lakshmi sahasranama stotram 1

12
Page 1 of 12 Lakshmi Sahasranama Stotram Namnaam ashta sahasram cha broohi Gargya, Mahamathe, Mahalakshmyaa Maha devyaa bhukthi mukthyartha sidhaye Sanathkumara massenam dwadasahithya sannibham, Apruchan Yogino bhkthyaa yogi nama artha sidhaye. Gargya uvacha Sarva loukeeka karmebhyo vimukthaanaam hithaaya vai, Bhukthi mukthi pradhamjaya manu broohi dhayanidhe. Sanathkumara, Bhagawan, Sarvagno asi viseshatha, Asthikya sidhaye nrunaam kshipradharmartha sadhanam. Khidhyanthi manava sarve dhana bhaavena kevalam, Sidhyanthi dhanino anyasya naiva Dharmatha Kamana. Daridhrya dwamsini nama kena vidhyaa prakeerthithaa, Kena vaa Brhama vidhyapi kena mruthyu vinasini. Sarvaasaam saara bhoothaikaa vidhyaanaam kerrthithaa, Prathyaksha sidhidhaa Brahman, Thamachakshwa Dhayanidhe. Sanathkumara Uvacha Sadhu prushtam Maha Bhagaa, sarva loka hithoushinaa, Mahathaamesha dharmascha nanthyeshamithi may mathi. Brahma Vishnu Mahadeva, mahendradhi mahathmabhi, Samproktham kadhayamyadhya Lakshmi nama sahasrakam. Yathyocharana mathrena daridryoth muchyathe nara. Kim punastha japajjapi sarveshta arthanavapnuyath. Nyasa Asya Sri Mahalakshmi divya sahasra nama stotra maha manthrasya Ananda kardhamachikleethendraa sthaadhayo Mahathmano maharshaya, Anushtup chanda, Vishnu maya Shakthi, Maha Lakshmi Para devathaa, Sri Maha Lakshmi prasada dwara sarveshtarthas sidhyrathe jape viniyoga Dhyanam Padma nabha priyam devim Padmakshim m Padma vasinim, Padmavakthram, Padma hasthaam Vande Padma maharnisam. Poornendu vadanam, divya rathnabharana bhooshithaam, Varada abhaya hasthaadyam dyayeth chandra sahodharim. Icharoopam bhagwatha sachidananda roopinim, Sarvagnaam sarva jananim Vishnu vaksha sthalalayam, Dayalumanisam dhyayeth suka sidha swaroopinim. Sahasranama 1 Om Nithyagatha namaha 2 Om Anantha nithya namaha 3 Om Nandini namaha 4 Om Jana ranjini namaha 5 Om Nithya Prakasini namaha 6 Om Swaprakasa swaroopini namaha 7 Om MahaLakshmi namaha 8 Om Mahakali namaha 9 Om Mahakanyaa namaha 10 Om Saraswathi namaha 11 Om Bhoga vaibhava sandhathri namaha 12 Om Bhkthanugraha karini namaha 13 Om Easavasya namaha 14 Om Mahamaya namaha 15 Om Mahadevi namaha 16 Om Maheswari namaha 17 Om Hrullekha namaha 18 Om Paramaa namaha 19 Om Shakthi namaha 20 Om Mathruka bheeja roopini namaha 21 Om Nithayananda namaha 22 Om Nithyabhodha namaha 23 Om Naadini namaha 24 Om Janamodhini namaha

Upload: profrajakumar-dvr

Post on 15-Jul-2015

346 views

Category:

Self Improvement


25 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lakshmi sahasranama stotram 1

Page 1 of 12

Lakshmi Sahasranama Stotram

Namnaam ashta sahasram cha broohi Gargya, Mahamathe,

Mahalakshmyaa Maha devyaa bhukthi mukthyartha sidhaye

Sanathkumara massenam dwadasahithya sannibham,

Apruchan Yogino bhkthyaa yogi nama artha sidhaye.

Gargya uvacha

Sarva loukeeka karmebhyo vimukthaanaam hithaaya vai,

Bhukthi mukthi pradhamjaya manu broohi dhayanidhe.

Sanathkumara, Bhagawan, Sarvagno asi viseshatha,

Asthikya sidhaye nrunaam kshipradharmartha sadhanam.

Khidhyanthi manava sarve dhana bhaavena kevalam,

Sidhyanthi dhanino anyasya naiva Dharmatha Kamana.

Daridhrya dwamsini nama kena vidhyaa prakeerthithaa,

Kena vaa Brhama vidhyapi kena mruthyu vinasini.

Sarvaasaam saara bhoothaikaa vidhyaanaam kerrthithaa,

Prathyaksha sidhidhaa Brahman, Thamachakshwa Dhayanidhe.

Sanathkumara Uvacha

Sadhu prushtam Maha Bhagaa, sarva loka hithoushinaa,

Mahathaamesha dharmascha nanthyeshamithi may mathi.

Brahma Vishnu Mahadeva, mahendradhi mahathmabhi,

Samproktham kadhayamyadhya Lakshmi nama sahasrakam.

Yathyocharana mathrena daridryoth muchyathe nara.

Kim punastha japajjapi sarveshta arthanavapnuyath.

Nyasa

Asya Sri Mahalakshmi divya sahasra nama stotra maha manthrasya

Ananda kardhamachikleethendraa sthaadhayo Mahathmano maharshaya,

Anushtup chanda, Vishnu maya Shakthi, Maha Lakshmi Para devathaa,

Sri Maha Lakshmi prasada dwara sarveshtarthas sidhyrathe jape viniyoga

Dhyanam

Padma nabha priyam devim Padmakshim m Padma vasinim,

Padmavakthram, Padma hasthaam Vande Padma maharnisam.

Poornendu vadanam, divya rathnabharana bhooshithaam,

Varada abhaya hasthaadyam dyayeth chandra sahodharim.

Icharoopam bhagwatha sachidananda roopinim,

Sarvagnaam sarva jananim Vishnu vaksha sthalalayam,

Dayalumanisam dhyayeth suka sidha swaroopinim.

