lakshmi sahasranama stotram 1

Click here to load reader

Post on 15-Jul-2015

263 views

Category:

Self Improvement

18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Lakshmi Sahasranama Stotram

Namnaam ashta sahasram cha broohi Gargya, Mahamathe,Mahalakshmyaa Maha devyaa bhukthi mukthyartha sidhayeSanathkumara massenam dwadasahithya sannibham,Apruchan Yogino bhkthyaa yogi nama artha sidhaye.

Gargya uvachaSarva loukeeka karmebhyo vimukthaanaam hithaaya vai,Bhukthi mukthi pradhamjaya manu broohi dhayanidhe.Sanathkumara, Bhagawan, Sarvagno asi viseshatha,Asthikya sidhaye nrunaam kshipradharmartha sadhanam.Khidhyanthi manava sarve dhana bhaavena kevalam,Sidhyanthi dhanino anyasya naiva Dharmatha Kamana.Daridhrya dwamsini nama kena vidhyaa prakeerthithaa,Kena vaa Brhama vidhyapi kena mruthyu vinasini.Sarvaasaam saara bhoothaikaa vidhyaanaam kerrthithaa,Prathyaksha sidhidhaa Brahman, Thamachakshwa Dhayanidhe.

Sanathkumara UvachaSadhu prushtam Maha Bhagaa, sarva loka hithoushinaa,Mahathaamesha dharmascha nanthyeshamithi may mathi.Brahma Vishnu Mahadeva, mahendradhi mahathmabhi,Samproktham kadhayamyadhya Lakshmi nama sahasrakam.Yathyocharana mathrena daridryoth muchyathe nara.Kim punastha japajjapi sarveshta arthanavapnuyath.

NyasaAsya Sri Mahalakshmi divya sahasra nama stotra maha manthrasyaAnanda kardhamachikleethendraa sthaadhayo Mahathmano maharshaya,Anushtup chanda, Vishnu maya Shakthi, Maha Lakshmi Para devathaa,Sri Maha Lakshmi prasada dwara sarveshtarthas sidhyrathe jape viniyoga

DhyanamPadma nabha priyam devim Padmakshim m Padma vasinim,Padmavakthram, Padma hasthaam Vande Padma maharnisam.Poornendu vadanam, divya rathnabharana bhooshithaam,Varada abhaya hasthaadyam dyayeth chandra sahodharim.Icharoopam bhagwatha sachidananda roopinim,Sarvagnaam sarva jananim Vishnu vaksha sthalalayam,Dayalumanisam dhyayeth suka sidha swaroopinim.

