mausami aajar dr. shriniwas kashalikar dr. kulkarni & dr. shikarkhane

of 46 /46

Author: drsolapurkar

Post on 14-Apr-2017

65 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • [[email protected] eerefveJeeme keMeeUerkejmebee}ke

  mebHetCe& leCeeJe cegkeleer [email protected]}spe efyeu[eRie, eflemeje cepe}e,

  kes. F&. Sce. [email protected]}, cebgyeF& - 400 012.Heesve veb. - 2413 6051 Skeme.- 2151, 2448

  Website : www.superliving.net

  [[email protected] kece}ekej keg}keCeeaSce. [er. (cesef[efmeve) cegbyeF& SHed. meer. Heer. Smed. cegbyeF& Skeme kebmeub

  efHepeerefeeve pevej} [email protected]} cegyee& iebiees}e (ceeecesjeree)kevmeefubie efHepeerefeeve Je keeef[&Dees}[email protected], cegbyeF&.cesef[ke} [eejskej, Deukesce }@yeesjsjerpe, cegbyeF&.

  [[email protected] Heg

 • ceesmeceer Deepeej Je leeJejer} Iejiegleer meesHes GHeee

  eer.[[email protected] eerefveJeeme peveeo&ve keMeeUerkej,

  ke-4, Hegpeejer veiej cegbyeF& - 400 018.

  otjOJeveer - 2493 27 32, 2498 25 29

  F-ces} - [email protected]

  website - www.superliving.net

  mebee}ke - meWj [email protected] es} msme [email protected]

  ekeeeke - meew. megneefmeveer yeiex, ceeefnce, cegbyeF&

  cegkeefeee [email protected], cegbyeF&

  De#ej pegUCeerefJepee mepexjeJe yeiex

  meefoe DeHee&ceW, Heb[erle iegefCeoeme ceeie&

  efeleUeosJeer, ceeefnce, cegbyeF& - 400 016.

  Heesve. veb. 2445 72 90

  cegKeHe=

  efJepee mepexjeJe yeiex

  cetue - . 75=00

  DevegeceeefCekee

  1. DeHe&Ce Heef$ekee

  2. megefJeeej

  3. ceveesiele

  4. Yetefcekee

  5. Deejesie peesHeemeCeeeb eem$e

  6. jesie cnCepes keee?

  7. Gvneeeleer} Deepeej

  8. Gvneeeleer} Deenej - efJenej

  9. HeeJemeeeeleer} Deepeej

  10.HeeJemeeeeleer} Deenej - efJenej

  11. efnJeeeeleer} Deepeej

  12. efnJeeeeleer} Deenej - efJenej

 • DeHe&Ce Heef$ekee

  DeejesieeefJe

 • ce vees ie lemeceepeeleer} eleske Jekeleeree eejerefjke, ceeveefmeke, meeceeefpeke, Deejesie

  mebJeOe&veeee Deeceee Oe[He[erle}e ne DeeCeKeer Ske HHee. ns Hegmleke JeeekeebHeg{ssJeleevee, meeceeefpeke veeeeee efoesveb mJeleee meledmeodefJeJeske yegeqOo}e mcevemeg kes}s}b keece keener eceeCeele lejer HetCe&lJee}e vesCeeeb meceeOeeve Deens.

  [[email protected] meew. efJeYee keeeUerkej, [[email protected] meew. veerlee keg}keCeea, [[email protected] peeeerie[kejer, megyeesOeve keeeUerkej Je eer. Heefkeje ieeekeJee[ eebeer meeLe vesnceereceeCese}eYe}er.

  Gefpe&lee, cegkelee Je Deeefoleer eebeecegUs keeceeee Yeej Yeejer Jee}e veener.

  ee meJe& GHeodJeeHeees cegKe }#e Deens, DeeHeuee meceepeeleer} ieebpe}s}er,efHe[}s}er, efHee}s}er, jesieeveer Hee[}s}er HeCe eeb[ megHle meeceLe& Deme}s}er ceeCegmekeer.ner ceeCegmekeer DeejesiemebHeVe nesTve eeb[ ewleveeves peeie=le nesTve keee&jle JneJeer;ee nslegveb Deeceee Hejerveb Deecner Ge}}s}e ne Keejeree Jeee Deens.

  Deveskeeveske iCe, leebes veelesJeeF&ke, Deecees efce$e, menkeejer, pes-keefve keggbefyee, Deecees iegpeve, Deecne}e melkeeee&eer esjCee osCeejs DeeF&-Jeef[}Je Deeceeer HetpeemLeeves efkebJee eOoemLeeves yeveeJesle Demes ceneHeg

 • Yetefcekee

  peieer meJe& megKeer Demee keesCe Deens

  efJeeejer cevee letefe eesOetveer Heens

  ee OeleeaJej peieer HetCe& efvejesieer Demee keesCe Deens. efJeeejer cevee leteer eesOetveerHeens. Demeb cn}b lej DeeHeuee meceepeele les leelkeeU mJeerkeej}b peeF&}. keejCe lesDeeHeuee}e meeseereb Jeeleb, efpeerveb DeeefCe ke

 • 2 3

  peieer meJe& megKeer Demee keesCeer veener Je HetCe& efvejesieerner keesCeer veener ns Kejb. HeCeeeee DeLe& Yeewefleke megKeeke[s Hee efHejJeeJeer efkebJee Yeewefleke megKeeye} GoeefmeveleeyeeUieeJeer Demee veJns. DeLeJee jesieHeCeeceOes megKe ceeveeJeb Demeener veJns! mHeeyees}eeeb lej DeVe, Jem$e, efveJeeje, efe#eCe, kejceCetke eebee leeie kejeJee DeeefCeJees} les jesie Pee}s, JeeOeer Peeuee lejer osJeeeer kejCeer cnCetve efvelmeener efve

 • 4 5

  HeCe ee eyoebee pebpeeUe}e Ieeyejeeeb veener Demeb Skeoe jJetve eke}bkeer, ceie yeekeereb meieUb kemeb Skeoce meesHHe nesleb.

  mJeleee ejerjeye}, leeleuee Ie[ecees[erye}, efyeIee[eye} DeeefCeleeJejer} GHeeejeye} DeeHeCe Skeoce mHeseeef}m [[email protected] nesT ekele veener nsKejb. Hejbleg leeye} yejbe keener peeCetve IesT ekelees Je Ieee}e nJeb. leeletveemebHetCe& Deejesie peesHeemevesee cenee%e keve peerJeveeeb meJee&Leeveer ke ekelees. DeveLeeHejeJe}byeer DeeefCe Demenee peerCebe DeeHeuee Heojer esCeej.

