nalavathu murai eanal pudiyathappa

19
More Stores Visit www.Desiwap.info ஷகதி ஏமாற! காைர அண பரபாகர ஓ ெகாதா. நா பகதி உகா இேத. பனா அமா, அண, எ மைனவ கமலா உகா இதாக. கா மனபாக ஏேபா இ பகள ேபா ெகா இத. நா சதி அேரபயாவ வடக ேவைல ெச வ இதா ெசைன திப வேத. க நிைறய சபள வாகி இத ேவைலைய ைச பண வேட. த காரண எ மைனவ, இரடாவ காரண எ அண. கயாண ஆன றாவ மாதேம நல ேவைல கிைடகேவ நா உடேன கிளப வேட. கமலா மிக வதடதா வைட காதா. ஆனா எக இவ ெசாத வ கட ேவ எற ஆைச இததா அவ அ ஒ ெகாடா. அேபா அணா ஒ சிறிய காராடட ைறத சபளதி ேவைல ச வததா அவ ஆேசபகவைல. எ அபா அமாதா ெராப வதபடாக. இத வட சபளதி எ மைனவ எ அண உதவேயா ஒ அழகான ெப வைட க வடா. சிவ எசினயரான அண எக வைட கய அபவதி இ இர வைட காரா எ நல வதமாக க கேவ அவட நிைறய ேபக வ க ெகா ப ேகடாக. எட பசிய அவ Ôஷக, ந ெசைன வ வடா நா இவ ேச அ மா வக க வயாபார பணலா. நா வளேசய நா கிெரௗ நில வாகி பளா அவ அைள பண இேக. ந வதா நறாக இ எறா. உைமய இ ஒ ெநா சாதா. நிஜதி எைன வரவைழத எ மைனவ கமலாதா. அவதா இத வடகள இர ைற வ ேபாயத ேபாதி ழைத நிகாம பா காடா. ஏென ேகடத நா ேப காலதி ட இதாதா ழைத ெப ெகாேவ எ ெசாலி வடா. அண இர ைபயக. என கமலா ஒ ெப ேவ எற ஆைச. நா ேவைலைய வ வ வதத நிஜமான காரண இதா. பைழய ெபகள ஒ கிெரௗ நிலதி இர மா கடமாக இத எகள வ கா நிற. மாதக கிரகபரேவச வட. நாதா

Upload: tamilenbbam

Post on 14-Sep-2014

3.502 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Uploaded from Google Docs

TRANSCRIPT

Page 1: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

More Stores Visit www.Desiwap.info

ஷ��க�தி� ஏமா ற�!

காைர அ�ண� ப�ரபாகர� ஓ��� ெகா����தா�. நா� ப�க�தி� உ�கா��! இ��ேத�. ப��னா� அ�மா%�, அ�ண�&�, எ� மைனவ� கமலா%� உ�கா��! இ��தா�க*. கா� ம+ன�பா�க� ஏ�ேபா���� இ��! ெப�,கள�.��/ ேபா0 ெகா�1 இ��த!. நா� ச%தி அேரப�யாவ�� 4�5 வ�ட,க* ேவைல ெச0! வ��1 இ�5தா� ெச�ைன�/ தி��ப� வ�ேத�. ைக நிைறய ச�பள� வா,கி இ��த ேவைலைய 7ைச� ப�ண� வ��ேட�. �த� காரண� எ� மைனவ�, இர�டாவ! காரண� எ� அ�ண�.

க�யாண� ஆன 4�றாவ! மாதேம ந�ல ேவைல கிைட�கேவ நா� உடேன கிள�ப� வ��ேட�. கமலா%� மிக%� வ��த�!ட�தா� வ�ைட ெகா1�தா*. ஆனா9� எ,க* இ�வ��/� ெசா�த வ :1 க�ட ேவ�1� எ�ற ஆைச இ��ததா� அவ* அ!�/ ஒ�!� ெகா�டா*. அ<ேபா! அ�ணா%� ஒ� சிறிய கா��ரா�ட7ட� /ைற�த ச�பள�தி� ேவைல ெச0! வ�ததா� அவ�� ஆ�ேசப��கவ��ைல. எ� அ<பா%� அ�மா%�தா� ெரா�ப%� வ��த<ப�டா�க*.

இ�த 4�5 வ�ட ச�பள�தி� எ� மைனவ� எ� அ�ண� உதவ�ேயா1 ஒ� அழகான 4�5 ெப�>� வ :�ைட க�� ���! வ��டா*. சிவ�� எ?சின :யரான அ�ண@� எ,க* வ :�ைட க��ய அ@பவ�தி� இ�@� இர�1 வ :�ைட கா��ரா�� எ1�! ந�ல வ�தமாக க�� ���கேவ அவ7ட� நிைறய ேப�க* வ :1 க�� ெகா1�/� ப� ேக�டா�க*. எ�@ட� ேபசிய அவ� Ôஷ��க�, ந:&� ெச�ைன�/ வ�! வ��டா� நா� இ�வ�� ேச��! அ1�/ மா� வ :1க* க�� வ�யாபார� ப�ணலா�. நா� ேவளAேச7ய�� நா�/ கிெரௗ�1 நில� வா,கி ப�ளா� அ<>வ9�/ அ<ைள ப�ண� இ��ேக�. ந:&� வ�தா� ந�றாக இ��/�� எ�றா�.

உ�ைமய�� இ! ஒ� ெநா�� சா�/தா�. நிஜ�தி� எ�ைன வரவைழ�த! எ� மைனவ� கமலாதா�. அவ*தா� இ�த 4�5 வ�ட,களD� இர�1 �ைற வ�! ேபாய���த ேபாதி9� /ழ�ைத நி காம� பா��!� ெகா�டா*. ஏென�5 ேக�டத / நா� ேப5 கால�தி� Eட இ��தா�தா� /ழ�ைத ெப 5� ெகா*ேவ� எ�5 ெசா�லி வ��டா*. அ�ண@�/ இர�1 ைபய�க*. என�/� கமலா%�/� ஒ� ெப� ேவ�1� எ�ற ஆைச. நா� ேவைலைய வ��1 வ��1 வ�தத / நிஜமான காரண� இ!தா�.

பைழய ெப�,கள�.7� ஒ� கிெரௗ�1 நில�தி� இர�1 மா� க��டமாக இ��த எ,களD� F! வ :��� �� கா� நி�ற!. 4�5 மாத,கG�/ ��F கிரகப�ரேவச� ���! வ��ட!. நா�தா�

Page 2: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

வர��யாம� ேபா0 வ��ட!.

வ :1 மிக%� ப�ரமாதமாக க�ட<ப�1 இ��த!. �த� மா�ய�� 4�5 ப1�ைக அைறக* இ��தன. ஒ�ைற அ�ண� எ1�!� ெகா����தா�. ப�க�! ப�க�தி� இ��த இர�1 அைறகளD� ஒ�றி� அ<பா%� அ�மா%� இ�ெனா�றி� நா,கG� இ��ேதா�. வ :��� Hைழ�த!� நா� ேமேல ேபா0 அ<பாைவ பா��ேத�. அவ� அைறய�� ெமலி�! ேபா0 க��லி� காலி� க�ேடா1 ப1�!�ெகா����தா�.அவ��/ இ�த /ளD�கால� வ�தாேல ஆI�மா ெதா�ைல ெகா1�க ஆர�ப��! வ�1�. இ�த அழகி� 4�5 நா�கG�/ ��F பா�>மி� வJ�கி வ�J�! கா� ப�சகி வ��ட! எ�5� எ9�ெப!%� �றியவ��ைல எ�5 அ�மா ெசா�னா�க*. இ�@� நா�/ நா�களD� க�ைட எ1�! வ�டலா� எ�5� ெசா�னா�க*. அ�ணனD� பச,க* எ,ேக எ�5 ேக�டத / அவ�க* இ�வ�� ப*ளD வ�1�ைறெய�பதா� அவ�களD� மாமா வ :�� / ேபாய��<பதாக ெசா�னா�க*.

நா� ப1�ைக அ�கி� ேபா0 நி�ற!� அவ� எ� ைககைள ப���!� ெகா�டா�. "வாடா ஷ��க�, எ<ப� இ��கிறா0? இனDேம� எ,கைள வ��1 ேபாக மா�டா0 இ�ைலயா? இ,ேகேய அ�ணாேவா1 ப�சினI ப�K ச7யா?"எ�றா�.

நா� க��லி� ேம� உ�கா��ேத�. "ச7<பா, நா� இனDேம� இ,/தா� இ�<ேப�" எ�5 உ5தி Eறி வ��1 ப�க�தி� நி�றி��த அ�மாவ�ட�� ேபசி வ��1 கிள�ப�ேன�. Ôசீ�கிர� சா<ப�ட கீேழ வ�! வ�1� எ�றா�க* அ�மா.

என�/ இ<ேபா! சா<பாடா ��கிய�. அத / ��F ஒ� ஆ�ட� ேபா�1 வ�ட ேவ�1� எ�5 நா� ேவகமாக எ� >��/ தி��ப�ேன�. உ*ேள எ� M�ேகைச ப�7�! !ண�கைள எ1�! அ1�கி ெகா����த கமலாவ�� ப��Fற�ைத பா��த!ேம, பாைலவன�தி� கா0�! ேபாய���த எ� த�ப� !*ளD எJ�தா�. கமலாவ�� அழேக அவளD� /�� ேம1க*தா�. ெப�களD� /��களD�தா� எNவள% வ�த,க*. அைத எ�லா� பா��! ரசி�/� என�/ கமலாவ�ட� ப���தேத கி�ண� பழ� ேபால இ��/� அவளD� /�� ேம1க*தா�. இைத நா� ெச0த அதி�Oட� எ�5தா� ெசா�ல ேவ�1�.

