lakshmi narayana hrudayam stotram dev v1

Upload: santhavenkataramanarao

Post on 07-Jul-2018

315 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  1/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 1

  ´ÉÏ pÉÉaÉïuÉ qÉÑÌlÉÍpÉ: AlÉÑaÉ×WûÏiÉÇ ´ÉÏ pÉÉaÉïuÉ qÉÑÌlÉÍpÉ: AlÉÑaÉ×WûÏiÉÇ ´ÉÏ pÉÉaÉïuÉ qÉÑÌlÉÍpÉ: AlÉÑaÉ×WûÏiÉÇ ´ÉÏ pÉÉaÉïuÉ qÉÑÌlÉÍpÉ: AlÉÑaÉ×WûÏiÉÇ

  || ´ÉÏ sɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉqÉç |||| ´ÉÏ sɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉqÉç |||| ´ÉÏ sɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉqÉç |||| ´ÉÏ sɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉqÉç ||

  || ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉqÉç |||| ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉqÉç |||| ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉqÉç |||| ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉqÉç ||

   WûËU: AÉåÇ || AxrÉ ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉ xiÉÉå§É qÉWûÉqÉl§ÉxrÉ | pÉÉaÉïuÉ GÌwÉ: | AlÉѹÒmÉç NûlS: | sɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉÉå SåuÉiÉÉ | lÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏirÉjÉåï eÉmÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ: ||

   MüUlrÉÉxÉ: MüUlrÉÉxÉ: MüUlrÉÉxÉ: MüUlrÉÉxÉ:

   lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÇ erÉÉåÌiÉËUÌiÉ A…¡Óû¸ÉprÉÉÇ lÉqÉ: | lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÇ oÉë¼åÌiÉ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉ: | lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÉå SåuÉ CÌiÉ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉ: | lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÇ kÉÉqÉåÌiÉ AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉ: | lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÉå kÉqÉï CÌiÉ MüÌlÉ̸MüÉprÉÉÇ lÉqÉ: | ÌuɵÉÇ lÉÉUÉrÉhÉ CÌiÉ MüUiÉsÉ MüUmÉ׸ÉprÉÉÇ lÉqÉ: |

  A…¡ûlrÉÉxÉ:A…¡ûlrÉÉxÉ:A…¡ûlrÉÉxÉ:A…¡ûlrÉÉxÉ:

   lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÇ erÉÉåÌiÉËUÌiÉ WØûSrÉÉrÉ lÉqÉ: | lÉÉUÉrÉhÉÇ mÉUÇ oÉë¼åÌiÉ ÍzÉUxÉå xuÉÉWûÉ | lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÉå SåuÉ CÌiÉ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉÉæwÉOèû | lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÇ kÉÉqÉåÌiÉ MüuÉcÉÉrÉ WÒûqÉç | lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÉå kÉqÉï CÌiÉ lÉå§ÉÉprÉÉÇ uÉÉæwÉOèû | ÌuɵÉÇ lÉÉUÉrÉhÉ CÌiÉ Ax§ÉÉrÉ TüOèû | pÉÔpÉÑïuÉ: xÉÑuÉUÉåÍqÉÌiÉ ÌSaoÉlkÉ:

  krÉÉlÉqÉç krÉÉlÉqÉç krÉÉlÉqÉç krÉÉlÉqÉç

   E±SÉÌSirÉ xɃ¡ûÉzÉÇ mÉÏiÉuÉÉxÉÇ cÉiÉÑpÉÑïeÉqÉç | zÉ„¡û cÉ¢ü aÉSÉ mÉÉÍhÉÇ krÉÉrÉ åssɤqÉÏmÉÌiÉÇ WûËUqÉç || 1 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  2/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 2

   §ÉæsÉÉåYrÉÉkÉÉUcÉ¢Çü iÉSÒmÉËU MüqÉPÇû iÉ§É cÉÉlÉliÉpÉÉåaÉÏ iÉlqÉkrÉå pÉÔÍqÉmɩɃ¡ÓûzÉÍzÉZÉUSVÇû MüÍhÉïMüÉpÉÔiÉqÉåÂqÉç | iɧÉirÉÇ zÉÉliÉqÉÔÌiÉïÇ qÉÍhÉqÉrÉqÉMÑüOÇû MÑühQûsÉÉå°ÉÍxÉiÉÉ…¡Çû

   sɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉÉZrÉÇ xÉUÍxÉeÉlÉrÉlÉÇ xÉliÉiÉÇ ÍcÉliÉrÉÉqÉ: || 2 ||

  AxrÉ ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉ xiÉÉå§É qÉWûÉqÉl§ÉxrÉ | oÉë¼É GÌwÉ: | AlÉѹÒmÉç NûlS: | lÉÉUÉrÉhÉÉå SåuÉiÉÉ | lÉÉUÉrÉhÉ mÉëÏirÉjÉåï eÉmÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ: ||

  ÁÁÁÁ

   lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÇ erÉÉåÌiÉUÉiqÉÉ lÉÉUÉrÉhÉ: mÉU: | lÉÉUÉrÉhÉ mÉUÇ oÉë¼ lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉå || 1 ||

   lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÉå SåuÉÉå kÉÉiÉÉ lÉÉUÉrÉhÉ: mÉU: | lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÉå kÉÉiÉÉ lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉå || 2 ||

   lÉÉUÉrÉhÉ mÉUÇ kÉÉqÉ krÉÉlÉÇ lÉÉUÉrÉhÉ: mÉU: | lÉÉUÉrÉhÉ mÉUÉå kÉqÉÉåï lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉå || 3 ||

   lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÉå SåuÉÉå ÌuÉ±É lÉÉUÉrÉhÉ: mÉU: | ÌuɵÉÇ lÉÉUÉrÉhÉ: xÉɤÉÉiÉ ç lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉ Ñ iÉå || 4 ||

   lÉÉUÉrÉhÉÉSè ÌuÉÍkÉeÉÉïiÉÉå eÉÉiÉÉå lÉÉUÉrÉhÉÉSè pÉuÉ: |

   eÉÉiÉÉå lÉÉUÉrÉhÉÉÌSlSìÉå lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉå || 5 ||

   UÌuÉlÉÉïUÉrÉhÉxiÉåeÉ: cÉlSìÉå lÉÉUÉrÉhÉÉå qÉWû: | uÉÌ»ûlÉÉïUÉrÉhÉ xÉɤÉÉiÉç lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉ å || 6 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  3/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 3

   lÉÉUÉrÉhÉ EmÉÉxrÉ: xrÉÉSè aÉÑÂlÉÉïUÉrÉhÉ: mÉU: | lÉÉUÉrÉhÉ: mÉUÉå oÉÉåkÉÉå lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉ å || 7 ||

   lÉÉUÉrÉhÉ TüsÉÇ qÉÑZrÉÇ ÍxÉήlÉÉïUÉrÉhÉ: xÉÑZÉqÉç | WûËUlÉÉïUÉrÉhÉ: zÉÑήlÉÉïUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉå || 8 ||

   ÌlÉaÉqÉÉuÉåÌSiÉÉlÉliÉ MüsrÉÉhÉ aÉÑhÉuÉÉËUkÉå | lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉxiÉåÅxiÉÑ lÉUMüÉhÉïuÉiÉÉUMü || 9 ||

   eÉlqÉ qÉ×irÉÑ eÉUÉ urÉÉÍkÉ mÉÉUiÉl§rÉÉÌSÍpÉ: xÉSÉ |

   SÉæwÉåUxmÉ×¹ÃmÉÉrÉ lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉå || 10 ||

   uÉåSzÉÉx§ÉÉjÉï ÌuÉ¥ÉÉlÉ xÉÉkrÉ pÉYirÉåMü aÉÉåcÉU | lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉxiÉåÅxiÉÑ qÉÉqÉÑ®U pÉuÉÉhÉïuÉÉiÉç || 11 ||

   ÌlÉirÉÉlÉlS qÉWûÉåSÉU mÉUÉimÉU eÉaÉimÉiÉ å | lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉxiÉåÅxiÉÑ qÉÉå¤É xÉÉqÉëÉerÉSÉÌrÉlÉå || 12 ||

  AÉoÉë¼xiÉqoÉmÉrÉïliÉÇ AÎZÉsÉÉiqÉ qÉWûÉ´ÉrÉ | xÉuÉïpÉÔiÉÉiqÉ pÉÔiÉÉiqÉlÉç lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉÉåÅxiÉ Ñ iÉå || 13 ||

   mÉÉÍsÉiÉÉzÉåwÉ sÉÉåMüÉrÉ mÉÑhrÉ´ÉuÉhÉ MüÐiÉïlÉ | lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉxiÉåÅxiÉÑ mÉëVûrÉÉåSMü zÉÉÌrÉlÉå || 14 ||

   ÌlÉUxiÉ xÉuÉïSÉåwÉÉrÉ pÉYirÉÉÌS aÉÑhÉSÉÌrÉlÉå | lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉxiÉåÅxiÉÑ iuÉÉÇ ÌuÉlÉÉ lÉ ÌWû qÉå aÉÌiÉ: || 15 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  4/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 4

  kÉqÉÉïjÉï MüÉqÉ qÉÉå¤ÉÉZrÉ mÉÑÂwÉÉjÉï mÉëSÉÌrÉlÉå | lÉÉUÉrÉhÉ lÉqÉxiÉ åÅxiÉÑ mÉÑlÉxiÉåÅxiÉÑ lÉqÉÉå lÉqÉ: || 16 ||

