kimia tingkatan 4 bab 4

Upload: khangsiean89

Post on 20-Feb-2018

417 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  1/24

  4.1 Jadual Berkala UnsurKUMPULAN DAN KALA DALAM JADUAL BERKALA

  Unsur-unsur disusum dengan teratus dan sistematik dalam jadual berkala.

  Unsur dengan sifat kimia yang sama dikumpul bersama dalam Jadual Berkala.

  2 komponen utama dalam Jadual Berkala

  o Kumpulan (18 baris menegak)

  o Kala ( baris mengufuk)

  Unsur-unsur disusun mengikut tertib nombor proton yang manaik se!ara mengufuk

  dengan bertamba" satu unut dari kiri ke kanan.

  Kumpulan Nama kumpulan ContohKumpulan 1 #ogam-logam alkali #i$ %a$ K Kumpulan 2 #ogam-logam alkali

  bumi

  Be$ &g$

  'aKumpulan 1 alogen $ '#$ Br$

  *Kumpulan 18 +as-gas nadir,adi e$ %e$

  rKumpulan antara

  -12

  Unsur-unsur

  perali"an

  e$ 'u$

  /n

  u!un"an antara susunan elektron atom unsur den"an kumpulan dan kala

  Unsur-unsur yang mempunyai bialangan elektron 0alens yang sama ditempatkan dalam

  kumpulan yang sama.

  Bilangan eletron 0alens menentukan kumpulan unsur itu dalam Jadual berkala$

  %ombor kala adala" sama dengan bilangan petala atom yang berisi elektron.

  Kedudukan unsur dalam Jadual Berkala dapat ditentukan dengan menentukan !#lan"an

  eletron $alensdan !#lan"an petala %an" !er#s# eletronbagi unsur itu.

  Unsur Nom!

  orproto

  n

  &usun

  aneletro

  n

  B#lan"an

  eletron$alens

  Nom!or

  kumpulan

  B#lan"an

  petala %an"!er#s#s

  elektron

  Kal

  a

  #itium$ #i 2.1 1 1 2 2%atrium$ %a 11 2.8.1 1 1 Kalium$ K 1 2.8.8.

  1

  1 1

  Berillium$ Be 2.2 2 2 2 2&agnesium$

  &g

  12 2.8.2 2 2

  Kalsium 23 2.8.8.

  2

  2 2

  Kelebi"an pengelasan unsur-unsur dalam Jadual Berkala

  1. &enyusun semula unsur yang dijumpai di dunia ini dalam bentuk yang muda" dikaji dan

  difa"ami.2. &engeta"ui atau meramal sifat unsur dengan muda" kerana sifat-sifat yang serupa

  dimasukan kedalam kumpulan tertentu.. &ema"ami "ubungan dengan lebi" muda" "ubungan antara unsur-umsur yang berlainan.. &embantu dalam membuat kajian tentang unsur se!ara teratur dan sistemik.

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  2/24

  4.' Unsur Kumpulan 1( Unsur-unsur kumpulan 18 turut dikenali sebagai gas adi$ gas nadir (English: nobel

  gas)

  )at *+#k unsur kumpulan 1(

  &empunyai takat lebur dan takat didi" yang renda".

  4idak mengalirkjan arus elektrik.

  Konduktor "aba yang lema".

  5ujud sebagai gas monoatom pada keadaan bilik.

  &empunyai ketumpatan yang renda".

  Unsur 6imb

  ol

  Jejari atom,nm 4akat lebur

  dan takat

  didi" ,7'

  Kedadaan

  9ik pada

  su"u bilik

  Ketumpatan

  g,!m-

  elium e 6emakinbertamba"

  6emakinbertamba"

  +as 6emakinbertamba"%eon %e +as

  rgon r +asKripto

  n

  Kr +as

  :enon :e +as;adon ;n +as

  pabila menuruni Kumpulan 18

  Jajari atom, 6i9e

  atom semakin

  bertamba"

  Bilangan petala semakin bertamba"

  4akat lebur,4akat

  didi" semakin

  meningkat

  4akat lebur dan takat didi" sangat renda" kerana atom-atom gas adi

  ditarik ole" daya ujud sebagai 9ara" monoatom (atom tunggal dalam keadaan bilik).

  ??+as-gas lain seperti =ksigen$ idrogen >ujud sebagai gas d>iatom pada su"u bilik.??

  Ke"unaan unsur Kumpulan 1(

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  3/24

  Unsur Kegunaanelium &engisi belon kaji !ua!a

  %eon &engisi lampu neon pada papan tanda@igunakan pada lampu pendaratan kapal terbang

  rgon &engisi mentol elektrik bagi menglakkan lamen mentoldaripada terbakar

  Kripto

  n

  &engisi lampi Aas"C kamera

  :enon Ubat bius dalam bidang perubatan;adon &era>at pesakit kanser

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  4/24

  4.' Unsur Kumpulan 1Kumpulan 1 dalam Jadual Berkala terdiri daripada logam-logam alkali.)at *+#k unsur Kumpulan 1

  &erupakan pepejal lembut berkilat

  Bole" mengkonduksi elektrik

  Bole" mengkonduksi "aba

  Bole" >ujud sebagai pepejal pada su"u bilik

  4akat lebur dan takat didi" lebi" renda" berbanding dengan logam lain.

