ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj...

of 34 /34
Merit No. Confirmation No Name Mother name Birth Date Gender Caste Total Weitage Treated as 1 1914 36853141 Mr. SHASHI KANT PHULDEO SINGH SINGH JIVAS DEVI 9/21/1991 M General 89.540 GM-1 2 1641 81246294 Ms. SUSHMITA BABAN SINGH POOJA SINGH 4/27/1991 F General 88.592 GF-1 3 338 26574872 Mr. SUMIT RAM LAKHAN PRASAD KUMAR ANITA DEVI 3/21/1992 M SEBC 85.962 GM-2 4 1642 11322164 Ms. RIDDHI MANUBHAI PATEL PATEL MANORAMA MANUBHAI 11/22/1992 F General 85.188 GF-2 5 1915 21876632 Mr. RAHUL SITARAM MANDAL RANJAN SHAIL KUMARI 8/14/1989 M General 85.180 GM-3 6 1916 71696372 Mr. KUMAR AVADH ANITA GUPTA 12/28/1993 M General 85.020 GM-4 7 1917 33628342 Mr. SUBESH KUMAR SARAT CHANDRA DAS DAS MANJUKTA DAS 4/2/1992 M General 84.480 GM-5 8 1643 34705033 Ms. SWATHI SELVARAJ VIJAYALAKSHMI 7/12/1989 F General 84.400 GF-3 9 1918 54155836 Mr. RONAK VIMAL MODANI ALKA MODANI 1/4/1993 M General 84.200 GM-6 10 1644 69716896 Ms. SEEMA MUKESHBHAI KOTHARI HEENABEN KOTHARI 2/21/1993 F General 84.156 GF-4 11 1919 32634345 Mr. SANCHIT MANKESH KHETERPAL KHETERPAL MEENU KHETERPAL 10/26/1990 M General 84.142 GM-7 12 1922 10221961 Mr. SACHIN RAMESHKUMAR PATEL PATEL BABYBEN RAMESHKUMAR 12/29/1992 M General 83.994 GM-8 13 1923 84802751 Mr. MONU KUMAR GIRINDRA KUMAR NAYAK NAYAK KALYANI DEVI 7/15/1989 M General 83.920 GM-9 14 1645 67708664 Ms. KHEVNA BHADRESHKUMAR PATEL DIPTI BHADRESHKUMAR PATEL 4/6/1994 F General 83.778 GF-5 15 1646 60449760 Ms. KOMAL JAYESHBHAI PATEL KOKILABEN 5/8/1993 F General 83.640 GF-6 16 1924 39733650 Mr. ABHISHEK AMRENDRA KUMAR SINGH KUMAR UTTAM SINGH 11/12/1992 M General 83.580 GM-10 17 1925 62753219 Mr. RIZWAN AZAZ AHMAD AHMAD LATE HUSNA ARA 12/18/1988 M General 83.480 GM-11 18 1647 90408432 Ms. SWATI BIPIN SINGH SINGH NILIMA SINGH 6/13/1991 F General 83.334 GF-7 19 339 60978820 Mr. JAY JAYANTIBHAI NAYAK GEETABEN JAYANTIBHAI NAYAK 12/11/1992 M SEBC 83.092 GM-12 20 1926 45678915 Mr. HARDIK KANTILAL BATHANI PUSHPABEN 1/2/1991 M General 82.754 GM-13 21 1927 29473891 Mr. ROHAN RAMVEER SINGH BAGHEL LALITA SINGH 9/13/1991 M General 82.740 GM-14 22 1928 29926071 Mr. ADITYA RAJESH GUPTA GUPTA SAPNA GUPTA 6/19/1990 M General 82.720 GM-15 23 340 65129469 Mr. GAUTAMKUMAR MUKESHBHAI PARMAR MADHUBEN 3/17/1996 M SEBC 82.320 GM-16 24 1929 45368150 Mr. TUSHAR VIJAY KUMAR SRIVASTAVA SRIVASTAVA SANGEETA SRIVASTAVA 8/23/1991 M General 82.262 GM-17 25 1930 79975198 Mr. SMIT NARENDRABHAI MORABIA URMILABEN 6/20/1992 M General 82.232 GM-18 26 1648 19319281 Ms. SAPNA DINESHBHAI PATEL HANSABEN 12/27/1993 F General 82.200 GF-8 27 1931 98224931 Mr. DARSHANKUMAR BHARATBHAI PATEL PATEL JASHIBEN BHARATBHAI 1/1/1993 M General 82.132 GM-19 28 1932 19722257 Mr. ABHISHEK SRIVASTAVA RENU SRIVASTAVA 6/24/1992 M General 82.080 GM-20 29 1933 65528164 Mr. JATIN HARESHBHAI GAJERA KANTABEN 7/6/1993 M General 81.718 GM-21 30 1934 46301218 Mr. ABHISHEK GIRIRAJ SOMANI JAYSHREEBEN 10/26/1992 M General 81.704 GM-22 31 341 73853116 Mr. DHRUV BABUBHAI CHAUDHARY ASHABEN 9/16/1991 M SEBC 81.528 GM-23 32 1935 31296042 Mr. MOHNISH VINOD KUMAR SUDHA 2/13/1993 M General 81.520 GM-24 33 1649 74327816 Ms. DIMPLE JIGNESHBHAI DESAI DARSHNABEN 4/12/1992 F General 81.476 GF-9 34 1936 66436667 Mr. AKHILESH KUMAR RAJENDRA PRASAD SHAW SHAW SUDAM DEVI 11/12/1990 M General 81.400 GM-25 35 1650 78533874 Ms. PRIYANSHA PRAMOD KUMAR DUBEY DUBEY SMITA DUBEY 10/23/1992 F General 81.296 GF-10 36 1937 70179049 Mr. MADANJEE RAMADHIN SHARMA KUMAR RATNA SHARMA 1/26/1991 M General 81.100 GM-26 37 1938 42205774 Mr. SANTOSH KUMAR MOHANLAL MANGLANI BHAVANA MANGLANI 7/5/1991 M General 81.082 GM-27 38 1651 47367018 Ms. KRUPALBAHEN CHANDUBHAI PATEL NEETABEN 11/14/1992 F General 81.050 GF-11 39 1652 18738123 Ms. SONAM UMA KANT BAJPAI BAJPAI GEETA BAJPAI 12/25/1991 F General 81.020 GF-12 40 1653 52095604 Mrs. SRIANSHI RAVIKANT SRIVASTAV SRIVASTAV SONI SRIVASTAV 4/10/1991 F General 81.000 GF-13 41 1939 20674971 Mr. NIRMAL BAIDYANATH SAHA SAHA MALA RANI SAHA 4/27/1991 M General 80.960 GM-28 42 1654 85585580 Ms. VIRALBEN SHANKARLAL CHAUDHARI KANTABEN SHANKARLAL CHAUDHARY 11/11/1992 F General 80.944 GF-14 ઇજનેરી સહાયક (સીવીલ) ની પસંદગી યાદી

Upload: nguyenkiet

Post on 17-Apr-2018

280 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit

No.

Confirmation

NoName Mother name Birth Date Gender Caste

Total

WeitageTreated as

1 1914 36853141 Mr. SHASHI KANT PHULDEO SINGH SINGH JIVAS DEVI 9/21/1991 M General 89.540 GM-1

2 1641 81246294 Ms. SUSHMITA BABAN SINGH POOJA SINGH 4/27/1991 F General 88.592 GF-1

3 338 26574872 Mr. SUMIT RAM LAKHAN PRASAD KUMAR ANITA DEVI 3/21/1992 M SEBC 85.962 GM-2

4 1642 11322164 Ms. RIDDHI MANUBHAI PATEL PATEL MANORAMA MANUBHAI 11/22/1992 F General 85.188 GF-2

5 1915 21876632 Mr. RAHUL SITARAM MANDAL RANJAN SHAIL KUMARI 8/14/1989 M General 85.180 GM-3

6 1916 71696372 Mr. KUMAR AVADH ANITA GUPTA 12/28/1993 M General 85.020 GM-4

7 1917 33628342 Mr. SUBESH KUMAR SARAT CHANDRA DAS DAS MANJUKTA DAS 4/2/1992 M General 84.480 GM-5

8 1643 34705033 Ms. SWATHI SELVARAJ VIJAYALAKSHMI 7/12/1989 F General 84.400 GF-3

9 1918 54155836 Mr. RONAK VIMAL MODANI ALKA MODANI 1/4/1993 M General 84.200 GM-6

10 1644 69716896 Ms. SEEMA MUKESHBHAI KOTHARI HEENABEN KOTHARI 2/21/1993 F General 84.156 GF-4

11 1919 32634345 Mr. SANCHIT MANKESH KHETERPAL KHETERPAL MEENU KHETERPAL 10/26/1990 M General 84.142 GM-7

12 1922 10221961 Mr. SACHIN RAMESHKUMAR PATELPATEL BABYBEN

RAMESHKUMAR12/29/1992 M General 83.994 GM-8

13 1923 84802751 Mr. MONU KUMAR GIRINDRA KUMAR NAYAK NAYAK KALYANI DEVI 7/15/1989 M General 83.920 GM-9

14 1645 67708664 Ms. KHEVNA BHADRESHKUMAR PATEL DIPTI BHADRESHKUMAR PATEL 4/6/1994 F General 83.778 GF-5

15 1646 60449760 Ms. KOMAL JAYESHBHAI PATEL KOKILABEN 5/8/1993 F General 83.640 GF-6

16 1924 39733650 Mr. ABHISHEK AMRENDRA KUMAR SINGH KUMAR UTTAM SINGH 11/12/1992 M General 83.580 GM-10

17 1925 62753219 Mr. RIZWAN AZAZ AHMAD AHMAD LATE HUSNA ARA 12/18/1988 M General 83.480 GM-11

18 1647 90408432 Ms. SWATI BIPIN SINGH SINGH NILIMA SINGH 6/13/1991 F General 83.334 GF-7

19 339 60978820 Mr. JAY JAYANTIBHAI NAYAK GEETABEN JAYANTIBHAI NAYAK 12/11/1992 M SEBC 83.092 GM-12

20 1926 45678915 Mr. HARDIK KANTILAL BATHANI PUSHPABEN 1/2/1991 M General 82.754 GM-13

21 1927 29473891 Mr. ROHAN RAMVEER SINGH BAGHEL LALITA SINGH 9/13/1991 M General 82.740 GM-14

22 1928 29926071 Mr. ADITYA RAJESH GUPTA GUPTA SAPNA GUPTA 6/19/1990 M General 82.720 GM-15

23 340 65129469 Mr. GAUTAMKUMAR MUKESHBHAI PARMAR MADHUBEN 3/17/1996 M SEBC 82.320 GM-16

24 1929 45368150 Mr. TUSHAR VIJAY KUMAR SRIVASTAVA SRIVASTAVA SANGEETA SRIVASTAVA 8/23/1991 M General 82.262 GM-17

25 1930 79975198 Mr. SMIT NARENDRABHAI MORABIA URMILABEN 6/20/1992 M General 82.232 GM-18

26 1648 19319281 Ms. SAPNA DINESHBHAI PATEL HANSABEN 12/27/1993 F General 82.200 GF-8

27 1931 98224931 Mr. DARSHANKUMAR BHARATBHAI PATEL PATEL JASHIBEN BHARATBHAI 1/1/1993 M General 82.132 GM-19

28 1932 19722257 Mr. ABHISHEK SRIVASTAVA RENU SRIVASTAVA 6/24/1992 M General 82.080 GM-20

29 1933 65528164 Mr. JATIN HARESHBHAI GAJERA KANTABEN 7/6/1993 M General 81.718 GM-21

30 1934 46301218 Mr. ABHISHEK GIRIRAJ SOMANI JAYSHREEBEN 10/26/1992 M General 81.704 GM-22

31 341 73853116 Mr. DHRUV BABUBHAI CHAUDHARY ASHABEN 9/16/1991 M SEBC 81.528 GM-23

32 1935 31296042 Mr. MOHNISH VINOD KUMAR SUDHA 2/13/1993 M General 81.520 GM-24

33 1649 74327816 Ms. DIMPLE JIGNESHBHAI DESAI DARSHNABEN 4/12/1992 F General 81.476 GF-9

34 1936 66436667 Mr. AKHILESH KUMAR RAJENDRA PRASAD SHAW SHAW SUDAM DEVI 11/12/1990 M General 81.400 GM-25

35 1650 78533874 Ms. PRIYANSHA PRAMOD KUMAR DUBEY DUBEY SMITA DUBEY 10/23/1992 F General 81.296 GF-10

36 1937 70179049 Mr. MADANJEE RAMADHIN SHARMA KUMAR RATNA SHARMA 1/26/1991 M General 81.100 GM-26

37 1938 42205774 Mr. SANTOSH KUMAR MOHANLAL MANGLANI BHAVANA MANGLANI 7/5/1991 M General 81.082 GM-27

38 1651 47367018 Ms. KRUPALBAHEN CHANDUBHAI PATEL NEETABEN 11/14/1992 F General 81.050 GF-11

39 1652 18738123 Ms. SONAM UMA KANT BAJPAI BAJPAI GEETA BAJPAI 12/25/1991 F General 81.020 GF-12

40 1653 52095604 Mrs. SRIANSHI RAVIKANT SRIVASTAV SRIVASTAV SONI SRIVASTAV 4/10/1991 F General 81.000 GF-13

41 1939 20674971 Mr. NIRMAL BAIDYANATH SAHA SAHA MALA RANI SAHA 4/27/1991 M General 80.960 GM-28

42 1654 85585580 Ms. VIRALBEN SHANKARLAL CHAUDHARIKANTABEN SHANKARLAL

CHAUDHARY11/11/1992 F General 80.944 GF-14

ઇજનેરી સહાયક (સીવીલ) ની પસદંગી યાદી

Page 2: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit

No.

