lap trinh php va my sql

Download Lap Trinh Php Va My Sql

If you can't read please download the document

Post on 12-Nov-2014

2.693 views

Category:

Technology

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

n); }5 6. Ban ch o cntt ca c quan ngPHP & MySQL b. Cc hng s c nh ngha trong PHP (Built-in Constants): h tr cho ngi lp trnh, PHP cung cp sn cc hng s nh : cc bin mi trng, cc bin ca Web server Apache ... Ngi lp trnh c th s dng hm phpinfo() xem cc gi tr ny. + Hng s nguyn : y l nhng gi tr c kiu integer. V d : 10 + Hng s thc: y l nhng gi tr c kiu double. V d : 10.00 + Hng k t : y l mt xu k t t trong du ngoc n hoc kp. V d : Ngn ng lp trnh PHP. 6 7. Ban ch o cntt ca c quan ngPHP & MySQL 3. Bin v gi tr logic.+ Cng ging vi C/C++, PHP khng c khi nim TRUE v FALSE. Cc gi tr TRUE c hiu l nhng gi tr bng 1 v gi tr FALSE l nhng gi tr bng 0 hoc xu rng . + Khi s dng bin chng ta khng cn khai bo kiu . V d : $a = 1; // $a l mt bin kiu integer. $a = 1.2; // by gi $a l mt bin kiu double. $a = A ; // by gi $a li l mt bin kiu string.+ Nu nh thc hin php ton gia bin c kiu s v kiu string, PHP s coi chui l mt dy s nh sau : $str = 222B Baker Street; Ta thy bin $str c gi tr kiu string, v nu cng s 3 vi gi tr ny th : $x = 3 + $str ; // $x = 225khi bin $x nhn c gi tr 255 v PHP cng 3 vi ba s u. Nhng nu ta in gi tr ca bin $str th echo ($str);// print : 222B Baker Street Ch rng cc php ton gia s v chui ch ng khi k t u ca chui l s . + Ta cng c th lm thay i kiu gi tr ca mt bin bng cch p kiu $a = 11.2;// bin $a c kiu double $a = (int) $a;// by gi $a c kiu integer ,gi tr l 11 $a = (double) $a; // by gi $a li c kiu double, gi tr l 11.0 $b = (string) $a ; // bin $b c kiu string ,gi tr l 11Cng phi bit rng PHP t ng chuyn i kiu rt tt. Nu tht s cn thit chng ta mi phi dng cch trn.7 8. Ban ch o cntt ca c quan ngPHP & MySQL+ Cc hm lm vic vi bingettype() : hm ny tr li kiu ca mt bin no . Gi tr tr v c th l : integer double string array object class unknown type v d : if (gettype($user_input) == integer) {$age = $user_input; } settype() : hm ny p kiu cho mt bin no . Nu thnh cng hm tr v gi tr 1 (true) ,ngc li l 0 (false). v du : $a = 7.5; settype($a, integer); if (settype($a, array)){echo (Conversion succeeded. ); }else{echo (Conversion error. ); } isset() v unset() : Hm isset() kim tra mt bin c gn gi tr hay cha, hm unset() s gii phng b nh cho mt bin no . v d :8 9. Ban ch o cntt ca c quan ng PHP & MySQL$id = 323bb; if (isset($id)) {echo (D liu c gn); }else{echo (D liu cha c gn); }unset($id);if(!isset($id)) { echo (D liu c gii phng); } empty() : Cng ging hm isset(), hm empty() s tr v gi tr 1 (true) nu mt bin l rng v ngc li 0 (false). i vi bin c kiu s gi tr bng 0 c coi l rng, bin kiu string c coi l rng nu xu l xu rng. v d:echo empty($new) ; // true$new = 1;echo empty($new);// false$new = ;echo empty($new);// true$new = 0;echo empty($new);// true$new = So 323;echo empty($new);// falseunset($new);echo empty($new);// true 9 10. Ban ch o cntt ca c quan ng PHP & MySQL III. Cc ton t + Bng cc php ton s hcPhp ton ngha V d Gii thch +Php cng7+2 Thc hin php cng gia 7 v 2 : 9- Php tr 72Thc hin php tr gia 7 v 2 : 5* Php nhn7*2Thc hin php nhn gia 7 v 2 : 14/ Php chia7/2Thc hin php chia gia 7 v 2 : 3.5 %Chia d7%2 Thc hin php chia d gia 7 v 2 : 1Ta c th vit cc php ton ngn gn nh bng sau :Khi vitTng ng vi $h += $i$h = $h + $i $h -= $i$h = $h - $i $h *= $i$h = $h * $i $h /= $i$h = $h / $i $h %= $i$h = $h % $i+ Php gn :v d :$x = 1;$y = $x + 1;$length = $area / $width;10 11. Ban ch o cntt ca c quan ngPHP & MySQL + Bng cc php ton quan hPhp nghaV d Gii thich ton== So snh bng$h == Kim tra $h v $i c bng nhau < So snh nh hn $ikhng> So snh ln hn $h < $i Kim tra $h c nh hn $i khng $i Kim tra $h c ln hn $i khng >= bng$h Kim tra $h c khc $i khng $i So snh khcKim tra $h c khc $i khng So snh khc$h != $i $h $i Cc php so snh thng dng kim tra iu kin trong cc cu lnh iu khin m ta s hc bi sau .+ Bng cc php ton logicPhp ton logic cng vi ton hng to thnh biu thc logic. Biu thclogic c th c gi tr l 1 (true) hoc 0 (false) .Ton hng a Ton hng b a && ba || b !a !b 1 11 1 0 0 1 00 1 0 1 0 10 1 1 0 0 00 0 1 1+ Cc php ton vi bin kiu string . 11 12. Ban ch o cntt ca c quan ngPHP & MySQLTa s dng du . ghp hai bin kiu string vi nhau .v d : $first = Phineas; $last = Phop; $full = $first. . $last; // $full = Phineas Phop ; echo ($full); Ta c th ghp hai xu nh sau: echo ($last. s Bicycles);//print : Phops Bicycles c th chn mt bin vo trong hng c kiu string th tn bin phi trong du ng m ngoc nhn. echo (${last}s Bicycles);+ Cc php ton thao tc mc bit.Cc php ton thao tc mc bit tc ng ln tng bit ca ton hng .K hiu ngha & AND bit |OR bit ^ XOR bitBng cc php ton nh sau :&Kt qu| Kt qu ^ Kt qu1&1 11|1 11^101&0 01|0 11^010&1 00|1 10^110&0 00|0 00^00PHP cng h tr cc php dch phi v dch tri>> : dch phi> n lm cho cc bit trong $a b dch phi i n v tr. Tng t ta c php dch tri .12 13. Ban ch o cntt ca c quan ng PHP & MySQLv d : 11 >> 2 = 2 ; v : 11 (1011) >> 2 2 (0010) + Cc php ton tng gim : - Php tng : php tng (ton t tng) tng gi tr ca ton hng ln mt n v. $a ++ : $a c s dng ri mi tng ++ $a : $a tng ri mi c s dng - Php gim : tng t nh php tng, khc l gi tr b gim i mt n v. $a -- : $a c s dng ri mi gim -- $a : $a gim ri mi c s dng v d : $a = 10; // $a bng 10 $b = $a++ ; // $a bng 11 nhng $b bng 10 $a = 10; // $a bng 10 $b = -- $a ; // $a bng 9 v $b bng 9 + Php ton iu kin. ? : Php ton iu kin cng vi ton hng to nn biu thc iu kin. Ta k hiu e1 ,e2, e3 l ba ton hng. Biu thc c dng : e1 ? e2 : e3 Nu e1 != 0 th gi tr ca biu thc iu kin l e2 Nu e1 == 0 th gi tr ca biu thc iu kin l e3 v d : tm max max = $a>$b ? a : b ;13 14. Ban ch o cntt ca c quan ngPHP & MySQL+ Ton t sizeof (i tng) : Php ton sizeof cho bit kch thc (tnh bng byte ) nh m i tng chim trong b nh. i tng y c kiu l integer, double, string. v d : $a = 10; echo sizeof($a); //s in ra mn hnh l : 4 IV. Cc cu lnh iu khin 1. Lnh if_else : y l lnh r nhnh c iu kin .a. Dng 1 : if ( biu thc ) cu lnh;Cu lnh y tng ng vi mt khi lnh. Mt khi lnh c t trong du ngoc kp. ngha : + Nu biu thc khc khng ,th cu lnh c thc hin. + Nu biu thc bng khng, th cu lnh khng c thc hin b. Dng 2 : if ( biu thc )cu lnh 1; elsecu lnh 2; ngha : + Nu biu thc khc khng ,th cu lnh 1 c thc hin. + Nu biu thc bng khng, th cu lnh 2 c thc hin Ch : * Cu lnh 1 dng 2 l lnh if_else14 15. Ban ch o cntt ca c quan ngPHP & MySQL + Nu lng else bng lng If th else thuc v If gn nht theo tng cp t trong ra ngoi.V d : $a = 10; $b = 10; $c = 3; $d = 3; $e = 12; $f = 8; if($a == $b) if($c == $d) if($e == $f) $max = $e; else $max = $f; else $max = $d; else $max = $b echo $max ; //printf max = 8+ Nu lng else t hn lng If th else thuc v If ngn nht theo tng cp t trong ra ngoi. V d : Tng ng vi : * Cu lnh 2 ca dng 2 l elseif : 15 16. Ban ch o cntt ca c quan ngPHP & MySQLBt ngun t :C th vit li nh sau:if ( biu_thc1 ) if ( biu_thc1 ) cu_lnh 1;cu_lnh 1;elseelseif (biu_thc 2) if ( biu_thc 2 )cu_lnh 2;cu_lnh 2; elseif (biu_thc 3) elsecu_lnh 3;if ( biu_thc 3 ) ... cu_lnh 3;elseif (biu_thc i)...cu_lnh i;else ... if ( biu_thc i ) else cu_lnh i; cu_lnh n; ... elsecu_lnh n;Cu lnh elseif to ra lnh r nhnh c iu kin trong thchin 1 trong n cch khc nhau.