Sahasranama

1 Om Nithyagatha namaha

2 Om Anantha nithya namaha

3 Om Nandini namaha

4 Om Jana ranjini namaha

5 Om Nithya Prakasini namaha

6 Om Swaprakasa swaroopini namaha

7 Om MahaLakshmi namaha

8 Om Mahakali namaha

9 Om Mahakanyaa namaha

10 Om Saraswathi namaha

11 Om Bhoga vaibhava sandhathri namaha

12 Om Bhkthanugraha karini namaha

13 Om Easavasya namaha

14 Om Mahamaya namaha

15 Om Mahadevi namaha

16 Om Maheswari namaha

17 Om Hrullekha namaha

18 Om Paramaa namaha

19 Om Shakthi namaha

20 Om Mathruka bheeja roopini namaha

21 Om Nithayananda namaha

22 Om Nithyabhodha namaha

23 Om Naadini namaha

24 Om Janamodhini namaha

Page 2: Lakshmi sahasranama stotram 1

Page 2 of 12

25 Om Sathya prathyayani namaha

26 Om Swaprakasathma roopini namaha

27 Om Tripura namaha

28 Om Bhairavi namaha

29 Om Vidhyaa namaha

30 Om Hamsaa namaha

31 Om Vagheswari namaha

32 Om Shivaa namaha

33 Om Vagdevi namaha

34 Om Maharathri namaha

35 Om Kalarathri namaha

36 Om Trilochana namaha

37 Om Bhadrakali namaha

38 Om Karali namaha

39 Om Mahakali namaha

40 Om Thilothama namaha

41 Om Kali namaha

42 Om Karalavakthrantha namaha

43 Om Kamakshi namaha

44 Om Kamadha namaha

45 Om Shubhaa namaha

46 Om Chandika namaha

47 Om Chanda roopesa namaha

48 Om Chamunda namaha

49 Om Chakradharini namaha

50 Om Trilokya jayini namaha

51 Om Devi namaha

52 Om Trilokya vijayothama namaha

53 Om Sidhalakshmi namaha

54 Om Kriyalakshmi namaha

55 Om Moksha lakshmi namaha

56 Om Prasadini namaha

57 Om Uma namaha

58 Om Bhagwathi namaha

59 Om Durgaa namaha

60 Om Chaandri namaha

61 Om Dakshayani namaha

62 Om Shivaa namaha

63 Om Prathyangira namaha

64 Om Dharaa namaha

65 Om Velaa namaha

66 Om Lokamatha namaha

67 Om Haripriya namaha

68 Om Parvathi namaha

69 Om Paramaa namaha

70 Om Devi namaha

71 Om Brahmavidhyaapradhayini namaha

72 Om Aroopa namaha

73 Om Baheeroopa namaha

74 Om Viroopaa namaha

75 Om Viswaroopini namaha

76 Om Panchabhoothathmika namaha

77 Om Vani namaha

78 Om Panchabhoothathmika namaha

79 Om Paraa namaha

80 Om Kalimaa namaha

81 Om Panjikaa namaha

82 Om Vagmi namaha

83 Om Havi namaha

84 Om Prthyadhidevatha namaha

85 Om Devamatha namaha

86 Om Suresana namaha

87 Om Vedagarbha namaha

88 Om Ambika namaha

89 Om Dhruthi namaha

90 Om Sankhya namaha

91 Om Jaathi namaha

92 Om Kriya Shathi namaha

93 Om Prakruthi namaha

94 Om Mohini namaha

95 Om Mahi namaha

96 Om Yagna vidhya namaha

97 Om Mahavidhya namaha

98 Om Guhya Vidhya namaha

99 Om Vibhavari namaha

100 Om Jyothishmathi namaha

101 Om Mahamatha namaha

102 Om Sarva manthra phalapradha namaha

103 Om Daridhrya dwamsini namaha

104 Om Devi namaha

105 Om Hrudhya grandhi bedhini namaha

106 Om Sahasradhithya sangasa namaha

107 Om Chandika namaha

108 Om Chandra roopini namaha

109 Om Gayathri namaha

110 Om Soma sambhoothi namaha

111 Om Savithri namaha

112 Om Pranavathmika namaha

113 Om Saankari namaha

114 Om Vaishnavi namaha

115 Om Brahmi namaha

116 Om Sarva deva namaskrutha namaha

117 Om Sevyadurga namaha

118 Om Kubherakshi namaha

119 Om Karaveera nivasini namaha

120 Om Jayaa namaha

121 Om Vijayaa namaha

122 Om Jayanthi namaha

123 Om Aparajitha namaha

124 Om Kubhjika namaha

125 Om Kalika namaha

126 Om Sasthri namaha

127 Om Veenapusthaka dharini namaha

128 Om Sarvagna shakthi namaha

129 Om Sri Shakthi namaha

130 Om Brahma Vishnu Shivathmika namaha

131 Om Ida pingalika madhyaa mrunaalithanthu

roolpini namaha

132 Om Yajnesani namaha

133 Om Pradhaa namaha

134 Om Deekhaa namaha

135 Om Dakshinaa namaha

Page 3: Lakshmi sahasranama stotram 1

Page 3 of 12

136 Om Sarva Mohini namaha

137 Om Ashtanga yogini namaha

138 Om Devi namaha

139 Om Nirbheeja dhyana gocharaa namaha

140 Om Sarva theertha sthithaa namaha

141 Om Shuddha namaha

142 Om Sarva parvatha vasini namaha

143 Om Veda Sashthra prabha namaha

144 Om Devi namaha

145 Om Shadangadhi pada krama namaha

146 Om Shivaa namaha

147 Om Dhathri namaha

148 Om Shubhanandha namaha

149 Om Yagnakarma swaroopini namaha

150 Om Vrathini namaha

151 Om Menaka namaha

152 Om Devi namaha

153 Om Brahmani namaha

154 Om Brahmacharini namaha

155 Om Yekasharapara namaha

156 Om Tharaa namaha

157 Om Bhava banda vinasini namaha

158 Om Viswambhara namaha

159 Om Dharaa namaha

160 Om Niradhara namaha

161 Om Adhikaswaraa namaha

162 Om Rakaa namaha

163 Om Kuhoo namaha

164 Om Amavasya namaha

165 Om Poornima namaha

166 Om Anumathi namaha

167 Om Dhruthi namaha

168 Om Sinivali namaha

169 Om Shivaa namaha

170 Om Vasyaa namaha

171 Om Vaiswadevi namaha

172 Om Pisangilaa namaha