Confirmation

NoName Mother name Birth Date Gender Caste

Total

WeitageTreated as

43 1940 89053628 Mr. SHIVANG KAMLESHKUMAR AGARWALNAYANA KAMLESHKUMAR

AGARWAL2/23/1990 M General 80.918 GM-29

44 1941 43169334 Mr. MANTHANKUMAR PRAVINBHAI PATEL PATEL RAMILABEN PRAVINBHAI 4/3/1993 M General 80.888 GM-30

45 52 85569671 Mr. AVDHESH HARIKESH MEENA CHANDRAKALA 3/10/1993 M ST 80.860 GM-31

46 1942 23807910 Mr. RAGHWENDRA PRATAP TRIBHUWAN SINGH SINGH GEETA DEVI 5/5/1993 M General 80.860 GM-32

47 1655 77443917 Ms. BRINDA HARESHBHAI DAVE JAYSHREEBEN 12/20/1991 F General 80.856 GF-15

48 1943 77060510 Mr. NITESH HARI SHANKAR SHUKLA SHUKLA POORNIMA SHUKLA 8/19/1990 M General 80.840 GM-33

49 1944 21980766 Mr. DARSHAK PURUSHOTTAMBHAI PATELPATEL JASHIBEN

PURUSHOTTAMBHAI4/21/1993 M General 80.758 GM-34

50 342 77546994 Mr. SOURAV SRIKANT PRASAD ANAND LAKSHMI DEVI 2/5/1992 M SEBC 80.724 GM-35

51 1945 31529778 Mr. OM RAMJEE RAM PRAKASH LATE KALAWATI DEVI 12/15/1993 M General 80.660 GM-36

52 1946 66142905 Mr. AALOK SHIV NARAYAN NARAYAN SANTOSH KUMARI 3/19/1993 M General 80.660 GM-37

53 1947 81043790 Mr. KUMAR SANJAY KUMAR SAXENA SATYAM RUCHI SAXENA 3/5/1990 M General 80.652 GM-38

54 1948 80714701 Mr. JAY HARSHADKUMAR TRIVEDITRIVEDI DAKSHABEN

HARSHADKUMAR6/7/1993 M General 80.606 GM-39

55 1313 66536460 Mr. SHASHANK RAJEEV PRASAD KUMAR POONAM 2/28/1993 M SC 80.600 GM-40

56 1949 48130540 Mr. HARSHIL BAVCHAND BHUVA RASILABEN 8/1/1992 M General 80.600 GM-41

57 1950 69744145 Mr. ASHISH SANJEEV KUMAR YADAV YADAV MAMTA YADAV 7/8/1991 M General 80.55 GM-42

58 1951 41108150 Mr. AYUSH RAJENDRAKUMAR SHARDA SUNITABEN 2/2/1993 M General 80.512 GM-43

59 1952 49318506 Mr. KAILASHKUMAR PUKHRAJ GEHLOT NIRMALABEN 2/1/1992 M General 80.51 GM-44

60 343 51627767 Mr. HIRAL VASANTLAL RANA MEENABEN VASANTLAL RANA 6/4/1992 M SEBC 80.456 GM-45

61 1953 85202342 Mr. ABHISHEK RAJESHBHAI DESAI DESAI POOJABEN RAJESHBHAI 2/27/1993 M General 80.432 GM-46

62 1954 69801827 Mr. VIVEKKUMAR ADESHKUMAR TYAGI ANITA TYAGI 12/20/1992 M General 80.32 GM-47

63 1955 11117325 Mr. PRADIPKUMAR KISHORBHAI PRAJAPATI KUSUMBEN 1/16/1993 M General 80.216 GM-48

64 1656 59446274 Mr. DEVANSHI RAJENDRA SHAH KRISHNABEN 10/11/1992 F General 80.216 GF-16

65 1956 46584339 Mr. ANAND SHANKAR BRIJLAL PRASAD PANDEY PANDEY SHOBHA DEVI PANDEY 1/10/1991 M General 80.2 GM-49

66 1658 54445909 Mr. POOJA DHARMJEET PATHAK PATHAK RAMKUMARI PATHAK 1/9/1993 F General 80.140 GF-17

67 1957 74758100 Mr. ANANTKUMAR DARSHANBHAI PATEL NIMIXABEN 7/13/1993 M General 80.04 GM-50

68 1958 14255169 Mr. MUKUL B K GUPTA BINDAL SEEMA GUPTA 9/17/1990 M General 80.016 GM-51

69 53 37906658 Mr. HEMENDRAKUMAR KANTILAL NINAMA SHUSHILA 12/28/1986 M ST 80.000 GM-52

70 344 25441112 Mr. SUSHIL ATTAR SINGH BABERWAL SUNITA DEVI 4/21/1990 M SEBC 79.982 GM-53

71 345 23353976 Mr. JIGAR HEMANTKUMAR PASTAGIYA REKHA BEN 3/18/1993 M SEBC 79.950 GM-54

72 1659 41239509 Ms. KEYA HARESHBHAI BHAYANI SMITABEN 2/5/1993 F General 79.944 GF-18

73 1959 11235280 Mr. MIT KAMLESHBHAI PATEL PATEL NITABEN KAMLESHBHAI 12/7/1990 M General 79.808 GM-55

74 1960 92510946 Mr. VIVEK SURESH DUNGRANI RANJANA 11/28/1993 M General 79.794 GM-56

75 1314 77622575Mr. ICKKSHAANSHU LATE MADAN KUMAR SONKAR

SONKARSUNEETA SONKAR 3/9/1991 M SC 79.364 SC-M-1

76 1315 59279912 Mr. KAMESHWAR SINGH ASHOK NIM NIM MAHADEVI NIM 10/1/1990 M SC 79.206 SC-M-2

77 1660 55512005 Ms. ARTIBEN NAVINKUMAR PATEL PRABHABEN 8/19/1992 F General 79.204 GF-19

78 1661 29699459 Ms. ZAINEB KAIZARBHAI NOORBHAIWALA AJABBEN 9/19/1992 F General 79.116 GF-20

79 1662 33054503 Ms. PRIYA JATIN KUMAR PATEL SAVITA PATEL 7/13/1992 F General 78.800 GF-21

80 1663 28545089 Ms. UNNATI BHARATKUMAR SHAH JAYSHREE BHARAT SHAH 3/22/1991 F General 78.760 GF-22

81 1316 99351961 Mr. VIRENDRA DOOIJ RAM KUMAR INDRAUTA DEVI 12/13/1991 M SC 78.600 SC-M-3

82 1664 62435463 Ms. PAYAL SANJAYBHAI SHAH SHEETALBEN 10/15/1993 F General 78.544 GF-23

83 346 36460195 Mr. VIRAJ AMITBHAI DESAI MALTIBEN 4/25/1993 M SEBC 79.506 SEBC-M-1

84 347 63502269 Mr. GUNVANTKUMAR MAGANBHAI AHIR PRABHA BEN 11/5/1992 M SEBC 78.484 SEBC-M-2

85 348 49106166 Mr. JAYDEV GUNVANTRAI SHIHORA MADHUBEN 11/3/1992 M SEBC 78.484 SEBC-M-3

Page 3: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit

No.

