lai. theo anˆ´ ban thienˆ ly´ lai. gayˆ t´anh meˆ mai˜...

Click here to load reader

Post on 28-Dec-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • -D .AI -D . KTAMAO ` PHY ˆ ˛

  O -D .̂O

  DI .̂ BEU-MINH

  ˛

  AO-PHÁP

  DI-L .̆ CHAC

  ˛

  ON-KINH

  To` Tan .̂ap LIn . Theoai ˆ́ BAn

  ˛

  Nan ˘ 1986am

  THI ˆ LEN ´ BY

  ˛̨

  TUU ÒA

 • -D´ manh ´ lay .ai: Thiˆ Len ´ By

  ˛̨ Tuu òa bınhTr` ày: Hˆ̀ T&Lanong ˆ́ Han ˛ung

  Xˆ́ chep ˛ũ: TypeSetterH&L -D´ tong .̂ap: eBookerH&L L` tam .ai: U.S.A.-Chicago

  Copyright  Thi—2006 ˆ Len ´ By ˛̨ Tuu òa

  TH ´ TANH

  ˛

  .UA

  KINHKHAI THI: thKhai . Chi

  ˛ BKinhon ˛

  Phao ´ truyap ˆ̀en, Ân -diˆ

  ˛

  dien .̂ theu ˆ̀an ˛´ hung ´ duyoa ên,

  mSung ˜ can, ˘ hlinhan ˆ̀ kioi ˆ́ ten ánh, L ˛ huu ` quanh

  ˛ ang -d . thai ˆ́ yınhb`e ên.

  THI: TH

  ˛ U

  ˛ .ONG-NGU

  ˛

  dkhaiON ˛. thung ˆ́ ge ˆ̀an -dây, THÁNH--D

  ˛

  ´ ttrauUC ˆ kam . buip ˆ

  ˛

  noi ˆ̀ay, DI .̂ vEU-MINH ˆ lo

  ˛u ˛. hoong ˘̀ang -d . nghai ı̃a, B

  ˛ AO-PH ´ siAP ˆ theu ˆ lam ý -D . Thao ˆ̀ay,

  DI-L .̆ bAC

  ˛̨ truyuu ˆ̀ HLONG-HOAen .̂OI, CH

  ˛

  quON-KINH ´ hian .̂ phen ˆ

  ˛

  do ˛u ˛ khai,ong Cˆ̀ vau ˆ́ Phan, .̂ ngat ˆ Chminhon ´ Phanh áp,

  huıTr´ .̂ se

  ˛ cuu ăn -d. kiinh ˆ́ ngay.ep MNAM ˆ DIAO -D ` PHA .̂ DI-LAT! .̆ THIAC ÊN-

  TÔN -diˆ̀ ngeu ˛. llaiu ˆ MNAMam. ˆ HUYO ˆ̀ KHUNGEN THCAO

  ˛

  U

  ˛

  .ONG -D ˆ́ NGE . HOOC ÀNG -D . THIAI ÊN T ˆ TrON. ˆ Kim-Khuyen ˆ́et-T` coa ´ NGo .OC-HO ` caoANG ng ˛. chu

  ˛´ giung ´ TRTAMam, ˆ́ nghioaiAN ˆ TAMem, GI ´ thAO ˛u ˛.ong -d

  ˛

  hınh, . kia .̂et -D. Phia

  ˛

  THu .̂AP -DI .̂EN VMINH

  ˛

  U

  ˛

  GIONG, ´ CHAO

  ˛

  U -D.IA-T . VANG

  ˛

  U

  ˛

  ONG B ˆ̀O-TÁT -d˘

  ˛

  chlaiang ˆ̀ hau .̂ thoi

  ˛u ˛.ong -d . khai ´ xukhaioa ˆ́at THILONGKinh.Minh ˆ HEN .̂ PHO ÁP -dˆ̀ blaiong

  ˛

  hao .̂o -D` Tian ˆ̀en. -Diˆ̀ Trem ˛` bioi ˆ́en -d .̂ giong, ´ cuo ˆ́ mon ˆ giay ăng, Thi .̂ Nen

  ˛˜ Nhu ˆ han ãy -d . tai . tiinh ˆ́ trep ` linhon -diˆ

  ˛

  khien, Lˆ̃ XuKhaie ˆ́at -d ˛u ˛. hooc ` than ` mıth`anh ˆ gitanay ´ to .anh.

