lakshmi sahasranama stotram 1

of 12/12
Page 1 of 12 Lakshmi Sahasranama Stotram Namnaam ashta sahasram cha broohi Gargya, Mahamathe, Mahalakshmyaa Maha devyaa bhukthi mukthyartha sidhaye Sanathkumara massenam dwadasahithya sannibham, Apruchan Yogino bhkthyaa yogi nama artha sidhaye. Gargya uvacha Sarva loukeeka karmebhyo vimukthaanaam hithaaya vai, Bhukthi mukthi pradhamjaya manu broohi dhayanidhe. Sanathkumara, Bhagawan, Sarvagno asi viseshatha, Asthikya sidhaye nrunaam kshipradharmartha sadhanam. Khidhyanthi manava sarve dhana bhaavena kevalam, Sidhyanthi dhanino anyasya naiva Dharmatha Kamana. Daridhrya dwamsini nama kena vidhyaa prakeerthithaa, Kena vaa Brhama vidhyapi kena mruthyu vinasini. Sarvaasaam saara bhoothaikaa vidhyaanaam kerrthithaa, Prathyaksha sidhidhaa Brahman, Thamachakshwa Dhayanidhe. Sanathkumara Uvacha Sadhu prushtam Maha Bhagaa, sarva loka hithoushinaa, Mahathaamesha dharmascha nanthyeshamithi may mathi. Brahma Vishnu Mahadeva, mahendradhi mahathmabhi, Samproktham kadhayamyadhya Lakshmi nama sahasrakam. Yathyocharana mathrena daridryoth muchyathe nara. Kim punastha japajjapi sarveshta arthanavapnuyath. Nyasa Asya Sri Mahalakshmi divya sahasra nama stotra maha manthrasya Ananda kardhamachikleethendraa sthaadhayo Mahathmano maharshaya, Anushtup chanda, Vishnu maya Shakthi, Maha Lakshmi Para devathaa, Sri Maha Lakshmi prasada dwara sarveshtarthas sidhyrathe jape viniyoga Dhyanam Padma nabha priyam devim Padmakshim m Padma vasinim, Padmavakthram, Padma hasthaam Vande Padma maharnisam. Poornendu vadanam, divya rathnabharana bhooshithaam, Varada abhaya hasthaadyam dyayeth chandra sahodharim. Icharoopam bhagwatha sachidananda roopinim, Sarvagnaam sarva jananim Vishnu vaksha sthalalayam, Dayalumanisam dhyayeth suka sidha swaroopinim. Sahasranama 1 Om Nithyagatha namaha 2 Om Anantha nithya namaha 3 Om Nandini namaha 4 Om Jana ranjini namaha 5 Om Nithya Prakasini namaha 6 Om Swaprakasa swaroopini namaha 7 Om MahaLakshmi namaha 8 Om Mahakali namaha 9 Om Mahakanyaa namaha 10 Om Saraswathi namaha 11 Om Bhoga vaibhava sandhathri namaha 12 Om Bhkthanugraha karini namaha 13 Om Easavasya namaha 14 Om Mahamaya namaha 15 Om Mahadevi namaha 16 Om Maheswari namaha 17 Om Hrullekha namaha 18 Om Paramaa namaha 19 Om Shakthi namaha 20 Om Mathruka bheeja roopini namaha 21 Om Nithayananda namaha 22 Om Nithyabhodha namaha 23 Om Naadini namaha 24 Om Janamodhini namaha

Post on 15-Jul-2015

282 views

Category:

Self Improvement

25 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Lakshmi Sahasranama Stotram

Namnaam ashta sahasram cha broohi Gargya, Mahamathe,Mahalakshmyaa Maha devyaa bhukthi mukthyartha sidhayeSanathkumara massenam dwadasahithya sannibham,Apruchan Yogino bhkthyaa yogi nama artha sidhaye.

Gargya uvachaSarva loukeeka karmebhyo vimukthaanaam hithaaya vai,Bhukthi mukthi pradhamjaya manu broohi dhayanidhe.Sanathkumara, Bhagawan, Sarvagno asi viseshatha,Asthikya sidhaye nrunaam kshipradharmartha sadhanam.Khidhyanthi manava sarve dhana bhaavena kevalam,Sidhyanthi dhanino anyasya naiva Dharmatha Kamana.Daridhrya dwamsini nama kena vidhyaa prakeerthithaa,Kena vaa Brhama vidhyapi kena mruthyu vinasini.Sarvaasaam saara bhoothaikaa vidhyaanaam kerrthithaa,Prathyaksha sidhidhaa Brahman, Thamachakshwa Dhayanidhe.

Sanathkumara UvachaSadhu prushtam Maha Bhagaa, sarva loka hithoushinaa,Mahathaamesha dharmascha nanthyeshamithi may mathi.Brahma Vishnu Mahadeva, mahendradhi mahathmabhi,Samproktham kadhayamyadhya Lakshmi nama sahasrakam.Yathyocharana mathrena daridryoth muchyathe nara.Kim punastha japajjapi sarveshta arthanavapnuyath.

NyasaAsya Sri Mahalakshmi divya sahasra nama stotra maha manthrasyaAnanda kardhamachikleethendraa sthaadhayo Mahathmano maharshaya,Anushtup chanda, Vishnu maya Shakthi, Maha Lakshmi Para devathaa,Sri Maha Lakshmi prasada dwara sarveshtarthas sidhyrathe jape viniyoga

DhyanamPadma nabha priyam devim Padmakshim m Padma vasinim,Padmavakthram, Padma hasthaam Vande Padma maharnisam.Poornendu vadanam, divya rathnabharana bhooshithaam,Varada abhaya hasthaadyam dyayeth chandra sahodharim.Icharoopam bhagwatha sachidananda roopinim,Sarvagnaam sarva jananim Vishnu vaksha sthalalayam,Dayalumanisam dhyayeth suka sidha swaroopinim.