Confirmation

NoName Mother name Birth Date Gender Caste

Total

WeitageTreated as

86 1665 66267093 Mr. MUKESH KUMARI RAM KUMAR SHARMA INDIRA DEVI 9/2/1989 F General 78.482 GF-24

87 350 22008410 Mr. DUSHYANT KUMAR RAMESHBHAI PRAJAPATI BHAGAVATIBEN 10/11/1992 M SEBC 78.446 SEBC-M-4

88 1256 69827078 Ms. MAYURY RAMESHBHAI PARMAR USHABEN 11/28/1991 F SC 78.400 SC-F-1

89 1666 99576724 Ms. SRASHTI VIRENDRA GUPTA GUPTA KRISHNAKANTA GUPTA 7/16/1992 F General 78.280 GF-25

90 1667 58985417 Ms. SALONY RAKESH PANDEY SHOBHA PANDEY 4/25/1990 F General 78.230 GF-26

91 1317 23105354 Mr. GAUTAM RAJ LALTI DEVI 3/9/1993 M SC 78.206 SC-M-4

92 351 88063820 Mr. DEVYANG HASMUKHBHAI PANCHAL KAILASHBEN PANCHAL 3/23/1993 M SEBC 78.088 SEBC-M-5

93 1668 75126898 Ms. VEDIKA GAUTAMBHAI SHAH SHAH JIGNA GAUTAM 4/24/1993 F General 77.972 GF-27

94 1318 19792598 Mr. RAVI SANTOO RAM SHANKAR DURGAVATI DEVI 7/22/1991 M SC 77.828 SC-M-5

95 352 66501723 Mr. RONAKKUMAR RAMESHBHAI PATEL AMBABEN RAMESHBHAI PATEL 4/8/1993 M SEBC 77.652 SEBC-M-6

96 274 76839482 Ms. SAPNA SURESH CHANDRA VERMA VERMA PREMWATI VERMA 7/17/1990 F SEBC 77.600 SEBC-F-1

97 353 46880133 Mr. AMIRAJ SHANTUBHAI KHAVADKHAVAD DURGABEN

SHANTUBHAI6/29/1992 M SEBC 77.450 SEBC-M-7

98 275 94884521 Ms. DARSHIKA RAJESHKUMAR PATEL BHAVANABEN 8/17/1992 F SEBC 77.266 SEBC-F-2

99 354 87520675 Mr. RAVISH YOGESHKUMAR GAJJAR KETKIBEN Y GAJJAR 9/2/1992 M SEBC 77.122 SEBC-M-8

100 276 35967309 Ms. PRACHI KIRTIKUMAR PARMAR REKHABEN 2/3/1991 F SEBC 77.068 SEBC-F-3

101 1 45899905 Mrs. REKHA NATHU LAL MEENA MEENA KRISHNA MEENA 6/6/1991 F ST 76.966 ST-F-1

102 355 99333751 Mr. KAMLESHKUMAR AJAMELBHAI CHAUHANCHAUHAN RANJANBEN

AJAMELBHAI4/27/1993 M SEBC 76.954 SEBC-M-9

103 356 92878427 Mr. RUSHABH JAYESHBHAI GANDHI RUPALBEN 9/1/1992 M SEBC 76.828 SEBC-M-10

104 357 64563560 Mr. MEHULKUMAR AMUBHAI HIRANI GEETABEN 11/8/1993 M SEBC 76.614 SEBC-M-11

105 358 65656444 Mr. MAULIK CHANDRAKANT RATHOD NEELABEN 9/25/1992 M SEBC 76.476 SEBC-M-12

106 1319 91805686 Mr. DHARNENDRA RAMPAL NARNOLIA KUMAR BHAGWANI DEVI 8/22/1991 M SC 76.438 SC-M-6

107 359 50297592 Mr. RONAKKUMAR NILESHKUMAR MODI PRAGNABEN 5/16/1992 M SEBC 76.338 SEBC-M-13

108 277 11739711 Ms. ZALAK GOVINDBHAI SATHAWARA ALKABEN 7/12/1993 F SEBC 76.296 SEBC-F-4

109 360 90579202 Mr. SMITKUMAR DINESHBHAI CHAUDHARY DHANIBEN 12/2/1992 M SEBC 75.952 SEBC-M-14

110 361 37771305 Mr. RUTVIKKUMAR VIJAYKUMAR CHAUDHARY CHARULBEN 5/5/1993 M SEBC 75.936 SEBC-M-15

111 278 93298078 Ms. JAHNVI MAHESHKUMAR CHAUHAN MEENABEN 12/27/1992 F SEBC 75.780 SEBC-F-5

112 362 32696035 Mr. KAUSHALKUMAR DILIPBHAI VIRDA LATABEN 1/8/1993 M SEBC 75.770 SEBC-M-16

113 1320 40979689 Mr. ABHISHEK JAY GEETA DEVI 12/18/1991 M SC 75.740 SC-M-7

114 279 77075167 Ms. ARCHANA MAHENDRABHAI PRAJAPATI RAMILABEN 8/29/1991 F SEBC 75.688 SEBC-F-6

115 363 38649807 Mr. SAGARKUMAR NATHUBHAI PANCHAL BHAVNABEN 6/5/1993 M SEBC 75.674 SEBC-M-17

116 364 42319404 Mr. SHRAVAN BHAI HARACHANDJI RATHOD RAMI BEN 1/16/1992 M SEBC 75.626 SEBC-M-18

117 365 33303794 Mr. VAIBHAV PUSPENDRA KUMAR YADAV CHHAYA YADAV 1/26/1991 M SEBC 75.488 SEBC-M-19

118 367 70904719 Mr. MILAP PRAVINCHANDRA MEVADA SHARMISTHABEN 10/6/1991 M SEBC 75.402 SEBC-M-20

119 368 41851443 Mr. HEMANTSANG POPATJI THAKOR THAKOR BABIBEN POPATJI 10/20/1992 M SEBC 75.336 SEBC-M-21

120 369 52674952 Mr. VIVEK PRAVINDAN GADHVI PRAVINABEN 12/10/1992 M SEBC 75.318 SEBC-M-22

121 370 99577257 Mr. VIPULKUMAR BHOLABHAI SARPADADIYA ANSUYABEN 1/9/1990 M SEBC 75.058 SEBC-M-23

122 280 23024900 Ms. KAMINIBEHEN BIPINCHANDRA PRAJAPATI SHUSHILABEN 4/20/1991 F SEBC 75.040 SEBC-F-7

123 371 97273516 Mr. MANISH GOVIND BADARSHAHI RASHILABEN 9/20/1987 M SEBC 75.006 SEBC-M-24

124 372 12118123 Mr. SHREYAS DINESHBHAI MODH GEETABEN 2/25/1990 M SEBC 74.614 SEBC-M-25

125 373 20719337 Mr. PARTHKUMAR RAMNIKBHAI CHAUDHARY AMISHABEN 6/30/1992 M SEBC 74.610 SEBC-M-26

126 1257 87705314 Ms. MANALI BHARATKUMAR AMIN CHARU AMIN 5/1/1993 F SC 74.592 SC-F-2

127 374 96109306 Mr. AJAYKUMAR BHAGUBHAI PATEL MINABEN 8/9/1993 M SEBC 74.534 SEBC-M-27

128 375 46006207 Mr. KRUPAL MANOJKUMAR SUTHAR SHILPABEN 8/8/1993 M SEBC 74.12 SEBC-M-28

Page 4: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit

No.

Confirmation

NoName Mother name Birth Date Gender Caste

Total

WeitageTreated as

129 376 82508095 Mr. KULDEEP HOSHIYAR SINGH KUMAR PISTA DEVI 5/5/1993 M SEBC 74.086 SEBC-M-29

130 281 19363318 Ms. KIRANBEN MATHURBHAI THEBHANI LILABEN 7/19/1993 F SEBC 74.034 SEBC-F-8

131 282 61251073 Ms. JIGNA DILIPKUMAR MODH MADHUBEN 5/13/1993 F SEBC 73.744 SEBC-F-9

132 54 19592278 Mr. CHIRAGKUMAR GAVJIBHAI DAMORSUMITRABEN GAVJIBHAI

DAMOR5/27/1992 M ST 73.460 ST-M-1

133 283 21019412 Mr. PRIYA MANISHBHAI JETHWA MAYABEN 9/27/1992 F SEBC 73.444 SEBC-F-10

134 284 91059785 Ms. SONALBEN JIVANBHAI VAGHELA GEETABEN 1/8/1993 F SEBC 73.352 SEBC-F-11

135 285 24622768 Ms. DHARTI KANUBHAI MASTER BHARTIBEN KANUBHAI MASTER 1/20/1993 F SEBC 73.308 SEBC-F-12

136 1258 50130947 Ms. ROSHANIBEN DIPAKBHAI KANTHARIYAUSHABEN DIPAKBHAI

KANTHARIYA6/18/1992 F SC 72.856 SC-F-3

137 286 53615065 Ms. BINAL PRADIPBHAI LAD NAYANABEN PRADIPBHAI LAD 1/5/1993 F SEBC 72.646 SEBC-F-13

138 287 93159596 Ms. PARULBEN PARSOTTAMBHAI CHAVDA JYOTIBEN 5/21/1986 F SEBC 72.450 SEBC-F-14

139 2 25609913 Ms. PRIYANKABEN GANESHBHAI PATELSADHNABEN GANESHBHAI

PATEL10/25/1992 F ST 72.082 ST-F-2

140 1259 65202844 Ms. PRIYANKA KHEMCHANDBHAI SHROF RAMILABEN 11/29/1992 F SC 71.884 SC-F-4

141 55 93030508 Mr. DIVYESHKUMAR RATANLAL PATEL LAXMIBEN 12/7/1989 M ST 71.800 ST-M-2

142 56 50560733 Mr. MEHULKUMAR KAVARJIBHAI CHAUDHARI MADHUBEN 4/13/1993 M ST 71.740 ST-M-3

143 57 57727380 Mr. JIGNESHBHAI MOHANBHAI BAGUL KESARBEN 6/24/1989 M ST 71.482 ST-M-4

144 58 91486976 Mr. BHARGAV JAYSINHBHAI CHAUDHARI HASUBEN 3/1/1993 M ST 71.352 ST-M-5

145 3 88355312 Ms. HEMANGINI THAKORBHAI PATELPATEL SUMITRABEN

THAKORBHAI6/25/1990 F ST 71.206 ST-F-3

146 59 61790764 Mr. RAJENDRA LATE NADNKISHORE MEENA MEENA SHYOPALI MEENA 7/1/1991 M ST 70.906 ST-M-6

147 60 12686825 Mr. HIRENKUMAR DHANSUKHBHAI DHANGAR DHANGAR HANSABEN 8/20/1991 M ST 70.600 ST-M-7

148 61 24456947 Mr. PARIMALKUMAR RAMESHBHAI BHAGARIA SARASVATIBEN 12/18/1992 M ST 70.550 ST-M-8

149 62 50297669 Mr. JAY SOMABHAI CHAUDHARI REKHABEN 3/18/1993 M ST 70.392 ST-M-9

150 63 94593621 Mr. ISHWARBHAI SOMABHAI ADIVASIUMA SAVITABEN 5/17/1993 M ST 70.334 ST-M-10

151 64 99534850 Mr. RAKESHKUMAR PANNALAL BHAGORA BACHUBEN 12/20/1992 M ST 70.266 ST-M-11

152 65 17412294 Mr. BHANTABHAI DALUBHAI RATHWA KAMLIBEN 7/3/1988 M ST 70.060 ST-M-12

153 66 96662470 Mr. UTKARSH PUNJABHAI BHABHORBHABHOR MADHUBEN

PUNJABHAI1/6/1993 M ST 69.628 ST-M-13

154 67 52635306 Mr. VIRALKUMAR PRAKASHCHANDRA PATELPATEL BHANUMATI

PRAKASHCHANDRA2/3/1990 M ST 69.486 ST-M-14

155 68 32787099 Mr. VIKASHBHAI VARSINHBHAI DAMOR SHANTIBEN 10/24/1991 M ST 68.982 ST-M-15

156 4 19292322 Ms. DEEPTIKUMARI KHUSHALBHAI VASAVA GANGABEN 6/27/1993 F ST 67.420 ST-F-4

157 5 45994276 Ms. KINJAL RAJESHKUMAR TALAVIA JAYSHREEBEN 5/25/1993 F ST 66.688 ST-F-5

158 6 96860150 Ms. RASHMI BIPINBHAI NAIK ARUNABEN BIPINBHAI NAIK 4/9/1993 F ST 66.622 ST-F-6

159 9 90275762 Ms. ANKITAKUMARI MAHESHBHAI VASAVAKAILASBEN MAHESHBHAI

VASAVA5/11/1993 F ST 66.372 ST-F-7

160 10 79924009 Mr. SAVITA BABULAL MEENA MEENA PREM VATI MEENA 3/25/1992 F ST 65.728 ST-F-8

નોંધ:- (1) પસદં થયેલા ઉમેદવારોએ તા. ૦૯/૦૧/૨૦૧૫થી તા. ૧૫/૦૧/૨૦૧૫ સધુીમા ં સરકારી કામકાજના દદવસો દરમમયાન સવારે ૧૦=૩૦ થી સાજંના ૬=૧૦ દરમમયાન તેઓના જરૂરી અસલ પ્રમાણપત્રો તથા તેની સ્વય ંપ્રમાણણત નકલો સાથે, પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે સરદાર સરોવર નમમદા મનગમ ણલમમટેડ, બ્લોક ન.ં ૧૨, બીજો માળ, નવા સણચવાલય, ગાધંીનગર ખાતે હાજર રહવેાનુ ંરહશેે. (2) પ્રસ્તતુ પસદંગી યાદીમા ંદશામવેલ ઉમેદવારો પૈકી જો કોઈ ઉમેદવાર હાજર ન થાય અથવા અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમમયાન પાત્રતા ધરાવતા ન જણાય તો પસદંગી યાદી મસવાયના મેદરટ લીસ્ટમા ં ત્યાર બાદ આવતા ઉમેદવારોને મનગમ કચેરી દ્વારા જાણ કરવામા ંઆવશે.

VF;LP HGZ, D[G[HZ4s5;M"G[,f

;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P

UF\WLGUZ

:Y/ o UF\WLGUZ

TFZLBo *q!qZ_!5

Page 5: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit

No.Ap.no

Confirmatio

n noName BirthDate gender caste

Total

waitageTreated as

161 2451 53446693 Mr. AMIT KUMAR MAGANBHAI MARAKANA 30/11/1985 M General 79.834 GM-57

162 6012 16169015 Mr. SANJAY BABUBHAI GHEVRIYA 15/11/1991 M General 79.828 GM-58

163 5857 11235280 Mr. MIT KAMLESHBHAI PATEL 12-Jul-90 M General 79.808 GM-59

164 6497 92510946 Mr. VIVEK SURESH DUNGRANI 28/11/1993 M General 79.794 GM-60

165 2952 32607871 Mr. RAKESH ANIL BAVISKAR 19/12/1992 M General 79.692 GM-61

166 4390 77229174 Mr. ABHINAY RAMGOPAL SHRIVASTAVA 15/03/1991 M General 79.680 GM-62

167 4327 29745449 Mr. VIKI GIRISHKUMAR PATEL 18/06/1993 M General 79.670 GM-63

168 875 96617884 Mr. VARUN KUMAR ANAND KUMAR MISHRA MISHRA 01-Jan-92 M General 79.600 GM-64

169 4398 31127609 Mr. VINOD DINESH PORWAL PORWAL 15/03/1991 M General 79.522 GM-65

170 1370 61813210 Mr. PIYUSH ANAND MOHAN PRASAD PRIYAM 01-Sep-91 M General 79.520 GM-66

171 5513 79540788 Mr. AJAY JITENDRA BHATT 27/02/1993 M General 79.492 GM-67

172 6297 37297452 Mr. PUSHKAR MANOJ KUMAR SHIVECHCHHU 03-Jun-92 M General 79.370 GM-68

173 5593 74178187 Mr. DEBOJIT CHANDRAJIT DUTTA DUTTA 08-Jan-92 M General 79.346 GM-69

174 4705 30352938 Mr. HIMANSHU SUSHIL KUMAR GOYAL GOYAL 11-Mar-88 M General 79.262 GM-70

175 4581 42752467 Mr. MOHIT SHEKHAR CHANDRA JOSHI JOSHI 30/04/1994 M General 79.200 GM-71

176 6562 10679405 Mr. ANUBHAV RAJ SANTOSH KUMAR SRIVASTAVA SRIVASTAVA17/03/1991 M General 79.174 GM-72

177 5808 35686954 Mr. DARSHANKUMAR BHARATBHAI PATEL 01-Jan-93 M General 79.132 GM-73

178 1351 28564605 Mr. SAUR SHRIVASTAVA 25/08/1991 M General 78.968 GM-74

179 604 20701075 Mr. HIRALKUMAR RAMESHBHAI KALARIYA 03-Jun-93 M General 78.950 GM-75

180 4841 49743962 Mr. SATISH BABU VENKATESWARLU KOLLURI 06-Sep-92 M General 78.920 GM-76

181 559 89221605 Mr. DIXITKUMAR JITENDRABHAI PATEL 12-Apr-92 M General 78.856 GM-77

182 6606 99741033 Mr. ABHILEKH VIJAY KUMAR JAIN JAIN 06-Oct-91 M General 78.800 GM-78

183 4874 92528874 Mr. KUNAL DIPAKRANJANBHAI BAIDYA 12-May-90 M General 78.714 GM-79

184 732 87605683 Mr. TIRTH PRAVINBHAI PATEL 06-Jun-92 M General 78.646 GM-80

185 1592 47530883 Mr. CHIRAGKUMAR KISHORBHAI PETHANI 19/04/1993 M General 78.642 GM-81

186 1418 46555166 Mr. KUSH JAYESHBHAI SHAH 18/10/1992 M General 78.600 GM-82

187 3674 71060221 Mr. ASHISH KUMAR VEDMANI PATEL PATEL 26/06/1992 M General 78.580 GM-83

188 4982 66837660 Mr. SANJAYKUMAR JAYANTILAL ZAMPADIYA 25/02/1994 M General 78.552 GM-84

189 6001 35558857 Mr. VIKAS AKHILESH KUMAR SINGH KUMAR 15/04/1990 M General 78.540 GM-85

190 1857 63629118 Mr. CHINTAL MAHENDRABHAI PATEL 07-Dec-93 M General 78.534 GM-86