  AjÉ mÉëÉjÉïlÉÉ AjÉ mÉëÉjÉïlÉÉ AjÉ mÉëÉjÉïlÉÉ AjÉ mÉëÉjÉïlÉÉ

   lÉÉUÉrÉhÉ iuÉqÉåuÉÉÍxÉ SWûUÉZrÉå WØûÌS ÎxjÉiÉ: | mÉëåËUiÉÉ mÉëårÉïqÉÉhÉÉlÉÉÇ iuÉrÉÉ mÉëåËUiÉ qÉÉlÉxÉ: || 17 ||

   iuÉSÉ¥ÉÉÇ ÍzÉUxÉÉ M×üiuÉÉ pÉeÉÉÍqÉ eÉlÉmÉÉuÉlÉqÉç | lÉÉlÉÉåmÉÉxÉlÉ qÉÉaÉÉïhÉÉÇ pÉuÉM×üSè pÉÉuÉoÉÉåkÉMü: || 18 ||

  pÉÉuÉÉjÉïM×üSè pÉuÉÉiÉÏiÉÉå pÉuÉ xÉÉæZrÉmÉëSÉå qÉqÉ | iuÉlqÉÉrÉÉqÉÉåÌWûiÉÇ ÌuɵÉÇ iuÉrÉæuÉ mÉËUMüÎsmÉiÉqÉ ç || 19 ||

   iuÉSÍkɸÉlÉ qÉɧÉåhÉ xÉÉ uÉæ xÉuÉÉïjÉïMüÉËUhÉÏ | iuÉqÉåuÉ iÉÉÇ mÉÑUxM×üirÉ qÉqÉ MüÉqÉÉlÉç xÉqÉjÉïrÉ || 20 ||

   lÉ qÉå iuÉSlrÉx§ÉÉiÉÉÎxiÉ iuÉSlrÉ³É ÌWû SæuÉiÉqÉç | iuÉSlrÉÇ lÉÌWû eÉÉlÉÉÍqÉ mÉÉsÉMÇü mÉÑhrÉuÉkÉ ïlÉqÉç || 21 ||

   rÉÉuÉiÉç xÉÉÇxÉÉËUMüÉå pÉÉuÉÉå qÉlÉxxjÉÉå pÉÉuÉlÉÉiqÉMü: | iÉÉuÉiÉç ÍxÉήpÉïuÉåiÉç xÉÉkrÉÉ xÉuÉïSÉ xÉuÉïSÉ ÌuÉpÉÉå || 22 ||

   mÉÉÌmÉlÉÉqÉWûqÉåMüÉaÉëÉå SrÉÉVÕûlÉÉÇ iuÉqÉaÉëhÉÏ: | SrÉlÉÏrÉÉå qÉSlrÉÉåÅÎxiÉ iÉuÉ MüÉåÅ§É eÉaÉi§ÉrÉå || 23 ||

   iuÉrÉÉWÇû lÉæuÉ xÉ×¹¶ÉåiÉç lÉ xrÉɨÉuÉ SrÉÉVÒûiÉÉ |AÉqÉrÉÉå uÉÉ lÉ xÉ×¹¶ÉåiÉç AÉæwÉkÉxrÉ uÉ×jÉÉåSrÉ: |

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  5/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 5

   mÉÉmÉxÉ…¡û mÉËU´ÉÉliÉ: mÉÉmÉÉiqÉÉ mÉÉmÉÃmÉkÉ×Mçü | iuÉSlrÉ: MüÉåÅ§É mÉÉmÉåprÉ: §ÉÉiÉÉÎxiÉ eÉaÉiÉÏiÉsÉå || 25 ||

   iuÉqÉåuÉ qÉÉiÉÉ cÉ ÌmÉiÉÉ iuÉqÉåuÉ iuÉqÉåuÉ oÉlkÉÑ¶É xÉZÉÉ iuÉqÉ åuÉ | iuÉqÉåuÉ xÉåurÉ¶É aÉÑÂxiuÉqÉåuÉ

   iuÉqÉåuÉ xÉuÉïÇ qÉqÉ SåuÉ SåuÉ || 26 ||

   mÉëÉjÉïlÉÉ SzÉMÇü cÉæuÉ qÉÔsÉɹMü qÉiÉ: mÉUqÉç |

   rÉ: mÉPåûiÉç ´ÉÑhÉÑrÉÉͳÉirÉÇ iÉxrÉ sɤqÉÏ: ÎxjÉUÉ pÉuÉåiÉç || 27 ||

   lÉÉUÉrÉhÉxrÉ WØûSrÉÇ xÉuÉÉïpÉϹ TüsÉmÉëSqÉç | sɤqÉÏWØûSrÉMÇü xiÉÉå§ÉÇ rÉÌS cÉæÎi²lÉÉM×üiÉqÉç || 28 ||

   iÉixÉuÉïÇ ÌlÉwTüsÉÇ mÉëÉå£Çü sɤqÉÏ: ¢ÑükrÉÌiÉ xÉuÉïSÉ | LiÉixɃ¡ûÍsÉiÉÇ xiÉÉå§ÉÇ xÉuÉÉïpÉϹ TüsÉmÉëSqÉç || 29 ||

   eÉmÉåiÉç xɃ¡ûÍsÉiÉÇ M×üiuÉÉ xÉuÉÉïpÉÏ¹Ç AuÉÉmlÉÑrÉÉiÉç | lÉÉUÉrÉhÉxrÉ WØûSrÉqÉÉSÉæ eÉmiuÉÉ iÉiÉ: mÉUqÉç || 30 ||

   sɤqÉÏWØûSrÉMÇü xiÉÉå§ÉÇ eÉmÉå³ÉÉUÉrÉhÉÇ mÉÑlÉ: | mÉÑlÉlÉÉïUÉrÉhÉÇ eÉmiuÉÉ mÉÑlÉsÉï¤qÉÏlÉÑÌiÉ Ç eÉmÉåiÉç || 31 ||

   iɲ®ÉåqÉÉÌSMÇü MÑürÉÉïiÉ ç LiÉixɃ¡ûÍsÉiÉÇ zÉÑpÉqÉç | LuÉÇ qÉkrÉå ̲uÉÉUåhÉ eÉmÉåiÉç xɃ¡ûÍsÉiÉ zÉÑpÉqÉç || 32 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  6/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 6

   sɤqÉÏWØûSrÉMåü xiÉÉå§Éå xÉuÉïqÉlrÉiÉç mÉëMüÉÍzÉiÉqÉç | xÉuÉÉïlÉç MüÉqÉÉlÉuÉÉmlÉÉ åÌiÉ AÉÍkÉurÉÉÍkÉpÉrÉÇ WûUåiÉç || 33 ||

   aÉÉåmrÉqÉåiÉiÉç xÉSÉ MÑürÉÉïiÉç lÉ xÉuÉï§É mÉëMüÉzÉrÉåiÉç | CÌiÉ aÉѽiÉqÉÇ zÉÉx§ÉÇ mÉ ëÉå£ü oÉë¼ÉÌSÍpÉ: mÉÑUÉ || 34 ||

   sɤqÉÏWØûSrÉmÉëÉå£åülÉ ÌuÉÍkÉlÉÉ xÉÉkÉrÉåiÉç xÉÑkÉÏ: | iÉxqÉÉiÉç xÉuÉï mÉërɦÉålÉ xÉÉkÉrÉåiÉç aÉÉåmÉrÉåiÉç xÉÑkÉÏ: || 35 ||

   rɧÉæiÉiÉç mÉÑxiÉMÇü ÌiɸåiÉç sɤqÉÏlÉÉUÉrÉhÉÉiqÉMüqÉç |

  pÉÔiÉmÉæzÉÉcÉuÉåiÉÉVû pÉrÉÇ lÉæuÉ iÉÑ xÉuÉïSÉ ||| 36 ||

  pÉ×aÉÑuÉÉUå iÉjÉÉ UɧÉÉæ mÉÔeÉrÉåiÉç mÉÑxiÉMü²rÉqÉç | xÉuÉïSÉ xÉuÉïSÉ xiÉÑirÉÇ aÉÉåmÉrÉ åiÉç xÉÉkÉrÉåiÉç xÉÑkÉÏ: |

   aÉÉåmÉlÉÉiÉç xÉÉkÉlÉÉssÉÉåMåü kÉlrÉÉå pÉuÉÌiÉ iɨuÉiÉ: || 37 ||

  || CÌiÉ ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç || || CÌiÉ ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç || || CÌiÉ ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç || || CÌiÉ ´ÉÏ lÉÉUÉrÉhÉ WØûSrÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç ||

  || ´ÉÏ sɤqÉÏ WØûSrÉqÉç |||| ´ÉÏ sɤqÉÏ WØûSrÉqÉç |||| ´ÉÏ sɤqÉÏ WØûSrÉqÉç |||| ´ÉÏ sɤqÉÏ WØûSrÉqÉç ||

