ngin hing thuong phin qudn dgi - 3/mbb... · pdf filengin hing thuong mai c6 phin qudn...

Click here to load reader

Post on 02-Dec-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ngin hing Thuong mai C6 phin Qudn dgi Bo2alrcrDDia chi: Sii 21 cit Linh- D6ng oa - He NOi

  BANG cAN DOI KE ToAN RIENGQUY llu2014- Ngiry 30 thing 09 nim 2014

  Thuyetminh

  30/09/201431/12/2013

  de ki6m toend6ng d6ng

  rAr sAtr

  Tian mlt, vang bgc, tti qufTian grhi t?i Ngin hirng Nha nuOc ('NHNN')Tiiin, ving giri t?i va cho vay c6c t6 chrirc tin dgng("TCTD") khec

  Ch0ng khoan kinh doanh

  Cho vay khech hang

  Cho vay khach hang

  Dq phong rii ro cho vay khSch hdng

  Chrlng kho6n ttiu tu

  Chung khoan dAu tu s5n sang dA ben

  Chung kho6n dAu tu gio tt6n ngay dao han

  DqP phong gram gie chung khoan

  c6p v6n, dau tu dii h?n

  DAu tu vdo c6ng ty con

  lgA, t, ,ao "ong

  ty lien k6t

  LUu ,,, od han khec

  lorr ptrong giSm gi6 g6p v6n dAu tu, ttAu tu dai han

  lrat "an "o

  einrt

  lrai "a, "6

  arn nou ninnI

  lNguyen gie tai sdn.c6 dinh

  lHao mdn tai san c0 dinh

  lTei sen c0 dinh vO hlnh

  lNguyen gia tai sdn c6 dinrr

  lHao mon tai san c6 dinh

  Itu, .nn "u

  *nn"

  l"a" *norn rai va phi phai thulcac tnoAn prrii tnu

  hai "en

  co t na"

  lorr pnong rii ro cho cac tai sdn C6 nOi bang kh6c

  lroxc rAr sAr

  1il.'l

  lt.2

  il.3.4

  l[.5

  l.5

  il.6

  il.7

  il 1.7.1

  |1.7.2

  il.8

  ilt.8.1

  ilt.8.2

  l[.8.3

  l .9

  ilt.10

  .11

  |1.12

  ilt.13

  943.306.302.3491I

  3.367.33s.s3s.6031

  I

  fi.a93-112-2A4.A571

  6.688.799.453.35s1I

  90.156_855.856.4711

  I

  92 .246 .729 .27 5 .9661

  I

  (2.089.873.419 495)

  60.r 13.2't 4.325.631

  .950.67 4.7 48.258

  5.374.133.415.703

  (21 1.593.838.330)

  3.229.926.374.27 5

  2.2 18.318.450.000

  258.591.150.000

  849.418.759.755

  (96.401 .985.480)

  1.5't 9.686.181.148

  644.370.479.076

  1 .390.91 1.013.510

  (746.540.534.434)

  875.315.702.072

  1 .161 .043.087.243

  (285.727 .385.171].

  9.541.943.024.447

  3.588.838 362.472

  5.798.241 .957.600

  254.945.736.211

  (104.083.031 .836)

  1A7.454.179.342.136

  I

  I

  I

  1,030.825.592.7511

  3.61s.772.s73.8s11

  I

  26.447.310.468.31sl

  3.717 .142.925.604

  86.703.1r 5.se3.2sJ

  88.252.950.435.9551

  I(1.549.834.842 661)l

  4s.721.s46.S03.6901

  41 14e 3e4.868.5491

  4.724.877 .802.7741I

  (152 725.867 633)

  3-O54.586.193.475

  2.018.318.450.000

  258.591 .150.000

  860.078.578 955

  (82.401 .985.480)

  1.507.596.065.772

  645.048.437.360

  1 .230.0214.888.378

  (584.996 451 .018)

  862.547.628.412

  1.115.570.712.166

  (253.023.083.754)

  6.987.090.804.463

  3.067.617.518.091

  3.917 .644.328.937

  204.774.767.O48

  (202.945.809 613)

  178.784.987 .021.255

 • Ngdn hing Thuong mqi C6 phin Qu6n dqiDia chi: 56 2'l Cit Linh- D6ng Da- Ha NQi

  BANG cAN DOI KE roAN ruENG (ti6p theo)QUY ttuzotr- Ngiy 30 thang 09 nam 2014

  B02a/TCTD

  z',t.423.002.517136.654.082.731

  17.61 5.1

  177.806.1372.000.0s8.3933.536.871 .532.1 .440 .57 1 .982 .1.876.210.180.

  220.089.369.31163.809.436.495.31

  11 .594.670.864.82011 256.250.000.

  338.420.864.