191 418 35822632 Mr. DIGVIJAYSINH SAMANTSINH ZALA 17/08/1992 M General 78.522 GM-87

192 3165 17707967 Mr. DARSHIL JATINBHAI SHAH 20/04/1993 M General 78.504 GM-88

193 609 27549257 Mr. SAMIR KARAMAT SURTI 08-May-91 M General 78.470 GM-89

194 1844 26492942 Mr. AKSHAT RAJENDRASINH SOLANKI 13/10/1992 M General 78.458 GM-90

195 6505 49853330 Mr. PRAVEEN KUMAR YASHWANT RAO KUMBHARE 05-May-90 M General 78.400 GM-91

196 2636 64175810 Mr. AMIT KUMAR RAMESH AGARWAL AGARWAL 12-Feb-92 M General 78.346 GM-92

197 4299 99576724 Ms. SRASHTI VIRENDRA GUPTA GUPTA 16/07/1992 F General 78.280 GF-28

198 6207 58985417 Ms. SALONY RAKESH PANDEY 25/04/1990 F General 78.230 GF-29

199 3551 83256074 Mr. SAGAR HIMMATBHAI VANPARIA 16/08/1992 M General 78.170 GM-93

200 2010 30304472 Mr. SAHIL DEVENDRA KUMAR JAIN JAIN 29/12/1990 M General 78.138 GM-94

201 3781 57502539 Mr. PRATIK VRAJLAL KOLADIA 26/07/1990 M General 78.138 GM-95

202 6170 96452600 Mr. NAVEEN DILIP KUMAR KEDIA KEDIA 25/03/1989 M General 78.126 GM-96

203 5097 62145089 Mr. PARTH MAHESHBHAI MALHOTRA 28/03/1994 M General 78.068 GM-97

204 4497 25429269 Mr. ADITYA ANIL KUMAR SINGH PRATAP 01-Feb-92 M General 78.056 GM-98

205 577 82937394 Mr. SANKETKUMAR HASMUKHBHAI PATEL 14/07/1993 M General 78.044 GM-99

206 3580 14575399 Mr. SNEHIL MANSUKHBHAI RAMANI 01-Sep-92 M General 78.044 GM-100

207 5092 42856108 Mr. SAMARTH YOGESH BHATIA 17/04/1993 M General 78.006 GM-101

208 2312 27894485 Mr. PANKAJ CHAITANYA GOLCHHA GOLCHHA 07-Jan-90 M General 78.004 GM-102

209 5101 75126898 Ms. VEDIKA GAUTAMBHAI SHAH 24/04/1993 F General 77.972 GF-30

210 46 44478089 Mr. AKSHAYKUMAR BHARATKUMAR PATEL 17/08/1992 M General 77.964 GM-103

211 1434 28283687 Mr. ANTARIKSH SHARDULBHAI MOHANIYA 22/10/1993 M General 77.930 GM-104

212 6546 75922505 Mr. MD SHOYAB MD AKBAR GUTTI GUTTI 12-May-92 M General 77.920 GM-105

213 1921 28177122 Mr. UMESH RAMESHBHAI PATEL 15/07/1993 M General 77.916 GM-106

214 4739 26724805 Mr. DHARMESH MADHUBHAI BAGSARIYA 09-Jun-92 M General 77.900 GM-107

215 4559 91016565 Ms. JINAL NARENDRA PANCHAL 13/01/1994 F General 77.874 GF-31

216 2207 47712163 Mr. JAIMINKUMAR NARESHBHAI PATEL 06-Jan-93 M General 77.850 GM-108

217 5759 73405358 Mr. PALAK SUDHAUNSHU SHAH 20/09/1990 M General 77.848 GM-109

218 419 57617989 Mr. AMOL JAWAHAR GOR 05-Mar-92 M General 77.800 GM-110

219 5519 18731022 Ms. KINJAL PRAKASHBHAI SONI 30/03/1993 F General 77.798 GF-32

220 1115 34211385 Mr. KASHYAP PIYUSHKUMAR RANA 19/01/1992 M General 77.780 GM-111

221 4870 95164333 Mr. DHARMENDRA DHIRAJ GALA 24/12/1992 M General 77.780 GM-112

222 6434 12116413 Mr. VIJAY SURESH KOTHARI 04-Aug-92 M General 77.746 GM-113

223 5569 54662782 Mr. PARAG RAJENDRA AGRAWAL AGRAWAL 30/06/1992 M General 77.720 GM-114

224 4738 24773310 Ms. PINKY NANDLAL ARTWANI 23/05/1991 F General 77.704 GF-33

225 5944 60995808 Ms. ANSHARA NAFEES AHMAD QUERESHI AHMAD 26/01/1992 F General 77.670 GF-34

ઇજનેરી સહાયક (સીવી) ની પસદંગી યાદી

Page 6: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

226 929 13031825 Mr. DHRUVA KANT HARISH CHANDRA VERMA 20/11/1989 M General 77.628 GM-115

227 1486 85202736 Mr. ARINDAM JANA 11-Feb-90 M General 77.600 GM-116

228 4374 36024739 Mr. HARIOM NA 18/01/1991 M General 77.600 GM-117

229 224 66169397 Mr. JAY HITESHKUMAR SHAH 31/10/1992 M General 77.584 GM-118

230 125 94465846 Mr. CHETANKUMAR JIVARAJBHAI SUTARIYA 11-Jul-91 M General 77.566 GM-119

231 474 85241819 Mr. DIGVIJAYSINH SAMANTSINH ZALA 17/08/1992 M General 77.556 GM-120

232 2189 94549982 Mr. HIRENKUMAR BABUBHAI PATEL 02-Jul-93 M General 77.552 GM-121

233 4155 31971343 Mr. PARDHASARADHI REDDY KAKANI VENKAT RAMI REDDY KAKANI07-Feb-92 M General 77.546 GM-122

234 39 55020016 Ms. VANDITABEN JAYANTIBHAI PATEL 04-Sep-90 F General 77.532 GF-35

235 5201 76733992 Mr. HARSH KANTILAL PATEL 27/05/1993 M General 77.528 GM-123

236 2484 22178495 Ms. MARGIBEN DINESHBHAI PATEL 06-Aug-92 F General 77.502 GF-36

237 5408 84970022 Mr. VIVEK BHANJKISHORE MAHAKUL MAHAKUL 07-May-93 M General 77.502 GM-124

238 98 72402650 Mr. DIPKUMAR KANAIYALAL ACHARYA 18/06/1993 M General 77.430 GM-125

239 1619 14596060 Mr. CHETAN HARESHKUMAR PATEL 21/07/1992 M General 77.430 GM-126

240 1495 99227413 Mr. ARIJIT DEBASISH DASGUPTA DASGUPTA 03-Jan-93 M General 77.430 GM-127

241 4420 24862624 Mr. JITENDRA RAJENDRA SINGH BAIS 09-Feb-91 M General 77.400 GM-128

242 58 16328443 Ms. POOJA RAMJILAL PATANWAL 04-Apr-90 F General 77.390 GF-37

243 4877 45185520 Mr. SAGAR PRAVIN MARU 21/02/1993 M General 77.380 GM-129

244 265 44363317 Mr. JAYKUMAR DHIRAJLAL VEKARIYA 23/01/1993 M General 77.376 GM-130

245 2117 68583934 Mr. JIMMY GIRISHKUMAR THAKKAR 11-Jan-92 M General 77.344 GM-131

246 1099 43367137 Mr. RONITKUMAR HITESHBHAI DOSHI 27/01/1992 M General 77.326 GM-132

247 5905 46846267 Mr. PRITESH BHIMJI GORASIA 30/11/1991 M General 77.304 GM-133

248 2131 30873048 Mr. NILAYKUMAR SHANKARLAL PATEL 18/05/1992 M General 77.300 GM-134

249 6260 17288065 Mr. AMIT KUMAR DURGA PRASAD NA 16/08/1993 M General 77.260 GM-135

250 5211 76522804 Mr. AVIRAL VINAY KUMAR VIKRAM 20/07/1991 M General 77.240 GM-136

251 3670 64829660 Mr. ANKUR MANSUKHLAL PAGHDAR 07-Jul-90 M General 77.204 GM-137

252 806 59973709 Ms. JALDHI CHANDRESHKUMAR MEHTA 08-Nov-92 F General 77.166 GF-38

253 6338 96295870 Mr. RAJAN ATULBHAI PATEL 29/09/1992 M General 77.164 GM-138

254 4101 64081637 Mr. JAY PRAMODBHAI PATEL 18/03/1993 M General 77.162 GM-139

255 1595 95000344 Mr. UPENDRA SINGH AJENDRA SINGH RAJAWAT RAJAWAT14/07/1991 M General 77.116 GM-140

256 6111 38490307 Mr. AMAN SUNIL JAIN JAIN 10-Dec-91 M General 77.104 GM-141

257 514 68474595 Mr. NIHAL AYULKUMAR BHAGAT 03-Aug-91 M General 77.062 GM-142

258 2813 80896403 Mr. RUCHIK SANJIVKUMAR SHAH 04-Jan-91 M General 77.042 GM-143

259 5467 52813954 Mr. AJEET MANOHAR SINGH SINGH 07-Jan-92 M General 77.018 GM-144

260 2095 82181811 Ms. SONU MAHENDRA KUMAR MALVIYA MALVIYA 03-Jun-91 F General 76.992 GF-39

261 6009 36037112 Mr. ANIKET CHANDRASEN GUPTA GUPTA 15/03/1993 M General 76.960 GM-145

262 3142 13899418 Mr. VIRAL RAMESHBHAI KAPADIYA 05-Dec-93 M General 76.926 GM-146

263 6312 48250862 Ms. RITWIKA PIJUSH KANTI BANERJEE BANERJEE 30/06/1993 F General 76.920 GF-40

264 541 74394266 Mr. PARTH BHARATKUMAR SONI 07-Jun-92 M General 76.904 GM-147

265 6198 38764108 Mr. PRANAV MANOJBHAI DHOLIYA 02-Nov-93 M General 76.868 GM-148

266 5073 80962801 Mr. ROHITKUMAR PRAVINBHAI POKIYA 01-Dec-93 M General 76.828 GM-149

267 2403 28853934 Mr. HARDIK PRAVINBHAI PUJARA 17/02/1992 M General 76.820 GM-150

268 2601 48577982 Ms. ROSHANI BHARATKUMAR PATEL 19/04/1992 F General 76.724 GF-41

269 5553 43818315 Ms. NEHA PRAMODKUMAR BALI 27/08/1990 F General 76.628 GF-42

270 1568 24013986 Ms. NIKITABAHEN BHAVANBHAI PATEL 27/07/1993 F General 76.612 GF-43

271 1781 72549907 Mr. TOSHIKA RAKESH AGRAWAL AGRAWAL 04-May-93 F General 76.480 GF-44

272 2061 83467334 Ms. JULEE SHASHI PRAKAH SINGH SINGH 04-Jan-94 F General 76.260 GF-45

273 4010 76414258 Ms. BHAVINI ASHISHBHAI PRAJAPATI 05-Apr-91 F General 76.058 GF-46

274 2160 27181396 Mr. ANISHABEN RAKESHKUMAR BUTALA 26/03/1993 F General 75.986 GF-47

275 893 60362404 Ms. KALINDI RANCHHODBHAI PANSARA 30/03/1993 F General 75.980 GF-48

276 6410 62391095 Ms. AYUSHI RAJENDRA KUMAR JAIN JAIN 19/06/1992 F General 75.920 GF-49

277 2985 13992666 Ms. RASHMI RAJUBHAI JADAV 20/06/1991 F General 75.786 GF-50

278 369 90048384 Ms. FORAM HARISHBHAI MODHA 23/10/1990 F General 75.782 GF-51

279 4121 31826328 Ms. NAIYA MINESHKUMAR SHAH 14/02/1993 F General 75.666 GF-52

280 6303 63715997 Ms. MONIKA ARJUNBHAI NAKUM 18/11/1992 F General 75.410 GF-53

281 547 70904719 Mr. MILAP PRAVINCHANDRA MEVADA 10-Jun-91 M SEBC 75.402 SEBC-M-30

282 5464 41851443 Mr. HEMANTSANG POPATJI THAKOR 20/10/1992 M SEBC 75.336 SEBC-M-31

283 6136 19438152 Ms. SUMAN MAHAVIRPRASAD SHARMA 30/11/1990 F General 75.328 GF-54

284 375 52674952 Mr. VIVEK PRAVINDAN GADHVI 12-Oct-92 M SEBC 75.318 SEBC-M-32

285 1836 20798198 Mrs. RAKHI ASHOKKUMAR GUPTA 03-May-91 F General 75.152 GF-55

286 1966 62612618 Ms. URVI KANUBHAI PATEL 05-Apr-92 F General 75.138 GF-56

287 1438 83501319 Ms. BHAVITA ATULKUMAR SHAH 12-Jul-91 F General 75.102 GF-57

288 885 38429164 Mr. DHARMESH RAMJIBHAI SOLANKI 17/06/1993 M SEBC 75.058 SEBC-M-33

289 5105 99577257 Mr. VIPULKUMAR BHOLABHAI SARPADADIYA 01-Sep-90 M SEBC 75.058 SEBC-M-34

290 5190 62818138 Mr. SUBHAJIT NANI GOPAL BISWAS BISWAS 14/02/1991 M SC 75.000 SC-M-8

291 2863 43409452 Mr. MARSHAL SHAILENDRA KUMAR KUMAR 07-May-91 M SC 74.936 SC-M-9

292 5972 83389714 Ms. BIJAL SUBHASHBHAI CHAUDHRI 08-Sep-93 F General 74.934 GF-58

