أŒuأ‰whأ‰أ‘ xأ‰wأ»xأ‰أ«lأ‰أ‰qأ‰ xiأ‰أ‰أ¥آ§أ‰qأ‰أ§...

Download أŒuأ‰whأ‰أ‘ xأ‰Wأ»xأ‰أ«lأ‰أ‰qأ‰ xiأ‰أ‰أ¥آ§أ‰qأ‰أ§ Vishnu Sahasranama Stotram (Vishnu Purana) Page 1

Post on 26-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vishnu Sahasranama Stotram (Vishnu Purana)

  www.bharatiweb.com Page 1

  ÌuÉwhÉÑ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉçÌuÉwhÉÑ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉçÌuÉwhÉÑ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉçÌuÉwhÉÑ xÉWûxÉëlÉÉqÉ xiÉÉå§ÉqÉç mÉ© mÉÑUÉhÉ

  iÉlqÉåMüjÉrÉ aÉÉåÌuÉlSmÉÉrÉͶɨÉÇ rÉÌScNûÍxÉ | iÉiÉ: mÉëxɳÉÉå pÉaÉuÉÉlÉuÉÉåcÉiɨuÉqÉÉiqÉlÉ: || rÉålÉÉWûqÉÍkÉMü: iÉxqÉÉSpÉuÉÇ lÉaÉlÉÎlSÌlÉ | iÉqÉåuÉ iÉmÉxÉÉÌlÉirÉÇ pÉeÉÉÍqÉxiÉÉæÍqÉÍcÉliÉrÉå || mÉUqÉÉå ÌuÉwhÉÑUåuÉæMü: iÉi¥ÉÉlÉÇ qÉÑÌ£üxÉÉkÉlÉqÉç | zÉÉx§ÉÉhÉÉÇ ÌlÉhÉïrÉxiuÉåwÉ: iÉSlrÉlqÉÉåWûlÉÉrÉcÉ || SÉlÉÇÌuÉlÉÉcÉrÉÉqÉÑÌ£ü: xÉÉqrÉÇcÉqÉqÉ ÌuÉwhÉÑlÉÉ | iÉÏjÉÉïÌS qÉɧÉiÉÉå ¥ÉÉlÉÇ qÉqÉÉÍkÉYrÉÇ cÉ ÌuÉwhÉÑiÉ: || ApÉåS¶ÉÉxqÉSÉSÏlÉÉÇ qÉÑ£üÉlÉÉÇ WûËUhÉÉiÉjÉÉ | CirÉÉÌS xÉuÉïqÉÉåWûÉrÉ MüjrÉiÉå xÉÌiÉ lÉÉlrÉjÉÉ | iÉålÉÉ̲iÉÏrÉqÉÌWûqÉÉå eÉaÉimÉÔerÉÉåÅÎxqÉ mÉÉuÉïÌiÉ || mÉÉuÉïirÉÑuÉÉcÉ - iÉlqÉåMüjÉrÉ SåuÉåzÉ rÉjÉÉWûqÉÌmÉ zÉlMüU | xÉuÉåïµÉUÏ ÌlÉÂmÉqÉÉ iÉuÉxrÉÉÇ xÉSØzÉÏ mÉëpÉÉå || qÉWûÉSåuÉ EuÉÉcÉ - xÉÉkÉÑxÉÉkÉÑ iuÉrÉÉ mÉ×¹Ç ÌuÉwhÉÉåpÉïaÉuÉiÉ: ÌmÉërÉå | lÉÉqlÉÉÇxÉWûxÉëÇ uɤrÉÉÍqÉ qÉÑZrÉÇ §ÉæsÉÉåYrÉ qÉÑÌ£üSqÉç || AxrÉ ´ÉÏ ÌuÉwhÉÉålÉÉïqÉ xÉWûxÉëxiÉÉå§ÉxrÉ ´ÉÏ qÉWûÉSåuÉ GÌwÉ: AlÉѹÒmÉç NûlS:

 • Vishnu Sahasranama Stotram (Vishnu Purana)

  www.bharatiweb.com Page 2

  ¾ûÏÇ oÉÏeÉÇ ´ÉÏÇ zÉÌ£ü: YsÉÏÇ MüÐsÉMÇü cÉiÉÑuÉïaÉï kÉqÉï MüÉqÉÉjÉï qÉÉå¤ÉÉjÉåï eÉmÉå ÌuÉÌlÉrÉÉåaÉ: || Á uÉÉxÉÑSåuÉÉrÉ ÌuÉ©Wåû qÉWûÉWÇûxÉÉrÉ kÉÏqÉÌWû | iɳÉÉå ÌuÉwhÉÑ: mÉëcÉÉåSrÉÉiÉç || A…¡ûlrÉÉxÉ MüUlrÉÉxÉÉæ ÌuÉÍkÉmÉÔuÉïÇ rÉSÉ mÉPåûiÉç | iÉiTüsÉÇ MüÉåÌOûaÉÑÍhÉiÉÇ pÉuÉirÉåuÉ lÉ xÉÇzÉrÉ: || ´ÉÏ uÉÉxÉÑSåuÉ: mÉUÇoÉë¼ CÌiÉ ™SrÉå qÉÔsÉmÉëM×üÌiÉ: CÌiÉ ÍzÉU: qÉWûÉuÉUÉWû CÌiÉ ÍzÉZÉÉ xÉÔrÉïuÉÇzÉ kuÉeÉ CÌiÉ MüuÉcÉqÉç oÉë¼ÉÌSMüÉqrÉ sÉÍsÉiÉeÉaÉSɶÉrÉï zÉæzÉuÉ CÌiÉ lÉå§ÉqÉç rÉjÉÉjÉï ZÉÎlQûiÉÉzÉåwÉ CirÉx§ÉqÉç lÉqÉÉå lÉÉUÉrÉhÉÉrÉåÌiÉ lrÉÉxÉÇ xÉuÉï§É MüÉUrÉåiÉç AÉåÇ lÉqÉÉå lÉÉUÉrÉhÉÉrÉ mÉÑÂwÉÉrÉ qÉWûÉiqÉlÉå ÌuÉzÉÑ® xÉiuÉÍkÉwhÉrÉÉrÉ qÉWûÉWÇûxÉÉrÉ kÉÏqÉÌWû || Á ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû ¾æÇû ¾ûÉæÇ ¾û: YsÉÏÇ M×üwhÉÉrÉ ÌuÉwhÉuÉå ¾ûÏÇ UÉqÉÉrÉ kÉÏqÉÌWû | iɳÉÉå SåuÉ: mÉëcÉÉåSrÉÉiÉç || ¤ÉëÉæÇ lÉ×ÍxÉÇWûÉrÉ ÌuÉ©Wåû ´ÉÏÇ ´ÉÏMÇüPûÉrÉ kÉÏqÉÌWû | iɳÉÉå ÌuÉwhÉÑ: mÉëcÉÉåSrÉÉiÉç || Á uÉÉxÉÑSåuÉÉrÉ ÌuÉ©Wåû SåuÉMüÐxÉÑiÉÉrÉ kÉÏqÉÌWû | iɳÉ: M×üwhÉ: mÉëcÉÉåSrÉÉiÉç || Á ¾ûÉÇ ¾ûÏÇ ¾ÕÇû ¾æÇû ¾ûÉæÇ ¾û: |

 • Vishnu Sahasranama Stotram (Vishnu Purana)