/னD�! !ண�கைள அ1�கி� ெகா����த கமலாவ�� /�� ப�ளவ�� ந1ேவ அவளD� Fடைவ சி�கி அவளD� அழகிய F�ட,களD� ேஷ<ைப கா���ெகா����த!. நா� ஆைச&ட� அவளD� ப�� ப�க� ேபா0 எ� ேப���� Fைட�!� ெகா����த எ� P�ண�ைய அவளD� /�� ப�ளவ�� ைவ�! அJ�திய<ப� அவைள க��< ப���ேத�. ஒ� ைகயா� அவளD� ேதாைள<ப���தவ� ம ற ைகயா� அவள! வல! �ைலைய

Page 3: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

அJ�தமாக ப���ேத�.

அ<ப�ேய நிமி��! எ� மா�ப�� சா0�த கமலா தி��ப� எ�ைன க�ன�தி� ��தமி�டா*. அவளD� வல! ைக எ� P�ண�ைய ேப���� ம+! தடவ� ெகா1�த!. Ôஎ� ராசா ெரா�ப பசிேயாட வ�தி��கா ேபால இ��/!. ஆனா9� ந:,க ெரா�ப பாவ�,க� எ�றவ* எ� உத1கேளா1 அவளD� உத1கைள ெபா��தி ஒ� ஆழமான ��த� ெகா1�தா*.

அவைள அ<ப�ேய க��லி� ம+! சா0�! ��த�ைத ெதாட��த நா� அவளD� இ� �ைலகைள&� கச�கிேன�. அவளD� கா! மடைல ெம!வாக க��த நா� Ôநா� ஏ�� பாவ�? நா� ேவைல 7ைச� ப�ண��1 வ�தேத இ!�/தாேன�!� எ�5 ேக�ேட�.

Ôஅதி�ைல,க, நா� 4K நாைள�/ உ,கG�/ உதவ ��யாத நிைலய�� இ��கிேற�. சனD� கிழைம இர%தா� நாம ேசர ��&�. அ! வைர ேவ�1மானா� உ,கைள எ� வாயா9�, ைகயா9� தி�<தி ப�Kகிேற��

Ôஅ�<ேபா�, எ� Pக�� தி�<தி&மா ��கிய�. ெரா�ப நாைள�/ அ<Fற� ேசர<ேபாகிேறா�. இர�1 ேப��/� அ! தி�<தியாக இ��க@�. ஒ� வ�ட� ெபா��தவ@�/ 4�5 நா�க* ெபா5�க ��யாதா, எ�ன? இ�வ�� ச�ேதாஷமாக �J மன!ட@� காத9ட� ேச��தா�தா� உ�வா/� /ழ�ைத ந�ல<ப�யாக இ��/�. அதனா� சனD�கிழைம வைர ெவ5� ��த�ேதா1 நி5�தி� ெகா*ேவா�� எ�ற நா� ��த�தி� எ�தைன வ�த,க* இ��கி�றன எ�ற ஆரா0Aசிய�� ஈ1ப�ேட�.

அ1�த இர�1 நா�கG� அ�ண@ட� ப���, ைச�1�/ ேபாேன�. அ1�/மா� வ :��� ப�ளா�கைள ைவ�! அ�ண@ட@� க��ட ேமIதி7&ட@� ேபசிேன�. எ�ைற�/ ஆர�ப��கலா�, எ<ப� க�டலா�, எ�ென�ன எ�I�ரா வசதிக* ெச0! தரலா� எ�ற �IகஷனDேலேய இர�1 நா�க* ஓ� வ��டன.

சனD�கிழைம வ :�� / தி��F� ேபா! வ :��� அ�மா%� அ�ண�&� ஒேர ெட�ஷனாக இ��தா�க*. அ�மாவ�� அ�ண@�/ மாசிN அ�டா� வ�! கா?சிFர�! ஆIப�தி7ய�� ேச��தி�<பதாக%� அவைர பா��க ேபாக ேவ�1� எ�5 அ�மா%� அ�ண�&� ெர�யாக இ��தா�க*. அவ7� ெப�தா� அ�ண� எ�பதா� அJ! அJ! அவ�களD� க�க* வ :,கி ேபாய���தன.

Ôஅ<பாைவ வ��1 வ��1 எ<ப� ேபாவ! எ�5 ெத7யவ��ைலேயடா? இ<ேபாெத�லா� அ<பா%�/ இரவ�� வ :ஸி, அ��க� வ�கிற!. ச7யாக கவனD�கவ��ைல எ�றா� ஆப�!. என�/ ைக&� ஓடமா�ேட,/!, கா9�

Page 4: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

ஓடமா�ேட,/!�

Ôஇ!�ெக�னமா கவைல, நா� பா��!�/ேற�. கமலா ேவற இ��கா. எ�ன ம��! எ<ப� தரK� எ�பைத ம�1� கிளDயரா ெசா�லி�1 ேபா,க� எ�5 அ�மா%�/ ைத7ய� ெகா1�ேத�. ஒ� வழியாக அ�மா%� அ�ண@� அ�ண�&� கா7� கிள�ப�னா�க*. ேபா/� ��F அ�மா Ôேட0 அவ��/ உட�F�/ ��யலெய�றா� மண�ய�<பா�. அ! உ� >��/* ேக�/� ப� வAசிய���ேக�. வ�! அவ��/ மா�ப�� ைதல� தட%, ெவ�ன:� ேபகி� ஒ�தட� ெகா1. ேவ�1ெம�றா� அIதலி� இ�ைல அதிகமாய���தா� ெவ�� மா�திைர ெகா1. ந�றாக 4AP சிரான<ப�ற/ ந: ப1�க<ேபா� எ�5 ம��! மா�திைர எ�லா� எ,/ இ��/ எ�5 கா�ப��! வ��1 ேபாக மனமி�லாம� ேபானா*.

எ�1 மண��/ அ<பா%�/ 4�5 ச<பா�திைய&� E�ைட&� ைவ�! ெகா1�! வ��1 அவ� சா<ப��ட ப�ற/ /��க த�ண :� ெகா1�! வ��1 வழ�கமாக ெகா1�/� மா�திைரகைள அ�மா ெசா�ன<ப� ெகா1�! வ��1 அவைர ெசௗக7யமாக ப1�க ைவ�! வ��1 நா,க* சா<ப�ட ேபாேனா�. தி�<தியாக வர<ேபா/� இரைவ&� அ@பவ��க< ேபா/� இ�ப�ைத&� க பைன ப�ண�ய<ப� சா<ப��1 வ��1 அ<பா >மி� எ�� பா��ேதா�. அவ� நி�மதியாக .,கி� ெகா�1 இ��தா�. கமலா Õநா� ேபா0 பா� ெகா�1 வ�கிேற�� எ�5 கிAச@�/ ேபானா*. நா� வா,கி ெகா�1 வ�தி��த வ�ைல உய��த ெச�ைட எ1�! அைற �Jவ!�, க��லி� ேமேல, தலயைணகளD� ேமேல எ�5 தாராளமாக I<ேர ப�ண�ேன�. அைறேய S�கைட ேபால கம கமெவ�5 வாசைன அ��த!.

நா� கமலாைவ இJ�!� ெகா�1 ெப�>��/* Hைழ�ேத�. ஒ� வ�ட பசி�/ இ�5 உண% கிைட�க<ேபாகிற! எ�பைத நிைன�/� ேபாேத எ� P�ண� ஒ� ர%�1 எ�I�ராவா ெப��த!. அவைள ெவறிேயா1 க��யைண�ேத�. இ�வ��/மிைடேய இைடெவளDேய இ�லாத வ�ண� அவைள அைண�! ��தமி�ேட�. ெந றி, க�க*, கா!மட�, க�ன,க* எ�5 எைத&� மிAச� வ�டாம� ��தமைழ ெபாழி�ேத�. கைடசியாக அவளD� இதTகளD� எ� உத1கைள ெபா��திேன�.

அத காகேவ கா�தி��த! ேபாலேவ அவளD� வா0 அரசைர வரேவ /� ேகா�ைட கத%கைள ேபால திற�த!. அவGைடய நா�/ F 5�/* Hைழ&� பா�ைப ேபால எ� வாய�@* Hைழ�த!. உ*ேள Hைழ�த நா�/ எ� வாய�� எ�லா �ைனகைள&� எ�� ெதா�1 ந�கிய!. அைத மட�கிய எ� நா�/ அேதா1 ைகேகா�! நடன� ஆ�ய!.

நா�/க* தனD உலக�தி� நடனமாட எ,களD� ைகக* ம றவ7� மா�F ப�ரேதச�ைத ஆரா0Aசி ப�ண�ன. அவளD� ைக வ�ர�க* எ� ச�ைடய�� ப�ட�கைள கழ றி உ*ேள F/�த!. எ� மா�ப�� இ��த அட��த

Page 5: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

��கா1களDைடேய உலாவ�ய அைவக* எ� சிறிய மா�F கா�Fகேளா1 வ�ைளயாட ஆர�ப��தன. �தலி� ெம!வாக தடவ� ெகா1�தைவ அைவகைள ப���! கச�கின.

