nitya pooja - bhadradri sri rama temple of usa

of 7/7
1 | Page ©Copyright RESERVED by -Sri Ram Samsthan Inc. Cumming, GA Last Updated On: 04/02/2021 || srImathE rAmAnujAya namaha || Slokam|| rAmAya rAmabhadrAya rAmachandrAya vEdhasE | raghunAthAya nAthAya sItAyAh patayE namaha || NITYA POOJA *Uppercase letters indicate dheergham 1. karAgrE vasatE lakshmI kara madhyE saraswathI | kara mUlE sthitE gowrI prabhAthE kara darshanam || 2. mAthru dEvObhava pithru dEvObhava | AchArya dEvObhava athidhi devObhava || 3. gangEcha yamunE chaiva gOdAvari saraswathI | narmadE sindhu kAvErI jalEsmin sannidhim kuru || 4. Om achyuthAya namaha | Om ananthAya namaha | Om srI gOvindAya namaha || 5. Om bhUrbhuvassuvaha thathsavithur varENyam | bhargO dEvasya dhImahi dhiyOyOnah prachOdayAth ||

Post on 04-Oct-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1 | P a g e ©Copyright RESERVED by -Sri Ram Samsthan Inc. Cumming, GA
Last Updated On: 04/02/2021
NITYA POOJA
2. mAthru dEvObhava pithru dEvObhava |
AchArya dEvObhava athidhi devObhava ||
4. Om achyuthAya namaha |
5. Om bhUrbhuvassuvaha thathsavithur varENyam |
bhargO dEvasya dhImahi dhiyOyOnah prachOdayAth ||
2 | P a g e ©Copyright RESERVED by -Sri Ram Samsthan Inc. Cumming, GA
Last Updated On: 04/02/2021
6. asmath gurubhyO namaha |
asmath parama gurubhyO namaha |
asmath sarva gurubhyO namaha |
ahamthvA sarva pApEbhyO mOkshayishyAmi mA shuchaha ||
8. kowsalyA suprajA rAma pUrvA sandhyA pravarthathE |
uthishta narashArdhUlA karthavyam daiva mAhnikam | (pronounced as mAnhikam)
uthishtOthishta gOvinda uthishta garudadhwaja |
9. na bhAram mEru shikharam na bhAram saptha sAgaram |
rAthrou pUjitha nirmAlyam prabhAthE bhAramadbhutham |
ahO rAthrouthu nirmAlyam prAthah kAlE visarjayEth ||
10. Om asathOmA sadgamaya |
12. yasya dwirada vakthrAdhyAh pArishadyAh parashyatham |
vighnam nighnanthi sathatham vishwaksEnam thamAshrayE ||
13. gurur brahmA gurur vishnuhu gurur dEvO mahEshwaraha |
gurur sAkshAth parabrahma thasmai srI guravE namaha ||
14. pUrvOccharitha yEvanguna vishEshana visistAyAm
asyAm shubha thithou srI bhagavadAgnEyA bhagavad
kainkarya rUpam srI bhagavan nityArAdhanam karishyE ||
3 | P a g e ©Copyright RESERVED by -Sri Ram Samsthan Inc. Cumming, GA
Last Updated On: 04/02/2021
Om virajAyai namaha ||
17. rAmAya rAmabhadrAya rAmachandrAya vEdhasE |
raghunAthAya nAthAya sItAyAh patayE namaha ||
18. ayOdhyApura nEthAram mithilApura nAyikAm |
rAghavAnAm alankAram vaidehAnAm alankriyAm ||
srI sItA rAmAya namaha - AvAhayAmi suvarna ratna simhAsanam samarpayAmi ||
srI sItA rAmAya namaha - hastayOhO arghyam samarpayAmi ||
srI sItA rAmAya namaha - pAdhAravindhayOhO pAdhyam samarpayAmi ||
srI sItA rAmAya namaha - mukhE AchamanIyam samarpayAmi ||
19. Om ApO hishtA mayO bhuvaha thAna oorjE dadhAthana |
mahEranAya chakshasE yOvah shiva thamO rasaha |
thasya bAja yathE hanaha ushathIriva mAtharaha |
