navarathri (1)

of 34 /34
GANESHA PANCHARATNAM 1. Mudakaraatha Modakam Sada Vimukti Saadhakam Kalaadharaavatamsakam Vilasiloka Rakshakam Anaaya Kaika Naayakam Vinasitebha Daityakam Nataasubhasu Naashakam Namaami Tham Vinaayakam. 2. Natetaraati Bheekaram Navoditaarka Bhaasvaram Namat Suraari Nirjanam Nataadhi Kaapa Duddharam Suresvaram Nidheesvaram Gajesvaram Ganeshvaram Mahesvaram Samaashraye Paraatparam Nirantaram. 3. Samasta Loka Shankaram Nirasta Daitya Kunjaram Daretharodaram Varam Vare Bhavaktra Maksharam Krupaakaram Kshamaakaram Mudaakaram Yasaskaram Manaskaram Namaskrutaam Namaskaromi Bhaasvaram. 4. Akimchanaarti Maarjanam Chirantanokti Bhaajanam Puraari Poorva Nandanam Suraari Garva Charvanam Prapancha Naasha Bheeshanam Dhananjayaadi Bhushanam Kapola Daana Vaaranam Bhajaey Puraana Vaaranam. 5. Nitaantakaanta Dantakaanti Mantakaanta Kaatmajam Achintya Rupa Mantaheena Mantaraaya Krintanam Hrudantarey Nirantaram Vasantameva Yoginaam Tameka Danta Meka Meva Chintayaami Santatam. 6. Mahaaganesa Pancharatnam Aadarena Yonvaham Prajalpati Prabhaatake Hrudi Smaran Ganesvaram Arogathaam Adoshataam Susaahitim Suputrataam Samaahitaayu Rastabhootim Abhyupaiti Sochiraat.

Author: vignesh-radhakrishnan

Post on 28-Aug-2014

202 views

Category:

Documents


26 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GANESHA PANCHARATNAM GANESHA PANCHARATNAM

1. Mudakaraatha Modakam Sada Vimukti SaadhakamKalaadharaavatamsakam Vilasiloka RakshakamAnaaya Kaika Naayakam Vinasitebha DaityakamNataasubhasu Naashakam Namaami Tham Vinaayakam.

2. Natetaraati Bheekaram Navoditaarka BhaasvaramNamat Suraari Nirjanam Nataadhi Kaapa DuddharamSuresvaram Nidheesvaram Gajesvaram GaneshvaramMahesvaram Samaashraye Paraatparam Nirantaram.

3. Samasta Loka Shankaram Nirasta Daitya KunjaramDaretharodaram Varam Vare Bhavaktra MaksharamKrupaakaram Kshamaakaram Mudaakaram YasaskaramManaskaram Namaskrutaam Namaskaromi Bhaasvaram.

4. Akimchanaarti Maarjanam Chirantanokti BhaajanamPuraari Poorva Nandanam Suraari Garva CharvanamPrapancha Naasha Bheeshanam Dhananjayaadi BhushanamKapola Daana Vaaranam Bhajaey Puraana Vaaranam.

5. Nitaantakaanta Dantakaanti Mantakaanta KaatmajamAchintya Rupa Mantaheena Mantaraaya KrintanamHrudantarey Nirantaram Vasantameva YoginaamTameka Danta Meka Meva Chintayaami Santatam.

6. Mahaaganesa Pancharatnam Aadarena YonvahamPrajalpati Prabhaatake Hrudi Smaran GanesvaramArogathaam Adoshataam Susaahitim SuputrataamSamaahitaayu Rastabhootim Abhyupaiti Sochiraat.

