kitab suci veda

Download Kitab Suci Veda

Post on 06-Apr-2015

277 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

V E D A

Catur Dasha Vidya (14 pengetahuan suci)

Kitab Suci Veda4 Upa Veda Ayurveda (Charak Samhita) Dhanurveda (Vishwamitra)

4 Veda Rig

6 Vedanga Siksha (Phonetik) Vyakarana (Tata bahasa)

4 Upangas Mimamsa (Jaimini) Nyaya (Rishi Gautam) Purana (Veda Vyasa) Dharma Shastras (Manu, Parashar, Yajnavalkya dll)

Yajur

Chhandas (irama) Niruktam (Etimologi) Jyotisham (Astronomi) Kalpam (upacara)

Sama

Gandharva Veda (Bharat Muni) Stapathya Veda & Artha Shastra (Bhrugu Ved Vyas)

Atharva

Bhakta Narayana

2

4 Veda Rig

Rishi Pila, Sayana

Shakha Sakala Sankhayana

Samhita/ Brahmana Rigveda Samhita, Aitreya, Kausitaki Taitreeya Samhita, Stapada,

Yajur

Vaishampayan, Tatitreeya, Maityaneeya, Kanva, Madavanadina, Katyayana, Bodhayana, Vaikanasa, Yagyavalkya Bharadwaja, Jaimini, Ranayaniya, Jaiminiya, Gautumavaka, Shaunaka, Pippalada, Atharva Veda Samhita,

Sama

Atharva

Sumant,

Samaveda Samhita, Pancavimsa, Araseyavamsa, .

Gopada,

Bhakta Narayana

3

4 Veda

Aranyaka

Upanishad Aitreya, Kausidaki

Samhita/ Brahmana Rigveda Samhita, Aitreya, Kausitaki

Rig

Aitreya, Kausitaki

Yajur

Taitreeya, Shwetaswatara, Taitreeya Katho, Brihadaranyam, Taitreeya Samhita, Ishavasyam, Maitree, Brihadaranyam, Stapada, Keno, Chandogya, Mundakopanishad, Mandukya, Prashnopanishad,

Sama

Samaveda Samhita, Pancavimsa, Araseyavamsa, .

Atharva

Gopada,

Bhakta Narayana

4

Vedangga6 Vedanga Siksha (Phonetik)

RishiYagyavalkya

Kitab utamaYagyavalkya Siksha, Narada Siksha, Manduki Paniniya Siksha, Sikshasha Sangraha Paniniya Vyakarana Sutra, Sidhanta Kaumadi Padartha Deepika, Patanjali Mahabashyam, . Yaska Nirukta Sutra, Veda Nikandu Vartti Amarakosham, Surya Sidhanta, Sidhanta Shiromani, Brihad Samhita, Brihad Jataka, Aryabhaateeyam, Sidhanta Kaustuba, Grihya Sutra, Vaikanasa Parashurama Kalpa Sutra, Shulabha Sutra, Ashwalayana Kalpa Sutra5

Vyakarana Panini, Patanjali (Tata bahasa) Chhandas (irama) Niruktam (Etimologi) Jyotisham (Astronomi) Kalpam (upacara) Katyayana, Pingala Yaska

Jaimini, Narada, Parasara, Apastamba, Bodhayana, Katyayana, Parashurama

Bhakta Narayana

SikshaAgar tidak terjadi kesalahan pengucapan dalam pembawaannya Aturan:

Varna, Swara, Maatra, Pala, Sama, Santana Metode:

Vakya, Pada, Mala, Shikha, Danda, Ratha,

Krama, Jata, Rekha, Dhwaja, Ghana etc...

Adalah beberapa Veda yang mantranya di ingat dan diucapkan berulang-ulangBhakta Narayana 6

Upanga4 Upanga Tujuan Bagian Penulis dan komentator Jaimini, Kumarila Bhatt, Sayana Badarayana Vyasa, Adi Shankara Bhashya, Shri Bhashya by Ramanujacharya

Untuk menjelaskan Purva Mimamsa arti yang (Jaimini) Mimamsa sebenarnya dari Uttara Mimamsa or Veda Vedanta (Badarayana)

Nyaya

Analisis logika

Purana Dharma Sastra

Cerita sejarah

Aturan tingkah laku

Gautamas Nyaya Kanadas Viseshika Gautama Kanada, Kapilas Sankhya Kapila, Patanjali Patanjalis Yoga Sutra Sutras, Bhautika, Rasayana, 18 Maha Puranas 18 Upa Puranas Vyasa, Itihasas Valmiki Smrutis, * Many writers

