kumari sahasranama stotram tamil pdf

21
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org மாஸஹரநாமேதார {॥ மாஸஹரநாமேதார ॥} ஆநதைபரவ உவாச வத காேத ஸதாநதவபாநதவலேப । மாயா ேதவதாயாஃ பரமாநதவதந ॥ ௧॥ அேடாதரஸஹராய நாம மகலமத । ய ேம வதேத ேய ய ேநஹகலாமலா ॥ ௨॥ ததா வதவ ெகௗமாகதகமபலரத । மஹாேதார ேகாேகா கயாதாநபல பேவ ॥ ௩॥ ஆநதைபர உவாச மஹாயரத நாத ஶ ஸேவவரய । அேடாதரஸஹராய மாயாஃ பரமாத ॥ ௪॥ பவா தாரவா வா நேரா ேயத ஸகடா । ஸவர லப தய தயேலாகேஷத ॥ ௫॥ அமாயடயக ஸவாநதகர பர । மாயாமரரதாக மரரேத நணா ॥ ௬॥ ந ஜா ந ஜப நாந ரசயாச ந । அகமா மவாேநா ஸஹரநாமபாடதஃ ॥ ௭॥ ஸவயஞபல நாத ராேநா ஸாதகஃ ணா । மராத மரைசதய ேயாராவபக ॥ ௮॥

Upload: others

Post on 27-Nov-2021

53 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

மாஸஹரநாமேதார

{॥ மாஸஹரநாமேதார ॥}

ஆநதைபரவ உவாச

வத காேத ஸதாநதவபாநதவலேப ।

மாயா ேதவதாயாஃ பரமாநதவதந ॥ ௧॥

அேடாதரஸஹராயஂ நாம மகலமத ।

ய ேம வதேத ேய ய ேநஹகலாமலா ॥ ௨॥

ததா வதவ ெகௗமாகதகமபலரத ।

மஹாேதாரஂ ேகாேகா கயாதாநபலஂ பேவ ॥ ௩॥

ஆநதைபர உவாச

மஹாயரதஂ நாத ஶ ஸேவவரய ।

அேடாதரஸஹராயஂ மாயாஃ பரமாத ॥ ௪॥

பவா தாரவா வா நேரா ேயத ஸகடா ।

ஸவர லபஂ தயஂ தயேலாகேஷத ॥ ௫॥

அமாயடயகஂ ஸவாநதகரஂ பர ।

மாயாமரரதாகஂ மரரேத நணா ॥ ௬॥

ந ஜா ந ஜபஂ நாநஂ ரசயாச ந ।

அகமா மவாேநா ஸஹரநாமபாடதஃ ॥ ௭॥

ஸவயஞபலஂ நாத ராேநா ஸாதகஃ ணா ।

மராதஂ மரைசதயஂ ேயாராவபக ॥ ௮॥

Page 2: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ேகாவஷஶேதநா பலஂ வஂ ந ஶயேத ।