293 4489 38499610 Ms. ASAFA AZAD KHAN 18/01/1991 F General 74.920 GF-59

294 4574 74890950 Ms. DISHA GYANSAGAR SHARMA 10-Dec-92 F General 74.790 GF-60

Page 7: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

295 2682 66520008 Mr. CHETANKUMAR KHIMJI HADIYA 16/12/1990 M SEBC 74.714 SEBC-M-35

296 5625 83708005 Ms. RITIKA UMESHCHANDRA SRIVASTAV 28/08/1991 F General 74.666 GF-61

297 61 21566134 Ms. ISHANI ASHOKBHAI TRIVEDI 26/11/1992 F General 74.644 GF-62

298 4352 12118123 Mr. SHREYAS DINESHBHAI MODH 25/02/1990 M SEBC 74.614 SEBC-M-36

299 1353 20719337 Mr. PARTHKUMAR RAMNIKBHAI CHAUDHARY 30/06/1992 M SEBC 74.610 SEBC-M-37

300 4969 92696904 Ms. PREETI PANKAJ KUMAR CHAUDHARY SHUBHAM 13/01/1993 F General 74.600 GF-63

301 345 63721240 Mr. BHUPENDRA VINODBHAI VARIYA 14/07/1992 M SEBC 74.594 SEBC-M-38

302 2394 96109306 Mr. AJAYKUMAR BHAGUBHAI PATEL 08-Sep-93 M SEBC 74.534 SEBC-M-39

303 2966 55065918 Ms. RUCHIKA SUDHIRKUMAR PATEL 26/10/1992 F General 74.478 GF-64

304 2096 51782825 Ms. NIRALI AJAYKUMAR PATEL 09-Apr-92 F General 74.418 GF-65

305 67 58842664 Mr. ROHIT MANSUKHBHAI CHAUHAN 23/10/1990 M SEBC 74.418 SEBC-M-40

306 1063 81187758 Ms. TWINKAL JAYANTILAL KANANI 28/06/1993 F General 74.334 GF-66

