lalitha sahasranama kan v1 - bharatiweb.com · lalitha sahasranama 2 na ²æêÀiÁvÁ...

24
Lalitha Sahasranama 1 || ²æà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¸ÉÆÛÃvÀæA || || £Áå¸À: || C¸Àå ²æî°vÁ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀĸÉÆÛÃvÀæªÀiÁ¯Á ªÀÄAvÀæ¸Àå ªÀ²£Áå¢ ªÁUÉÝêÀvÁ IÄμÀ0iÀÄ: | C£ÀÄμÀÄÖ¥ï bÀAzÀ: | ²æî°vÁ¥ÀgÀªÉÄñÀéjà zÉêÀvÁ | ²æêÀÄzÁéUÀãªÀPÀÆmÉÃw ©ÃdA | ªÀÄzsÀåPÀÆmÉÃw ±ÀQÛ: | ±ÀQÛPÀÆmÉÃw QîPÀA | ²æî°vÁªÀĺÁwæ¥ÀÅgÀ¸ÀÄAzÀjÃ-¥Àæ¸ÁzÀ¹¢ÞzÁégÁ aAwvÀ-¥sÀ¯ÁªÁ¥ÀåxÉðà d¥Éà «¤0iÉÆÃUÀ: | || zsÁå£ÀA || ¹AzÀÆgÁgÀÄt «UÀæºÁA wæ£À0iÀÄ£ÁA ªÀiÁtÂPÀåªÀi˽¸ÀÄágÀvï vÁgÁ£Á0iÀÄPÀ ±ÉÃRgÁA ¹ävÀ ªÀÄÄTêÀiÁ¦Ã£À ªÀPÉÆëÃgÀĺÁA | ¥Át¨sÁåªÀÄ°¥ÀÇtð gÀvÀß ZÀμÀPÀA gÀPÉÆÛÃvÀà®A ©¨sÀæwÃA ¸ËªÀiÁåA gÀvÀß WÀl¸ÀÜ gÀPÀÛ ZÀgÀuÁA zsÁå0iÉÄÃvï ¥ÀgÁA©PÁA || || ²æà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¸ÉÆÛÃvÀæA ||

Upload: truongdang

Post on 08-Sep-2018

397 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

1

|| ²æà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¸ÉÆÛÃvÀæA ||

|| £Áå¸À: ||

C¸Àå ²æî°vÁ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀĸÉÆÛÃvÀæªÀiÁ¯Á ªÀÄAvÀæ¸Àå ªÀ²£Áå¢ ªÁUÉÝêÀvÁ IĵÀ0iÀÄ: |

C£ÀĵÀÄÖ¥ï bÀAzÀ: | ²æî°vÁ¥ÀgÀªÉÄñÀéjà zÉêÀvÁ | ²æêÀÄzÁéUÀãªÀPÀÆmÉÃw ©ÃdA |

ªÀÄzsÀåPÀÆmÉÃw ±ÀQÛ: | ±ÀQÛPÀÆmÉÃw QîPÀA |

²æî°vÁªÀĺÁwæ¥ÀÅgÀ¸ÀÄAzÀjÃ-¥Àæ¸ÁzÀ¹¢ÞzÁégÁ aAwvÀ-¥sÀ¯ÁªÁ¥ÀåxÉðà d¥Éà «¤0iÉÆÃUÀ: |

|| zsÁå£ÀA ||

¹AzÀÆgÁgÀÄt «UÀæºÁA wæ£À0iÀÄ£ÁA ªÀiÁtÂPÀåªÀi˽¸ÀÄágÀvï

vÁgÁ£Á0iÀÄPÀ ±ÉÃRgÁA ¹ävÀ ªÀÄÄTêÀiÁ¦Ã£À ªÀPÉÆëÃgÀĺÁA | ¥Át¨sÁåªÀÄ°¥ÀÇtð gÀvÀß ZÀµÀPÀA gÀPÉÆÛÃvÀà®A ©¨sÀæwÃA

¸ËªÀiÁåA gÀvÀß WÀl¸ÀÜ gÀPÀÛ ZÀgÀuÁA zsÁå0iÉÄÃvï ¥ÀgÁA©PÁA ||

|| ²æà ®°vÁ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¸ÉÆÛÃvÀæA ||

Page 2: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

2

NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ zÉêÀPÁ0iÀÄð ¸ÀªÀÄÄzÀåvÁ || 1

GzÀåzÁã£ÀÄ ¸ÀºÀ¸Áæ¨sÁ ZÀvÀĨÁðºÀÄ ¸ÀªÀĤévÁ |

gÁUÀ¸ÀégÀÆ¥À ¥Á±ÁqsÁå PÉÆæÃzsÁPÁgÁ CAPÀıÉÆÃdÓ÷é¯Á || 2

ªÀÄ£ÉÆÃgÀÆ¥ÉÃPÀÄë PÉÆÃzÀAqÁ ¥ÀAZÀvÀ£ÁävÀæ ¸Á0iÀÄPÁ | ¤eÁgÀÄt ¥Àæ¨sÁ¥ÀÇgÀ ªÀÄdÓzÀâçºÁäAqÀ ªÀÄAqÀ¯Á || 3

ZÀA¥ÀPÁ±ÉÆÃPÀ ¥ÀÅ£ÁßUÀ ¸ËUÀA¢üPÀ ®¸ÀvÀÌZÁ |

PÀÄgÀÄ«AzÀªÀÄt ±ÉæÃtÂà ¸À£ÀvÉÆÌÃnÃgÀ ªÀÄArvÁ || 4

CµÀÖ«ÄÃZÀAzÀæ «¨sÁæeï zÀ°PÀ¸ÀÜ® ±ÉÆéüvÁ | ªÀÄÄRZÀAzÀæ PÀ®APÁ¨sÀ ªÀÄÈUÀ£Á©ü «±ÉõÀPÁ || 5

ªÀzÀ£À¸ÀägÀ ªÀiÁAUÀ®å UÀȺÀvÉÆÃgÀt a°èPÁ |

ªÀPÀÛç®Që÷äà ¥ÀjêÁºÀ ZÀ®¤äãÁ¨sÀ ¯ÉÆÃZÀ£Á | 6

£ÀªÀZÀA¥ÀPÀ ¥ÀŵÁà¨sÀ £Á¸ÁzÀAqÀ «gÁfvÁ | vÁgÁPÁAw wgÀ¸ÁÌj £Á¸Á¨sÀgÀt ¨sÁ¸ÀÄgÁ || 7

PÀzÀA§ªÀÄAdj PÀè¥ÀÛ PÀtð¥ÀÇgÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÁ |

vÁlAPÀ 0iÀÄÄUÀ°Ã ¨sÀÆvÀ vÀ¥À£ÉÆÃqÀÄ¥À ªÀÄAqÀ¯Á || 8

Page 3: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

3

¥ÀzÀägÁUÀ ²¯ÁzÀ±Àð ¥Àj¨sÁ« PÀ¥ÉÇî¨sÀÆ: | £ÀªÀ«zÀÄæªÀÄ ©ªÀÄâ²æà £ÀåPÁÌj gÀzÀ£ÀZÀÒzÁ || 9

±ÀÄzÀÞ«zÁåAPÀÄgÁPÁgÀ ¢éd¥ÀAQÛ zÀé0iÉÆÃdÓ÷é¯Á | PÀ¥ÀÇðgÀ«ÃnPÁªÉÆÃzÀ ¸ÀªÀiÁPÀµÀð ¢ÝUÀAvÀgÁ || 10

¤d-¸À¯Áè¥À ªÀiÁzsÀÄ0iÀÄ𠫤¨sÀðwðìvÀ PÀZÀҦà |

ªÀÄAzÀ¹ävÀ ¥Àæ¨sÁ¥ÀÇgÀ ªÀÄdÓvÁ̪ÉÄñÀ ªÀiÁ£À¸Á || 11

C£ÁPÀ°vÀ ¸ÁzÀȱÀå ZÀħÄPÀ²æà «gÁfvÁ | PÁªÉÄñÀ §zÀÞ ªÀiÁAUÀ®å-¸ÀÆvÀæ ±ÉÆéüvÀ PÀAzsÀgÁ || 12

PÀ£ÀPÁAUÀzÀ PÉÃ0iÀÄÆgÀ PÀªÀĤÃ0iÀÄ ¨sÀÄeÁ¤évÁ |

gÀvÀßUÉæöʪÉÃ0iÀÄ aAvÁPÀ ¯ÉÆî ªÀÄÄPÁÛ ¥sÀ¯Á¤évÁ || 13

PÁªÉÄñÀégÀ ¥ÉæêÀÄgÀvÀß ªÀÄt ¥Àæw¥Àt ¸Àۤà | £Á¨sÁ宪Á® gÉÆêÀiÁ° ®vÁ ¥sÀ® PÀÄZÀzÀé¬Äà || 14

