kerala psc lower division clerk model exam – set -5 www...

of 12 /12
Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 Total Mark – 100 Time:75 Mins ________________________________________________________________________________ 1. താെഴ പറയനവരില മിസ യണിേവഴസ കിരീടം േനടിയത ആരാണ ? (A) സിതാ െസന (B) ഐശവരയാ േറാ(C) യകാ മഖി (D) പിയങ േചാപ 2. കിസസ േരാഗം എനറിയെപടനത ? (A) യേലാ ഫീവര (B) ഗായിറര (C) ഡിഫീരിയ (D) ഹീേമാഫീലിയ 3. 1959-ല ഇനയ സനരശിച അേമരികന പസിഡ(A) . . കനഡി (B) ഡി. ഡി. ഐസേനാവര (C) റിചാരഡ നികസണ (D) എഫ. ഡബയ. റസെവല4. ഇനയന സവാതനയദിനം 1930 ജനവരി 26 ന ആേഘാഷികാന തീരമാനിച േകാണഗസ സേമളനം (A) സററ സേമളനം, 1907 (B) നാഗപര സേമളനം 1920 (C) ലാേഹാര സേമളനം1929 (D) അഹമദാബാദ സേമളനം 1921 5. ഇനയയില ബിടീഷ ആധിപതയെത എതിരകാതിരന ഒേരെയാരാജഭരണമാണ ---------- (A) ഡലഹി സലതാനമാര (B) മറാത രാജാകനാ(C) മസര സലതാന (D) ഇെതാനമല 6. ഡാ. അംേബദകര 1956-ല സവീകരിച മതം. (A) ബദമതം (B) കിസമതം (C) ജനമതം (D) ഇസാം മതം 7. ഡലഹി സലതാനാരെട കാലത ശരിയത സമിതി അംഗീകരികാത നികതി ഏത ? (A) കാരഷിക നികതി (B) മസീങള അലാതവരെട േമല ഏരെപടതിയിരികന നികതി (C) വാണിജയ നികതി (D) വിവാഹനികതി 8. ഈസിനയാ കമനിയെട കീഴിലളള അവസാനെത ഗവരണര ജനറ(A) കാണവാലിസ (B) വലസി (C) കാനിംഗ (D) ഡലഹൗസി www.pscexams.com

Upload: others

Post on 13-Mar-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 www ...uploads.pscexams.s3.amazonaws.com/LDC_model_5_Q.pdf · Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 Total Mark

Kerala PSC Lower Division Clerk

Model Exam – Set -5Total Mark – 100 Time:75 Mins

________________________________________________________________________________

1. താെഴ പറയനവരില മിസ് യണിേവഴ്സ് കിരീടം േനടിയത് ആരാണ് ?

(A) സസിതാ െസന (B) ഐശവരയാ േറായ്

(C) യകാ മഖി (D) പിയങ േചാപ

2. കിസസ് േരാഗം എനറിയെപടനത്?

(A) െയേലാ ഫീവര (B) േഗായിറര

(C) ഡിഫീരിയ (D) ഹീേമാഫീലിയ

3. 1959- ല ഇനയ സനരശിച അേമരികന പസിഡന്

(A) െജ. െക. െകനഡി (B) ഡി. ഡി. ഐസേനാവര

(C) റിചാരഡ് നിക്സണ (D) എഫ്. ഡബയ. റസ്െവലറ്

4. ഇനയന സവാതനയദിനം 1930 ജനവരി 26 ന് ആേഘാഷികാന തീരമാനിച േകാണഗസ് സേമളനം

(A) സററ് സേമളനം, 1907 (B) നാഗപര സേമളനം 1920

(C) ലാേഹാര സേമളനം1929 (D) അഹമദാബാദ് സേമളനം 1921

5. ഇനയയില ബിടീഷ് ആധിപതയെത എതിരകാതിരന ഒേരെയാര രാജഭരണമാണ്----------

(A) ഡലഹി സലതാനമാര (B) മറാത രാജാകനാര

(C) ൈമസര സലതാന (D) ഇെതാനമല

6. േഡാ. അംേബദകര 1956- ല സവീകരിച മതം.

