lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...shri raj verma ji mobile- 09897507933,...

of 67 /67
Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr y{ehlgòukekoyh SHRI RAJ VERMA JI Contact- +91-9897507933, +91-7500292413(WhatsApp No.) Email- [email protected] For more info visit--- www.scribd.com/mahakalshakti

Upload: others

Post on 18-Nov-2020

40 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi

Sahasranamavali

y{ehukjk;.k ea= la;qDr y{ehlgòukekoyh

SHRI RAJ VERMA JI

Contact- +91-9897507933, +91-7500292413(WhatsApp No.)

Email- [email protected] For more info visit---

www.scribd.com/mahakalshakti

Page 2: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

www.gurudevrajverma.com

Hkxorh egky{eh ,oa Hkxoku~ ukjk;.k jktlh nsork gSaA blfy;s budh mikluk djus okyk euq"; /kuS'o;Z dks lgt gh izkIr dj ysrk gSA izLrqr y{ehukjk;.k ea= la;qDr y{eh lglzukekokfy lk/kuk ?kksj nfjnzrk] Dys'k] nq%[k] Hk; ,oa vKku dk Hksnu dj euq"; dks lq[k&le`f) iznku djrh gSA O;kikj esa ra= cU/ku] foifjr xzgksa dh otg ls ukSdjh esa #dkV] dtZ ;k vU; /ku ladV esa ;g lk/kuk lk/kd dk dY;k.k djrh gSA vius xq# ls vkKk ysdj leLr fu;ekas dk ikyu djrs gq, y{ehukjk;.k dh lk/kuk lEiUu djsaA bl izR;sd ea= dk ti ds vfrfjDr izpfyr lkefxz;ksa ls vpZu Hkh fd;k tk ldrk gSA dey] xqykc ds iq"ikfn ;k lw[kk esos ls vpZu djus ij /ku/kkU; dk fo'ks"k ykHk izkIr gksrk gSA

fofu;ksx%& vL; ea=L; iztkifr_Zf"k%] xk;=h NUn%] oklqnsoks nsork] /kekZFkZdkeeks{kkFksZ tis fofu;ksx%A

_f"kU;kl%& iztkifr_Z"k;s ue% f'kjflA xk;=h NUnls ue% eq[ksA oklqnso nsork;S ue% âfnA fofu;ksxk; ue% lokZaxsA

Page 3: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

vaxU;kl%& ¬ gzha gzha & vaxq"BkH;ka ue% & ân;k; ue%A ¬

Jha Jha & rtZuhH;ka ue% & f'kjls LokgkA ¬ y{eh & e/;ekH;ka

ue% & f'k[kk;S o"kV~A ¬ oklqnsok; & vukfedkH;ka ue% & dopk;

gaqA ¬ ue% & dfuf"BdkH;ka ue% & us==;k; okS"kV~A ¬ gzha gzha Jha

Jha y{ehoklqnsok; ue% & djrydji`"BkH;ka ue% & vL=k; QV~A

gkFk esa jDr ;k ihr iq"i ysdj y{ehukjk;.k dk /;ku djsa%&

fo|qPpanzfuHks oiq% deytkoSdq.B;ksjsdrke~

izkIra Lusgo'ksu jRufoyln~Hkq"kkHkjkyaÑre~A

fo|kiadt niZ.kkUef.ke;a dqEHka ljkst xnke~

'kŒa pdzeewfu foHkznferka fn';kfPNª;a o lnkAA

y{ehukjk;.kea=%& ^¬ gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%A*

bl ea= dk Lora= :i ls flf)dj.k djus ls nqHkkZX; dk uk'k gksrk gS rFkk lk/kd ijelkSHkkX;oku gksrk gSA iqj'pj.k esa 14 yk[k ti djus dk fo/kku gSA e/kq=; ls gkse djsaA

