lalita stava ratnam (arya dvishati) -...

26
LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 1 www.bharatiweb.com || shrI lalitA stava ratnam (AryA dvishatI) || bhagavad durvaasaa virachitam vande gajendravadanaM vAmAnkArUDhavallabhAshlishTam | kunkumaparAgashoNaM kuvalayinIjAra-korakApIDam || 1 || sa jayati suvarNashailah sakalajagachchakrasanghaTitamUrtih | kAnchana-nikunjavATI- kandala-damarI-prapancha-sangItah || 2 || harihaya-nairruta-mAruta haritAmanteshvavasthitam tasya | vinumah sAnutritayam vidhiharigaurIshavishTapAdhAram || 3 || madhye punarmanohara- ratna-ruchistavaka-ranjita-digantam | upari chatushshatayojana- muttaMga shrrungapungavamupAse || 4 || tatra chatushshatayojana- pariNAhaM devashilpinA rachitam | nAnAsAlamanogyam namAmyaham nagaramAdividyAyAh || 5 || prathamam sahasrapUrvaka shaTshata-sankhyAka-yojanam paritah | valayIkrutasvagAtram varaNam sharaNam vrajAmyayorUpam || 6 || tasyottare samIraNa- yojanadUre tarangitachChAyah | ghaTayatu mudam dvitIyo ghaNTAstana-sAra-nirmitah sAlah || 7 || ubhayorantarasIma- nyuddAmabhramararanjitodAram | upavamanamupAsmahe vaya-

Upload: hoangdieu

Post on 05-Feb-2018

516 views

Category:

Documents


17 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 1

www.bharatiweb.com

|| shrI lalitA stava ratnam (AryA dvishatI) || bhagavad durvaasaa virachitam

vande gajendravadanaM vAmAnkArUDhavallabhAshlishTam | kunkumaparAgashoNaM kuvalayinIjAra-korakApIDam || 1 || sa jayati suvarNashailah sakalajagachchakrasanghaTitamUrtih | kAnchana-nikunjavATI- kandala-damarI-prapancha-sangItah || 2 || harihaya-nairruta-mAruta haritAmanteshvavasthitam tasya | vinumah sAnutritayam vidhiharigaurIshavishTapAdhAram || 3 || madhye punarmanohara- ratna-ruchistavaka-ranjita-digantam | upari chatushshatayojana- muttaMga shrrungapungavamupAse || 4 || tatra chatushshatayojana- pariNAhaM devashilpinA rachitam | nAnAsAlamanogyam namAmyaham nagaramAdividyAyAh || 5 || prathamam sahasrapUrvaka shaTshata-sankhyAka-yojanam paritah | valayIkrutasvagAtram varaNam sharaNam vrajAmyayorUpam || 6 || tasyottare samIraNa- yojanadUre tarangitachChAyah | ghaTayatu mudam dvitIyo ghaNTAstana-sAra-nirmitah sAlah || 7 || ubhayorantarasIma- nyuddAmabhramararanjitodAram | upavamanamupAsmahe vaya-

Page 2: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 2

www.bharatiweb.com

mUrIkrutamandamArutasyandam || 8 || Alingaya bhadrakAlI- mAsInastatra harishilAshyAmAm | manasi mahAkAlo me viharatu madhupAna-vibhramannetraha || 9 || tArttIyIko varaNas tasyottarasImni vAtayojanataha | tAmreNa rachitamUrtis tanutAmAchandratArakam bhadram || 10 || madhye tayoshcha maNimaya- pallava-shAkhA-prasUnapakshmalitAm | kalpAnokaha-vATIm kalaye makaranda-pankilAvAlAm || 11 || tatra madhumAdhavashrI- taruNIbhyAm taraladrukchakorAbhyAm | Alingito avatAnmA manishaM prathamarturAttapushpAstraha || 12 || namata taduttarabhAge nAkipathollanghishrrungasanghAtam | sIsAkrutim turIyam sitakiraNAlokanirmalam sAlam || 13 || sAladvayAntarAle saralAlikapota-chATusubhagAyAm | santAna-vATikAyAMm saktam cheto astu satatamasmAkam || 14 || tatra tapanAtirUkshah sAmrAgyIcharaNa-sAndrita-svAntah | shukrashuchishrIsahito grIshmarturdishatu kIrtimAkalpam || 15 || uttarasImani tasyo- nnatashikharotkampi-hATakapatAkah | prakaTayatu panchamo nah prAkArah kushalamArakUTamayah || 16 ||