  www.bharatiweb.com Page 3

  YsÉÏÇ M×üwhÉÉrÉ aÉÉåÌuÉlSÉrÉ aÉÉåmÉÏeÉlÉuÉssÉpÉÉrÉ xuÉÉWûÉ || CÌiÉ qÉl§ÉÇ xÉqÉÑŠÉrÉï eÉmÉå²É ÌuÉwhÉÑÇ AurÉrÉqÉç | ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉÇ eÉaɳÉÉjÉÇ iÉxrÉ xiÉÉå§ÉÇ mÉPåûiÉç xÉÑkÉÏ: || Á uÉÉxÉÑSåuÉ: mÉUÇoÉë¼ mÉUqÉÉiqÉÉ mÉUÉimÉU: | mÉUÇkÉÉqÉ mÉUÇerÉÉåÌiÉ: mÉUÇiɨuÉÇ mÉUÇmÉSqÉç || 1 || mÉU:ÍzÉuÉ: mÉUÉåkrÉårÉ: mÉUÇ¥ÉÉlÉÇ mÉUÉaÉÌiÉ: | mÉUqÉÉjÉï: mÉUÇ´ÉårÉ: mÉUÉlÉlS: mÉUÉåSrÉ: || 2 || mÉUÉåurÉ£üÉiÉç mÉUÇurÉÉåqÉ mÉUqÉήï: mÉUåµÉU: | ÌlÉUÉqÉrÉÉå ÌlÉÌuÉïMüÉUÉå ÌlÉÌuÉïMüsmÉÉå ÌlÉUÉ´ÉrÉ: || 3 || ÌlÉUleÉlÉÉå ÌlÉUÉiÉlMüÉå ÌlÉsÉåïmÉÉå ÌlÉUuÉaÉëWû: | ÌlÉaÉÑïhÉÉå ÌlÉwMüsÉÉåÅlÉiÉÉå ApÉrÉÉåÅÍcÉirÉÉå AoÉsÉÉåÍcÉiÉ: || 4 || AiÉÏÎlSìrÉÉåÅÍqÉiÉÉå AmÉÉUÉå AlÉÏzÉÉåÅlÉÏWûÉå AurÉrÉÉåŤÉrÉ: | xÉuÉï¥É: xÉuÉïaÉ: xÉuÉï: xÉuÉïS: xÉuÉïpÉÉuÉlÉ: || 5 || xÉuÉïzÉÉxiÉÉ xÉuÉïxÉɤÉÏ mÉÔerÉ: xÉuÉïxrÉ xÉuÉïjÉ×Mçü | xÉuÉïzÉÌ£ü: xÉuÉïxÉÉU: xÉuÉÉïiqÉÉ xÉuÉïiÉÉåqÉÑZÉ: || 6 || xÉuÉÉïuÉÉxÉ: xÉuÉïÃmÉ: xÉuÉÉïÌS: xÉuÉïSÒ:ZÉWûÉ | xÉuÉÉïjÉï: xÉuÉïiÉÉåpÉSì: xÉuÉïMüÉUhÉMüÉUhÉqÉç || 7 || xÉuÉÉïÌiÉzÉÌrÉiÉ: xÉuÉÉïkrɤÉ: xÉuÉïxÉÑUåµÉU: | wÉÌQûuÉÇzÉMüÉå qÉWûÉÌuÉwhÉÑqÉïWûÉaÉѽÉå qÉWûÉÌuÉpÉÑ: || 8 || ÌlÉirÉÉåÌSiÉÉå ÌlÉirÉrÉÑ£üÉå ÌlÉirÉÉlÉlS: xÉlÉÉiÉlÉ: | qÉÉrÉÉmÉÌiÉrÉÉåïaÉmÉÌiÉ: MæüuÉsrÉmÉÌiÉUÉiqÉpÉÔ: || 9 ||

 • Vishnu Sahasranama Stotram (Vishnu Purana)

