karm no siddhant gujarati

of 72 /72

Upload: harivadan

Post on 27-Nov-2014

475 views

Category:

Documents


144 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Karm No Siddhant Gujarati

f{o�tu rËØtk�

y�w¢{rýft

1. �n�t f{oýtu �r� : >2. f{o�tu yx÷ rËØtk�3. f{o yux÷u þwk ?4. r¢Þ{tý f{o5. Ëkr[� f{o6. «thçÄ f{o7. fhu÷tk f{tuo ¼tu�ððtk s �zu;8. Ä{eo�u ½uh Ätz, yÄ{eo�u ½uh rððtn !9. f{o V¤ yt�e�u s þtk� ÚttÞ10. r¢Þ{tý f{o fhðt�e �Ør�11. «thçÄ{tk ntuÞ �ux÷wk s {¤u12. �tu �Ae {týËu �wÁ»ttÚto � fhðtu ?13. «thçÄ õÞtk ÷ztððwk, �wÁ»ttÚto õÞtk fhðtu ?14. «thçÄ y�u �wÁ»ttÚto yuf�eòk�tk rðhtuÄe �Úte, �ý �qhf Au15. f{o fhðt{tk Mð�kºt- V¤ ¼tu�ððt{tk �h�kºt16. V¤ ¼tu�ððt �un Äthý fhðtu s �zu17. �tu �Ae {tuût õÞthu ?18. �hk�w ftuE f{o s �t fheyu �tu...19. õÞtk r¢Þ{tý f{tuo Ëkr[�{tk s{t Út�tk �Úte ?20. y�wÄ y�u y¼t� �þt{tk fhu÷tk f{o21. {�w»Þu�h Þtur�{tk fhu÷tk f{o22. f�to�ýt�t yr¼{t� rËðtÞ fhu÷tk f{o23. Ë{Âü�t fÕÞtý {txu fhu÷tk f{tuo24. r�»ft{ f{tuo25. «thçÄ �tu ¼tu�ÔÞu s Aqxftu26. (1) MðuåAtf]�- V¤¼tu�

�huåAtf]�- V¤¼tu�yr�åAt- V¤¼tu��wÂØ : f{to�wËtrhrýf{o �wØÞt�wËtrhý{T

26. (2) �úntu- �ûtºttu «thçÄ ¼tu�ððt{tk þwk {�� fhu ?27. �t{M{hý ht{�t{�tu s� «thçÄ ¼tu�ððt{tk þe {�� fhu ?28. ¼�ðt� «thçÄ ¼tu�ððt{tk þe {�� fhu ?29. ¼�ðt� �tËu yt�ýu þwk {t�eyu Aeyu ?30. Ëkr[� f{o{tkÚte fuðe he�u Aqxðwk ?31. ¿tt�tÂø� fuðe he�u «�x ÚttÞ ?32. (1) ¿tt� fu{ ÚtÞwk �Úte ?32. (2) �{u ftuE r�ðË ¿tt� ÷uðt �Þt Atu ?33. {tuût{t�o{tk s�tk ftuý htufu Au ?34. (1) f{oÞtu�- ¿tt�Þtu�- ¼Âõ�Þtu�34. (2) ¼õ� y�u ¿tt�e35. ºtýuÞ {t�o W�h [t÷�th Sð�tu ¼�ðt� ËtÚtu�tu ÔÞðnth y÷� y÷� ntuÞ Au.

Page 2: Karm No Siddhant Gujarati

*�rhrþü

36. (1) r¢Þ{tý f{o fhðt{tk {týË Ëk�qýo he�u Mð�kºt Au.36. (2) sux÷e Mð�kºt�t �ux÷e s sðt��the36. (3) V¤�tu nu�w s ÷ût{tk ht¾e�u f{o �t fhtu36. (4) {thu f{o �ý fhðwk �Úte y�u V¤ �ý (òuE�wk) ¼tu�ððwk �Úte36. (5) Þtu� yux÷u þwk ?36. (6) Þtu�: f{o»tw ftiþ÷{T36. (7) f{o-¼Âõ�-¿tt�Þtu��tu Ë{LðÞ36. (8) �wk �thwk r�Þ� f{o fh, �eS ¼tks�z Atuz37. (1) �t� Azu[tuf fhtu- �wÛÞ [tuheAq�eÚte fhtu37. (2) �t� y�h �wÛÞ ònuh GZRQUG� Út�tk�e ËtÚtu s �u�wk V¤ r�hturn� GXCRQTCVG� ÚtE òÞ Au.38. �whw»ttÚtoÚte «thçÄ Vuhðe þftÞ ?39. {týË òýeòuE�u �t� þt {txu fhu Au ?40. �huf f{o r¢Þt Au �hk�w �huf r¢Þt f{o �Úte41. (1) f{o- rðf{o- yf{o

(2) f{o y�u yf{o{tk ¿tt�eytu �ý �qk[ðtÞ Au.

Page 3: Karm No Siddhant Gujarati

f{o�tu rËØtk�

(neht¼tE X¬hu 6JGTQ[ QH -CTOC � �f{o�tu rËØtk�� W�h yt�u÷tk«ð[�tu�tu xqkfËth)

1. �n�t f{oýtu �r� :

¼�ðt� ©ef]»ýu Mð{w¾u �e�t{tk fÌtwk Au fu f{o�e �r� �n� Au. ©ef]»ý�t r{ºt Ëw�t{tS f{o�e �n��t

�t�tk fnu Au fu :

�n� �eËu Au f{o�e �r�, yuf �whw�t rðãtÚteo,�u ÚtE �uXtu �]Úðe�r�, {tht ½h{tk ¾tðt hs �Úte.h{tz�tu �tufw¤ {tfztk, �whw�u ½uh ÷tð�tu ÷tfztk,�u yts �uXtu rËkntË� [Ze, {thu �wk�ze �u ÷tfze.

f{o�e �r� yx�xe Au. fthý fu Sð� yx�xwk Au. yuf {týË �w:¾e fu{ y�u �eòu Ëw¾e fu{ ? ðÄthu

ytùÞo �tu yu �u¾tÞ Au fu nht{¾tuhtu, ÷wå[tytu, ft¤t�òrhÞtytu, ÷tk[ ÷u�thtytu Ëw¾e �u¾tÞ Au !

�u{�e �tË �k�÷t, {tuxhtu, hurzÞtu, ÷t¾tu Yr�Þt Au; ßÞthu LÞtÞ, �er�, Ä{oÚte �rðºt Sð� Sð�th

÷tuftu �w:¾e �u¾tÞ Au. �u�wk fthý þwk ? ytðwk ßÞthu s��{tk «íÞût �u¾tÞ Au íÞthu Eïh{tkÚte yt�ýe

©æÄt z�e òÞ Au. yt Ë]Âü�t Ëk[t÷�{tk ftuE ftÞ�tu- ft�q� nþu fu �rn ? fu �Äwk ykÄuh [t÷u Au ? ytðtu

«§ �ý ÚttÞ Au. ytðwk òuE�u yt�ý�u fux÷ef ð¾�u yu{ ÷t�u fu ¾w�t fu ½h ykÄuh ni !

�hk�w ¾he nfef� yu Au fu ¾w�t fu ½h �uh¼e �rn ni ytih ykÄuh ¼e �rn ni. yt ðt��u ÞÚttÚto he�u

Ë{sðt {txu f{o�t ftÞ�t�tu yÇÞtË fhðt�e sYh Au.

2. f{o�tu yx÷ rËæÄtk� :

�wr�Þt{tk �huf rz�txo{uLx�u [÷tððt�t y�u r�Þkºtý{tk ht¾ðt�t ftÞ�t ½ztÞu÷t ntuÞ Au. �tu÷eË ¾t�t {txu

�tu÷eË {uLÞwy÷ ntuÞ Au. �e.z�ÕÞw.ze. ¾t�t {txu �u�kw {uLÞwy÷ ntuÞ Au. LÞtÞ {txu EÂLzÞ� �e�÷ ftuz ntuÞ

Au. huðLÞw ¾t�t {txu ÷uLz huðLÞw ftuz y�u YÕË ntuÞ Au. hu÷ðu ¾t�t�t �ý fzf ftÞ�t ½zu÷t ntuÞ Au. �uðe s

he�u yt¾e Ë]Âü�t y�u y�uf �úñtkztu�tk Ëk[t÷� {txu �ý, �er�r�Þ{tu Au s. su{ fu ËqÞo r�Þr{� Q�u y�u

ytÚt{u, �]Úðe, �tht, �ûtºttu r�Þr{� �r� fhu, ðhËt� [tu{tËt{tk r�Þr{� ðhËu, s���e Wí�r¥t, ÂMÚtr� y�u

÷Þ ÔÞðÂMÚt� he�u ÚttÞ ð�uhu rðï�t Ëk[t÷� {txu �ý y�u �u ËwÔÞðÂMÚt� [t÷u �u�u {txu�tu �ý ftÞ�tu Au y�u

�u �f{o��tu ft�tu Au.

�tuMðt{e �w÷Ëe�tËS ht{tÞý{tk ÷¾u Au fu :-

f{o «Ät� rðï frh ht¾t !

Page 4: Karm No Siddhant Gujarati

òu sË fhE Ëtu �Ë V÷ [t¾t !

yt yt¾wk rðï, f{o�t ftÞ�t�t ytÄthu �ht�h ÔÞðÂMÚt� he�u [t÷u Au y�u �u{tk sht �ý �h�z �Úte.

yt f{o�t ftÞ�t�e yuf ¾tË ¾q�e Au. �wr�Þt�t �{t{ ftÞ�tytu{tk ftuE�tu ftuE y�ðt� GZEGRVKQP VQ

VJG 4WNG 2TQXKUQ ð�uhu ntuÞ Au. �hk�w f{o�t ftÞ�t{tk ftuE �ý Xuftýu sht �ý y�ðt� fu �tkÄAtuz �Úte.

¾w� ¼�ðt� ht{�t �t� Út�t ntuÞ �tu�ý htò �þhÚt�u f{o�t r�Þ{ «{týu �wºt�t rðhnÚte {]íÞw�u ¼uxðwk �zâwk.

�u{tk ¾w� ¼�ðt� ht{ �ý yu{ �t fne þfu fu htò �þhÚt {tht �t� Út�t ntuðtÚte ftÞ�t{tk Úttuze �tkÄAtuz fhe�u

y�ðt�Y�u nwk �u{�u 14 ðhË�wk GZVGPUKQP yt�eþ. r��woý r�htfth þwØ �úñ �ý ßÞthu Ë�wý Ëtfth

��e�u �un Äthý fhe�u �]Úðe W�h �Äthu Au, íÞthu �u{�u �ý yt f{o�t ftÞ�t�wk [wM� he�u �t÷� fhðwk �zu Au.

f{o�t ftÞ�t{tk õÞtk �uh �ý �Úte y�u ykÄuh �ý �Úte. sht �ý �tkÄAtuz fu ÷t�ð�þtne �Úte, ftuE y�ðt�

�Úte, yu ftÞ�t�e ¾tË ¾q�e Au. nðu yt �f{o��t ftÞ�t�u W½tze�u ðtk[eyu.

3. f{o yux÷u þwk ?

Ët�e Ëh¤ ¼t»tt{tk xqkf{tk f{o�e ÔÞtÏÞt fheyu �tu f{o yux÷u r¢Þt. yt�ýu su ftuE ft{ (r¢Þt) fheyu Aeyu �u

f{o fnuðtÞ. ¾tðwk-�eðwk- �tnðwk- Ätuðwk- [t÷ðwk, Q¼t hnuðwk, �tufhe fhðe- ÄkÄtu fhðtu, rð[thðwk- �t rð[thðwk,

ðu�th fhðtu, �½ðwk- ò�ðwk, òuðwk- Ëtk¼¤ðwk, Ëqk½ðwk- �t Ëqk½ðwk, M�þo- yM�þo �tu÷ðwk- ïtËtuåAðtË ÷uðt- {qfðt

sL{ðwk Sððwk- {hðwk RíÞtr� �{t{ þtherhf y�u {t�rËf r¢Þt�u f{o fnuðtÞ Au. yt f{o�t {wÏÞíðu ºtý ¼t�

Au :

(1) r¢Þ{tý f{o, (2) Ëkr[� f{o (3) «thçÄ f{o

4. r¢Þ{tý f{o :

{týË Ëðthu ò�u y�u QXu íÞthÚte htºtu ËqE òÞ íÞtk ËwÄe su su fh{ fhu �u r¢Þ{tý f{o fnuðtÞ. ËðthÚte Ëtks

ËwÄe, Ëtu{ðthÚte hrððth ËwÄe, �nu÷e �the¾Úte AuÕ÷e �the¾ ËwÄe, fth�f Ëwr� yuf{Úte ytËtu ðr� y{tË

ËwÄe, sL{u íÞthÚte {hu íÞtk ËwÄe, {týË su su f{o fhu, �u �{t{ r¢Þ{tý f{o fnuðtÞ. ytðtk su su r¢Þ{tý f{o

fhu �u yð~Þ V¤ yt�u �Ae s �u þtk� ÚttÞ. V¤ ytÃÞt rËðtÞ þtk� ÚttÞ �rn. r¢Þ{tý f{o�u V¤ ytÃÞu s

Aqxftu. V¤ ¼tu�ÔÞu s Aqxftu. �t¾÷t �hefu, �{�u �hË ÷t�e, �{u �týe �eÄwk. �týe �eðt�wk f{o fÞwo- �hË {xe

�E. f{o V¤ yt�e�u þtL� ÚtE �Þwk. �{u ¾tÄwk, ¾tðt�wk f{o fÞwO. ¼q¾ {xe �E- f{o V¤ yt�e�u þtk� ÚtE �Þwk.

�{u �tÌtt- �tnðt�wk f{o fÞwO. þheh þwæÄ ÚtE �Þwk- f{o�wk V¤ {¤e �Þwk, f{o V¤ yt�e�u þtk� ÚtE �Þwk- �{u

ftuE�u �t¤ �eÄe- �uýu �{�u ÷tVtu {tÞtuo, f{o�wk V¤ {¤e �Þwk, f{o V¤ yt�e�u þtk� ÚtE �Þwk. ytðe he�u �{t{

r¢Þ{tý f{o�u V¤ �tÍu s y�u V¤ ¼tu�ðtðe�u s þtk� ÚttÞ.

5. Ëkr[� f{o :

�hk�w fux÷tf r¢Þ{tý f{o yuðtk ntuÞ Au fu �u f{o fh�tk�e ËtÚtu �tíftr÷f V¤ yt��tk �Úte. �u�wk V¤ {¤�tk ðth

÷t�u Au. y�u f{o�t V¤�u �tf�tk ðth ÷t�u, íÞtk ËwÄe �u ft[tk hnu Au y�u f{o V¤ yt�u �rn íÞtk ËwÄe rË÷f{tk

s{t hnu, Ëkr[� ÚttÞ Au, �u�u Ëkr[� f{o fnuðtÞ. �t¾÷t �hefu �{u ytsu �heûtt�wk �u�h ÷ÏÞwk. {rn�t �Ae �u�wk

�rhýt{ �nth �zu, �{u Ëðthu hu[ ÷eÄtu- [th f÷tf �Ae ��tuhu �{�u hu[ ÷t�u. �{u ytsu ftuE�u �t¤ �eÄe.

Page 5: Karm No Siddhant Gujarati

�Ë r�ðË �Ae ÷t� òuE�u �u �{�u ÷tVtu {the òÞ. �{u �{the swðt�e{tk �{thtk {t�t��u �w:¾e fÞto, �{�u

�{thtu �efhtu �{the ð]ØtðMÚtt{tk �w:¾e fhu. �{u yt sL{{tk Ëk�e� rðãt�e W�tË�t {txu {nu�� fhe, ytð�t

sL{{tk �t��ýÚte s �{u Ëthwk Ëk�e� �tE þftu. yu{ fux÷tkf r¢Þ{tý f{tuo �tíftr÷f V¤ �Úte yt��tk, �hk�w

ft¤u fhe�u �tfu íÞthu V¤ yt�u, íÞtk ËwÄe �u Ëkr[� f{o{tk s{t �zâtk hnu.

�tshe �uðwk r�ðËu �tfu, ½kW 120 r�ðËu �tfu, ytk�tu �tk[ ð»tuo V¤ yt�u, htÞý �Ë ð»tuo V¤ yt�u. su ò��tk

r¢Þ{tý f{o�tk �es �u «fthu �u�u V¤�tk ytuAeð¥te ðth ÷t�u. ytðtk y�uf Ëkr[� f{tuo Sð�e �tA¤ �zâtk Au.

�t¾÷t �hefu, ytsu yt¾t r�ðË{tk Äthtu fu �{u 1000 r¢Þ{tý f{o fÞto, �u{tkÚte 900 r¢Þ{tý f{tuo yuðtk

ntuÞ fu �tíftr÷f V¤ yt�e�u �h� s þtk� ÚtE òÞ Au. �hk�w 100 f{tuo yuðtk ntuÞ Au fu su�u V¤�tk ðth ÷t�u, �u

Ëkr[� f{o{tk s{t ÚttÞ. yuðe he�u ytsu 100 f{tuo Ëkr[� ÚtÞtk, ytð�e ft÷u �eòk 125 f{o Ëkr[�{tk s{t

ÚttÞ, �h{ r�ðËu �u{tkÚte 75 f{o V¤u- ð�htÞ y�u þtk� ÚttÞ. [tuÚtu r�ðËu ð¤e �eòk 80 f{o Ëkr[�{tk s{t

ÚttÞ. yu «{týu ¼hZtu¤ fh�tk fh�tk yXðtrzÞt�t yk�u Äthtu fu 300 Ëkr[� f{o ÚttÞ y�u {rn�t�e yt¾hu

1100 f{o Ëkr[� ÚttÞ y�u ð»to�e yt¾hu 14000 f{o Ëkr[�{tk s{t ÚttÞ y�u Sð��t yk�u Äthtu fu ytX

÷t¾ f{o Ëkr[� ÚttÞ. �eò sL{{tk Ët� ÷t¾ f{o Ëkr[� ÚttÞ.

�u «{týu y�tr�ft¤Úte y�uf sL{�tk yËkÏÞ Ëkr[� f{o�t Z�÷t, yËkÏÞ fhtuztu rn{t÷Þ �ðo� ¼htÞ �ux÷tk

Ëkr[� f{tuo�t Z�÷t, Sð�e �tA¤ s{t ÚtÞu÷t �zu÷t Au. yt �{t{ Ëkr[� f{tuo yt sL{u, y�h �tu nðu

�Ae�t y�k�ft¤ ËwÄe�t y�uf sL{tu{tk, �{u íÞthu �tfu y�u �{u �u f{tuo�u ¼tu�ðtu, íÞth �Ae s �u þtk� ÚttÞ,

� ¼tu�ðtu íÞtk ËwÄe þtk� ÚttÞ �rn. Sð òu ËtðÄt�eÚte �k¼eh�t�qðof yt�e fÕ��t fhu �tu ÄúqS QXu, �hk�w

yrðãtÚte ½uhtÞu÷tu Sð yt�e f�tr� fÕ��t fh�tu s �Úte.

htò �þhÚtu ©ðý�tu ðÄ fÞtuo íÞthu �u�t rðhnÚte {h�tk {h�tk �u�tk {t�t�u htò �þhÚt�u þt� �eÄtu fu �thwk {]íÞw

�ý �tht �wºt�t rðhnÚte Útþu ! fthý fu �u ð¾�u htò�u �tu yuf �ý �wºt �ntu�tu. yux÷u yt r¢Þ{tý fýo V¤

yt�e�u þtk� ÚtE þõÞwk �rn. �hk�w �u Ëkr[� f{o{tk s{t ÚtÞwk. ft¤u fhe�u htò�u yuf�u ��÷u [th �wºt ÚtÞt; �u

{tuxt ÚtÞt, �hýtÔÞt y�u ßÞthu ht{�t htßÞtr¼»tuf�tu r�ðË ytÔÞtu �u ð¾�u, �u÷wk Ëkr[� f{o V¤ yt�ðt

�í�h ÚtÞwk y�u ytðt þw¼ r�ðËu �ý �þhÚt htò�u {]íÞw�wk V¤ «tó fhtðe�u s þtk� ÚtÞwk. �u{tk ½ze¼h�tu �ý

rð÷k� [÷tðe ÷uðtÞtu �rn.

¾w� ¼�ðt� ht{ �ý �u{�t �tu�t�t r��t�u ytuAt{tk ytuAtk 14 ð»to �qh�wk �ý Sð��t� yt�e þõÞt �®n.

('ZVGPUKQP ytÃÞwk �rn.) �u{�e �ý ÷t�ð� fu þunþh{ ft¤�e yt�¤ �¼e þfe �rn. su þwØ [i�LÞ

�htí�h �úñ �tu�u Ë�wý Ëtfth MðY� Äthý fhe�u �]Úðe W�h �ÄtÞto �u ht{, su{�tk [hý�e hs�t M�þo {tºtÚte

su þÕÞt�u ynÕÞt ��tðe þfu, - su�e [hýhs�t M�þo {tºtÚte �ÚÚth�u Sð��t� {¤e þfu, �u �htí�h �úñ

¼�ðt� ©eht{ òu �tu�t�t r��t�wk ytÞw»Þ {tºt [ti� ðhË {txu s ÷k�tðe yt�u - 'ZVGPUKQP yt�u �tu �u{tk

ftuý ðtkÄtu ÷uðt�wk n�wk ? y�u þtu ðtkÄtu �ze sðt�tu n�tu ? �ý �t,f{o�t ftÞ�t�wk �t÷� fhðt{tk ftuE

÷t�ð�þtne [t÷u s �rn. yux÷u ¾w�t fu ½h ykÄuh �rn ni. yux÷wk s �rn �ý �uh ¼e �rn ni. �uðtu f{o�tu

sz�uË÷tf ftÞ�tu Au.

htò Ä]�ht»xÙ�t 100 �wºttu yufËt{xt {he �Þt íÞthu htòyu ¼�ðt� ©ef]»ý�u �qATÞwk : {tht Sð�{tk {U ftuE

yuðwk �t� �Úte fÞwO fu su�t V¤MðY�u {tht yufËt{xt 100 �wºttu {he òÞ. íÞthu ¼�ðt� ©ef]»ýu �u�u �tA÷t

sL{tu òuE sðt {txu áÂü yt�e íÞthu �uýu òuÞwk fu ytþhu 50 sL{ �nu÷tk �u yuf �thÄe n�tu y�u ð]ût W�h �uXu÷tk

�ûteytu�u �fzðt �uýu ˤ��e ò¤ yuf ð]ût �h �t¾e. �u{tkÚte �[ðt fux÷tkf �ûteytu Qze �Þtk. �hk�w �u

Page 6: Karm No Siddhant Gujarati

ˤ��e ò¤�e �h{eÚte �uytu ytkĤtk ÚtE �Þtk y�u �tfe�tk 100 �t�tk �ûteytu �¤e�u ¾t¾ ÚtE �Þtk. yt

r¢Þ{tý f{o 50 sL{ ËwÄe Ëkr[� f{o{tk �tõÞt ð�h �ze hÌtwk y�u ßÞthu htò�tk �eòk ˽¤tk �wÛÞ�t �rhýt{u

�u�u yt sL{{tk 100 �wºt «tó ÚtÞt íÞthu �u Ëkr[� f{o V¤ yt�ðt �í�h ÚtÞwk. �uÚte �u�u yt Sð�{tk ykÄt�tu

ytÔÞtu y�u �u�t 100 �wºttu �ý {ÞtO. 50 sL{ �Ae �ý �u�t r¢Þ{tý f{uo �u�tu At÷ Atuzâtu �rn. 100 �wºttu

«tó ÚttÞ �ux÷wk �wÛÞ �u�t ÚttÞ íÞtk ËwÄe �u f{o htn òuE�u �uËe hÌtwk. Ëkr[� f{o{tk s{t �ze hÌtwk y�u �ht�h

÷t� ytÔÞtu �u ð¾�u �íft÷ sht �ý rð÷k� ð�h V¤ yt�e�u þtk� ÚtÞwk. ¾w�t fu ½h ykÄuh �rn ni ytih �uh ¼e

�rn ni.

ftuE yuf {týË�e �tËuÚte �{u �tk[Ëtu Yr�Þt {tk��tu ntu, �u �{�u �t yt�u �tu �{u �eðt�e ftuxo{tk �tðtu fhtu. ftuxo

�u�e Ët{u Yr�Þt 500 ðËq÷ fhðt�wk nqf{�t{wk fhe yt�u y�u �u÷eV ðtphkx �òððt òÞ, �u{ A�tk fhs�th

�tËu r�÷fw÷ �iËt ntuÞ s �rn, �tu �u÷eV nwf{�t{t�wk ðtphkx �òðe�u ðËq÷t� þt{tkÚte fhe þfu ? Úttuztk ð»to �Ae

�u÷tu fhs�th ftkEf �eò ÄkÄt fhe�u nòhuf Yr�Þt f{tE ÷u fu �wh� �u÷eV nwf{�t{t�wk ðtphkx �òðe�u �u�e

�tËuÚte �tk[Ëtu Yr�Þt ðËq÷ fhe s ÷u, Atuzu �rn. �Ë, yu s he�u r¢Þ{tý ¢{�wk V¤ f�t[ �tíftr÷f � y�tðe

þftÞ �tu �uðtk f{o Ëkr[� f{o{tk s{t �ze hnu y�u ¼rð»Þ{tk ßÞthu �ht�th ÷t� ytðu �u ð¾�u �u �tfu y�u V¤

y�tðe�u s þtk� ÚttÞ.

yt «{týu r¢Þ{tý f{o su V¤ yt�e�u þtk� ÚtÞtu �Úte �u Ëkr[� f{o fnuðtÞ.

6. «thçÄ f{o :

Ëkr[� f{o �tfe�u V¤ yt�ðt�u �iÞth ÚttÞ �u�u �«thçÄ f{o� fnuðtÞ. y�tr�ft¤Úte sL{sL{tk�h�tk Ëkr[�

f{tuo�t yËkÏÞ fhtuztu rn{t÷Þtu ¼htÞ �ux÷t Z�÷t Sð�e �tA¤ s{t ÚtÞu÷t �zât Au. �u{tkÚte su Ëkr[� f{tuo

�tfe�u V¤ yt�ðt �iÞth ÚttÞ �uðtk «thçÄ- f{tuo�u ¼tu�ððt�u y�wY� þheh Sð�u «tó ÚttÞ y�u �u þhehft¤

�hr{Þt� �u «{týu «thçÄf{o ¼tu�ÔÞt �Ae s �un �zu. «thçÄf{o�u ¼tu�ððt�u y�wY� �un- ythtuøÞ, Mºte-

�wºttr�f, Ëw¾-�w:¾ ð�uhu �u Sð�ft¤ �hr{Þt� Sð�u ytðe {¤u y�u �u «thçÄf{o �qhu�qhtk ¼tu�ÔÞtk rËðtÞ

�un�tu Awxfthtu ÚttÞ �rn.

½z�ý{tk ÷fðtu ÚttÞ y�u �Ë ðhË ËwÄe ¾tx÷t{tk �zâtk �zâtk �kÄtÞ y�u nu ¼�ðt� ! nðu {thtu õÞthu Awxfthtu

Útþu, {thwk �tkr�Þwk õÞthu �ef¤þu yu{ y�ufðth �fðtx fÞto fhu �tu�ý ßÞtk ËwÄe �qhu�qhtk «thçÄ f{o ¼tu�ðe þfu

�rn, íÞtk ËwÄe �u �un Aqxu �rn y�u «thçÄf{o ¼tu�ðe�u Ë{tó ÚtÞt �Ae Atufhtu {tuZt{tk �týe huzu �tu �tfu ÚtE�u

�ef¤e òÞ, �hk�w yuf xe�wk �týe �tðt fu yuf �ý ðÄtht�tu ïtË ÷uðt �ý Sð Q¼tu �t hnu. �un �wh� s Aqxe

òÞ y�u �Ae su �eòk Ëkr[� f{tuo �tfe�u V¤ yt�ðtk �iÞth ÚtÞtk ntuÞ �u «thçÄ f{o�tk V¤ ¼tu�ððt�u y�wfq¤

yuðtu �eòu �un Sð Äthý fhu y�u �u�u y�wY� {t�t- r��t, Mºte, �wºttr� �u�u {¤u y�u �u Sð�ft¤ �hr{Þt�

�u Sð�{tk ¼tu�ððt�tk �{t{ «thçÄf{tuo ¼tu�ðe�u Aqxu. yu{ Sð ðthkðth sL{{hý�tk [¬h{tk ¼BÞt fhu Au.

yt{ y�tr�ft¤Úte y�u sL{sL{tk�h�tk s{t ÚtÞu÷tk Ëkr[�f{tuo �tfe�u V¤ yt�ðt «thçÄY� �iÞth Út�tk òÞ,

�u{ �u y�k�ft¤ ËwÄe sw�t sw�t �un Äthý fh�tu s hnu y�u ßÞtk ËwÄe �un Äthý fhðt �zu, íÞtk ËwÄe �u�tu {tuût

ÚtÞu÷tu �t �ýtÞ. yu rnËt�u ©e þkfht[tÞo fnu Au �u{ -

�w�hr� s��k �w�hr� {hýk, �w�hr� s��e sXhu þÞ�k

Page 7: Karm No Siddhant Gujarati

En ËkËthu ¾÷w �wM�thu, f]�Þt�thu �trn {whthu

y�uf Þtur�ytu{tk Sð ¼xõÞt s fhu- ¼xõÞt s fhu. �ðtk r¢Þ{tý f{tuo fÞtO s fhu. �u{tkÚte y�uf Ëkr[�f{tuo

s{t ÚtÞtk s fhu, �u ft¤u fhe�u �tfe�u V¤ yt�ðt �iÞth ÚtE�u «thçÄY�u Sð�e Ët{u ytðe�u Q¼tk s hnu y�u

y�k�ft¤ ËwÄe Sð�tu {tuût Útðt �u �rn yux÷u ËkËth- Ët�h �wM�h �ýtÞtu Au.

7. fhu÷tk f{tuo ¼tu�ððtk s �zu :

f{o fÞwO fu �u�wk V¤ [tUxâwk s Ë{S ÷tu. �Ae �{u V¤ ¼tu�ððt{tkÚte Axfe þftu s �rn. Axfðt �{u �ux÷t

WÄt{t fhtu �tu�ý V¤ ¼tu�ÔÞt rËðtÞ f{o þtk� ÚttÞ �rn. �{the �tA¤ �tA¤ V¤ ¼BÞt fhu, ¼tu�ðe�u s

Awxfthtu fhu. f�t[ �{u �wÂØþt¤e ntu y�u yt �wr�Þt�e ftuxo{tk Ëtht ðfe÷ htufe�u Axftu �ý W�÷e Ëw«e{ftuxo-

fw�h��e ftuxo �{�u Ít÷e �tzu, Atuzu �rn. íÞtk ftuE ðfe÷�e �÷e÷ fu rËVthþ �t [t÷u.

½ýtk ð»to �nu÷tk�e ðt� Au. y{�tðt�{tk yuf «¾h rðît� ËuþLþ ss n�t. ò�u �t�h �útñý y�u [wM�

ðu�tL�e. f{o�t ftÞ�t�t yXk� yÇÞtËe. Ët�h{�e ��e �tËu hnu�t n�t.

yuf Ëðthu �hturZÞu {¤Ëft{tk Úttuzt ykÄtht{tk ��e�t ðt½t{tk fw�h�e nts�u sðt �uXu÷t. íÞtk �s�ef{tkÚte yuf

{týË �tuz�tu n�tu. �u�e �eX{tk �tA¤Úte ytð�t {týËu ¾ksh�tu ½t fÞtuo yux÷u yt�¤�tu {týË Z¤e �zâtu y�u

�íft¤ {qíÞw �tBÞtu. yt á~Þ ssu �shtu�sh òuÞwk. ¾q�e ¼t�e �Þtu, �u�u �ý ËuþLË ssu �ht�h ytu¤¾e

÷eÄtu.

ËuþLþ ss ½uh ytÔÞt. �ý yt ��tð�e ftuE�u fþe ðt� fhe �rn. fthý fu yt ¾q��tu fuË Auðxu �tu �u{�e

ftuxo{tk s ytððt�tu n�tu. �Ae �tu÷eË ELfðtÞhe þY ÚtE. A {rn�t{tk Ëk�qýo RLfðtÞhe �qhe ÚtE. ¾q��tu fuË

�t¾÷ fÞtuo. ËuþLË ssu òuÞwk �tu ¾hu¾htu ¾q�e �u{ýu �u r�ðËu «íÞût òuÞtu n�tu �u�u ��÷u ftuE �eò s ¼¤�t

{týË�u �tu÷eËu �ntu{��th �hefu hsq fhu÷tu.

�Ae fuË [tÕÞtu, sz�uË÷tf �whtðt �zât y�u ��tðxe �ntu{��th ¾hu¾h ¾q�e Ëtr�� ÚtÞtu. ËuþLË ss

[tu¬Ë òý�t n�t fu yt ��tðxe �ntu{��th ¾hu¾h ¾q�e �Úte �ý �whtðt�t ftÞ�t {ws� LÞtÞtÄeþu

�whtðt�t ytÄthu ss{uLx yt�ðwk �zu, �u{tk LÞtÞtÄeþ�tu �tu�t�tu y�w¼ð ft{ ÷t�u �rn. yux÷u ��tðxe

�ntu{��th�u ËsTsz �whtðt�t ytÄthu ¾q�e Xhtðe�u VtkËe�e Ëò Vh{tððt�e ËuþLþ ss�u Vhs �zu �u{ n�wk.

�hk�w yt ËuþLË ss «¾h ðu�tL�e y�u Eïh�t f{o�t ftÞ�t�t �tft yÇÞtËe n�t. �u{�u ÷tøÞwk fu ¾htu ¾q�e

Axfe òÞ Au y�u r��tuo»t ��tðxe �ntu{��th {tÞtuo sþu. yux÷u ftuxo{tk ¾q��e Ëò�tu nwf{ Vh{tð�tk �nu÷tk

ËuþLË ssu �u÷t ��tðxe �ntu{��th�u �tu�t�e [uB�h{tk �tu÷tÔÞtu.

��tðxe �ntu{��th hze �zâtu y�u fÌtwk fu, nwk ��T� r��tuo»t Awk, {U ¾q� fÞwO �Úte y�u nwk ¾tuxtu {tÞtuo òô Awk.

fthý fu �tu÷eË�u Ët[tu ¾q�e szâtu �rn, �uÚte {�u �nu÷tk�t {tht ¾t��e ynuðt÷tu�t ytÄthu �tu÷eËu {�u

�fze�u {the rðÁØ Ëßsz �whtðtu Q¼tu fhe �eÄtu Au y�u ftuxo�e áÂüyu ftÞ�t {ws� nwk ¾q�e �whðth ÚtÞtu Awk.

ËuþLË ssu fÌtwk fu yt nfef� nwk �ht�h òýwk Awk. Ët[tu ¾q�e {U �shtu�sh òuÞtu Au. �u�u nwk ytu¤¾wk Awk, y�u �w

r��tuo»t Awk �u �ý nwk �ht�h òýwk Awk. �hk�w {tht ss{uLx{tk nwk yt ðt� ftÞ�uËh ÷tðe þf�tu �Úte. ftÞ�tu

Page 8: Karm No Siddhant Gujarati

�whtðt�t ytÄthu [t÷u Au. y�u �whtðtu Ëk�qýo he�u �the rðhwæÄ �zu÷tu ntuðtÚte nwk ��u ftÞ�uËh�tu ¾q�e Xhtðe�u

VtkËe�e Ëò fheþ. Eïhu ��tðu÷ f{o�t ftÞ�t{tk õÞtkf �V÷� �tu �Úte ÚtE�u �u�e ¾t�he fhðt nwk ��u

¾t��e{tk yuf Ëðt÷ �qAwk �u�tu �w {�u r�÷fw÷ Ët[tu sðt� yt�su. nðu {h�e ð¾�u sht �ý sqXwk �tu÷eþ �rn.

{thtu Ëðt÷ yu Au fu ¼q�ft¤{tk �U ftuE ð¾� ftuE�kw �ý ¾q� fhu÷wk ¾hwk ?

��tðxe �ntu{��thu �¤�¤t Ët�u Eïh {tÚtu ht¾e�u Ët[uËt[wk fne �eÄwk fu {U ¼q�ft¤{tk �u ¾q� fhu÷tk y�u �u�t

fuË [t÷u÷t. �hk�w �u ð¾�u {U nturþÞth ðfe÷tu htufu÷t y�u ¾q� �iËt �tu÷e˾t�t{tk ðuhu÷t �uÚte nwk �k�u fuËtu{tk

��T� r��tuo»t Aqxe �Þu÷tu, �hk�w yt fuË{tk nwk ¾hu¾h r��tuo»t ntuðt A�tk {tÞtuo òô Awk.

ËuþLË ss�u �uz �uËe �E fu Eïh�t f{o�t ftÞ�t{tk õÞtkÞ �V÷� �Úte. �nu÷tk �u ¾q� ð¾�u �ntu{��th�wk

�wÛÞ ���wk nþu. �uÚte �u�tk r¢Þ{tý f{tuo�u V¤ yt�ð{tk ðth ÷t�e y�u �u f{o Ëkr[�{tk s{t hÌtwk y�u nðu ßÞthu

�u�wk �wÛÞ �hðthe hÌtwk íÞthu �tA÷tk �u ¾q��t V¤MðY�u �u Ëkr[� f{o �tõÞtk y�u yt fuË{tk r��tuo»t ntuðt A�tk

y¬h- [¬h{tk Íz�tE �Þtu y�u Ëkr[� f{tuo �tfe�u «thçÄY�u �u�e Ët{u Q¼tk hÌttk fu yu�u VtkËe�u {tk[zu

÷xftðe �eÄtu.

f{o�t ftÞ�t{tk ðfe÷ ss�e nturþÞthe fu rËVthË [t÷u �rn, f�t[ �wÛÞ ���wk ntuÞ y�h r¢Þ{tý f{o �tf�tk

ðth ÷t�u �u �hr{Þt� s���e áÂüyu �w�t fhðtk A�tk Vtðe s�tu ÷t�u, �ý Ëkr[� f{tuo ÷t� ytðu �tfe�u

«thçÄ ÚtE�u Ët{tk ytðu s y�u V¤ yt�e�u s þtk� ÚttÞ.

{txu f{o fh�tk �nu÷tk nòh ð¾� rð[th fhðtu òuEyu. f{o ÚtE �Þt �Ae �u�t V¤{tkÚte Axfðt ¾tuxtk VtkVtk

{thðtk �rn. �hk�w ßÞth u�u f{o �tfe�u «thçÄ ÚtE�u Ët{wk ytðu íÞthu �u�u Ët{e At�eyu Ën»to Íe÷e ÷uðwk y�u

¼tu�ðe ÷uðwk. �rn �tu nË�u nË�u fhu÷tk �t� htu�u htu�u �ý ¼tu�ððtk �zþu s.

htò �heÂût� {nt¿tt�e, rðît� y�u ËkMfthe n�tu. �kh�w �u�tÚte yuf {nt� �t� ÚtE �Þwk. ¢tuÄ�t ytðuþ{tk yuf

r�h�htÄe Ér»t�t �¤t{tk yuýu {hu÷tu Ët� �nuhtðe �eÄtu. htò ½hu ytðe�u þtk� Út�tk s �u�u �u�t �w»f]íÞ�tu

ÏÞt÷ ytðe �Þtu y�u �u �tufthe QXâtu :

yntu {Þt �e[{�tÞoð�T f]�{T

r�ht�rË �úñrý �qZ�usrË

yhuhu ! {thtÚte ¼Þkfh �e[ f{o ÚtE �Þwk. yt r¢Þ{tý f{o�t V¤MðY�u �ûtf �t��t fhzðtÚte {hý �t{ðt�wk

�u�wk «thçÄ r�{toý ÚtÞwk. �hk�w yt V¤ ¼tu�ððt{tkÚte Axfðt �uýu ÷t�ð� ÷�tzðt�tu y�h �tu �tu�t�e Ë¥tt�tu

W�Þtu� fhðt�tu sht �ý «ÞtË � fÞtuo. �uýu ¼�ðt��u yuðe «tÚto�t � fhe fu nu ¼�ðt� ©ef]»ý ! {thtu �t�tu

yswo� y�u �{tu �Òtu {t{t- VtuE�t �efht ¼tE Út�t n�t. ð¤e �{tu �k�u Ët¤tu ��uðe Út�t n�t, �u rnËt�u

�uytu {tht ½ýt �Sf�t Ë�t Úttytu Atu. ð¤e {thtu �t�tu yswo� �{thtu �h{r«Þ ¼õ� n�tu y�u �u{�tu hÚt �ý

�{u ntkfu÷tu y�u ¾w� {the �ý �{tuyu �¼oðtË{tk hûtt fhu÷e, {txu yt� ËðoþÂõ�{t� ntuðtÚte yt��e

÷t�ð�Úte {�u {tht �w�t�e rþûtt � {¤u �uðwk fhtu. Sð�{tk yt {thtu �nu÷tu s �w�tu Au y�u ¼rð»Þ{tk VheÚte

ytðtu �w�tu nwk f�e �rn fhwk �u�wk Ëtu�k��t{wk fhwk Awk. {txu ytx÷tu ð¾� {�u s�tu fhtu �tu nwk yt� fnuþtu �ux÷tu

yZ¤f ¾[tuo fhe�u yt� ¾wþ Úttytu �ux÷tu Ä{to�tu fheþ. ¼�ðt� �tËu ÷t�ð�þtne fu ÷tk[hwï�¾tuhe f{o�t

Page 9: Karm No Siddhant Gujarati

ftÞ�t�t y{÷{tk �t [t÷u. �heÂût� {tuxtu htò n�tu y�u �u�t htsTÞ�e Ëw«e{ftuxo �ý �u�u Ëò Vh{tðe þfu

�u{ �ntu�e, A�tk �heÂût�u �tu�u �tu�t�e Ët{u �ntu{��t{wk �tuftÞwO y�u ˾� rþûtt�e {tk�ýe fhe. (�{tu

�Ëe��th ntu y�u �t��t�tyu ½h{tk ©e{�T ¼t�ð��wk �wM�f ðËtÔÞwk ntuÞ y�u Ats÷e{tk �zâwk �zâwk Äq¤ ¾t�wk

ntuÞ �tu �u �wM�f Ats÷eÚte W�the�u Äq¤ ¾k¾uhe �t¾e W½tze�u ðtk[òu fu �heÂût� ¾w� �tu�t�e Ët{u �ntu{��t�wk

Vh{tðe�u þe rþûtt�e {tk�ýe fhu Au.) {n�»t ÔÞtË �heÂût��t �tu÷u÷t þç�tu �e[u «{týu ÷¾u Au :

yntu {Þt �e[{�tÞoð�T f]�{T r�ht�rË �úñrý �qZ�usrË

yhuhu ! {U yuf r�h�htÄe �útñý ËtÚtu ½ýwk s �e[ yÄ{ f]íÞwk fÞwO, y�u {thtk fhu÷tk r¢Þ{tý f{tuo�tk �rhýt{u

{tht �t��t �tþ {txu �tfe�u {�u ˾� rþûtt Úttytu. suÚte fhe�u ¼rð»Þ{tk nwk y�h {thtu �t¾÷tu ÷E�u �eòu

ftuE htò, ytðtu �e[ ÄkÄtu fhu �rn.

Äúwðk ��tu {u f]��uðnu÷�t�T, �whíÞÞk ÔÞË�k �tr��e½to�T >��M�w ft{k íðãr�r»¢�t{Þu, ÞÚtt � fwÞto{T �q�huð{Øt >>yãið htßÞk �÷{]Øftuþk, «ftur���úñfw÷t�÷tu {u >

�n�w y¼ÿMÞ �w��o{uz¼q�, �t�eÞËe Äe : Âîs�uð�tuÇÞ : >>

y�u {�u rþûtt �hefu �útñý Ér»t�t ¢tuÄtÂø�{tk {thwk yt¾wk htßÞ, �¤, Ë{]ÂØ, ftuþ¼kzthtu ð�uhu �tíftr÷f

�¤e�u ¾t¾ ÚtE òytu fu suÚte fhe�u �útñýtu, �uðtu, �tÞtu ð�uhu «íÞu ytðe �wÂØ {�u �t ËqÍu.

�heÂût�u �tu�t�t r¢Þ{tý f{o�wk V¤ «thçÄ Ët{e At�eyu ¼tu�ðe ÷eÄwk y�u {tuût �tBÞtu. �uýu f{o�t V¤{tkÚte

Axfðt ÷t�ð�þtne�tu W�Þtu� �t fÞtuo, W�Þtu� fÞtuo ntu� �tu�ý f{o V¤ ytÃÞt rËðtÞ Atuz� �rn.

8. Äh{e�u ½uh Ätz, yÄ{eo�u ½uh rððtn :

f{o�tu yx÷ rËØtk� Au fu suðwk ðtðtu �uðwk ÷ýtu, suðwk fhtu �uðwk �t{tu, suðe fhýe �uðe �th W�hýe- �òu sË fhE

Ëtu �ËV÷ [t¾t� �hk�w yt�ýtk �Ätk�tu «íÞût y�w¼ð yuðtu Au, yu yt�ýu �shtu�sh yuðwk òuEyu Aeyu fu su

{týË LÞtÞ, �er� y�u Ä{oÚte [t÷u Au �u yt s��{tk �w:¾e Út�tu s �u¾tÞ Au. yÄ{o, y�er� fhu Au,

ft¤tk�òh- ÷tk[hwï� fhu Au �u�u ½uh �k�÷t, {tuxh ð�uhu Ëw¾Ë{]ÂØ ntuÞ Au. ytðwk òuEyu Aeyu íÞthu Eïh

W�hÚte yt�ýe ©æÄt z�e òÞ Au. y�u f{o�t ftÞ�t{tk ftkEf �h�z ntuÞ �uðwk ÷t�u Au, y�u �uÚte Ëw¾

{u¤ððt�e ytþt{tk, yt�ýu �ý y�er�- yÄ{oÚte �iËt «tó fhðt «uhtEyu Aeyu. yt yuf ¼Þkfh �uhË{s Au.

�wÛÞ�wk V¤ nk{uþt Ëw¾ s ntuÞ y�u �t��wk V¤ nk{uþt �w:¾ s ntuÞ Au. �u{ A�tk su {týË �t� fh�tu ntuðt A�tk

Ëw¾ ¼tu�ð�tu �u¾tÞ �tu �u Ëw¾ Ëkr[�{tk s{t �zâtk n�tk �u �tfe�u «thçÄY�u �u�u Ëw¾ yt��tk ntuÞ Au y�u

nt÷�tk �t�f{tuo�u íÞtk ËwÄe Vr÷� Útðt{tk rð÷k� fhðtu �zu Au. �hk�w ßÞthu �u�tk �qðuo�tk �wÛÞf{tuo�wk ��u÷wk «thçÄ

ð�htE sþu fu �wh� s �u�tk �t�f{tuo�wk �tfu÷wk V¤ (�w:¾) «thçÄY�u Ët{wk ytðe�u �u�w �w:¾ ¼tu�ðtðþu. ßÞtk

ËwÄe �qðuo fhu÷wk �wÛÞ ��u Au, íÞtk ËwÄe fux÷ef ð¾� nt÷{tk fht�tk �t�f{tuo nw{÷tu fh�tk �Úte.

f�eht �uht �wLÞft, s� �f ni ¼kzth,�� �f yð�wý {tV ni, fhtu �w�tn nòh.�hk�w, �wÛÞ �qðuo�wk ¾t�tk n{ýtk Ëqsu Au �tuVt�,�ý yu ¾[eo ¾qxu fu yt�¤ ðË{wk Au {u�t�.

Page 10: Karm No Siddhant Gujarati

Sðzt {t� {t� hu {t�, nSyu fu{ �t ytðu Ët�.

ßÞthu nt÷{tk LÞtÞ�er� [t÷�thtu {týË f�t[ �w:¾e Út�tu �u¾t�tu nþu. �hk�w �u�wk nt÷�wk �w:¾ �uýu �qðuo fhu÷tk

�t�f{tuo Ëkr[� f{tuo{tk s{t ÚtÞu÷tk �u �tfe�u «thçÄY�u Ët{u ytðe�u Q¼u÷tk Au �uÚte �u �w:¾e Au nt÷{tk

LÞtÞ�er�Úte fhu÷tk f{tuo ft¤u fhe�u �tfþu íÞthu �u Ëw¾�t MðY�{tk «thçÄY�u ytðe�u yu�u sYh {¤þu s. yux÷u

�uýu f{o�t ftÞ�t{tkÚte ©Øt z�tðe�u LÞtÞ�er� Atuze�u yÄ{o�wk yt[hý � s fhðwk.

�t{zt{tk y�ts ¼hðt�e {tuxe {tuxe ftuXeytu ntuÞ Au. �u{tk W�hÚte y�ts �t¾ðt{tk ytðu Au y�u ftuXe�e �e[u

yuf �tftuhwk ntuÞ Au �u{tkÚte òuE�wk y�ts ftZðt{t ytðu Au. �{the ftuXe{tk ½ô ¼hu÷t Au y�u {the ftuXe{tk ftu�ht

¼hu÷t Au. nðu nt÷{tk �{tu �{the ftuXe{tk W�hÚte ftu�ht �tk¾�t ntu �tu �ý ftuZe�t �e[u�t �tftuht{tkÚte ½ô s

�ef¤u y�u nwk nt÷{tk {the ftuXe{tk W�hÚte ½ô �t¾�tu ntuô �tu�ý ßÞtk ËwÄe {the ftuXe�t ftu�ht �qhu�qht ¾÷tË

�t ÚttÞ íÞtk ËwÄe �u ftuXe�t �e[u�t �tftuht{tkÚte ftu�ht s �ef¤u. �kh�w {thu yf¤tðt�e sYh �Úte. ßÞthu �{the

ftuXe{tk ½ô �qht ÚtE sþu yux÷u �Ae �{thu ftu�ht ¾tðt�tu ð¾� ytððt�tu s Au, �u [tu¬Ë Au. y�u {the

ftuXe�t �nu÷t Ëkr[� ÚtÞu÷ ftu�ht ¾÷tË ÚtE sþu. yux÷u {U nt÷{tk �tk¾u÷t ½ô ytððt�e þYyt� Útþu s.

