . y{wfu uh te stwk u{ e fnu tu Mte uu uh . e fnu u{ s yu uxwk s fhu. u Mte fnu Au fu, nwk ee Awk. hkw yt Mte thu ytuz {he u-t tftue {tt u thu u yu{ fnu Au fu, e {thtu Au. u Mte fnu fu y{wf Mw tte Au, tu eu u te yte zu yu Mte fnu fu y{wf Mw te tte tu utu e u Mw t te fu. u Mte fnu fu y{wf styu su tu eu swk zu yu fnu fu y{wf styu t stu tu utu e tk t . yt Mte he thu fnue ne fu nwk ewk Awk. u s Mte ytuz {he ttk yMttuu yu{ fnu Au fu {e {thtu Au. yt Mte ytuz {he ttk utu e ztutu tt Au thu ztue-ztutu ku yuf tE yu fnu fu nwk yu {tuht e yuf Aeyu. nutk fnue fu nwk ee Awk. Ae fnut te fu e {thtu Au nu fnu Au fu e yu nwk yuf Aeyu. u u yi tE Au. thu utu Atufhtu ztutu fzwk [ fnu tu ztuewk {tuZwk [ze , yu efhte nw ztueu fkEf fzwk [ fnu tu ztutwk {tU [ze . ztue-ztutu yuf tE tk. yi yte wk.

u s {tu f{o{to{tk S fnu Au fu nwk ttu Awk. te yttt {tu u utk f{o fhu Au. uwk uf f{o e . u S thu yt stk {totu yrfthe u thu fnu Au fu t {thtu Au. fnu u {tu tu fhwk zu. fnu {thtu ht ntkftu tu tu ht ntkftu zu yu ut ttfut tuztytuu t u ztu. fnu fu {the efhewk {tutwk fhtwk Au {txu e s t{e Eu ytu tu tu ytwk s zu. nqkze u tu tu Mefthe s zu.

f{o{to{tk yu {to{tk i Au. (nwk yu t) f{o{teo fnu Au fu nwk ttu Awk. fnu Au fu t {thtu Au. ttt{to{tk t yu S yuf tE Au. tte fnu Au fu, ynk tM{.... nwk Awk. S yu t yi tE Au.

Wh {tu f{o{to, {to yu tt{to tht yrfth hu S ut yww{u r{t, th yu kr[ f{tuou kqo heu {t fheu h{t{tu- {tutu t fhe fu Au. {tut t fhttu S {tttu yrfth Au. ytkrf w:e r]t yu t we t yuxu {tut.

uozt we : Lw uo Lw rht{t : >

uo tr ~Lw {t fT w:{twtT >>

36.

(1) r{t f{o fht{tk {t kqo heu Mkt Au :

{wtur{tk h{t{tyu Su kqo Mktt yte Au. {wuh tur{tk yuxu fu {w rte eS ftuE turytu{tk kqo Mktt te. fth fu {wuh eS {t{ turytu tu-turytu Au. {wuh turytu{tk tu S {tt th tueu s Aqxe Au. u{tk tk r{t f{tuo kr[{tk s{t ttk te. u ytu ytW 19 (3){tk uE tk Aeyu. {w s ttu Mkt Au. yuxwk s rn, hkw uu wso twk ntu tu (ut tutt rntu yu u{u) u Mkt Au. {tu yufwk t fhte s Mktt Au uwk te, hkw uu khttuhe fh ntu tu u Mtk Au. {tu {ttt t[wk tuwk ntu tu uu Mktt Au uwk te, uuu sqXwk tuwk ntu tu sqXwk tut {txu Mkt Au. yhu, {wtur{tk {tu u ytt fhte Mktt Au, thu w-te-tur{tk yh eS ftuE tur{tk ytt fhte Mktt te. yt heu {tu h{t{tu kqo Mkt ttu Au.