Page 4: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

AAAAAy{ehukjk;.k ea= la;qDr y{ehlgòAy{ehukjk;.k ea= la;qDr y{ehlgòAy{ehukjk;.k ea= la;qDr y{ehlgòAy{ehukjk;.k ea= la;qDr y{ehlgòukekofyAAukekofyAAukekofyAAukekofyAA

izR;sd ckj ea= vkSj uke ls iwoZ ^¬* dk mPpk.k bl izdkj djsa%&

^̂̂̂¬¬¬¬**** gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%& ^̂̂̂¬¬¬¬**** ,sa gzha Dyha Jha fJ;s ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%& ,sa gzha Dyha Jha iùk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izÑR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lÙok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kkUrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fpPNä;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vO;;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dsoyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fu"dyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kq)k;S ue%A10A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;kfiU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;ksefoxzgk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;kseiùÑrk/kkjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ijL;S ue%A

Page 5: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;kseke`rksÑok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuO;ksZek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;ksee/;LFkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iÂO;kseinkfJrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vP;qrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;ksefuy;k;S ue%A20A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha inekuUn:fi.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuR;'kq)k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuR;r`Irk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fufoZdkjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fujh{k.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Kku'käÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha drZ`'käÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkksä`'käÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f'k[kkogk;S ue%A

Page 6: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha LusgkHkklk;S ue%A30A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fujkuUnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foHkwR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foeyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha pyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vuUrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha oS".kO;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;äk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foñkuUnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fodkf'kU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kä;S ue%A40A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fofHkÚlokZR;ZS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha leqnzifjrksf"k.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ewR;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lukrU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha gknÓZS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuLrj¼k;S ue%A

Page 7: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fujke;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha KkuKs;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha KkuxE;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha KkuKs;fodkf'kU;S ue%A50A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha LoPNUn'käÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xguk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fu"dEikfpZ"ks ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqfueZyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Lo:ik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha loZxk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Jha ikjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ca`fg.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqxq.kksftZrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vdy»k;S ue%A60A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fujk/kkjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fu%l»Yik;S ue%A

Page 8: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fujkJ;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vl»h.kkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lq'kkUrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kkñR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkklq;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fLFkjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vukSiE;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fufoZdYik;S ue%A70A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fu;U=k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;U=okfgU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vHks|k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HksfnU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fHkÚk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkkjR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha oS[k;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha [kxk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vxzkák;S ue%A

Page 9: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xzkfgdk;S ue%A80A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xw<k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xEHkhjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foñxksfiU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vfunsZ';k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vizfrgrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuchZtk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ikoU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ijL;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vizrD;kZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ifjferk;S ue%A90A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkoHkzkfUrfoukf'kU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ,dL;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f}:ik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f=fo/kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vla[;krk;S ue%A

Page 10: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqjsñ;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqizfrf"Brk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egk/kkÈ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fLFkR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha o`);S ue%A100A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kzqok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha bZñ;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha efgEus ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha _);S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izeksnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha mToyks|ek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha v{k;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha o/kZekuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqizdk'kk;S ue%A110A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fog¼ek;S ue%A

Page 11: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha uhjtk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha tuU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuR;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha t;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jksfp"eR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kqHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha riksuqnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Tokyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqnhIr;S ue%A120A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha va'kqekfyU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vizes;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f=/kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lw{ek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ijL;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuokZ.knkf;U;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vonkrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lq'kq)k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha veks?kk[;S ue%A

Page 12: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ijEijk;S ue%A130A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha la/kkuD;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kq)fo|k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha loZHkwregsñ;ZS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha y{E;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rq"V;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egk/khjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vkiwj.ksu 'kkUR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vuqxzgk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'käÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vk|k;S ue%A140A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha txTT;s"Bk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha txf}/k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lR;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izþk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fdz;k;S ue%A

Page 13: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;ksX;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vi.kkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ’kfnU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f'kok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lEiw.kkZ;S ue%A150A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vk’kfnU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kq)k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha T;ksfr"eR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ve`rokgk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jtksoR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vdZizfrHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vkdf"kZ.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha df"kZ.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jlk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ijL;S ue%A160A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha olqeR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nsok;S ue%A

Page 14: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkUR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kkUR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha eR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dy»jfgrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fo'kkyksÌhiU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lEcksf/kU;S ue%A170A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha gkfj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izHkkok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkoHkwfrnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ve`rL;fUnU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha thok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha tuU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha [kf.Mdk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fLFkjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kwek;S ue%A