  www.bharatiweb.com Page 4

  eÉlqÉqÉ×irÉÑ eÉUÉiÉÏiÉ: MüÉsÉÉiÉÏiÉÉå pÉuÉÉÌiÉaÉ: | mÉÔhÉï: xÉirÉ: zÉÑ®oÉÑ®xuÉÃmÉÉå ÌlÉirÉÍcÉlqÉrÉ: || 10 || rÉÉåaÉÌmÉërÉÉå rÉÉåaÉaÉqrÉÉå pÉuÉoÉlkÉæMü qÉÉåcÉMü: | mÉÑUÉhÉmÉÑÂwÉ: mÉëirÉYcÉæiÉlrÉ: mÉÑÂwÉÉå̈ ÉqÉ: || 11 || uÉåSÉliÉuÉå±Éå SÒ¥ÉåïrÉxiÉmɧÉrÉ ÌuÉuÉÎeÉïiÉ: | oÉë¼ÌuÉ±É ´ÉrÉÉålÉɱ: xuÉmÉëMüÉzÉ: xuÉrÉÇmÉëpÉÑ: || 12 || xÉuÉÉåïmÉårÉ ESÉxÉÏlÉ: mÉëhÉuÉ: xÉuÉïiÉ: xÉqÉ: | xÉuÉÉïlÉuɱÉå SÒwmÉëÉmrÉ: iÉÑUÏrÉxiÉqÉxÉ: mÉU: || 13 || MÔüOûxjÉ: xÉuÉïxÉÇÎzsɹÉå uÉɉlÉÉå aÉÉåcÉUÉÌiÉaÉ: | xÉÇMüwÉïhÉ: xÉuÉïWûU: MüÉsÉ: xÉuÉïpÉrÉlMüU: || 14 || AlÉÑssÉlbrÉͶɧÉaÉÌiÉ: qÉWûÉÂSìÉå SÒUÉxÉS: | qÉÔsÉmÉëM×üÌiÉUÉlÉlS: mÉë±ÑqlÉÉå ÌuɵÉqÉÉåWûlÉ: || 15 || qÉWûÉqÉÉrÉÉå ÌuɵÉoÉÏeÉÇ mÉUzÉÌ£ü: xÉÑZÉæMüpÉÔ: | xÉuÉïMüÉqrÉÉåÅlÉiÉsÉÏsÉ: xÉuÉïpÉÔiÉuÉzÉÇMüU: || 16 || AÌlÉ®: xÉuÉïeÉÏuÉÉå ™wÉÏMåüzÉÉå qÉlÉ:mÉÌiÉ: | ÌlÉÂmÉÉÍkÉÌmÉërÉÉå WÇûxÉÉå¤ÉU: xÉuÉïÌlÉrÉÉåeÉMü: || 17 || oÉë¼mÉëÉhÉåµÉU: xÉuÉïpÉÔiÉpÉ×iÉç SåWûlÉÉrÉMü: | ¤Éå§É¥É: mÉëM×üÌiÉ: xuÉÉqÉÏmÉÑÂwÉÉå ÌuɵÉxÉÔ§ÉkÉ×Mçü || 18 || AliÉrÉÉïqÉÏ Ì§ÉkÉÉqÉÉliÉ: xÉɤÉÏ Ì§ÉaÉÑhÉ DµÉU: | rÉÉåÌaÉaÉqrÉ: mÉ©lÉÉpÉ: zÉåwÉzÉÉrÉÏ Í´ÉrÉ:mÉÌiÉ: || 19 || ´ÉÏxÉSÉåmÉÉxrÉ mÉÉSÉoeÉÉå ÌlÉirÉ´ÉÏ: ´ÉÏÌlÉMåüiÉlÉ: | ÌlÉirÉÇuɤÉ:xjÉsÉxjÉ´ÉÏ: ´ÉÏÌlÉÍkÉ: ´ÉÏkÉUÉåWûËU: || 20 ||

 • Vishnu Sahasranama Stotram (Vishnu Purana)