307 784 67539242 Ms. NIDHI SATISHBHAI PATEL 10-Jan-92 F General 74.306 GF-67

308 6549 45011045 Ms. GUNJAN ATULBHAI SHAH 07-Dec-90 F General 74.222 GF-68

309 116 13998364 Mr. LAKSHANK GAURISHANKAR NEDARIYA 09-Jun-93 M SC 74.208 SC-M-10

310 142 21900509 Ms. SHAHEENBANU NAZIRHUSAIN SHAIKH 15/11/1990 F General 74.120 GF-69

311 864 46006207 Mr. KRUPAL MANOJKUMAR SUTHAR 08-Aug-93 M SEBC 74.120 SEBC-M-41

312 3975 40028642 Ms. MINAL RAJANIBHAI PATEL 24/09/1992 F General 74.090 GF-70

313 5202 82508095 Mr. KULDEEP HOSHIYAR SINGH KUMAR 05-May-93 M SEBC 74.086 SEBC-M-42

314 6087 63682647 Mr. VASIM SIDDIQ SHIKARI 12-Mar-92 M SEBC 74.062 SEBC-M-43

315 2461 34059207 Ms. VAISHALIBEN RATILAL BALDHA 26/01/1992 F General 73.990 GF-71

316 5006 41240540 Mr. RISHI KUMAR 04-Dec-89 M SC 73.870 SC-M-11

317 647 21743284 Mr. BHAVUBHAI KISHORBHAI VANIYA 06-Jan-95 M SC 73.828 SC-M-12

318 2605 28883797 Mr. AJAY BHARATBHAI MEGHANI 31/01/1993 M SEBC 73.800 SEBC-M-44

319 5578 47416784 Mr. PIYUSH PREMJIBHAI KORIYA 06-Jan-93 M SEBC 73.790 SEBC-M-45

320 3505 37138916 Mr. KALPITKUMAR HASMUKHLAL MEVADA 12-Mar-90 M SEBC 73.776 SEBC-M-46

321 3620 23412157 Mr. BHAUMIK ARJANBHAI RAVALIYA 03-Oct-91 M SEBC 73.712 SEBC-M-47

322 1266 10758651 Mr. ASHUTOSH VINUBHAI NANDA 09-Jul-93 M SC 73.696 SC-M-13

323 4728 66678066 Mr. HARDIKKUMAR DAHYABHAI PRAJAPATI 05-Aug-92 M SEBC 73.696 SEBC-M-48

324 1757 14634943 Mr. KUSHALKUMAR NARANBHAI ANIALIA 23/03/1991 M SEBC 73.598 SEBC-M-49

325 3858 41588081 Mr. MAHESHBHAI CHUNILAL LUHARIYA 07-May-95 M SEBC 73.480 SEBC-M-50

326 6200 75032707 Mr. JITENDRA KUMAR LAKHAMICHAND SANKRE SANKRE 01-Jan-90 M SC 73.406 SC-M-14

327 630 69168192 Mr. JAYNESH DHIRAJLAL JADAV 11-Mar-92 M SEBC 73.356 SEBC-M-51

328 793 64335175 Mr. MANOJKUMAR NARSHIJI MALI 06-Jan-92 M SEBC 73.302 SEBC-M-52

329 5774 19754660 Mr. AMIT KUMAR PRABHU DAYAL VARMA VARMA 01-Apr-92 M SC 73.182 SC-M-15

330 1810 81002832 Mr. ABDULMANNAN YAKUB ALLI 13/04/1993 M SEBC 73.170 SEBC-M-53

331 4000 92010979 Mr. JIGNESH MANUBHAI PATEL 26/07/1991 M SEBC 73.048 SEBC-M-54

332 2578 23877806 Mr. DILIPKUMAR JAYANTILAL PRAJAPATI 08-Jun-93 M SEBC 73.018 SEBC-M-55

333 5803 88381744 Mr. RAVIKUMAR ISHVARBHAI PATEL 11-Oct-93 M SC 72.696 SC-M-16

334 892 84802283 Mr. PARTH DHARMENDRAKUMAR VAGHELA 03-Sep-93 M SC 72.514 SC-M-17

335 5825 37426445 Mr. HARSHAL NANJIBHAI BHADIYADI 30/04/1993 M SC 72.500 SC-M-18

336 6272 34231252 Mr. DEVESH GIRISH CHANDRA GARHWAL GARHWAL 12-Aug-92 M SC 72.500 SC-M-19

337 3366 88190023 Mr. KHANTILKUMAR VECHATBHAI PARMAR 27/09/1990 M SC 72.378 SC-M-20

338 2908 25287387 Mr. DEVANSH NITIN VAGHELA 14/09/1992 M SC 72.306 SC-M-21

339 3087 88834536 Ms. MANISHA GOVINDBHAI BARAIYA 03-Mar-94 F SEBC 72.222 SEBC-F-15

340 924 30467052 Ms. KARISHMA RAMANBHAI ARYA 24/08/1992 F SC 71.480 SC-F-5

341 815 27197532 Ms. VARSHA HARSHADBHAI PARMAR 26/07/1992 F SC 71.476 SC-F-6

342 779 48289841 Ms. SUNITA VINODBHAI PADAYA 25/08/1991 F SC 71.446 SC-F-7

343 4942 82310619 Ms. DEVASHRI KESHAVLAL MAKWANA 01-Jun-87 F SC 71.000 SC-F-8

344 2923 73802533 Ms. ARTIBEN CHANDRAKANTBHAI PANCHAL 19/11/1991 F SEBC 70.970 SEBC-F-16

345 984 78824209 Ms. NANCY SHAILESHBHAI PATEL 03-May-94 F SEBC 70.530 SEBC-F-17

346 4144 14931514 Mrs. MITAL HEMANG BHAI GAJJAR 09-Jul-83 F SEBC 70.262 SEBC-F-18

347 5362 97489904 Ms. RIPPAL ROHITBHAI PURANI 04-Sep-93 F SC 70.200 SC-F-9

348 4243 32552387 Ms. FALGUNI RAMESHCHANDRA SONERI 26/11/1992 F SC 70.006 SC-F-10

349 3830 40252967 Ms. MAYURI SUNILKUMAR BHANDARI 23/04/1991 F SEBC 69.642 SEBC-F-19

350 686 38753384 Ms. TORALBEN HASMUKHALAL MEVADA 06-Mar-93 F SEBC 69.350 SEBC-F-20

351 2639 99297322 Ms. ROSHANI BHARATBHAI PATEL 04-Jul-92 F SEBC 69.270 SEBC-F-21

352 4423 86426029 Mr. DEVANSHI PURANGIR GOSAI 24/09/1991 F SEBC 69.098 SEBC-F-22

353 3533 32787099 Mr. VIKASHBHAI VARSINHBHAI DAMOR 24/10/1991 M ST 68.982 ST-M-16

354 2508 89055914 Ms. BIJAL MAHESHKUMAR BAROT 15/10/1992 F SEBC 68.980 SEBC-F-23

355 2398 29141271 Mrs. VAIBHAVIBEN PRATAPBHAI SOLANKI 25/12/1990 F SEBC 68.942 SEBC-F-24

356 4655 67777660 Ms. MONALISA VINODBHAI PATEL 05-Nov-92 F SEBC 68.910 SEBC-F-25

357 6154 92092369 Ms. DHARMISHTHAKUMARI RAMESHBHAI PATEL 04-Dec-93 F SEBC 68.650 SEBC-F-26

358 4653 99378412 Ms. SHAHINABANU MUNAFSHA DIWAN 10-Jul-92 F SEBC 68.622 SEBC-F-27

359 5300 75296939 Ms. RADHIKA RAKESHBHAI SOLANKI 03-Jan-94 F SEBC 68.608 SEBC-F-28

360 2999 78233785 Mr. CHETANKUMAR SONUBHAI RAUT 29/05/1992 M ST 68.544 ST-M-17

361 3059 26901287 Mr. DEVCHANDBHAI VAJABHAI CHARPOT 06-Mar-80 M ST 68.438 ST-M-18

362 4844 73328118 Ms. MAITRY GHANSHYAMBHAI CHAUHAN 08-Sep-94 F SEBC 68.054 SEBC-F-29

363 3456 39858453 Mr. SANJAYKUMAR GULABBHAI HUDKI 20/10/1991 M ST 68.036 ST-M-19

Page 8: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

364 4384 35122169 Ms. NIKITABEN HIMMATBHAI PANCHAL 18/11/1990 F SEBC 68.002 SEBC-F-30

365 4462 65953470 Ms. DHARA DULABHAI KALASAREEYA 14/01/1991 F SEBC 67.996 SEBC-F-31

366 1526 85304103 Mr. HARDIKKUMAR HASAMUKHLAL CHAUDHARI 13/12/1992 M ST 67.764 ST-M-20

367 5812 25863172 Ms. FARZANA PARVEZBHAI RAIS 14/03/1993 F SEBC 67.750 SEBC-F-32

368 1911 94113848 Mr. SHAILESHKUMAR HARESHBHAI BHOYA 21/06/1992 M ST 67.734 ST-M-21

369 1270 31167119 Ms. PURTIKUMARI LALJIBHAI SOLANKI 28/09/1992 F SEBC 67.708 SEBC-F-33

370 5786 53256084 Mr. HEMANTKUMAR NATUBHAI CHAUDHARI 04-Feb-93 M ST 67.608 ST-M-22

371 2236 56288396 Mr. CHETAN SHABDUSHARAN BAROT 25/09/1987 M ST 67.600 ST-M-23

372 6348 20092138 Ms. NILAM KANUBHAI CHAUDHARI 29/01/1990 F SEBC 67.508 SEBC-F-34

373 3895 24983803 Mr. ISHWARBHAI KASHIRAMBHAI BAGUL 06-Jan-91 M ST 67.464 ST-M-24

374 2582 34956414 Mr. GAURAVKUMAR KANUBHAI PATEL 28/04/1992 M ST 67.282 ST-M-25

375 6235 52817874 Mr. SANJAYKUMAR MAHESHBHAI ASARI 02-Jan-94 M ST 66.928 ST-M-26

376 279 14615630 Mr. KETANKUMAR TULSIRAM CHAUDHARI 04-Sep-84 M ST 66.926 ST-M-27

377 6506 70499689 Mr. MAYURKUMAR NAGINDAS KATARA 18/12/1992 M ST 66.916 ST-M-28

378 6226 26424746 Mr. RAHULKUMAR JAYANTIBHAI PATEL 15/05/1992 M ST 66.914 ST-M-29

379 1672 52729338 Mr. BHARATKUMAR RATILAL VASAVA 07-Jul-91 M ST 66.888 ST-M-30

380 2794 48342820 Mrs. PRITIKABEN RAMANLAL PRAJAPATI 10-Jul-91 F SEBC 66.576 SEBC-F-35

381 1659 56374275 Ms. ANJALI NARENDRABHAI PARMAR 08-Mar-93 F SEBC 66.456 SEBC-F-36

382 445 39771177 Mr. PARVATBHAI KALUBHAI DAMOR 29/06/1989 M ST 66.282 ST-M-31

383 6484 51083343 Ms. DEEPTI RAMDAS BARIYA 09-Feb-93 F ST 65.060 ST-F-9

384 2883 34644575 Ms. MITALKUMARI MAHESHBHAI CHAUDHARI 17/12/1992 F ST 64.950 ST-F-10

385 50 67123671 Ms. PRIYANKAKUMARI SURESHBHAI PATEL 14/01/1993 F ST 64.634 ST-F-11

386 1596 86567017 Ms. LEENA GOVINDBHAI PATEL 16/06/1991 F ST 64.332 ST-F-12

387 748 70447202 Ms. PINKALKUMARI SUKDEVBHAI VASAVA 18/01/1992 F ST 64.080 ST-F-13

388 3820 33533291 Mr. DIVYABEN KHANDUBHAI PATEL 08-Jan-92 F ST 63.142 ST-F-14

389 932 15571587 Ms. EKTA MAHESHKUMAR PATEL 01-Feb-93 F ST 62.784 ST-F-15

390 5145 33972559 Ms. SHWETA DIPAKKUMAR CHAUDHARI 16/08/1992 F ST 62.740 ST-F-16

391 267 28236665 Ms. KAJAL BABUBHAI VASAVA 08-Dec-93 F ST 62.438 ST-F-17

392 272 34365215 Ms. KAJAL BABUBHAI VASAVA 08-Dec-93 F ST 62.438 ST-F-18

:Y/ o UF\WLGUZ

TFPZ_v_!vZ_!5

s!f 5|:T]T IFNLDF\ NXF"J[, pD[NJFZMV[ TFPZ!v!vZ_!5 YL TFPZ#v!vZ_!5 ;]WLDF\ ;ZSFZL SFDSFHGF lNJ;M NZdIFG ;JFZ[

!_P#_ YL ;F\H[ &P!_ ;]WLDF\ T[VMGF H~ZL V;, 5|DF65+M TYF T[GL :JI\5|DFl6T GS,M ;FY[4 5|DF65+MGL RSF;6L DF8[

;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P4 a,MS G\P!Z4 GJF ;lRJF,I4 ALHM DF/4 UF\WLGUZ BFT[ p5l:YT YJFG]\ ZC[X[P

sZf lGUD SR[ZL C[9/ s!f SrK sZf 5F86 s#f AGF;SF\9F s$f ;]Z[g§GUZ s5f AM8FN VG[ s&f DMZAL VF & lH<,FVM DF8[ !!&

pD[NJFZMGL H~ZLIFT K[P T[YL TFP!v(v!5GF ZMH lGUDGL J[A;F.8 p5Z 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[, 5;\NUL IFNLYL 5]ZTF pD[NJFZM

5|DF65+GL RSF;6L DF8[ CFHZ YI[, G CM.4 VF IFNLDF\ NXF"J[, JW] pD[NJFZMG[ 5|DF65+ RSF;6L DF8[ p5l:YT ZC[JF

H6FJJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T IFNLDF\ GFD CMJFYL4 pD[NJFZMG[ 5;\NULGM CSS D/TM GYL H[GL GM\W ,[JLP

VF;LP HGZ, D[G[HZs5;M"G[,f

;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P4

UF\WLGUZ

Page 9: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.noConfirmation

noName BirthDate gender caste

Total waitage

Treated as

393 5922 96514195 Mr. NIRAV BHAVESHBHAI RATHOD 15/08/1994 M General 76.820 GM-151

394 3745 83009339 Mr. SAURABH SUBODH PANDIT SUMAN 25/02/1992 M General 76.812 GM-152

395 3266 13209409 Mr. VINEET DEV RAJ SHARMA SHARMA 22/03/1993 M General 76.804 GM-153

396 582 80091908 Mr. JAINAM BHUPENDRAKUMAR SHAH 02-Mar-92 M General 76.794 GM-154

397 5374 67179498 Mr. SUHEB MOHD ASLAM ASLAM 05-Apr-91 M General 76.780 GM-155

398 3294 49886523 Mr. HITESH CHANDULAL KORINGA 17/06/1993 M General 76.766 GM-156

399 6589 44601038 Mr. AMIT PUSHPENDRA KUMAR GUPTA BABU 16/01/1992 M General 76.680 GM-157

400 6113 23532080 Mr. BHUPENDRA GANGADHAR BOKADE 08-Oct-92 M General 76.678 GM-158

401 2442 25178388 Mr. CHIRAG BHARAT KUMAR PATEL 15/12/1991 M General 76.664 GM-159

402 868 89242728 Mr. PARAKRAMSINH HARUBHA JADEJA 18/09/1993 M General 76.660 GM-160

403 2118 37229357 Mr. RAHULKUMAR SHIVLAGAN SHAH 05-Aug-90 M General 76.660 GM-161

404 1626 78459442 Mr. SACHIN NARENDRAKUMAR BHAVSAR 13/05/1993 M General 76.602 GM-162

405 2280 76780985 Mr. GAURAV PRAMOD KUMAR TRIPATHI 15/04/1991 M General 76.600 GM-163

406 2621 22432406 Mr. INDRAJITSINHJI JASVANTSINHJI SOLANKI 15/06/1993 M General 76.600 GM-164

407 5289 76429378 Mr. RAJAT VIJAY KUMAR SHRIVASTAVA RANJAN 15/09/1988 M General 76.600 GM-165

408 598 88776614 Mr. SHAILESHKUMAR INDULAL PANARA 07-Apr-92 M General 76.560 GM-166

409 3322 24643519 Mr. AMITPRATAPSINGH RAGHUNATHSINGH THAKUR 20/10/1990 M General 76.466 GM-167

410 5897 95154128 Mr. RAUNAK RAM LAL SINGH RAJ 12-Sep-90 M General 76.460 GM-168

411 5523 58144779 Mr. ABHINEET RAJENDRA SAXENA SAXENA 24/07/1990 M General 76.400 GM-169

412 4780 30359931 Mr. MEHUL LALIT BHAI GAJERA 03-Nov-93 M General 76.396 GM-170

413 438 88822439 Mr. SUHAGKUMAR VIJAYBHAI PATEL 11-May-92 M General 76.354 GM-171

414 1309 23435055 Mr. BHARGAV HASMUKHBHAI GOKANI 13/07/1992 M General 76.344 GM-172

415 2838 60812462 Mr. ARUN RAM CHARAN DESHWALI DESHWALI 18/11/1991 M General 76.320 GM-173

416 400 34962559 Mr. VARAD RAJESHBHAI CHHATBAR 18/09/1992 M General 76.296 GM-174

417 414 39278267 Mr. PARTH PANKAJKUMAR PATEL 10-May-92 M General 76.280 GM-175

418 735 31439526 Mr. RAHULKUMAR RAMANBHAI PANCHAL 29/12/1992 M General 76.222 GM-176

419 826 56540592 Mr. JINESHKUMAR MUKESHBHAI CHOKSI 27/12/1992 M General 76.200 GM-177

420 2197 64028712 Mr. DHRUVIL KISHORBHAI GAJERA 08-Jan-94 M General 76.174 GM-178

421 2297 25374847 Mr. SHREY BANKIMCHANDRA GANDHI 21/09/1992 M General 76.162 GM-179

422 4030 49942190 Mr. MOHMADMOHSIN GULAMDASTGIR SAIYAD 15/11/1985 M General 76.128 GM-180

423 3284 35346405 Mr. NIKUNJKUMAR VITHTHALBHAI KYADA 27/11/1992 M General 76.120 GM-181

424 3882 86236784 Mr. PRADIP RAM RAHIS SINGH 18/04/1990 M General 76.120 GM-182

425 493 91723354 Mr. HIREN BABUBHAI PATEL 02-Jul-93 M General 76.102 GM-183

426 1776 24276514 Mr. VIRALKUMAR JASHUBHAI PATEL 07-Dec-91 M General 76.084 GM-184

427 1586 65879023 Mr. VISHAL RAMESHBHAI MAHESHWARI 06-Dec-93 M General 76.060 GM-185

428 4230 47667872 Mr. SAURABH PRATAP SINGH SINGH 01-Feb-90 M General 76.060 GM-186

429 1187 78558424 Mr. KARAN HEMANTKUMAR SHAH 16/05/1991 M General 76.000 GM-187

430 5520 70111385 Mr. PRAMOD KUMAR NARENDRA KUMAR SHUKLA SHUKLA11-Mar-90 M General 75.960 GM-188

431 3816 35040458 Mr. ANOOP DILIP KUMAR RAI RAI 06-Jan-90 M General 75.954 GM-189

432 1820 89540289 Mr. AJAY PRABHUBHAI ANDODARIYA 15/07/1993 M General 75.922 GM-190

433 2748 97681860 Mr. ARUNKUMAR VIJAYBAHADUR THAKOR 15/08/1992 M General 75.872 GM-191

434 6094 43460302 Mr. SANDIP MAYURBHAI RATHOD 07-Feb-93 M General 75.864 GM-192

435 6544 53918829 Mr. AKASH AMRUTBHAI PATEL 27/06/1992 M General 75.838 GM-193

436 239 24895904 Mr. JATINKUMAR MANASUKHBHAI GAJERA 27/09/1993 M General 75.832 GM-194

437 783 93806559 Mr. KUMAR RANVIVEK RANVIBHOR SINGH NA 13/10/1991 M General 75.812 GM-195

438 31 11522119 Mr. KRIPAL SHANKARBHAI PATEL 04-Sep-92 M General 75.804 GM-196

�9KWp^��deh]D�(djaj_) Wj�]hU�

id22796906 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

Page 10: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.noConfirmation

noName BirthDate gender caste

Total waitage

Treated as

439 6107 29507762 Mr. AJITKUMAR BHIKHABHAI CHAVDA 16/10/1990 M General 75.802 GM-197

440 5792 58862087 Mr. BASANT AVADH KISHOR PATEL PATEL 08-Oct-89 M General 75.800 GM-198

441 6440 64618564 Mr. SUNIL KUMAR DEWENDER SINGH GHORLA 20/07/1989 M General 75.792 GM-199

442 6131 69147653 Mr. AVINASH AMRENDRA MOHAN SINHA KUMAR 02-Mar-92 M General 75.780 GM-200

443 266 95988327 Mr. SNEHAL RAJENDRABHAI PATEL 27/09/1985 M General 75.772 GM-201

444 3223 21942218 Mr. KRUNALKUMAR KANTILAL PATEL 12-Apr-90 M General 75.742 GM-202

445 1493 25589650 Mr. DEEPAK RAGHUBHAI KACHHAVA 03-Apr-92 M General 75.718 GM-203

446 5142 89081683 Mr. SAUMYA KETANBHAI SHAH 27/08/1991 M General 75.704 GM-204

447 27 84582269 Mr. HEMENDRASINH SANJAYSINH RATHOD 03-Jun-93 M General 75.680 GM-205

448 3973 33353268 Mr. DARSHIT NARESH KUMAR DAVE 25/12/1990 M General 75.672 GM-206

449 6500 49658703 Mr. LALIT PRAKASH CHOUDHURY CHOUDHURY 30/11/1991 M General 75.660 GM-207

450 4076 81763763 Mr. DEEPAK RAGHUBHAI KACHHAVA 03-Apr-92 M General 75.658 GM-208

451 1660 43041027 Mr. ARUN RAMJI LAL SHARMA JOSHI 15/10/1991 M General 75.658 GM-209

452 637 83216834 Mr. PARTHKUMAR SHANTILAL PATEL 23/10/1992 M General 75.608 GM-210

453 2899 56735278 Mr. ALPESH RAMESHBHAI DOBARIYA 23/07/1992 M General 75.600 GM-211

454 2093 99215097 Mr. GAURAV AMRUTLAL BHIMANI 12-Mar-92 M General 75.570 GM-212

455 1134 26746859 Mr. UMANGKUMAR VASANTLAL PATEL 29/06/1992 M General 75.568 GM-213

456 5645 80626615 Mr. AVINASH CHANDRA SURENDRA SINGH SINGH 10-Jan-94 M General 75.560 GM-214

457 2769 92575776 Mr. PANKAJ INDRA NARAYAN KUMAR 08-Mar-92 M General 75.528 GM-215

458 3729 62584315 Mr. PALLAVKUMAR ARVINDBHAI PATEL 05-Mar-93 M General 75.510 GM-216

459 6401 71920237 Mr. BIPLAB BRIKODAR MAHATA MAHATA 14/08/1990 M General 75.480 GM-217

460 4295 40849681 Mr. MAYUR LAKSHMANBHAI RAMOLIYA 17/11/1992 M General 75.460 GM-218

461 2731 87480838 Mr. JIGAR RAMESHBHAI PATEL 14/02/1991 M General 75.460 GM-219

462 3376 19003080 Mr. PUSHPRAJSINH KRUSHNASINH JADEJA 08-Jul-93 M General 75.442 GM-220