�AeÚte �{u ßÞthu ftu�ht ¾t�t nþtu íÞthu nwk ½ô ¾t�tu ntuEþ. �hk�w �u {txu {thu Úttuze Äehs y�u Eïh W�h ©Øt

y�u f{o�t ftÞ�t{tk rðïtË ht¾ðtu òuEyu.

�uLf�tu {u�ush {thtu r�fx�tu Ë�tu ÚttÞ Au y�u �u�e ËtÚtu {thu ½ýtu s {eXtu Ëk�kÄ Au A�tk nwk {tºt �tk[ s

Yr�Þt�tu [uf �uLf{tk {tuf÷wk �tu �u Mðefth�tu �Úte. ßÞthu �{thu �u �uLf�t {u�ush ËtÚtu ˾� �w~{�tðx ntuðt

A�tk �ý �{thtu nòhtu Yr�Þt�tu [uf �ý �u Mðefthu Au, fthý fu {the �tËu �uLf�t yuftWLx{tk Ëkr[� �u÷uLË s

�Úte ßÞthu �{the {tuxe hf{ Ëkr[� �u÷uLË{tk s{t �zu÷e Au. �uÚte {thu �uLf�t {u�ush �h ¾tuxwk � ÷�tztÞ.

�hk�w {thu fuz �tkÄe�u {tht �wÛÞf{tuo Ëkr[�{tk s{t fhtððt Ë�� «Þí� fhðtu òuEyu.

9. f{o V¤ yt�e�u s þtk� ÚttÞ :

Äthtu fu yuf {týËu �t�f{o fÞwO. yu�t V¤MðY�u �u�wk yuf r�ðË ¼qÏÞt rx[tðt�wk «thçÄ r�{toý ÚtÞwk. yt «thçÄ

�u�u ftuE �ý Ëkòu�tu{tk Atuzu �rn. «thçÄ ¼tu�ÔÞt rËðtÞ r¢Þ{tý f{o þtk� ÚttÞ s �rn.

nðu òu �u Ë¥ð�wýe ntuÞ �tu �u yuft�þe�wk ðú� fhu, yt¾tu r�ðË �thtÞý�wk M{hý fhu, y�u W�ðtË fhu y�u �u

«{týu �u «thçÄ ¼tu�ðe ÷u. òu �u {týË hòu�wýe ntuÞ �tu yuf r�ðË �u�e �ihe Atufhtk �Ätk {tk�t �zu, �u{�u

�ðt¾t�u ÷E òÞ. �th ðtøÞt ËwÄe �tðt¾t�t{tk ¼htE �zu. �Ae ¼qÏÞtu �hMÞtu {tuztu {tuztu yturVË{tk �tufheyu

�tuze òÞ, htºtu {tuztu ½uh ytðu �tu �ihe Atufhtk ðÄthu �e{th �u¾u. �u{�e Ëuðt fh�tk fh�tk ¼qÏÞtu htºtu ËqE òÞ yu

�u yuf r�ðË ¼qÏÞu rx[tðt�wk «thçÄ ¼tu�ðe ÷u.

òu �u {týË �{tu�wýe Sð ntuÞ �tu �u ��tuhu s{ðt �uË�tk s hËtuE ¾ht� ÚtE Au �u{ fne�u Útt¤e �Atze�u �ihe

ËtÚtu ͽztu fhu, {thÍqz fhe�u ¼qÏÞtu- �hMÞtuu yturVËu �tufheyu òÞ, íÞtk �ý �Ätk ËtÚtu ͽzu. htºtu Vhe �tAtu ½uh

ytðe �ihe- Atufhtk�u {thÍqz fhe�u ¼qÏÞt ËqE hnuðt�wk fhu y�u �u yuf r�ðË ¼qÏÞt rx[tðt�wk «thçÄ ¼tu�ðe ÷u.

Ë¥ð�wýe Sð ðú� W�ðtË fhe�u yuf r�ðË ¼qÏÞt hnuðt�wk «thçÄ ¼tu�ðe ÷u y�u ËtÚtu ËtÚtu �wÛÞ «tó fhe ÷u,

su�tÚte �u�wk �ðwk r¢Þ{tý �kÄtÞ.

Page 11: Karm No Siddhant Gujarati

hòu�wýe Sð �ihe-Atufhtk�e Ëuðt-®[�t{tk yuf r�ðË ¼qÏÞtu hne «thçÄ ¼tu�ðe ÷u, �u � �tu �ðwk �wÛÞ �u�t fhu,

� �tu �ðwk �t� «tó fhu.

�{tu�wýe Sð f÷uþ, fkftË, ff¤tx îtht yuf r�ðË ¼qÏÞtu rx[tÞ y�u �u he�u «thçÄ ¼tu�ðe ÷u�tk Úttuzwk �ðwk �t�

�ý �u�t fhu suÚte fhe�u �u�w yuf �ðwk r¢Þ{tý f{o ��u, �u VheÚte �tfe�u «thçÄ ��e�u Ët{u ytðu.

r¢Þ{tý f{o �tfe�u V¤MðY�u «thçÄ ÚtE�u Ët{wk ytðu �u ¼tu�ððwk s �zu. �hk�w Ë¥ð�wýe Sð, hòu�wýe Sð

y�u �{tu�wýe Sð, ºtýuÞ�e «thçÄ ¼tu�ððt�e he� W�h sýtÔÞt «{týu y÷� y÷� ntuÞ Au.

Äthtu fu {U yuf �rðºt r¢Þ{tý f{o fÞwO. �u�t V¤ MðY�u �tfe�u �tk[Ëtu Yr�Þt {¤ðt�wk {thwk «thçÄ r�{toý ÚtÞwk.

yt «thçÄ nwk ßÞtk ËwÄe ¼tu�ðwk �®n íÞtk ËwÄe yt �tk[Ëtu Yr�Þt {the �tA¤ �tA¤ ¼BÞt s fhu. {�u �tk[Ëtu

Yr�Þt {¤u íÞthu su �u «thçÄ V¤ ¼tu�ðe�u þtk� ÚttÞ.

yuf r�ðË htºtu �th ðtøÞu yuf {týË {thu ½uh ytðe�u {tht Y{�e Ëtkf¤ ¾¾ztðe�u {�u WXtzu y�u {�u fnu fu

yt �tk[Ëtu Yr�Þt (÷tk[�t) ÷tu y�u {tht �t��e s{e�{tkÚte {tht ¼tE�tu n¬ zw�tze�u yu �Äe s{e� {tht

¾t�u �t¾÷ fhe �tu. òu nwk �{tu�wýe Sð ntuWk �tu yt �tk[Ëtu Yr�Þt ÷E �u�e �uhftÞ�uËh�e {t�ýe «{týu �u�u

÷t¼ fhe yt�wk. yu «{týu {thwk «thçÄ �tk[Ëtu ��e�u V¤ yt�e�u þtk� ÚtE �Þwk. �hk�w ËtÚtu ËtÚtu {uk yuf �ðwk

�t�f{o �u�t fÞwO, su f{o �tfe�u «thçÄY�u yuf r�ðË {tht Ët{u yð~Þ ytðþu s y�u {thu �u ¼tu�ððwk s �zþu.

nðu òu nwk �{tu�wýe Sð � ntuô �tu nwk �tk[Ëtu Yr�Þt ÷tk[�t ÷uðt�e M�ü �t �tzwk. �tu�ý yt �tk[Ëtu Yr�Þt ftuE

�ý «fthu y�u y�tÔÞt rËðtÞ {thwk r¢Þ{tý f{o «thçÄY�u {�u V¤ ytÃÞt rËðtÞ þtk� ÚttÞ s �®n. yt

�tk[Ëtu Yr�Þt {the �tA¤ �tA¤ ¼BÞt s fhu. yuf r�ðË �hsðt¤tu {týË {the �tËu ytðu y�u {thwk {ft� {U

3000 Yr�Þt{tk ðu[ðt�wk �ffe fÞwO Au �u�t Yr�Þt 3500 {�u yt�e�u Ëtu�tu fhu Au. yt he�u nwk hòu�wýe Sð

ntuô �tu {�u �tk[Ëtu Yr�Þt y�tðe�u {thwk r¢Þ{tý f{o «thçÄY�u {�u V¤ ¼tu�ðtðe�u þtk� ÚttÞ.

�hk�w òu nwk hòu�wýe Sð �t ntuô �tu nwk ð[�Úte �kÄtÞt «{týu 3000 Yr�ÞtÚte ðÄw hf{ ÷uðt�tu ELfth fhwk yu �u

«{týu �tk[Ëtu Yr�Þt ðÄtht�t ÷uðt�e �t �tzwk. �u ð¾�u {thwk «thçÄ �tAwk Xu÷tÞ �tu�ý yt �tk[Ëtu Yr�Þt {�u

«tó � ÚttÞ íÞtk ËwÄe {thwk r¢Þ{tý f{o {thtu At÷ Atuzu �rn.

nwk yuË.xe. �Ë�tu fkzõxh Awk. yuf �uËuLsh �u�e yuf ÷t¾ Yr�Þt�e Útu÷e {the �Ë{tk ¼q÷e �Þtu. �u Útu÷e ÷E�u

nwk �u�u ½uh yt�ðt �Þtu. �u�t ��÷t{tk ½ýt «u{ y�u yt�ún�qðof �uýu {�u �tk[Ëtu Yr�Þt E�t{ �hefu ytÃÞt

y�u Ë¥ð�wýe Sð ntuðtÚte yt�u÷t �iËt�tu {U Mðefth fÞtuo, y�u �u he�u {thwk �tk[Ëtu Yr�Þt {u¤ððt�kw «thçÄ

¼tu�ðe ÷eÄwk, ËtÚtu ËtÚtu {U Úttuzwk �wÛÞ �ý �u�t fhe ÷eÄwk. yt «{týu �{u �u he�u �tk[Ëtu Yr�Þt y�tÔÞt �Ae s

{thwk �nu÷t�wk r¢Þ{tý f{o «thçÄY�u V¤ yt�e�u þtk� ÚtÞwk. òu nwk �{tu�wýe Sð ntuô �tu ÷tk[ ÷E�u {thwk «thçÄ

¼tu�ðwk. òu nwk hòu�wýe Sð ntuô �tu Ëtu�t�tS fhe�u «thçÄ ¼tu�ðwk y�u òu nwk Ë¥ð�wýe ntuô �tu ftuE�e

ytk�hze Xthe�u «thçÄ ¼tu�ðwwk. W�h «{týu Ëíð�wýe, hòu�wýe, �{tu�wýe, Sð�e «thçÄ ¼tu�ððt�e he�

sw�e sw�e ntuÞ Au, �hk�w �u ºtýuÞ «fth�t Sðtu�u «thçÄ �tu ¼tu�ððwk s �zu, y�u �tu s f{o þtk� ÚttÞ

10. r¢Þ{tý f{o fhðt�e �Ør� :

Page 12: Karm No Siddhant Gujarati

Ë¥ð�wýe, hòu�wýe y�u �{tu�wýe ºtýu «fth�t Sðtu�e r¢Þ{tý f{o fhðt�e �Ør� �ý y÷� y÷� ntuÞ Au.

f{o�wk V¤ �tu ºtýuÞ «fth�t Sðtu�u [tu¬Ë {¤ðt�wk �hk�w -

• Ë¥ð�wýe Sð fnu Au- nwk f{o fheþ, V¤ {¤u Þt � {¤u,

• hòu�wýe Sð fnu Au- nwk fh{ fheþ �hk�w V¤ �rn Atuzwk,

• �{tu�wýe Sð fnu Au- V¤ �rn {¤u íÞtk ËwÄe f{o �rn fhwk.

yuf {týË�tu �efhtu ytu®[�tu htºtu �th ðtøÞu �e{th �ze �Þtu. �u {týË {Ähtºtu ztuõxh�u rðrÍxu �tu÷tððt

�Þtu. ztuõxh Ë¥ð�wýe n�tu. �uýu ¼h�½{tkÚte QXe�u òÛÞwk fu �u {týË�tu Atufhtu ˾� �e{th Au. �wh� s �ðt,

ELsuõþ�tu�e �u� ÷E�u rðrÍxu sðt �iÞth ÚtE �Þtuu. �u÷t {týËu ztuõxh�u rðrÍx Ve Ëk�kÄe �qAÞwk. �hk�w

Ë¥ð�wýe ztpõxhu fÌtwk fu rðrÍx Ve�e ðt� �Ae. �nu÷tk �{tht �efht�wk ��o {�u {xtzðt �tu. rðrÍx Ve �tu �u�u

{¤ðt�e s Au �hk�w

Ë¥ð�wýeSð fnu A u- nwk ��o {xtzeþ, rðrÍx Ve {¤u Þt �t {¤u.

yt ztpõxh hòu�wýe ntuÞ �tu yu{ fnu fu nwk ��o {xtzeþ �hk�w {the rðrÍx Ve �þ Yr�Þt yt�ðe �zþu.

yt ztuõxh �{tu�wýe ntuÞ �tu yu{ fnu fu �nu÷tk �þ Yr�Þt rðrÍx Ve�t Ähe �tu, �Ae nwk rðrÍxu ytðwk.

ºtýuÞ�u rðrÍx Ve �tu {¤þu s. �hk�w ºtýuÞ�e r¢Þ{tý f{o fhðt�e �Ør�{tk Vhf �zu. yux÷u �u÷tu {týË htS

ÚtE Ëíð�wýe ztuõxh�u �þ Yr�Þt yt�u. hòu�wýe ztpõxh ËtÚtu Ëtu�t�tS fhe�u �þ Yr�Þt yt�u y�u �{tu�wýe

ztpõxh�u Sð f[ðtðe�u �þ Yr�Þt yt�u.

Ë¥ð�wýe, hòu�wýe y�u �{tu�wýe {t÷ ¾he�ðt òytu, �u{tk �ý ytðwk s ��u. �{u ½e ¾he�ðt òytu �tu ½e�tu

(Ë¥ð�wýe ��tÚto�tu) ðu�the fnu fu ¼tE, ½e �ht�h [t¾e swytu, Ëqk½e swytu, �Ëk� �zu �tu ÷tu y�u ½e ÷E�u ½uh

�Þt �Ae Úttuzwk ðt�Þto �Ae �ý �Ëk� �t �zu �tu ðÄu÷wk ½e �tAwk yt�e sòu y�u �iËt ÷E sòu.

hòu�wýe [es ¾he�ðt òð- hurzÞtu, ¢tufhe, xâq�÷tEx, E÷uÂõxÙf�tu Ët{t� ð�uhu hòu�wýe ¼tir�f Ëw¾�tk

ËtÄ�tu ¾he�tu �tu ðu�the �u�t r�÷{tk At�e�u s yt�u fu {t÷ yuf ð¾� ÷E�u �wft��tk ��rÚtÞtk Q�he�u ½uh

�Þt �Ae {t÷{tk ftkE ¼tk�Vtuz y�h ¾ht� �ef¤þu �tu {t÷ �tAtu ÷uðt{tk ytðþu �rn y�u �iËt �ý �tAt

{¤þu �rn.

�{tu�wýe [es ÷uðt òytu �tu �u�t ðu�the �nu÷tk �iËt ÷eÄt rËðtÞ {t÷ ��tðu s �rn. rË�u{tðt¤tu yu{ fnu fu

rxrfx�theyuÚte htufzt �iËt yt�e�u rxrfxtu ÷tu. �Ae Ëe�u{t{tk �uXt �Ae �{tu�u �Ëk� �zu �tu swytu �rn �tu

[t÷�e �fztu. �iËt �tu �nu÷tk s �ztðe ÷u. ðiã, ðu~Þt y�u ðfe÷ �un÷t �iËt ntÚt{tk �t ytðu íÞtk ËwÄe �{the

ËtÚtu ðt� s �t fhu. �nu÷tk �iËt Ähe �tu �Ae s �{tht Ët{wk swyu.

11. «thçÄ{tk ntuÞ �ux÷wk s {¤u :

su r¢Þ{tý f{o sux÷tk fhtu y�u suðe he�u fhtu �ux÷wk s y�u �uðe he��wk «thçÄ r�{toý ÚttÞ y�u �ux÷wk s «thçÄ

V¤ {¤u, �uÚte sht �ý ytuAwk fu ðÄw {¤u �rn. sL{ ÷u�e ð¾�u sux÷wk Ëkr[� f{o �tfe�u V¤ yt�ðt «thçÄ �LÞwk

Page 13: Karm No Siddhant Gujarati

ntuÞ �ux÷wk s «thçÄ f{o ¼tu�ððt�u y�wY� �un {¤u y�u {t�t-r��t, Mºte- �wºttr�f �ý �ux÷wk s «thçÄ

¼tu�ððt�u y�wY� «tó ÚttÞ. �{tht «thçÄ «{týu�tu s {t�t-r��t�e fq¾u �{thtu sL{ ÚttÞ y�u �{tht

«thçÄ�u y�wY� s Ë�ðztu �{�u �u {t�t-r��t ½h{tk «tó ÚttÞ. fÞtk {t�t-r��t�u íÞtk sL{ ÷uðtu Au �u�e

�Ëk��e yt�ýu �tu�u fhðt�e ntu�e �Úte. yt�ýu �tu r�h÷t þuX�u íÞtk s sL{ ÷uðt�wk �Ëk� fheyu fu ßÞtk sL{

÷u�tk�e ËtÚtu s �å[eË �k�÷t y�u �tk[-�å[eË {tuxhtu�t {tr÷f ÚtE sEyu. �hk�w yuðtk {t�t-r��t fu Mºte-

�wºttr�f�e �Ëk��e yt�ýu fhðt�e ntu�e �Úte. yt �Ätk Éýt�w�kÄtu �u {tht «thçÄðþt�T s yt Sð�ft¤

�hr{Þt� �{�u ytðe {¤u.

�hý hu Ëk�kÄu ytðe {¤u, Ëw� rð¥t �tht �u �un.�

y�u �{tht Éýt�w�kÄ �qht ÚttÞ fu �wh� s Aqxt ÚtE òÞ. �{thwk fhu÷wk r¢Þ{tý f{o �tfe�u �{tht «thçÄY�u

Ët{wk ytðu y�u �u �qhu�qhwk Sð�ft¤ �hr{Þt� ¼tu�ðe ÷tu, �Ae s �un Aqxu,

ÞM{t�T [ Þu� [ ÞÚtt [ Þ�t [ Þ�T [ >Þtð�T [ Þºt [ þw¼tþw¼{tí{f{o >>�M{t�T [ �u� [ �Útt [ ��t [ �å[ >�tð�T [ �ºt [ rðãt�]ðþt�T W�ir� >>

su{tkÚte, su�tÚte, suðe he�u, ßÞthu sux÷t ð¾� {txu ßÞtk þw¼, yþw¼ r¢Þ{tý f{o fhu÷tk ntuÞ, �u{tkÚte s y�u

�u�tÚte s, y�u �uðe s he�u y�u íÞthu s �ux÷t ð¾� {txu s y�u íÞtk s «thçÄ ��e�u �{�u ytðe {¤u.

{wÏÞ «Ät� �u{�t �xtðt¤t W�h yíÞk� ¾wþ ÚtE òÞ, �tu�ý �u�e f÷uõxh�e ¾whþe{tk r�{ýqf � s fhe þfu

�wütuzr� htò Þr� ËuðfÇÞtu ¼tøÞt�T �h{T �ið ��tr� rfkr[�T >yn��þk ð»tor� ðtrhðtn : �Úttr� �rºtºtÞ: �÷tþ : >>

htò �u�t �tufh W�h �{u �ux÷tu Ëk�wü ÚtE òÞ �tu�ý �u�u ¼tøÞÚte òh �ý ðÄthu ftkE s yt�e þfu �rn y�u

�htýu fhe�u yt�ðt òÞ �tu �u �u÷t�t ntÚt{tk Axfe òÞ. [tuðeËu f÷tf y�u ºtýËtu�u �tkËXuÞ r�ðË ðhËt�

ðhËu �tu�ý �÷tþ�t Atuz�u {tºt ºtý s �tk�ztk Vqxu, [tuÚtwk �t Vqxu !

ðËk�É�w ytðu íÞthu s��{tk �{t{ ð]ûttu�u �ðtk �t� ytðu �hk�w fuhzt�t Ítz�u �ðtk �t� �t ytðu, �u{tk

ðËk�É�w�tu �tu»t �Úte. ËqÞo�thtÞý Q�u íÞthu yt¾e �wr�Þt{tk �Ät�u �u¾tÞ, �hk�w ½wðz�u �t �u¾tÞ, �u{tk

ËqÞo�thtÞý�tu �tu»t �Úte. [tu{tËt{tk ðhËt� �he� y�u �ðk�h �{t{�t ½h W�h Ëh¾e he�u s ðhËu Au. �hk�w

[tf �ûte {tuZwk Vtze�u �uËe hnu �tu�ý �u�t {tU{tk xe�wk �ý �týe �t �zu �u{tk ðhËt��tu �tu»t �Úte.

�ºtk �ið Þ�t fhehrðx�u �tu»ttu ðËk�MÞ rf{T >�tu÷qftuÃÞð÷tuf�u Þr� �eðt ËqÞoMÞ ®f �q»tý{T >>Ätht �ið ��ÂL� [t�f{w¾u {u½MÞ ®f �q»tý{T >

Þ�T �qðo rðrÄ�t ÷÷tx r÷r¾�{T ��T {t�s�wk f: ût{t : >>

Page 14: Karm No Siddhant Gujarati

«thçÄ{tk su r�{toý ÚtÞwk ntuÞ �u�u ftuE ¼qkËe þfu �rn. {týË�t sL{ �Ae Aêe�t r�ðËu rðÄt�t �u�t Aêe�t

÷u¾ ÷¾ðt ytðu Au �uðe yt�ýt{tk {tLÞ�t Au. yt ðt� f�t[ Ët[e ntuÞ �tu�ý {týËu su r¢Þ{tý f{o fÞto

ntuÞ �u�u �u �tfe�u suðwk y�u sux÷wk «thçÄ �u�wk r�{toý Út�wk ntuÞ �u�tÚte sht �ý ytuAwk y�h ðÄ�wk rðÄt�t �u�t

÷u¾{tk ÷¾e þfu s �rn. �{tht «thçÄ{tk sux÷t �iËt �u�t fhðt�t r�{toý ÚtÞt ntuÞ �u�tÚte yuf �ý �tE �{�u

ðÄthu fu ytuAe �t {¤u. ytztyð¤t �tuxt¤t fhe�u ðÄthu �iËt «tó fhðt «Þí� fhtu �tu W�hÚte �ðt ¾tuxt Q¼t

fhu÷ r¢Þ{tý f{o{tk VËtE �ztu. yuf ËkMf]� frð ÔÞk� ¼t»tt{tk ÷¾u Au fu

{t Ätð {t Ätð rð�ið Ätð�{T ËtÄ�{ÂM� ÷ûBÞt: >>[u�T Ätð�k fthý{ÂM� ÷ûBÞt : ït Ätð{t�tuzr� ÷¼u� ÷û{e{T >>

�iËt {txu ¾tuxe �tËk�tË � fhtu. fthý fu ¾tuxe �tËk�tË fhðtÚte �iËt ytð�t �Úte. òu ¾tuxe �tËk�tË fhðtÚte

�iËt ytð�t ntuÞ �tu fq�hwk yt¾tu r�ðË �t{{tk yuf Vr¤Þt{tkÚte �eò Vr¤Þt{tk �tËk�tË fhu Au, y�u sht �ý

sk�e�u �uË�kw �Úte. A�tk nsw ËwÄe yufuÞ fq�hwk �iËt�th ÚtÞwk �Úte. fnuðt�tu ¼tðtÚto yu fu �{tht �tu�t�t s fhu÷t

r¢Þ{tý f{o «{týu s �{thwk «thçÄ sL{�tk�e ËtÚtu s r�{toý ÚtE [qõÞwk Au y�u {txu s �uÚte rðþu»t �{u ftuxe

W�tÞ fhtu �tu �ý �{�u {¤ðt�wk �Úte s.

12. �tu �Ae {týËu �whw»ttÚto � fhðtu ?

f{o�t ftÞ�t{tk �whw»ttÚto�tu yÚto �ht�h Ë{ßÞt ð�h fux÷tf [wM� «thçÄðt�eytu yu{ s {t�u Au fu {týËu ftkE

�ý �whw»ttÚto fhðt�e sYh �Úte. «thçÄ{tk su nþu �u {¤þu. �heûtt{tk �tË Útðt�wk «thçÄ nþu �tu �tË ÚtEþwk.

�rn �tu �{u �ux÷e {nu�� fheþwk �tu�ý �t�tË Útðt�wk «thçÄ{tk nþu �tu �t�tË s Útðtþu, {txu ðtk[ðt�e �f÷eV

�tnf ÷uðe �rn, yuðe �uhË{s ËtÚtu fux÷tf «thçÄðt�e rðãtÚteoytu ¼�ðt� W�h Atuze �u Au. yuf rðãtÚteo

�tftu «thçÄðt�e ËkMf]��tu yÇÞtË fhu �ý ËkMf]� �tu÷�tk ytðzu �rn yux÷u ¼tk�e�qxe ËkMf]� ¼t»tt{tk fnuðt

÷tøÞtu fu -

¼ý�ÔÞk Ëtu �e {h�ÔÞk y�u �rn ¼ý�ÔÞk Ëtu �e {h�ÔÞk >�tu �Ae ftÞfw {tÚttfqx fh�ÔÞ{T >>

ytðt �tkzt «thçÄðt�eytu �whw»ttÚto�tu yÚto Ë{ßÞt s �Úte. «thçÄ{tk ntuÞ �tu s {¤u �u ðt� r�÷fw÷ Ët[e Au.

�hk�w «thçÄ õÞtk ÷ztððwk y�u �whw»ttÚto õÞtk fhðtu �u�tu rððuf {týËu �ht�h Ë{S ÷uðtu òuEyu. �tufhe {¤ðe yu

«thçÄ Au,�ý �tufhe �ufeÚte xftðe ht¾ðe �u{tk �whw»ttÚto Au. �k�÷tu {¤ðtu �u «thçÄ Au, �ý Ët[ðe òýðtu �u

�whw»ttÚto Au. �iËt {¤ðt �u «thçÄ Au, �ý �u�tu fuðe he�u Ë�TW�Þtu� fhðtu �u �whw»ttÚto Au. �efht {¤ðt �u «thçÄ

Au �hk�w �efhtytu�u Ëthe fu¤ðýe yt�ðe yu �whw»ttÚto Au. «thçÄ{tk ntuÞ �uðe s �tufhe {¤u, �ux÷t �iËt {¤u y�u

�uðtk s Mºte- �wºttr�f {¤u, �hk�w su ftkE {¤u �u�tu ËtÄ� �hefu rððuf�wÂØÚte W�Þtu� fhðtu �u{tk ¾htu �whw»ttÚto

Ë{tÞu÷tu Au. �tË Útðwk yu «thçÄ Au, �ý �tu�t�t ytí{t�u Ëk�tu»t ÚttÞ �uðtu �whw»ttÚto �tu {týËu fhðtu s �zu. �iËt

ytuAt ð¥tt {¤u �u «thçÄ Au. �hk�w �u �ufeÚte f{tðt �u �wÁ»ttÚto Au. ðÄw �iËt {¤u �tu s Ëw¾e ÚtðtÞ �uðwk �Úte.

yÄ{oÚte «tó fhu÷ yÚto y�Úto ��e òÞ Au. �t�Úte �u�t fhu÷t �iËtÚte Ä�tZâ ÚtÞu÷t þurXÞtytu ½ýt s �w:¾e Au.

Atufhtk Wľtur�Þtk �tfu Au y�u Mºte �VTVx {¤u Au.

�iËt ntuÞ �tu �iËt ntuðt�e �rhÂMÚtr��tu ÷t¼ ÷E�u {týËu {tuût{t�o W�h sðwk. �iËt � ntuÞ �tu �iËt � ntuðt�e

�rhÂMÚtr��tu ÷t¼ ÷E�u {tuût{t�o W�h sðwk. �í�e ntuÞ �tu �í�e ntuðt�e �rhÂMÚtr��tu ÷t¼ ÷E�u {tuût{t�o

Page 15: Karm No Siddhant Gujarati

W�h sðwk y�u rðÄwh ÚtEyu �tu rðÄwh ntuðt�e �rhÂMÚtr��tu ÷t¼ ÷E�u {tuût{t�o W�h sðwk, «thçÄðþt�T su �un,

Mºte, �wºt, Ä� ytr� su ftkE «tó ÚttÞ y�h �t ÚttÞ, �u �rhÂMÚtr��tu ÷t¼ ÷E�u {tuût{t�o W�h sðt�tu �whw»ttÚto

fhðt�tu Au.

yf]íðt �hËk�t�{T, y�íðt ¾÷�{ú�t{T >yf÷uþrÞíðt [ ytí{t�{T, Þ�T MðÕ�{r� ��T�nw >

ftuE�e �ý ytk�hze ff¤tÔÞt ð�h, �e[ {týËtu�e �tZe{tk ntÚt ½tÕÞt ð�h y�u �tu�t�t ytí{t�u f÷uþ

fhtÔÞt rËðtÞ, su fkE Úttuzwk½ýwk «thçÄðþt�T {¤u �u �nw ÚtE �Þwk, yuðt Ëk�tu»t ËtÚtu Ë�� �whw»ttÚto fh�t s hnuðwk

�zu.

13. «thçÄ õÞtk ÷ztððwk, �whw»ttÚto õÞtk fhðtu ?

{týË�u Sð�ft¤ �hr{Þt� y�uf ðM�w «tó fhðt�e RåAt ÚttÞ Au. Ä�, Mºte, �wºt, �k�÷tu, {tuxh, fe��,

�t�, æÞt�, {tuût, Ä{o ð�uhu ½ýe ðM�wytu {u¤ððt�e �u�e ½ýe EåAtytu y�u ft{�tytu ntuÞ Au. þtMºttuyu yt

�{t{ RåAtytu�t {wÏÞ [th rð¼t� �tzu÷t Au :

(1) Ä{o (2) yÚto (3) ft{ y�u (4) {tuût

W�Þwoõ� [thuÞ ��tÚto {týËu «tó fhðt òuEyu. Ä{oÚte yÚto «tó fhðtu. yÄ{oÚte «tó fhu÷tu yÚto y�Úto ��e

òÞ Au. Ä{o y�u yÚtoÚte «tó ÚtÞu÷ ft{�tÚte �]ó ÚtE�u Sð�wk yt¾he æÞuÞ {tuût «tó fhðt�wk ntuðwk òuEyu. yt

[th ��tÚto �ife (1) y�u (4) Ä{o y�u {tuût {txu Ë�� �whw»ttÚto fhðtu òuEyu. �u�u f�tr� «thçÄ W�h AtuztÞ s

�rn. ßÞthu (2) y�u (3) yÚto y�u ft{ «tó fhðt�wk {týËu «thçÄ W�h Atuze �uðwk òuEyu. �u�u {txu �whw»ttÚto

fhðt�e sYh �Úte. �hk�w yt�ýu �uÚte �Äe s r�þt{tk Vheyu Aeyu. yÚto y�u ft{ «thçÄ W�h Atuze �uðt�u

��÷u {týË �u�u {txu Ë�� ht�- r�ðË �whw»ttÚto fhu Au. y�u yt¾hu «thçÄ yt�¤ Ze÷tu �ze òÞ Au. ßÞthu Ä{o

y�u {tuût su�u {txu {týËu nk{uþtk Ë�� ò�ú� hne�u �wY»ttÚto fhðtu òuEyu, �u�u �v� «thçÄ W�h Atuze �u Au,

y�u �uÚte fhe�u �u �k�u �tswyu �tuÚttk ¾tÞ Au. {nt¼th�{tk {n�»t ÔÞtËu fÌtwk Au fu -

Qæðo�tnw : «ðûÞtr{ � [ fÂù�T ©]ýtur� {u

��u ntÚt �[t fhe�u nwk yt¾t s���u [u�ðe hÌttu Awk. �hk�w ftuE {thwk Ëtk¼¤�wk �Úte. yÚto y�u ft{�tu nwk þºtwk

�Úte. yÚto y�u ft{�e W�tË�t ¼÷u fhtu. �ý �u Ä{o�e ytý{tk hne�u y�u {tuût�e «tÂó {txu� ytx÷wk yuf

Ë�t�� ËíÞ {t�ðe�u fnuðt {txu Rr�ntË�tu áütk� �hefu W�Þtu� fhe�u {n�»t ÔÞtËu yt¾wk {nt¼th� håÞwk Au.

�Ëe��th ntu �tu ðtk[e sòu.

14. «thçÄ y�u �whw»ttÚto yuf�eò�tk rðhtuÄe �Úte, �ý �qhf Au :

ytsu su r¢Þ{tý f{o (�whw»ttÚto) fheyu Aeyu �u Ëkr[�{tk s{t Útþu y�u �u s ft¤u fhe�u �tfe�u «thçÄ ��u Au.

y�u �u «thçÄ ¼tu�ððt�u y�wY� þheh «tó ÚttÞ Au. yux÷u ¾he he�u �tu �whw»ttÚto s ft¤u fhe�u «thçÄ ��u Au.

y�u �uÚte «thçÄ y�u �whw»ttÚto rðhtuÄe ntuE þfu s �rn. �÷fu «thçÄ y�u �whw»ttÚto �Òtu yuf s Au. �u �k�u�tk

ftÞoûtuºttu sw�tk sw�tk ntuðtÚte �u yuf�eòk�e yÚtzt{ý{tk �ý ytð�tk �Úte «thçÄ [t÷w þheh�u ¼tu� «�t� fhu Au,

Page 16: Karm No Siddhant Gujarati

ßÞthu �whw»ttÚto ¼rð»Þ�e Ë]Âü�u �iÞth fhu Au suÚte fhe�u ft¤tL�hu �u s �whw»ttÚto «thçÄ ��e�u ¼rð»Þ{tk þheh�u

«�t� fhu Au. yux÷u s yk�úuS{tk fnuð� Au fu/CP KU VJG #TEJKVGEV QH JKU QYP HQTVWPG�

{týË �tu�t�wk «thçÄ �tu�t�e ò�u s �tu�t�t nt÷�t �whw»ttÚtoÚte ½ze þfu Au. «thçÄ rËðtÞ�tu �whww»ttÚto �tk�¤tu

Au, y�u �whw»ttÚto ð�h�wk «thçÄ ytkĤwk Au. yuf ytkĤt y�u yuf ÷k�zt r{ºt�e ðt� suðwk Au. ytkĤt�u hM�tu

�u¾t�tu �Úte y�u ÷k�ztu hM�t W�h [t÷e þf�tu �Úte. �uÚte �k�u hM�t W�h «ðtË fhe þf�t �Úte. �hk�w �k�u

r{ºttuyu rððuf�wÂØ ðt�he. ÷k�ztu ytkĤt�t ¾¼t W�h �uËe �Þtu y�u ytkĤtu [t÷ðt ÷tøÞtu y�u ÷k�ztu hM�tu

��tððt ÷tøÞtu. y�u �k�u hM�t�e Þtºtt ËV¤�t�qðof �qhe fhe. Sð�Þtºtt �ý ËV¤�t�qðof �qhe fhðt {txu

�whw»ttÚto y�u «thçÄ yuf{uf�t �qhf ��u Au. �{tht �tu�t�t «thçÄÚte �{tu Ëw¾ y�u �w:¾ ¼tu�ðtu Atu. �eòu ftuE

�ý {týË �{�u Ëw¾e y�h �w:¾e fhe þf�tu �Úte. �u �tu Võ� r�r{¥t {tºt s ntuÞAu.

Ëw¾MÞ �w:¾MÞ � ftuzr� �t�t �htu ��t�er� fw�wÂØhu»tt >ynk fhtu{er� ð]Úttr¼{t� : Mðf{oËqºtt�T �úrÚt�turn ÷tuf : >>

15. f{o fhðt{tk Mð�kºt- V¤ ¼tu�ððt{tk �h�kºt :

�e�t�wk yuf {ntðtõÞ Au fu

f{oÛÞu ðtrÄfthM�u {t V÷u»tw f�t[� >

f{o fhðt{tk �thtu yrÄfth Au, �hk�w V¤ ¼tu�ððt{tk �thtu yrÄfth �Úte. �wk f{o fh �ý V¤�e ytþt ht¾eþ

�rn. yt {ntðtõÞ�tu yÚto fhðt{tk Úttuze �uhË{sq�e Útðt�tu Ëk¼ð Au. ¼�ðt� yuðwk �t fnu fu �wk f{o fh, �hk�w

V¤�e ytþt ht¾eþ �rn. �wk yt¾tu {rn�tu �tufhe fh, �hk�w �nu÷e �the¾u ��th {tk�eþ �rn y�u ÷Eþ �rn.

huÕðu Mxuþ�Úte {sqh �tËu �tux÷wk �[ftðe�u nwk �u�u �e�t�tu W��uþ fhwk fu ¼tE, �wk �e�t ðtk[. f{o fhðt{tk �thtu

yrÄfth Au. �hk�w {sqhe�e �tð÷e {tk�ðt�tu �thtu yrÄfth �Úte. �tu �tu �u÷tu {sqh {�u yuðtu sðt� yt�u fu {thu

�e�t�wk ¿tt� òuE�wk �Úte, �ý {sqhe�e �tð÷e s òuEyu, �e�t �{u yuf÷t ðtk[òu. {�u {the {sqhe�t [th

yt�t yt�e �tu. f{o fhu yux÷u V¤ �tu {¤u s, V¤ ytÃÞt rËðtÞ f{o þtk� ÚttÞ �rn.

�tu W�Þwoõ� {ntðtõÞ�tu yÚto M�ü Au. f{o fhðt{tk �thtu yrÄfth Au. V¤{tk �rn. yux÷u fu f{o fhðt{tk �wk

Mð�kºt Au, �hk�w V¤ ¼tu�ððt{tk �wk �h�kºt Au. f{o fhðwk, �t fhðwk, fuðwk fhðwk, fu �t fhðwk, þwØ �wÂØ�tu W�Þtu�

fhe�u �u{tk «ð]¥t Útðt{tk �wk Mð�kºt Awk, �hk�w �u�wk V¤ ¼tu�ððt{tk �h�kºt Awk. yux÷u fu �thu V¤ �t ¼tu�ððwk ntuÞ

�tu�ý �htýu ¼tu�ððwk s �zþu. �u{tk yt�tft�e Axf�the [t÷þu �rn.

nwk �{thu íÞtk {nu{t� �hefu s{ðt ytÔÞtu, �{u {thu {txu �qÄ�tf, �qhe, �u þtf, ¼rsÞtk, ðt÷, fXtu¤, VhËtý,

yÚttýtk, �t�z ð�uhu y�uf ðt��eytu ��tðe�u {�u �ehËe. �u{tk þwk ¾tðwk, þwk �t ¾tðwk, þwk ðÄthu ¾tðwk, �u{tk nwk

Mð�kºt Awk. nwk su ðt��e ðÄthu ¾tô �u ðt��e �{u {�u ðÄthu �u ðÄthu «u{Úte �ehMÞt fhtu. {the �r�Þ��u fE

ðt��e y�wfq¤ Au �u�wk ¼t� {thu ht¾ðt�wk Au, �{thu �rn. nwk �Þto ðt÷ ¾tEþ �tu {�u Ítzt ÚtE sþu, yu�wk ¼t�

{thu ht¾ðt�wk Au, �{thu �rn. �{u �tu htS ÚtE�u {�u ðt÷ s �ehMÞt fhtu. ¾q� ðt÷ ¾tðt{tk nwk Mð�kºt Awk- �hk�w

�AeÚte f¤~Þt ¼hðt{tk y�u òsY �hV yt¾tu r�ðË �tuzt�tuz fhðt{tk nwk �h�kºt Awk. �u{ fhðtÚte nwk Axfe þfwk

�®n. y�u �u{tk �{the y�h �tu ftuE Ëtht ztuõxh�e �ý ÷t�ð� [t÷u �rn.

16. V¤ ¼tu�ððt �un Äthý fhðtu s �zu :

Page 17: Karm No Siddhant Gujarati

þw¼ f{o�wk V¤ Ëw¾ ¼tu�ððt �un Äthý fhðtu �zu y�u �t�f{o�wk V¤ �w:¾ ¼tu�ððt �ý �un Äthý fhðtu s �zu.

V¤ ¼tu�ððt {txu�wk ËtÄ� �un Au. �un Äthý fhu �tu s V¤ ¼tu�ðe þftÞ. yux÷u þw¼ y�h yþw¼ f{o�tk V¤

¼tu�ððt �un Äthý fhðtu s �zu y�u yux÷u s sL{ {hý�t [¬h{tk ytððwk s �zu.

ßÞtk ËwÄe sL{ {hý�t [¬h hnu íÞtk ËwÄe {tuût {éÞtu �ýtÞ �rn. �un s Äthý �t fhðtu �zu �uðe �rhÂMÚtr��wk

�t{ {tuût y�u ßÞtk ËwÄe þw¼ y�h yþw¼ f{tuo�t Z�÷t Ëkr[� f{o{tk s{t ÚtÞu÷t Au, y�u �u �qhu�qht ¼tu�ðe

�t ÷uðtÞ íÞtk ËwÄe yt Ëk[th[¢ [tÕÞt s fhu. �un Äthý fhðtu �zu yu s ¾hw �kÄ� Au. þw¼ f{o�t V¤Mð�u Ëw¾

¼tu�ððt �un Äthý fhðtu �zu �u Ëtu�t�e �uze y�u yþw¼ f{o�t V¤MðY�u �w:¾ ¼tu�ððt �un Äthý fhðtu �zu �u

÷tu¾kz�e �uze Au. �hk�w �k�u he�u þw¼ y�u yþww¼ �k�u «fth�tk f{tuo�tk V¤ ¼tu�ððtk {txu Sð�u �un Äthý

fhðt�e Vhs �zu Au. y�u �u he�u �k�u þw¼ y�h yþw¼ f{o, yux÷u fu f{o {tºt Sð�u �kÄ�f�to Au. �u s Sð�u

�kÄ� sL{-{hý�e �uze �nuhtðe �u Au. �Ae �u �uze Ëtu�t�e ntuÞ fu ÷tu¾kz�e ntuÞ, �hk�w yt¾hu �kÄ� �tu hnu s.

Ëw�tºtu �t� fhtu �tu �u�tÞ V¤MðY�u Ëw¾ ¼tu�ððt �un Äthý fhðtu �zu.

Ëw�tºt�t�t�T [ ¼ðu�T Ä�tZâtu, Ä�«¼tðu� fhtur� �wÛÞ{T >�wÛÞ «¼tðt�T Ëwh÷tuf ðtËe, �w�Äo�tZâ : �w�huð ¼tu�e >>

y�u fw�tºtu �t� fhtu �tu �u�tk V¤MðY�u �w:¾ ¼tu�ððt �un Äthý fhðtu �zu.

fw�tºt �t�t�T [ ¼ðu�T �rhÿtu, �trhÿ�tu»tuý fhtur� �t�{T�t� «t¼tðt�T�hfk «Þtr�, �w��orhÿtu �w�huð �t�e

y�u �k�u «fthu yð¤e y�÷ Ëð¤e ½kxe Ëk[th[¢�e VÞto s fhu Au, y�u �u{tk Sð{tºt r�÷tÞt s fhu Au. {tuût

{¤�tu �Úte, fthý fu �ðtk �ðtk r¢Þ{tý f{o �u Ë�� fh�tu s hnu Au. �u{tkÚte su �tíftr÷f V¤ yt��tk �Úte,

�uðtk f{tuo Ëkr[� f{tuo{tk s{t Út�tk òÞ Au, su�t y�uf rn{t÷Þ ¼htÞ �ux÷t s�h�M� Z�÷t ÚtÞu÷t Au y�u

«thçÄ ���tk òÞ, �ux÷tk s V¤ «thçÄ ¼tu�ððt�u y�wY� þheh Sð Äthý fh�tu hnu y�u �u Sð�ft¤

�hr{Þt� �tAt �eò y�uf sL{tu ÷uðt �zu �ux÷tk �ðtk r¢Þ{tý f{tuo Q¼tk fh�tu òÞ. yt he�u Ëk[th[¢�wk

rð»t[¢ y�tr�ft¤Úte [t÷�wk ytðu Au y�u �u y�k�ft¤ ËwÄe [t÷�wk hnuðt�wk. {n�»t ��ksr÷ fnu Au fu -

Ër� {q÷u �Âî�tf: òr�: ytÞw: ¼tu�t :

ßÞtk ËwÄe f{oY�e {q¤ Au, íÞtk ËwÄe þhehY�e ð]ût Q�ðt�wk y�u �u{tk òr�, ytÞw»Þ y�u ¼tu�Y�e V¤

÷t�ðt�tk.

½ýtk {týËtu yu{ Ë{su Au fu f�t[ ºtý {ý �t�f{o heþwk, �tu íÞth �Ae �u�e Ët{u �tk[ {ý �wÛÞf{o fhe

�t¾eþwk yu÷u �tk[ {ý �wÛÞ{tkÚte ºtý {ý �t� �t� fh�tk {tºt �u {ý �wÛÞ s ¼tu�ððt�wk hnuþu y�u ºtý {ý

�t� ¼tu�ððwk �rn �zu. yt �rý� ¾tuxwk Au. f{o�t ftÞ�t{tk �t��tfe �Úte. �u{tk Ëhðt¤tu fhðt�tu ntuÞ Au. �u{

ºtý {ý �t�f{o fhtu �u �tk[ {ý �wÛÞf{tuo fhtu �tu �{thu ytX {ý f{o�tk V¤ ¼tu�ððtk s �zu. �tk[ {ý

�t�f{o�t V¤MðY�u ºtý {ý �w:¾ ¼tu�ððtk �ý �un Äthý fhðtu �zu. yu{ Ëhðt¤tu fhe�u ytX {ý �t�-

�wÛÞ�tk V¤MðY�u ytX {ý Ëw¾-�w:¾ ¼tu�ððtk �un Äthý fhðtu �zu.

Page 18: Karm No Siddhant Gujarati

17. �tu �Ae {tuût õÞthu ?

{t�ð {tºt {tuût�tu yrÄfthe Au, y�u {t�ðþheh {tuût «tó fhðt {txu s {éÞwk Au. {t�ðþheh Äthý fhe�u {tuût

«tó �t fhe ÷u �tu �Ae [tuÞtoËe ÷t¾ Þtur�{tk VheÚte ¼xfðt�e �þt ytðu. {�w»Þ {tºt �un�t �kÄ�{tkÚte Aqxe�u

�h�úñ�tu s ykþ ntuE �u{tk s ÷e� Útðt�u- {tuût «tó fhðt�u {txu �u yt¾hu ËòoÞtu Au. �hk�w ßÞtk ËwÄe �u

�qhu�qhtk «thçÄ ¼tu�ðe �t ÷u y�u �tA¤�tk y�tr�ft¤�tk y�uf sL{-sL{tk�h�tk Ëkr[� f{o�t s{t ÚtÞu÷t

yËkÏÞ rn{t÷Þtu ¼htÞ �ux÷t f{o�t Z�÷t�u yt Sð�ft¤ �hr{Þt� ËtV �t fhu, ¼M{ �t fhu, íÞtk ËwÄe �u�u

ðthkðth y�k�ft¤ ËwÄe y�uf sL{tu- y�uf �un Äthý fhðt s �zu, íÞtk ËwÄe �u�u {tuût {¤u s �rn. �u�u {tuût

{u¤ððt�e �eðú EåAt ÚttÞ y�u �u�u {tuût {u¤ððtu s ntuÞ �tu �u�u �{t{ Ëkr[� f{o�tu æðkË fhðtu �zu. �{t{

Ëkr[� f{tuo�u ¿tt�tÂø�Úte ¼M{ fhðtk �zu y�u [t÷w Sð��tk «thçÄf{tuo�u �qhu�qhtk ¼tu�ðe ÷uðtk �zþu. yt

Sð�ft¤ �hr{Þt� íÞthÚte s �uýu �ðtk r¢Þ{tý f{o yuðe he�u fhðtk òuEyu fu su fh�tk�e ËtÚtu �h� s V¤

yt�e�u þtk� ÚtE òÞ y�u �uÚte fhe�u �u{t�wk yuf �ý r¢Þ{tý f{o (Ëkr[� f{o{tk s{t ÚttÞ �rn, suÚte

¼rð»Þ{tk �u Ëkr[� f{o) �tfe�u V¤ yt�ðt «thçÄY�u Ët{u ytðe�u ¾zwk ÚttÞ �rn y�u �u ¼tu�ÔÞt �Ae ftuE �un

Äthý fhðtu �zu �rn. �hk�w {w~fu÷e yu Au fu Sð [t÷w Sð�ft¤ �hr{Þt� ¼tu�ððt �tºt Út�tk «thçÄf{tuo

¼tu�ð�tk ¼tu�ð�tk yux÷tk �ðtk yËkÏÞ r¢Þ{tý f{tuo fhu Au. �u ¼tu�ððtk �eò yËkÏÞ sL{tu Äthý fhðt �zu,

yux÷u yt rð»t[¢�tu yk� s ytð�tu �Úte, yux÷u �nu÷tk �tu yt Sð�ft¤ �hr{Þt� nðu �Ae �u su su r¢Þ{tý

f{tuo fhu �u yuðe fwþ¤�t�qðof fhu fu f{tuo f�tr� Ëkr[�{tk s{t ÚttÞ s �rn, y�u �uÚte �u ¼rð»Þ{tk �ðt �un�t

�kÄ�{tk �t¾u �rn. �Ë, ytðe fwþ¤�t�qðof f{o fhðwk. �u�wk s �t{ Þtu�. yux÷u �e�t{tk ¼�ðt�u Þtu��e

ÔÞtÏÞt fhe fu �Þtu�: f{oËw ftiþ÷{T�

r¢Þ{tý f{o W�h sýtÔÞt «{týu fwþ¤�t�qðof fhu �u�wk s �t{ Þtu�,

18. �hk�w ftuE f{o s �t fheyu �tu... :

ftuE �÷e÷ fhu fu nwk Sð�ft¤ �hr{Þt� ftuE f{o s �t fhwk �tu �Ae f{o Ëkr[� f{o{tk s{t Útðt�tu Ëðt÷ s hnu

�rn y�u �u�u �tfe�u «thçÄY�u ¼tu�ððt�tu �ý «§ hnu �rn. �uÚte �u ¼tu�ððt �un Äthý fhðtu �zu �rn.

yux÷u yt�tuyt� {tuût ÚttÞ y�u �unÚte {wõ� ÚtðtÞ. yt �÷e÷ �ht�h �Úte. {týË f{o fÞto rËðtÞ �tu hne þfu

s �rn.

