kerala psc lower division clerk model exam set total mark...

of 15 /15
Kerala PSC Lower Division Clerk Model Exam Set 14 Total Mark 100 Time:75 Mins 1. മഹിളധാ ഏജ ഏ േമഖലമായി ബതാണ (A) ംബീ പതി (B) ൈലറി കൗസി(C) സാഹേമ വ (D) തപാല വ 2. 'ചരി പകരം ചര 'എ പഴയകാല കോള വവിതി പറ േപര. (A) ൈകമാ വിപണി (B) ാേശിക വിപണി (C) ബാ സായം (D) സവത കോളം 3. വീനിതി നലതില നിം ഒഴിവാ വിഭാഗം (A) വി ഭടാ (B) ബി.പി.എല കാഡ ഉടമകള (C) താഴിലിാ േവതനം വാവ (D) രം ഒഴിവാിയിി 4. സാ എ വിളിത (A) ഇസാിപകര ഉപഹം (B) ഏം വലിയ ിമ ഉപഹം (C) കാി ശാ സാേതിക സവകലാശാല (D) ഇ വിന താറാിവ ഉപഹം 5. ഇയില സാഹിതിന നല ഏം തല ക സാനം. (A) സരസവതി സാ (B) േകസാഹിത അാമി അവാഡ (C) ാനപീഠം (D) എ അവാഡ 6. 'പറിപടയാളി' എ തിട കാവ (A) എ. ീധരേമേനാ (B) എം.ജി.എസി നാരായണ (C) സാ ക.എം. പണി (D) ഇളംളം പി www.pscexams.com

Upload: others

Post on 14-Mar-2020

34 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • Kerala PSC Lower Division Clerk

  Model Exam Set – 14Total Mark 100 Time:75 Mins–

  1. മഹിളപ്രധാന് ഏജന്റ് ഏതു േമഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ടതാണ്

  (A) കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി (B) ൈലബ്രറി കൗണ്സില(C) സാമൂഹയക്ഷേക്ഷേമ വകുപ്പെ് (D) തപാല വകുപ്പെ്

  2. 'ചരക്കിനു പകരം ചരക്ക് 'എന്ന പഴയകാല കേമ്പാള വയക്ഷവസ്ഥിതിയ്ക്കു പറയുന്ന േപര്.

  (A) ൈകമാറ്റ വിപണി (B) പ്രാേദേശിക വിപണി(C) ബാര്ട്ടര് സമ്പ്രദോയം (D) സവതന്ത്ര കേമ്പാളം

  3. വീട്ടുനികുതി നലകുന്നതില നിന്നും ഒഴിവാക്കെട്പ്പെട്ട വിഭാഗം

  (A) വിമുക്ത ഭടന്മാര് (B) ബി.പി.എല കാര്ഡ് ഉടമകള(C) െട്താഴിലില്ലായ്മ േവതനം വാങ്ങുന്നവര് (D) ആരെട്രയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല

  4. കുസാറ്റ് എന്നു വിളിക്കെട്പ്പെടുന്നത്

  (A) ഇന്സാറ്റിനുപകരമുള്ള ഉപഗ്രഹം(B) ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം (C) െട്കാച്ചി ശാസ്ത്ര സാേങ്കേതിക സര്വകലാശാല(D) ഇന്ത്യക്ഷ വില്പനയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കിെട്വച്ച ഉപഗ്രഹം

  5. ഇന്ത്യക്ഷയില സാഹിതയക്ഷത്തിന് നലകുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതല തുകയുള്ള സമ്മാനം. (A) സരസവതി സമ്മാന്

  (B) േകന്ദ്രസാഹിതയക്ഷ അക്കാദേമി അവാര്ഡ്(C) ജ്ഞാനപീഠം(D) എഴുത്തച്ഛന് അവാര്ഡ്

  6. 'പറങ്കേിപടയാളി' എന്ന കൃതിയുെട്ട കര്ത്താവ്

  (A) എ. ശ്രീധരേമേനാന് (B) എം.ജി.എസി നാരായണന്(C) സര്ദോര് െട്ക.എം. പണിക്കര് (D) ഇളംകുളം കുഞ്ഞന്പിള്ള

  www.

  psce

  xams

  .com

 • 7. സംസ്ഥാനെട്ത്ത േറാഡപകടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ആരവിഷ്കരിച്ച് ശുഭയാത്ര 2015 പദ്ധതിയുെട്ട ഗുഡ് വില അംബാസിഡര്.

