liver cirrhosis-hematemsis-peptic ulcer lecture

Download Liver cirrhosis-hematemsis-peptic Ulcer Lecture

If you can't read please download the document

Post on 21-Aug-2015

414 views

Category:

Health & Medicine

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. 11
  2. 2. LLiivveerr CCiirrrrhhoossiissHHaaeemmaatteemmeessiissPPeeppttiicc uullcceerr ddiisseeaasseeDDyysspphhaaggiiaaBByy SSeerraagg EEssmmaatt,, MMDD
  3. 3. 33 LLiivveerr CCiirrrrhhoossiissDefinitionLLiivveerr CCiirrrrhhoossiiss iiss aa DDiiffffuussee lliivveerrddiisseeaassee cchhaarraacctteerriizzeedd bbyyddeeggeenneerraattiioonn,, ffiibbrroossiiss,,rreeggeenneerraattiioonn nnoodduulleess,, aanndd lloossss ooffaarrcchhiitteeccttuurree
  4. 4. 44CCllaassssiiffiiccaattiioonn::11..PPoosstt--hheeppaattiittiiss cciirrrrhhoossiiss::FFoolllloowwss aannyy cchhrroonniicc hheeppaattiittiiss,, aass:: HHeeppaattiittiiss VViirruuss CC,, BB,, oorr DD oonn ttoopp ooff BB.. AAuuttooiimmmmuunnee hheeppaattiittiiss.. DDrruugg iinndduucceedd hheeppaattiittiiss
  5. 5. 22.. AAllccoohhoolliicc cciirrrrhhoossiiss..33.. CCaarrddiiaacc cciirrrrhhoossiiss..44.. BBiilliiaarryy cciirrrrhhoossiiss..55.. HHaaeemmoocchhrroommaattoossiiss..66.. WWiillssoonnss ddiisseeaassee..HHeeppaattiicc sscchhiissttoossoommiiaassiiss iiss aa mmeerree ffiibbrroossiissooff tthhee lliivveerr aanndd nnoott cciirrrrhhoossiiss,, aass tthheerree iiss nnooddeeggeenneerraattiioonn,, rreeggeenneerraattiioonn nnoodduulleess oorr lloossssooff aarrcchhiitteeccttuurree..55
  6. 6. 6677.. OOtthheerr ppoossssiibbllee ccaauusseess::NNoonn aallccoohhoolliicc sstteeaattoohheeppaattiittiiss ((NNAASSHH))TTooxxiinnss:: mmeetthhoottrreexxaattee,, iissoonniiaazziidd aannddmmeetthhyyllddooppaa..CCrryyppttooggeenniicc ((IIddiiooppaatthhiicc)) cciirrrrhhoossiiss..
  7. 7. 77CClliinniiccaall PPrreesseennttaattiioonnssAA.. LLaatteenntt CCiirrrrhhoossiiss ((CCoommppeennssaatteedd))EEaarrllyy iinn tthhee ddiisseeaassee tthheerree iiss nnooiimmppaaiirrmmeenntt ooff lliivveerr ffuunnccttiioonnss aanndd tthheeppaattiieenntt iiss ddiissccoovveerreedd aacccciiddeennttaallllyywwhheenn aann eennllaarrggeedd lliivveerr aanndd mmaayy bbeeaann eennllaarrggeedd sspplleeeenn aarree ffoouunndd dduurriinnggeexxaammiinnaattiioonn ooff tthhee ppaattiieenntt ffoorr aa nnoonn--rreellaatteedd ccoonnddiittiioonn oorr dduurriinngg iimmaaggiinngg..
  8. 8. BB.. MMaanniiffeesstt CCiirrrrhhoossiiss ((DDeeccoommppeennssaatteedd))::LLaattee iinn tthhee ddiisseeaassee tthheerree wwiillll bbeeccoommpplliiccaattiioonnss ooff lliivveerr cciirrrrhhoossiiss::11-- FFeeaattuurreess ooff hheeppaattoocceelllluullaarr ffaaiilluurree..22-- HHeeppaattiicc EEnncceepphhaallooppaatthhyy33.. FFeeaattuurreess ooff ppoorrttaall hhyyppeerrtteennssiioonn..44.. AAsscciitteess55.. HHeeppaattoocceelllluullaarr ccaarrcciinnoommaa ((HHCCCC)) mmaayyooccccuurr..8
  9. 9. 99CChhiilldd-- PPuugghh CCllaassssiiffiiccaattiioonnAA BB CCBBiilliirruubbiinn > 33AAllbbuummiinn >> 33..55 33 33..55

Recommended

View more >