¼�ðt� �e�t{tk M�ü fnu Au fu -

� rn fÂù�T ûtý{r� ò�w r�cíÞf{of]�T > (�e. 3/5)

þhehÞtºttzr� [ �u � «rËØÞu�T yf{oý : >> (�e. 3/8)

ftuE �ý {týË yuf ûtý �ý f{o fÞto rËðtÞ hne þf�tu �Úte, �u f{o �t fhu �tu �u�e þhehÞtºtt yxfe �zu.

�tnðwk, Ätuðwk, ¾tðwk, �eðwk, QXðwk, �uËðwk, �tu÷ðwk, ËqE sðwk, �½ðwk, òuðwk, ïtËtuåATðtË ÷uðt, Sð�r�ðton {txu

�tufhe ÄkÄtu fhðtu, þhehMðtMÚÞ {txu fËh� ð�uhu y�uf ftÞtuo fhðtk s �zu Au, yux÷u f{o �tu sL{Úte {hý ËwÄe

fhðtk s �zu Au. �hk�w r¢Þ{tý f{o fhðt{tk yuýu yuðe he�u fwþ¤�t�qðof f{tuo fhðtk òuEyu fu suÚte �u f{tuo

�tíftr÷f V¤ yt�e�u þtk� ÚtE òÞ y�u �u Ëkr[� f{tuo{tk s{t Útðt �t{u �rn. �tu s �u f{tuo�u ÷tk�u �t¤u

¼rð»Þ{tk «thçÄY�u ¼tu�ððt �eswk þheh Äthý �t fhðwk �zu. {txu s {týËu yuðtk r¢Þ{tý f{tuo fhðtk òuEyu fu

suÚte �u Ëkr[�{tk s{t ÚttÞ �rn.

Page 19: Karm No Siddhant Gujarati

19. fÞtk r¢Þ{tý f{tuo Ëkr[�{tk s{t Út�tk �Úte ?

�e[u sýtðu÷ f{tuo Ëkr[�{tk s{t Út�tk �Úte :

(1) y�wÄ �þt{tk fhu÷tk f{tuo.(2) y¼t� yðMÚtt{tk fhu÷tk f{tuo.(3) {�w»Þu�h Þtur�{tk fhu÷tk f{tuo.(4) f�to�ýt�t yr¼{t� rËðtÞ fhu÷tk f{tuo.(5) Ë{Âü�t fÕÞtý {txu fhu÷tk f{tuo.(6) r�»ft{ f{tuo.

20. y�wÄ y�u y¼t� �þt{tk fhu÷tk f{o :

�tÕÞtðMÚtt{tk fhu÷tk f{tuo y�u y¼t� yðMÚtt{tk, �tkz�ý{tk, �tY �eÄu÷e y�h fuVe yðMÚtt{tk fhu÷tk f{o{tk

ht�îu»t�e «uhýt ntu�e �Úte �uÚte ht�îu»tÚte «uhtÞt rËðtÞ�tk f{tuo Ëkr[� f{o{tk s{t Út�tk �Úte. ftuE �t�wk �t¤f

yrø�{tk ntÚt �tk¾u �tu �u �tÍu y�u f{o �tíftr÷f V¤ yt�u. �hk�w �u s f{o �tAwk VheÚte Ëkr[�{tk s{t ÚtE�u

�eS ð¾� V¤ yt�ðt Q¼wk hnu �rn.

ºtý ðhË�tu �t�tu �t¤f h{� fhðt ¾tx÷t{tk fq��tu ntuÞ y�u �u s ¾tx÷{tk Ëq�u÷t yuf ºtý {tË�t �t¤f�t

�¤t W�h �� ytðe s�tk �u ºtý {tË�wk �t¤f {he òÞ, �tu �u�t {txu �u÷t ºtý ðhË�t �t¤f W�h RÂLzÞ�

r��÷ ftuz�e f÷{ 302 {ws� ¾q��tu fuË [t÷u �rn, fthý fu �u f{o{tk ht�îu»t ntu�tu �Úte. �u «fthu �u f{o

Ëkr[�{tk �ý s{t Út�wk �Úte. Ë�eh ô{h�t �t¤fu ðu[tý �M�tðus suðwk ftkE fÞwO ntuÞ �tu �u ftuxo {tLÞ ht¾�e

�Úte.

Ë�eh ô{h�t �t¤f�u {��t��tu �ý yrÄfth �Úte. �uðe s he�u fuVe yðMÚtt{tk, y¼t� yðMÚtt{tk,

�tkz�ý{tk �ý �Xthe �t¤tu �tu÷u y�h �¾uztu fhu, �tu �u�e rðhwØ E. �e. ftuz�e f÷{ 323, 504 {ws�

ftuxo{tk fuË [t÷u �rn. �nw �nw �tu ÷tuftu ¼u�tk ÚtE�u �u�u �ht�h xe�u, Íqze ftZu y�u �u he�u �u�u �u�tk f{o�wk

�tíftr÷f V¤ {¤u y�h �tu �u�e �Þt ¾tE�u s�tu fhu. �hk�w ytðt {týË�tk f{o{tk ht�îu»t � ntuðtÚte Ëkr[�

f{o{tk s{t Út�tk �Úte.

21. {�w»Þu�h Þtur�{tk fhu÷tk f{o :

{�w»ÞÞtur� rËðtÞ�e �eS Þtur�ytu{tk fhu÷tk f{o Ëkr[� f{o{tk s{t Út�tk �Úte, fthý fu {�w»ÞÞtur� rËðtÞ�e

�eS �{t{ Þtur�ytu ¼tu� Þtur�ytu �ýtÞ Au. ytðe {�w»Þu�h Þtur�{tk {tºt �qðoËkr[� f{tuo «thçÄY�u ytðe�u

�u ¼tu�ðe�u �un�tu Awxfthtu ÚttÞ Au. �u{tk ftuE �ðtk r¢Þ{tý f{tuo Ëkr[� Út�tk �Úte.

½tuztk, �Äuztk, fq�htk, r�÷tztk, �þw�ûte Þtur�ytu{tk Sð{tºt fw�h�e ytðu� «{týu ð�uo Au. �uÚte �u Þtur�ytu{tk

Võ� «thçÄf{o ¼tu�ðe�us hne òÞ Au. �u{tk fhu÷t r¢Þ{tý f{o �tíftr÷f V¤ yt�u Au. �Ae �u Ëkr[�{tk s{t

Út�wk �Úte. �Äuzwk ftuE�u ÷t� {thu �tu �u �tíftr÷f �u zVýtk ¾tÞ �Ae, �u f{o Ëkr[�{tk s{t Útðt�wk hnu �rn. fq�hwk

ftuE {týË�u fhzu �uÚte �u {týË�u nzfðt ÷t�u y�u {he òÞ yÚtðt Ët� ftuE�u fhzu y�u �uÚte �u�wk {]íÞw ÚttÞ,

�tu fq�ht y�h Ët� W�h RÂLzÞ� r��÷ ftuz�e f÷{ 302 {ws� ¾q��tu fuË ftuE ftuxo{tk [t÷u �rn. RÂLzÞ�

Page 20: Karm No Siddhant Gujarati

r��÷ ftuz Võ� {�w»ÞÞtur��t Sðtu�u {txu s ÷¾tÞu÷tu Au. {�w»Þu�h Þtur�{tk Sðtu�u RÂLzÞ� �e� ftuz ÷t�w

Út�tu �Úte. (�qAe òuòu ftuE Ëtht ðfe÷�u). ¼UË, �tÞ ftuE ¾u�h{tk ¼u÷tý fhu y�u �tf�u �wfËt� fhu �tu ÷tuftu

�u�u �tíftr÷f Úttuztk zVýtk {thu, Íqze ftZu y�h zç�t{tk �qhu y�u �u he�u �u�tk f{o�wk �tíftr÷f V¤ ¼tu�ðu, �Ae

�u Ëkr[� f{o{tk s{t Útðt�wk hnu s �rn. ¼UË, �tÞ ¼u÷tý fhu �tu �u�tu �kz %CVVNG 6TGURCUU #EV «{týu

�u�t {tr÷f�u s ÚttÞ. ¼UË-�tÞ W�h yt ftÞ�t {ws� ftuE fuË [t÷u s �rn. yt «{týu �{t{ {�w»Þu�h

Þtur��t Sðtu �þw, �ûte, fezt, {kftuzt, {tA÷tk, s÷[h, �¼[h �t�t «fth�t Sðtu ¼tu�Þtur��t �ýtÞ Au.

�u{tk �ðtk r¢Þ{tý f{o Ëkr[�{tk s{t Út�tk �Úte. yhu �uðÞtur� �ý ¼tu�Þtur� �ýtÞ Au. �uðtu �u{�t �wÛÞ�t

«¼tðu {tºt Ëw¾-¼tu�tu ¼tu�ðu Au. �u{�tk r¢Þ{tý �ý Ëkr[�{tk s{t Út�tk �Úte. su Sðtu ��q��t�t:� �r�Äqo�

fÕ{»tt :� -su�tk �{t{ �t�tu �ü ÚtÞtk Au, y�u rË÷f{tk {tºt �wÛÞ f{tuo s hÌttk Au, �u Sðtu �uðÞtur�-

¼tu�Þtur�{tk Mð�o{tk sE�u r�ÔÞ ¼tu�tu ¼tu�ðu Au y�u �wÛÞ�tu ûtÞ Út�tk {]íÞw÷tuf{tk �tAt Vhu Au. íÞtk �uytu�t

�ðtk r¢Þ{tý f{tuo Ëkr[�{tk s{t Út�tk �Úte, suÚte �e�t fnu Au :

�u �wÛÞ{tËtã ËwhuLÿ÷tuf{T y§rL� r�ÔÞt�T r�rð �uð¼tu�t�T >

�u �k ¼wfíðt Mð�o÷tufk rðþt÷{T ûteýu �wÛÞu {]íÞo÷tufk rðþÂL� >> (�e. 9/ 21)

yt «fthu {�w»Þu�h Þtur�{tk fhu÷tk f{tuo Ëkr[� f{tuo{tk s{t Út�tk �Úte.

22. f�to�ýt�t yr¼{t� rËðtÞ fhu÷tk f{tuo :

ytðtk f{o yf{o ��e òÞ Au. y�u �u f{tuo Ëkr[�{tk s{t Út�tk �Úte. �uÚte �u�wk V¤ ¼tu�ððt VheÚte �un Äthý

fhðtu �z�tu �Úte y�u �uÚte �un�t �kÄ�{tk sL{-{hý�t [¬h{tk �zðwk �z�wk �Úte. ftuE ËuþLË ss ¾q��t �w�t

��÷ �ntu{��th�u VtkËe�e Ëò fhu �tu �u ËuþLË ss yuf Sð�e níÞt ��÷ �w�u�th Xh�t �Úte. fthýfu

ËuþLË ss VtkËe�e Ëò fh�tu ntuðt A�tk �u�t{tk f�to�ýt�wk yr¼{t� ntu�wk �Úte. �u {tºt ftÞ�t�e {Þto�t{tk

hne�u s LÞtÞ�wk �t÷� fhu Au. yuðe s he�u su {týË {tºt �tu�t�e þw¼ Vhòu�wk �t÷� fh�tu ntuÞ �u s���t

ftuE�ý {týË y�h y�uf {týË�u �{u �ux÷wk �wfËt� fh�tu sýtÞ A�tk �u f�to�ýt�t yr¼{t� rËðtÞ fh�tu

ntuðtÚte �u�u �u f{o �kÄ�Y� Út�wk �Úte. yux÷u ¼�ðt�u �e�t{tk yswo��u ®n{��qðof fÌtwk Au fu Ä{oÞwØ{tk �w y�uf

Ëknth fheþ �tu�ý �thwk f{o ��u �kÄ� �rn fhu. fthý fu �wk �thwk f{o f�to�ýt�t yr¼{t� rËðtÞ {tºt Vhs

�hefu s fhu Au. ¼�ðt� fnu Au :

níðtzr� E{t�T ÷tuft�T �nÂL� � r��æÞ�u

yt �¥ð�tu òýfth y�u �nwk s fhwk Awk� yu «fth�t yr¼{t�hrn� Sð Ä{o�e {Þto�t{tk hne�u LÞtÞ-�er�Úte su

fkE f{o �tu�t�e VhsY�u fhu Au �u �{t{ f{tuo fh�tu ntuðt A�tk �u�tÚte ÷u�t�tu �Úte. �e�t{tk ¼�ðt� fnu Au fu :

�ið ®fr[�T fhtu{er�, Þwõ�tu {LÞu� �¥ðrð�T >

�~Þ� ©]Ûð�T M�]þ�T S½ú�, y§�T �åA� Mð¡ ïË�T >>

«÷��T rðË]s� �]ný�T, WÂL{þ�, r�r{»t�T yr� >

RÂLÿÞtrý RrLÿÞtÚtuo»tw, ð�oL� Rr� ÄthÞ�T >> (�e�t 5/ 8-9)

Page 21: Karm No Siddhant Gujarati

su Sðtu yr¼{t�ðþ ÚtE�u, �þfx�tu ¼th ßÞ{ ït� �týu�- nwk s �Äwk fhwk Awk. yuðtu r{ÚÞt «÷t� fhu Au, y�u

f�to�ýt�t yr¼{t�Úte f{o fhu Au, �u f{o�tk V¤ �u�u ft¤u fhe�u y�uf �un Äthý fhtðu Au, y�u ¼tu�ðtðu Au.

ytðt yr¼{t�e Sðtu r{ÚÞt �fðtË fhu Au, �u ¼�ðt� �e�t{tk fne ��tðu Au :

E�{ã {Þt ÷çÄk E{k «tÃMÞu {�tuhÚt{T >R�{ÂM� R�{r� {u ¼rð»Þr� �w�Äo �{T >>yËti {Þt n�: þºtw: nr�»Þu [t�ht�r� >Rïhtuzn{T yn{T ¼tu�e rËØtuznk �÷ðt�T Ëw¾e >>ytZâtuzr¼s�ðt�ÂM{ ftuzLÞtuzÂM� Ëáþtu {Þt >ÞûÞu �tMÞtr{ {tur�»Þ, Rr� y¿tt� rð{turn�t : >>y�ufr[¥t rð¼útL�t : {tunò÷Ë{tð]�t : >«Ëõ�t : ft{¼tu�u»tw ��ÂL� �hfuzþw[ti >> (�e. 16/13-16)

y¿tt�Úte {turn� ÚtÞu÷t r[¥tðt¤t, {tunò¤{tk VËtÞu÷t y�u ft{¼tu�tu{tk ytËõ� yuðt �t{h Sðtu W�h

«{týu r{ÚÞtr¼{t� fhe�u s f{tuo fhu Au �u Ëkr[�{tk s{t ÚttÞ Au. y�u �u y�uf sL{tu�tk [¬h{tk Sð�u VËtðu

Au.

23. Ë{Âü�t fÕÞtý {txu fhu÷tk f{tuo :

fux÷tkf f{tuo �wr�Þt�e áÂüyu �t�f{tuo �ýt�tk ntuðt A�tk �u s���tk, Ë{Âü�t fÕÞtý {txu�tk ntuÞ �tu �u

�t�f{tuo ntuðt A�tk Ëkr[� f{o{tk s{t Út�tk �Úte.

sqXwk �tu÷ðwk �u �t� �ýtÞ Au y�h �tu sqXwk �tu÷ðt�e ftuE�u Vhs �tzðe y�h «uhýt fhðe �u �ý yux÷wk s �t�

�ýtÞ Au, A�tk ¾w� ¼�ðt� ©ef]»ýu ÞwrÄÂch suðt Ä{ohtò�u sqXwk �tu÷ðt�e «uhýt fhe y�u ��htu ðt fwkshtu ðt�

yu{ fne�u Ä{ohtò ÞwrÄÂch ÞwØ{tk yïíÚtt{t nýtÞtu Au yu{ sqXwk �tuÕÞt. yu{tk ©ef]»ý�u ftuE yk�� MðtÚto

�ntu�tu. �tkzðtu S�u �tu �u{tkÚte �u{�u fkE ¼t� fu fr{þ� {¤ðt�wk �ntu�wk �hk�w ÞwrÄÂch òu ytx÷wk sqXwk �t �tu÷u

�tuuu ÿtuýt[tÞo {htÞ �u{ �ntu�t y�u Ë{Âü�t fÕÞtý {txu yt��tÞe �wü Sðtu�t Ëknth {txu ¾u÷tÞu÷t Ä{oÞwØ{tk

�tkzðtu S�e þfu yu{ �ntu�t. ÞwrÄÂch�u Úttuzwk sqXwk �tu÷ðtÚte �wfËt� ÚtÞwk. �u{�t ËíÞðt�e�ýt{tk Úttuze Ítk¾�

÷t�e. �hk�w yuf ÔÞÂõ��u �wfËt� Útðt s�tk òu Ë{Âü�wk fÕÞtý Út�wk ntuÞ �tu �u {txu sqXwk �tu÷ðt�e «uhýt fh�th

©ef]»ý �u �t�f{o�t «ýu�t #DGVVQT� ntuðt A�tk �u{�u �u f{o�wk V¤ ¼tu�ððwk �zâwk �Úte y�u �u ftÞo Ëkr[�{tk

s{t ÚtE�u �u{�t �w�soL{�wk fthý ��e þõÞwk �rn. ©ef]»ýu �u{�t Sð�ft¤ �hr{Þt� [tuheytu fhe Au.

�{t¾ý[tuh� �u �t{u «rËØ Au. r�ÔÞ{rý �u{ýu [tuhu÷tu y�u sqXwk �ý y�ufðth �tu÷u÷t. �hk�w �u{�tk �{t{

f{tuo Ë{Âü�t fÕÞtý {txu y�u s���t WØth {txu fhu÷tk n�tk. yux÷u �tu ¼�ðt�u �e�t{tk fÌtwk Au fu

sL{f{o [ {u r�ÔÞ{T

{thtu sL{ y�u {thtk f{o r�ÔÞ Au. {thu {tht yk�� MðtÚto {txu fkE «tó fhðt�wk hnu�wk �Úte, fthý fu nwk MðÞk

�qýoft{ Awk.

� {u �tÚttoÂM� f�oÔÞ. rºt»tw ÷tufu»tw ®f[� >

Page 22: Karm No Siddhant Gujarati

�t�tðtó{ðtóÔÞk ð�o yuð [ f{orý >>Þr� rn ynk � ð�uoÞk ò�w f{oÛÞ�rLÿ� : >{{ ðí{to�wð�oL�u {�w»Þt : �tÚto Ëðoþ :>>(�e.3/22,23) (�e.3/22,23)

©e f]»ý fnu Au : {thtu sL{ r�ÔÞ Au y�u f{o �ý r�ÔÞ Au. yu�tk ºtý fthý Au: yuf �tu nwk �eò {týËtu�e {tVf

{t�t�t �¼o{tk �ð {tË {¤{qºt{tk �Ätu ÷xfe�u �Ae sL{ ÷u�tu �Úte, �hk�w nwk MðÞk «�x Úttô Awk. �eswk, {tht

�qðosL{�tk Ëkr[� f{tuo ¼tu�ððt {txu nwk �un Äthý fh�tu �Úte, fthý fu {the �tA¤ {thtk ftuE Ëkr[� f{tuo �zâtk

�Úte. y�u ºteswk, {tht Sð�ft¤{tk su su f{tuo {U fÞto Au �u ÷e÷t{tºt Au y�u Ë{Âü�t fÕÞtý {txu fhu÷tk Au. �u

{U ftuE yk�� ht�îu»tÚte «uhtE�u {tht yk�� MðtÚto {txu f�to�ýt�t yr¼{t�Úte fhu÷ �Úte, y�u �uÚte �u f{o

Ëkr[�{tk s{t Út�tk �Úte y�u �u {tht �eò sL{�t nu�wfthý ���tk �Úte. nwk {the EåAt {ws� ßÞtk, ßÞthu,

suðt �un�e sYh �zu �uðtu �un Äthý fhwk Awk.

�r�s RåAt r��{� ��w:� yu{ �w÷Ëe�tËS ðýo� fhu Au.

s���t {nt�whw»ttu ht{f]»ý �h{nkË, Mðt{e ht{�eÚto, rððuft�k�, {ntí{t �tkÄe, rsËË ¢tEMx, {nk{�

�Þ�k�h ð�uhuyu �u{�t Sð�ft¤ �hBÞt� {tºt Ë{Âü�t fÕÞtý {txu f{tuo fhu÷tk Au �uÚte �u {wõ� Sðtu �ýtÞ

Au.

24. r�»ft{ f{tuo :

ft{�thrn� fhu÷ f{o Ëkr[� f{o{tk s{t Út�tk �Úte. ¾hu¾h �tu �huf {týË su f{o fhu Au �u ftuE ft{�tÚte,

EåAtÚte ytþtÚte s «uhtE�u fhu Au y�u �u{tk �u�tu �tu»t �Úte. {týË V¤�e ytþt, EåAt, ft{�t ht¾u fu �t ht¾u

�tu�ý f{oV¤ ytÃÞt rËðtÞ �tu Atuzu s �rn �uðtu f{o�tu yx÷ rËØtk� Au �u yt�ýu W�h òuE �Þt Aeyu. �hk�w

fux÷tf {týËtu f{o fhu �u A�tk �u{�u �u{�t f{o�wk V¤ òuE�wk �Úte. yt ðt� rðr[ºt �Úte, �hk�w Ët[e Au. {týË

�t� fhu Au, �hk�w �u�wk V¤ �u�u òuE�wk �Úte. {týË [tuhe fhu �ý �u�u �tu÷eËÚte �fztðwk �Úte. �u�u ÷tk[ ÷uðe Au

�ý ÷tk[ ÷u�tk �u�u �fztðwk �Úte y�u �u�wk V¤, Ëò �u�u òuE�e �Úte. yux÷u yu�tu yÚto yuðtu �Úte fu �u r�»ft{

f{o fhu Au. {týË�u �t�f{o fhðt�e RåAt ÚttÞ Au, �hk�w �u�u V¤ ¼tu�ððt�e sht �ý EåAt Út�e �Úte. �u�u �tu

{tºt �wÛÞf{o�wk s V¤ òuEyu Au. �hk�w �wÛÞf{o �u�u fhðwk �Úte.

�wÛÞMÞ V÷r{åAÂL� �wÛÞk �uåArL� {t�ðt :� �t�V÷r{åAÂL� �t�k fwðoÂL� Þí�� : >

�t�f{o fh�th�u �u�t V¤�e ft{�t �Úte. {txu �u {týË �t�f{o r�»ft{ ¼tðu fhu Au �uðwk �Úte. r�»ft{ f{o

yux÷u þt�rðrn� f{o. Ä{o�e {Þto�t{tk hne�u yk�� ht�îu»tÚte «uhtÞt rËðtÞ, f�to�ýt�t yr¼{t� ð�h,

Ë{Âü�t fÕÞtý {txu �tu�t�tu yk�� f÷wr»t� MðtÚto Atuze�u fhu÷wk f{o �u r�»ft{ f{o Au. ¼�ðt� �e�t{tk yt¿tt

fhu Au fu -

{t f{o ¼¤ nu�w¼qo :- V¤ {¤u �tu s f{o fhwk yu ¼tð�tÚte �rn �hk�w �tu�t�e Vhs�t yk�Y�u �tu�t�tu

ytí{t htS ÚttÞ �u {txu ¼�ð�T «eíÞÚtuo {týË f{o fhu �u s r�»ft{ f{o. {týË ËðthÚte QXu íÞthÚte Ëw¾�e

¾tus{tk �ef¤e�u �w:¾ {u¤ððt {txu f{o fh�tu s �Úte A�tk �w:¾ ytðe ytðe�u ¾tu¤t{tk �zu Au yux÷u Ëw¾ y�h

�tu �w:¾ «thçÄðþt�T {t�tu fu �t {t�tu �tu�ý ytðe�u {¤ðt�tk s. ¼õ� �hrËkn {nu�t fnu Au fu -

Page 23: Karm No Siddhant Gujarati

�Ëw¾ �w:¾ {�{tk � ytýeyu, ½x ËtÚtu hu ½rzÞtk,xtéÞtk �u ftuE�tk �ð x¤u, h½w�tÚt�tk srzÞtk.�

�hk�w r�»ft{ ¼tðu ¼�ð�T «eíÞÚtuo fhu÷tk f{o Ëkr[�{tk s{t Út�tk �Úte y�u �u Sð�u sL{{hý�t [¬h{tk

�t¾�tk �Úte.

ËqÞo�thtÞý Q�u Au fu �h� s ykÄfth�tu �tþ ÚttÞ Au. �hk�w yt�ýu ËqÞo�thtÞý�u fneyu fu y{u �{thtu W�fth

{t�eyu Aeyu fu �{tuyu ytðe�u �tZ ykÄfth�tu �tþ fÞtuo. �tu ËqÞo�thtÞý yu{ s sðt� yt�u fu {U ykÄfth òuÞtu

s �Úte. {U ykÄfth�tu �tþ fÞtuo s �Úte. �hk�w {tht yÂM�íð {tºtÚte s ykÄfth yu�e {u¤u �tËe �Þtu Au y�u òu

{tht ËtÂÒtæÞ{tk ykÄfth Q¼tu hnu, xfe hnu, �tu {thwk yÂM�íð �t hnu. ËqÞo�thtÞý �tu {tºt Ë{Âü�t fÕÞtý

{txu s���u «ftþ y�u Sð� yt�ðt {txu fhtuztu {tE÷�e {wËtVhe fhu Au. �u�u {txu fkE �ý ��th {tk��t

�Úte. r�Þ� Ë{ÞÚte yuf �¤ �ý {tuzt ÃzÞtk �Úte. ��th, �uLþ�, �úußÞwExe fþt�e �u{�u ft{�t �Úte. {tºt

Ë{Âü�t fÕÞtý {txu f�to�ý�t yr¼{t� rËðtÞ �u f{o fhu Au. yt r�»ft{ f{o fnuðtÞ.

yuf {t�t �tu�t�t �t�t �t¤f�e {tðs� fhu Au. yt �t¤f�u 104 rz�úe �tð ytÔÞtu ntuÞ y�u �u�e {t [th

ht��t Wò�ht fhu, �u�u �{u fntu fu ��u yuf nòh Yr�Þt yt�wk, �wk yt �t¤f�u Äðhtðeþ �rn y�u {tðs�

fheþ �rn. ð¤e yt �t¤f {tuxwk Útþu íÞthu �u y�u �u�e �í�e �k�u ��u {thþu y�u �w:¾e fhþu. A�tk �ý {t

�{the ðt� f�q÷ ht¾u �rn. Atufhtu �u�u �w:¾e fhu fu Ëw¾e fhu, �hk�w {t �tu r�»ft{¼tðu �t¤f�e {tðs� fhu s.

r�»ft{ f{o�tk ytðk y�u áütk�tu �wr�Þt{tk Au.

{tuxtu �tk[ nòh�tu ��th�th rzhuõxh ytuV «turnr�þ� �tY�kÄe�wk su ft{ � fhe þfu �uðwk ft{ ð�h ��thu nsh�

{nk{� �Þ�k�hu, Ënò�k� Mðt{eyu y�u {ntí{t �tkÄeSyu fhe ��tÔÞwk. suýu ��th ¾tÄtu Au �u ft{ fhe þõÞt

�Úte. suýu ft{ fÞwO Au �uýu f�e ��th {tøÞtu �Úte. {nk{� �Þ�k�hu, rsËË ¢tEMxu, Ënò�k� Mðt{eyu y�h

{ntí{t �tkÄeSyu Ë{Âü�t fÕÞtý {txu r�»ft{ ¼tðu su ft{ fÞto Au, �u�u {txu �u{ýu ftuE r�ðË ��th,

«{tuþ�, �uLþ�, �úußÞwExe, nf hò fu fußÞw÷ hò- fkE �ý {tøÞwk �Úte. r�»ft{ f{oÞtu� îtht {týË r¢Þ{tý

f{o�u fkxÙtu÷ fhe þfu y�u �u�u Ëkr[� f{o{tk s{t Útðt �u �rn y�u �u he�u sL{{hý�tk [¬h{tk VËtÞ �rn.

nðu «thçÄf{o�u fuðe he�u fkxÙtu÷ fhðtk �u òuEyu.

25. «thçÄ �tu ¼tu�ÔÞu s Aqxftu :

r¢Þ{tý f{o �tfe�u «thçÄY�u ytðe�u Ët{tk ¾ztk ÚtÞtk Au, �u �tu ¼tu�ðu s Aqxftu, Sð�ft¤ �hr{Þt� sux÷tk

«thçÄÚte f{o ¼tu�ððt�tk �¬e ÚtÞtk Au �ux÷tk �qhu�qhtk ¼tu�ðe ÷eÄtk �Ae s �un Aqxu, �u �nu÷tk �rn, �u{tkÚte ftuE

Axfe þfu �rn. {tuxt ¿tt�eytu, {n�»tytu, rðît�tuyu �ý «thçÄ{tkÚte Axfðt «Þí� fÞto �Úte y�u Axfe þõÞt

�ý �Úte. y�tW Ët�{e �tUÄ{tk �heÂût� ð�uhu�tu �t¾÷tu yt�e�u yt ðt� M�ü fhu÷e Au.

«thçÄðþ V¤Y�{tk su «tó Útðt�wk Au �u �tu yð~Þ Útðt�wk s �]nf÷uþ�t fthýu ¼�ðt� ht{�u ð�{tk sðt�wk

ÚtÞwk, íÞthu ¼h�S�u yíÞk� �w:¾ ÚtÞwk. �u ð¾�u {n�»t ðrþc �u{�u ytïtË� yt��tk sýtðu Au fu-

Ëw�nwk ¼h� ¼trð «�÷, r�÷r¾ fnuW {wr��tÚtntr� ÷t¼ Sð� {h�, sþ y�sþ r�rÄ ntÚt (yÞtuæÞtftkz, �tuntu 171)

Page 24: Karm No Siddhant Gujarati

ntr�, ÷t¼, Sð�, {hý, sþ, y�sþ yu �Äwk s «thçÄ�u ðþ Au. ntr� Útðe y�h ÷t¼ Útðtu, Sð� Útðwk

y�h {hý Útðwk, sþ {¤ðtu fu y�sþ {¤ðtu �u �Äwk «thçÄ{tk r�Âù� ÚtÞwk ntuÞ �u «{tý s ��u Au.

ht{tÞý�tu yt¾tu Rr�ntË ðtk[e òytu �tu �u�t �huf «Ëk�tu{tk yt ðt� �tuMðt{eyu �nw s ¾q�eÚte hsq fhe Au.

ntr� ftu�u ÚtE y�u ÷t¼ ftu�u ÚtÞtu �u swytu. ntr� ftiþÕÞt�u ÚtE. ¾w� ¼�ðt� ht{�e {t�t ftiþÕÞt�u �tu�t�e

ð]ØtðMÚtt{tk �tu�t�t swðt� �efht-ðnw�u Þtið�{tk ð�{tk {tuf÷ðtk �zâtk. ntr� ftiþÕÞt�u ÚtE y�u ÷t¼ þ�he�u

ÚtÞtu. ½uh �uXt ¼�ðt� �ÄtÞto. ftiþÕÞt ht{�e Ë�e {t Út�e n�e �u�u ntr� ÚtE y�u þ�he �u{�e ftkE Ë�e

�ntu�e �u�u ÷t¼ ÚtÞtu.

swytu, Sð� ftu�wk ÚtÞwk y�u {hý ftu�wk ÚtÞwk ? Sð� ynÕÞt�wk ÚtÞwk y�u {hý htò �þhÚt�wk ÚtÞwk. su�t [hý�e

hs�t M�þo{tºtÚte ynÕÞt�u Sð� {éÞwk �u �htí�h �úñ ¼�ðt� ht{ �tu�t�t r��t�wk {hý htufe þõÞt �rn.

«thçÄ �¤ðt� Au.

yt�¤ swytu. sþ ftu�u {éÞtu y�u y�sþ ftu�tu ÚtÞtu ? y�sþ fifuÞe�u {éÞtu. ftiþÕÞt fh�tk �ý fifuÞe�tu «u{

ht{ W�h yrÄf n�tu. A�tk fifuÞe�u yuðe ft¤e xe÷e [tuxe fu s���t Ëtht {týËtu Mºteytu y�u �whw»ttu ßÞthu

ßÞthu ht{tÞý ðtk[u íÞthu fifuÞe W�h rĬth ðhËtðu Au. ftuE {týË �tu�t�e �efhe�wk �t{ fifuÞe �t �tzu. ht{�u

ftiþÕÞt fh�tk �ý fifuÞe �h yrÄf «u{ n�tu, A�tk fifuÞe�u s y�sþ {éÞtu. fifuÞe�wk ytí{�¤ yux÷wk �Äwk

òuh�th n�wk fu ¼�ðt� ht{u �tu�t�u htûtËfw¤�t Ëknth {txu su �txf ¼sððt�wk n�wk �u{tk ¾÷Þ�tf 8KNNCKP�

�tu �tX ¼sððt {txu fifuÞe {t�t�u �Ëk� fÞto. ½ýtu y�ðt�- r�k�t Ën� fÞto hkzt�tu ðntuÞtuo, A�tk �ý fifuÞeyu

�tu�t�u su �tºt ¼sððt�wk n�wk �u �ht�h {¬{�t�qðof ¼sðe ��tÔÞwk. ftiþÕÞt ð�h Ëwr{ºttyu yt ¾÷�tÞf

8KNNCKP� �tu �tX ¼sððt�wk ËtukÃÞwk ntu� �tu �uytu ÷tuftu�t y�ðt�, r�k�t y�u hkzt�t�e ft¤e xe÷e�e

fÕ��t{tºtÚte ÄúqS QX� y�u VËfe ò�. �tu�t�e Ë�e {t fh�tk �ý yrÄf ðnt÷tk yuðtk fifuÞe {t�t�u

¼�ðt��t �txf{tk y�sþ {éÞtu y�u yt �txf{tk ¾htu sþ ðt�htu ÷E �Þt. htðý�e ËtÚtu ÞwØ fh�e ð¾�u

yÞtuæÞt�e r{r÷xhe�e yuf �uxur÷Þ� ft{{tk �t ytðe. ðt�htu�wk ÷~fh ht{ suðtk ht{�u htðý ËtÚtu�t ÞwØ{tk

rs�tzðt�tu sþ ÷E �Þwk. {txu {wr� ðrþc fnu Au.

ntr� ÷t¼ Sð� {hý, sþ y�sþ r�rÄ ntÚt

«thçÄ{tk su ntr�, ÷t¼, Sð�, {hý �¬e ÚtÞtk ntuÞ �u ftuE r{ÚÞt fhe þf�wk �Úte, Sð��e þ�hks{tk Sð

{tºt ÃÞt�tk Au. s���t �txf{tk �h{tí{t �huf Sð�u �u�t «thçÄðþt�T su �tX ¼sðtðu Au �u «{týu Sð�u

«thçÄ ¼tu�ððt�tu �tX ¼sððtu s �zu.

½ýt {týËtu ßÞtur�»t�tu ytþhtu ÷E�u «thçÄ òýðt «Þí� fhu Au. «thçÄ�u y�tWÚte f�t[ òýeyu �tu�ý

«thçÄ Atuzu �rn. ßÞtur�»tþt� Au �u %QORNGVG 5EKGPEG � � � � suðwk M�ü �rý�þt� Au.

ßÞtur�»tþt� ��T� Ët[wk þt� Au. �hk�w �u�u òu�tht ½ýu ¼t�u sqXt ntuÞ Au, ÄkÄt�the ntuÞ Au, yux÷u

ßÞtur�»tþt� ð�tuðtÞ Au.

«thçÄðþ V¤Y�{tk su «tó Útðt�wk �u �tu yð~Þ Útðt�wk s. �u{tk r�r{¥t ºtý ÚtE þfu :

Page 25: Karm No Siddhant Gujarati

1. MðuåAt, 2. �huåAt, 3. yr�åAt

26. (1) MðuåAtf]�- V¤¼tu� :

ftuE V¤¼tu��u {txu, ftuE f{o �{the �tu�t�e EåAtÚte ��e òÞ �u �MðuåAtf]�-V¤¼tu�� fnuðtÞ. su{ fu

yt�{tk ntÚt �t¾ðt�e RåAt ÚtðtÚte ntÚt yÂø�{tk �t¾ðtu y�u �u�tÚte �tÍðwk �u MðuåAtf]�- V¤¼tu� fnuðtÞ.

�huåAtf]�- V¤¼tu� :

ftuE «thçÄ V¤¼tu� ��huåAtf]�� �eòk�e EåAtÚte ÚttÞ Au. �t¾÷t �hefu {týË�u yt�ýwk Ëthwk y�h �qhwk

fhðt�e EåAt ÚttÞ y�u �u EåAt�u ðþ ÚtE�u �u yt�ýwk Ëthwk y�h �qhwk fhu y�u �u�wk yt�ý�u Ëthwk y�h �qhwk V¤

¼tu�ððwk �zu. {tht ½h{tk yt� ÷t�ðt�e Au �uðwk {thwk «thçÄ �kÄtÞu÷wk Au. y�u ftuE {týË {tht �h�t îu»t¼tðÚte

{thwk ½h ˤ�tðu y�u �u he�u �eò�e EåAtÚte nwk {thwk «thçÄ ¼tu�ðwk.

yr�åAtf]�-V¤¼tu� :

«thçÄ �tu ¼tu�ððwk s �zu. �hk�w �u V¤ ¼tu�ððt�e yt�ýe EåAt � ntuÞ A�tk yr�åAtyu �ý yt�ýu V¤

¼tu�ððwk s �zu. �t¾÷t �hefu yfM{t� ftuE Ítz y�h {ft� yt�ýe �h �qxe �zu, y�h �tu yt�ýu Ë÷t{�

søÞtyu Vqx�tÚt W�h Q¼t ntuEyu A�tk {tuxh zÙtEðh�e ¼q÷Úte y�h �úuf yfM{t�u Vu÷ ÚtE sðtÚte {tuxh

Vqx�tÚt �h [Ze òÞ y�u yt�ý�u ½tÞ÷ fhe �tk¾u.

yt «{týu «thçÄ ¼tu�ððt{tk �h�kºt ntuðt A�tk MðuåAtf]� �Útt �huåAtf]� V¤ ¼tu�ð�e ð¾�u yt�ýu

ft{�tytu y�u ðtË�tytu y�h ht�îu»t�u ðþ ÚtE�u su r¢Þ{tý f{o fheyu Aeyu �u Vhe �tAtk Ëkr[�{tk s{tk

ÚttÞ Au y�u ft¤u fhe�u �u �tfe�u �tAtk «thçÄY�u yt�ýe Ët{u ytðe�u Q¼tk hnu Au.

�wÂØ : f{to�wËtrhrý :

«thçÄ ¼tu�ððt{tk Sð �h�kºt Au {txu �u�e �wÂØ «thçÄ-f{o�u y�wËhu Au. su «fth�wk «thçÄ ¼tu�ððt�wk ntuÞ �u

«{týu�e �wÂØ ËqÍu Au. �wÂØ «thçÄf{o ¼tu�ððt «uhýt fhu Au. �{u �uðtu �wÂØþt¤e {týË ntuÞ �tu�ý «thçÄ

¼tu�ððt{tk yð¤e �wÂØ ðt�h�tu �u¾tÞ Au.

yt�ý�u �ðtE ÷t�u fu ytx÷tu �Ätu �wÂØþt¤e {týË ftuEÚte X�tÞ �rn y�u ftu�e [wk�t÷{tk ytðu �rn �u yt{tk

fu{ VËtÞtu ? �ý �u�wk «thçÄ f{o �u�u yuðe �wÂØ ËwÍtzu fu ytuAe �wÂØðt¤tu {týË �ý su ¼q÷ � fhu �uðe

�t��{tk ytðtu {nt� �wÂØþt¤e {týË �ý VËtÞ. fthý fu «thçÄ f{o �u�u V¤ ¼tu�ððt {txu yuðt «fth�e

�wÂØ ËwÍtzu.

yuf ô�h yt¾e ht� ykÄtht{tk yuf ¾qýt{tk �zu÷tu fhkrzÞtu ftu�hðt�e snu{� WXtðu Au. �u yuðe ft{�t y�h

ðtË�tÚte fhkrzÞt�u ftu�hu Au fu �u{tkÚte �u�u ËVhs�, fuhe, �thk�e, {tuËk�e, {eXtE ð�uhu�e «tÂó Útþu. �hk�w

fhkrzÞt{tk ßÞthu �u {tuxwk �tftuhwk �tzu íÞthu �u{tkÚte ht� r�ðË�tu ¼qÏÞtu yuf {tuxtu Ët� �ef¤u y�u ô�h�u ¾tE

òÞ Au. ô�h�e fwþt�ú �wÂØ y�u fhkrzÞtu ftu�hðt�e �u�e ytðz� �u�t {tu��wk fthý ��u Au, fthýu fu «thçÄ{tk

�u «{týu�wk {tu� r�{toý ÚtÞu÷wk Au y�u ¼qÏÞt Ët��u yt «{týu ¾tuhtf «tó Útðt�wk «thçÄ r�{toý ÚtÞu÷wk Au su �u�u

rð�t «ÞtËu {¤e òÞ Au.

Page 26: Karm No Siddhant Gujarati

yuf {kftuzt�wk «thçÄ {tuxh �¤u [��tE {he sðt�wk r�{toý ÚtÞu÷wk ntuÞ �tu �u {kftuztu ßÞthu Ëzf W�hÚte �Ëth

Út�tu ntuÞ y�u {tuxh Ët{uÚte ytð�e �u¾u fu �wh� s �u �tu�t�tu �[tð fhðt�e «�¤ EåAtÚte ÄË{Ë�tu �tuz�tu

{tuxh�t �iztk �hV s �tux {qfu y�u [��tE òÞ. �[ðt�e EåAtÚte fhu÷tk �whw»ttÚto- �u�t «thçÄ y�wËth �u�e

�wÂØ- �u�u {tuxh�tk �iztk �hV s �tux {wftðu. «thçÄ «{týu su �u�u �wÂØ ËqÍu y�u òýeòuE�u �whw»ttÚto fhe�u �ý

{tuxh�tk �iztk �¤u [��tE sðt�wk «thçÄ ¼tu�ðu, ftkE �ý �whw»ttÚto �t fhu y�u ßÞtk Au íÞtk�tu íÞtk s W¼tu hnu �tu

�[e òÞ �hk�w �u�wk «thçÄ ¼tu�ððt {txu �u�e �wÂØ �u�u �iztk �hV �tux {qfðt�e s «uhýt fhu, «thçÄ

¼tu�ððt{tk �wÂØ f{o�u y�wËhu Au. suðwk f{o �uðe �wÂØ ËqÍu.

�w÷Ëe siËe ¼rð�ÔÞ�t, �iËe r{÷ne ËntÞ >yt�w�w ytð®n �tne �tnª, �trn �ntk ÷E òE >>

su ��ðtft¤ ntuÞ íÞtk �{thwk f{o ftk �tu �{�u ½Ëz�tk ½Ëz�tk ÷E òÞ y�h �tu �u ½Ëzt�wk ½Ëzt�wk �{the �tËu

ytðu y�u �{u �u{ fhe�u �{�u «thçÄV¤ ¼tu�ðtðu íÞthu s At÷ Atuzu.

«thçÄ ¼tu�ððt{tk ¼÷¼÷t ¿tt�e y�u {nt� �wÂØþt¤e�e �wÂØ �ý yð¤e Vhe òÞ Au. �whtýtu y�u þtMºttu

�u�e Ëtûte �qhu Au fu

yËk¼ð{T nU{{]�MÞ sL{, �Úttr� ht{tu ÷w÷w¼u {]�tÞ >«tÞ : Ë{t�Òtk rð�Â¥tft÷u, rÄÞtuzr� �wkËt{T {r÷�t¼ðÂL� >>

Ëtu�t�tu {]� ntuðtu yËk¼rð� ntuðt A�tk ht{ suðt ht{ �ý �u{tk ÷tu¼tÞt fthý fu yt�¤ ftuE {nt� «thçÄ

r�{toý ÚtÞu÷wk Au. yux÷u �u ¼tu�ððt {txu {nt �wÂØþt¤e {týË�e �ý �wÂØ «thçÄ �hV �tuhtÞ Au.

� r��{� : á»x�qðo, � ©qÞ�u nu{{Þ : fwzT�: >�Úttr� �]»ýt h½w�L��MÞ, rð�tþft÷u rð�he� �wÂØ : >>

Ëtu�t�tu {]� �úñt�e Ë]Âü{tk ftuE søÞtyu r�{toý ÚtÞu÷tu ftuEyu òuÞtu �ý �Úte y�u Ëtk¼éÞtu �ý �Úte. A�tk

�u{tk ¼�ðt� ht{�u �]»ýt ò�e, fthý fu {the[, htðý y�u �{t{ htûtËfw¤�t rð�tþ {txu ¼�ðt� ht{�u

ytðe �wÂØ ËqÍe.

fuðtu n�tu htðý �¥ððu¥tt, �ðu �úntu r�fx{tk hnu�t,nhe Ëe�t fü ÷Ìtwk fw�wÂØ, rð�tþft¤u rð�he� �wÂØ.

htðý {nt� ¿tt�e n�tu, �{t{ ðu�tu{tk �thk�� n�tu. ¼�ðt� þkfh�tu �h{ ¼õ� n�tu. �w÷MíÞ fw¤�tu �rðºt

�útñý n�tu. {ntþÂõ�þt¤e n�tu. �ðu �úntu �u�e �nu�t�{tk hnu�t n�t. �ð��uð �u�t {nu÷tk �qkòu ftZ�t n�t.

ðhwý�uð �u�t {nu÷{tk �týe ¼h�t n�t. ytðtu ¿tt�e y�u þÂõ�þt¤e htò ntuðt A�tk �u�e �wÂØ rð�he� ÚtE

�E. «thçÄðþ �u�e �wÂØ Ëe�t�t nhý{tk ð�htE �E.

fuðt n�t ftihð ft¤¿tt�e, (�ý) fwËk�{tk �tAe fhe � �t�e,

Page 27: Karm No Siddhant Gujarati

f�tE {wðt îu»t Ërn� ¢tuÄe, rð�tþ ft¤u rð�he� �wÂØ.

ftihðtu {q¾o �ntu�t. �whw ÿtuý�t rþ»Þ n�t. ÞwrÄÂch yswo��e ËtÚtu ¼ý�t n�t. Ä{o yux÷u þwk y�u yÄ{o yux÷u

þwk ? �u�wk �u{�u ¼t� n�wk. ¾w� �wÞtuoÄ�u {nt¼th�{tk f�q÷ fhu÷wk Au fu -

ò�tr{ Ä{o � [ {u «ð]Â¥t : ò�tr{ yÄ{o{T � [ {u r�ð]Â¥t : >fu�tr� �uðu� Ìtr� ÂMÚt�u�, �Útt r�Þwõ�tuzÂM{ �Útt fhtur{ >>

Ä{o y�u yÄ{o�wk ¼t� ntuðt A�tk yk�:fhý{tk �zu÷e ft{�tytu y�u ðtË�tytu «thçÄ ¼tu�ððt{tk �wÂØ yð¤e

Vuhðe �t¾u Au.

f{o �wØÞt�wËtrhý{T :

�uÚte Q÷xwk, r¢Þ{tý f{o fhðt{tk Sð Mð�kºt ntuðtÚte �u�wk �uðwk r¢Þ{tý f{o �u�e þwØ y�h yþwØ �wÂØ�u

y�wËhu, sux÷e �wÂØ ËwæÄ y�u Ëtr¥ðf �ux÷wk �ðwk r¢Þ{tý f{o þwØ y�u ËtÂ¥ðf ��u Au. ¼�ð�T �e�t{tk �u�u

�ÔÞtðËtÞtÂí{ft� �wÂØ fnu Au.

�ðtk r¢Þ{tý f{o{tk �wÂØ �h {týËtu�tu ft�q hnu Au, y�u �u{tk ÔÞðËtÞtÂí{ft �wÂØ�tu sux÷tu W�Þtu� fhu �ux÷wk

�u Ëthwk ft{ fhe þfu Au. �hk�w sL{-sL{tL�h�e ft{�tytu y�u ðtË�tytu�t ÷�hzt su�t yk�:fhý�t �x W�h

�zu÷ Au �u Sð ft{�tytu y�u ðtË�tytu�u ðþ ÚtE òÞ Au y�u �u�e �wÂØ �u�u �ðtk ¾tuxtk r¢Þ{tý f{o fhtðu Au,

su ¼rð»Þ{tk «thçÄ ÚtE�u �u�e Ët{tk ytðu Au. yt {týË �tu�t�e ft{�tytu y�u ðtË�tytu W�h òu �ht�h

ft�q ht¾u (su �u�t ntÚt�e ðt� Au y�u �u ft�q ht¾ðt{tk �u�u �h{tí{tyu Mð�kºt�t yt�u÷e Au.) �tu �u�e �wÂØ

ÔÞtðËtÞtÂí{ft yux÷u rðþwØ y�u ËtÂ¥ðf ��u y�u �u fwf{o fh�tk �u�u yxftðu y�u Ä{o, LÞtÞ, �er�Úte

ð�oðt{tk {�� fhu.