{wtur{tk {t{tk rtt{ ftut yu ytk{ ftut yu{ u thtt ftut h{t{tyu ytut Au, su eS tur{tk te. {t Mkt Au, fth fu ut{tk hnutu rtt{ yu ytk{ h{t{t h{ Mkt Au. {t u qhtu tt{tk Mkt t ntu tu Ae uu t tte Mktttu ftuE yto s t hnu. u {t{tk uE{t tte Mktt t ntu tu Ae uu E{tth tte Mktte fe s rfk{ t hnu. nw tu ytu yu{ fne feyu fu {tu swXwk tute Mktt ne Atk u E{tth httu, yu ue rrxt Au. swXwk tute Mktt Au ute s te f{ Au. uE{t tte Mktt Au ute s E{tthe rct Au.

{t V thtu tt{tk s Mkt ntu yu ht tt{tk Mkt t ntu tu u Mktt kqo t fnut. {u yu{ fntu fu {U {the eu kqo Mktt yte Au. yte ruheu uu yte ee Au. hkw fqk[eytu {the tu hte Au- tu yue Mktt yu kqo Mktt t fnut, {~fhe fnut.

yuf B{e t {tht tk[t{tk yte ne. y{urhft{tk nute Vtuzuo thu ti nue {tuxhfth te thu uu e {tuxhtu yuf hke- ftt hke- te. Ae uu u zutu- u[te wft- Wh tnftuu q[t ytwk tuzo tw fu-

Q;QW

ECP EJQQUG CP[ EQNQWT [QW NKMG RTQXKFGF KV KU DNCEMR

{u {u u hk k fhe ftu Atu, u fttu ntutu uEyu. e tzeytu ftt hke s ne. eu ftuE hk ntu s rn. hkw Mktt qhuqhe ne. {u {u u hk k fhtu tA h yuxe fu u fttu ntutu uEyu.

36. (2) sux e Mktt ux e s stthe :

(TGGFQO KORNKGU 4GURQPUKDKNKV[

Mktt {we te. {u r{t f{o fht{tk Mkt yu tAt ue stthe{tkte {w, yu{ ku u. f{o fht{tk kqo Mkt Atu, tu uwk V- rht{ tut{tk uxt s hkt Atu, uwk [tu t htwk s zu. yuxu s tu et{tk [tux fhe fu } { S } H J

yu ttu ttu yu Mt fhe ee fu {u f{o fhtu, u{tk {the ftuE fthe stthe fu tethe te.

f]ok f{tor tufM ]sr w : > f{oVktuk MtMw ou > ttu fMr[T tk [ik wf]k rw : > yttut]k ttk u {wtL sL : >>

(e. 5/ 14- 15)

f{o fht{tk {u kqo Mkt Atu hkw uwk su rht{ ytu uwk k tu {thu Mefthwk s zu. {u t fhtu yu {u w: tutu, t t {txu tuu ? {u w fhtu yu {u w tutu. tu {thwk fhuwk w te uEwk. u{e tu u{wk tutwk yZf w Mxtuf{tk Au. {u q fhtu yu {tht tt Vtkeyu [Zu yutu Lt t tt. e{ t yu {t{t fwru tzt tt yu Lt ft[ ftihtut ht{tk nu, hkw h{t{tt ht{tk te.

f{o {tt k Au, u hth {S uwk. f{o fhtk nutk fuwk f{o fhwk utu ro fht{tk {u Mkt. yte heu h{t{t yu{ fnu Au fu ;QWT CTG HTGG [QW CTG KPFGRGPFGPV RTQXKFGF [QW CTG

IQQF{u s ntu tu {u qhuqht Mkt Atu. hkw s s ntu tu Ae u Mktte f{ tk hne ? kqo Mktttu yto yu fu {u thtu tu wso tE ftu. hkw Ae ut rht{e stthe {the hnu Au, h{t{te rn.

yuf f{o fto Ae uwk su rht{ k yte zu u tu {thu Mefthwk s zu.

yt kk{tk yuf tto {tht tk[t{tk yte Au.

yuf {tu yuf k{nt{tu qATwk fu {nthts ! f{o fht{tk {the Mktt fuxe ? {nt{tyu ftwk- yuf [tu hteu yuf u Qtu hne . utu {t s{tu [tu fheu yuf uztt u- Qtu hne tu. tu {nt{tyuu ftwk fu nu eu [tu fh. ut {tu ftwk, wk {nthts ! {u {the {~fhe fhtu Atu ! s{tu WXtt Ae zttu fue heu WXtt ? yu u{ fhwk tu nwk nuXtu zwk, nwk tu s{tu WXteu ktE tu. nu zttu WXtt rn.