ததா வசா தாய ஜகதாஂ ரேபா ॥ ௯॥

அயாஃ மாயாஃ ஸஹரநாமகவசய

வகைபரவஃ । அசதஃ । மாேதவதா ।

ஸவமரஸமதேய ேயாகஃ ॥ ௧௦॥

ௐ மா ெகௗஶி கா லா ேலவ ।

கநகாபா காசநாபா கமலா காலகா ॥ ௧௧॥

கபா காலபா ெகௗமா லபாகா ।

காதா மாரகாதா ச காரணா ககா ॥ ௧௨॥

கதகாதா ெகௗலகாதா கதகமபலரதா ।

காயாகாயயா கா கஂஸஹ யா ॥ ௧௩॥

கணகாதா காலராஃ கேணதாகரா ।

காமஹா கலா காலா காகா கா ॥ ௧௪॥

ேரயா ெகௗலா காமாரா கசா ।

கலஜபா ைகேக காகசவஜா கலா ॥ ௧௫॥

கமலா காமல ச கமலாநநகா ।

காமேதவபா ச காமஹா காமம ॥ ௧௬॥

காமதா காமயா ச காமாதா கலாவ ।

ைபர காரணாயா ச ைகேஶா ஶலாகலா ॥ ௧௭॥

Page 3: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

கவா கணபா காமராஜயாகஃ ।

ககணாலகதா ககா ேகவலா கா ரா ॥ ௧௮॥

ரா காகபா கராலவதநா கஶா ।

ேகஶி ேகஶிஹா ேகஶா காஸாபடா கயா ॥ ௧௯॥

கநாதவபா ச கவா கதா ।

ேகாடரா ேகாடரா ச கரநாடகவா ॥ ௨௦॥

கடகதா காடஸஂதா கதபா ேகத யா ।

ேகயா கபலதா காலைதயநாஶி ॥ ௨௧॥

ேகதபேஶாபாயா கரணகா ।

கராகரகாேகாலா ைகலாஸவா ॥ ௨௨॥

ஶாஸநதா காதபா ஜேரஶீ லாநநா ।

கபா ககதரா ககா கலஹா கலதா ॥ ௨௩॥

கஜநா கரபா ச ாராலதமயகா ।

ேகலநா ேகடககரா கரவாயா கேராகடா ॥ ௨௪॥

கேயாதசசலா ேகலா கேயாதா ககவா ।

ேகடகதா கலாகதா ேகச ேகசரயா ॥ ௨௫॥

கசரா கரேரமா கலாயா கசராநநா ।

ேகசேரஶீ கேராரா ச ேகசரயபா ॥ ௨௬॥

கஜூராஸவஸஂமதா கஜூரபலேபா ।

Page 4: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

காதமயதா காதா காதாப ॥ ௨௭॥

யாஃ யாதஜலாநதா லநா கஜநாகஃ ।

கவா கலதரா கா கேராேவககத ॥ ௨௮॥

ககநதா ச தா ச கரநா கயா ।

ககா கரா ெகௗ ச கணநாத யா கஃ ॥ ௨௯॥

பதா வாநா ேக ேகா ரா ।

ேகாகணதா காணபயா ஜா தா ॥ ௩௦॥

காதா கணதா ச கயா கேணவ ।

காராஜதா வா யபஶாக ॥ ௩௧॥

கதவகா தா காய ணதா ணா ।

தா ேராஃ யா தாநதரகாஶி ॥ ௩௨॥

கயாரயாேகஹா கவாஜாலமயகா ।

கயா ேராஃ ப கஹநா நா ॥ ௩௩॥

பவாதா பா கதபா கதபயா ।

யா யகணதா ச கமா ெகௗகா தா ॥ ௩௪॥

ேதாவதா ச கதா ககா ேகாலகா கலா ।

காத காநநக கதவகணதா ॥ ௩௫॥

ேகாரநாதா ேகார ேகாரா கமவா ।

கநதா கநவணா ச கநவாஹநவாஹநா ॥ ௩௬॥

Page 5: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ககரவசபலா கடாகடபடாகடா ।

