lakshmi sahasranama - padma puranam - tel.pdf

17
॥ ీలమ సహసర మ ో ం - ణం ॥ Sri Lakshmi Sahasranama Stotram Padma Puranam K. Muralidharan ([email protected]) 1 The following is a rare Sahasranama Stotram (hymn containing 1008 names) of Goddess Lakshmi said to be from Padma Puranam. The brief Phalashruti mentions the following benefits: One who prays to Goddess Lakshmi with this prayer gets his poverty burnt. For one who prays to Goddess Lakshmi after due worship of Lord Srinivasa with Upacaaras like flowers, Madhuparka, etc., Goddess Lakshmi becomes pleased and bestows all kinds of wealth. హర ఓం తం ఆహవ భగం ల్ మం రయ-తం ఏయ పమ్ పమర-ృతల ॥ 1 ॥ ఆగఽగ వర పయ మం వన ఆయ ధమఽరథ -- ॥ 2 ॥ ఏవం ధర ుపదర సరయ సతయరథ సంుత మగ ంేణ పరమస ॥ 3 ॥ పధ ఉతపననమౌ తుం --సంి ॥ 4 ॥ సనుమర తమృషం సమయ తనం ే త ఇసం ల్మయ ుతౌమతుమం ॥ 5 ॥ అదృ రేయ నర థం భవ ఽమ రదేయం భసమతం ॥ 6 ॥ సనుమర - రవం ృత- ేమ భగ సరవ--సృషఠం ధం ృతవ చంత ॥ 7 ॥

Upload: ramaswamy-bhattachar

Post on 09-Dec-2015

416 views

Category:

Documents


23 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

॥ శీ్రలక్ష్మ ీ సహసర నామ సో్తత్ర ం - పాద్ీ పురాణం ॥

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 1

The following is a rare Sahasranama Stotram (hymn containing 1008 names) of

Goddess Lakshmi said to be from Padma Puranam. The brief Phalashruti mentions the

following benefits:

One who prays to Goddess Lakshmi with this prayer gets his poverty burnt.

For one who prays to Goddess Lakshmi after due worship of Lord Srinivasa with

Upacaaras like flowers, Madhuparka, etc., Goddess Lakshmi becomes pleased and

bestows all kinds of wealth.