{nt{tyu ftwk- rfw WXte f. nuute s {U zttu WXttu ntu u{ fhtu nwk Mkt ntu, fth fu tk we nwk ktE tu ntu. tk we{tk u{tkte ftuE WXttwk f{o fwO nwk. zttu nutu WXttu ntu tu ktE Ae s{tu t WXte f.

{nt{tyu ftwk, yu s {tu ftuE f{o fht{tk wk Mkt Awk. hkw uf f{o fhtke ttu s u k{tk sfze u Au.

yuxt {txu tu et{tk u M ytttytu fhe Au :

1.

} { S J

f{o{tk s thtu yrfth Au. yuxu fu f{o fht{tk wk Mkt Au, hkw-

2.

} H

J

V{tk thtu yrfth te, yuxu fu tut{tk wk hkt Au. nu teS yttt tktu :

3.

} } H | : J

V {u tu s f{o fhwk yu ttte rn.

36. (3) Vtu nu w s t{tk hteu f{o t fhtu :

ytu thu ftuE f{o fheyu Aeyu thu ut ftuEf [tu rht{u sh hteu s fheyu Aeyu. ytt tto {wswk rht{ ytu thu ytu u f{o V twk eyu Aeyu yu ytt tto {wswk V t ytu thu ytu u f{ou rV twk eyu Aeyu.

ftuE f{otk u s rht{ ntuE fu : Vt yh tu rVt, huh tu ftuE f{o rV ntuwk s te. ftuE f{o fhtu, uwk V tu {twk s. yuxu {t{ f{o V s ntu Au. {tht tto {wswk rht{ t ytu yuxu {u uu rV twk tu Au, yu tk s {the q tt Au. ftuE f{o rV (V ut fto rt) swk te, hkw u V {the tht {tu s ytu yue ftuE uhkxe te. {the tht {tuwk V t ytu tu u f{o yh u f{o fhte r{tk tkf tut {stu. V tu Eht ftt {ws s {u yu f{owk V ytt{tk ftuE yLt fu ttne [tu rn.

f{o fhte Yyt{tk, f{o fhe u yu f{o qh wk tt Ae ...

u {u {tt Ve Wh s sh hteu f{o fhtu tu u twk uEyu uxt Wt{ fthwk tt s rn yu ut rht{u uwk V {the tht {wswk ytu rn.

yuxu tu et{tk yttt fhe fu, {t f{o V nuw : q:- {tt f{ot Vtu s nuw t{tk hteu {u f{o fhtu tu u f{owk su ftkE V ytu ute {u t tt rn. yuxwk s rn hkw utte wft s tt. yt t nw q{ te {st sue Au.

u tht fhtk V ht {u, yh ytuAwk {u tu-

1. {u {{tk yk tr tte. 2. {thwk { zntutE stwk. 3. E2e Ltw rtu {u {{tk kft Qste. 4. {u fh{ fhtk s te ytzwk u e nete tt Qe tte. 5. Eh yt nwk t[th Awk utu t ut tttu. 6. nu f{o fhttu ftuE yto te ue rhtt sL{te. 7. yu u{ tkte f{o Atuze ute ]t QXte.

u f{owk V tht fhtk yufwk thwk {wk tu ntr tte, su{

1. tu te f]o {txu ynkf th ut tttu. 2. {u Vu eu yr{t ttwk. 3. nwk thwk uwk fhe fwk Awk yutu o tttu. 4. r{tk tthtk ek f{tuo{tk hte uEe ftS xe ste.

yt{ ku heu wft s tt. f{o tu V ytt rt hnu rn. hkw u V tutk {tht {wk { {u w{te uu yu {k tu{wu { yuxu s tu yu{ tu e{tk ftwk Au. { yuxu

{e {wt- tt w{te yu s {tuxt{tk {tuxwk wft Au.

