navarathri (1)

Click here to load reader

Post on 28-Aug-2014

182 views

Category:

Documents

26 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GANESHA PANCHARATNAM GANESHA PANCHARATNAM

1. Mudakaraatha Modakam Sada Vimukti SaadhakamKalaadharaavatamsakam Vilasiloka RakshakamAnaaya Kaika Naayakam Vinasitebha DaityakamNataasubhasu Naashakam Namaami Tham Vinaayakam.

2. Natetaraati Bheekaram Navoditaarka BhaasvaramNamat Suraari Nirjanam Nataadhi Kaapa DuddharamSuresvaram Nidheesvaram Gajesvaram GaneshvaramMahesvaram Samaashraye Paraatparam Nirantaram.

3. Samasta Loka Shankaram Nirasta Daitya KunjaramDaretharodaram Varam Vare Bhavaktra MaksharamKrupaakaram Kshamaakaram Mudaakaram YasaskaramManaskaram Namaskrutaam Namaskaromi Bhaasvaram.

4. Akimchanaarti Maarjanam Chirantanokti BhaajanamPuraari Poorva Nandanam Suraari Garva CharvanamPrapancha Naasha Bheeshanam Dhananjayaadi BhushanamKapola Daana Vaaranam Bhajaey Puraana Vaaranam.

5. Nitaantakaanta Dantakaanti Mantakaanta KaatmajamAchintya Rupa Mantaheena Mantaraaya KrintanamHrudantarey Nirantaram Vasantameva YoginaamTameka Danta Meka Meva Chintayaami Santatam.

6. Mahaaganesa Pancharatnam Aadarena YonvahamPrajalpati Prabhaatake Hrudi Smaran GanesvaramArogathaam Adoshataam Susaahitim SuputrataamSamaahitaayu Rastabhootim Abhyupaiti Sochiraat.

Mahaa Lakshmyashtakam Sthothram

Sarva Managala Mangalye Shive Sarvaartha Saadhike

Saranye Thryambake Gauree Narayanee Namosthuthe

Namasthesthu Mahaamaaye Sree Peede Sura poojithe

Sankha Chakra Gadhaa Hasthe Maha Lakshmee Namosthuthe

Namasthe Garudaaroode Kohlaasura Bhayankaree

Sarva Paapa Hare Devi Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Sarvagne Sarva Varadhe Sarva Dhushta Bhayankaree

Sarva Dhukha Hare Devi Maha Lakshmee Namosthuthe

Sidhi Bhudhi Pradhe Devi Bhukthi Mukthi Pradhaayini

Manthra Moorthe Sadha Devi Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Aadhyantha Rahithe Devi Aadhi Sakthi Maheswaree

Yogaje Yoga Sambhoothe Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Sthoola Sookshma Mahaa Roudhre Mahaa Sakthi Mahodhare

Mahaa Paapa Hare Devi Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Padmaasanasthithe Devi Parabrahma Swaroopini

Parameshee Jaganmathaa Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Svethaam bharadhare Devi Naanalankaara Bhooshithe

Jagasthithe Jagan Maathaa Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Mahaa Lakshmyashtakam Sthothram Ya Padeth Bhakthimaan Nara:

Sarva Sidhimavaapnothi Rajyam Praapnothi Sarvadhaa

Eka Kaalam Padeyn Nithyam Mahaa Paapa Vinaasanam

Dhwi Kaalam Yah Padeyn Nithyam Dhana Dhaanya Samanvitha

Thri Kaalam Ya Padeyn Nithyam Mahaa Shathru Vinaasanam

Mahaa Lakshmi Bhaven Nithyam Prasannaa Varadhaam Subha.

ACHUTHAASHTAKAM

Achutham keshavam ramanarayanam

Krishnadamodaram vasudevam harim

Sreedharam madhavam gopikaa vallabham

Janakee naayakam ramachandram bhaje.

Achutham keshavam sathyabhaa maadhaavam

Maadhavam sreedharam radhikaa raadhitham

Indiraa mandhiram chethasaa sundharam

Devakee nandhanam nandajam sandadhe.

Vishnave jishnave shankhine chakrine

Rukminee raagine janakee jaanaye

Vallavee vallabhaa yaarchithaa yaathmane

Kamsavid dhwamsine vamshine thay namah:

Krishna govindha hey raamanaaraayana

Sreepathe vasude vaajitha sreenidhe

Achuthanandha hey madhava dhokshaja

Dwarakaa naayaka drowpathi rakshaka.

Raakshasaa kshobhithas seethayaa shobhitho

Dhandaka aranya bhoo punyathaa kaaranaha:

Lakshmane naanuitho vaanarai sevitho-

Agasthya sumpoojitho raaghava: pathumaam.