హరిః ఓం ॥

తం ఆహవయామి సుభగం లక్్షమం త్ర ైలోక్య-పూజితం ।

ఏహ్యయహి దేవీ పద్మమక్్ష పద్మమక్ర-క్ృతలయే ॥ 1 ॥

ఆగచ్ఛాఽగచ్ా వరదే పశ్య మం స్వవన చ్క్్షషా ।

ఆయాహ్యయయాహి ధర్మమఽరథ -మోక్ష-మయే శుభే ॥ 2 ॥

ఏవం విధర ిః సుు తిపదర ిః సత్ర యిః సతయరథ సంసుు త ।

క్నీయసీ మహ్యభాగ చ్ందేేణ పరమసనా ॥ 3 ॥

నిశాక్రశ్ చ్ సా దేవీ భేాతరౌ ద్వవ పయోనిధిః ।

ఉతపననమతౌ్ర తవాసాు ం శివ-కేశ్వ-సంశిిత్ర ॥ 4 ॥

సనత్కుమరస్ తమృషం సమభాష్య పుర్మతనం ।

పే్రక్త వాన్ ఇతిహ్యసం త్క లక్్ష్మయిః స్తు తౌమనుతు మం ॥ 5 ॥

అథేదృశాన్ మహ్యఘోర్మద్ ద్మరదే్మయన్ నరక్ష్త్ క్థం ।

ముక్తత ర్ భవతి లోకేఽస్మమన్ ద్మరదేయం యాతి భసమతం ॥ 6 ॥

సనత్కుమర ఉవాచ్ -

పూరవం క్ృత-యుగే బే్హ్యమ భగవాన్ సరవ-లోక్-క్ృత్ ।

సృషఠ ం నానావిధం క్ృతవ పశాాచ్ చంతముపేయివాన్ ॥ 7 ॥

Page 2: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 2

క్తమహ్యర్మిః పేజాస్వు వతిః సంభవిష్యంతి భూతలే ।

తథర వ చ్ఛసాం ద్మరదే్మయత్ క్థం ఉతు రణం భవేత్ ॥ 8 ॥

ద్మరదే్మయన్ మరణం శి్రయస్ తివతి సంచంతయ చేతస్మ ।

క్్షరోదస్తయతు రే కూలే జగమ క్మలోదభవిః ॥ 9 ॥

తతౌ తీవేం తపు సు ప్త్ు వ క్ద్మచత్ పరమేశ్వరం ।

దదర్శ్ పుండరీక్ష్క్షం వాసుదేవం జగద్గు రం ॥ 10 ॥

సరవజఞ ం సరవ-శ్క్షత నాం సరవ-వాసం సనాతనం ।

సరేవశ్వరం వాసుదేవం విష్ణ ం లక్్షమపతిం పేభం ॥ 11 ॥

స్తమ-కోటి-పేతీక్ష్శ్ం క్్షరోద-విమలే జలే ।

అనంత-భోగ-శ్యనం విశిాంతం శిినికేతనం ॥ 12 ॥

కోటి-సూరయ-పేతీక్ష్శ్ం మహ్యయోగేశ్వరేశ్వరం ।

యోగ-నిదే్మ-రతం శి్రశ్ం సర్మవవాసం సురేశ్వరం ॥ 13 ॥

జగద్ ఉతపతిు సంహ్యర స్మథ తి క్ష్రణ క్ష్రణం ।

లక్్ష్మయది క్రణం జాత-మండల-మండితం ॥ 14 ॥

ఆయుధర ర్ దేహవదిభశ్ చ్ చ్కి్ష్దర యిః పరవారతం ।

ద్గరనరీక్షయం సురర ిః స్మదైర్ మహ్యయోని శ్త్ర ర్ అపి ॥ 15 ॥

ఆధరం సరవ శ్క్షత నాం పరం తేజిః సుద్గససహం ।

పేబుదధ ం దేవం ఈశానం దృషావ వ క్మల-సంభవిః ॥ 16 ॥

శిరసయంజలిమధయ స్తు తౌం పూరవం ఉవాచ్ హ ।

మనో వాంఛిత స్మదిధ ం తవం పూరయసవ మహ్యశ్వర ॥ 17 ॥

జితం తే పుండరీక్ష్క్ష నమస్వు విశ్వ-భావన ।

నమస్వు ఽసుు హృషీకేశ్ మహ్యపురష్ పూరవజ ॥ 18 ॥

Page 3: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 3

సరేవశ్వర జయానంద సర్మవవాస పర్మతపర ।

పేసీద మమ భక్త సయ ఛింధి సందేహజం తమిః ॥ 19 ॥

ఏవం సుు తిః స భగవాన్ బే్హమణా ఽవయక్త -జనమనా ।

పేసాద్మభిముఖిః పే్త్హ హరర్ విశిాంత-లోచ్నిః ॥ 20 ॥

శి్రభగవాన్ ఉవాచ్ -

హిరణయగరభ త్కష్టవ ఽస్మమ బే్రహి యత్ తే ఽభివాంఛితం ।

తద్ వక్్ష్యమి న సందేహో భకోత ఽస్మ మమ సువేత ॥ 21 ॥

కేశ్వాద్ వచ్నం శిుతవ క్రణావిష్వ -చేతనిః ।

పేత్కయవాచ్ మహ్యబుదిధ ర్ భగవంతం జనార్్నం ॥ 22 ॥

చ్త్కరవధం భవసాయఽసయ భూత సరు సయ కేశ్వ ।

పరతౌణాయ మే బే్రహి రహసయం పరమద్గభతం ॥ 23 ॥

ద్మరదేయ-శ్మనం ధనయం మనోజఞ ం ప్త్వనం పరం ।

సరేవశ్వర మహ్యబుదేధ సవరూపం భర రవం మహత్ ॥ 24 ॥

శిియిః సర్మవతిశాయినాయస్ తథా జాఞ నం చ్ శాశ్వతం ।

నామని చర వ ముఖ్యయని యాని గౌణాని చ్ఛఽచ్యయత ॥ 25 ॥

తవద్-వక్త ై-క్మలోతథ ని శి్రత్కం ఇచ్ామి తతు వతిః ।