   WûËU: AÉåÇ || AxrÉ ´ÉÏ AɱÉÌS ´ÉÏ qÉWûÉsɤqÉÏ WØûSrÉ xiÉÉå§É qÉWûÉqÉl§ÉxrÉ | pÉÉaÉïuÉ GÌwÉ:| AlÉѹÒmÉç AÉÌS lÉÉlÉÉ cÉlSÉÇÍxÉ | AɱÉÌS ´ÉÏ qÉWûÉsɤqÉÏ xÉÌWûiÉ lÉÉUÉrÉhÉÉå SåuÉiÉÉ ||

  ´ÉÏÇ oÉÏeÉÇ ¾ûÏÇ zÉÌ£ü: LåÇ MüÐsÉMÇüAɱÉÌS ´ÉÏ qÉWûÉsɤqÉÏ mÉëxÉÉS ÍxÉSèkrÉjÉåï eÉmÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ: ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  7/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 7

  Á || AɱÉÌS ´ÉÏ qÉWûÉsɤqÉÏ SåuÉiÉÉrÉæ lÉqÉ: WØûSrÉå, ´ÉÏÇ oÉÏeÉÉrÉæ lÉqÉ: aÉѽå, ¾ûÏÇ zÉYirÉæ lÉqÉ:

   mÉÉSrÉÉå: LåÇ oÉsÉÉrÉæ lÉqÉ: qÉÔkÉÉïÌSmÉÉSmÉrÉïliÉÇ ÌuÉlrÉxÉåiÉç ||

  Á ´ÉÏÇ ¾ûÏÇ LåÇ MüUiÉsÉ MüUmÉɵÉïrÉÉå:´ÉÏÇ A…¡Óû¸ÉprÉÉÇ lÉqÉ: ¾ûÏÇ iÉeÉïlÉÏprÉÉÇ lÉqÉ: LåÇ qÉkrÉqÉÉprÉÉÇ lÉqÉ:

  ´ÉÏÇ AlÉÉÍqÉMüÉprÉÉÇ lÉqÉ: ¾ûÏÇ MüÌlÉ̸MüÉprÉÉÇ lÉqÉ:

   LåÇ MüUiÉsÉ MüUmÉ׸ÉprÉÉÇ lÉqÉ: ||

  ´ÉÏÇ WØûSrÉÉrÉ lÉqÉ: ¾ûÏÇ ÍzÉUxÉå xuÉÉWûÉ LåÇ ÍzÉZÉÉrÉæ uÉÉæwÉOèû´ÉÏÇ MüuÉcÉÉrÉ WÒÇû

   ¾ûÏÇ lÉå§ÉÉprÉÉÇ uÉÉæwÉOèû LåÇ Ax§ÉÉrÉ TüOèû

  pÉÔpÉÑïuÉxxÉÑuÉUÉåqÉç CÌiÉ ÌSaoÉlkÉ: ||

  AjÉ krÉÉlÉqÉç AjÉ krÉÉlÉqÉç AjÉ krÉÉlÉqÉç AjÉ krÉÉlÉqÉç

   WûxiɲrÉålÉ MüqÉsÉå kÉÉUrÉliÉÏÇ xuÉsÉÏsÉrÉÉ | WûÉU lÉÔmÉÑU xÉÇrÉÑ£üÉÇ qÉWûÉsɤqÉÏÇ ÌuÉÍcÉliÉrÉåiÉç || 1 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  8/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 8

   MüÉæzÉårÉ mÉÏiÉuÉxÉlÉÉÇ AUÌuÉlS lÉå§ÉÉÇ mÉ©²rÉÉpÉrÉuÉUÉå±iÉ mÉ©WûxiÉÉqÉç | E±cNûiÉÉMïü xÉSØzÉÉÇ mÉUqÉɃ¡ûxÉÇxjÉÉÇ

  krÉÉrÉåSè ÌuÉkÉÏzÉlÉiÉ mÉÉSrÉÑaÉÉÇ eÉÌlɧÉÏqÉç || 2 ||

  ´ÉÏ sɤqÉÏ MüqÉsÉkÉÉËUhrÉæ ÍxÉÇWûuÉÉÌWûlrÉæ xuÉÉWûÉ ||

   mÉÏiÉuÉx§ÉÉÇ xÉÑuÉhÉÉï…¡ûÏÇ mÉ©WûxiÉ ²rÉÉÎluÉiÉÉqÉç | sɤqÉÏÇ krÉÉiuÉåÌiÉ qÉl§ÉåhÉ xÉ pÉuÉåiÉç mÉ×ÍjÉuÉÏmÉÌiÉ: || 3 ||

   qÉÉiÉÑsÉÑ…¡û: aÉSÉZÉåOåû mÉÉhÉÉæ mÉɧÉgcÉ ÌoÉpÉ ëiÉÏ | uÉÉaÉÍsÉ…¡ûgcÉ qÉÉlÉgcÉ ÌoÉpÉëiÉÏ lÉ×mÉqÉÔkÉïÌlÉ || 4 ||

  AÉåÇ ´ÉÏÇ ¾ûÏÇ LåÇ ||

   uÉlSå sɤqÉÏÇ mÉUÍzÉuÉqÉrÉÏÇ zÉÑ®eÉÉqoÉÔlÉSÉpÉÉÇ iÉåeÉÉåÃmÉÉÇ MülÉMüuÉxÉlÉÉÇ xÉuÉïpÉÔwÉÉåeeuÉsÉÉ…¡ûÏqÉç |

   oÉÏeÉÉmÉÔUÇ MülÉMüMüsÉzÉÇ WåûqÉmÉ©Ç SkÉÉlÉÉÇAɱÉÇ zÉÌ£Çü xÉMüsÉeÉlÉlÉÏÇ xÉuÉïqÉÉ…¡ûsrÉ rÉÑ£üÉqÉç || 1 ||

  ´ÉÏqÉiÉç xÉÉæpÉÉarÉeÉlÉlÉÏÇ xiÉÉæÍqÉ sɤqÉÏÇ xÉlÉÉiÉlÉÏqÉç | xÉuÉïMüÉqÉ TüsÉÉuÉÉÎmiÉ xÉÉkÉlÉæMü xÉÑZÉuÉWûÉqÉç || 2 ||

   xqÉUÉÍqÉ ÌlÉirÉÇ SåuÉåÍzÉ iuÉrÉÉ mÉëåËUiÉqÉÉlÉxÉ: | iuÉSÉ¥ÉÉÇ ÍzÉUxÉÉ kÉ×iuÉÉ pÉeÉÉÍqÉ mÉUqÉåµÉUÏqÉç || 3 ||

   xÉqÉxiÉ xÉqmÉiÉ ç xÉÑZÉSÉÇ qÉWûÉÍ´ÉrÉÇ xÉqÉxiÉ MüsrÉÉhÉMüUÏÇ qÉWûÉÍ´ÉrÉqÉç |

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  9/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 9

   xÉqÉxiÉ xÉÉæpÉÉarÉMüUÏÇ qÉWûÉÍ´ÉrÉÇpÉeÉÉqrÉWÇû ¥ÉÉlÉMüUÏÇ qÉWûÉÍ´ÉrÉqÉç || 4 ||

   ÌuÉ¥ÉÉlÉ xÉÇmÉixÉÑZÉSÉÇ qÉWûÉÍ´ÉrÉÇ ÌuÉÍcÉ§É uÉÉapÉÔÌiÉMüUÏÇ qÉlÉÉåUqÉÉqÉç |AlÉliÉ xÉÉæpÉÉarÉ xÉÑZÉ mÉëSÉÌrÉlÉÏÇ

   lÉqÉÉqrÉWÇû pÉÔÌiÉMüUÏÇ WûËUÌmÉërÉÉqÉç || 5 ||

   xÉqÉxiÉ pÉÔiÉÉliÉU xÉÇÎxjÉiÉÉ iuÉÇ xÉqÉxiÉ pÉ£åüµÉËU ÌuɵÉÃmÉå |

   iɳÉÉÎxiÉ rɨuÉSèurÉÌiÉËU£üuÉxiÉÑ iuÉimÉÉSmÉ©Ç mÉëhÉqÉÉqrÉWÇû ´ÉÏ: || 6 ||

   SÉËUŸ SÒ:ZÉÉæbÉ iÉqÉÉåÌlÉWûÎl§É iuÉimÉÉSmÉ©Ç qÉÌrÉ xÉͳÉkÉixuÉ | SÏlÉÉÌiÉï ÌuÉcNåûSlÉ WåûiÉÑpÉ ÔiÉæ:

   M×ümÉÉMüOûɤÉæUÍpÉÌwÉgcÉ qÉÉÇ ´ÉÏ: || 7 ||

   ÌuÉwhÉÑxiÉÑÌiÉmÉUÉÇ sɤqÉÏÇ xuÉhÉïuÉhÉï xiÉÑÌiÉÌmÉërÉÉqÉç | uÉUSÉpÉrÉSÉÇ SåuÉÏÇ uÉlSå iuÉÉÇ MüqÉsÉå¤ÉhÉå || 8 ||