®PÀë÷ågÉÆêÀÄ ®vÁzsÁgÀvÁ ¸ÀªÀÄÄ£ÉßÃ0iÀÄ ªÀÄzsÀåªÀiÁ ¸ÀÛ£À¨sÁgÀ zÀ®£ÀäzsÀå ¥ÀlÖ§AzsÀ ªÀ°vÀæ0iÀiÁ || 15

CgÀÄuÁgÀÄtP˸ÀÄA¨sÀ ªÀ¸ÀÛç ¨sÁ¸Àévï PÀnÃvÀnà |

gÀvÀß QAQtÂPÁ gÀªÀÄå gÀ±À£Á zÁªÀÄ ¨sÀƶvÁ || 16

Page 4: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

4

PÁªÉÄñÀ eÁÕvÀ ¸Ë¨sÁUÀå ªÀiÁzÀð¨ÉÆÃgÀÄ zÀé0iÀiÁ¤évÁ | ªÀiÁtÂPÀå ªÀÄÄPÀÄmÁPÁgÀ eÁ£ÀÄzÀé0iÀÄ «gÁfvÁ || 17

EAzÀæUÉÆÃ¥À ¥ÀjQë¥ÀÛ¸ÀägÀvÀÆuÁ¨sÀ dAXPÁ |

UÀÆqsÀUÀįÁá PÀƪÀÄð¥ÀȵÀ× d¬ÄµÀÄÚ ¥Àæ¥ÀzÁ¤évÁ || 18

£ÀR ¢Ã¢üw ¸ÀAbÀ£Àß £ÀªÀÄdÓ£À vÀªÉÆÃUÀÄuÁ | ¥ÀzÀzÀé0iÀÄ ¥Àæ¨sÁeÁ® ¥ÀgÁPÀÈvÀ ¸ÀgÉÆÃgÀĺÁ || 19

¹AeÁ£À ªÀÄtªÀÄAfÃgÀ ªÀÄArvÀ ²æà ¥ÀzÁA§ÄeÁ | ªÀÄgÁ½Ã ªÀÄAzÀUÀªÀÄ£Á ªÀĺÁ¯ÁªÀtå ±ÉêÀ¢ü: || 20

¸ÀªÁðgÀÄuÁ„£ÀªÀzÁåAVà ¸ÀªÁð¨sÀgÀt¨sÀƶvÁ |

²ªÀ PÁªÉÄñÀégÁAPÀ¸ÁÜ ²ªÁ ¸Áé¢üãÀ ªÀ®è¨sÁ || 21

¸ÀĪÉÄÃgÀÄ ªÀÄzsÀå ±ÀÈAUÀ¸ÁÜ ²æêÀÄ£ÀßUÀgÀ £Á¬ÄPÁ | aAvÁªÀÄt UÀȺÁAvÀ¸ÁÜ ¥ÀAZÀ§æºÁä¸À£À ¹ÜvÁ || 22

ªÀĺÁ¥ÀzÁäl«Ã ¸ÀA¸ÁÜ PÀzÀA§ªÀ£À ªÁ¹¤Ã |

¸ÀÄzsÁ¸ÁUÀgÀ ªÀÄzsÀå¸ÁÜ PÁªÀiÁQëà PÁªÀÄzÁ¬Ä¤Ã || 23

zÉêÀ¶ð UÀt ¸ÀAWÁvÀ ¸ÀÆÛ0iÀĪÀiÁ£ÁvÀä ªÉʨsÀªÁ | ¨sÀAqÁ¸ÀÄgÀ ªÀzsÉÆÃzÀÄåPÀÛ ±ÀQÛ¸ÉãÁ ¸ÀªÀĤévÁ || 24

Page 5: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

5

¸ÀA¥ÀvÀÌjà ¸ÀªÀiÁgÀÆqsÀ ¹AzsÀÄgÀ ªÀæd ¸ÉëvÁ |

C±ÁégÀÆqsÁ¢ü¶×vÁ±Àé PÉÆÃn PÉÆÃn©ü gÁªÀÈvÁ || 25

ZÀPÀægÁd gÀxÁgÀÆqsÀ ¸ÀªÁð0iÀÄÄzsÀ ¥ÀjµÀÌöÈvÁ | UÉÃ0iÀÄZÀPÀæ gÀxÁgÀÆqsÀ ªÀÄAwætÂà ¥Àj¸ÉëvÁ || 26

QjZÀPÀæ gÀxÁgÀÆqsÀ zÀAqÀ£ÁxÁ ¥ÀÅgÀĸÀÌöÈvÁ |

eÁé¯ÁªÀiÁ°¤PÁQë¥ÀÛ ªÀ»ß¥ÁæPÁgÀ ªÀÄzsÀåUÁ || 27

¨sÀAqÀ¸ÉÊ£Àå ªÀzsÉÆÃzÀÄåPÀÛ ±ÀQÛ «PÀæªÀÄ ºÀ¶ðvÁ | ¤vÁå ¥ÀgÁPÀæªÀiÁmÉÆÃ¥À ¤jÃPÀët ¸ÀªÀÄÄvÀÄìPÁ || 28

¨sÀAqÀ¥ÀÅvÀæ ªÀzsÉÆÃzÀÄåPÀÛ ¨Á¯Á «PÀæªÀÄ £ÀA¢vÁ |

ªÀÄAwætåªÀiÁâ «gÀavÀ «µÀAUÀ ªÀzsÀ vÉÆövÁ || 29

«±ÀÄPÀæ ¥ÁætºÀgÀt ªÁgÁ»Ã «Ã0iÀÄð £ÀA¢vÁ | PÁªÉÄñÀégÀ ªÀÄÄSÁ¯ÉÆÃPÀ PÀ°àvÀ ²æÃUÀuÉñÀégÁ || 30

ªÀĺÁUÀuÉñÀ ¤©üð£Àß «WÀß0iÀÄAvÀæ ¥ÀæºÀ¶ðvÁ |

¨sÀAqÁ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ¤ªÀÄÄðPÀÛ ±À¸ÀÛç ¥ÀævÀå¸ÀÛç ªÀ¶ðtÂà || 31

PÀgÁAUÀÄ° £ÀSÉÆÃvÀà£Àß £ÁgÁ0iÀÄt zÀ±ÁPÀÈw: | ªÀĺÁ ¥Á±ÀÄ¥ÀvÁ¸ÁÛçVß ¤zÀðUÁÞ¸ÀÄgÀ ¸ÉʤPÁ || 32

Page 6: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

6

PÁªÉÄñÀégÁ¸ÀÛç ¤zÀðUÀÞ ¸À¨sÀAqÁ¸ÀÄgÀ ±ÀÆ£ÀåPÁ |

§æºÉÆäÃ¥ÉÃAzÀæ ªÀĺÉÃAzÁæ¢ zÉêÀ ¸ÀA¸ÀÄÛvÀ ªÉʨsÀªÁ || 33

ºÀgÀ £ÉÃvÁæVß ¸ÀAzÀUÀÞ PÁªÀÄ ¸ÀAfêÀ£ËµÀ¢ü: | ²æêÀÄzÁéUÀãªÀ PÀÆmÉÊPÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄÄR ¥ÀAPÀeÁ || 34

PÀAoÁzsÀ: PÀn ¥À0iÀÄðAvÀ ªÀÄzsÀåPÀÆl ¸ÀégÀƦtÂà | ±ÀQÛPÀÆmÉÊPÀvÁ¥À£Àß PÀlåzsÉÆèsÁUÀ zsÁjtÂà || 35

ªÀÄÆ®ªÀÄAvÁæwäPÁ ªÀÄÆ®PÀÆlvÀæ0iÀÄPÀ¯ÉêÀgÁ | PÀįÁªÀÄÈvÉÊPÀ gÀ¹PÁ PÀÄ®¸ÀAPÉÃvÀ ¥Á°¤Ã || 36

PÀįÁAUÀ£Á PÀįÁAvÀ¸ÁÜ PË°¤Ã PÀÄ®0iÉÆÃV¤Ã |

CPÀįÁ ¸ÀªÀÄ0iÀiÁAvÀ¸ÁÜ ¸ÀªÀÄ0iÀiÁZÁgÀ vÀvÀàgÁ || 37

ªÀÄƯÁzsÁgÉÊPÀ ¤®0iÀiÁ §æºÀäUÀæAy «¨sÉâ¤Ã | ªÀÄtÂ¥ÀÇgÁAvÀgÀÄ¢vÁ «µÀÄÚUÀæAy «¨sÉâ¤Ã || 38