W�h «{týu «thçÄ ¼tu�ððt{tk ��wÂØ : f{to�wËtrhrý�- �wÂØ f{o�u y�wËhu Au, ßÞthu r¢Þ{tý f{o fhðt{tk

�f{o �wØÞt�wËtrhý{T�- �wÂØ�u y�wËhu Au. «thçÄ ¼tu�ððt{tk f{o �uðe �wÂØ ÚttÞ y�u «thçÄ r¢Þ{tý f{o{tk

suðe �wÂØ �uðwk f{o ÚttÞ. «thçÄ ¼tu�ððt{tk �wÂØ �qðof]� f{o�t fÌtt{tk hne�u ð�uo Au. ßÞthu �ðtk r¢Þ{tý f{o{tk

f{o �wÂØ�t fÌtt{tk hne�u ��u Au.

26. (2) �úntu- �ûtºttu «thçÄ ¼tu�ððt{tk þe {�� fhu ?

{týË�wk suðwk «thçÄ r�{toý ÚtÞwk ntuÞ �u «fth�tk �úntu y�u �ûtºttu �u�t sL{ ð¾�u �tuXðtÞu÷tk ntuÞ Au y�u �u�t

Sð�ft¤ �hr{Þt� þw¼ yÚtðt yþw¼ «thçÄ ¼tu�ððt «{týu�e �úntu y�u �ûtºttu�e �r� ntuÞ Au. �u�e

�ý�he fhe�u {týË�t Sð�ft¤{tk fÞtu ð¾� Ëthtu yÚtðt ¾ht� Au. �u Ët[wk òu�tht f�t[ òýe þfu y�u

¾ht� ð¾�{tk {týË ò�ú� hne�u y�tWÚte [u�e sE�u �u Ë{Þ �hr{Þt� þw¼ f{tuo{tk ðÄthu «ð]¥t ÚttÞ. yt{

ßÞtur�»tþt� Sð�u fÕÞtýfthe «ð]Â¥t{tk òuztðt {t�o�þo� yt�u Au, yt «{týu su {týË fÕÞtýfthe «ð]Â¥t

fh�tu ntuÞ y�u �úntu- �ûtºttuÚte �eðt�e sYh �Úte.

htnw, fu�w, �whw, {k�¤, �wÄ ð�uhu �úntu yu ½ýt {tuxt �rðºt y�u �er�ðt�, «t{trýf y{÷�thtu f{o�t ftÞ�t�tu

y{÷ +ORNGOGPV� fhðt {txu r�{tÞu÷t Au, su f{o�t ftÞ�t�e {Þto�t{tk hne�u Sð�u þw¼- yþw¼ «thçÄ

Page 28: Karm No Siddhant Gujarati

¼tu�ðtðu Au. �hk�w �u{tkÚte Axfðt �u�t �Úte. yt Wå[ fûtt�t �rðºt «t{trýf y{÷�thtu �wr�Þt�t �eò fux÷tf

y{÷�thtu suðt ÷t÷[w fu ÷tkr[Þt �Úte. yt¾e ®s��e {k�¤ðthu �{tu yuf xtE{ s{tu y�u þw¢ðthu �Þto [ýt

¾tE�u hntu fu þr�ðthu yz� ¾tE�u hntu �tu�ý «thçÄ ¼tu�ððwk �zu. ytðtk ðú� W�ðtË fhðtÚte �u ð¾�u Sð

�t�f{o fh�tk yxfu yux÷tu �u�u VtÞ�tu ÚttÞ. �hk�w yt �úntu- �ûtºttu Sð�u «thçÄ{tkÚte Ëk�qýo {wÂõ� yt�e þfu

�rn.

�{u [tuhe fhtu �tu �{�u �tu÷eË �fze òÞ. �{thu �tu÷eËðt¤t ËtÚtu ytu¤¾tý ntuÞ �tu �u �ezeytu �eðt yt�u

y�h �tu �{�u �u zkzt ytuAt {thu yux÷wk s. �hk�w �tu÷eËðt¤tu �{�u Atuze {qfe þfu �rn- f�t[ òu �u �{�u ÷tk[

÷E�u y�h ytu¤¾tý�t �tðu Atuze {qfu �tu �u �tu÷eËðt¤tu ò�u s �tufhe{tkÚte �h�hV ÚtE òÞ.

�úntu- �ûtºttu �ý {tuxt «t{trýf y{÷�thtu Au. �u{�e W�tË�t fhtu �tu �{�u «thçÄ ¼tu�ððt{tk Úttuze {t�rËf

þtkr� yt�e þfu, �hk�w �{�u «thçÄ{tkÚte Ëk�qýo he�u {wõ� fhe þfu �rn. �u{�e W�tË�t fh�tk �{u Ëtr¥ðf ð]Â¥t

fu¤ðtu �tu «thçÄ s÷� ��e þfu �rn. �u{�e W�tË�t fh�tk �{u ËtÂ¥ðf ð]Â¥t fu¤ðtu �tu «thçÄ s÷� ��e þfu

�rn yux÷tu s VtÞ�tu ÚttÞ. �{u ¼tzq�e �útñý�u �tu÷tðe�u y�u �{u ��th �¬e fhe�u �u�e �tËu �{tht ð�e

ftuE �ún�t s� fhtðtu y�u �{u �{the {u¤u su �u �t�f{o fh�t hntu �tu yt �úntu sht �ý «thçÄ ¼tu�ððt{tk

y�wfq¤�t fhe yt�u �rn. �úntu�e ytðe ¾tuxe rËVthË- fu ÷t�ð� fhðt�tu y�h �{�u ÷tk[ yt�ðt�tu

rð[th- f�tr� fhðtu �rn.

�{u n�w{t�S�e «tÚto�t fhtu fu nu n�w{t� �t�t ! òu �{u {�u Ëtu z�t �u÷�t zt�u ntÚtu y�tðþtu �tu nwk �u{tkÚte

yuf �u÷�tu z�tu �{thu {tÚtu ¼�¼�tðeþ. �tu n�w{t�S yu{ s fnu fu nwk yuðtu ftftu {xe�u ¼ºteòu Útðt {tk��tu

�Úte. {txu ytðe �tÄt ht¾e ¾tuxt VËtðwk �rn.

su {týË ËeÄe he�u hM�t W�h [t÷�tu ntuÞ �u�u ¾ht�{tk ¾ht� �tu÷eËðt¤tu �ý Ë�tðe þf�tu �Úte. �ý su

{týË hM�t W�h [tuhe fhðt �eféÞtu nþu, �u �tu �tu÷eËÚte zh�tu s hnuþu y�u [tuhe fhþu �tu �tu÷eË �u�u �fzât

rð�t Atuzþu �rn.

y{�tðt�Úte {wk�E�e rxrfx ÷E�u �{u �tze{tk �uXt nþtu �tu �{u yt¾e ht� Ëq�tk Ëq�tk Ëw¾uÚte {wk�E �ntU[e

sþtu, �hk�w òu rxrfx ÷eÄt ð�h �uXtk nþtu �tu sux÷e ð¾� Mxuþ� ytðþu y�u z�t{tk su ftuE �ý {týË [Zþu

�u{tk �{�u xe.xe. s �u¾tþu. �{u y¼Þ «tó fhe þfþtu �rn. {txu su fkE «thçÄ Ët{wk ytðu �u�u «u{�qðof

Mðefthe ÷uðwk. fthý fu �u �{u s fhu÷t r¢Þ{tý�wk �rhýt{ Au y�u �u �{thu �ufr�÷eÚte ¼tu�ðe ÷uðwk òuEyu.

�u{tkÚte Axfðt ytztuyð¤tu «Þí� fhðtu �rn. þw¼ f{o{tk «ð]¥t hnu�th�u «thçÄ ¼tu�ððt {txu ytí{�¤ «tó

ÚttÞ Au s.

27. �t{M{hý-ht{�t{tu s� «thçÄ ¼tu�ððt{tk þe {�� fhu ?

Eü�uð�wk M{hý- s� Sð�u «thçÄ ¼tu�ððt{tk ½ýe s {�� fhu Au, �u{ þtMºttu y�u Ëk�tu fnu Au. ht{�t{ �tu

Ëk[th[¢{tk VËtÞu÷t Sð�u ¼ðËt�hÚte {wÂõ� y�tðu Au �uðwk Ëk�tu fnu Au. �t{s� �tu ht{�tý yti»tÄ Au.

su�tÚte Sð�tu {tuxt{tk {tuxtu htu� su�u �¼ðhtu�� fnu Au �u {xe òÞ Au. yt ðt� Ët[e Au. �hk�w �t{-s� �tu

ht{�tý �ðt Au �u ytÞwðuor�f �ðt suðe Au. yu÷tu�urÚtf �ðt fh�t ntu �tu �u{tk [he- �ÚÞ �t¤ðt�wk ntu�wk �Úte. �{u

�{thu ELsuõþ� ÷eÄt fhtu, �tu¤eytu ¾tÄt fhtu y�uËtÚtu �u÷, {h[wk, ytk�÷e �ý ¾tÄt fhtu. yu÷tu�urÚtf{tk [he

�t¤ðt�tu yt�ún ntu�tu �Úte, �hk�w ytÞwðuor�f �ðt{tk �nw s fzf [he �t¤ðe �zu y�u [he �t¤ðt{tk sht �ý

Page 29: Karm No Siddhant Gujarati

[qf ÚtE òÞ �tu �u �ðt Vqxe �ef¤u y�u ��eo�u Q÷xe yðr¢Þt fhu. yu÷tu�urÚtf �ðt ��o�u ��tðu y�u �tíftr÷f

htn� yt�u. �hk�w htu��u sz{q¤{tkÚte W¾tze þfu �rn, ßÞthu ytÞwðuor�f �ðt fzf [he �¤tðu y�u Äe{u Äe{u �ý

htu��u sz{q¤{tkÚte ftZu.

ht{�t{ �ý ytðwk y{tuÄ ht{�tý ytÞwðuor�f yti»tÄ suðwk Au. Sð�u su ¼ðhtu� ÷t�w �zâtu Au �u�tu �u

sz{q¤{tkÚte s �tþ fhu y�u Sð�u VheÚte «thçÄ ¼tu�ððt sL{{hý�tk [¬h{tk �zðt � �u �u�tu {tuût s fhtðu.

�hk�w �u yti»tÄ ðt�hðt{tk fzf [he �t¤ðe �zu. yuf ¼õ� frðyu ytðe [heytu�e Þt�e yt�e Au. �u �e[u «{týu

ðtk[e òytu :

nrh�wk �t{ hËtÞý Ëuðu, �ý òu �ÚÞ �¤tÞ �rn,�tu �t{hxý�wk V¤ �ð �t{u, �u ¼ðhtu� x¤tÞ �rn.

(1) �nu÷wk �ÚÞ yËíÞ � ð�ðwk.

(2) r�k�t ftuE�e ÚttÞ �rn.

(3) r�s �ð ð¾tý fhðtk �rn Ëwýðtk.

(4) ÔÞË� fþwkÞ fhtÞ �rn.

(5) �hÄ��u �ÚÚth Ë{ ÷u¾e f�e �u ¾ðtÞ �rn.

(6) �hMºte�u {t�t Ë{ ÷u¾e f�e fwáÂü fhtÞ �rn.

(7) fÞwO fhwk Awk ¼s� ytx÷wk ßÞtk íÞtk ðt� ÄhtÞ �rn.

(8) nwk {tuxtu {ws�u Ënw �qsu yu yr¼{t� ÄhtÞ �rn.

yt ¼õ� frðyu �tu [heytu�e {tuxe Þt�e yt�u÷e Au. �u{tkÚte Úttuzef [heytu W�h sýtðe Au �u �{t{ y�h �u

�ife�e yuf �ý [he òu {týË [wM��ýu �t¤u �tu �u {týË�u �t{s��e ht{�tý �ðt ÷t�w �zu Au y�u «thçÄ

¼tu�ððt{tk ½ýe htn� {¤u. �hk�w {thtu y�u �{thtu y�w¼ð Au fu yt{tk�e yuf �ý [he yt�ýu [wM��ýu �t¤e

þf�t �Úte, �uÚte yt�ý�u «thçÄ ¼tu�ððt{tk htn� {¤�e �Úte.

W�Þwoõ� [he �t¤�tht Sðtu s��{tk fhtuzu ftuf s nþu. òu W�h�e [heytu �t �t¤eyu �tu yt¾e ®s��e

ht{�t{ ÷eÄt fheyu y�h ÷ÏÞt fheyu �tu �u �Äw r�hÚtof Au, Q÷xt�wk �u�tÚte {týË{tk *[RQETKU[ y�h

r{ÚÞt[th ytðe òÞ Au y�u �u �u�u �wfËt� fhu Au. {tºt ht{�t{ ÷uðtÚte s òu Sð�tu WØth Út�tu ntuÞ �tu

ht{�t{ðt¤e xu�hufzo yÚtðt �út{tuVtu� hufzo�tu s �nu÷tu WØth ÚtE òÞ. ½ýt {týËtu yt¾e ®s��e ht{�t{

÷eÄt fhu Au y�u ÔÞðnth{tk �u�e W�h {ws��e [he �t¤�t �Úte, �u{�tu f�tr� WØth Út�tu �Úte y�u Útðt�tu

�ý �Úte.

y¾tu ¼õ� Ët[wk fnu Au fu

r�÷f fh�tk ºtu�� ðÌttk, s�{t¤t�tk �tftk �Þtk,fÚtt Ëwýe Ëwýe Vqxât ft�, �tu Þ � ytÔÞwk �úñ¿tt�.yuf {qh¾�u yuðe xuð, �ÚÚth yux÷t �qsu �uð,�w÷Ëe �u¾e �tuzu �t�, �týe �u¾e fhu M�t�.

Page 30: Karm No Siddhant Gujarati

�tuÞ �u�tu ¼ðhtu� {xu �rn, fthý fu �u�u W�Þwoõ� [heytu �t¤ðe s �Úte. {týË òu �nu÷uÚte W�Þwoõ� [heytu

�t¤u �tu �u�u htu� ÚttÞ s �rn, yux÷u �ðt�e �u�u sYh s �t hnu. y�u [he �t �t¤u �tu �tu �Ae �ðt ÷uðt�e ftuE

sYh s �Úte, fthý fu �ðt �u�u �wý fhðt�e s �Úte. W�Þwoõ� [heytu òu �ht�h �t¤u �tu ht{�t{ ÷tu fu �t ÷tu

�k�u Ëh¾wk s Au. fq�htk, r�÷tztk, ½tuztk, �Äuztk, �þw-�ûte, fezt, {kftuzt ð�uhu ht{�t{ �Úte ÷u�tk, �ý �huf Sð

W�h ¼�ðt��e �tu Ëh¾e s f]�t hnu Au.

¼õ� frð yt�¤ yuf �eS s�h�M� [he ��tðu Au. �u [he yt «{týu Au :

nwk nrh�tu, nrh Au {{ hûtf, yun ¼htuËtu òÞ �rn,su nrh fhþu �u {{ rn��wk, yu r�ùÞ ��÷tÞ �rn.

28. ¼�ðt� «thçÄ ¼tu�ððt{tk þe {�� fhu ?

yt�ýu W�h òuE �Þt �u{ r¢Þ{tý f{o�u r�Þkrºt� fhðt{tk su{ r�»ft{ f{oÞtu� {�� fhu Au �u{ «thçÄ f{o�u

r�Þkrºt� fhðt{tk ¼Âõ�Þtu� {�� fhu Au. ¼�ðt��e ¼Âõ� fhðtÚte «thçÄ ¼tu�ððt{tk ½ýe s htn� ÚttÞ Au

�u nfef� Au. þtMºttu y�u Ëk�tu �u�e Ëtûte �qhu Au. �hk�w ¼�ðt��e ¼Âõ� yux÷u þwk ? �u M�ü Ë{S ÷uðwk òuEyu.

¼�ðt��e ¼Âõ� yux÷u ¼�ðt��wk fÌtwk fhðwk �u. nwk {tht �t��e ¼Âõ� fhwk, �u{�wk �t{ ÷eÄt fhwk, �u{�t �wý

�tÞt fhwk, �hk�w �u{�wk fÌtwk �t fhwk, �u {�u ¼ýðt �uËðt�wk fnu �tu ¼ýðt �t �uËwk, �u {�u �tuVt� �t fhðt�wk fnu

�tu�ý �tuVt� fÞto s fhwk, �tu {U {tht �t��e ¼Âõ� fhe �ýtÞ s �rn, Q÷xwk, {tht �Ät f{oÚte nwk �u�u Wîu�

fhtðwk �uðwk ÚttÞ.

Ä{oÚte ¼�ðt��e yt¿tt «{týu [t÷u �rn, y�u ¼�ðt��e ¼Âõ� yux÷u {tºt �u�wk �t{ ÷uðwk, �wý �tðt, xe÷tk-

x�ftk fhðtk fu {kr�h{tk �þo� fhðt sðwk ð�uhu yux÷wk s Ë{su �tu �u ¼Âõ� �ýtÞ s �rn. {tºt yt¾e ht� ftkËe-

òuztk fqxðtÚte ¼�� Útðt�wk �Úte. ¼�ðt�u ¼õ��tk ÷ûtýtu ¼�ð�T �e�t�t �th{tk yæÞtÞ{tk AuÕ÷t &÷tuftu{tk

�ýtÔÞt Au. �u{tk ¼�ðt�u yuðwk �Úte fÌtwk fu su [th Vqx�e [tux÷e ht¾þu, y�h �tu �tuZ Vqx�e �tZe ht¾þu, y�h

÷qk�e fu s�tuE �nuhþu �u s {thtu ¼õ� �ýtþu. ¼õ��tk ÷ûtýtu ¼�ðt�u Mð{w¾u �e�t{tk �e[u «{týu �ýtÔÞtk Au

-

yîuüt Ëðo¼q�t�tk {iºt : fhwý yuð [ >r�{o{tu r�hnkfth - Ë{�w:¾ Ëw¾: ût{e >> (13)Ëk�wü : Ë��k Þtu�e Þ�tí{t áZr�ùÞ : >{rÞ y��� {�tu�wÂØÞtuo {�T¼õ� : Ë {u r«Þ : >>(14)

(�e. 12/ 13- 14)

ð�uhu yt�¤ ¼õ��tk ÷ûtýtu ¼�ðt�u �ýtÔÞtk Au, y�u yuðtk ÷ûtýtuðt¤tu {týË {thtu ¼õ� fnuðtþu y�u �u

{�u r«Þ Útþu. yt{tk�wk yuf �ý ÷ûtý yt�ýt{tk � ntuÞ �tu yt�ýu yt�ýe ò��u ¼õ�{tk �ýtðe þfeyu s

�rn y�u ¼�ðt��u ðnt÷t ÚtE þfeyu s �rn.

nwk yu{ ònuh fhwk fu nwk r�h÷t þuX�tu Atufhtu Awk �tu �uÚte fhe�u r�h÷t þuX�e r{÷f�tu{tkÚte {�u ¼t� {¤u �rn.

�hk�w ¾w� r�h÷t þuX QXe�u yu{ ònuh fhu fu nwk �u{�tu �efhtu Awk. �tu s {�u r�h÷t þuX�e r{÷f�{tkÚte ¼t�

{¤u. yu{ ¾w� ¼�ðt� QXe�u yu{ fnu fu -

Page 31: Karm No Siddhant Gujarati

Þtu {�T¼õ� : Ë {u r«Þ :

nwk ¼�ðt�u fnu÷tk ÷ûtýtu Ähtð�tu ntuô �tu s nwk �u{�tu ¼õ� �ýtô y�u �h®Ën, {ehtk�t {tVf {�u �ý «thçÄ

¼tu�ððt{tk ¼�ðt� {�� fhu.

�u{ A�tk, ¼�ðt� �tu s���t r��t Au, y�u �u{�e �tu Ëtht y�h ¾ht�, ¼õ� y�h y¼õ� yu{ �{t{

Sð «íÞu y�wfk�t, �Þt �tu Au s, fthý fu �u �tu �Þt�t Ët�h Au.

nwk {tht �t��wk fÌtwk �t fh�tu ntuô �tu�ý y�u �u{�t �t fnuðt A�tk �u{�e W�hðx ÚtE�u nwk ytux÷t W�h [Ze�u

¼qËft {th�tu ntuô y�u �u{ fhðt s�tk ftuE ð¾� {thtu xtkrxÞtu ¼tk�e òÞ �tu�ý {tht �t�t {the W�h �Þt

fhe�u {�u ntzðiã�tu íÞtk ÷E òÞ, íÞtk sðt�wk rhûtt¼tzwk �u ¾[uo, ntzðiã�e Ve �ý �u yt�u, ½uh ÷tðe�u {�u

Ëwkðtýe �Útthe{tk Ëwðtzu, {�u ��u �u þfu fhu, �ðt �ý �tÞ, {tuËk�e ð�uhu�tu ¾[o fhe�u {�u ¾ðztðu y�u Wîu�

�t ÚttÞ �uðtk ð[� �tu÷u, �hk�w nwk �u{�e �tËu yuðe �uhðts�e {t�ýe fhwk fu �t�t {�u ��{tk ÷�ftht {thu Au,

Ëýft {thu Au, �u �{u ÷E ÷tu. �tu {tht �t�t �u ���wk ��o �t ÷E þfu, �u ��o �tu {thu ò�u s ¼tu�ððwk �zu.

�ht�h yu s he�u {týË ¼�ðt��e yt¿ttytu�wk WÕ÷k½� fhe�u fwf{o fhu �tu �u �tfe�u «thçÄY�u Ët{wk ytðu, �u

«thçÄ �tu �u�u ò�u s ¼tu�ððwk �zu. �u�t f{o�t ftÞ�t�t y{÷{tk s��r��t nM�ûtu� �t fhu. ¾w� ¼�ðt� ht{

�htí�h �úñ ntuðt A�tk ßÞthu �u r��woý- r�htfth MðY� Atuze�u Ë�wý Ëtfth MðY�u s��{tk �ÄtÞto íÞthu �u{ýu

�ý f{o�t ftÞ�t�e {Þto�t ò¤ðe Au y�u �u «{týu ðíÞto Au. ©e ¼�ðt� ht{ �tu�u fnu Au fu-

Þ�T r[ÂL��k ��en �qh�hk «Þtr� Þ�T [u�Ët � fr÷�k ��entÇÞw�ir� >«t�¼oðtr{ ðËwÄtrÄ� [¢ð�� Ëtuznk ðúòr{ rðr��u sxr÷M��ÂMð >>

nwk su �rðËu [¢ð�eo htò Útðt�tu n�tu y�u �t�eyu �uËðt�tu n�tu, �u s r�ðËu Ëðthu {tht f{o�t ftÞ�t�u {t�

yt�e�u sxtÄthe ��Mðe�t ðuþ{tk ð�{tk sðwk �zâwk Au. ¼�ðt� ht{ �tu�t�t r��t �þhÚt�wk �u{�t �wºt�t rðÞtu�u

{]íÞwk Útðt�wk «thçÄ ¼tu�ððt{tk {�� fhe þõÞt �rn y�u �u{�u ytuAt{tk ytuAt [ti� ðhË�wk �ý

GZVGPUVKQP� �w�Soð� yt�e þõÞt �rn. su ht{�t [hýhs�t M�þo {tºtÚte þÕÞt�e ynÕÞt ÚtE þfu,

�ÚÚth�u �ý su Sð��t� yt�e þfu �u ¼�ðt� ¾w� �tu�u �tu�t�t r��t�u Sð��t� yt�e þõÞt �rn, fthý fu

ynÕÞt�tk �t� �qhtk ÚtE �Þtk n�tk y�u �u�wk «thçÄ Sð��t� yt�ðt �iÞth ÚtE �Þwk n�wk. ßÞthu htò �þhÚtu

©ðý�tu ðuÄ fhu÷tu �u �t� «thçÄ ��e�u htò �þhÚt�u V÷ yt�ðt Ët{u Q¼wk n�wk. �u{tk ¾w� ¼�ðt� �ý

nM�ûtu� fhu �rn yux÷u �tu ¼�ðt�u �e�t{tk M�ü�t fhe fu-

� f�]oíð � f{torý ÷tufMÞ Ë]sr� «¼w : >� f{oV÷ËkÞtu�k Mð¼tðM�w «ð�o�u >>�t�¥tu fMÞr[í�t�k � [ið Ëwf]�k rð¼w : >

y¿tt�u�tð]�k ¿tt�k �u� {wÌtÂL� sL�ð : >>(�e. 5/ 14- 15)

�ð�ohu ftÞ�tu fÞtuo ntuÞ fu ðtn� zt�e �tswyu ntkfðwk �Ae ¾w� �ð�oh òu s{ýe �tswyu �u{�e {tuxh nkfthu �tu

�t�t{tk �t�tu �tu÷eËðt¤tu �u{�e {tuxh�u htufe þfu y�u �u{tk �ð�oh�wk ftkE [t÷u �rn. ¼�ðt�u fhu÷tk f{o�tu

Page 32: Karm No Siddhant Gujarati

ftÞ�tu �u�wk [wM��ýu �t÷� ÚttÞ �u{ ¼�ðt� EåAu �tu {týËtuyu �u{�e yt¿tt «{týu ¼Âõ�Þtu� îtht �tu�t�tk

«thçÄf{o�u ¼tu�ðe ÷uðtk.

29. ¼�ðt� �tËu yt�ýu þwk {tk�eyu Aeyu ?

¼�ðt� �tËu yt�ý�u {t��tk �ý ytðz�wk �Úte. yt�ýu ¼�ðt� �tËu yuðe {t�ýe fheyu Aeyu fu {U �t�f{o

fhu÷tk Au �u�tk V¤MðY�u {the Ët{u �w:¾ yt�ðt «thçÄ ¾zwk ÚtÞwk Au �u V¤ {thu ¼tu�ððwk �t �zu �uðwk fhtu. ytðe

�uhðts�e {t�ýe ¼�ðt� Mðefthu �rn. «thçÄ ¼tu�ððt{tk ¼�ðt��e rËVthË fu ÷t�ð��tu W�Þtu� �t

fhtÞ. s��{tk su {nt� ¼�ð�T¼õ�tu ÚtE �Þt Au, �u{ýu �u{�t «thçÄ{tk ytðu÷t �w:¾ «u{�qðof ¼tu�ðe ÷eÄtk

Au. �uÚte �wr�Þt�e áÂüyu ¼õ�tu �w:¾e Út�t sýtÞt Au. fwk�t {t�t ©ef]»ý�e VtuE Út�tk n�tk. �u{ýu ½ýtk fü

Ën� fÞto Au. A�tk �u{ýu ¼�ðt� �tËu yuðe {t�ýe fhu÷e Au fu-

rð�� : ËL�w � : þtï� >

y{tu�u Ë�tft¤ �w:¾ �ztu. yt�ýu ftuE r�ðË ytðe {t�ýe fh�tk �Úte. �h®Ën {nu�tyu ¼�ðt� �tËu {t�ýe

fhe fu {thwk �Ͼtu� sòu. �h®Ën, {ehtk, fwk�tS- yt �Ät ¼õ�tu ËkËth{tkÚte �w:¾e ÚtE�u �Þtk. �h®Ën

{nu�t�tu �efhtu {he �Þtu y�u �efhe htkze�u ½uh ytðe. �ihwk {he �Þwk, �t� �nth {wftÞt. {ehtk �tu�t�t �r�Úte

y÷� ÚtE �Þtk. �r�yu Íuh �tÞwk. Mðt{e ©e ht{f]»ý �h{nkË yËtæÞ htu�Úte �eztÞt, �un�t �kz ¼tu�ðe ÷eÄt,

�hk�w yt ¼õ�tuyu �tu�t�e ¼Âõ� ðxtðe �Úte. ¼�ðt� �tËu «thçÄ{tkÚte Axfðt {t�ýe fhe �Úte.

yuf [¢ð�eo htòyu fk�t÷ �he� r¼¾the�u hÌtwk fu �wk {the �tËu su òuEyu �u {t�. �wk su y�u sux÷wk {t�eþ �u nwk

��u yt�eþ. íÞthu �u÷t r¼¾theyu htò �tËu {tøÞwk fu, {thwk ¼e¾ {t�ðt�wk [Ã�rýÞwk ¼tk�e �Þwk Au �u �ðwk

y�tðtu. htò�u yt Ëtk¼¤e�u ½ýwk s �w:¾ ÚtÞwk. r¼¾the�u {t��tk � ytðzâwk. yZ¤f Ëk�Â¥t, Rftu�uh �uZe [t÷u

�ux÷wk Ä� {tøÞwk ntu� �tu�ý htò yt��, �ý yt y¬{eo r¼¾theyu ¼e¾ {t�ðt�wk �ðwk [Ã�rýÞwk {tøÞwk.

yt�ýu �ý ¼�ðt� �tËu ytðe ûtwÕ÷f {tk�ýeytu fheyu Aeyu, �uÚte ¼�ðt� �thts ÚttÞ Au. yt�ýu ¼�ðt�

�tËu �nw �nw �tu þwk {tk�eyu Aeyu ! �tk[ �å[eË ÷t¾ Yr�Þt {t�eyu Aeyu. �tk[-�å[eË �k�÷t-{tuxhtu {t�eyu

Aeyu. �tk[ �efhtytu {t�eyu Aeyu. Ëwk�h Mºteytu {t�eyu Aeyu. yt �Äe {t�ýeytu �u÷t r¼¾the�u [Ã�rýÞt

suðe Au.

fwk�tSyu y�u ¼õ� �h®Ënu {tøÞwk �uðwk {t��tk yt�ý�u �Úte ytðzðt�wk. �h{tí{tyu ð�h {tøÞu yt�ý�u

{�w»Þ�un ytÃÞtu Au. su {tuût�wk îth Au, �u�tu W�Þtu� fuðe he�u fhðtu y�u {tuût fuðe he�u «tó fhðtu �u þtMºttu y�u

Ëk�tu îtht �u{ýu Ë{òÔÞwk. �hk�w yt�ýu �t{h Sðtu yt�ýtu MðtÚto Ë{s�t �Úte. �uÚte «thçÄ{tkÚte Axfðt�e

ûtwÕ÷f {t�ýe yt�ýu ¼�ðt� �tËu fheyu Aeyu, íÞthu ¼�ðt� �thts ÚttÞ Au. yt�ýu ¾hu¾h y¼tr�Þt

Aeyu.

30. Ëkr[� f{o{tkÚte fuðe he�u Aqxðwk ?

W�h òuE �Þt �u{ f{oÞtu� îtht r¢Þ{tý f{o�u r�Þkrºt� fhe þftÞ y�u AwxtÞ. ¼Âõ�Þtu� îtht «thçÄf{o

¼tu�ðe�u AwxtÞ. �hk�w Ëkr[� f{o{tkÚte fuðe he�u Aqxðwk �u �k¼eh Ëðt÷ Au. fthý fu r¢Þ{tý f{o fhðt{tk �tu

{týË {tºt Mð�kºt Au y�u �u�u r�Þkrºt� fhðt �u �u�t ntÚt�e ðt� Au. �u òu Äthu �tu [tu¬Ë fhe þfu. «thçÄf{o

Page 33: Karm No Siddhant Gujarati

�ý Ët{e At�eyu ytðe�u Q¼tk Au. �u�u �tu Sð�ft¤ �hr{Þt� ¼tu�ðe�u ¾�{ fhe þftÞ. �hk�w Ëkr[� f{o

�tu nsw �tfe�u V¤ yt�ðt �iÞth ÚtÞtk s �Úte, �u Ët{u ytðe�u ¾ztk ÚtÞtk �Úte. ð¤e �u �tu ÚtE �Þu÷tk r¢Þ{tý

f{tuo Au, yux÷u �u �tAtk �Úte ÚtÞtk fhe þft�tk �Úte.

yuf ð¾� Útqkfu÷wk su{ �tAwk �¤e þft�wk �Úte, yuf ð¾� �tu÷tE �Þu÷wk ð[� su{ �tAwk ¾U[e þft�wk �Úte, yuf

ð¾� �k�qf{tkÚte �tu¤e Aqxe �u su{ �k�qf{tk �tAe ytð�e �Úte, �uðe he�u yuf ð¾� r¢Þ{tý f{o ÚtE �Þwk y�u �u

Ëkr[�{tk s{t �zâwk Au, yt Sð�ft¤ �hr{Þt� �tfe�u «thçÄY�u Ët{u ytðe�u ¾zwk ÚtÞwk �Úte. �u�u ¼tu�ðe�u �ý

AwxtÞ �rn. yux÷u yuðtk Ëkr[� f{tuo ¼tu�ððtk nðu �Ae �un Äthý fÞto rËðtÞ Aqxftu ÚttÞ s �rn. yt Ëkr[�

f{tuo yux÷tk Úttuztk �Úte fu su yuf sL{{tk ¼tu�ðe ÷eyu �tu At÷ Aqxu.

y�tr�ft¤Úte y�uf sL{tu{tk Ëkr[� f{o yËkÏÞ fhtuz rn{t÷Þ suðt zwk�ht ¼htÞ �ux÷t Sð�e �tA¤ �zâtk Au

y�u �u �tf�tk òÞ Au �u{ �u{ «thçÄY�u ¼tu�ð�tk òuEyu �tu �ý y�k�ft÷ ËwÄe y�òu�t y�òu �un Äthý

fheyu �tu�ý �u ¾qxu �u{ �Úte �tu �Ae yt{tkÚte Aqxðwk fuðe he�u ? fthý fu yt Ëkr[� f{tuo y�k�ft÷ ËwÄe Sð�u

sL{-{hý�tk [¬h{tk VuhÔÞt s fhu �ux÷tk �Ätk Au, y�u �tu �Ae Sð�tu {tuût Útðtu r�÷fw÷ yËk¼rð� ��e

òÞ. ßÞtk ËwÄe �un Äthý fhðtu �zu íÞtk ËwÄe {tuût ÚtÞtu �ýtÞ �rn. ðu�tk� At�e Xtufe�u fnu Au fu ytðe

�rhÂMÚtr�Úte �¼htðt�e sht �ý sYh �Úte.

òu Sð Äthu �tu yt [t÷w Sð�ft¤ �hr{Þt� s �{t{ Ëkr[� f{tuo ¾�{ fhe þfu Au. �hk�w �u ¼tu�ðe�u ¾�{

fhe þftÞ �u{ �Úte. {txu �u�u {txu yuf s W�tÞ Au fu Ëkr[� f{tuo�t su ytx÷t {tuxt zwk�htu ¼hu÷t Au �u{tk {tºt

yuf s �eðtˤe [tk�e �uðtÚte �u �{t{ ¼M{Ët�T ÚtE sþu. yt ¼Þkfh zwk�htu{tk yÂø� ÷�tzât rËðtÞ �eò

ftuE �ý W�tÞtu y�u ftuE ft¤u ytx÷tk �Ätk Ëkr[� f{tuo ¾�{ Útðt�tk �Úte, y�u �u yÂø� �u �¿tt�tÂø�� Au.

su{ f{oÞtu� îtht «thçÄ f{tuo�u �qhu�qhtk ¼tu�ðe ÷uðtÞ �u{ ¿tt�Þtu� îtht y�tr�ft¤Úte y�uf sL{ sL{tk�h�tk

yufXtk ÚtÞu÷tk Ëkr[� f{tuo�u ¼M{Ët�T fhe þftÞ. �u{ fhe�u f{oÞtu�, ¼Âõ�Þtu� y�u ¿tt�Þtu� îtht Sð{tºt

�{t{ r¢Þ{tý, «thçÄ y�u Ëkr[� f{tuoÚte {wõ� ÚtE�u yt s Sð�ft¤�u yk�u [tufõË {tuût «tó fhe þfu.

Ëkr[� f{tuo�u ¿tt�tÂø�Úte �t¤e�u ¼M{ fhðt�tk Au.

¼�ðt�u �ý �e�t{tk M�ü fÌtwk Au -

ÞÚtiÄtkrË Ër{îtuÂø� : ¼M{Ët�T fwÁ�uzswo� >¿tt�tÂø� : Ëðof{torý, ¼M{Ët�T fwÁ�u �Útt >> (�e. 4/37)

su{ yÂø�{tk �t¾u÷tk �{t{ «fth�t òztk, �t�¤tk, Ëqftk, ÷e÷tk, ÷tk�tk, xqkft, �Ätk s ÷tfztk �¤e òÞ Au �uðe

s he�u ¿tt�tÂø�{tk �t¾u÷tk �{t{ «fth�tk yþw¼, þw¼, r¢Þ{tý, «thçÄ �Útt �{t{ Ëkr[� f{tuo �¤e�u ¾tf

ÚtE òÞ Au y�u Sð {tuût «tó fhu Au. yux÷u fu sL{-{hý�t �kÄ�{tkÚte {wõ� ÚttÞ Au.

31. ¿tt�tÂø� fuðe he�u «�x ÚttÞ ?

Sð �tu�t�t y÷� MðY��u ¼q÷e �Þtu Au, Sð �úñ�tu s ykþ Au. �úñ Ë�T, r[�T, yt�k�MðY� Au. {txu Sð

�ý Ë�T, r[�w, yt�k�MðY� s Au. �hk�w Sð�u �u�wk ¼t� �Úte. �uÚte sL{ {hý�tk [¬h{tk ¼xftÞ Au.

¼�ðt� �e�t{tk fnu Au fu-

Page 34: Karm No Siddhant Gujarati

{{iðtkþtu Sð÷tufu Sð¼q� : Ë�t�� :

Sð �úñ�tu ykþ ntuðt A�tk, {wõ� ntuðt A�tk, {tÞt�t ðþ{tk ytðe sE�u �Ø ÚtE �Þtu Au.

Sð�u �tu�t�t MðY��wk ÞÚttÚto ¼t� ÚttÞ �u�wk s �t{ ¿tt�, y�u ¿tt� Út�tk�e ËtÚtu s �u�tk �{t{ Ëkr[� f{tuo

�¤e�u ËtV ÚtE òÞ. Sð�u MðY��wk ¼t� Útðwk �nw fXý Au. �u �tu ftuE Ë{Úto �whw {¤u �tu s ¿tt� «tó ÚttÞ.

rËkn�wk yuf �t�wk �å[wk sL{�tk�e ËtÚtu s �u�e {tÚte rð¾qxwk �ze �Þwk. ½uxtk�t yuf xtu¤t�t {tr÷f ¼hðtzu yt

�å[t�u ½uxtk�t xtu¤t ¼u�wk WAuhe�u {tuxwk fÞwO. yt ®Ën�wk �å[wk ftÞ{ ½uxtk�tk xtu¤t ¼u�wk Vh�wk n�wk. y�u y¿tt��u

ðþ ÚtE�u �tu�t�e ò��u ½uxwk s {t�ðt ÷tøÞwk. nwk ½uxwk s Awk. �uðe �u�e áZ {tLÞ�t �kÄtE �Þu÷e. yuf ð¾� yuf

®Ën Vh�tu Vh�tu ½uxtk�t xtu¤t �Sf ytÔÞtu, su{tk yt rËkn�wk �å[w n�wk. rËkn�u òuE�u ½uxtk�t xtu¤wk ¼tøÞwk. �u÷t

rËkn�u ytùÞo ÚtÞwk fu yt �Ätk ½uxtk ¼u�wk {the ò��wk yt rËkn�wk �å[wk ½uxt�e {tVf fu{ ¼t�u Au. ®Ënu �u÷t �Ätk

½uxt�u s�tk fÞto y�u rËkn�t �å[t�u s �fzâwk. ®Ën�wk �å[wk fh�hðt {tkzâwk fu ¼tEËt�� nwk ½uxwk Awk. y�u {�u

{the �t �t¾þtu.

rËknu fÌtwk : yhu ¼tE, �wk ½uxwk �Úte. �wk �tu {the ò��wk rËkn�wk �å[wk Au. �thu {thtÚte zhðt�wk �t ntuÞ. nwk ��u {the

¾tô �rn.

�hk�w ®Ën�wk �å[wk {tLÞwk �rn. �u�u rðïtË �zâtu �rn. �u �tu yu{ s fnuðt ÷tøÞwk fu nwk ½uxwk s Awk, ½uxwk s Awk. {�u

�t {thþtu.

�Ae �u÷tu ®Ën �u�u yuf �¤tð�t rf�thu ÷E �Þtu y�u fÌtwk fu yt �¤tð �t �týe{tk �thwk {tU òu. �thwk �u {thwk {tU

yufËh¾wk ytðu Au fu �rn ? nwk ºttz �t¾wk yuðe ºttz �wk �t¾.

�u÷t �å[tyu ®Ën�t suðe ºttz �t¾e. �u�u �u�t yË÷ MðY��wk ¼t� ÚtÞwk. �u s ð¾�u ¼Þ{wõ� ÚtE �Þwk y�u

®Ën�e ËtÚtu [tÕÞwk �Þwk. �Ë, �ht�h yu s �þt Sð�e Au.

su{ ËqÞo{tkÚte rfhýtu Aqxtk �ze�u Ë{�ú s��{tk Vu÷tÞ Au �u{ Sð �ý y�tr�ft¤Úte �úñÚte Aqxtu �ze �Þtu Au.

ðt�¤{tk hnu÷wk �týe r�÷fw÷ [tuϾwk &KUVKNNGF YCVGT� %T[UVCN %NGCT 9CVGT ntuÞ Au. �u ðt�¤{tk

ûttu¼ ÚtðtÚte r�k�wytu Aqxtk �ze�u �]Úðe W�h �zu Au. ytftþ{tkÚte �]Úðe W�h ytð�tk yu{tk ytuÂõËs�, �tExÙtus�

ð�uhu ¼¤u Au. �]Úðe�u yzf�tk �u r�k�wytu Äq¤{tk ¼¤e {r÷� ��u Au. yuðtk y�uf ®��wytu {¤e�u ��e ÚttÞ Au.

y�u �]Úðe�t y�uf ûtthtu {r÷� �íðtu ¼u�tk fh�tk fh�tk Ë{wÿ�u {¤u Au. íÞthu �tu Ë{wÿ�tk �týe ¾thtk �ð ÚtE

�Þtk ntuÞ Au. �Ae ßÞthu ËqÞo�t «¾h rfhýtu�t �t�Úte �t»�e¼ð� ÚttÞ íÞthu s Qæðo�r� ÚtE�u ðt�¤ Y�u

�u{�tk yË÷ MÚtt�u �rðºt ��u Au. yu s «fthu Sð �úñ{tkÚte Aqxtu �zu÷tu Au, �u s���e {tÞt�t Ëk�fo{tk

yrðãtðþ {r÷��t�u «tó fhu Au.

¼qr{ �h� ¼t zt�h �t�e S{e Sðne {tÞt ÷�xt�e�tuMðt{eS ht{tÞý{tk yt ðt��u yuf ÷exe{tk Ë{òðu Au :

®Ën�e {tVf ftuE Ë{Úto �whw ®Ën�t �å[tY�e Sð�u {¤u �tu s �u�u Ët[t MðY��wk ¼t� ÚttÞ, �Ae �u �u�tk

�{t{ f{tuo�t ¼ÞÚte {wõ� ��e òÞ Au.

Page 35: Karm No Siddhant Gujarati

�tuMðt{eS yt s ðt��u ht{tÞý{tk ÷¾u Au fu-

Rïh ykþ Sð yrð�tþe, [u�� y{÷ Ëns Ëw¾e htþe >Ëtu {tÞt�þ ¼ÞQ �tuËtE, �æÞtu feh {foxfe �tE >>

yhu ! �wk ®Ën�wk �å[wk Au. �wk ½uxwk �Úte. �wk Ë�T, r[�T, yt�k�Mð� Au. yt �un �thwk MðY� �Úte. yuðwk ¿tt� ftuE Ë{Úto

�whw fhtðu �tu s �uztu �th ÚttÞ. MðY��wk ¿tt� Út�tk s Ëkr[� f{tuo �tíftr÷f ¼M{ ÚtE òÞ Au. yt ðt� yt�ýt

Ëðo�t y�w¼ðÚte �ý rËØ fhe þftÞ.

yuf {týË htºtu 12 ðtøÞt ËwÄe �u�e �í�e ËtÚtu ðt�tu fh�tu n�tu y�u �Ae �u�e ytk¾ {¤e �E. �uu �½ ytðe.

�h� s �u�u Mð¡ þY ÚtÞwk. Mð¡{tk �uýu yuf {týË�wk ¾q� fhe �tÏÞwk. �u�tu ºtý ð»to ËwÄe fuË [tÕÞtu (htºtu �th

y�u Ëtzt �th�e ð[{tk.) �Ae {týË�u �Ë ðhË�e ˾� su÷�e Ëò ÚtE. �u fu�{tk �zâtu. (¾hu¾h �tu �u

�Útthe{tk �u �tu�ztk �tÚthe �zâtu n�tu.) su÷h �u�u �hhtus �hzt{tk ftuhzt�t Vxft ÷�tð�tu n�tu �uÚte �u�tu �hztu

�hhtus ÷tune÷wntý ÚtE s�tu n�tu. yt he�u ºtý ðhË�e Ëò �tu �uýu ¼tu�ðe (htºtu �th y�u Ëtzt �th�e

ð[{tk.)

yuf r�ðË su÷hu ¾q� �wMËt{tk ytðe�u �u�u �hzt{tk �nw ˾� ftuhztk VxftÞto y�u yt {týË �ytu �t� hu�

fhe�u htz �tze�u ò�e �Þtu. �u�e �í�eyuu �¼htE�u �qATÞwk fu þwk ÚtÞwk ? �tu �uýu fÌtwk fu {tht �hzt Ët{wk �tu òu, �u

fuðtu ÷tune÷wntý ÚtE �Þtu Au !

�u�e �í�eyu fÌtwk fu �{u �tu �Útthe{tk �u �tu�ztk �tÚthe�u Ëq�t Atu y�u �{thtu �hztu r�÷fw÷ Ë÷u�tx Ëwkðt¤tu Au.

fþwk s ÚtÞwk �Úte.

íÞthu �u÷tu {týË Mð¡tðMÚtt{tkÚte ò�ú� yðMÚtt{tk ytðe �Þtu. �u�u �u�t �tu�t�t MðY��wk ¼t� ÚtÞwk fu �u ¾q�e

�Úte �ý �u ¾hu¾h r��tuo»t Au, y�u �Ae �uýu �tu�t�e �í�e�u Mð¡�e ðt� fhe fu �u�e rðhwØ ¾q��tu ¾x÷tu ºtý

ð»to [tÕÞtu y�u �Ë ð»to�e ˾� su÷�e Ëò ÚtE. �u{tkÚte ºtý ð»to �tu ¼tu�ÔÞtk.

�u�e �í�eyu fÌtwk fu htºtu �th ðtøÞt ËwÄe �tu yt�ýu ðt�tu fh�t n�t y�u nt÷{tk {tºt Ëtzt �th s ÚtÞt Au. �u

yzÄt f÷tf �hr{Þt� �{u A ð»tuo �esu õÞtk sE ytÔÞt ?

�u�u �Ë ð»to�e Ëò ÚtE n�e. �u{tkÚte ºtý ð»to�e Ëò �tu �u�u ¼tu�ðe ÷eÄe. nðu �tfe�t Ët� ð»to�e Ëò ftuý

¼tu�ðþu ? Mð¡ yðMÚtt{tkÚte ò�ú� yðMÚtt{tk ytð�tk�e ËtÚtu s �u�wk �tfe�e Ët� ð»to�u su÷�e Ëò�wk Ëkr[�

f{o ¼M{¼t�T ÚtE �Þwk. fthý fu �u�u �u�t Ët[t MðY��wk ¿tt� ÚtE �Þwk.

¿tt�tÂø� : Ëðof{torý ¼M{Ët�T fwÁ�uz�Úttswo� > (�e. 4/37)

Mð¡tðMÚtt�tk Ëw¾�w:¾tr� Mð¡tðMÚtt{tk ËíÞ ¼tËu Au, �hk�w ò�ú� yðMÚtt{tk r{ÚÞt ÚttÞ Au �uðe s he�u ò�ú�

yðMÚtt�tk Ëw¾, �w:¾ ytr� ò�ú� yðMÚtt{tk ËíÞ ¼tËu Au �hk�w ¿tt�tðMÚtt{tk r{ÚÞt ÚtE òÞ Au. yuf {týË

htºtu �qÄ�tf, �qhe, r{ütÒt ð�uhu �ux ¼he�u s{e�u Ëq�tu ntuÞ A�tk Mð¡tMÚtt{tk �nwk ¼qÏÞtu Awk, nwk ¼qÏÞtu Awk� �u{

�tu÷�t yt¾e ht� [Ã�rýÞwk ÷E�u ¼e¾ {t�u �u ð¾�u �u�u ¾w� þkfht[tÞoS ytðe�u Ë{òðu fu fu yhu y¿tt�e

Sð ! �wk ¼qÏÞtu �Úte, �wk �tu s{e�u Ëq�tu Au, A�tk yt Sð �u ðt� {t�u s �rn. �hk�w �u ßÞthu ò�ú� yðMÚtt{tk

Page 36: Karm No Siddhant Gujarati

ytðu íÞthu s �u�u Ët[t MðY��wk ¿tt� ÚttÞ. �u s «{týu nt÷ ò�ú� yðMÚtt{tk yt�ýu yrðãtÚte yxðtÞu÷t

Sðtu�u, þtMºttu y�u Ëk�tu �tufthe�u fnu Au fu yt s�� r{ÚÞt Au y�u �úñ s ËíÞ Au y�u �wk �u �úñ�tu s ykþ

Ë�T, r[�T, yt�k�MðY� s Au. A�tk f{¼t�e Sðtu {t��t �Úte. fthý fu ò�ú� yðMÚtt{tkÚte s �uytu

¿tt�tðMÚtt{tk ytÔÞt �Úte. þkfht[tÞoSyu y�uf �úkÚttu�tu Ëth {tºt yzÄt s &÷tuf{tk fÌttu Au fu-

&÷tuftÄuo� «ðûÞtr{ Þ�wõ�k �úkÚtftuxer¼ : >�úñËíÞk s��T r{ÚÞt Sðtu �úñið �t�h : >>

yt�¤ yt�u÷tk áütk��e {tVf su{ ð»to�e Ëò{tkÚte ºtý ð»to�e Ëò ¼tu�ÔÞt �Ae Ët[wk ¿tt� Út�tk �tfe�tk Ët�

ð»to�e Ëò ¾�{ ÚtE �E, �u{ yt Sð�u �tu�t�u �tu�t�wk Ëk�T,r[�T, yt�k�MðY��wk Ët[wk ¿tt� Út�tk�e ËtÚtu s

�u�tk y�tr�ft¤Úte yufXtk ÚtÞu÷tk y�òu sL{sL{tk�h�tk Ëkr[� f{tuo �tíftr÷f ¾�{ ÚtE òÞ Au.

yt «fthu su{ r¢Þ{tý f{tuo�u r�Þkrºt� fhðt {txu f{o{t�o Au, «thçÄ�u ytËt�eÚte ¼tu�ððt {txu ¼Âõ�{t�o Au

�u{ Ëkr[� f{tuo�u Ë{tó fhðt {txu ¿tt�{t�o Au. yt ºtýuÞ {t�tuo ðzu Sð �tu�t�t yt sL{�e Sð�Þtºtt �qhe

fhe�u yk�u {tuût «tó fhe þfu Au y�u sL{{hý�tk [¬h{tkÚte {wõ� ÚtE þfu Au.