(A) ബദമതം (B) കിസമതം

(C) ൈജനമതം (D) ഇസാം മതം

7. ഡലഹി സലതാനാരെട കാലത് ശരിയത് സമിതി അംഗീകരികാത നികതി ഏത് ?

(A) കാരഷിക നികതി

(B) മസീങള അലാതവരെട േമല ഏരെപടതിയിരികന നികതി

(C) വാണിജയ നികതി

(D) വിവാഹനികതി

8. ഈസിനയാ കമനിയെട കീഴിലളള അവസാനെത ഗവരണര ജനറല

(A) േകാണവാലിസ് (B) െവലസി

(C) കാനിംഗ് (D) ഡലഹൗസി

www.psce

xams.c

om

Page 2: Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 www ...uploads.pscexams.s3.amazonaws.com/LDC_model_5_Q.pdf · Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 Total Mark

9. േപാരടഗീസകാര ബിടീഷകാരക് സീധനമായി േബാംെബ നലിയത്:

(A) 1650- ല (B) 1661- ല

(C) 1670- ല (D) 1690- ല

10. കാരബണ ഉപേയാഗിച് നിേരാക്സീകരണംമലം നിരമികന േലാഹമാണ്.

(A) േസാഡിയം (B) മഗീഷയം

(C) സിങ് (D) കാലസയം

11. ഞായറിന് െവളി എനതേപാെലയാണ് ബധന്

(A) െചാവ (B) വയാഴം

(C) തിങള (D) ശനി

12. കമിളനാശിനിയായി ഉപേയാഗികന ഒര പദാരതം?

(A) അയണ സളൈഫറ് (B) േകാപര സളൈഫറ്

(C) സിങ് സളൈഫറ് (D) ൈനടജന സളൈഫറ്

13. ഇകവേഡാറില സിതി െചയന ഒര സജീവ അഗിപരവതം?

(A) എറ്ന (B) െവസവിയസ്

(C) കിളിമഞാേരാ (D) േകാേടാപാക്സി

14. ആനിജന അടങിയിടിലാത രകം.

(A) A (B) B (C) O (D) AB

15. ഇനയന പാരലെമന് മനിരം രപകലപന െചയതാര്?

(A) േല െകാരബസിയ (B) ലാറി േബകര

(C) െഹരബരട് േബകര (D) എഡവിന

16. േഫാേമാസ്, ഡിേമാസ് ഇവ ഏത് ഗഹതിെന ഉപഗഹങളാണ്?

(A) ശനി (B) െചാവ

(C) വയാഴം (D) ശകന

17. പാണയരാജയ തലസാനം

(A) ഉറയര (B) വാഞി

(C) മധര (D) മേഹാദയപരം

18. ചനനിേലക് ആളിലാ ഉപഗഹം അയയാനള ഇനയന പദതിയെട േപര് ?

www.psce

xams.c

om

Page 3: Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 www ...uploads.pscexams.s3.amazonaws.com/LDC_model_5_Q.pdf · Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 Total Mark

(A) ഗരഡ (B) ചന

(C) േമഘ്നാ (D) േസാമയാന

19. മലയാളതില ഏറവം കടതല പരിഭാഷകളണായിടള ഗനം?

(A) അവകാശികള (B) ശാകനളം

(C) നിരമാലയം (D) നാലെകട്

20. ഏറവം കടതല ജനസംഖയയള േകരളതിെല ജിലേയത്?

(A) മലപറം (B) എറണാകളം

(C) പാലകാട് (D) തിരവനനപരം

21. േശവതരകാണകളെട ശാസീയ നാമം?

