ong final.docx

Post on 07-Jul-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 ONG FINAL.docx

  1/22

  Funda ia „Pre ui te Via a”ț ț ș ț

  Recunoscuţi pentru numeroasele campanii umanitare în care s-a implicat, Andreea Marin

  Bănică a hotărât, în !!", să pună #a$ele Funda iei %Pre uie te Via a%& 'e(i$a acesteiț ț ș ț

  )unda iiț  este %*n(a ă să trăie ti )rumos i demn în )iecare $i, nu irosi sin+ură ta ansa la (ia ă, stăț ș ș ș ț

   în puterea ta să schim#i ce(a în #ine în lumea în care trăie ti%&ș

  Fundaţia "Preţuieşte Viaţa" a foat infiintata la inceputul anului 2008 de Andreea Marin si derulează

  campanii umanitare pe teme de sănătate, educaţie, drepturile omului, advocac sau pentru un !urnalism

  de calitate

  #ediul Fundaţiei $Preţuieşte Viaţa% se afla &n municipiul 'ucureşti, #tr #iriului nr (), *l (+ , sc (,

  et (, ap -, sectorul (, ca fiind de utilitate pu*lică

  Misiunea Fundaţiei $Preţuieşte Viaţa% este centrată pe ideea că &ntr.o lume &n care valorile sunt

  inversate, &n care roata se &nv/rte te prea repede pentru a mai vedea ce nevoi are cel pe l/nă careș

  trecem &n ra*ă, &n care ne cre tem copiii cu teama că modelele oferite la orice pas de mass.media suntș

  departe de aspira iile oamenilor cu cei 1 ani de acasă, cu &ndoiala că coala &n care ei urmează săț ș

   pă ească ar putea să le ofere, &nainte de ansa de a &nvă a, ne ansa de a face cuno tin ă cu drourile iș ș ț ș ș ț ș

   prostitu ia, &ntr.o societate &n care *ătr/nii no tri apun uita i de lume, lipsi i de o elementară &nri!ireț ș ț ț

  după o via ă de muncă, "Pre uie te Via a" devine locul care aduce &mpreună oamenii dispu i săț ț ș ț ș

  clădească, să asculte, să ofere, să iu*ească, să /ndească &n spirit de ecipă, să &nve e, să călătorească .ț

  virtual său real, cu /ndul său cu pasul . p/nă departe

  "Pre uie te Via a" e desciderea spre *inele de care oamenii au nevoie pentru a face pa iț ș ț ș

  &nainte, partea plină a paarului, spa iul &n care cunoa tem oamenii care sfin esc locul, eroii zilelor ț ș ț

  noastre fără nume sonore "Pre uie te Via a" este un concept ini iat de Andreea Marin care a fostț ș ț ț

  folosită ca o "um*relă" pentru campaniile umanitare /ndite i realizate de aceasta de.a lunulș

  ultimilor () ani Acestea au fost puse &n practică fie pentru a &m*oă i formatul #urprize.#urprize,ț

  emisiunea umanitară pe care Andreea a ăzduit.o aproape un deceniu i pentru care a fost i 3irector ș ș

  de proram

  Funda ia 4Pre uie te Via a% ț ț ș ț

   derulează campanii umanitare, pe teme de sănătate, educa ie, ț

  drepturile omului, advocac sau pentru un !urnalism de calitate

 • 8/18/2019 ONG FINAL.docx

  2/22

   

  Printre numeroasele campanii derulate su* enericul "Pre uie te Via a" amintim5ț ș ț

  • Proiectul coala Mamelor 6$M7M P . 9e ea de :entru Pilot de :onsiliere a Mamelor aflateȘ ț

  &n situa ii dificile de via ă%; < proiect cu finan are europeană, destinat mamelor aflate &nț ț ț

  dificultate, realizat &n parteneriat cu Funda ia stuar, Asocia ia =elefonul :opilului, Funda iaț ț ț >7?.?= naria, i susţinător Fondul 7@ pentru Popula ie :ampania 4#ervicii interate deș ț

  dezvoltare profesională pentru adulţii cu pro*leme de sănătate mintală%, ini iată de Funda iaț ț

  stuar

  • :ampania umanitară destinată victimelor inunda iilor din ?unca 3unării, realizată &mpreună cuț

  @B:F, av/nd un *ilanţ de peste - miliarde de lei veci la care s.au adăuat transporturi

  su*stanţiale de produse necesare &n situaţia de criză, duse la destinaţie cu =B9.uri şi elicoptere;

  :ampania "C/m*et pentru A#BA" a avut un teledon maraton, *ilanţ 100000D, record pentru un  proram de televiziune &n acel moment, o campanie cura!oasă &n premieră &n care rom/nii au

  fost cemaţi să spri!ine Asia &nlăcrimată, adică oameni dintr.un alt colţ de lume care nu vor 

  avea poate niciodată şansa de a.i privi &n oci pe donatori pentru a le spune "mulţumesc" 3upă

  campanie, Andreea Marin s.a &ntors la 'anEoE unde a realizat un documentar av/nd ca su*iect