32. (1) ¿tt� fu{ Út�wk �Úte ?

ËkËth{tk ßÞtk ËwÄe ytËÂõ� Au íÞtk ËwÄe ¿tt� «�x Út�wk �Úte, ¿tt�{t�o{tk �un, Ä�ði¼ð, {t�tr��t, Mºte,

�wºttr�f{tkÚte ytËÂõ� Atuzðe �zu Au. þtMºttu y�u Ëk�tu fnu Au fu �Þt sL{�tk {t�t-r��t, Mºte, �wºttr�f�u su{

�{u y¿tt�u fhe�u ðeËhe òytu.

�Þt y�uf sL{�tk {t�t- r��t, Mºte �wºttr�f�u �{u y¿tt�u fhe�u ¼q÷e �Þt Atu �u �{the W�h ¼�ðt��e

yíÞk� f]�t �ýtÞ. òu �u{ �t ntu� y�u òu �{u �{tht �� sL{tu�tk Ë�tkytu�u nt÷{tk �ý òu�t ntu� y�u

ytu¤¾�t ntu� �tu hM�t{tk s�wk �Äuzwk ntuÞ �u�u �ý �{u �¤u ð¤�e �z� y�u fnu�t ntu� fu �yt �tu {thtu ftftu Au�

fu �yt �tu {thtu {t{tu Au.� �Þt sL{�e �{the Mºte nt÷{tk fq�he fu �Äuze�t yð�th{tk ntu�, �u�u �{u [t÷w

½h{tk ½t÷e �tu �tu {nt W�trÄ ÚttÞ. �hk�w ¼�ðt��e yíÞk� f]�t Au fu �{u �{tht �Þt sL{�tk Ë�tk�u ¼÷u

y¿tt�u fhe�u �ý ¼q÷e �Þt Atu, �u ½ýwk Ëthwk ÚtÞwk Au. �tu suðe he�u �{u �{tht yt�¤�t sL{�tk {t�t-r��t,

Mºte, �wºttr�f�u y¿tt�u fhe�u ¼q÷e �Þt Atu �uðe s he�u yt sL{�tk {t�t-r��t, Mºte, �wºttr�f�u �ý ¿tt�u

fhe�u ðeËhe òytu. ËkËth{tkÚte ytËÂõ� �{u su{ su{ nxtð�t òytu y�u rðhÂõ� «tó fh�t òð �u{ �u{

¿tt��tu «ftþ �zðt ÷t�þu.

ËkËth{tk �{u ytËõ� Atu fu rðhõ� Atu �u òýðt�wk �{the �tËu s �uhtu{exh Au. �{u yuf÷t �ztu y�u �yuf÷�t�

÷t�u �tu �u�wk �t{ ytËÂõ� y�u �{u yuf÷t �ztu y�u �yuf�t� ÷t�u �tu �u�wk �t{ rðhÂõ�. yt �uhtu{exhÚte �{u

�{thwk {t� ò�u s ftZe ÷E þftu fu �{u ¿tt�{t�o{tk sðt yrÄfthe Atu fu �rn.

32 (2) �{u ftuE r�ðË ¿tt� ÷uðt �Þt Atu ?

yt�ýu ¾ht yÚto{tk ¿tt� ÷uðt s�t s �Úte. ztU�hU {nthts�e fu f]»ýþkfh þtMºteS�e fu þk¼w {nthts�e

¼t�ð� Ëótn{tk y�ufðth �Þt ntuEþwk, y�h ËkLÞtË yt©{{tk �hhtus Ĭt ¾t�tk ntuEþwk. �hk�w íÞtk f�tr�

¾hu¾h ¿tt� ÷uðt yt�ýu s�tk s �Úte. {tºt �u¾tð fhtð s y�h �tu òýuu fu {�tuhks� ftÞo¢{{tk ¼t� ÷uðt

Page 37: Karm No Siddhant Gujarati

s�tk ntuEyu Aeyu- Sð �tu ½h{tk Mºte, �wºttr�f�tk ftÚttf�÷t{tk s ¼htE hnu÷tu ntuÞ Au. �Ae ¿tt� fuðe he�u

{¤u ? �{u y�ts�òh{tk ½Wk ÷uðt òytu �hk�w ftuÚt¤tu ÷eÄt ð�h ntÚt n÷tð�t òytu �tu ðu�the �h� s Ë{S

òÞ fu {týË ½Wk ÷uðt ytÔÞtu �Úte, {tºt ¼tð �qAðt s ytÔÞtu Au. yux÷u �òh{tk {ý�tu ºteË Yr�Þt�tu ¼tð

[t÷�tu ntuÞ �tu ðu�the �{�u yêtðeË Yr�Þt�tu s ¼tð ��tðu, fthý fu �u òýu Au fu yt {týË ¾hu¾h ½kW

÷uðt �eféÞtu �Úte. �Ae �{u �eS [th-�tk[ �wft�tuyu ¼tð �qAtu �tu íÞtk �{�u ºteË Yr�Þt�tu ¼tð fnu. yux÷u

�{�u rðïtË ÚttÞ fu �nu÷t ðu�the�e �wft�u s ðts�e ¼tðu ½Wk {¤u Au.

yXðtrzÞt �Ae ßÞthu �{u ntÚt{tk ftuÚt¤tu ÷E�u Ët[uËt[ ½kW ÷uðt �nu÷t ðu�the�e �wft�u òð yux÷u �u Ë{S s

òÞ fu nðu yt {týË [tu¬Ë ½kW ÷E�u s sðt�tu Au. yux÷u �u �{�u {ý�t 32 Yr�Þt ¼tð ��tðu. �{u �qAtu fu

fu{ ¼tE ? �{u �nu÷tk �tu yêtðeË�tu ¼tð fnu�t n�t nðu �ºteË Yr�Þt fu{ {t�tu Atu ? �tu �u÷tu ðu�the ¾kÄw

nËe�u {eXtþÚte sðt� yt�u fu ¼tE, yêtðeË�t ¼tð�t ½Wk �tu ðu[tE �Þt y�u nðu ºtý[th r�ðËÚte {t÷�e

¾U[�u ÷eÄu ¼tð ðÄe �Þt. yux÷u �{u �u�t W�h�t y�tW�t rðïtË{tk �ýtE�u �u Yr�Þt X�tE�u ½ô ÷u�t

òytu.

�{u �nª ÷uðt òytu �tu�ý ðu�the �{�u �qAu fu �nª þu{tk ÷E sþtu ? ftkE �tºt (ðtËý, ��u÷e ð�uhu) ÷u�t

ytÔÞt �Úte �tu þu{tk r¾MËt{tk ÷E sþtu ? �nª ÷uðt òð �tu�ý �{thu �tºt (��u÷e) ÷E�u sðwk �zu y�u �u �ý

þwØ �tºt (f÷tE fhu÷wk) ntuðwk òuEyu, �rn �tu �nª fxtE òÞ.

®Ëný�t �qÄ {txu Ëtu�t�wk �tºt òuEyu, [Ã�rýÞwk �t [t÷u. yt «{týu ¿tt� ÷uðt òytu íÞthu �ý �{the �tËu þwØ

�tºt (ðihtøÞÚte r�{o¤ ÚtÞu÷wk yk�:fhý) òuEyu. ßÞtk ËwÄe {tuxh-�k�÷t, �un, Mºte-�wºttr�f{tk ytËÂõ� Au y�u

yk�:fhý{tk y�uf sL{ sL{tk�h�e ft{�tytu y�u ðtË�tytu�t ÷�uzt ÚtÞu÷ Au y�u ftk[�-ftr{�e�t ftx

[Zu÷t Au íÞtk ËwÄe þwØ ¿tt� Útþu s �rn.

¿tt� � xfu hu ðihtøÞt rð�t, fheyu ftuxe W�tÞ.

¿tt� yux÷u þwk �u M�ü Ë{S ÷uðt�e sYh Au. {tºt �e.yu., �e.ftu{, yu{.yu. ÚtÞt fu yu{.ftu{,

yu÷yu÷.yu{. fu Ëe.yu. ÚtÞt yux÷u ¿tt�e ÚtÞt �t fnuðtEyu. y{urhft�e �{t{ ��eytu�tk �t{ {tuZu �tu÷e

òytu fu hrþÞt�t �{t{ �ðo�tu�tk �t{ ytðze òÞ fu ytr£ft�t �{t{ sk�÷tu�tk ûtuºtV¤ �tu¾e �t¾tu fu

ytuMxÙur÷Þt�e Ëtu�t�e �{t{ ¾týtu�t Wí�t���t ytkfzt òýe ÷tu fu #ø÷uLz, y{urhft ð�uhu y�uf �uþtu�t

�kÄthý %QPUVKVWVKQPU� �tu yÇÞtË fhtu �tu �u ¿tt� �t fnuðtÞ. yu �tu {tºt {trn�e +PHQTOCVKQP�

fnuðtÞ.

¿tt��tk ÷ûtýtu �tu ¼�ð�T �e�t{tk 13{tk yæÞtÞ�t 7 Úte 11 (�tk[) &÷tuf{tk yt�u÷tk Au. �u{tk �tuýt �tk[

&÷tuf{tk ¿tt��tk ÷ûtý yt�u÷tk Au y�u {tºt 1/4 &÷tuf{tk y¿tt� þwk �u sýtÔÞwk Au, su �e[u «{týu Au :

y{tr�íðk y�kr¼íðk y®nËt ûttÂL�htsoð{T >yt[tÞtuo �tË�k þti[k MÚtiÞO ytí{rðr��ún : >>7>>ErLÿÞtÚtuo»tw ðihtøÞk y�nkfth yuð [ >sL{{]íÞwshtÔÞtrÄ�w:¾�tu»tt�w�þo�{T >>8>>yËÂõ� y�r¼ïk� : �wºt�tht�]ntr�»tw>

Page 38: Karm No Siddhant Gujarati

r�íÞk [ Ë{r[¥tíðk Rütr�ütu��Â¥t»tw >>9>>{rÞ [t�LÞÞtu�u�u ¼Âõ� : yÔÞr¼[trhýe >rðrðõ��uþËurðíðk yhr�so�ËkËr� >>10>>yæÞtí{¿tt�r�íÞíðk �¥ð¿tt�tÚto�þo�{T >

yu��T ¿tt�r{r� «tuõ�k y¿tt�k Þ��tuzLÞÚtt >>11>> (�e. 13/7-11)

y{tr�íðk- yk�r¼íðk- r�hr¼{t��ýwk- r��ok¼�ýwk ð�uhu su �wýtu 3WCNKHKECVKQPU� W�h�t �tuýt �tk[

&÷tuftu{tk sýtðu÷ Au �u su�t{tk ntuÞ �u ¿tt�e fnuðtÞ y�u �u rËðtÞ�wk �tfe�wk �{t{ y¿tt� fnuðtÞ.

yt «fth�wk ¿tt� «tó fhðt þwØ ðihtøÞðt� yk�:fhý òuEyu y�u yuðwk ¿tt� {u¤ððt Ë�� �whw»ttÚto fhe�u {tuût

«tó fhðtu yu s ftÞ�t�tu nu�wk Au.

{hýftkXu �uXu÷t �heÂût�u þwf�uðS �tËuÚte Ët� r�ðË ËwÄe ©e{�T ¼t�ð��wk ¿tt� Ëtk¼¤e�u {tuût «tó fÞtuo.

©e{�T ¼t�ð�{tk yu �tft� Au fu nsw ytsu �ý �u Ët� r�ðË{tk Sð�tu {tuût fhe þfu, �hk�w �uu�u Ëtk¼¤�th

�heÂût� suðtu ðihtøÞðt� ntuðtu òuEyu.

yt�ýu y�uf ð¾� ¼t�ð�T Ëótn{tk �Þt Aeyu y�u ¼t�ð�T Ëtk¼éÞwk Au, �hk�w nsw ËwÄe {thtu fu �{thtu {tuût

ÚtÞtu �Úte fu Út�tu �Úte. �u�wk fthý ftk �tu ¼t�ð�T fnu�th- ðtk[�th zVtu¤ y�h �tu �u Ëtk¼¤�th zVtu¤. ytsu

�tu {tuxu ¼t�u ¼t�ð�T Ëk¼¤tð�th- ðtk[�th þwf�uðS r�[tht �tk[Ëtufu nòh Yr�Þt�tu ftuLxtõxÙ fhe�u

ÔÞtË�eX �h �uXt ntuÞ Au y�u yt¾tu r�ðË ¼t�ð�T ðtk[�tk ðtk[�tk �ý �u{�tu Sð �tu fux÷tk fu¤tk ytÔÞtk,

fux÷tk �tr¤Þhu ytÔÞtk, fux÷t Yr�Þt �tuÚte W�h ytÔÞt �u fux÷tk ç÷tWÍ�eË �tuhtýe {txu y�u �tu�t�u {txu fux÷tk

Útu�tztk y�u {t�h�tx ytÔÞtk �u{tk Sð ¼htE �zu÷tu ntuÞ Au. yt �þt r�[tht þwf�uðS�e ntuÞ Au. ßÞthu

�heÂût��e (suýu ytsu ¼t�ð�T Ëótn �uËtze Au �u{�e) �þt �tu �uÚte �ý ¾ht� Au.

�heÂût� �tu �� ðt¤e�u fÚtt Ëtk¼¤ðt �uËe s þf�tu �Úte. yu �tu r�[thtu ntkV¤tu- VtkV¤tu fux÷t ðuðtE ytÔÞt,

fux÷e ðuðtýtu ytðe, fux÷e �efheytu ytðe, fux÷t s{tE rhËtÞt, {�tÞt y�u s{tzðt{tk fux÷tu {�Ë ð�htÞtu

�Útt fux÷t zç�t �u÷ ð�htÞwk y�u nswk �útñýtu�u fux÷e �Âûtýt yt�ðe �zþu yu�e ®[�t{tk �u ®[�t{tk r�[thtu

Ët� r�ðË{tk Úttfe�u ÷tuÚt�tuÚt ÚtE òÞ Au.

ytsu ßÞtk þwf�uðS�e y�u �heÂût��e r�[tht�e ytðe �þt ntuÞ íÞtk ©e{�T ¼t�ð� ftu�tu {tuût fhu �u �{u s

fntu. �tfe ©e{�T ¼t�ð��e �tu ytsu �ý �tft� Au fu {tºt �heÂût� suðt ËkMfthe Sð�tu �tu þwk �hk�w ÄwkÄwfthe

suðt «u�, r�þt[�tu �ý �u {tuût fhe þfu !

¿tt� «tó Útðwk y�u �u�tÚte �{t{ Ëkr[� f{tuo�u s ¼M{Ët�T fhðt �u [ýt {{ht Vtfðt suðwk Ënu÷wk ft{ �Úte. �u�u

{txu «�¤ �whw»ttÚto fhðtu òuEyu.

33. {tuût{t�o{tk s�tk ftuý htufu Au ?

Page 39: Karm No Siddhant Gujarati

¼tir�f r�Þ{ «{týu ÂMÚth ðM�w ßÞtk ËwÄe �u�e ÂMÚth�t�e rðYØ ftuE �¤ ft{ �t fhu íÞtk ËwÄe Ë�tft¤ ÂMÚth hnu

Au. yuðe s he�u yuf ð¾� �r�{t� ÚtuÞ÷tk ��tÚto�u �u�e �r� yðhtuÄðt ftuE �¤ ft{ �t fhu �tu �u �r�{t�

��tÚto Ë�tft¤ �r�{t� hnu Au. yt�u ði¿ttr�ftu �ÂMÚtr�- Ët�íÞ� +PGTVKC� �tu rËØtk� fnu Au.

yðftþ �hV �r�{t� Út�the ftuE �ý [es Ë�� yðftþ �hV �r�{t� hne þf�e �Úte, fthý fu �]Úðe�wk

fuLÿð�eoÞ ¾U[tý �u�u �tu�t�t �hV ytf»to�wk ntuðtÚte �u�e �r� htuftÞ Au, yxftÞ Au, y�u yðhtuÄtÞ Au, �u

Auðxu þqLÞ ÚtE òÞ Au y�u �u ��tÚto �tAtu �]Úðe W�h s �zu Au.

yt s r�Þ{, ytrÄ-¼tir�f rð¿tt�{tk �ý ft{ fhu Au. yt�ýt [i�LÞ�u �ý ytðwk s ytf»toý�wk ¾U[tý Au. �hk�w

�u ¾U[tý �]Úðe�t fuLÿ®��w�wk �Úte. �u ¾U[tý yt�ýe ¼tir�f ytËÂõ�ytu�wk Au. yt�ýu �u�tÚte s ¼thu Aeyu.

Mºte, �wºttr�f, �k�÷t, {tuxhtu ð�uhu ¼tir�f ��tÚttuo�t �tus y�u RrLÿÞtu�e rð»tÞtu �hV�e ytËÂõ� {tuût{t�o

�hVÚte yt�ýe Íz��u yðhtuÄu Au. ytËÂõ�ytu�tu ð¤�tz y�u ytf»toý Sð�u {tuût{t�o �hV W�Þ� fh�tk htufu

Au. yðhtuÄu Au.

34 (1) f{oÞtu�- ¿tt�Þtu�- ¼Âõ�Þtu�

�h{tí{t�u «tó fhðt {txu ºtý {t�tuo Au. f{o{t�o, ¼Âõ�{t�o y�u ¿tt�{t�o. Sð su {t�o�tu yrÄfthe ntuÞ �u

yrÄfth �híðu �uýu �u {t�o �fzðtu òuEyu. yswo� f{o{t�o�tu yrÄfthe n�tu. �e�t�t �nu÷t yæÞtÞ{tk �uýu

¼�ðt� �tËu ËkLÞtË ÷uðt�e EåAt sýtðe �hk�w ¼�ðt�u �u�u ÞwØ Ë{Þu ËkLÞtË ÷uðt�e �t �tze, y�u �u�u

f{o{t�o{tk «ð]¥t fÞtuo. rð�whS ¼Âõ�{t�o�t yrÄfthe Sð n�t. �uÚte {nt¼th��t ÞwØ �hr{Þt� �uytu�u

òºttyu sðt�e Aqx yt�e. WØðS ¿tt�{t�o�t yrÄfthe Sð n�t. �uÚte yuft�þ MfkÄ{tk ¼�ðt�u �u{�u

¿tt�{t�o�tu W��uþ fÞtuo.

�h�e�e �tz �th¾e�u su{ ðiã yuf �h�e�u yuðe Ë÷tn yt�u fu �thu �nª s ¾tðwk, �eswk ftkE ¾tðwk �rn ; ßÞthu

�eò �h�e�u yuðe Ë÷tn yt�u fu �wk òu sht �ý �nª ¾tEþ �tu {he sEþ. yu «{týu Sð su {t�o�tu yrÄfthe

ntuÞ �u «fth�tu W��uþ �u�wk fÕÞtý fhu. yt¾hu �tu ºtýu {t�o yt�¤ s�tk ¼u�t ÚtE òÞ Au. ºtý{tkÚte �{u �u

yuf {t�o W�h s�thtu Sð yt¾hu �h{tí{t�u s «tó fhu Au. su{-

�Ëðo�uð �{Mfth : fuþðk «r��åAr� �

y{�tðt�Úte ðztu�ht ÚtE�u �útuz�us W�h r�Õne sE þftÞ y�u y{�tðt�Úte {nuËtýt ÚtE�u {exh�us W�h ÚtE

r�Õne sE þftÞ. hM�tu �útuz�us ntuÞ fu {exh�us ntuÞ, �hk�w �k�u hM�t Auðxu r�Õne ¼u�t ÚtE òÞ.

s�ftr� htòytu f{o{tk «ð]¥t ÚtÞt. �h®Ën, {ehtk, �tu�eytu ¼Âõ�{t�o{tk �Þtk. ßÞthu y¢qh, WØð, þkfht[tÞo

¿tt�{t�o W�h �Þt. su yt�¤ s�tk ¿tt�{t�o ËtÚtu ¼u�tu ÚtE òÞ Au. �h®Ën ¼Âõ�{t�o{tk ntuðt A�tk �u{�tk

��tu{tk �ÞwO ¿tt� �e�hu Au �u swytu :

yr¾÷ �úñtkz{tk yuf �wk ©e nrh, sqsðu Y�u y�k� ¼tËu,ðu� �tu yu{ ð�u ©]r� M{]r� þt¾ �u, f�f fwLz÷ rð»tu ¼u� � ntuÞu,½tx ½rzÞt �Ae �t{ Y� sqsðtk, yk�u �tu nu{�wk nu{ ntuÞu.

Page 40: Karm No Siddhant Gujarati

f{o{t� yu �útuz�us�tu hM�tu Au, Ätuhe hts{t�o Au. ¼ýu÷tu, y¼ý rð¿tt�e �Äe s fûtt�t Sðtu yt hts{t�o

W�h ytk¾tu {ª[e�u [t÷u �tu �ý �zðt�tu ¼Þ �Úte. þtMºttu y�u Ëk�tu�e yt¿tt «{týu LÞtÞ, �er�, Ä{oÚte

�tu�t�wk r�Þ� f{o fh�tk fh�tk Sð��wk yufyuf f{o ¼Âõ� ��e òÞ Au. nò{� fh�tk fh�tk, fËtE�tu ÄkÄtu fh�tk

fh�tk, �tuht suðtu fwk¼th�tu ÄkÄtu fh�tk fh�tk �ý y�uf ¼õ�tu f{o{t�o{tk LÞtÞ, �er�, Ä{oÚte þtMºttu y�u Ëk�tu�e

yt¿tt «{týu ð�eo�u �u{�t «íÞu f{o�u �uytu ¼Âõ�{Þ ��tðe þõÞt Au, ßÞtk �u{�e «íÞuf r¢Þt ¼Âõ�{tk

�rhð��� ÚtE òÞ Au.

þkfh�t rþð®÷� W�h {kºt �tu÷e�u �[tË f¤þt �týe Ztu¤�t � ytðzu �tu fkE �rn �hk�w �u f¤þt �týe ðzu

{t�t �tu�t�t �k�t ÚtÞu÷ �t¤f�u �ðztðe�u þwØ fhu y�u �t¤f�u �ðztð�e ð¾�u yuðe ¼tð�t fhu fu nwk þkfh

¼�ðt��u yr¼»tuf fhe hne Awk. �tu �u ð¾�u �tu�t�t �k�t �t¤f�u �ðztððt�e r¢Þt þkfh�e ¼Âõ�{Þ ��e

òÞ Au. �hk�w òu �u yt¾tu r�ðË rþð®÷� W�h f¤þ ZtuéÞt fhu y�u �tu�t�t �t¤f�u �k�w ht¾u �tu �u�u þkfh�e

¼Âõ��wk fkE �ý V¤ «tó ÚttÞ �rn.

f{o{t�o Ätuhe{t�o Au. ¼Âõ�{t�o �u�tÚte y½htu {t�o Au. ¼õ� Útðt {txu �e�t�t �th{tk yæÞtÞ�t AuÕ÷t

&÷tuftu{tk ytÃÞt {ws� ¼Âõ��tk ÷ûtýtu «tó fhðtk �zu. ¿tt�{t�o ��T� xqkftu �hk�w ½ýtu s yx�xtu {t�o Au.

�tuMðt{eS ÷¾u Au fu-

¿tt� �kÚt f]�tý fi Ätht

¿tt�{t�o W�h [t÷ðwk yux÷u �÷ðth�e Äth W�h [t÷ðt suðwk Au. ¿tt�{t�o ½ýtu s xqkftu {t�o Au �hk�w yx�xe

�÷efqk[eytuðt¤tu {t�o Au. �utk sðt {txu ËtÚtu �÷efqk[eytu�tu òýe�tu ¼tur{Þtu ntuÞ �tu s sðtÞ, �rn �tu

�÷efqk[eytu�e �nth �ef¤�tk �ý � ytðzu, �qk[ðtE sðtÞ. �u{ ¿tt�{t�uo sðt {txu �u�tu òýfth Ë{Úto Ë�T

�whw òuEyu.

34. (2) ¼õ� y�u ¿tt�e :

¼õ� r�÷tze�t �å[t suðtu Au y�u ¿tt�e ðtk�he�t �å[t suðtu Au. r�÷tze�wk �å[wk sLBÞt �Ae Ët� r�ðË ËwÄe

ytkĤwk hnu Au. �u�u r�÷tze �tu�t�t {tU{tk ½t÷e�u Ët� ½h Vuhðu Au. r�÷tze�wk �å[wk {t�e y�LÞ þhýt�r�

Mðefthu Au. r�÷tze �u�t �å[t�u [q÷t{tk {qfu fu �Ae �týe ¼hu÷t ��u÷t{tk {qfu �u�u ßÞtk {qfðwk ntuÞ íÞtk {qfu, �u{tk

�å[wk fkE s �tu÷u �rn. �hk�w r�÷tze�u �tu�t�t �t¤f�e ½ýe s ®[�t ntuÞ Au, y�u �u �u�u ½ýe s ft¤SÚte

Ët[ðe�u Vuhðu Au.

íÞthu ðtk�he�wk �å[wk ðtk�he�e ®[�t fhu Au. ðtk�he fq�ðt�e ÚttÞ fu �wh� s �å[wk �u�e At�eyu ð¤�e �zu Au. ðtk�he

yuf Ítz W�hÚte �eò Ítz W�h fq�u �u ð¾�u �å[wk �u�e {t�u [�Ëe�u Ít÷e ht¾u Au, �rn�h �zu �tu {he òÞ.

ðtk�he �tu�t�t �t¤f�u Ít÷�e �Úte, �t¤f �tu�t�e {t�u [�Ëe�u �fze ht¾u Au. r�÷tze�u r�÷tze�wk �t¤f

sux÷wk ðnt÷wk Au �ux÷wk s ðtk�he�u ðtk�he�wk �å[wk ðnt÷wk Au. yu{�t ðtíËÕÞ{tk ftuE Vuh �Úte A�tk �k�u�t �tu�t

�t¤f «íÞu�t ð�toð{tk Vuh �zu Au.

�t� �t�t �t¤f�u fuz{tk ½t÷e�u Vhu Au �hk�w {tuxt �t¤f�u ytk�¤eyu ð¤�tze�u Vhu Au y�u �t¤f {tuxtu Þwðt�

ÚttÞ y�u �t� ð]Ø ÚttÞ �tu Þwðt� Atufhtu �u�t �t��u ytk�¤eyu ð¤�tze�u �tuhu Au.

Page 41: Karm No Siddhant Gujarati

�tuMðt{e ¼�ðt��t þç�tu{tk fnu Au fu-

{tuhu «tiZ ��Þ Ë{ ¿ttr�

¿tt�e {thtu {tuxtu �efhtu Au. ¼õ� {thtu �t�tu �t¤f Au. ¿tt�e ¼�ðt��wk æÞt� fhu Au, ßÞthu ¼�ðt� ¼õ��wk

æÞt� ht¾u Au A�tk �k�u W�h ¼�ðt��e f]�t Au.

35. ºtýuÞ {t�o W�h [t÷�th Sð�tu ¼�ðt� ËtÚtu�tu ÔÞðnth y÷� y÷� ntuÞ Au.

f{o{t�o W�h [t÷�th Sð fnu Au, �nwk ¼�ðt��tu Awk.� ¼Âõ�{t�o W�h [t÷�th Sð fnu Au fu �¼�ðt� {thtu

Au� y�u ¿tt�{t�o W�h [t÷�th fnu Au fu �nwk y�u ¼�ðt� yuf Aeyu.�

yuf Mºte ÞwðtðMÚtt{tk �hýe�u ËtËhu òÞ Au. �u fnu Au fu nwk {tht Äýe�e Ak. Äýe fnu �u{ fhu. Äýe fnu fu

�xtft�wk þtf fhtu �tu �xtft�wk þtf fhu y�u ¼ªzt�wk þtf fhtu yu{ fnu �tu ¼ªzt�wk þtf fhu. y{wf hk��e Ëtze

�nuhtu yu{ fnu �tu �u{ fhu, y{wf�u ½uh sðt�wk Au �u{ fnu �tu Mºte �u�u ½uh òÞ. y{wf�u ½uh �Úte sðt�wk �u{ Äýe

fnu �tu Mºte �u�u ½uh � òÞ. Äýe fnu �u{ s y�u �ux÷wk s fhu. �u Mºte fnu Au fu, �nwk Äýe�e Awk.� �hk�w yt Mºte

ßÞthu ytÄuz ô{h�e �u-ºtý �t¤ftu�e {t�t ��u íÞthu �u yu{ fnu Au fu, �Äýe {thtu Au.� �u Mºte fnu fu y{wf ðM�w

÷tððt�e Au, �tu Äýe�u �u ÷tðe yt�ðe �zu y�u Mºte fnu fu y{wf ðM�w �Úte ÷tððt�e �tu �u�tu Äýe �u ðM�w �t

÷tðe þfu. �u Mºte fnu fu y{wf søÞtyu sòu �tu Äýe�u sðwk �zu y�u fnu fu y{wf søÞtyu �t sþtu �tu �u�tu Äýe

íÞtk �t òÞ. yt Mºte �hýe íÞthu fnu�e n�e fu �nwk Äýe�wk Awk.� �u s Mºte ytÄuz ô{h�e Út�tk yðMÚtt¼u�u yu{ fnu

Au fu �Ä{e {thtu Au.� yt Mºte ytÄuz ô{h�e Út�tk �u�tu Äýe ztuËtu ÚttÞ Au íÞthu ztuËe-ztuËtu �k�u yuf ÚtE òÞ y�u

fnu fu nwk y�u {tuht Äýe yuf Aeyu. �nu÷tk fnu�e fu �nwk Äýe�e Awk.� �Ae fnuðt ÷t�e fu �Äýe {thtu Au� nðu fnu Au

fu �Äýe y�u nwk yuf Aeyu.� �u ð¾�u yîi� ÚtE òÞ Au. íÞthu �u�tu Atufhtu ztuËt�u fzðwk ð[� fnu �tu ztuËe�wk {tuZwk

[ze òÞ, y�u �efht�e ðnw ztuËe�u fkEf fzðwk ð[� fnu �tu ztuËt�wk {tU [ze òÞ. ztuËe-ztuËtu yuf ÚtE �Þtk. yîi�

ytðe �Þwk.

�u s «{týu f{o{t�o{tk Sð fnu Au fu �nwk ¼�ðt��tu Awk.� ¼�ðt��e yt¿tt «{týu �u �u�tk f{o fhu Au. �u�wk «íÞuf

f{o ¼Âõ� ��e òÞ. �u Sð ßÞthu yt�¤ s�tk ¼Âõ�{t�o�tu yrÄfthe ��u íÞthu fnu Au fu �¼�ðt� {thtu Au.�

¼õ� fnu �u «{týu ¼�ðt��u fhðwk �zu. ¼õ� fnu {thtu hÚt ntkftu �tu ¼�ðt��u hÚt ntkfðtu �zu y�u �u�t Úttfu÷t

½tuztytu�u ¼�ðt� ò�u �ðztðu. ¼õ� fnu fu {the �efhe�wk {tuËt¤wk fhðt�wk Au {txu �Äe s Ët{�úe ÷E�u ytðòu

�tu ¼�ðt��u ytððwk s �zu. ¼õ� nqkze ÷¾u �tu ¼�ðt��u Mðefthðe s �zu.

f{o{t�o{tk y�u ¼Âõ�{t�o{tk îi� Au. (nwk y�u ¼�ðt�) f{o{t�eo fnu Au fu �nwk ¼�ðt��tu Awk.� ¼õ� fnu Au fu

�¼�ðt� {thtu Au.� ¿tt�t{t�o{tk ¼�ðt� y�u Sð yuf ÚtE òÞ Au. ¿tt�e fnu Au fu, �ynk �úñtÂM{....� nwk

�úñ Awk. Sð y�u ¼�ðt� yîi� ÚtE òÞ Au.

W�h «{týu f{o{t�o, ¼Âõ�{t�o y�u ¿tt�{t�o îtht yrÄfth �híðu Sð �u�t y�ww¢{u r¢Þ{tý, «thçÄ y�u

Ëkr[� f{tuo�u Ëk�qýo he�u Ë{tó fhe�u �h{tí{t�u- {tuût�u «tó fhe þfu Au. {tuût «tó fhðt�tu Sð {tºt�tu

yrÄfth Au. ytíÞkr�f �w:¾�e r�ð]Â¥t y�u Ë�t�� Ëw¾�e «tÂó yux÷u {tuût.

Ëðuozºt Ëw¾e� : ËL�w Ëðuo ËL�w r�ht{Þt : >

Page 42: Karm No Siddhant Gujarati

Ëðuo ¼ÿtrý �~ÞL�w {t fÂù�T �w:¾{t¡wÞt�T >>

36. (1) r¢Þ{tý f{o fhðt{tk {týË Ëk�qýo he�u Mð�kºt Au :

{�w»ÞÞtur�{tk �h{tí{tyu Sð�u Ëk�qýo Mð�kºt�t yt�e Au. {�w»Þu�h Þtur�{tk yux÷u fu {�w»Þ rËðtÞ�e �eS

ftuE �ý Þtur�ytu{tk Ëk�qýo Mð�kºt�t �Úte. fthý fu {�w»Þu�h �eS �{t{ Þtur�ytu ¼tu�-Þtur�ytu Au. {�w»Þu�h

Þtur�ytu{tk �tu Sð {tºt «thçÄ ¼tu�ðe�u s Aqxe òÞ Au. �u{tk �ðtk r¢Þ{tý f{tuo Ëkr[�{tk s{t Út�tk �Úte. �u

yt�ýu y�tW 19 (3){tk òuE �Þtk Aeyu. {�w»Þ Ëßs� Útðt�u Mð�kºt Au. yux÷wk s �rn, �hk�w �u�u �wso� Útðwk

ntuÞ �tu�ý (�u�t �tu�t�t rnËt�u y�u òu¾{u) �u Mð�kºt Au. {týË�u yuf÷wk �t� fhðt�e s Mð�kºt�t Au �uðwk

�Úte, �hk�w �u�u Ëk½ht¾tuhe fhð ntuÞ �tu�ý �u Mðºtk� Au. {týË�u {tºtt Ët[wk �tu÷ðwk ntuÞ �tu �u�u Mð�kºt�t Au

�uðwk �Úte, �uu�u sqXwk �tu÷ðwk ntuÞ �tu sqXwk �tu÷ðt {txu Mð�kºt Au. yhu, {�w»ÞÞtur�{tk {týË�u ò�u yt�½t�

fhðt�e �ý Mð�kºt�t Au, ßÞthu �þw-�ûte-Þtur�{tk y�h �eS ftuE Þtur�{tk yt�½t� fhðt�e �ý Mð�kºtt

�Úte. yt he�u {týË�u �h{tí{t�u Ëk�qýo Mð�kºt ��tÔÞtu Au.

{�w»ÞÞtur�{tk {týË{tk rð¿tt�{Þ ftu»t y�u yt�k�{Þ ftu»t yu{ �u ðÄtht�t ftu»t �h{tí{tyu yt�u÷t Au, su

�eS Þtur�{tk �Úte. {týË Mð�kºt Au, fthý fu �u�t{tk hnu÷tu rð¿tt�{Þ y�u yt�k�{Þ �h{tí{t �ý �h{

Mð�kºt Au. {týË òu �qhtu Útðt{tk Mð�kºt �t ntuÞ �tu �Ae �u�u ¼÷t Útðt�e Mð�kºt�t�tu ftuE yÚto s �t hnu. òu

{týË{tk �uE{t� Útðt�e Mð�kºt�t �t ntuÞ �tu �Ae �u�u E{t��th Útðt�e Mð�kºt�t�e fþe s rfk{� �t hnu.

�nw �tu yt�ýu yu{ fne þfeyu fu {týË�u swXwk �tu÷ðt�e Mð�kºtt n�e A�tk �u E{t��th hÌttu, yu �u�e

rðrþ»x�t Au. swXwk �tu÷ðt�e Mð�kºt�t Au �uÚte s ËíÞðõ�t�e ®f{� Au. �uE{t� Útðt�e Mð�kºt�t Au �uÚte s

E{t��th�e «r�ct Au.

{týË Võ� Ëthtu Útðt{tk s Mð�kºt ntuÞ y�u ¾ht� Útðt{tk Mð�kºt �t ntuÞ �tu �u Mð�kºt�t Ëk�qýo �t fnuðtÞ.

�{u yu{ fntu fu {U {the �í�e�u Ëk�qýo Mð�kºt�t yt�e Au. yt¾e r�òuhe�u �u�u yt�e �eÄe Au. �hk�w fqk[eytu {the

�tËu ht¾e Au- �tu yuðe Mð�kºt�t yu Ëk�qýo Mð�kºt�t �t fnuðtÞ, {~fhe fnuðtÞ.

yuf �B{��e ðt� {tht ðtk[ðt{tk ytðe n�e. y{urhft{tk nuÒte Vtuzuo ßÞthu Ëti �nu÷e {tuxhfth ��tðe íÞthu �uýu

�Äe {tuxhtu yuf hk��e- ft¤t hk��e- ��tðe. �Ae �uýu Ëu÷ zu�tu- ðu[tý�e �wft�- W�h �útnftu�u Ëq[�t yt��wk

�tuzo ÷�tÔÞw fu-

Q;QW ECP EJQQUG CP[ EQNQWT [QW NKMG� RTQXKFGF KV KU DNCEM�R

��{u �{u �u hk� �Ëk� fhe þftu Atu, �u ft¤tu ntuðtu òuEyu.�

�Äe �tzeytu ft¤t hk��e s n�e. �eòu ftuE hk� n�tu s �rn. �hk�w Mð�kºt�t �qhu�qhe n�e. �{u �{u �u hk� �Ëk�

fhtu �ý �tA¤ þh� yux÷e fu �u ft¤tu ntuðtu òuEyu.

36. (2) sux÷e Mð�kºt�t �ux÷e s sðt��the : (TGGFQO KORNKGU 4GURQPUKDKNKV[�

Mð�kºt�t Âî{w¾e �Úte. �{u r¢Þ{tý f{o fhðt{tk Mð�kºt y�u �tAt �u�e sðt��the{tkÚte �ý {wõ�, yu{ �k�u �

��u. f{o fhðt{tk Ëk�qýo Mð�kºt Atu, �tu �u�wk V¤- �rhýt{ ¼tu�ððt{tk �ý �ux÷t s �h�kºt Atu, �u�wk [tu¬Ë

¼t� ht¾ðwk s �zþu. yux÷u s ¼�ðt�u �e�t{tk [tu¾ðx fhe fu Ü }æü�²ï±æç{Ü æÚS�ï }ææ È Hï¯é Ü Îæ�Ý J

Page 43: Karm No Siddhant Gujarati

y�u ËtÚtu ËtÚtu yu �ý M�ü�t fhe �eÄe fu �{u f{o fhtu, �u{tk {the ftuE �ý «fth�e sðt��the fu ¼t�e�the

�Úte.

� f�]oíðk � f{torý ÷tufMÞ Ë]sr� «¼w : >� f{oV÷ËkÞtu�k Mð¼tðM�w «ð�o�u >�t�¥tu fMÞr[�T �t�k � [iðk Ëwf]�k rð¼w : >

y¿tt�u�tð]�k ¿tt�k �u� {wÌtÂL� sL�ð : >> (�e. 5/ 14- 15)

f{o fhðt{tk �{u Ëk�qýo Mð�kºt Atu �hk�w �u�wk su �rhýt{ ytðu �u�wk �kÄ� �tu �{thu Mðefthðwk s �zu. �{u �t� fhtu

y�u �{u �w:¾ ¼tu�ðtu, ¼�ðt� þt {txu ¼tu�ðu ? �{u �wÛÞ fhtu y�u �{u Ëw¾ ¼tu�ðtu. ¼�ðt��u �{thwk fhu÷wk

�wÛÞ �Úte òuE�wk. �u{�e �tËu �u{�wk �tu�t�wk yZ¤f �wÛÞ Mxtuf{tk Au. �{u ¾q� fhtu y�u �{tht �t�t VtkËeyu [Zu

yuðtu LÞtÞ �t ÚttÞ. ¼e{ ¾tÞ y�u {t{t þfwr��u Ítzt ÚttÞ yu LÞtÞ f�t[ ftihðtu�t htßÞ{tk nþu, �hk�w

�h{tí{t�t htßÞ{tk �Úte.

f{o {tºt �kÄ� Au, �u �ht�h Ë{S ÷uðwk. f{o fh�tk �nu÷tk fuðwk f{o fhðwk �u�tu r�ýoÞ fhðt{tk �{u Mð�kºt. ytðe

he�u �h{tí{t �ý yu{ fnu Au fu ;QWT CTG HTGG� [QW CTG KPFGRGPFGPV RTQXKFGF [QW CTG

IQQF�

��{u Ëßs� ntu �tu �{u �qhu�qht Mð�kºt Atu.�

�hk�w Ëßs� s ntu �tu �Ae �u Mð�kºt�t�e ®f{� õÞtk hne ? Ëk�qýo Mð�kºt�t�tu yÚto yu fu �{u Äthtu �tu �wso� �ý

ÚtE þftu. �hk�w �Ae �u�t �rhýt{�e sðt��the �{the hnu Au, �h{tí{t�e �rn.

yuf ð¾� f{o fÞto �Ae �u�wk su �rhýt{ �kÄ� ytðe �zu �u �tu �{thu Mðefthðwk s �zu.

yt Ëk�kÄ{tk yuf ðt�to {tht ðtk[ðt{tk ytðe Au.

yuf {týËu yuf Ëk�{ntí{t�u �qATÞwk fu �{nthts ! f{o fhðt{tk {the Mð�kºtt fux÷e ?�

{ntí{tyu fÌtwk- yuf �� �[tu ht¾e�u yuf ��u Q¼tu hne ò. �u÷tu {týË s{ýtu �� �[tu fhe�u yuf ��u-

zt�t ��u- Q¼tu hne �Þtu. �tu {ntí{tyuu fÌtwk fu nðu �eòu �� �[tu fh. �u÷t {týËu fÌtwk, �þwk {nthts ! �{u

�ý {the {~fhe fhtu Atu ! s{ýtu �� WXtÔÞt �Ae zt�tu �� fuðe he�u WXtðtÞ ? y�u �u{ fhwk �tu nwk nuXtu �zwk, nwk

�tu s{ýtu �ý WXtðe�u �kÄtE �Þtu. nðu zt�tu �� WXtðtÞ �rn.�

{ntí{tyu fÌtwk- r�÷fw÷ WXtðe þf�. �nu÷uÚte s {U zt�tu �� WXtÔÞtu ntu� �u{ fhðt�u nwk Mð�kºt n�tu, fthý fu

íÞtk ËwÄe nwk �kÄtE �Þtu � n�tu. íÞtk ËwÄe{tk �u{tkÚte ftuE �ý �� WXtððt�wk f{o fÞwO � n�wk. zt�tu �� �nu÷tu

WXtÔÞtu ntu� �tu�ý �kÄtE ò� �Ae s{ýtu �� �t WXtðe þf�.

{ntí{tyu fÌtwk, ��Ë yu s «{týu ftuE �ý f{o fhðt{tk �wk Mð�kºt Awk. �hk�w «íÞuf f{o fh�tk�e ËtÚtu s �u

�k�{tk sfze �u Au.�

yux÷t {txu ¼�ðt�u �e�t{tk �u M�ü yt¿ttytu fhe Au :

Page 44: Karm No Siddhant Gujarati

1. Ü }æüç�æ »± ¥ç{Ü æÚS�ï J

f{o{tk s �thtu yrÄfth Au. yux÷u fu f{o fhðt{tk �wk Mð�kºt Au, �hk�w-

2. }ææ È Hï¯é Ü Îæ�Ý J

V¤{tk �thtu yrÄfth �Úte, yux÷u fu ¼tu�ððt{tk �wk �h�kºt Au.

nðu ºteS yt¿tt Ëtk¼¤tu :

3. }ææ Ü }æüÈ H ãï�é|æêü : J

V¤ {¤u �tu s f{o fhwk yu ¼tð�tÚte �rn.

36. (3) V¤�tu nu�w s ÷ût{tk ht¾e�u f{o �t fhtu :

yt�ýu ßÞthu ftuE �ý f{o fheyu Aeyu íÞthu �u�t ftuEf [tu¬Ë �rhýt{�u �sh ht¾e�u s fheyu Aeyu.

yt�ýt ÄtÞto {ws��wk �rhýt{ ytðu íÞthu yt�ýu �u f{o �ËV¤� ÚtÞwk �ýeyu Aeyu y�u yt�ýt ÄtÞto {ws��wk

V¤ �t ytðu íÞthu yt�ýu �u f{o�u �r�»V¤� ÚtÞwk �ýeyu Aeyu.

ftuE �ý f{o�tk �u s �rhýt{ ntuE þfu : ËV¤�t y�h �tu r�»V¤�t, ¾hu¾h �tu ftuE �ý f{o r�»V¤ ntu�wk s

�Úte. ftuE �ý f{o fhtu, �u�wk V¤ �tu {¤ðt�wk s. yux÷u �{t{ f{o ËV¤ s ntuÞ Au. �{tht ÄtÞto {ws��wk

�rhýt{ �t ytðu yux÷u �{u �u�u r�»V¤ ÚtÞwk �ýtu Au, y�u íÞtk s �{the ¼q÷ ÚttÞ Au. ftuE �ý f{o r�»V¤ (V¤

�u�t fÞto rËðtÞ) s�wk �Úte, �hk�w �u V¤ �{the Äthýt «{týu s ytðu yuðe ftuE �uhkxe �Úte. �{the Äthýt

«{týu�wk V¤ �t ytðu �tu �u f{o y�h �u f{o fhðt�e �Ør�{tk õÞtkf �tu»t Ë{sðtu. V¤ �tu Eïh�t ftÞ�t {ws�

s {¤u y�u f{o�wk V¤ yt�ðt{tk ftuE yLÞtÞ fu ÷t�ð�þtne [t÷u �rn.

f{o fhðt�e þYyt�{tk, f{o fh�e ð¾�u y�u f{o �qhwk ÚtÞt �Ae �ý...

òu �{u {tºt V¤�e W�h s �sh ht¾e�u f{o fhtu �tu �u Útðwk òuEyu �ux÷t W¥t{ «fth�wk ÚttÞ s �rn y�u �u�t

�rhýt{u �u�wk V¤ �{the Äthýt {ws��wk ytðu �rn.

yux÷u ¼�ðt�u �e�t{tk yt¿tt fhe fu, �{t f{o V÷ nu�w : ¼q:�- {tºt f{o�t V¤�tu s nu�w æÞt�{tk ht¾e�u �{u f{o

fhtu �tu �u f{o�wk su ftkE �ý V¤ ytðu �uÚte �{�u ÷t¼ ÚttÞ �rn. yux÷wk s �rn �hk�w �u�tÚte �wfËt� s ÚttÞ.

yt ðt� �nw Ëqû{ áÂüÚte Ë{sðt suðe Au.

òu Äthýt fh�tk V¤ ¾ht� {¤u, y�h ytuAwk {¤u �tu-

1. �{�u {�{tk yíÞk� ø÷tr� Útðt�e.2. �{thwk {� zntu¤tE sðt�wk.3. Eï2�e LÞtÞ�wÂØ rð»tu �{�u {�{tk þkft Q�sðt�e.4. {�u fh{ fh�tk s �Úte ytðz�wk �uðe ne��t�e ¼tð�t Q¼e Útðt�e.5. Eïh yt�¤ nwk ÷t[th Awk �uðtu ¼tð �u�t Útðt�tu.6. nðu f{o fhðt�tu ftuE yÚto �Úte �uðe r�htþt sL{ðt�e.7. y�u �u{tkÚte f{o Atuze �uðt�e ð]Â¥t QXðt�e.

Page 45: Karm No Siddhant Gujarati

�òu f{o�wk V¤ Äthýt fh�tk y�uf�ýwk Ëthwk {éÞwk �tu �ý ntr� Útðt�e�, su{

1. �tu�t�e f�]oíðþÂõ� {txu ynkfth �u�t Útðt�tu.2. {¤u÷ V¤�u ÷eÄu yr¼{t� Útðt�wk.3. nwk Äthwk �uðwk fhe þfwk Awk yuðtu �ðo Útðt�tu.4. ¼rð»Þ{tk Út�thtk �eòk f{tuo{tk ht¾ðe òuE�e ft¤S ½xe sðt�e.

yt{ �k�u he�u �wfËt� s ÚttÞ. f{o �tu V¤ ytÃÞt rËðtÞ hnu �rn. �hk�w �u V÷ ¼tu�ð�tk �{tht {��wk Ë{íð

�{u �w{tðe �uËòu y�u �Ë{íðk Þtu�{wåÞ�u� Ë{íð yux÷u s Þtu� yu{ ¼�ðt�u �e�{tk fÌtwk Au. Ë{íð yux÷u

{��e Ë{�w÷t- «ËÒt�t �w{tððe yu s {tuxt{tk {tuxwk �wfËt� Au.

}ææ È Hï¯é Ü Îæ�Ý J y�u }ææ Ü }æüÈ H ãï�é|æêü: J - yt �u yt¿ttytu�tu yÚto ðÄthu �ztýÚte Ë{sðt�e sYh Au. f{o

fh�tk �nu÷tk V¤�tu r�÷fw÷ ÏÞt÷ s � ht¾ðtu, y�u f{o ytk¾tu {ª[e�u Äe�u s ht¾ðwk yuðtu yÚto �ý �Úte.