173 Om Pippalaa namaha

174 Om Visalakshi namaha

175 Om Rakshogni namaha

176 Om Vrushti karini namaha

177 Om Dushta vidhravini namaha

178 Om Devi namaha

179 Om Sarvopadrava nasini namaha

180 Om Saradhaa namaha

181 Om Sarasandhaana namaha

182 Om Sarva Sasthra swaroopini namaha

183 Om Yudha madhya sthitha namaha

184 Om Devi namaha

185 Om Sarva Bhootha bhanjani namaha

186 Om Ayddha namaha

187 Om Yudharoopa namaha

188 Om Santha namaha

189 Om Santhi swaroopini namaha

190 Om Ganga namaha

191 Om Saraswathi namaha

192 Om Veni namaha

193 Om Yamuna namaha

194 Om Narmadha namaha

195 Om Aapaga namaha

196 Om Samudhravasanaa vasaa namaha

197 Om Brahmanda sreni mekhala namaha

198 Om Panchavakthra namaha

199 Om Dasa bhujaa namaha

200 Om Shuddha sphatika sannibha namaha

201 Om Rakthaa namaha

202 Om Krushnaa namaha

203 Om Sithaa namaha

204 Om Peetha namaha

205 Om Sarva varnaa namaha

206 Om Nireeswari namaha

207 Om Chakrikaa namaha

208 Om Kalikaa namaha

209 Om Devi namaha

210 Om Sathyaa namaha

211 Om Badukaa namaha

212 Om Sthithaa namaha

213 Om Tharuni namaha

214 Om Vaaruni namaha

215 Om Naree namaha

216 Om Jyeshta namaha

217 Om Devi namaha

218 Om Sureswari namaha

219 Om Viswambara namaha

220 Om Dharaa namaha

221 Om Karthree namaha

222 Om Galargala Vibhanjini namaha

223 Om Sandhyaa namaha

224 Om Rathri namaha

225 Om Divaa namaha

226 Om Jyothsnaa namaha

227 Om Kalaa namaha

228 Om Kashtaa namaha

229 Om Nimeshikaa namaha

230 Om Urvee namaha

231 Om Kathyayani namaha

232 Om Shubra namaha

233 Om Sasarnavatharini namaha

234 Om Kapilaa namaha

235 Om Keelikaa namaha

236 Om Asoka namaha

237 Om Mallika namaha

238 Om Navamalika namaha

239 Om Devika namaha

240 Om Nandika namaha

241 Om Shantha namaha

242 Om Bhanjika namaha

243 Om Bhayabhanjika namaha

244 Om Koushiki namaha

245 Om Vaidhiki namaha

246 Om Devi namaha

247 Om Souri namaha

Page 4: Lakshmi sahasranama stotram 1

Page 4 of 12

248 Om Roopadhika namaha

249 Om Athibhaa namaha

250 Om Digvasthra namaha

251 Om Navavasthra namaha

252 Om Kanyaka namaha

253 Om Kamladhbhava namaha

254 Om Sree namaha

255 Om Soumyalakshana namaha

256 Om Atheetha durga namaha

257 Om Soothra prabodhika namaha

258 Om Sradha namaha

259 Om Medha namaha

260 Om Kruthi namaha

261 Om Pragna namaha

262 Om Dharana namaha

263 Om Kanthi namaha

264 Om Sruthi, Smruthi, druthir Dhanya namaha

265 Om Bhoothi namaha

266 Om Ishtee namaha

267 Om Maneeshini namaha

268 Om Virakthi namaha

269 Om Vyapini namaha

270 Om Mayaa namaha

271 Om Sarva maya prabhanjani namaha

272 Om Mahendri namaha

273 Om Manthrini namaha

274 Om Simhi namaha

275 Om Indra jala swaroolpini namaha

276 Om Avastha thraya nirmuktha namaha

277 Om Guna thraya vivarjitha namaha

278 Om Eeshanathraya nirmuktha namaha

279 Om Sarva roga vivarjitha namaha

280 Om Yogi dhyanantha gamya namaha

281 Om Yogadhyana parayana namaha

282 Om Thrayee Shikhaa viseshakgna namaha

283 Om Vedantha Jnana roopini namaha

284 Om Bharathi namaha

285 Om Kamala namaha

286 Om Bhasha namaha

287 Om Padma namaha

288 Om Padmavathi namaha

289 Om Kruthi namaha

290 Om Gowthami namaha

291 Om Gomathi namaha

292 Om Gowri namaha

293 Om Ishaanaa namaha

294 Om Hamsavahini namaha

295 Om Narayani namaha

296 Om Prabhadhara namaha

297 Om Jahnavi namaha

298 Om Shakarathmaja namaha

299 Om Hithraghanta namaha

300 Om Sunanda namaha

301 Om Sri namaha

302 Om Manavi namaha

303 Om Manusambhava namaha

304 Om Sthambhini namaha

305 Om Kshobhini namaha

306 Om Maari namaha

307 Om Bhramini namaha

308 Om Shathrumarini namaha

309 Om Mohini namaha

310 Om Dweshini namaha

311 Om Veera namaha

312 Om Aghoraa namaha

313 Om Rudhra roopini namaha

314 Om Rudraikadasini namaha

315 Om Punyaa namaha

316 Om Kalyani namaha

317 Om Lanhakarini namaha

318 Om Devadurga namaha

319 Om Maha Durga namaha

320 Om Swapnadurga namaha

321 Om Ashtabhairavi namaha

322 Om Suryachadragni roopa namaha

323 Om Grahanakshatra roopini namaha

324 Om Bindu nadha kalathhetha namaha

325 Om Bindu nadha kalathmika namaha

326 Om Dasa vayu jyaakaraa namaha

327 Om Kala Shodasa samyutha namaha

328 Om Kasyapi namaha

329 Om Kamala Devi namaha

330 Om Nadha Chakra nivasini namaha

331 Om Mrudaadhaara namaha

332 Om Sthiraa namaha

333 Om Guhya namaha

334 Om Deikaa namaha

335 Om hakra roopini namaha

336 Om Avidhyaa namaha

337 Om Sarvaree namaha

338 Om Bhunjaa namaha

339 Om Jambasura nibharhini namaha

340 Om Srikaayaa namaha

341 Om Srikalaa namaha

342 Om Shubraa namaha

343 Om Karma nir moola karini namaha