Page 15: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dykoR;S ue%A180A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iw.kkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkklqjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqeR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha uojlk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kq)k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /oU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha l`R;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha l`"V;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foÑR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Ñ"V;S ue%A190A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izki.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izk.knk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izþk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foñL;s ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ik.MqjokflU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha voU;S ue%A

Page 16: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha otzufydk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fp=k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha czãk.MokflU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vuUrkReus ue%A200A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vuUr:ik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vuUrLFkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vuUrlEHkok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egk'käÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izk.k'käÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izk.knkÈ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jfrEHkjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egklewgk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuf[kyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha bPNk/kkjk;S ue%A210A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lq[kkogk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izR;{ky{E;S ue%A

Page 17: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fu"dEik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izjksgk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha cqf)xkspjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ukuknsgk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkorkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha cgqnsgfodkf'kU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lglzk.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iz/kkuk;S ue%A220A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha U;k;oLrqizdkf'kU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lokZfHkyk"kkiw.ksZPNk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha loZL;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lokZFkHkkf"k.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ukukLo:ifp)kÈ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kCniwokZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iqjkruk;S ue%A

Page 18: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;äO;äk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha thods'kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha losZPNkifjiwfjrk;S ue%A230A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ladYifl)k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lka[;s;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rÙoxHkkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kjkogk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkwr:ik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fpRLo:Ikk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f=xq.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xq.kxfoZrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iztkizfrñ;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jkSnzÓS ue%A240A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lokZ/kkjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lq[kkogk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dY;k.kokfgdk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkY;k;S ue%A

Page 19: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dfydYe"kukf'kU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha uh:iksfÑÚlarkuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lq;U=k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f=xq.kky;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkek;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;ksxek;k;S ue%A250A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egk;ksxsñ;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fiz;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkfô;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foeydhR;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha t;y{E;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fujÃuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izÑR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkxoUek;k;S ue%A

Page 20: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'käÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha funzk;S ue%A260A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;'kLd;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fpUrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha cq)ÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;'k%izKk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kkUR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vkizhfrof)ZU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iz|qEuek=s ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lk/O;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lq[klkSHkkX;flf)nk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dk"Bk;S ue%A270A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fu"Bk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izfr"Bk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha T;s"Bk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Js"Bk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha t;kogk;S ue%A

Page 21: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lokZfr'kkf;U;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izhR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foñ'käÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkcyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ofj"Bk;S ue%A280A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fot;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ohjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha t;UR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fot;iznk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha âÍgk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xksfiU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xqg;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha x.kxU/koZlsfork;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;ksxhñ;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;ksxek;k;S ue%A290A

Page 22: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;ksfxU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;ksxflf)nk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egk;ksxsñjo`rk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;ksxk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;ksxñjfiz;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha czãsUnz#nzuferk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqjklqjojiznk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f=oReZxk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f=yksdLFkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f=fodzeinksÑok;S ue%A300A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqrkjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rkfj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rkjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nqxkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha larkfj.;S ue%A

Page 23: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ijL;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqrkfj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rkj;UR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkwfjrkjsñjizHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xqáfo|k;S ue%A310A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;Kfo|k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkfo|k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lq'kksfHkrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vk/;kRekfo|kfo?us';S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iùLFkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ijesf"BU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vkUohf{kD;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha =;hokrkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha n.MuhR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha u;kfRedk;S ue%A320A

Page 24: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xkS;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha okxhñ;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xksIÈ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xk;È;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha deyksÑok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foñEHkjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foñ:ik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foñek=s ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha olqiznk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fl)ÓS ue%A330A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Lokgk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Lo/kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha LoLR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lq/kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lokZFkZlkf/kU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha bPNk;S ue%A

Page 25: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha l`"V;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha |qR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ewR;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dhR;SZ ue%A340A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha J)k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha n;keR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha JqR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha es/kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /k`R;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fgz;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fJ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fo|k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha focq/kofUnrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vulw;k;S ue%A350A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ?kw.kkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha uhR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuo`R;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dke/kqDdjk;S ue%A

