navarathri (1)

34
GANESHA PANCHARATNAM 1. Mudakaraatha Modakam Sada Vimukti Saadhakam Kalaadharaavatamsakam Vilasiloka Rakshakam Anaaya Kaika Naayakam Vinasitebha Daityakam Nataasubhasu Naashakam Namaami Tham Vinaayakam. 2. Natetaraati Bheekaram Navoditaarka Bhaasvaram Namat Suraari Nirjanam Nataadhi Kaapa Duddharam Suresvaram Nidheesvaram Gajesvaram Ganeshvaram Mahesvaram Samaashraye Paraatparam Nirantaram. 3. Samasta Loka Shankaram Nirasta Daitya Kunjaram Daretharodaram Varam Vare Bhavaktra Maksharam Krupaakaram Kshamaakaram Mudaakaram Yasaskaram Manaskaram Namaskrutaam Namaskaromi Bhaasvaram. 4. Akimchanaarti Maarjanam Chirantanokti Bhaajanam Puraari Poorva Nandanam Suraari Garva Charvanam Prapancha Naasha Bheeshanam Dhananjayaadi Bhushanam Kapola Daana Vaaranam Bhajaey Puraana Vaaranam. 5. Nitaantakaanta Dantakaanti Mantakaanta Kaatmajam Achintya Rupa Mantaheena Mantaraaya Krintanam Hrudantarey Nirantaram Vasantameva Yoginaam Tameka Danta Meka Meva Chintayaami Santatam. 6. Mahaaganesa Pancharatnam Aadarena Yonvaham Prajalpati Prabhaatake Hrudi Smaran Ganesvaram Arogathaam Adoshataam Susaahitim Suputrataam Samaahitaayu Rastabhootim Abhyupaiti Sochiraat.

Upload: vignesh-radhakrishnan

Post on 28-Aug-2014

423 views

Category:

Documents


26 download

TRANSCRIPT

Page 1: navarathri (1)

GANESHA PANCHARATNAM 1. Mudakaraatha Modakam Sada Vimukti Saadhakam

Kalaadharaavatamsakam Vilasiloka RakshakamAnaaya Kaika Naayakam Vinasitebha DaityakamNataasubhasu Naashakam Namaami Tham Vinaayakam.

2. Natetaraati Bheekaram Navoditaarka BhaasvaramNamat Suraari Nirjanam Nataadhi Kaapa DuddharamSuresvaram Nidheesvaram Gajesvaram GaneshvaramMahesvaram Samaashraye Paraatparam Nirantaram.

3. Samasta Loka Shankaram Nirasta Daitya KunjaramDaretharodaram Varam Vare Bhavaktra MaksharamKrupaakaram Kshamaakaram Mudaakaram YasaskaramManaskaram Namaskrutaam Namaskaromi Bhaasvaram.

4. Akimchanaarti Maarjanam Chirantanokti BhaajanamPuraari Poorva Nandanam Suraari Garva CharvanamPrapancha Naasha Bheeshanam Dhananjayaadi BhushanamKapola Daana Vaaranam Bhajaey Puraana Vaaranam.

5. Nitaantakaanta Dantakaanti Mantakaanta KaatmajamAchintya Rupa Mantaheena Mantaraaya KrintanamHrudantarey Nirantaram Vasantameva YoginaamTameka Danta Meka Meva Chintayaami Santatam.

6. Mahaaganesa Pancharatnam Aadarena YonvahamPrajalpati Prabhaatake Hrudi Smaran GanesvaramArogathaam Adoshataam Susaahitim SuputrataamSamaahitaayu Rastabhootim Abhyupaiti Sochiraat.

Page 2: navarathri (1)

Mahaa Lakshmyashtakam Sthothram

Sarva Managala Mangalye Shive Sarvaartha SaadhikeSaranye Thryambake Gauree Narayanee Namosthuthe

Namasthesthu Mahaamaaye Sree Peede Sura poojitheSankha Chakra Gadhaa Hasthe Maha Lakshmee Namosthuthe

Namasthe Garudaaroode Kohlaasura BhayankareeSarva Paapa Hare Devi Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Sarvagne Sarva Varadhe Sarva Dhushta BhayankareeSarva Dhukha Hare Devi Maha Lakshmee Namosthuthe