} H J

yu

} } H |: J -

yt u ytttytutu yto thu ztte {ste sYh Au. f{o

fhtk nutk Vtu rfw t s httu, yu f{o ytktu {[eu eu s htwk yutu yto te. te te e s yu ytqoqo Au. utu WhAtu yto fht. {S r[theu utu yto nth{tk Wtue tt ue heu xttu uEyu. f{o fhtk Vtu t httu s zu.

tt hefu ftuE uzq ht Wtt{tk tk tee rfw z t ntu ue T Qt yu htt sue the s{e{tk ytswk Wt{ e tu tu u tu{t t{tk e s . f{ot Vtu r[th rn fhtu, yutu yto yutu Au fu f{ot V{tk yt-tu rn httu. hkw f{owk Wt{ fthwk V t tt utu {sqoftu whwttto tu fhtu s uEyu.

et {tk Vttu Wu Au. utu yto utu te fu Vu Wuxe uwk. f{owk V t {wk uEyu yh V t uwk uEyu, yutu ettu Wu te. et tu fnu Au fu f{o V ytt rt Atuzu rn.

{thu f{owk V uEwk te yuwk ftu fnu ? [tuh, r[the, w f{o fhth s yu{ fnu fu {thu {tht f{owk V (t-w:) uEwk te. u t [tu. f{o V ytu s, yu u tuwk s zu.

{txu V {u tu s f{o fhe yut tuxt {{tk xftwk rn.

36. (4) {thu f{o fhwk te yu V (uEwk) tuwk te :

yt tu htth tE yu y[kztE s fnut- yuxu tu [tute yttt fhe u tktu :

{t u ktuzMw yf{or

thtu yf{o{tk k ttu. f{otu kh t tE fu s rn. ttu Atufhtu fnu fu nwk rtu rn . {thu wk te yu twk te. tu {t t yftE QXu. {thu tufhe te fhe yu th te uEtu. {thu uth fhtu te yu Vtu uEtu te. yte trnt ttu t [tu. wtth fnu fu {thu wttheft{ te fhwk yu {sqhe te uEe. frztu, {sqh, {tu[e, hS tk s yu{ fnu fu y{thu ft{ fhwk te yu {sqhet it uEt te tu yttu {ts {w~fue{tk {wftE yu yhtsft, yktqke s Vut tt {t-yt- {tuwwk uh e .

tu yuxt {txu ftwk fu-

rk fhw f{o k f{ottu rn yf{o : > hehtttr [ u ruT yf{o : >> (e.

3/8)

thu thwk r f{o fhwk s zu. yu u{ rn fhu tu the hehttt yxfe zu. f{otu kh t fhtu u u {txu u{s ytt {tsu {txu htf ezu Au.

t fnu Au yt kth{tk yu tu tuf{tk {thu ftkE fo tfe te. {thu ftuE Mw t fhte fu Atuzte te. ht yh t- kute nwk t {w Awk. yt t tuf{tk {e ftk {t{ ytk yu w yu t t Au. nwk t ] yu ytft{ Awk- f]f] Awk. u{ Atk nwk t f{o fhtu hnwk Awk. nwk su yt

yswot thrtwk ft{ fhwk Awk ute {u ftkE {twk te. nwk su ft{ fhwk Awk u fhwk yh t fhwk tu {tht ytk{tk fkE Lqtrft tte te. u{ Atk tufknu {tk hteu s nwk ft{ fhwk Awk, fth fu e kfhe q fhwk tu {the q ftuE t fhu. u t ef] Mt, uq ytr t fhu tu st tuftu utk f{tuote r{w tE .

t yt et{tk M heu fnu Au fu,

{u tttoM fo rttw tufutw rfk[ > ttk{tk o yu [ f{or >> r ynk uok w f{okr: > {{ o{twoLu {wtk tto o: >> (e. 3/22- 23)