ఇతి తసయ వచ్ిః శిుతవ పేతివాక్యం ఉవాచ్ సిః ॥ 26 ॥

శి్రభగవాన్ ఉవాచ్ -

మహ్యవిభూతి సంయుక్ష్త షాడ్గు ణయ వపుష్ిః పేభోిః ।

భగవద్ వాసుదేవసయ నితయం చర షా ఽనప్త్యినీ ॥ 27 ॥

ఏకర వ వరతు తే ఽభినాన జ్యయతేసనవ హిమదీధితేిః ।

సరవ-శ్క్ష్త యతిమక్ష్ చర వ విశ్వం వాయపయ వయవస్మథ త ॥ 28 ॥

Page 4: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 4

సరర వశ్వరయ గుణోపేత నితయ-శుదధ -సవరూపిణీ ।

పే్త్ణ-శ్క్తత ిః పర్మ హ్యయషా సరేవషాం పే్త్ణినాం భవి ॥ 29 ॥

శ్క్షత నాం చర వ సర్మవసాం యోనిభూత పర్మ క్లా ।

అహం తసాయిః పరం నామనం సహసేం ఇదం ఉతు మం ॥ 30 ॥

శ్ృణుషావవహితో భూతవ పరమర శ్వరయయ భూతిదం ।

దేవాయఖ్యయ సమృతి మతౌేణ ద్మరదేయం యాతి భసమతం ॥ 31 ॥

॥ శీ్రలక్ష్మ ీ సహసర నామ సో్తత్ర ం ॥

శి్రిః పద్మమ పేక్ృతిిః సతు వ శాంత చచ్ాక్తత ర్ అవయయా ।

కేవలా నిష్ులా శుద్మధ వాయపినీ వ్యయమ-విగిహ్య ॥ 32 ॥

వ్యయమ-పదమ-క్ృత ధర్మ పర్మవ్యయమ మతోదభవా ।

నిరోవయమ వ్యయమ-మధయసాథ పంచ్-వ్యయమ-పద్మశిిత ॥ 33 ॥

అచ్యయత వ్యయమ-నిలయా పరమనంద-రూపిణీ ।

నితయ-శుద్మధ నిత్య-తృప్త్ు నిరవక్ష్ర్మ నిరీక్షణా ॥ 34 ॥

జాఞ న-శ్క్తత ిః క్రత ృ-శ్క్తత ర్ భోక్త ృ-శ్క్తత ిః శిఖ్యవహ్య ।

స్వనహభాసా నిర్మనంద్మ విభూతిర్ విమలా చ్లా ॥ 35 ॥

అనంత వర ష్ణ వీ వయక్ష్త విశావనంద్మ విక్ష్శినీ ।

శ్క్తత ర్ విభినన-సర్మవరత ిః సముదే-పరతోషణీ ॥ 36 ॥

మూరత ిః సనాతనీ హ్యర్్ీ నిసు రంగ నిర్మమయా ।

జాఞ న-జ్ఞఞ యా జాఞ న-గమయ జాఞ న-జ్ఞఞ య-విక్ష్స్మనీ ॥ 37 ॥

సవచ్ాంద-శ్క్తత ర్ గహనా నిష్ుంప్త్ ఽరాిః సునిరమలా ।

సవరూప్త్ సరవగ ఽప్త్ర్మ బే్హిమణీ సుగోణోరిత ॥ 38 ॥

అక్లంక్ష్ నిర్మధర్మ నిససంక్లాప నిర్మశి్యా ।

అసంక్షర్మణ సుశాంత చ్ శాశ్వతీ భాసురీ స్మథ ర్మ ॥ 39 ॥

Page 5: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 5

అనౌపమయ నిరవక్లాప నిరయంతౌ యంతౌ-వాహినీ ।

అభేద్మయ భేదినీ భినాన భారతీ వర ఖరీ ఖగ ॥ 40 ॥

అగిహ్యయ గిహిక్ష్ గూఢా గంభీర్మ విశ్వ-గోపినీ ।

అనిర్్ేశాయ ఽపేతిహత నిరీీజా ప్త్వనీ పర్మ ॥ 41 ।

అపేతర్ముయ ఽపరమిత భవ-భేాంతి-వినాశినీ ।

ఏక్ష్ దివరూప్త్ తౌివిధ అసంఖ్యయత సురేశ్వరీ ॥ 42 ॥

సుపేతిషాఠ మహ్యధతౌీ స్మథ తిర్ వృదిధ ర్ ధే్రవా గతిిః ।

ఈశ్వరీ మహిమ ఋదిధ ిః పేమోద్మ ఉజివలోదయమ ॥ 43 ॥

అక్షయా వర్ధ మనా చ్ సుపేక్ష్శా విహంగమ ।

నీరజా జననీ నితయ జయా రోచష్మతీ శుభా ॥ 44 ॥

తప్రనుద్మ చ్ జావలా చ్ సుదీపిు శ్ చ్ఛంశుమలినీ ।

అపేమేయా తౌిధ సూక్్ష్మ పర్మ నిర్మమణ-ద్మయినీ ॥ 45 ॥

అవద్మత సుశుద్మధ చ్ అమోఘాఖ్యయ పరంపర్మ ।

సంధనక్ష శుదధ -విద్మయ సరవ-భూత-మహ్యశ్వరీ ॥ 46 ॥

లక్్షమస్ త్కషవ ర్ మహ్యధీర్మ శాంతిర్మపూరణేన వా ।

అనుగిహ్య శ్క్తత ర్ ఆద్మయ జగజి్ఞయషాఠ జగదివధిిః ॥ 47 ॥

సతయ పేహ్యవ కి్తయా యోగయ హయపర్మణ హా్యదినీ శివా ।

సంపూర్మణ హా్యదినీ శుద్మధ జ్యయతిష్మతయమతవహ్య ॥ 48 ॥

రజ్యవతయరుపేతిభా ఽఽక్ర్ణీ క్ర్ణీ రసా ।

పర్మ వసుమతీ దేవీ క్ష్ంతిిః శాంతిర్ మతిిః క్లా ॥ 49 ॥

క్లా క్లంక్-రహిత విశాలోద్ీపనీ రతిిః ।

సంబోధినీ హ్యరణీ చ్ పేభావా భవభూతిద్మ ॥ 50 ॥