Sidhi Bhudhi Pradhe Devi Bhukthi Mukthi PradhaayiniManthra Moorthe Sadha Devi Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Aadhyantha Rahithe Devi Aadhi Sakthi MaheswareeYogaje Yoga Sambhoothe Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Sthoola Sookshma Mahaa Roudhre Mahaa Sakthi MahodhareMahaa Paapa Hare Devi Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Padmaasanasthithe Devi Parabrahma SwaroopiniParameshee Jaganmathaa Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Svethaam bharadhare Devi Naanalankaara BhooshitheJagasthithe Jagan Maathaa Mahaa Lakshmee Namosthuthe

Mahaa Lakshmyashtakam Sthothram Ya Padeth Bhakthimaan Nara:Sarva Sidhimavaapnothi Rajyam Praapnothi Sarvadhaa

Eka Kaalam Padeyn Nithyam Mahaa Paapa VinaasanamDhwi Kaalam Yah Padeyn Nithyam Dhana Dhaanya Samanvitha

Thri Kaalam Ya Padeyn Nithyam Mahaa Shathru VinaasanamMahaa Lakshmi Bhaven Nithyam Prasannaa Varadhaam Subha.

Page 3: navarathri (1)

ACHUTHAASHTAKAM

Achutham keshavam ramanarayanamKrishnadamodaram vasudevam harimSreedharam madhavam gopikaa vallabhamJanakee naayakam ramachandram bhaje.

Achutham keshavam sathyabhaa maadhaavamMaadhavam sreedharam radhikaa raadhithamIndiraa mandhiram chethasaa sundharamDevakee nandhanam nandajam sandadhe.

Vishnave jishnave shankhine chakrineRukminee raagine janakee jaanayeVallavee vallabhaa yaarchithaa yaathmaneKamsavid dhwamsine vamshine thay namah:

Krishna govindha hey raamanaaraayanaSreepathe vasude vaajitha sreenidheAchuthanandha hey madhava dhokshajaDwarakaa naayaka drowpathi rakshaka.

Raakshasaa kshobhithas seethayaa shobhithoDhandaka aranya bhoo punyathaa kaaranaha:Lakshmane naanuitho vaanarai sevitho-Agasthya sumpoojitho raaghava: pathumaam.

Dhenuka rishtakaa nishtakrid dweshinaamKeshihaa kamsahridh wamshikaa vaadhakahaPoothana Kopakas soorajaa khelanoBalagopaalakah pathu mam sarvadha.

Vidyudud dyothavath prasphurad waasasamPraavredam bhodhavath prollasad dwigrahamVanyayaa maalayaa shobhitho rasthalamLohithaam khreedwayam vaarijaa ksham bhaje.

Kunjithaih kunthalair bhraajamaa naananamRathnamou limlasath kundalam gandayohoHaarake yorakam kangaana projwalamKingini manjoolam shyamalam tham bhaje.

Achyuthas syashtakam ya:padet ishtadamPremathath prathyaham poorushas sasprihamVrithathas sundaaram karthrevish wambharaam-Sthasyavash yoharir jaayathe sathwaram.

Page 4: navarathri (1)

Sree Lalitha Sahasranama Stotram

Om Iem Hrim Shreem Srematrenamah

Asyashrilalita sahasranama stotra mahamantrasya, vashinyadi vagdevatarushayah anushtup chandaha shree lalita parameshari devata shrimadvagbhavakutetibijam madhyakuteti shaktih shaktinyasam karanyasancha kuryat mamashree lalita parameshari prasada sidhyardhe jape viniyogah

DHYANAMSinduraruna vigragam, trinayanam, manikyamaoli spharatTaranayaka shekharam, smitamukhim, aapinavakshoruhamPanibhyam, alipurnaratna chashakam, raktotpalam bibhratimSaomyam ratna ghatasdha raktacharanam dhyayetparamanbikam

Arunam karuna tarangitakshimDhruta pashankusha pushpa banachapamAnimadibhi ravrutam mayukhairahamityeva vibhavaye, bhavanim

Dhyayet padmasanasdham vikasitaVadanam padmapatrayatakshimHemabham pitavastram karakalitaLasadhema padmam varangim

Sarvalankarayuktam satata mabhayadamBhaktanamram bhavanimShree vidyam shanta murtim sakala suranutamSarvasanpatpradatrim

Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikamSamandahasi tekshenam sasharachapa pashankushamAsheshajana mohini marunamalya bhushanbaramJapakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam

Page 5: navarathri (1)