கதா கடநா ேகாநா கநப கேநவ ॥ ௩௭॥

யாதா ககரா ச ேகாராநநேமா ।

ேகாரேநரா கநசா ேகாரைபரவ கயகா ॥ ௩௮॥

காதாகாதகஹா காயா ராணாராேணஶவாய ।

ேகாராதகாரஸஂதா ச கஸநா கவரா கரா ॥ ௩௯॥

ேகாடேகதா ேகாடகா ச ேகாடேகவரவாஹநா ।

கநலமயாமா ககேரவரகா ॥ ௪௦॥

ஙகாரடஸபநா ஙகாரசரகா ।

ஙகா ஙஸஂஶா ைசவ பதா ஙகா ॥ ௪௧॥

சரமடலமயதா சரா சாஹா ।

சாசர ைசவ சலகமகயா ॥ ௪௨॥

சசலா சபலா ச ேசதாநா சதா ।

சதா சாநநா சாேவா சாரமரநா ॥ ௪௩॥

ெசௗரஹா சரலயா ைச சரரதா ।

சரெகௗலா சரபா சரதா சரதா ॥ ௪௪॥

ச சரஹதா ச சரநாதலயா ।

சராேபயா சரலா சரமடலேஶாதா ॥ ௪௫॥

சேரவரயா ேசலா ேசலாநேஶாதரா ।

Page 6: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

சேவததா சடா சரேகாஶீதலா ॥ ௪௬॥

சணா சரவணா சா சரயா ।

சஃதா சவஸசணகா சணகயா ॥ ௪௭॥

சாவ சரலயா சலதஜேலாசநா ।

சவஶா சா சாததா சரதா ॥ ௪௮॥

சஸகதாஸவா ேசதா ேசதஃதா ைசரதா ।

சா சரம சரஹாஸமரபா ॥ ௪௯॥

சலதா ரபா ச சரசாயாசலதா ।

சலஞா ேசவராசாயா சாயா நஶிவா சலா ॥ ௫௦॥

சராசாமரேஶாபாயா சணாஂ சரதா ।

நாதா நமதா நேகஶா சேலாபவா ॥ ௫௧॥

சலஹா சலதா சாயா சநா சநஜநயா ।

சலநா சமவ சமஸமவா ॥ ௫௨॥

சமகதா சதாசநா சமேவஶீ சகாகா ।

சகலா ரதபா ச சகலாேமாதரதபா ॥ ௫௩॥

சகலேடஶகயா ச சகலடமாகா ।

கா ககரா காவாஶி ॥ ௫௪॥

நநாஶா நஹதா ேசாணேலாலா சேலாத ।

சேலாேவகா சாகஜமாலா சாகவரரதா ॥ ௫௫॥

Page 7: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ஜலா ஜடரதா ஜரா ஜஞயா ஜயா ।