344 Om Aadhilakshmi namaha

345 Om Gunaadharaa namaha

346 Om Panchabrahmathmika namaha

347 Om Paraa namaha

348 Om Sruthi namaha

349 Om Brahma mukhaa vasaa namaha

350 Om Sarva sampathi roopini namaha

351 Om Mruth sanjeevini namaha

352 Om Maithree namaha

353 Om Kamini namaha

354 Om Kamavarjitha namaha

355 Om Nirvana margadha devi namaha

356 Om Hamsini namaha

357 Om Kashikaa namaha

358 Om Kshama namaha

359 Om Saparya namaha

Page 5: Lakshmi sahasranama stotram 1

Page 5 of 12

360 Om Gunini namaha

361 Om Bhinna namaha

362 Om Nirgunaa namaha

363 Om Akhaditha namaha

364 Om Shubha namaha

365 Om Swamini namaha

366 Om Vedhini namaha

367 Om Shakya namaha

368 Om Shaambhari namaha

369 Om Chakra Dharini namaha

370 Om Dandini namaha

371 Om Mundini namaha

372 Om Vyagri namaha

373 Om Shikiny namaha

374 Om Somasamhathi namaha

375 Om Chinthamani namaha

376 Om Chidanandha namaha

377 Om Panchabana prabodhini namaha

378 Om Bana sreni namaha

379 Om Sahasthrakshi namaha

380 Om Sahasra bhujja Paduka namaha

381 Om Sandhyavalee namaha

382 Om Trisandhyakhya namaha

383 Om Bramanda mani bhooshana namaha

384 Om Vasavi namaha

385 Om Dhaaruni sena namaha

386 Om Kulika namaha

387 Om Manthra ranjani namaha

388 Om Jitha prana swaroopa namaha

389 Om Kanthaa namaha

390 Om Kamya vara pradha namaha

391 Om Manthra Brahmana Vidhyartha namaha

392 Om Nadha roopa namaha

393 Om Havishmathi namaha

394 Om Adharvani sruthi namaha

395 Om Soonyaa namaha

396 Om Kalpana varjitha namaha

397 Om Sathi namaha

398 Om Sathaa Jathi namaha

399 Om Pramaa namaha

400 Om Ameyaa namaha

401 Om Pramithi namaha

402 Om Pranadhaa namaha

403 Om Gathi namaha

404 Om Avarnaa namaha

405 Om Panchavarnaa namaha

406 Om Sarvadhaa namaha

407 Om Bhuvaneswari namaha

408 Om Trilokyamohini namaha

409 Om Vidhyaa namaha

410 Om Sarva bharthree namaha

411 Om Ksharaa namaha

412 Om Aksharaa namaha

413 Om Hiranyavarnaa namaha

414 Om Harini namaha

415 Om Sarvopadrava nasini namaha

416 Om Kaivalya padavi rekha namaha

417 Om Soorya mandala samsthithaa namaha

418 Om Soma Mandala Madhyastha namaha

419 Om Vahni mandala samsthithaa namaha

420 Om Vayu mandala madhyastha namaha

421 Om Vyoma mandala samsthithaa namaha

422 Om Chakrikaa namaha

423 Om Chakra madhyastha namaha

424 Om Chakra marga pravarthini namaha

425 Om Kokilaa kula chakresa namaha

426 Om Pakshathi namaha

427 Om Pankthipaavani namaha

428 Om Sarva sidhantha margastha namaha

429 Om Shad varna namaha

430 Om Varavarjitha namaha

431 Om Sara rudhra haraa namaha

432 Om Hanthri namaha

433 Om Sarva samhara karini namaha

434 Om Purushaa namaha

435 Om Pourushee namaha

436 Om Thushti namaha

437 Om Sarva thanthra prasoothikaa namaha

438 Om Ardha nareeswari namaha

439 Om Devi namaha

440 Om Sarva Vidhyaa pradahyani namaha

441 Om Bhargavi namaha

442 Om Bhoojhooshi vidhyaa namaha

443 Om Sarvopanishadhaa sthithaa namaha

444 Om Vyomakesa namaha

445 Om Akhila praana namaha

446 Om Pancha kosa vilakshanaa namaha

447 Om Panchakosathmika namaha

448 Om Prathyak namaha

449 Om Pancha Brahmathmika namaha

450 Om Shivaa namaha

451 Om Jagajjara janithri namaha

452 Om Pancha karma prasoothika namaha

453 Om Vagdevi namaha

454 Om Aabharanakaara namaha

455 Om Sarva kamya sthitha namaha

456 Om Sthithi namaha

457 Om Ashta dasa chathu Sashti peetikaa

namaha

458 Om Vidhyayuthaa namaha

459 Om Kaalika namaha

460 Om Aakarshani namaha

461 Om Shyama namaha

462 Om Yakshini namaha

463 Om Kinnareswari namaha

464 Om Kethaki namaha

465 Om Mallika namaha

466 Om Asoka namaha

467 Om Varahi namaha

468 Om Dharani namaha

469 Om Dhruvaa namaha

470 Om Narasimhi namaha

Page 6: Lakshmi sahasranama stotram 1

Page 6 of 12

471 Om Mahograsa namaha

472 Om Bhaktha namarthi nasini namaha

473 Om Antharbalaa namaha

474 Om Sthiraa namaha

475 Om Lakshmi namaha

476 Om Jara marana nasini namaha

477 Om Sri Ranjitha namaha

478 Om Maha maya namaha

479 Om Soma suryagni lochana namaha

480 Om Adhithi namaha

481 Om Deva matha namaha

482 Om Ashtaputhaa namaha

483 Om Ashtayogini namaha

484 Om Ashta prakruthi namaha

485 Om Ashtashta vibhrajadwikrutha krithi

namaha

486 Om Durbhiksha dwamsini namaha

487 Om Devi namaha

488 Om Sitha namaha

489 Om Sathya namaha

490 Om Rukmini namaha

491 Om Khyadhija namaha

492 Om Bhargavi namaha

493 Om Devi namaha

494 Om Devayoni namaha

495 Om Thapawini namaha

496 Om Sakambari namaha

497 Om Mahasonaa namaha

498 Om Garudopari samsthithaa namaha

499 Om Simhaga namaha

500 Om Vyagraga namaha

501 Om Devi namaha

502 Om Vayuga namaha

503 Om Mahadriga namaha