  AÇoÉ mÉëxÉÏS MüÂhÉÉmÉËUmÉÔhÉï SعrÉÉ qÉÉÇ iuÉiM×ümÉÉSìÌuÉhÉaÉåWÇû CqÉÇ MÑüÂwuÉ |

  AÉsÉÉåMürÉ mÉëhÉiÉWØûªiÉ zÉÉåMüWûÎl§É iuÉimÉÉSmÉ©rÉÑaÉVÇû mÉëhÉqÉÉqrÉWÇû ´ÉÏ: || 9 ||

   zÉÉlirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ zÉUhÉÉaÉiÉ U¤ÉhÉÉrÉæ MüÉlirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ MüqÉlÉÏrÉ aÉÑhÉÉ´ÉrÉÉrÉæ |

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  10/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 10

  ¤ÉÉlirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ SÒËUiɤÉrÉMüÉUhÉÉrÉækÉɧrÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ kÉlÉkÉÉlrÉ xÉqÉ×ήSÉrÉæ || 10 ||

   zÉYirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ zÉÍzÉzÉåZÉU xÉÇÎxjÉiÉÉrÉæ UirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ UeÉlÉÏMüU xÉÉåSUÉrÉæ |pÉYirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ pÉuÉxÉÉaÉU iÉÉUMüÉrÉæ

   qÉirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ qÉkÉÑxÉÔSlÉ uÉssÉpÉÉrÉæ || 11 ||

   sɤqrÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ zÉÑpÉsɤÉhÉ sÉͤÉiÉÉrÉæ ÍxÉ®rÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ xÉÑUÍxÉ® xÉÑmÉÔÎeÉiÉÉrÉæ |

  kÉ×irÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ qÉqÉ SÒaÉïÌiÉpÉgeÉlÉÉrÉæ aÉirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ uÉUxɪÌiÉSÉrÉMüÉrÉæ || 12 ||

   SåurÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ ÌSÌuÉ SåuÉaÉhÉÉÍcÉïiÉÉrÉæpÉÔirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ pÉÑuÉlÉÉÌiÉï ÌuÉlÉÉzÉMüÉrÉæ | zÉÉlirÉæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ kÉUhÉÏkÉU uÉssÉpÉÉrÉæ

   mÉÑwšæ lÉqÉÉåÅxiÉÑ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ uÉixÉsÉÉrÉæ || 13 ||

   xÉÑiÉÏuÉë SÉËUŸ iÉqÉÉåmÉWûl§rÉ æ lÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉå xÉuÉï pÉrÉÉmÉWûl§rÉæ |´ÉÏ ÌuÉwhÉÑuɤÉxxjÉsÉ xÉÇÎxjÉiÉÉrÉæ

   lÉqÉÉå lÉqÉ: xÉuÉïÌuÉpÉ ÔÌiÉSÉrÉæ || 14 ||

   eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ sɤqÉÏsÉï¤ÉhÉ AsɃ¡ÙûiÉÉ…¡ûÏ eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ mÉ©É mÉ©xÉ©ÉÍpÉuÉl±É | eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ ÌuÉ±É ÌuÉwhÉÑuÉÉqÉɃ¡û xÉÇxjÉÉ

   eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ xÉqrÉMçü xÉuÉïxÉÇmÉiMüUÉ ´ÉÏ: || 15 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  11/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 11

   eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ SåuÉÏ SåuÉxɆ¡ûÉÍpÉ mÉÔerÉÉ eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ pÉSìÉ pÉÉaÉïuÉÏ pÉÉarÉÃmÉÉ | eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ ÌlÉirÉÉ ÌlÉqÉïsÉ ¥ÉÉlÉuÉå±É

   eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ xÉirÉÉ xÉuÉïpÉÔiÉÉliÉUxjÉÉ | 16 ||

   eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ UqrÉÉ U¦ÉaÉpÉÉïliÉUxjÉÉ eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ zÉÑ®É zÉÑ®eÉÉqoÉÔlÉSÉpÉÉ | eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ MüÉliÉÉ MüÉÎliÉqÉ°ÉÍxÉiÉÉ…¡ûÏ

   eÉrÉiÉÑ eÉrÉiÉÑ zÉÉliÉÉ zÉÏbÉëÇ AÉaÉcNû xÉÉæqrÉå || 17 ||

   rÉxrÉÉ: MüsÉÉrÉÉ: MüqÉsÉÉå°uÉɱɠÂSìÉ¶É zÉ¢ümÉëqÉÑZÉÉ¶É SåuÉÉ: | eÉÏuÉÎliÉ xÉuÉåïÌmÉ xÉzÉ£ürÉxiÉå

   mÉëpÉÑiuÉqÉÉmiÉÉ: mÉUqÉÉrÉÑwÉxiÉå || 18 ||

  || qÉ || qÉ || qÉ || qÉÑZÉoÉÏeÉqÉç ||  ÑZÉoÉÏeÉqÉç ||  ÑZÉoÉÏeÉqÉç ||  ÑZÉoÉÏeÉqÉç ||AÉåÇ-¾ûÉÇ-¾ûÏÇ-AÇ-AÉÇ-rÉÇ-SÒÇ-sÉÇ-uÉÇ

   ÍsÉsÉåZÉ ÌlÉÌOûsÉ å ÌuÉÍkÉqÉïqÉ ÍsÉÌmÉÇ ÌuÉxÉ×erÉÉliÉUÇ iuÉrÉÉ ÌuÉÍsÉÎZÉiÉurÉÇ LiÉSè CÌiÉ iÉiTüsÉ mÉëÉmiÉrÉ å |

   iÉSÎliÉMüTüsÉxTÑüOÇû MüqÉsÉuÉÉÍxÉÌlÉ ´ÉÏËUqÉÉÇ xÉqÉmÉïrÉ xÉqÉÑÌSìMüÉÇ xÉMüsÉpÉÉarÉ xÉÇxÉÔÍcÉMüÉqÉç || 19 ||

  || mÉÉSoÉÏeÉqÉç |||| mÉÉSoÉÏeÉqÉç |||| mÉÉSoÉÏeÉqÉç |||| mÉÉSoÉÏeÉqÉç ||AÉåÇ-AÇ-AÉÇ-DÇ-LÇ-LåÇ-MÇü-sÉÇ-UÇ

   MüsÉrÉÉ iÉå rÉjÉÉ SåÌuÉ eÉÏuÉÎliÉ xÉcÉUÉcÉUÉ: | iÉjÉÉ xÉÇmÉiMüUÏ sÉΤqÉ xÉuÉïSÉ xÉÇmÉëxÉÏS qÉå || 20 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  12/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 12

   rÉjÉÉ ÌuÉwhÉÑkÉëÑïuÉÇ ÌlÉirÉÇ xuÉMüsÉÉÇ xɳrÉuÉåzÉrÉiÉç | iÉjÉæuÉ xuÉMüsÉÉÇ sÉΤqÉ qÉÌrÉ xÉqrÉYxÉqÉmÉïrÉ || 21 ||

   xÉiuÉxÉÉæZrÉmÉëSå SåÌuÉ pÉ£üÉlÉÉÇ ApÉrÉmÉëSå |AcÉsÉÉÇ MÑü rɦÉålÉ MüsÉÉÇ qÉÌrÉ ÌlÉuÉåÍzÉiÉÉqÉç || 22 ||

   qÉÑSÉxiÉÉÇ qÉiTüÉsÉå mÉUqÉmÉSsɤqÉÏ: xTÑüOûMüsÉÉ xÉSÉ uÉæMÑühPû ´ÉÏÌlÉuÉïxÉiÉ Ñ MüsÉÉ qÉå lÉrÉlÉrÉÉå: | uÉxÉåixÉirÉå sÉÉåMåü qÉqÉ uÉcÉÍxÉ sɤqÉÏuÉïUMüsÉÉ

   Í´ÉrÉzµÉåiÉ ²ÏmÉå ÌlÉuÉxÉiÉÑ MüsÉÉ qÉå xuÉMüUrÉÉå: || 23 ||

  || lÉå§ÉoÉÏeÉqÉç |||| lÉå§ÉoÉÏeÉqÉç |||| lÉå§ÉoÉÏeÉqÉç |||| lÉå§ÉoÉÏeÉqÉç ||AÉåÇ-bÉëÉÇ-bÉëÏÇ-bÉëåÇ-bÉëÉåÇ-bÉÉæÇ-bÉëÇ-bÉë:

   iÉÉuÉͳÉirÉÇ qÉqÉÉ…¡åûwÉÑ ¤ÉÏUÉokÉÉæ ´ÉÏMüsÉÉ uÉxÉåiÉç | xÉÔrÉÉïcÉlSìqÉxÉÉæ rÉÉuÉiÉ ç iÉÉuÉssɤqÉÏmÉÌiÉÍ´ÉrÉÉæ || 24 ||

   xÉuÉïqÉ…¡ûVû xÉÇmÉÔhÉÉï xÉuÉæïµÉrÉï xÉqÉÎluÉiÉÉ |AɱÉÌS ´ÉÏ qÉWûÉsɤqÉÏ: iuÉiMüsÉÉ qÉÌrÉ ÌiɸiÉÑ || 25 ||