Page 3: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 3

www.bharatiweb.com

prAkArayoshcha madhye pallavitAnyabhrutapanchamonmeshA | harichandanadruvATI haratAdAmUlamasmadanutApam || 17 || tatra nabhah shrImukhya staruNIvargaih samanvitah paritah | vajrATahAsamukharo vAnChApUrtim tanotu varshartuh || 18 || mArutayojanadUre mahanIyastasya chottare bhAge | bhadram krushIshTa shashThah prAkArah panchalohadhAtumayah || 19 || anayormadhye santata- mankUraddivyakusumagandhAyAm | mandAravATikAyAm mAnasamangIkarotu me vihrutim || 20 || tasyAmishorjalakshmI taruNIbhyAM sharadrutuh sadA sahitah | abhyarchayan sa jIyA- dambAmAmodameduraih kusumaih || 21 || tasyarshisankhyayojana- dUre dedIpyamAnashrungaughah | kaladhautakalitamUrtih kalyANam dishatu saptamah sAlah || 22 || madhye tayormarutpatha- langhita-viTapAgravirutakalakanThA | shrIpArijAtavATI shriyamanisham dishatu shItaloddeshA || 23 || tasyAmatipriyAbhyAm saha khelan sahasahasyalakshmIbhyAm | sAmanto jhashaketo rhemanto bhavatu hemavruddhyai nah || 24 || uttaratastasya mahAn- udbhaTahutbhukshikhAruNamayUravah |

Page 4: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 4

www.bharatiweb.com

tapanIyakhanDarachitas- tanutAdAyushyamashTamo varaNah || 25 || kAdambavipinavATIm anayormadhyabhuvi kalpitAvAsAm | kalayAmi sUnakoraka kandalitAmoda-tundila-samIrAm || 26 || tasyAmati shishirAkrutir AsInastapatapasyalakshmIbhyAm | shivamanisham kurutAnme shishirartuh satatashItaladigantah || 27 || tasyAm kadambavATyAm tatprasavAmoda-milita-madhugandham | saptAvaraNamanogyam sharaNam samupaimi mantriNI-sharaNam || 28 || tatrAlaye vishAle tapanIyArachita-tarala-sopAne | mANikya-manDapAnta rmahite simhAsane sumaNikhachite || 29 || bindu-tripancha-koNa- dvipa-nrupa-vasu-veda-dala-kurekhADhye | chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30 || tApicChamecha-kAbhAm tAlIdalaghaTitakarNatATankAm | tAmbUlapUritamukhIm tAmrAdharabimbadrushTadarahAsAm || 31 || kunkumapankiladehAm kuvalaya-jIvAtu-shAvaka-vataMsAm | kokanadashoNacharaNAm kokila-nikvANa-komalAlApAm || 32 || vAmAngagalita-chUlIm vanamAlyakadambamAlikAbharaNAm | muktAlalantikAnchita- mugdhAlika-milita-chitrakodArAm || 33 ||

Page 5: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 5

www.bharatiweb.com

karavidhrutakIrashAvaka- kala-ninada-vyakta-nikhila-nigamArthAm | vAmakuchasangivINAvAdana-saukhyArdhamIlitAkshiyugAm || 34 || ApATalAMshukadharAm AdirasonmeshavAsitakaTAkshAm | AmnAyasAragulikAm AdyAm sangItamAtrukAm vande || 35 || tasya cha suvarNasAla- syottaratastaruNakunkumachChAyah | shamayatu mama santApam sAlo navamah sa pushparAgamayah || 36 || anayorantaravasudhAh praNumah pratyagrapushparAgamayIh | simhAsaneshvarImanu chintana-nistandra-siddhanIrandhrAh || 37 || tatsAlottaradeshe taruNajapA-kiraNa-dhoraNI-shoNah | prashamayatu padmarAga- prAkAro mama parAbhavam dashamah || 38 || antarabhUkrutavAsAn anayorapanItachittavaimatyAn | chakreshIpadabhaktAm- shchAraNavargAnaharnisham kalaye || 39 || sArangavAhayojanadUre asanghaTita ketanastasya | gomedakena rachito gopAyatu mAm samunnatah sAlah || 40 || vapradvayAntarorvyAm vaTukairvividhaishcha yoginIvrundaih | satatam samarchitAyAh sankarshaNyAh praNaumi charaNAbjam || 41 || tApasayojanadUre tasya samuttungah gopuropetah |

Page 6: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 6

www.bharatiweb.com

vAnChApUrtyai bhavatAd vajramaNI-nikara-nirmito vaprah || 42 || varaNadvitayAntarato vAsajusho vihitamadhurasAsvAdAh | rambhAdivibudhaveshyA rachayantu mahAntamasmadAnandam || 43 || tatra sadA pravahantI taTinI vajrAbhidhA chiraM jIyAt | chaTulormijAlanrutyat kalahamsIkulakalakvaNitapushTA || 44 || rodhasi tasyA ruchire vajreshI jayati vajrabhUshADhyA | vajrapradAnatoshita vajrimukhatridasha vinutachAritrA || 45 || tasyodIchyAm hariti stavakita-sushamAvalIDha-viyadantah | vaiDUryaratnarachito vaimalyam dishatu chetaso varaNah || 46 || atimadhyametayoh punar ambAcharaNAvalambitasvAntAn | kArkoTakAdinAgAn kalayAmah kincha balimukhAn danujAn || 47 || gandhavahasankhya-yojanadUre gaganordhvajAnghikastasya | vAsavamaNipraNIto varaNo bahalayatu vaidushIm vishadAm || 48 || madhyakshoNyAmanayo- rmahendranIlAtmakAni cha sarAmsi | shAtodarIsahAyAn bhUpAlAnapi punah punah praNumah || 49 || AshugayojanadUre tasyordhvam kAntidhavalitadigantah | muktAvirachitagAtro muhurasmAkam mude bhavatu saalah || 50 ||