{ntthwk w ftihtu- tkztu [u fwhwtut{tk ztwk. u u t thft{tk uXt uXt ytht{ fht ntu yu {tus-{ Wztt ntu tu tu tktu ntu ? tkztu Su tu ef]t ftuE t{zttu ht fu eswk fkE Et{ ntukw {tkw, yu ftihtu Su tu t ef]e thfte tetu ftuE tktu ytttu ntutu. Ae t ef] t {txu tnfe Wtr{tk zu yu thftte Auf fwhwtut we tkt tt ? thft{tk uXtk uXtk ytht{ t fhu ? t, thu {ow utwk ntu thu t ef] sutu tuuh yu f{otue uE t hnu. fturx tkztu {trf u yswot htt tuzte t{tu yuf ntt{tk Eu e ntt{tk [twf Eu ht ntkft uXtu. yswoe tthe fhe.

tthe fee tthe, utru W{k the- fee tthe. eh ytut ykute ftZe, te teu qtze huhtte t et {xtze, ztutu he twk r{ trh- fee tthe.yt wt {uttu{tk yttu r ztE zeu ttfutu yswo thu httu ytht{ fhtu ntu thu stu {trf u ef] yte ht {sqhe fhu, tuztytutk heh{tk tUftE utk ttuu t[eu nth ftZu, h{ tete tuztytut t tuEu u{u huhtu fheu ztu yu Ae tuztytuu Xkzwk {eXwk te tEu u{tu ttf Wthu, Ae yt stu {trf u tutt rtBhtu tuhtu fheu u{tk tuztytuu [ke ztu.

ytt tuuh yu {nt f{otue ef] su- {tsu yttt fhu Au fu-

tuuMt : fwhw f{tor kk t ks > r rtu : {tu qt {k tu Wu >>(e.

2/ 48)

tuMt tEu wk f{o fh. Ve ytu Atuzeu f{o fh yu f{owk V the tht {wswk r tt fu t tt ue [t Atuzeu {e Mtht xfte hteu wk the {uu rft{ tte f{o fto s fhu. fthfu {e Mtht- { xfe hnu uwk s t{ tu fnut Au.

{k tu W[u >

tu yuxu { yue ytirff tt h{t{tyu su yu {tsu yte Au. uu hth {S ue uEyu.

36. (5) tu yuxu wk ?

y {ttu tu yuxu wk u t {su u tu u Xef hkw t fnuttk utkytu tu tkeu zfu Au. tu tu yto t rttuyu yu krztuyu tutute w ywth swe swe heu fhutu Au. hkw tu u S{tk qhuqhtu tE t yu Snth{tk huf tutu u tut Wtu t tt tu ut tut ytoe ot{tL {tu {txu fe s f{ t hnu. T et tut fnut Au. u{tk S Sttu yttu ftu ytutu Au. yufu yuf {t ut Se yufyuf tu tu te fu tu s tue f{ t. tfe {tt krztu yu rttu s tutu yto u{tk tttu{tk fht Vhu, yh tu twkLteytu sk{tk sEu yuft uXt tu te fu yutu s u tutu yto ttu ntu tu yut tuu ytt sut ot{tL {t {txu ft{tu Au. yuf r{{sqh fu yuf r{{trf, yuf the Vuhthtu fu yuf {tuxh{tk uthtu, yuf uX fu yuf w{tMtu, yuf xtttu fu yuf fuxh yh tu ftuE tk[e, {tu[e, tutu, fwkth, hS uthe fu tufrht yut {tst yuf yuf Mhtu huf {t ut S{tk huf- huf tttetk, QXtk utk, nttk-tutk, tufhe- ktu, uth fhtk fhtk, [tueu ftf tu fhe fu utu SWtue tutu tntrhf yto hth {stu uEyu.

tk fnutt utytu yu {tuxt {ttu tu tkeu zfu Au. uytu fnu Au fu t tEt ! tu y{u t fhe feyu, fth fu tu fht {txu y{u shtu Vwh te. yttu r tufhe- uth- kt{tkte [t ytt te. tk tu thu fheyu ?