  HeegHe#eer osKeer} DeeHe}b mJeleeb DeeefCe efHe}ebe mebieesHeve kejleele DeeHeCecee$e eleske }neve, ceesee, yeejerke-meejerke ieeseRmeeer [[email protected] leeW[eke[sHeenlees. leecegUs keOeer [[email protected] GHe}yOe veener cnCetve iCe oieeJe}e lej keOeer [[email protected]}yOe Pee}e lej efKemee efjkeecee Pee}e Deeer HeefjefmLeleer Dees{Jeles. yeNeeeoe DeejesieGHeeejebveer DeeHeCe nwjeCe neslees.

  Lees[b [eskeb ee}Je}b lej kee yejb DeeHeCe keener eceeCeele lejer DeejesieefJe

 • 6 7

  jesie cnCepes keee?

  ee Hebeenej Deype HeseeRee Deele DeeefCe yeensj pes JeeleeJejCe (Goe. G

 • 8 9

  DeLee&le meJe&e jesieebee }#eCeebee eeogYee&Je Skeee ieleerves nesle veener. keenerjesieebeer }#eCes }Jekej Dee{Utve esleele lej keener jesieebeer }#eCeb jesie DeeJeekeeeeeyeensj peeF&Heele peeCeJelee veenerle. leeeeceeCes Skeee jesieeeer keener }#eCeb }Jekejlej keener Geerje meg nesleele ee Jeefleefjkele ejerjeee keesCelee Yeeieele. keesCeleeDeJeeJeeceOes jesieeeer Jee{ nesle Demeles leeJej osKeer} jesie}#eCes keesCeleer Je kesJneDemeeJeer ns jle Demeles.

  iCeeeer peer leeej Demeles efkebJee }#eCes Demeleele. leebvee Fbepeerle efmecHcme(Symptoms) cnCeleele. Je peecegUs leer ejerjeceOes GlHeVe nesleele lee keejCeebeeDeYeemee}e FefDees}[email protected] (Etiology) cnCeleele. ejerjeceOes leer keejCes keesCeleeefyeIee[ Je kegs GlHeVe kejleele ee %eevee}e Fbepeerle [email protected]@}[email protected](Pathophysiology) cnCeleele. DeeHeuee}e keejCe Je efyeIee[ keU}s keer lee %eevee}eefveoeve cnCepese [eeiveesefmeme (Diagnosis) cnCeleele. ee jesieecegUs keesCeleer iebYeerjDeJemLee GodYeJet ekes} eeee pees Deboepe Jekele kejlee eslees. lee %eevee}e eesiveesmeerme(Prognosis) cnCeleele. jesieeee GodYeJe nesT vees cnCetve peer keeUpeer Ieeeeer.Goe.- }me eseCeer, jesieeeer }#eCes efkebJee leeejer otj kejCes efkebJee keceer kejCes,jesieees keejCe mecetU ve kejCes efkebJee Pee}s}e efyeIee[ ogmle kejCes ekee JneJescnCetve peer Deew

 • 10 11

  Heg

 • 12 13

  lej Gvneeele esCeeje ne LekeJee eUCeemeeer Gece GHeee cnCepes ef}byetmejyele Je Flej HeUebes jme Je YejHetj HeeCeer efHeCes. ceesmebyeer, ef}eer, ef}byet ee HeUebceOesHeesBefeece YejHetj Demeles. (ef}eer ceOes [email protected] Demeles. HeCe efJees

 • 14 15

  ee Jeefleefjkele DeeCeKeer Ske megevee cnCepes Heeeebvee metpe DeeueecegUsDeeflejkeleoeyeeves $emle Pee}suee efkebJee Flej keener iCeebvee }IeJeer peemle kejefJeCeeNeeieesee efkebJee Fbpeskeeves [[email protected] osleele. DeeHeueeHewkeer kegCee}ener [[email protected] GHeeejee}t Demeleer} lej [[email protected] cegece efJeeejeJeb keer GvneeecegUs ejerjele}s HeeCeerHeg

 • 16 17

  vemeleeveener keceer DeefOeke nesT ekeles. leHeceeve IesCeeHetJeea leHeceeHeke Pee[tve [email protected]}ce Heeje Deme}suee yeuyeee yeepet}e {ke}Ces DeeJeeke Demeles Je [email protected]}ce 98Debeeee Kee}er peeCes (37 Debe mesW.) Deieoer pej Demeles.DeveLee ele#eele leHeceeveJee{}s}s vemeleeveener egkeeres Je peemle leHeceeve leHeceeHekeele oeKeJe}s peeF&}. ejerjeesleHeceeve 105 Debe [email protected] Jej ies}s efke lee}e neeHejHeeejseqkemeee cnCeleele.Deee JesUer DeleuHe keeUele keener efceefveele ceWot}e DeHeee nesT ekelees. leHeceeveKee}er DeeCeCeemeeer ejerje}e jseerpejsjceOeuee Leb[ HeeCeeves, yeHee&ves efkebJeeceeeleuee ieej HeeCeeves efkebJee lesner vemes} lej veUeee meeOee Leb[ HeeCeeves He[kee,Hebee efkebJee [email protected]} efYepetve meejKeb Debie HegmeeJeb DeeefCe Debie GIe[s sJetve Jeeje Iee}erlejneJes. iCe pej egerJej Demes} lej lee}e melele Je ekee nesF&} lesJe{s ieej HeeCeerefkebJee ef}byet mejyele Heee}e eeJes. (ef}byet mejyeleele yeNeee [email protected]}ceOes ceer Iee}leveenerle. HeCe efecetYej lejer ceer Iee}Ces kesJnener esemkej. keejCe leecegUs mees[ereceJe ke}esjeF&[eer Yej nesles.) ns GHeeej kejerle Demeleeveee peJeUHeeme iCee}eeeerefkebJee [[email protected] meese Demes} lej leeee pej Heeeoe IeeJee. keejCe lesLes pejeceeCesefejsletve me}eFve oslee esles. HeCe meJe&eLece ejerjees leHeceeve keceer kejCeeee eelvekejerle jenCes ns DeleeJeeke Demeles ns cee$e ee efkeeCeer efJemejlee keecee vees.