  &empunyai ketumpatan yang renda"

  Unsur 6imbol Jejari

  atom,nm

  4akat

  lebur dan

  didi" ,D'

  Kekerasan,Brinell

  Ketumpata

  n

  Keelektronegat

  ifan

  #itium #i 6emakinbertamba

  "

  6emakin

  berkurang

  an

  6emakin

  berkurang

  an

  6emakinbertamba"

  6emakin

  berkurangan%atrium %aKalium K ;ubidium ;b6esium 'sransium r

  KeelektropositifanEke!enderungan unsur untuk menderma,,menyingkir elektron.KeelektronegatifanEke!enderungan unsur untuk menerima elektron.

  pabila menuruni Kumpulan 1

  Jajari atom, 6i9eatom semakinbertamba"

  Bilangan petala semakin bertamba"

  4akat lebur,4akatdidi" semakinberkurangan

  4akat lebur dan takat didi" berkurangan menuruni kumpulan keranapertamba"an sai9 atom menyebabkan ikatan logam antara atom-atomsemakin lema"$ semakin sedikit tenaga diperlukan untukmengatasinya.

  Ketumpatansemakinmeningkat

  Ketumpatan semakin meningkat kerana jisim bertamba" denganbanyak berbanding dengan isi padu menuruni kumpulan.

  Kekerasansemakin menurun

  Kekerasan menurun menuruni kumpulan kerana pertamba"an sai9atom menyebabkan daya tarikan antara nukleus atom dengan elektronatom bersebela"an semakin lema". Jadi$ unsur Kumpulan 1 yangbersai9 atom ke!il mempunyai kekerasan yang lebi" tinggi.

  )at k#m#a unsur Kumpulan 1

  6emua atom logam-logam alkali mempunyai 1 eletron $alens.

  #ogam-logam alkali adala" sangat reaktif dan dapt bertindak dengan ba"an-ba"an seperti

  air$ oksigen dan klorin.

  Unsur-unsur Kumpulan 1 mempunyai sifat kimia yang sama kerana mempunyai !#lan"anelektron $alens %an" sama.

  Lan"kah keselamatan dalam pen"endal#an unsur Kumpulan 1

  Unsur Kumpulan 1 sangat reaktif$ dapat bertindak balas dengan !ergas dengan oksigen

  dan air.

  Ferlu simpan daam minyak paraGn atau kerosin.

  &emakai !ermin mata keselamatan

  &emakai sarug tangan

  Fenggunaan logam dalam kuantiti yang ke!il

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  5/24

  Fengendalian logam dengan penyepit dan bukan tangan

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  6/24

  HKFH;*&H% .1

  4ujuan &engkaji tindak balas logam alkali

  daripada Kumpulan 1 dengan

  oksigenFernyat

  aan

  masala

  "

  daka" logam-logam alkali yang

  berlainan menunjukkan

  kereaktifan tindak balas yang

  berbe9a dengan oksigen.

  ipotesis

  6emakin menuruni Kumpulan 1$semakin reaktif tindak balas

  logam alkali dengan oksigen.Fembole" uba"

  @imanipulasiI Jenis logam alkaliBergerak balasI Kereaktifan tindak

  balas@imalarkan =ksigen

  Ba"an #ogam litium$ natrium$ kalium$ gas

  oksigen$ penunjuk fenolftalein$ air$

  kertas turas;adas Balang gas dengan penutup$ sudu

  pembakaran$ pisau ke!il$ penunu

  Bunsen$ tabung uji$ penyepit6usuna

  n radas

  Frosedu

  r

  1. Fotong se!ebis ke!il litium

  menggunakan pisau dan

  forsep.2. Keringkan minyak pada

  permukaan litium dengan

  kertas turas.. #etakkan litium pada sudu

  pembakaraan dengan

  penyepit dan panaskan

  litium dengan kuat "ingga

  ia menyala.. #etakkan litium yang

  menyala dalam balang gas

  berisi oksigen.. pabila tindak balas

  ber"enti$ tamba"kan air

  untuk melarutkan sebatian

  yang terbentuk.. 4amba"kan beberapa titis

  penunjuk uni0ersal kepada

  larutan yang terbentuk.. 'atatkan pemer"atian.8. Ulang langka" 1-

  menggunakan natrium dan

  kalium untuk menggantikan

  litium satu demi satu.

  Femer"atianI

  Lo"am

  Pemerhat#an -n)erens

  #itium

  #itium terbakarperla"an dengan

  nyalaan mera"meng"asilkanpepejal puti".

  Fepejal puti" larutdalam airmembentuklarutan tidakber>arna.

  #arutan itumenukarkan

  >arna penunjukfenolftalein daritiada >arnakepada mera"

  jambu.