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvareeChidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata – 1

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vitaRaga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala - 2

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayakaNijaruna prabha-pura maja-bhramhanda mandala – 3

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkachaKuruvinda mani shrenee kanat kotira mandita - 4

Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhitaMukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka – 5

Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillikaVaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana - 6

Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajitaTarakanti tiraskari nasa-bharana bhushitha – 7

Kadanba manjari klupta karna-purna mano-haraTatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala - 8

Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuhNava-vidruma binbashree nyakkari radanachada – 9

Shudha vidyan-kurakara dvijapankti dvayojvalaKarpura-vitikamoda samakarsha digantara - 10

Nijasanlapa madhurya vinir-bhastita-kachapiMandasmita prabhapura majat-kamesha manasa - 11

Anakalita sadrusya chubuka shree virajitaKamesha badda mangalya sutra-shobhita kandhara - 12

Kanakangada keyura kamaniya bhujanvitaRatnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita - 13

Kameshvara prema-ratna mani prati-panastaniNabhya-lavala romali lata phala kuchadvaei - 14

Lakshya romalata bharata samunneya madhyamaStana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya - 15

Arunaruna kaostunbha vastra bhasvat-katitatiRatna kinkinikaramya rashanadama bhushita - 16

Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvitaManikya makuta kara janudvaya virajita - 17

Page 6: navarathri (1)

Endra-gopa parikshipta smara-tunabha janghikaGuda-gulpha kurma prushta-jaeishnu prapadanvita - 18

Nakhadidhiti sanchanna samajana tamogunaPadadvaya prabhajala parakruta saroruha - 19

Shinjanamani mangira mandita shre-padanbujaMarali manda-gamana maha-lavanya shevadhih - 20

Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushitaShiva-kameshvarankasdha shiva svadhina-vallabha - 21

Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeikaChintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita - 22

Maha-padmatavi sansdha kadanba vanavasineeSudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee - 23

Devarshigana sanghata stuya-manatma-vaibhavaBhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita - 24

Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevitaAsva-rudadhishtitasva koti bhiravruta - 25

Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkrutaGeya-chakra radha-ruda mantrini parisevita - 26

Kiri-chakra radha-rudha danda-nadha puraskrutaJvala malini kakshipta mahni prakara madhyaga - 27

Bhanda sainya vadho dyukta shakti vikrama harshitaNitya parakra matopa nireekshana samutsaka - 28

Bhanda-putra vadho-dyukta balavikrama nanditaMantrinyanba virachita vishanga vadhatoshita - 29

Vishukra pranaharana varahi virya nanditaKameshvara mukhaloka kalpita shree ganeshvara - 30

Page 7: navarathri (1)

Maha-ganesha nirbhinna vighna-yantra praharshitaBhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini - 31

Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutihMaha pashu-patastragni nirdagdha surasainika - 32

Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyakaBramhopendra mahendradi deva sansdhuta vaibhava - 33

Haranetragni sandagda-kama sanjiva naoshadhihShreemad vagbhava kutaika svarupa mukha pankaja - 34

Kantadhah-kati paryanta Madhya kuta svarupineeShakti-kutaika tapanna katyadho-bhaga dharinee - 35

Mulamantrat-mika mulakutatraya kalebaraKula mrutaika rasika kula sanketa paline - 36

Kulangana lulantasdha kaolinee kulayoginiAkula samayantasdha samayachara tatpara - 37

Mula dharaika nilaya bramha grandhi vibhediniManipuranta rudita Vishnu grandhi vibhedine - 38

Aagyna-chakranta ralasdha rudra-grandhi vibhediniSahasra ranbujaruda sudha sarabhivarshinee - 39

Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhitaMahashakti-kundalini bisatantu taniyasi - 40

Bhavani bhavana gamya bhavaranya kutarikaBhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagya daeini - 41

Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-pahaShanbhavi sharada radhya sharvani sharmadaeini - 42

Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhananaShatodari shantimati niradhara niranjana - 43

Nirlepa nirmala nitya nirakara nirakulaNirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava - 44

Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashrayaNitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara - 45

Page 8: navarathri (1)

Nishkarana nishkalanka niru padhir nirishvaraNiraga ragamadhani nirmada madanashini - 46

Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashineeNirmama mamata-hantri nishpapa papanashini - 47

Nishkrodha krodha shamani nirlobha lobhanashiniNisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini - 48