thasmA aranga mAmavO yasyakshayAya jinvatha ApOjana yathAchanaha ||
srI sItA rAmAya namaha - snAnam samarpayAmi ||
srI sItA rAmAya namaha - vastram samarpayAmi ||
srI sItA rAmAya namaha - thilakam samarpayAmi ||
srI sItA rAmAya namaha - yagnOpaveetam samarpayAmi ||
20. gandha dwArAm durA darshAm nitya pushtAm karIshinIm |
EshwarIgam sarva bhUthAnAm thvAmihOpahvayE shriyam ||
srI sItA rAmAya namaha - gandham samarpayAmi ||
srI sItA rAmAya namaha - Abharanam samarpayAmi ||
4 | P a g e ©Copyright RESERVED by -Sri Ram Samsthan Inc. Cumming, GA
Last Updated On: 04/02/2021
prajAvAn pashumAn bhavathi ||
22. srI sItA rAmAya namaha - nAmAvali poojAncha karishyE ||
(chathurvimshathi nAmAvali)
24. Om srI krishnAya namaha
5 | P a g e ©Copyright RESERVED by -Sri Ram Samsthan Inc. Cumming, GA
Last Updated On: 04/02/2021
1. Om prakruthyai namaha
2. Om vikruthyai namaha
3. Om vidyAyai namaha
5. Om shraDhAyai namaha
7. Om vishnu pathnyai namaha
8. Om prasaNAkshai namaha
12. Om navadurgAyai namaha
13. Om mahAkAlyai namaha
15. Om trikAlagnAna sampaNAyai namaha
16. Om bhuvanEshvaryai namaha
AghrEyah sarva dEvAnAm dhUpOyam prathigruhyathAm ||
srI sItA rAmAya namaha - dhUpamAghrApayAmi ||
25. uDIpyasva jAtavEdO pagnam niraruthim mama |
pashUgamscha mahya mAvaha jIvanancha dishOdasha ||
srI sItA rAmAya namaha - pratyaksha deepam darshayAmi ||
6 | P a g e ©Copyright RESERVED by -Sri Ram Samsthan Inc. Cumming, GA
Last Updated On: 04/02/2021
satyam tvartEna parishinchAmi (if pooja is performed in the morning)
rutantvA satyEna parishinchAmi (if pooja is performed in the evening)
amruthamasthu amruthOpastha ranamasI swAhA |
thannO vishnuh prachOdayAth ||
thannO lakshmI prachOdayAth ||
29. Om hiranya pAthram madhOh pUrnam dadAthi |
madhavyO sAnItI ekadA brahmana mupaharathi |
Eka daiva yajamAna Ayuh tEjO dadAthi ||
srI sItA rAmAya namaha - mangala nIrajanam samarpayAmi ||
srI sItA rAma chandra bhagawan kI Jai ||
srI pavana sutha hanumAn kI Jai ||
7 | P a g e ©Copyright RESERVED by -Sri Ram Samsthan Inc. Cumming, GA
Last Updated On: 04/02/2021
30. kAyEna vAchA manasEndriyairvA |
|| sarvam srI krishnArpanamasthu ||
List of Pooja Items
1. Lord SrI sItA Rama Photo or any GOD picture in a frame 2. Panchapatra Uddarini -2 sets (unused small glass-2 and spoons-2) 3. Plate for achamanam (unused small plate - 1) 4. Small lamps - 2 5. Agarbatti Stand 6. Bell 7. Kumkum (in small container) 8. Turmeric powder (in small container) 9. Chandanam powder (in small container) 10. Akshatha (Rice mixed with Turmeric powder in small container) 11. Water bottle 12. Paper Napkins 13. Harathi plate with ghee dipped wicks 14. A small Mat - To sit for pooja 15. Small bowl of water
Items to procure either from store or arrange with available items at home.
1. Match box, Flowers (Garden flowers are fine), Fresh Fruits or Unused Nuts to offer to GOD, Cotton Swab/ Oil, Agarbatti