  #itium adala"paling kurang

  reaktif ter"adapoksigen.

  #itium bertindakbalas denganoksigenmembentuk litiumoksida.

  #itium oksidabertindak balas

  dengan airmembentuklarutan beralkali$litium "idroksida.

  %atrium

  %atrium terbakarterang dengannyalaan kuningmeng"asilkanpepejal puti".

  Fepejal puti" larut

  dalam airmembentuklarutan tidakber>arna.

  #arutan itumenukarkan>arna penunjukfenolftalein daritiada >arnakepada mera"

  jambu.

  %atrium adala"logam reaktifter"adap oksigen.

  %atrium bertindakbalas dengan

  oksigenmembentuknatrium oksida.

  %atrium bertindakbalas dengan airmembentuklarutan beralkali$natrium"idroksida.

  Kalium

  Kalium terbakarsangat terangdengan nyalaanungumeng"asilkanpepejal puti".

  Fepejal puti" larutdalam airmembentuklarutan tidak

  Kalium adala"logam palingreaktif ter"adapoksigen.

  Kalium bertindakbalas denganoksigenmembentukkalium oksida.

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  7/24

  ber>arna.

  #arutan itumenukarkan>arna penunjukfenolftalein daritiada >arnakepada mera"

  jambu.

  Kalium oksidabertindak balasdengan airmembentuklarutan beralkali$kalium "idroksida.

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  8/24

  Ferbin!angan

  1. #ogam alkali terbakar dalam gas

  oksigen atau udara dengan nyalaan

  terang dan meng"asilkan >asap puti"

  yang menjadi pepejal puti" (logam

  oksida) apabila sejuk.Fersamaan kimia seimbang

  #ogam alkali L oksigen #ogam oksida

  2. 4indak balas oksida logam yang

  terbentuk dengan air meng"asilkan

  larutan bersifat alkali. Fenunjuk

  fenoltalein menunjukan >arna mera"

  jambu apabila dititis ke dalam larutan

  alkali tersebut.Fersamaan kimia seimbang

  #ogam oksida L air

  logam "idrosida

  . Kereaktifan logam bertamba" apabila

  menuruni Kumpulan 1I #i$ %a$ K

  Kesimpulan

  1. #ogam-logam Kumpulan 1

  menuinjukkan sifat kimia yang sama.2. Kereaktifan unsur Kumpulan 1 semakin

  bertamba" apabila menuruni kumpulan.. ipotesis diterima.

  HKFH;*&H% .2

  4ujuan &engkaji tindak balas logam alkalidaripada Kumpulan 1 dengan air

  Fernyataanmasala"

  daka" logam-logam alkali yangberlainan menunjukkankereaktifan tindak balas yangberbe9a dengan air.

  ipotesis

  6emakin menuruni Kumpulan 1$semakin reaktif tindak balas

  logam alkali dengan air.Fembole" uba"

  @imanipulasiI Jenis logam alkaliBergerak balasI Kereaktifan tindakbalas@imalarkanI air

  Ba"an #ogam litium$ natrium$ kalium$penunjuk fenolftalein$ air$ kertasturas

  ;adas 33 !mbikar$ pisau ke!il$ tabunguji

  6usunan radas

  Frosedur

  1. Fotong sepotong litiummenggunakan pisau dan forsep.

  2. Keringkan minyak padapermukaan litium dengan

  kertas turas.. #etakkan litium dengan

  perla"an di atas permukaan airdi dalam bikar.

  . pabila tindak balas ber"enti$uji larutan yang ter"asil denganpenunjuk fenoltalein.

  . 'atatkan semua pemer"atian.. Ulang langka" 1- dengan

  menggunakan natrium dankalium menggantikan litiumsatu demi satu.

  Femer"atianI

  #og

  am

  Femer"atian *nferens

  #iti

  um

  #itium bergerak

  ra>ak dan

  perla"an di

  permukaan air

  #arutan tidak

  ber>arna ter"asil

  dan menukarkan>arna penunjuk

  fenolftalein dari

  tiada >arna

  kepada mera"

  jambu.

  #itium adala"

  paling kurang

  reaktif ter"adap

  air.

  #itium bertindak

  balas dengan air

  membentuk litium"idroksida

  beralkali dan gas

  "idrogen.

  %at

  riu

  m

  %atrium bergerak

  se!ara ra>ak

  dengan !epat di

  permukaan air

  sambil

  %atrium adala"

  logam reaktif

  ter"adap air.

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  9/24

  mengeluarkan

  bunyi A"issC

  #arutan tidak

  ber>arna ter"asil

  dan menukarkan

  >arna penunjuk

  fenolftalein dari

  tiada >arnakepada mera"

  jambu.

  %atrium bertindak

  balas dengan

  airmembentuk

  natrium

  "idroksida

  beralkali dan gas

  "idrogen.

  Kali

  um

  Kalium bergerak

  se!ara ra>ak

  dengan sangat

  !epat di

  permukaan air$

  terbakar dengan

  nyalaan ungu-

  kemera"an. Bunyi

  A"issC dan ApopCkedengaran.