¼�ðt��e ðtýe ½ýe s ��¼� y�u yÚtqo�qýo Au. �u�tu W�hAÕ÷tu yÚto � fhtÞ. Ë{S rð[the�u �u�tu yÚto

ÔÞðnth{tk W�Þtu�e ÚttÞ �uðe he�u ½xtððtu òuEyu. f{o fh�tk V¤�tu ÏÞt÷ ht¾ðtu s �zu.

�t¾÷t �hefu ftuE ¾uzq� ¾ht W�t¤t{tk ßÞtk �týe�e r�÷fw÷ Ë�ðz �t ntuÞ �uðe ��T� Q»t¤ y�u ¾ht�t suðe

¾the s{e�{tk y�ts�wk W¥t{ �e �t¾u �tu �u Ätu{ľ�t �t�{tk �¤e s òÞ. f{o�t V¤�tu rð[th �rn fhðtu,

yu�tu yÚto yuðtu Au fu f{o�t V¤{tk ytËÂõ�-÷tu¼ �rn ht¾ðtu. �hk�w f{o�wk W¥t{ «fth�wk V¤ «tó ÚttÞ �uðtu

Ë{sý�qðof�tu �whw»ttÚto �tu fhðtu s òuEyu.

�e�t {tk V¤íÞt��tu W��uþ Au. �u�tu yÚto �uðtu �Úte fu V¤�u WËuxe �uðwk. f{o�wk V¤ �t {¤ðwk òuEyu y�h V¤ �t

÷uðwk òuEyu, yuðtu �e�t�tu W��uþ �Úte. �e�t �tu fnu Au fu f{o V¤ ytÃÞt rËðtÞ Atuzþu �rn.

{thu f{o�wk V¤ òuE�wk �Úte yuðwk ftuý fnu ? [tuh, ÔÞr¼[the, �wü f{o fh�th s yu{ fnu fu {thu {tht f{o�wk V¤

(�t�-�w:¾) òuE�wk �Úte. �ý �u �t [t÷u. f{o V¤ yt�u s, y�u �u ¼tu�ððwk s �zu.

{txu V¤ {¤þu �tu s �f{o� fheþ yuðt ¾tuxt ¼ú{{tk ¼xftððwk �rn.

36. (4) {thu f{o �ý fhðwk �Úte y�u V¤ �ý (òuE�wk) ¼tu�ððwk �Úte :

yt �tu �ht�th �ÄtE y�u yð¤[kztE s fnuðtÞ- yux÷u ¼�ðt�u [tuÚte yt¿tt fhe �u Ëtk¼¤tu :

{t �u Ëk�tuzM�w yf{orý

�thtu yf{o{tk Ëk� � Útþtu. f{o�tu Ë�k�h íÞt� ÚtE þfu s �rn. �t�tu Atufhtu fnu fu nwk r�þt¤u �rn òô. {thu

¼ýðwk �ý �Úte y�u ¾tðwk �ý �Úte. �tu {t �t� yf¤tE QXu. {thu �tufhe �ý �Úte fhðe y�u ��th �ý �Úte

òuE�tu. {thu ðu�th �ý fhðtu �Úte y�u �Vtu �ý òuE�tu �Úte. ytðe ðtrnÞt� ðt�tu �t [t÷u. ËwÚtth fnu fu {thu

ËwÚttheft{ �Úte fhðwk y�u {sqhe �ý �Úte òuE�e. frzÞtu, {sqh, {tu[e, �hS �Ätk s yu{ fnu fu y{thu ft{

�ý fhðwk �Úte y�u {sqhe�t �iËt �ý òuE�t �Úte �tu yt¾tu Ë{ts {w~fu÷e{tk {wftE òÞ y�u yhtsf�t,

ykÄtÄqkÄe s Vu÷tÞ �Útt «{t�-yt¤Ë- �{tu�wý�wk òuh ðÄe òÞ.

Page 46: Karm No Siddhant Gujarati

¼�ðt�u yux÷t {txu fÌtwk fu-

r�Þ�k fhw f{o íðk f{oßÞtÞtu rn yf{oý : >

þhehÞtºttr� [ �u � «rËØÞu�T yf{oý : >>(�e. 3/8)

�thu �thwk r�Þ� f{o fhðwk s �zþu. y�u �u{ �rn fhu �tu �the þhehÞtºtt �ý yxfe �zþu. f{o�tu Ë�k�h íÞt�

fhðtu �u ÔÞÂõ��u {txu �u{s yt¾t Ë{ts�u {txu ¾�h�tf �eðzu Au.

¼�ðt� fnu Au yt ËkËth{tk y�u ºtýu ÷tuf{tk {thu ftkE �ý f�oÔÞ �tfe �Úte. {thu ftuE �ý ðM�w «tó fhðt�e fu

Atuzðt�e �Úte. ht� y�h íÞt�- �k�uÚte nwk Ë�t {wõ� Awk. yt ºtý ÷tuf{tk {¤e þf�tk �{t{ yt�k� y�u Ëw¾

y�u Ë�t «tó Au. nwk Ë�t �]ó y�u ytóft{ Awk- f]�f]íÞ Awk. �u{ A�tk nwk Ë�t f{o fh�tu hnwk Awk. nwk su yt

yswo��t ËthrÚt�wk ft{ fhwk Awk �uÚte {�u ftkE {¤ðt�wk �Úte. nwk su ft{ fhwk Awk �u fhwk y�h �t fhwk �tu�ý {tht

yt�k�{tk fkE LÞq�trÄf�t Útðt�e �Úte. �u{ A�tk ÷tufËk�ún�u áÂü{tk ht¾e�u s nwk ft{ fhwk Awk, fthý fu ©e

þkfh�e �qò � fhwk �tu {the �qò �ý ftuE �t fhu. òu ¼�ðt� ©ef]»ý M�t�, �uð�qò ytr� �t fhu �tu s���t

÷tuftu �ý �uðtk f{tuoÚte rð{w¾ ÚtE òÞ.

¼�ðt� yt �e�t{tk M�ü he�u fnu Au fu,

� {u �tÚttoÂM� f�oÔÞ rºt»tw ÷tufu»tw rfk[� >�t�ðtók{ðtóÔÞk ð�o yuð [ f{orý >>Þr� ynk � ð�uoÞk ò�w f{oÛÞ�krÿ�: >{{ ð�o{t�wð�oL�u {�w»Þtk �tÚto Ëðoþ: >> (�e. 3/22- 23)

{nt¼th��wk ÞwØ ftihðtu- �tkzðtu ðå[u fwhwûtuºt{tk ÷ztÞwk. �u ð¾�u ¼�ðt� îthft{tk �uXt �uXt ytht{ fh�t ntu�

y�u {tus-{ò Wztð�t ntu� �tu þtu ðtkÄtu n�tu ? �tkzðtu S�u �tu ©ef]»ý�t ftuE �t{zt�tu �htþ fu �eswk fkE

E�t{ �ntu�kw {¤ðt�kw, y�u ftihðtu S�u �tu ¼�ðt� ©ef]»ý�e îthft�e �t�e�tu ftuE ðtkÄtu ytððt�tu �ntu�tu.

�Ae ¼�ðt� ©ef]»ý þt {txu �tnf�e W�trÄ{tk �zu y�u îthftÚte Auf fwhwûtuºt ËwÄe ÷tk�t ÚttÞ ? îthft{tk �uXtk

�uXtk ytht{ �t fhu ? �ý �t, ßÞthu Ä{oÞwØ ¾u÷t�wk ntuÞ íÞthu ¼�ðt� ©ef]»ý suðtu Þtu�uïh y�u f{oÞtu�e òuE

�t hnu. fturx �úñtkz�tu {tr÷f �uð yswo��t hÚt�t ½tuzt�e ÷�t{tu yuf ntÚt{tk ÷E�u �eò ntÚt{tk [t�wf ÷E�u

hÚt ntkfðt �uXtu. yswo��e ¾tË�the fhe.

¾tË�the feÄe ¾tË�the, �uðtrÄ�uð W{k� Äthe- feÄe ¾tË�the.�eh yïtu�t yk�uÚte ftZe, �týe ÷tðe�u ¾q��ðtze¾huhtÚte ½t �eÄt {xtze, ztu÷tu ¼he �tÞwk r{ü ðtrh- feÄe ¾tË�the.

yt ÞwØ�t {u�t�tu{tk yt¾tu r�ðË ÷ztE ÷ze�u Úttfu÷tu yswo� ßÞthu htºtu ytht{ fh�tu n�tu íÞthu s���tu {tr÷f

�uð ©ef]»ý yt¾e ht� {sqhe fhu, ½tuztytu�tk þheh{tk ¼tUftE �Þu÷tk �týtu�u Ët[ðe�u �nth ftZu, �h{ �týeÚte

½tuztytu�t ½t ÄtuE�u �u{�u ¾huhtu fhe�u �ðztðu y�u �Ae ½tuztytu�u Xkzwk {eXwk �týe �tE�u �u{�tu Úttf W�thu, �Ae

yt s���tu {tr÷f �uð �tu�t�t r��tB�h�tu �tu�htu fhe�u �u{tk ½tuztytu�u [k�e ¾ðztðu.

Page 47: Karm No Siddhant Gujarati

ytðt Þtu�uïh y�u {nt� f{oÞtu�e ©ef]»ý s���u- Ë{ts�u yt¿tt fhu Au fu-

Þtu�uMÚt : fwhw f{torý Ëk�k íÞõ�t Ä�ksÞ >

rËØÞ rËØÞtu : Ë{tu ¼qíðt Ë{íðk Þtu� WåÞ�u >>(�e. 2/ 48)

Þtu�MÚt ÚtE�u �wk f{o fh. V¤�e ytËÂõ��u Atuze�u f{o fh y�u f{o�wk V¤ �the Äthýt {ws��wk rËØ ÚttÞ fu �t

ÚttÞ �u�e ®[�t Atuze�u {��e ÂMÚth�t xftðe ht¾e�u �wk �the {u¤u r�»ft{ ¼tðÚte f{o fÞto s fhu. fthýfu {��e

ÂMÚth�t- Ë{íð xfe hnu �u�wk s �t{ Þtu� fnuðtÞ Au.

Ë{íðk Þtu� Wå[�u >

Þtu� yux÷u Ë{íð yuðe y÷tirff ÔÞtÏÞt �h{tí{tyu s���u y�u Ë{ts�u yt�e Au. �u�u �ht�h Ë{S ÷uðe

òuEyu.

36. (5) Þtu� yux÷u þwk ?

y¼ý {týËtu Þtu� yux÷u þwk �u �t Ë{su �u �tu òýu Xef �hk�w ½ýt fnuðt�tk ¼ýu÷tkytu �ý �Þtu�� þç�

Ëtk¼¤e�u ¼zfu Au. �Þtu�� þç��tu yÚto ½ýt rðît�tuyu y�u �krz�tuyu �tu��tu�t�e �wÂØ y�wËth sw�e sw�e he�u

fhu÷tu Au. �hk�w Þtu� òu Sð�{tk �qhu�qhtu ðýtE �t òÞ y�u Sð�ÔÞðnth{tk �huf ûtuºtu òu Þtu��t W�Þtu� �t

ÚttÞ �tu �uðt Þtu��t yÚto�e ËðoËt{tLÞ {týË�u {txu fþe s ®f�{ �t hnu. ¼�ð�T �e�t Þtu�þt� fnuðtÞ Au.

�u{tk Sð� Sððt�tu yt¾tu �fþtu yt�u÷tu Au. yufu yuf {týË �u�t Sð��e yufyuf ûtýu Þtu� ËtÄe þfu �tu s

Þtu��e ®f{� �ýtÞ. �tfe {tºt �krz�tu y�u rðît�tu s Þtu��tu yÚto �u{�tk ¼t»týtu{tk fh�t Vhu, y�h �tu ËtÄw-

ËkLÞtËeytu sk�÷{tk sE�u yuf÷t �uXt Þtu� ËtÄe þfu yuðtu s òu Þtu��tu yÚto Út�tu ntuÞ �tu yuðt Þtuu� yt�ýt

suðt ËðoËt{tLÞ {týË {txu �ft{tu Au. yuf r{÷{sqh fu yuf r{÷{tr÷f, yuf ÷the Vuhð�thtu fu yuf {tuxh{tk

�uË�thtu, yuf þuX fu yuf �w{tM�tu, yuf �xtðt¤tu fu yuf f÷uõxh y�h �tu ftuE ½tk[e, {tu[e, �tu÷tu, fwk¼th,

�hS ðu�the fu �tufrhÞt� yuðt Ë{ts�t yuf yuf M�h�tu �huf {týË �u�t Sð�{tk �huf- �huf ûtý-

¾t�t�e�tk, QX�tk �uË�tk, �nt�tk-Ätu�tk, �tufhe- ÄkÄtu, ðu�th fh�tk fh�tk, Ë�� [tuðeËu f÷tf Þtu� fhe þfu �uðtu

Sð�W�Þtu�e Þtu��tu ÔÞtðntrhf yÚto �ht�h Ë{sðtu òuEyu.

½ýtk fnuðt�t ¼ýu÷tytu y�u {tuxt {týËtu Þtu� þç� Ëtk¼¤e�u ¼zfu Au. �uytu fnu Au fu �t ¼tE�Ët� ! Þtu�

y{u �t fhe þfeyu, fthý fu Þtu� fhðt {txu y{�u shtÞu VwhË� �Úte. yt¾tu r�ðË �tufhe- ðu�th- ÄkÄt{tkÚte

�[t ytð�t �Úte. íÞtk Þtu� õÞthu fheyu ?

Ëðth{tk QXâtu íÞtk �tu �iht-Aìfhtk {tk�tËtkò ntuÞ, �u{�u �ðt¾t�u ÷E sðtk, ÷tððtk, huþ®���e �wft�u ÷tE�{tk

Q¼t hnuðt�wk �tufhe ÄkÄt{tkÚte Ëtksu ½uh ÚttõÞt�tõÞt ytðe�u íÞtk ðuðtE-ðuðtýtu, Ë�tkðnt÷tytu�e y�uf ò��e

ðnuðtrhf W�trÄytu ð�uhu{tkÚte �[t s ytð�tk �Úte íÞtk Þtu� fhðt�e VwhË� õÞtk ftZðe ?

Þtu��tu Ët[tu y�u ÔÞðnthw yÚto yt ÷tuf Ë{ßÞt s ÷t��t �Úte, �uytuyu �tu yðth�ðth fÚtt-ðt�to{tk ftuE

ð¾�, õÞthuf �Þt ntuÞ íÞtk ÄkÄt�the �krz�tu, fÚttfthtu �tËuÚte yuðwk òuÞwk fu Ëtk¼éÞwk ntuÞ Au fu Þtu� yux÷u 4 f÷tf

Page 48: Karm No Siddhant Gujarati

�tf ��tðe�u �uËe hnuðwk- y�h �tu Ítz�e zt¤ W�h xtkrxÞt �Ítze�u �Äu {M�fu ÷xfðwk, y�h �tu ¼tuÞ{tk {tÚtwk

½t÷e�u �uËe hnuðwk. y�h �tu Äqýe ľtðe�u ht¾ [tu¤e�u �uËe hnuðwk. �u Þtu� fnuðt�tu nþu ? yt ò��t Þtu�

fhðt�e �u{�u VwhË� �Úte. Þtu��tu Ëh¤, Ët�tu y�u �huf�u Ëw÷¼ yuðtu yÚto ¼�ðt�u �e�t{tk Ë{òÔÞtu Au.

36. (6) Þtu� : f{oËw ftiþ÷{T :

�e�t Þtu�þt� Au yux÷u yu{tk Þtuu��e ÔÞtÏÞt yt�u÷e s ntuÞ. su{ ftuE ftÞ�t�wk �wM�f ntuÞ �tu �u{tk su ¾tË

þç�tu 6GEJPKECN YQTFU ð�ht�t ntuÞ �uðt þç�tu�e ÔÞtÏÞt �u ftÞ�t�e þYyt��e f÷{tu{tk yt�u÷e ntuÞ

Au. �t.�., s{e�- {nuËq÷�tu ftÞ�tu- .CPF 4GXGPWG EQFG �u{tk �s{e��- N.CPFO yux÷u þwk ? �u�e

ÔÞtÏÞt þYyt��e f÷{tu{tk yt�u÷e Au. �ýtu�Äthtu- 6GPCPE[ #EV� �u{tk ��ýtur�Þtu yux÷u þwk ?�

s{e��th yux÷u þwk ? �u�e ÔÞtÏÞt �u ftÞ�t�e þYyt��e f÷{tu{tk yt�u÷e Au. yuðe s he�u Þtu�þt� (�e�t){tk

Þtu��e ÔÞtÏÞt ¼�ðt� ©ef]»ýu Mð{w¾u �e�t{tk yt�u÷e Au.

Sð�ÔÞðnth{tk Q�he þfu �uðe Þtu��e ÔÞtÏÞt fh�tk ¼�ðt� ©ef]»ý �e�t{tk fnu Au fu-

Þtu�: f{oËw ftiþ÷{ >

�tu�t�wk f{o fwþ¤�t�qðof fhðwk �u�wk �t{ Þtu�.

«thçÄðþt�T su {týË�t Sð�{tk �u�wk f{o r�Þ�- r�Âù� hnu÷wk Au, �u f{o �ht�h fwþ¤�t�qðof fhu �tu �uýu Þtu�

fÞtuo fnuðtÞ.

yuf �hS yk�h¾wk �ht�h ËhË he�u Ëeðu, �u{t yuf �tkÞ ÷tk�e �rn fu �eS �tkÞ xqkfe �rn �hk�w �ht�h

{t�Ëh Ëeðu y�u �u{tk �u�e fwþ¤�t�tu yuft�ú r[¥tÚte {� �E�u W�Þtu� fhu �tu �uýu Þtu� fÞtuo fnuðtÞ.

�{u [t÷tu íÞthu �{u yuðe ft¤SÚte [t÷tu fu �{�u Xu�wk �t ðt�u, �tu �{u Þtu� fÞtuo fnuðtÞ.

�{u �týe �eytu �tu yuðe ÄehsÚte y�u ÂMÚth ð]Â¥tÚte �eytu fu �{�u yk�hË �t òÞ, �tu �{u Þtu� fÞtuo fnuðtÞ.

�{u fÚtt Ëtk¼¤ðt òytu y�h �tu yt �wM�f ðtk[tu, �u ð¾�u yuftr�ú[¥tÚte Ëtk¼¤tu y�h �tu ðtk[tu yu�u �esu

õÞtkÞ ztVr¤Þtk �t {thtu �tu �{u Þtu� fÞtuo fnuðtÞ.

ytðe he�u Sð��wk yufuyuf f{o �{u fwþ¤�t�qðof r[¥tð]Â¥t ÂMÚth ht¾e�u fhtu �tu �{u Ë�� Þtu� fhtu Atu �u{

fnuðtÞ.

9QTM YJKNG [QW YQTM� #PF RNC[ YJKNG [QW RNC[�

6JCV KU VJG YC[ 6Q DG JCRR[ CPF IC[�

{n�»t ��ksr÷ Þtu�þt��t «ýu�t, «¾h ¿tt�t (KPCN CWVJQTKV[� �ýtÞ Au. �u{ýu �u{�tk Þtu�Ëqºttu�t

�nu÷t s Ëqºt{tk Þtu��e ÔÞtÏÞt yt�e Au.

Page 49: Karm No Siddhant Gujarati

Þtu� : r[¥tð]Â¥t r�htuÄ : >

r[¥tð]Â¥t�e yuft�ú�t yu�wk �t{ Þtu� y�u r[¥tð]Â¥t�tu r�htuÄ ÚttÞ yux÷u �f{oËw ftiþ÷{T�- yu�e {u¤u,

yt�tuyt� ÚttÞ. ytðtu Þtu� �{u ytsÚte s y�u yíÞthÚte s fhtu �tu s ft{�tu. �tfe�tu �{u òýtu fu rhxtÞh

ÚtEþwk, ½hzt ÚtEþwk, ÷fðtu ÚtE sþu íÞthu y�u ¾tx÷t{tk �zât�zât �kÄtðt�tu ð¾� ytðþu �u ð¾�u Þtu� fheþwk,

�tu �u �rn fhe þftÞ. �e�t�tu Þtu� Ët{tLÞ{tk Ët{tLÞ {týË�t htu®s�t Sð�{tk ûtýu ûtýu W�Þtu�{tk �t ytðu

�tu �Ae �e�t�t Ët�Ëtuyu Ët�Ëtu &÷tuftu {tºt {tuZu fhðt�tu fþtu s yÚto �Úte.

Sð�ÔÞðnth{tk W�Þtu�e yuðe Ët�e y�u �huf {týË�u Ëw÷¼ yuðe Þtu��e ÔÞtÏÞt Ë{S�u Sð��wk «íÞuf f{o

fh�tk fh�tk {týË�wk yufyuf Ä{o ¼Âõ�{Þ ��e òÞ �tu �Ae �u�tu ¼�ðt� ËtÚtu Þtu� Út�tk ðth �t ÷t�u.

36. (7) f{o- ¼Âõ�-¿tt�Þtu��tu Ë{LðÞ :

W�h fÌtwk �u{ �e�t yuf Þtu�þt� Au. �u{tk Þtu��t ºtý «fth ��tÔÞt Au.

(1) f{oÞtu�, (2) ¼Âõ�Þtu�, (3) ¿tt�Þtu�

�e�t{tk 18 yæÞtÞ Au. �u{tk �nu÷tk 6 yæÞtÞ{tk f{oÞtu� Ë{òÔÞtu Au. �eò 6 yæÞtÞ (yux÷u fu yæÞtÞ 7 Úte

12){tk ¼Âõ�Þtu� Ë{òÔÞtu Au. yæÞtÞ (yux÷u fu yæÞtÞ 13 Úte 18){tk ¿tt�Þtu� Ë{òÔÞtu Au. 13{t

yæÞtÞ{tk ¿tt�e�tk ÷ûtýtu y�u 14{t yæÞtÞ{tk �wýt�e��tk ÷ûtýtu yt�u÷tk Au. ytðe he�u yt¾e �e�t{tk

f{oÞtu�, ¼Âõ�Þtu� y�u ¿tt�Þtu��tu Ëwk�h Ë{LðÞ fhðt{tk ytðu÷tu Au.

Sð�{tk yuf÷tu ¿tt�Þtu� y�h �tu yuf÷tu ¼Âõ�Þtu� y�h �tu yuf÷tu f{oÞtu� ft{{tk �t ytðu. yt ºtýuÞ

Þtu��tu Ë{LðÞ ÚttÞ �tu s Sð� Ëwk�h ÷t�u y�u �tu s yufuyuf f{o �e�e QXu.

yuf÷tu ¿tt�Þtu� {týË�u þw»f ðu�tk�e ��tðe �u. ynª ��úñtÂM{, Ëðuo ¾÷w E�k �úñ� yu{ ßÞtk íÞtk �tu÷�tu Vhu

�tu �u�u �tkzt�e RÂM��t÷{tk s �t¾÷ fhðtu �zu.

yuf÷tu ¼Âõ�Þtu� {týË�u ðuð÷tu ��tðe �u y�u Sð��e sðt��theytu{tkÚte Axfðt�e ðu�hý{tk f�t[ hͤe

�zu y�h �tu fkEf�u hͤtðe �u.

yuf÷tu f{oÞtu�e �ý sðt��theytu�tk y�u �t��tk �tux÷tk s �[f�tu Vhu. yux÷u �huf ft{{tk f{oÞtu�,

¼Âõ�Þtu� y�u ¿tt�Þtu��tu rððuf�qðof Ë{LðÞ ÚttÞ �tu s �u ft{{tk �hf� ytðu.

�t¾÷t �hefu, yuf Mºte ½h{tk �t¤ ð�uhu hËtuE ��tðu Au. �t¤ ��tððe, �t¤ ��tððt�e r¢Þt fhðe �u �u�tu

f{oÞtu� Au. �hk�w yt �t¤ {thtu �r� s{ðt�tu Au, {thtu �wºt s{ðt�tu Au, {thu ½uh ytðu÷ yr�rÚt s{ðt�t Au,

yuðe ¼tð�tÚte fu ¼Âõ�¼tðÚte �t¤�u Ëthe fhe�u �u-ºtý ð¾� ÄtuE �t¾u, ��u÷e �ý Ëthe Qxfe�u MðåA

fhu÷e ðt�hu, �týe �ý [tuϾt �¤ýtÚte �t¤e�u ðt�hu ð�uhu. �tu�t�t �r�, �wºt, yr�rÚt�u s{tzðt�e

¼tð�tÚte fu ¼Âõ�¼tðÚte �t¤ ��tððt{tk ¾q� MðåA�t, Ëw½z�t Ët[ðu �u �u�tu ¼Âõ�Þtu� Au y�u �t¤{tk

«{týËh fux÷wk {eXwk �t¾ðwk, fux÷wk {h[wk, ytk�÷e, �tu¤ ð�uhu {Ët÷tu �t¾ðtu. �t¤ fux÷t $QKNKPI 2QKPV

ËwÄe Wft¤ðe �u �u�tu ¿tt�Þtu� Au. yt{ f{oÞtu�, ¼Âõ�Þtu� y�u ¿tt�Þtu� ºtýuÞ�tu �ht�h Ëw{u¤- Ë{LðÞ

Page 50: Karm No Siddhant Gujarati

ÚttÞ �tu s �t¤ ��tððt�t f{o{tk �hf� ytðu, �rn �tu �t ytðu. yu{ �tu ntux÷tu [xtfu�th �t¤ ��tðu Au. �hk�w

�u{tk {tºt f{oÞtu� y�u ¿tt�Þtu� ntuÞ Au �hk�w ¼Âõ�Þtu� �Úte ntu�tu. �u{tk {t¾tu �ý �tVe {thu Au.

�t¤ ��tððt�e r¢Þt f{oÞtu� fhu, y�u {tht-�r�, �wºt fu yr�rÚt�u MðåA s{tzðt�e ¼tð�tÚte �u{tk

¼Âõ�Þtu� ¼¤u �hk�w ¿tt�Þtu� �t ntuÞ �tu- fux÷wk {h[wk, {eXwk, {Ët÷tu �t¾ðtu �u�wk ¿tt� �t ntuÞ �tu- ftk �tu �t¤

¾the �ð suðe fu �e¾e ÷tÌt suðe ��u, y�h �tu �t¤ fux÷tk $QKNKPI 2QKPV ËwÄe Wft¤ðe �u�wk ¿tt�, ¼t� �t

ntuÞ �tu �t¤ ºtý {t¤�e ��tðu (yux÷u fu �t¤{tk W�h {Ët÷tu �h�tu ntuÞ, ð[{tk �týe Vh�wk ntuÞ y�u �e[u

�ht�h [zât ð�h�e �t¤�tu ¾tkÄtu h�ztu òBÞtu ntuÞ �tu �t¤{tk �hf� �t ytðu.) Ëthe �t¤ ��tðe�u

s{tzðt�e ¼tð�t ¼Âõ�Þtu� ntuÞ, �t¤ ��tððt�e fwþ¤�t ¿tt�Þtu� ntuÞ �hk�w f{oÞtu� s �t ntuÞ- ��u÷wk s

[q÷u �t [Ztðu �tu �u �t¤ ��u s �rn.

ytðe he�u �t¤ ��tððt yuf ËtÄthý f{o{tk �ý òu f{oÞtu�, ¼Âõ�Þtu� y�u ¿tt�Þtu��tu Ëw{u¤- Ë{LðÞ �t

ntuÞ �tu �u f{o{tk fþe �hf� ytðu �rn.

yuf rðãtÚteo�u �heûtt{tk ��Äuzt� Ëk�kÄe r��kÄ ÷¾ðt�tu ytðu �tu �u r��kÄ ÷¾ðt�e r¢Þt �u �u�tu f{oÞtu�fnuðtÞ; y�u �u ÷¾�e ð¾�u ft�¤�tu Ëthtu ntkrËÞtu �tzu, Yzt-Y�t¤t yûth ftZu, õÞtkf zt½tu-z�ftu �t �tzu �u

�u�tu ¼Âõ�Þtu� fnuðtÞ y�u �Äuzt Ëk�kÄe Ëk�qýo {trn�e- �Äuzt�u �u ÷tk�t ft� ntuÞ Au, [th �� Au, yuf �qkAzwk

ntuÞ Au, ð�uhu ÞÚttÚto {trn�e- ÷¾u, �u �u�tu ¿tt�Þtu� fnuðtÞ. yt{. f{oÞtu�, ¿tt�Þtu� y�u ¼Âõ�Þtu�

ºtýuÞ�tu Ë{LðÞ ÚttÞ �tu �Ë{tkÚte �ð {tfo {¤u, �rn �tu �t {¤u.

�Äuzt Ëk�kÄe r��kÄ ÷¾ðt�tu f{oÞtu� fhu �hk�w ft�¤�u Ëthtu ntkrËÞtu �t ht¾u, �k�t yûth ftZu, zt½t-z�ft �tzu,

yu{ ¼Âõ�Þtu� �t ntuÞ y�h �tu �Äuzt Ëk�kÄe {trn�e{tk �u�u ºtý �qkAztk, [th ft� y�u �tk[ �� ntuÞ Au. �uðwk

÷¾u yux÷u fu ¿tt�Þtu� �t ntuÞ yÚtðt �tu ¼Âõ�Þtu�, ¿tt�Þtu� ntuÞ �ý f{oÞtu� s �t fÞto ntuÞ yux÷u fu �u�h

s MðåA ftuhwk {qfe�u ytðu �tu ��tË s ÚttÞ.

yt «{týu Sð�t f{o{tk Ë{sðwk.

Ëhfth yíÞthu rðftË ft{tu &GXGNQROGPV #EVKXKVKGU� {tk ÷t¾tu- fhtuztu Yr�Þt ¾h[u Au. �hk�w ½ýeÞu

søÞtyu �hf� �u¾t�e �Úte, �u�wk fthý f{oÞtu�- ¼Âõ�Þtu� y�u ¿tt�Þtu��t Ë{LðÞ�tu y¼tð Au.

ftuE �t{{tk yuf r�þt¤�tu ytuhztu �tkÄðt�tu ftuLxÙtõx ytÃÞtu ntuÞ �u{tk ftuLxÙtõxh ytuhztu �tu �tkÄu. f{oÞtu� fhu,

�hk�w yt r�þt¤{tk ¼ýe�u �u{tkÚte ftuE sðtnh, Ëh�th fu �tkÄeS �tfþu yuðtu �u�t {�{tk ¼Âõ�¼tð �t ntuÞ

y�h �tu ytuhztu �tkÄðt{tk fux÷tu rË{uLx y�u fux÷t [q�t�wk r{©ý fhðwk �u�wk ¿tt� 6GEJPKECN

MPQYNGFIG� �t ntuÞ �tu �u r�þt¤�tu ytuhztu �nu÷e �k[ð»teoÞ Þtus�t{tk �tkÄu÷tu ntuÞ �u ºteS �k[ð»teoÞ

Þtus�t{tk nuXtu s �zu...

{thwk ÷q�zwk- yk�h�x �k�wk ÚtÞwk ntuÞ �u�u {thu MðåA ��tðð�wk ntuÞ �tu �u{tk nwk yuf÷tu Ët�w (¿tt�Þtu�) ½MÞt fhwk �tu

�u ÷q�zt�tk [ª�hztk Qze òÞ. yuf÷wk þw»f ðu�tk� yk�:fhý�t �x�tk [ª�hztk Wztze �u. {týË�u þw»f ðu�tk�e

��tðe �u. {txu �u�u �nu÷tk �tu ¼Âõ��e ¼ªòþ{tk ¼ªòðwk �zu, �Ae �u{tk ¿tt�Þtu��tu Ët�w ½Ëwk y�u �Ae �u�t

W�h f{oÞtu��t Ätuft �zu �tu s f�zwk- yk�h�x- yk�:fhý þwØ ÚttÞ.

Page 51: Karm No Siddhant Gujarati

�e�t{t ¼�ðt��e ðtýe{tk hnu÷tk ½ýtk, �qZ hnMÞtu�tu ÔÞðntrhf áÂüyu yÚto ½xtðe�u Sð� Sððt�e f¤t

þe¾ððt�e Au. Võ� {hðt�e ðtx òuE�u �uXu÷t ½hztytu y�u ËtÄw ËkLÞtËeytu {txu s �e�t �Úte ÷¾tÞu÷e.

r�»ft{ ¼tðÚte f{o fh�tht�e Sð�{tk ¼Âõ� y�u ¿tt� yt�tuyt� ðýtE òÞ Au, �u�u r[¥tþwÂØ�wk V¤

y�tÞtËu {¤u Au. {nt¼th�{tk �w÷tÄth ði~Þ�e ðt� ytðu Au. �u�e �tËu �es÷e �t{�tu yuf �útñý ¿tt�

{u¤ððt ytÔÞtu íÞthu �w÷tÄthu fÌtwk fu �¼tE, {the �tËu �tu yuf s ¿tt� Au su nwk {tht ºttsðt�e �tkze{tkÚte þeÏÞtu

Awk. {tht ºttsðt�e �tkze su{ �ût�t�hrn�, ÂMÚth y�u ËeÄe hnu Au �u «{týu nwk þºtw, r{ºt, Mðs�, �thft �{t{

«íÞu {��u ÂMÚth y�u r�»�ût�t�e ht¾wk Awk.� Ëu�tu �tÞe, �tuhtu fwk¼th, Ëtðk�tu {t¤e, {tu{e� òr��tu ðýfh

f�eh ð�uhuyu �tu��tu�t�t f{o{t�o{tk ÔÞðÂMÚt� he�u hne�u ¼Âõ�{t�o{tk y�u ¿tt�{t�o{tk «ðtË fÞtuo y�u {tuût

�tBÞt. Ëu�t �tÞeyu ÷tuftu�e nò{� fh�tk fh�tk y�u ÷tuf�t {tÚtt{tkÚte {u÷ (¾tuztu) ftZ�tk ftZ�tk �tu�t�t

{tÚtt�tu (r[¥t�tu) {u÷ (rð»tÞtu�tu rðfth)�qh fhe �tÏÞt. �tuht fwk¼thu {tx÷tk �fð�tk �fð�tk �tu�t�t Sð��wk

{tx÷wk �ý �fðe ÷eÄwk. Ëtðk�t {t¤eyu ��e[t{tk Q�u÷wk r�hw�Þtu�e ½tËVwË ËtV fh�tk fh�tk �tu�t�t s

yk�:fhý{tk Q�u÷t ft{, ¢tuÄ, ht�, îu»t ð�uhu �Útt W�ÿðe ðtË�tytu�t ½tËVwË�u W¾tze �tÏÞt. f�eh ðMºttu

ðý�tk ðý�tk �tu�t�t yk�:fhý�wk �x y�u Sð�Y�e ð� ÔÞðÂMÚt he�u ðýe ÷eÄwk, y�u �u ð� �h{tí{t�u

Ë{�oý fhe �eÄwk.

�t�w �ªòhtu �ªsðt�wk ft{ fh�tu íÞthu �u�e �ªsý{tkÚte ��wkE �wkE� yðts ytð�tu y�u �u �t�w�t {w¾{tkÚte ��wk rn

�wk rn� yðts �ef¤�tu, yt�wk �t{ f{oÞtu�, ¿tt�Þtu� y�u ¼Âõ�Þtu��tu Ë{LðÞ.

Ë{Âü�t fÕÞtý {txu, Eïh«eíÞÚtuo s, {thtu ¼�ðt� htS ÚttÞ yu ¼tðÚte fhu÷wk f{o yuf r�»ft{ f{o, yuf

¼Âõ� ��e òÞ Au. r�»ft{ ¼tðu fhu÷wk f{o yt�tuyt� ¼Âõ�{tk �rhýe� ÚtE òÞ Au. yuðtu f{oÞtu�e ¼õ�

RÂLÿÞtuÚte �u�t rð»tÞtu îtht ËkËth�t ��tÚttuo�tu ¼tu� ¼tu�ð�tu ntuÞ íÞthu �u�e �u ¼tu�tu ¼tu�ððt�e «íÞuf r¢Þt

�h{tí{t�e �qò ��e òÞ Au.

ytðtu r�»ft{ f{oÞtu�e ¼õ� r�ÿt ÷u�tu ntuÞ �tu �u�e r�ÿt ÷uðt�e r¢Þt �ý Ë{trÄ ��e òÞ Au. ytðtu r�»ft{

f{oÞtu�e ¼õ� �tu�t�tk ËtkËtrhf r�Þ� f{tuo fhðt {txu �t{{tk, yturVË{tk, �òh{tk fu �t�{tk ßÞtk ßÞtk ��uÚte

Vh�tu ntuÞ �u�t ���e [t÷�r¢Þt �ý �h{tí{t�e «�Âûtýt ��e òÞ Au.

ËkËth : ��Þtu : «�ÂûtýrðrÄ : M�tuºttrý Ëðto r�h : >

ytðtu r�»ft{ f{oÞtu�e ¼õ� �tu�t�e �í�e, �t¤ftu Ë�tk-Ëk�kÄeytu ËtÚtu ðt�[e� fh�tu ntuÞ �u ð¾�u �u�tÚte

�tu÷t�e ðtýe �ý �h{tí{t�tk M�tuºt ��e òÞ Au. yt «{týu r�»ft{ f{oÞtu�e�wk «íÞuf f{o ¼Âõ� ��e òÞ Au

y�u �u ¼Âõ� yux÷e Wå[ «fth�e rðþwØ ��e òÞ Au fu �u{tk yt�tuyt� ¿tt��tu «ftþ �zu Au.

yt «{týu f{o, ¼Âõ� y�u ¿tt��tu �rðºt rºtðuýe Ëk�{ ÚttÞ íÞthu s yk�:fhý�wk �x þwØ ÚttÞ y�u �u{tk �úñ�wk

«r�®�� �zu y�u ytí{Ëtûttífth ÚttÞ. ¼Âõ�{tk ¼ªsÔÞt ð�h�wk f{o r{ÚÞt[th *[RQETKU[� ��e òÞ

y�u ¼Âõ��e ¼ªòþ ð�h�wk ¿tt� �ý r�hÚtof Au. f{o y�u ¿tt� �Òtu ¼Âõ��e ¼ªòþ{tk ¼ªòÞu÷tk � ntuÞ �tu

r�hÚtof Au.

36. (8) �wk �thwk r�Þ� f{o fh, �eS ¼tks�z Atuz :

Page 52: Karm No Siddhant Gujarati

�h{tí{t�t yt rðþt¤ s��Þkºt{tk �wk �tu yuf �t�t{tk �t�tu �qhòu- M�uh�txo Awk. �h{tí{t�t yt s���t

{nt� [h¾t�t yuf yíÞk� �t�fzt ykþ�u ÔÞõ� fh�wk �wk yuf {tæÞ{ Awk. �wk �tu Rïhe EåAt�wk yuf �t�t{tk �t�wk

�hk�w ½ýwk s W�Þtu�e ðtn� Awk. {tuxe r{÷{tk, {tuxe {þe�heytu{tk yuf �t�fztu M¢q òu Ze÷tu �ze òÞ �tu yt¾e

{tuxe {þe�he yxfe �zu. Eïhe Þtus�t�u ytðe {tuxe {þe�he�u Ëòððt�wk �thwk �sw �Úte. �hk�w �uýu �t�t{tk

�t�t M¢q�u ßÞtk �tuXÔÞtu Au íÞtk �uýu �ht�h Ë{S�u rð[the�u �tuXÔÞtu Au. yt¾e {þe�he [÷tððt�e �the

�tft� �ý �Úte. �hk�w òu �wk òu �t�t{tk �t�t f{o�tu íÞt� fhu y�h �u{tk «{t� fhu �tu �wk yt¾e sk�e {þe�he�u

�wfËt�f�to �hefu sðt��th �ýtEþ, y�u �h{tí{t�u �w�u�th �ýtEþ �u�tu ÏÞt÷ ht¾su.

yuf rðþt¤ ÞwØ {tuh[u ÷~fh ÷z�wk ntuÞ �u{tk fÞt Ëir�f�u õÞtk �tuXððtu y�u fE ft{�ehe ËtU�ðe �u�e

sðt��the Ëu�t�r��e Au. nthS��e sðt��the �ý Ëu�t�r��e Au. Ëir�fu �tu {tºt Ëu�t�r��e yt¿tt «{týu

ðVt�theÚte ft{ s fhðt�wk Au. Ëir�fu �tu�t�e ò��u - �nwk �u fuLÿ{tk ht¾ðt�wk �Úte �hk�w Ëu�t�r��u fuLÿ{tk

ht¾ðt�tu Au, �wk �tht �huf f{o{tk nwk ���u- ynkfth�u Atuze �u y�u �h{tí{t�u fuLÿ{tk ht¾e�u �u�e EåAt «{týu

�u�u htS fhðt �the Vhs �òð�tu hneþ �tu «íÞuf ftÞo{tk nthS��e sðt��the �h{tí{t {tÚtu ÷E ÷uþu.�

ytx÷e ðt� Ë{òE òÞ �tu �Ae �thwk yufuyuf �t�wk-{tuxwk f{o �h{tí{t�e �qò�wk �w»� ��e sþu y�u «íÞuf f{o

¼Âõ�{Þ ��e sþu. �thwk f{o s �the ¼Âõ� ��þu.

;QWT YQTM KU YQTUJKR�;QW JCXG PQV VQ SWGUVKQP YJ[�;QW JCXG VQ FQ CPF FKG�

AuÕ÷t ïtË ËwÄe r�íÞ f{o MðÄ{o �òð�tk �òð�tk {]íÞw�u ¼uxðwk yux÷u �h{tí{t�u ¼uxðt �ht�h Au, fthý fu

{]íÞw ft¤ yu ¼�ðt��wk MðY� Au. ¼�ðt� �e�t{tk fnu Au fu-

{]íÞw Ëðonhïtznk ft÷tuzÂM{

{]íÞw yu {the rð¼qr� Au. nwk ft¤MðY� Awk. ft¤�tu �ý ft¤ Awk, yux÷u {]íÞw�u ¼ux�e ð¾�u ¼Þ �nª ÷t�u �hk�w

�h{tí{t�u ¼uxðt�tu yt�k� Útþu, y�u �u s �h{ ËkrËÂØ Au.

yt he�u Eïh«eíÞÚtuo fhu÷wk f{o �u f{o {xe�u f{oÞtu�e ��e sþu �u «{týu «íÞuf f{o ¼Âõ�{Þ ��e sþu y�u

¼Âõ�{Þ f{o fh�tht yk�:fhý{tk yt�tuyt� ¿tt��tu «ftþ �zþu. yt he�u f{o, ¼Âõ� y�u ¿tt��tu W�Þ

yufeËtÚtu Útþu. ¼�ðt� yt ðt��u M�»x Ë{òð�tk s�f�tu �t¾÷tu yt�e�u fnu Au fu -

f{oýið rn ËkråÞÂî{ ytÂMÚt�t: s�ft�Þ: >

÷tufËk�ún{uðtr� Ëk�~Þ�T f�wo{norË >> (�e. 3/20)

f{o{t�o Mð�kºt ËtÄ�t{t�o Au y�u �u �{t{ �[�e[ òr��t-fûtt�t ÷tuftu {txu yíÞk� Ëw÷¼ Au.

r�Þ�f{o-Mðf{o-MðÄ{o �{thwk yufyuf f{o �h{tí{t�e �qò�e Ët{�úe ��tðe �tu.

¼�ðt� �e�t{tk fnu Au fu �{thu �h{rËØ- ËkrËÂØ «tó fhðe ntuÞ �tu �eS ftuE �ý ËtÄ�t�e yuf Ët{�úe�e

sYh �Úte. {tºt �{u su su f{o fhtu �u �{t{ yufyuf f{o�u �{u �h{tí{t�e �qò�e Ët{�úe- �w»� ��tðe �tu.

Page 53: Karm No Siddhant Gujarati

Mðf{oýt �{ÇÞåÞo r訯 rðL�r� {t�ð : >> (�e. 18/ 46)

�{u �{thwk yufuyuf fh{ �h{tí{t�t [hýu Ähe �tu. su{ �{u �h{tí{t�u {tÚtu [Ztððt su �w»� ÷tðtu Au �u Ëtht{tk

Ëthwk òuE�u ÷tðtu Atu y�h �tu �h{tí{t�u [hýu Ähðt �{u su V¤ ÷tuðtu Atu �u Ëtht{tk Ëthwk ÷tðtu Atu. �uðe s he�u

�{u su f{o �h{tí{t�u [hýu Ähðt {txu fhtu �u f{o yt�tuyt� þwØ-r�»�t� y�u ht�îu»thrn� ��e sþu.

�{thu ½uh �{thu �xtðt¤tu s{ðt�tu ntuÞ íÞthu �{u su hËtuE ��tðtu Atu y�u �{thu ½uh �{thtu s{tE y�h

f÷uõxh y�h yuðtu ftuE {tuxtu {týË s{ðt �Äthu íÞthu �{u su hËtuE ��tðtu Atu �u hËtuE ��tððt�t f{o{tk

fux÷tu {tuxtu Vhf �ze òÞ Au �u �{u òýtu Atu. �uðe he�u �{u �{thtk �{t{ f{o �h{tí{t�u htS fhðt fhtu �tu �u

«íÞuf f{o yt�tuyt� yíÞk� þwØ y�u �rðºt ��e sþu. fthý fu �h{tí{t �tu s{tE- f÷uõxh fu «Ät� fh�tk �ý

½ýt {tuxt Au.

�h{tí{t fuðt Au ?

Þ� : «ð]r� : ¼q�t�t{T Þu� Ëðor{�k ��{T > (�e. 18/ 46)

su �h{tí{t ðzu Ëtht Ërn� �{t{ ¼q� «týe{tºt�e «ð]Â¥t [t÷e hne Au y�u su yt rðï{tk yýwyu yýw{tk

ytu�«tu� Au �u �h{tí{t�u-

Mðf{oýt �{T yÇÞåÞo >

�tht yufuyuf f{oÚte yÇÞ[o�t fh, �qò fh. �thwk yufyuf f{o ¼�ðt��e �qò {txu�wk �w»� ��tðe �u, �tu-

rËÂØ rðL�r� {t�ð :

�wk [tu¬Ë rËÂØ�u «tó fheþ. �u�u {txu ftuE sk�÷{tk sE�u ¼thuu W�ú ��ùÞto- ËtÄ�t fhðt�e �Úte. y�h �tu

f{¤�tk fu �w÷t��tk Vq÷tu ÷tððt�e sYh �Úte. �wk ËkËth{tk hne�u �thwk su r�Þ� f{o Au �u ¼Âõ�¼tð�qðof

Eïh«eíÞÚtuo �h{tí{t�u htS fhðt�e áÂüÚte fheþ �tu �u «íÞuf f{o �h{tí{t�e �qò�wk �w»� ��e sþu.

¼�ðt� �e�t{tk M�ü yt¿tt fhu Au fu-

Þ�T fhtur»t Þ�T y§trË Þ�T swntur»t ��trË Þ�T >Þ�T ��MÞrË ftiL�uÞ ��T fwÁ»ð {��oý{T >> (�e. 9/27)

�wk su ftkE �thwk r�Þ� f{o fhu �u {�u y�oý fhðt�e áÂüÚte fh y�u �Ae �wk òusu fu �u �huf f{o yt�tuyt� �thtÚte

þwØ s Útþu.

¼�ðt� fnu Au fu-

Mðu Mðu f{orý yr¼h� : ËkrËØe ÷¼�u �h : > (�e. 18/ 45)

Page 54: Karm No Siddhant Gujarati

�wk �eòk�t f{o{tk {tÚtwk {theþ �rn, �wk �thwk r�Þ� f{o �ht�h fh.ËkËth�t �txf{tk �wk Mxus W�h ytÔÞtu Awk. íÞtk

�wk �thtu �tX �ht�h ¼sðe ��tð. �eò yuõxhtu �u�tu �tX ¼sððt{tk ¼q÷tu fhu �u òuðt�wk ft{ �thwk �Úte. �eò

yuõxhtu �u{�t �tX ¼sððt{tk ¼q÷tu fhþu �tu �u{�tu ��th {u�ush ft�e ÷uþu, y�h �tu ftZe {qfþu, �hk�w �eò

yuõxhtu �u{�tu �tX �ht�h fu{ ¼sð�t �Úte, �u�e ¼tks�z{tk �wk �ft{tu �zeþ �rn. fthý fu �eò yuõxhtu

�ht�h �tX ¼sðu Au fu �rn, �u òuðt�wk ft{ �thwk �Úte. �u ft{ {u�ush�wk (�h{tí{t�wk) Au y�u �u òuþu s. �wk

�tnf �eòk�e ¼tks�z{tk �zeþ �rn. �wk �thtu �tX ¼t� ht¾e�u ¼sðeþ �tu �eòkytu �tX �ht�h �nª ¼sðu

�tu�ý {u�ush (�h{tí{t) ��u ftkE �wfËt� fhþu �rn y�u X�ftu �ý yt�þu �rn.

��htE {q¾o�t ftsu {w¾u �t Íuh �wk ÷usu.�

6JKU YQTNF KU C UVCIG� YJGTG YG CNN CTG CEVQTU�

�thtu �wºt �hefu�tu, r��t �hefu�tu, �r� �hefu�tu, þuX �hefu�tu y�h �tufh �hefu�tu ð�uhu su �tX yt rðï�t

Mxus W�h ¼sððt�tu �¬e ÚtÞtu ntuÞ �u �ht�h Ëwk�h yu®õx� fhe�u ¼sðe ��tð fu suÚte fhe�u �thtu {u�ush

(�h{tí{t) ¾q� htS ÚttÞ. �eò ÷tuftu�e �wk ®[�t fheþ �rn y�u ¾tuxe ¼tks�z{tk VËtEþ �rn.

�wk su su f{o fhu �u yuðe ¼tð�tÚte fh fu yt f{oÚte nwk ¼�ðt��e �qò fhe hÌttu Awk.

