narmada-sahasranama-stotram telugu pdf file12121(1)

Download Narmada-sahasranama-stotram Telugu PDF File12121(1)

Post on 05-Jul-2018

237 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 Narmada-sahasranama-stotram Telugu PDF File12121(1)

  1/21

  Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

   రసహ 

  {॥ నరసహమ     ॥}

    నమః ।ఓం  గయ నమః ।  నరౖ నమః । గః అస నరసహమమనస  ఋటనః నరవ ం జం శ   ః లకం

  నరదద      పఠ జ సహర చ గః । ఋ సః ఋష నమః । ర టన   నమః ।  నరవౖ నమః । హృద ం ౖ నమః ।  ం శక     నమః । దః  లయ నమః ।  నరదద  య   య నమః । స   కఙ  సః ఓం ం ం నర  ౖ   ఇ నర  మన ।

  అథ ఓం నమః అ    ం నమః । హృదయ నమః । ం నమః తర  ం నమః । ర  । ఓం నమః మధం నమః । ౖ వష । నరౖ నమః అం నమః । కవయ  ।  నమః క   ం నమః । య ష ।

  ఓం ం ం నర  ౖ   కరతలకరపృ   ం నమః । అ    య ఫ ।

  http://sanskritdocuments.org/

 • 8/16/2019 Narmada-sahasranama-stotram Telugu PDF File12121(1)

  2/21

  Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

  న పక । న   ద  ం గణవహసం నరం శరం

  ం వ మరఖనయజౖ క  ।ం వరజలకరం హస    దం ర     ం ఛహ    ం ఝషవరనృపం కస ॥ ౧॥

  నర హరస హర రన । హర తత జఘం హర నర ॥ ౨॥

  ఇ  యఽథ  నప  ఃౖ సజ మఠం క మమణ జనం  సచ, యన   సపం య నరౖ నమః । అథ సహమ ।

  నర నమ చ న నగశ । నగవృతత న   దరసంసృ ॥ ౧॥

  నశసఙ   న    నహనసన । నన    న న నర ॥ ౨॥

  న    న నన   కభప । నరరహ చ నహనభ ॥ ౩॥

  నర న       నరఖవ   । న చ న నగ నటన ॥ ౪॥

  నశరస నన ।

  http://sanskritdocuments.org/

 • 8/16/2019 Narmada-sahasranama-stotram Telugu PDF File12121(1)

  3/21

  Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

  య గక యణపయ ॥ ౫॥

  గస      గవల   ।

   కగమ లఫల ॥ ౬॥

  యజలసం రసం ।  ల  చ రఞ    ॥ ౭॥

  న  ఃశ  ।

  త ఃస చ    షశ ॥ ౮॥

     శ     న । ర రలగమయ ॥ ౯॥

  త చ ర  ం     ర  నత ।

   శ ర     ర  ర   ॥ ౧౦॥

  షల ర   చ    ర    । మమదమ ఘహ ॥ ౧౧॥

  ప పర చరణర   ।ల     ర లక ॥ ౧౨॥

    తప । తలరస    భరణ ॥ ౧౩॥

  పథర     యఃసర ।   సౖ  నన   ౖజ ॥ ౧౪॥

  http://sanskritdocuments.org/

 • 8/16/2019 Narmada-sahasranama-stotram Telugu PDF File12121(1)

  4/21

  Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

  ననవ   నన నన నన । పర పర ప పరశ ॥ ౧౫॥

  ప పదనయ ప పదదల ।ప పదవద పద ॥ ౧౬॥

  ప ప చ ప పరశ । ప పర పయఃసహ ॥ ౧౭॥

  ప పర ప పర । పఙకరర చ పఙహసం ॥ ౧౮॥

  వ గ చ తజగత    । అకృమ పరహస ॥ ౧౯॥

  ం వ పల । కసనవ    చ పస    ప ॥ ౨౦॥

   క  చ క కవల   ।  ఢ తవ   ॥ ౨౧॥

  రన   ణ    వ । ణక ర   ॥ ౨౨॥

   ద     రగ    చ  । పఞ పఞ చ ప పఙశ ॥ ౨౩॥

  ఫల ఫల చ ఫ ఫలవ   ।

  http://sanskritdocuments.org/

 • 8/16/2019 Narmada-sahasranama-stotram Telugu PDF File12121(1)

  5/21

  Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

  ఫ ఫ చ ఫవ    ఫ ॥ ౨౪॥

  బ  హ హ    ।

  బదఫలసహసం బద ॥ ౨౫॥

  బదమసం    చ బకల । బదఫలసం బదఫల ॥ ౨౬॥

  బదఫలస బదఫల ।

  బ  ర    ౖవ వ వర    ॥ ౨౭॥

  దణ       వ   । భ భయహ    చ భవశ ॥ ౨౮॥

  భసచననసం     భయక ।

  భ భగవ భ భ భగ ॥ ౨౯॥

   స  మ స । రజ  స   ॥ ౩౦॥

   ర    సనన   ।  వృన  వ ॥ ౩౧॥

  ష మ చ   । జన     శయ     వశ ॥ ౩౨॥

   త  తశ । తభ   । ౩౩॥

  http://sanskritdocuments.org/

 • 8/16/2019 Narmada-sahasranama-stotram Telugu PDF File12121(1)

  6/21

  Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

  గర  ధత । తథస తథ ॥ ౩౪॥

  త ధవృతసత    ।త పపర ష ॥ ౩౫॥

  భృశ భృ భృత । ద దక    దవ   ॥ ౩౬॥

    ౖరవ చ   ౖరనన  వ   ।  గ చ గకృగవ   ॥ ౩౭॥

  మ షవ   । మ మ మ చ మశ ॥ ౩౮॥

  మపహ చ మగపయ । మ మ మఖస   రష ॥ ౩౯॥

  మన మ    మ    మ । మనఞలసంహ    మమల ॥ ౪౦॥