DeÁÕZÀPÁæAvÀgÁ®¸ÁÜ gÀÄzÀæUÀæAy «¨sÉâ¤Ã |

¸ÀºÀ¸ÁægÁA§ÄeÁgÀÆqsÁ ¸ÀÄzsÁ¸ÁgÁ©üªÀ¶ðtÂà || 39

vÀr®èvÁ ¸ÀªÀÄgÀÄa: µÀlÑPÉÆæÃ¥Àj ¸ÀA¹ÜvÁ | ªÀĺÁ¸ÀQÛ: PÀÄAqÀ°¤Ã ©¸ÀvÀAvÀÄ vÀ¤Ã0iÀĹà || 40

Page 7: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

7

¨sÀªÁ¤Ã ¨sÁªÀ£ÁUÀªÀiÁå ¨sÀªÁgÀtå PÀÄoÁjPÁ |

¨sÀzÀæ¦æ0iÀiÁ ¨sÀzÀæªÀÄÆwð ¨sÀðPÀÛ ¸Ë¨sÁUÀåzÁ¬Ä¤Ã || 41

¨sÀQÛ¦æ0iÀiÁ ¨sÀQÛUÀªÀiÁå ¨sÀQÛªÀ±Áå ¨sÀ0iÀiÁ¥ÀºÁ | ±ÁA¨sÀ«Ã ±ÁgÀzÁgÁzsÁå ±ÀªÁðtÂà ±ÀªÀÄðzÁ¬Ä¤Ã || 42

±ÁAPÀjà ²æÃPÀjà ¸Á¢üéà ±ÀgÀZÀÑAzÀæ ¤¨sÁ£À£Á |

±ÁvÉÆÃzÀjà ±ÁAwªÀÄwà ¤gÁzsÁgÁ ¤gÀAd£Á || 43

¤¯ÉðÃ¥Á ¤ªÀÄð¯Á ¤vÁå ¤gÁPÁgÁ ¤gÁPÀįÁ | ¤UÀÄðuÁ ¤µÀ̯Á ±ÁAvÁ ¤µÁ̪ÀiÁ ¤gÀÆ¥À¥ÀèªÁ || 44

¤vÀåªÀÄÄPÁÛ ¤«ðPÁgÁ ¤µÀàç¥ÀAZÁ ¤gÁ±Àæ0iÀiÁ | ¤vÀå±ÀÄzÁÞ ¤vÀå§ÄzÁÞ ¤gÀªÀzÁå ¤gÀAvÀgÁ || 45

¤µÁÌgÀuÁ ¤µÀÌ®APÁ ¤gÀÄ¥Á¢ü ¤ðjñÀégÁ |

¤ÃgÁUÁ gÁUÀªÀÄxÀ¤Ã ¤ªÀÄðzÁ ªÀÄzÀ£Á²¤Ã || 46

¤²ÑAvÁ ¤gÀºÀAPÁgÁ ¤ªÉÆðúÁ ªÉÆúÀ£Á²¤Ã | ¤ªÀÄðªÀiÁ ªÀĪÀÄvÁºÀAwæà ¤µÁà¥Á ¥Á¥À£Á²¤Ã || 47

¤µÉÆÌçÃzsÁ PÉÆæÃzsÀ±ÀªÀĤà ¤¯ÉÆðèsÁ ¯ÉÆèsÀ£Á²¤Ã | ¤:¸ÀA±À0iÀiÁ ¸ÀA±À0iÀÄXßà ¤¨sÀðªÁ ¨sÀªÀ£Á²¤Ã || 48

Page 8: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

8

¤«ðPÀ¯Áà ¤gÁ¨ÁzsÁ ¤¨sÉðÃzÁ ¨sÉÃzÀ£Á²¤Ã |

¤£Áð±Á ªÀÄÈvÀÄåªÀÄxÀ¤Ã ¤¶Ìç0iÀiÁ ¤µÀàjUÀæºÁ || 49

¤¸ÀÄÛ¯Á ¤Ã®aPÀÄgÁ ¤gÀ¥Á0iÀiÁ ¤gÀvÀå0iÀiÁ | zÀÄ®ð¨sÁ zÀÄUÀðªÀiÁ zÀÄUÁð zÀÄ:RºÀAwæà ¸ÀÄR¥ÀæzÁ || 50

zÀĵÀÖzÀÆgÁ zÀÄgÁZÁgÀ±ÀªÀĤà zÉÆõÀ ªÀfðvÁ |

¸ÀªÀðeÁÕ ¸ÁAzÀæPÀgÀÄuÁ ¸ÀªÀiÁ£Á¢üPÀ ªÀfðvÁ || 51

¸ÀªÀð±ÀQÛªÀĬÄà ¸ÀªÀðªÀÄAUÀ¼Á ¸ÀzÀÎw ¥ÀæzÁ | ¸ÀªÉðñÀéjà ¸ÀªÀðªÀĬÄà ¸ÀªÀðªÀÄAvÀæ ¸ÀégÀƦtÂà || 52

¸ÀªÀð 0iÀÄAvÁæwäPÁ ¸ÀªÀð vÀAvÀægÀÆ¥Á ªÀÄ£ÉÆãÀä¤Ã |

ªÀiÁºÉñÀéjà ªÀĺÁzÉëà ªÀĺÁ®Që÷äà ªÀÄðÈqÀ¦æ0iÀiÁ || 53

ªÀĺÁgÀÆ¥Á ªÀĺÁ¥ÀÇeÁå ªÀĺÁ ¥ÁvÀPÀ £Á²¤Ã | ªÀĺÁªÀiÁ0iÀiÁ ªÀĺÁ¸ÀvÁÛ÷é ªÀĺÁ±ÀQÛ-ªÀÄðºÁgÀw: || 54

ªÀĺÁ¨sÉÆÃUÁ ªÀĺÉʱÀé0iÀiÁð ªÀĺÁ«Ã0iÀiÁð ªÀĺÁ§¯Á | ªÀĺÁ§Ä¢Þ-ªÀÄðºÁ¹¢Þ-ªÀÄðºÁ0iÉÆÃUÉñÀégÉñÀéjà || 55

ªÀĺÁvÀAvÁæ ªÀĺÁªÀÄAvÁæ ªÀĺÁ0iÀÄAvÁæ ªÀĺÁ¸À£Á | ªÀĺÁ0iÀiÁUÀ PÀæªÀiÁgÁzsÁå ªÀĺÁ¨sÉÊgÀªÀ ¥ÀÇfvÁ || 56

Page 9: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

9

ªÀĺÉñÀégÀ ªÀĺÁPÀ®à ªÀĺÁvÁAqÀªÀ ¸ÁQëtÂà |

ªÀĺÁPÁªÉÄñÀ ªÀÄ»¶Ã ªÀĺÁwæ¥ÀÅgÀ¸ÀÄAzÀjà || 57

ZÀvÀĵÀëµÀÄÖ÷å¥ÀZÁgÁqsÁå ZÀvÀĵÀë¶ÖPÀ¼ÁªÀĬÄà | ªÀĺÁZÀvÀÄ: µÀ¶ÖPÉÆÃn 0iÉÆÃV¤Ã UÀt¸ÉëvÁ || 58

ªÀÄ£ÀÄ«zÁå ZÀAzÀæ«zÁå ZÀAzÀæªÀÄAqÀ® ªÀÄzsÀåUÁ |

ZÁgÀÄgÀÆ¥Á ZÁgÀĺÁ¸Á ZÁgÀÄZÀAzÀæ PÀ¯ÁzsÀgÁ || 59

ZÀgÁZÀgÀ dUÀ£ÁßxÁ ZÀPÀægÁd ¤PÉÃvÀ£Á | ¥ÁªÀðwà ¥ÀzÀä£À0iÀÄ£Á ¥ÀzÀägÁUÀ ¸ÀªÀÄ¥Àæ¨sÁ || 60

¥ÀAZÀ¥ÉæÃvÁ¸À£Á¹Ã£Á ¥ÀAZÀ§æºÀä¸ÀégÀƦtÂà |

a£Àä¬Äà ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÁ «eÁÕ£ÀWÀ£ÀgÀƦtÂà || 61

zsÁå£À zsÁåvÀÈ zsÉåÃ0iÀÄgÀÆ¥Á zsÀªÀiÁðzsÀªÀÄ𠫪ÀfðvÁ | «±ÀégÀÆ¥Á eÁUÀjtÂà ¸Àé¥ÀAwà vÉÊd¸ÁwäPÁ || 62