  =ailanda de după tsunami şi a avut spri!inul @B:F, aceasta fiind prima iniţiativă alături de

  oranizaţia mondială şi momentul &n care ea a decis să devină voluntar @B:F 

  n concluzie, "Pre uie te Via a" s.a născut ca un concept care are for a de a aduna oamenii umăr ț ș ț ț

  l/nă umăr pentru a construi &mpreună, are puterea de a atrae aten ia maselor &n scopul educa iei i alț ț ș

  solidarizării pentru idei *enefice pentru evolu ia lumii &n care trăimț

  Principalele surse de venit ale fundaţiei povin de la finan atori, parteneri, dar şi de laț

  susţinători

  Finan atorul funda iei este AMP7#39, Proramul 7peraţional #ectorial 3ezvoltareaț ț

  9esurselor mane 2001.20(), unde domeniul ma!or de intervenţie este promovarea ealităţii de şanse

   pe piata muncii, iar operaţiunea, $Ganse eale i respect%ș

  Partenerii funda iei sunt5ț

 • 8/18/2019 ONG FINAL.docx

  3/22

  Fundaţia stuar activează de peste (H ani &n domeniul sănătăţii mintale, oferind servicii sociale

  adulţilor cu pro*leme de sănătate din 9om/nia Fundaţia stuar oferă de (H ani locuinţe prote!ate

  adulţilor cu pro*leme de sănătate mintală n comunităţile vizate de proiectul de faţă nu eIista servicii

  similare pentru adulţii cu pro*leme de sănătate mintală sau acestea sunt limitate şi, de aceea, Fundaţia

  stuar este o alternativă la serviciile psiiatrice eIistente

  Asociaţia =elefonul :opilului estionează şi furnizează serviciul unic european de asistenţă

  4telefonul copilului% ((+ (((, implementat &ncep/nd cu ( octom*rie 2008 şi &n 9om/nia Asociaţia

  =elefonul :opilului desfăşoară următoarele activităţi5 a; informare şi consiliere cu privire la drepturile familiei şi copilului *; direcţionarea către instituţiile &n măsură să acorde asistenţă necesară fiecărui

  caz, precum şi urmărirea modului de soluţionare a fiecărui caz, c; cola*orarea pe *ază de parteneriate

  cu instituţii pu*lice şi private &n domeniu d; sesizarea autorităţilor şi a opiniei pu*lice privind

  &ncălcarea drepturilor copilului e; propuneri de modificare a leislaţiei &n domeniu &n scopul

  &m*unătăţirii statutului copilului &n societate

  Fundaţia >7?.?= este, &ncă de la &nfiinţare, un actor important al societăţii civile, inercand,

   prin proiectele sale, să producă scim*ări &n mentalul colectiv &n ceea ce priveşte rolul femeilor şi al  *ăr*aţilor &n societate, să spri!ine femeile aflate &n dificultate &n demersul lor de a se reintera pe piaţa

 • 8/18/2019 ONG FINAL.docx

  4/22

  forţei de muncă şi să aducă aporturi importante &n cercetarea socială privitoare la pro*lematicile de

  en

  7ranizaţia derulează prorame, campanii şi iniţiative ce deservesc o*iectivele, misiunea şi

  viziunea acestui oranism Polic center for 9oma and Minorities are ca principale arii de interes5

  Bncluziunea socială, scim*area atitudinii neative faţă de rupurile de minorităţi, &ndeose*i rromi,

   promovează o atitudine proactivă faţă de pro*lemele sociale şi ana!amentul civic

  7ranizaţie neuvernamentală ce oferă spri!in administrativ pacienţilor rom/ni cu pro*leme de

  sănătate dificile 6cancer, leucemie etc; ce nu se pot trata &n 9om/nia

   

  nfiinţată &n anul (8)1, :ompania ProcterJKam*le a &nceput ca o mică afacere de familie ce

   producea săpun şi lum/nări &n :incinnati, statul 7io, #A Astăzi produsele PJK a!un la peste H

  miliarde de consumatori &n (-0 de ţări PJK consideră că educaţia este piatra de temelie a dezvoltării

  şi proresului unei naţiuni n acest scop compania se implică &ntr.o serie de prorame de spri!inire a

  educaţiei &n c/teva ţări din 'alcani

 • 8/18/2019 ONG FINAL.docx

  5/22

  Fundaţia :opii #ănătoşi este o fundaţie cu caracter non.profit, ale cărei o*iective sunt reducerea numărului de nou.născuţi cu malformaţii conenitale şi prevenirea a*andonului copiilor cu

  astfel de afecţiuni

   

  Principalii sus inători ai Funda iei Preţuieşte Viaţa sunt5ț ț

   

 • 8/18/2019 ONG FINAL.docx

  6/22

   

  lemente ale identităţii de *rand sunt5

  #ila Fundaţiei Preţuieşte Viaţa este

 • 8/18/2019 ONG FINAL.docx

  7/22

  #loanul este $ Preţuieşte VIA A!Ț 

  Viziunea Fundatiei Pretuieste Viata este aceea de a avea forta de a aduna oamenii umar lana

  umar pentru a construi impreuna, are puterea de a atrae ate