504 Om Akaradhi kshakarantha namaha

505 Om Sarva vidhyadhi devatha namaha

506 Om Mantha vyakhyana nipuna namaha

507 Om Jyothi sasthraika lochana namaha

508 Om Ida pingalika madhyaa sushumnaa

grandhi swaroopini namaha

509 Om Kala chakra srayopetha namaha

510 Om Kalachakra swaroopini namaha

511 Om Vaisaradhi namaha

512 Om Mathi sreshta namaha

513 Om Varishtaa namaha

514 Om Sarva dheepika namaha

515 Om Vainayaki namaha

516 Om Vararoha namaha

517 Om Srenivelaa namaha

518 Om Bahirbali namaha

519 Om Jam bini namaha

520 Om Jrumbini namaha

521 Om Jamba Karini namaha

522 Om Ganakarika namaha

523 Om Sharini namaha

524 Om Chakrikaa namaha

525 Om Anantha namaha

526 Om Sarva vyadhi chikithsaki namaha

527 Om Devaki namaha

528 Om Deva sankaasa namaha

529 Om Vaaridhi namaha

530 Om Karunaakaara namaha

531 Om Sarvaree namaha

532 Om Sarva Sampanna namaha

533 Om Sarva papa prabhanjani namaha

534 Om Yeka mathraa namaha

535 Om Dwimathra namaha

536 Om Trimathra namaha

538 Om Aparaa namaha

539 Om Ardha mathraa namaha

540 Om Paraa namaha

541 Om Sookshmaa namaha

542 Om Sookshmaardhadha namaha

543 Om Aparaa namaha

544 Om Yeka veeraa namaha

545 Om Viseshakhyaa namaha

546 Om Shashtee namaha

547 Om Devi namaha

548 Om Manaswini namaha

549 Om Naiskarmya namaha

550 Om Nishkalaa lokaa namaha

551 Om Jnana karmadhikaa namaha

552 Om Gunaa namaha

553 Om Sabandhwananda sandhohaa namaha

554 Om Vyomaakaaraa namaha

555 Om Aniroopithaa namaha

556 Om Gadhya padhyathmikaa namaha

557 Om Vani namaha

558 Om Sarvalangara samyuktha namaha

559 Om Sadhu bandha pada nyasa namaha

560 Om Sarvaika namaha

561 Om Ghatikavali namaha

562 Om Shadkarma namaha

563 Om Karkasaakaraa namaha

564 Om Sarvakarma vivarjitha namaha

565 Om Aadsithyavarnaa namaha

566 Om Aparnaa namaha

567 Om Kamini namaha

568 Om Vara roopini namaha

569 Om Brahmaani namaha

570 Om Brahma Santhana namaha

571 Om Vedavagi namaha

572 Om Easwari namaha

573 Om Shivaa namaha

574 Om Purana nyaya memasaa dharma

Sathra agama sruthaa namaha

575 Om Sadhyoveda vathi namaha

576 Om Sarvaa namaha

577 Om Hamsee namaha

578 Om Vidhyadhi devatha namaha

579 Om Visweswari namaha

580 Om Jagadhatri namaha

Page 7: Lakshmi sahasranama stotram 1

Page 7 of 12

581 Om Viswa nirmana karini namaha

582 Om Vaidheeki namaha

583 Om Vedatroopa namaha

584 Om Kalika namaha

585 Om Kala roopini namaha

586 Om Narayani namaha

587 Om Mahadevi namaha

588 Om Sarva Thathwa pravarthini namaha

589 Om Hiranya varna roopa namaha

590 Om Hiranya pada sambhava namaha

591 Om Kaivalya padavi namaha

592 Om Punyaa namaha

593 Om Kaivalya Jnana lakshithaa namaha

594 Om Brahma sampathi roopa namaha

595 Om Brahma sampathi karini namaha

596 Om Varuni namaha

597 Om Vaarunaradhyaa namaha

598 Om Sarva karma pravarthini namaha

599 Om Yekakshara para namaha

600 Om Ayukthaa namaha

601 Om Sarva daridrya bhanjani namaha

602 Om Pasangusanvithaa namaha

603 Om Divyaa namaha

604 Om Veena vakhyaksha suthra bruth namaha

605 Om Yeka moorthi namaha

606 Om Thrayee murthi namaha

607 Om Madhu kaidabha bhanjini namaha

608 Om Saankhyaa namaha

609 Om Sankhyavathi namaha

610 Om Jwalaa namaha

611 Om Jwalanthi namaha

612 Om Kama roopini namaha

613 Om Jagrathi namaha

614 Om Sarva sampathi namaha

615 Om Sushupthaa namaha

616 Om Sweshta dhayini namaha

617 Om Kapalini namaha

618 Om Maha damshtraa namaha

619 Om Brukuti kutilalanaa namaha

620 Om Sarva vaasa namaha

621 Om Suvasaa namaha

622 Om Bruhathi namaha

623 Om Ashtaye namaha

624 Om Shakvari namaha

625 Om Chandhogana prathikaasaa namaha

626 Om Kalmashi namaha

627 Om Karunathmikaa namaha

628 Om Chakshushmathi namaha

629 Om Mahaghoshaa namaha

630 Om Gadga charma dharaa namaha

631 Om Asani namaha

632 Om Shila vaichithrya vidhyothaa namaha

633 Om Sarvatho Bhadra vasini namaha

634 Om Achinthya lakhshanaa kara namaha

635 Om Suthra bhashya nibhandhanaa namaha

636 Om Sarva vedartha sampathi namaha

637 Om Sarva sas thratha mathrukaa namaha

638 Om Aakaradhi kshakarantha nathra varna

krutha sthalaa namaha

639 Om Sarva Lakshmi namaha

640 Om Sadananda namaha

641 Om Sara Vidhyaa namaha

642 Om Sadashivaa namaha

643 Om Sarvagnaa namaha

644 Om Sarva Shakthi namaha

645 Om Kechari roopa namaha

646 Om Aachrithaa namaha

647 Om Animadhi gunopethaa namaha

648 Om Araa namaha

649 Om Kaashtaa namaha

650 Om Paraa Gathi namaha

651 Om Hamsa yuktha vimanasthaa namaha

652 Om Ham saarooda namaha

653 Om Sashi prabhaa namaha

654 Om Bhavani namaha

655 Om Vasannashakthi namaha

656 Om Aakruthisthaa namaha

657 Om Khilaa namaha

658 Om Akhilaa namaha