Sahasranama

Page 12 of 12

1OmNithyagathanamaha2OmAnantha nithyanamaha3OmNandininamaha4OmJana ranjininamaha5OmNithya Prakasininamaha6OmSwaprakasa swaroopininamaha7OmMahaLakshminamaha8OmMahakalinamaha9OmMahakanyaanamaha10OmSaraswathinamaha11OmBhogavaibhava sandhathrinamaha12OmBhkthanugraha karininamaha13OmEasavasyanamaha14OmMahamayanamaha15OmMahadevinamaha16OmMaheswarinamaha17OmHrullekhanamaha18OmParamaanamaha19OmShakthinamaha20OmMathruka bheeja roopini namaha21OmNithayanandanamaha22OmNithyabhodhanamaha23OmNaadininamaha24OmJanamodhininamaha25OmSathya prathyayaninamaha26OmSwaprakasathma roopininamaha27OmTripuranamaha28OmBhairavinamaha29OmVidhyaanamaha30OmHamsaanamaha31OmVagheswarinamaha32OmShivaanamaha33OmVagdevinamaha34OmMaharathrinamaha35OmKalarathrinamaha36OmTrilochananamaha37OmBhadrakalinamaha38OmKaralinamaha39OmMahakalinamaha40OmThilothamanamaha41OmKalinamaha42OmKaralavakthranthanamaha43OmKamakshinamaha44OmKamadhanamaha45OmShubhaanamaha46OmChandikanamaha47OmChanda roopesanamaha48OmChamundanamaha49OmChakradharininamaha50OmTrilokya jayininamaha51OmDevinamaha52OmTrilokya vijayothamanamaha53OmSidhalakshminamaha54OmKriyalakshminamaha55OmMokshalakshminamaha56OmPrasadininamaha57OmUmanamaha58OmBhagwathinamaha59OmDurgaanamaha60OmChaandrinamaha61OmDakshayaninamaha62OmShivaanamaha63OmPrathyangiranamaha64OmDharaanamaha65OmVelaanamaha66OmLokamathanamaha67OmHaripriyanamaha68OmParvathinamaha69OmParamaanamaha70OmDevinamaha71OmBrahmavidhyaapradhayininamaha72OmAroopanamaha73OmBaheeroopanamaha74OmViroopaanamaha75OmViswaroopininamaha76OmPanchabhoothathmikanamaha77OmVaninamaha78OmPanchabhoothathmikanamaha79OmParaanamaha80OmKalimaanamaha81OmPanjikaanamaha82OmVagminamaha83OmHavinamaha84OmPrthyadhidevathanamaha85OmDevamathanamaha86OmSuresananamaha87OmVedagarbhanamaha88OmAmbikanamaha89OmDhruthinamaha90OmSankhyanamaha91OmJaathinamaha92OmKriya Shathinamaha93OmPrakruthinamaha94OmMohininamaha95OmMahinamaha96OmYagna vidhyanamaha97OmMahavidhyanamaha98OmGuhya Vidhyanamaha99OmVibhavarinamaha100OmJyothishmathinamaha101OmMahamathanamaha102OmSarva manthra phalapradhanamaha103OmDaridhrya dwamsininamaha104OmDevinamaha105OmHrudhya grandhi bedhininamaha106OmSahasradhithya sangasanamaha107OmChandikanamaha108OmChandra roopininamaha109OmGayathrinamaha110OmSoma sambhoothinamaha111OmSavithrinamaha112OmPranavathmikanamaha113OmSaankarinamaha114OmVaishnavinamaha115OmBrahminamaha116OmSarvadevanamaskruthanamaha117OmSevyadurganamaha118OmKubherakshinamaha119OmKaraveera nivasininamaha120OmJayaanamaha121OmVijayaanamaha122OmJayanthinamaha123OmAparajithanamaha124OmKubhjikanamaha125OmKalikanamaha126OmSasthrinamaha127OmVeenapusthaka dharininamaha128OmSarvagna shakthinamaha129OmSri Shakthinamaha130OmBrahma Vishnu Shivathmikanamaha131OmIda pingalika madhyaa mrunaalithanthu roolpininamaha132OmYajnesaninamaha133OmPradhaanamaha134OmDeekhaanamaha135OmDakshinaanamaha136OmSarva Mohininamaha137OmAshtanga yogininamaha138OmDevinamaha139OmNirbheeja dhyana gocharaanamaha140OmSarva theertha sthithaanamaha141OmShuddhanamaha142OmSarva parvatha vasininamaha143OmVedaSashthra prabhanamaha144OmDevinamaha145OmShadangadhi pada kramanamaha146OmShivaanamaha147OmDhathrinamaha148OmShubhanandhanamaha149OmYagnakarma swaroopininamaha150OmVrathininamaha151OmMenakanamaha152OmDevinamaha153OmBrahmaninamaha154OmBrahmacharininamaha155OmYekasharaparanamaha156OmTharaanamaha157OmBhavabanda vinasininamaha158OmViswambharanamaha159OmDharaanamaha160OmNiradharanamaha161OmAdhikaswaraanamaha162OmRakaanamaha163OmKuhoonamaha164OmAmavasyanamaha165OmPoornimanamaha166OmAnumathinamaha167OmDhruthinamaha168OmSinivalinamaha169OmShivaanamaha170OmVasyaanamaha171OmVaiswadevinamaha172OmPisangilaanamaha173OmPippalaanamaha174OmVisalakshinamaha175OmRakshogninamaha176OmVrushti