  (A) ദേിലീപ് (B) സുരേരഷ്ഗേഗാപി(C) േമാഹലലാല (D) പൃഥ്വിരാജ്

  8. സ്ത്രീകളക്കും കുട്ടികളക്കുെട്മതിെട്രയുള്ള ൈലംഗിക ചൂഷണം തടയുന്നതിനു േവണ്ടി സംസ്ഥാന സാമൂഹയക്ഷ േക്ഷേമ വകുപ്പെ് ആരവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി.

  (A) ആരശ്രയ (B) ഉജ്ജ്വല(C) നിര്ഭയ (D) േസ്നേഹിത

  9. േലാകാേരാഗയക്ഷ സംഘടന ആരേഗാള മഹാമാരിയായി പ്രഖയക്ഷാപിച്ച േരാഗം

  (A) സാര്സ് (B) േപ്ലേഗ് (C) എയ്ഡ്സ് (D)എേബാള

  10. ബാങ്കേ് അെട്ക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവര്ക്കു േവണ്ടി ഒരു ബാങ്കേ് അെട്ക്കൗണ്ട് എന്ന ആരഹവാനേത്താെട്ട ആരരംഭിച്ച പദ്ധതി

  (A) മുദ്ര ബാങ്കേ് (B) ജന്ധന് േയാജന (C) സവഛ് ഭാരത് അഭിയാന് (D) സ്കില ഇന്ത്യക്ഷ

  11. ഹരിതവിപ്ലേവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച രാജയക്ഷം

  (A) െട്മക്സിേക്കാ (B)റഷയക്ഷ (C) ഇന്ത്യക്ഷ (D) ൈചന

  12. രാജീവ് ഗാന്ധപ്പി താപനിലയം സ്ഥിതി െട്ചയ്യുന്നെട്തവിെട്ട ?

  (A) കാഞ്ചിേക്കാട് (B) കുടംകുളം (C) കായംകുളം (D) ബ്രഹ്മപുരം

  13. പതിെട്നട്ട് വയസ്സിന് താെട്ഴയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളക്കും സൗജനയക്ഷ ചികിത്സ നലകാനുള്ള േകരള സര്ക്കാര് പദ്ധതി

  (A) സുരകൃതം (B) ആരേരാഗയക്ഷകിരണം (C) സാന്ത്വനം (D) കാരുണയക്ഷ

  www.

  psce

  xams

  .com

 • 14. ഇന്ത്യക്ഷയിെട്ല ആരദേയക്ഷെട്ത്ത ൈവ-ൈഫൈ നഗരസഭ

  (A) ആരലുവ (B) മലപ്പുറം (C) െട്ഷാര്ണ്ണൂര് (D) ആരലപ്പുഴ

  15. കാറ്റില നിന്നു ഏറ്റവും കൂടുതല ൈവദേയുതി ഉല്പാദേിപ്പെിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം

  (A)കര്ണ്ണാടക (B) േകരളം(C) തമിഴ്നാട് (D) ഗുജറാത്ത്

  16. സാഹസികനായ മുഗള ചക്രവര്ത്തി എന്നറിയെട്പ്പെടുന്നത് ആരര് ?

  (A) ഔറംഗസീബ് (B)അക്ബര് (C) ഹുമയൂണ് (D) ബാബര്

  17. സമുദ്രനിരപ്പെില നിന്നും ഉയരത്തില സ്ഥിതി െട്ചയ്യുന്ന ശുദ്ധജലതടാകം

  (A) ശാസ്താംേകാട്ട കായല (B) െട്വള്ളായണി കായല (C) ഉപ്പെള കായല (D) പൂക്കേക്കാട് തടാകം

  18. സവതന്ത്രയക്ഷ േജയക്ഷാതി െട്തളിയിച്ചിരിക്കുന്നവിെട്ട ?

  (A)െട്സല്ലുലാര് ജയില (B)ജാലിയന് വാലാബാഗ് (C) ഇന്ത്യക്ഷാേഗറ്റ് (D) രാജ്ഘട്ട്

  19. േകന്ദ്ര െട്നല്ലു ഗേവഷണ േകന്ദ്രം സ്ഥിതിെട്ചയ്യുന്നെട്തവിെട്ട?

