materi agama semester 1 -1

Download Materi Agama Semester 1 -1

Post on 04-Feb-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 Materi Agama Semester 1 -1

  1/41

 • 7/21/2019 Materi Agama Semester 1 -1

  2/41

  1.- Kedaulatan Allah di dala" se%arah

  )u&a kata "ereka 4+arilah kita dirikan ba&i kita sebuah kota den&an sebuah

  "enara !an& #un(akn!a sa"#ai ke lan&it, dan "arilah kita (ari na"a, su#a!a

  kita %an&an terserak ke seluruh bu"i.:5-6

  Kita akan "en&a"ati kisah "enara Babel. Oran&'oran& sedan& "eren(anakan

  sesuatu !an& "ela$an Allah. +aka Allah "en&inter8ensi dan "en!erakkan

  "ereka. Ba&ai"ana "e"ban&un "enara Babel adalah suatu tindakan !an&

  "ela$an Allah*

  ;a"bar 1'1 +enara Babel

  Tu%uan "anusia "e"ban&un "enara Babel adalah untuk "en(ari na"a dan

  a&ar "ereka tidak terserak ke seluruh bu"i. 2edan&kan ren(ana Allah se%ak

  se"ula adalah a&ar "ereka "e"enuhi bu"i5a telah "en%adikan se"ua ban&sa dan u"at "anusia untuk

  "endia"i seluruh "uka bu"i dan >a telah "enentukan "usi"'"usi" ba&i

  "ereka dan batas'batas kedia"an "ereka, su#a!a "ereka "en(ari Dia dan

  "udah'"udahan "en%a"ah dan "ene"ukan Dia, $alau#un >a tidak %auh dari

  kita "asin&'"asin&'5/6 +enurut a!at ini Allah in&in su#a!a "anusia "en(ari Dia

  dan "ene"ukan Dia. Di dala" keterbatasan, "anusia (enderun& tidak

  "en&andalkan diri sendiri, teta#i "en(ari Allah.

  1.< Kedaulatan Allah atas ra%a'ra%a !an& berkuasa

  1.

 • 7/21/2019 Materi Agama Semester 1 -1

  3/41

  Para tua'tua oran& ahudi "elan%utkan #e"ban&unan itu den&an lan(ardi&erakkan oleh nubuat nabi Ha&ai dan nabi ?akharia bin >do. +ereka

  "en!elesaikan #e"ban&unan "enurut #erintah Allah >srael dan "enurut

  #erintah Koresh, Darius dan Artahsasta, ra%a'ra%a ne&eri Persia.506

  Di dala" [email protected] 01'1 di(eritakan "en&enai #ara #e"i"#in a&a"a ahudi !an&

  "eneruskan #eker%aan "ereka "e"ban&un Bait Allah. +ereka

  "en!elesaikann!a se#erti !an& di#erintahkan Allah >srael dan oleh Koresh,

  Darius dan Artahsasta, ra%a'ra%a Persia. Bahkan #ara #e"i"#in u"at "anusia

  !an& #alin& berkuasa #un dala" kendali Allah. [email protected] den&an te&as "en!atakan

  bah$a #e"ban&unan Bait Allah #erta"a'ta"a di#erintahkan oleh Allah >sraeldan ke"udian oleh ra%a'ra%a !an& "en%adi alatN!a. Kehendak Allah "en&atasi

  seluruh #en&uasa, se"ua ke%adian dala" se%arah dan se&ala kekuatan

  #enentan&. Dia da#at "en&eluarkan kita den&an (ara !an& tidak kita

  ba!an&kan. )ika kita "e"#er(a!ai kuasaN!a dan kasihN!a, tidak ada kekuatan

  !an& bisa "en&hentikan kita.

  Pertan!aan untuk direnun&kan

  +enurut [email protected] 01'1, dala" hal a#a sa%a Allah berdaulat*

  A#a !an& di#erintahkan Allah berkaitan den&an kedaulatanN!a a!at 1C*

  1.

 • 7/21/2019 Materi Agama Semester 1 -1

  4/41

  Teta#i ketika ia "en%adi tin&&i hati dan keras ke#ala, sehin&&a berlaku terlalu

  an&kuh, "aka ia di%atuhkan dari takhta kera%aann!a dan ke"uliaann!a dia"bil

  dari #adan!a.