karininamaha177OmDushta vidhravininamaha178OmDevinamaha179OmSarvopadrava nasininamaha180OmSaradhaanamaha181OmSarasandhaananamaha182OmSarva Sasthra swaroopininamaha183OmYudha madhya sthithanamaha184OmDevinamaha185OmSarva Bhootha bhanjaninamaha186OmAyddhanamaha187OmYudharoopanamaha188OmSanthanamaha189OmSanthi swaroopininamaha190OmGanganamaha191OmSaraswathinamaha192OmVeninamaha193OmYamunanamaha194OmNarmadhanamaha195OmAapaganamaha196OmSamudhravasanaa vasaanamaha197OmBrahmanda sreni mekhalanamaha198OmPanchavakthranamaha199OmDasa bhujaanamaha200OmShuddha sphatika sannibhanamaha201OmRakthaanamaha202OmKrushnaanamaha203OmSithaanamaha204OmPeethanamaha205OmSarva varnaanamaha206OmNireeswarinamaha207OmChakrikaanamaha208OmKalikaanamaha209OmDevinamaha210OmSathyaanamaha211OmBadukaanamaha212OmSthithaanamaha213OmTharuninamaha214OmVaaruninamaha215OmNareenamaha216OmJyeshtanamaha217OmDevinamaha218OmSureswarinamaha219OmViswambaranamaha220OmDharaanamaha221OmKarthreenamaha222OmGalargala Vibhanjininamaha223OmSandhyaanamaha224OmRathrinamaha225OmDivaanamaha226OmJyothsnaanamaha227OmKalaanamaha228OmKashtaanamaha229OmNimeshikaanamaha230OmUrveenamaha231OmKathyayaninamaha232OmShubranamaha233OmSasarnavatharininamaha234OmKapilaanamaha235OmKeelikaanamaha236OmAsokanamaha237OmMallikanamaha238OmNavamalikanamaha239OmDevikanamaha240OmNandikanamaha241OmShanthanamaha242OmBhanjikanamaha243OmBhayabhanjikanamaha244OmKoushikinamaha245OmVaidhikinamaha246OmDevinamaha247OmSourinamaha248OmRoopadhikanamaha249OmAthibhaanamaha250OmDigvasthranamaha251OmNavavasthranamaha252OmKanyakanamaha253OmKamladhbhavanamaha254OmSreenamaha255OmSoumyalakshananamaha256OmAtheetha durganamaha257OmSoothra prabodhikanamaha258OmSradhanamaha259OmMedhanamaha260OmKruthinamaha261OmPragnanamaha262OmDharananamaha263OmKanthinamaha264OmSruthi, Smruthi, druthir Dhanyanamaha265OmBhoothinamaha266OmIshteenamaha267OmManeeshininamaha268OmVirakthinamaha269OmVyapininamaha270OmMayaanamaha271OmSarva maya prabhanjaninamaha272OmMahendrinamaha273OmManthrininamaha274OmSimhinamaha275OmIndra jala swaroolpininamaha276OmAvastha thraya nirmukthanamaha277OmGunathraya vivarjithanamaha278OmEeshanathraya nirmukthanamaha279OmSarva roga vivarjithanamaha280OmYogi dhyanantha gamyanamaha281OmYogadhyana parayananamaha282OmThrayee Shikhaa viseshakgnanamaha283OmVedantha Jnana roopininamaha284OmBharathinamaha285OmKamalanamaha286OmBhashanamaha287OmPadmanamaha288OmPadmavathinamaha289OmKruthinamaha290OmGowthaminamaha291OmGomathinamaha292OmGowrinamaha293OmIshaanaanamaha294OmHamsavahininamaha295OmNarayaninamaha296OmPrabhadharanamaha297OmJahnavinamaha298OmShakarathmajanamaha299OmHithraghantanamaha300OmSunandanamaha301OmSrinamaha302OmManavinamaha303OmManusambhavanamaha304OmSthambhininamaha305OmKshobhininamaha306OmMaarinamaha307OmBhramininamaha308OmShathrumarininamaha309OmMohininamaha310OmDweshininamaha311OmVeeranamaha312OmAghoraanamaha313OmRudhra roopininamaha314OmRudraikadasininamaha315OmPunyaanamaha316OmKalyaninamaha317OmLanhakarininamaha318OmDevadurganamaha319OmMaha Durganamaha320OmSwapnadurganamaha321OmAshtabhairavinamaha322OmSuryachadragni roopanamaha323OmGrahanakshatra roopininamaha324OmBindunadha kalathhethanamaha325OmBindunadha kalathmikanamaha326OmDasavayujyaakaraanamaha327OmKala Shodasa samyuthanamaha328OmKasyapinamaha329OmKamala Devinamaha330OmNadha Chakra nivasininamaha331OmMrudaadhaaranamaha332OmSthiraanamaha333OmGuhyanamaha334OmDeikaanamaha335Omhakra roopininamaha336OmAvidhyaanamaha337OmSarvareenamaha338OmBhunjaanamaha339OmJambasura nibharhininamaha340OmSrikaayaanamaha341OmSrikalaanamaha342OmShubraanamaha343OmKarmanir