Page 26: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izfrKk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lUrR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkwR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fnos ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izKk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foñekfuU;S ue%A360A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Le`R;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha okfXoñtuU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha i';UR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha e/;ek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha la/;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha es/kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkhek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lokZdkjk;S ue%A370A

Page 27: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ljLoR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dk³~{kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ek;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkek;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha eksfgU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ek/kofiz;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lkSE;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkksxk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkHkksxk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkksfxU;S ue%A380A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkksxnkf;U;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lq/kkSrdudiz[;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqo.kZdeykluk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fgj.;kxHkkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqJks.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha gkfj.;S ue%A

Page 28: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha je.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha pUnzk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fgj.eY;S ue%A390A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha T;ksRLuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jE;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kksHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kqHkokgk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha =SyksD;e.Muk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha uk;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ujsñjojkfpZrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha =SyksD;lqUn;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jkek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkfoHkookfgU;S ue%A400A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iùLFkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iùfuy;k;S ue%A

Page 29: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iùekykfoHkwf"krk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iù;qXe/kjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkUrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fnO;kHkj.kHkwf"krk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fofp=jRueqdqVk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fofp=kEcjHkw"k.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fofp=ekY;xU/kk<Ók;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fofp=k;q/kokguk;S ue%A410A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkukjk;.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nsohoS".kO;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ohjofUnrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkyladf"kZ.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ?kksjk;S ue%A

Page 30: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rÙoladf"kZ.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha txRlEiwj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foñL;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkfoHkoHkw"kuk;S ue%A420A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ok#.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ojnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;k[;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ?k.Vkd.kZfojkftrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha u`flagÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkSjO;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha czkã;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkkLd;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;ksepkfj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ,sUnzÓSZ ue%A430A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dke/ksUos ue%A

Page 31: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha l`"VÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dke;ksU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkizHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha n`"Vk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkE;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foñ'kä;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha chtxR;kRen'kZuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha x#M+k:<ân;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha pkUnzÓS ue%A440A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fJ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha e/kqjkuuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egksxz:ik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha okjkgÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ukjflagÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha grklqjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;qxkUrgqrHkqXTokyk;S ue%A

Page 32: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha djkyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fi¼yk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dyk;S ue%A450A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha =SyksD;Hkw"k.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkhek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ';kek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha =SyksD;eksfgU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egksRdVk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkjäk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkp.Mk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egklsuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kf¼U;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ysf[kU;S ue%A460A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha LoLFkkfyf[krk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha [kspjsñ;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HknzdkY;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ,dohjk;S ue%A

Page 33: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkSek;ZS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkoekfyU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dY;k.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dke/kqXTokykeq[;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha mRiyekfydk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ckfydk;S ue%A470A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kunk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lw;kZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ân;ksRiyekfydk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vftrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha of"kZ.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jhR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hk#.Mk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha x#M+kluk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha oSñku;SZ ue%A

Page 34: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkek;k;S ue%A480A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkdkY;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foHkh"k.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkeUnkjfoHkok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f'kokuUnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jfrfiz;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha mnzhR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iùekyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /keZosxk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foHkkoU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lfRdz;k;S ue%A490A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nsolsuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fgj.;jtrkJ;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lglkorZekuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha gfLruknizeksfnU;S ue%A

Page 35: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fgj.;iùo.kkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha gfjHknzk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqnq/kZjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lw;kZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fgj.;izdVln`';S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha gseekfyU;S ue%A500A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iùkuuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuR;iq"Vk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nsoek=s ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ve`rksÑok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egk/kuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Ük`¼;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dknZE;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dEcqdU/kjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vkfnR;o.kkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha pUnzkHkk;S ue%A510A

Page 36: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xU/k}kjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nqjklnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ojkfpZrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ojkjksgk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ojs.;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fo".kqoYyHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dY;k.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ojnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha okek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha okes';S ue%A520A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foU/;okflU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;ksxfunzk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;ksxjrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nsoD;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dke:fi.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dalfonzkfo.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nqxkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkSek;SZ ue%A