Mahaa Lakshmyashtakam Sthothram

Sarva Managala Mangalye Shive Sarvaartha Saadhike

Saranye Thryambake Gauree Narayanee Namosthuthe

Namasthesthu Mahaamaaye Sree Peede Sura poojithe

Sankha Chakra Gadhaa Hasthe Maha Lakshmee Namosthuthe

Namasthe Garudaaroode Kohlaasura Bhayankaree

Sarva Paapa Hare Devi Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Sarvagne Sarva Varadhe Sarva Dhushta Bhayankaree

Sarva Dhukha Hare Devi Maha Lakshmee Namosthuthe

Sidhi Bhudhi Pradhe Devi Bhukthi Mukthi Pradhaayini

Manthra Moorthe Sadha Devi Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Aadhyantha Rahithe Devi Aadhi Sakthi Maheswaree

Yogaje Yoga Sambhoothe Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Sthoola Sookshma Mahaa Roudhre Mahaa Sakthi Mahodhare

Mahaa Paapa Hare Devi Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Padmaasanasthithe Devi Parabrahma Swaroopini

Parameshee Jaganmathaa Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Svethaam bharadhare Devi Naanalankaara Bhooshithe

Jagasthithe Jagan Maathaa Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Mahaa Lakshmyashtakam Sthothram Ya Padeth Bhakthimaan Nara:

Sarva Sidhimavaapnothi Rajyam Praapnothi Sarvadhaa

Eka Kaalam Padeyn Nithyam Mahaa Paapa Vinaasanam

Dhwi Kaalam Yah Padeyn Nithyam Dhana Dhaanya Samanvitha

Thri Kaalam Ya Padeyn Nithyam Mahaa Shathru Vinaasanam

Mahaa Lakshmi Bhaven Nithyam Prasannaa Varadhaam Subha.

ACHUTHAASHTAKAM

Achutham keshavam ramanarayanam

Krishnadamodaram vasudevam harim

Sreedharam madhavam gopikaa vallabham

Janakee naayakam ramachandram bhaje.

Achutham keshavam sathyabhaa maadhaavam

Maadhavam sreedharam radhikaa raadhitham

Indiraa mandhiram chethasaa sundharam

Devakee nandhanam nandajam sandadhe.

Vishnave jishnave shankhine chakrine

Rukminee raagine janakee jaanaye

Vallavee vallabhaa yaarchithaa yaathmane

Kamsavid dhwamsine vamshine thay namah:

Krishna govindha hey raamanaaraayana

Sreepathe vasude vaajitha sreenidhe

Achuthanandha hey madhava dhokshaja

Dwarakaa naayaka drowpathi rakshaka.

Raakshasaa kshobhithas seethayaa shobhitho

Dhandaka aranya bhoo punyathaa kaaranaha:

Lakshmane naanuitho vaanarai sevitho-

Agasthya sumpoojitho raaghava: pathumaam.

Dhenuka rishtakaa nishtakrid dweshinaam

Keshihaa kamsahridh wamshikaa vaadhakaha

Poothana Kopakas soorajaa khelano

Balagopaalakah pathu mam sarvadha.

Vidyudud dyothavath prasphurad waasasam

Praavredam bhodhavath prollasad dwigraham

Vanyayaa maalayaa shobhitho rasthalam

Lohithaam khreedwayam vaarijaa ksham bhaje.

Kunjithaih kunthalair bhraajamaa naananam

Rathnamou limlasath kundalam gandayoho

Haarake yorakam kangaana projwalam

Kingini manjoolam shyamalam tham bhaje.

Achyuthas syashtakam ya:padet ishtadam

Premathath prathyaham poorushas saspriham

Vrithathas sundaaram karthrevish wambharaam-

Sthasyavash yoharir jaayathe sathwaram.