  #arutan tidak

  ber>arna ter"asil

  dan menukarkan

  >arna penunjuk

  fenolftalein dari

  tiada >arna

  kepada mera"

  jambu.

  Kalium adala"

  logam paling

  reaktif ter"adap

  air.

  Kalium bertindakbalas dengan air

  membentuk

  kalium "idroksida

  beralkali dan gas

  "idrogen.

  Ferbin!anganI1. #ogam alkali bertindak balas !ergas

  dengan air untuk meng"asilkan larutanalkali yang tidak ber>arna danmembebaskan gas "idrogen.

  2. #arutan alkali yang ter"asil iala" larutan"idrosida logam.

  . Kereaktifan logam bertamba" apabilamenuruni Kumpulan 1I #i$ %a$ K

  KesimpulanI1. #ogam-logam Kumpulan 1

  menuinjukkan sifat kimia yang sama.2. Kereaktifan unsur Kumpulan 1 semakin

  bertamba" apabila menuruni kumpulan.. ipotesis diterima.

  Unsur Kumpulan 1 bertindak balas

  dengan gas klorin seperti tindak balas

  dengan gas oksigen. pabila seketul logam alkali di letakkan d

  atas sudu pembakaran dipanaskan dan

  dimasukkan ke dalam sebua" balang gas

  yang berisi gas klorin$ logam alkali itu

  akan terus terbakar dengan nyalaan

  terang (>arna nyalaan seperti

  pembakaran dalam gas oksigen) dan

  meng"asilkan >asap puti" yang menjadi

  pepejal puti" apabila sejuk.

  Fepejal puti" yang terbentuk iala" lorida

  logam alkali.

  Fersamaan seimbangI

  1. #itiumI2. %atriumI. Kalium I

  u!un"an s#)at k#m#a unsur Kumpulan

  1 den"an susunan elektron

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  10/24

  Unsur Kumpulan 1 mempunyai satu elektron

  0alens

  #ogam alkali !enderung untuk mendermakan

  elektron 0alens untuk men!apai susunanelektron duplet,oktet yang stabil. *nimeng"asilkan ion positif (kation).

  #i#iLL e-

  #ogam alkali sangat reaktif kerana elektron

  0alensnya muda" dilepaskan. =le" itu$logam alkali sangat !ergas bertindak balasdengan unsur-unsur lain seperti gasoksigen dan air.

  Kereaktifan logam alkali bertamba" apabila

  menuruini kumpulan

  Bilangan petala atom semakin

  bertamba"j

  6ai9 atom semakin bertamba"

  Jarak antara nukleus dengan elektron

  0alens atom semakin jau"

  @aya tarikan nukleus ke atas elektron

  0alens semakin lema"

  Hlektron 0alens semakin muda"

  disingkirkan dalam tindak balas kimia.

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  11/24

  4.4 Unsur Kumpulan 1Kumpulan 1 dalam Jadual Berkala terdiri daripada unsur bukan logam dan dikanali

  sebagai "alogen.

  )at *+#k unsur Kumpulan 1

  &empunyai takat lebur dan takat didi" yang sangat renda"

  4idak mengalirkan arus eleltrik

  Berbau sengit dan bera!un

  &empunyai ketumpatan yang renda" 5ujud sebagai molekul d>iatom pada keadaan bilik (2$ 'l2$ Br2)

  @aya tarikan

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  12/24

  1. alogen sangat bera!un dan mengakis.

  2. +as klorin dan >ap bromin menyebabkan sesak nafas dan memba>a maut jika disedut

  masuk ke dalam badan dalam kuantiti yang besar.

  . 5ap bromin bole" menyebablkan rasa pening$ loya$ dan menyebabkan kulit mele!ur.

  . alogen perlu dikendalikan seperti berikutI

  a. Fengendalian eksperimen dalam kebuk >asap

  b. Jangan meng"idu gas atau >ap "alogen

  !. Jangan sentu" "alogen dengan tangan (pakai sarung tangan)

  d. &emekai !ermin mata keselamatan semasa mengendalikan "alogen.HKFH;*&H% .

  4ujuan &engkaji tindak balas "alogen dengan airFernyataa

  n

  masala"

  Bagaimanaka" klorin$ bromin$ dan iodin bertindak balas dengan airM

  ipotesis 6emakin menuruni Kumpulan 1 $ semakin kurang reaktif tindak balas dengan air.Fembole" uba"

  @imanipulasiI Jenis "alogenBergerak balasI Kereaktifan tindak balas@imalarkanI air

  Ba"an +as klorin$ !e!air bromin$ "ablur iodin$ air$ kertas penunjuk uni0ersal$ kertas litmus

  biru$ kertas litmus mera";adas 4abung uji$ salur peng"antaran$ penitis$ penyumbat geta"$ silinder penyukat$

  penunu Bunsen6usunan

  radas

  Frosedur 4indak balas klorin dengan air

  1. +as kuning-ke"ijauan klorin disalurkan ke dalam air dalam tabung uji.