¸ÀÄ¥ÁÛ ¥ÁæeÁÕwäPÁ vÀÄ0iÀiÁð ¸ÀªÁðªÀ¸ÁÜ «ªÀfðvÁ |

¸ÀȶÖPÀwðæà §æºÀägÀÆ¥Á UÉÆæÛçà UÉÆëAzÀgÀƦtÂà || 63

¸ÀAºÁjtÂà gÀÄzÀægÀÆ¥Á wgÉÆÃzsÁ£ÀPÀjñÀéjà | ¸ÀzÁ²ªÁ„£ÀÄUÀæºÀzÁ ¥ÀAZÀPÀÈvÀå¥ÀgÁ0iÀÄuÁ || 64

Page 10: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

10

¨sÁ£ÀĪÀÄAqÀ® ªÀÄzsÀå¸ÁÜ ¨sÉÊgÀ«Ã ¨sÀUÀªÀiÁ°¤Ã | ¥ÀzÁä¸À£Á ¨sÀUÀªÀwà ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¸ÀºÉÆÃzÀjà || 65

G£ÉäõÀ ¤«ÄµÉÆÃvÀà£Àß «¥À£Àß ¨sÀĪÀ£ÁªÀ°: |

¸ÀºÀ¸Àæ²ÃµÀðªÀzÀ£Á ¸ÀºÀ¸ÁæQëà ¸ÀºÀ¸Àæ¥Ávï || 66

D§æºÀä QÃl d£À¤Ã ªÀuÁð±ÀæªÀÄ «zsÁ¬Ä¤Ã | ¤eÁeÁÕgÀÆ¥À ¤UÀªÀiÁ ¥ÀÅuÁå¥ÀÅtå ¥sÀ®¥ÀæzÁ || 67

±ÀÄæw ¹ÃªÀÄAvÀ ¹AzÀÆjà PÀÈvÀ ¥ÁzÁ§ÓzsÀÆ°PÁ |

¸ÀPÀ¯ÁUÀªÀÄ ¸ÀAzÉÆúÀ ±ÀÄQÛ ¸ÀA¥ÀÅl ªÀiËQÛPÁ || 68

¥ÀÅgÀĵÁxÀð ¥ÀæzÁ ¥ÀÇuÁð ¨sÉÆÃV¤Ã ¨sÀĪÀ£ÉñÀéjà | CA©PÁ„£Á¢ ¤zsÀ£Á ºÀj§æºÉäÃAzÀæ ¸ÉëvÁ || 69

£ÁgÁ0iÀÄtÂà £ÁzÀgÀÆ¥Á £ÁªÀÄgÀÆ¥À «ªÀfðvÁ |

»æÃA PÁjà »æêÀÄwà ºÀÈzÁå ºÉÃ0iÉÆÃ¥ÁzÉÃ0iÀÄ ªÀfðvÁ || 70

gÁdgÁeÁaðvÁ gÁfÕà gÀªÀiÁå gÁfêÀ ¯ÉÆÃZÀ£Á | gÀAd¤Ã gÀªÀÄtÂà gÀ¸Áå gÀtwÌAQt ªÉÄÃR¯Á || 71

gÀªÀiÁ gÁPÉÃAzÀÄ ªÀzÀ£Á gÀwgÀÆ¥Á gÀw¦æ0iÀiÁ |

gÀPÁëPÀjà gÁPÀë¸ÀXßà gÁªÀiÁ gÀªÀÄt®A¥ÀmÁ || 72

Page 11: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

11

PÁªÀiÁå PÁªÀÄPÀ¯ÁgÀÆ¥Á PÀzÀA§ PÀĸÀĪÀÄ ¦æ0iÀiÁ | PÀ¯ÁåtÂà dUÀwà PÀAzÁ PÀgÀÄuÁ gÀ¸À ¸ÁUÀgÁ || 73

PÀ¯ÁªÀwà PÀ¯Á¯Á¥Á PÁAvÁ PÁzÀA§jà ¦æ0iÀiÁ |

ªÀgÀzÁ ªÁªÀÄ£À0iÀÄ£Á ªÁgÀÄtÂà ªÀÄzÀ «ºÀé¯Á || 74

«±Áé¢üPÁ ªÉÃzÀªÉÊzÁå «AzsÁåZÀ® ¤ªÁ¹¤Ã | «zsÁwæà ªÉÃzÀd£À¤Ã «µÀÄÚªÀiÁ0iÀiÁ «¯Á¹¤Ã || 75

PÉëÃvÀæ¸ÀégÀÆ¥Á PÉëÃvÉæòà PÉëÃvÀæ PÉëÃvÀædÕ ¥Á°¤Ã |

PÀë0iÀĪÀÈ¢Þ «¤ªÀÄÄðPÁÛ PÉëÃvÀæ¥Á® ¸ÀªÀÄaðvÁ || 76

«d0iÀiÁ «ªÀįÁ ªÀAzÁå ªÀAzÁgÀÆ d£À ªÀvÀì¯Á | ªÁUÁ颤à ªÁªÀÄPÉòà ªÀ»ßªÀÄAqÀ® ªÁ¹¤Ã || 77

¨sÀQÛªÀÄvï PÀ®à®wPÁ ¥À±ÀÄ¥Á±À «ªÉÆÃa¤Ã |

¸ÀAºÀÈvÁ±ÉõÀ ¥ÁµÀAqÁ ¸ÀzÁZÁgÀ ¥ÀæªÀwðPÁ || 78

vÁ¥ÀvÀæ0iÀiÁVß ¸ÀAvÀ¥ÀÛ ¸ÀªÀiÁºÁèzÀ£À ZÀA¢æPÁ | vÀgÀÄtÂà vÁ¥À¸ÁgÁzsÁå vÀ£ÀĪÀÄzsÁå vÀªÉÆÄ¥ÀºÁ || 79

aw ¸ÀÛvÀàzÀ ®PÁë÷åxÁð azÉÃPÀgÀ¸À gÀƦtÂà |

¸ÁévÁä£ÀAzÀ ®«Ã¨sÀÆvÀ §æºÁäzÁå£ÀAzÀ ¸ÀAvÀw: || 80

Page 12: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

12

¥ÀgÁ ¥ÀævÀåPï-awÃgÀÆ¥Á ¥À±ÀåAwà ¥ÀgÀzÉêÀvÁ |

ªÀÄzsÀåªÀiÁ ªÉÊRjà gÀÆ¥Á ¨sÀPÀÛ ªÀiÁ£À¸À ºÀA¹PÁ || 81

PÁªÉÄñÀégÀ ¥Áæt£Árà PÀÈvÀeÁÕ PÁªÀÄ¥ÀÇfvÁ | ±ÀÈAUÁgÀ gÀ¸À ¸ÀA¥ÀÇuÁð d0iÀiÁ eÁ®AzsÀgÀ ¹ÜvÁ || 82

NqÁåt ¦ÃoÀ ¤®0iÀiÁ ©AzÀÄ ªÀÄAqÀ®ªÁ¹¤Ã |

gÀºÉÆÃ0iÀiÁUÀ PÀæªÀiÁgÁzsÁå gÀºÀ¸ÀÛ¥Àðt vÀ¦ðvÁ || 83

¸ÀzÀå:¥Àæ¸Á¢¤Ã «±Àé¸ÁQëtÂà ¸ÁQëªÀfðvÁ | µÀqÀAUÀzÉêÀvÁ 0iÀÄÄPÁÛ µÁqÀÄÎtå ¥Àj¥ÀÇjvÁ || 84

¤vÀå-Qè£Áß ¤gÀÄ¥ÀªÀiÁ ¤ªÁðt ¸ÀÄR zÁ¬Ä¤Ã |

¤vÁåµÉÆÃqÀ²PÁ gÀÆ¥Á ²æÃPÀAoÁzsÀð ±ÀjÃjtÂà || 85

¥Àæ¨sÁªÀwà ¥Àæ¨sÁgÀÆ¥Á ¥Àæ¹zÁÞ ¥ÀgÀªÉÄñÀéjà | ªÀÄÆ®¥ÀæPÀÈw gÀªÀåPÁÛ ªÀåPÁÛ ªÀåPÀÛ ¸ÀégÀƦtÂà || 86