Sree Lalitha Sahasranama Stotram

Om Iem Hrim Shreem Srematrenamah

Asyashrilalita sahasranama stotra mahamantrasya, vashinyadi vagdevata

rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava

kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama

shree lalita parameshari prasada sidhyardhe jape viniyogah

DHYANAM

Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat

Taranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham

Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratim

Saomyam ratna ghatasdha raktacharanam dhyayetparamanbikam

Arunam karuna tarangitakshim

Dhruta pashankusha pushpa banachapam

Animadibhi ravrutam mayukhair

ahamityeva vibhavaye, bhavanim

Dhyayet padmasanasdham vikasita

Vadanam padmapatrayatakshim

Hemabham pitavastram karakalita

Lasadhema padmam varangim

Sarvalankarayuktam satata mabhayadam

Bhaktanamram bhavanim

Shree vidyam shanta murtim sakala suranutam

Sarvasanpatpradatrim

Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam

Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham

Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram

Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree

Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata 1

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita

Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala - 2

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka

Nijaruna prabha-pura maja-bhramhanda mandala 3

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha

Kuruvinda mani shrenee kanat kotira mandita - 4

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita

Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka 5

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika

Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana - 6

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita

Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhushitha 7

Kadanba manjari klupta karna-purna mano-hara

Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala - 8

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh

Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada 9

Shudha vidyan-kurakara dvijapankti dvayojvala

Karpura-vitikamoda samakarsha digantara - 10

Nijasanlapa madhurya vinir-bhastita-kachapi

Mandasmita prabhapura majat-kamesha manasa - 11

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita

Kamesha badda mangalya sutra-shobhita kandhara - 12

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita

Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita - 13

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani

Nabhya-lavala romali lata phala kuchadvaei - 14

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama

Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya - 15

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvat-katitati

Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita - 16

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita

Manikya makuta kara janudvaya virajita - 17

Endra-gopa parikshipta smara-tunabha janghika

Guda-gulpha kurma prushta-jaeishnu prapadanvita - 18

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna

Padadvaya prabhajala parakruta saroruha - 19

Shinjanamani mangira mandita shre-padanbuja

Marali manda-gamana maha-lavanya shevadhih - 20

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita

Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhina-vallabha - 21

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika

Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita - 22

Maha-padmatavi sansdha kadanba vanavasinee

Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee - 23

Devarshigana sanghata stuya-manatma-vaibhava

Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita - 24

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita

Asva-rudadhishtitasva koti bhiravruta - 25

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta

Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita - 26

Kiri-chakra radha-rudha danda-nadha puraskruta

Jvala malini kakshipta mahni prakara madhyaga - 27

Bhanda sainya vadho dyukta shakti vikrama harshita

Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka - 28

Bhanda-putra vadho-dyukta balavikrama nandita

Mantrinyanba virachita vishanga vadhatoshita - 29

Vishukra pranaharana varahi virya nandita

Kameshvara mukhaloka kalpita shree ganeshvara - 30

Maha-ganesha nirbhinna vighna-yantra praharshita

Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini - 31

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih

Maha pashu-patastragni nirdagdha surasainika - 32

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka

Bramhopendra mahendradi deva sansdhuta vaibhava - 33

Haranetragni sandagda-kama sanjiva naoshadhih

Shreemad vagbhava kutaika svarupa mukha pankaja - 34