ஜரதா வஹா வா ஜயதா வேயாகதா ॥ ௫௬॥

ஜ ஜாமலதா ச ஜாமேலாபவநாகா ।

ஜாமலயகயா ச ஜாமேலஶீ ஜவாயா ॥ ௫௭॥

ஜவாேகாஸமரயா ஜவாபயா ஜநா ।

ஜலதா ஜகஷயா ஜராதா ஜலதா ॥ ௫௮॥

வஹா வகயா ச ஜநாதநமாகா ।

ஜகா ஜலயா ச ஜகநாதாகா ॥ ௫௯॥

ணா ணநா ச தாயதேஶாதா ।

ஜாமதா ஜமதா ஜபா ஜபணாராதா ॥ ௬௦॥

ஜகயா ஜாரஜா தா ஜகதாநதவ ।

ஜமலாஜுநதப ஜமலாஜுநப ॥ ௬௧॥

ஜஜகதாநதா ஜாமேலாலாஸதா ।

ஜபமாலா ஜாயஜபயஞரகாஶி ॥ ௬௨॥

ஜாவ ஜாபவதஃ கயகாஜநவாஜபா ।

ஜவாஹ ஜகஜககத ஜககஃ ॥ ௬௩॥

ஜந வ ஜாயா ஜகமாதா ஜேநவ ।

சகலா சகமயதா சணகாரவ ॥ ௬௪॥

சணசணவபா சநநாசதவ ।

Page 8: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

சதாா சரா சசா சசரா சரகயகா ॥ ௬௫॥

சணகா சநா சநா சகாரமாலயாவதா ।

சக சச ச சேவவரவா ॥ ௬௬॥

ஞகா ஞரா ச ஞகாரஜமா ।

ஞநேயாऽதா ஞகாராதா ஞகாரபரேமவ ॥ ௬௭॥

ஞாதஜடாகாரா ேஞகேல ைஞககா ।

ைஞகேநலா ஞவபா ஞஹாரா ஞஹத ॥ ௬௮॥

டகஹதா ச டாதவகா டலாவ ।

டபலா டாபபாலாயா டகாரவ ॥ ௬௯॥

டலா டாராதா காராமாகா ।

டகாரதா டாநா டேமாடாணலபா ॥ ௭௦॥

டகா தநா டாகா டகாடகேமா ।

டகாரதரநாமாஹா ேகசரநா ॥ ௭௧॥

டடகா டாடபா டகாரஜகாரணா ।

டமயவாயா ச டாமரதா டகா ॥ ௭௨॥

டாதவகா டமகா டரதா ேடாரடாமரா ।

டகராதா டலாதா டதாேகவ தா ॥ ௭௩॥

டாதநாவரா டாமா டகா டலநா டலா ।

டேகதா ேடவரதா ேடமநாபாவேடாநநா ॥ ௭௪॥

Page 9: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ேணாமாகாேதவ ணாதவகதா ணநாவ ।

ணேநா மாணாககயா ணாணாகா ॥ ௭௫॥

லதமாயா தாரயா ைதலககா ।

தபயா தாபஸதா தா த தலா ॥ ௭௬॥

தரதா தாரகரமவபா தமயகா ।

தாலபதாதாரகா ைதலபகா ॥ ௭௭॥

தாேராரா தாலமாலா ச தகரா யா ।

தபஸஃ தாலஸதபா தஜய மாகா ॥ ௭௮॥

ேதாகாசாரா தேலாேவகா தகா தகயா ।

தகாலகதா ேதாஷா தாவபா தலயா ॥ ௭௯॥

தலாரதா தாபா தபஸாஂ பலதா ।

தவவரஹராதா தலாகணநாஶி ॥ ௮௦॥

லா ெதௗ ேதாலகா ச தலதா தலபாகா

தணா தததாததா ரதா தபா ॥ ௮௧॥

தரரகாஶகர தராததா ததா ।

ஷாரரணா ச சதா வா ஸமரபா ॥ ௮௨॥

ைதலமாகாதா ச தரபலரதா ।

தாரபணா தாரேகஶா தாரபாரயாதமா ॥ ௮௩॥

தேமாணயா ேதாலா தகாவா ।

Page 10: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ேதாஷதா தமாயா தமேஷாேடவரயா ॥ ௮௪॥