  (A)പട്ടാമ്പി (B) കട്ടക്്ക (C) ൈഹദ്രാബാദേ് (D) പൂക്കെട്ന

  20. കര്ഷകര്ക്കായുള്ള ഇന്ത്യക്ഷയിെട്ല ആരദേയക്ഷെട്ത്ത െട്ടലിവിഷന് ചാനല

  (A) ഡി.ഡി. ഭാരതി (B) ഡി.ഡി. കിസാന് (C) ഡി.ഡി. ഹരിത (D) ഡി.ഡി.മിട്ടി

  21. ഇന്ത്യക്ഷയിെട്ല ആരദേയക്ഷ േമാേണാ െട്റയില എവിെട്ട?(A) െട്കാച്ചി (B) നയൂഡലഹി(C) െട്കാലക്കത്ത (D) മുംൈബ

  www.

  psce

  xams

  .com

 • 22. ൈചന സവന്ത്മായി ബഹിരാകാശെട്ത്തത്തിച്ച സഞ്ചാരിയുെട്ട േപര്.

  (A) പവന് ചാമ് ലിങ് (B) യാങ് ലി (C) മാേവാെട്സതുങ് (D) കിംസുരങ്

  23. രക്തശുദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പമില്ലാത്ത് അവയവം ?

  (A) ഹൃദേയം (B) വൃക്ക(C) ശവാസേകാശം (D) തവക്ക്

  24. ഗ്രീക്കിെട്ല ഇതിഹാസകാരന് ആരര് ?

  (A) േഹാമര് (B) േസാക്രട്ടീസ് (C) ഇലിയഡ് (D) ഒഡീസ്സി

  25. പുകയിലെട്ച്ചടിയില നിേക്കാട്ടിന് നിര്മ്മിക്കെട്പ്പെടുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ?

  (A) ഇലയില (B) തണ്ടില (C) േവരില (D) പുഷ്പത്തില

  26. ശരീരത്തിെട്ല താപനില ക്രമീകരിക്കുന്ന അവയവം ?

  (A) ശവാസേകാശം (B) ചര്മം (C) െട്ചവി (D) ഹൃദേയം

  27. വിറ്റാമിന് സി ഏത് ആരസിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ടതാണ്

  (A) സിട്രിക് ആരസിഡ് (B) ലാക്ടിക് ആരസിഡ് (C) ടാര്ടാറിക് ആരസിഡ് (D) അേസ്കാര്ബിക് ആരസിഡ്

  28. അമര്നാഥ്് തീര്ത്ഥാടക േകന്ദ്രം ഏതു സംസ്ഥാനത്ത് ഉളെട്പ്പെടുന്നു ?

  (A) ഉത്തര്പ്രേദേശ് (B) ഹിമാചല പ്രേദേശ് (C) ഒറീസ്സ (D) ജമ്മു കാശ്മീര്

  29. ഐകയക്ഷരാഷ്ട്ര സഭനിലവില വന്ന വര്ഷം ?

  www.

  psce

  xams

  .com

 • (A) 1939 (B) 1942 (C) 1945 (D) 1948

  30. സാെട്ര ജഹാംെട്സ അച്ഛാ എന്നു തുടങ്ങുന്ന േദേശഭക്തിഗാനം ഏതു ഭാഷയിലുള്ളതാണ്?

  (A) ഹിന്ദി (B) ബംഗാളി (C) ഗുജറാത്തി (D) ഉറുദു

  31. താെട്ഴ െട്കാടുത്തിരിക്കുന്നവയില ഓപ്പെേററ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തേതത്?

  (A) യുനിക്സ (B) ലിനക്്സ (C) MS േവഡ് (D) വിന്േഡാസ്

  32. വിേക്ഷേപണാന്ത്രം േപര് മാറ്റിയ ഇന്ത്യക്ഷന് ഉപഗ്രഹം?

  (A) എഡയൂസാറ്റ് (B) െട്മറ്റ് സാറ്റ് (C) ഇന്സാറ്റ് (D) ആരരയക്ഷഭട്ട

  33. മഹാഭാരത്തിെട്ല ഭീമെട്ന്റ വികാരവിചാരങ്ങള അവതരിപ്പെിക്കുന്ന എം.ടിയുെട്ട കൃതി ഏത് ?