moola karininamaha344OmAadhilakshminamaha345OmGunaadharaanamaha346OmPanchabrahmathmikanamaha347OmParaanamaha348OmSruthinamaha349OmBrahma mukhaa vasaanamaha350OmSarva sampathi roopininamaha351OmMruth sanjeevininamaha352OmMaithreenamaha353OmKamininamaha354OmKamavarjithanamaha355OmNirvana margadha devinamaha356OmHamsininamaha357OmKashikaanamaha358OmKshamanamaha359OmSaparyanamaha360OmGunininamaha361OmBhinnanamaha362OmNirgunaanamaha363OmAkhadithanamaha364OmShubhanamaha365OmSwamininamaha366OmVedhininamaha367OmShakyanamaha368OmShaambharinamaha369OmChakra Dharininamaha370OmDandininamaha371OmMundininamaha372OmVyagrinamaha373OmShikinynamaha374OmSomasamhathinamaha375OmChinthamaninamaha376OmChidanandhanamaha377OmPanchabana prabodhininamaha378OmBanasreninamaha379OmSahasthrakshinamaha380OmSahasra bhujja Padukanamaha381OmSandhyavaleenamaha382OmTrisandhyakhyanamaha383OmBramanda mani bhooshananamaha384OmVasavinamaha385OmDhaaruni senanamaha386OmKulikanamaha387OmManthra ranjaninamaha388OmJitha prana swaroopanamaha389OmKanthaanamaha390OmKamya vara pradhanamaha391OmManthra Brahmana Vidhyarthanamaha392OmNadha roopanamaha393OmHavishmathinamaha394OmAdharvani sruthinamaha395OmSoonyaanamaha396OmKalpana varjithanamaha397OmSathinamaha398OmSathaa Jathinamaha399OmPramaanamaha400OmAmeyaanamaha401OmPramithinamaha402OmPranadhaanamaha403OmGathinamaha404OmAvarnaanamaha405OmPanchavarnaanamaha406OmSarvadhaanamaha407OmBhuvaneswarinamaha408OmTrilokyamohininamaha409OmVidhyaanamaha410OmSarva bharthreenamaha411OmKsharaanamaha412OmAksharaanamaha413OmHiranyavarnaanamaha414OmHarininamaha415OmSarvopadrava nasininamaha416OmKaivalya padavi rekhanamaha417OmSoorya mandala samsthithaanamaha418OmSoma Mandala Madhyasthanamaha419OmVahni mandala samsthithaanamaha420OmVayumandala madhyasthanamaha421OmVyoma mandala samsthithaanamaha422OmChakrikaanamaha423OmChakra madhyasthanamaha424OmChakra marga pravarthininamaha425OmKokilaa kula chakresanamaha426OmPakshathinamaha427OmPankthipaavaninamaha428OmSarva sidhantha margasthanamaha429OmShad varnanamaha430OmVaravarjithanamaha431OmSara rudhra haraanamaha432OmHanthrinamaha433OmSarva samhara karininamaha434OmPurushaanamaha435OmPourusheenamaha436OmThushtinamaha437OmSarva thanthra prasoothikaanamaha438OmArdhanareeswarinamaha439OmDevinamaha440OmSarva Vidhyaa pradahyaninamaha441OmBhargavinamaha442OmBhoojhooshi vidhyaanamaha443OmSarvopanishadhaa sthithaanamaha444OmVyomakesanamaha445OmAkhilapraananamaha446OmPancha kosa vilakshanaanamaha447OmPanchakosathmikanamaha448OmPrathyaknamaha449OmPancha Brahmathmikanamaha450OmShivaanamaha451OmJagajjara janithrinamaha452OmPanchakarmaprasoothikanamaha453OmVagdevinamaha454OmAabharanakaaranamaha455OmSarva kamya sthithanamaha456OmSthithinamaha457OmAshta dasa chathu Sashti peetikaanamaha458OmVidhyayuthaanamaha459OmKaalikanamaha460OmAakarshaninamaha461OmShyamanamaha462OmYakshininamaha463OmKinnareswarinamaha464OmKethakinamaha465OmMallikanamaha466OmAsokanamaha467OmVarahinamaha468OmDharaninamaha469OmDhruvaanamaha470OmNarasimhinamaha471OmMahograsanamaha472OmBhaktha namarthi nasininamaha473OmAntharbalaanamaha474OmSthiraanamaha475OmLakshminamaha476OmJara marana nasininamaha477OmSri Ranjithanamaha478OmMaha mayanamaha479OmSoma suryagni lochananamaha480OmAdhithinamaha481OmDevamathanamaha482OmAshtaputhaanamaha483OmAshtayogininamaha484OmAshta prakruthinamaha485OmAshtashta vibhrajadwikrutha krithinamaha486OmDurbhiksha dwamsininamaha487OmDevinamaha488OmSithanamaha489OmSathyanamaha490OmRukmininamaha491OmKhyadhijanamaha492OmBhargavinamaha493OmDevinamaha494OmDevayoninamaha495OmThapawininamaha496OmSakambarinamaha497OmMahasonaanamaha498OmGarudopari