 • B4

  ˛

  AO-PH ´ CHAP

  ˛

  THION-KINH ˆ LEN ´ BY

  ˛̨

  TUU ` 5OA

  Hˆ lnayom ` nga ày -d . hai .anh, -d . phai úc -dˆ́ cen õi BTa ` na ˆ̀ hay, ˆ̃ Che ˛ Kinhon -d ˛u ˛. xukhaioc ˆ́ tiıkh´ıth`at ˆ́et hdung ` tooa, ` than ˆ

  ˛

  slinhsanhe ˜ he . nganh .̂o -diˆ̀ lem ành, -dˆ́ chen ˆ̃ co ˛´ cuu ´ Chanh ˛ Thion, .̂ Men, ˜ hy, ˆ̃e -d . ngat .̂ Cho ánh Ph´ Bıth`ap

  ˛

  Ngı .an -d´ Chsanh.ao

  ˛ lKinhon ` dia .̂ pheu áp, hˆ̀ phoi . tuc ´ CLinhanh ˘ Kinhan. -Diˆ

  ˛

  lminhkhaien à thuyˆ̀ ten ˛` vu ˛ót -d .̂ ro,

  ˛u ˛´ koc

  ˛

  thie .̂ duyen ˆ gien, ´ kup

  ˛

  te ˆ́oi -d ˛u ˛. tminhoc âm, -d .̂ ngo

  ˛u ˛` hioi ˆ̀ kimauen ˆ́ ten ´ kanh,

  ˛

  te à v . say

  ˛´ hom ˆ̀ quminhoi ày -d ˛u ˛` Chong ´ Gianh ´ ngac, ˛u ˛` moi ê thmau ˛´ tuc ˜ kınh,

  ˛

  de ˛˜ khiu ˆ́ nguyen .̂ len ` lxaanh, ánh nghi .̂ mep ˆ te ân -d˜ ma ˆ́ ngay ` nan ˘ luam ˆ tran ˆ̀ nam

  ˛ bioi ˆ

  ˛

  en khˆ

  ˛

  o. PhKinh ´ lap ` pha ˛u ˛ chong ˆ giam úp -d ˛` dioi .̂et

  khˆ

  ˛

  co,

  ˛

  hai ´ hoa, ˆ̀ lminh,oi .̂ap -D

  ˛´ Thuc ´ Nhanh, ˆ Hian ˆ̀en -dˆ

  ˛

  e ti ˆ́ hen ´ trisangoa ˆ̀eu -d . Thai ´ thoınh,B`ai ´ cquaat

  ˛ bion ˆ́en thiên -d . cuai .̂oc.

  B . DIACH .̂ PhHOA!EU ˆ̀ dian ˆ̃ ten

  ˛

  Cha ˛ Kinhon s˜ hoe ` toan ` chan ´ tru . vong ˆ̀ thtinhe ˆ̀ Chıv`an,

  ˛ lKinhon à b´ trau . thong, ˆ́ giane -dˆ dau ˆ̃ cımt`e ˆ̀ Thiau! .̂ Nen

  ˛˜ cu ˆ̀ tuan yˆ tthanhen . thinh,

  ˛u ˛` ttinhong ˆ́an; -D. linh ` via ˆ ıtr´khaien hu .̂ PhKinhe; ´ lap ` va ˆ lo

  ˛u ˛. nghong ˜ Chıa.

  ˛ phKinhon át hi .̂ nhen

  ˛Tru ˛` moi ˛ xuua ˆ́ nong ˛u ˛´ cMa-Ha,oc ˛´ cuu

  ˛

  ranh ˆ́oi lo` buan ˆ

  ˛

  oi -d ˛` moi . hat .̂ trau

  ˛u ˛.oc ´ lac ˆ̃ loi ˆ̀ biam, ˆ́ hien .̂ sen áng suˆ́ tot ˛u ˛ nhuoi .̂ nhan

  ˛u ánh -duˆ́ thioc ˆ nheng, ˛ Trhoau ˛òi r

  ˛

  khai ˘́ cap õi -dˆ́ that, ˛ quom ´ nhy ˛mu ` hui ˛u ˛ Chiong ên- -D` khbayan ˘́ map ˛u ˛` phoi ˛u ˛ong!