  G

 • 18 19

  HeeCeeves DeebIeesU keve Debie keesj[s kejCes Je HeeJe[j Debiee}e }eJeCes. 8) Debielegkelegkeerle jenJes. megjkeglee He[t veesle Je Oece&ebLeeree oen keceer nesCeemeeer Debiee}e}sHe }eJeCeeee Heeeoe neslees.

  v v v

  cet$eoen

  }IeJeer}e pesJne peUpeU nesles lesJne eleskeeves meleke& Demeee}e nJes.}IeJeerceOeer} Deec} Je #eejees eceeCe DeefOeke PeeueecegUs Gvneeele }IeJeereerDeeie nesles. Hejbleg cet$eeeeeee oen efJees

 • 20 21

  G}sKe kes}s}s meeOesHeCe cenJeees GHeee DeeHeCe keesCeleener meyeyeerKee}er eUleekeecee veesle.

  PeesHe keceer }eieCeeee ekeej ceeveefmeke leeCe-leCeeJe keeUpeer, ceOegcesn, DeHeeveHeb[gjesie efkebJee jkele#ee DeLee&le [email protected] (Anemia) [email protected]&[ ebLeeres Deefle Gespeve,oeeeer kecepeesjer, Keeske}e, SKeeoe ogKeje JeCe efkebJee Hees[, keeveeee Cekee,meebOesogKeer F. cegUs nesT ekelees. DeeeJesUer lee keejCeebJej GHeee kejCes DeeJeekeDemeles.

  v v v

  IeeCee HegCes

  Gvneeele veekeeletve keOeer keOeer YeUeYeUe jkele esles lee}ee IeeCee HegCesDemesner cnCeleele.GvneUe Je leelee keesj[er nJee. ee oesneWee HeefjCeece cnCepes veekeeeeDeeleuee Yeeieeleuee jkeleJeeefnvee emejCe HeeJeleele DeeefCe leeeyejesyej veekeeeeDeeleuee Yeeieeee DeeJejCeeeer }Jeefekelee Je Dees}sHeCee keceer nesTve keesj[sHeCee JeefmetUlee esles. eecegUs jkelem$eeJe Deieoer #eg}keee ogKeeHeleercegUs nesT ekelees.lemese ee DeeJejCeeee peerCe&HeCeecegUs Je leeee }Jeefekelesee DeYeeJeecegUs nejkelem$eeJe Hekeve Leebyele veener. veekeele JeejbJeej yeess Iee}tve KeepeJeueecegUs peerCe&lJeesJej Hekeve DeeIeele neslees. veekeeJej yeHe& }eJeCes, ieej HeeCeer }eJeCes, iCeGvnele Deme}e lej lee}e }iese Leb[ peeieer keceerle keceer meeJe}erceOes lejer vesCesDeeefCe pee veekeHeg[erletve jkele esle Demes} leer oeyetve OejCes Demes GHeeej kejeJes. HeCeSJe{eeves jkelem$eeJe Leebyele vemes} (menmee Demes nesle veener, jkelem$eeJe Leebyeleese) lejleeWeJees ef}byet mejyele, Lees[e KeeCeeee mees[e eketve eeJeb DeeefCe ekeelees }JekejpeJeUee [[email protected] me}e IeeJee.

  jkelem$eeJe LeebyeJee cnCetve peer Fbpeskeeve Je ieesee Deensle, leeceOes efve,[email protected] kes DeeefCe [email protected][^veeseesce Jeiewjs Jes Demeleele. HeCe leeee JeeHej kesueevesebYej kekes jkelem$eeJe Leebyelees Demes cnCelee esle veener. HeCe ee Deew

 • 22 23

  [eskes ogKeer

  [eskesogKeeres Deveske ekeej Deensle keejCe [eskesogKeereer efJeefJeOe keejCes Deensle.[eskes pe[ nesCes. [eseeeeceOes ogKeCes, ceevesee Jejee Yeeie ogKeCes, CeCeCesJeiewjs cnCepes [eskeeeeer Ske yeepet ogKeCes. DeOe&efeeer DeeHeueele yengleskeebvee Ssketvelejer ceeefnle Demes}e.

  Gvneeele meeOeejCeHeCes cegKele oesve keejCeeveer [eskeb ogKeleb. (eeee DeLe&Flej keejCeeveer Gvneeele [eskeb ogKele veener Demee veJns!) Ske cnCepes eKej Gvnelepeemle JeeJejueecegUs DeeefCe ogmejb cnCepes meoea, leeHe, He[meb eecegUs Heg

 • 24 25

  ne Jneejme ejerjele oyee Oeve yemelees. Deved ceessHeCeer njHeerme Peesmj ee leerJeJesoveekeejer JeeOeer}e pevce oslees.

  GHeee - Keepe peemle Demeueeme ke}esjsHesefvejeceerve [email protected]}Des 2 efce. [email protected] efkebJeeHegjU pej HeesHeeJe}er lej peblegIve Jes yeensve }eJeeJeer }eieleele. Goe. ke}esjnseqkePe[erve. (Hejbleg meeceevele keebefpeCeeceOes keener Keeme GHeee }eiele veenerle)eeeener GHeeesie veener. Pee}e lej Heesele Ieee}e Goe. ^eecesLeesefecemeuHee,DeBefHeefme}erve Fleeoer }eieleele. ee Deew

 • 26 27

  mebKeeeem$eere Heleeree JeeHej keve GneHeesn kes}e peelees Je Deew

 • 28 29

  Bronchiles) ef{uee kejCeeeer Je emejCe kejCeeeer ekeleer Deme}s}er Jes Demeleele,lej keenerceOes eleerleer} m$eeJe cnCepes keHe HeeleU kejCeejer Jes Demeleele. De[gUmee,keesjHe[, ekeCeKeej, efHebHeUer, pesceOe, lee}ermeHe$e, ceOe, Jeiewjs Iejiegleer Deew

 • 30 31

  meJee Demeles, leevesme gOoe Deeflemeej nesT ekelees. DeBe fHee fme}ervemeejKeeDeBeryeeeeserkecegUsner [eeefjee nesT ekelees. ceOegcesneee jesieebveener oerIe&keeUefkeCeeje ([email protected] Chronic) Deeflemeej nesT ekelees. ieJneceOeer} i}terve veeJeeeeeefLeveecegUsner ceesee ceeCemeebvee Deeflemeej nesT ekelees.