  (A) ഭീമവയക്ഷഥ് (B)നാലുെട്കട്ട് (C) രണ്ടാംമൂഴം (D) മഞ്ഞ്

  34. മണ്ഡരി േരാഗത്തിന് കാരണമായ ജീവി

  (A) ഒരിനം എട്ടുകാലി (B) ൈവറസ് (C) ഫൈംഗസ് (D)ബാക്ടീരിയ

  35. ഇന്ത്യക്ഷയിെട്ല േഗ്രവിവിപ്ലേവം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?

  (A) തുകല (B) പഴങ്ങള (C) എണ്ണക്കുരുകള (D)വളങ്ങള

  36. കാളിന്ദി എന്ന േപരില പുരാണങ്ങളില പരാമര്ശിക്കെട്പ്പെടുന്ന നദേി ?

  (A) ഗംഗ (B) യമുന (C) കാേവരി (D) നര്മദേ

  www.

  psce

  xams

  .com

 • 37. 'സഡന് െട്ഡത്ത് എന്ന പദേം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ’ ?

  (A) െട്ടന്നീസ് (B) േബസ് േബാള (C) േബാക് സിംഗ് (D) ഫുട് േബാള

  38. "ൈഡനാേമാ" കണ്ടുപിടിച്ച വയക്ഷക്തി : (A) ൈമക്കല ഫൈാരെട്ഡ (B) ആരലഫ്രഡ് േനാെട്ബല

  (C) അലക് സാണ്ടര് ഫൈ് ളമിങ് (D) അലക് സാന്േട്രാ േവാളട്ട

  39. മൂന്ന് രാജയക്ഷങ്ങളക്ക് ഉള്ളിലായി സ്ഥിതി െട്ചയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്ഷന് സംസ്ഥാനം?

  (A) മണിപ്പൂര് (B) സിക്കിം(C) ജാര്ഖണ്്ഡ (D) ആരസ്സാം

  40. േഹാട്ട് േസ്പാട്ട് എന്ന സാേങ്കേതിക വിദേയക്ഷ ഉപേയാഗിക്കുന്ന െട്ഗയിം ?

  (A) ഫുട്ബേബാള (B) ക്രിക്കറ്റ് (C) െട്ചസ്സ് (D) േഹാക്കി

  41. 2015 െട്ല ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ചത് ആരര്ക്്ക ?

  (A) ബാലചന്ദ്ര െട്നമെട്ഡ (B) രഘവീ ചൗധരി ർ (C) േകദോ നാഥ്് സിംഗ് ർ (D)റാവൂരി ഭരദേവാജ

  42. 2015-16 ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര് ലീഗ് കിരീടം േനടിയത്

  (A) ആരര്സനല (B)മാഞ്ചസ്റ്റര് സിറ്റി (C) ലിവര്പൂക്കള (D) െട്ലസ് റ്റര് സിറ്റി

  43. 2016 െട്ല മികച്ച നടിക്കുള്ള േദേശീയ പുരസ് കാരം ലഭിച്ചത്

  (A) കങ്കേണ റാണത്ത് (B)തന്വി അസ് മി (C) ബലജീന്ദര് െട്കൗര് (D)പാര്വ്വതി േമേനാന്

  44. 2015 േദേശീയ ജൂനിയര് അത് ലറ്റിക് മീറ്റില കിരീടം േനടിയത്?

  www.

  psce

  xams

  .com

 • (A) ഹരിയാന (B) തമിഴ് നാട് (C) മഹാരാഷ്ട്ര (D)േകരളം

  45. മിസ് യൂണിേവഴ് സ് 2015 ആരയി തിരെട്ഞ്ഞടുക്കെട്പ്പെട്ടത്

  (A) പിയ േവര്ട്ട് സ് ബക്ക് (B) ഒലിവിയ േജാര്ദ്ദാന് (C) അരിയദേ് ന ഗറ്റിയറസ് (D) േമാണിക്ക റഡുേലാവിക്

  46. ഇന്ത്യക്ഷയില ആരദേയക്ഷമായി േപാളിംഗ് ഉേദേയക്ഷാഗസ്തര്ക്ക് SMS വഴി പരിശീലനം നലകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പെിലാക്കിയ ജില്ല? (A)പത്തനംതിട്ട (B) െട്കാല്ലം (C) ആരലപ്പുഴ (D) തിരുവനന്ത്പുരം

  47. ദേക്ഷേിേണന്ത്യക്ഷയില ആരദേയക്ഷമായി വാതക ൈലന് കണക്ഷേന് സ്ഥീപിതമായി നഗരം? (A) ഗുജറാത്ത് (B)െട്കാച്ചി(C) െട്തലുങ്കോന (D) കര്ണ്ണാടക