  2. 5arna larutan yang ter"asil diper"atikan.. #arutan yang ter"asil diuji dengan kertas penunjuk uni0ersal$ kertas litmus

  biru$ kertas litmus mera"

  4indak balas Bromin dengan air

  1. 6atu titik !e!air perang bromin diletakkan ke dalam tabung uji dengan

  menggunalkan penitis.2. ir ditamba" ke dalam tabung uji.. 4abung uji ditutup dengan penutup dan digon!angkan dengan kuat.. Feruba"an >arna larutan di!atat.. #arutan yang ter"asil diuji dengan kertas penunjuk uni0ersal$ kertas litmus

  biru$ kertas litmus mera".

  4indak balas iodin dengan air

  1. 6ebutir "ablur ke!il iodin dimasukkan ke dalam tabung uji.2. ir ditamba" ke dalam tabung uji.. 4abung uji ditutup dengan penutup geta" dan digon!ang dengan kuat.. Keterlarutan iodin dalam air di!atat.. Kemudian$ tabung uji dipanaskan dengan perla"an dan peuba"an >arna

  larutan di!atat.. #arutan yang ter"asil diuji dengan kertas penunjuk uni0ersal$ kertas litmus

  biru$ kertas litmus mera".

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  13/24

  Femer"atianI

  Unsur Femer"atian *nferensKlorin +as Klorin terlarut dengan !epat di dalam

  air meng"asilkan larutan kuning muda

  Fenunjuk Uni0ersal bertukar >arna dari

  "ijau ke kuning

  Kertas litmus biru bertukar >arna ke

  mera"$ kemudian menjadi pudar.

  5arna kertas litmus mera" menjadi pudar

  Klorin adala" sangat reaktif ter"adap air

  #arutan yang ter"asil iala" asik

  "idroklorik dan asid "ipoklorus

  Kedua-dua a!id menukarkan >arna

  kertas litmus biru ke kemera". sid

  "ipoklorus bersifat peluntur dan

  melunturkan >arna kertas litmus.Bromi

  n

  +as Bromin terlarut sedikit dan perla"an di

  dalam air meng"asilkan larutan ber>arna

  perang

  Fenunjuk Uni0ersal bertukar >arna dari

  "ijau ke kuning

  Kertas litmus biru bertukar >arna dengan

  perla"an ke mera"$ kemudian menjadi

  pudar.

  5arna kertas litmus mera" menjadi pudar.

  Bromin adala" reaktif ter"adap air

  #arutan yang ter"asil iala" asik

  "idrobromik dan asid "ipobromus

  Kedua-dua a!id menukarkan >arnakertas litmus biru ke ke mera". sid

  "ipobromus bersifat peluntur dan

  melunturkan >arna kertas litmus.

  *odin ablur "itam iodin larut sangat sedikit

  dalam air. pabila dipanaskan$ iodin

  terlarut untuk meng"asilkan larutan

  kuning-keperangan.

  Fenunjuk Uni0ersal bertukar >arna dari

  "ijau ke kuning

  Kertas litmus biru bertukar >arna dengan

  sangat perla"an ke mera".

  5arna kertas litmus mera" tidak beruba"

  >arna.

  *odin adala" kurang reaktif ter"adap air

  #arutan yang ter"asil iala" asik

  "idroiodik dan asid "ipoiodus

  Kedua-dua a!id menukarkan >arna

  kertas litmus biru ke kemera". sid

  "ipoiodus tidak bersifat peluntur

  Ferbin!angan

  1. Keterlarutan "alogen dalam air semakin berkurangan apabila menuruni kumpulan.

  2. pabila "alogen dilarutkan dalam air$ kertas penunjuk uni0ersal menunjukkan p kurangdaripada $ menunjukkan larutan-larutan yang ter"asil adala" berasid.

  . +as klorin terlarut dalam air dan meng"asilkan satu !ampuran asid "idroklorik dan asid

  "ipoklorus yang ber>arna kuning pu!at. #arutan tersebut iala" air klorin atau larutan

  klorin.

  'l2 (g) L 2= (!e) 'l (ak) L ='l (ak)

  . Bromin larutan terlarut dalam air dan meng"asilkan satu !ampuran asid "idrobromik dan

  asid "ipobromus yang ber>arna perang atau jingga. #arutan tersebut iala" air bromin atau

  larutan bromin.

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  14/24

  Br2 (g) L 2= (!e) Br (ak) L =Br (ak)

  . sid "ipobromus merupakan agen peluntur yang lebi" lema" daripada asid "ipoklorus

  kerana kadar pelunturan kertas litmus lebi" perla"an daripada asid "ipoklorus.

  . *odin sangat sukar untul larut dalam air sejuk. *a "anya larut sedikit dalam air panas dan

  meng"asilkan satu !ampuran asid "idroiodik dan asid "ipoiodus yang ber>arna kuning

  keperangan. #arutan tersebut iala" air iodin atau larutan iodin.