Nirvikalpa nirabadha nirbheda bhedanashiniNirnasha mrutyu madhani nishkriya nishparigraha - 49

Nistula nilachikura nirapaya niratyayaDurlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada - 50

Dushta-dura dura chara shamani doshavarjitaSarvagyna Sandra karuna samanadhika varjita - 51

Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatipradaSarveshvari sarvamaei sarva mantra svarupini - 52

Sarva-yantratmika sarva tantrarupa manonmaniMahishvari mahadevi mahalakshmi rmrudapriya - 53

Maharupa mahapujya mahapataka nashiniMahamaya magasatva mahashaktir maharatih - 54

Mahabhoga mahaishvarya maha virya mahabalaMaha-bhudir mahasirdhir maha yogeshvareshvari - 55

Mahatantra mahamantra mahayantra mahasanaMahayaga kramaradya mahabhairava pujita - 56

Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshiniMahakamesha mahishi maha Tripura sundari - 57

Chatu shashtyupacharadya chatushashti kalamaeiMaha chatushashtikoti yogini ganasevita - 58

Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyagaCharu rupa-charuhasa charuchandra kaladhara - 59

Charachara jagannadha chakraraja niketanaParvati padmanayana padmarga samaprabha - 60

Page 9: navarathri (1)

Pancha preta sanasina pancha bramha svarupiniChinmaei paramananda vigynana Ghana rupini - 61

Dhyana dhyatru dhyeyarupa dharma dharma vivarjitaVishva rupa jagarini svapanti taija satmika - 62

Supta pragynatmika turya sarva vasdha vivarjitaPrushti kartri bramharupa goptri govinda rupini - 63

Sanharini rudra rupa tirodhanakar ishvariSada shivanu grahada panchakrutya parayana - 64

Bhanu mandala madhyasdha bhairavi bhagamaliniPadmasana bhagavati padmanabha sahodari - 65

Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalihSahasra shirsha vadana sahasr akshi sahasrapat - 66

Aabramha kitajanani varnashrama vidhaeiniNijagyna rupanigama punyapunya phalaprada - 67

Shruti simanta sirurikruta padabja dhulikaSakalagama sandoha shukti sanputa maoktika - 68

Purushardha prada purna bhogini bhuvaneshvariAmbika nadi nidhana paribramhendra sevita - 69

Narayani nadarupa namarupa vivarjitaHrinkari hrimati hrudya heyo padeya varjita - 70

Raja rajarchita ragyni ramya rajiva lochanaRanjani ramani rasya ranarkinkini mekhala - 71

Rama rakendu vadana ratirupa ratipriyaRakshakari rakshasaghni rama ramana lanpata - 72

Kamya kama kalarupa kadanba kusumapriyaKalyani jagatikanda karunara sasagara - 73

Kalavati kalalapa kanta kadanbari priyaVarada vamanayana varuni madavihvala - 74

Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasiniVidhatri vedajanani vishnu maya vilasini - 75

Page 10: navarathri (1)

Kshetra-svarupa kshetreshi kshetra kshetragyna paliniKshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita 76

Vijaya vimala vandya mandaru jana vatsalaVagvadini vamakeshi vahni mandala vasini - 77

Bhakti matkalpalatika pashupasha vimochaniSanhruta shesha pashanda sadachara pravartika - 78

Tapatrayagni santapta samahladana chandrikaTaruni tapa saradhya tanu madhya tamo-paha - 79

Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupiniSvatma nandalavibhuta bramha dyananda santatih - 80

Para pratyak chitirupa pashyanti paradevataMadhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika - 81

Kameshari prananadi krutagyna kamapujitaShrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita - 82

Odyana pita nilaya nindu mandala vasiniRahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata - 83

Sadyah prasadini vishva sakshini sakshi varjitaShadanga devata yukta shadgunya paripurita - 84

Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeiniNitya shodashika rupa shree kantardha sharirini - 85

Prabhavati prabha rupa prasidha parameshariMula prakruti ravyakta vyakta vyakta svarupini - 86

Vyapini vividhakara vidya vidya svarupiniMaha kameshanayana kumudahlada kaomudi - 87

Bhakta hardha tamobheda bhanumad banu santatihShivaduti shivaradhya shivamurti shivankari - 88

Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujitaAprameya svaprakasha manovachama gochara - 89

Chichakti shchetana rupa jadashakti jadatmikaGayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita - 90