Page 6: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 6

అమృతసయందినీ జీవా జననీ ఖండిక్ష్ స్మథ ర్మ ।

ధూమ క్లావతీ పూర్మణ భాసుర్మ సుమతీ రసా ॥ 51 ॥

శుద్మధ ధవనిిః సృతిిః సృషవ ర్ విక్ృతిిః క్ృషవ ర్ ఏవ చ్ ।

పే్త్పణీ పే్త్ణద్మ పేహ్యవ విశావ ప్త్ండ్గర-వాస్మనీ ॥ 52 ॥

అవనిర్ వజేనలిక్ష్ చతౌ బే్హ్యమండ-వాస్మనీ ।

అనంతరూప్త్ ఽనంతతమ ఽనంతసాథ ఽనంతసంభవా ॥ 53 ॥

మహ్యశ్క్తత ిః పే్త్ణశ్క్తత ిః పే్త్ణాద్మతౌీ రతింభర్మ ।

మహ్యసమూహ్య నిఖిలా ఇచ్ఛాధర్మ సుఖ్యవహ్య ॥ 54 ॥

పేతయలక్్షమర్ నిష్ుంప్త్ పేరోహ్య బుదిధ -గోచ్ర్మ ।

నానాదేహ్య మహ్యవర్మత బ్హుదేహ-విక్ష్స్మనీ ॥ 55 ॥

సహసేాణీ పేధనా చ్ నాయయ-వసుు -పేక్ష్శిక్ష్ ।

సర్మవఽభిలాష్-పూరేణ చ్ఛా సర్మవ సర్మవరథ -భాషణీ ॥ 56 ॥

నానా-సవరూప-చద్మధ తౌీ శ్బ్్-పూర్మవ పుర్మతనా ।

వయక్ష్త ఽవయక్ష్త జీవకేశా సరేవచ్ఛా-పరపూరత ॥ 57 ॥

సంక్లప-స్మద్మధ సాంఖ్యయయా తతు వ-గర్మభ ధర్మవహ్య ।

భూతరూప్త్ చతసవరూప్త్ తౌిగుణా గుణగరవత ॥ 58 ॥

పేజాపతీశ్వరీ రౌదేీ సర్మవధర్మ సుఖ్యవహ్య ।

క్లాయణ-వాహిక్ష్ క్లాయ క్లి-క్లమష్-నాశినీ ॥ 59 ॥

నీరూప్రదిభనన-సంతనా సుయంతౌ తౌిగుణాలయా ।

మహ్యమయా యోగమయా మహ్యయోగేశ్వరీ పేియా ॥ 60 ॥

మహ్యసీు ై విమలా క్షరత ర్ విజయా లక్్షమర్ నిరంజనా ।

పేక్ృతిర్ భగవనామయా శ్క్తత ర్ నిదే్మ యశ్సురీ ॥ 61 ॥

Page 7: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 7

చంత బుదిధ ర్ యశ్ిః పేజాఞ శాంతిర్ ఆప్త్ు తి-వర్ధ నీ ।

పేద్గయమన-మత సాధీవ చ్ సుఖ-సౌభాగయ-స్మదిధ ద్మ ॥ 62 ॥

క్ష్షాఠ నిషాఠ పేతిషాఠ చ్ జ్ఞయషాఠ శి్రషాఠ జయావహ్య ।

సర్మవతిశాయినీ పే్రతిర్ విశ్వ-శ్క్తత ర్ మహ్యబ్లా ॥ 63 ॥

వరషాఠ విజయా వీర్మ జయంతీ విజయ-పేద్మ ।

హృద్-గుహ్య గోపినీ గుహ్యయ గణ-గంధరవ-స్వవిత ॥ 64 ॥

యోగీశ్వరీ యోగమయా యోగినీ యోగ-స్మదిధ ద్మ ।

మహ్యయోగేశ్వర-వృత యోగ యోగేశ్వర-పేియా ॥ 65 ॥

బే్హ్యమందే-రదే-నమిత సుర్మఽసుర-వర-పేద్మ ।

తౌివరత మగ తౌిలోక్సాథ తౌివికి్మ-పదోదభవా ॥ 66 ॥

సుతర్మ తరణీ తర్మ ద్గర్ము సంతరణీ పర్మ ।

సుతరణీ తరయంతీ భూరతరేశ్వర-పేభా ॥ 67 ॥

గుహయ-విద్మయ యజఞ -విద్మయ మహ్యవిద్మయ సుశ్రభిత ।

అధయతమ-విద్మయ విఘ్ననశ్ర పదమసాథ పరమేషఠ నీ ॥ 68 ॥

ఆనీవక్్తక్ష తౌయీ వార్మత దండనీతిర్ నయాతిమక్ష్ ।

గౌరీ వాగీశ్వరీ గోప్రు ై గయతౌీ క్మలోదభవా ॥ 69 ॥

విశ్వంభర్మ విశ్వరూప్త్ విశ్వమత వసుపేద్మ ।

స్మదిధ సావహ్య సవధ సవస్ము సుధ సర్మవరథ -సాధినీ ॥ 70 ॥

ఇచ్ఛా సృషవ ర్ ద్గయతిర్ భూతిిః క్షరత ిః శి్ద్మధ దయా మతిిః ।

శిుతిర్ మేధ ధృతిర్ హ్ర ిః శి్రర్ విద్మయ విబుధ-వందిత ॥ 71 ॥

అనసూయా ఘృణా నీతిర్ నివృతిిః క్ష్మధ్రక్ుర్మ ।

పేతిజాఞ సంతతిర్ భూతిర్ ద్వయిః పేజాఞ విశ్వ-మనినీ ॥ 72 ॥

Page 8: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 8

సమృతిర్ వాగ్ విశ్వ-జననీ పశ్యంతీ మధయమ సమ ।

సంధయ మేధ పేభా భీమ సర్మవక్ష్ర్మ సరసవతీ ॥ 73 ॥

క్ష్ంక్్ష్ మయా మహ్యమయా మోహినీ మధవ-పేియా ।

సౌమయ భోగ మహ్యభోగ భోగినీ భోగ-ద్మయినీ ॥ 74 ॥

సుధౌత-క్నక్-పేఖ్యయ సువరణ -క్మలాసనా ।