நா� அவGைடய ஜா�க�1 ப�ட�கைள அவ�T�!. ப�ராவ�� ெகா�கிைய ந:�கி அவளD� �ைலகைள வ�1தைல ப�ண�ேன�. ��தாைனைய வ�ல�கி வ�ட அவளD� இர�1 �ைலகG� ெவ*ைள �ய� /��கைள ேபால /தி�! வ�தன. அைத பா��த!� எ� வாய�� எAசி� ஊற ஆர�ப��! வ��ட!. அவ* நா�கிட� வ�1தைல வா,கி�ெகா�1 எ� �க�ைத அவளD� மா�பக�தி� Fைத�ேத�. தாலி�கய� றி� Sசி�ெகா����த ம?ச* வாசைன அவளD� �ைலகளD9� பரவ� இ��த!. ெவ*ைள ெவேள� எ�5 இ��த �ைலகளD� தி�1 தி�டாக ம?ச* கல� ெத7�த!. அவளD� �ைல கா�Fக* இர�1� சிறிய க�<F திரா�ைசகைள ேபால ேலசான பJ<F நிற�தி� இ��க நா� அைவகைள மா றி மா றி ச<ப�ேன�. P றி இ��த அ�த ம?ச* வாசைனேயா1 E�ய �ைலகைள ந�கிேன�. ைககளா� அைவகைள ஆைச த:ர ப�ைச�ேத�. நா� அைவகேளா1 வ�ைளயாட அவளD� �ைல கா�Fக* வ�ைற�! எ� �க�தி� ���ன.

நா� அவளD� ஜா�க�1, ப�ராைவ �Jவ!� கழ றி ேபா�ேட�. அவGைடய அ�/*க* P�தமாக வழி�க<ப�1 ெதா1வத ேக Pகமாக இ��த!. அத� வாச�ைத �க��த வ�ண� நா� அவளD� வய� 5 ப�ரேதச�ைத தடவ�ேன�. F�தைரைய தடவ� ெகா1<ப! ேபால அ! I4�தாக இ��த!. நா� அவ* அ�/ைள வ��1 அவ* வய� றி� ��தமிட /னD�ேத�.

�7,.. �7,.. எ�5 மண� அ�<ப! ேக�ட!. நா� வய� றி� ��தமி�ட<ப� அவளD� ெதா<Fைள ெந�,கிேன�. அவேளா எ�ைன த*ளDவ��டா*. Ôஅ<பா எ!�ேகா E<ப�1கிறா�, ேபா0 பா�,க*, நா@� ப��னா� வ�கிேற�� எ�றா*.

நா� எJ�! ந�1� ெகா����த எ� த�ப�ைய த�� தடவ� ஆPவாச<ப1�தி அட�கி, ச�ைட ப�ட�கைள ேபா�1� ெகா�1 ெவளDேய வ�ேத�. ப�க�! >மி� அ<பா க��லி� எJ�! உ�கா��! இ��தா�. அவ7� மா�F .�கி .�கி ேபா�1� ெகா����த!. ேபச ��யாம� வாைய திற�! 4AP வ��1� ெகா����தா�. நா� அ�கி� ேபா0 அம��ேத�. அவ7� மா�ைப ந�றாக தடவ� வ��ேட�. அ�மா ெசா�ன சிர<ைப இர�1 VIS� அள%�/ எ1�! அவ7� வாய�� ஊ றிேன�.

அைத /��த!� அவைர தைலயைணைய உயரமா�கி ப1�க ைவ�ேத�. அத /* கமலா வ�! வ�டேவ அவைள ஹா�ேபகி� ெவ�ன :ைர ஊ றி ெகா1�க ெசா�ேன�. அவ* ெகா1�த ஹா� ேபைக வா,கி அ<பாவ�� மா�ப�� ஒ�தட� ெகா1�ேத�. வாைய திற�! 4AP வ��1� ெகா����த

Page 6: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

அவ� ெகா?ச� ெகா?சமாக 4�கி� 4AP வ�ட ஆர�ப��தா�. .�கி ேபா�1� ெகா����த மா�F ேலசாக நா�ம� நிைல�/ வ�த!. நா� அவ7� மா�ைப ைதல�தா� தடவ� ெகா1�க, கமலா ஹா�ேபகா� ஒ�தட� ெகா1�க இ�ப! நிமிட,களD� அ<பா .,க ஆர�ப��தா�.

நா� ஒ� ப�! நிமிட� அ<பா ப�க�தி� இ��! பா��!� ெகா*ள கமலா கிAச@�/ ேபா0 எ,க* இ�வ��/� காப� ேபா�1 ெகா�1 வ�தா*. நா,க* இ�வ�� அ<பா அ�கிேலேய உ�கா��! அைத சா<ப��ேடா�. அவ� ந�றாக .,/வைத க�ட நா,க* ம5ப�&� ெப�>��/ ேபா0 வ��ட இட�தி� ெதாட��ேதா�.

��தமி1த9� மா�பக வ�ைளயா�1� சிறி! ேநர�தி� ���! வ�ட அவ* எ� ேப���� ம+! ைகைய ைவ�! எ� Sைள அJ�தினா*. அவளD� /றி<ைப உண��த நா� எJ�! எ� ேப��, ச�ைடகைள அவ�T�! ேபா�ேட�. எ� வய� றி� கீேழ ெதாைடகளD� ந1ேவ /�த:��ைய ேபால ந:��� ெகா����த எ� த�ைய அவ* ஆைசேயா1 ப���தா*. கி�ேட எ�ைன இJ�தா*. எ� த��� அ�<பாக�தி� இ��! ேம� ேநா�கி அைத உ�வ� வ��டா*. அ! அவளD� ைக Pக�தி� இ�@� வ�ைற�! இ��ைப ேபால ஆகிய!. எ� Sைள ேம9� கீJமாக உ�வ� வ��டவ* அத� ெமா�ைட 4� இ��த ேதாைல ப��னா� த*ளD வ��டா*. வழ வழெவ�5� பள பளெவ�5� இ��த அத� ெமா�ைட பா��தவ* அைத மி�!வாக ��தமி�டா*.

எ� த�ைட இ�ைககளா9� அJ�தி ப���தவ* அத� ெமா�ைட வாய�@* Hைழ�!�ெகா�டா*. ைககளா� ப�Iடைன இய�/வ! ேபால எ� த�ைட அவ* வாய�@* உ*ேள, ெவளDேய எ�றிய�க ஆர�ப��தா* அவ* வாய�� M1� வJவJ<F� என�/ நா� அவ* F�ைடய�ேலேயா ஓT<ப! ேபால இ��த!.

நா� பாைலவன சமெவளDைய ேபால ெவ*ைள ெவேளெர�5 இ��த அவளD� வய� 5 ப�ரேதச�ைத ��தமி�1 நா�கினா� ந�கி ஈரமா�கிேன�. அவGைடய பாவாைடைய கழ றிேன�. உ*ேள அவளD� ெவ*ைள நிற ஜ�� அவGைடய மதன ேம�ைட&� F�ைடைய&� மைற�தி��த!. அைத ெம!வாக கீT ேநா�கி இJ�த<ப� ெகா?ச� ெகா?சமாக க�K�/ ெத7�த அவளD� உ<ப�ய மதன ேம�ைட /னD�! ��தமி�ேட�. அத /� கீேழ அவளD� F�ைட ெவ�<F ெத7ய ஆர�ப��த!. அத� ம+! நா� ைகைய ைவ�த<ேபா! ம5ப�&� �7,....�7,.....எ�5 மண� அ��/� ச<த� ேக�ட!

"இ! எ�ன ெப7ய நிXெச�ஸாக ஆகி வ��ட!. ேச..ேச... இ<ப� இவ� ந�ைம பழிவா,/கிறாேர" எ�5 Fல�ப�யப� எJ�! எ� 9,கி எ,ேக இ��கிற! எ�5 ேத� க��� ெகா�1 ெவளDேய ஓ�ேன�. அ<பா ��F

Page 7: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

மாதி7ேய எJ�! உ�கா��! மா�ைப ைகய�� அJ�தி ப���! ந:வ� வ��ட<ப� வாைய திற�! ெப7ய 4APகளாக வ��1� ெகா�1 இ��தா�. நா� ேபா0 அவ� ப�க�தி� உ�கா��! அவ� மா�ைப ப���! தடவ� வ��ேட�. ப�க�தி� இ��த அமி�தா?ச� ைதல�ைத எ1�! அவ7� மா�ப�� தடவ�ேன�. இ�ெனா� அIதலி� மா�திைரைய எ1�! அவைர அைத வ�J,க ைவ�ேத�.

அத /* அ,ேக வ�த கமலா ஹா� வா�ட� ேபைக எ1�! அவ7� மா�ப�� ஒ�தட� ெகா1�க ஆர�ப��தா*. நா� அவைர க��லி� தைலயைணய�� ச7யாக ப1�க ைவ�! ெந?ைச&� மா�ைப&� தடவ� தர அவ� வாய�� 4AP வ�1வ! /ைற�த!. ெகா?ச� ெகா?சமாக நா�ம� ஆனா�. Pமா� அைரமண� ேநர� கழி�! ந�றாக .,க ஆர�ப��தா�. அவைர ந�றாக ப1�க ைவ�! ேபா��திவ��1 எ,க* அைற�/ தி��ப�ேனா�.

இ�வ7� உட�ப�9� தி�<தியைடயாத காம� ெகா<பளD�!� ெகா�1 இ��த!. எ,களD� ைககளD9� உட�ப�9� ைதல வாசைன வ :சேவ இ�வ�� பா��மி� Hைழ�ேதா�. இர�1 நிமிட ேநர� ஹ:�டைர ேபா�1 ஆஃ< ப�ண� த�ண :� ேலசான Mடாக வ��ப� ெச� ப�ண�வ��1 ஷவைர திற�! அத� கீேழ அ�மணமாக இ�வ�� நி�ேறா�. அவGைடய க�டான உடலி� த�ண :� ப�1 உட� �Jவ!� பர%வைத பா��கேவ அழகாக இ��த!. தைலய�� ஊ றிய ந:ரான! அவ* �க�ைத நைன�! கJ�! வழி இற,கி வ�! அவளD� �ைலகைள அைட�! அவளD� �ைலகா�FகளD� இ��! வ�வைத பா��த எ� P�ண� வளர ஆர�ப��த!.