samsthithaanamaha499OmSimhaganamaha500OmVyagraganamaha501OmDevinamaha502OmVayuganamaha503OmMahadriganamaha504OmAkaradhi kshakaranthanamaha505OmSarva vidhyadhi devathanamaha506OmMantha vyakhyana nipunanamaha507OmJyothi sasthraika lochananamaha508OmIda pingalika madhyaa sushumnaa grandhi swaroopininamaha509OmKala chakra srayopethanamaha510OmKalachakra swaroopininamaha511OmVaisaradhinamaha512OmMathi sreshtanamaha513OmVarishtaanamaha514OmSarva dheepikanamaha515OmVainayakinamaha516OmVararohanamaha517OmSrenivelaanamaha518OmBahirbalinamaha519OmJam bininamaha520OmJrumbininamaha521OmJamba Karininamaha522OmGanakarikanamaha523OmSharininamaha524OmChakrikaanamaha525OmAnanthanamaha526OmSarva vyadhi chikithsakinamaha527OmDevakinamaha528OmDeva sankaasanamaha529OmVaaridhinamaha530OmKarunaakaaranamaha531OmSarvareenamaha532OmSarva Sampannanamaha533OmSarva papa prabhanjaninamaha534OmYeka mathraanamaha535OmDwimathranamaha536OmTrimathranamaha538OmAparaanamaha539OmArdhamathraanamaha540OmParaanamaha541OmSookshmaanamaha542OmSookshmaardhadhanamaha543OmAparaanamaha544OmYeka veeraanamaha545OmViseshakhyaanamaha546OmShashteenamaha547OmDevinamaha548OmManaswininamaha549OmNaiskarmyanamaha550OmNishkalaa lokaanamaha551OmJnana karmadhikaanamaha552OmGunaanamaha553OmSabandhwananda sandhohaanamaha554OmVyomaakaaraanamaha555OmAniroopithaanamaha556OmGadhya padhyathmikaanamaha557OmVaninamaha558OmSarvalangara samyukthanamaha559OmSadhu bandha pada nyasanamaha560OmSarvaikanamaha561OmGhatikavalinamaha562OmShadkarmanamaha563OmKarkasaakaraanamaha564OmSarvakarma vivarjithanamaha565OmAadsithyavarnaanamaha566OmAparnaanamaha567OmKamininamaha568OmVara roopininamaha569OmBrahmaaninamaha570OmBrahma Santhananamaha571OmVedavaginamaha572OmEaswarinamaha573OmShivaanamaha574OmPurananyaya memasaa dharma Sathraagamasruthaanamaha575OmSadhyoveda vathinamaha576OmSarvaanamaha577OmHamseenamaha578OmVidhyadhi devathanamaha579OmVisweswarinamaha580OmJagadhatrinamaha581OmViswa nirmana karininamaha582OmVaidheekinamaha583OmVedatroopanamaha584OmKalikanamaha585OmKala roopininamaha586OmNarayaninamaha587OmMahadevinamaha588OmSarva Thathwa pravarthininamaha589OmHiranya varna roopanamaha590OmHiranya pada sambhavanamaha591OmKaivalya padavinamaha592OmPunyaanamaha593OmKaivalya Jnana lakshithaanamaha594OmBrahma sampathi roopanamaha595OmBrahma sampathi karininamaha596OmVaruninamaha597OmVaarunaradhyaanamaha598OmSarva karma pravarthininamaha599OmYekakshara paranamaha600OmAyukthaanamaha601OmSarva daridrya bhanjaninamaha602OmPasangusanvithaanamaha603OmDivyaanamaha604OmVeena vakhyaksha suthra bruthnamaha605OmYeka moorthinamaha606OmThrayee murthinamaha607OmMadhu kaidabha bhanjininamaha608OmSaankhyaanamaha609OmSankhyavathinamaha610OmJwalaanamaha611OmJwalanthinamaha612OmKamaroopininamaha613OmJagrathinamaha614OmSarva sampathinamaha615OmSushupthaanamaha616OmSweshta dhayininamaha617OmKapalininamaha618OmMaha damshtraanamaha619OmBrukuti kutilalanaanamaha620OmSarva vaasanamaha621OmSuvasaanamaha622OmBruhathinamaha623OmAshtayenamaha624OmShakvarinamaha625OmChandhogana prathikaasaanamaha626OmKalmashinamaha627OmKarunathmikaanamaha628OmChakshushmathinamaha629OmMahaghoshaanamaha630OmGadga charma dharaanamaha631OmAsaninamaha632OmShila vaichithrya vidhyothaanamaha633OmSarvathoBhadravasininamaha634OmAchinthya lakhshanaa karanamaha635OmSuthra bhashya nibhandhanaanamaha636OmSarva vedartha sampathinamaha637OmSarva sas thratha mathrukaanamaha638OmAakaradhi kshakarantha nathra varna krutha sthalaanamaha639OmSarva Lakshminamaha640OmSadanandanamaha641OmSara Vidhyaanamaha642OmSadashivaanamaha643OmSarvagnaanamaha644OmSarva Shakthinamaha645OmKechari roopanamaha646OmAachrithaanamaha647OmAnimadhi