659 Om Thanthra hethu namaha

660 Om Vichithraangi namaha

661 Om Vyoma gangaa vinodhini namaha

662 Om Varshaa namaha

663 Om Varshikaa namaha

664 Om Rik Yajur Sama roopini namaha

665 Om Maha Nadhi namaha

666 Om Nadhi punyaa namaha

667 Om Aganya punya guna kriyaa namaha

668 Om Samadhi gatha labhyaa namaha

669 Om Arthaa namaha

670 Om Srothavya namaha

671 Om Swapriyaa namaha

672 Om Agrunaa namaha

673 Om Namakshara paraa namaha

674 Om Devi namaha

675 Om Upa sarga nakhanjitha namaha

676 Om Nipathoru dwayee Jangaa namaha

677 Om Mathukaa namaha

678 Om Manthra roopini namaha

679 Om Aseenaa namaha

680 Om Sayanaa namaha

681 Om Thishtanthi namaha

682 Om Dhanaddhikaa namaha

683 Om Lakshya Lakshana yogaadyaa namaha

684 Om Thaad roopya ganana kruthi namaha

685 Om Yeka roopa namaha

686 Om Naika roopaa namaha

687 Om Thasyai namaha

688 Om Sendhu roopa namaha

689 Om Thadha kruthi namaha

690 Om Samasa thadvidhaakara namaha

691 Om Vibhakthi vachanathmikaa namaha

Page 8: Lakshmi sahasranama stotram 1

Page 8 of 12

692 Om Swahakaraa namaha

693 Om Swadhakara namaha

694 Om Sri pathyardhanga nandhini namaha

695 Om Gambheera namaha

696 Om Gahanaa namaha

697 Om Guhyaa namaha

698 Om Yoni lingardha dharini namaha

699 Om Sesha Vasuki samsevyaa namaha

700 Om Chapalaa namaha

701 Om Varavarninee namaha

702 Om Karunyakara sampathi namaha

703 Om Keela kruth namaha

704 Om Manthra keelikaa namaha

705 Om Shakthi bheejathmikaa namaha

706 Om Sarva manthreshtaa namaha

707 Om Akshata kaamaanaa namaha

708 Om Aagneyi namaha

709 Om Prthivaa namaha

710 Om Aapyaa namaha

711 Om Vyavyaa namaha

712 Om Vyoma kethanaa namaha

713 Om Sathya jnanathmikaa namaha

714 Om Nandaa namaha

715 Om Brahmee namaha

716 Om Brahma namaha

717 Om Santhani namaha

718 Om Avidhyaa Vasanaa namaha

719 Om Mayaa namaha

720 Om Prakruthi namaha

721 Om Sarva Mohini namaha

722 Om Shakthi namaha

722 Om Dhaaranaa shakthi namaha

723 Om Chidhachith Shakthi yogini namaha

724 Om Vakthraaruna namaha

725 Om Maha a mayaa namaha

726 Om Mareechi namaha

727 Om Madhamardhini namaha

728 Om Viraat namaha

729 Om Swaha namaha

730 Om Swadha namaha

731 Om Shudhaa namaha

732 Om Nbiroopasthi namaha

734 Om Subhakthigaa namaha

735 Om Nirupithadwayi vidhyaa namaha

736 Om Vidhyaa namaha

737 Om Nithyaa anithya swaroopini namaha

738 Om Vairaja marga sanchaaraa namaha

739 Om Sarva sathpada pradarsini namaha

740 Om Jalandhari namaha

741 Om Mrudaani namaha

742 Om Bhavani namaha

743 Om Bhava bhanjani namaha

744 Om Trikalika Jnana thanthu namaha

745 Om Trikala Jnana dhayini namaha

746 Om Nadhtheethaa namaha

747 Om Smruthi namaha

748 Om Pragnaa namaha

749 Om Dhathri roopa namaha

750 Om Tripushkaraa namaha

751 Om Parajithaa namaha

752 Om Vidhanagnaa namaha

753 Om Visesha gunathmikaa namaha

754 Om Hiranyakesini namaha

755 Om Hema brhama suthra vichakshanaa

namaha

756 Om Asankyeya aparardantha swara

vuanjanavaikharee namaha

757 Om Madhu jihwa namaha

758 Om Madhumathi namaha

759 Om Madhumasodhayaa namaha

760 Om Madhoo namaha

761 Om Madhavi namaha

762 Om Mahaabhaagaa namaha

763 Om Megha Gambheera niswanaa namaha

764 Om Brhama Vishnu Maheswaradhi

jnathavyarthaa viseshagaa namaha

765 Om Nabhou vahni shikhaakaaraa namaha

766 Om Lalate Chandra sannibhaa namaha

767 Om Broo madhye bhaskaraakaaraa namaha

768 Om Sarva thara kruthirhrudhi namaha

769 Om Kruthikadhi bharanyantha

nakshathredyarchithothayaa namaha

770 Om Graha vidhyathmika namaha

771 Om Jyothi namaha

772 Om Jyothirvinmathi namaha

773 Om Jeevikaa namaha

774 Om Brahmanda garbhini namaha

775 Om Balaa namaha

776 Om Sapthavarana devathaa namaha

777 Om Vairarjothama samraajyaa namaha

778 Om Kumara kusalodhayaa namaha

779 Om Bagalaa namaha

780 Om Bramarambaa namaha

781 Om Shiva Dhoothi namaha

782 Om Shivathmikaa namaha

783 Om Meru vindhyaadhi samsthaanaa namaha

784 Om Kasmeera pura vasini namaha

785 Om Yoga nidhraa namaha

786 Om Maha nidhraa namaha

787 Om Vinidhraa namaha

788 Om Rakshasarithaa namaha

789 Om Suvarnadaa namaha

790 Om Maha Gangaa namaha

791 Om Panchaakhyaa namaha

792 Om Pancha samhathi namaha

793 Om Suprajaathaa namaha

794 Om Suveeraa namaha

795 Om Suposhaa namaha

796 Om Supathi namaha

797 Om Shivaa namaha

798 Om Sugrahee namaha

799 Om Raktha bheejanthaa namaha

Page 9: Lakshmi sahasranama stotram 1

Page 9 of 12

800 Om Hatha kandharpa jeevika namaha

801 Om Samudhra vyoma madhyasthaa namaha

802 Om Sama Bindhu samasrayaa namaha

803 Om Soubhagya rasa jeevathu namaha

804 Om Saara saara viveka druk namaha

805 Om Trivalyadhi supushtaangaa namaha