Kantadhah-kati paryanta Madhya kuta svarupinee

Shakti-kutaika tapanna katyadho-bhaga dharinee - 35

Mulamantrat-mika mulakutatraya kalebara

Kula mrutaika rasika kula sanketa paline - 36

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini

Akula samayantasdha samayachara tatpara - 37

Mula dharaika nilaya bramha grandhi vibhedini

Manipuranta rudita Vishnu grandhi vibhedine - 38

Aagyna-chakranta ralasdha rudra-grandhi vibhedini

Sahasra ranbujaruda sudha sarabhivarshinee - 39

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita

Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi - 40

Bhavani bhavana gamya bhavaranya kutarika

Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagya daeini - 41

Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha

Shanbhavi sharada radhya sharvani sharmadaeini - 42

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana

Shatodari shantimati niradhara niranjana - 43

Nirlepa nirmala nitya nirakara nirakula

Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava - 44

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya

Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara - 45

Nishkarana nishkalanka niru padhir nirishvara

Niraga ragamadhani nirmada madanashini - 46

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee

Nirmama mamata-hantri nishpapa papanashini - 47

Nishkrodha krodha shamani nirlobha lobhanashini

Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini - 48

Nirvikalpa nirabadha nirbheda bhedanashini

Nirnasha mrutyu madhani nishkriya nishparigraha - 49

Nistula nilachikura nirapaya niratyaya

Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada - 50

Dushta-dura dura chara shamani doshavarjita

Sarvagyna Sandra karuna samanadhika varjita - 51

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada

Sarveshvari sarvamaei sarva mantra svarupini - 52

Sarva-yantratmika sarva tantrarupa manonmani

Mahishvari mahadevi mahalakshmi rmrudapriya - 53

Maharupa mahapujya mahapataka nashini

Mahamaya magasatva mahashaktir maharatih - 54

Mahabhoga mahaishvarya maha virya mahabala

Maha-bhudir mahasirdhir maha yogeshvareshvari - 55

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana

Mahayaga kramaradya mahabhairava pujita - 56

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini

Mahakamesha mahishi maha Tripura sundari - 57

Chatu shashtyupacharadya chatushashti kalamaei

Maha chatushashtikoti yogini ganasevita - 58

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga

Charu rupa-charuhasa charuchandra kaladhara - 59

Charachara jagannadha chakraraja niketana

Parvati padmanayana padmarga samaprabha - 60

Pancha preta sanasina pancha bramha svarupini

Chinmaei paramananda vigynana Ghana rupini - 61

Dhyana dhyatru dhyeyarupa dharma dharma vivarjita

Vishva rupa jagarini svapanti taija satmika - 62

Supta pragynatmika turya sarva vasdha vivarjita

Prushti kartri bramharupa goptri govinda rupini - 63

Sanharini rudra rupa tirodhanakar ishvari

Sada shivanu grahada panchakrutya parayana - 64

Bhanu mandala madhyasdha bhairavi bhagamalini

Padmasana bhagavati padmanabha sahodari - 65

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih

Sahasra shirsha vadana sahasr akshi sahasrapat - 66

Aabramha kitajanani varnashrama vidhaeini

Nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada - 67

Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika

Sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika - 68

Purushardha prada purna bhogini bhuvaneshvari

Ambika nadi nidhana paribramhendra sevita - 69

Narayani nadarupa namarupa vivarjita

Hrinkari hrimati hrudya heyo padeya varjita - 70

Raja rajarchita ragyni ramya rajiva lochana

Ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala - 71

Rama rakendu vadana ratirupa ratipriya

Rakshakari rakshasaghni rama ramana lanpata - 72

Kamya kama kalarupa kadanba kusumapriya

Kalyani jagatikanda karunara sasagara - 73

Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya

Varada vamanayana varuni madavihvala - 74

Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini

Vidhatri vedajanani vishnu maya vilasini - 75

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetra kshetragyna palini

Kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita 76

Vijaya vimala vandya mandaru jana vatsala

Vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini - 77

Bhakti matkalpalatika pashupasha vimochani

Sanhruta shesha pashanda sadachara pravartika - 78

Tapatrayagni santapta samahladana chandrika

Taruni tapa saradhya tanu madhya tamo-paha - 79

Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini

Svatma nandalavibhuta bramha dyananda santatih - 80

Para pratyak chitirupa pashyanti paradevata

Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika - 81