�qò �u rð»tÞtu�¼tu� h[�t r�ÿt Ë{trÄÂMÚtr�: >Ëk[th : ��Þtu : «�Âûtýt rðrÄ : M�tuºttrý Ëðto r�h : >>

�w ËkËth{tk su ftuE rð»tÞ�e h[�tí{f r¢Þt fhu �u òýu fu �wk �h{tí{t�e �qò fhu Au. �wk r�ÿt ÷u�tu ntuô �tu �u

ð¾�u òýu fu �wk �h{tí{t�t ¾tu¤t{tk {tÚtwk {qfe�u �u{�wk æÞt� Ë{trÄ fhe hÌttu Au. �wk yturVË{tk òô fu �òh{tk

òWk fu ßÞtk ßÞtk òô y�u �tht ���tu ßÞtk ßÞtk Ëk[th ÚttÞ, íÞtk íÞtk òýu fu �wk �h{tí{t�e «�Âûtýt fhe hÌttu

Au. fthý fu �h{tí{t �huf søÞtyu ÔÞtó Au y�u �wk ½h{tk, yturVË{tk, �òh{tk ð�uhu søÞtyu su ftkE �tu÷u Au,

ðt�[e� fhu �u �{t{ ðtýe{tk òýu fu �wk �h{tí{t�t M�tuºt �tu÷e hÌttu Au. yuðe ¼tð�tÚte òu �wk �thwk «íÞuf f{o

fheþ �tu �thwk yufuyuf f{o ¼Âõ�{Þ ��e sþu, ¼Âõ�{tk �rhýe� ÚtE sþu. �Ae �thu ftkËe-òuztk Vqxe�u fu ht�zt

�týe�u fu {kr�h- {nt�uð{tk nzeytu-�tuxtu ftZe�u, ¼Âõ� fhðt�tu �k¼ fhe�u, ¼�ðt��u htS fhðt�tu r{ÚÞt

«ÞtË fhðt�e sYh �rn hnu.

Mðf{oýt �{ÇÞåÞo :

�tht r�Þ� f{oÚte s �wk ¼�ðt��e yÇÞ[o�t-�qò fh. �qò fhðt {txu Vq÷-nth, [tu¾t, þehtu «Ët� ð�uhu

Ët{�úe �rn ntuÞ �tu [t÷þu. �thwk yufuyuf f{o s �qò�e yÇÞ[o�t�e Ët{�úe Au. yÇÞ[o�t-�qò�e ¼tð�t

ð�h�t f{o�e fþe s rfk{� �Úte. yuf ¼k�e yÇÞ[o�t�e áÂüÚte-¼tð�tÚte ËVtE�wk ft{ fhe hÌttu ntuÞ �tu

¼�ðt��e áÂü{tk ¼k�e�wk ËVtEft{ yuf yr� W¥t{ �h{tí{t�e �qò�wk f{o Au. ßÞthu �útñý �qòhe�e

yÇÞ[o�t�e ¼tð�t ð�h�e rþð®÷��e �qò yu �ý yuf �ft{e ðuX Au.

�h{tí{t�t yt {ntrðhtx Þkºt{tk s���t �huf {týË�u yuf [tu¬Ë ft{�ehe ËtU�ðt{tk ytðu÷e Au. �u�e su �u

ð¾�u �¬e ÚtÞu÷e ft{�ehe�u su �u ð¾��wk r�Þ�f{o-Mðf{o -MðÄ{o fnuðtÞ Au. �huf {týË�u �tu�t�t Mðf{o-

Page 55: Karm No Siddhant Gujarati

MðÄ{o{tk ò�ú� hne�u ËtðÄt�e�qðof f{o fhðt�wk Au, �uðe ¼�ðt��e yt¿tt� Au. �tu�t�tu MðÄ{o Atuze�u �tËe

òÞ, �iht-Atufhtk�u hͤ�tk fhe �u, ftuE�kw ft{ hͤtðu y�u sk�÷{tk sE�u Äqýe ľtðe�u �uËu fu ËkLÞtËe- �tðt

ÚtE òÞ �tu �uðtu �÷tÞ�ðt�e �h{tí{t�e ftuxo{tk rþûtt�u �tºt Au. �h{tí{t �e�t{tk fnu Au fu -

MðÄ{uo r�Ä�k ©uÞ : �hÄ{tuo ¼Þtðn : >

ftuE �]nMÚtt©{e �tu�t�tu MðÄ{o Atuze�u, �iht-Atufhtk {qfe�u ðu�th y�h �tufhe�u Xu�u {the�u-

�the {qE ½hËk�Â¥t �tËe, {wkz {wkztE ¼ÞuW ËkLÞtËe > (W¥thftkz 100)

yu{ MðÄ{o Atuze�u �hÄ{o (ËkLÞtËe�tu Ä{o) Mðefthu y�h �tu ftuE ËkLÞtËe �tu�t�tu ytí{®[��, y�tËÂõ�Þtu�

ð�uhu MðÄ{o Atuze�u RrLÿÞtu�e ÷tu÷w��t�u ðþ ÚtE�u �]nMÚte�tu Ä{o (¾xTf{o) Mðefthu �tu �u sYh ¼Þ-�w:¾{tk

ytðe �zu.

�h{tí{tyu su {�w»Þ�wk su MðÄ{o-Mðf{o-r�íÞf{o �¬eh fhu÷wk Au �u �u�e þÂõ��tu rð[th fhe�u �nw

Ë{s�the�qðof fhu Au. �h{tí{t {týË fh�tk ½ýt ðÄthu nturþÞth Au. yhuhu ! �h{tí{tyu {thu ÷{ýu yt ft{

õÞtk ÷�tzâwk- yu{ �tu÷e�u �h{tí{t�tu �tu»t ftZðtu y�u �tu�t�t MðÄ{o�tu íÞt� fhðtu �u �h{tí{t�e EåAt�tu

y�t�h fhðt �ht�h Au, Eïhe Þtus�t{tk �¾÷�ehe fhðt �ht�h Au y�u Eïh�t yrÄfth Ët{u �zfth fhðt

�th�th Au. s�� Ë{Âü�t ytðzt {tuxt fth¾t�t{tk �{u �tu {tºt yuf M�uh�txo Atu y�u �h{tí{tyu yt

s���t s�h�M� Þkºt{tk �{�u Ë{S-rð[the�u ßÞtk �tuXÔÞtk Au íÞtk s ÂMÚth hne�u �{thu s���t {tr÷f�wk yt

{tuxwwk Þkºt [÷tððt{tk �{thu �{tht rnMËt{tk ytð�wk r�Þ� f{o Mðf{o-MðÄ{o- r�ct�qðof �h{tí{t «íÞu�e

ðVt�the�qðof �u{�e yt¿tt{tk hne�u �ht�h �òððt�wk Au. �u{tk �{thu �{thwk yt�ðwk ¾tuxwk znt�ý zntu¤ðt�e

sYh �Úte.

nwk yu÷yu÷.�e. �tË fhe�u ðfe÷ ÚtÞtu, �u�t fh�tk yu{.�e.�e.yuË. ÚtE�u ztuõxh ÚtÞtu ntu� �tu nwk �Ë�ýwk Ä�

«tó fh� yuðe �tkze ðt�tu fhe�u ytsu nðu �[tË ð»to�e ô{hu ðfe÷t� (MðÄ{o) Atuze�u �{u �ðt¾t�wk ¾tu÷e�u

�uËtu (�hÄ{o Mðefthtu) �tu �{u ½ýt�u {tu��u ½tx W�thtu, fthýfu

�hÄ{tuo ¼Þtðn : >

�huf {týË�wk Mðf{o- r�Þ�f{o �¬e ÚtÞu÷wk ntuÞ Au. �t¤f sL{�tk�e ËtÚtu s �tu�t�wk Mðf{o- MðÄ{o òýu Au. �u

¼qÏÞwk ÚttÞ íÞthu fE søÞtyu Ätððwk, fuðe he�u Ätððwk, fuðe he�u �qÄ [qËðwk UWEMKPI� �u �ht�ht òýu Au y�u

�u�e �tA¤ �h{tí{t�e y÷tirff «uhýt�wk �¤ ntuÞ Au. {t�t �tu Võ� �tu�t�wk M�� �t¤f�t {tu{tk {qfu Au. �hk�w

�qÄ [qËðt�wk- Ätððt�wk UWEMKPI� Mðf{o-MðÄ{o �wh��wk sL{u÷wk �t¤f �ý �h{tí{t�e «uhýtÚte òýu Au y�u

�u «{týu �u �tu�t�wk r�Þ�f{o Mð¼tð�u ðþ ð�eo�u fhu Au. �u{tk {t�tyu þe¾ððt�e sYh �z�e �Úte. ½tuzt�u

�hË ÷t�e ntuÞ íÞthu fuðe he�u �týe �eðwk �u �tu�t�wk Mðf{o-MðÄ{o òýu Au y�u òu �u�u �hË �nª ÷t�e ntuÞ �tu

�{u �u�u �htýu �tE þfþtu s �rn.

;QW ECP VCMG C JQTUG VQ C UVTGCO DWV [QW ECPPQV OCMG JKO FTKPM�

Page 56: Karm No Siddhant Gujarati

�u s «{týu �tÕÞtðMÚtt{tk ¼ýðwk �u {týË�wk Mðf{o-r�Þ�f{o-MðÄ{o Au. �]nMÚtt©{{tk �tufhe, ÄkÄtu, ðu�th

fhe�u LÞtÞ�er�Úte ÿÔÞ W�tso� fhðwk. Mºte�wºttr�f�wk �t÷��tu»tý fhðwk y�u Ë{ts�t yLÞ yt©{ðtËeytu�e

Ëuðt fhðe �u �u�wk r�Þ�f{o Au. yuðe s he�u ðt�«MÚt y�u ËkLÞtËe�t Mðf{o, MðÄ{o, r�Þ�f{o �¬e ÚtÞu÷tk Au

y�u �u{ýu �u �u MðÄ{o, Mðf{o r�ct�qðof Eïh«eíÞÚto fhðt�tk Au. �útñý, ûtrºtÞ, ði~Þ, þwÿ�t �ý MðÄ{o

þtMºttu{tk r�Þ� ÚtÞu÷t Au.

{t�t-r��t, �wºt, �r�-�í�e �huf �tu��tu�t�e {Þto�t{tk hne�u Mðf{o-MðÄ{o, r�Þ�f{o{tk rðûtu� fhðt�tu �Úte

y�h �tu �tu�t�tu MðÄ{o ��÷ðt�tu �Úte.

rþÞt¤t{tk �h{ f�ztk �nuhðtk �u MðÄ{o Au. W�t¤t{tk Xkzf hnu �uðtu ytnth ÷uðtu, Xkzf hnu �uðtk f�ztk �nuhðtk �u

MðÄ{o Au. [tu{tËt{tk Aºte ytuZðe �u MðÄ{o Au. Ëðth{tk �t�ý fhðwk, þti[r¢Þt fhðe, ��tuhu �tufhe-ÄkÄtu-

ðu�th ð�uhu r�Þ� f{o fhðtk, htºtu ¼�ð�T M{hý ð�uhu fhðwk. ytðe he�u �huf É�w{tk, Ë{Þ{tk, ft¤{tk,

yðMÚtt{tk, MðÄ{o ��÷t�tu òÞ �u «{týu �uþ, ft¤, �rhÂMÚtr��tu ÏÞt÷ ht¾e�u �huf {týËu �tu�t�t MðÄ{o-

Mðf{o-r�Þ�f{o yð~Þ fhðtk òuEyu.

37. (1) �t� Azu [tuf fhtu- �wÛÞ [tuheAq�eÚte fhtu :

[tuhe yuf f¤t Au. �ir�f�t�e áÂüyu rð[th �t fheyu �tu [tuhe yuf s�h�M� y½he f¤t Au. [tuhe�tu yÚto yu Au

fu yuðe he�u ftkEf fhðwk fu ËkËth{tk õÞtkÞ ftuE�u fþe �ý ¾�h �t �zu. ¾�h �ze òÞ �tu [tuh zVtu¤ fnuðtÞ.

{tht ½h{tk [tuh �uËu Au. Ätu¤t �rðËu �w»f¤ ysðt¤t{tk �ý su [es {�u ¾tu÷ðe {w~fu÷ �zu �u htºtu ykÄtht{tk

y�u �u �ý yòÛÞt ½h{tk sht �ý yðts fÞto ð�h [tuh �u ðM�w�u ¾tu÷e ftZu Au y�u {�u �u�e ¾�h �ý �z�e

�Úte y�u òu [tuh f�t[ �u�e fþef r�þt�e {qf�tu òÞ �tu [tuh nsw ft[tu Au, rþ¾tW Au �u{ �ýtÞ. nsw �u �tftu

[tuh � �ýtÞ.

yuðe s he�u �h{tí{t�tu «ftþ-¿tt� {u¤ððwk �u �ý yuf «fth�e y÷tirff [tuhe Au. òu ftuE�u ¾�h �ze òÞ fu

�{u ËíÞ�e ¾tus{tk Atu �tu �u ¾�h �ze sðe �u �ý ËíÞ�e ¾tus{tk �tÄfY� Au.

rsËË ¢tEMx fnu Au fu �{thtu zt�tu ntÚt þwk fhu Au �u �{tht s{ýt ntÚt�u �ý ¾�h � �zðe òuEyu y�u �{the

«tÚto�t �ý yux÷e {ti� ntuðe òuEyu fu �h{tí{t rËðtÞ �eò ftuE�u �u Ëk¼¤tÞ �rn.

yt�ýe «tÚto�tytu �tu �h{tí{t�u Ëk¼¤t�e nþu fu fu{, �hk�w ytztuþ�tztuþ{tk y�u {ntuÕ÷t{tk �tu Ëk¼¤t�e ntuÞ

Au. f�t[ �h{tí{t�u Ëk¼¤tÞ fu �rn �u�e yt�ý�u fkE �ze �Úte, �hk�w �tztuþe Ëtk¼¤u �u sYhe y�u W�Þtu�e

Au �uðwk {t�e�u yt�ýu òuhþtuhÚte y�u �[t yðtsu �htzt �tze�u «tÚto�t �tEyu Aeyu.

{týË Ä{o-�wÛÞ Ztu÷ ð�tze�u fhu Au y�u yÄ{o-�t� [tuheAq�eÚte fhu Au.

Ëk�tu y�u þtMºttu fnu Au fu su{ �{u �t� [tuheAq�eÚte Ëk�tE�u fhtu Atu �uðe he�u Ä{o �wÛÞ �ý At�t{t�t

[tuheAq�eÚte fhtu. Ëk�tu y�u þtMºttu yt �Äe ðt� fh�t ntuÞ �u{ ÷t�u Au �ý �u �Äe ðt� �Úte. �u �ht�h fnu Au

fu �t� W½tzuAtu� fhtu y�u �wÛÞ [tuheAq�e fhtu. fthý fu �t� òu �{u W½tzuAtu� fhðt sþtu �tu �{u f�tr� �rn

fhe þftu.

Page 57: Karm No Siddhant Gujarati

su �{thu �Úte fhðwk A�tk fÞwO �u{ �u¾tztu fhðtu Au �u �{u Ztu÷ ð�tze�u s�ònuh fhtu Atu y�u su �{thu ¾hu¾h

fhðwk s Au �u �{u [tuheAq�eÚte ftuE�u �ý ¾�h �t �zu �uðe he�u yuf�{ fhe �t¾tu Atu y�u yt{ fhðt{tk s �{u

�tuÚtwk ¾tytu Atu.

�{thu �t� ¾hu¾h �t fhðwk ntuÞ �tu �{u �u �t� W½tzuAtu� fhðt {tkztu �tu �{u �u �t� fhe þfþtu s �rn y�u

�{thu �wÛÞ �ý ¾hu¾h �t fhðwk ntuÞ y�u {tºt Ätu¾t�tS fhðe ntuÞ �tu �u �ý �{u W½tzuAtu� fhtu y�u �Ae

swytu fu �{u ÷tuftu�u {q¾o ��tðe þfþtu. ztu¤ fhe þfþtu �hk�w �u Ët[t yÚto{tk �wÛÞ �rn fne þftÞ. �hk�w ÷tuftu

òýu fu �{�u �t� fhðwk s Au, �uÚte �u [tuheAq�eÚte fhe ÷u Au. ßÞthu �u{�u �wÛÞ fhðwk �Úte, {tºt «[th fhðtu Au,

�k¼-ztu¤ fhðtu Au �uÚte �u Ztu÷ ð�tze�u s�ònuh fhu Au.

37. (2) �t� y�h �wÛÞ ònuh 'ZRQUG� Út�tk�e ËtÚtu s �u�wk V¤ r�hturn� 'XCRQTCVG� ÚtE òÞ Au :

�{u su �wÛÞ fhtu, �t�- ˾tð� fhtu y�u �Ae �u�e ònuht� ÚttÞ, �{thtu Vtuxtu y�u ð¾tý At�t{tk «rËØ ÚttÞ,

�{tht �t{�e �f�e ÷t�u, �{thtk �wÛÞf{o «rËØ 'ZRQUG� ÚttÞ fu �wh� s �u�wk V¤ ¾�{ 'XCRQTCVG�

ÚtE òÞ. �u �wÛÞf{o�wk V¤ �{thtk ð¾tý, sþ�tÚtt ð�uhu�tk Y�{tk �{�u �tíftr÷f {¤e òÞ y�u �Ae �u f{o

ð¤e �tAwk VheÚte Ëkr[�{tk s{t ÚtE�u «thçÄ ��e�u �eS ð¾� V¤ yt�ðt Ëw¾ yt�ðt Q¼wk hnu �rn.

{nt¼th�{tk ÞÞtr� htò�e ðt�to ytðu Au. yt htòyu yËkÏÞ Þ¿t, �t�, �� ð�uhu �wÛÞf{tuo fÞtO, su�t «¼tðu

fhe�u �u Ekÿ�e �t�eyu �uËðt�tu yrÄfthe ÚtÞtu. �uÚte �u htò Mð�o{tk Ekÿ�t �h�th{tk �Þtu. Ekÿ Q¼tu ÚtE �Þtu

y�u ®ËntË�Úte nuXtu Q�he �Þtu y�u ÞÞtr� htò�u Ekÿ�e �t�eyu �uËtzât. Ekÿ �tu�u ®ËnËt�Úte �e[u Q¼tu

hne�u �u ntÚt òuze�u htòyu fhu÷tk Þ¿t, �t�, ���tk rð��ðth Þþtu�t� ¼h˼t{tk fhðt ÷tøÞtu.

Ekÿu fÌtwk �hts�T ! �{u y�uf neht{týuf {tu�e�tk �t� fÞto Au.�

htòyu nfth{tk Ëk{r�Ëq[f {tÚtwk n÷tÔÞwk, ELÿu fÌtwk : hts� ! �{u Ëwðýo{ntuhtu�tk �t� fÞto Au. �{u yËkÏÞ

Ëtu�t�tk ®þ�ztðt¤e �wÄt¤e �tÞtu�t �t� fÞto Au. �{u yËkÏÞ ðtð, fqðt, �¤tðtu, Ä{oþt¤tytu, rðï

rðãt÷Þtu, �ðt¾t�tk �kÄtÔÞt. �{u yËkÏÞ Ä{oûtuºttu y�u yÒtûtuºttu ¾tuÕÞt. �{u �{t{ �he�tu�u yL� ð� ¼h�ux

ytÃÞtk suÚte �{tht htßÞ{tk nðu ftuE �he� y�u r�hûth �Úte. �{u y�uf Þ¿ttu fhtÔÞt y�u �ti�útñý,

Ér»t{wr�ytu, Ëk�tu�u ¾q� Ëk�wü fÞto ð�uhu ð�uhu....�

ytðe he�u htòyu fnu÷t yufyuf �wÛÞf{o�u RLÿ Q¼tu Q¼tu rð��ðth �ýtð�tu �Þtu y�u htò�e ELÿ�e �t�e

W�h �uXtu �uXtu ynkfth{tk Ëk{r�Ëq[f {tÚtwk n÷tð�tu �Þtu. ytðe he�u htò�t �{t{ �wÛÞ�wk �qhu�whwk ðýo�t �qhwk

ÚtÞwk y�u htòyu Ë�� {tÚtwk n÷tð�tk �{t{ �wÛÞf{tuo�e ònuht�-f�q÷t� fhe fu �wh� s Ekÿu htò�u fÌtwk fu yt�

{nthtò nðu ELÿ�e �t�e W�hÚte nuXu Q�he òytu, fthý fu yt��tk �{t{ �wÛÞf{o ònuh 'ZRQUG� ÚtE

�Þtk yux÷u nðu �u �{t{ �wÛÞf{o�tk V¤ ¾�{ 'XCRQTCVG� ÚtE �Þtk. {txu nðu �{u ELÿ�e �t�e W�h

�uËðt�tk yrÄfthe {xe �Þt Atu. �{thtk �wÛÞf{o�t V¤ MðY�u ELÿ�e ¼h˼t{tk �{the ðtn ðtn �tu÷tE �E.

�{thtk ¾q� ¾q� ð¾tý-�wý�t� �ðtE �Þtk �u s �{thtk �wÛÞtu�wk V¤ �{tu�u {¤e �Þwk y�u �u he�u �wÛÞf{o

�{tu�u �tíftr÷f V¤ yt�e�u þtk� ÚtE �Þtk. nðu �u f{tuo Ëkr[�{tk s{t Útðt�tk hÌttk �rn y�u «thçÄ ��e�u �u

f{tuo �uytu�u VheÚte V¤ yt�ðt ytðþu �rn.

Page 58: Karm No Siddhant Gujarati

yuðe s he�u �t�f{o�e òu �{u ònuht� fhtu �tu �u �ý ¾�{-r�hturn� 'XCRQTCVG� ÚtE òÞ, {ntí{t

�tkÄeSyu �t��ý{tk su �t�f{tuo fÞto- �xtðt¤t�e �ezeytu�tk XqkXtk VqkõÞtk, {tkË ¾tÄwk, ðu~Þt�u ½uh �Þt, �t��t

r¾MËt{tkÚte [tuhe fhe, �t��t {]íÞw�e AuÕ÷e ½zeytu �ýt�e n�e, �u ð¾�u �ý rðfth�u ðþ ÚtE�u �í�e ËtÚtu

ËnþÞ� fÞwo ð�uhu su �t�f{tuo �u{ýu fhu÷tk, �u �{t{ �u{ýu �u{�e ytí{fÚtt{tk f�q÷t� fhe�u s�ònuh fÞto�t.

yux÷u �u{�tk �u �t�f{tuo�wk V¤ �ü r�hturn� 'XCRQTCVG� ÚtE �Þwk. �uðe he�u X¬h�t�t, r¼ûtw y¾kzt�k�

ð�uhu Ëk�tuyu �ý �tu�u �hMºte�{� fÞto�tk �t�f{tuo�wk �u{�e Sð�fÚtt{tk rnk{��qðof r�¾t÷˼tðu ðýo� fhu÷wk

Au. �u he�u �uytu �u �t�f{o�tu �ùt¥tt� fhe�u �u�t yþw¼ V¤Úte {wõ� ÚtÞt Au, y�u �u{�t Ó�Þ�tu ¼th

{�tuÔÞÚtt ¼tu�ðe�u n¤ðtu fhu÷tu Au. {n�»t ÔÞtËu ònuh fÞwO fu {the {t n÷fe ðýo�e {tAe{th�e Atufhe n�e.

�u{ýu f�t[ yu{ ònuh fÞwo ntu� fu {the {t ¼tð��h�t ftuE �t�h�e fLÞt n�e �tu �ý ftuý �u{�u ¾tuxt

Xhtððt�wk n�wk ? �th�Syu ©e{�T ¼t�ð�{tk fÌtwk Au fu {the {t ËkLÞtËeytu�t yt©{{tk ÷q�ztk-ðtËý Ätuðt�wk

y�u f[ht�qò ftZðt�wk ft{ fh�e n�e y�u ËkLÞtËeytu�wk yuXwk-sqXwk ¾t�e n�e. {nt� �whw»ttuyu y�u Ëk�tuyu

�tu�t�e yu� [tuϾt Ó�Þ�e ò�u fhe�u rnk{��qðof W½tze fhe Au y�u �u{tk �u{ýu ÷tuf®��t�e ftuE �hðt fhe

�Úte �hk�w �u{tk �u{ýu Ët[e ðt��e hsqyt� rnk{��qðof fhe Au; y�u �uÚte s ËkËth{tk ftuE �u{�e r�k�t fhðt�e

®n{� fhe þf�wk �Úte. ßÞthu yt�ýu �tu �t�f{o Ëk�tz-Ëk�tz fheyu Aeyu y�u �uÚte s yt�ýu [tuheAq�eÚte fhu÷tk

�t��tk V¤ htu�u htu�u ¼tu�ðeyu Aeyu ([tuh�e {t ftuXe{tk {tU ½t÷e�u htuðu �uðe he�u.)

Ë�ehtýe �tuh÷ suË÷ òzuò�u fnu Au fu-

�t� �tÁk �hftþ òzuò, Äh{ �thtu Ëk¼t¤ hu�the ntuz÷e�u �qzðt �ne �ô

òzuò hu �tuh÷ fnu Au S.

y�u suË÷ òzuò �ý �tu�t�tk �t� ònuh fh�tk fnu Au fu-

÷qkxe fwkðthe �th Ë�e htýe, ÷qkxe fwkðthe �th huð� fuhtk {tuh÷tk {trhÞtk �tuh÷�u hu

yu{ suË÷ fnu Au S.sux÷t {tÚtt�t ðt¤ Ë�e htýe, sux÷t {tÚtt�t ðt¤ hu�ux÷tk fwf{tuo {U fÞtO �tuh÷�u hu

yu{ suË÷ fnu Au S,ð�uhu ð�uhu...

{týË {tºt ¼q÷�u �tºt Au. y�uf sL{ sL{tk�h�e ðtË�tytu y�u ft{�tytu yk�:fhý�t �x W�h ÷u�tÞu÷e

�zu÷e Au, �u�t òuhÚte f�t[ {týË ½tuh �t�f{tuo fhe �uËu, �hk�w òu �u �u�t ¾ht yk�:fhý�qðof �ùt�t� fhe�u

¼�ðt� Ët{u �u ntÚt òuze�u Q¼tu Q¼tu �t�wk �t¤f hzu �u{ ÄúwËfu �u ÄúwËfu ytk¾tu{tkÚte z�f z�f ytkËw �ef¤�tk

ntuÞ �u{ �tuf {qfe�u hze �zu �tu ¼�ðt� �u�e Sð��tift�u ËkËthËt�h{tkÚte zq�ft ¾t�e y[qf �[tðe ÷u.

¼�ðt�u yuf ÷t¾ Yr�Þt�t MxuB� W�h �M�tðus ÷¾tý fhe yt�e�u �e�t{tk At�e Xtufe�u ®n{� yt��tk fÌtwk Au

fu-

yr� [u�T Ëw�wht[th: ¼s�u {t{T y�LÞ¼tfT >

ËtÄwhuð Ë {k�ÔÞ : ËBÞfT ÔÞðrË�tu rn Ë : >> (�e. 9/30)

Page 59: Karm No Siddhant Gujarati

Âût«k ¼ðr� Ä{toí{t þtï�T þtkr� r��åAr� >

ftiL�uÞ «r�ò�ern � {u ¼õ�: «ý~Þr� >> (�e. 9/31)

�u»ttk ynk Ë{wî�to {]íÞwËkËthËt�ht�T >

¼ðtr{ � r[ht�T �tÚto {GÞtðurþ�[u�Ët{T >> (�e. 12/7)

{nt�{tk {nt� �t�e �ý {tht yt�¤ �t��tu �ùt�t� fhe�u hze �zu �tu nwk �u�u �tíftr÷f ËkËthËt�h{tk zq��tu

�[tðe ÷ô Awk. �u�tu nwk �tþ Útðt �u�tu �Úte. ytðe ®n{� ¼�ðt� rËðtÞ �eswk ftuý yt�e þfu ?

{t¤t �rn Vuhðeyu, ht{�t{ �t ÷Eyu, [kze�tX �t fheyu, �e�t�wk �thtÞý� �t fheyu, ¼t�ð�T Ëótn �t

Ëtk¼¤eyu �tu [t÷u, �hk�w {tºt yt�ýu �tu�u yíÞth ËwÄe fhu÷tk �{t{ �t�tu�wk yuf r÷Mx yt�ýu ò�u ��tðeyu.

(fthý fu yt�ýu fh÷tk yufuyuf �t� yt�ýtk rËðtÞ �eswk ftuE òý�wk �Úte.) y�u �u �t�tu�kw r÷Mx ¼�ðt��e

�tËu �uËe�u �xt �ùt¥tt� ËtÚtu htu�tk htu�tk �hhtus ðtk[e sEyu �tu �rðºt ÚtE sEyu. �hk�w yt�ýu rn¬z niÞt�t

ytx÷wk fhðt �iÞth �Úte. {tºt {t¤t Vuhððt�tu, �thtÞý fhðt�tu �k¼ fhe�u �wr�Þt�u X�ðt �eféÞt Aeyu y�u

�uÚte s nË�tk nË�tk fhu÷tk �t� f{o�t V¤Y�u �w:¾htu�t htu�tk �ux ¼he�u ¼tu�ðeyu Aeyu.

38. �whw»ttÚtoÚte�e «thçÄ Vuhðe þftÞ ?

«thçÄf{o ¼tu�ððt {txu «thçÄf{o�u y�wY� s þheh «tó ÚttÞ Au. �u þhehft¤ �hr{Þt� �{t{ «thçÄf{tuo

¼tu�ðtE hnu �Ae s �un �zu Au. íÞtk ËwÄe �un Äthý fhe s ht¾ðtu �zu Au.

þhehft¤ �hr{Þt� ¼tu�ððt�tk «thçÄf{tuo�t [th {wÏÞ rð¼t� �tze þftÞ :

1. yr� �eðú «thçÄ 2. �eðú «thçÄ

3. {k� «thçÄ 4. yr� {k� «thçÄ

1. yr� �eðú «thçÄ : yr� �eðú «thçÄ�wk f{oV¤ �{u �ux÷tu «�¤ �whw»ttÚto fheyu �tu�ý yxftðe þft�wk �Úte.

Sðtí{t�tu sw�e sw�e Þtur�ytu{tk sL{ ÚttÞ Au �u yr� �eðú «thçÄ�wk V¤ Au. yr� �eðú «thçÄ ftuE �ý he�u �{u

�uðt «�¤ �whw»ttÚtoÚte Vuhðe þftÞ s �rn. �t.�. �Äuzt{tkÚte ½tuztu fu ½tuzt{tkÚte �x fu �ûte ��e þfu �rn.

{�w»Þ�u �ý �u�tu �un yr� �eðú «thçÄ-Ä{oðþt�T {¤u÷tu Au y�u �u{tk fkE VhuVth fhe þftÞ s �rn. �t.�.,

�wÁ»t�tu �un {éÞtu ntuÞ �tu Mºte�t �un{tk �rhð�o� fhe þftÞ �rn. �uðe s he�u Mºte�tu �un {éÞtu ntuÞ �u�u

�whw»t�un{tk Vuhðe þftÞ �rn. �qðosL{{tk fhu÷wk {nt� �wÛÞf{o yÚtðt yr� ½tuh �t�f{o�wk yr� �eðú «thçÄ ��u

Au y�u �u f�tr� xt¤e þft�wk �Úte. su{ Ä�w»Þ{tkÚte Aqxu÷wk �eh �tAwk ¾U[e þft�wk �Úte y�h �tu Útqfu÷wk su{ Vhe

�¤e þft�wk �Úte �u{ �qðosL{{tk fhu÷wk {nt� �wÛÞf{o y�h yr�½tuh �t�f{o V¤Y�u �rh�õð ÚtE�u «thçÄY�u

Ët{e At�eyu ytðe�u Q¼wk s hnu Au. y�u nË�tk nË�tk fhu÷t �t� htu�tk htu�tk �ý ¼tu�ÔÞt rËðtÞ Aqxftu Út�tu

�Úte.

2. �eðú «thçÄ : �eðú «thçÄ �eðú �whw»ttÚtoÚte- «�¤ �whw»ttÚtoÚte fkEf ykþu Vuhðe þftÞ Au. �eðú «thçÄ�u n¤ðwk

��tððt fhu÷tu «�¤ �wÁ»ttÚto ½ýu ¼t�u r�»V¤ s�tu �Úte. fthý fu «thçÄ �eðú ntuÞ �ý r¢Þ{tý�wk Ëso�

yt�ýe EåAt {ws� fhe þfeyu Aeyu. �ir�f y�u ytæÞtÂí{f WÒtr� {txu «¼w«tÚto�t, �t{M{hý, ËíËk�,

Page 60: Karm No Siddhant Gujarati

þtMºttu�tu yÇÞtË y�u �u «{týu Sð�{tk W�thu÷wk yt[hý �u{s �u «{týu�tu �whw»ttÚto �thwý �w:¾�u n¤ðwk ��tðe

þfu Au.

3. y�u 4. {k� y�u yr� {k� «thçÄ : {k� y�u yr� {k� «thçÄ «�¤ �whw»ttÚtoÚte r�»V¤ ��tðe þftÞ Au.

«thçÄðt�eytu�t fnuðt «{týu òu �Äwk s «thçÄ�u ytÄe� ntuÞ �tu �Ae ðu�tu, W�r�»t�tu, �e�t, ¼t�ð�,

ht{tÞý ð�uhu Ä{oþtMºttu{tk yt�u÷t {t�o�þo� {ws��tu �whw»ttÚto ��T� �ft{tu ÚtE òÞ. yux÷u {txu {k� y�u yr�

{k� «thçÄ�u r�»V¤ ��tððt {txu þtMºttuyu y�u Ëk�tuyu sýtðu÷ þt�rðrn� f{o 2TGUETKDGF CEVKQP�

y�u þt�r�r»tØ f{o 2TQJKDKVGF CEVKQP� �u ÏÞt÷{tk ht¾e�u �u «{týu þw¼ f{tuo fhðt�tu, y�u yþw¼

f{tuo�tu íÞt� fhðt�tu �whw»ttÚto Ë�� fhðtu s òuEyu. �whw»ttÚto ð�h�wk «thçÄ ytkĤwk Au.

«thçÄf{o �yáü��t �t{Úte ytu¤¾tÞ Au. ¼q�ft¤{tk- �Þt sL{tu{tk yt�ýu fhu÷tk f{tuo fuðtk «fth�tk Au. y�u �u

fuðt «fth�wk «thçÄf{o ��e�u yt�ýe Ët{e At�eyu ytðe�u Q¼wk hnuþu �u yt�ýu òý�tk �Úte, {�w»Þ �tu�t�tk

«thçÄf{o�tk V¤Úte y¿tt� ntuðt�u ÷eÄu «thçÄ�u �yá»x� yuðwk �t{ yt�ðt{tk ytÔÞwk Au. «thçÄ y�u �whw»ttÚto

Sð��tk yuf s ºttsðt�tk �u �Õ÷tk Au. yuf �Õ÷t{tk yáüY�e ftx÷tk �zu÷tk Au y�u �eò �Õ÷t{tk {týËu

�tu�t�e þÂõ� y�wËth rððuf�wÂØ�tu W�Þtu� fhe�u �whw»ttÚto Y�e ÿÔÞ ¼hðt�wk Au.

39. {týË òýe-òuE�u �t� þt {txu fhu Au ?

yt ½ýtu y�íÞ�tu Ëðt÷ Au. ytðtu s «§ yswo�u �e�t{tk ©ef]»ý�u �qAu÷tu Au. yt {qkÍðý yuf÷t yswo��e s

�Úte. yswo��u �tu ÔÞtËSyu yt «§ �qAðt{tk {tºt r�r{¥t ��tÔÞtu Au. ¾hu¾h �tu yt «§ {thtu, �{thtu y�u

yt�ýtk �ÄtkÞ�tu Au. yt {qkÍðý �tu yt�ýtk Ëðo�e Au. yòý�tk �t� ÚtE òÞ �u�e ðt� sw�e Au, �hk�w {týË

òýe òuE�u �t� þwk fhðt fhu ?

yswo� ¼�ðt��u �qAu Au-

1. yÚt fu� «Þwõ�tuzÞk �t�k [hr� �whw»t : {týË ftu�e «uhýtÚte �t� fhu Au ?

2. yr�åAÒtr�....y�u �u �ý �u�e EåAt �rn ntuðt A�tk þwk ft{ �t� fhu Au ?

3. �÷tr�ð r�Þturs� : �¤�qðof Ĭtu {the�u {týË�u �htýu �t� ftuý fhtðu Au ?

W�h�t ºtý «§tu {wvt�t Au, y�u ¾q� rð[thðt suðt Au.

{týË òýu Au fu sqXwk �tu÷ðwk �u �t� Au, yÄ{o Au. A�tk r�ðË{tk y�uf ð¾� sqXwk �tu÷u Au. [tuh �ht�h òýu Au fu

[tuhe fhðe �u �t� Au, yÄ{o Au, A�tk �ý �u [tuhe fhu Au. {týË Ëthe �uXu òýu Au fu «t{trýf Útðwk �u Ä{o Au,

A�tk y«{trýf�t y�uf ð¾� yt[hu Au. Ä{o ftu�u fnuðtÞ y�u � fnuðtÞ �u þtMºttu y�u Ëk�tuyu Ztu÷ ð�tze�u

÷tuftu�u Ë{òÔÞwk Au. yt�ýu �Ätk �u Ëthe he�u Ëtk¼¤eyu Aeyu y�u òýeyu Aeyu A�tk Ä{o�wk yt[hý Atuze�u

yÄ{o{tk òuztEyu Aeyu.

�wÞtuoÄ� suðtu �wütí{t �ý {nt¼th�{tk f�q÷t� fhu Au fu -

ò�tr{ Ä{o � [ {u «ð]Â¥t : >

Ä{o þwk Au �u nwk òýwk Awk A�tk �u{tk {the «ð]Â¥t Út�e �Úte y�u-

Page 61: Karm No Siddhant Gujarati

ò�tr{ yÄ{o � [ {u r�ð]Â¥t : >>

yÄ{o þwk Au �u �ý nwk �ht�h òýwk Awk A�tk �u{tkÚte nwk r�ð]¥t Út�tu �Úte. �Ae Úttuztuf rð[th fhe�u �u �tu�u s yt�¤

�tu�t�tu y�w¼ð fnu Au fu...

fu�tr� �uðu� Ìtr� ÂMÚt�u�ÞÚtt r�Þwõ�tuzÂM{ �Útt fhtur{ >

ftuE yuf �wü¼tð ftuE «�¤ �uð (y�h �t�ð) su {tht Ó�Þ{tk �uXu÷tu Au �u {�u su{ ËwÍtzu Au �u{ nwk fhwk Awk.

�wÞtuoÄ� �t÷tÞf {týË ntuðt A�tk �uýu ytx÷e r�¾t÷Ë�t ��tðe y�u �uýu ò�u s f�q÷ fÞowwok Au fu ftuE �wü¼tð

�u�t Ó�Þ{tk �uXu÷tu Au, su �u�u �t�f{o{tk «ð]¥t fhu Au.

ßÞthu yt�ýu �tu ytx÷e f�q÷t� fhðt �ý �iÞth �Úte. yt�ýu �tu òýe òuE�u �t�f{o fÞto �Ae �ý yuðwk

Ëtr�� fhðt «Þí� fheyu Aeyu fu {U fÞwO Au �u {U fÞwO Au {txu �t�f{o �Úte. yux÷u yt�ýu �tu �wÞtuoÄ��t {tuZt{tk

Útqkfeyu �uðt �wü yuf he�u �ýtEyu.

yswo�u �qAu÷tu Ëðt÷ ¾q� rð[thðt suðtu Au.yÚt fu� «Þwõ�tuzâk �t�k [hr� �whw»t : >yr�åAÒtr� ðt»ýuoÞ �÷tr�ð r�Þturs� : > (�e. 3/ 36)

ftu�tÚte «uhtE�u {týË �t� yt[hu Au ? y�u �u �ý �u�e EåAt �rn ntuðt A�tk yu�u �¤�qðof Ĭt {the�u ftuý

�t�f{o fhtðu Au ?

Ëti�u fkfw�t [tkÕ÷t �{u Au. ftuE�u {uþ�t �{�t �Úte. A�tk þt {txu {týË fkfw�t fhðt�u ��÷u {Uþ�t [tkÕ÷t fhu

Au ? �huf {týË EåAu fu �u ËíÞðõ�t ��u, «t{trýf {týË �hefu �wr�Þt{tk «ÏÞt� ÚttÞ �tu Ëthwk A�tk �u þt

{txu yËíÞ y�u y«{trýf�t�wk yt[hý òýe òuE�u fhu Au y�u �t�{tk �zu Au ?

¼�ðt� ©ef]»ýu Mð{w¾u �e�t{tk yswo��u f]�t fhe�u yt «§�tu M�ü sðt� �e[u «{týu ytÃÞtu Au :

ft{ yu»t : ¢tuÄ yu»t : hòu�wý Ë{w�T¼ð :

{týË�t yk�:fhý{tk hnu÷e y�uf sL{ sL{tk�h�e ft{�tytu y�u ðtË�tytu �u�u �t�f{o fhðt «ð]¥t fhu Au.

yuf �t�e Ëwk�h ËVu� hk��e Ätu¤e Ëwkðt¤e Yðtkxeðt¤e r�÷tze�u y¥thÚte �ðhtðe�u ËhË {ò�t �V-�tWzh

[tu�ze�u, Ëwk�h huþ{e ðMºttu �nuhtðe�u �[t ytË�ðt¤e {¾{÷�e �t�e W�h �w÷t��tu nth �nuhtðe�u �uËtze

ntuÞ �tu �u ztnez{he ÚtE�u þtkr�Úte f�t[ �uËe hnu, �hk�w òu �u�u yuf �t�e ô�hze òuzu ¾qýt{tk �tuz�e s�e

�u¾tÞ �tu �h� s �u�e sL{ò� ðtË�t�t òuhu ÷V �E�u �[e �t�e W�hÚte ¼qËftu {thu s. �uðe s he�u {týË

�{u �ux÷tu ¿tt�e fu �krz� �u¾t�tu ntuÞ �hk�w �u�t yk�fhý{tk �zu÷e ft{�tytu y�u ðtË�tytu W~fuh�th ËkÞtu�,

��tÚto y�h ÔÞÂõ� «tó Út�tk�e ËtÚtu s �u �t�f{o fhðt �tux {qfu s, y�u �u�e ft{�t�t Ëk�tu»t�e ytzu ytð�th

Page 62: Karm No Siddhant Gujarati

W�h ¢tuÄ fhu s Au. ytðu ð¾�u �u�e �tËu òu Ë�� ËíËk�Úte «tó ÚtÞu÷wk rððuf y�u ðihtøÞ�wk �¤ �t ntuÞ �tu �u�wk

yÄ:��� Út�tk ðth ÷t�u s �rn y�u �u �t��t V¤MðY�u �u�t ÚtÞu÷wk �w:¾ �u�u yð~Þ ¼tu�ððwk s �zu.

40. �huf f{o r¢Þt Au �hk�w �huf r¢Þt f{o �Úte :

r¢Þt y�u f{o yt �u þç�tu{tk ¼u� ¾tË Ë{sðt suðtu Au. þtherhf r¢Þt �u¾e þftÞ Au, �hk�w {t�rËf r¢Þt �u¾e

þft�e �Úte.

r¢Þt ºtý «fth�e ntuÞ Au :

1. Võ� þtherhf r¢Þt2. Võ� {t�rËf r¢Þt3. {t�rËf ËtÚtu�e þtherhf r¢Þt

(1) þtherhf r¢Þt : þtherhf r¢Þtytu �u «fth�e Au. 1. y�iÂåAf r¢Þtytu 2. yiÂåAf r¢Þtytu.

þhehÚte fux÷ef r¢Þtytu yt�ýe EåAt �t ntuÞ �tu �ý ÚtÞt s fh�e ntuÞ Au. �u�u y�iÂåAf r¢Þt fnu Au. �t¾÷t

�hefu �{u ïtËtuåATðtË ÷tu Atu, �{tht Ó�Þ�t Ä�ftht [t÷u Au, �{the �tzeytu{tk ÷tune Ë�� �tuzât fhu Au,

�{the ntushe{tk �t[�r¢Þt [t÷u Au. �{the ytk¾tu-�tk�ýtu �x �x ÚttÞ Au- ð�uhu yt �Äe r¢Þtytu �{the EåAt

�t ntuÞ �tu �ý Ë�� ÚtÞt s fhðt�e. �u�u �{u htufe þftu s �rn y�u htufðt òytu �tu {he sðwk �zu.

þheh fux÷ef r¢Þtytu �{the EåAtÚte fhu Au. �t¾÷t �hefu �{u ntÚt �[t fhtu, �� ÷tk�t fhtu, xqkrxÞwk ðt¤tu, yuf

��u Q¼t hntu, þe»ttoË� fhtu, �tuztu- fq�tu ð�uhu. yt �Äe yiÂåAf y�u y�iÂåAf þtherhf r¢Þtytu{tk ßÞtk �{thwk

{� Ëk÷ø� �Úte ntu�wk y�u {��t �{t yý�{t ht�îu»t �Úte ntu�t �uÚte �u �e�t�e ¼t»tt{tk f{o �Úte.

(2) {t�rËf r¢Þt : fux÷ef r¢Þtytu �{u Võ� {�Úte s fhtu Atu y�u þhehÚte fh�t �Úte. �t.�. {�{tk rð[th

fhtu Atu. {�Úte ftuE�wk ¼÷wk y�h �qhwk EåAtu-{�{tk �u {�{tk �{u ftuE�u �t¤tu �tu Au. yt �Äe {t�rËf r¢Þtytu

ßÞtk ËwÄe þtherhf r¢Þtt{tk �rhýe� �t ÚttÞ íÞtk ËwÄe �u {tºt {t�rËf r¢Þt �hefu s hnu Au y�u �u f{o�e

ÔÞtÏÞt{tk ytðe þfu �rn. r¢Þt{tk nu�qð]Â¥t fu ynkfth W{uhtÞ íÞthu s �u f{o ��u Au.

�{u {�Úte ftuE �w�tu fhðt�tu rð[th fhtu, ftuE�u ÷tVtu {thðt�tu rð[th fhtu �hk�w ßÞtk ËwÄe þtherhf he�u

2J[UKECNN[� �{tht ntÚtÚte �{u �u {týË�t �t÷ W�h �{t[tu {thtu �rn íÞtk ËwÄe �u f{o �w�tu

QHHGPEG� ��u �rn, yux÷t {txu Vtus�the ftÞ�t{tk Ëhfthu yuf f÷{ ht¾u÷e Au.

+PVGPVKQP VQ EQOOKV CP QHHGPEG KU PQV CP QHHGPEG�

�w�tu fhðt�tu {tºt Eht�tu ({tºt {t�rËf r¢Þt) �u �w�tu (f{o) fnuðtÞ �rn. (�qAe òuòu ftuE Vtus�the

ðfe÷�u.) yt Vtus�the ftÞ�tu fr÷Þw�{tk ÷¾tÞu÷tu Au yux÷u fr÷Þw��tk ð¾tý fh�t �tuMðt{e �w÷Ëe�tËSyu

�ý ht{tÞý{tk fÌtwk Au fu -

fr÷Þw� fh Þn �wr�� «�t�t

Page 63: Karm No Siddhant Gujarati

{t�Ë �wÛÞ ntuE �rn �t�t >> (W¥thftkz 103)

fr÷Þw�{tk {t�rËf �wÛÞ fhtu �tu �wÛÞ ÚttÞ. �hk�w {tºt {t�rËf �t� fhtu �tu �u ÷t��wk �Úte. yu�tu yÚto yuðtu

�Úte fu {týË�u {t�rËf �t� fhðt�e Aqx Au. {txu �u {t�rËf �t� fÞto fhu �tu fþtu ðtkÄtu �rn. ¾htu ¼tðtÚto yu

Au fu fr÷Þw�{tk {týË f�t[ ¼q÷Úte fkEf ¾tuxtu rð[th y�h {�Úte �t� fhe �uËu �hk�w �t� þhehÚte fh�tk

�nu÷tk òu �u yt �t�e rð[th {txu �ux ¼he�u �M�tðtu fhu y�u �h{tí{t�e yk�:fhý�qðof {tVe {t�u �tu �u �t�

�u�wk {tV ÚtE þfu Au. ytðe ÔÞðMÚtt {tºt fr÷Þw�{tk Au, Ë�Þw�{tk �Úte �uðwk þtMºttu fnu Au. òu {týË òýe

òuE�u {t�rËf �t� fhu y�u �u�u {txu �M�tðtu fhðt�u ��÷u Ë�� {t�rËf �t� fh�tu s hnu �tu yuf ð¾�

yuðtuÞ ytðu fu ßÞthu �u�wk {t�rËf �t� �u�t þheh�u Ĭtu {the�u �u�u VhrsÞt� þtherhf �t�-r¢Þt fhtðu s

y�u �u ð¾�u �u �r¢Þt� �f{o� ��e òÞ y�u ytðwk r¢Þ{tý f{o �tíftr÷f y�h �tu Ëkr[�{tk s{t hne�u ft¤u

fhe�u �tfe�u «thçÄ ��e�u Ët{e At�eyu ytðe�u Q¼wk s hnu y�u �u ð¾�u nË�tk nË�tk fhu÷wk �t� �u�u htu�tk

htu�tk �ý ¼tu�ððwk �zu. �u{tk Aqxftu ÚttÞ s �rn.