హిరణయగర్మభ సుశి్రణీ హ్యరణీ రమణీ రమ ॥ 75 ॥

చ్ందే్మ హిరణమయీ జ్యయతసన రమయ శ్రభా శుభావహ్య ।

త్ర ైలోక్య-మండనా నారీ నరేశ్వర-వర్మరాత ॥ 76 ॥

త్ర ైలోక్య-సుందరీ ర్మమ మహ్యవిభవ-వాహినీ ।

పదమసాథ పదమ-నిలయా పదమ-మలా-విభూషత ॥ 77 ॥

పదమ-యుగమ-ధర్మ క్ష్ంత దివాయభరణ-భూషత ।

విచతౌ-రతన-ముక్షటా విచతౌంబ్ర-భూష్ణా ॥ 78 ॥

విచతౌ-మలయ-గంధఢాయ విచతౌయుధ-వాహనా ।

మహ్యనార్మయణీ దేవీ వర ష్ణ వీ వీర-వందిత ॥ 79 ॥

క్ష్ల-సంక్ర్ణీ ఘోర్మ తతు వ-సంక్ర్ణీ క్లా ।

జగత్-సంపూరణీ విశావ మహవిభవ-భూష్ణా ॥ 80 ॥

వారణీ వరద్మ వాయఖ్యయ ఘంటాక్రణ -విర్మజిత ।

నృస్మంహ్ భర రవీ బే్హ్మ భాసురీ వ్యయమ-చ్ఛరణీ ॥ 81 ॥

ఐందేీ క్ష్మధనుిః సృషవ ిః క్ష్మయోనిర్ మహ్యపేభా ।

దృషావ క్ష్మయ విశ్వ-శ్క్తత ర్ బీజ-జగతయతమ-దరశనా ॥ 82 ॥

గరడారూఢ-హృదయా చ్ఛందేీ శి్రర్ మధ్రర్మననా ।

మహోగిరూప్త్ వార్మహ్ నారస్మంహ్ హుతసుర్మ ॥ 83 ॥

Page 9: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 9

యుగంత-హుత-భగ్ జావలా క్ర్మలా పింగలా క్లా ।

తౌిలోక్య-భూష్ణా భీమ శాయమ తౌిలోక్య-మోహినీ ॥ 84 ॥

మహోతుటా మహ్యరక్ష్త మహ్యచ్ండా మహ్యసనా ।

శ్ంఖినీ లేఖినీ సవసాథ లిఖిత ఖ్యచ్రేశ్వరీ ॥ 85 ॥

భదేక్ష్లీ చర క్వీర్మ కౌమరీ భవ-మలినీ ।

క్లాయణీ క్ష్మధ్రగ్ జవలా-ముఖీ చోతపల-మలిక్ష్ ॥ 86 ॥

బాలిక్ష్ ధనద్మ సూర్మయ హృదయోతపల-మలిక్ష్ ।

అజిత వర్ణీ రీతిర్ భరండా గరడాసనా ॥ 87 ॥

వర శావనరీ మహ్యమయా మహ్యక్ష్లీ విభీష్ణా ।

మహ్యమంద్మర-విభవా శివానంద్మ రతిపేియా ॥ 88 ॥

ఉదేీతిిః పదమమలా చ్ ధరమవేగ విభావనీ ।

సతిుైయా దేవస్వనా చ్ హిరణయ-రజతశి్యా ॥ 89 ॥

సహసేావరత మనా చ్ హస్ము నాద-పేబోధినీ ।

హిరణయ-పదమ-వర్మణ చ్ హరభదే్మ సుద్గర్ధ ర్మ ॥ 90 ॥

సూర్మయయ హిరణయ-పేక్ట-సదృశ్ర హ్యమమలినీ ।

పద్మమననా నితయపుషావ దేవమత ఽమృతోదభవా ॥ 91 ॥

మహ్యధనా చ్ యా శ్ృంగీ క్ష్ర్్మీ క్ంబు-క్ంధర్మ ।

ఆదితయ-వర్మణ చ్ందే్మభా గంధ-ద్మవర్మ ద్గర్మసద్మ ॥ 92 ॥

వర్మరాత వర్మరోహ్య వరేణాయ విష్ణ -వలాభా ।

క్లాయణీ వరద్మ వామ వామేశ్ర వింధయ-వాస్మనీ ॥ 93 ॥

యోగనిదే్మ యోగరత దేవక్ష క్ష్మరూపిణీ ।

క్ంస-విదే్మవిణీ ద్గర్ము కౌమరీ కౌశిక్ష క్షమ ॥ 94 ॥

Page 10: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 10

క్ష్తయయనీ క్ష్లర్మతౌిర్ నిశి-తృప్త్ు సుద్గరియా ।

విరూప్త్క్్ష విశాలాక్్ష భక్ష్త నాం-పరరక్్తణీ ॥ 95 ॥

బ్హురూప్త్ సవరూప్త్ చ్ విరూప్త్ రూప-వరిత ।

ఘంటా-నినాద-బ్హులా జీమూత-ధవని-నిిఃసవనా ॥ 96 ॥

మహ్యదేవేందే-మథినీ భేక్షటీ క్షటిలాలనా ।

సతోయపయాచత చర క్ష్ క్ష్వేరీ బే్హమచ్ఛరణీ ॥ 97 ॥

ఆర్మయ యశ్రద్మ-సుతద్మ ధరమ-క్ష్మరథ -మోక్షద్మ ।

ద్మరదేయ-ద్గిఃఖ-శ్మనీ ఘోర-ద్గర్ము రత -నాశినీ ॥ 98 ॥

భక్ష్త రత -శ్మనీ భవాయ భవ-భర్ము ఽపహ్యరణీ ।

క్్షర్మబ్ధధ -తనయా పద్మమ క్మలా ధరణీధర్మ ॥ 99 ॥

రక్తమణీ రోహిణీ సీత సతయభామ యశ్స్మవనీ ।

పేజాఞ ధర్మ ఽమిత-పేజాఞ వేదమత యశ్రవతీ ॥ 100 ॥

సమధిర్ భావనా మర తౌీ క్రణా భక్త -వతసలా ।

అంతరేవదీ దక్్తణా చ్ బే్హమచ్రయయ పర్మగతిిః ॥ 101 ॥

దీక్్ష్ వీక్్ష్ పరీక్్ష్ చ్ సమీక్్ష్ వీరవతసలా ।