லநா யரா யதா மஃ ।

தரபா தாலஃ தரதாதர கா ॥ ௮௫॥

தலயா ைதலபா தா தரேகாபநதபரா ।

தரமரரகாஶா ச ஶேரவ ॥ ௮௬॥

ஂஶததயா டா டஜநயா ।

தகாரடதஶா ததஶயாऽதவா ॥ ௮௭॥

தகாராரடா தாதவகாத காகா ।

தாதா தவ தாகா தகாரஜமா ॥ ௮௮॥

ததாமயா ேதாஷா ேதாஷஜாலவநாதா ।

தஶா தஶநேகாரா ச ேததாஸயா தயா ॥ ௮௯॥

ைதயஹபரா ைதயா ைதயாநாஂ ம ஶா ।

தாதா தாதயா தாஸா தாமநா கேகஶிகா ॥ ௯௦॥

தஶநா ரதவணா ச தரஹவா

ேதவமாதா ச லபா ச காகா தாஸகயகா ॥ ௯௧॥

தஶந கேநரா கநாஸா ச ேதாஷஹா ।

தமய தலதா ச ேவயஹ தஶதா ॥ ௯௨॥

ைதேஶகா ஶிகதா தஶநாரநாஶி

தாயஹா தரதா தரதநதா ॥ ௯௩॥

Page 11: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

தரா ேதஶபாஷா ச ேதஶதா ேதஶநாகா ।

ேவஷபா ேவஷஹ ேவஷாகணேமா ॥ ௯௪॥

தாேமாதரதாநநாதா தலாநாஂ பலதா ।

தஶநா தஶநதா தஶநயவா ॥ ௯௫॥

தாேமாதரயா தாதா தாேமாதரகேலவரா ।

ரா ர தா தகயா தலதடா ॥ ௯௬॥

தடாஸநாதாஸஶவவதரகாஶி ।

தயா ததா ச தமகலகா ॥ ௯௭॥

தபஹா தபதா ததா தபயயா தஃ ।

தபதா பததா ெரௗப பதயா ॥ ௯௮॥

தமதா தநாயா தேவவரவரரதா ।

தநஹா தநதா த தஹதா தஃயா ॥ ௯௯॥

தர ைதயபா ச தநதா தநேமா ।

ேதாரா ரயாதாரா தராதாரணதபரா ॥ ௧௦௦॥

தாயதா தாயஜா ச தமாதமவ ।

தாராதரதா தயா ச தமஜவா ॥ ௧௦௧॥

தநாயயகயா ச தயேலாைகச ேஸதா ।

தமாதகாமேமாா தமாதகாமேமாதா ॥ ௧௦௨॥

தராதரா ேராணா ச தவலா தவலா ।

Page 12: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

தரா ச தாமபா ச வா ெரௗயா வயா ॥ ௧௦௩॥

தேநஶீ தாரணாயா ச தமதாநாஶி ।

தமேதேஜாம தயா ைதயாரபகேமா ॥ ௧௦௪॥

தாரணா ெதௗதவஸநா தரபலேபா ।

நாராய நேரரதா நாராயணகேலவரா ॥ ௧௦௫॥

நரநாராயணதா தமதா நேமாதா ।

யா நாதகயா ச நயநதா நரயா ॥ ௧௦௬॥

நா நாமயா நாரா நாராயணதா நரா ।

நநநாயகதா நயா நவபலயா ॥ ௧௦௭॥

நநமதா நநாநாஂ வஜாதா ।

நா பதாநதாந நதகாகா ॥ ௧௦௮॥

நவபமஹாதா நவபககா ।

நதநதா நதகயா நதேமாரதா ॥ ௧௦௯॥

நதா நாமேபதா ச நாநாதவநேமா ।

நவயாேநகா நாகதா நாமகயகா ॥ ௧௧௦॥

தாநா நேவாலாஸா நாகதாநரதா ।

பவதா பா நாநாவவா ॥ ௧௧௧॥

நாயாதா லவணா லவணா ஸரவ ।

நபஃதா நாயகதா நாயகயகா ॥ ௧௧௨॥

Page 13: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ைநவவணா ராஹாரா ஹாணாஂ ரஜஃயா ।