(A) എറിേതാൈസറ്സ് (B) ലേകാൈസറ്സ്

(C) േതാംേബാൈസറ്സ് (D) ഇെതാനമല

22. എതിരിലാെത നിയമസഭയിേലക് െതരെഞടകെപട വയകി

(A) എം.പി. വീേരനകമാര (B) ടി.എം. േജാകബ്

(C) ഉേമഷ് റാവ (D) റി.യ. കരവിള

23. ഏഷയന വികസന ബാങിെന ആസാനം എവിെടയാണ്?

(A) മനില (B) സിങപര

(C) കവലാലംപര (D) റങണ

24. ഗാനിജി പെങടകാതിരന സമരപസാനേമത്?

(A) ഖിലാഫത് പസാനം (B) ഉപ സതയാഗഹം

(C) ബംഗാള വിഭജനതിെനതിെര നടന സമരം (D) കവിറ് ഇനയാ പസാനം

25. " മനസാണ് ൈദവം" എന പഖയാപിച േകരളീയ പരിഷ്കരതാവാര്?

(A) സേഹാദരന അയപന (B) വാഗഭടാനനന

(C) ബഹാനനസവാമി ശിവേയാഗി (D) ചടമി സവാമി

26. ഇനയയ് സവാതനയം ലഭിച സമയത് േകാണഗസ് പസിഡന് ആരായിരന?

(A) മഹാതാഗാനി (B) ജവാഹരലാല െനഹ്റ

(C) സരദാര വലഭായി പേടല (D) െജ.ബി. കപലാനി

27. ഇനയന സവാതനയ സമരതിെന ആദയഘടം (A) 1880 - 1920 (B) 1885 - 1919 (C) 1885 - 1920 (D) 1900 - 1919

www.psce

xams.c

om

Page 4: Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 www ...uploads.pscexams.s3.amazonaws.com/LDC_model_5_Q.pdf · Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 Total Mark

28. കരമളക് ഏറവമധികം ഉലപാദിപികന രാജയം?

(A) കാനഡ (B) ചിലി

(C) ഫിനലാന് (D) വിയറ്നാം

29. മന് രാജയങളക് ഉളിലായി സിതി െചയന ഇനയന സംസാനം?

(A) മണിപര (B) സികിം

(C) ജാരഖണ് (D) ആസാം

30. വിനാഗിരിയില ലയികന രത്നം?

(A) പവിഴം (B) ൈവഡരയം

(C) മാണികയം (D) മരതകം

31. ഇനയന കരേസനയെട ഇേപാഴെത േമധാവി?

(A) ലഫ്. ജനറല ജി.എം. നായര (B) വി.െക. സിങ്

(C) ദീപക് കപര (D) ലഫ്. ജനറല കഷന നായര

32. ഇനയാ ചരിതതില 1930 വരഷതിെന പാധാനയം ?

(A) നിസഹകരണ പസാനം (B) ദണി ഉപസതയാഗഹം

(C) രണാം വടേമശ സേമളനം (D) ഗാനി- ഇരവിന ഉടമടി ഒപെവച

33. വികമാദിതയെന രണാം തലസാനം

(A) പരഷപരം (B) ഉജയിനി

(C) മഥര (D) കനൗജ്

34. ഇനയയില മഖയമനി പദതിെലതിയ ആദയ ഐ.എ.എസ്.കാരന?

(A) ചനബാബനായിഡ (B) വീേരനസിംഗ്

(C) അജിത് േജാഗി (D) ബിജ പട്നായിക്

35. സപഭാതം പദതി ഏതമായി ബനെപടിരികന?

(A) ആകാശവാണി (B) െടലിവിഷന

(C) പതങള (D) തപാല

36. ആദയെത ബഹിരാകാശ സഞാരി ആരായിരന ?

(A) എഡവിന ആലഡിന (B) യറി ഗഗാറിന

(C) നീല ആംസ്േടാംഗ (D) വാലനീന െതരഷ്േകാവ

www.psce

xams.c

om

Page 5: Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 www ...uploads.pscexams.s3.amazonaws.com/LDC_model_5_Q.pdf · Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 Total Mark

37. ' എലാ ശവാസതിേനയം ശവാസം ഈശവരനാണ്' എന് വിേശഷിപിചത് ?