கமலா த� உட�ைப தி�<ப� �க�ைத ஷவைர ேநா�கி .�கி நி க த�ண :ரான! அவள! �ைலகைள தா�� வய� 5 ப�ரேதச�தி� பா0�! கைடசிய�� இ� மைலகG�/ இைடேய பா&� அ�வ� ந:ைர ேபால அவளD� ெதாைடகG�/ பாய, எ�னா� அத /� ேம� ேவ��ைக பா��!� ெகா����க ��யவ��ைல. நா� ��� ேபா�1 அவளD� எதி7� உ�கா��ேத�. அவGைடய F�ட,கைள இ� ைககளா9� ப���! அவளD� வய� றி� அ�ய�� எ� �க�ைத Fைத�ேத�. அவGைடய மதன ேம��� எ� 4�ைக உராசியவ� நாவா� அவGைடய F�ைடைய தடவ�ேன�. F�ைட ப�ளவ�@*ேள F/�த எ� நா�கான! அவளD� F�ைட இதTகைள ேடI� ப�ண ஆர�ப��த!.

ெப�களD� F�ைடகG�ேக உ7ய Pக�தமான மண� எ� நாசிய�� Fக, எ� நா�கான! ஆன�தமாக Fைழய�@*ேள F/�! ந�க, நிமி�ட அவ* எ� தைலைய ப���! இ�@� அJ�தமாக F�ைடய�� ேம� Fைத�!� ெகா*ள, ேமேல வ�J� த�ண :ரான! எ� �க�ைத நைன�! எ� நா�கி� வழிேய அவளD� F�ைடய�� பாய, நா� ந�/�ேபா! சல�, சல<, சல�, சல< எ�5 காைள மா1 /ள�தி� ந:� /��/� ேபா! ஏ ப1� ச<த� அ,ேக கிள�ப�ய!. அ<ேபா! எ� நாவ�� அவளD� சிறிய ப�டாண� ைசசி�

Page 8: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

இ��த கிளD�டா7I த�1<பட நா� அைத ப களா� ேலசாக ப���! க��!, நாவ�னா� தடவ� வ�ைளயாட அவளD� இ�ப ந:� வழி�ேதா1வ! எ� நாவ�� ஏ ப�ட உ<F க7<F Pைவய�னா� ெத7�த!.

அத /* ேம� அவளா� தா,க ��யாம� அவ* எ� �க�ைத த*ளDவ��1 எ�ைன நி கைவ�! எ� த�ைய அவளD� ைககளா� ப���தா*. ஒ� ைகயா� எ� ெகா�ைடகைள ப���! கச�கியவ* எ� Sைள உ�வ� வ��டா*. �� ேதாைல ந�றாக ப��னா� த*ளDயவ* எ� P�ண� ெமா�ைட த� வாய�@* Hைழ�! ஊ�ப ஆர�ப��தா*. அவ* எ� ெகா�ைடகைள ப�ைச�த<ப� எ� Sைள ஊ�ப எ� த�1 த�@ைடய �J ந:ள�தி / வள��த!. அத / ேம9� அவைள ஊ�ப வ��டா� அவ* வாய�ேலேய த�ண�ைய பாAச ேவ��ய���/� எ�பதா� அவைள அ<ப�ேய .�கி� ெகா�1 வ�! க��லி� ேபா�ேட�. ஈரமாவ!, ெவ,காயமாவ!, இ<ேபாைத�/ ேவைலைய ���க ேவ�1�. அ!தா� ��கிய�. அவளD� அழகிய ெதாைடகைள வ�7�ேத�. சிவ�த உ�Fைழைய கா��ய<ப� அவளD� F�ைட&� திற�த!.

அ<ேபா!தா� அ�த பாழா0 ேபான மண� ம+�1� அ��க ஆர�ப��த!. "மண� ச<த� ேக�ட!� தாமதி�காம� அ<பாைவ ேபா0 பா�, இ�லாவ��டா� அவ7� உய���ேக ஆப�!" எ�5 ெசா�ன அ�மாவ�� வா��ைதக* நிைன%�/ வர, ேபா�கள�தி� இ��/� வ :ரைன ேபா�5 க�பZரமாக வ�ைற<பாக நி�றி��த எ� த�1, 4�5 நா�களாக சா<ப�டாத ப�Aைச�காரைன ேபால !வ�1 ேபான!.

இ�வ�� அற�க பற�க ஆைடகைள அண��! ெகா�1 ஓ�ேனா�. இ�த �ைற அ<பா க��லி� ப1�த<ப� மா�ைப ப���!� ெகா�1 Fர�1 ெகா�1 இ��தா�. அவைர நிமி��! ப1�க ைவ�ேத�. அவ7� க�க* எ�ைன ஏேனா / ற� சா�1வ! ேபால பா��த!. என�/ ஒ�5� F7யாம� வழ�க� ேபால மா�ப�� ைதல�ைத தடவ� ந�றாக M1 பற�க ேத0�! வ��ேட�. கமலா ஹா� வா�ட� ேபைக நிர<ப� ெகா�1 வ�! ஒ�தட� ெகா1�க ஆர�ப��தா*. ப�! நிமிட� ஆகி&� அவ� 7லா�I ஆகாம� அவIைத ப�டா�. அ�மா அ�த மாதி7 ேநர�தி� ெவ�� மா�திைர ேபாட ேவ�1� எ�5� அத க<Fற� ச7யானா9� ைக, கா� நர�Fக* இJ�!�ெகா*G� எ�5� அைவகைள உ�வ� வ�ட ேவ�1� எ�5 ெசா�லிய���தா�க*.

அேத<ேபால ெவ�� மா�திைரைய எ1�! அவ� வாய�� ேபா�1 த�ண :ைர ஊ றி �J,க ைவ�ேத�. ெகா?ச ேநர�தி� 4AP வா,/வ! நி�ற!. ஆனா� ைகவ�ர�கG� கா� வ�ர�கG� மட�கி�ெகா** அ<பா வலியா� !��தா�. நா@� கமலா%� அைவகைள ந�றாக ைதல� ேத0�! உ�வ� வ��ேடா�. Pமா� இ�ப! நிமிட,க* கழி�! அ<பா ேசா�ேவா1 .,க ஆர�ப��தா�.

Page 9: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

இ�வ�� >��/ தி��ப� வ�ேதா�. மண�ைய பா��ேதா�. 4�5 மண�யாகி இ��த!. Ôஊஹு�, 4�5 �ைற �ைர ப�ண�யாAP. நாலாவ! �ைற எ�னா� ��யாத<பா, சா7. நாைள பா��!� ெகா*ளலா� எ�5 ெசா�லி அவ* க��லி� Fர�1 ப1�! .,கி வ��டா*. நா� ம�1� எ�ன ெச0வ!. நா@� ஒ� ப�க� ப1�! .�க� வராம� Fர�1�ெகா�1 கிட�ேத�.

அ1�த நா* காைல எJ�தி��/� ேபாேத என�/ ச7யான தைலவலி. ந�ல கால� அ<பா நி�மதியாக .,கி� ெகா����தா�. அ�மா%� அ�ண�&� பக� 4K மண��/ தி��ப� வ�தா�க*. அ�ணா, வழிய�� ைச��� இற,கி வ��டாரா�. அ�ண�தா� காைர ஓ�� வ�தா�க*.

உ*ேள Hைழ�த! அ�ண� டய�டா இ��/�@ ெசா�லி�1 ப1�க ேபா0 வ��டா�க*. அ�மா ேநேர அ<பாவ�ட� ேபா0 அவைர கவனD�! வ��1 கிAச@�/* Hைழ�தா�க*. நா� அ,ேக ேபா0 அ�மா ைகைய ப���! Ôஅ�மா, வா எ�@ட�. உ�னDட� ெகாஞச� ேபச ேவ�1�� எ�5 ெசா�லி எ� அைற�/ அைழ�! வ�ேத�.

அ�ைதைய பா��த!� கமலா க��லி� எJ�! உ�கா��தா*. அ�மாைவ&� க��லி� உ�கார ைவ�! வ��1 நா� ஒ� ேசைர இJ�!<ேபா�1 உ�கா��ேத�. அ�மா Ôஎ�ன வ�ஷய� கமலா, இவ� எ�ைன தரதரெவ�5 இJ�! வ�கிறாேன?� எ�5 ேக�டா�க*.

Ôநா� ெசா�9கிேற� அ�மா. ேந றிர% நா,க* இ�வ�� ச7யாக .,கேவய��ைல. அ<பா 4�5 �ைற மண�ைய அJ�தி எ,களD�... .�க�ைத ெக1�! வ��டா�. இ<ப� இ��/� அ<பாைவ எ!�/ வ :��� ைவ�!� ெகா�1 அவIைத ப1கிற:�க*? எ,காவ! ந�ல ஆIப��டலி� ேச��! பா��!�க ேவ��ய!தாேன? எ�ன ெசலவானா� எ�ன, ெகா1�க நா� இ��கிேறேன? �தலி� அைத ெச0&,க*� எ�5 ேகாபமாக ெசா�ேன�.

Ôஒேர இரவ�� 4�5 �ைற வ :ஸி, வ�ததா? இ��காேத, இ!வைர அ�த மாதி7 நட�த! இ�ைலேய?� எ�5 ெசா�ன அ�மா 4Aைச இJ�! �க��! பா��தா*. Ôஅடடா, உ�னDட� ெசா�ல மற�! ேபாேன�. அ<பா%�/ வாசைன எ�றா� அல�ஜி. ஏல�கா0 வாசைன �த� ெச�� வாசைன வைர அவ��/ ஆகா!, வ :ஸி, வ�! வ�1�. இ,ேக >� �Jவ!� ெச�� வாசைன .�/ேத, அதா� காரண�� எ�றா*.