463 596 18549014 Mr. SANKETKUMAR VIRAMBHAI PATEL 16/06/1990 M General 75.440 GM-221

464 192 52528364 Mr. MILAN MAHENDRAKUMAR THAKKAR 29/08/1992 M General 75.438 GM-222

465 2156 95335346 Ms. KARTILAGAURI DHIRAJLAL UCHDADIYA 12-Apr-90 F General 73.960 GF-72

466 5439 59249569 Mrs. SUREKHA VINOD YADAV 01-Aug-92 F General 73.930 GF-73

467 6147 59738189 Ms. RINNI HASMUKHBHAI SHAH 09-Dec-91 F General 73.904 GF-74

468 6482 29218949 Ms. HIRAL ATULKUMAR JOSHI 02-Jun-93 F General 73.820 GF-75

469 5746 93389240 Ms. KRISHNA HARSUKHBHAI BALDHA 12-Dec-92 F General 73.800 GF-76

470 2385 47276804 Ms. ANKITA NAHAR 17/03/1992 F General 73.726 GF-77

471 371 76309742 Ms. DHWANI MUKESHKUMAR PATEL 31/10/1992 F General 73.670 GF-78

472 2097 87077739 Ms. MONU MAHENDRA KUMAR MALVIYA MALVIYA 03-Jun-91 F General 73.472 GF-79

473 3370 78855583 Mrs. PREETI KUMARI 06-Jan-90 F General 73.340 GF-80

474 525 57590743 Ms. PALLAVI VINODKUMAR KHATRI 17/03/1992 F General 73.312 GF-81

475 952 58406853 Ms. PRACHI SATYAKANT SHASTRI 13/05/1992 F General 73.286 GF-82

476 6495 90122976 Ms. PANKITA LALITBHAI PATEL 26/09/1992 F General 73.262 GF-83

477 5199 41384262 Ms. KHUSHBU DIPAKBHAI TEKWANI 19/11/1993 F General 73.000 GF-84

478 1774 64923524 Mr. GAUTAMKUMAR VINODRAY CHAUHAN 25/08/1991 M SEBC 72.980 SEBC-M-56

479 501 74542909 Mr. VISHVAM HEMANTKUMAR PANCHOLI 05-May-92 M SEBC 72.956 SEBC-M-57

480 6528 16834313 Mr. MEHULKUMAR RAGHAVBHAI RATHOD 18/02/1992 M SEBC 72.952 SEBC-M-58

481 910 68045160 Mr. KAILASHGIRI MAHESHGIRI GOSWAMI 15/02/1992 M SEBC 72.928 SEBC-M-59

482 4239 99717516 Ms. KINJAL PIYUSHKUMAR SURATI 07-Jan-92 F General 72.918 GF-85

483 3555 71571954 Ms. RUPAL ASHOKBHAI VEKARIYA 13/04/1991 F General 72.908 GF-86

Page 11: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.noConfirmation

noName BirthDate gender caste

Total waitage

Treated as

484 6364 49906955 Ms. KRUPA KALPESHBHAI NAIK 31/08/1994 F General 72.844 GF-87

485 4544 35177785 Ms. KHUSHBU RATIBHAI RAVAL 17/03/1993 F General 72.780 GF-88

486 226 39167253 Mr. JAGADISHBHAI HEERAJI MALI 06-Jan-93 M SEBC 72.744 SEBC-M-60

487 220 31286333 Mr. UMAKANT DILIPKUMAR SUTHAR 22/05/1993 M SEBC 72.696 SEBC-M-61

488 2300 15037156 Mr. HANSRAJ MAHADEVBHAI DANGAR 14/12/1992 M SEBC 72.680 SEBC-M-62

489 1948 74164605 Mr. VINAYKUMAR DINESHBHAI VARIA 11-Nov-92 M SEBC 72.672 SEBC-M-63

490 6402 38341774 Mr. TEJENDRAKUMAR VASANTBHAI CHAUDHARY 03-Dec-93 M SEBC 72.646 SEBC-M-64

491 2843 20070688 Mr. ALKESHKUMAR AMRUTBHAI NASHATAR 20/08/1992 M SEBC 72.622 SEBC-M-65

492 1219 92196510 Mr. RUSHABH VINODBHAI CONTRACTOR 29/12/1991 M SEBC 72.592 SEBC-M-66

493 1399 69460158 Mr. PARTH DIPAKKUMAR MEVADA 08-Feb-92 M SEBC 72.572 SEBC-M-67

494 185 32450286 Mr. VISHAL RAJUBHAI RAVAL 05-Apr-92 M SEBC 72.472 SEBC-M-68

495 969 89989990 Mr. RUCHIT KUMUDCHANDRA MISTRI 29/06/1993 M SEBC 72.464 SEBC-M-69

496 1388 68212623 Mr. RANVIRSINH VAJESINH PARMAR 07-Aug-92 M SEBC 72.456 SEBC-M-70

497 5043 49890815 Ms. NOOPUR SUBHASH JAIN 01-Feb-92 F General 72.440 GF-89

498 5318 90371051 Ms. SAMRUDDHI JANARDAN SATHE 08-Dec-92 F General 72.422 GF-90

499 651 92819079 Mr. JIGAR SURESHBHAI PAREKH 25/08/1993 M SEBC 72.420 SEBC-M-71

500 1766 33113579 Mr. JIGNESHKUMAR JETHABHAI JORA 26/04/1992 M SEBC 72.408 SEBC-M-72

501 2429 65769625 Ms. AVNI PRASSANN SUKHADIYA 17/12/1991 F General 72.400 GF-91

502 5448 83864088 Mr. FORAM ANILBHAI MANIYAR 09-May-92 F General 72.396 GF-92

503 2599 98371956 Ms. SHRADDHA CHANDULAL MATHUKIA 11-Jan-92 F General 72.390 GF-93

504 2170 72481227 Mr. ANAKBHAI UKABHAI PATADIYA 06-Jan-92 M SEBC 72.380 SEBC-M-73

505 1163 82681184 Mr. INOD KUMAR B KAMESWARA RAO BAIPALLI 05-Apr-90 M SEBC 72.366 SEBC-M-74

506 1695 59834714 Mr. TEJASKUMAR NARESHKUMAR MODH 09-Feb-92 M SEBC 72.346 SEBC-M-75

507 2145 87063892 Mr. MEHUL RAMABHAI PRAJAPATI 02-Jun-93 M SEBC 72.318 SEBC-M-76

508 572 30965428 Mr. MAYURKUMAR RANDHIRBHAI JADAV 16/12/1992 M SEBC 72.316 SEBC-M-77

509 3733 96358581 Mr. HARDIKKUMAR MOHANLAL DODIA 31/08/1992 M SC 72.276 SC-M-22

510 16 64927392 Mr. TEJASKUMAR NARESHKUMAR MODH 09-Feb-92 M SEBC 72.272 SEBC-M-78

511 1949 90079333 Ms. SWATIBEN BHANJIBHAI BUTANI 07-Aug-93 F General 72.266 GF-94

512 6241 63160138 Mr. RAJEEV CHHEDA LAL PAL SINGH 20/04/1993 M SEBC 72.264 SEBC-M-79

513 3434 13301959 Ms. SAPANA JAYESHKUMAR SHAH 27/08/1991 F General 72.238 GF-95

514 186 93534509 Mr. RAJESHKUMAR KACHARABHAI PARMAR 05-Jan-86 M SC 72.214 SC-M-23

515 5110 19697394 Mr. SINGH RAM AUTAR PANKAJ 04-Oct-90 M SC 71.840 SC-M-24

516 4081 14873396 Mr. AMAN RAM SEWAK KUMAR 01-Jan-92 M SC 71.532 SC-M-25

517 2344 79293876 Mr. VIKAS DHANESHWAR KAPADIYA 03-Aug-95 M SC 71.530 SC-M-26

518 5766 86475308 Mr. PRAKASHKUMAR NAGINBHAI PARMAR 07-Apr-94 M SC 71.530 SC-M-27

519 4320 13304378 Ms. PRIYANKA LAKSHMANBHAI JADAV 14/04/1993 F SC 69.696 SC-F-11

520 325 56734848 Ms. NIVEDITA DINESHBHAI VALA 26/08/1982 F SC 69.436 SC-F-12

521 217 71388027 Ms. DHARMISHTHA GANESHBHAI PARMAR 17/11/1991 F SC 69.372 SC-F-13

522 5431 83521988 Ms. KU MINAL PRAVINBHAI DALAVANIYA 09-Jul-91 F SC 68.888 SC-F-14

523 3083 92479972 Ms. JAIMINEE BHIKHABHAI PRANAMI 15/04/1993 F SC 68.734 SC-F-15

524 6150 49427443 Ms. ANJALI HIRJIBHAI MAHESHWARI 15/09/1992 F SC 68.466 SC-F-16

525 5242 75975859 Ms. DIPIKA GOPALBHAI PARMAR 23/06/1992 F SC 68.440 SC-F-17

526 3316 52256262 Ms. PAYAL SHANTILAL PAYAL 21/11/1992 F SC 68.068 SC-F-18

527 5514 28713066 Ms. NIKITA VINUBHAI RATHOD 30/04/1991 F SC 68.018 SC-F-19

528 183 52664198 Ms. MONIKA AMRUTLAL PRAJAPATI 23/07/1993 F SEBC 66.418 SCBC-F-37

529 399 48678592 Ms. TEJKUVARBA BABUJI THAKOR 16/01/1993 F SEBC 66.056 SCBC-F-38

Page 12: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.noConfirmation

noName BirthDate gender caste

Total waitage

Treated as

530 6267 25512777 Ms. ANKITA ANILBHAI PATEL 13/10/1992 F SEBC 65.884 SCBC-F-39

531 1378 79261296 Mr. MANOJKUMAR RANSINHBHAI NISARTA 06-Jan-93 M ST 65.770 ST-M-32

532 4448 44194511 Ms. RAMEELA KESHUBHAI ZANTIYA 06-Dec-92 F SEBC 65.550 SCBC-F-40

533 2233 23011481 Mr. JAIMIK ARVINDBHAI KHARADI 08-Nov-92 M ST 65.510 ST-M-33

534 2798 89069012 Mr. PRAGNESHBHAI NAVALBHAI THAKRE 13/11/1990 M ST 65.196 ST-M-34

535 5100 27772104 Mr. JONILSKUMAR NILESHBHAI BARANDA 26/10/1992 M ST 65.154 ST-M-35

536 1852 23951347 Mr. GAURANG MADHUBHAI RANA 04-Jan-92 M ST 65.150 ST-M-36

537 6533 27548650 Ms. RUCHI DINESHBHAI LAD 17/04/1992 F SEBC 65.142 SCBC-F-41

538 5270 14102391 Mr. ASHISHKUMAR JASHUBHAI PATEL 11-Feb-91 M ST 65.090 ST-M-37

539 1632 36899052 Ms. MANSIBEN KANTILAL PRAJAPATI 06-Jul-92 F SEBC 64.612 SCBC-F-42

540 4550 26223560 Ms. AVANI NARESHKUMAR PATEL 30/01/1993 F SEBC 64.526 SCBC-F-43

541 2434 95726583 Mr. UTKARSH GOVINDBHAI MALAVIYA 04-Jul-92 M ST 64.460 ST-M-38

542 1616 50718948 Ms. KRISHNABEN BHARATKUMAR MODI 25/08/1992 F SEBC 64.274 SCBC-F-44

543 5737 25644619 Mr. RAJESHBHAI NATHABHAI VALVAI 07-Oct-96 M ST 64.272 ST-M-39

544 2196 78400177 Mr. NAITIKBHAI RASIKBHAI CHAUDHARI 07-Jan-93 M ST 64.260 ST-M-40

545 610 93579961 Mr. MITULKUMAR CHANDRAKANTBHAI CHAUDHARI 27/08/1992 M ST 64.230 ST-M-41

546 155 65069770 Ms. HIRAL KANUBHAI RANA 29/04/1989 F SEBC 64.146 SCBC-F-45

547 2166 56689011 Mr. JEKIBHAI RAMANBHAI CHAVADHARI 05-Aug-90 M ST 64.048 ST-M-42

548 1154 82812228 Mr. MAYURBHAI BHAYALBHAI PATEL 28/10/1992 M ST 64.036 ST-M-43

549 2760 55726671 Ms. MONIKA VINODKUMAR CHOTLIYA 04-Apr-93 F SEBC 64.008 SCBC-F-46

550 129 91166737 Ms. HINAL NARENDRABHAI MEVADA 11-Feb-88 F SEBC 63.898 SCBC-F-47

551 3997 87567574 Mr. VIKASBHAI NAVINBHAI PATEL 17/07/1993 M ST 63.876 ST-M-44

552 1692 87115169 Mr. RIKESHKUMAR ZINABHAI GANVIT 09-Jan-91 M ST 63.812 ST-M-45

553 4200 58924278 Mr. CHINTAMANI LAXMANBHAI BHOYA 01-Mar-91 M ST 63.810 ST-M-46

554 6587 28001921 Ms. ARUSHI RAKESH KUMAR 1 13/05/1993 F SEBC 63.720 SCBC-F-48

555 78 88092391 Ms. RASHMI DINESHKUMAR MODH 29/07/1990 F SEBC 63.172 SCBC-F-49

556 4821 90609723 Ms. JIGISHA PANKAJKUMAR RAO 12-Nov-91 F SEBC 62.998 SCBC-F-50

557 1190 36756145 Ms. NAJARANABANU ZAHIDBHAI SOLANKI 14/03/1988 F SEBC 62.702 SCBC-F-51

558 3331 53957558 Ms. ASHIKAKUMARI RAMESHBHAI PATEL 19/06/1993 F ST 62.424 ST-F-19

559 4697 70754754 Ms. TWINKAL VINODBHAI PATEL 15/07/1993 F SEBC 62.316 SCBC-F-52

560 5147 62443676 Mr. HITESHKUMAR HARSHADBHAI JADAV 30/10/1991 F SEBC 62.314 SCBC-F-53

561 4668 14202629 Ms. JAGRUTI DEVSHI CHAMADIYA 28/10/1990 F SEBC 62.200 SCBC-F-54

562 3381 99900243 Ms. SEFALIKUMARI SURESHBHAI PATEL 23/02/1993 F ST 61.886 ST-F-20

563 4166 22513751 Mr. RITA ARJUNSINH PARMAR 28/05/1993 F ST 61.700 ST-F-21

:Y/ o UF\WLGUZ VF;LP HGZ, D[G[HZ4s5;M"G[,fTFP#_v_!vZ_!5 ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P