  www.bharatiweb.com Page 5

  uÉzrÉ´ÉÏÌlÉï¶ÉsÉ: ´ÉÏSÉåÌuÉwhÉÑ: ¤ÉÏUÉÎokÉqÉÎlSU: | MüÉæxiÉÑpÉÉå°ÉÍxÉiÉÉå UxMüÉå qÉÉkÉuÉÉå eÉaÉSÉÌiÉïWûÉ || 21 || ´ÉÏuÉixÉuɤÉÉ ÌlÉ:xÉÏqÉMüsrÉÉhÉ aÉÑhÉpÉÉeÉlÉ: | mÉÏiÉÉÇoÉUÉå eÉaɳÉÉjÉÉå eÉaɧÉÉiÉÉ eÉaÉÎimÉiÉÉ || 22 || eÉaɯlkÉÑ: eÉaÉixÉë¹É eÉaÉ®ÉiÉÉ eÉaÉͳÉÍkÉ: | eÉaÉSåMü xTÑüU²ÏrÉÉåïÅlÉWÇûuÉÉSÏ eÉaÉlqÉrÉ: || 23 || xÉuÉÉï¶ÉrÉïqÉrÉ: xÉuÉïÍxÉ®ÉjÉï: xÉuÉïUÎleÉiÉ: | xÉuÉÉïqÉÉåbÉÉå±qÉÉå oÉë¼ÂSìɱÑiM×ü¹ cÉåiÉlÉÉ: || 24 || zÉÇpÉÉå: ÌmÉiÉÉqÉWûÉå oÉë¼ÌmÉiÉÉ zÉ¢üɱkÉϵÉU: | xÉuÉïSåuÉÌmÉërÉ: xÉuÉïSåuÉqÉÔÌiÉïUlÉѨÉqÉ: || 25 || xÉuÉïSåuÉæMüzÉUhÉÇ xÉuÉïSåuÉæMü SæuÉiÉqÉç | rÉ¥ÉpÉÑarÉTüsÉSÉå rÉ¥ÉåzÉÉå rÉ¥ÉpÉÉuÉlÉ: || 26 || rɥɧÉÉiÉÉ rÉ¥ÉmÉÑqÉÉlÉç uÉlÉqÉÉsÉÏ Ì²eÉÌmÉërÉ: | ̲eÉæMüqÉÉlÉSÉå ÌuÉmÉëMÑüsÉSåuÉÉå xÉÑUÉliÉMü: || 27 || xÉuÉïSÒ¹ÉliÉM×üiÉç xÉuÉïxÉ‹lÉÉlrÉmÉÉsÉMü: | xÉmiÉsÉÉåMæüMüeÉPûU: xÉmiÉsÉÉåMæüMüqÉlQûlÉ: || 28 || xÉ×̹ÎxjÉirÉliÉM×üiÉç cÉ¢üÏ zÉÉ…¡ïûkÉluÉÉ aÉSÉkÉU: | zÉlZÉpÉ׳ÉlSMüÐ mÉ©mÉÉÍhÉaÉïÂQûuÉÉWûlÉ: || 29 || AÌlÉSåïzrÉuÉmÉÑ: xÉuÉïmÉÔerÉ: §ÉæsÉÉåYrÉmÉÉuÉlÉ: | AlÉliÉMüÐÌiÉï ÌlÉ:xÉÏqÉmÉÉæÂwÉ: xÉuÉïqÉlaÉsÉ: || 30 || xÉÔrÉïMüÉåÌOû mÉëiÉÏMüÉzÉÉå rÉqÉMüÉåÌOû SÒUÉxÉS: | qÉrÉMüÉåÌOû eÉaÉixÉë¹É uÉÉrÉÑMüÉåÌOû qÉWûÉoÉsÉ: || 31 ||

 • Vishnu Sahasranama Stotram (Vishnu Purana)

  www.bharatiweb.com Page 6

  MüÉåOûÏÇSÒ eÉaÉSÉlÉlSÏ zÉÇpÉÑMüÉåÌOû qÉWåûµÉU: | MülSmÉïMüÉåÌOûsÉÉuÉhrÉÉå SÒaÉïMüÉåšËUqÉSïlÉ: || 32 || xÉqÉÑSìMüÉåÌOû aÉÇpÉÏU: iÉÏjÉïMüÉåÌOû xÉqÉÉÀûrÉ: | MÑüoÉåUMüÉåÌOû sɤqÉÏuÉÉlÉç cÉ¢üMüÉåÌOû ÌuÉsÉÉxÉuÉÉlÉç || 33 || ÌWûqÉuÉiMüÉåÌOû ÌlÉwMÇümÉ: MüÉåÌOûoÉë¼ÉhQûÌuÉaÉëWû: | MüÉåšµÉqÉåkÉmÉÉmÉblÉÉå rÉ¥ÉMüÉåÌOûxÉqÉÉcÉïlÉ: || 34 || xÉÑkÉÉMüÉåÌOû xuÉÉxjrÉWåûiÉÑ: MüÉqÉkÉÑ‚üÉåÌOû MüÉqÉS: || oÉë¼ÌuɱÉMüÉåÌOûÃmÉ: ÍzÉÌmÉÌuɹ: zÉÑÍcÉ´ÉuÉÉ: || 35 || ÌuɵÉÇpÉUxiÉÏjÉïmÉÉS: mÉÑhrÉ´ÉuÉhÉMüÐiÉïlÉ: | AÉÌSSåuÉÉå eÉaÉ‹æ§ÉÉå qÉÑMÑülS: MüÉsÉlÉåÍqÉWûÉ || 36 || uÉæMÑühPûÉ

Recommended

View more >