gunopethaanamaha648OmAraanamaha649OmKaashtaanamaha650OmParaa Gathinamaha651OmHamsa yuktha vimanasthaanamaha652OmHam saaroodanamaha653OmSashi prabhaanamaha654OmBhavaninamaha655OmVasannashakthinamaha656OmAakruthisthaanamaha657OmKhilaanamaha658OmAkhilaanamaha659OmThanthra hethunamaha660OmVichithraanginamaha661OmVyoma gangaa vinodhininamaha662OmVarshaanamaha663OmVarshikaanamaha664OmRik Yajur Sama roopininamaha665OmMaha Nadhinamaha666OmNadhi punyaanamaha667OmAganya punyagunakriyaanamaha668OmSamadhi gatha labhyaanamaha669OmArthaanamaha670OmSrothavyanamaha671OmSwapriyaanamaha672OmAgrunaanamaha673OmNamakshara paraanamaha674OmDevinamaha675OmUpa sarga nakhanjithanamaha676OmNipathoru dwayee Jangaanamaha677OmMathukaanamaha678OmManthra roopininamaha679OmAseenaanamaha680OmSayanaanamaha681OmThishtanthinamaha682OmDhanaddhikaanamaha683OmLakshya Lakshana yogaadyaanamaha684OmThaad roopya ganana kruthinamaha685OmYeka roopanamaha686OmNaika roopaanamaha687OmThasyainamaha688OmSendhu roopanamaha689OmThadha kruthinamaha690OmSamasa thadvidhaakaranamaha691OmVibhakthi vachanathmikaanamaha692OmSwahakaraanamaha693OmSwadhakaranamaha694OmSri pathyardhanga nandhininamaha695OmGambheeranamaha696OmGahanaanamaha697OmGuhyaanamaha698OmYoni lingardha dharininamaha699OmSesha Vasuki samsevyaanamaha700OmChapalaanamaha701OmVaravarnineenamaha702OmKarunyakara sampathinamaha703OmKeela kruthnamaha704OmManthra keelikaanamaha705OmShakthi bheejathmikaanamaha706OmSarva manthreshtaanamaha707OmAkshata kaamaanaanamaha708OmAagneyinamaha709OmPrthivaanamaha710OmAapyaanamaha711OmVyavyaanamaha712OmVyoma kethanaanamaha713OmSathya jnanathmikaanamaha714OmNandaanamaha715OmBrahmeenamaha716OmBrahmanamaha717OmSanthaninamaha718OmAvidhyaa Vasanaanamaha719OmMayaanamaha720OmPrakruthinamaha721OmSarva Mohininamaha722OmShakthinamaha722OmDhaaranaa shakthinamaha723OmChidhachith Shakthi yogininamaha724OmVakthraarunanamaha725OmMaha a mayaanamaha726OmMareechinamaha727OmMadhamardhininamaha728OmViraatnamaha729OmSwahanamaha730OmSwadhanamaha731OmShudhaanamaha732OmNbiroopasthinamaha734OmSubhakthigaanamaha735OmNirupithadwayi vidhyaanamaha736OmVidhyaanamaha737OmNithyaa anithya swaroopininamaha738OmVairaja marga sanchaaraanamaha739OmSarva sathpada pradarsininamaha740OmJalandharinamaha741OmMrudaaninamaha742OmBhavaninamaha743OmBhavabhanjaninamaha744OmTrikalika Jnana thanthunamaha745OmTrikala Jnana dhayininamaha746OmNadhtheethaanamaha747OmSmruthinamaha748OmPragnaanamaha749OmDhathri roopanamaha750OmTripushkaraanamaha751OmParajithaanamaha752OmVidhanagnaanamaha753OmViseshagunathmikaanamaha754OmHiranyakesininamaha755OmHema brhama suthra vichakshanaanamaha756OmAsankyeya aparardantha swara vuanjanavaikhareenamaha757OmMadhu jihwanamaha758OmMadhumathinamaha759OmMadhumasodhayaanamaha760OmMadhoonamaha761OmMadhavinamaha762OmMahaabhaagaanamaha763OmMegha Gambheera niswanaanamaha764OmBrhama Vishnu Maheswaradhi jnathavyarthaa viseshagaanamaha765OmNabhou vahni shikhaakaaraanamaha766OmLalate Chandra sannibhaanamaha767OmBroo madhye bhaskaraakaaraanamaha768OmSarva thara kruthirhrudhinamaha769OmKruthikadhi bharanyantha nakshathredyarchithothayaanamaha770OmGraha vidhyathmikanamaha771OmJyothinamaha772OmJyothirvinmathinamaha773OmJeevikaanamaha774OmBrahmanda garbhininamaha775OmBalaanamaha776OmSapthavarana devathaanamaha777OmVairarjothama samraajyaanamaha778OmKumara kusalodhayaanamaha779OmBagalaanamaha780OmBramarambaanamaha781OmShiva Dhoothinamaha782OmShivathmikaanamaha783OmMeru vindhyaadhi samsthaanaanamaha784OmKasmeera pura vasininamaha785OmYoga nidhraanamaha786OmMaha nidhraanamaha787OmVinidhraanamaha788OmRakshasarithaanamaha789OmSuvarnadaanamaha790OmMaha Gangaanamaha791OmPanchaakhyaanamaha792OmPancha