lalita stava ratnam (arya dvishati) - ? ‚ chakre sada nivishtham...

Download Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) - ? ‚ chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30 || tApicChamecha-kAbhAm ... Lalita Stava Ratnam (Arya Dvishati) lalita

Post on 05-Feb-2018

374 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 1

  www.bharatiweb.com

  || shrI lalitA stava ratnam (AryA dvishatI) || bhagavad durvaasaa virachitam

  vande gajendravadanaM vAmAnkArUDhavallabhAshlishTam | kunkumaparAgashoNaM kuvalayinIjAra-korakApIDam || 1 || sa jayati suvarNashailah sakalajagachchakrasanghaTitamUrtih | kAnchana-nikunjavATI- kandala-damarI-prapancha-sangItah || 2 || harihaya-nairruta-mAruta haritAmanteshvavasthitam tasya | vinumah sAnutritayam vidhiharigaurIshavishTapAdhAram || 3 || madhye punarmanohara- ratna-ruchistavaka-ranjita-digantam | upari chatushshatayojana- muttaMga shrrungapungavamupAse || 4 || tatra chatushshatayojana- pariNAhaM devashilpinA rachitam | nAnAsAlamanogyam namAmyaham nagaramAdividyAyAh || 5 || prathamam sahasrapUrvaka shaTshata-sankhyAka-yojanam paritah | valayIkrutasvagAtram varaNam sharaNam vrajAmyayorUpam || 6 || tasyottare samIraNa- yojanadUre tarangitachChAyah | ghaTayatu mudam dvitIyo ghaNTAstana-sAra-nirmitah sAlah || 7 || ubhayorantarasIma- nyuddAmabhramararanjitodAram | upavamanamupAsmahe vaya-

 • LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 2

  www.bharatiweb.com

  mUrIkrutamandamArutasyandam || 8 || Alingaya bhadrakAlI- mAsInastatra harishilAshyAmAm | manasi mahAkAlo me viharatu madhupAna-vibhramannetraha || 9 || tArttIyIko varaNas tasyottarasImni vAtayojanataha | tAmreNa rachitamUrtis tanutAmAchandratArakam bhadram || 10 || madhye tayoshcha maNimaya- pallava-shAkhA-prasUnapakshmalitAm | kalpAnokaha-vATIm kalaye makaranda-pankilAvAlAm || 11 || tatra madhumAdhavashrI- taruNIbhyAm taraladrukchakorAbhyAm | Alingito avatAnmA manishaM prathamarturAttapushpAstraha || 12 || namata taduttarabhAge nAkipathollanghishrrungasanghAtam | sIsAkrutim turIyam sitakiraNAlokanirmalam sAlam || 13 || sAladvayAntarAle saralAlikapota-chATusubhagAyAm | santAna-vATikAyAMm saktam cheto astu satatamasmAkam || 14 || tatra tapanAtirUkshah sAmrAgyIcharaNa-sAndrita-svAntah | shukrashuchishrIsahito grIshmarturdishatu kIrtimAkalpam || 15 || uttarasImani tasyo- nnatashikharotkampi-hATakapatAkah | prakaTayatu panchamo nah prAkArah kushalamArakUTamayah || 16 ||

 • LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 3

  www.bharatiweb.com

  prAkArayoshcha madhye pallavitAnyabhrutapanchamonmeshA | harichandanadruvATI haratAdAmUlamasmadanutApam || 17 || tatra nabhah shrImukhya staruNIvargaih samanvitah paritah | vajrATahAsamukharo vAnChApUrtim tanotu varshartuh || 18 || mArutayojanadUre mahanIyastasya chottare bhAge | bhadram krushIshTa shashThah prAkArah panchalohadhAtumayah || 19 || anayormadhye santata- mankUraddivyakusumagandhAyAm | mandAravATikAyAm mAnasamangIkarotu me vihrutim || 20 || tasyAmishorjalakshmI taruNIbhyAM sharadrutuh sadA sahitah | abhyarchayan sa jIyA- dambAmAmodameduraih kusumaih || 21 || tasyarshisankhyayojana- dUre dedIpyamAnashrungaughah | kaladhautakalitamUrtih kalyANam dishatu saptamah sAlah || 22 || madhye tayormarutpatha- langhita-viTapAgravirutakalakanThA | shrIpArijAtavATI shriyamanisham dishatu shItaloddeshA || 23 || tasyAmatipriyAbhyAm saha khelan sahasahasyalakshmIbhyAm | sAmanto jhashaketo rhemanto bhavatu hemavruddhyai nah || 24 || uttaratastasya mahAn- udbhaTahutbhukshikhAruNamayUravah |

 • LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 4

  www.bharatiweb.com

  tapanIyakhanDarachitas- tanutAdAyushyamashTamo varaNah || 25 || kAdambavipinavATIm anayormadhyabhuvi kalpitAvAsAm | kalayAmi sUnakoraka kandalitAmoda-tundila-samIrAm || 26 || tasyAmati shishirAkrutir AsInastapatapasyalakshmIbhyAm | shivamanisham kurutAnme shishirartuh satatashItaladigantah || 27 || tasyAm kadambavATyAm tatprasavAmoda-milita-madhugandham | saptAvaraNamanogyam sharaNam samupaimi mantriNI-sharaNam || 28 || tatrAlaye vishAle tapanIyArachita-tarala-sopAne | mANikya-manDapAnta rmahite simhAsane sumaNikhachite || 29 || bindu-tripancha-koNa- dvipa-nrupa-vasu-veda-dala-kurekhADhye | chakre sadA nivishThAm shashThyashTatrimshadakshareshAnIm || 30 || tApicChamecha-kAbhAm tAlIdalaghaTitakarNatATankAm | tAmbUlapUritamukhIm tAmrAdharabimbadrushTadarahAsAm || 31 || kunkumapankiladehAm kuvalaya-jIvAtu-shAvaka-vataMsAm | kokanadashoNacharaNAm kokila-nikvANa-komalAlApAm || 32 || vAmAngagalita-chUlIm vanamAlyakadambamAlikAbharaNAm | muktAlalantikAnchita- mugdhAlika-milita-chitrakodArAm || 33 ||

 • LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 5

  www.bharatiweb.com

  karavidhrutakIrashAvaka- kala-ninada-vyakta-nikhila-nigamArthAm | vAmakuchasangivINAvAdana-saukhyArdhamIlitAkshiyugAm || 34 || ApATalAMshukadharAm AdirasonmeshavAsitakaTAkshAm | AmnAyasAragulikAm AdyAm sangItamAtrukAm vande || 35 || tasya cha suvarNasAla- syottaratastaruNakunkumachChAyah | shamayatu mama santApam sAlo navamah sa pushparAgamayah || 36 || anayorantaravasudhAh praNumah pratyagrapushparAgamayIh | simhAsaneshvarImanu chintana-nistandra-siddhanIrandhrAh || 37 || tatsAlottaradeshe taruNajapA-kiraNa-dhoraNI-shoNah | prashamayatu padmarAga- prAkAro mama parAbhavam dashamah || 38 || antarabhUkrutavAsAn anayorapanItachittavaimatyAn | chakreshIpadabhaktAm- shchAraNavargAnaharnisham kalaye || 39 || sArangavAhayojanadUre asanghaTita ketanastasya | gomedakena rachito gopAyatu mAm samunnatah sAlah || 40 || vapradvayAntarorvyAm vaTukairvividhaishcha yoginIvrundaih | satatam samarchitAyAh sankarshaNyAh praNaumi charaNAbjam || 41 || tApasayojanadUre tasya samuttungah gopuropetah |

 • LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 6

  www.bharatiweb.com

  vAnChApUrtyai bhavatAd vajramaNI-nikara-nirmito vaprah || 42 || varaNadvitayAntarato vAsajusho vihitamadhurasAsvAdAh | rambhAdivibudhaveshyA rachayantu mahAntamasmadAnandam || 43 || tatra sadA pravahantI taTinI vajrAbhidhA chiraM jIyAt | chaTulormijAlanrutyat kalahamsIkulakalakvaNitapushTA || 44 || rodhasi tasyA ruchire vajreshI jayati vajrabhUshADhyA | vajrapradAnatoshita vajrimukhatridasha vinutachAritrA || 45 || tasyodIchyAm hariti stavakita-sushamAvalIDha-viyadantah | vaiDUryaratnarachito vaimalyam dishatu chetaso varaNah || 46 || atimadhyametayoh punar ambAcharaNAvalambitasvAntAn | kArkoTakAdinAgAn kalayAmah kincha balimukhAn danujAn || 47 || gandhavahasankhya-yojanadUre gaganordhvajAnghikastasya | vAsavamaNipraNIto varaNo bahalayatu vaidushIm vishadAm || 48 || madhyakshoNyAmanayo- rmahendranIlAtmakAni cha sarAmsi | shAtodarIsahAyAn bhUpAlAnapi punah punah praNumah || 49 || AshugayojanadUre tasyordhvam kAntidhavalitadigantah | muktAvirachitagAtro muhurasmAkam mude bhavatu saalah || 50 ||

 • LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 7

  www.bharatiweb.com

  Avruttyoradhimadhyam pUrvasyAm dishi purandarah shrImAn | abhramuviTAdhirUDho vibhramamasmAkamanishamAtanutAt || 51 || tatkoNe vyajanasruk- tomarapAtrasruvAnna shaktidharah | svAhAsvadhAsametah sukhayatu mAm havyavAhanah suchiram || 52 || dakshiNadigantarAle danDadharo nIlanIradachChAyah | tripurapadAbjabhaktastirayatu mama nikhilamaMhasAm nikaram || 53 || tasyaiva pashchimAyAm dishi dalitendIvaraprabhAshyAmah | kheTAsiyashTidhArI khedAnapanayatu yAtudhAno me || 54 || tasyA uttaradeshe dhavalAngo vipulajhashavarArUDhah | pAshAyudhAttapANih paashee vidalayatu pAshajAlAni || 55 || vande taduttaraharit koNe vAyum chamUrUvaravAham | korakita-tattvabodhAn gorakshapramukhayogino api muhuh || 56 || taruNIriDApradhAnA- stisro vAtasya tasya krutavAsAh | pratyagrakApishAyana- pAna-paribhrAnta-lochanAh kalaye || 57 || tallokapUrvabhAge dhanadam dhyAyAmi shevadhikulesham | api mANibhadramukhyA- nambAcharaNAvalambino yakshAn || 58 || tasyaiva pUrvasImani

 • LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 8

  www.bharatiweb.com

  tapanIyArachitagopure nagare | kAtyAyanIsahAyam kalaye shItAmshukhanDachUDAlam || 59 || tatpurushoDashavaraNa- sthalabhAjastaruNa chandrachUDAlAn | rudrAdhyAye paThitAn- rudrANIsahacharAn bhaje rudrAn || 60 || pavamAnasankhyayojana dUre bAlatruNmechakastasya | sAlo marakatarachitah sampadamachalAm shriyam cha pushNAtu || 61 || AvrutiyugmAntarato haritamaNI-nivahamechake deshe | hATaka-tAlI-vipinam hAlAghaTaghaTita-viTapamAkalaye || 62 || tatraiva mantriNIgruha- pariNAham taralaketanam sadanam | marakata-saudha-manogyam dadyAdAyUmshi danDanAthAyAh || 63 || sadane tava harinmaNi- sanghaTite manDape shatastambhe | kArtasvaramayapIThe kanakamayAmburuhakarNikA madhye || 64 || bindutrikoNavartula- shaDasravruttadvayAnvite chakre | sanchAriNI dashottara- shatArNa-manurAja-kamala-kalahamsI || 65 || kolavadanA kusheshaya- nayanA kokArimanDitashikhanDA | santapta-kAnchanAbhA sandhyAruNa-chela-samvruta-nitambA || 66 || halamusalashankhachakrA- nkushapAshAbhayavarasphurita hastA | kUlankashAnukampA

 • LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 9

  www.bharatiweb.com

  kunkumajambAlitastanAbhogA || 67 || dhUrtAnAmatidUrA- vArtAsheshAvalagnakamanIyA | ArttAlIshubhadAtrI vArtAlI bhavatu vAnChitArthAya || 68 || tasyAh parito devIh svapneshyunmattabhairavI-mukhyAh | praNamata jambhinyAdyAh bhairavavargAmshcha hetukapramukhAn || 69 || pUrvoktasankhyayojana- dUre pUyAmshupATalastasya | vidrAvayatu madArtim vidrumasAlo vishankaTadvArah || 70 || AvaraNayoraharnisham antarabhUmau prakAshashAlinyAm | AsInamambujAsanam abhinavasindUragauramahamIDe || 71 || varaNasya tasya mAruta- yojanato vipulagopuradvArah | sAlo nAnAratnaih sanghaTitAngah krushIshTa madabhIshTam || 72 || antarakakshyAmanayo- raviralashobhApichaNDiloddeshAm | mANikyamaNDapAkhyAm mahatImadhihrudayamanishamAkalaye || 73 || tatra stitham prasannam taruNatamAlapravAlakiraNAbham | karNAvalambikunDala- kandalitAbhI shukavachitakapolam || 74 || shoNAdharam shuchismitam- aiNAnkavadanamedhamAnakrupam | mugdhaiNamadavisheshaka- mudritaniTilendurekhikAruchiram || 75 ||

 • LALITA STAVARATNAM (ARYA DVISHATI) 10

  www.bharatiweb.com

  nAlIkadalasahodara- nayanAnchalaghaTita manasijAkUtam | kamalAkaThina