Page 7: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 7

www.bharatiweb.com

Avruttyoradhimadhyam pUrvasyAm dishi purandarah shrImAn | abhramuviTAdhirUDho vibhramamasmAkamanishamAtanutAt || 51 || tatkoNe vyajanasruk- tomarapAtrasruvAnna shaktidharah | svAhAsvadhAsametah sukhayatu mAm havyavAhanah suchiram || 52 || dakshiNadigantarAle danDadharo nIlanIradachChAyah | tripurapadAbjabhaktastirayatu mama nikhilamaMhasAm nikaram || 53 || tasyaiva pashchimAyAm dishi dalitendIvaraprabhAshyAmah | kheTAsiyashTidhArI khedAnapanayatu yAtudhAno me || 54 || tasyA uttaradeshe dhavalAngo vipulajhashavarArUDhah | pAshAyudhAttapANih paashee vidalayatu pAshajAlAni || 55 || vande taduttaraharit koNe vAyum chamUrUvaravAham | korakita-tattvabodhAn gorakshapramukhayogino api muhuh || 56 || taruNIriDApradhAnA- stisro vAtasya tasya krutavAsAh | pratyagrakApishAyana- pAna-paribhrAnta-lochanAh kalaye || 57 || tallokapUrvabhAge dhanadam dhyAyAmi shevadhikulesham | api mANibhadramukhyA- nambAcharaNAvalambino yakshAn || 58 || tasyaiva pUrvasImani

Page 8: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 8

www.bharatiweb.com

tapanIyArachitagopure nagare | kAtyAyanIsahAyam kalaye shItAmshukhanDachUDAlam || 59 || tatpurushoDashavaraNa- sthalabhAjastaruNa chandrachUDAlAn | rudrAdhyAye paThitAn- rudrANIsahacharAn bhaje rudrAn || 60 || pavamAnasankhyayojana dUre bAlatruNmechakastasya | sAlo marakatarachitah sampadamachalAm shriyam cha pushNAtu || 61 || AvrutiyugmAntarato haritamaNI-nivahamechake deshe | hATaka-tAlI-vipinam hAlAghaTaghaTita-viTapamAkalaye || 62 || tatraiva mantriNIgruha- pariNAham taralaketanam sadanam | marakata-saudha-manogyam dadyAdAyUmshi danDanAthAyAh || 63 || sadane tava harinmaNi- sanghaTite manDape shatastambhe | kArtasvaramayapIThe kanakamayAmburuhakarNikA madhye || 64 || bindutrikoNavartula- shaDasravruttadvayAnvite chakre | sanchAriNI dashottara- shatArNa-manurAja-kamala-kalahamsI || 65 || kolavadanA kusheshaya- nayanA kokArimanDitashikhanDA | santapta-kAnchanAbhA sandhyAruNa-chela-samvruta-nitambA || 66 || halamusalashankhachakrA- nkushapAshAbhayavarasphurita hastA | kUlankashAnukampA

Page 9: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 9

www.bharatiweb.com

kunkumajambAlitastanAbhogA || 67 || dhUrtAnAmatidUrA- vArtAsheshAvalagnakamanIyA | ArttAlIshubhadAtrI vArtAlI bhavatu vAnChitArthAya || 68 || tasyAh parito devIh svapneshyunmattabhairavI-mukhyAh | praNamata jambhinyAdyAh bhairavavargAmshcha hetukapramukhAn || 69 || pUrvoktasankhyayojana- dUre pUyAmshupATalastasya | vidrAvayatu madArtim vidrumasAlo vishankaTadvArah || 70 || AvaraNayoraharnisham antarabhUmau prakAshashAlinyAm | AsInamambujAsanam abhinavasindUragauramahamIDe || 71 || varaNasya tasya mAruta- yojanato vipulagopuradvArah | sAlo nAnAratnaih sanghaTitAngah krushIshTa madabhIshTam || 72 || antarakakshyAmanayo- raviralashobhApichaNDiloddeshAm | mANikyamaNDapAkhyAm mahatImadhihrudayamanishamAkalaye || 73 || tatra stitham prasannam taruNatamAlapravAlakiraNAbham | karNAvalambikunDala- kandalitAbhI shukavachitakapolam || 74 || shoNAdharam shuchismitam- aiNAnkavadanamedhamAnakrupam | mugdhaiNamadavisheshaka- mudritaniTilendurekhikAruchiram || 75 ||