Page 11: navarathri (1)

Tatvasana tatvamaei pancha koshantarah sdhitaNisima mahima nitya-yaovana madashalini - 91

Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuhChandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya - 92

Kushala komalakara kurukulla kuleshvariKula kundalaya kaolamarga tatpara sevita - 93

Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutihShanti spastimati mantir-nandini vignanashini - 94

Tejovati trinayana lolakshi kamarupiniMalini hansini mata malayachala vasini - 95

Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeikaKalakanti kantimati kshobhini sukshma-rupini - 96

Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjitaSideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini - 97

Vishudi-chakra nilaya raktavarna trilochanaKhatvangadi praharana vadanaika samanvita - 98

Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankariAmrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari - 99

Anahatabja-nilaya shyamabha vadanadvayaDanshtro jvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita - 100

Kala ratryadi-shaktyao-ghavruta snigdhao-dana priyaMaha virendra varada rakinyanba svarupini - 101

Manipurabja nilaya vadanatraya sanyutaVajradi kayudhopeta dayaryadi bhiravruta - 102

Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasaSamsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini - 103

Svadhishtanan bujagata chaturvaktra manoharaShula dyayudha sanpanna pitavarna tigarvita - 104

Medho nishta maduprita bandinyadi samanvitaDadyanna sakta hrudaya kakini rupadharini - 105

Page 12: navarathri (1)

Muladharanbujarudha pancha vaktrasdhi sanpdhitaAnkushadi praharana varadadi nishevita - 106

Mudgaodana saktachitta sakinyanba svarupiniAagyna chakrabja nilaya shukla varna shadanana - 107

Majasansdha hansavati mukhya shakti samanvitaHaridranai karasika hakinirupa dharini - 108

Sahasradala padmasdha sarva varnopa shobhitaSarva yudhadhara shukla sansdhita sarvatomukhi - 109

Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupiniSvaha svadha mati rmedha shrutih smrutiran uttama - 110

Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtanaPulomajarchita bandha mochani bandhu ralaka - 111

Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuhSarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini - 112

Agraganya chintya rupa kalikalmasha nashiniKatyayani kalahantri kamalaksha nishevita - 113

Tanbula puritamukhi dadimikusuma prabhaMrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini - 114

Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvariMaityradi vasanalabhya maha pralayasakshini - 115

Parashaktih paranishta pragynana ghanarupiniMadhvi panalasa matta matruka varna rupini - 116

Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlataMahaniya dayamurti rmahasamrajya shalini - 117

Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevitaShree shodashakshari vidya trikuta kamakotika - 118

Katakshakinkari bhuta kamala kotisevitaShirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha - 119

Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipikaDakshayani daityahantri daksha yagyna vinashini - 120

Page 13: navarathri (1)

Darandolita dirghakshi daraha sojvalan mukhiGurumurtir gunanidhi rgamata guhajanmabhuh - 121

Deveshi dandanitisdha daharakasha rupiniPratipanmukhya rakanta tidhi mandala pujita - 122

Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodiniSachamara ramavani savyadakshini sevita - 123

Aadishakti rameyatma parama pavanakrutihAnekakoti bramhanda janani divya vigraha - 124

Klinkari kevala guhya kaivalya padadaeiniTripura trijagadvandya trimurti strida sheshvari - 125

Tryakshari divya gandhadya sindura tilakanchitaUma shailendra tanaya gaori gandharava sevita -126

Vishva garbha svarna garbha varada vagadhishvariDhyana gamya parichedya gynanada gynanavigraha - 127

Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupiniLopa mudrarchita lila klupta bramhanda mandala - 128

Adrushya drushyarahita vigynatri vedyavarjitaYogini yogada yogya yogananda yugandhara - 129

Echashakti gynashakti kriyashakti svarupiniSarvadhara supratishta sadasad rupa dharini - 130

Ashta murti rajajaitri lokayatra vidhaeiniEkakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita - 131

Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupiniBruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya - 132

Bhasharupa bruhatsena Bhava bhava vivarjitaSukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih - 133

Raja rajishvari rajyadaeini rajya vallabhaRajat-krupa rajapita niveshita nija shrita - 134

Rajya lakshmih koshanadha chaturanga baleshvariSamrajya daeini satya sandha sagara mekhala - 135

Page 14: navarathri (1)