అంబ్ధక్ష్ సురభిిః స్మద్మధ స్మదధ -విద్మయధర్మఽరాత ॥ 102 ॥

సుదీప్త్ు లేలిహ్యనా చ్ క్ర్మలా విశ్వ-పూరక్ష్ ।

విశ్వ-సంహ్యరణీ దీపిు స్ తపనీ తండవ-పేియా ॥ 103 ॥

ఉదభవా విరజా ర్మజీఞ తపనీ బ్ధంద్గ-మలినీ ।

క్్షరధర్మ సుపేభావా లోక్మత సువరాసా ॥ 104 ॥

హవయ-గర్మభ చ్ఛఽజయ-గర్మభ జుహవతో యజఞ -సంభవా ।

ఆప్త్యయనీ ప్త్వనీ చ్ దహనీ దహనాశి్యా ॥ 105 ॥

Page 11: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 11

మతృక్ష్ మధవీ ముచ్ఛయ మోక్షలక్్షమర్ మహర్ధ ద్మ ।

సరవ-క్ష్మ-పేద్మ భదే్మ సుభదే్మ సరవ-మంగలా ॥ 106 ॥

శ్రవత సుశుకా్-వసనా శుకా్-మలాయఽనులేపనా ।

హంసా హ్నక్రీ హంసీ హృద్మయ హృత్-క్మలాలయా ॥ 107 ॥

స్మతతపతౌ సుశి్రణీ పదమ-పతౌయతేక్షణా ।

సావితౌీ సతయ-సంక్లాప క్ష్మద్మ క్ష్మ-క్ష్మినీ ॥ 108 ॥

దరశనీయా దృశా దృశాయ సపృశాయ స్వవాయ వర్మంగనా ।

భోగ-పేియా భోగవతీ భోగీందే-శ్యనాసనా ॥ 109 ॥

ఆర్్మై పుష్ురణీ పుణాయ ప్త్వనీ ప్త్ప-సూదనీ ।

శి్రమతీ చ్ శుభాక్ష్ర్మ పరమర శ్వరయ-భూతిద్మ ॥ 110 ॥

అచంతయ ఽంంతంత-విభవా భవ-భావ-విభావనీ ।

నిశి్రణిిః సరవ-దేహసాథ సరవ-భూత-నమసుృత ॥ 111 ॥

బ్లా బ్లాధిక్ష్ దేవీ గౌతమీ గోక్షలాలయా ।

తోషణీ పూరణ -చ్ందే్మభా ఏక్ష్నంద్మ శ్తననా ॥ 112 ॥

ఉద్మయన-నగర-ద్మవర-హరోమయపవన-వాస్మనీ ।

కూషామండీ ద్మరణా చ్ండా క్తర్మతీ నందనాలయా ॥ 113 ॥

క్ష్లాయనా క్ష్లగమయ భయద్మ భయ-నాశినీ ।

సౌద్మమినీ మేఘరవా దర తయ-ద్మనవ-మర్్నీ ॥ 114 ॥

జగనామత భయక్రీ భూత-ధతౌీ సుద్గరాభా ।

క్ష్శ్యప్ర శుభద్మనా చ్ వనమలా శుభా వర్మ ॥ 115 ॥

ఘనాయ ధన్యయశ్వరీ ధనాయ రతనద్మ వసు-వర్ధ నీ ।

గంధరీవ రేవతీ గంగ శ్క్షనీ విమలాననా ॥ 116 ॥

Page 12: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 12

ఇడా శాంతిక్రీ చర వ తమసీ క్మలాలయా ।

ఆజయప్త్ వజే-కౌమరీ స్తమప్త్ క్షసుమశి్యా ॥ 117 ॥

జగతిపైయా చ్ సరథా చ్ ద్గరియా ఖగ-వాహనా ।

మనోభవా క్ష్మచ్ఛర్మ స్మదధ -చ్ఛరణ-స్వవిత ॥ 118 ॥

వ్యయమలక్్షమర్ మహ్యలక్్షమస్ తేజ్యలక్్షమిః సుజాజవలా ।

రసలక్్షమర్ జగదోయనిర్ గంధలక్్షమర్ వనాశి్యా ॥ 119 ॥

శి్వణా శిావణా న్యతౌ రసనా పే్త్ణ-చ్ఛరణీ ।

విరంచమత విభవా వర-వారజ-వాహనా ॥ 120 ॥

వీర్మయయ వీరేశ్వరీ వంద్మయ విశ్రక్ష్ వసు-వర్ధ నీ ।

అనాహత క్షండలినీ నలినీ వన-వాస్మనీ ॥ 121 ॥

గంధరణీందే-నమిత సురేందే-నమిత సతీ ।

సరవ-మంగల-మంగలాయ సరవ-క్ష్మ-సుస్మదిధ ద్మ ॥ 122 ॥

సర్మవనంద్మ మహ్యనంద్మ సతీురత ిః స్మదధ -స్వవిత ।

స్మనీవాలీ క్షహూ ర్మక్ష్ అమ చ్ఛ ఽనుమతిర్ ద్గయతిిః ॥ 123 ॥

అరంధతీ వసువమతీ భారు వీ వాసుు -దేవత ।

మయూరీ వజే-వేతలీ వజే-హసాు వర్మననా ॥ 124 ॥

అనఘా ధరణిర్ ధీర్మ ధమనీ మణి-భూష్ణా ।

ర్మజ-శి్రరూప-సహిత బే్హమశి్రర్ బే్హమ-వందిత ॥ 125 ॥

జయశి్ర జయద్మ జ్ఞఞ యా సరు శి్రిః సవరు తిిః సతం ।

సుపుషాప పుష్ప-నిలయా ఫలశి్ర నిష్ుల-పేియా ॥ 126 ॥

ధనురాక్్షమస్ తవమిలిత పర-కిోధ-నివారణీ ।

క్దే్రర్ధ నాయుిః క్పిలా సురసా సురమోహినీ ॥ 127 ॥

Page 13: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 13

మహ్యశ్రవత మహ్యనీలా మహ్యమూరత ర్ విషాపహ్య ।

సుపేభా జావలినీ దీపిు స్ తృపిు ర్ వాయభి పేభాక్రీ ॥ 128 ॥