Page 10: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 10

www.bharatiweb.com

nAlIkadalasahodara- nayanAnchalaghaTita manasijAkUtam | kamalAkaThinapayodhara- kastUrI-ghusruNapankiloraskam || 76 || chAmpeyagandhikaishyam shampAsabrahmachArikausheyam | shrIvatsakaustubhadharam shritajanarakshAdhurINacharaNAbjam || 77 || kambusudarshanavilasat- karapadmam kaNThalolavanamAlam | muchukundamokshaphaladam mukundamAnandakandamavalambe || 78 || tadvaraNottarabhAge tArApati-bimbachumbinijashrrungah | vividhamaNIgaNa-ghaTito vitaratu sAlo vinirmalAm dhishaNAm || 79 || prAkAradvitayAntara- kakshyAm pruthuratnanikara-sankIrNAm | namata sahasrastambhaka- manDapanAmnAtivishrutAm bhuvane || 80 || praNumastatra bhavAnI- sahacharamIshAnamindukhaNDadharam | shrrungAranAyikAmanu- shIlanabhAjo api bhrunginandimukhAn || 81 || tasyaiNavAhayojana- dUre vande manomayam vapram | ankUranmaNikiraNA- mantarakakshyAm cha nirmalAmanayoh || 82 || tatraivAmrutavApIm taralataranngAvalIDhataTayugmAm | muktAmaya-kalahamsI- mudrita-kanakAravindasandohAm || 83 || shakropalamayabhrungI- sangItonmeshaghoshitadigantAm |

Page 11: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 11

www.bharatiweb.com

kAnchanamayAngamvilasat- kAranDavashanDa-tAnDavamanogyAm || 84 || kuruvindAtma-kahallaka- koraka-sushamA-samUha-pATalitAm | kalaye sudhAsvarUpAm kandalitAmanda-kairavAmodAm || 85 || tadvApikAntarAle tarale maNipotasImni viharantIm | sindUra-pATalAngIm sitakiraNAnkUrakalpitavatamsAm || 86 || parvendubimbavadanAm pallavashoNAdharasphuritahAsAm | kuTilakabarIm kurangI- shishunayanAm kuNDalasphuritaganDAm || 87 || nikaTasthapotanilayAh shaktIh shayavidhrutahemashrrungajalaih | parishinchantIm parita- stArAm tAruNyagarvitAm vande || 88 || prAguktasankhyayojanadUre praNamAmi buddhimayasAlam | anayorantarakakshyAm ashTApadapushTamedinIm ruchirAm || 89 || kAdambarInidhAnAm kalayAmyAnandavApikAm tasyAm | shoNAshmanivahanirmita- sopAnashreNishobhamAnataTIm || 90 || mANikyataraNinilayAm madhye tasyA madAruNakapolAm | amruteshItyabhidhAnAm antah kalayAmi vAruNIm devIm || 91 || sauvarNakenipAtana- hastAh saundaryagarvitA devyah | tatpuratah sthitibhAjo vitarantvasmAkamAyusho vruddhim || 92 ||

Page 12: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 12

www.bharatiweb.com

tasya prushadashvayojana- dUre ahankArasAlamatitungam | vande tayoshcha madhye kakshyAm valamAnamalayapavamAnAm || 93 || vinumo vimarshavApIm saushumnasudhAsvarUpiNIm tatra | velAtilanghivIchI- kolAhalabharitakUlavanavATIm || 94 || tatraiva salilamadhye tApicChadalaprapanchasushamAbhAm | shyAmalakanchukalasitAm shyAmA-viTa-bimbaDambaraharAsyAm || 95 || AbhugnamasruNachillI- hasitAyugmasharakArmukavilAsAm | mandasmitAnchitamukhIm maNimayatATankamanDita-kapolAm || 96 || kuruvindataraNinilayAm kulAchalaspardhikuchanamanmadhyAm | kunkumaviliptagAtrIm kurukullAm manasi kurmahe satatam || 97 || tatsAlottarabhAge bhAnumayam vapramAshraye dIptam | madhyam cha vipulamanayo- rmanye vishrAntamAtapodgAram || 98 || tatra kuruvindapIThe tAmarase kanakakarNikAghaTite | AsInamaruNavAsasam amlAnaprasavamAlikAbharaNam || 99 || chakshushmatIprakAshana-shaktichChAyA-samArachitakelim | mANikyamukuTaramyam manye mArtaNDabhairavam hrudaye || 100 || indumayasAlamIDe tasyottaratastushAragirigauram |