  A¥ÉÉlÉÌiÉÍqÉUÇ WûliÉÑÇ zÉÑ®¥ÉÉlÉ mÉëMüÉÍzÉMüÉ | xÉuÉæïµÉrÉïmÉëSÉ qÉåÅxiÉÑ iuÉiMüsÉÉ qÉÌrÉ xÉÇÎxjÉiÉÉ || 26 ||

  AsɤqÉÏÇ WûUiÉÑ Í¤ÉmÉëÇ iÉqÉxxÉÔrÉïmÉëpÉÉ rÉjÉÉ | ÌuÉiÉlÉÉåiÉÑ qÉqÉ ´ÉårÉxiuÉiMüsÉÉ qÉÌrÉ xÉÇÎxjÉiÉÉ || 27 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  13/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 13

   LåµÉrÉï qÉ…¡ûVûÉåimĘ́É: iuÉiMüsÉÉrÉÉÇ ÌlÉkÉÏrÉiÉå | qÉÌrÉ iÉxqÉÉiÉ ç M×üiÉÉjÉÉåïÎxqÉ mÉɧÉqÉÎxqÉ ÎxjÉiÉåxiÉuÉ || 28 ||

  pÉuÉSÉuÉåzÉ pÉÉarÉÉWûÉåï pÉÉarÉuÉÉlÉÎxqÉ pÉÉaÉïÌuÉ | iuÉimÉëxÉÉSÉiÉç mÉÌuɧÉÉåWÇû sÉÉåMüqÉÉiÉlÉïqÉÉåÅxiÉÑ iÉå || 29 ||

   mÉÑlÉÉÍxÉ qÉÉÇ iuÉiMüsÉrÉæuÉ rÉxqÉÉiÉçAiÉxxqÉÉaÉcNû qÉqÉÉaÉëiÉxiuÉqÉç | mÉUÇ mÉSÇ ´ÉÏpÉïuÉ xÉÑmÉëxɳÉÉ

   qÉrrÉcrÉÑiÉålÉ mÉëÌuÉzÉÉÌS sɤqÉÏ: || 30 ||

  ´ÉÏuÉæMÑÇüPûÎxjÉiÉå sÉΤqÉ xÉqÉÉaÉcNû qÉqÉÉaÉëiÉ: | lÉÉUÉrÉhÉålÉ xÉWû qÉÉÇ M×ümÉÉSØwšÉ AuÉsÉÉåMürÉ || 31 ||

   xÉirÉsÉÉåMüÎxjÉiÉå sÉΤqÉ iuÉÇ qÉqÉÉaÉcNû xÉͳÉÍkÉqÉç | uÉÉxÉÑSåuÉålÉ xÉÌWûiÉÉ mÉëxÉÏS uÉUSÉ pÉuÉ || 32 ||

  µÉåiɲÏmÉÎxjÉiÉå sÉΤqÉ zÉÏbÉëqÉÉaÉcNû xÉÑuÉëiÉå | ÌuÉwhÉÑlÉÉ xÉÌWûiÉÉ SåÌuÉ eÉaÉlqÉÉiÉ: mÉëxÉÏS qÉå || 33 ||

  ¤ÉÏUÉÇoÉÑÍkÉÎxjÉiÉå sÉΤqÉ xÉqÉÉaÉcNû xÉqÉÉkÉuÉå | iuÉiM×ümÉÉSØ̹xÉÑkÉrÉÉ xÉiÉiÉÇ qÉÉÇ ÌuÉsÉÉåMürÉ || 34 ||

   U¦ÉaÉpÉïÎxjÉiÉå sÉΤqÉ mÉËUmÉÔhÉï ÌWûUhqÉÌrÉ | xÉqÉÉaÉcNû xÉqÉÉaÉcNû ÎxjÉiuÉÉÅzÉÑ mÉÑUiÉÉå qÉqÉ || 35 ||

   ÎxjÉUÉ pÉuÉ qÉWûÉsÉΤqÉ ÌlɶÉsÉÉ pÉuÉ ÌlÉqÉïsÉå | mÉëxɳÉMüqÉsÉå SåÌuÉ mÉëxɳÉWØûSrÉÉ pÉuÉ || 36 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  14/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 14

  ´ÉÏkÉUå ´ÉÏqÉWûÉsÉΤqÉ iuÉSliÉxxjÉÇ qÉWûÉÌlÉÍkÉqÉç | zÉÏbÉëqÉÑSè kÉ×irÉ mÉÑUiÉ: mÉëSzÉïrÉ xÉqÉmÉïrÉ || 37 ||

   uÉxÉÑlkÉUå ´ÉÏuÉxÉÑSå uÉxÉÑSÉ åÎakÉë M×ümÉÉqÉÌrÉ | iuÉiMÑüͤÉaÉiÉ xÉuÉïxuÉÇ zÉÏbÉëÇ qÉ å xÉÇmÉëSzÉïrÉ || 38 ||

   ÌuÉwhÉÑÌmÉërÉå U¦ÉaÉpÉåï xÉqÉxiÉTüsÉSå ÍzÉuÉå | iuɪpÉïaÉiÉWåûqÉÉSÏlÉç xÉÇmÉëSzÉïrÉ SzÉïrÉ || 39 ||

   UxÉÉiÉsÉaÉiÉå sÉΤqÉ ´ÉÏbÉëqÉÉaÉcNû qÉå mÉÑU: | lÉ eÉÉlÉå mÉUqÉÇ ÃmÉÇ qÉÉiÉqÉåï xÉÇmÉëSzÉïrÉ || 40 ||

  AÉÌuÉpÉïuÉ qÉlÉÉåuÉåaÉÉiÉç zÉÏbÉëqÉÉaÉcNû qÉå mÉÑU: | qÉÉ uÉixÉ pÉæËUWåûirÉÑ£üÉ MüÉqÉ…¡ûÉæËUuÉ U¤É qÉÉqÉç || 41 ||

   SåÌuÉ zÉÏbÉëÇ qÉqÉÉaÉcNû kÉUhÉÏaÉpÉ ï xÉÇÎxjÉiÉå | qÉÉiÉxiuÉSè pÉ×irÉ pÉ×irÉÉåWÇû qÉ×aÉrÉå iuÉÉÇ MÑüiÉÑWûsÉÉiÉç || 42 ||

   Ęɸ eÉÉaÉ×ÌWû qÉÌrÉ xÉqÉÑ̨ɸ xÉ×eÉÉaÉ×ÌWû |A¤ÉrrÉÉlÉç WåûqÉMüsÉzÉÉlÉç xÉÑuÉhÉåïlÉ xÉÑmÉÔËUiÉÉlÉç || 43 ||

   ÌlɤÉåmÉÉlqÉå xÉqÉÉM×üwrÉ xÉqÉÑSè kÉ×irÉ qÉqÉÉaÉëiÉ: |

   xÉqÉѳÉiÉÉlÉlÉÉ pÉÔiuÉÉ xÉqrÉaSåÌWû kÉUÉiÉsÉÉiÉç || 44 ||

   qÉixÉͳÉÍkÉÇ xÉqÉÉaÉcNû qÉSÉÌWûiÉ M×ümÉÉUxÉÉ | mÉëxÉÏS ´ÉårÉxÉÉÇ SÉåakÉëÏ sɤqÉÏqÉåï lÉrÉlÉÉaÉëiÉ: || 45 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  15/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 15

  A§ÉÉåmÉÌuÉzrÉ sÉΤqÉ iuÉÇ ÎxjÉUÉ pÉuÉ ÌWûUhqÉrÉÏ | xÉÑÎxjÉUÉ pÉuÉ xÉÇmÉëÏirÉÉ mÉëxɳÉÉ uÉUSÉ pÉuÉ || 46 ||

  AÉlÉÏiÉÉÇxiÉÑ iuÉrÉÉ SåÌuÉ ÌlÉkÉÏluÉæ xÉÇmÉëSzÉïrÉ |A± ¤ÉhÉålÉ xÉWûxÉÉ SiuÉÉ xÉÇU¤É qÉÉÇ xÉSÉ || 47 ||

   qÉÌrÉ Ìiɸ iÉjÉÉ ÌlÉirÉÇ rÉjÉålSìÉÌSwÉÑ ÌiɸÍxÉ |ApÉrɃ¡Óû qÉå SåÌuÉ qÉWûÉsÉΤqÉ lÉqÉÉåÅxiÉÑ iÉå || 48 ||

   xÉqÉÉaÉcNû qÉWûÉsÉΤqÉ zÉÑ®eÉÉqoÉÔlÉSÎxjÉiÉå |

   mÉëxÉÏS mÉÑUiÉ: ÎxjÉiuÉÉ mÉëhÉiÉÇ qÉÉÇ ÌuÉsÉÉ åMürÉ || 49 ||

   sɤqÉÏpÉÑïuÉ…¡ûiÉÉ pÉÉÍxÉ rÉ§É rÉ§É ÌWûUhqÉrÉÏ | iÉ§É iÉ§É ÎxjÉiÉÉ iuÉÇ qÉå iÉuÉ ÃmÉÇ mÉëSzÉïrÉ || 50 ||