- Nu biu_thc i khc khng (i = 1,..n-1) th thc hin cu lnh i . - Nu biu_thc i bng khng (i = 1, ..n-1) th cu lnh th n c thc hin.2. Cu lnh switch : switch (biu_thc n) {case n1: cu lnh 1; break;case n2: cu lnh 2; break;...case nn: cu lnh nn; [default: cu lnh] } 16 17. Ban ch o cntt ca c quan ng PHP & MySQLCu lnh switch l cu lnh r nhnh c iu kin trong thc hin mt trong n ci r nhnh. +Nu biu_thc n = ni (i = 1, .. n) th cu lnh sau case ni c thc hin cho n khi gp lnh break hoc du ngoc } +Nu biu_thc n != mi ni (i = 1, .. n) m c nhnh Default th cc cu lnh sau Default c thc hin. V d :3. Cu lnh FOR: Dng lnh :for (biu_thc 1; biu_thc 2; biu_thc 3)cu lnh ;Lnh for l lnh to chu trnh c iu kin.Bc 1 : tnh biu_thc 1Bc 2 : tnh biu_thc 2 : Nu biu_thc 2 khc 0 th thc hin cu lnh v sang bc 3. 17 18. Ban ch o cntt ca c quan ngPHP & MySQLNu biu_thc 2 bng 0 th kt thc vng for Bc 3 : tnh biu_thc 3 v quay li bc 2. + biu_thc 1, biu_thc 2, biu_thc 3 l cc thnh phn. Mi thnh phn c th gm nhiu biu thc. Khi mi biu thc c vit cch nhau mt du phy (,). +Cc biu thc c tnh ln lt t tri qua phi +Biu thc trong biu_thc 2 quyt nh thc hin thn ca for. V d :+C th vng mt bt k thnh phn no. Nu vng mt biu_thc 2 th cu lnh lun c thc hin. Mc d vng mt vn phi c du chm phy (;) V d : +Nu vng biu_thc 1 v biu_thc 3 th : for ( ; biu_thc 2 ; ) cau_lenh ; tng ng vi : while (biu_thc 2) cau_lenh ; 4. Cu lnh WHILEwhile (biu_thc)cu lnh ; 18 19. Ban ch o cntt ca c quan ng PHP & MySQLLnh while l mt lnh to chu trnh c iu kin. iu kin thc hin c kim tra u chu trnh. Bc 1 : Tnh biu thc Nu biu thc khc khng, sang bc 2 Nu biu thc bng khng, kt thc vng while Bc 2 : Thc hin cu lnh. Quay li bc 1. Ch :+ Biu thc c th bao gm nhiu biu thc. Khi cc biu thc cvit cch nhau mt du phy ,v c tnh ln lt t tri qua phi. Biuthc cui cng quyt nh thc hin cu lnh. + Khng c php vng mt biu thc + to chu trnh v tn th while(1) {...if (biu_thc) break;... } V d : $i = 11; while (--$i) {if (my_function($i) == error) {break;}++ $number; }19 20. Ban ch o cntt ca c quan ngPHP & MySQL5. Lnh DO ... WHILEDng lnh :do { cu lnh;}while (biu_thc); Lnh do ... while l lnh to chu trnh c iu kin, trong iu kin thc hin chu trnh c kim tra cui chu trnh. Hot ng : Bc 1 : Thc hin cu lnh Bc 2 : Tnh biu thc biu_thc+Nu biu thc biu_thc khc khng th quay li bc 1+Nu biu thc biu_thc bng khng th kt thc do ... while. V d : 6. Lnh breakL lnh r nhnh khng iu kin v thng dng ra khi thn ca switch, while, do ... while, for .20 21. Ban ch o cntt ca c quan ng PHP & MySQLLnh break ch cho php thot khi thn cc lnh bn trong nht cha n. 7. Lnh continueL lnh r nhnh khng iu kin .Lnh thng dng bt u li mt chu trnh mi trong cc lnh for, while, do ... while m khng cn thc hin ht ton b thn ca ca lnh to chu trnh. 8. Khai bo tin x l include v require . s dng cc on m bn ngoi, chng ta c th s dng khai bo tin x l include v require. Cho php chng ta xy dng cc hm cc hng s, v bt k on m no sau c th chn vo cc on script.