Page 13: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 13

www.bharatiweb.com

atyanta-shishiramArutam anayormadhyam cha chandrikodgAram || 101 || tatra prakAshamAnam tArAnikaraih parishkrutoddesham | amrutamayakAntikandala mantah kalayAmi kundasitamidum || 102 || shrrungArasAlamIDe shrrungollasitam taduttare bhAge | madhyasthale tayorapi mahitAm shrrungArapUrvikAm parikhAm || 103 || tatra maNinausthitAbhi stapanIyAvirachitaagrahastaabhih | shrruMgAradevatAbhih sahitaM parikhAdhipam bhaje madanam || 104 || shrrungAravaraNavaryasyottaratah sakalavibudhasamsevyam | chintAmaNigaNarachitam chintAm dUrIkarotu me sadanam || 105 || maNisadanasAlayoradhi- madhyam dashatAlabhUmiruhadIrghaih | parNaih suvarNavarNaih- ryuktAm kANDaishcha yojanottungaih || 106 || mrudulaistAlIpanchaka mAnairmilitAm cha kesarakadambaih | santatagalitamaranda srotoniryanmilindasandohAm || 107 || pATIrapavanabAlaka dhATIniryatparAgapinjaritAm | kalahamsIkulakalakala kUlankashaninadanichayakamanIyAm || 108 || padmATavIm bhajAmah parimalakallolapakshmalopAntAm | devyarghya pAtradhaaree tasyAh poorvadishi dashakalaayuktah |

Page 14: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 14

www.bharatiweb.com

valayitamUrtirbhagavAn vahnih kroshonnatashchiram pAyAt || 109 || tatrAdhAre devyAh pAtrIrUpah prabhAkarah shrImAn | dvAdashakalAsameto dhvAntam mama bahulamAntaram bhindyAt || 110 || tasmin dineshapAtre tarangitAmodamamrutamayamarghyam | chandrakalAtmakamamrutam sAndrIkuryAdamandamAnandam || 111 || amrute tasminnabhito viharantyo vividhamaNitaraNibhAjah | shoDasha kalAh sudhAmshoh shokAduttArayantu mAmanisham || 112 || tatraiva vihrutibhAjo dhAtrumukhAnAm cha kAraNeshAnAm | srushTyAdirUpikAstAh shamayantvakhilAh kalAshcha santApam || 113 || kInAshavaruNakinnara- rAjadiganteshu ratnagehasya | kalayAmi tAnyajasram kalayantvAyushyamarghyapAtrANi || 114 || pAtrasthalasya puratah padmAramaNavidhipArvatIshAnAm | bhavanAni sharmaNe no bhavantu bhAsA pradIpitajaganti || 115 || sadanasyAnalakoNe satata praNamAmi kunDamAgneyam | tatra sthitam cha vahnim taralashikhAjaTilamambikAjanakam || 116 || tasyAsuradishi tAdrusha- ratnaparisphuritaparvanavakADhyam | chakrAtmakam shatAngam shatayojanamunnatam bhaje divyam || 117 ||

Page 15: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 15

www.bharatiweb.com

tatraagni (tatraiva) dishi nishaNNam tapanIyadhvajaparamparAshlishTam | rathamaparam cha bhavAnyA rachayAmo manasi ratnamayachUDam || 118 || bhavanasya vAyubhAge parishkruto vividhavaijayantIbhih | rachayatu mudam rathendrah sachiveshAnyAh samastavandyAyAh || 119 || kurmo adhihrudayamanisham kroDAsyAyAh shatAngamUrdhanyam | rudradishi ratnadhAmno ruchirashalAkAprapanchakanchukitam || 120 || parito devIdhAmnah praNItavAsA manusvarUpiNyah | kurvantu rashmimAlA- krutayah kushalAni devatA nikhilAh || 121 || prAgdvArasya bhavAnI- dhAmnah pArshvadvayArachitavAse | mAtangI kiTimukhyau maNisadane manasi bhAvayAmi chiram || 122 || yojanayugalAbhogA tatkroshapariNAhayaiva bhityA cha | chintAmaNigruha-bhUmi- rjIyAdAmnAyamayachaturdvArA || 123 || dvAre dvAre dhAmnah pinDIbhUtA navInabimbAbhAh | vidadhatu vipulAm kIrtim divyA lauhityasiddhyo devyah || 124 || maNisadanasyAntarato mahanIye ratnavedikAmadhye| bindumayachakramIDe pIThAnAmupari virachitAvAsam || 125 || chakrANAm sakalAnAm prathamamadhah sImaphalakavAstavyAh |

Page 16: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 16

www.bharatiweb.com

aNimAdisiddhayo mA- mavantu devIprabhAsvarUpiNyah || 126 || aNimAdisiddhiphalaka- syoparihariNAnkakhanDakrutachUDAh | bhadram pakshmalayantu brAhmIpramukhAshcha mAtaro asmAkam || 127 || tasyopari maNiphalake tAruNyottungapInakuchabhArAh | sankshobhiNIpradhAnAh bhrAnti vidrAvayanta dasha mudrAh || 128 || phalakatrayasvarUpe pruthule trailokyamohane chakre | dIvyantu prakaTAkhyA stAsAm kartrIm cha bhagavatI tripurA || 129 || tadupari vipula dhishNye taraladrushastaruNakokanadabhAsah | kAmAkarshiNyAdyAh kalaye devIh kalAdharashikhanDAh || 130 || sarvAshAparipUrakachakre asmin guptayoginI sevyA | tripureshI mama duritam tudyAt kanThAvalambimaNihArA || 131 || tasyopari maNipIThe tAmrAmbhoruhadalaprabhAshoNAh | dhyAyAmyanangakusumA- pramukhA devIshcha vidhrutakUrpAsAh || 132 || sankshobhakArake asmi- shmshchakre shrItripurasundarI sAkshAt | goptrI guptarAkhyA gopAyatu mAm krupArdrayA drushTyA || 133 || sankshobhiNIpradhAnAh shaktIstasyordhvavalayakrutavAsAh | AlolanIlaveNI- rantah kalayAmi yauvanonmattAh || 134 ||