samhathinamaha793OmSuprajaathaanamaha794OmSuveeraanamaha795OmSuposhaanamaha796OmSupathinamaha797OmShivaanamaha798OmSugraheenamaha799OmRaktha bheejanthaanamaha800OmHatha kandharpa jeevikanamaha801OmSamudhra vyoma madhyasthaanamaha802OmSama Bindhu samasrayaanamaha803OmSoubhagya rasa jeevathunamaha804OmSaara saara viveka druknamaha805OmTrivalyadhi supushtaangaanamaha806OmBharathinamaha807OmBharathasrithaanamaha808OmNada Brahma mayi Vidhyaanamaha809OmJnana brahma mayee paraanamaha810OmBrhama nadinamaha811OmNirukthischanamaha812OmBrahma kaivalya sadhanamnamaha813OmKalikeya Mahodhaara veerya Vikrama roopininamaha814OmVadavagni shikhaa vakthraanamaha815OmMaha kavala tharpanaanamaha816OmMaha bhoothaanamaha817OmMaha darpaanamaha818OmMaha saaraanamaha819OmMaha krathunamaha820OmPancha Bhootha maha grasanamaha821OmPancha bhoothadhi devathaanamaha822OmSarva pramaanaanamaha822OmSampathinamaha823OmSarva roga prathi kriyaanamaha824OmBrhamandanthar barhi vyapthaanamaha825OmVishnu Vaksho vibhooshininamaha826OmShaankarinamaha827OmVidhi Vakthrasthaanamaha828OmPravaraanamaha829OmVara hethukinamaha830OmHema malanamaha831OmShikhaa maalanamaha832OmTrishikhaanamaha833OmPancha lochanaanamaha834OmSarvagama sadachara maryaadhaanamaha835OmYathu bhanjaninamaha836OmPunya sloka prabhandhadyaanamaha837OmSarvantharyami roopininamaha838OmSama gana samaradhyanamaha839OmSrothru karna rasayananamaha840OmJeeva lokaika jeevathunamaha841OmBhadredharavilokanaanamaha842OmThadith koti lasad kanthinamaha843OmTharuninamaha844OmHari sundarinamaha845OmMeena nethraanamaha846OmIndrakshinamaha847OmViosalakshinamaha848OmSumangalaanamaha849OmSarva mangala sampannanamaha850OmSakshath mangala devathanamaha851OmDehahrud deepikaanamaha852OmDeepthinamaha853OmJihwa papa pranasininamaha854OmArdha chandrollasad damshtranamaha855OmYajnavati vilasininamaha856OmMaha Durgaanamaha857OmMahothsahanamaha858OmMaha deva balodhayanamaha859OmDakineedyaanamaha860OmShakineedyaanamaha861OmSaakineedyaanamaha862OmSamastha jushaanamaha863OmNirangusaanamaha864OmNakivandhyaanamaha865OmShadadharadhi devathaanamaha866OmBhuvanajnanini sreninamaha867OmBhuvana kara vallarinamaha868OmShasvathinamaha869OmShasvathaakaaraanamaha870OmLokanugraha karininamaha871OmSaarasinamaha872OmMaanasinamaha873OmHamsinamaha874OmHamsa loka pradhayininamaha875OmChin mudhralankruthaakaraanamaha876OmKoti Surya sama prabhanamaha877OmSukha prani siro rekhaanamaha878OmNadha dhrushta pradhayininamaha879OmSarva sangarya doshagninamaha880OmGrahopadhrava nasininamaha881OmKshudhra janthu bhayagninamaha882OmVisha rogadhi bhanjaninamaha883OmSadhaa Saanthaanamaha884OmSadha Shuddhaanamaha885OmGraha chidra nivarininamaha886OmKali dosha prasamaninamaha887OmKolahalapura sthithaanamaha888OmGourinamaha889OmLaakshanikinamaha890OmMukhyaanamaha891OmJagnya krutha varjithaanamaha892OmMayyaanamaha893OmVidhyaanamaha894OmMoola bhoothaanamaha895OmVasavinamaha896OmVishnu chethanaanamaha897OmVaadhininamaha898OmVasu Roopaanamaha899OmVasu rathna paricchadhanamaha900OmCchandhasinamaha901OmChandra hrudhayaanamaha902OmMantra swacchanda bhairavinamaha903OmVana maalanamaha904OmVaijayanthinamaha905OmPancha divyayudhathmikaanamaha906OmPethambara mayeenamaha907OmChanchath Kausthubhaanamaha908OmHari kamininamaha909OmNithyaanamaha910OmThadhyaanamaha911OmRemaanamaha912OmRamaanamaha913OmRamaninamaha914OmMruthyubhanjininamaha915OmJyeshtaanamaha916OmKaashtaanamaha917OmDhanishtaanthaanamaha918OmSarangeenamaha919OmNirguna priyaanamaha919OmMaithreyaanamaha920OmMitha Vindhaanamaha921OmSeshya sesha kalasayanamaha922OmVaranasivasa labhyaanamaha923OmArya vartha jana sthuthaa namaha924OmJagad uthpathi samsthaana samhara thrya karanamnamaha