ªÁ妤à ««zsÁPÁgÁ «zÁå„«zÁå ¸ÀégÀƦtÂà |

ªÀĺÁPÁªÉÄñÀ £À0iÀÄ£À PÀĪÀÄÄzÁºÁèzÀ P˪ÀÄĢà || 87

¨sÀPÀÛ ºÁzÀð vÀªÉÆà ¨sÉÃzÀ ¨sÁ£ÀĪÀÄzÁã£ÀÄ ¸ÀAvÀw: | ²ªÀzÀÆwà ²ªÁgÁzsÁå ²ªÀªÀÄÆwð: ²ªÀAPÀjà || 88

Page 13: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

13

²ªÀ¦æ0iÀiÁ ²ªÀ¥ÀgÁ ²µÉÖõÁÖ ²µÀÖ¥ÀÇfvÁ |

C¥ÀæªÉÄÃ0iÀiÁ ¸Àé¥ÀæPÁ±Á ªÀÄ£ÉÆà ªÁZÁªÀÄUÉÆÃZÀgÁ || 89

aZÀÒQÛ ±ÉÑÃvÀ£Á gÀÆ¥Á dqÀ±ÀQÛ dðqÁwäPÁ | UÁ0iÀÄwæà ªÁåºÀÈw: ¸ÀAzsÁå ¢éd§ÈAzÀ ¤µÉëvÁ || 90

vÀvÁÛ÷é¸À£Á vÀvÀÛ÷éªÀĬÄà ¥ÀAZÀPÉÆñÁAvÀgÀ ¹ÜvÁ |

¤:¹ÃªÀÄ ªÀÄ»ªÀiÁ ¤vÀå 0iÀi˪À£Á ªÀÄzÀ±Á°¤Ã || 91

ªÀÄzÀWÀÆtÂðvÀ gÀPÁÛQëà ªÀÄzÀ¥Ál® UÀAqÀ¨sÀÆ: | ZÀAzÀ£À zÀæªÀ ¢UÁÞAVà ZÁA¥ÉÃ0iÀÄ PÀĸÀĪÀÄ ¦æ0iÀiÁ || 92

PÀıÀ¯Á PÉÆêÀįÁPÁgÁ PÀÄgÀÄPÀįÁè PÀįÉñÀéjà |

PÀÄ®PÀÄAqÁ®0iÀiÁ PË®ªÀiÁUÀð vÀvÀàgÀ ¸ÉëvÁ || 93

PÀĪÀiÁgÀ UÀt£ÁxÁA¨Á vÀĶÖ: ¥ÀŶÖ-ªÀÄðw-zsÀðÈw: | ±ÁAw: ¸Àé¹ÛªÀÄwà PÁAw-£ÀðA¢¤Ã «WÀߣÁ²¤Ã || 94

vÉÃeÉÆêÀwà wæ£À0iÀÄ£Á ¯ÉÆïÁQëà PÁªÀÄgÀƦtÂà |

ªÀiÁ°¤Ã ºÀA¹¤Ã ªÀiÁvÁ ªÀÄ®0iÀiÁZÀ® ªÁ¹¤Ã || 95

¸ÀĪÀÄÄTà £À°¤Ã ¸ÀĨsÀÆæ: ±ÉÆèsÀ£Á ¸ÀÄgÀ£Á¬ÄPÁ | PÁ®PÀApà PÁAwªÀÄwà PÉÆëéütÂà ¸ÀÆPÀë÷ägÀƦtÂà || 96

Page 14: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

14

ªÀeÉæñÀéjà ªÁªÀÄzÉëà ªÀ0iÉÆêÀ¸ÁÜ «ªÀfðvÁ | ¹zÉÞñÀéjà ¹zÀÞ«zÁå ¹zÀÞªÀiÁvÁ 0iÀıÀ¹é¤Ã || 97

«±ÀÄ¢ÞZÀPÀæ ¤®0iÀiÁ-„„gÀPÀÛªÀuÁð wæ¯ÉÆÃZÀ£Á | RmÁéAUÁ¢Ã ¥ÀæºÀgÀuÁ ªÀzÀ£ÉÊPÀ ¸ÀªÀĤévÁ || 98

¥Á0iÀĸÁ£Àß ¦æ0iÀiÁ vÀéPÁì÷Ü ¥À±ÀįÉÆÃPÀ ¨sÀ0iÀÄAPÀjà | CªÀÄÈvÁ¢ ªÀĺÁ±ÀQÛ ¸ÀAªÀÈvÁ qÁQ¤Ã±Àéjà || 99

C£ÁºÀvÁ§Ó ¤®0iÀiÁ ±ÁåªÀiÁ¨sÁ ªÀzÀ£ÀzÀé0iÀiÁ |

zÀAµÉÆÖçÃdÓ÷é¯ÁPÀëªÀiÁ¯Á¢ zsÀgÁ gÀÄ¢ügÀ ¸ÀA¹ÜvÁ || 100

PÁ®gÁvÁæ÷å¢ ±ÀPËÛ÷åWÀ ªÀÈvÁ ¹ßUËÞzÀ£À ¦æ0iÀiÁ | ªÀĺÁ«ÃgÉÃAzÀæ ªÀgÀzÁ gÁQtåA¨Á ¸ÀégÀƦtÂà || 101

ªÀÄtÂ¥ÀÇgÁ§Ó ¤®0iÀiÁ ªÀzÀ£ÀvÀæ0iÀÄ ¸ÀA0iÀÄÄvÁ |

ªÀeÁæ¢PÁ0iÀÄÄzsÉÆÃ¥ÉÃvÁ qÁªÀÄ0iÀiÁ¢ð©ü gÁªÀÈvÁ || 102

gÀPÀÛªÀuÁð ªÀiÁA¸À¤µÁ× UÀÄqÁ£Àß ¦æÃvÀ ªÀiÁ£À¸Á | ¸ÀªÀĸÀÛ¨sÀPÀÛ ¸ÀÄRzÁ ¯ÁQ£ÀåA¨Á ¸ÀégÀƦtÂà || 103

¸Áé¢üµÁ×£ÁA§ÄdUÀvÁ ZÀvÀĪÀðPÀÛç ªÀÄ£ÉÆúÀgÁ |

±ÀƯÁzÁå0iÀÄÄzsÀ ¸ÀA¥À£Áß ¦ÃvÀªÀuÁð„wUÀ«ðvÁ || 104

Page 15: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

15

ªÉÄÃzÉÆà ¤µÁ× ªÀÄzsÀĦæÃvÁ §A¢ü£Áå¢ ¸ÀªÀĤévÁ | zÀzsÀå£Á߸ÀPÀÛ ºÀÈzÀ0iÀiÁ PÁQ¤Ã gÀÆ¥À zsÁjtÂà || 105

ªÀÄƯÁzsÁgÁA§ÄeÁgÀÆqsÁ ¥ÀAZÀªÀPÁæ¹Ü ¸ÀA¹ÜvÁ | CAPÀıÁ¢ ¥ÀæºÀgÀuÁ ªÀgÀzÁ¢ ¤µÉëvÁ || 106

ªÀÄÄzËÎzÀ£Á¸ÀPÀÛ avÁÛ ¸ÁQ£ÀåA¨Á ¸ÀégÀƦtÂà |

DeÁÕ ZÀPÁæ§Ó ¤®0iÀiÁ ±ÀÄPÀèªÀuÁð µÀqÁ£À£Á || 107

ªÀÄeÁÓ ¸ÀA¸ÁÜ ºÀA¸ÀªÀwà ªÀÄÄRå ±ÀQÛ ¸ÀªÀĤévÁ | ºÀjzÁæ£ÉßöÊPÀ gÀ¹PÁ ºÁQ¤Ã gÀÆ¥À zsÁjtÂà || 108

¸ÀºÀ¸ÀæzÀ® ¥ÀzÀä¸ÁÜ ¸ÀªÀð ªÀuÉÆðÃ¥À ±ÉÆéüvÁ |

¸ÀªÁð0iÀÄÄzsÀ zsÀgÁ ±ÀÄPÀè ¸ÀA¹ÜvÁ ¸ÀªÀðvÉÆêÀÄÄTà || 109

¸ÀªËðzÀ£À ¦æÃvÀavÁÛ 0iÀiÁQ£ÀåA¨Á ¸ÀégÀƦtÂà | ¸ÁéºÁ ¸ÀézsÁ„ªÀÄw ªÉÄðÃzsÁ ±ÀÄæw ¸ÀäöÈw gÀ£ÀÄvÀÛªÀiÁ || 110