Kameshari prananadi krutagyna kamapujita

Shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita - 82

Odyana pita nilaya nindu mandala vasini

Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata - 83

Sadyah prasadini vishva sakshini sakshi varjita

Shadanga devata yukta shadgunya paripurita - 84

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini

Nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini - 85

Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari

Mula prakruti ravyakta vyakta vyakta svarupini - 86

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini

Maha kameshanayana kumudahlada kaomudi - 87

Bhakta hardha tamobheda bhanumad banu santatih

Shivaduti shivaradhya shivamurti shivankari - 88

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita

Aprameya svaprakasha manovachama gochara - 89

Chichakti shchetana rupa jadashakti jadatmika

Gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita - 90

Tatvasana tatvamaei pancha koshantarah sdhita

Nisima mahima nitya-yaovana madashalini - 91

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh

Chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya - 92

Kushala komalakara kurukulla kuleshvari

Kula kundalaya kaolamarga tatpara sevita - 93

Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih

Shanti spastimati mantir-nandini vignanashini - 94

Tejovati trinayana lolakshi kamarupini

Malini hansini mata malayachala vasini - 95

Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika

Kalakanti kantimati kshobhini sukshma-rupini - 96

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita

Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini - 97

Vishudi-chakra nilaya raktavarna trilochana

Khatvangadi praharana vadanaika samanvita - 98

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari

Amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari - 99

Anahatabja-nilaya shyamabha vadanadvaya

Danshtro jvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita - 100

Kala ratryadi-shaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya

Maha virendra varada rakinyanba svarupini - 101

Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta

Vajradi kayudhopeta dayaryadi bhiravruta - 102

Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa

Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini - 103

Svadhishtanan bujagata chaturvaktra manohara

Shula dyayudha sanpanna pitavarna tigarvita - 104

Medho nishta maduprita bandinyadi samanvita

Dadyanna sakta hrudaya kakini rupadharini - 105

Muladharanbujarudha pancha vaktrasdhi sanpdhita

Ankushadi praharana varadadi nishevita - 106

Mudgaodana saktachitta sakinyanba svarupini

Aagyna chakrabja nilaya shukla varna shadanana - 107

Majasansdha hansavati mukhya shakti samanvita

Haridranai karasika hakinirupa dharini - 108

Sahasradala padmasdha sarva varnopa shobhita

Sarva yudhadhara shukla sansdhita sarvatomukhi - 109

Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini

Svaha svadha mati rmedha shrutih smrutiran uttama - 110

Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana

Pulomajarchita bandha mochani bandhu ralaka - 111

Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh

Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini - 112

Agraganya chintya rupa kalikalmasha nashini

Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita - 113

Tanbula puritamukhi dadimikusuma prabha

Mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini - 114

Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari

Maityradi vasanalabhya maha pralayasakshini - 115

Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini

Madhvi panalasa matta matruka varna rupini - 116

Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata

Mahaniya dayamurti rmahasamrajya shalini - 117

Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita

Shree shodashakshari vidya trikuta kamakotika - 118

Katakshakinkari bhuta kamala kotisevita

Shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha - 119

Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika

Dakshayani daityahantri daksha yagyna vinashini - 120

Darandolita dirghakshi daraha sojvalan mukhi

Gurumurtir gunanidhi rgamata guhajanmabhuh - 121

Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini

Pratipanmukhya rakanta tidhi mandala pujita - 122

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini

Sachamara ramavani savyadakshini sevita - 123

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih

Anekakoti bramhanda janani divya vigraha - 124

Klinkari kevala guhya kaivalya padadaeini

Tripura trijagadvandya trimurti strida sheshvari - 125

Tryakshari divya gandhadya sindura tilakanchita

Uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita -126

Vishva garbha svarna garbha varada vagadhishvari

Dhyana gamya parichedya gynanada gynanavigraha - 127

Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini

Lopa mudrarchita lila klupta bramhanda mandala - 128

Adrushya drushyarahita vigynatri vedyavarjita

Yogini yogada yogya yogananda yugandhara - 129

Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini

Sarvadhara supratishta sadasad rupa dharini - 130

Ashta murti rajajaitri lokayatra vidhaeini

Ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita - 131

Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini

Bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya - 132

Bhasharupa bruhatsena Bhava bhava vivarjita

Sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih - 133

Raja rajishvari rajyadaeini rajya vallabha

Rajat-krupa rajapita niveshita nija shrita - 134

Rajya lakshmih koshanadha chaturanga baleshvari

Samrajya daeini satya sandha sagara mekhala - 135

Dikshita daitya shamani sarvaloka vashankari

Sarvardhadatri savitri sachidananda rupini - 136

Deshakala parichinna sarvaga sarva mohini

Sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini - 137

Sarvopadhi vinirmukta sadashiva pativrata

Sanprada yeshvari sadhvi guru mandala rupini - 138

Kulottirna bhagaradhya maya madhumati mahi

Gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya - 139

Svatantra sarvatantreshi dakshana murtirupini

Sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini - 140

Chitkala nandakalika premarupa priyankari

Namaparayana prita nandivida nateshvari - 141

Midhya jagadadhishtana muktida mukti rupini

Lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita - 142

Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala

Daorbhagya tula vatula jara dhvanta ravi prabha - 143

Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna

Roga parvatadanbholi rmrutyu daru kutarika - 144

Mahishvari mahakali mahagrasa mahashana

Aparna chanidika chanda mundasura nishudini - 145

Ksharakshatmika sarva lokeshi vishadharini

Trivarga datri subhaga tryanbaka trigunatmika - 146

Svarga pavargada shudha japapushpa nibhakrutih

Ojovati dyutidhara yagyna rupa priyavrata - 147

Duraradhya duradhatsha patali kusuma priya

Mahati merunilaya mandara kusumapriya - 148

Viraradhya viradrupa viraja vishato mukhi

Pratyagrupa parakasha pranada prana rupini - 149

Martanda bairavaradhya mantrini nyasta rajyadhuh

Tripureshi jayatsena nistraigunya parapara - 150

Satya gynanananda rupa samarsya parayana

Kapardini kalamala kamadhuk kamarupini - 151

Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih

Pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana - 152

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara

Pashahasta pashahantri paramantra vibhedini - 153

Murta murta nityatrupta munimanasa hansika

Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati - 154

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita

Prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti - 155

Praneshvari pranadatri panchashat pritarupini

Vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh - 156

Mukunda muktinilaya mulavigraha rupini

Bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini - 157

Chandasara shastrasara mantrasara talodari

Udarakirti rudhama vaibhava varnarupini - 158

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini

Sarvopanisha dudghushta shantyatita kalatmika - 159

Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa

Kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha - 160

Karya karana-nirmukta kamakeli tarangita

Kanat-kanaka-tatanka lila vigraha dharini - 161

Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipra prasadini

Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha - 162

Traei trivarga nilaya trisdha tripuramalini

Niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih - 163

Sansara pankanirmagna samudharana pandita

Yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini - 164

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini

Viprapriya viprarupa vishva bhramana karini - 165

Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini

Ayonir yoni nilaya kulasdha kularupini - 166

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini

Vigynana kalana kalyavidagdha vhaindavasana - 167

Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini

Samagana priya saomya sadashiva kutunbini - 168

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini

Svasdha svabhava madhura dhira dhira samarchita - 169

Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya

Sadodita sadatushta taruna ditya patala - 170

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja

Kaulini kevala narghya kaivalya padadaeini - 171

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava

Manasvini manavati maheshi mangalakrutih - 172

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini

Pragalbha paramodara paramoda manomaei - 173

Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari

Panchayagyna priya panchapreta manchadhi shaeini - 174

Panchami panchabhuteshi pancha sankhyopacharini

Shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhu mohini - 175

Dhara dharsuta dhanya dharmini dharma vardini

Lokatita gunatita sarvatita shamatmika - 176

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini

Sumangali sukhakari suveshadya suvasini - 177

Suvasinyarchana prita shobhana shudha manasa

Bindu tarpana santushta purvaja tripuranbika - 178

Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari

Gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini - 179

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga

Anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini - 180

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini

Avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika - 181

Aabalagopavidita sarvanul langhya shasana

Shrichakra rajanilaya shrimatripurasundari - 182

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika

Yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh - 183

Sree Lalitha Sahasranama Stotram Samaptam

ASHTALAKSHMI STOTRAM

AdilakShmi

Sumanasa vandita sundari mAdhavi

chandra sahodari hema maye |muni gaNa maNDita mokSha pradAyini

manjuLa bhAShiNi veda nute ||

paNkaja vAsini deva supUjita

sadguNa varShiNi shAnti yute |

jaya jaya he madhu sUdana kAmini

Adi lakShmi sadA pAlaya mAm || 1 ||

dhAnyalakShmiayi kali kalmaSha nAshini kAminivaidika rUpiNi veda maye |

kShIra samud bhava maNgala rUpiNi

mantra nivAsini mantra nute ||

maNgala dAyini ambuja vAsini

deva gaNAshrita pAda yute |

jaya jaya he madhu sUdana kAmini

dhAnya lakShmi sadA pAlaya mAm || 2 ||

dhairyalakShmi

jaya vara varNini vaiShNavi bhArgavi

mantra svarUpiNi mantra maye |

sura gaNa pUjita shIghra phala prada

jnAna vikAsini shAstra nute ||

Bhava bhaya hAriNi pApa vimochani

sAdhu janA shrita pAda yute |

jaya jaya he madhu sUdana kAmini

dhairya lakShmi sadA pAlaya mAm || 3 ||

gajalakShmi

jaya jaya durgati nAshini kAmini

sarva phala prada shAstra maye |

ratha gaja turaga padAyi samAvrta

parijana maNDita loka nute ||

hari hara brahma supUjita sevita

tApa nivAriNi pAda yute |

jaya jaya he madhu sUdana kAmini

gaja lakShmi rUpeNa pAlaya mAm || 4 ||

santAnalakShmi

ayi khaga vAhini mohini cakriNi

rAga vivardhini jnAna maye |

guNa gaNa vAridhi lokahi taiShiNi

svara sapta bhUShita gAna nute ||

sakala surA sura deva munIshvara

mAnava vandita pAdayute |

jaya jaya he madhu sUdana kAmini

santAna lakShmi sadA pAlaya mAm || 5 ||

vijayalakShmi

jaya kamala sani sadgati dAyini

jnAna vikAsini gAna maye |

anudina marcita kuNkuma dhUsara

bhUShita vAsita vAdya nute ||

kanaka dharA stuti vaibhava vandita

shaNkara deshika mAnya pade |

jaya jaya he madhu sUdana kAmini

vijaya lakShmi sadA pAlaya mAm || 6 ||

vidyAlakShm

praNata sureshvari bhArati bhArgavi

shoka vinAshini ratna maye |

maNi maya bhUShita karma vibhUShaNa

shAnti samAv.rta hAsya mukhe ||

navanidhi dAyini kavimala hAriNi

kAmita phala prada hasta yute |

jaya jaya he madhu sUdana kAmini

vidyA lakShmi sadA pAlaya mAm || 7 ||

dhanalakShmi

dhimi dhimi dhin dhimi dhin dhimi dhin dhimi

dun dubhi nAda supUrNa maye |

ghuma ghuma ghuM ghuma ghuM ghuma ghuM ghuma

shaNkha ni nAda suvAdya nute ||

veda purANe itihAsa supUjita

vaidika mArga pradarsha yute |

jaya jaya he madhu sUdana kAmini

dhana lakShmi rUpeNa pAlaya mAm|| 8 ||

Shree Mahishasura Mardhini Sthotram

Ayi giri nandini, nanditha medini, visva vinodini, nanda nuthe ||

Giri vara vindhya shirodhini vasini vishnu vilaasini jisnu nuthe ||

Bhagavati he shiti kanta kutumbini bhoori kutumbini bhoori kruthe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe |||| 1

Suravara varshini durdhara dharshini durmukha marshini harsha rathe ||

Tribhuvana poshini shankara toshini kilbisha moshini ghosha rathe ||

Danujani roshini ditisuta roshini durmada shoshini sindhu suthe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 2

Ayi jagadamba madamba kadamba vanapriya vaasini haasa rathe ||

Shikhari shiromani tunga himaalaya shringani jaalaya madhya gathe ||

Madhu madhure madhu kaitabha ganjini kaitabha bhanjini raasa rathe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 3

Ayi shata khanda vikhandita runda vitundita shunda gajaadhi pathe ||

Ripugaja ganda vidaarana chanda paraakrama shunda mrigaadhi pathe ||

Nijabhuja danda nipaatita khanda vipatita munda bhataadhi pathe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 4

Ayi rana durmada shatru vadhodita durdhara nirjara shakti bhruthe ||

Chaturavi chaara dhureena maha siva duta krita pramathaadhi pathe ||

Durita dureeha duraashaya durmati daanava duta krutaanta mathe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 5

