nitya bhajan

22
।। ी गुरदेव द ।। दाेयो हरि: कृ ण उमादी नंददायक: । मुनन: नदगंबिो बाल: निशाचो ानसागि: ।।१।। एताननदशनामान सव व काले सदा िठेत् ।। मनसा नचंनततं कायं नसदं भवनत नायथा ।।२।। अनिुो महातेजो दाेयो महामुनन: । तय मिण माेण सव विािै: मुयते ।।३।। (नाथालीलामृत २६ वा अयाय १०७ ओळी) दाय, हिी कृ ण, उमादी, नंददायक, मु न, बाल, नदगंबि, निशाचो, ानसागिनह दहा नावे सव व काळ िठन के याने मनांतअसलेली सव काये नसध होतात. तसेच तयांया नुसतया मिण माान सव व िािांचा नवनाशहोतो. ी दायाला मतु वगामी हटले आहे, कािण तयांया नुसतया मिणाने ते गट होतात. ***** ीगुरवंदनम् / दीि नमकाि ॐ नमो ान दीिाय नशवाय ह तेजसे । कनवणुहिरिाय नम : ीगुरमतवये ।। १ ।। अानवातिटलनववंसनदवाकिान् । सचीदानंदबोधैक सुधाबु नधकलाननधीन् ।। २ ।। आनधयानधभयत िनजनिकान् । वदे बधांजनल: ीमरिानामान् गुऱन् ।। ३ ।। इलािातालनाकथि नजत ीनशवेनशतु: । चिणबुरहयत मनोवाकायसंमान् ।। ४ ।। ईिान् वेदवेदांगवेदांताननां धुरि । छावृदसुखाधािान् भजे ीशंकिामान् ।। ५ ।। उिमाभावमनहमानजतसवा वरिमडलान् । सािवतनदजविैिािानधतिदांबुजान ।। ६ ।। ऊजववलामहामोहाहासैककम मनण नमायानंदऱिान् ीिरिानामान गुरन् ।। ७ ।। एकनमनदतीये च हयानवषमानसान् । यमानदयोगसंिनाजमानमुनीिान् ।। ८ ।। यावननखलाथाव नां दायकान् करणानधीन् । ईडे योगांबुनधीडासान् ीशंकिामान् ।। ९ ।। ओजनवन: सुतिसा दैतानधधवडवानलान् ।

Upload: maheshawanukar

Post on 30-Sep-2015

408 views

Category:

Documents


17 download

DESCRIPTION

Lord Dattatreya

TRANSCRIPT

 • : : : : :

  : :

  ( )

  , , , , , , , , . . , .

  *****

  /

  : : : :

 • : : : : : : :

  *****

  : :

  -

 • :

 • *****

  : -

  *****

 • ! ! !

  *****

 • , ,

  *****

  . . .

  s , ? , :

 • ? , , , , , ? , , , , '' '' . '' , ? ,

 • - , - , - , - , - , - , - , - , , - , - , - .

  *****

  : ' .

  . II

  *****

  () .. () ..

 • () .. () .. ()

  *****

  *****

  *****

 • ( , )

  . S

 • II

  *****

  *****

  , . , , , , , ,

  *****

 • *****

  . : :

  ***** .

  *****

  *****

 • S S S S S S S S S

  *****

  *****

 • *****

  :

  *****

  *****

  -

 • - -

  *****

  *****

 • , , , , , , ,

  *****

  .

  , ,

 • , , , ,

  *****

  :

  *****

 • II II *****

 • *** *** *****