Sahasranama

Page 12 of 12

1OmNithyagathanamaha2OmAnantha nithyanamaha3OmNandininamaha4OmJana ranjininamaha5OmNithya Prakasininamaha6OmSwaprakasa swaroopininamaha7OmMahaLakshminamaha8OmMahakalinamaha9OmMahakanyaanamaha10OmSaraswathinamaha11OmBhogavaibhava sandhathrinamaha12OmBhkthanugraha karininamaha13OmEasavasyanamaha14OmMahamayanamaha15OmMahadevinamaha16OmMaheswarinamaha17OmHrullekhanamaha18OmParamaanamaha19OmShakthinamaha20OmMathruka bheeja roopini namaha21OmNithayanandanamaha22OmNithyabhodhanamaha23OmNaadininamaha24OmJanamodhininamaha25OmSathya prathyayaninamaha26OmSwaprakasathma roopininamaha27OmTripuranamaha28OmBhairavinamaha29OmVidhyaanamaha30OmHamsaanamaha31OmVagheswarinamaha32OmShivaanamaha33OmVagdevinamaha34OmMaharathrinamaha35OmKalarathrinamaha36OmTrilochananamaha37OmBhadrakalinamaha38OmKaralinamaha39OmMahakalinamaha40OmThilothamanamaha41OmKalinamaha42OmKaralavakthranthanamaha43OmKamakshinamaha44OmKamadhanamaha45OmShubhaanamaha46OmChandikanamaha47OmChanda roopesanamaha48OmChamundanamaha49OmChakradharininamaha50OmTrilokya jayininamaha51OmDevinamaha52OmTrilokya vijayothamanamaha53OmSidhalakshminamaha54OmKriyalakshminamaha55OmMokshalakshminamaha56OmPrasadininamaha57OmUmanamaha58OmBhagwathinamaha59OmDurgaanamaha60OmChaandrinamaha61OmDakshayaninamaha62OmShivaanamaha63OmPrathyangiranamaha64OmDharaanamaha65OmVelaanamaha66OmLokamathanamaha67OmHaripriyanamaha68OmParvathinamaha69OmParamaanamaha70OmDevinamaha71OmBrahmavidhyaapradhayininamaha72OmAroopanamaha73OmBaheeroopanamaha74OmViroopaanamaha75OmViswaroopininamaha76OmPanchabhoothathmikanamaha77OmVaninamaha78OmPanchabhoothathmikanamaha79OmParaanamaha80OmKalimaanamaha81OmPanjikaanamaha82OmVagminamaha83OmHavinamaha84OmPrthyadhidevathanamaha85OmDevamathanamaha86OmSuresananamaha87OmVedagarbhanamaha88OmAmbikanamaha89OmDhruthinamaha90OmSankhyanamaha91OmJaathinamaha92OmKriya Shathinamaha93OmPrakruthinamaha94OmMohininamaha95OmMahinamaha96OmYagna vidhyanamaha97OmMahavidhyanamaha98OmGuhya Vidhyanamaha99OmVibhavarinamaha100OmJyothishmathinamaha101OmMahamathanamaha102OmSarva manthra phalapradhanamaha103OmDaridhrya dwamsininamaha104OmDevinamaha105OmHrudhya grandhi bedhininamaha106OmSahasradhithya sangasanamaha107OmChandikanamaha108OmChandra roopininamaha109OmGayathrinamaha110OmSoma sambhoothinamaha111OmSavithrinamaha112OmPranavathmikanamaha113OmSaankarinamaha114OmVaishnavinamaha115OmBrahminamaha116OmSarvadevanamaskruthanamaha117OmSevyadurganamaha118OmKubherakshinamaha119OmKaraveera nivasininamaha120OmJayaanamaha121OmVijayaanamaha122OmJayanthinamaha123OmAparajithanamaha124OmKubhjikanamaha125OmKalikanamaha126OmSasthrinamaha127OmVeenapusthaka dharininamaha128OmSarvagna shakthinamaha129OmSri Shakthinamaha130OmBrahma Vishnu Shivathmikanamaha131OmIda pingalika madhyaa mrunaalithanthu roolpininamaha132OmYajnesaninamaha133OmPradhaanamaha134OmDeekhaanamaha135OmDakshinaanamaha136OmSarva Mohininamaha137OmAshtanga yogininamaha138OmDevinamaha139OmNirbheeja dhyana gocharaanamaha140OmSarva theertha sthithaanamaha141OmShuddhanamaha142OmSarva parvatha vasininamaha143OmVedaSashthra prabhanamaha144OmDevinamaha145OmShadangadhi pada kramanamaha146OmShivaanamaha147OmDhathrinamaha148OmShubhanandhanamaha149OmYagnakarma swaroopininamaha150OmVrathininamaha151OmMenakanamaha152OmDevinamaha153OmBrahmaninamaha154OmBrahmacharininamaha155OmYekasharaparanamaha156OmTharaanamaha157OmBhavabanda vinasininamaha158OmViswambharanamaha159OmDharaanamaha160OmNiradharanamaha161OmAdhikaswaraanamaha162OmRakaanamaha163OmKuhoonamaha164OmAmavasyanamaha165OmPoornimanamaha166OmAnumathinamaha167OmDhruthinamaha168OmSinivalinamaha169OmShivaanamaha170OmVasyaanamaha171OmVaiswadevinamaha172OmPisangilaanamaha173OmPippalaanamaha174OmVisalakshinamaha175OmRakshogninamaha176OmVrushti karininamaha177OmDushta vidhravininamaha178OmDevinamaha179OmSarvopadrava nasininamaha180OmSaradhaanamaha181OmSarasandhaananamaha182OmSarva Sasthra swaroopininamaha183OmYudha madhya sthithanamaha184OmDevinamaha185OmSarva Bhootha bhanjaninamaha186OmAyddhanamaha187OmYudharoopanamaha188OmSanthanamaha189OmSanthi swaroopininamaha190OmGanganamaha191OmSaraswathinamaha192OmVeninamaha193OmYamunanamaha194OmNarmadhanamaha195OmAapaganamaha196OmSamudhravasanaa