Page 17: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 17

www.bharatiweb.com

saubhAgyadAyake asmim shchakreshI tripuravAsinI jIyAt | shaktIshcha sampradAyAbhidhAh samastAh pramodayantvanisham || 135 || maNipIThopari tAsAm mahati chaturhasta vistrute valaye | santatavirachitavAsAh shaktIh kalayAmi sarvasiddhimukhAh || 136 || sarvArthasAdhakAkhye chakre amushmin samastaphaladAtrI | tripurA shrIrmama kushalam dishatAduttIrNayoginIsevyA || 137 || tAsAm nilayasyopari dhishNye kausumbhakanchukamanogyAh | sarvagyAdyAh devyah sakalAh sampAdayantu mama kIrtim || 138 || chakre samastarakshA- karanAmnyasmin samastajanasevyAm | manasi nigarbhAsahitAm manye tripuramAlinImdevIm || 139 || sarAgyAsadanasyopari chakre vipule samAkalitagehAh | vande vashinImukhyAh shaktIh sindUrareNuruchah || 140 || shrIsarvarogaharaakhya- chakre asmimstripurapUrvikAm siddhAm | vande rahasyanAmnA- vedyAbhih shaktibhih sadA sevyAm || 141 || vashinIgruhoparishTAd vimshatihastonnate mahApIThe | shamayantu shatruvrundam shastrANyastrANi chAdidampatyoh || 142 ||

Page 18: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 18

www.bharatiweb.com

shastrasadanoparishTAd valaye valavairiratnasanghaTite | kAmeshvarIpradhAnAh kalaye devIh samastajanavandyAh || 143 || chakre atra sarvasiddhiprada nAmani sarvaphaladAtrI | tripurAmbAvatu satatam parApararahasyayoginIsevyA || 144 || kAmeshvarIgruhoparivalaye vividhamanusampradAyagyAh | chatvAro yuganAthA jayantu mitreshapUrvakAh guravah || 145 || nAthabhavanoparishTAn nAnAratnachayamedure pIThe | kAmeshyAdyA nityAh kalayantu mudam tithisvarUpiNyah || 146 || nityAsadanasyopari nirmalamaNinivahavirachite dhishNye | kushalam shaDangadevyah kalayantvasmAkamuttaralanetrAh || 147 || sadanasyopari tAsAm sarvAnandamayanAmake bindau | pancha brahmAkAram mancham praNamAmi maNigaNAkIrNam || 148 || parito maNimanchasya pralambamAnA niyantritA pAshaih | mAyAmayI yavanikA mama duritam harantu mechakachChAyA || 149 || manchasyopari lamban madanIpunnAgamAlikAbharitam | harigopamayavitAnam haratAdAlasyamanishamasmAkam || 150 || paryankasya bhajAmah pAdAn bimbAmbudenduhemaruchah | ajaharirudreshamayA-

Page 19: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 19

www.bharatiweb.com

nanalAsuramAruteshakoNasthAnM || 151 || phalakam sadAshivamayam praNaumi sindUrareNukiraNAbham | ArabhyAngeshInAm sadanAt kalitam cha ratnasopAnam || 152 || paTTopadhAnaganDaka- chatushTayasphuritapATalAstaraNam | paryankopari ghaTitam pAtu chiram hamsatUlashayanam nah || 153 || tasyopari nivasantam tAruNyashrInishevitam satatam | Avruntaphullahallaka- marIchikApunjamanjulachChAyam || 154 || sindUrashoNavasanam shItAmshustavakachumbitakirITam | kunkumatilakamanohara- kuTilAlikahasitakumudabandhushishum ||155 || pUrNendubimbavadanam phullasarojAtalochanatritayam | taralApAtarangita- shapharAnkanashAstrasampradAyArtham || 156 || maNimayakunDalapushyan marIchikallolamAnsalakapolam | vidrumasahodarAdhara- visrumara-susmita-kishorasanchAram || 157 || Amodikusumashekharam AnIlabhrUlatAyugamanogyam | vITIsaurabhaveechee- dviguNitavaktrAravindasaurabhyam || 158 || pAshAnkushekshuchApa- prasavasharasphuritakomakarAbjam | kAshmIrapankilAnga kAmesham manasi kurmahe satatam || 159 || tasyAnkabhuvi nishaNNAm