806 Om Bharathi namaha

807 Om Bharathasrithaa namaha

808 Om Nada Brahma mayi Vidhyaa namaha

809 Om Jnana brahma mayee paraa namaha

810 Om Brhama nadi namaha

811 Om Nirukthischa namaha

812 Om Brahma kaivalya sadhanam namaha

813 Om Kalikeya Mahodhaara veerya Vikrama

roopini namaha

814 Om Vadavagni shikhaa vakthraa namaha

815 Om Maha kavala tharpanaa namaha

816 Om Maha bhoothaa namaha

817 Om Maha darpaa namaha

818 Om Maha saaraa namaha

819 Om Maha krathu namaha

820 Om Pancha Bhootha maha grasa namaha

821 Om Pancha bhoothadhi devathaa namaha

822 Om Sarva pramaanaa namaha

822 Om Sampathi namaha

823 Om Sarva roga prathi kriyaa namaha

824 Om Brhamandanthar barhi vyapthaa namaha

825 Om Vishnu Vaksho vibhooshini namaha

826 Om Shaankari namaha

827 Om Vidhi Vakthrasthaa namaha

828 Om Pravaraa namaha

829 Om Vara hethuki namaha

830 Om Hema mala namaha

831 Om Shikhaa maala namaha

832 Om Trishikhaa namaha

833 Om Pancha lochanaa namaha

834 Om Sarvagama sadachara maryaadhaa

namaha

835 Om Yathu bhanjani namaha

836 Om Punya sloka prabhandhadyaa namaha

837 Om Sarvantharyami roopini namaha

838 Om Sama gana samaradhya namaha

839 Om Srothru karna rasayana namaha

840 Om Jeeva lokaika jeevathu namaha

841 Om Bhadre dhara vilokanaa namaha

842 Om Thadith koti lasad kanthi namaha

843 Om Tharuni namaha

844 Om Hari sundari namaha

845 Om Meena nethraa namaha

846 Om Indrakshi namaha

847 Om Viosalakshi namaha

848 Om Sumangalaa namaha

849 Om Sarva mangala sampanna namaha

850 Om Sakshath mangala devatha namaha

851 Om Deha hrud deepikaa namaha

852 Om Deepthi namaha

853 Om Jihwa papa pranasini namaha

854 Om Ardha chandrollasad damshtra namaha

855 Om Yajna vati vilasini namaha

856 Om Maha Durgaa namaha

857 Om Mahothsaha namaha

858 Om Maha deva balodhaya namaha

859 Om Dakineedyaa namaha

860 Om Shakineedyaa namaha

861 Om Saakineedyaa namaha

862 Om Samastha jushaa namaha

863 Om Nirangusaa namaha

864 Om Nakivandhyaa namaha

865 Om Shadadharadhi devathaa namaha

866 Om Bhuvana jnanini sreni namaha

867 Om Bhuvana kara vallari namaha

868 Om Shasvathi namaha

869 Om Shasvathaakaaraa namaha

870 Om Lokanugraha karini namaha

871 Om Saarasi namaha

872 Om Maanasi namaha

873 Om Hamsi namaha

874 Om Hamsa loka pradhayini namaha

875 Om Chin mudhralankruthaakaraa namaha

876 Om Koti Surya sama prabha namaha

877 Om Sukha prani siro rekhaa namaha

878 Om Nadha dhrushta pradhayini namaha

879 Om Sarva sangarya doshagni namaha

880 Om Grahopadhrava nasini namaha

881 Om Kshudhra janthu bhayagni namaha

882 Om Visha rogadhi bhanjani namaha

883 Om Sadhaa Saanthaa namaha

884 Om Sadha Shuddhaa namaha

885 Om Graha chidra nivarini namaha

886 Om Kali dosha prasamani namaha

887 Om Kolahalapura sthithaa namaha

888 Om Gouri namaha

889 Om Laakshaniki namaha

890 Om Mukhyaa namaha

891 Om Jagnya krutha varjithaa namaha

892 Om Mayyaa namaha

893 Om Vidhyaa namaha

894 Om Moola bhoothaa namaha

895 Om Vasavi namaha

896 Om Vishnu chethanaa namaha

897 Om Vaadhini namaha

898 Om Vasu Roopaa namaha

899 Om Vasu rathna paricchadha namaha

900 Om Cchandhasi namaha

901 Om Chandra hrudhayaa namaha

902 Om Mantra swacchanda bhairavi namaha

903 Om Vana maala namaha

904 Om Vaijayanthi namaha

905 Om Pancha divyayudhathmikaa namaha

906 Om Pethambara mayee namaha

907 Om Chanchath Kausthubhaa namaha

908 Om Hari kamini namaha

Page 10: Lakshmi sahasranama stotram 1

Page 10 of 12

909 Om Nithyaa namaha

910 Om Thadhyaa namaha

911 Om Remaa namaha

912 Om Ramaa namaha

913 Om Ramani namaha

914 Om Mruthyubhanjini namaha

915 Om Jyeshtaa namaha

916 Om Kaashtaa namaha

917 Om Dhanishtaanthaa namaha

918 Om Sarangee namaha

919 Om Nirguna priyaa namaha

919 Om Maithreyaa namaha

920 Om Mitha Vindhaa namaha

921 Om Seshya sesha kalasaya namaha

922 Om Varanasi vasa labhyaa namaha

923 Om Arya vartha jana sthuthaa namaha

924 Om Jagad uthpathi samsthaana samhara

thrya karanam namaha

Thwam amba Vishnu sarvaswam, namasthesthu maheswari,

Namasthe sarva lokaanaam janayai Punya murthaye

925 Om Thwam namaha

926 Om Amba namaha

927 Om Vishnu sarvaswam namaha

928 Om Maheswari namaha

929 Om Sarvlokanaam janani namaha

930 Om Punya murthy namaha

Sidha Lakshmir Maha Kali, Mahalakshmi Namosthuthe,

Sadhyojathadhadhi panchagni roopa panchaka panchakam

931 Om Sidha Lakshmi namaha

932 Om Mahakali namaha

933 Om Maha Lakshmi namaha

934 Om Sadhyojathadhi Panchagni roopa namaha

935 Om Panchaka panchakam namaha

Yanthralakshmir bhavathyadhir adhyadhye they namo nama,

Srushtyadhi karanakara vithathe dosha varjithe.