Ôஏ�மா எ�ன ெசா�9கிறா0 ந:? அ<பா%�/ அல�ஜி எ�பதா� நா,க* ெச�� XI ப�ண�Eடாதா? எ�ன நியாய� இ!? நா� அ�ணனDட� ேபசி அ<பாைவ ஆIப��டலி� ேச��/� வழிைய பா��கிேற�� எ�ேற�.

Page 10: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

க��லி� உ�கா��! இ��/� அ�மாவ�� க�க* கல,/வ! ெத7�த!. ேலசாக க�ண :� எ�� பா�<ப!� ெத7�த!. அத / நா� எ�ன ெச0ய ��&�? இத ெக�லா� பா��தா� நா,க* Pகமாக வாT�ைகைய அ@பவ�<ப! எ<ேபா!? இவ�க* எ�லாவ ைற&� அ@பவ��! ���! வ��டா�க*. எ,கG�/ ஆர�பேம இ<ேபா!தாேன!

ம,ைகய��கரசிய�� ஆத,க�.

உ�...இர�1 ப�*ைளகைள ெப 5 க�கைள ேபால ெபா�தி ெபா�தி வள��ேதா�. இ�5 இவ�, அவ� ெச�லமாக வள��த சி�ன<ப�*ைள, எ�னடாெவ�றா� தா� ஒ� நா* ெப�டா��ய�ட� இ�ப� Pகி�க ��யாம� ேபானதா� அ<பாவா� .,க ��யாம� ேபா0வ��ட! எ�5 எ�னDடேம மா றி ெசா�9கிறா�.

நா� க�யாண� ஆன Fதிதி� அவேரா1 தனDயாக ேபசேவ ��யா!. இரவ�� Eட ெம!வாக ப�க�! அைற�/ ேக�காம� ேபசேவ�1�. மாமனா� மாமியா� ைம�!ன�க* எதி7� அவைர ெதா�1 ேபச�Eடா!. இNவள% ஏ�? எ,களD� �தலிரேவ பா0, தைலயைணய��தாேன நட�த!.

இவ� எ�னடா எ�றா� ஒ� நா* மைனவ�ேயா1 Pக� காண��யவ��ைல எ�பதா� அவைர ஆIப�தி7ய�� ெகா�1 ேபா0 ேச��கேவ�1� எ�கிறா�. அ�த கால�தி� எ,கG�/ Pத�திர� கிைடயா!. ஆனா� எ�லா�� ஒ�றாக E�டாக ச�ேதாஷமாக வாT�ேதா�. எ,களDைடேய ஒ 5ைம இ��த!. ஆனா� இ�ேறா இள�ேஜா�கG�/ எ�ைலய ற Pத�திர� இ��கிற!. ஆனா� த,கைள ெப 5 வள��! ஆளா�கிய ெப ேறா�கைள ேபண� கா�க ேவ�1� எ�ற ப�F காணாம� ேபா0வ��ட!. த,க* Pக�தா� ெப7ய! எ�5 நிைன�! ெப ேறா�கைள ஒ!�கி வ��1 வாழ �ய9� இ�த கால�! வாலிப,கைள எ�ன ெசா�9வ!?

Ôெகா?ச� இ,ேகேய இ�,க*� எ�5 அவ�களDட� ெசா�லி வ��1 எ� அைற�/ தி��ப� அவ7� பZேராைவ திற�ேத�. அவ7ட� ஒ� ந�ல பழ�க� இ��த!. அ�றாட வாT�ைகய�� நைடெப5� நிகTAசிகளD� ��கியமானைவகைள, மனைத ெதா�ட நிகT%கைள, வ�,கால கன%கைள ைட7ய�� எJதி ைவ�/� அவ7� பழ�க�தா� அ!. நா,க* இ�வ�� ெபாJ! ேபாகாத ேநர,களD� அ�த ைட7கைள எ1�! ப��! அ�த�த நிகTAசிகைள நிைன% E��! மகிTவ! உ�1. எ,களD� தி�மண� நட�த வ�த�, எ,கG�/ /ழ�ைத ப�ற�த!, நா,க* �தலி� ெப7யவ@�/ ெப� பா��த!, அ<ேபா! வ5ைமய�� இ��த எ� அ�ணனD� மகைள எ�த வ�தமான சீ�வ7ைச&� எதி�பா��காம� ம�மகளாக ஏ 5� ெகா�ட!, சி�ன ம�மக* கமலாைவ<ப றி �த� �தலி� ேக*வ� ப�ட! எ�5

Page 11: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

எNவளேவா வ�ஷய,க* அைவகளD� ேததி வ7ைச� கிரம<ப� எJத< ப�1 இ��தன.

அைவகளD� 4�5 ைட7கைள எ1�! 4�5 நிகTAசிகைள ம�1� !�1 ேப<ப�கைள ைவ�! அைடயாள� ப�ண�ேன�. அைவகைள ம+�1� ஒ� �ைற ப��! பா��ேத�. ஏ கனேவ என�/ ெத7�த வ�ஷய,க*தா� அைவக* எ�றா9� எ� மனதி� அவ� ம+! இ��/� மதி<F இ�@� E�ய!.

அ�த 4�5 ைட7கைள ம�1� எ1�!� ெகா�1 பZேராைவ 4�ேன�. அைவகைள ெகா�1 வ�! ஷ��க�திட� ெகா1�ேத�. Ôஇ�த ைட7களD� நா� /றி<ப��1 ைவ�தி��/� 4�5 /றி<Fகைள ம�1� ப��! பா�,க*. நம�காகேவ வாலிப வய! Sரா%� வ�தவ�தமாக தியாக� ப�ண�ய அவைர நிைன�! பா�,க*. இ�ப�! நா9 மண� ேநர�� அவைர கவனD�!� ெகா*ள நா� உய��ட� இ��/� ேபா!, அவைர ஆIப�தி7ய�� ேச��க ேவ�1மா எ�ற உ,க* க��ைத ெசா�9,க*� எ�5 ெசா�லி வ��1 கிAச@�/ ேபா0 வ��ேட�.

ம�மக* கமலா ெதாட�கிறா*.

நா@� அவ�� அ�க�ேக உ�கா��! அ�த ைட7ய�� இ��த பதி%கைள ப��க ஆர�ப��ேதா�.

மா�A 9� ேததி

இ�5 காைலய�� எJ�த!ேம என�/ அதி�Aசி. ஆமா� ம,ைக�/ அ�ைம ேபா����கிற!. எ�ன ெச0வ! எ�ேற F7யவ��ைல. ெப7யவ� ப�ரபா%�/ ஐ�! வய!. ஒ�னா,கிளாI ப��!� ெகா�1 இ��தா�. சி�னவ� ஷ��க� ப�ற�! ப�! மாதேம ஆகி இ��த!.

நா� ெச0வேதா �ைரவ� ேவைல. ம,ைகைய கவனD�! ெகா*ள யா�ேம இ�ைல. எ�ன ெச0ய ேவ�1� எ�ப!� என�/ ெத7ய வ��ைல. என�/ ெத7�த! எ�லா� P�தமாக இ��கேவ�1� இ�ைலெய�றா� எ�லா��/� வ�! வ�1� எ�ப!தா�. நா� ெப7யவைன ப*ளD�Eட�தி� வ��1 வ��1 சி�னவைன .�கி� ெகா�1 த�மலி,க �தலியா7� வ :�� / ேபாேன�. ேக��� இ��ேத எஜமானD அ�மாைவ வரAெசா�லி அவ�களDட� எ�லா வ�ஷய�ைத&� ெசா�ேன�.

F�ண�யவதியான அவ�கேளா Ôசிவா, ந: ேவைலைய<ப றி ஒ�5� கவைல படாேத. நா� சமாளD�! ெகா*கிேற�. ந�ம ேதா�டகாரனDட� ெசா�லி நிைறய ேவ<ப�ைல ெகா�1 ேபா0 பர<ப� அத� ேம� உ� மைனவ�ைய ெம�லிய !ண�யா� ேபா��தி ப1�கைவ. வ :��� அ1<F ப�த ைவ�கேத.

Page 12: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

��கியமா ந�ம ஃேபமிலி டாகட� கி�ேட ேபா0 ந:, உ� மக�, /ழ�ைத 4�5 ேப�� த1<Sசி ேபா�1� ெகா*G,க*. /ழ�ைத�/ ம�1� 4K ேவைல�/ ஆவ�� பாைல கா0Aசி ஃப�ளாIகி� யா7டமாவ! ெகா1�த@<Fகிேற�. ���தா� எதாவ! �ப@� ெகா1�த@<Fகிேற�. ப�திரமாக பா��!� ெகா*� எ�றா�க*.

ம,ைகைய&�, ெப7யவைன&� பா��!� ெகா*வ! ஈசியாக இ��த!. ஆனா� ஷ��க�ைத சமாளD<ப!தா� மிக%� சிரமமாக இ��த!. தா0<பாைல /��!� ெகா����த அவ� ஆவ�� பாைல /��க ம5�தா�. சி,க /��ைய Eட ெகா?ச� ஈசியாக பழ�கி இ��கலா�. அவைன ம�ய�� ப1�க ைவ�! ஆய�ர� வா��ைதகளா� ெகா?சி ISனா� ெகா?ச� ெகா?சமாக ஊ றி பழ�கிேன�. ஐ�! நா�கG�/ ப�ற/ ஃபZ�,� பா��லி� /��க க 5� ெகா�டா�. ெக���கார ைபய�. அவ� பா��லி� பா� /��!� ெகா�1 எ�ைன பா��! சி7�த ேபா! ப�ட எ�லா கOட�� மற�! ேபா0 வ�1கிற! எ�ப!தா� உ�ைம. ��கன� சரண�.