  1 .396.543.842.3461.984.335.818.777

  178.784.987 .021

  3.922.293.913.161161.036.211 .979.1

  3.844.199.705.11 .875.464.8541.968.734.850.

  170.941.284.17 6.671

  11.932.358.364.82011.593.937.500

  338.420.864.

  1.820.468.509.9482.760.068.290.697

  181.454.',179.342.1

  .14l[.15ilt.16

  Iil.17

  Iil.18ilt.19

  lll.20|1.21

  khoin nq chinh phti vi NHNNg&i va vay cec TCTD khecgrli cia khiich hingc6ng cg tai chinh phli sinh cec c6ng ng tii

  6n tii trq, riy thic itiu tu, cho vay TCTD chlu rii

  hirnh giiy td c6 giikhoan nq khackhoan lai, phi phii trdkhoan nq khac

  phong cho cac cam k6t ngoai bdng

  cHo so Houvi cic qutc0a TCTD

  PHA TRA VA VON CHU SO HOU

  Frai.$fi,,ry

  cO

  .aul

  sG

  ilt.22

  nhuAn chva phen Ph6iIG VON CHU SO HIJU

 • NgAn hing Thuong mqi C6 phin QuAn dQiOia chi: SO 21 Cat Linh - OOng Oa- Ha Noi

  BANG cAN Dol KE roAN RIENG (ti6p theo)QUY ttuzotc- Ngay 30 thing 09 nam 2014

  cAc cHiTIEU NGOAI BANG CAN D6I KE TOAN RIENG

  B02alTCTD

  Bi LE Thi LqiGram Ooc I ar cnlnn

  R'dANc'

  iG MAIorrAx

  ,xo0l,-4v

  30/09/2014 31/122013d6ng d6ng

  t. tlgh-'a vU nt tEm in1. Cam kct bao lenh2. cam k6t thu tin dung

  ll. Cac cam k6t atua ra1. Cam ket tai trq cho khach hang

  v.1

  25.906.501.381.51641.360.856.427 .062

  67.267.357.808.578

  19.082.464.260 71333.027.545.575.796

  52.110.009.836.509

  Nsuoi11{

  )A/Ngu0i ph6 d

  / Z^.oo7o.-;;'/^rf.-':*)/.AYl NGAN HANG> / rnuolrc rr,rer*{ cdpmlr rP^i.ouANoorl

  phC duyet:

  Bi L Khdnh HingPT. Phdng k6 toan

  Ha Noi, Viet NamNgay 12 thang 11 n,m 2014

 • Ngdn hdng Thuong mqi C6 ph6n eudn dOiOia chi: Si5 21 Cbt Linh - D5ng Da - Ha N6i

  BAo cAo KET aUA HoAT DONG KINH DoANH RIENGQUv ttuzora- rugay 30 thang 09 nam 2or4

  )4.'Ba L6 Khanh H6ngPT. Phdng k6 toan

  Ha Noi, ViCt NamNgay '12 theng 11 nem 2014

  Ngu'di phC

  Ba LC Thi Loiuram ooc I a, chrnh

  B03a/TCTD

  *6 t* dAu ndm il6n cu6i

  nhAp lai ve cdc khoen thu nhap tuong tuphi lei vd cec khoan chi phi tuong tunhep laithuAnnhap tU ho?t dong dich vuphi hoat dong dich Wthuin tt} hoat atong dlch vU(16) thuAn tu hoar dOng ngoei h6t16) thuin tD chi,ng kho6n kinh doanh, chri'ng khoentu vi g6p vi5n, diu tu dei hen

  thuan ttr ho?t dong kinh doanh khecnhip ta? g6p v6n, mua c6 phAn

  THU NHAP HOAT OONG

  cHr PHi HoAT oeNGnhuAn thuen tr:r hoat dong klnh doanh tru6c chi phl

  phdng nli rophi dr,? phdng

  phithu6 TNDN hien hanhphl thuii TNDN trong ki,NHUAN sAU THUE

  tv.3

  tv.4

  tv.5

  lv.6

  tv.7

  lv.8

  |v.10

  w.12

  1 .529.2A1-567 -412

  208.745.983.004

  3.196.020.227 .OBs

  1.227 .96.1.476-617

  648.701.202-2AO

  (141.561.234

  507.1 39.967.31.1

  182.172.400.254

  22.077.60,t.080

  111 .153.414.621

  84.637.788.8r9

  5.329.714.580

  1.934.652.486.766

  3.060.595.326.632

  (1.689.772.433.399)

  1.370.822.893.233

  196.977.364.768

  r68.302.265.410

  44.450.846.003

  r36.719.858.479

  358.193.4,t 3.691

  6.307.500.000

  2.084.796.776.8,r 6

  'l .407 .941-166.470

  1560.434.702.71

  847.506.463.753

  \209 443.250.9

  9.743.369.362.156

  (4.913.1 18.685.667)

  4.830.250.676.489

  619.96A.497 .271

  550.264.24A.452

  84.840.,t44.046

  61.716.482.067

  245.329.015.659

  33.124.6'16.263

  5.805.525.182.976

  3.718.875.853.032

  (1.468.003.092.87.1

  2.250.872.760-16.1

  1.752.468.'t 53.667

  10.170.668.030.