936 Om Yanthra Lakshmi namaha 937 Om Bhavathyadhi namaha 938 Om Aadhyadhye namaha 939 Om Srushtyadhi karanakara namaha 940 Om Dosha Varjithaa namaha

Jagallakshmi jaganmathar Vishnu pathni Namosthuthe,

Nava koti maha Shakthi samupasya padambhuje

941 Om Jagallakshi namaha

942 Om Jagan mathaa namaha

943 Om Vishnu Pathni namaha

944 Om Nava koti maha Shakthi samupasya

padambhuje namaha

945 Om Kanath souarna rathnadyaa

namaha

946 Om Sarvabharana bhooshithe namaha

947 Om Anantha nithya mahishi namaha

948 Om Prapancheswara nayaki namaha

949 Om Athyuchritha padantha sthaa

namaha

950 Om Parama vyoma nayaki namaha

951 Om Naka prushta gathaaraadhyaanamaha

952 Om Vishnu loka vbilasini namaha

953 Om Vaikunta Raja mahishi namaha

954 Om Sri Ranga nagarasritha namaha

955 Om Ranga Nayaki namaha

956 Om Bhooputhri namaha

957 Om Krushne namaha

958 Om Varada vallabhe namaha

959 Om Koti Brhamadhi samsevyenamaha

960 Om Koti Rudhradhi keerthithe namaha

961 Om Mathullangitha Khetam bhibrathi namaha

962 Om Souvarna chashakam Bhibrathi namaha

963 Om Padma dwayam, Poornakumbham,

Keram, Varadhabhaye namaha

964 Om Pasamanguasakam shankam

chakram Shoolam Krupanikaam namaha

965 Om Dhanurbanam Cha akshamalam

Chinmudhram Bhibrathi namaha

966 Om Ashtadasa bhuje namaha

Page 11: Lakshmi sahasranama stotram 1

Page 11 of 12

967 Om Lakshmi namaha

968 Om Maha asthaa dasa peetage namaha

969 Om Bhoomi neeladhi samsevye namaha

970 Om Swami chithanuvarthini namaha

971 Om Paamaa namaha

972 Om Padmalayaa namaha

973 Om Padmini namaha

974 Om Poorna kumbhabhishechithe namaha

975 Om Indiraa namaha

976 Om Indirindhirabhakshi namaha

977 Om Ksheera sagara Kanyakaa namaha

978 Om Bhargavi namaha

979 Om Swthanthresaa namaha

980 Om Vasee Krutha jagat pathi namaha

981 Om Mangalam mangalaanaam namaha

982 Om Devathaanaam cha devathaa namaha

983 Om Uthamothamaanam namaha

984 Om Sreya namaha

985 Om Parmamruthaa namaha

986 Om Dhandhanya abhivrudhischa sarva bhuma

sukhechaya namaha

987 Om Aadholikhadi Soubhagyam

Mathebhadi mahodhaya namaha

988 Om Puthra puthrabhivridhischa

Vidhya Bhogaphaladhikam namaha

989 Om Ayur arogya sampathir ashataiswarya

namaha

990 Om Parameshwara Vibhoothi namaha

991 Om Sookshmath sookshma tharaa namaha

992 Om Gathi namaha

993 Om Adapanga sandatha brahmendradhi pada

sthithi namaha

994 Om Avyahatha Mahabhagyaa namaha

995 Om Akshobhya vikramaa namaha

996 Om Vedanam samanvaya namaha

997 Om Vedanaam avirodha namaha

998 Om isreyasa pada prapthi sadhanam

meva phalam namaha

999 Om Sri Manthra raja Rajni namaha

1000 Om Srividhyaa namaha

1001 Om Kshema karini namaha

1002 Om Sreem Bheeja japa santhushtaanamaha

1003 Om Iym, hreem Sreem Bheeja palika namaha

1004 Om Prapathi marga sulabha namaha

1005 Om Kleem karatha savithri namaha

1006 Om Soumangalyadhi devatha namaha

1007 Om Sri Shodasakshari vidhyaa namaha

1008 Om Sri Yanthra pura vasini namaha

Sarva mangala Mangalye, Shive Sarvartha sadhake,

Saranye trayambike Gowri Narayani namosthuthe

Puna punar namosthesthu sashangam mayutham puna

Sanathkumara Uvacha

Evam sthuthaa Mahalakshmir, Brahma Rudhradhibhir surai,

Namadhbirrathrair dheenaicha nisSwathvair Bhoga varjithai,

Sarath poornendu kotyabha davala panga veekshanai,

Sarvaan Sathwa samavishtaan Chakre hrushta varam dhadhou.

Maha Lakshmir Uvacha

Naamnaam sashta sahasram may pramadhadwapi ya sakruth,

Keerthaye that kule sathyam vasamya chandra tharakam.

Kim punar niyamaa japthumadaika charanasya cha,

Mathruvath sanukapaham poshakee syam aharnisam

Mannama sthavathaam loke durlabham nasthi chinthitham,

Math prasadena sarvepi swadweshtaa arthamavapnuyath.

Luptha Vaishnava dharmasya mad vruthe theshwawa keerthina,

Bhakthi prapathi heenasya vandhyo naamanaam sthavopi may.

Thasmad avasyamthair doshai viheena papa varjitha,

Japeth sashta sahasram may naamnaam prathyaham aadharaath.

Sakshadalakshmi puthropi durbhaghyo apya alaso api vaa,

Aprayathnaapi Moodapi vikala pathithopi cha

Avasyam prapnuyath bhagyam math prasadena kevalam,

Spruheya machiraa ddhevaa varadhanaya japinaa.

Dadhami Sarvam isharthaa Lakshmithi smarathaam dhruvam

Sanathkumara Uvacha

Ithyukthwaa andhardhadhe Lakshmi Vaishnavi Bhagawat kala

Page 12: Lakshmi sahasranama stotram 1

Page 12 of 12

Ishtaapoortha c cha sukrutham bhagadeyam cha chinthitham,

Swam swam sthaanam cha bhogam cha vijayam lebhire suraa.

Thadedath pravadhamyadhya Lakshmi nama sahasrakam,

Yoginaa padath Kshipram chinthitratha navapyasatha.

Gargya Uvacha

Sanath kumaro Yogeendra ithyukthwaa cha daya nighi,

Anugrahya yayou kshipram thaaamsha dwadasa yogina

Thasmas yedath rahasyam chas gopyam japyam prayathnatha,

Ashtamyam cha Chathurdasyam navamyam, brugu vasare.

Pournamas yam mamaayaam cha parva kale viseshatha,

Japeth vaa nithya karyeshuy sarvaan kaman vapnuyath

Ithi Skanda purane Sanath kumara samithaayaam Lakshmi sahasra nama sthothram sampoornam.

Thus ends the thousand names of Goddess Lakshmi occurring in the chapter on Sanath Kumara in the Skanda

Purana.