Dhenuka rishtakaa nishtakrid dweshinaam

Keshihaa kamsahridh wamshikaa vaadhakaha

Poothana Kopakas soorajaa khelano

Balagopaalakah pathu mam sarvadha.

Vidyudud dyothavath prasphurad waasasam

Praavredam bhodhavath prollasad dwigraham

Vanyayaa maalayaa shobhitho rasthalam

Lohithaam khreedwayam vaarijaa ksham bhaje.

Kunjithaih kunthalair bhraajamaa naananam

Rathnamou limlasath kundalam gandayoho

Haarake yorakam kangaana projwalam

Kingini manjoolam shyamalam tham bhaje.

Achyuthas syashtakam ya:padet ishtadam

Premathath prathyaham poorushas saspriham

Vrithathas sundaaram karthrevish wambharaam-

Sthasyavash yoharir jaayathe sathwaram.

Sree Lalitha Sahasranama Stotram

Om Iem Hrim Shreem Srematrenamah

Asyashrilalita sahasranama stotra mahamantrasya, vashinyadi vagdevata

rushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhava

kutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mama

shree lalita parameshari prasada sidhyardhe jape viniyogah

DHYANAM

Sinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharat

Taranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruham

Panibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratim

Saomyam ratna ghatasdha raktacharanam dhyayetparamanbikam

Arunam karuna tarangitakshim

Dhruta pashankusha pushpa banachapam

Animadibhi ravrutam mayukhair

ahamityeva vibhavaye, bhavanim

Dhyayet padmasanasdham vikasita

Vadanam padmapatrayatakshim

Hemabham pitavastram karakalita

Lasadhema padmam varangim

Sarvalankarayuktam satata mabhayadam

Bhaktanamram bhavanim

Shree vidyam shanta murtim sakala suranutam

Sarvasanpatpradatrim

Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam

Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham

Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram

Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree

Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata 1

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita

Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala - 2

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka

Nijaruna prabha-pura maja-bhramhanda mandala 3

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha

Kuruvinda mani shrenee kanat kotira mandita - 4

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita

Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka 5

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika

Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana - 6

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita

Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhushitha 7

Kadanba manjari klupta karna-purna mano-hara

Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala - 8

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh

Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada 9

Shudha vidyan-kurakara dvijapankti dvayojvala

Karpura-vitikamoda samakarsha digantara - 10

Nijasanlapa madhurya vinir-bhastita-kachapi

Mandasmita prabhapura majat-kamesha manasa - 11

Anakalita sadrusya chubuka shree virajita

Kamesha badda mangalya sutra-shobhita kandhara - 12

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita

Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita - 13

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani

Nabhya-lavala romali lata phala kuchadvaei - 14

Lakshya romalata bharata samunneya madhyama

Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya - 15

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvat-katitati

Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita - 16

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita

Manikya makuta kara janudvaya virajita - 17

Endra-gopa parikshipta smara-tunabha janghika

Guda-gulpha kurma prushta-jaeishnu prapadanvita - 18

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna

Padadvaya prabhajala parakruta saroruha - 19

Shinjanamani mangira mandita shre-padanbuja

Marali manda-gamana maha-lavanya shevadhih - 20

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita

Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhina-vallabha - 21

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika

Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita - 22

Maha-padmatavi sansdha kadanba vanavasinee

Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee - 23

Devarshigana sanghata stuya-manatma-vaibhava

Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita - 24

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita

Asva-rudadhishtitasva koti bhiravruta - 25

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta

Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita - 26

Kiri-chakra radha-rudha danda-nadha puraskruta

Jvala malini kakshipta mahni prakara madhyaga - 27

Bhanda sainya vadho dyukta shakti vikrama harshita

Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka - 28

Bhanda-putra vadho-dyukta balavikrama nandita

Mantrinyanba virachita vishanga vadhatoshita - 29

Vishukra pranaharana varahi virya nandita

Kameshvara mukhaloka kalpita shree ganeshvara - 30

Maha-ganesha nirbhinna vighna-yantra praharshita

Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini - 31

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih

Maha pashu-patastragni nirdagdha surasainika - 32

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka

Bramhopendra mahendradi deva sansdhuta vaibhava - 33

Haranetragni sandagda-kama sanjiva naoshadhih

Shreemad vagbhava kutaika svarupa mukha pankaja - 34

Kantadhah-kati paryanta Madhya kuta svarupinee

Shakti-kutaika tapanna katyadho-bhaga dharinee - 35

Mulamantrat-mika mulakutatraya kalebara

Kula mrutaika rasika kula sanketa paline - 36

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini

Akula samayantasdha samayachara tatpara - 37

Mula dharaika nilaya bramha grandhi vibhedini

Manipuranta rudita Vishnu grandhi vibhedine - 38

Aagyna-chakranta ralasdha rudra-grandhi vibhedini

Sahasra ranbujaruda sud