Page 37: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkSf'kD;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha {kek;S ue%A530A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkR;k;U;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkyjkÈ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuf'kr`Irk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqnqtZ;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fo:ik{;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fo'kkyk{;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkäkuka ifjjf{k.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha cgq:ik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Lo:ik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fo:ik;S ue%A540A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha :ioftZrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ?k.Vkfuukncgqyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha thewr/ofufu%Loyk;S ue%A

Page 38: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egknsosUnzefFkU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkqdqVhdqfVykuuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lR;ksi;kfprk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ,dL;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkScs;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha czãpkfj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vk;kZ;S ue%A550A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;'kksnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqrnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /keZdkekFkZeks{knk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nkfjnz;nq%[k'keUÓS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ?kksjnqxZfrukf'kU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkäkfrZ'keU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkO;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkoHkxkZigkfj.;S ue%A

Page 39: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha {khjkfC/kru;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iùk;S ue%A560A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha deyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kj.kh/kjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha #fDe.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jksfg.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lhrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lR;Hkkek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;'kfñU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izKk/kkjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vferizKk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha osnek=s ue%A570A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;'kksoR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lek/k;s ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkkouk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha eSÈ;s ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha d#.kk;S ue%A

Page 40: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkäoRlyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vUrosZ|S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nf{k.kL;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha czãp;Zijk;.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xR;S ue%A580A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nh{kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha oh{kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ijh{kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha leh{kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ohjoRlyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vfEcdk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqjH;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fl)k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fl)fo|k/kjkfpZrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqnh{kk;S ue%A590A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ysfygkuk;S ue%A

Page 41: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha djkyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foñiwjdk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foñla/kkfj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nhIR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rkiU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rk.Mofiz;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha mÑok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fojtk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jkK;S ue%A600A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rkiU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foUnqekfyU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha {khj/kkjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqizHkkok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha yksdek=s ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqopZlk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha gO;xHkkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vkT;xHkkZ;S ue%A

Page 42: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha tqþrks ;KlEHkok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vkI;k;U;S ue%A610A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ikoU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ngU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ngukJ;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ekr`dk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ek/kO;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha eq[;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha eks{ky{E;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egf)Znk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha loZdkeiznk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hknzk;S ue%A620A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqHknzk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha loZe¼yk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ñ srk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lq'kqDyoluk;S ue%A

Page 43: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha galkghud;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha gaL;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha â|k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha âRdeyky;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha flrkri=k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqJks.;S ue%A630A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iùi=k;rs{k.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lkfoÈ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lR;l»Ykik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkädkenk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkedkfeU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha n'kZuh;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha n`'kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha n`';k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Li`'kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lsO;k;S ue%A640A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ojk¼uk;S ue%A

Page 44: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkksxfiz;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkksxoR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkksxhUnz'k;ukluk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vknzkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iq"dfj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iq.;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ikoU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ikilwnU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha JheR;S ue%A650A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kqHkkdkjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ijeSñ;ZHkwfrnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vfpUR;kuUrfoHkok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkoHkkofoHkkoU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuÜJs.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha loZnsgLFkk;S ue%A

Page 45: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha loZHkwrueLÑrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha cyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha cykf/kdk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nsohxkSrE;S ue%A660A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xksdqyky;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rksf"k.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iw.kZpUnzHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ,dkuUnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'krkuUnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha m|kuuxj}kjgE;ksZiouokflU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dw"ek.Mk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nk#.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha p.Mk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fdjkR;S ue%A670A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha uUnuky;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkyk;uk;S ue%A

Page 46: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkyxE;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hk;nk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hk;ukf'kU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lkSnkeU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha es?kjok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nSR;nkuoefnZU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha txUek=s ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vHk;d;SZ ue%A680A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkwr/kÈ;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqnqyZHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dk';I;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kqHknkÈ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ouekyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kqHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ojk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kU;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kU;sñ;SZ ue%A

Page 47: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jRunk;S ue%A690A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha olqof/kZU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xkU/kO;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jsoR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha x¼k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kdqU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foeykuuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha bMk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kkfUrd;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rkeL;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha deyky;k;S ue%A700A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vkT;ik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha otzdkSek;ZS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lkseik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dqlqeJ;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha txfRiz;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqjFkk;S ue%A