vasaanamaha197OmBrahmanda sreni mekhalanamaha198OmPanchavakthranamaha199OmDasa bhujaanamaha200OmShuddha sphatika sannibhanamaha201OmRakthaanamaha202OmKrushnaanamaha203OmSithaanamaha204OmPeethanamaha205OmSarva varnaanamaha206OmNireeswarinamaha207OmChakrikaanamaha208OmKalikaanamaha209OmDevinamaha210OmSathyaanamaha211OmBadukaanamaha212OmSthithaanamaha213OmTharuninamaha214OmVaaruninamaha215OmNareenamaha216OmJyeshtanamaha217OmDevinamaha218OmSureswarinamaha219OmViswambaranamaha220OmDharaanamaha221OmKarthreenamaha222OmGalargala Vibhanjininamaha223OmSandhyaanamaha224OmRathrinamaha225OmDivaanamaha226OmJyothsnaanamaha227OmKalaanamaha228OmKashtaanamaha229OmNimeshikaanamaha230OmUrveenamaha231OmKathyayaninamaha232OmShubranamaha233OmSasarnavatharininamaha234OmKapilaanamaha235OmKeelikaanamaha236OmAsokanamaha237OmMallikanamaha238OmNavamalikanamaha239OmDevikanamaha240OmNandikanamaha241OmShanthanamaha242OmBhanjikanamaha243OmBhayabhanjikanamaha244OmKoushikinamaha245OmVaidhikinamaha246OmDevinamaha247OmSourinamaha248OmRoopadhikanamaha249OmAthibhaanamaha250OmDigvasthranamaha251OmNavavasthranamaha252OmKanyakanamaha253OmKamladhbhavanamaha254OmSreenamaha255OmSoumyalakshananamaha256OmAtheetha durganamaha257OmSoothra prabodhikanamaha258OmSradhanamaha259OmMedhanamaha260OmKruthinamaha261OmPragnanamaha262OmDharananamaha263OmKanthinamaha264OmSruthi, Smruthi, druthir Dhanyanamaha265OmBhoothinamaha266OmIshteenamaha267OmManeeshininamaha268OmVirakthinamaha269OmVyapininamaha270OmMayaanamaha271OmSarva maya prabhanjaninamaha272OmMahendrinamaha273OmManthrininamaha274OmSimhinamaha275OmIndra jala swaroolpininamaha276OmAvastha thraya nirmukthanamaha277OmGunathraya vivarjithanamaha278OmEeshanathraya nirmukthanamaha279OmSarva roga vivarjithanamaha280OmYogi dhyanantha gamyanamaha281OmYogadhyana parayananamaha282OmThrayee Shikhaa viseshakgnanamaha283OmVedantha Jnana roopininamaha284OmBharathinamaha285OmKamalanamaha286OmBhashanamaha287OmPadmanamaha288OmPadmavathinamaha289OmKruthinamaha290OmGowthaminamaha291OmGomathinamaha292OmGowrinamaha293OmIshaanaanamaha294OmHamsavahininamaha295OmNarayaninamaha296OmPrabhadharanamaha297OmJahnavinamaha298OmShakarathmajanamaha299OmHithraghantanamaha300OmSunandanamaha301OmSrinamaha302OmManavinamaha303OmManusambhavanamaha304OmSthambhininamaha305OmKshobhininamaha306OmMaarinamaha307OmBhramininamaha308OmShathrumarininamaha309OmMohininamaha310OmDweshininamaha311OmVeeranamaha312OmAghoraanamaha313OmRudhra roopininamaha314OmRudraikadasininamaha315OmPunyaanamaha316OmKalyaninamaha317OmLanhakarininamaha318OmDevadurganamaha319OmMaha Durganamaha320OmSwapnadurganamaha321OmAshtabhairavinamaha322OmSuryachadragni roopanamaha323OmGrahanakshatra roopininamaha324OmBindunadha kalathhethanamaha325OmBindunadha kalathmikanamaha326OmDasavayujyaakaraanamaha327OmKala Shodasa samyuthanamaha328OmKasyapinamaha329OmKamala Devinamaha330OmNadha Chakra nivasininamaha331OmMrudaadhaaranamaha332OmSthiraanamaha333OmGuhyanamaha334OmDeikaanamaha335Omhakra roopininamaha336OmAvidhyaanamaha337OmSarvareenamaha338OmBhunjaanamaha339OmJambasura nibharhininamaha340OmSrikaayaanamaha341OmSrikalaanamaha342OmShubraanamaha343OmKarmanir moola karininamaha344OmAadhilakshminamaha345OmGunaadharaanamaha346OmPanchabrahmathmikanamaha347OmParaanamaha348OmSruthinamaha349OmBrahma mukhaa vasaanamaha350OmSarva sampathi roopininamaha351OmMruth sanjeevininamaha352OmMaithreenamaha353OmKamininamaha354OmKamavarjithanamaha355OmNirvana margadha devinamaha356OmHamsininamaha357OmKashikaanamaha358OmKshamanamaha359OmSaparyanamaha360OmGunininamaha361OmBhinnanamaha362OmNirgunaanamaha363OmAkhadithanamaha364OmShubhanamaha365OmSwamininamaha366OmVedhininamaha367OmShakyanamaha368OmShaambharinamaha369OmChakra Dharininamaha370OmDandininamaha371OmMundininamaha372OmVyagrinamaha373OmShikinynamaha374OmSomasamhathinamaha375OmChinthamaninamaha376OmChidanandhanamaha377OmPanchabana prabodhininamaha378OmBanasreninamaha379OmSahasthrakshinamaha380OmSahasra bhujja Padukanamaha381OmSandhyavaleenamaha382OmTrisandhyakhyanamaha383OmBramanda mani bhooshananamaha384OmVasavinamaha385OmDhaaruni sen

View more