Ôஉ,க<பா சி�ன வயதிேலேய ந:,க F�திசாலி எ�5 ெசா�9கிறா� பா�,க! எNவள% கஷட<ப�1 இ��கிறா�� எ�ேற� நா�. Ôச7 அ1�த ைட7 எ1� எ�றா� அவ�. அ1�தைத ப�7�ேதா�.

�ச�ப� 31

இ�த ஆ�1 F! வ�ட�ைத தி�<பதிய�� ெகா�டாட ��% ெச0ேதா�. நா,கG� எ�@ைடய ந�ப� ேகாபா�சாமி&� அவன! மைனவ�, 12 வய! மகG� வ�வதாக இ��த!. அ�5 மாைல 6 மண��/ கிள�F� ேபா!தா� ம,ைக ெசா�னா* Ôஎ�ன,க, ந�ம /ழ�ைத ஷ��க�தி / ேபதி ஆகிற!. நி கேவ மா�ேட� எ�கிற!. தி�<பதி ேபாவைத ேக�ச� ப�ண� வ�டலாேம?� எ�றா*.

ேகாபா�சாமிய�� மைனவ� S,ேகாைத Eட அைததா� ெசா�னா*. அத / நா� Ôஷ��க�தி / 4�5 வயதாகி வ��ட!. நா� ெசா�9வைத F7�!� ெகா*G� வய!தாேன, அவைன நா� பா��!� ெகா*கிேற�. இர% பயண�தாேன, நா� வ�ழி�தி��! உ,கG�/ ெகா?ச�� ெதா�ைல ெகா1�காம� கவனD�! ெகா*கிேற�. எ�லா�� கிள�F,க*� எ�5 ெசா�லி Fற<பட ைவ�ேத�.

இர�1 ெவ*ைள ேவ��கைளக* சி�ன சி�ன !�1களாக கிழி�! எ1�!�ெகா�ேட�. அவைன எ� ம�ய�ேலேய பIஸி� ஒ� கா�ன� சீ��� ைவ�! பா��!� ெகா�ேட�.. கைடசிய�� தி�<பதிய�� E�1 அைறய�� இ��/� ேபா! Eட ேபதியாகேவ என�/ ஒ�5� F7யாம� ெப�மாளDட� Ôஎ� மக@�/ இ�த E��லி��! த7சன�தி / கிள�ப�ய

Page 13: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

ப�ற/ ேபதியாகாம� நி�மதியாக உ�ைன த7சி�க ���தா� அ1�த 4�5 வ�ட,கG�/ தி�<பதி�/ பாத யா�திைர வ�கிேற�� எ�5 ேவ��� ெகா�ேட�. எ�ன ஆAச7ய�, அத க<Fற� ேபதிேய ஆகவ��ைல. ��கன� சரண�.

Ôஅ<பா%�/ ெச�ல<ப�*ைள எ�றா9� நிைறயேவ ெதா�ைல&� ெகா1�! இ��கிற:�க*� எ�ேற�. Ôந: ெரா�ப ேபPகிறா0, அ1�தைத எ1� எ�றா� அவ�.

ஆகI� 3� ேததி

இ�5 எ� ெச�ல மக� ஷ��க�தி / �தலிர%. ெப7ய ைபய@�/ ெச0த! ேபாலேவ இவ@�/� �தலிர% அைறைய நாேன அல,க7�!� ெகா����ேத�. ஒ� சமய� இ�த க�யாண� நட�/மா எ�பேத என�/ ச�ேதகமாக இ��த!.

ஷ��க� ஒ� நா* திVெர�5 வ�! Ôஅ<பா நா� கமலா எ�ற ெத9,/கார ெப�ைண லN ப�Kகிேற�� எ�5 ெசா�ன< ேபா! என�/ ப�ெக�5தா� இ��த!. ஆனா� ேயாசி�! பா��ைகய�� இதி� எ�ன தவ5 எ�5 ேதா�றிய!. கால� எNவளேவா மாறி வ��ட!. இ�@� ஜாதி, /ல� எ�5 ேபPவ! ச7யாக ேதா�றவ��ைல. ஆனா� ெப7யவ� ப�ரபா%�/� அவ� மைனவ��/� இதி� ெகா?ச�� வ��<ப� இ�ைல.

நா� ஷ��க�திட� ெசா�லி நா@� ம,ைக&� கமலாைவ ச�தி�க ஏ பா1 ெச0ய ெசா�ேன�. அேதேபால அவைள ஒ� நா* ெப�மா* ேகாய�லி� ச�தி�ேதா�. எ,க* இ�வ��/ேம அவைள பா��த!� ப���! வ��ட!. ேபசிேனா�. அவ* வ :��� இதி� வ��<ப� இ�ைல எ�5� ந:,க*தா� உதவ ேவ�1� எ�5� ேக�1�ெகா�டா*. நா@� ம,ைக&� ஒ� நா* அவ�க* வ :�� / ேபா0 அவளD� அ<பா அ�மாவ�ட� ேபசிேனா�. எ,கG�/ இ�த க�யாண�தி� வ��<ப� இ�ைல, ேவ�1ெம�றா� ந:,க* 7ஜிIட� ேமேர^ ப�ண�� ெகா*G,க*, நா,க* த1�க%� மா�ேடா�, வர%� மா�ேடா� எ�றா�க*. அவ�கைள அ��க� ேபா0 பா��! சி�<ளாக ேகாய�லி� க�யாண�ைத ைவ�! ெகா*ளலா�, ந:,க* எ�த ெசல%� ெச0ய ேவ�டா�, சீ�� ெகா1�க ேவ�டா�, ந:,க* வ�தா� ேபா!� எ�5 ெக?சி ஒ�!� ெகா*ள ைவ�ேதா�.

அைறைய P றி பா��ேத�. சினDமா�களD� வ�� �தலிர% அைறைய ேபால ப�ரமாதமாக இ��த!. ம,ைக கதைவ திற�! உ*ேள வ�தா*. Ôஆஹா ப�ரமாத�, இ�த மாதி7 ேவைலகளD� உ,கைள யா�� பZ� ப�ணேவ ��யா!� எ�5 ெசா�லி சி7�தா*. Ôஅ! அ<ப�ய��ைலய�, இ�5 அவ@�/ எ�லா� ந�ல<ப�யாக நட�! அவ@�/ ஒ� ெப�/ழ�ைத ப�ற�! வ��டா� ேபா!�. ந� வாT�ைகய�� அ! ஒ�

Page 14: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

/ைறதா� இ��/. அைத&� பா��! வ��ேடாமானா� ந��ைடய கடைமக* எ�லா� ���! வ��ட! எ�5 நா� இ�வ�� ஹா0யாக ேபர� /ழ�ைதகேளா1 வ�ைளயா�� ெகா�1 ைலஃைப எ?ஜா0 ப�ணலா�� எ�ேற�.

Ôஆமா,க, அ!%� ச7தா�. பச,க, பச,க எ�5 ெட�ஷேனா1 வாT�த! எ�லா� ேபா!�. ந:,கG� ெகா?ச� வாT�ைகைய அ@பவ��க ேவ�டாமா?� எ�றா* அவ*. ��கன� சரண�.

இைத ப��/� ேபா! என�/ பழP எ�லா� நிைன%�/ வ�த!. எ� வ :��� ப�ண�ய தகறா��, கைடசிய�� அவ�க* ஒ�!� ெகா�ட!�/ காரண�� இ<ேபா!தா� என�/ F7�த!. மாமா%�/� அ�ைத�/� எNவள% ெப7ய மன!. மக� ச�ேதாஷமாக இ��க எ�னெவ�லா� ெச0தி��கிறா�க*. எNவள% கOட<ப�1 இ��கிறா�க*. அவ�க* ெச0தத / ��F நா,க* ேந 5 ப�ட கOட� ஒ� .P ேபா�ற!.

Ôஎ�ன,க, நா� த<F ப�ண��ேடா� எ�5 நிைன�கிேற�� எ�ேற�.

Ôஆமா� கமலா, அ�மாவ�ட� ச 5 க1ைமயாக ேபசி வ��ேட�. த,களD� வாTநா* �Jவைத&� நம�காக ெசலவழி�தவ�களD� அ�ைம ெத7யாம� ேபசி வ��ேட�. உ�ைமய�� வாT�ைகைய அ@பவ��க ேவ��யவ�க* அவ�க* இ�வ��தா�. �தலி� அவ�களDட� ம�னD<F ேக�க ேவ�1�. அ<Fற� கால� Sரா%� அவ�க* இ�வைர&� க�கல,காம� பா��!� ெகா*ள ேவ�1�� எ�றா�. அவ� /ர� உண�Aசி வச<ப�1 க�மலாக இ�<ப! என�/ ெத7�த!. ஆனா9� நா� க�1�ெகா*ளவ��ைல.

இ�வ�� ைட7கைள எ1�!� ெகா�1 அ�ைதய�ட� ேபாேனா�. Ôஅ�மா, சா7�மா, எ�ைன ம�னD�! வ�1,க*. நா� உ�ைம ெத7யாம� ஏேதாேதா ேபசி வ��ேட�. இனDேம� அ<ப� நட�கா!. நா,க* இனD ெச��ைடேய XI ப�ண மா�ேடா�. அ<பாைவ க�K� க��!மாக பா��!� ெகா*ேவா�� எ�றா� அவ�.