  (5.675.820.159

  498.s40 .291 -206

  2.601.849.O53.472

  (636.959.360.4'1

  (636.959.360.41

  't.964.889.693.056

  15A-270.571-123

  530.938.776.593

  5.852.020.667.526

  ('1.906.418.200.691

  3.945.602.466.835

  Nsuoi Eptr

  \3n-.\/,.c)/

 • Ngdn hing Thuong mqi C6 ph6n Qudn dgi Bo4a/rcrDOia chi: Sii 21 Cat Linh - oi5ng Oa - HA N9i

  BAO CAo LUU CHUYEN TIEN TE RENG (phuong ph5p trr,rc tiiip)QUY ilUZOtl- Hgay 30 thang 09 nem 2014

  \

  t nuyetminh

  Giai doen tu01/01/2014

  d6n 30/09/2014

  Giai iloEn tu01/01/2013

  d6n 30/09/2013d6ng o6ng

  Lr,ru CHUYEN T|EN TU HOAT OQNG K|NH DOANHThu lai va cAc khoan thu tuong tq? nhan duEcChi Ei va cac khoan chi tuong tu de traThu nhap tr.r hoat dong dich vu nhan duocChenh ech s6 tidn thurc thu/(thuc chi) tu hoat dongkinh doanh (ngoai te, chfng khoan)Thu nhap/(Chi phi) kh6cTiAn thu cec khoen nq de duoc x0 li, xoa, bU dapbing ngu6n du ph0ng rt)i roTi6n chi trd cho nhan vien va hoat d6ng quan ly c6ng vu

  TiCn thu6 thu nhap thuc nop trong kyLuu chuy6n tidn thuin tt hotrt dgng kinh doanhtrutc nhiinng thay d6i vA tei sin vi v6n luu dQng

  Nhhlg thay dAi va $i san hoAt dOng(Ting)/Giam c6c khoan ti6n, ving grli va cho vay c6cTCTD khac(Tang)/Giam cac khoan v6 kinh doanh chong khoAn(Teng)/Giam cdc khoin cho vay khach hangGidm ngudn du phdng d6 bir

 • Ngdn hdrng Thucrng mqi C6 phAn Quin dQiDia chi: 56 21 C5t Linh - O6ng Da - Hir Nqi

  BAo cAo Luu cHUYEN TIEN TE RTENG (ti6p theo)ouv ll[2014- Ngay 30 th6ng 09 nem 2014

  B04aiTCTD

  Ba Le Thi LoiGram doc lat cn tnn

  r',

  ,.tt

  q

  Thuy6tminh

  Giai do?n tir01/01/2014

  cr6n 30/09/2014

  Giai doen ti!01/01/2013

  d,n 31/09/2013d6ng d6ng

  LUU CHUYEN TIEN TU HOAT D9NG TAI CH|NHTing v6n di6u le va thang du v6n c6 ph6n bing ti6nmatc6 tuc trd cno c6 oongTang/(giam) quy

  Luu chuyrin ti6n thuin tD (srip dqng trong) hoatttons tii chinhLuu chuyrin tiiin thuin trong kYTi6n vi c6c khoin tuong

 • Don vi bao cao: Ngan heng TMCP Quin oQi

  oia chi: s6 21 cat Linh - oiing oa - Hir NQiMAu s6: Bosa/TcTD

  He va rcn

  Ong L6 HOu Ducong Luu Trung ThdiOng Nguy6n Mqnh Hirng

  Ons Hd Ti6n DUngOng Nguy6n Ddng Nghi6mOng LB C6ngBA Nquy6n Thi Th0yBa Nguy6n Thi NgQcBd TrAn Thi Kim ThanhOng Nguy6n Vdn HirngOng Nguy6n Vin HuO

  THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH RGNG LE

  QU'i ilil2014

  t- DaC OIEM HoAT DQNG CUA T0 CHUC TiN OtlNe

  1. GiSy ph6p thinh lip vi hotrt ttQng, thdi hen c6 gii tri

  Noan hano Thuonq mai C6 phin QuSn doi la ngan hang thuong mqi co phdn duqc thanh lap tai

  nrOJCOng n"oa ia nOI Cn; nghi" viet Nam voi ho;t d.-ng-ch.lnh la thqrc hien c6c dich vq ngan hang;; i'ai ;ili^"h .6 lien qrrn tneo-oi5y phep noat tlong s6 oos

View more