நநாயாகாரா நேரரஹததா ॥ ௧௧௩॥

நலதா நலதா நலராஜமாகா ।

பேரவ பராநதா பராபரேபகா ॥ ௧௧௪॥

பரமா பரசரதா பாவ பவதயா ।

பாரேமஶீ பவநாநா பமாயயா பரா ॥ ௧௧௫॥

பரா யா தா ஃ ரதமகா ।

ரதமா ரதமா தா பகதயா பரா ॥ ௧௧௬॥

ெபௗ பாநரதா நா நதநேஶாபநா ।

பரமாநரதா ஂஸாஂ பாஶஹதா பஶுயா ॥ ௧௧௭॥

பலலாநதரகா பலாலம ।

பலாஶபஸகாஶா பலாஶபமா ॥ ௧௧௮॥

ேரமதா பம பமராகமா ।

பமமாலா பாபஹரா பேரமலா ॥ ௧௧௯॥

பசாநநமேநாஹா பசவரரகாஶி ।

பலலாஶநா பா பலதா பாநயா ॥ ௧௨௦॥

பலநாதயா ப பகயா பேலா ।

ேபகாதரயா ச ேபகாரகணதா ॥ ௧௨௧॥

ேபர ேபரவதா பலேபாேகாபவா பலா ।

Page 14: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

பலயா பலாஶதா பாநாநததா ॥ ௧௨௨॥

பாலேபாேகாதரா ேபலா லாேபாஜவா ।

வேதவகஹதா ச வாஸ ரதா ॥ ௧௨௩॥

ஷபா ததா கா வரரதா ।

ரா பஹபதா வாசபவரரதா ॥ ௧௨௪॥

ேவதாசாரா ேவயபரா யாஸவரதா பா ।

ேபாதஞா ெவௗஷடாயா ச வஂஶீவஂதநதா ॥ ௧௨௫॥

வரகாதா வரகபதவஂஶவ ।

பார பவரதா பவப பவாமஜா ॥ ௧௨௬॥

பவா பா மா ஷபாயா தா ।

வஃவஃவபா ச பஶாதா ேபகநா ॥ ௧௨௭॥

ெபௗ பகயா பகபகஹா பகஹா ।

பதா பகவ பாயா பரதநமகதா ॥ ௧௨௮॥

பகமாலா தநாேதவ பாகவதா ।

பவஂஶா ஹரா ஜகஹா ॥ ௧௨௯॥

பாலசராபபவபாலா பவதா ।

மகரதா மதகமதமதா மதயா ॥ ௧௩௦॥

மராடாதஶஜா மரா மதகா ।

மராதா மயா மதாதகதா ॥ ௧௩௧॥

Page 15: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

நபா நபா ராகயா கஃ ।

ஷலா தா தா கரணதபரா ॥ ௧௩௨॥

மஷாதா மகதணா ச ேமஷபணதபரா ।

ைமநாநதச ைமநாநலதா ॥ ௧௩௩॥

மஹாலைபர ச மேஹரடநாகா ।

மநஃதா மாதயா மஹாேதவமேநாரமா ॥ ௧௩௪॥

யேஶாதா யாசநா யாயா யமராஜயா யமா ।

யேஶாராஶிஷா யேரமகலாவ ॥ ௧௩௫॥

ரம ராமப ச ஹா மயகா ।

ரா பதா பா பதரதா ॥ ௧௩௬॥

ேரதஃதா ேரதஸஃ தா ேரதஃதாநவா ।

ேரராேதவதாேரதா வகாதகயா ॥ ௧௩௭॥

ேராமாவரஜந ேராமபஜகபஃ ।

ெரௗயவணா ெரௗரவணா ெரௗயாலகாரஷணா ॥ ௧௩௮॥

ரணா ரகராகதா ரணவேலவ ।

லஃ லாகலஹதா ச லாக லகா ॥ ௧௩௯॥

பா டபாதா லதாதவ ।

ப ேலஹா ேலாலா ேலாமஶயதா ॥ ௧௪௦॥

ெலௗ ெலௗலகாநாதமாகா ।

Page 16: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

லமணா லநா ச லயா லாணமயகா ॥ ௧௪௧॥

வஸா வஸநாேவஶா வயலகயகா ।

வாததா வாதபா ச ேவலமயவா ॥ ௧௪௨॥

மஶாநமயதா மஶாநஸாதநயா ।

ஶவதா பரய ஶவவ ேஶாதா ॥ ௧௪௩॥

ஶரணாகதபாயா ச ஶிவகயா ஶிவயா ।

ஷசரேப ேஷாடா யாஸஜாலதடாநநா ॥ ௧௪௪॥

ஸயாஸரவ யா யகா ஶாரதா ஸ ।

ஹயா ஹரஹாலாலாவயதா மா தா ॥ ௧௪௫॥

ேரஞா தா ச அகா சாபராதா ।

ஆயா இரயா ஈஶா உமா ஊடா யா ॥ ௧௪௬॥

டா வரஜாதா ஹேவஶாதா ।

ஏகாதஶீரததா ச ஏ ஓஷதா ॥ ௧௪௭॥

ஔபகா அஂஶபா அரஜரகாஶி ।

இேயத காநாத மாணாஂ மகல ॥ ௧௪௮॥

ைரேலாயபலதஂ யமேடாதரஸஹரக ।

மஹாேதாரஂ தமஸாரஂ தநதாயதரத ॥ ௧௪௯॥

ஸவயாபேலாலாஸஂ பமா யஃ பேட ஃ ।

ஸ ஸவதா வாராெரௗ ஸ பேவமாககஃ ॥ ௧௫௦॥

Page 17: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ஸவர ஜயமாேநா ராணாஂ வலேபா லேப ।