  Skeoce peesjoejHeCes meg nesCeeNee Deeflemeejeyejesyej yeNeeeJesUsme G}ernernesles Je leecegUs ejerjeleer} HeeCeees Je cenJeeee #eejebes eceeCe keceer nesT ekeles.esJeee DeJemLesle ceg$eefHeb[s efvekeeceer nesTve jesieer oieeJet ekelees. Deee JesUsmeiCeebvee YejHetj HeeCeer Je #eej osCes cenJeees jles. KeeCeeee mees[e, ceer, i}gkeespeefceefeleDemes ef}byet-HeeCeer efHeCeeme efoueeme HeeCeer Je meesef[Decees eceeCe ejerjele Jee{Jeleeesles. ejerjele [email protected] eceeCe Jee{Jelee esles. KetHe efHeke}s}er kesUer, meHejeboeevesner meb[eme keceer nesCeeme ceole nesles.

  eeweeceOes jkele Je eWyet[ He[ueeme, KetHe leeHe Deeueeme, }IeJeer keceer nesleDemeueeme, G}ee KetHe nesle Demeueeme JesU ve oJe[lee lJejerle [[email protected] JeFefmHeleUeleer} GHeeej kejCes esemkej jles. efleLes cesesefve[[email protected]}, eecesLeesefece meuHee,ke}[email protected] Deew

 • 32 33

  eeJej GHeeej DeLee&lee Les mete& ekeeeeee mebHeke& Skeoce esT ve osCesDeeefCe nUtnUt Je OeercesHeCeeves lJees}e mete&ekeeeeeer meJee kejCes. DeeHeueeke[s Yetjskesme Je [esUs DemeCeeNeebvee ne $eeme peemle neslees. ke=

 • 34 35

  Gvneeeleer} Deenej - efJenej

  He=LJeer Je mete& eebee mJeleYeesJeleer efHejCeeee DeeefCe He=LJeer metee&YeesJeleerefHejCeeee DeemeebceOes (Axis) Hejke DemeueevesDeeHeCeebme $eletee DevegYeJeee}eefceUles. eecegUs JeeleeJejCeele JewefJeOe jenles Je DeeHeCeeme Skeee ekeejee nJeeceeveelejenJes }eiele veener.

  DeeHeuee meceepeele osKeer} KetHe efJe

 • 36 37

  cewoeveele, yeeiesle ceeskeee nJesJej cevemeeskele KesUeJes. keener ceg}ebvee HeeseHeeCeemeeerkeeceb kejeJeer }eieleele. leebeeJej Gvneee efJees

 • 38 39

  heeJemeeeeleer} Deepeej

  Ieve Ievecee}e veYeer oeuee keesmeUleer Oeeje..........

  eeJeCeceemeer n

 • 40 41

  Deefceyeerke ef[meW^er (Ameebic Dysentry)[email protected]}jer ef[meW^erceOes pemee leeHe eslees lemee Deefceyeerke ef[meW^erceOes esle veener.

  [email protected]} ef[meW^er keJeefelee [email protected] mJeHe OeejCe kejles lej [email protected] ef[meW^erHeg

 • 42 43

  ceese neslees. Hees Hegieles Je nele }eJeueeme Lees[smes ogKeles. ner }#eCes leHeemeCeeNee[[email protected] }#eele esT ekeleer} 3-4 DeeJe[eeveblej leeHe nUtnUt Kee}er eslees.

  Heesele Yeebkej ogKetve G}ee nesCes. eeweeme efye}ket} yebo nesTve Jeejenerve mejkeCes ner }neve Deele[eele Yeeske He[ueeeer }#eCes Demeleele. leeHe meg PeeueeveblejeflemeNee DeeJe[eele 1-3 kekes iCeebvee ne eve Yes[meeJet ekelees. Deee JesUsmeJesU ve oJe[lee lJejerle FefmHeleUele oeKe} keve [[email protected] efvejer#eCeeKee}er iCeemesJeCes DeeJeeke Demeles. ee iCeeJej lJejerle em$eefeee kejeJeere }eieles. leeHeeeeogmeNee efkebJee eflemeNee DeeJe[eele 10 kekes iCeebvee meb[emeeletve }#eele esF&}SJe{s jkele He[t ekeles meb[eme keeee efkebJee leHekeerjer jbieeeer Demet ekeles. Deefleeekeceer iCeebvee KetHe jkelem$eeJe nesT ekelees. leeHe Skeoce Kee}er GlejCes ns jkelem$eeJeeesHeefn}s }#eCe Demet ekes}.

  ee jesieecegUs ceWotee DeeJejCeeee oen cnCepese cesveervepeeeerme(Meningitis)ne[ele Het YejCes DeLee&le [email protected]}eeefme (Osteomyelitis), cet$eefHeb[oen cnCepesHeee}es veseeeerme (Pyalonephritis), vegceesefveee (Pneumonia)ns og

 • 44 45

  ke}[email protected]@}, DeBefcHeefme}erve ee Je Flej DeBefyeeeesefkemeee Deeesie Jeyesyebo JeeHejecegUs n}er [email protected]&[dee yeNeee iCeebvee ner Deew

 • 46 47

  mebmeie&peve eke=le eoen [email protected]

  Infective Hepatitis

  mebmeie&peve eke=le eoen (FvHeskeerJn [email protected] Infective Hepatitis)Je leppeve keeJeerU meceeerlees

 • 48 49

  njkele veener. keejCe ee eefLeveebee eke=le HeseeRee HegveppeerJeveeJej GHeeesie neslees.eke=le }Jekej ogmle nesT ekeles. HeCe iebYeerj ekeejs Skeocee efHeJeUsHeCee DeeueemeJe DeefleLekeJee, leeHe, Yegke cebo Peeueeme leeee DeLe& eke=leeceOes eefLeves HeeJeCeeeer#ecelee veener Demee neslees DeeefCe leecegUs DeLee&lee DeeeJesUer eefLeveeegkele HeoeLe&Deenejele IesT vees. Tmeeee jme, Yeeleepeer Hespe, HeUebes jme Demese HeoeLe& IeeJes.