Thwam amba Vishnu sarvaswam, namasthesthu maheswari,Namasthe sarva lokaanaam janayai Punya murthaye

925OmThwamnamaha926OmAmbanamaha927OmVishnu sarvaswamnamaha928OmMaheswarinamaha929OmSarvlokanaam jananinamaha930OmPunya murthynamaha

Sidha Lakshmir Maha Kali, Mahalakshmi Namosthuthe,Sadhyojathadhadhi panchagni roopa panchaka panchakam

931OmSidha Lakshminamaha932OmMahakalinamaha933OmMaha Lakshminamaha934OmSadhyojathadhi Panchagni roopanamaha935OmPanchaka panchakamnamaha

Yanthralakshmir bhavathyadhir adhyadhye they namo nama,Srushtyadhi karanakara vithathe dosha varjithe.

936OmYanthra Lakshminamaha937OmBhavathyadhinamaha938OmAadhyadhyenamaha939OmSrushtyadhi karanakaranamaha940OmDosha Varjithaanamaha

Jagallakshmi jaganmathar Vishnu pathni Namosthuthe,Nava koti maha Shakthi samupasya padambhuje

941OmJagallakshinamaha942OmJagan mathaanamaha943OmVishnu Pathninamaha944OmNava koti maha Shakthi samupasya padambhujenamaha945OmKanath souarna rathnadyaanamaha946OmSarvabharana bhooshithe namaha947OmAnantha nithya mahishinamaha948OmPrapancheswara nayakinamaha949OmAthyuchritha padantha sthaanamaha950OmParama vyoma nayakinamaha951Om Naka prushta gathaaraadhyaanamaha952OmVishnu loka vbilasininamaha953OmVaikunta Raja mahishinamaha954OmSri Ranga nagarasrithanamaha955OmRanga Nayakinamaha956OmBhooputhrinamaha957OmKrushnenamaha958OmVarada vallabhenamaha959OmKoti Brhamadhi samsevyenamaha960Om Koti Rudhradhi keerthithe namaha961Om Mathullangitha Khetam bhibrathi namaha962Om Souvarna chashakam Bhibrathi namaha963Om Padma dwayam, Poornakumbham, Keram, Varadhabhayenamaha964OmPasamanguasakam shankam chakram Shoolam Krupanikaamnamaha965Om Dhanurbanam Cha akshamalam Chinmudhram Bhibrathinamaha966OmAshtadasa bhujenamaha967OmLakshminamaha968Om Maha asthaa dasa peetagenamaha969Om Bhoomi neeladhi samsevye namaha970OmSwami chithanuvarthininamaha971OmPaamaanamaha972OmPadmalayaanamaha973OmPadmininamaha974Om Poorna kumbhabhishechithe namaha975OmIndiraanamaha976OmIndirindhirabhakshinamaha977Om Ksheera sagara Kanyakaanamaha978OmBhargavinamaha979OmSwthanthresaanamaha980Om Vasee Krutha jagat pathinamaha981Om Mangalam mangalaanaamnamaha982Om Devathaanaam cha devathaa namaha983OmUthamothamaanamnamaha984OmSreyanamaha985OmParmamruthaanamaha986Om Dhandhanya abhivrudhischa sarva bhuma sukhechaya namaha987OmAadholikhadi Soubhagyam Mathebhadi mahodhayanamaha988OmPuthra puthrabhivridhischa VidhyaBhogaphaladhikamnamaha989OmAyur arogya sampathir ashataiswaryanamaha990Om Parameshwara Vibhoothinamaha991Om Sookshmath sookshma tharaa namaha992OmGathinamaha993Om Adapanga sandatha brahmendradhi pada sthithi namaha994Om Avyahatha Mahabhagyaanamaha995OmAkshobhya vikramaanamaha996OmVedanam samanvayanamaha997OmVedanaam avirodhanamaha998Omisreyasa pada prapthi sadhanam meva phalamnamaha999OmSri Manthra raja Rajninamaha1000OmSrividhyaanamaha1001OmKshema karininamaha1002Om Sreem Bheejajapasanthushtaanamaha1003Om Iym, hreem Sreem Bheeja palika namaha1004OmPrapathi marga sulabhanamaha1005OmKleem karatha savithrinamaha1006Om Soumangalyadhi devathanamaha1007Om Sri Shodasakshari vidhyaanamaha1008OmSri Yanthra pura vasininamaha

Sarva mangala Mangalye, Shive Sarvartha sadhake,Saranye trayambike Gowri Narayani namosthuthePuna punar namosthesthu sashangam mayutham puna

Sanathkumara UvachaEvam sthuthaa Mahalakshmir, Brahma Rudhradhibhir surai,Namadhbirrathrair dheenaicha nisSwathvair Bhoga varjithai,Sarath poornendu kotyabha davala panga veekshanai,Sarvaan Sathwa samavishtaan Chakre hrushta varam dhadhou.

Maha Lakshmir UvachaNaamnaam sashta sahasram may pramadhadwapi ya sakruth,Keerthaye that kule sathyam vasamya chandra tharakam.Kim punar niyamaa japthumadaika charanasya cha,Mathruvath sanukapaham poshakee syam aharnisamMannama sthavathaam loke durlabham nasthi chinthitham,Math prasadena sarvepi swadweshtaa arthamavapnuyath.Luptha Vaishnava dharmasya mad vruthe theshwawa keerthina,Bhakthi prapathi heenasya vandhyo naamanaam sthavopi may.Thasmad avasyamthair doshai viheena papa varjitha,Japeth sashta sahasram may naamnaam prathyaham aadharaath.Sakshadalakshmi puthropi durbhaghyo apya alaso api vaa,Aprayathnaapi Moodapi vikala pathithopi chaAvasyam prapnuyath bhagyam math prasadena kevalam,Spruheya machiraa ddhevaa varadhanaya japinaa.Dadhami Sarvam isharthaa Lakshmithi smarathaam dhruvam

Sanathkumara UvachaIthyukthwaa andhardhadhe Lakshmi Vaishnavi Bhagawat kalaIshtaapoortha c cha sukrutham bhagadeyam cha chinthitham,Swam swam sthaanam cha bhogam cha vijayam lebhire suraa.Thadedath pravadhamyadhya Lakshmi nama sahasrakam,Yoginaa padath Kshipram chinthitratha navapyasatha.

Gargya UvachaSanath kumaro Yogeendra ithyukthwaa cha daya nighi,Anugrahya yayou kshipram thaaamsha dwadasa yoginaThasmas yedath rahasyam chas gopyam japyam prayathnatha,Ashtamyam cha Chathurdasyam navamyam, brugu vasare.Pournamas yam mamaayaam cha parva kale viseshatha,Japeth vaa nithya karyeshuy sarvaan kaman vapnuyathIthi Skanda purane Sanath kumara samithaayaam Lakshmi sahasra nama sthothram sampoornam.

Thus ends the thousand names of Goddess Lakshmi occurring in the chapter on Sanath Kumara in the Skanda Purana.