ஸேவ ேதவா வஶஂ யா வஶீதாச மாநவாஃ ॥ ௧௫௧॥

ரமாேட ேய ச ஶஂஸ ேத டா நார ஸஂஶயஃ ।

ேய வஶ ச ேலாேக ேதவயபராரமாஃ ॥ ௧௫௨॥

ேத ஸேவ பயயாச ஸயஂ ஸயஂ ேலவர ।

அகமா மாேநா ேஹாேமந யஜேநந ச ॥ ௧௫௩॥

ஜாேயந கவசாேயந மஹாேதாராதபாடதஃ ।

நா யைஞநா தாைநநா ஜாையலேப பல ॥ ௧௫௪॥

யஃ பேட ேதாரகஂ நாம சாேடாதரஸஹரக ।

தய ஶாபேவ ரஂ கயாேதாரஂ பேடததஃ ॥ ௧௫௫॥

வாரரயஂ ரபாேடந ராஜாநஂ வஶமாநேய ।

வாைரகபேதா ம தமாதகாமேமாபா ॥ ௧௫௬॥

நஂ ரபேடவா ய ரஂ ஸச ।

வாரரயரேமைணவ வாைரகரமேதாऽ வா ॥ ௧௫௭॥

பவா தநரநாநாமபஃ ஸவதகஃ ।

ஜகேமாஹேயம வஸராதஂ ரபாடதஃ ॥ ௧௫௮॥

வஸரஂ வாய ய வா பபாேவந யஃ பேட ।

ர ேகசரவஂ ராய ேயா பேவநரஃ ॥ ௧௫௯॥

மஹாரதஂ வணஂ பய ரமாநஸஃ ।

Page 18: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

மலாமடேல வா ஶதஃ பேட ஃ ॥ ௧௬௦॥

ஸ பேவஸாதகேரடஃ கபேமா பேவ ।

ஸவதா யஃ பேடநாத பாேவாகதகேலவரஃ ॥ ௧௬௧॥

தஶநா தபநஂ கஂ ேமா பவ ஸாதகஃ ।

ஜலாதபேந ஶேதா வதபாபா ॥ ௧௬௨॥

வாேவ மஹாவா ேவதேஞா பவ வ ।

கநாேதா மஹாேயா வதகஃ பேதா பேவ ॥ ௧௬௩॥

ஸவேதஶாேபா வா ேதரஃ வயஂ பேவ ।

காஂ யஂ யேஶா வஂ ராேநா பலவா யஃ ॥ ௧௬௪॥

அடேதா நாத யஃ பேடதததேய ।

உஜேடऽரயமேய ச பவேத ேகாரகாநேந ॥ ௧௬௫॥

வேந வா ேரதெமௗ ச ஶேவாப மஹாரேண ।

ராேம பநகேஹ வா ஶூயாகாேர நதேட ॥ ௧௬௬॥

ககாகேப மஹாேட ேயாேட ேராகேஹ ।

தாயேேர ேதவகேஹ கயாகாேர லாலேய ॥ ௧௬௭॥

ராதேர ேகாடமேய வா ராஜாபயநேக ।

பயாவேதேஶ ஶிகாலேயऽதவா ॥ ௧௬௮॥

தகேத ைசகைக வா ஶூயேதேஶ ராேல ।

அவதேல ேவ வா லவஸபேக ॥ ௧௬௯॥

Page 19: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

அேய தேதேஶ லபாச ஸாதகஃ ।

ேய வா ரபாவேதா யவா கயாஂ லாைல ॥ ௧௭௦॥

லரையச ைதஃ ரையச ஸாதகஃ ।

மாஂஸாஸேவந ஜுஹுயாேதந ரேஸந ச ॥ ௧௭௧॥

ஹுதேஶஷஂ லரயஂ தாேயா தயா தேய ।

தாஸாடமாய ஜுஹுயா ரதபகேஜ ॥ ௧௭௨॥

கணாலஜாதஃ ஸாதகஃ ரமாநஸஃ ।

ேபமாஂஸரஸஂ ம ஸதாநேதா மஹாப ॥ ௧௭௩॥

மஹாமாஂஸாடகஂ தாேயா மராபத ।

தாேரா மாயா ரமாவஜாயாமரஂ பேட ஃ ॥ ௧௭௪॥

ேவய நாேநந பவா ேதாரமகல ।

வயஂ ரஸாதஂ வா ஸவயாேபா பேவ ॥ ௧௭௫॥

ஶூகரேயாமாஂேஸந நேநந ரயா ।

மஹாஸவகேடநா தவா பட ேயா நரஃ ॥ ௧௭௬॥

வஂ ஸ ஸவகா யா நா ேஹாேமந ஜயா ।

ரேபா பேவயஂ மஹாகாலாமேகா பேவ ॥ ௧௭௭॥

ஸவயபலஂ நாத ணா ராேநா ஸாதகஃ ।

ராரநேகாேஷேஶா யயா ச ேயாரா ॥ ௧௭௮॥

பயாலாதஂ தயாஂ காமவஂ லேப வ ।