Ôஆமா� அ�ைத, நா@� அ�கா%� இனD வ :�ைட பா��!� ெகா*கிேறா�. ந:,க* இ�வ�� நி�மதியாக இ�,க*� எ�ேற�.

Ôஅட எ� ெச�ல,கேள, இத / ம�னD<F எ�ற ெப7ய வா��ைதக* எ�லா� எத /? ந:,க அ<பா ஆைச<ப�ட! ேபால ஒ� அழகான ெப�ைண ெப 5� ெகா1,க*, அ! ேபா!�� எ�றா�க* அ�ைத.

அ�றிர% எ,களD� காம வ�ைளயா�1 ெதாட��த!. எ� மா�ப�� அவ� �க�ைத Fைத�! �ைலகைள ந�கி�ெகா����க நா� எ� ைககளா� அவர! Sைள ப���! உ�வ� அத / உP<ேப றி� ெகா����த ேபா!

Page 15: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

ப�க�! அைறய�� மண� அ�<ப! ெம�லிதாக ேக�ட!. இ�வ�� !*ளD எJ�ேதா�.

Ôஅ�மாதா� இ��கிறா�கேள, நா� ேபாக ேவ�1மா?� எ�5 அவ� ேக�டா�.

Ôஎ�ன மனDத� ந:,க*? அவ�க* இ�வ�� நி�மதியாக இ��தா�தா� நா� ெசௗ�கியமாக வாழ ��&�. அவ�களD� ஆசி�வாத�தா� ந�ைம கைடசி வைர கா<பா 5�, வா�,க*� எ�5 அவைர ப���! இJ�ேத�.

இ�வ�� ஆைடகைள ச7 ப�ண�� ெகா�1 ப�க�! அைற�/ ேபாேனா�. அ<பாவ�� அ�கி� உ�கா��! அவ7� மா�ைப தடவ� ெகா1�!� ெகா����த அ�மா எ�ைன நிமி��! பா��தா�க*. Ôந:,க எ!�/ வ�த:,க? நா�தா� இ��கிேறேன?� எ�றா�க*.

Ôபரவாய��ைலய�மா, நா,கG� உத%கிேறா�� எ�5 ெசா�லி நா� ஹா� வா�ட�ேபகி� ெவ�ன :ைர நிர<ப� ெகா1�ேத�. அவ� அ<பாவ�� கா�கைள ப���! அ��கி வ�ட மாமாவ�� 4AP ெகா?சமாக அைமதியாகி சீரான 4AP வ�ட ஆர�ப��தா�. அ<ப�ேய .,கி ேபானா�. நா,க* இ�வ�� கிள�ப அ�ைத கத% வைர வ�தா�க*. Ôகமலா, எ� மக� ஒ� /ணவதிைய�தா� ேத��ெத1�தி��கிறா� எ�ப! என�/ ெப�ைமயாக இ��கிற!� எ�5 ெசா�லி எ� க�ன�தி� ��தமி�டா�க*.

ம+�1� எ,க* அைற�/ வ�ேதா�. அவ� கதைவ தாT ேபா�1 க��ைல ெந�,கினா�. என�ேகா அ�ைத ெசா�ன வா��ைத&� க�ன�தி� ெகா1�த ��த�� எ� உடைல&� மனைத&� சி�ெல�5 ஆ�கிய���த!. எ� �க�தி� ெத7�த பரவச�ைத பா��த அவ� Ôஎ�ன கமலா, இNவள% ச�ேதாஷ�� எ�5 ேக�டா�. நா� ெசா�னைத ேக�ட!� Ôஉன�/ சி�ெல�5 இ��கிறதா? என�/ உட�F �Jவ!� Mடாக இ��கிறேத, அத / எ�ன ெச0ய ேபாகிறா0?� எ�5 ேக�டா�.

Ôபாவ� இ��காதா ப��ேன, இ�றிர% �Jவ!� உ,கைள Eலா�/வ!தா� எ� ேவைல� எ�5 அவைர இJ�! க��லி� த*ளDேன�. ெபா�ெத�5 வ�J�த அவைர அ<ப�ேய எ� மா�பா� அJ�தி அவ� உத1களD� எ� இதTகைள அJ�தி ��தமி�ேட�. அ<ப�ேய எ�ைன .�கி அவ7� ம+! ப1�க ைவ�! ெகா�டவ� எ� �!கி� ப�� ைககைள ெகா1�! இ5க அைண�!� ெகா�டா�. எ�@ைடய �ைலக* இர�1� அவ7� மா�ப�� ம+! அJ�தி கச,கின. அ�த வலி Eட ஒ� வ�த இ�பமாக�தா� இ��த!.

எ� இதTகைள த�@ைடய நா�கா� தடவ�ய அவ� எ� இதTகைள ப�7�! அைத எ� வாய�@* அ@<ப�னா�. எ� நாவா� அைத ச�தி�க இ�வ7� நா�/கG� ஒ�ைற ஒ�5 தடவ�, இைண�!, Pைவ�! இ�F றன.

Page 16: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

எ,களD� எAசி�க* ஒ�5 கல�தன.

நா� அவ7� ேம� ப1�தி��க எ� அ� வய� றி� கீேழ அவ7� P�ண� ��1வ! என�/ ெத7�த!. எ� வல! ைகைய எ,களD� உட�களD� ந1ேவ ெச9�தி Fைட�!� ெகா����த அைத ஆைசயாக தடவ� ெகா1�ேத�. பாவ� அ! ேந 5 ெரா�ப%�தா� ஏமா�! வ��ட!. இ��F த�1 ேபால இ��த அைத ெக��யாக 9,கிேயா1 ப���! கச�கிேன�. அவ� ம�1� P�மா இ�<பாரா, அவ7� ைககைள கீேழ இற�கி எ� F�ட,கைள ப���! ப�ைச�தா�.

நா� அ<ப�ேய சா0�! அவ7� இட! ப�க�தி� ப1�ேத�. இ<ேபா! எ� மா�பக� அவ7� �க�தி� அ�கி� இ��த!. அதா� சா�/ எ�5 அவ� எ� ஜா�க�1, ப�ராைவ ச�ெட�5 அவ�T�! வ��டா�. E��� இ��! வ�1ப�ட கிளDகைள ேபால எ� �ைலக* இர�1� /ஷியாக ெவளDேய வ�! எ� மா�ப�� ஊ?சலா�ன. அவ��/ எ� �ைலக* ம?ச* கல7� த,க�ைத ேபால இ�<ப! ப���/� எ�பதா� அைவகளD� நிைறய ம?ச* ேத0�! /ளD�தி��ேத�. த,க� கலச�தி�ேம� ஒ� க��பAைச ெவ றிைல&� அத�ேம� ஒ� ெகா�ைட<பா�/� ைவ�த!ேபா� இ��த எ� �ைல கா�Fகைள ��தமி�ட அவ� ஒ�ைற வாய�@* Hைழ�!� ெகா�1 ம றைத ைகவ�ர�களா� ப���! தடவ�யவ� எதி�பாராத ேநர�தி� வ�ர�களD� ந1ேவ ைவ�! நP�கினா�.

உட�ப�� வலி Eட சமய�தி� இ�ப Pகமாக மாற�E1� எ�பைத அ<ேபா!தா� உண��ேத�. Ôஉ�... ந�றாக இ��கிற!, ஆனா9� ெகா?ச� ெம!வாக ப�ள :I� எ�5 �னகிேன�.

Ôேந 5 எ�ன ெசா�னா0? நாலாவ! �ைற எ�னா� ��யாத<பா, சா7 எ�5 ெசா�னாேய, அத / இ!தா� பதி�� எ�5 ெசா�லி சி7�தா�.

Ôஅ! ேந 5<பா, இ�5 நா9 எ�ன ���தா� ஐ�! �ைற Eட ெச0! ெகா*ள<பா, ஆனா� இ<ப� இ�ைச ப�ணாத<பா�

Ôஉ�.. அைத&�தா� பா��!வ�1ேவா�� எ�றவ� எ� ஜா�க�1, ப�ரா, Fடைவ எ�லாவ ைற&� அவ�T�! .�கி ேபா�டா�. அவ�� த�@ைடய 9,கி, ச�ைடகைள அவ�T�! வ��1 எ� எதி7� நி�றா�.

அவ7� ஆஜா@பா/வான உடலைம<F எ�ைன எ<ப%ேம ஆAச7ய<ப1�!�. அவ� எ�ஸ�ைசI ப�Kவ! இ�ைல, ஆனா9� அவ7� உட� ஊைள சைத இ�லாம� க�டாக இ��/�. அதி9� ெவ*ைளயான ெதா�திய��லாத வய� றி� கீேழ அவ7� P�ண�யான! வ�ைற�! ந:�1 ஆகாய�ைத பா��!� ெகா����தைத க�ட!� நா� அைத இ� ைககளா9� ப���ேத�. இ��ைப ேபால ஹா�டாக%� இள�

Page 17: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

Mடாக%� இ��த அைத ெம!வாக வைள�க< பா��ேத�. ஊஹு� ��யவ��ைல. அைத கீேழ இJ�! வ��ேட�. ேவகமாக Iப�7, ைவ�த! ேபால அ! ேம� ேநா�கி ேபா0 அவ7� அ�வய� றி� ���ய!.

நா� அவ7� P�ண�ேயா1 வ�ைளயா��ெகா����த ேபா! அவ� அ�/ளD� இைடேய அவ7� ைககைள வ��1 எ� �!ைக தடவ� ெகா1�தா�. அவ7� ைக வ�ர�க* எ� �!கி� ந1ேவ இ��/� ெம�லிய கா�வாய�� பயண� ெச0! ��வ�� எ� /�� ேம1கைள அைட�த!. நா� அவ7� P�ண�ேயா1 வ�ைளயாட அவ� எ� F�ட,கைள ப�ைச�! வ�ைளயா�னா�.