Dikshita daitya shamani sarvaloka vashankariSarvardhadatri savitri sachidananda rupini - 136

Deshakala parichinna sarvaga sarva mohiniSarsvati shastramaei guhanba guhyarupini - 137

Sarvopadhi vinirmukta sadashiva pativrataSanprada yeshvari sadhvi guru mandala rupini - 138

Kulottirna bhagaradhya maya madhumati mahiGananba guhyakaradhya komalangi gurupriya - 139

Svatantra sarvatantreshi dakshana murtirupiniSanakadi samaradhya shivagynana pradaeini - 140

Chitkala nandakalika premarupa priyankariNamaparayana prita nandivida nateshvari - 141

Midhya jagadadhishtana muktida mukti rupiniLasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita - 142

Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanalaDaorbhagya tula vatula jara dhvanta ravi prabha - 143

Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghnaRoga parvatadanbholi rmrutyu daru kutarika - 144

Mahishvari mahakali mahagrasa mahashanaAparna chanidika chanda mundasura nishudini - 145

Ksharakshatmika sarva lokeshi vishadhariniTrivarga datri subhaga tryanbaka trigunatmika - 146

Svarga pavargada shudha japapushpa nibhakrutihOjovati dyutidhara yagyna rupa priyavrata - 147

Duraradhya duradhatsha patali kusuma priyaMahati merunilaya mandara kusumapriya - 148

Viraradhya viradrupa viraja vishato mukhiPratyagrupa parakasha pranada prana rupini - 149

Martanda bairavaradhya mantrini nyasta rajyadhuhTripureshi jayatsena nistraigunya parapara - 150

Page 15: navarathri (1)

Satya gynanananda rupa samarsya parayanaKapardini kalamala kamadhuk kamarupini - 151

Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhihPushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana - 152

Paranjyotih parandhamah paramanuh paratparaPashahasta pashahantri paramantra vibhedini - 153

Murta murta nityatrupta munimanasa hansikaSatyavrata satyarupa sarvantaryamini sati - 154

Bramhani bramhajanani bahurupa budharchitaPrasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti - 155

Praneshvari pranadatri panchashat pritarupiniVishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh - 156

Mukunda muktinilaya mulavigraha rupiniBhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini - 157

Chandasara shastrasara mantrasara talodariUdarakirti rudhama vaibhava varnarupini - 158

Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeiniSarvopanisha dudghushta shantyatita kalatmika - 159

Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupaKalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha - 160

Karya karana-nirmukta kamakeli tarangitaKanat-kanaka-tatanka lila vigraha dharini - 161

Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipra prasadiniAntarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha - 162

Traei trivarga nilaya trisdha tripuramaliniNiramaya niralanba svatmarama sudhasrutih - 163

Sansara pankanirmagna samudharana panditaYagyna priya yagynakartri yajamana svarupini - 164

Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhiniViprapriya viprarupa vishva bhramana karini - 165

Page 16: navarathri (1)

Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruiniAyonir yoni nilaya kulasdha kularupini - 166

Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupiniVigynana kalana kalyavidagdha vhaindavasana - 167

Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupiniSamagana priya saomya sadashiva kutunbini - 168

Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivariniSvasdha svabhava madhura dhira dhira samarchita - 169

Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriyaSadodita sadatushta taruna ditya patala - 170

Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbujaKaulini kevala narghya kaivalya padadaeini - 171

Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhavaManasvini manavati maheshi mangalakrutih - 172

Vishvamata jagadhatri vishalakshi viraginiPragalbha paramodara paramoda manomaei - 173

Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvariPanchayagyna priya panchapreta manchadhi shaeini - 174

Panchami panchabhuteshi pancha sankhyopachariniShashvati shashvataishvarya sarmada shanbhu mohini - 175

Dhara dharsuta dhanya dharmini dharma vardiniLokatita gunatita sarvatita shamatmika - 176

Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodiniSumangali sukhakari suveshadya suvasini - 177

Suvasinyarchana prita shobhana shudha manasaBindu tarpana santushta purvaja tripuranbika - 178

Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankariGynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini - 179

Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonagaAnaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini - 180

Page 17: navarathri (1)

Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupiniAvyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika - 181

Aabalagopavidita sarvanul langhya shasanaShrichakra rajanilaya shrimatripurasundari - 182

Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbikaYvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh - 183