  giNay ˛` CKinh!Khaio ´ Chac ˛Thiu ˆ cen ` hon .̂oi t . NGai .OC-KINH -D ˆ̀ thTaEN, ˆ hau ˆ̀oi -D . Phai ´ giap, ã Thi .̂ Nen

  ˛˜ Nhu ˆ kian, ˆ́eu. MNam ˆ HHoaLongo .̂ Thoi

  ˛u ˛. Phong .̂ Bat ˆ̀o-Tát Ma-Ha-Tát.

  NGUY01. ˆ NHEN ÂN -D .AI--D .AO Tˆ nhngheoi ˛vu ˆ̀ Lay: ˛` Phoi .̂ dat . ray ˘̀ Bang: .ach-

  Di .̂ Thieu-Hoa, .̂ Nen

  ˛˜ Nhu ˆ han ˜ tay . tinh ˆ ham

  ˛u ˛´ vong ˆ̀e Th ˛u ˛. Giong

  ˛´ nhioi, ˆ́ thep .o -D . Chai ˛ Ngon ˆ non ˛ LiKimoi ên

  Tòa, -d` gicaoai ˛˜ khua ˆ ltrungong ˛` loi ` nghinayTaanh êm thuyˆ́ Tet. ´ Phanh .̂at -d . tai

  ˛` Phıtr´bi,u .̂ hat ˘̀ khsoiang ˘́ap c

  ˛

  gianh ˛´ thminh,uoi ˆ́ nggiane ˜ tru ˛u ˛. voc . khan ˆ

  ˛

  o ´ nach ˛oi ch´ Phsanh.ung .̂ that

  ˛u ˛` dong . khao ˘́ thap ˆ́ gie

  ˛´ BTaoi à, n˘ chıv`ang ´ khsanhung ˆ

  ˛ no ˆ then ˛u ˛` nhong .̂ khap ˆ

  ˛

  o -dˆ

  ˛

  gie

  ˛

  ai khˆ

  ˛

  chchoo ´ Dsanh.ung ` phung ˛u ˛ chong ˛u ˛´ toc ˆ mam .̂ so,

  ˛̨o ngınt´ıch,th´ ˛u ˛˜ nguyong, .̂ ven . cong,

  ˛ho .̂ ınhtr`oi, -d .̂ co, ác ph ˛u ˛ tiong .̂ den ` lung ` mam ˆ hon óa -d .̂ dio .̂ khet ˆ

  ˛

  o!˛̨ cO ˜ nhoi ˆ thgianan ˛u ˛` cong ´ Pho .̂at -d

  ˛u ˛ laiong h ˘̀ vsa,ang ˆ lo ˛u ˛. kiong ˆ́ Nhep.

  ˛´ lut ` tha ˛` cuoi ˆ́ roi ˆ́ nguot ˛on bıV`sao?ıv`tam, ˆ́ coi

  ˛

  nhanh ˆ loan ài -d˜ la ˆ nham ˘̀ cam ˛tho ˆ́e di .̂et. -D

  ˛` troi ˛u ˛.oc ´ vac .̂ chat ˆ́at - phiıv`sanh,da ˆ̀ nen ˜ taiao ´ chach ´ khung ˆ