th{tk QXtu tk tu iht-Afhtk {tkttk ntu, u{u ttu E stk, ttk, hue wftu tE{tk Qt hnutwk tufhe kt{tkte tksu uh ttttt yteu tk utE-uttu, tknttytue yuf e nutrhf Wtrytu uhu{tkte [t s yttk te tk tu fhte Vwh tk ftZe ?

tutu t[tu yu nthw yto yt tuf {t s tt te, uytuyu tu ythth ftt-tto{tk ftuE , thuf t ntu tk ktthe krztu, fttfthtu tute yuwk uwk fu tkwk ntu Au fu tu yuxu 4 ftf

tf teu ue hnuwk- yh tu tze zt Wh xtkrxt tzeu u {Mfu xfwk, yh tu tu{tk {ttwk teu ue hnuwk. yh tu qe teu ht [tueu ue hnuwk. u tu fnuttu nu ? yt t tu fhte u{u Vwh te. tutu h, ttu yu hufu w yutu yto tu et{tk {tu Au.

36. (6) tu : f{ow fti{T :

et tut Au yuxu yu{tk tuue tt ytue s ntu. su{ ftuE fttwk wMf ntu tu u{tk su t tu 6GEJPKECN YQTFU htt ntu ut tue tt u ftte Yyte f{tu{tk ytue ntu Au. t.., s{e- {nuqtu fttu- .CPF 4GXGPWG EQFG u{tk s{e- N.CPFO yuxu wk ? ue tt Yyte f{tu{tk ytue Au. tuthtu- 6GPCPE[ #EV u{tk turtu yuxu wk ? s{eth yuxu wk ? ue tt u ftte Yyte f{tu{tk ytue Au. yue s heu tut (et){tk tue tt t ef]u M{wu et{tk ytue Au.

Snth{tk Qhe fu ue tue tt fhtk t ef] et{tk fnu Au fu-

tu: f{ow fti{ >

tutwk f{o fwtqof fhwk uwk t{ tu.

thtT su {tt S{tk uwk f{o r- r hnuwk Au, u f{o hth fwtqof fhu tu uu tu ftuo fnut.

yuf hS ykhwk hth h heu eu, u{t yuf tk tke rn fu eS tk xqkfe rn hkw hth {th eu yu u{tk ue fwttu yuft r[tte { Eu Wtu fhu tu uu tu ftuo fnut.

{u [ttu thu {u yue ftSte [ttu fu {u Xuwk t tu, tu {u tu ftuo fnut.

{u te eytu tu yue ehste yu Mth ]tte eytu fu {u ykh t , tu {u tu ftuo fnut.

{u ftt tkt ytu yh tu yt wMf tk[tu, u u yuftr[tte tktu yh tu tk[tu yuu esu tk ztVrtk t {thtu tu {u tu ftuo fnut.

yte heu Swk yufuyuf f{o {u fwtqof r[t]t Mth hteu fhtu tu {u tu fhtu Atu u{ fnut.

9QTM YJKNG [QW YQTM #PF RNC[ YJKNG [QW RNC[ 6JCV KU VJG YC[ 6Q DG JCRR[ CPF IC[

{nt ksr tutt ut, h ttt (KPCN CWVJQTKV[ t Au. u{u u{tk tuqttut nut s qt{tk tue tt yte Au.

tu : r[t]t rhtu : >

r[t]te yuftt yuwk t{ tu yu r[t]ttu rhtu tt yuxu f{ow fti{T- yue {uu, yttuyt tt. yttu tu {u ytste s yu ythte s fhtu tu s ft{tu. tfetu {u tu fu rhxth tEwk, hzt tEwk, ftu tE su thu yu txt{tk ztzt ktttu ytu u u tu fhewk, tu u rn fhe ft. ettu tu t{tL{tk t{tL {tt htust S{tk tu tu Wtu{tk t ytu tu Ae ett t