Sree Lalitha Sahasranama Stotram Samaptam

ASHTALAKSHMI STOTRAMAdilakShmi

Sumanasa vandita sundari mAdhavichandra sahodari hema maye |

muni gaNa maNDita mokSha pradAyinimanjuLa bhAShiNi veda nute ||paNkaja vAsini deva supUjita

sadguNa varShiNi shAnti yute |jaya jaya he madhu sUdana kAminiAdi lakShmi sadA pAlaya mAm || 1 ||

dhAnyalakShmiayi kali kalmaSha nAshini kAmini

vaidika rUpiNi veda maye |kShIra samud bhava maNgala rUpiNi

mantra nivAsini mantra nute ||maNgala dAyini ambuja vAsinideva gaNAshrita pAda yute |

jaya jaya he madhu sUdana kAminidhAnya lakShmi sadA pAlaya mAm || 2 ||

dhairyalakShmijaya vara varNini vaiShNavi bhArgavi

mantra svarUpiNi mantra maye |sura gaNa pUjita shIghra phala prada

jnAna vikAsini shAstra nute ||Bhava bhaya hAriNi pApa vimochani

sAdhu janA shrita pAda yute |jaya jaya he madhu sUdana kAmini

dhairya lakShmi sadA pAlaya mAm || 3 ||

gajalakShmijaya jaya durgati nAshini kAmini

sarva phala prada shAstra maye |ratha gaja turaga padAyi samAvrta

parijana maNDita loka nute ||hari hara brahma supUjita sevita

tApa nivAriNi pAda yute |jaya jaya he madhu sUdana kAmini

gaja lakShmi rUpeNa pAlaya mAm || 4 ||

Page 18: navarathri (1)

santAnalakShmi

ayi khaga vAhini mohini cakriNirAga vivardhini jnAna maye |

guNa gaNa vAridhi lokahi taiShiNisvara sapta bhUShita gAna nute ||sakala surA sura deva munIshvara

mAnava vandita pAdayute |jaya jaya he madhu sUdana kAmini

santAna lakShmi sadA pAlaya mAm || 5 ||

vijayalakShmi

jaya kamala sani sadgati dAyinijnAna vikAsini gAna maye |

anudina marcita kuNkuma dhUsarabhUShita vAsita vAdya nute ||

kanaka dharA stuti vaibhava vanditashaNkara deshika mAnya pade |

jaya jaya he madhu sUdana kAminivijaya lakShmi sadA pAlaya mAm || 6 ||

vidyAlakShm

praNata sureshvari bhArati bhArgavishoka vinAshini ratna maye |

maNi maya bhUShita karma vibhUShaNashAnti samAv.rta hAsya mukhe ||navanidhi dAyini kavimala hAriNikAmita phala prada hasta yute |

jaya jaya he madhu sUdana kAminividyA lakShmi sadA pAlaya mAm || 7 ||

dhanalakShmi

dhimi dhimi dhin dhimi dhin dhimi dhin dhimidun dubhi nAda supUrNa maye |

ghuma ghuma ghuM ghuma ghuM ghuma ghuM ghumashaNkha ni nAda suvAdya nute ||

veda purANe itihAsa supUjitavaidika mArga pradarsha yute |

jaya jaya he madhu sUdana kAminidhana lakShmi rUpeNa pAlaya mAm|| 8 ||

Page 19: navarathri (1)

Shree Mahishasura Mardhini Sthotram

Ayi giri nandini, nanditha medini, visva vinodini, nanda nuthe ||Giri vara vindhya shirodhini vasini vishnu vilaasini jisnu nuthe ||Bhagavati he shiti kanta kutumbini bhoori kutumbini bhoori kruthe ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe |||| 1

Suravara varshini durdhara dharshini durmukha marshini harsha rathe ||Tribhuvana poshini shankara toshini kilbisha moshini ghosha rathe ||Danujani roshini ditisuta roshini durmada shoshini sindhu suthe ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 2

Ayi jagadamba madamba kadamba vanapriya vaasini haasa rathe ||Shikhari shiromani tunga himaalaya shringani jaalaya madhya gathe ||Madhu madhure madhu kaitabha ganjini kaitabha bhanjini raasa rathe ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 3

Ayi shata khanda vikhandita runda vitundita shunda gajaadhi pathe ||Ripugaja ganda vidaarana chanda paraakrama shunda mrigaadhi pathe ||Nijabhuja danda nipaatita khanda vipatita munda bhataadhi pathe ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 4