(3) {t�rËf ËtÚtu�e þtherhf r¢Þt : {��e ft{�tytu y�u EåAtytu�u Ëk�tu»tðt {txu �Útt {��t f�to�ýt�t

yr¼{t�Úte y�u {��t ht�îu»ttuÚte «uhtE�u yk�� MðtÚto {txu fhu÷e �{t{ þtherhf r¢Þtytu�u �f{o� fnuðtÞ Au

y�u ytðtk r¢Þ{tý f{tuo�tk V¤MðY�u �t��wÛÞ, Ëw¾�w:¾ ¼tu�ÔÞu s Aqxftu. ytðtk r¢Þ{tý f{o f�t[ �tíftr÷f

V¤ �t yt�e þfu �tu yt�ýu y�tW òuE �Þtk �u{ Úttuztu y�h ðÄthu ð¾� Ëkr[� f{o �hefu s{t �zât hnu y�u

�u ft¤u fhe�u �tfu íÞthu «thçÄ ��e�u f{oV¤ ¼tu�ðtðu s y�u �Ae s þtk� ÚttÞ.

ftuE �ý �r¢Þt� �u Ëthe y�h ¾ht� fne þftÞ �rn. r¢Þt Ëthe �ý �Úte y�u ¾ht� �ý �Úte. �Ë �r¢Þt�

�tu �r¢Þt� s Au. �hk�w ßÞthu �u{tk {��tu ynkfth, ht�-îu»t, ft{�t, ðtË�t�tu ykþ W{uhtÞ íÞthu �u r¢Þt�u f{o

fnuðtÞ Au. y�u �u f{o Ëthwk y�h ¾ht� fnuðtÞ Au y�u �uÚte �wÛÞ y�h �t� �kÄtÞ Au, su�t V¤ MðY�u Ëw¾

y�h �w:¾ ¼tu�ððt Sð�u �un Äthý fhðtu �zu Au, y�u sL{ {hý�tk [¬h{tk �kÄtE òÞ Au. yt rðï{tk

f{oV¤�tu ftÞ�tu «ð�uo Au, r¢ÞtV¤�tu �rn. �t�wk y¿tt� �t¤f yòý�tk �t�t sk�wytu {the �t¾u �tu �u {tºt

�u�e r¢Þt ��e hnu Au. �u�u f{o�tu ftÞ�tu ÷t�w �z�tu �Úte. {týË yòý�tk yËkÏÞ Sðsk�wytu�e ®nËt fhu Au.

�týe, �qÄ, þtf¼tS, y�ts, #Ä�, ïtËtuåATðtË{tk yËkÏÞ Sðsk�wytu�e rnkËt fhðt A�tk ßÞtk ËwÄe �u�e

�tA¤ {��e ht�îu»tðt¤e ˼t� f�oÔÞ�wÂØ ¼¤e �Úte íÞtk ËwÄe �u �r¢Þt� ntuE �f{o� ���e �Úte y�u �uÚte

�u ®nËt �ýt�e �Úte.

xqkf{tk, �r¢Þt� y�u �f{o��tu �Vtð� �e[u yt�u÷t ftuXtÚte Ë{S þftÞ.

r¢Þt

þtherhf þtherhf + {t�rËf {t�rËf

f{o

yiÂåAf y�iÂåAf MðiÂåAf y�iÂåAf

rð[thtu, Mð¡,

Rht�tytu �¼htx

r¢Þ{tý Ëkr[� «thçÄ ð�uhu ð�uhu

41. (1) yf{o- f{o- rðf{o :

Page 64: Karm No Siddhant Gujarati

f{o�e yt ºtý Ëk¿ttytu Au. ¼�ðt� �e�t{tk fnu Au fu-

f{oýtu Ìtr� �tiØÔÞk �tiØÔÞk [ rðf{oý : >

yf{oýï �tiØÔÞk, �n�t f{oýtu �r� : >> (�e. 4/17)

f{o�e �r� �n� Au �u�wk f�q÷ fhe�u ¼�ðt� fnu Au fu -

f{oý : �r� : �tiØÔÞ{Trðf{oý : �r� : �tiØÔÞ{Tyf{oýï �r� : �tiØÔÞ{T >

f{o�e �r� òýe ÷uðe. rðf{o�e �r� òýe ÷uðe. yf{o�e �r� �ý òýe ÷uðe. fthý fu fh{�e �r� �n� Au.

yt �t��{tk ¼�ðt��tu yr¼«tÞ ðtM�ð{tk þwk Au, �u òýðtu ½ýtu s fXý Au. �uÚte sw�t sw�t ¼t»Þfthtuyu yt

ºtý þç�tu�t sw�t sw�t yÚto �u{�t {k�ÔÞ «{týu fhu÷t Au. ËtÄthý he�u rðît�tuyu f{o, rðf{o y�u yf{o�t su

ËðoËt{tLÞ yÚto fhu÷tu Au �u òu�tk sýtÞ Au fu-

(1) yt ÷tuf y�u �h÷tuf{tk su�wk V¤ Ëw¾�tÞe ntuÞ �uðe W¥t{ r¢Þt�wk �t{ �f{o� 2TGUETKDGF CEVKQP�

fnuðtÞ.

(2) su�wk V¤ yt ÷tuf{tk �u �h÷tuf{tk �w:¾�tÞe ntuÞ �u�wk �t{ rðf{o 2TQJKDKVGF CEVKQP� fnuðtÞ.

(3) su f{o y�h f{oíÞt� ftuE �ý V¤�e Wí�Â¥t�wk fthý �t ��u �u yf{o +PCEVKQP� fnuðtÞ.

ËtÄthý he�u yt�ýu �tu {�, ðtýe y�u þhehÚte Út�e �{t{ r¢Þtytu�u f{o fneyu Aeyu y�u �uÚte fhe�u f{o,

rðf{o y�u yf{o�t yÚto Ë{sðt{tk �f÷eV �zu Au. yux÷u �tu ¼�ðt� �ý �e�t{tk fnu Au fu-

®f f{o ®f yf{uor�

fðÞtuzÃÞºt {turn�t : > (�e. 4/16)

f{o yux÷u þwk y�u yf{o yux÷u þwk �u Ë{sðt{tk �tu {tuxt {tuxt �wÂØ{t� �whw»ttu �ý �tuÚtwk ¾tE òÞ Au fthý fu

�u�e �r� �n� Au.

yt W�hÚte yu{ ÷t�u Au fu {tºt {�, ðtýe y�u þheh�e MÚtq÷r¢Þt y�h yr¢Þt�wk �t{ f{o, rðf{o y�h yf{o

�Úte �hk�w f�to�e ¼tð�t�u y�wËth ftuE�ý r¢Þt «Ëk�tu�t¥t f{o-rðf{o y�h �tu yf{o 2TGUETKDGF

CEVKQP� 2TQJKDKVGF CEVKQP y�u +PCEVKQP��t Y�{tk �rhýe� Út�e ntuÞ Au. yt ðt� �e[u�t

áütk�tu�e Ë{S þftþu.

1. f{o 2TGUETKDGF CEVKQP� �

ËtÄthý he�u {�-ðtýe-þhehÚte Út�e þt�rðrn� W¥t{ r¢Þt�u s 2TGUETKDGF CEVKQP� f{o fnuðtÞ.

�hk�w þt�rðrn� rðrÄ�qðof�e r¢Þt �ý f�to�t sw�t sw�t «fth�t ¼tðtu W�h ytÄth ht¾u Au y�u �uÚte s �u

Page 65: Karm No Siddhant Gujarati

r¢Þt fh�th�e y{wf «fth�e ¼tð�t�u ÷eÄu �u fux÷ef ð¾� �f{o��u ��÷u �rðf{o� y�h �yf{o� �ý ��e òÞ

Au. �t¾÷t �hefu-

(1) V¤�e EåAt þwØ ¼tð�t�qðof òu þt�Ëk{� rðrÄÚte W¥t{ f{o fhtÞ �tu �u �f{o� fnuðtÞ. �hk�w,

(2) �u f{o V¤�e EåAt�qðof Þ¿t, ��, �t�, Ëuðt�t Y�{tk rðÄuÞ f{o A�tk ¾ht� �t��Úte «ò�wk yr�ü

fhðt�e EåAtÚte (�hMÞtuíËt��tÚto) fhðt{tk ytðu �tu �u f{o �{tu�wý- «Ät� ntuðtÚte rðf{o 2TQJKDKVGF

CEVKQP� ��e òÞ Au, �hL�w

(3) �u s f{o òu f�to�ýt�t yr¼{t� rËðtÞ yk�� ht�îu»tÚte «uhtÞt rð�t, Ë{Âü�t fÕÞtý {txu ¼�ð�T

«eíÞÚtuo fhðt{tk ytðu �tu �u �f{o� �yf{o� ��e òÞ Au.

2. rðf{o 2TQJKDKVGF CEVKQP� �

ËtÄthý he�u {�-ðtýe-þhehÚte fht�e ®nËt, yËíÞ, [tuhe ð�uhu r�r»tØ f{o �rðf{o� fnuðtÞ Au.

�hk�w ytðtk rðf{o �ý f�to�e ¼tð�t y�wËth f{o ð�h yf{o{tk ��÷tE òÞ Au.

�t.�. (1) yt ÷tuf y�h �h÷tuf{tk V¤ {¤ðt�e EåAt�qðof Ët[e �t��Úte, þwØ ¼tðÚte sqX, ®nËt, [tuhe

ð�uhu r¢Þt ( su �u¾e�e he�u �wr�Þt�e áÂüyu rðf{o �ýtÞ) �u �e�t�e ¼t»tt{tk �f{o� fnuðtÞ. ©ef]»ýu

ÞwrÄÂch�u sqXwk �tu÷ðt�e «uhýt CDGVOGPV� fhe, yswo�u �tu�t�t �whw ÿtuý�e �Útt �tu�t�t s �t�t ¼e»{�e

®nËt fhe, ©ef]»ýu MÞ{k�f {rý �Útt �tufw¤{tk {t¾ý�e [tuhe fhe A�tk yt r¢Þtytu rðf{o{tk �rn �ýt�tk

�f{o�{tk ��÷tE òÞ Au.

(2) f�to�ýt�t yr¼{t� rËðtÞ ht�îu»tÚte «uhtÞt rËðtÞ, Ë{Âü�t fÕÞtý {txu fhu÷wk �rðf{o� �ý yf{o ��e

òÞ Au. «r�¿tt�tu ¼k� fhðtu �u �t� �rðf{o� fnuðtÞ A�tk ©ef]»ý «r�¿tt�tu ¼k� fhe�u ÞwØ{tk þ� (hÚt[¢)

�fze�u ¼e»{ suðt ËíÞ«r�¿t�u {thðt �tuzât �u rðf{o �rn �hk�w �yf{o� +PCEVKQP� �ýtÞ.

3. yf{o +PCEVKQP�

{�, ðtýe, þheh�e �{t{ r¢Þtytu �kÄ fhe �Eyu �u�u s yf{o fnuðtÞ �uðwk �Úte. ¾hu¾h �tu {�, ðtýe,

þheh�e r¢Þtytu Ëk�qýo �ýu �tu �kÄ ÚtE þfu s �rn.

�rn fÂù�T ûtý{r� ò�w r�cr� yf{of]� > (�e. 3/5)

ftuE �ý {týË yuf ûtý �ý r¢Þtne� hne þfu s �rn.

�rn �un¼]�t þõÞk íÞõ�wk f{torý yþu»t�: > (�e. 18/11)

�un Äthý fh�th ftuE �ý {týË fu «týe�u {txu Ëk�qýo �ýu r¢Þt�tu íÞt� fhðt�wk þõÞ s �Úte. yux÷u �e[u

sýtðu÷t f{o�u �yf{o� fne þftÞ.

1. f�to�ýt�t yr¼{t� rËðtÞ fhu÷tk f{o.2. ht�îu»tÚte «uhtÞ rËðtÞ fhu÷t f{o.3. þwØ�wÂØÚte �tu�t�e �rðºt Vhs Ë{S�u fhu÷tk r�íÞf{o.4. {thtu ¼�ðt� htS ÚttÞ �uðe ¼tð�tÚte ¼�ð�T «eíÞÚtuo fhu÷tk f{o.

Page 66: Karm No Siddhant Gujarati

5. Ë{Âü�t fÕÞtý {txu fhu÷tk f{o.6. ©ef]»ýt�oý{M�w fhe�u fhu÷tk f{o.7. r�»ft{ f{o.

W�Þwoõ� yf{o �ý fh�th f�to�e Ó�Þ ¼tð�tVuh�u ÷eÄu fux÷ef ð¾� �f{o� y�h �rðf{o� ��e òÞ Au.

�t.�.,

(1) {�, ðtýe þheh�e �{t{ r¢Þtytu�tu íÞt� fhe�u yuftk�{tk �uXu÷tu r¢Þthrn� ftuE ËtÄf �whw»t �tu�t�u Ëk�qýo

r¢Þtytu�tu íÞt�e �hefu�tu ynkfth Äthý fhe�u �u¾e�e he�u �u fkE �ý r¢Þt �rn fh�tu ntuðt A�tk f{oíÞt��tu

ynkfth ntuðt�u ÷eÄu �u�wk yu íÞt�Y� �f{o� �ý yf{o ��e òÞ Au. yux÷u �u�wk íÞt�Y� �yf{o� �ý f{o ��e

òÞ Au. �uýu f{o f{oíÞt� fÞto�wk fÞwO �ýtÞ.

(2) �tu�t�wk f�oÔÞ «tó ÚtÞwk A�tk ¼Þ y�h MðtÚto�u ÷eÄu y�h �tu sðt��theÚte Axfðt {txu f�oÔÞ f{oÚte {tuZwk

Vuhðe ÷u y�u rðrn� f{tuo �t fhu yÚtðt ¾ht� �t��Úte ÷tuftu�u X�ðt {txu f{tuo�tu íÞt� fhu �tu �u¾e�e he�u fu fkE

�ý f{o �rn fh�tu ntuðt A�tk �u�wk �yf{o �w:¾Y�e V¤ Wí�Òt fh�thwk s ��u �u �yf{o� �ý �rðf{o� ��e òÞ.

W�h «{týu fhu÷e [tu¾ðxÚte sýtþu fu f{o, yf{o, rðf{o�tu r�ýoÞ {tºt r¢Þtþe÷�t y�h �tu r�r»¢Þt�tÚte s

�t ÚtE þfu. f{o fh�th f�to�t Ó�Þ�t ¼tð ÷ûÞ y�h nu�w�u æÞt�{tk ht¾e �u «{týu �u�e r¢Þt�u f{o, yf{o

y�h rðf{o fne þftÞ. fÞt nu�wÚte, fÞt ¼tðÚte, þt W�TuþÚte r¢Þt fhðt{tk ytðu Au �u òýe�u �Ae s �u r¢Þt

f{o Au fu yf{o fu rðf{o Au �u�tu r�ýoÞ ÚtE þfu.

xqkftý{tk fneyu �tu �e�t�t [tuÚtt yæÞtÞ�t &÷tuf{tk f{o, rðf{o y�u yf{o þç�tu su ¼�ðt�u ðt�Þto Au �u�tu

Ët�tu yÚto yu ÚttÞ fu-

f{o yux÷u Ëíf{o- Ëthwk f{o- �wÛÞf{o.rðf{o yux÷u ¾ht� f{o- �t�f{o.

f{o fu �wÛÞf{o�t Ëíf{o�t Ítz�u Ëw¾�tk V¤ �tÍu y�u rðf{o (�t�f{o)�t Ítz�u �w:¾�t V¤ �tÍuu y�u Ëw¾

y�h �w:¾ ¼tu�ððt �tu �un Äthý fhðtu s �zu. �un�t �kÄ�{tk �tu ytððwk s �zu. {tºt Vuh yux÷tu s fu f{o

(Ëíf{o) Ëtu�t�e �uze Au, ßÞthu rðf{o (�t�f{o) ÷tu¾kz�e �uze Au. �hk�w Auðxu f{o (Ëíf{o) y�h rðf{o

(�t�f{o) �Òtu �un�e su÷{tk Sðtí{t�u �uze �kÄ� Ë{t� s �ýtÞ. �u�tÚte {tuût yux÷u fu �kÄ�Úte {wÂõ� {¤e

þfu �rn.

ßÞthu yf{o y÷tirff ðM�w Au �u{tk r¢Þt Út�e ntuðt A�tk f�to�ýt�wk yr¼{t� ht�îu»t ð�uhu �rn ntuðtÚte �u{ s

Eïh«eíÞÚtuo Ë{Âü�t fÕÞtý {txu�e r¢Þt ntuðtÚte yf{o - KPCEVKQP ��e òÞ Au y�u �u Ëkr[�{tk s{t Út�tk

�Úte, �uÚte f{o �u yf{o {tuût (sL{{hý{tkÚte {wÂõ�)�wk ËtÄ� ��e þfu Au.

¼�ðt� yt�¤ yuf �eS ËhË ðt� fnu Au -

f{orý yf{o Þ: �~Þu�T yf{orý [ f{o Þ : >

Ë �wÂØ{t�T {�w»Þu »tw Ë Þwõ�: f]íËÒt f{of]� >> (�e. 4/18)

�u¾u f{o yf{o{U, f{o�{tkrn yf{o�krz� Þtu�e ©uc�{ fh� Ëðo ne f{o

Page 67: Karm No Siddhant Gujarati

fh� Ëðone f{o f{o{U r÷ó � ntuðuò�� f{o yf{o- þtk� {� Ëw¾Ëu Ëtuðufhu �unËu f{o yt�ftu r�r»¢Þ �u¾u¼tu÷t ¿tt�e ËtuÞ, yt�{U Ë�ftu �u¾u

f{o{tk su yf{o swyu y�u yf{o{tk su f{o swyu �u {týË s ¾hu¾h �wÂØ{t� y�u �u s Þtu�e y�u �u s Ëk�qýo

f{tuo�u ÞÚttð�T fh�th Au.

f{o{tk yf{o òuðwk yux÷u þwk ? y�u yf{o{tk f{o òuðwk yux÷u þwk ? yt yuf �nw Ë{sðt suðe ðt� Au. f{o{tk yf{o�u

�u¾tu- yt Q÷xe ðt� �u¾tÞ Au. f{o{tk yf{o òuðt�tu yÚto yu Au fu �tu�u f{o�tu f�to ntuðt A�tk òýu fu nwk f{o�tu

f�to �Úte yuðtu ¼tð �u�t ÚttÞ. ytðtu ¼tð õÞthu �u�t ÚttÞ ? f{o fh�e ð¾�u �tu�u Ëtûte¼tðu hnu, ÿüt��u hnu �tu

s ytðtu ¼tð �u�t ÚttÞ. �t¾÷t �hefu, ¼tus� fh�e ð¾�u �{u òýtu fu- nwk ¼tus� fh�tu �Úte, nwk {tºt

Ëtûte¼tðu òuE hÌttu Awk. fu þheh�u ¼q¾ ÷t�e Au y�u þheh ¼tus� fhu Au. nwk �tu {tºt Ëtûte��u ÿüt��u hne�u

¼tus��e r¢Þt òuE hÌttu Awk. - yt ÂMÚtr� ÷tððe �nw fXý �Úte. Úttuzt ò�ú� hnuðt�e sYh Au.

Mðt{e ht{�eÚto yuf ð¾� y{urhft{tk yuf hM�t W�hÚte [t÷�t �Ëth Út�t n�t íÞthu hM�t{tk fux÷tf ÷tuftuyu

�u{�u �t¤tu �eÄe y�u {~fheytu fhe. su�u íÞtk Q�ÞtO n�t íÞtk Mðt{e ht{�eÚto �tAt VÞto íÞthu �uytu ¾q�

yt�k�Úte nËðt ÷tøÞt. íÞthu ½h�t {týËtu �qAðt ÷tøÞt fu þwk ÚtÞwk ? þtÚte yt{ yfth{ nËtu Atu ? Mðt{e

ht{�eÚtuo fÌtwk fu nwk yfthý �Úte nË�tu. ytsu nwk hM�t W�hÚte �Ëth Út�tu n�tu íÞthu fux÷tf ÷tuftu ht{�u {éÞt �u

ht{�u �t¤tu �u�t n�t y�u ht{�e {~fheytu fh�t n�t. ½h�t {týËtu�u yt ðt� Ëtk¼¤e�u �ðtE ÷t�e. fthý

fu Mðt{eS�e ¼t»tt �u{�e Ë{s{tk ytðe �rn. ¾w� ht{�eÚto QXe�u yu{ fnu Au fu fux÷tf ÷tuftu ht{�u {éÞt

y�u ht{�u �t¤ �eÄe y�u ht{�e {~fheytu fhe, yt fuðwk ? Mðt{e ht{�eÚto yt�¤ fnuðt ÷tøÞt fu ÷tuftu ht{�u

�t¤tu �u�t n�t y�u {~fhe fh�t n�t �uÚte ht{ Úttuze {qkÍðý{tk �zât n�t, y�u ht{�u {qkÍðý{tk �zu÷t nwk òuE

hÌttu �tu y�u ht{�u �t¤tu �u�th ÷tuftu�u �ý nwk òuE hÌttu n�tu.

½h�t ÷tuftuyu Mðt{e ht{�eÚto�u �qATÞwk fu yt ðt� þe Au y�u �{u fuðe ðt�tu fhtu Atu ? �{u ¼t�{tk Atu fu �þt{tk

Atu ?

Mðt{e ht{�eÚtuo fÌtwk fu nwk �tu Ëk�qýo ¼t�{tk Awk. �ý �{u �Ät �þt{tk Atu. nwk ¼t�{tk Awk, �uÚte �tu yt ðt� fhwk Awk.

òu �þt{tk ntu� �tu nwk yu{ Ë{s� fu �u÷t {týËtu {�u �t¤tu �u Au. �hk�w nwk Ëk�qýo ¼t�{tk n�tu �uÚte nwk òý�tu

n�tu fu �u÷t {týËtu {�u �t¤tu �Úte �u�t �hk�w ht{�u �t¤tu �u Au. �uÚte nwk ËtûteY�u ÿütY�u hne�u �u÷t �t¤tu

�u�tht {týËtu Ët{u {tºt r��ðfth ¼tðu òuE hÌttu n�tu. �ht{� yu nwk yu �u y÷� Au yuðtu Ëtûte¼tð ÿüt��

fu¤ðtÞ �tu f{o{tk �ý yf{o �u¾tÞ.

�{u ¼tus� fhe hÌtt Atu íÞthu ht{ ¼tus� fhe hÌtt Au yuðwk �{u Ëtûte¼tðu òuÞt fhtu. ht{�u ¼q¾ ÷t�e Au,

ht{�u �½ ytðe Au. �u{ ËtûteY�u Auxt Q¼t hne�u swytu. yt{ Auxt Q¼t hne�u ËtûteY�u òuðt�e f¤t s f{o�u

yf{o ��tðe �u Au. íÞthu {týË f{o fh�tu ntuðt A�tk yuf�to ��e òÞ Au.

�hk�w yuÚte ðÄthu y½he �eS ðt� ¼�ðt� fnu Au fu �yf{orý [ f{o Þ: �ùu�T� - yf{o{tk f{o swyu �u ¾htu

¿tt�e Au. ftkE �ý �rn fh�tu ntuðt A�tk �ý f�to suðtu ÚtE òÞ. �nu÷t ðt� Ë{sðe Ënu÷e Au fu òu Ëtûte ¼tð

Page 68: Karm No Siddhant Gujarati

ntuÞ �tu f{o Út�wk ntuðt A�tk yuðwk �t ÷t�u fu nwk f{o fhwk Awk. {tºt ÿüt��u òuE hÌttu Awk. �ý yt �eS ðt� sht

y½he Au- su f{o �t fh�tu ntuðt A�tk f{o fh�tu ÷t�u.

¾hwk òu�tk �u �nu÷e ðt�{tk fnu÷e Ëtûte ¼tðu hnuðt�e, ÿüt��u hnuðt�e ÂMÚtr� òu fu¤ðtÞ �tu �eS ðt�{tk fnu÷e

ÂMÚt� Mðt¼trðf he�u, �u�e {u¤u s «tó ÚtE òÞ Au. fthý fu �u ÂMÚtr�{tk yt Ë{�ú Ëk[th[¢ [÷tð�th

�h{tí{t ËtÚtu �t�tíBÞ y�w¼ðtÞ Au y�u �u �h{tí{t�e �{t{ þÂõ�ytu �tu�t�e s þÂõ�ytu Au. �uðtu ¼tð

ò�ú� ÚttÞ Au y�u Ë]Âü{tk su ftkE ÚtE hÌtwk Au �u �tu�u s fhe hÌttu Au �uðtu f�to�ýt�tu ¼tð ÂMÚth ÚttÞ Au. Mðt{e

ht{�eÚto yuf ð¾� ¾q� yt�k�{tk ytðe sE�u fnuðt ÷tøÞt fu swytu ! yt ËqÞo, [kÿ, �tht, �úntu, �ûtºttu, �]Úðe

ð�uhu�u Ëti�t �nu÷tk {U s �r� yt�u÷e Au, y�u �r�{t� fÞto Au, [t÷�t Vh�t fÞto y�u nwk s �u{�u Ëðuo�u

ËðoÚtt �r�{t�- Vh�t ht¾wk Awk. {U s ËtiÚte �nu÷tk [tk� �thtytu�u Eþthtu fÞtuo y�u �r�{t� fhe �eÄt Au.

÷tuftuyu �qATÞwk �{u ? ¼htuËtu �z�tu �Úte ? ht{u fÌtwk fu nt, {U yux÷u ht{�eÚtuo s �rn- {U yux÷u þhehÄthe ht{�eÚtuo

�rn �hk�w �u�tÚte y÷� su nwk Awk �uýu.

yt «{týu yk�h su ËtûteY�u �uXu÷ Au �u ÿüt��u Q¼tu hnu �tu �u�u ËðoþÂõ�þt¤e �h{tí{t ËtÚtu �t�tíBÞ ÚtE

òÞ Au y�u �u ftkE �ý �rn fh�tu ntuðt A�tk �u �Äwk s fhu Au. yt�wk �t{ yf{o{tk �ý f{o òuðwk �u. �Ae �u

¾t÷e �uXtu ntuÞ �tu�ý �u �Äwk s fhe hÌttu Au. nðt�u �ý [÷tðu Au, ð]ût�u �ý �u W�tzu Au, Vq÷�u �ý �u ¾e÷ðu

Au. �u ð]ût �e[u ytk¾ {ª[e�u �uXu÷tu ntuðt A�tk �u s [kÿ �Útt ËqÞo�u [÷tðu Au.

Ë �wÂØ{t�T {�w»Þu»tw, Ë Þwõ� : f]íM� f{of]�T >

�u s �whw»t Ëðo {�w»Þtu{tk �wÂØ{t� Au y�u �u s Þtu�e Ëk�qýo f{tuo�u fhðtðt¤tu Au. f{o Ëns ÚtðtÚte �u�wk yf{o

��u Au. Ëns Mðt¼trðf f{o�u s yf{o fnu Au.

ËqÞo�thtÞý Q�u Au fu �wh� fhtuztu ztu÷tuÚte W÷u[ðt sEyu �tu �ý �t W÷u[tÞ �uðt �tZ ykÄfth�u �tíftr÷f �qh

fhu Au. A�tk �{u ËqÞo�thtÞý�u �qAtu fu yt�u ytðtu �tZ yk�fth �qh fÞtuo �u ��÷ yt��tu yt¼th {t�eyu �tu

ËqÞo�thtÞý yu{s fnu fu {U ykÄfth �qh fÞtuo s �Úte. �hk�w {tht yÂM�íð {tºtÚte ykÄfth yu�e {u¤u s Ëns he�u

s, Mðt¼trðf he�u s, �qh ÚtE �Þtu Au. y�u òu �u{ �t ÚttÞ �tu {tht yÂM�íð�tu fþtu yÚto s �Úte. {thwk

ËqÞo�thtÞý �hefu�wk �t{ s ¼qkËtE òÞ. yt f{o{tk yf{o òuðt�tu y�u yf{o{tk f{o òuðt�tu «íÞût �t¾÷tu Au.

¼Þkfh, «�tZ ykÄfth�u �qh fh�t ntuðt A�tk ËqÞo�thtÞý ftkE fh�t �Úte y�u ftkE �ý �rn fh�t ntuðt A�tk �u

«�tZ ¼Þkfh ykÄfth�u (W�Þ Út�tk s) �tíftr÷f �qh fhu Au.

¼{hztu ßÞthu �u�e *KIJGUV 8GNQEKV[ W�h Ëk�qýo he�u Vh�tu ntuÞ Au, íÞthu yt�ýu fneyu Aeyu fu ¼{hztu

�½u Au. yt f{o{tk yf{o òuðt�tu �t¾÷tu Au. Þkºt�wk �izwk òuhÚte Vhu Au íÞthu Vh�wk �Úte �hk�w ÂMÚth Q¼wk ntuÞ �uðwk

�u¾tÞ Au.

«ftþ fhðtu y�u ykÄfth �qh fhðtu �u ËqÞo�tu Ëns Mð¼tð- MðÄ{o Au. fqfztu �hturZÞu �tu÷u Au �u �u�tu Ëns Ä{o

Au. �u�u {txu �u�u ftuEyu {t��ºt ytÃÞwk �Úte. rf÷rf÷ fhðwk �u �ûte�tu Ëns Ä{o Au, �t�e Þt� ytððe �u

�å[tk�tu Ëns Ä{o Au. Eïh�wk M{hý fhðwk �u Ëk�tu�tu Ëns Äh{ Au.

Ë{Âü�t fÕÞtý {txu, ÷tufËk�úntÚtuo, ¼�ð�T«eíÞÚtuo, ht�îu»tÚte «uhtÞt rËðtÞ Mðt¼trðf he�u �{t{ f{o fhðt

�u ËtÄw�whw»ttu�tu Ëns Ä{o Au. y�u �u{�tk �uðtk �{t{ f{o yf{o �þtyu �ntU[u÷tk Au �u{ Ë{sðwk.

Page 69: Karm No Siddhant Gujarati

Ëuðtf{tuo ¿tt�e�tk Ëns f{tuo Au. W�fth fhðt�tu �u�tu Mð¼tð ÚtE òÞ Au. nwk W�fth �rn fhwk �uðwk �u fnu �tu �ý

�u �u�t {txu yþõÞ Au. ËkLÞtË ytÚte �h{ ÄLÞ yf{o ÂMÚtr� Au.

�uËe hntu, �tu �ý yuf r¢Þt Úte, �uËðwk r¢Þt�� Au. fuð¤ ÔÞtfhý áÂüÚte s yu r¢Þt Au �uðwk �Úte. Ë]Âüþt�{tk

�ý �uËðwk yu r¢Þt s Au. f{o � fhðwk yu �ý f{o�tu s yuf «fth Au. [tuðeË f÷tf f{o fhðt{tk {kzâtu hnuðt A�tk

ËqÞo ÷uþ {tºt f{o yt[h�tu �Úte.

ËqÞo f{o fhðt A�tk f{o fh�tu �Úte yuðe ÂMÚtr��wk ðýo� fÞwO. �uðtu �u�tu �eòu «fth �ý Au. �u ftuE �ý f{o fh�tu

�Úte A�tk yt¾e �wr�Þt �tËu f{o fhtðu Au. yu yu�e �eS �tsw Au. �u�t{tk �th ð�h�e «uhf þÂõ� Au. yf{o�e

yu s ¾q�e Au. y�k� ftÞo�u Ëthwk sYhe þÂõ� yf{o{tk ¼hu÷e ntuÞ Au.

ðht¤�u �qhe ht¾tu �tu �u «[kz ft{ fhu Au. yu �qhe ht¾u÷e ðht¤{tk yZ¤f þÂõ� �u�t ÚttÞ Au. {tuxe {tuxe

yt��tze �u Ënus h{�{tk ¾U[e òÞ Au.

yt{, f{o y�u yf{o �Òtu yËt{tLÞ Au. yuf «fth{tk f{o ¾wÕ÷wk Au. y�u yf{toðMÚtt �wó ntuÞ Au. �eò{tk

yf{toðMÚtt ¾wÕ÷e �u¾tÞ Au, �ý �u�u ÷eÄu y�k� f{o XtkËe�u ¼hu÷wk ntuðtÚte «[kz ftÞo �th �tzu Au. su�e yðMÚtt

ytðe yðMÚtt rËØ ÚtÞu÷e ntuÞ �u�e y�u yt¤Ëw {týË�e ðå[u {tuxtu Vuh Au.

ËqÞo ò�u fþt ntUftht fh�tu �Úte �ý �u�u òu�tk�e ËtÚtu �ûteytu Qzðt {tkzu Au, ½uxtk-�fhtk �tk[ðt {tkzu Au.

ðu�theytu �wft� W½tzu Au, ¾uzq�tu ¾u�h{tk òÞ Au, y�u s���t ò�ò��t ðnuðthtu [t÷w ÚttÞ Au. ËqÞo fuð¤ ntuÞ

yux÷wk s �qh�wk Au. yux÷tÚte y�k� ft{tu [t÷w ÚttÞ Au. yt yf{toðMÚtt{tk y�k� f{tuo�e «uhýt ¼hu÷e Au.

41. (2) f{o y�u yf{o{tk ¿tt�eytu �ý �qk[ðtÞ Au :

¼�ðt� �e�t{tk f�q÷ fhu Au fu-

®f f{o ®f yf{o Er� fðÞ : yr� yºt {turn�t : > (�e. 4/16)

f{o þwk Au y�u yf{o þwk Au yuðt yt rð»tÞ{tk �wÂØ{t� �whw»ttu (frðytu) �ý {turn� ÚtE �Þt Au.

f{o þwk Au y�u yf{o þwk Au �u{tk �wÂØ{t� {týËtu �ý r�ýoÞ fhe þf�t �Úte. yt ðt� �u¾e�e he�u �nw rðr[ºt

÷t�u Au. fthý fu f{o þwk Au �u yf{o þwk Au �u �tu ËtÄthý �wÂØ�tu yu y¼ý {týË �ý Ë{S þfu.

f{o þwk fnuðtÞ y�u f{o þwk �t fnuðtÞ �u �tu yt�ýu �Ät ËtÄthý Sðtu �ý òý�t ntuEyu �uðwk ÷t�u Au. �tu �Ae

¼�ðt� yu{ fu{ fnu Au fu �wÂØ{t� {týËtu yux÷u fu ¿tt�eytu �ý f{o y�u yf{o�tu ¼u� Ë{S þf�t �Úte.

{txu ¼�ðt��e ðtýe{tk fkEf �qZ yÚto Ë{tÞu÷tu Au, su yt�ýu òýðtu òuEyu. f�t[ yt�ýu su�u f{o fneyu

Aeyu �u ¼�ðt��t yÚto{tk f{o �rn �ýt�wk ntuÞ y�u yt�ýu su�u yf{o {t�eyu Aeyu �u f�t[ yf{o �rn ntuÞ.

�e�t�e ¼t»tt yx�xe �Úte. �hk�w Sð� yx�xwk Au yux÷u yt�ý�u yuðwk ÷t�u Au.

yt�ýu su�u f{o fneyu Aeyu �u ¾hu¾h f{o #EVKQP �Úte ntu�wk �hk�w ½ýu ¼t�u �u «r�f{o 4GCEVKQP ntuÞ Au.

Page 70: Karm No Siddhant Gujarati

ftuE �ý yt�ý�u �t¤ �u y�u yt�ýu �u�e Ët{u �t¤ �Eyu �tu yt�ýu su �t¤ �eÄe �u yt�ýwk f{o #EVKQP �t

�ýtÞ �hk�w �u «r�f{o- 4GCEVKQP fnuðtÞ.

ftuE yt�ýwk �nw{t�- nth �nuhtðu y�u yt�ýu �u�e «þkËt fheyu- yt�kr�� ÚtEyu �u yt�ýu yt�kr�� ÚtÞt,

«þkËt fhe �u yt�ýwk f{o #EVKQP �rn �hk�w «r�f{o -4GCEVKQP �ýtÞ.

¾hu¾h �tu yt�ýu {tuxu ¼t�u Sð�{tk f{o �rn �hk�w «r�f{o 4GCEVKQP s fh�t ntuEyu Aeyu. yt�ýtk

�{t{ f{o {tuxu ¼t�u yt�ýe yk�hÚte, Ëns¼tðu, Mðt¼trðf MVwhýtÚte 5RQPVCPGQWU Út�tk ntu�tk �Úte.

�hk�w �nth�tk �rh�¤tuÚte «uhtE�u fht�tk ntuÞ Au.

ftuE yt�ý�u Ĭtu {thu y�u yt�ý�u ¢tuÄ ytðe òÞ, ftuE yt�ýwk �nw{t� fhu y�u yt�ýu ynkfth ò�ú�

ÚttÞ, ftuE yt�ý�u �t¤ �u y�u yt�ýu �u�u Ët{e �t¤ �Eyu. ftuE yt�ý�u «u{�t þç�tu fnu �u yt�ýu

��T�r�� ÚtE sEyu, yt �Ätk yt�ýtk «r�f{o- 4GCEVKQP Au.

Ëqû{ áÂüÚte swytu �tu ftuE yt�ý�u �t¤ �u íÞthu yt�ýu Ët{e �t¤ �u�t �Úte �hk�w �uðe �zu Au. òu �{u �t¤ �tu

�tu �u f{o y�u �t¤ �uðe �zu �tu �u «r�f{o fnuðtÞ, �hk�w {�u ftuE �t¤ �u y�h Ĭtu {thu A�tk �{u W�uûttð]Â¥tÚte

�u�u Ët{e �t¤ �t �tu �tu �{u �t¤ �t �uðt�wk f{o fÞwO �ýtÞ. yuðe s he�u �{thwk ftuE �nw{t� �t fhu �tu�ý �u�e

«þkËt fhtu. �{u �u «þkËt fhðt�wk f{o fÞwO �ýtÞ. �{�u ftuE «u{�t þç�tu �t fnu A�tk �{u �u�t «íÞu «u{¼tðu

��T�r��ÚtE òytu �tu �u �{thwk f{o �ýtÞ.

f{o yux÷u Ëns Mðt¼trðf he�u MðuåAtyu 5RQPVCPGQWU MðÄ{o Ë{S�u fhu÷wk r�Þ� y�u þt�rðrn� f{o-

2TGUETKDGF CEVKQP� su þwØ�wÂØ, ÔÞtðËtÞtÂí{ft �wÂØ�e MVwhýtÚte «urh�- +PURKTGF ÚtÞu÷wk ntuÞ �u

f{o. ßÞthu «r�f{o yux÷u �nth�tk �rh�¤tuÚte «Þwõ� ÚtÞu÷wk 2TQRGNNGF� {s�qheÚte fhu÷e r¢Þt.

¼�ðt� �wØ Ëk�kÄe yuf ðt�to {tht ðtk[ðt{tk ytðe Au.

yuf {týË ¼�ðt� �wØ W�h ÚtqkõÞtu. �wØu Ëns ¼tðu �tu�t�e [t�h ðzu �u Útqkf ÷qAe �tÏÞwk y�u r�÷fw÷ {�{tk

�ý ¢tuÄ ÷tÔÞt rËðtÞ Mðt¼trðf ¼tðÚte �qATÞwk fu ��eswk ftkE fnuðwk Au ?�

�u÷tu {týË yuf�{ rð[r÷� ÚtE �Þtu. y�u Úttuztu ¾[ftÞtu. þwk sðt� yt�ðtu �u �u�u ËqÍTÞwk �rn. �wØ fkEf

«r�f{o fhþu, fkEf �wMËtu fhþu, fu{ ÚtqkõÞtu yuðwk ftkE �qAþu �u ytþtÚte �u {týË �tu�t�tu Ët[tu sðt� �iÞth fhe

ytðu÷tu. �hk�w ytðwk ftkE �LÞw �rn �uÚte �u ÂîÄt{t �ze �Þtu, {w~fu÷e{tk {wftE �Þtu, y�u �wØ�u �qATÞwk ��{u yt

þwk �qAtu Atu ?�

�wØu fÌtwk : �nwk �ht�h �qAwk Awk fu �{thu �eswk ftkE fnuðwk Au ?�

�u÷t {týËu fÌtwk : ��ý {U �{�u ftkE fÌtwk �Úte. {tºt yt��e W�h ÚtqkõÞtu Awk.�

�wØu fÌtwk : ��{u ÚtqkõÞt, �ý nwk Ë{ßÞtu �{u ftkEf fÌtwk, fthý fu Útqkfðwk yu �ý fkEf fnuðt�e yuf he� Au. f�t[

�{tht {�{tk yux÷tu �Ätu ¢tuÄ ¼htE �Þtu nþu fu su þç�tu{tk �{u fne � þõÞt �u �{u Útqkfe�u fÌtwk, fthý fu ¢tuÄ

yux÷e �Äe n�u �ntU[e �Þtu nþu fu �u þç�tu îtht ÔÞõ� fhðtu þõÞ �rn ntuÞ. nwk �ý fux÷ef ð¾� ½ýe ðt�tu

Page 71: Karm No Siddhant Gujarati

fnuðt�e EåAt fhwk Awk su þç�tu �Úte fne þf�tu íÞthu EþthtÚte yu ðt�tu fnuðe �zu Au. �uðe s he�u �{u �{thtu

¼Þkfh ¢tuÄ þç�tuÚte s «��þ� �t fhe þõÞt �uÚte Útqkfe�u EþthtÚte sýtÔÞtu �u ðt� nwk Ë{S �Þtu.�

�u÷t {týËu fÌtwk : ��{u ftkE Ë{ßÞt �Úte. {U �tu {tºt ¢tuÄ fÞtuo Au.�

�wØu fÌtwk : �nwk �ht�h Ë{ßÞtu Awk fu �{u ¢tuÄ fÞtuo Au.�

�u÷t {týËu �qATÞwk : ��tu �Ae �{u Ët{u ¢tuÄ fu{ �Úte fh�t ?�

�wØu fÌtwk : ��{u {tht {tr÷f �Úte. �{u ¢tuÄ fhtu yux÷t {txu nwk �ý ¢tuÄ fhwk �tu �tu nwk �{thtu �w÷t{ fnuðtW. nwk

�{the �tA¤ �tA¤ [t÷�thtu, �{the AtÞt �Úte. �{u ¢tuÄ fÞtuo, �Ë ðt� ¾�{ ÚtE �E. nðu {thu þwk fhðwk �u

nw fheþ.�

�wØu fþwk �t fÞwO. ¢tuÄ �t fÞtuo. Útqkf ÷qAe �tÏÞwk. �u÷tu {týË [tÕÞtu �Þtu.

�u÷tu {týË �esu r�ðËu ût{t {t�ðt ytÔÞtu. {tÚtwk ��{tk {qõÞwk. ytk¾{tkÚte ytkËw ftZâtk.

{tÚtwk Q[wk fhe�u �u÷t {týËu �wØ Ët{u òuÞwk.

�wØu �qAÞwk : �nðu ftkE fnuðwk Au ?�

�u÷t {týËu fÌtwk: �yt� yt þwk fntu Atu ?�

�wØu fÌtwk : nwk Ë{S �Þtu. �{tht {��tu ¼tð yux÷tu ½uhtu ��e �Þtu Au fu þç�tuÚte �{u �u fne þf�t �Úte. �tu

ytkËw ftkZe�u, ��u {tÚtwk yztze�u EþthtÚte �u ¼tð ÔÞõ� fhtu Atu. ft÷u �ý �{u fkEf fnuðt {t��t n�t, su �{u

þç�tuÚte fne þõÞt �Úte. {tºt Útqkfe�u Eþthtu fhe�u sýtðe þõÞt. ytsu �ý �{u fkEf fnuðt {t�tu Atu, �hk�w

þç�tuÚte fne þf�t �Úte �uÚte ytk¾{tk ytkËw ftZe�u, ��u {tÚtwk {qfe�u ytðt Eþtht- IGUVWTGU fhe�u fntu Atu,

�u nwk Ë{S þfwk Awk.

�u÷t {t{Ëu fÌtwk : �nwk ût{t {t�ðt ytÔÞtu Awk. {�u ût{t fhtu.�

�wØu fÌtwk : �nwk þt {txu ût{t fhwk ?� {U �E ft÷u �{the W�h ¢tuÄ fÞtuos �Úte, �Ae ût{t fhðt�tu Ëðt÷ hnu�tu

�Úte. suðe he�u ft÷u �{u ÚtqkõÞt yuðe he�u ytsu �{u {�u ��u �zât. �Ë, ðt� ¾�{ ÚtE �E. yuÚte ðÄthu f{o{tk

�zðt�e {the þe sYh ? nwk ftuE �{thtu �w÷t{ �Úte fu �{u fntu íÞthu ¢tuÄ fhwk y�u �{u fntu íÞthu ût{t fhwk.�

«r�f{o �w÷t{e Au, su �eòk �{the �tËu fhtðu Au. su �w÷t{ �Úte. �hk�w Mð�kºt Au �u f{o fhu Au, «r�f{o fh�tu

�Úte. yux÷u ¼�ðt� ©ef]»ý fnu Au fu f{o y�u yf{o�tu ¼u� �wÂØ{t� {týËtu �ý Ë{S þf�t �Úte.

yf{o +PCEVKQP� �tu yÚto �ý yt�ýu Ëqû{ áÂüÚte Ë{S ÷uðtu òuEyu. ftkE �ý �t fhðwk, {tºt ¾t÷e �uËe

hnuðwk 0QP�CEVKQP� �u�u yt�ýu yf{o +PCEVKQP Ë{Syu Aeyu �u �ht�h �Úte.

Page 72: Karm No Siddhant Gujarati

r�÷fw÷ ftkE f{o fhðwk s �rn �u�u (�i»fBÞo�u) yf{o fnuðtÞ �rn. �uýu �i»fBÞo rËÂØ «tó fhe �ýtÞ �rn.

¼�ðt� �e�t{tk fnu Au fu :

� f{oýtk y�thk¼t�T, �i»fBÞo �whw»ttuz©w �u >

� [ ËkLÞË�t�uð, r訯 Ë{rÄ�åAr� >> (�e. 3/4)

ftuE �ý f{o�tu ythk¼ �t fhðtu y�u fntu fu f{o {tºt�tu ËkLÞtË íÞt� fÞtuo Au {txu {U �i»fBÞo rËÂØ «tó fhe Au �u

ðt� ¾tuxe Au. yt�ýu f{oÛÞ�t 0QP�CEVKQP� �u, yf{o KPCEVKQP� Ë{Syu Aeyu �u ¾tuxwk Au. ftkE�ý

�t fhðtÚte yf{o �t ÚtE þfu. fthý fu �{u ftkE �ý fh�t �Úte ntu�t y�u ntÚt�� òuze�u, ytk¾-ft�-S¼ �kÄ

fhe�u �uËe hÌtt Atu �tu íÞthu �ý �{u ½ýtk f{o fhe hÌttk Atu. {tºt �Äe EkrÿÞtu�t ÔÞt�th �kÄ fhe�u {�Úte y�uf

ò��t ËkfÕ�rðfÕ� fhtu, ft{�tytu�t y�u ðtË�tytu�t rð[th fhtu �tu �u �ý f{o fnuðtÞ- yf{o �t fnuðtÞ.

yt{ fhðtÚte �tu Q÷xwk �{u r{ÚÞt[th *[RQETKE[� fÞtuo �ýtÞ. y�u �u {týË �tu rð{qZtí{t �ýtÞ.

¼�ðt� �e�t{tk yt ðt� M�ü he�u fnu Au -

f{uorLÿÞtrý ËkÞBÞ, Þ ytM�u {�Ët M{h�T >

RrLÿÞtÚtto�T rð{qZtí{t, r{ÚÞt[th : Ë WåÞ�u >> (�e. 3/6)

ßÞthu �{u �nth�e RkrÿÞtu�t ÔÞt�th �kÄ fhtu Atu íÞthu �{u yk�h {�tu{� ½ýwk f{o fhtu Atu. �{u �u¾tytu Atu

f{one� �ý yk�h¾t�u �{u yíÞk� Ër¢Þ Atu. �÷k�{tk ntÚt�� ÷tk�t fhe�u ËqE òytu yu yf{o �t fnuðtÞ.

�{thwk {� �òh{tk ¼{�wk ntuÞ Au, ftuE�u �t¤tu �u�wk ntuÞ Au, ftuE�e «þkËt fh�wk ntuÞ Au, �t òýu fux÷tf f{tuo

fh�wk ntuÞ Au ! sux÷wk f{o �{u ¼tztk ¾[eo�u, �tuze�tuze�u, ¾q� ð¾� ��tze�u �ý � fhe þftu �ux÷wk f{o �{u

�÷k�{tk �zât �zât ð�h ¼tzwk ¾[uo, ð�h �tuzt�tuz fÞuo, ð�h xtE{ ��tzâu fh�t ntu Atu. yux÷u �u yf{o �

fnuðtÞ.

htºtu �{u r�r»¢Þ ÚtE�u þheh Ze÷wk fhe�u �÷k�{tk �zât �½tu Atu íÞthu �ý �{u Mð¡tðMÚtt{tk yt¾e ht� �tuzt�tuzt

fhtu Au, hztu Atu. [tuhe, ÔÞr¼[th, níÞt ð�uhu su �{u r�ðË �hr{Þt� fhe þf�t �Úte �u �ý �{u htºtu

Mð¡tðMÚtt{tk fhtu Atu. yt¾e ht� �{the [u��t �n� f{o fhe hne ntuÞ Au yux÷u �u ð¾�u �ý �{u yf{o{tk Atu

�u{ �t fnuðtÞ.

yf{o yux÷u �tÌt RkrÿÞtuÚte r�Þ�f{o Út�wk ntuðt A�tk yk�h�t {�{tk f{oV¤�e ftuE ft{�t, ðtË�t, ytËÂõ�,

ht�îu»t � hnu y�u {tºt Ë{Âü�t fÕÞtý {txu Eïh«eíÞÚtuo MðÄ{o�e ¼tð�tÚte su f{o Mðt¼trðf he�u Ëns

¼tðu ÚtÞt fhu �u.

ytðe he�u f{o y�u yf{o ðå[u�tu �tswf y�u Ëqû{ rððuf su Ë{su Au �u s �wÂØ{t� �ýtÞ Au yu{ ¼�ðt� fnu

Au. yf{o yux÷u ytk�rhf {ti�, yk�h{tk f{o�t �hk�tu �t QXu- f{oV¤{tk ytËÂõ�-ht�îu»t- ðtË�t �t ò�u

�hk�w �nthÚte f{o�tu y¼tð � �u¾tÞ �u�wk �t{ yf{o. ßÞthu yk�h{tk f{o�e ðtË�t QXu íÞthu f�to ��e òÞ.

�hk�w f{oV¤�e ðtË�t-ytËÂõ�-ht�îu»t yk�h{tk �t hnu �tu �u f{o�tu f�to �ý �t �[u. f�to þqLÞ ÚtE òÞ. {tºt

r�»ft{ f{o s hnu �u�wk �t{ yf{o.