  >a dihalau dari antara "anusia dan hatin!a "en%adi sa"a se#erti hati binatan&,dan te"#at tin&&aln!a ada di antara keledai hutan ke#adan!a diberikan

  "akanan ru"#ut se#erti ke#ada le"bu, dan tubuhn!a basah oleh e"bun dari

  lan&it, sa"#ai ia "en&akui, bah$a Allah, an& +ahatin&&i, berkuasa atas

  kera%aan "anusia dan "en&an&kat sia#a !an& dikehendaki'N!a untuk

  kedudukan itu56.

  Dala" Kitab Daniel /1'-1, Allah "en!atakan bah$a Dia berdaulat untuk

  "en&an&kat ra%a dan "enurunkan ra%a. Dia "erendahkan ra%a Nebukadnesar

  !an& so"bon& sa"#ai dia "en&akui Allah !an& berkuasa. Allah %u&a berkuasa

  "en&e"balikan kedudukan Nebukadnesar la&i, setelah dia "erendahkan dirin!a.

  1.

 • 7/21/2019 Materi Agama Semester 1 -1

  5/41

  7a%a Herodes, dala" Kisah #ara rasul 1--1'- tidak "e"beri hor"at ke#ada

  Allah. Dia dililit keso"bon&an. Dan Tuhan "en&huku" dia sehin&&a "ati

  seketika karena dita"#ar oleh "alaikat.

  1.

 • 7/21/2019 Materi Agama Semester 1 -1

  6/41

  "e"bersihkan oran&'oran& !an& "ela$an Dia. Karena Dia lah 7a%a se&ala ra%a

  dan Tuan se&ala tuan.

  Pertan!aan #erenun&an

  )ika anda di#er(a!a "en%adi #e"i"#in atau Gra%a, ba&ai"ana seharusn!a sika#

  anda terhada# Allah*

  2ika# "en%adi oran& !an& di#i"#in

  Tia#'tia# oran& harus takluk ke#ada #e"erintah !an& di atasn!a, sebab tidak

  ada #e"erintah, !an& tidak berasal dari Allah dan #e"erintah'#e"erintah !an&

  ada, diteta#kan oleh Allah.

  2ebab itu baran&sia#a "ela$an #e"erintah, ia "ela$an keteta#an Allah dan

  sia#a !an& "elakukann!a, akan "endatan&kan huku"an atas dirin!a.

  2ebab %ika seoran& berbuat baik, ia tidak usah takut ke#ada #e"erintah, han!a

  %ika ia berbuat %ahat. +aukah ka"u hidu# tan#a takut terhada# #e"erintah*

  Perbuatlah a#a !an& baik dan ka"u akan beroleh #u%ian dari #adan!a.

 • 7/21/2019 Materi Agama Semester 1 -1

  7/41

  Karena #e"erintah adalah ha"ba Allah untuk kebaikan"u. Teta#i %ika en&kau

  berbuat %ahat, takutlah akan dia, karena tidak #er(u"a #e"erintah "en!andan&

  #edan&. Pe"erintah adalah ha"ba Allah untuk "e"balaskan "urka Allah atas

  "ereka !an& berbuat %ahat.

  2ebab itu #erlu kita "enaklukkan diri, bukan sa%a oleh karena ke"urkaan Allah,

  teta#i %u&a oleh karena suara hati kita.

  >tulah %u&a sebabn!a "aka ka"u "e"ba!ar #a%ak. Karena "ereka !an&

  "en&urus hal itu adalah #ela!an'#ela!an Allah.

  Ba!arlah ke#ada se"ua oran& a#a !an& harus ka"u ba!ar #a%ak ke#ada oran&!an& berhak "eneri"a #a%ak, (ukai ke#ada oran& !an& berhak "eneri"a (ukai

  rasa takut ke#ada oran& !an& berhak "eneri"a rasa takut dan hor"at ke#ada

  oran& !an& berhak "eneri"a hor"at.51I6

  Dari #en&a"atan dala" kitab 7o"a 1

 • 7/21/2019 Materi Agama Semester 1 -1

  8/41

  Allah. Dala" #roses #er&u"ulan "enantikan %a$aban Allah, Elihu, te"an A!ub

  "en&in&atkan seba&ai berikut

  2esun&&uhn!a, Allah itu "ulia di dala" kekuasaan'N!a sia#akah &uru se#erti

  Dia*

  2ia#akah akan "enentukan %alan ba&i'N!a, dan sia#a berani berkata En&kau

  telah berbuat (uran&*5116

  Dala" hal ini, Allah tidak da#at di#ertan!akan hik"at'N!a. Dia adalah 2an&

  ;uru !an& hik"atn!a tidak tersela"i. Ba&ian "anusia adalah "en%un%un& tin&&i

  dan "en!an!ikan #erbuatan'#erbuatan'N!a.