తేజ్యవతీ పదమబోధ మదలేఖ్య ఽరణావతీ ।

రతన రతనవలీ భూత శ్తధమ శ్తపహ్య ॥ 129 ॥

తౌిగుణా ఘోషణీ రక్్ష్య నర్్నీ ఘోష్-వరిత ।

సాధయ ఽదితి-దితిర్-దేవీ మృగవాహ్య మృగంగక్ష్ ॥ 130 ॥

చతౌ-నీలోతపల-గత వృష్-రతనక్ర్మఽశి్యా ।

హిరణయ-రజత-దవంద్మవ శ్ంఖ-భదే్మసన-స్మథ త ॥ 131 ॥

గోమూత-గోమయ-క్్షర-దధి-సరపర్ జలాశి్యా ।

మరీచశ్ చీర-వసనా పూర్మణ చ్ందే్మఽరు-విష్ఠ ర్మ ॥ 132 ॥

సుసూక్్ష్మ నిరవృతిిః సూథ లా నివృతు ర్మతిర్ ఏవ చ్ ।

మరీచ-జావలినీ ధూమర హవయవాహ్య హిరణయద్మ ॥ 133 ॥

ద్మయినీ క్ష్లినీ స్మదిధ ిః శ్రషణీ సంపేబోధినీ ।

భాసవర్మ సంహతిస్ తీకా్ష్ పేచ్ండ-జవలనోజివలా ॥ 134 ॥

సాంగ పేచ్ండా దీప్త్ు చ్ వర ద్గయతిిః సుమహ్యద్గయతిిః ।

క్పిలా నీర-రక్ష్త సుష్మన విసుులింగినీ ॥ 135 ॥

అరాష్మతీ రపుహర్మ దీరా్మ ధూమవలీ జర్మ ।

సంపూరణ -మండలా పూషా సేంస్మనీ సుమనోహర్మ ॥ 136 ॥

జయా పుషవ క్రీ చ్ఛాయా మనసా హృదయోజివలా ।

సువర్ణ-క్ష్రణీ శి్రషాఠ మృత-సంజీవనీ-రణే ॥ 137 ॥

విశ్లయ-క్రణీ శుభేా సంధినీ పరమౌష్ధిిః ।

బే్హిమషాఠ బే్హమ-సహిత ఐందవీ రతన-సంభవా ॥ 138 ॥

Page 14: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 14

విద్గయతపైభా బ్ధంద్గమతీ తౌి-సవభావ-గుణాతిమక్ష్ ।

నితోయదిత నితయదృషావ నితయక్ష్మ-క్రీషణీ ॥ 139 ॥

పద్మమంక్ష్ వజే-చహ్యన చ్ వకి్-దండా విభాస్మనీ ।

విదేహ-పూజిత క్నాయ మయా విజయ-వాహినీ ॥ 140 ॥

మనినీ మంగలా మనాయ మనినీ మన-ద్మయినీ ।

విశ్రవశ్వరీ గణవతీ మండలా మండలేశ్వరీ ॥ 141 ॥

హరపేియా భౌమ-సుత మనోజాఞ మతి-ద్మయినీ ।

పేతయంగిర్మ స్తమగుప్త్ు మనోభిజాఞ వదనమతిిః ॥ 142 ॥

యశ్రధర్మ రతనమలా క్ృషాణ త్ర ైలోక్య-బ్ంధినీ ।

అమృత ధరణీ హర్్మ వినత వలాక్ష శ్చీ ॥ 143 ॥

సంక్లాప భామినీ మిశిా క్ష్దంబ్రయమృత పేభా ।

ఆగత నిరు త వజేా సుహిత సహిత ఽక్షత ॥ 144 ॥

సర్మవరథ -సాధన-క్రీ ధత్కర్ ద్మధ రణిక్ష్మలా ।

క్రణాధర-సంభూత క్మలాక్్ష శ్శి-పేియా ॥ 145 ॥

సౌమయ-రూప్త్ మహ్యదీప్త్ు మహ్యజావలా విక్ష్స్మనీ ।

మలా క్ష్ంచ్నమలా చ్ సదవజేా క్నక్పేభా ॥ 146 ॥

పేకి్తయా పరమ యోక్షత ై క్ోభిక్ష్ చ్ సుఖోదయా ।

విజృంభణా చ్ వజేాఖ్యయ శ్ృంఖలా క్మలేక్షణా ॥ 147 ॥

జయంక్రీ మధ్రమతీ హరత శ్శినీ శివా ।

మూలపేక్ృతిర్ ఈశానీ యోగమత మనోజవా ॥ 148 ॥

ధరోమదయా భానుమతీ సర్మవభాసా సుఖ్యవహ్య ।

ద్గరంధర్మ చ్ బాలా చ్ ధరమ-స్వవాయ తథా గత ॥ 149 ॥

Page 15: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 15

సుక్షమర్మ సౌమయముఖీ సౌమయ-సంబోధనోతు మ ।

సుముఖీ సరవతోభదే్మ గుహయ-శ్క్తత ర్ గుహ్యలయా ॥ 150 ॥

హలాయుధ చ్ క్ష్వీర్మ సరవ-శాసు ై-సుధరణీ ।

వ్యయమ-శ్క్తత ర్ మహ్యదేహ్య వ్యయమగ మధ్రమనమయీ ॥ 151 ॥

గంగ వితసాు యమునా చ్ందేభాగ సరసవతీ ।

తిలోతు మోరవశ్ర రంభా సావమినీ సుర-సుందరీ ॥ 152 ॥

బాణ-పేహరణా బాలా బ్ధంబోషీఠ చ్ఛరహ్యస్మనీ ।

క్క్షదిమనీ చ్ఛరపృషాఠ హృషాఠ ఽదృష్ఠ -ఫల-పేద్మ ॥ 153 ॥

క్ష్మయచ్ఛరీ చ్ క్ష్మయ చ్ క్ష్మచ్ఛర-విహ్యరణీ ।

హిమ-శర లేందే-సంక్ష్శా గజ్ఞందే-వరవాహనా ॥ 154 ॥

అశ్రష్-సుఖ-సౌభాగయ-సంపద్మం-యోనిర్ ఉతు మ ।