(A) നാനാക് (B) മീരാബായി

(C) കബീര (D) ൈചതനയന

38. ഏറവം കടതല ചലചിതഗാനങള പാടി ഗിനസ് ബകില സാനം േനടിയ പിനണി ഗായിക:

(A) ആശാ േബാണസ്േല (B) ലതാ മേങഷ്കര

(C) ചിത (D) ജാനകി

39. ഒര ശിശ വളരനവരേമാള എലകളെട എണം.......

(A) കടന (B) വയതയാസം വരനില

(C) കറയന (D) ഓേരാ ആളിലംവയതയാസെപടിരികന

40. പതശീ ലഭിച ആദയെത മലയാളി?

(A) ലകി നനന േമേനാന (B) പകാശ് വരഗീസ് ബഞമിന

(C) വി.െക. കഷേമേനാന (D) ഇെതാനമല

41. േകരളതിെല ആദയ മനിസഭയിെല ആേരാഗയമനി ആരാണ്?

(A) സി. അചയതേമേനാന (B) െക.പി. േഗാപാലന

(C) വി.ആര. കഷയര (D) േഡാ.എ.ആര. േമേനാന

42. ' ജനശതാബി എക്സപസ്' എവിെട മതല എവിെട വെര ഓടന തീവണിയാണ് ?

(A) തിരവനനപരം - െഷാരണര (B) തിരവനനപരം - പാലകാട്

(C) തിരവനനപരം - എറണാകളം (D) തിരവനനപരം - മംഗലാപരം

43. ' ഇനയന െനേപാളിയന' എനറിയെപടന ഗപ സാമാജയതിെല പശസനായ ഭരണാധികാരി ?

(A) ശീഗപന (B) ചനഗപ വികമാദിതയന

(C) സമദഗപന (D) ഇവരാരമല

44. സവതന ഇനയയെട ആദയെത പതിേരാധ മനി:

(A) ജഗജീവന റാം (B) വി.െക. കഷേമേനാന

(C) ബലേദവ് സിംഗ് (D) നട്വര സിംഗ്

45. www എന ആശയം ആവിഷ്കരിചതാര്?

(A) ബില േഗറ്സ് (B) െബരേണഴ്സ്ലി

(C) േപാള അലന (D) റിചാരഡ് സാളേമന

46. തമിഴ് വയാകരണതിെല ഏറവം പഴകമളള കതി

www.psce

xams.c

om

Page 6: Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 www ...uploads.pscexams.s3.amazonaws.com/LDC_model_5_Q.pdf · Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 Total Mark

(A) േതാലകാപിയം (B) പറനാനറ്

(C) അകനാനറ് (D) ഇെതാനമല

47. തരിശിെന രാസനാമം എന് ?

(A) കാതയം കാരബേണറ് (B) േകാപര സളേഫറ്

(C) അേമാണിയം േകാൈറഡ് (D) െപാടാസയം ൈനേടറ്

48. ആദയമായി സവരണനാണയങള പറതിറകിയ ഇനയയിെല രാജവംശം

(A) സംഗരാജവംശം (B) മൗരയരാജവംശം

(C) കഷാനനാര (D) ഗപനാര

49. 2010 െല ഏഷയന െഗയിംസില അത്ലറിക്സില സവരണെമഡല േനടിയ വനിത?

(A) സിനിേമാള (B) പീജാ ശീധരന

(C) ഇന (D) ആനി േജാണ

50. െവലിംഗടണ ദവീപിെല േറാബിനസണ കേസാ എനറിയെപടനത്?

(A) േല െകാരബസിെയ (B) എഡവിനലയടിനസ്

(C) േറാബരട് ബിേസാ (D) ഇവരാരമല

51. 144, 169, 196, 225, –––––

(A) 240 (B) 256 (C) 320 (D) 289

52. േകാഡപേയാഗിച് KOREA െയ LPSFB എെനഴതിയാല CHINA െയ എങെന മാറിെയഴതാം ?