   ¢üÏQûliÉÏ oÉWÒûkÉÉ pÉÔqÉÉ æ mÉËUmÉÔhÉïM×ümÉÉ qÉÌrÉ | qÉqÉ qÉÔkÉÉïÌlÉ iÉå WûxiÉ AÌuÉsÉÇÌoÉiÉÇ AmÉïrÉ || 51 ||

   TüsÉpÉÉarÉÉåSrÉå sÉΤqÉ xÉqÉxiÉ mÉÑUuÉÉÍxÉÌlÉ | mÉëxÉÏS qÉå qÉWûÉsÉΤqÉ mÉËUmÉÔhÉï qÉlÉÉåUjÉå || 52 ||

  ArÉÉåkrÉÉÌSwÉÑ xÉuÉåïwÉÑ lÉaÉUåwÉÑ xÉqÉÉÎxjÉiÉå | uÉæpÉuÉæÌuÉïÌuÉkÉærÉÑï£æü: xÉqÉÉaÉcNû qÉÑSÉÎluÉiÉå || 53 ||

   xÉqÉÉaÉcNû xÉqÉÉaÉcNû qÉqÉÉaÉëå pÉuÉ xÉÑÎxjÉUÉ | MüÂhÉÉUxÉ ÌlÉwrÉlS lÉå§É²rÉ ÌuÉsÉÉÍxÉÌlÉ || 54 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  16/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 16

   xÉͳÉkÉixuÉ qÉWûÉsÉΤqÉ iuÉimÉÉÍhÉÇ qÉqÉ qÉxiÉMåü | MüÂhÉÉxÉÑkÉrÉÉ qÉÉÇ iuÉqÉÍpÉÌwÉcrÉ ÎxjÉUÇ MÑü || 55 ||

   xÉuÉïUÉeÉaÉ×Wåû sÉΤqÉ xÉqÉÉaÉcNû oÉsÉÉÎluÉiÉå | ÎxjÉiuÉÉÅÅzÉÑ mÉÑUiÉÉå qÉåű mÉëxÉÉSålÉÉpÉrÉÇ MÑü || 56 ||

   xÉÉSUÇ qÉxiÉMåü WûxiÉÇ qÉqÉ iuÉÇ M×ümÉrÉÉÅmÉïrÉ | xÉuÉïUÉeÉÎxjÉiÉå sÉΤqÉ iuÉiMüsÉÉ qÉÌrÉ ÌiɸiÉ Ñ || 57 ||

  AɱÉÌS ´ÉÏqÉWûÉsÉΤqÉ ÌuÉwhÉÑuÉÉqÉɃ¡û xÉÇÎxjÉiÉå |

   mÉëirɤÉÇ MÑü qÉå ÃmÉÇ U¤É qÉÉÇ zÉUhÉÉaÉiÉqÉç || 58 ||

   mÉëxÉÏS qÉå qÉWûÉsÉΤqÉ xÉÑmÉëxÉÏS qÉWûÉÍzÉuÉå |AcÉsÉÉ pÉuÉ xÉÑmÉëÏiÉÉ xÉÑÎxjÉUÉ pÉuÉ qÉSèaÉ×Wåû || 59 ||

   rÉÉuĘ́ɸÎliÉ uÉåSÉ¶É rÉÉuÉiÉç cÉlSìÌSuÉÉMüUÉæ | rÉÉuÉ̲whÉÑ¶É rÉÉuɨuÉÇ iÉÉuÉiMÑü M×ümÉÉÇ qÉÌrÉ || 60 ||

   cÉÉlSìÏ MüsÉÉ rÉjÉÉ zÉÑYsÉå uÉkÉïiÉå xÉÉ ÌSlÉå ÌSlÉå | iÉjÉÉ SrÉÉ iÉå qÉrrÉåuÉ uÉkÉïiÉÉÇ AÍpÉuÉkÉïiÉÉqÉç || 61 ||

   rÉjÉÉ uÉæMÑÇüPûlÉaÉUå rÉjÉÉ uÉæ ¤ÉÏUxÉÉaÉUå | iÉjÉÉ qÉ°uÉlÉå Ìiɸ ÎxjÉUÇ ´ÉÏÌuÉwhÉÑlÉÉ xÉWû || 62 ||

   rÉÉåÌaÉlÉÉÇ WØûSrÉå ÌlÉirÉÇ rÉjÉÉ ÌiɸÍxÉ ÌuÉwhÉÑlÉÉ | iÉjÉÉ qÉ°uÉlÉå Ìiɸ ÎxjÉUÇ ´ÉÏ ÌuÉwhÉÑlÉÉ xÉWû || 63 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  17/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 17

   lÉÉUÉrÉhÉxrÉ WØûSrÉå pÉuÉiÉÏ rÉjÉÉxiÉå lÉÉUÉrÉhÉÉåÅÌmÉ iÉuÉ WØûiMüqÉsÉå rÉjÉÉxiÉå | lÉÉUÉrÉhÉxiuÉqÉÌmÉ ÌlÉirÉÌuÉpÉÔ iÉjÉæuÉ

   iÉÉæ ÌiɸiÉÉÇ WØûÌS qÉqÉÉÌmÉ SrÉÉÎluÉiÉÉæ ´ÉÏ: || 64 ||

   ÌuÉ¥ÉÉlÉuÉ×먂 WØûSrÉå MÑü ´ÉÏ: xÉÉæpÉÉarÉuÉ×먂 MÑü qÉå aÉ×Wåû ´ÉÏ: | SrÉÉxÉÑuÉ×Ì¹Ç MÑüÂiÉÉÇ qÉÌrÉ ´ÉÏ:

   xÉÑuÉhÉïuÉ×Ì¹Ç MÑü qÉå MüUå ´ÉÏ: || 65 ||

   lÉ qÉÉÇ irÉeÉåjÉÉ: Í´ÉiÉ MüsmÉuÉÎssÉ xÉ°Ì£ü ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ MüÉqÉkÉålÉÉå | lÉ qÉÉÇ irÉeÉåjÉÉ pÉuÉ xÉÑmÉëxɳÉå

   aÉ×Wåû MüVû§ÉåwÉÑ cÉ mÉѧÉuÉaÉåï || 66 ||

  || MÑüͤÉoÉÏeÉqÉç |||| MÑüͤÉoÉÏeÉqÉç |||| MÑüͤÉoÉÏeÉqÉç |||| MÑüͤÉoÉÏeÉqÉç ||AÉåÇ-AÇ-AÉÇ-DÇ-LÇ-LåÇ

  AɱÉÌSqÉÉrÉå iuÉqÉeÉÉhQûoÉÏeÉÇ iuÉqÉåuÉ xÉÉMüÉU ÌlÉUÉM×üiÉÏ iuÉqÉç | iuÉrÉÉ kÉ×iÉɶÉÉoeÉ pÉuÉÉhQû xɆ¡ûÉ:

   ÍcɧÉÇ cÉËU§ÉÇ iÉuÉ SåÌuÉ ÌuÉwhÉÉå: || 67 ||

   oÉë¼ÂSìÉSrÉÉå SåuÉÉ uÉåSɶÉÉÌmÉ lÉ zÉYlÉÑrÉÑ: | qÉÌWûqÉÉlÉÇ iÉuÉ xiÉÉåiÉÑÇ qÉlSÉåÅWÇû zÉYlÉÑrÉÉÇ MüjÉqÉç || 68 ||

  AÇoÉ iuɲixÉ uÉÉYrÉÉÌlÉ xÉÔ£üÉxÉÔ£üÉÌlÉ rÉÉÌlÉ cÉ | iÉÉÌlÉ xuÉÏMÑü xÉuÉï¥Éå SrÉÉVÒûiuÉålÉ xÉÉSUqÉç || 69 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  18/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 18

  pÉuÉliÉÇ zÉUhÉÇ aÉiuÉÉ M×üiÉÉjÉÉïxxrÉÑ: mÉÑUÉiÉlÉÉ: | CÌiÉ xÉÎgcÉiÉålirÉ qÉlÉxÉÉ iuÉÉqÉWÇû zÉUhÉÇ uÉëeÉå || 70 ||

  AlÉliÉÉ ÌlÉirÉxÉÑÎZÉlÉ: iuÉ°£üÉ: iuÉimÉUÉrÉhÉÉ: | CÌiÉ uÉåSmÉëqÉÉhÉÉή SåÌuÉ iuÉÉ Ç zÉUhÉÇ uÉëeÉå || 71 ||

   iÉuÉ mÉëÌiÉ¥ÉÉ qÉ°£üÉ lÉ lÉzrÉliÉÏirÉÌmÉ YuÉÍcÉiÉç | CÌiÉ xÉÎgcÉlirÉ xÉÎgcÉlirÉ mÉëÉhÉÉlÉç xÉlkÉÉUrÉÉqrÉWûqÉç || 72 ||

   iuÉSkÉÏlÉxiuÉWÇû qÉÉiÉ: iuÉiM×ümÉÉ qÉÌrÉ ÌuɱiÉå | rÉÉuÉixÉqmÉÔhÉïMüÉqÉ: xrÉÉÇ iÉÉuɬåÌWû SrÉÉÌlÉkÉå || 73 ||

