magha gupta navaratri 2015 puja vidhi

Download Magha gupta navaratri 2015 puja vidhi

Post on 18-Jul-2015

198 views

Category:

Spiritual

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji 9540674788, 9410030994

  sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

  Magha Gupta Navaratri 2015 ek?k ek?k ek?k ek?k xqIr uojk=h xqIr uojk=h xqIr uojk=h xqIr uojk=h 2015201520152015

  Sumit Girdharwal Mob - 9540674788, 9410030994

  sumitgirdharwal@yahoo.com www.baglamukhi.info

  www.yogeshwaranand.org

  izR;sd o"kZ vkus okys nks uojk=ksa ls rks vki lHkh yksx ifjfpr gSa ysfdu buds vykok izR;sd o"kZ nks vkSj uojk=h gksrh gSa ftUgsa xqIr uojk=h dgk tkrk gSA iwoZ dky esa budk Kku dsoy mPp dksfV ds lk/kdksa dks gksrk Fkk tks bl le; dk mi;ksx fof'k"V lk/kukvksa dks LkEiUu djus esa fd;k djrs FksA

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji 9540674788, 9410030994

  sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

  xqIr uojk= esa iwtk] mikluk lkekU; uojk=ksa ds leku gh gksrh gSk rkfU=d lekt esa bu uojk=ksa dk cgqr gh egRo gS] tks bl le; dh yxkrkj izfr{kk djrsa gSaA

  uojk= iapkax

  izFke uojk=h ?kV iwtu 'kSyiq=h iwtu 21st Jan 2015

  f}rh; uojk=h czgepkfj.kh iwtu 22nd Jan 2015

  r`rh; ,oa prqFkZ uojk=h pUnz?k.Vk ,oa dq"ek.Mk iwtu 23nd Jan 2015

  iape uojk=h LdUnekrk iwtu 24th Jan 2015

  "k"Ba uojk=h dkR;k;uh iwtu 25th Jan 2015

  lIra uojk=h dkyjk=h iwtu 26th Jan 2015

  v"Ve uojk=h nqxkZ iwtu 27th Jan 2015

  uoe uojk=h flf)nk=h iwtu 28th Jan 2015

  n'keh uojk= ijk;.k 29th Jan 2015

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji 9540674788, 9410030994

  sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

  ikB fo/kku izfrink vFkkZr~ uojk= ds izFke fnol ls p.Mh&ikB vFkkZr~ nqxkZ lIrkrh dk ikB vkjEHk fd;k tkrk gSA dqN lk/kd izfrfnu lEiw.kZ nqxkZ lIrkrh dk ikB djrs gSa] ysfdu dqN lk/kd le;kHkko ds dkj.k vFkok vU; fdUgha dkj.kksa ls lEiw.kZ nqxkZ lIrkrh dk ikB ugha dj ikrs gSa vkSj os uojk= ds lekiu rd nqxkZ lIrkrh iw.kZ djrs gSA ,sls O;fDr] tks lEiw.kZ uojk= esa dsoy nqxkZ lIrkrh dk ek= ,d gh ikB djrs gksa] mUgsa pkfg, fd os fuEukuqlkj vius ikB djsa&

  izfrink & v/;k; ,d dk ikB djsaA

  f}rh;k & v/;k; nks o rhu dk ikB djsaA

  r`rh;k & v/;k; pkj dk ikB djsaA bl fnu lkSHkkX; lqUnjh ozr j[ksaA

  prqFkhZ & v/;k; ikap] N%] lkr o vkB dk ikB djsaA

  iapeh & v/;k; ukS o nl dk ikB djds y{eh&iwtu djsaA

  NB & v/;k; X;kjg dk ikB djsaA

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji 9540674788, 9410030994

  sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

  lIreh & v/;k; ckjg o rsjg dk ikB djsaA bl fnu egkfukk iwtu Hkh djsaA

  v"Veh & bl fnu egk v"Veh dk ozr j[ksaA

  uoeh & egk uoeh ozr] gou A bl fnu Jh jke uoeh dk ozr Hkh j[kkk tkrk gSA tks lk/kd Hkxorh rkjk ds mikld gSa] muds fy, rks ;g fnol fofk"V LFkku j[krk gS] D;ksafd ml fnu ekrk rkjk dh t;Urh euk;h tkrh gSA