  *2 (g) L 2= (!e) * (ak) L =* (ak)

  Kesimpulan

  1. Kereaktifan unsur Kumpulan 1 semakin berkurangan apabila menuruni kumpulan.

  2. ipotesis diterima.

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  15/24

  HKFH;*&H% .

  4ujuan &engkaji tindak balas "alogen dengan ferum (besi)Fernyataan

  masala"

  Bagaimanaka" klorin$ bromin$ dan iodin bertindak balas dengan ferumM

  ipotesis 6emakin menuruni Kumpulan 1 $ semakin kurang reaktif tindak balas

  dengan ferum.Fembole" uba"

  @imanipulasiI Jenis "alogen

  Bergerak balasI Kereaktifan tindak balas@imalarkanI kuantiti ferumBa"an 5ul besi$ gas klorin$ !e!air bromin$ "ablur iodin$ asid "idroklorik pekat$

  "ablur kalium manganat (

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  16/24

  2. 'e!air bromin dimasukkan ke dalam tabung uji yang disambungkan

  kepada tabung pembakaran.. 5ul besi dipanaskan dengan kuat. 'e!air bromin dipanaskan dengan perla"an untuk menge>apkannya.. 5ap bromin disalurkan melalui >ul besi dalam tabung pembakaran.. 6ebaik sa"aja tindak balas bermula$ nyalaan penunu Bunsen

  dipadamkan.. Fermer"atian tentang ke!ergasan tindak balas dan >arna "asil yang

  terbentuk di!atatkan.

  4indak balas iodin dengan ferum

  1. @ua butir "ablur ke!il iodin dimasukkan ke dalam tabung uji.2. 5ul besi dimasukkan ke dalam tabung pembakaran.. 5ul besi dipanaskan dengan kuat. ablur iodin dipanaskan dengan perla"an untuk menge>apkannya.. 5ap iodin disalurkan melalui >ul besi yang panas. Fermer"atian tentang ke!ergasan tindak balas dan >arna "asil yang

  terbentuk di!atatkan.

  Femer"atianI

  Unsur Femer"atian *nferensKlorin 5ul besi terbakar dengan terang dan

  !ergas

  Fepejal perang ter"asil

  Klorin bertindak dengan reaktif dengan

  >ul besi

  +as klorin bertindak !ergas dengan ferum

  dan meng"asilkan erum (***) klorida.Bromi

  n

  5ul besi membara dengan terang dan

  kurang !ergas

  Fepejal perang ter"asil

  Bromin bertindak dengan kurang reaktif

  dengan >ul besi

  5ap bromin bertindak dengan ferum dan

  meng"asilkan erum (***) bromida.*odin 5ul besi membara dengan perla"an

  Fepejal perang ter"asil

  5ap iodin bertindak dengan perla"an

  dengan ferum dan meng"asilkan ferum

  iodida.

  Ferbin!angan

  1. #arutan natrium "idroksida digunakan untuk menyerap gas klorin dan >ap bromin yang

  berlebi"an.

  2. Femanasan "ablur iodin perlu dijalankan di kebuk >asap.

  . Fersamaan seimbang

  Kesimpulan1. Kereaktifan unsur Kumpulan 1 semakin berkurangan apabila menuruni kumpulan.

  2. ipotesis diterima.

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  17/24

  HKFH;*&H% .

  4ujuan &engkaji tindak balas "alogen dengan larutan natrium "idroksidaFernyataan

  masala"

  Bagaimanaka" klorin$ bromin$ dan iodin bertindak balas dengan larutan natrium

  "idroksidaMipotesis 6emakin menuruni Kumpulan 1 $ semakin kurang reaktif tindak balas dengan

  larutan natrium "idroksidaFembole" uba"

  @imanipulasiI Jenis "alogen

  Bergerak balasI Kereaktifan tindak balas@imalarkanI Kepekatan larutan natrium "idroksidaBa"an +as klorin$ !e!air bromin$ "ablur iodin$ larutan natrium "idroksida 1 mol dm-

  ;adas 4abung uji$ penyumbat geta"Frosedur 4indak balas klorin dengan larutan natrium "idroksida

  1. +as klorin disalur ke dalam ml larutan natrium "idroksida dalam tabung uji.2. 4abung uji ditutup dengan penyumbat geta" dan digon!ang dengan kuat.. Keterlarutan gas klorin dan peruba"an >arna "asil di!atat.

  4indak balas Bromin dengan larutan natrium "idroksida

  1. 6etits !e!air bromin dititis ke dalam ml larutan natrium "idroksida dalam

  tabung uji.

  2. 4abung uji ditutup dengan penyumbat geta" dan digon!ang dengan kuat.. Keterlarutan !e!air bromin dan peruba"an >arna "asil di!atat.

  4indak balas iodin dengan larutan natrium "idroksida

  1. 6ebutir iodin dimasukkan ke dalam larutan natrium "idroksida dalam tabung

  uji.2. 4abung uji ditutup dengan penyumbat geta" dan digon!ang dengan kuat.. Keterlarutan "ablur dan peruba"an >arna "asil di!atat.