நா� அ<ப�ேய க��லி� சாய அவ� ம+�1� எ� �ைலகளD� வாைய ைவ�! பா� /��க ஆர�ப��தா�. ஆனா� அவ7� ைகக* எ� ப��த ெதாைடகளD� உ�ப/திைய தடவ� ெகா1�க ஆர�ப��த!. அவ��/ எ<ப�தா� எ� உடலி� எ�த ப/திைய தடவ�னா�, சீ�� வ�ைளயா�னா� என�/ உண�Aசி ேவக� ெப�/� எ�ப! ெத7கிறேதா? ெதாைடகளD� நா� உண��த அவ7� Iப7ஸ� எ� F�ைடய�� இ�பந:� கசிைவ ஏ ப1�திய!. ெதாைடகைள தடவ�யவ� எ� F�ைடைய ெந�,கி ெதாைடகளD� ந1ேவ எ� F�ைட�/� ஆசன வா0�/� இைடேய இ��/� மிகAசிறிய இைடெவளD ப�ரேதச�ைத வ��னா�. நா� எ�ைன&� அட�க ��யாம� Ôஹாஹா..����எ�5 �னகிேன�.

அவ� அ<ப�ேய ஏறி எ� �க�தி� இ� ப�க�தி9� இ� கா�கைள ��� ேபா�1 உ�கா��தா�. எ� �க�தி� ேமேல அவர! P�ண�யான! அவ7� வய� ேறா1 ஒ��ய���க அவ7� இர�1 ெகா�ைடகG� எ� வாய�� ேமேல ப�ெரௗ%� ப�ளாI�� கவ7� ேபா�ட எ9மிAைச பழ,கைள ேபால ஊ?சலா�ன. நா� அவ7� வ�ைத<ைபகைள நாவா� தடவ�ேன�. ஒ�ைற இJ�! எ� வாய�@* Hைழ�ேத�. அ! எ� வாைய நிர<ப நா� எ� ைகயா� அவ7� P�ண�ைய வய� ைற வ��1 ப�7�! இJ�க பா��ேத�. அ! எ�னடா எ�றா� ேகா�ைட Pவேரா1 ஒ��� ெகா����/� உ1�ைப ேபால வரமா�ேட� எ�5 அட� ப���த!. வ�1ேவனா நா�, எ� வாய�� இ��த ெகா�ைடைய ெவளDய�� அ@<ப� வ��1, P�ண�ைய இJ�! வாய�@* Hைழ�ேத�. அைத உ*ேள ெவளDேய எ�5 இJ�! ஊ�ப ஆர�ப��ேத�.

அவேரா எ� வய� 5 ப�ரேதச�ைத ந�கி, எAசிலா� நைன�!, ெதா<Fைள ஆரா0Aசி ப�ண� ���! வ��1 எ� அ� வய� ைற ெந�,கினா�. எ�@ைடய மதனேம�ைட அைட�த அவ� அ,ேக இ��த இர�1 நா* வயதான ��கைள வ�ர�களா� வ�ட என�/ ம5ப�&� F�ைடய�� ஈர� பட ஆர�ப��த!. அவ�ைடய ம+ைச எ� ெதாைடகளD� ஒ� வ�தமான /5/5<ைப உ�டா�க அவ7� HனDநா�கான! எ� F�ைடய�� ப�ளைவ வ��ய!. எ� F�ட,கைள அJ�தி ப���தி��த அவ7� வல! ைக

Page 18: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

இ<ேபா! எ� F�ைடைய ெகா�தாக ப���த!.

வ�ர�க* F�ைட இதTகைள ப���! இர�டாக வ�7�க அவ7� நாவான! உ*ேள Hைழ�! உ*ேள இ��த எ� மி�!வான இதTகைள ந�க%� ச<ப%� ஆர�ப��த!. எ� சிறிய ப�டாண� ைசI கிளD� அவ7� நா�கிட� மா�ட, அவ� அைத படாத பா1 ப1�த அ,ேக ஆர�ப��த காம அ�னD கா�1 த:ைய ேபால எ� உடெல,/� பரவ�ய!. அத / ேம9� தா,க ��யாத நா� அவைர த*ளD கீேழ ப1�க ைவ�ேத�.

ஆகாய�ைத பா��!� ெகா����த அவ7� Sைள நிமி��தி அத� ேமேல எ� F�ைடைய ச7யாக ெபாசிஷ� ப�ண� அவ� இ1<ப�� இ� ப�க�� காைல ேபா�1 உ�கார அவ7� Sளான! ெவ�ைணய�� ெசா�/� க�திைய ேபால ஈரமாக இ��த எ� F�ைடய�� Hைழ�த!. அவ� எ� �ைலகைள இர�1 ைககளா9� ப���! ப�ைசய, நா� ெம!வாக அவ� ம+! /திைர ஓ�1� ஜா�கி ேபால எ�ப� எ�ப� /தி�க ஆர�ப��ேத�. ெகா?ச� ெகா?சமாக ேவக�ைத அதிக7�ேத�. ஒ� Iேடஜி� எ�ன ெச0கிேற� எ�ப! ெத7யாம� இய,கிேன�. எ� மன� �Jவ!� எ� உட� Sரா%� பரவ��ெகா����த அ�த காம�த:ய�� ம+ேத இ��த!. ஃப�ளவ�பா��� த:<ப றி �தலி� சி5 ெபாறிகளாக ஆர�ப��! /பZெர�5 மைழெயன த:<ெபாறிக* ெபாழிவ! ேபால எ� F�ைடய�@*ேள ஆர�ப��த அ�த காம<ெபாறியான! எ� உடெல,/� ந�ச�திர,களாக ெவ��! சிதறிய!. அத� ேவக�ைத தா,க ��யாம� நா� அ<ப�ேய அவ� ம+! சா0�! ப1�ேத�.

ெகா?ச ேநர� ெபா5ைமயாக எ� �!ைக தடவ� ெகா1�தவ� எ� க�ன�தி� ஒ� சி�ன ��தமி�1 எ�ைன கீேழ த*ளD, அவர! வ�ைற�த P�ண� எ� F�ைடைய வ��1 ெவளDேய வராம�, ப1�க ைவ�தா�. எ� ெதாைடகைள .�கி அவ7� ேதா*களD� ேம� ேபா�1� ெகா�டவ� இ<ேபா! அவ7� ேவைலைய !வ,கினா�. �தலி� ேலசான /�!�கேளா1 ஆர�ப��தவ� ேவக�ைத அதிக7�! கைடசிய�� இ�யாக இற�கினா�. நா@� எ� இ1<ைப&� /��கைள அவ��/ ேதாதாக .�கி ெகா1�! இ��ேத�. எ,களD� /�!�களD� ஒ� 7த� ஏ ப�ட!. எ� F�ைடய�� சல<, சல<, சல< எ�5 ச<த� எழ ஆர�ப��த!. Pமா� ப�! நிமிட� கழி�! அவ7� Mடான வ��! எ� Fைழய�� பா0�! நிர<ப�ய!. அவைர நா� �!ைக தடவ� ஆPவாச ப1�த, அவ� எ� மா�ப��, �ைலகளD� ��தமி�1 எ�ைன தடவ� ெகா1�க, எ,க* இ�வ7� 4AP� ெகா?ச ேநர�தி� நிதானமைடய அ<ப�ேய ப1�தி��ேதா�.

"இ�த Pக�தி காக ஒ� வ�ட� இ�ைல ப�! வ�ட,க* ேவ�1மானா9� கா�தி��கலா� டா�லி,. எ�னா� எ�5� மற�க ��யாத ஒ� ஓT�த� அ@பவ�"எ�றவ� எ� ெந றிய�� மி�!வாக ��தமி�டா�. "ேத,�I" எ�றா�.

Page 19: Nalavathu Murai Eanal Pudiyathappa

அைத ேக�ட என�/ மனதி� ஒ� ச�ேதக� ேதா�றிய!. ேக�கேவ�டா� எ�5 நிைன�!� அட�க ��யாம� அவைர ேக�1 வ��ேட�. Ôஆமா,க, என�/ ஒ� ச�ேதக�. ஒ� வ�டமாக ெச�ேஸ இ�ைல எ�5 ெசா�ற:,க. அ<ேபா எ<ப� இNவள% ேநர� உ,களால தா�/ ப���க ���த!. இ�ைல எ�னDட� எைதயாவ! மைற�கிற:�களா? ேவ5 எதாவ! ரகசிய ெப� ெதாட�F இ��கிறதா?�

Ôஅ�<பாவ�, நா� ச%தி அேரப�யாவ�ேல இ��த 4K வ�ஷ�� பதிவ�ரதனாக இ��! தி��ப� வ�தி��ேக�, எ�ைனேய ச�ேதக<ப1கிறாயா? இ�த மாதி7 ந:�ட ேநர� ெசய� படேவ�1� எ�பதா� பா�>��/ ேபா0 நாேன எ� ெட�ஷைன /ைற�!�ெகா�ட ப�ற/தா� உ�னDட� வ�ேதன� _P ��ைட. இ�ேல�னா இர�1 ேப��/ேம தி�<தி இ��தி��கா!, ெத7&மா?� எ�5 அவ� எ�ைன அைண�தப� ெச�லமாக� ேகாப��!�ெகா�டா�.

Ôஎ� ெச�ல ராஜா இ�ைல, ேகாவ�Aசி�காத:,க! இ<ேபாதா� எ� மனP� உட�F� தி�<தியாக இ��கிற!� எ�5 அவைர தாஜா ப�ண�ேன�.

(� 5�)

More Stores Visit www.Desiwap.info