(A) DIJOB (B) DIJBO (C) DIBJO (D) DJIOB

53.

(A) (B)

(C) (D)

54. രാധിക പതിയ ഒര ഉലനതിെന പചരണാരതം 6 കമനികള സനരശികവാന ആഗഹികന.

േപാകവാന ഉേദശികന കമനികളM, N, P, Q, R, S എനിവയാണ്. താെഴ പറയന നിബനനകള

പാലിചെകാണായിരികണം അവളെട സനരശനം.

1. M, N നം R നം മമായിരികണം

2. N, Q വിനമമായിരികണം

www.psce

xams.c

om

Page 7: Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 www ...uploads.pscexams.s3.amazonaws.com/LDC_model_5_Q.pdf · Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 Total Mark

3. മനാമെത കമനി P ആയിരികണം.

ഇവ അനസരിചെകാണ്1 മതല 3 വെരയള േചാദയങളക് ഉതരം കെണതക.

താെഴ പറയനവയില ഏതാണ് രാധികയെട നിബനനകളനസരിചളത്?

(A) R, N ന മമ് (B) Q, R ന മമ്

(C) M,Q ന മമ് (D) P,S ന് മമ്

55. രണ രണക സംഖയയിെല അകങളെട ഗണനഫലം 14. സംഖയേയാട്45 കടിയാല അകങള

തിരിഞ വരം. എനാല സംഖയ ഏത് ?

(A) 72 (B) 27 (C) 59 (D) 14

56. മറളവയമായി േചരചയിലാത േജാടി ഏത്?

(A) 4-16 (B) 6-36 (C) 3-9 (D) 8-64

57. A, B, C ഇവരെട ശരാശരി വയസ് 30. B, C ഇവരെട ശരാശരി വയസ് 32. എനാല A യെട വയസ്

എത

(A) 38 (B) 34 (C) 26 (D) 30

58. കാരഡിേയാളജി: ഹദയം :: ഓഫാലേമാളജി: –––––

(A) കരള് (B) രകം

(C) കണ് (D) വക

59. മണികറില 54 കി.മീ. േവഗതില ഓടന 150 മീ നീളമള തീവണി 450 മീ. നീളമള പാലം

കടകാന എത െസകന് സമയെമടകം.

(A) 10 െസകന് (B) 45 െസകന്

(C) 40 െസകന് (D) 50 െസകന്

60. EGIK എനത് WUSQ എന് എഴതാെമങില DFHJ എനത് എങെന എഴതാം?

(A) BDFH (B) ECGI (C) SQOM (D) XVTR

61. സീത ഒര െകയ് ആദയം േനരപകതിയായി മറിച. അതില ഒര പകതി വീണം അവള 20 ഗാം വീതം

െചറകഷങളായി മറിച. ആെക 7 കഷങള ഉെണങില െകയിന് എത തകം ഉണായിരന?

www.psce

xams.c

om

Page 8: Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 www ...uploads.pscexams.s3.amazonaws.com/LDC_model_5_Q.pdf · Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 Total Mark

(A) 120 ഗാം (B) 140 ഗാം

(C) 280 ഗാം (D) 240 ഗാം

62. സംഖയാേശണിയിെല വിടേപായ സംഖയ പരിപികക.

5, 15, 30, 50, ........

(A) 75 (B) 60 (C) 65 (D) 80

63. നിഘണവിെല കമതില വരന നാലാമെത വാക് ഏത് ?

(A) fired (B) first (C) films (D) finds

64. ഒരാള കിഴേകാട്1 കി.മീ. നടന് വലേതാട് തിരിഞ് വീണം1 കി.മീ. നടന് ഇടേതാട് തിരിഞ്2

കി.മീ. നടന് വീണം ഇടേതാട് തിരിഞ്5 കി.മീ. സഞരികന. തടങിയ സലതനിനം എത

ദരതിലായിരികം അയാള?