  Femer"atianI

  Unsur Femer"atian *nferens

  Klorin +as kunin"-ke"ijauan terlarut dengan!epat dan meng"asilkan larutan tidak

  ber>arna

  +as klorin bertindak reaktif denganlarutan natrium "idroksida dan

  meng"asilkan larutan natrium klorida$

  natrium "ipoklorit (natrium klorat (*)) dan

  airBromi

  n

  'e!air perang bromin terlarut dengan

  agak perla"an dan meng"asilkan larutan

  yang "ampit tidak ber>arna.

  'e!air bromin bertindak kurang reaktif

  dengan larutan natrium "idroksida dan

  meng"asilkan larutan natrium bromida$

  natrium "ipobromit (natrium bromit (*))

  dan air*odin Fepejal iodin terlarut dengan perla"an dan

  meng"asilkan larutan yang "ampit tidakber>arna.

  ablur iodin bertindak perla"an dengan

  larutan natrium "idroksida danmeng"asilkan larutan natrium iodida$

  natrium "ipoiodit (natrium iodat (*)) dan

  air

  Ferbin!angan

  1. Hksperimen perlu dijalankan di kebuk >asap.

  2. Fersamaan seimbang

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  18/24

  Kesimpulan

  . Kereaktifan unsur Kumpulan 1 semakin berkurangan apabila menuruni kumpulan.

  . ipotesis diterima.

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  19/24

  4. Unsur dalam kalapabila merentasi suatu kala dari kiri ke kanan$ nombor proton bertamba" satu unit dari satu

  unsur ke unsur yang berikutnya.

  Unsur%atrium

  &agnesi

  um

  luminiu

  m6ilikon

  osforu

  s6ulfur Klorin rgon

  6imbol %a &g l 6i F 6 'l r%ombor proton 11 12 1 1 1 1 1 186usunan

  elektron 2.8.1 2.8.2 2.8. 2.8. 2.8. 2.8. 2.8. 2.8.8Jejari atom 6emakin berkurangKeelektronegat

  ifan6emakin bertamba"

  Keadaan 9ik

  pada keadaan

  bilik

  Fepejal Fepejal Fepejal Fepejal Fepejal Fepejal +as +as

  4akat lebur6emakin bertamba"

  4akat didi"6ifat logam

  #ogam #ogam #ogam

  6eparu

  "

  logam

  Bukan

  logam

  Bukan

  logam

  Bukan

  logam

  Bukan

  logam

  )at unsur apa!#la merentas# kala 2

  1. Jejari atom, 6ai9 atom

  Bilangan proton bertamba" satu dari satu unsur ke unsur yang berikutnya.

  'as positif pada nukleus bertamba".

  @aya tarikan nuklues ter"asao elektron-elektron pada tiga petala pertama

  bertamba" kuat.

  6ai9 atom semakin berkurang.

  2. Keelektronegatifan (Eke!enderungan untuk menerima elektron)

  6ai9 atom semakin ke!il 'as positif nukleus semakin bertamba"

  tom menjadi lebi" !enderung untuk menerima elektron untuk men!apai susunan

  elektron oktet.

  . 4akat lebur,takat didi" bertamba" dari natrium ke silikon$ kemudian berkurangan dari

  fosforus ke argon.

  . Unsur beruba" dari sifat logam kepada sifat separu" logam$ kemudian ke bukan logam.

  Peru!ahan s#)at oks#da unsur Kala 2

  pabila merentasi Kala $ oksida unsur beruba" dari sifat bes kepada sifa amfoterik

  dan kemudian ke sifat a!id

  =ksida logam bersifat bes$ dikenali sebagai oksida logam bes.

  =ksida bukan logam bersifat a!id$ dikenali sebagai oksida a!id bukan logam.

  6i=2(p) L 2%a= (ak) %a6i= (ak) L 2= (!e)F=13 (p) L 12 %a= (ak) %aF= (ak)L 2= (!e)6=2(g) L 2 %a= (ak) %a26=(ak) L 2= (!e)

  =ksida logam yang dapat larut dalam air membentuk larutan alakai

  =ksida bukan logam yang dapat larut dalam air membentuk larutan a!id

  %a2= (p) L 2= (!e)2%a= (ak)

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  20/24

  natrium oksida air natrium hidroksida6i=2(p) L 2= (!e)26i=(ak)silikon (IV) oksida air aAcid silisikF=13(p) L 2= (!e) F=(ak)fosforus pentoksida air acid fosforik6=2(g) L 2= (!e) 26=(ak)sulfur dioksida air acid sulfurus

  6atu oksida yang menunjukkan kedua-dua sifat a!id dan bes diketakan menunjukkansifat amfoterik

  'onto"I luminium oksida$ kerana ia sapat bertindak balas dengan kedua-dua a!id dan

  bes membentuk garam dan air

  l2=(p) L 'l (ak) 2 l'l(ak) L 2= (!e)luminium oksida asid "idroklorik aluminium klorida airl2=(p) L 2%a= (ak) 2 %al=2(ak) L 2= (!eluminium oksida %atrium "idroksida natrium aluminat air

  HKFH;*&H% .