Page 20: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 20

www.bharatiweb.com

taruNakadambaprasUnakiraNAbhAm | shItAmshukhaNDachUDAm sImantanyastasAndrasindUrAm || 160 || kunkumalalAmabhAsva- nniTilAm kuTilatarachillikAyugalAm | nAlIkatulyanayanAm nAsAnchalanaTitamauktikAbharaNAm || 161 || ankuritamandahAsam aruNAdharakAntivijitabimbAbhAm | kastUrImakarIyuta- kapolasankrAntakanakatATankAm || 162 || karpUrasAndravITI- kavalitavadanAravindakamanIyAm | kambusahodarakanTha pralambamAnAchChamauktikakalApAm || 163 || kalhAradAmakomala- bhujayugalasphuritaratnakeyUrAm | karapadmamUlavilasat kAnchanamayakaTakavalayasandohAm || 164 || pANichatushTayavilasat- pAshAnkushapuNDrachApapushpAstrAm | kUlankashakuchashikharAm kunkumakardamitaratnakUrpAsAm || 165 || aNudAyAdavalagnAm ambudashobhAsanAbhi-romalatAm | mANikyakhachitakAnchI- marIchikAkrAntamAmsalanitambAm || 166 || karabhorukAnDayugalAm janghAjitakAmajaitratUNIrAm | prapadaparibhUtakUrmAm uttaralaapaangaposhitaanangaam || 167 || kamalabhavakanjalochana- kirITaratnAMshuranjitapadAbjAm | unmastakAnukumpAm-

Page 21: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 21

www.bharatiweb.com

uttaralApAngaposhitAnangAm || 168 || AdimarasAvalambAm anidamprathamoktivallarIkalikAm | AbrahmakITajananIm antah kalayAmi sundarImanisham || 169 || kastu kshitau paTIyAn vastu stotum shivAnkavAstavyam | astu chirantanasukrutaih prastutakAmyAya tanmama purastAt || 170 || prabhusammitoktigamyam paramashivotsangatungaparyankam | tejah kinchana divyam purato me bhavatu punDrakodaNDam || 171 || madhurimabharitasharAsam makarandaspandimArgaNodAram | kairaviNIviTachUDam kaivalyAyAstu kinchana maho nah || 172 || akshudramikshuchApam parokshamavalagnasImani tryaksham | kshapayatu me kshemetaram uksharathapremapakshmalam tejah || 173 || bhrungaruchisangarakarApAngam shrrungAratungamaruNAngam | mangalamabhanguram me ghaTayatu gangAdharAngasangi mahah || 174 || prapadAjitakUrmamUrjitakaruNam bharmaruchinimathanadeham | shritavarma marma shambhoh kinchana mama narma sharma nirmAtu || 175 || kAlakuralAlikAlima kandalavijitAli vidhrutamaNivAli | milatu hrudi pulinajalaghanam bahulitagalagaralakeli kimapi mahah || 176 ||

Page 22: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 22

www.bharatiweb.com

kunkumatilakitabhAlA kuruvindachChAyapATaladukUlA | karuNApayodhivelA kAchana chitte chakAstu me lIlA || 177 || pushpandhayaruchiveNyah pulinAbhogatrapAkarashroNyah | jIyAsurikshupANyah kAshchana kAmArikelisAkshiNyah || 178 || tapanIyAMshukabhAmsi drAkshAmAdhuryanAstikavachAmsi | katichana shucham mahAmsi kshapayantu kapAlitoshitamanAmsi || 179 || asitakachamAyatAksham kusumasharam kulamudvahakrupArdram | AdimarasAdhidaivatam antah kalaye harAnkavAsi mahah || 180 || karNopAntatarangita- kaTAkshanispandikanThadaghnakrupAm | kAmeshvarAnkanilayAm kAmapi vidyAm purAtanIm kalaye || 181 || aravindakAntyaruntuda vilochanadvandvasundaramukhendu | Chandah kandala mandiram antahpuramaindushekharam vande || 182 || nimbanikurumbaDambara viDambakachChAyamambaravalagnam | kambugalamambudakucham bimbokam kamapi chumbatu mano me || 183 || kAmapi kamanIyarUpam kalayAmyantah kadambakusumADhyam | champakaruchirasuveshaih sampAdita kAntyalankruta digantam || 184 || shampAruchibharagarhA sampAdaka krAnti kavachita digantam | siddhAntam nigamAnAm shuddhAntam