(A) 3 കി.മീ. (B) 5 കി.മീ.

(C) 6 കി.മീ. (D) 8 കി.മീ.

65. സിംല, കളവിെനകാളം തണപളതം, ശീനഗര, ഷിേലാംഗിെനകാളം തണപളതം ൈനനിറാള്,

സിംലെയകാളം തണപളതം പേക ഷിേലാംഗിെനകാളം ചടളതമാെണങില് ഏറവം ചടള

സലേമത്?

(A) സിംല (B) ൈനനിറാള്

(C) കള (D) ഷിേലാംഗ്

66. താെഴെകാടത പദങളെട ഏറവം അനേയാജയമായ െപാത പേതയകതെയന്?

ജനവരി, ജണ, ജൈല

(A) േവനല് (B) മഴ

(C) മാസം (D) മാരച്

67. താെഴ പറയനവയില 4- െന ഗണിതമായത് ഏത്?

(A) 27114 (B) 58204 (C) 480239 (D) 32286

68. രണകമള ഒര സംഖയയെട അകങളെട തക 8. സംഖയയെട കെട 18 കടിയേപാള സംഖയയെട

അകങള അേനയാനയം മാറെമങില സംഖയേയത്?

www.psce

xams.c

om

Page 9: Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 www ...uploads.pscexams.s3.amazonaws.com/LDC_model_5_Q.pdf · Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 Total Mark

(A) 26 (B) 62 (C) 35 (D) 53

69. P2C, R 4 E, T 6 G, –––––

(A) V8I (B) U 7 H (C) U 8 I (D) V 71

70. താെഴ െകാടതിരികന േശണി പരതിയാകക:

11, 31, ______, 131, 223

(A) 11 (B) 41 (C) 69 (D) 100

71. ‘Gift of the gab’ means (A) an unexpected gain (B) fluency of speech (C) provoking oration (D) none of these

72. Statutory means................... (A) about statutes (B) pertaining to statutes (C) fixed or controlled by law (D) stationary

73. The word opposite to the word 'balance' is (A) imbalance (B) misbalance (C) unbalance (D) disbalance

74. The policeman warned the photogrpaher ............too near. (A) don't come (B) shouldn't come (C) doesn't come (D) not to come

75. He would not have failed if he ........ (A) worked hard (B) had worked hard (C) was working hard (D) would work hard

76. I ........ Shakepeares King lear ..................... (A) reading (B) read (C) have read (D) has read

77. The opposite of ‘vernacular’ is: (A) native (B) foreign (C) indigenous (D) none of the above

78. One who dishonestly claims to have medical knowledge and skill : (A) mountebank (B) apothecary (C) surgeon (D) quack

79. I can exempt you ------ taking the test. (A) with (B) from (C) by (D) of

80. The opposite of ‘Ascend’ is

www.psce

xams.c

om

Page 10: Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 www ...uploads.pscexams.s3.amazonaws.com/LDC_model_5_Q.pdf · Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 Total Mark

(A) detract (B) retreat (C) derange (D) descend

81. You have only half an hour left, so you’d better .................... the most of it. (A) made (B) make (C) do (D) does

82. Which of these statements is true? (A) An adverb can give more information about a noun. (B) An adverb gives more information about a verb. (C) An adverb gives more information about auxiliary verb. (D) None of these

83. Find the misspelt word (A) Venerable (B) Vehicle (C) Veritable (D) Myracle

84. The cattle -------- grazing in the field. (A) was (B) am (C) is (D) are

85. Choose the words nearest in meaning of the underlined words for questions 82 and 83. Our college is within a stone’s throw from here. (A) very far off (B) at a very short distance (C) two and a half miles away (D) None of the above

86. When I was postd to the Cochin office after the training in Madras, I asked my Bank in Madras to ............ my account to Cochin (A) tranship (B) transform (C) transact (D) transfer