  48. ഇന്ത്യക്ഷയിെട്ല ആരദേയക്ഷെട്ത്ത നാളിേകര ൈജേവാദേയക്ഷാനം സ്ഥാപിച്ചത് എവിെട്ട

  (A)തൃശ്ശൂര് (B)എറണാകുളം (C) േകാഴിേക്കാട് (D) കണ്ണൂര്

  49. ഇന്ത്യക്ഷയിലാകമാനം നിലവില വരുന്ന േദേശീയ അടിയന്ത്ിര സഹായ നന്പര് (A) 111 (B) 121 (C) 112 (D) 221 50. എന്േഡാസളഫൈാന് േരാഗബാധിതര്ക്കു േവണ്ടി സര്ക്കാര് നടപ്പെിലാക്കുന്ന സഹായപദ്ധതി

  (A) സ് േനഹസാന്ത്വനം (B) കാരുണയക്ഷ (C) ആരേരാഗയക്ഷകിരണം (D) സമാശവാസം

  51. താെട്ഴ തന്നിരിക്കുന്ന പദേത്തില നാവ് എന്നര്ത്ഥം വരാത്ത പദേേമത് ?

  (A) ജിഹവ (B) രസന (C) വാചി (D)രസജ്ഞ

  www.

  psce

  xams

  .com

 • 52. സംേയാജികാ വിഭക്തിക്ക് ഉദോഹരണം ഏത് ?

  (A) അമ്മയ്ക്ക് (B) അമ്മേയാട്(C) അമ്മയുെട്ട (D) അമ്മയില

  53. കലവറ എന്ന പദേ് പിരിച്ചാല

  (A) കല + വറ (B) കലം + അറ (C) കലം + വറ (D) കല + അറ

  54. മാതാപിതാക്കള സമാസം ഏത് ?

  (A) ദേവന്ദവസമാസം (B) ബഹുവ്രീഹി (C) തലപുരുഷന് (D) ദേവിഗു സമാസം

  55. താമര എന്ന പദേത്തിെട്ന്റ പരയക്ഷായം ഏത് ?

  (A) അംബരം (B) അംബുജം(C) അംശുകം (D) അംബുകം

  56. ഞങ്ങളുടെട്ട അേപക്ഷേ നിരസിക്കുന്നു എന്നതിന് സമാനമായ ഇംഗ്ലീഷ് വാചകം ഏത്.

  (A) your application is accepted (B) your application is rejected(C) your application is relieved (D) your application is expected

  57. സകര്മ്മക ക്രിയ ഏത് ?

  (A) ഉറങ്ങുക (B) ഉണ്ണുക (C) കുളിയ്ക്കുക (D) നിലക്കുക

  58. To go on എന്ന പ്രേയാഗത്തിെട്ന്റ അര്ഥ്ം എന്്ത് ?

  (A) തുടരുക (B) കടന്നുേപാവുക (C) യാത്രയാവുക (D) നടന്നുേപാവുക

  59. A sound mind in a sound body ഈ ആരശയം വരുന്ന വാകയക്ഷേമത്.

  www.

  psce

  xams

  .com

 • (A) ശബ്ദമുള്ളവര്േക്ക നല്ല മനസ്സുണ്ടാകൂ(B) ശക്തമായ മനസ്സുള്ളവര്േക്ക ഉറച്ച തീരുമാനെട്മടുക്കാന് കഴിയൂ(C) ആരേരാഗയക്ഷമുള്ള ശരീരത്തിേല ആരേരാഗയക്ഷമുള്ള മനസ്സുള(D) ശബ്ദമുള്ള മനസ്സിേല ആരശയങ്ങള രൂപെട്പ്പെടുകയുള

  60. ഒരു േരാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ട പദേം ഏത് ?