  ˛

  tıal`sanhıv`o, ˛̨biu .̂ chet ´ khung ˆ

  ˛

  dıv`o, .uc v . phisanhong ˆ̀ nen ˜ khao ˆ

  ˛

  chiıv`o, ˆ́ hen . binhoa - khdao ˆ

  ˛

  o, bıv` ˆ̀ can ` khung ˆ

  ˛

  hoo, .̆ chiıv`ac ˆ́ hen . nguyoa ˆ ten

  ˛̨khu

  ˛

  ung bˆ́ mo, . taioi ´ thach

  ˛u ˛` tisanh,ong ˆ́ keng ˆ rvangthaneu ˆ̀en ch˘

  ˛

  dang ˛út! H . tioa ˆ dieu .̂et -dˆ́ ven

  ˛´ choi ´ khsanhung ông ng ˛` nghung ˜ kı ˆ

  ˛

  te ˛` thu ˛` nhioi .̂em -D .AI--D . lminhkhaiAO .uc th .̂ niap ˆ quaen

  ˛̨hio .̂en -d . sai, ˜ die ˆ̃ tien ˆ́en -dˆ́ ten

  ˛u ˛ laiong nhtrong ˛˜ ngung ` say ˘́ tap ˛ói! H ˛˜ Thioi .̂ TNamen

  ˛̨Thiu, .̂ Nen

  ˛˜ Nhu ˆ han! . tioa êu di .̂ nguyet ˆ nhen ˆ tan

  ˛ù -dˆ cau ó? Do -d. luinh .̂ cat

  ˛

  Tua . Hao ´ phoa

  ˛

  chai ăng? B . Diach .̂ hHoa,eu ˜ mthayay .̆ tchoat

  ˛´ chu úng gi

  ˛

  ai -d´ nhap ˆ duyan ˆ sen ˆ mau ˆ̀au ˆ́ thay ˆ́ ne ào? bınhK´(- . Phach .̂ nguTheoat! ´ cy

  ˛

  hıth`conua .oa

 • B6

  ˛

  AO-PH ´ CHAP

  ˛

  THION-KINH ˆ LEN ´ BY

  ˛̨

  TUU ` 7OA

  tiˆ dieu .̂ ket ` Hy . Ngua

  ˛ non ˆ̀ chay ˘́ khac ˆ phong

  ˛

  Tdoai . Hao óa, m` loıv`doa ` ngai ˛u ˛òi ˛̨vo ` thao ˛òi -d . vai ˘ nminhan ˆ̀ay -d

  ˛` soi ˆ́ong v .̂ chat ˆ́ xat, ˜ ha .̂ coi ˆ́ tiap ˆ́en, -d

  ˛` soi ˆ́ hong ˛u ˛´ vong ˆ̀ ve .̂ chat ˆ́ nhiat ˆ̀eu h ˛on -d .ao -d

  ˛´ nghiuc, .̂ nhep ˆ quan

  ˛

  a ˛̨tho ˆ́ nggiane ` thay ˆ trem ˆ̀am tr .ong, -dˆ́ len ´ phuc

  ˛

  ai -dˆ̀ tren

  ˛

  la ˆ̃ gnhauan ˆ thay ` hanh . dioa .̂et, ch ˛´ kho ˆ phong

  ˛

  Trdoai ˛òi -d.inh.) L- ` Thithay!anh .̂ Nen

  ˛˜ Nhu ân -d˜ hia ˆ

  ˛

  theu .̂at ph

  ˛

  ai -dó. Th ˛´ nguyıv`hai:u ˆ nhen ˆ kıg`an ` NguTamy ˛on

  -D ˆ́ CHANG ´ TI ˆ phON

  ˛

  minhkhaiai -D .AI--D . vAO, ` ta .ai nhˆ duyan ˆ lıg`en . tai ˆ xon

  ˛ lung ` "a -D .AI--D . DiAO"? .̂eu- ThiHoa, .̂ Nen

  ˛˜ xu ´ hiet ˆ

  ˛

  theu ˆ́ ne ` hao ˜ bay . lınhtr`ach ên. bınhK´(- . Phach .̂ nhıtr´ıv`Conat!

  ˛

  no ˛ LiKimoi ên -D` khconai ông -d

  ˛

  kiu ˆ́ then ˛´ phuc úc -d´ viap .̂ lec

  ˛´ lon, . nhay

  ˛ò ˛on Ph .̂ giat

  ˛

  ang -d .̂o!) L- ˛` chTaoi ˘́ thiac .̂ Let: ` Trong

  ˛òi -d ˛´ huc ´ sanhao vˆ lo ˛u ˛. long, ` ngong

  ˛u ˛` toi ´ hanh ´ sao ´ vat ˆ bio ˆ Ven! ` buao ˆ

  ˛

  oi -d ˛` moi . hat .̂ nau ˆ̀ hay ˆ̃ nge

  ˛u ˛` noi ` cao ´ to ánh ´ dac ˛˜ mıth`u ˆ̃oi l´ luc . cai ` msayang ˆ the