  }eeHees^esefHeke [email protected]& (Lipotropic Factors) mejOeesHeHeCes JeeHejCes vesnceereHeeeeees js} Demes veener.

  eqmveiOe HeoeLe& Deenejele DemeCeele keener Oeeskee veener. HeCe leerJe eke=leeJeenDemeueeme eqmveiOe HeoeLeees eeeHeee nesT ekele veener. lemese leU}s}s HeoeLe&nerHeele veenerle. leecegUs Deenejele IesT veesle.

  efHecee HeoeLe& Deenejele Deefleee DeeJeeke Demeleele. keejCe efHeceeHeoeLee&ee GHe}yOelescegUs ejerjeceOeer} eefLeveebeer lees[cees[ nesle veener Je G

 • 50 51

  DeeegJe&soeceOes keeJeerUerle keeceogOee, kegceejerDeemeJe, leeHeeefo }esn, DeejesieJeefOe&veerJe kece}ejme Fleeoer eesie meebefiele}s}s Deensle.

  yeepeejele GHe}yOe Deme}s}er DeeegJexefoke Deew

 • 52 53

  mebeeerle iCeeme meeLeeree keeUele Fbpeskeeve osCes, yeeOeerle mveeet cee}ereJeeueeke[tve eesUCes ns Ieeleke ekeles. meeOeejCe ceefnveeYejeveblej [email protected] osCes cenJeees jles. yeeOeerle mveeetceOes mene les eesJeerme ceefnveelekeener Debeer megOeejCee nesT ekeles. Oeeletes [email protected]}erHeme&, eesie ekeejes yet JeeHejCes Jepej Demeueeme DeefmLejesielep%eebke[tve oes

 • 54 55

  }#e osTve ceiee ceeqceejermeeer peeCes, lemese menkeejer leJeeJej ceesee Je megmeppeHe[eJeebee JeeHej kejCes F. GHeeeeespevee kesueeme peerefJele Je cee}ceeseer neveer eUCeemeceole nesF&}.

  HeeJemeees eceeCe efkeeCeeeceeCes yeo}les. eecegUs cegbyeF& Je keeskeCeHeermePeesHe[Ceeje HeeTme veeieHetj, Deewjbieeyeeo meejKee Yeeieele Hekele efe[kelees. DeeeYeeieele Jej G}sKe}s}s $eeme KetHee keceer eceeCeele DevegYeJeee}e efceUleele. Deeekeceer HeeJemeeee eoseele }ebye}s}e GvneUe Je HeeCeees ogefYee Je esleeres vegkemeeveee ieesere DeefOeke $eemeoeeke jleele.

  HeeJemeeeele meJe&$e efnjJeU Hemejles eecegUs me=er veevejce nesles. eecegUs eeefoJemeele HeeJemeees eceeCe keceer PeeueeJej Lees[s efYepeCeeeer leeejer sTve men}erkee{ee}e cepee esles.

  Iejeeer yeebOeCeer Hekekeer vemeueeme HeeJemeeves efYebleer Je peefceveer}e Dees} esles.He$es keew}s ieUCeejer Demeueeme Dees}eJeele DeefOekee Yej He[les. ieeJeeleer} Iejebvee Jeenjebleer} PeesHe[Heee Je pegvee eeUerleer} Iejebvee ne $eeme DeefOeke neslees.FceejleerceOeer} leUceeeeee Iejebvee cegmeUOeej HeeJemeeves HeeCeer meeCeeee ekeejeeeJeenve ee}keebveener keOeer keOeer Heej JeeF& DevegYeJe esT ekelees. iee[ee yeboHe[Ces Je HeeCeele yeg[Ces Deme}s ekeej cegbyeF&le oj HeeJemeeeele Skeoe lejer nesleele.

  Iejebvee Dees} esCess, HeeCeeletve ee}eJes }eieCes, efYepeCes eecegUs meebOesogKeer,mveeegogKeer, meoea-Keeske}e ns $eeme KetHe peceebvee nesleele. meebOeebvee les}eves [email protected]}e kejCes, Iejele ee}leevee eqm}Heme& JeeHejCes Je ogKeCes Heej Demeueeme Ibuprofen,Dicloefenac Sodium, F.Deew

 • 56 57

  efnJeeeeleer} Deepeej

  ieg}eyeer Leb[er, yeesejer Leb[er, ke[ekeeeeer Leb[er Demee ekeejs Leb[eres eceeCepemes Jee{s} lemee Leb[eree efnmekee DeeHeuee}e peeCeJeee}e }eielees.

  Leb[erceOes Dees HegCes, neleeHeeeeee leUJeebvee Yesiee He[Ces, leebeer DeeienesCes, nJesleuee Dekemceele Pee}suee yeo}eee JesUer ocee eeUJeCes, meebOesogKeer nesCes,Demes efJekeej nesleele. efeJeee eleerle ogKeCes, eleer iee nesCes, emeveeee Jesie KetHeJee{Ces Deeer }#eCes IesTve esCeeje vegceesefveee, veeke, keeve, Iemee eebeer ogKeCeer eeceesmeceele peemle Dee{Uleele.

  v v v

  #e lJeeeLeb[eree efoJemeele eece[eree lJeesee keesj[sHeCeeves Dees Hegleele efkebJee

  neleeHeeebvee Yesiee He[leele ns kegCeerner mecepet ekelees. HeCe keener }eskeebvee les kee neslesDeeefCe yeekeereebvee kee nesle veener? efkebJee peebvee nesles lesJne leeceeieer} vescekeerkeejCeerceerceebmee keesCeleer? eees vescekes Gej %eele veener. Heg

 • 58 59

  yejee keeU ceeve ogKele Demes} efkebJee ceevesyejesyeje neleebvee cegbiee esCes,neleebes mveeet kegcekegJele JeeCes Deee leeejer GodYeJeuee lej meJne&eke}mHeeBef[}esefmeme(Cervical Spondylosis) ne efJekeej DemeCeeeer oe ekeelee Demeles. ee efJekeejeceOes#e-efkejCe leHeemeCeer DeeJeeke Demeles.

  meJne&eke} mHeeBef[}esefmeme meJne&eke} [email protected]}j (ceevesYeesJeleer Ie yemeCeejeHejbleg ceeve ve DeeJeUCeeje Demee H}@efmkeee Hee) ceeves}e efJeeebleer efceUeJeer eemeeerosleele leeeeceeCes eebef$eke HeOoleerves [eskes Jej KeseCeeee GHeeejner kejleele. (ee}[email protected] Traction cnCeleele.) Heg