  ( viuh dqy&ijEijk vFkok vius ladYi ds vuqlkj lk/kd dks v"Veh vFkok uoeh dks vius }kjk fd;s x;s ikBksa dk nkka'k

  gou djds] dU;k&iwtu djuk pkfg,) A ikj.k nkeh esa izkr%dky djsaA ;fn vki nqxkZ lIr'krh dk ikB ugh dj ldrs gSa rks bl ioZ esa vki vius b"V dk vuq"Bku dj ldrs gSa vkSj ;g vuq"Bku vkids thou esa ,d ubZ mtkZ ysdj vk;sxkA ;fn vHkh rd vkius nh{kk ugh yh gS rks ;g ioZ nh{kk ysus ds fy, loZJs"B gSA

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji 9540674788, 9410030994

  sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

  ;fn vkidks gekjs }kjk fy[ks x;s ys[k ialn gS rks d`Ik;k gesa viuh bZesy vkbZMh vo'; Hkstas A mlds Ik'pkr gekjs }kjk fy[ks lHkh ys[k ge vkidks lh/ks vkidh bZesy ij gh Hkst nsaxsaA gekjk bZesy gS & sumitgirdharwal@yahoo.com People, who are unable to read the Hindi or Sanskrit & want to read our articles, please send your request for the English translation with the article name & its link to sumitgirdharwal@yahoo.com. Based on the number of request for the particular article we will try to translate it into English as soon as possible. For Astrology, Mantra Diksha & Puja contact us.

  Some of our books -

  1. Mahavidya Shri Baglamukhi Sadhna Aur Siddhi

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji 9540674788, 9410030994

  sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

  2. Mantra Sadhana

  3. Shodashi Mahavidya (Tripursundari Sadhana)

  4. Shri Baglamukhi Sadhana Rahasya Jh cxykeq[kh lk/kuk jgL; dk izdk'ku tYn gh fd;k tk jgk gSA ;g iqLrd yxHkx 700 i`"B dh gS ftlesa eka ihrkEcjk dh lk/kuk dh iw.kZ fof/k nh x;h gSA bl iqLrd dks izkIr djus ds fy, Rs 680 uhps fy[ks vdkm.V esa tek djk;sa

  Sumit Girdharwal

  Axis Bank

  912020029471298

  IFSC Code UTIB0001094

  Support & Feedback

  I am very pleased to say that we are taking a next step ahead in the field of spirituality by digitalizing all the available Sanskrit texts in the world related to secret mantras, tantras and yantras. In the first

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji 9540674788, 9410030994

  sumitgirdharwal@yahoo.com, shaktisadhna@yahoo.com www.baglamukhi.net, www.yogeshwaranand.org

  phase we will digitalize all the content regarding Das Mahavidyas. We will not only make it available for Hindi and Sanskrit readers but also translate it into English so that whole world can get the benefits from our work. We need your support to complete this task

  Requirement - 1. We need a person who can write articles in Hindi and Sanskrit in software like Adobe Indesign (Font chanakya) or Microsoft Office (Font Kruti Dev 020, Chanakya) 2. We need a graphic designer who can create good pictures to summarize the content. 3. We need an English translator who can translate these articles into English 4. Any donation will be appreciated which is highly needed for this project.

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji

  9540674788, 9410030994

  Sumitgirdharwal@yahoo.com , shaktisadhna@yahoo.com

  www.baglamukhi.info, www.yogeshwaranand.org

  Baglamukhi Ashtottar ShatNam Stotram cxykeq[kh v"VksRrj&'kruke&Lrks=e~

  Sumit Girdharwal 9540674788, 9410030994

  sumitgirdharwal@yahoo.com

  www.baglamukhi.info

  www.yogeshwaranand.org

  Hkxorh ihrkEcjk ds HkDrksa dks izfrfnu ea= ti djus ds i'pkr eka ds v"VksRrj&'kruke dk ikB djuk pkfg, A blds ikB ls Hkxorh dh fo'ks"k d`ik izkIr gksrh gSk ftu lk/kdks us Hkxorh ihrkEcjk dh nh{kk vHkh rd izkIr ugh dh gS oks loZizFke xq: eq[k ls nh{kk ysa ,oa mlh ds i'pkr ikB djsaA