Page 48: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nqtZ;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha [kxokguk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha euksHkok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkepkjk;S ue%A710A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fl)pkj.klsfork;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;ksey{E;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkrstksy{E;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqtkToyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ljly{E;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha tx|ksU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqxU/ky{E;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha oukJ;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Jo.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Jko.;S ue%A720A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha usÈ;S ue%A

Page 49: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jlukizk.kpkfj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fofjfÂek=s ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foHkok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ojokfjtokguk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha oh;kZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ohjsñ;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha oU|k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fo'kksdk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha olqof/kZU;S ue%A730A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vukgrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dq.MfyU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ufyuhouokflU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xkU/kkfj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha bUnzuferk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqjsUnzuferk;S ue%A

Page 50: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha loZe¼yek¼Y;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha loZdkele`f)nk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lokZuUnk;S ue%A740A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkuUnk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lRdhR;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fl)lsfork;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fluhokY;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dqg~oS ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jkdk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vuqeR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha |qR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha v#U/kR;S ue%A750A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha olqeR;S ue%A

Page 51: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkkxZO;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha okLrqnsork;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ek;w;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha otzosrkyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha otzgLrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ojkuuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vu?kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /khjk;S ue%A760A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /keU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ef.kHkw"k.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jktfJ;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha :ilfgrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha czãfJ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha czãofUnrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha t;fJ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha t;nk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Ks;k;S ue%A

Page 52: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lxZfJ;S ue%A770A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lrka LoxZR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqiq"ik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iq"ifuy;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha QyfJ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fu"dyfiz;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kuqyZ{E;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vfefyrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ijdzks/kfuokfj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dnzos ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kuk;q"ks ue%A780A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dfiyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqjlk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqjeksfgU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkñ srk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkuhyk; ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkewR;SZ ue%A

Page 53: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fo"kkigk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqizHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha TokfyU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nhIR;S ue%A790A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha r`IR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;kIR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izHkkd;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rstksoR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iùcks/kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha enys[kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha v#.kkoR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jRuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jRukoY;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Hkwrk;S ue%A800A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kr/kkEus ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'krkigk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f=xq.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ?kksf"k.;S ue%A

Page 54: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha j{;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ufnZU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ?kks"koftZrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lk/;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vkfnR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fnR;S ue%A810A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nsO;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha e`xokguk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha e`xk»kxk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fp=uhyksRiyxrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha o`"kjRudjkJ;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fgj.;jtr}U}k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'k¼HknzklufLFkrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xksew=xkse;{khjnf/klfiZtykJ;k;S ue%A

Page 55: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ejhP;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha phjoluk;S ue%A820A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iw.kkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha pUnzkdZfo"Vjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqlw{ek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuoZ`R;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha LFkwyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuo`ÙkkjkR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ejhP;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha TokfyU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kwezk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha gO;okguk;S ue%A830A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fgj.;nk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nkf;U;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkfyU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fl)ÓS ue%A

Page 56: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kksf"k.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lEizcksf/kU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkkLojk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lagR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rh{.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izp.MTokyuk;S ue%A840A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha mToyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lk¼k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izp.Mk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nhIrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha oS|qR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqegk|qR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dfiyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha uhyjäk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lq"kqE.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foLQqfyf¼U;S ue%A850AA

Page 57: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vfpZ"eR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fjiqgjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha nh?kkZ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kwekoR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha tjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lEiw.kZe.Myk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iw"kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha öaflU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqeuksgjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha t;k;S ue%A860A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iqf"Vd;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Nk;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ekulk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ân;ksTToyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqo.kZdj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Js"Bk;S ue%A

Page 58: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha j.ks e`rlÃhoU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fo'kY;dj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kqHkzk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lfU/kU;S ue%A870A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ijekS"k/k;s ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha czfã"Bk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha czãlfgrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ,sUnO;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jRulEHkok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fo|qRizHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fcUnqeR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f=LoHkkokxq.kkfEcdk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuR;ksfnrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuR;â"Vk;S ue%A880A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuR;dkedjhf"k.;S ue%A