 • 60 61

  mveeetogKeer

  HeeereceeCes Flejner mveeet ogKet ekeleele. ns ogKeCes Deveske keejCeebveer nesles.HeCe Leb[erceOes mveeegogKeer peemle Demeles ns Kejs.meeOee mveeetogKeer}e ceeeupeerDee(Myalgia) cnCeleele. Deefleeceeeer nesCeejer DeuHekeeU efkeCeejer Demeles. keesCeleenerekeejee leeHeele efJees

 • 62 63

  keener keeUeveblej mebOeepeJeUer} mveeeteer DeHeger(Atrophy)nesles.meebOeeee ne}ee}erefJees

 • 64 65

  jesie nesT ekeleele.KetHee }neve Jeeele Je cneleejHeCeer nesCeeNee ee jesieeee iCeeceOesce=letes eceeCe peemle Dee{Ules. meeOeejCeHeCes 5 les 10 kekes jesieer ce=letes yeUer ekeleele.

  keeve HegCes, eemeJeeefnveebes FvHeskeevedme (yeeBekeeeerme), vegceesefveee nscenJeees neveerkeejke HeefjCeece (Complication) nesle.

  SvekesHes}eeerme (ceWotJej metpe esCes) meeOeejCeHeCes 1000 Hewkeer Skee iCeemenesT ekelees Je DesvekesHes}eeerme Pee}suee iCeeHewkeer 10-30 kekes jesieer oieeJetekeleele.

  ieesJej Pee}suee ceg}ebvee kegHees

 • 66 67

  vegceesefveeeJej (Pneumonia) vepej sJeCes ns cenJeees Demeles. vegceesefveeeee mebeeDemeueeme lJejerle [[email protected] GHeeej kejCes cenJeees Demeles. [[email protected]& Legkeer JeSkeme-js leHeemeCeerveblej eesie leer peblegIves ([email protected]@erkeme) osleele.

  meeLeeee keeUele, jesieeefleyebOeke }me osCes efnleeJen jles. eees Deveskeekeej Deensle Je leeeer eee& kejCes esLes ekee veener.

  lemese ne jesie nesT vees cnCetve Je jesie PeeueeJej oesve efoJemeees Deele,DeceBer[erle (Amintidine) veeJeees Deew

 • 68 69

  S[med(DekeJeee[& Fcetve [sHeerefmeDevmeer efmev[^esce)

  -eefle#eCe vegvelee meb}#eCe-$elegeeees yebOeve ve HeeUCeeje DeeeeJele jesie

  [email protected] n[meve veeJeeee eefmeOo [email protected]}erJet[ DeefYevesleeee ee ieg{lece jesieevesce=let Peeueeveblej peieeleer} meejer efe$eHeme=er efo[cet{ Pee}er. keener efoJemeeveblejmHesveceOes Skee leCeerJej ye}elkeej kejCeemeeer oesve leCe GleeJeerU Pee}s Demeleeveelee leCeerves efle}e S[med veeJeeee jesie Pee}e Deens Demes meebefieleueeJej lee oesIeeleCeebveer megbyeeuee kes}e Deee ieceleeroej nkeerkele DeeHeCe Jele&ceeveHe$eele Jeee}erDemes}! ne iet{ jesie keee Demelees les Heent ee.

  Deepeleeieeele peieeceOes meeOeejCe 1 keeser iCeebvee ee jesieeee pebletbeeryeeOee Pee}er Demetve (HIV+ve) 7,18,894 }eskeebvee S[med Pee}e Deens. Decesefjkee,egjesHe Je Deeefekeve oseele eecegKeeves Dee{UCeeje ne jesie Deelee DeeHeuee oseelenernenekeej G[Jele Deens.

  ne jesie (HIV-I) Jee (HIV-II) ee efJe

 • 70 71

  Jepeve keceer nesCes, oerIe&keeU efkeCeeje Deeflemeej nesCes. }meerkee ebLeereer (Lymphnode)}#eele esF&} Deeer Jee{ nesCes. Jewekeere GHeeejeme ve pegceeveCeeNee leeW[eleer} keJekeeee(Fungus) mebmeie& nesCes ner }#eCes kesJeU S[medeere vemetve efJeefJeOe ekeejeekeke&jesieemeejKee jesieebeerner Demet ekeleele. pee iCee}e ee jesieeeer HetCe& yeeOee neslesleebee jkeleele GjesefOe ebLeerceOes (Thymus) leeej nesCeeNee }efmekee esleHeseeReseceeCe KetHee keceer Pee}s}s Dee{Us} lemese menmee ve nesCeeNee keJeke Je JneejmeeecegUs nesCeeNee vegceesefveeemeejKee jesieees eceeCeDeefOeke mJeHeele Dee{Ules. lemeseee iCeeceOes keesHeesmeermed meekeexcee (Kaposis Sarcoma) ef}bHeescee (Lymphoma)#eejesie ee jesieees eceeCe DeefOeke Dee{Ules.

  pee iCeeceOes ee jesieeeer eefleJes (Antibodies) DeefOeke eceeCeeJejDee{Uleele Demes iCe ce=letes yeUer nesT ekeleele. ner eeeCeer Elisa S}ermeeveeJeeves DeesUKe}er peeles. ee eeeCeerveblej ee jesieeeer Kee$eer Jesmve& y}[email protected] (West-ern Blot Test), sm FcetveesHe}esjmevme sm Fleeoer mJeHeeee eeeCeebveer kes}erpeeles. F}ske^esve ceeeeesmkeesHe (met#ceoe&ke) Kee}er ne Jneejme efomet ekelees, HeCener Deleble JesU KeeCeejer Je Deefleee Keefe&ke Deeer yeeye Deens eecegUs ejerjeleDeefOeke eceeCeeJej Dee{UCeejer ee jesieeeer eefleJes ns ee jesieees lemese iCe mebmeie&peveDemeueees eesleke Deens.

  ees jesieemeeer Jesee, efnpe[s, Drug addicts, mece}Qefieke }eskeebJej }#esJeCes DeeJeeke Demeles. cegbyeF&, efo}er, ke}keee Deee enjebceOes Hejoseer }eskeebeerKetHe es-pee Demeles Deee efkeeCeer DeefOeke }#e sJeCes DeeJeeke Deens. ieesJee,ef$eJeWce meejKee enjebceOes meceefkeveeNeeJej efnHHeer Je Flej }eskeebeer (Drug ad-dicts Debce}er HeoeLee&ee Deenejer ies}s}s) Jemleer pesLes DeefOeke Deens Deee efkeeCeernerke[ke vepej sJeCes DeeJeeke Deens.