Page 23: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 23

www.bharatiweb.com

kimapi shUlinah kalaye || 185 || udyaddinakarashoNAnutpala bandhustanandhayApIDAn | karakalita punDrachApAn kalaye kAnapi kapardinah prANAn || 186 || rashanAlasajjaghanayA rasanAjIvAtu-chApabhAsurayA | ghrANAyushkarasharayA ghrAtam chittam kayApi vAsanayA || 187 || sarasijasahayudhvadrushA shampAlatikAsanAbhivigrahayA | bhAsA kayapi cheto nAsAmaNishobhivadanayA bharitam || 188 || navayAvakAbhasichayAnvitayA gajayAnayA dayAparayA | dhrutayAminIshakalayA dhiyA kayApi kshatAmayA hi vayam || 189 || alamalamakusumavANai- rabimbashoNairapunDrakodanDaih | akumudabAndhavachUDai- ranyairiha jagati daivatammanyaih || 190 || kuvalayasadrukshanayanaih kulagirikUTasthabandhukuchabhAraih | karuNAspandikaTAkshaih kavachitachitto asmi katipayaih kutukaih || 191 || natajanasulabhAya namo nAlIkasanAbhilochanAya namah | nanditagirishAya namo mahase navanIpapATalAya namah || 192 || kAdambakusumadhAmne kAyachChAyAkaNAyitAryamNe | sImne chirantanagirAm bhUmne kasmaichidAdade praNatim || 193 ||

Page 24: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 24

www.bharatiweb.com

kuTilakabarIbharebhyah kunkumasabrahmachArikiraNebhyah | kUlankashastanebhyah kurmah praNatim kulAdrikutukebhyah || 194 || kokanadashoNacharaNAt komalakuralAlivijitashaivAlAt | utpalasugandhinayanAd urarIkurmo na devatamanyAm || 195 || ApATalAdharANAm AnIlasnigdhabarbarakachAnAm | AmnAyajIvanAnAm AkUtAnAm harasya dAso aham || 196 || punkhitavilAsahAsa- sphuritAsu purAhitAnkanilayAsu | magnam mano madIyam kAsvapi kAmArijIvanADIshu || 197 || lalitA pAtu shiro me lalATamambA cha madhumatIrUpA | bhrUyugmam cha bhavAnI pushpasharA pAtu lochanadvandvam || 198 || pAyAnnAsAm bAlA subhagA dantAmshcha sundarI jihvAm | adharoshThamAdishakti shchakreshI pAtu me chiram chibukam || 199 || kAmeshvarI cha karNau kAmAkshI pAtu ganDayoryugalam | shrrungAranAyikAvyAd vadanam simhAsaneshvarI cha galam || 200 || skandaprasUshcha pAtu skandhau bAhU cha pATalAngI me | pANI cha padmanilayA pAyAdanisham nakhAvalIrvijayA || 201 || kodanDinI cha vakshah kukshim chAvyAt kulAchalatanUjA |

Page 25: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 25

www.bharatiweb.com

kalyANI cha valagnam kaTim cha pAyAt kalAdharashikhanDA || 202 || Urudvayam cha pAyAd- umA mruDAnI cha jAnunI rakshet | janghe cha shoDashI me pAyAd pAdau cha pAshasruNihastA || 203 || prAtah pAtu parA mAm madhyAhne pAtu maNigruhAdhIshA | sharvANyavatu cha sAyam pAyAdrAtrau cha bhairavI sAkshAt || 204 || bhAryA rakshatu gaurI pAyAt putrAmshcha bindugruhapIThA | shrIvidyA cha yasho me shIlam chAvyAchchiram mahArAgyI || 205 || pavanamayi pAvakamayi kshoNImayi gaganamayi krupITamayi | ravimayi shashimayi dinmayi samayamayi prANamayi shive pAhi || 206 || kAli kapAlini shUlini bhairavi mAtangi panchami tripure | vAgdevi vindhyavAsini bAle bhuvaneshi pAlaya chiram mAm || 207 || abhinavasindUrAbhAm amba tvAm chintayanti ye hrudaye | upari nipatanti teshAm utpalanayanAkaTAkshakallolAh || 208 || vargAshTakamilitAbhi- rvashinImukhyAbhirAvrutAm bhavatIm | chintayatAm sitavarNAm vAcho niryAntyayatnato vadanAt || 209 || kanakashalAkAgaurIm karNavyAlolakunDaladvitayAm | prahasitamukhIm cha bhavatIm dhyAyanto ye ta eva bhUdhanadAh || 210 ||

Page 26: Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - Bharatiwebbharatiweb.com/.../Lalita-Stava-Ratnam-Arya-Dvishati-Eng-v1.pdf · chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30

LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 26

www.bharatiweb.com

shIrshAmbhoruhamadhye shItalapIyUshavarshiNIm bhavatIm | anudinamanuchintayatAm Ayushyam bhavati pushkalamavanyAm || 211 || madhurasmitAm madAruNanayanAm mAtangakumbhavakshoujAm | chandrAvatamsinIm tvAm savidhe pashyanti sukrutinah kechit || 212 || lalitAyAh stavaratnam lalitapadAbhih praNItamAryAbhih | pratidinamavanau paThatAm phalAni vaktum pragalbhate saiva || 213 || sadasadanugrahanigraha- gruheetamunivigraho bhagavaan | sarvaasaamupanishadaam durvaasaa jayati deshikah prathamah || 214 || || iti shrI bhagavataa dUrvAsasA virachitam lalitAstavaratnam samaaptam ||