  >n&atlah, bah$a en&kau harus "en%un%un& tin&&i #erbuatan'N!a, !an& selalu

  din!an!ikan oleh "anusia. 2e"ua oran& "elihatn!a, "anusia "e"andan&n!a

  dari %auh.51-6

  Kalau Allah se#ertin!a dia" dan tidak #eduli terhada# #enderitaan kita, "aka

  kita bisa bela%ar dari A!ub. Akhirn!a Allah berbi(ara ke#ada A!ub "elalui

  kea%aiban (i#taan'(i#taan'N!a. Den&an "e"#erhatikann!a, "aka A!ub

  "en!esal telah "e"#ertan!akan hik"at Allah.

  +aka %a$ab A!ub ke#ada TUHAN

  4Aku tahu, bah$a En&kau san&&u# "elakukan se&ala sesuatu, dan tidak ada

  ren(ana'+u !an& &a&al.

 • 7/21/2019 Materi Agama Semester 1 -1

  9/41

  Jir"an'+u 2ia#akah dia !an& "en!elubun&i ke#utusan tan#a #en&etahuan*

  >tulah sebabn!a, tan#a #en&ertian aku telah ber(erita tentan& hal'hal !an&

  san&at a%aib ba&iku dan !an& tidak kuketahui.

  Jir"an'+u Den&arlah, "aka Akulah !an& akan ber3r"an Aku akan "enan!aien&kau, su#a!a en&kau "e"beritahu Aku.

  Han!a dari kata oran& sa%a aku "enden&ar tentan& En&kau, teta#i sekaran&

  "ataku sendiri "e"andan& En&kau.

  Oleh sebab itu aku "en(abut #erkataanku dan den&an "en!esal aku duduk

  dala" debu dan abu.:51

 • 7/21/2019 Materi Agama Semester 1 -1

  10/41

  akhirn!a "e"buat A!ub lu#a #ada si9at'si9at "oral Allah. Tidak ada standard

  atau kriteria !an& lebih tin&&i dari #ada Allah sendiri. Ba&ian kita han!alah

  tunduk ke#ada otoritasn!a dan tin&&al dala" #e"eliharaan'N!a. Den&an

  "eluan&kan $aktu untuk "en&a"ati dan "en&a&u"i kea&un&an (i#taan Tuhan,

  kita bisa "en&in&at %u&a tentan& kekuatan kuasa'N!a dala" setia# as#ek hidu#

  kita.

  2eba&ai hasil dala" #er&u"ulann!a den&an Allah, "aka A!ub se"akin

  "enik"ati Allah dala" hidu#n!a. Dia telah "ene"ukan Allah sendiri. Tidak dari

  kata oran&, teta#i "en&ala"i sendiri kuasa dan kedaulatan Allah. Ketekunan

  A!ub telah "e"berikan kebaha&ian. >ni adalah kesaksian dari akobus !an&

  "enuliskan 2esun&&uhn!a ka"i "en!ebut "ereka berbaha&ia, !aitu "ereka

  !an& telah bertekun ka"u telah "enden&ar tentan& ketekunan A!ub dan ka"u

  telah tahu a#a !an& #ada akhirn!a disediakan Tuhan ba&in!a, karena Tuhan

  "aha #en!a!an& dan #enuh belas kasihan.51/6 +en&akui kedaulatan Tuhan,

  akan "en&hasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan "e"ba$a ke#ada

  kebaha&iaan.

  1./.- Bela%ar dari kehidu#an usu9 Ke%adian

 • 7/21/2019 Materi Agama Semester 1 -1

  11/41

  +e"beri +i"#i ke#ada seoran& #en&uasa dan ba&ai"ana usu9 di"uliakan

  Dala" +e"ilih ara +e"enuhi 7en(anaN!a

  Kedaulatan