Ayi rana durmada shatru vadhodita durdhara nirjara shakti bhruthe ||Chaturavi chaara dhureena maha siva duta krita pramathaadhi pathe ||Durita dureeha duraashaya durmati daanava duta krutaanta mathe ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 5

Ayi sharanaa gata vairiva dhoovara veerava raabhaya daaya kare ||Tribhuvana mastaka shoola virodhi sheerodhi kritaamala shoola kare ||Dumidumi taamara dundubhi naada maho mukharee krita tigma kare ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 6

Ayi nija hunkriti maatra niraa krita dhoomra vilochana dhoomra shathe ||Sama ravi shoshita shonita beeja samudbhava shonuta beeja lathe ||Shiva shiva shumbha nishumbha mahaa hava tarpita bhuta pishaacha rathe ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 7

Dhanuranu sanga ranakshana sanga parishphura danga natat katake ||Kanakapi shanga prishatkani shanga rasadbhata sringa hataa batuke ||Krutachatu ranga balakshithi ranga ghatadbahu ranga ratad batuke ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 8

Jaya jaya japya jaye jaya shabda parasthuthi thath para vishva nuthe ||Bhana Bhana Bhinjhimi Bhin kritha noopura sinjitha mohitha bhootha pathe ||Natitha nataardha nateenatha naayaka naatitha naatya sugaana rathe ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 9

Ayi sumanah sumanah sumanah sumanah sumano hara kaanthi yuthe ||Shritha rajanee rajanee rajanee rajanee rajanee kara vakra vruthe ||Sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhrama raadhi pathe||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 10

Page 20: navarathri (1)

Sahita mahaahava mallama tallika mallitha rallaka malla rathe ||Virachitha vallika pallika mallika bhillika bhillika varga vruthe ||Sita krutha phullisa mullasi thaaruna thallaja pallava salla lithe ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 11

Avirala ganda galanmada medura matha mathangaja raaja pathe ||Tribhuvana bhooshana bhootha kalaanidhi roopa payonidhi raaja suthe ||Ayi suda theejana laalasa maanasa mohana manmatha raaja suthe ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 12

Kamala dalaamala komala kaanthi kalaakali thaamala bhaala lathe ||Sakala vilaasa kalaa nilaya krama kelicha latkala hamsa kule ||Alikula sankula kuvalaya mandala maulimi ladbaku laali kule ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 13

Kara muralee rava veejitha koojitha lajjitha kokila manju mathe ||Militha pulinda manohara gunjitha ranjitha shaila nikunja gathe ||Nijaguna bhootha mahaa shabaree gana sadguna sambhrutha keli thale ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 14

Katita tapeeta dukoola vichithra mayookha tiraskritha chandra ruche||Pranatha suraasura mauli manisphura damshula sannakha chandra ruche||Jithakana kaachala mauli padorjitha nirbhara kunjara kumbha kuche ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 15

Vijitha sahasra karaika sahasra karaika sahasra karaika nuthe ||Kruta sura thaaraka sangara thaaraka sangara thaaraka soonu nuthe ||Suratha samaadhi samaanasa maadhi samaadhi samaadhi sujaatha rathe ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 16

Pada kamalam karunaa nilaye vari vasyati yonu dinam sa shive ||Ayi kamale kamalaa nilaye kamalaa nilayahsa katham na bhaveth ||Tava padameva param pada mityanu sheelayatho mama kim na shive ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 17

Kanaka lasat kala sindhu jalai ranu sinchi nute guna ranga bhuvam ||Bhajathi sa kim na sachi kucha kumbha thatee pari rambha sukhaanu bhavam ||Thava charanam sharanam kara vaani nataa mara vaani nivaa si sivam ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 18

Tava vimalendu kulam vadha nendu malam sakalam nanu koola yathe ||Kimu puru hootha pureendu mukhee sumukhee bhirasau vimukhee kriyathe ||Mama thu matham siva naama dhane bhavatee kripayaa kimutha kriyathe ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 19

Ayi mayi deena dayaalu thayaa krupa yaiva thvayaa bhavi thavya mume ||Ayi jagatho jananee krupa yaasi yathaasi thathaa nubhi thaasi rathe ||Yadu chitha mathra bhavathyu raree kuruthaa duruthaa pama paa kuruthe ||Jaya jaya he mahishaasura mardhini ramyaka pardhini shaila suthe || || 20