  ¤ÉhÉqÉɧÉÇ lÉ zÉYlÉÉåÍqÉ eÉÏÌuÉiÉÑÇ iuÉiM×ümÉÉÇ ÌuÉlÉÉ | lÉ ÌWû eÉÏuÉÎliÉ eÉsÉeÉÉ eÉsÉÇ irÉYiuÉÉ eÉsÉÉ´ÉrÉÉ: || 74 ||

   rÉjÉÉ ÌWû mÉѧÉuÉÉixÉsrÉÉiÉç eÉlÉlÉÏ mÉëxlÉÑiÉxiÉlÉÏ | uÉixÉÇ iuÉËUiÉqÉÉaÉirÉ xÉÇmÉëÏhÉrÉÌiÉ uÉixÉsÉÉ || 75 ||

   rÉÌS xrÉɨÉuÉ mÉѧÉÉåÅWÇû qÉÉiÉÉ iuÉÇ rÉÌS qÉÉqÉMüÐ | SrÉÉmÉrÉÉåkÉUxiÉlrÉ xÉÑkÉÉÍpÉUÍpÉÌwÉgcÉ qÉÉqÉç || 76 ||

   qÉ×arÉÉå qÉ aÉÑhÉsÉåzÉÉåÅÌmÉ qÉÌrÉ SÉåwÉæMüqÉÎlSUå |

   mÉÉÇxÉÔlÉÉÇ uÉ×̹ÌoÉlSÕlÉÉÇ SÉåwÉÉhÉÉgcÉ lÉ qÉ å qÉÌiÉ: || 77 ||

   mÉÉÌmÉlÉÉqÉ Ç AWûqÉåMüÉaÉëÉå SrÉÉVÕûlÉÉÇ iuÉqÉaÉëhÉÏ: | SrÉlÉÏrÉÉå qÉSlrÉÉåÅÎxiÉ iÉuÉ MüÉåÅ§É eÉaÉi§ÉrÉå || 78 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  19/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 19

   ÌuÉÍkÉlÉÉWÇû lÉ xÉ×¹¶ÉåiÉç lÉ xrÉɨÉuÉ SrÉÉVÒûiÉÉ |AÉqÉrÉÉå uÉÉ lÉ xÉ×¹¶ÉåiÉç AÉæwÉkÉxrÉ uÉ×jÉÉåSrÉ: || 79 ||

   M×ümÉÉ qÉSaÉëeÉÉ ÌMÇü iÉå AWÇû ÌMÇü uÉÉ iÉSaÉëeÉ: | ÌuÉcÉÉrÉï SåÌWû qÉå ÌuɨÉÇ iÉuÉ SåÌuÉ SrÉÉÌlÉkÉå || 80 ||

   qÉÉiÉÉ ÌmÉiÉÉ iuÉÇ aÉÑÂxɪÌiÉ: ´ÉÏ: iuÉqÉåuÉ xÉgeÉÏuÉlÉWåûiÉÑpÉÔiÉÉ |AlrÉÇ lÉ qÉlrÉå eÉaÉSåMülÉÉjÉå

   iuÉqÉåuÉ xÉuÉïÇ qÉqÉ SåÌuÉ xÉirÉqÉç || 81 ||

  || WØûSrÉoÉÏeÉqÉç |||| WØûSrÉoÉÏeÉqÉç |||| WØûSrÉoÉÏeÉqÉç |||| WØûSrÉoÉÏeÉqÉç ||AÉåÇ-bÉëÉÇ-bÉëÏÇ-bÉëÔÇ-bÉëæÇ-bÉëÉæÇ-bÉë:-WÒÇûTüOèû MÑü MÑü xuÉÉWûÉ ||

  AɱÉÌSsɤqÉÏpÉïuÉ xÉÑmÉëxɳÉÉ ÌuÉzÉÑ® ÌuÉ¥ÉÉlÉ xÉÑZÉæMü SÉåÎakÉ ë |

  A¥ÉÉlÉWûl§ÉÏ Ì§ÉaÉÑhÉÉÌiÉËU£üÉ mÉë¥ÉÉlÉ lÉå§ÉÏ pÉuÉ xÉÑmÉëxɳÉÉ || 82 ||

  AzÉåwÉuÉÉaeÉÉŽ qÉsÉÉmÉWûl§ÉÏ lÉuÉÇ lÉuÉÇ xÉÑ¸Ò xÉÑuÉÉYrÉSÉÌrÉlÉÏ | qÉqÉæuÉ ÎeÉÀûÉaÉë xÉÑU…¡ûuÉÌiÉïlÉÏ

  pÉuÉ mÉëxɳÉÉ uÉSlÉå cÉ qÉå ´ÉÏ: || 83 ||

   xÉqÉxiÉxÉÇmÉixÉÑ ÌuÉUÉeÉqÉÉlÉÉ xÉqÉxiÉiÉåeÉxxÉÑ ÌuÉpÉÉxÉqÉÉlÉÉ | ÌuÉwhÉÑÌmÉërÉå iuÉÇ pÉuÉ SÏmrÉqÉÉlÉÉ

   uÉÉaSåuÉiÉÉ qÉå uÉSlÉå mÉëxɳÉÉ || 84 ||

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  20/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 20

   xÉuÉïmÉëSzÉåï xÉMüsÉÉjÉïSå iuÉÇ mÉëpÉÉ xÉÑsÉÉuÉhrÉ SrÉÉmÉëSÉåakÉëÏ |

   xÉÑuÉhÉïSå iuÉÇ xÉÑqÉÑZÉÏ pÉuÉ ´ÉÏ: ÌWûUhqÉrÉÏ qÉå lÉrÉlÉå mÉëxɳÉÉ || 85 ||

   xÉuÉÉïjÉïSÉ xÉuÉïeÉaÉimÉëxÉÔÌiÉ: xÉuÉåïµÉUÏ xÉuÉïpÉrÉÉmÉWûl§ÉÏ |

   xÉuÉÉåï³ÉiÉÉ iuÉÇ xÉÑqÉÑZÉÏ cÉ lÉ: ´ÉÏ: ÌWûUhqÉrÉÏ qÉå pÉuÉ xÉÑmÉ ëxɳÉÉ || 86 ||

   xÉqÉxiÉ ÌuÉblÉÉ æbÉ ÌuÉlÉÉzÉ MüÉËUhÉÏ xÉqÉxiÉ pÉ£üÉå®UhÉå ÌuÉcɤÉhÉÉ |AlÉliÉxÉÇqÉÉåS xÉÑZÉ mÉëSÉÌrÉlÉÏ

   ÌWûUhqÉrÉÏ qÉå lÉrÉlÉå mÉëxɳÉÉ || 87 ||

   SåÌuÉ mÉëxÉÏS SrÉlÉÏrÉiÉqÉÉrÉ qɽǠSåuÉÉÍkÉlÉÉjÉ pÉuÉ SåuÉaÉhÉÉÌS uÉl±å | qÉÉiÉxiÉjÉæuÉ pÉuÉ xÉͳÉÌWûiÉÉ SØzÉÉåqÉåï

   mÉirÉÉ xÉqÉÇ qÉqÉ qÉÑZÉå pÉuÉ xÉÑmÉëxɳÉÉ || 88 ||

   qÉÉ uÉixÉ pÉæUpÉrÉSÉlÉ MüUÉåÌmÉ ïiÉxiÉå qÉÉæVûÉå qÉqÉåÌiÉ qÉÌrÉ SÏlÉeÉlÉÉlÉÑMüqmÉå |

   qÉÉiÉ: xÉqÉmÉ ïrÉ qÉÑSÉ MüÂhÉÉMüOûɤÉÇ qÉÉ…¡ûtrÉoÉÏeÉÍqÉWû lÉ: xÉ×eÉ eÉlqÉ qÉÉiÉ: || 89 ||

  || MühPûoÉÏeÉqÉç |||| MühPûoÉÏeÉqÉç |||| MühPûoÉÏeÉqÉç |||| MühPûoÉÏeÉqÉç ||AÉåÇ-´ÉÉÇ-´ÉÏÇ-´ÉÔÇ-´ÉæÇ-´ÉÉæÇ-´ÉÇ-´ÉÉ:

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  21/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 21

   MüOûÉ¤É CWû MüÉqÉkÉÑMçü iÉuÉ qÉlÉxiÉÑ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ: MüU: xÉÑUiÉÂ: xÉSÉ lÉuÉÌlÉÍkÉxiuÉqÉåuÉåÎlSUå |

  pÉuÉå¨ÉuÉ SrÉÉUxÉÉå UxÉUxÉÉrÉlÉ cÉÉluÉWÇû qÉÑZÉÇ iÉuÉ MüsÉÉÌlÉÍkÉÌuÉïÌuÉkÉ uÉÉÎgNûiÉÉjÉïmÉëSqÉ ç || 90 ||

   rÉjÉÉ UxÉxmÉzÉïlÉiÉÉåÅrÉxÉÉåÅÌmÉ xÉÑuÉhÉïiÉÉ xrÉÉiÉç MüqÉsÉå iÉjÉÉ iÉå | MüOûÉ¤É xÉÇxmÉzÉïlÉiÉÉ å eÉlÉÉlÉÉÇ