  DeeHeuee oseeceOes Deboepes Ske keeser mece}Qefieke Je leerve keeser mece}QefiekeJe efJe

 • 72 73

  JeseeJeJemeee keeeoseerj keve, leebeer JesUesJesUer Jewekeere leHeemeCeer kejCescenJeees Deme}s lejer ns efkeleHele ekee Deens eeee efJeeej kejeJeeeme nJee. lemeseDeeblejje^ere eJeeme kejleevee eJeemeer S[medHeemettve cegkele Deens Demee Jewekeere oeKe}eDemeCes mekeleeres kejCes DeeJeeke Deens.

  Lees[keeele HTL VIII ee Jneejmeee ne Yeeeveke le[eKee egkeJeeeee Demes}lej megmebmke=le Deeeej-efJeeej DeeefCe mejkeejer HeeleUerJeve meeceeefpeke Deejesieeeer eesie leer

  keeUpeer eeke[s DeefOeke }#e HegjJeee}e nJeb!Jej megeefJe}suee GHeeejebke[s [esUmeHeCes Heentve meleke& Je peeieke nesCes Je mejkeej}e

  eesie HeeJe}s Ge}Ceeme Yeeie Hee[Ces ns Jeeekeebes kele&Je Deens. met%e Jeeekeebme JesieUsmeebieee}e vekeese.

  v v v

  efnJeeeeleer} Deenej - efJenej

  Yeejleeleer} yeNeeeee Yeeieele efnJeeUe ne meJee&le Deeuneooeeke $elet Demelees.nJesle emeVe ieejJee Je nJee eflelekee oceHeCee Deme}e keer keece kejee}e Keje Glmeeneslees.

  men}er kee{ee}e, mvesnmebces}ve kejee}e, Hee&vee}e peee}e, Jeeeecekeve Debie keceJeee}e ne $elet meJeexece.

  ceneje^ele HeejeJejer} Yeeieele yejere Leb[er He[les Je Leb[eree }esle mJeleesLeb[erHeemetve j#eCe kejCeeme DemeceLe& Je eejerefjke ee kecepeesj (Goe. ceg}s,eqm$eee,Je=) Deme}sueebvee DeefOeke $eeme neslees. cegbyeF&ee Yeeieele Leb[er ceeHeke eceeCeeleDemeles.

  Leb[erceOes meebOesogKeer nesCes, lJeee #e nesCes ns $eeme yeNeee peCeebvee nesleele.ejerj Leb[ nJesee mebHekee&le DeefOeke esT ve osCes, meebOeebvee Jeeeece (eesieemeve F.)osCes. lJees}e les}eves ceeef}e kejCes ns GHeee kejCeemeejKes Deensle. ee efoJemeelepeceerve ieej nesles. lesJn Heeeele eqm}Heme& JeeHejeJeer leevesner HeeeogKeer keceer nesles.DeeJeekeleseceeCes iejce keHe[eebee JeeHej kejeJee. ieesOe[er, jpeF& Jee }eskejeres keHe[sHejJe[le vemeleer} lej SkeeJej Ske Demes oesve keHe[s Iee}eJes. lemese PeesHeleevee oesveHeebIeCes IeeJeer. oesve keHe[eebleer} nJesee Lej ne G

 • 74 75

  le=Hle Je emeVe ceveeves Jeeeece kejeJee. OeeJeCes, peesj, yewkee, Heg}DeHemed,eesieemeves Demes Jeeeece kejeJes. Heeeele oseele ke[ekeeeee Leb[ercegUs Heg

 • 76 77

  7) Complication of Articles on SexologyA way to overcom the stress resulting from sexual suppression,abuse, misconceptions and dilemmas.(For Private Circulation)

  8) Smiling Sun

  9) The Art of Teaching Medicine (Co-authored)Medical Educational Techonology (MET) cell.Seth G. S. Medical College and K. E. M. Hospital, Parel,Mumbai - 400 012.

  10) NamasmaranThe traditional way of stress management (For PrivateCirculation)

  11) A Compilation of Articles on Social IssuesA way to overcome and intellectual and emotional conflicts.(For Private Circulation)

  Marathi Books12) keecepeerJeve - %eeve DeeefCe meceeOeeve: (Scientific and practical)

  understanding solution to overcome the miserable stress, result-ing from secual suppression, abuse, misconceptions and dilem-mas. 6th Edition.

  13) LekeJee Iee}Jee - mHegleea efceUJeeScientific Understanding and practical solutions to acquirepositive health. 5th Edition.

  14) ceesmeceer Deepeej (Seasonal Diseases and Their Treatment)Co-Authors : Dr. K. P. Kulkarni and Dr. P. A. Shikarkhane.

  15) Jewekeere JeJemeee - JeJenej Je OeseVyavahar Aani Dhyeya (Ideal and Practical Aspects ofMedical Practice)

  16) veecemcejCe

  17) keeceefJe%eeveCo - Authored

  18) cnCepes keee nesles?Tridal Prakashan, Prarthana Samaj, Girgaon,Mumbai - 400 004. Phones : 3850192 and 3856792.

  19) meceke JewekeTridal Prakashan, Prarthana Samaj, Girgaon,

  Mumbai - 400 004. Phones : 3850192 and 3856792.

  20) menm$eves$eA new understanding of the World Famouse Hymn Vishnu

  Sahasranamd useful in gaining holistic health.

  22) mebHetCe& Deejesieemeeer veecemcejCeTraditional method to overcome stress and get Holistic Health.

  23) Deejesieeee DeejmeeEvalution of stress and ill health.

  24) mete&eesOeNovel on the life of Radical Youths.

  25) YeesJejeReminiscences of Sociomedical work in village. 2nd Edition.

  26) efieefveefHeieCo - Author: Laxman Londhe

  27) leCeeJecegkeleermeeer GHeegkele }sKe28) Decesjerkeveebee Deblejbieele

  (Reminisceces of stay in U. S. A.)

  29) ewlevemeeOevee (men}sKeke - [[email protected] Heg

 • 78 79

  35) veJeenmlees$eWebsite : http:www.superliving.netEmail : [email protected] HELD PRESENTLYRecognized Postgraduate teacher for M. D. Physiology course.Recognized University examiner for M. D. Physiology examination.Professor in Charge of Central Library and Associate Professor,Seth G. S. Medical College and K.E.M. Hospital, Mumbai - 400 012. LifeMember, Association of Physiologists and Pharmacologists of India (APPI)

  FELICITATIONSFeliciated at the hands of Mayors of Mumbai and other organizations.