  4ujuan &engkaji tindak balasFernyataan

  masala"

  Bagaimanaka" sifat oksida unsur beruba" apabila merentasi Kala

  ipotesis =ksida logam menunjukkan sifat a!id$ manakala oksida bukan logam

  menunjukkan sifat bes.Fembole"

  uba" @imanipulasiI Jenis oksida unsurBergerak balasI sifat a!id dan bes oksida ,, Keterlarutan dan nilai p larutan@imalarkanIir

  Ba"an %atrium oksida$ magnesium oksida$ aluminium oksida$ silikon oksida$ fosforus

  pentoksida$ sulfur di oksida$ diklorin "eptoksida$ air suling$ penunjuk uni0ersal.;adas 4abung uji$ penyumbat geta".

  Frosedur 1. %atrium oksida diletakkan ke dalam tabung uji.2. ml air suling dimasukkan ke dalam tabung uji.. 4abung uji ditutup dengan penyumbat geta" dan digon!ang dengan kuat.. @ua titik penunjuk uni0ersal dimasukkan ke salam larutan ter"asil dan

  peruba"an >arna di!atat.. Hksperimen diulangi dengan magnesium oksida$ aluminium oksida$

  silikon oksida$ fosforus pentoksida$ sulfur di oksida$ diklorin "eptoksida.Femer"atianI

  Unsur Pemerhat#anPeru!ahan 3arna penunuk

  un#$ersal

  %atrium oksida#arut dengan !epat

  &embentuk larutan tidak ber>arna

  p 1

  &agnesium

  oksida

  #arut sangat sedikit

  &embentuk larutuan tidak ber>arnap 8

  luminium oksida 4idak larut dalam air p 6ilikon (*arnap

  @iklorin

  "eptoksida

  #arut meng"asilkan larutan tidak

  ber>arnap 1

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  21/24

  Ferbin!angan

  1. =ksida bagi natrium dan magnesium larut dalam air membentuk larutan alkali.

  2. =ksida bagi fosforus$ sulfur dan klorin larut dalam air membentuk larutan asid.

  . 5alaupun aluminium tidak larut dalam air$ ia bertindak balas dengan kedua-dua asid dan

  alkali. =le" itu$ aluminium oksida menunjukkan sifat amfoterik.

  . 6ilikon (*

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  22/24

  L2 *on kuprum (**) 'u2L 'u=Flumbum$ Fb L2 *on plumbum

  (**)

  Fb2L Fb=

  L *on plumbum

  (*

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  23/24

  2. *on atau sebatian yang ber>arna

  Batu-batu permata seperti intan$ delima$ 9amrud dan nilam mempunyai

  >arna yang berbe9a-be9a kerana mengandungi ion atau sebatian unsur

  perali"an.

  'onto"I /amrud ber>arna "ijau kerana mengandungi ion ferum (**) dan ion

  nikel (**)

  ?

  bergantung kepada kepekatan

  . *on-ion kompleks

  6esetenga" unsur perali"an bole" membentuk ion-ion kompleks.

  'onto"I

  o *on kuprum (**) bertindak balas dengan larutan ammonia dan

  membentuk ion tetraaminakuprum (**) N'u(%)O2L

  o *on "eksasianoferat (**)$ Ne('%)O-

  o *on "eksaakuaferat (**)$ Ne(2=)O2L

  . Bertindak sebagai mangkin

  &angkin iala" ba"an kimia yang dapat mengingkatkan kadar suatu tindak

  balas kimiaUnsur Ferali"an Froses asilerum Froses aber mm

 • 7/24/2019 Kimia Tingkatan 4 Bab 4

  24/24

  h#droks#daerum (**) sulfat &endakan "ijau &endakan "ijauerum (***)

  klorida

  &endakan perang &endakan perang

  Kuprum (**)

  sulfat

  &endakan biru &endakan biru larut dalam

  larutan ammonia

  berlebi"an membentuk

  larutan biru tua

  &angan (**)sulfat

  &endakan puti" bertukarmenjadi perang

  &endakan puti" bertukarmenjadi perang

  %ikel (**) sulfat &endakan "ijau &endakan "ijau larut

  dalam larutan ammonia

  berlebi"an membentuk

  larutan biru pu!atKromium (**)

  klorida

  &endakan "ijau larut

  dalam larutan natrium

  "idroksida membentuk

  larutan "ijau tua

  &endakan "ijau larut

  dalam larutan ammonia

  berlebi"an membentuk

  larutan mera" jambu

  Kegunaan unsur perali"an dalam industri 6ebagai mangkin

  Fembuatan aloiI !ampur dengan logam seperti akuminium dan 9ink supaya

  aloi lebi" kuat$ keras$ ta"an kakisan.

  Fembuatan barangan logam "arian dari besi$ 9ink$ kuprum

  Fembuatan barangan per"iasanI ka!a$ manik