  (A) പക്ഷേവാതം (B) പക്ഷേപാതം(C) പക്ഷേവാധം (D) പക്ഷേവാദേം

  61. We usually ________ early and go for a walk.

  (A) get up (B) got up (C) have got up (D) getting up

  62. One of my relative ________ in London.

  (A) are (B) were (C) is (D) has

  63. Antonym of 'Clumsy':

  (A) Stupid (B) Straight (C) Graceful (D)Bright

  64. The child ________ for two hours.

  (A) has been sleeping (B) is sleeping (C) was sleeping (D) have been sleeping

  65. The __________ house they lived in was destroyed by the floods.

  (A) whose (B) whom (C) who (D) which

  66. It was _________ unanimous decision

  www.

  psce

  xams

  .com

 • (A) an (B) a(C) the (D) on

  67. “Get the better of” means

  (A) win (B) improve(C) do better than (D) none of these

  68. Which one is correctly spelt ?

  (A) Ocassion (B) Ofcation (C) Occassion (D) Occation

  69. Time and tide __________ for no man

  (A) wait (B) waits (C) waiting (D) are waiting

  70. Get the phone for me

  (A) will you (B) shall we (C) am I (D) won't you

  71. Few cities in the world are _______ than New Delhi.

  (A) big (B) bigger (C) biggest (D) best

  72. The passive form of 'Raise your hands' :

  (A)Hands raised by you (B) Let your hands be raised (C) Let raised your hands (D)Let him raise his hand

  73. Sachin is a great player _________ the world cricket players

  (A) among (B) between

  www.

  psce

  xams

  .com

 • (C) on (D) in74. Pick out an abstract noun :

  (A) Chair (B) Crowd (C) England (D) Fear

  75. A place where coins are make is called

  (A) dock (B) drapery (C) mint (D) granary

  76. The oppsite of 'ascend' is

  (A) detract (B) habitual (C) frequent (D) descend

  77. The adjective 'august' means

  (A) rainy (B) creating respect (C) serious (D) proud

  78. Wait for ________ I come back

  (A) till (B) when (C) for (D) then

  79. Please return my book _______ I shall complain

  (A) and (B) but (C) otherwise (D) unless

  80. When ________ you usually have tea ?

  (A) do (B) does (C) were (D) are

  www.

  psce

  xams

  .com

 • 81. 12.20 ന് േക്ലാക്കിെട്ല സൂചികളക്ക് ഇടയിെട്ല േകാണ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ്

  (A) 110o (B) 150o (C) 120o (D) 117o

  82. ഒരു ദേീര്ഘചതുരത്തിെട്ന്റ വിസ്തീര്ണം 24 ച.മീറ്റര്. അതിെട്ന്റ വശങ്ങള ഇരട്ടിച്ചാല വിസ്തീര്ണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ?

  (A) 24 ച.മീ (B) 96 ച.മീ (C)48 ച.മീ (D) 12 ച.മീ

  83. 24, x, 42 എന്നിവ സമാന്ത്രേശ്രണിയുെട്ട തുടര്ച്ചയായ പദേങ്ങളായാല x എത്ര ?

  (A) 30 (B) 28 (C) 18 (D) 33

  84. സാധാരണ പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കേില 1,340 രൂപ ഇരുപത് വര്ഷേത്തയ്ക്ക് നിേക്ഷേപിച്ചേപ്പൊള പണം ഇരട്ടിയായി. പലിശനിരക്ക് എത്രയായിരിക്കും ?

  (A) 10 % (B)50 % (C) 5% (D) 20%

  85. ഒരു സംഖയക്ഷയുെട്ട 10% 20 ആരയാല സംഖയക്ഷേയത് ?

  (A) 20 (B) 2000 (C) 200 (D) 100

  86. താെട്ഴ െട്കാടുത്ത 4 പദേങ്ങളില 3 എണ്ണം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്പ്പെട്ടവയാണ്. അതില െട്പടാത്തത് ഏത് ?

  (A) വിസ്തീര്ണ്ണം (B) പിണ്ഡം (C) നീളം (D) വയക്ഷപ്തം

  87. 5 മുതല 10 വെട്ര സംഖയക്ഷകള ഓേരാന്നില നിന്നും 5 വീതം കുറച്ച് പരസ്പരം ഗുണിച്ചാല കിട്ടുന്ന ഫൈലം എത്ര?

  (A) 0 (B) 120 (C) 50 (D)25

  www.

  psce

  xams

  .com

 • 88. ഒരു സംഖയക്ഷെട്യ 7 െട്കാണ്ട് ഹരിക്കാന് പറഞ്ഞേപ്പൊള ഗുണനക്രിയയാണ് കുട്ടി െട്ചയ്ത്ത്. ഉത്തരമായി ലഭിച്ചത് 1029 എന്നും. െട്തറ്റ് മനസ്സിലായേപ്പൊള അവള ശരിയായ ക്രയെട്ചയ്ത് കാണിച്ച ഉത്തരം ശരിയായരുന്നു. താെട്ഴ െട്കാടുത്തതില ഏതാണ് ആര ഉത്തരം ?