  AWARDS AND HONOURSHost institution and Home Institution awards and certificate of distinctionby ECFMG (USA).

  ARTICLES ON PHYSILOGY / RELATED TOPICS1. Disese processes - A Holistic Perspective Medifacts Vol. 14, 1995.2. Diagnosis : A Holistic Perspective Medifacts Vol. 15, 1995.3. A Holistic Perspective of possible mechanisma of cars in

  Homeopathy.Medifacts. Vol. 16, 1995.

  4. Holistic Insight into the possible mechanisms of health Promotion &Healing in YogaMedifacts Vol. 18, 1996.

  5. Holistic Insight into the possible mechanisms of health Promotion &Healing in YogaMedifacts Vol. 19, 1996.

  6. Holistic Insight into Locimotion and Health PromotionMedifacts Vol. 20, 1997.

  7. Holistic Concepts of Emotions (Part 7)Medifacts Vol. 21, 1997.

  8. Holistic Aspects of Promotion of Emotional Health & PerformanceMedifacts Vol. 22, 1998.

  9. Holistic Concepts of Health in Geeta, Chapter 1Medifacts Vol. 23, 1998

  10. Holistic Medicine MedicineMedifacts Vol. 12, 1994

  11. Human Existence - A Holistic ConceptMedifacts Vol. 12, 1994.

  12. Yoga in Health, Disease and other phases of life Havyaka(Medicine)

  13. Physiological Aspects of Hyper TensionMedifacts Vol. 2, 1989.

  14. The Significance of Physiological Consideration in the Study ofTuberculosis

  Medifacts Vol. 1, 199815. Physiological Mechanisms involved in secretion of HCI in stomach

  Medifacts16. All important sex Manas times17. The sshh topic Manas times18 Guild spoils sex Manas times19. Sex can be rejuvenating Manas times20. Is Celibacy harmful Manas times21. Maximising pleasure Manas times22. Love Vs Lust Manas times23. I am short but can I be sexy?

  18 articles in Tarun Bharat on Holistic health.5 articles in Lokaprabha on Holistic medicine.

  PAPERS

  1. A Common Denomination in the Pathogenesisi of Asthama.Medical Hypotheses, (1988) 27, 255-259, Longman Group U. K. Ltd.,1988.

  2. An explanation for the Development of Decussations in the CentralNervous System. Medical Hypotheses (1987), Longman Group U.K.Ltd., 1988.

  3. The teaching of Physiology for medical students-A perspective. TheIndian Journal of Medical Education Vol. XXVIII No. 2-3 May-December, 1989, Page 3-7

  4. The Pathological Aspects of Malethion Carbaryl, Lindana andPyrethroids.

  5. An Evalution of two of the available studies on pesticides poisoning.6. Role of Mn++ in Ouabain Induced Cardiac Arrythmias. Issues in

  Environment Health. The case of Pesticides.

  ABSTRACTS

  1. Repelling activity in neutonal loop. An important determinant inorganisation of neurons in central nervous system. Volume - 27,Number 5, XXIX A. C. APPI.

  2. Offactory system influences immune system and its developmentIndian Journal of Physiology & Pharmacology, Vol. 32, No. 5.

  3. Yoga in medical educationI.A.A.ME 1st Annual Conf. Mumbai - 27th/29th Jan., 1992.

  4. A comparative study of the absolute eonsinophil count in full termand premature infants at Birth and at the end of one month. IndianJournal of Physiology & Pharmacology, Supplement -1 Vol. 29,No. 5.

  5. Fitness Clinics - A teaching methodF : IC : 68, 42nd Annual APPI 1996 Conference.

  6. Practcal courses in PhysiologyF : IC : 68, 42nd Annual APPI 1996 Conference.

 • 80 81

  GUEST LECTURES1. Staff Society, KEM Hospital - Stress2. Holistic Health (IMA) Miraj.3. Health in Geeta - Khamgaon4. Holistic Health - Sangli (Medical Association of Alternative therapy)5. Holistic Health - Dombivali (Ashray)6. Holistic Health - Dadar (Yogavidya Niketan)7. Over 20 Lectures on All India Radio (Doctor Apylya Bhetila)8. Holistic Health - Lions Club - Sawantwadi.9. Holistic Health - Ayurveda College - Sawantwadi.10. Compering Health Programmes - Doordarshan, Mumbai.

  CONFERENCE ATTENDED ETC.1. International Conference on Neuroscience, 14th Sept.1996

  (Washington, USA)2. Panel Member, Workshop an Assessment in Medical (Physiology)

  AIIMS, 14th to 16th Dec., 1987.3. LIFE programme, Mumbai.4. APPI - National Conference - presented a paper BJMC, Pune.5. Update Ayurveda - CGM College, Mumbai- Nov. 26-27, 1988.6. ISHA - course for health administrators, Bangalore - Sept. 11-15,

  1989.7. APPI - National Conference - SCB Med. College, Cuttack.8. AVPI - presented a paper - 25-28 Dec., 1996. Annual Conference

  27-29 Dec., 1985 - Culcutta, Presented paper.9. National Course on Educational Science Technology for the

  teachers in Health Professionals, PGIMER - 4th March - 13th March,1992, Chandigarh.

  ACTIVITY OF SOCIAL BENEFITGave medical and social services1. 1975 to 1978 - Adeli (Village in Sindhudurg district)2. Mill workers during strike 1982.3. School for blindness.4. Madan Cottage Slums - Bhandup (W).

  OTHER ACADEMIC ACTIVITIES1. Fellow of Indian College of Genontilogy2. Foreign faculty fellow in basic medical sciences with certificate of

  distinction and luncheon in honour, MUSC (SC), ECFMG (USA)3. Feliciated at the hands of Mayor 1985, 86, 88.4. Professor in charge of Library (GSMC & KEMH)5. M.D. with a speciall certificate of rank.6. Examiner and Teacher for M.D. (Physiology)7. Feliciated by Dnyanadhara Education Institute, Mumbai.

  OTHER WORKSeveral articles and interviews on social issues published in newspapertsmagazines, weeklies etc. from time to time in Hindi, Marathi & English