¥ÀÅtåQÃwð: ¥ÀÅt宨sÁå ¥ÀÅtå±ÀæªÀt QÃvÀð£Á |

¥ÀůÉÆêÀÄeÁaðvÁ §AzsÀªÉÆÃa¤Ã §AzsÀÄgÁ®PÁ || 111

«ªÀıÀðgÀƦtÂà «zÁå «0iÀÄzÁ¢-dUÀvÀàç¸ÀÆ: | ¸ÀªÀðªÁå¢ü ¥Àæ±ÀªÀĤà ¸ÀªÀðªÀÄÈvÀÄå ¤ªÁjtÂà || 112

Page 16: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

16

CUÀæUÀuÁå „aAvÀågÀÆ¥Á PÀ°PÀ®äµÀ £Á²¤Ã |

PÁvÁå0iÀĤà PÁ®ºÀAwæà PÀªÀįÁPÀë ¤µÉëvÁ || 113

vÁA§Æ® ¥ÀÇjvÀ ªÀÄÄTà zÁr«Äà PÀĸÀĪÀÄ ¥Àæ¨sÁ | ªÀÄÈUÁQëà ªÉÆû¤Ã ªÀÄÄSÁå ªÀÄÈqÁ¤Ã «ÄvÀægÀƦtÂà || 114

¤vÀå vÀÈ¥ÁÛ ¨sÀPÀÛ¤¢ü ¤ð0iÀÄðAwæà ¤T¯ÉñÀéjà |

ªÉÄÊvÁæ÷å¢Ã ªÁ¸À£Á®¨sÁå ªÀĺÁ ¥Àæ®0iÀÄ ¸ÁQëtÂà || 115

¥ÀgÁ±ÀQÛ: ¥ÀgÁ¤µÁ× ¥ÀæeÁÕ£ÀWÀ£À gÀƦtÂà | ªÀiÁ¢üéÃ¥Á£Á®¸Á ªÀÄvÁÛ ªÀiÁvÀÈPÁ ªÀtð gÀƦtÂà || 116

ªÀĺÁPÉʯÁ¸À ¤®0iÀiÁ ªÀÄÈuÁ® ªÀÄÈzÀÄ zÉÆîðvÁ |

ªÀĺÀ¤Ã0iÀiÁ zÀ0iÀiÁªÀÄÆwð ªÀÄðºÁ¸ÁªÀiÁædå ±Á°¤Ã || 117

DvÀä«zÁå ªÀĺÁ«zÁå ²æëzÁå PÁªÀĸÉëvÁ | ²æõÉÆÃqÀ±ÁPÀëjëzÁå wæPÀÆmÁ PÁªÀÄPÉÆÃnPÁ || 118

PÀmÁPÀë QAPÀjà ¨sÀÆvÀ PÀªÀįÁ PÉÆÃn ¸ÉëvÁ |

²gÀ:¹ÜvÁ ZÀAzÀ椨sÁ ¨sÁ®¸ÉÜÃAzÀæ zsÀ£ÀÄ: ¥Àæ¨sÁ || 119

ºÀÈzÀ0iÀĸÁÜ gÀ«¥ÀæSÁå wæPÉÆÃuÁAvÀgÀ ¢Ã¦PÁ | zÁPÁë0iÀÄtÂà zÉÊvÀåºÀAwæà zÀPÀë0iÀÄdÕ«£Á²¤Ã || 120

Page 17: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

17

zÀgÁAzÉÆðvÀ ¢ÃWÁðQðëà zÀgÀºÁ¸ÉÆÃdÓ÷鮣ÀÄäTà |

UÀÄgÀÄ ªÀÄÆwð UÀÄðt¤¢ü UÉÆðêÀiÁvÁ UÀĺÀd£Àä ¨sÀÆ: || 121

zÉêÉòà zÀAqÀ¤Ãw¸ÁÜ zÀºÀgÁPÁ±À gÀƦtÂà | ¥Àæw¥À£ÀÄäRå gÁPÁAvÀ wy ªÀÄAqÀ® ¥ÀÇfvÁ || 122

PÀ¯ÁwäPÁ PÀ¯Á£ÁxÁ PÁªÁå¯Á¥À «£ÉÆâ¤Ã |

¸ÀZÁªÀÄgÀ gÀªÀiÁ ªÁtÂà ¸ÀªÀå zÀQët ¸ÉëvÁ || 123

D¢±ÀQÛ gÀªÉÄÃ0iÀiÁ„„vÁä ¥ÀgÀªÀiÁ ¥ÁªÀ£ÁPÀÈw: | C£ÉÃPÀ PÉÆÃn §æºÁäAqÀ d£À¤Ã ¢ªÀå «UÀæºÁ || 124

QèÃA PÁjà PÉêÀ¯Á UÀĺÁå PÉʪÀ®å ¥ÀzÀ zÁ¬Ä¤Ã |

wæ¥ÀÅgÁ wædUÀzÀéAzÁå wæªÀÄÆwð ¹ÛçzÀ±ÉñÀéjà || 125

vÀæ÷åPÀëjà ¢ªÀå UÀAzsÁqsÁå ¹AzÀÆgÀ w®PÁAavÁ | GªÀiÁ ±ÉʯÉÃAzÀævÀ£À0iÀiÁ UËjà UÀAzsÀªÀð ¸ÉëvÁ || 126

«±ÀéUÀ¨sÁð ¸ÀétðUÀ¨sÁð-„ªÀgÀzÁ ªÁUÀ¢üñÀéjà |

zsÁå£ÀUÀªÀiÁå-„¥ÀjZÉÒÃzÁå eÁÕ£ÀzÁ eÁÕ£À«UÀæºÁ || 127

¸ÀªÀð ªÉÃzÁAvÀ ¸ÀAªÉÃzÁå ¸ÀvÁå£ÀAzÀ ¸ÀégÀƦtÂà | ¯ÉÆÃ¥ÁªÀÄÄzÁæaðvÁ °Ã¯Á®Ì÷è¥ÀÛ §æºÁäAqÀ ªÀÄAqÀ¯Á || 128

Page 18: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

18

CzÀȱÁå zÀȱÀågÀ»vÁ «eÁÕwæà ªÉÃzÀå ªÀfðvÁ |

0iÉÆÃV¤Ã 0iÉÆÃUÀzÁ 0iÉÆÃUÁå 0iÉÆÃUÁ£ÀAzÁ 0iÀÄÄUÀAzsÀgÁ || 129

EZÁÒ±ÀQÛ eÁÕ£À±ÀQÛ Qæ0iÀiÁ±ÀQÛ ¸ÀégÀƦtÂà | ¸ÀªÁðzsÁgÁ ¸ÀÄ¥ÀæyµÁ× ¸ÀzÀ¸ÀzÀÆæ¥À zsÁjtÂà || 130

CµÀÖªÀÄÆwð gÀeÁeÉÊwæà ¯ÉÆÃPÀ0iÀiÁvÁæ «zsÁ¬Ä¤Ã |

KPÁQ¤Ã ¨sÀƪÀÄgÀÆ¥Á ¤zÉðéöÊvÁ zÉéöÊvÀªÀfðvÁ || 131

C£ÀßzÁ ªÀ¸ÀÄzÁ ªÀÈzÁÞ §æºÁävÉäöÊPÀå ¸ÀégÀƦtÂà | §ÈºÀwà ¨ÁæºÀätÂà ¨Áæ»äà §æºÁä£ÀAzÁ §°¦æ0iÀiÁ || 132

¨sÁµÁgÀÆ¥Á §ÈºÀvÉìãÁ ¨sÁªÁ¨sÁªÀ «ªÀfðvÁ | ¸ÀÄSÁgÁzsÁå ±ÀĨsÀPÀjà ±ÉÆèsÀ£Á¸ÀÄ®¨sÁUÀw: || 133

gÁdgÁeÉñÀéjà gÁdåzÁ¬Ä¤Ã gÁdåªÀ®è¨sÁ |

gÁdvÀÌöÈ¥Á gÁd¦ÃoÀ ¤ªÉòvÀ ¤eÁ²ævÁ || 134

gÁdå®Që÷äÃ: PÉÆñÀ£ÁxÁ ZÀvÀÄgÀAUÀ §¯ÉñÀéjà | ¸ÁªÀiÁædå-zÁ¬Ä¤Ã ¸ÀvÀå¸ÀAzsÁ ¸ÁUÀgÀªÉÄÃR¯Á || 135

¢ÃQëvÁ zÉÊvÀå±ÀªÀĤà ¸ÀªÀð¯ÉÆÃPÀªÀ±ÀAPÀjà |

¸ÀªÁðxÀðzÁwæà ¸Á«wæà ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ gÀƦtÂà || 136