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji

  9540674788, 9410030994

  Sumitgirdharwal@yahoo.com , shaktisadhna@yahoo.com

  www.baglamukhi.info, www.yogeshwaranand.org

  v"VksRrj&'kruke&Lrks=e~

  vkse~ czkL=fi.kh nsoh] ekrk Jhcxykeq[kh A

  fpfPNfKkZuik p] czkuUn&nkf;uh AA 1 AA

  egk&fo|k egk&y{eh Jher~&f=iqj&lqUnjh A

  Hkqous'kh txUekrk] ikoZrh loZ&eaxyk AA 2 AA

  yfyrk HkSjoh 'kkUrk] vUuiw.kkZ dqys'ojh A

  okjkgh fNUueLrk p] rkjk dkyh ljLorh AA 3 AA

  txr~&iwT;k egk&ek;k] dkes'kh Hkx&ekfyuh A

  n{k&iq=h f'kokadLFkk] f'ko#ik f'kof;k AA 4 AA

  loZ&lEiRk~&djh nsoh] loZ&yksd o'kadjh A

  osn&fo|k egk&iwT;k] Hkk}s"kh Hk;adjh AA 5 AA

  LrEHkik LrfEHkuh p] nq"V&LrEHku&dkfj.kh A

  Hk&f;k egk&Hkksxk] Jhfo|k yfyrkfEcdk AA 6 AA

  esuk&iq=h f'kokuUnk] ekraxh Hkqous'ojh A

  ukjflagh ujsUk p] u`ikjk/;k ujkskek AA 7 AA

  ukfxuh ukx&iq=h p] uxjkt&lqrk mek A

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji

  9540674788, 9410030994

  Sumitgirdharwal@yahoo.com , shaktisadhna@yahoo.com

  www.baglamukhi.info, www.yogeshwaranand.org

  ihrkEcjk ihr&iq"ik p] ihr&oL=&f;k 'kqHkk AA 8 AA

  ihr&xU/k&f;k jkek] ihr&jRukfpZrk f'kok A

  v)Z&pU&/kjh nsoh] xnk&eqn~xj&/kkfj.kh AA 9 AA

  lkfo=h f=&ink 'kq)k] l|ks jkx&foof)Zuh A

  fo".kqik txUeksgk] czik gfj&f;k AA 10 AA

  #ik #&'kffUe;h Hk&oRlyk A

  yksd&ekrk f'kok lU/;k] f'ko&iwtu&rRijk AA 11 AA

  /kuk/;{kk /kus'kh p] /keZnk /kunk /kuk A

  p.M&niZ&gjh nsoh] 'kqEHkklqj&fuofgZ.kh AA 12 AA

  jkt&jkts'ojh nsoh] efg"kklqj&efnZuh A

  e/kq&dSVHk&gU=h p] j&cht&foukf'kuh AA 13 AA

  /kwezk{k&nSR;&gU=h p] Hk.Mklqj&foukf'kuh A

  js.kq&iq=h egk&ek;k] Hkzkejh HkzejkfEcdk AA 14 AA

  Tokykeq[kh Hkdkyh] cxyk 'k=&qukf'kuh A

  bUk.kh bU&iwT;k p] xqg&ekrk xq.ks'ojh AA 15 AA

 • Sumit Girdharwal Ji & Shri Yogeshwaranand Ji

  9540674788, 9410030994

  Sumitgirdharwal@yahoo.com , shaktisadhna@yahoo.com

  www.baglamukhi.info, www.yogeshwaranand.org

  otz&ik'k&/kjk nsoh] ftg~ok&eqn~xj&/kkfj.kh A

  HkkuUndjh nsoh] cxyk ijes'ojh AA 16 AA

  Qy&Jqfr

  v"Vkskj'kra ukEuka] cxyk;kLrq ;% iBsr~ A

  fji&qck/kk&fofueqZ%] y{ehLFkS;ZeokIuq;kr~ AA 1 AA

  Hkwr&sr&fi'kkpk'p] xzg&ihM+k&fuokj.ke~ A

  jktkuks o'kek;kfr] loSZ'o;aZ p foUnfr AA 2 AA

  ukuk&fo|ka p yHkrs] jkT;a kIuksfr fuf'pre~ A