Page 20: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

மஹாஶபாதேந ச மஹாஶபயாேத ॥ ௧௭௯॥

வாைரகபாடமாேரண ஶணாஂ வதமாநேய ।

ஸமதேய ஶ ரமதகாரஂ யதா ரஃ ॥ ௧௮௦॥

உசாடேந மாரேண ச பேய ேகாரதேர ெபௗ ।

படநாதாரணாமேயா ேதவா வா ராஸாதயஃ ॥ ௧௮௧॥

ராவ ச ஶாஂ மாநாமபாடதஃ ।

ேஷா தேண பாெஹௗ நா வாமகேர ததா ॥ ௧௮௨॥

தவா ராஸபஂ லபேத நார ஸஂஶயஃ ॥ ௧௮௩॥

மமாஞயா ேமாைப ஸாதேகா

கஜாதகஂ நாத ஸஹரநாம ச ।

பேடமேயா ய பபாவத-

ததா ஸவர பேலாதயஂ லேப ச ॥ ௧௮௪॥

ேமாஂ ஸபலேபாநாஂ தவவரஂ ஸாரஂ பராநததஂ

ேய யஂ தா பட பலஂ ஸாதச தாலாஃ

ேத யாஃ ரபவ கமேல ராமேயா ஜேய

கதபாதயபநஃ ேராேத ச ேராபமாஃ ॥ ௧௮௫॥

॥ இ ரயாமேல உதரதேர மஹாதேராபேந

மாபசயாயாேஸ

தமர-ரகரேண யபாவணேய

அேடாதரஸஹரநாமமகேலாலாேஸ

Page 21: Kumari Sahasranama Stotram Tamil PDF

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

தஶமபடேல மாஸஹரநாமேதார ஸண ॥

From Digital Library at http://muktalib5.org

Proofread byDPD

Please send corrections to [email protected]

Last updated oday

http://sanskritdocuments.org

Kumari Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil PDF% File name : shrIkumArIsahasranAmastotram.itx% Category : sahasranAma% Location : doc\_devii% Language : Sanskrit% Subject : philosophy/hinduism/religion% Transliterated by : http://muktalib5.org% Proofread by : http://muktalib5.org,DPD% Description-comments : shrIrudrayAmale uttaratantre siddhamantra-prakaraNedivyabhAvanirNaye dashamaH paTalaH% Latest update : March 29, 2013% Send corrections to : [email protected]% Site access : http://sanskritdocuments.org%% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of% any website or individuals or for commercial purpose without permission.% Please help to maintain respect for volunteer spirit.%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have builtthe collection of Sanskrit texts.Please check their sites later for improved versions of the texts.This file should strictly be kept for personal use.PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website