Page 59: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha iùk»k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha otzfpûk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha odzn.MfoHkkflU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fonsgiwftrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dU;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fot;okfgU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ekfuU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha e¼yk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ekU;k;S ue%A890A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ekunkf;U;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha foñsñ;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha x.koR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha e.Myk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha e.Mysñ;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha gfjfiz;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkkSelqrk;S ue%A

Page 60: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha euksKk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha efrnkf;U;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izR;f¼jk;S ue%A900A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lksexqIrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha euks·fHkKk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha onUeR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;'kks/kjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jRuekyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Ñ".kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha =SyksD;cU/kU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ve`rk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kkfj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha g"kkZ;S ue%A910A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fourk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha oYyD;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kP;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha l»Yik;S ue%A

Page 61: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkkfeU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha feJk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dknEc;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ve`rk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vxrk;S ue%A920A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fuxZrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha otzk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqfgrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lfgrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha v{krk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lokZFkZlk/kd;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kkrq/kkZjf.kdk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha veyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha d#.kk/kkjlEHkwrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha deyk{;S ue%A930A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kf'kizHkk;S ue%A

Page 62: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lkSE;:ik;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egknhIrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egkTokyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fodkf'kU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ekyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkÂuekyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha l}tzk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dudizHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha izfdz;k;S ue%A940A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ijek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;ksDÈ;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha {kksfHkdk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lq[kksn;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fot`EHk.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha otzk[;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha Ük`¼yk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha deys{k.kk;S ue%A

Page 63: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha t;»;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha e/kqeR;S ue%A950A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha gfjrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha 'kf'kU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha f'kok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ewyizÑR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha bZ'kkU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;ksxek=s ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha eukstok;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kekZsn;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha HkkuqeR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lokZHkklk;S ue%A960A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lq[kkogk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /kqjU/kjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ckyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha /keZlsO;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha rFkkxrk;S ue%A

Page 64: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqdqekjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lkSE;eq[;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lkSE;lEcks/kuk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha mÙkek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqeq[;S ue%A970A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha loZrksHknzk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xqá'kä;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xqgky;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha gyk;q/kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ,dohjk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha loZ'kL=lq/kkfj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;kse'kä;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha egknsgk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha O;ksexk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha e/kqUeeY;S ue%A980A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha x¼k;S ue%A

Page 65: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha forLrk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ;equk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha pUnzHkkxk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ljLoR;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fryksÙkek;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha moZ';S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha jEHkk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha LokfeU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lqjlqUn;SZ ue%A990A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ck.kizgj.kk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ckyk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fcEcks"B;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha pk#gkflU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha ddqfùU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha pk#i`"Bk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha n`"Vkn`"VQyiznk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkE;kdkE;p;SZ ue%A

Page 66: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha dkekpkjfogkfj.;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha fge'kSysUnzladk'kk;S ue%A1000A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha xtsUnzojokguk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha v'ks"klq[klkSHkkX;lEinkeqÙk;ksU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha loksZRÑ"Vk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha loZeY;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha losZñjfiz;k;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lokZ¼;ksU;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha vO;käk;S ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%&,sa gzha Dyha Jha lEiz/kkusñjsñ;SZ ue%A

gzha gzha Jha Jha y{ehoklqnsok; ue%& ,sa gzha Dyha Jha fo".kqo{k%LFkyxrk;S ue%A1009A

Page 67: lakshmi narayan mantra with lakshmi sahasranamavali...Shri Raj Verma ji Mobile- 09897507933, 07500292413 Lakshmi Narayana Mantra With Lakshmi Sahasranamavali y{ehukjk;.k ea= la;qDr

Shri Raj Verma ji

Mobile- 09897507933, 07500292413

Books Written by Gurudev Shri Raj Verma ji

• Divya Mantra Sadhana Evam Siddhi

• Shri Baglamukhi Divya Sadhana