Page 19: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

19

zÉñÀPÁ¯Á¥ÀjaÒ£Áß ¸ÀªÀðUÁ ¸ÀªÀðªÉÆû¤Ã |

¸ÀgÀ¸Àéwà ±Á¸ÀÛçªÀĬÄà UÀĺÁA¨Á UÀĺÀågÀƦtÂà || 137

¸ÀªÉÇðÃ¥Á¢ü «¤ªÀÄÄðPÁÛ ¸ÀzÁ²ªÀ ¥ÀwªÀævÁ | ¸ÀA¥ÀæzÁ0iÉÄñÀéjà ¸Á¢üéà UÀÄgÀĪÀÄAqÀ® gÀƦtÂà || 138

PÀįÉÆÃwÛÃuÁð ¨sÀUÁgÁzsÁå ªÀiÁ0iÀiÁ ªÀÄzsÀĪÀÄwà ªÀĻà |

UÀuÁA¨Á UÀĺÀåPÁgÁzsÁå PÉÆêÀįÁAVà UÀÄgÀĦæ0iÀiÁ || 139

¸ÀévÀAvÁæ ¸ÀªÀðvÀAvÉæòà zÀQëuÁªÀÄÆwð gÀƦtÂà | ¸À£ÀPÁ¢ ¸ÀªÀiÁgÁzsÁå ²ªÀeÁÕ£À ¥ÀæzÁ¬Ä¤Ã || 140

avÀ̯Á„„£ÀAzÀ PÀ°PÁ ¥ÉæêÀÄgÀÆ¥Á ¦æ0iÀÄAPÀjà |

£ÁªÀÄ¥ÁgÁ0iÀÄt ¦æÃvÁ £ÀA¢«zÁå £ÀmÉñÀéjà || 141

«ÄxÁå dUÀzÀ¢üµÁ×£Á ªÀÄÄQÛzÁ ªÀÄÄQÛgÀƦtÂà | ¯Á¸Àå¦æ0iÀiÁ ®0iÀÄPÀjà ®eÁÓ gÀA¨sÁ¢ªÀA¢vÁ || 142

¨sÀªÀzÁªÀ ¸ÀÄzsÁªÀȶÖ: ¥Á¥ÁgÀtå zÀªÁ£À¯Á |

z˨sÁðUÀå vÀÆ®ªÁvÀƯÁ dgÁzsÁéAvÀgÀ«¥Àæ¨sÁ || 143

¨sÁUÁå©Þ ZÀA¢æPÁ ¨sÀPÀÛ avÀÛ PÉÃQ WÀ£ÁWÀ£Á | gÉÆÃUÀ¥ÀªÀðvÀ zÀA¨sÉÆð-ªÀÄðÈvÀÄåzÁgÀÆ PÀÄoÁjPÁ || 144

Page 20: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

20

ªÀĺÉñÀéjà ªÀĺÁPÁ°Ã ªÀĺÁUÁæ¸Á ªÀĺÁ±À£Á |

C¥ÀuÁð ZÀArPÁ ZÀAqÀªÀÄÄAqÁ¸ÀÄgÀ-¤µÀÆ¢¤Ã || 145

PÀëgÁPÀëgÁwäPÁ ¸ÀªÀð¯ÉÆÃPÉòà «±ÀézsÁjtÂà | wæªÀUÀðzÁwæà ¸ÀĨsÀUÁ vÀæ÷åA§PÁ wæUÀÄuÁwäPÁ || 146

¸ÀéUÁð¥ÀªÀUÀðzÁ ±ÀÄzÁÞ d¥Á¥ÀŵÀà ¤¨sÁPÀÈw: |

NeÉÆêÀwà zÀÄåwzsÀgÁ 0iÀÄdÕgÀÆ¥Á ¦æ0iÀĪÀævÁ || 147

zÀÄgÁgÁzsÁå zÀÄgÁzsÀµÁð ¥Ál°Ã PÀĸÀĪÀÄ ¦æ0iÀiÁ | ªÀĺÀwà ªÉÄÃgÀĤ®0iÀiÁ ªÀÄAzÁgÀ PÀĸÀĪÀÄ ¦æ0iÀiÁ || 148

«ÃgÁgÁzsÁå «gÁqÀÆæ¥Á «gÀeÁ «±ÀévÉÆêÀÄÄTà |

¥ÀævÀåUï gÀÆ¥Á ¥ÀgÁPÁ±Á ¥ÁætzÁ ¥ÁætgÀƦtÂà || 149

ªÀiÁvÁðAqÀ ¨sÉÊgÀªÁgÁzsÁå ªÀÄAwætÂà £Àå¸ÀÛ gÁdåzsÀÆ: wæ¥ÀÅgÉòà d0iÀÄvÉìãÁ ¤¸ÉÛçöÊUÀÄuÁå ¥ÀgÁ¥ÀgÁ || 150

¸ÀvÀåeÁÕ£Á£ÀAzÀ gÀÆ¥Á ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ¥ÀgÁ0iÀÄuÁ |

PÀ¥À¢ð¤Ã PÀ¯ÁªÀiÁ¯Á PÁªÀÄzsÀÄ-PÁ̪ÀÄ gÀƦtÂà || 151

PÀ¯Á¤¢ü: PÁªÀåPÀ¯Á gÀ¸ÀeÁÕ gÀ¸À±ÉêÀ¢ü: | ¥ÀŵÁÖ ¥ÀÅgÁvÀ£Á ¥ÀÇeÁå ¥ÀŵÀÌgÁ ¥ÀŵÀÌgÉÃPÀëuÁ || 152

Page 21: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

21

¥ÀgÀAeÉÆåÃw: ¥ÀgÀAzsÁªÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ: ¥ÀgÁvÀàgÁ |

¥Á±ÀºÀ¸ÁÛ ¥Á±ÀºÀAwæà ¥ÀgÀªÀÄAvÀæ «¨sÉâ¤Ã || 153

ªÀÄÆvÁð„ªÀÄÆvÁð„¤vÀåvÀÈ¥ÁÛ ªÀÄĤªÀiÁ£À¸À ºÀA¹PÁ | ¸ÀvÀåªÀævÁ ¸ÀvÀågÀÆ¥Á ¸ÀªÁðAvÀ0iÀiÁð«Ä¤Ã ¸Àwà || 154

§æºÁätÂà §æºÀäd£À¤Ã §ºÀÄgÀÆ¥Á §ÄzsÁaðvÁ |

¥Àæ¸À«wæà ¥ÀæZÀAqÁ„„eÁÕ ¥ÀæwµÁ× ¥ÀæPÀmÁPÀÈw: || 155

¥ÁæuÉñÀéjà ¥ÁætzÁwæà ¥ÀAZÁ±ÀwàÃoÀ gÀƦtÂà | «±ÀÈAR¯Á ««PÀÛ¸ÁÜ «ÃgÀªÀiÁvÁ «0iÀÄvÀàç¸ÀÆ: || 156

ªÀÄÄPÀÄAzÁ ªÀÄÄQÛ¤®0iÀiÁ ªÀÄÆ®«UÀæºÀ gÀƦtÂà |

¨sÁªÀeÁÕ ¨sÀªÀgÉÆÃUÀXßà ¨sÀªÀZÀPÀæ ¥ÀæªÀwð¤Ã || 157

bÀAzÀ: ¸ÁgÁ ±Á¸ÀÛç¸ÁgÁ ªÀÄAvÀæ¸ÁgÁ vÀ¯ÉÆÃzÀjà | GzÁgÀQÃwð gÀÄzÁݪÀĪÉʨsÀªÁ ªÀtðgÀƦtÂà || 158

d£ÀäªÀÄÈvÀÄå dgÁvÀ¥ÀÛ d£À «±ÁæAw zÁ¬Ä¤Ã |

¸ÀªÉÇðÃ¥À¤µÀ-zÀÄzï WÀĵÁÖ ±ÁAvÀåwÃvÀ PÀ¯ÁwäPÁ || 159

UÀA©üÃgÁ UÀUÀ£ÁAvÀ¸ÁÜ UÀ«ðvÁ UÁ£À¯ÉÆîĥÁ | PÀ®à£Á gÀ»vÁ PÁµÁׄPÁAvÁ PÁAvÁzsÀð «UÀæºÁ || 160