Bhakta Narayana

7

Upanga18 Maha Purana Brahma, Vayu,

Brahmanda, Bhavishya Matsya, Garuda,

Padma, Brahma Vaivarta Vishnu, Bhagawatam, Vamana, Varaha,

Linga, Markandeya, Skanda, Kumara, Agni, Naradeeya,Bhakta Narayana 8

Upanga18 Upa Purana Sanatkumara,

Brihan-naradeeya,

Kapila, Varuna,

Manava, Kalika,

Narasimha, Saura, Parasara, Vishnu Dharmoddhara Aditya, Shiva Puran, Maheswara,

Vasishta

Devi Puran, Durvasa Sambha, Devi Bhagwat

Bhakta Narayana

9

Dharma SastraSmrti (Beberapa smerti oleh beberapa rishi) Manu

Apastamba, Angirasa,

Yagyavalkya Parasara Bodhayana, Vasishta Shandilya, Smrutis Dharma Sindhu,

Kitab Nirnaya Sindhu, Grihya Sutras

Isi Dharma, Artha, Kaama, MokshaBhakta Narayana 10

Prasthana TrayamPrasathana Trayam

BhashyamUraian Gita Bhashyam Adi Shankara, Ramanujacharya, Madhwacharya Gita Tatparya Nirnaya Sri Raghavendra Swa Gita Rahasya Lokamanya Tilak, uraian oleh Gandhi, Vinobha Bhave, Aurobindo, Subramanya Bharati, Sw Chidbhavananda, Sw Chinmayananda, ISKCON Shankara Bhashyam Adi Shankara untuk 12 upanishad utama, Sw Sivananda, Sw Chinmayanand, Ramakrishna Ashram Sw Shareera Bhashya Shri Adi Shankara Shri Bhashyam - Shri Ramanujacharya Sutra Bhashyam - Shri MadhwacharyaBhakta Narayana 11

Bhagwad Gita

Upanishads

Brahma Sutras

4 Upa Veda4 Upa Veda Tujuan Kitab Ayurveda Ilmu Charaka Samhita pengobatan dan Sushruta Samhita, Papa Prakasha, Pola Siddha Vaidya penerapannya Samhita, Yogasana Dhanur Veda Ilmu perang dan strategi Seni dan keindahan Mahabharat, Agni Purana, Ramayana, Prastanabheda, Madhu Saraswati,

Gandharva Veda Artha Sastra

Bharat Natya Sastra, Vishnu Dhar Modadtra, Dhananjayas Dasarupa, Bhanudattas Rasamanjari, Jagannathas Rasagangadhara, Viswanathas Sahitya Dharma, Vatsyayanas Kama Sutra, ** Aitreya, Satapata Brahmana, Kaumakeeya, Veda Vyasas Texts, Manu Smruti, AgniPurana, Mahabharata, Ramayana, Kautilyas Arth Sastra, Neeti Sastra, Shukra Neetisara, Vidura Neeti, Neeti Vakyamruta, Tiruk-Kural, Pancatantra, Rajaneetisara, Somadevasuri,

Sistem politik dan ekonomi

Bhakta Narayana

12

4 Upa VedaKitab Gandharva VedaBharat Natya Sastra, Vishnu Modatram, Dhananjayas Dasarupa, Bhanudattas Rasamanjari, Jagannathas Rasagangadhara, Viswanathas Sahitya Dharma, Vatsyayanas Kama Sutra, 8. Bhanu Dattas Alankara Tilaka, 9. Rajasekaras Kavya Mimamsa, 10. Bojas Saraswati Gandha Purana, 11. Baharana Mamats Kavya Prakash, 12. Dandins Kavya Darshan,1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.Bhakta Narayana 13

Vedic Rishis & Brahmavadinis300 Rishi (Lelaki) Atri, Bhrugu, Vasishtha,

Vishwamitra, Agastya, Yagyavalkya, Kanva, Bharadwaja, Gautama, Kashyap, Angirasa, 32 Brahmavadini (Wanita) Maitreyi, Gargi, Lopamudra

Bhakta Narayana

14

Mahavakya Rig Yajur

Pragnanam BrahmaAham Brahmasmi

Sama

Tat Twam Asi

Atharva Ayam Atma Brahma

Bhakta Narayana

15

Recommended

View more >