Ayi sharanaa gata vairiva dhoovara veerava raabhaya daaya kare ||

Tribhuvana mastaka shoola virodhi sheerodhi kritaamala shoola kare ||

Dumidumi taamara dundubhi naada maho mukharee krita tigma kare ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 6

Ayi nija hunkriti maatra niraa krita dhoomra vilochana dhoomra shathe ||

Sama ravi shoshita shonita beeja samudbhava shonuta beeja lathe ||

Shiva shiva shumbha nishumbha mahaa hava tarpita bhuta pishaacha rathe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 7

Dhanuranu sanga ranakshana sanga parishphura danga natat katake ||

Kanakapi shanga prishatkani shanga rasadbhata sringa hataa batuke ||

Krutachatu ranga balakshithi ranga ghatadbahu ranga ratad batuke ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 8

Jaya jaya japya jaye jaya shabda parasthuthi thath para vishva nuthe ||

Bhana Bhana Bhinjhimi Bhin kritha noopura sinjitha mohitha bhootha pathe ||

Natitha nataardha nateenatha naayaka naatitha naatya sugaana rathe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 9

Ayi sumanah sumanah sumanah sumanah sumano hara kaanthi yuthe ||

Shritha rajanee rajanee rajanee rajanee rajanee kara vakra vruthe ||

Sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhrama raadhi pathe||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 10

Sahita mahaahava mallama tallika mallitha rallaka malla rathe ||

Virachitha vallika pallika mallika bhillika bhillika varga vruthe ||

Sita krutha phullisa mullasi thaaruna thallaja pallava salla lithe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 11

Avirala ganda galanmada medura matha mathangaja raaja pathe ||

Tribhuvana bhooshana bhootha kalaanidhi roopa payonidhi raaja suthe ||

Ayi suda theejana laalasa maanasa mohana manmatha raaja suthe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 12

Kamala dalaamala komala kaanthi kalaakali thaamala bhaala lathe ||

Sakala vilaasa kalaa nilaya krama kelicha latkala hamsa kule ||

Alikula sankula kuvalaya mandala maulimi ladbaku laali kule ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 13

Kara muralee rava veejitha koojitha lajjitha kokila manju mathe ||

Militha pulinda manohara gunjitha ranjitha shaila nikunja gathe ||

Nijaguna bhootha mahaa shabaree gana sadguna sambhrutha keli thale ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 14

Katita tapeeta dukoola vichithra mayookha tiraskritha chandra ruche||

Pranatha suraasura mauli manisphura damshula sannakha chandra ruche||

Jithakana kaachala mauli padorjitha nirbhara kunjara kumbha kuche ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 15

Vijitha sahasra karaika sahasra karaika sahasra karaika nuthe ||

Kruta sura thaaraka sangara thaaraka sangara thaaraka soonu nuthe ||

Suratha samaadhi samaanasa maadhi samaadhi samaadhi sujaatha rathe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 16

Pada kamalam karunaa nilaye vari vasyati yonu dinam sa shive ||

Ayi kamale kamalaa nilaye kamalaa nilayahsa katham na bhaveth ||

Tava padameva param pada mityanu sheelayatho mama kim na shive ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 17

Kanaka lasat kala sindhu jalai ranu sinchi nute guna ranga bhuvam ||

Bhajathi sa kim na sachi kucha kumbha thatee pari rambha sukhaanu bhavam ||

Thava charanam sharanam kara vaani nataa mara vaani nivaa si sivam ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 18

Tava vimalendu kulam vadha nendu malam sakalam nanu koola yathe ||

Kimu puru hootha pureendu mukhee sumukhee bhirasau vimukhee kriyathe ||

Mama thu matham siva naama dhane bhavatee kripayaa kimutha kriyathe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 19

Ayi mayi deena dayaalu thayaa krupa yaiva thvayaa bhavi thavya mume ||

Ayi jagatho jananee krupa yaasi yathaasi thathaa nubhi thaasi rathe ||

Yadu chitha mathra bhavathyu raree kuruthaa duruthaa pama paa kuruthe ||

Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 20