Page 22: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

22

PÁ0iÀÄðPÁgÀt ¤ªÀÄÄðPÁÛ PÁªÀÄPÉð vÀgÀAVvÁ |

PÀ£ÀvÀÌ£ÀPÀ vÁlAPÁ °Ã¯Á «UÀæºÀ zsÁjtÂà || 161

CeÁ PÀë0iÀÄ«¤ªÀÄÄðPÁÛ ªÀÄÄUÁÞ Që¥Àæ ¥Àæ¸Á¢¤Ã | CAvÀªÀÄÄðR ¸ÀªÀiÁgÁzsÁå §»ªÀÄÄðR ¸ÀÄzÀÄ®ð¨sÁ || 162

vÀæ¬Äà wæªÀUÀ𠤮0iÀiÁ wæ¸ÁÜ wæ¥ÀÅgÀ ªÀiÁ°¤Ã |

¤gÁªÀÄ0iÀiÁ ¤gÁ®A¨Á ¸ÁévÁägÁªÀiÁ ¸ÀÄzsÁ¸ÀÈw: || 163

¸ÀA¸ÁgÀ¥ÀAPÀ ¤ªÀÄðUÀß ¸ÀªÀÄÄzÀÞgÀt ¥ÀArvÁ | 0iÀÄdÕ¦æ0iÀiÁ 0iÀÄdÕPÀwðæà 0iÀÄdªÀiÁ£À ¸ÀégÀƦtÂà || 164

zsÀªÀiÁðzsÁgÁ zsÀ£ÁzsÀåPÁë zsÀ£ÀzsÁ£Àå «ªÀ¢üð¤Ã |

«¥Àæ¦æ0iÀiÁ «¥ÀægÀÆ¥Á «±Àé¨sÀæªÀÄt PÁjtÂà || 165

«±ÀéUÁæ¸Á «zÀÄæªÀiÁ¨sÁ ªÉʵÀÚ«Ã «µÀÄÚgÀƦt | C0iÉÆä-0iÉÆðä ¤®0iÀiÁ PÀÆl¸ÁÜ PÀÄ®gÀƦtÂà || 166

«ÃgÀUÉÆö×à ¦æ0iÀiÁ «ÃgÁ £ÉʵÀ̪ÀiÁðå £ÁzÀgÀƦtÂà | «eÁÕ£ÀPÀ®£Á PÀ¯Áå «zÀUÁÞ ¨ÉÊAzÀªÁ¸À£Á || 167

vÀvÁÛ÷é¢üPÁ vÀvÀÛ÷éªÀĬÄà vÀvÀÛ÷éªÀÄxÀð ¸ÀégÀƦtÂà |

¸ÁªÀÄUÁ£À ¦æ0iÀiÁ ¸ÉÆêÀiÁå ¸ÀzÁ²ªÀ PÀÄlÄA©¤Ã || 168

Page 23: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

23

¸ÀªÁå¥À¸ÀªÀå ªÀiÁUÀð¸ÁÜ ¸ÀªÁð¥À¢é¤ªÁjtÂà |

¸Àé¸ÁÜ ¸Àé¨sÁªÀªÀÄzsÀÄgÁ ¢üÃgÁ ¢üÃgÀ¸ÀªÀÄaðvÁ || 169

ZÉÊvÀ£ÁåWÀðå ¸ÀªÀiÁgÁzsÁå ZÉÊvÀ£Àå PÀĸÀĪÀÄ ¦æ0iÀiÁ | ¸ÀzÉÆâvÁ ¸ÀzÁvÀĵÁÖ vÀgÀÄuÁ¢vÀå ¥Ál¯Á || 170

zÀQëuÁ zÀQëuÁgÁzsÁå zÀgÀ¸ÉäÃgÀ ªÀÄÄSÁA§ÄeÁ |

PË°¤Ã PÉêÀ¯Á„£ÀWÀðå PÉʪÀ®å ¥ÀzÀ zÁ¬Ä¤Ã || 171

¸ÉÆÛÃvÀæ ¦æ0iÀiÁ ¸ÀÄÛwªÀÄwà ±ÀÄæw ¸ÀA¸ÀÄÛvÀ ªÉʨsÀªÁ | ªÀÄ£À¹é¤Ã ªÀiÁ£ÀªÀwà ªÀĺÉòà ªÀÄAUÀ¯ÁPÀÈw: || 172

«±ÀéªÀiÁvÁ dUÀzÁÞwæà «±Á¯ÁQëà «gÁVtÂà |

¥ÀæUÀ¯Áã ¥ÀgÀªÉÆÃzÁgÁ ¥ÀgÁªÉÆÃzÁ ªÀÄ£ÉÆêÀĬÄà || 173

ªÉÇåêÀÄPÉòà «ªÀiÁ£À¸ÁÜ ªÀfætÂà ªÁªÀÄPÉñÀéjà | ¥ÀAZÀ0iÀÄdÕ ¦æ0iÀiÁ ¥ÀAZÀ¥ÉæÃvÀ ªÀÄAZÁ¢ü±Á¬Ä¤Ã || 174

¥ÀAZÀ«Äà ¥ÀAZÀ¨sÀÆvÉòà ¥ÀAZÀ¸ÀASÉÆåÃ¥ÀZÁjtÂà |

±Á±Àéwà ±Á±ÀévÉʱÀé0iÀiÁð ±ÀªÀÄðzÁ ±ÀA¨sÀĪÉÆû¤Ã || 175

zsÀgÁ zsÀgÀ¸ÀÄvÁ zsÀ£Áå zsÀ«ÄðtÂà zsÀªÀÄðªÀ¢üð¤Ã | ¯ÉÆÃPÁwÃvÁ UÀÄuÁwÃvÁ ¸ÀªÁðwÃvÁ ±ÀªÀiÁwäPÁ || 176

Page 24: Lalitha Sahasranama Kan v1 - bharatiweb.com · Lalitha Sahasranama 2 NA ²æêÀiÁvÁ ²æêÀĺÁgÁfÕà ²æêÀÄwìAºÁ¸À£ÉñÀéjà | azÀVß PÀÄAqÀ ¸ÀA¨sÀÆvÁ

Lalitha Sahasranama

24

§AzsÀÆPÀ PÀĸÀĪÀÄ ¥ÀæSÁå ¨Á¯Á °Ã¯Á «£ÉÆâ¤Ã | ¸ÀĪÀÄAUÀ½Ã ¸ÀÄRPÀjà ¸ÀĪÉõÁqsÁå ¸ÀĪÁ¹¤Ã || 177

¸ÀĪÁ¹£ÀåZÀð£À ¦æÃvÁ„„±ÉÆèsÀ£Á ±ÀÄzÀÞ ªÀiÁ£À¸Á |

©AzÀÄ vÀ¥Àðt ¸ÀAvÀĵÁÖ ¥ÀǪÀðeÁ wæ¥ÀÅgÁA©PÁ || 178

zÀ±ÀªÀÄÄzÁæ ¸ÀªÀiÁgÁzsÁå wæ¥ÀÅgÁ²æêÀ±ÀAPÀjà | eÁÕ£ÀªÀÄÄzÁæ eÁÕ£ÀUÀªÀiÁå eÁÕ£À eÉÕÃ0iÀÄ ¸ÀégÀƦtÂà || 179

0iÉÆäªÀÄÄzÁæ wæRAqÉòà wæUÀÄuÁA¨Á wæPÉÆÃtUÁ |

C£ÀWÁ„zÀÄãvÀ ZÁjvÁæ ªÁAcvÁxÀð ¥ÀæzÁ¬Ä¤Ã || 180

C¨sÁå¸Áw±À0iÀÄ eÁÕvÁ µÀqÀzsÁéwÃvÀ gÀƦtÂà | CªÁåd PÀgÀÄuÁ ªÀÄÆwð gÀeÁÕ£À-zsÁéAvÀ ¢Ã¦PÁ || 181

D¨Á® UÉÆÃ¥À «¢vÁ ¸ÀªÁð£ÀįïèAWÀå ±Á¸À£Á |

²æÃZÀPÀægÁd ¤®0iÀiÁ ²æêÀÄvï wæ¥ÀÅgÀ¸ÀÄAzÀjà || 182

²æòªÁ ²ªÀ ±ÀPÉÛöÊvÀå gÀƦtÂà ®°vÁA©PÁ | KªÀA ²æî°vÁzÉêÁå £ÁªÀiÁßA ¸ÁºÀ¸ÀæPÀA dUÀÄ: || 183

Ew ²æçæºÁäAqÀ¥ÀÅgÁuÉà GvÀÛgÀRAqÉà ²æúÀ0iÀÄVæêÁUÀ¸ÀÛ÷å-

¸ÀAªÁzÉà ²æî°vÁ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ-¸ÉÆÛÃvÀæA ¸ÀA¥ÀÇtðA ||