  AqÉ…¡ûVûÉlÉÉqÉÌmÉ qÉ…¡ûVûiuÉqÉç || 91 ||

   SåWûÏÌiÉ lÉÉxiÉÏÌiÉ uÉcÉ: mÉëuÉåzÉÉiÉçpÉÏiÉÉå UqÉå iuÉÉÇ zÉUhÉÇ mÉëmɱå |AiÉ: xÉSÉÎxqɳÉpÉrÉmÉëSÉ iuÉÇ

   xÉWæûuÉ mÉirÉÉ qÉqÉ xÉͳÉkÉåÌWû || 92 ||

   MüsmÉSìÓqÉåhÉ qÉÍhÉlÉÉ xÉÌWûiÉÉ xÉÑUqrÉÉ´ÉÏxiÉå MüsÉÉqÉÌrÉ UxÉålÉ UxÉÉrÉlÉålÉ |AÉxiÉÉqÉiÉÉå qÉqÉ cÉ SØ‚üUmÉÉÍhÉmÉÉS

   xmÉ×wšÉ xÉÑuÉhÉïuÉmÉÑwÉ: ÎxjÉUeÉ…¡ûqÉÉ: xrÉÑ: || 93 ||

  AɱÉÌSÌuÉwhÉÉå: ÎxjÉUkÉqÉïmÉ̦ɠiuÉqÉÇoÉ mÉirÉÉ qÉqÉ xÉͳÉkÉåÌWû |

  AɱÉÌSsÉΤqÉ iuÉSlÉÑaÉëWåûhÉ mÉSåmÉSå qÉå ÌlÉÍkÉSzÉïlÉÇ xrÉÉiÉç || 94 ||

  AɱÉÌSsɤqÉÏWØûSrÉÇ mÉPåû±: xÉ UÉerÉsɤqÉÏÇ AcÉsÉÉÇ iÉlÉÉåÌiÉ |

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  22/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 22

   qÉWûÉSËUSìÉåÅÌmÉ pÉuÉå®lÉÉž: iÉSluÉrÉå ´ÉÏ: ÎxjÉUiÉÉÇ mÉërÉÉÌiÉ || 95 ||

   rÉxrÉ xqÉUhÉqÉɧÉåhÉ iÉÑ¹É xrÉÉ̲whÉÑuÉssÉpÉÉ | iÉxrÉÉpÉÏ¹Ç SSÉirÉÉzÉÑ iÉÇ mÉÉsÉrÉÌiÉ mÉ Ñ§ÉuÉiÉç || 96 ||

   CSÇ UWûxrÉÇ WØûSrÉÇ xÉuÉïMüÉqÉTüsÉmÉëSqÉç | eÉmÉ: mÉgcÉxÉWûx§ÉÇ iÉ Ñ mÉÑU¶ÉUhÉqÉÑcrÉiÉå || 97 ||

   Ì§ÉMüÉsÉqÉåMüMüÉsÉÇ uÉÉ lÉUÉå pÉÌ£üxÉqÉÎluÉiÉ: |

   rÉ: mÉPåûiÉç ´ÉÑhÉÑrÉɲÉÌmÉ xÉ rÉÉÌiÉ mÉUqÉÉ Ç Í´ÉrÉqÉç || 98 ||

   qÉWûÉsɤqÉÏÇ xÉqÉÑ̬zrÉ ÌlÉÍzÉ pÉÉaÉïuÉuÉÉxÉUå | CSÇ ´ÉÏ WØûSrÉÇ eÉmiuÉÉ mÉgcÉuÉÉUÇ kÉlÉÏ pÉuÉåiÉç || 99 ||

  AlÉålÉ WØûSrÉålÉɳÉÇ aÉÍpÉïhrÉÉ AÍpÉqÉÎl§ÉiÉqÉç | SSÉÌiÉ iÉiMÑüsÉå mÉ Ñ§ÉÉå eÉÉrÉiÉå ´ÉÏmÉÌiÉ: xuÉrÉqÉç || 100 ||

   lÉUåhÉÉmrÉjÉuÉÉ lÉÉrÉÉï sɤqÉÏWØûSrÉqÉÎl§ÉiÉå | eÉsÉå mÉÏiÉå cÉ iɲÇzÉå qÉlSpÉÉarÉÉå lÉ eÉÉrÉiÉå || 101 ||

   rÉ AɵÉrÉщÉÍxÉ cÉ zÉÑYsÉmɤÉå UqÉÉåixÉuÉå xÉͳÉÌWûiÉå cÉ pÉYirÉÉ |

   mÉPåû¨ÉjÉæMüÉå¨ÉUuÉÉUuÉ×®rÉÉ sÉpÉåiÉç xÉÉæuÉhÉïqÉrÉÏÇ xÉÑuÉ×̹qÉç || 102 ||

   rÉ LMüpÉYirÉÉluÉWûqÉåMüuÉwÉïÇ ÌuÉzÉÑ®kÉÏ: xÉmiÉÌiÉuÉÉUeÉÉmÉÏ |

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  23/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1www.bharatiweb.com Page 23

   xÉ qÉlSpÉÉarÉÉåÅÌmÉ UqÉÉMüOûɤÉÉSèpÉuÉåixÉWûx§ÉɤÉzÉiÉÉÍkÉMü´ÉÏ: || 103 ||

  ´ÉÏ zÉÉÎXçbÉëpÉÌ£Çü WûËUSÉxÉSÉxrÉÇ mÉëxɳÉqÉl§ÉÉjÉï SØRæûMüÌlɸÉqÉç | aÉÑUÉåxxqÉ×ÌiÉÇ ÌlÉqÉ ïsÉoÉÉåkÉoÉÑήÇ

   mÉëSåÌWû qÉÉiÉ: mÉUqÉÇ mÉSÇ ´ÉÏ: || 104 ||

   mÉ×juÉÏmÉÌiÉiuÉÇ mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉiuÉÇ ÌuÉpÉÔÌiÉuÉÉxÉÇ ÌuÉÌuÉkÉÉjÉïÍxÉήqÉç |

   xÉqmÉÔhÉïMüÐÌiÉïÇ oÉWÒûuÉwÉïpÉÉåaÉÇ mÉëSåÌWû qÉå sÉΤqÉ mÉÑlÉ: mÉÑlÉxiuÉqÉç || 105 ||

   uÉÉSÉjÉïÍxÉ먂 oÉWÒûsÉÉåMüuÉzrÉÇ uÉrÉ:ÎxjÉUiuÉÇ sÉsÉlÉÉxÉÑ pÉÉåaÉqÉç | mÉɧÉÉÌSsÉÎokÉÇ xÉMüsÉÉjÉïÍxÉήÇ

   mÉëSåÌWû qÉå pÉÉaÉïÌuÉ eÉlqÉeÉlqÉÌlÉ || 106 ||

   xÉÑuÉhÉïuÉ×먂 MÑü qÉå aÉ×Wåû ´ÉÏ: xÉÑkÉÉlrÉuÉ×먂 MÑü qÉå aÉ×Wåû ´ÉÏ: | MüsrÉÉhÉuÉ×먂 MÑü qÉå aÉ×Wåû ´ÉÏ:

   ÌuÉpÉÔÌiÉuÉ×먂 MÑü qÉå aÉ×Wåû ´ÉÏ: || 107 ||

  || ÍzÉUÉåoÉÏeÉqÉç |||| ÍzÉUÉåoÉÏeÉqÉç |||| ÍzÉUÉåoÉÏeÉqÉç |||| ÍzÉUÉåoÉÏeÉqÉç ||AÉåÇ-rÉÇ-WÇû-MÇü-sÉÇ-uÉÇ-´ÉÏÇ

  krÉÉrÉåssɤqÉÏÇ mÉëWûÍxÉiÉqÉÑZÉÏÇ MüÉåÌOûoÉÉsÉÉMïüpÉÉxÉÉÇ ÌuɱѲhÉÉïqoÉUuÉUkÉUÉÇ pÉÔwÉhÉÉžÉÇ xÉÑzÉÉåpÉÉqÉç |

 • 8/18/2019 Lakshmi Narayana Hrudayam Stotram Dev v1

  24/24

  Lakshmeenaaraayana Hrudaya Stotram v1bh ti b P 24

   oÉÏeÉÉmÉÔUÇ xÉUÍxÉeÉrÉÑaÉÇ ÌoÉpÉëiÉÏÇ xuÉhÉïmÉɧÉÇpɧÉÉï rÉÑ£üÉÇ qÉÑWÒûUpÉrÉSÉ qɽqÉmrÉcrÉÑiÉ´ÉÏ: || 108 ||

  || CÌiÉ ´ÉÏ sɤqÉÏWØûSrÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç || || CÌiÉ ´ÉÏ sɤqÉÏWØûSrÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç || || CÌiÉ ´ÉÏ sɤqÉÏWØûSrÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç || || CÌiÉ ´ÉÏ sɤqÉÏWØûSrÉÇ xÉqmÉÔhÉïqÉç ||