సరోవతుృషావ సరవమయీ సర్మవ సరేవశ్వర-పేియా ॥ 155 ॥

సర్మవంగ-యోనిిః సా ఽవయక్ష్త సంపేధన్యశ్వరేశ్వరీ ।

విష్ణ -వక్షిః-సథ ల-గత క్తమతిః పరముచ్యతే ॥ 156 ॥

పర్మ నిరమహిమ దేవీ హర-వక్షిః-సథ లాలయా ।

స దేవీ ప్త్ప-హంతౌీ చ్ సానినధయం క్షరతన్ మమ ॥ 157 ॥

॥ ఫలశీ్రతిః ॥

ఇతి నామనం సహసేం త్క లక్్ష్మయిః పే్రక్త ం శుభావహం ।

పర్మవరేణ భేదేన ముఖయ-గౌణేన భాగతిః ॥ 158 ॥

యశ్ చర తత్ క్షరత యేన్ నితయం శ్ృణుయాద్ వాపి పదమజ ।

శుచిః సమహితో భూతవ భక్తత శి్ద్మధ సమనివతిః ॥ 159 ॥

శి్రనివాసం సమభయరాయ పుష్ప-ధూప్త్ఽనులేపనర ిః ।

భోగర శ్ చ్ మధ్రపర్ముదర యర్ యథా శ్క్తత జగద్గు రం ॥ 160 ॥

Page 16: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 16

తత్ ప్త్రశవసాథ ం శిియం దేవీం సంపూజయ శి్రధర-పేియాం ।

తతో నామ సహసే్వణ తోష్యేత్ పరమేశ్వరీం ॥ 161 ॥

నానా రతనవలీ స్తు తౌం ఇదం యిః సతతం పఠేత్ ।

పేసాద్మభిముఖీ లక్్షమిః సరవం తస్ర మ పేయచ్ాతి ॥ 162 ॥

యసాయ లక్్ష్మయశ్ చ్ సంభూతిః శ్క్తయో విశ్వగిః సద్మ ।

క్ష్రణతవం న తిష్ఠ ంతి జగతయస్మమనశ్ చ్ర్మచ్రే ॥ 163 ॥

తసామత్ పే్రత జగనామత శి్ర యసాయఽచ్యయత-వలాభా ।

సుపే్రతిః శ్క్తయస్ తసయ స్మదిధ ం ఇషాఠ ం దిశ్ంతి హి ॥ 164 ॥

ఏక్ ఏవ జగత్-సావమీ శ్క్తతమన్ అచ్యయతిః పేభిః ।

తదంశ్-శ్క్తత మంతో ఽన్యయ బే్హ్యమశానాదయో యథా ॥ 165 ॥

తథర వర క్ష్ పర్మ శ్క్తత ిః శి్రస్ తసయ క్రణాశి్యా ।

జాఞ నాది షాడ్గు ణయమయీ యా పే్రక్ష్త పేక్ృతిిః పర్మ ॥ 166 ॥

ఏకర క్ శ్క్తత ిః శి్రస్ తసాయ దివతీయాతమని వరతు తే ।

పర్మ పరేశ్ర సరేవశ్ర సర్మవక్ష్ర్మ సనాతనీ ॥ 167 ॥

అనంత-నామధయా చ్ శ్క్తత చ్కి్సయ నాయిక్ష్ ।

జగచ్ చ్ర్మచ్రం ఇదం సరవం వాయపయ వయవస్మథ త ॥ 168 ॥

తసామద్ ఏకర వ పరమ శి్రర్ జ్ఞఞ యా విశ్వరూపిణీ ।

సౌమయ సౌమేయన రూపేణ సంస్మథ త నటజీవవత్ ॥ 169 ॥

యో యో జగతి పుం-భావిః స విష్ణ ర్ ఇతి నిశ్ాయిః ।

యా యా త్క నారీ భావసాథ తతౌ లక్్షమర్ వయవస్మథ త ॥ 170 ॥

పేక్ృతేిః పురషాచ్ చ్ఛఽనయస్ తృతీయో నర వ విదయతే ।

అథ క్తం బ్హునోకేత న నర-నారీ-మయో హరిః ॥ 171 ॥

Page 17: Lakshmi Sahasranama - Padma Puranam - TEL.pdf

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram – Padma Puranam

K. Muralidharan ([email protected]) 17

అన్యక్ భేద భిననస్ త్క కి్తయతే పరమేశ్వరిః ।

మహ్యవిభూతిం దయితం యే సుు వంతయచ్యయత-పేియాం ॥ 172 ॥

తే పే్త్పునవంతి పరమం లక్్షమం సంశుద్ధ-చేతసిః ।

పదమయోనిర్ ఇదం పే్త్పయ పఠన్ స్తు తౌం ఇదం కి్మత్ ॥ 173 ॥

దివయం అష్వ -గుణర శ్వరయం తతపైసాద్మచ్ చ్ లబ్ధ వాన్ ।

సక్ష్మనాం చ్ ఫలద్మం క్ష్మనాం చ్ మోక్షద్మం ॥ 174 ॥

పుసు క్ష్ఖ్యయం భయ-తౌతౌీం స్మతవసాు ైం తౌిలోచ్నాం ।

మహ్యపదమ నిష్ణాణ ం తం లక్్షమం అజరతం నమిః ॥ 175 ॥

క్ర-యుగల-గృహ్తం పూరణ -క్షంభం దధనా

క్వచద్ అమలగతసాథ శ్ంఖ-పద్మమక్ష-ప్త్ణిిః ।

క్వచద్ అపి దయితంగే చ్ఛమర వయగి-హసాు

క్వచద్ అపి సృణి-ప్త్శ్ం బ్ధభేతీ హ్యమక్ష్ంతిిః ॥ 176 ॥

॥ ఇత పద్ీపురాణే కాశ్రీర-వరణ నే హిరణయగరభ-హృద్యే పురుషోతో్మ-ప్రర క్త ం

శీ్రలక్ష్మ ీ సహసర నామ సో్తత్ర ం సంపూరణ ం ॥