  (A)147 (B) 201 (C) 24 (D) 21

  89. 99.99 േനാട് എത്ര േചര്ന്നാല 100 പൂക്കര്ത്തിയാകും

  (A) 0.1 (B) 0.01(C) 1.1 (D) 1.01

  90. 36 മീറ്റര് ചുറ്റളവില ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ വിസ്തീര്ണം എത്ര ചതുരശ്രമീറ്ററായിരിക്കും ?

  (A) 36 (B) 72 (C) 81 (D) 108

  91. മണിക്കൂറില 60 കി. മീ േവഗതയിേലാടുന്ന ഒരു തീവണ്ടിക്ക് 100 മീറ്റര് നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടക്കാന് എത്ര സമയം േവണം?

  (A) 1 മിനുട്ട് (B)2 മിനുട്ട് (C) 12 െട്സക്കന്റ് (D) 6 െട്സക്കന്റ്

  92. 1,1,2,3,5,.....ഇത് പ്രശ്തമായ ഒരു േശ്രണിയാണ് ഇതിെട്ല അടുത്ത സംഖയക്ഷ ഏത് ?

  (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

  93. െട്ഫൈബ്രുവരി 1-ാാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയായാല 5 പ്രാവശയക്ഷം ആരവര്ത്തിക്കാന് സാധയക്ഷതയുള്ള ദേിവസം.

  (A) ഞായര് (B) ശനി(C) െട്വള്ളി (D)തിങ്കേള

  94. ഒരു സിനിമാശാലയില ഒരു പ്രദേര്ശനത്തിന് 15 രൂപയുെട്ട 50 ടിക്കറ്റുകളുടം 10 രൂപയുെട്ട 120 ടിക്കറ്റുകളുടം വിറ്റാല ആരെട്ക എത്ര രൂപ പിരിഞ്ഞു കിട്ടി?

  (A) 1950 (B) 1900 (C) 950 (D) 850

  www.

  psce

  xams

  .com

 • 95. ഒരു പുരയിടം 10 േപര് നാലു ദേിവസംെട്കാണ്ട് കിളച്ചാല. ആര േജാലി 8 േപര് എത്രദേിവസം െട്കാണ്ട് െട്ചയ്തു തീര്ക്കും?

  (A) 6 ദേിവസം. (B) 5 ദേിവസം.(C) 8 ദേിവസം. (D) 7 ദേിവസം.

  96. ഒരു കുളത്തിെട്ല താമരകള ഓേരാ മിനുട്ടിലും ഇരട്ടിക്കും. ഒരു മണിക്കൂര്െട്കാണ്്ട കുളം നിറച്ച് താമര വിരിെട്ഞ്ഞങ്കേില കുളത്തിെട്ന്റ 1/4 ഭാഗം താമര വിരിയെട്നടുത്ത സമയെട്മത്ര ?

  (A) 15 മിനുട്ട് (B) 59 മിനുട്ട് (C) 30 മിനുട്ട് (D) 58 മിനുട്ട്

  97. 1 മണിക്കൂര് എത്ര െട്സക്കന്റാണ് .

  (A) 180 (B) 60 (C) 360 (D) 3600

  98. ഒരു ത്രിേകാണത്തിെട്ല േകാണുകളുടെട്ട തുക

  (A) 90o (B) 120o (C)180o (D)360o

  99. രാജു േഗാപിേയക്കാള െട്ചറുതും റഹീമിെട്നക്കാള വലുതുമാണ്. റഹീം മീനെട്യക്കാള വലുതുമാണ് . ഏറ്റവും െട്ചറുത് ആരര് ?

  (A) രാജു (B) മീന (C) േഗാപി (D) റഹീം

  100. ശാലു ബുെട്ക്കാന്നിന് 12 രൂപ വീതം 4 ബുക്കുകളുടം , േപന ഒന്നിന് 8 രൂപ വീതം 4 േപനയും വാങ്ങി, 100 രൂപ െട്കാടുത്താല എത്ര രൂപ തിരിെട്ക കിട്ടും?

  (A) 10 (B) 20 (C) 30 (D) 50

  www.

  psce

  xams

  .com

 • www.

  psce

  xams

  .com