87. I wish I ------- rich. (A) am (B) was (C) were (D) had been

88. Opposite of the word ‘admonish’: (A) Accuse (B) Complain (C) Praise (D) Ridicule

89. Find out the misspelt word (A) Venerable (B) Vehical (C) Veritable (D) Fearful

90. He said that his mother ........... it. (A) had been knowing (B) had known (C) knew (D) was knowing

91. താെഴെകാടതിടള പദങളില'ആന' യെട പരയായമലാതത്?

www.psce

xams.c

om

Page 11: Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 www ...uploads.pscexams.s3.amazonaws.com/LDC_model_5_Q.pdf · Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 Total Mark

(A) കളഭം (B) ഹരിണം

(C) സിനരം (D) കരി

92. താെഴ െകാടതിരികന ഇംഗീഷ് വാകയങളെട ശരിയായ തരജമ ഏത്?

The boat gradually gathered way :

(A) േബാട് കേമണ വഴിമാറിേപായി.

(B) കേമണ േബാട് േനരായ വഴിയിെലതി.

(C) േബാട് േനരായ വഴിയിലെട േപായി.

(D) േബാടിന് കേമണ േവഗത കടി

93. 2002- െല വളേതാള അവാരഡ ലഭിചത്?

(A) എം. ലീലാവതി (B) െക.പി. അപന്

(C) സചിദാനനന് (D) സാറാേജാസഫ്

94. Finally he fell in with my plan :

(A) ഒടവില എെന പദതിയില് അവന വീണേപായി

(B) ഒടവില എെന പദതിേയാട് അവന വിേയാജിച.

(C) ഒടവില അവന എെന പദതിേയാട് േയാജിച.

(D) ഒടവില എെന പദതി അവന ഉേപകിച

95. The Periyar flows through Kerala :

(A) െപരിയാര േകരളതിലെട ഒഴകന

(B) െപരിയാര േകരളതില ഒഴകന

(C) െപരിയാര േകരളതിലെട ഒഴകിെകാണിരികന.

(D) െപരിയാര േകരളതിലെട മാതമാണ് ഒഴകനത്

96. When I met her in 1975, she had been working there for four years

(A) 1975 - ല ഞാന അവെള കണേപാള അവള അവിെട നാലവരഷം േജാലി െചയിടണ്.

(B) 1975- ല അവിെട നാല വരഷം േജാലിേനാകിയതില പിെനയാണ് ഞാന അവെള കണത്.

(C) 1975- ല ഞാന അവെള കണേപാള അവള അവിെട നാലവരഷമായി േജാലിെചയകയായിരന

(D) 1975- ല ഞാന അവെള കണേപാള അവള അവിെട നാലവരഷെത േജാലി പരതിയാകിയായിരന.

97. താെഴ െകാടതിരികനവയില ആേദശ സനിക് ഉദാഹരണം?

www.psce

xams.c

om

Page 12: Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 www ...uploads.pscexams.s3.amazonaws.com/LDC_model_5_Q.pdf · Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam – Set -5 Total Mark

(A) കണില (B) െനനണി

(C) ചാവന (D) മയിലപീലി

98. താെഴ െകാടതിരികനവയില ശരിയായ തരജമ എഴതക:

No other flower is so fine as Lily.

(A) ലിലിെയേപാെല മേനാഹരമായ പഷമില.

(B) ലിലിേയാെടാപം മേനാഹാരിതയളമെറാരപഷമില

(C) ലിലി മെറാര പവേപാെല മേനാഹരമല

(D) ലിലി മെറലാ പവിെനകാളം മേനാഹരമാണ്.

99. 'ഉ' എന പതയയം ഏത് വിഭകിയേടതാണ്?

(A) ആധാരികയെട (B) നിരേദശികയെട

(C) ഉേദശികയെട (D) പതിഗാഹികയെട

100. ശരിയായ പദം െതരെഞടകക :

(A) ഉതഘാടനം (B) ഉദഘാടനം

(C) ഉതഘാഡനം (D) ഉതഖാടനം

www.psce

xams.c

om