UF\WLGUZP

GM\W o s!f 5|:T]T IFNLDF\ NXF"J[, pD[NJFZMV[ TFPZv_ZvZ_!5 YL TFP$v_ZvZ_!5 ;]WLDF\ ;ZSFZL SFDSFHGF lNJ;M NZdIFG ;JFZ[ !_P#_ YL ;F\HGF &P!_ ;]WLDF\

T[VMGF H~ZL V;, 5|DF65+M TYF T[GL :JI\ 5|DFl6T GS,M ;FY[4 5|DF65+MGL RSF;6L DF8[ ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P4 a,MS G\P!Z4 ALHM DF/4 GJF

;lRJF,I4 UF\WLGUZ BFT[ p5l:YT YJFG]\ ZC[X[P

sZf lGUD SR[ZL C[9/ s!f SrK sZf 5F86 s#f AGF;SF\9F s$f ;]Z[g§GUZ s5f AM8FN VG[ s&f DMZAL VF K s&f lH<,FVM DF8[ 5* pD[NJFZMGL H~ZLIFT K[P T[YL

TFP(v!v!5 TYF Z_v!v!5GF ZMH lGUDGL J[A;F.8 p5Z 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[, 5;\NUL IFNLYL 5]ZTF pD[NJFZM 5|DF65+GL RSF;6L DF8[ CFHZ YI[, G CM.4 VF

IFNLDF\ NXF"J[, JW] pD[NJFZMG[ 5|DF65+ RSF;6L DF8[ p5l:YT ZC[JF H6FJJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T IFNLDF\ GFD CMJFYL4 pD[NJFZMG[ 5;\NULGM CSS D/TM GYL H[GL GM\W

,[JLP

Page 13: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no

Confirmation no

Name BirthDategender

casteTotal

waitage

Treated as

564 3158 58951583 Mr. MANVENDRA KEDAR SINGH SINGH 26/09/1991 M General 75.434 GM-223

565 3333 70693930 Mr. ASHWANI KUMAR RAM CHANDER KESARWANI 12-Dec-88 M General 75.4 GM-224

566 4541 72602810 Mr. MRINAL KAMALAPATI DUBEY 04-Jan-91 M General 75.4 GM-225

567 5210 80602248 Mr. DIXITKUMAR HITENDRAKUMAR PATEL 02-Aug-92 M General 75.39 GM-226

568 4196 92007995 Mr. AKASHKUMAR NARENDRAKUMAR KHANT 11-Oct-92 M General 75.366 GM-227

569 2402 87338697 Mr. ANANDKUMAR AVASARBHAI MAKVANA 17/04/1992 M General 75.33 GM-228

570 2570 54199871 Mr. CHIRAG NARAYANBHAI PATEL 03-Jul-92 M General 75.29 GM-229

571 936 16546362 Mr. BHAVIKSINH PRATAPSINH RANA 17/02/1993 M General 75.288 GM-230

572 5152 64918572 Mr. PRASHANT BIRENDRA KUMAR RAI KUNAL 27/03/1992 M General 75.28 GM-231

573 3031 19998291 Mr. SIDDHARTH CHANDULAL PATEL 12-Mar-92 M General 75.246 GM-232

574 3146 68768475 Mr. ABHISHEK SUDHIR SHARMA SHARMA 29/03/1990 M General 75.238 GM-233

575 2069 35659595 Mr. NIRAVKUMAR ISHWARBHAI PATEL 05-Jul-93 M General 75.22 GM-234

576 2465 77430150 Mr. NIKUNJ AMRUTLAL PATEL 24/08/1993 M General 75.218 GM-235

577 4382 69829579 Mr. RAVI KAILASH PANCHAL PANCHAL 08-Jan-92 M General 75.206 GM-236

578 5148 30146926 Mr. ANKURKUMAR BHAGVANDAS RATHOD 25/08/1991 M SEBC 72.228 SEBC-M-80

579 1789 61520218 Mr. DHAVAL DIVYAKANTBHAI PATEL 28/11/1992 M SEBC 72.22 SEBC-M-81

580 2645 19822972 Mr. RAVINDRA RAMESHKUMAR AMBALIYA 22/11/1992 M SEBC 72.208 SEBC-M-82

581 3084 56338345 Mr. NILESH UMESH GUPTA GUPTA 01-Jan-90 M SEBC 72.19 SEBC-M-83

582 2953 86741941 Ms. SHEEKHABEN RAMESHBHAI PATEL 06-Dec-93 F General 72.16 GF-96

583 1059 86877541 Ms. SOMIN MAHEBUBBHAI CHAUHAN 31/08/1993 F General 72.072 GF-97

584 2085 89396625 Mr. DIPAKKUMAR KUNVARJIBHAI HADIYAL 01-Dec-92 M SEBC 72.07 SEBC-M-84

585 5727 68470089 Ms. HIRALBEN DINESHKUMAR THAKKAR 06-May-92 F General 72.024 GF-98

586 5356 94972823 Mr. DIVANJI DALPUJI THAKOR 06-Jan-92 M SEBC 72.01 SEBC-M-85

587 5164 49467439 Mr. CHANDRASHEKHAR BALAKRISHNA PATIL 15/07/1992 M SEBC 71.97 SEBC-M-86

588 4283 48705863 Ms. HIRAL THAKARASHIBHAI JASANI 20/05/1993 F General 71.94 GF-99

589 2785 72094960 Ms. VIDHI BHARAT SHAH 29/09/1991 F General 71.902 GF-100

590 6558 44474391 Ms. CHARMI DESAI 25/12/1991 F General 71.864 GF-101

591 3195 58460029 Ms. HIRAL BHANUPRASAD JOSHI 20/10/1992 F General 71.852 GF-102

592 6483 85385210 Mr. JITENDRA PARSOTTAMBHAI DODIYA 12-Sep-91 M SEBC 71.794 SEBC-M-87

593 1410 64088528 Mr. RAKESH VALLABHBHAI VALA 09-Jan-92 M SEBC 71.78 SEBC-M-88

594 440 75050861 Mr. MUKESHBHAI ISHWARBHAI TARBUNDIYA 04-Apr-93 M SEBC 71.766 SEBC-M-89

595 6383 92545288 Mr. HERIN MILESHKUMAR CHOKHAWALA 04-Nov-92 M SEBC 71.708 SEBC-M-90

596 3749 46930323 Mr. KISHAN MAHESHBHAI MODI 01-Sep-93 M SEBC 71.684 SEBC-M-91

597 3853 79222102 Mr. NILESHKUMAR HARESHBHAI SAKSENA 19/09/1988 M SC 71.452 SC-M-28

598 579 86769067 Mr. VIMAL DAYALAL PRANAMI 21/08/1992 M SC 71.434 SC-M-29

599 6552 55200904 Mr. SUSHANT PANCHI LAL KAMAL KAMAL 11-Aug-91 M SC 71.25 SC-M-30

600 584 29897825 Mr. CHIRAG KHIMJIBHAI BATHWAR 17/05/1993 M SC 71.176 SC-M-31

601 3427 96264411 Mr. RAJIV PALABHAI MALANI 11-May-89 M SC 70.93 SC-M-32

602 2561 16962401 Mr. UMANG ASHOKKUMAR MEVADA 02-Jan-93 M SC 70.924 SC-M-33

603 5358 26798266 Mr. SATYENDRA VIRENDRA SINGH SINGH 20/06/1992 M SC 70.924 SC-M-34

�9KWp^��deh]D�(djaj_) Wj�]hU�

id19694109 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

Page 14: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no

Confirmation no

Name BirthDategender

casteTotal

waitage

Treated as

604 177 44575418 Mr. PARESH VIRABHAI RAVAT 28/10/1989 M SC 70.866 SC-M-35

605 1455 70933886 Mr. UDAY KUMAR 30/09/1992 M SC 70.8 SC-M-36

606 513 68977618 Mr. JAYANTI RAJABHAI GOHIL 17/07/1992 M SC 70.684 SC-M-37

607 3380 43274534 Mr. GAURAV OM PRAKASH SINGH KUMAR 31/07/1992 M SC 70.54 SC-M-38

608 299 16377962 Mr. PANKAJKUMAR RAMESHBHAI PARMAR 04-Jun-92 M SC 70.45 SC-M-39

609 5763 61208662 Mr. SOURABH KAILASH PRASAD KUMAR 28/12/1989 M SC 70.36 SC-M-40

610 3876 76516920 Mr. RAJESHKUMAR ARVINDBHAI VEGADA 28/04/1991 M SC 70.074 SC-M-41

611 1258 87841335 Ms. DEVANGEEBEN KETANKUMAR CONTRACTOR 23/02/1993 F SC 67.426 SC-F-20

612 4476 50948836 Ms. JIGISHA PRAVINCHANDRA MAKWANA 17/01/1991 F SC 67.418 SC-F-21

613 3872 31889541 Ms. SNEHABAHEN GOVINDBHAI SUTARIYA 04-Jan-93 F SC 67.356 SC-F-22

614 2031 86513564 Ms. BHAVNABAHEN KHUSHALBHAI PARMAR 24/06/1986 F SC 66.738 SC-F-23

615 1126 80521083 Mr. SILESHBHAI VIJAYBHAI GAMIT 14/08/1992 M ST 63.698 ST-M-47

616 4729 22273361 Mr. SMIT BHAGUBHAI PATEL 15/08/1992 M ST 63.694 ST-M-48

617 4535 39809075 Mr. ANANDBHAI NAPARYABHAI GANGODA 20/01/1993 M ST 63.672 ST-M-49

618 1109 86624905 Mr. RAJUBHAI PANDURANGBHAI BHOYE 22/01/1990 M ST 63.628 ST-M-50

619 1711 73139980 Mr. JIGNESHBHAI CHHOTUBHAI PATEL 06-Mar-91 M ST 63.446 ST-M-51

620 387 94336816 Mr. NIRALKUMAR DINESHBHAI PATEL 24/11/1992 M ST 63.336 ST-M-52

621 4394 61759969 Ms. PAYAL ANILKUMAUR PARMAR 03-Sep-93 F SEBC 61.47 SCBC-F-55

622 534 59672951 Ms. MINAXI KANUBHAI PARMAR 11-Aug-92 F ST 61.316 ST-F-22

623 1179 70927826 Mr. NETALBEN NAVALSINGH DHAKIYA 06-Jan-92 F ST 60.88 ST-F-23

624 3074 86907179 Ms. NIKEETABEN RAMANBHAI BHABHOR 24/11/1992 F ST 60.57 ST-F-24

625 6369 10458136 Ms. KHYATI NAVNIT BHAI BALEVA 07-Dec-87 F ST 59.768 ST-F-25

626 3611 21424825 Ms. SHREYA PRAVINKUMAR MEVADA 17/07/1992 F SEBC 59.624 SCBC-F-56

627 5548 16774293 Ms. NAMRATA PRAKASHBHAI SONAGRA 11-Aug-91 F SEBC 59.086 SCBC-F-57

628 2238 31694264 Ms. DAKSHA TRIBHOVANBHAI KANZARIYA 05-Jul-92 F SEBC 55.026 SCBC-F-58

629 4342 18655512 Ms. JIGNASHA ARJUNBHAI DABHI 24/11/1990 F SEBC 54.944 SCBC-F-59

:Y/ o UF\WLGUZ VF;LPHGZ, D[G[HZs5;M"Pf

TFP_&v_ZvZ_!5 ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P4

UF\WLGUZP

GM\W o s!f 5|:T]T IFNLDF\ NXF"J[, pD[NJFZMV[ TFP!_vZv!5 YL TFP!!vZv!5 ;]WLDF\ ;ZSFZL SFDSFHGF lNJ;M

NZdIFG ;JFZ[ !_P#_ YL ;F\HGF &P!_ ;]WLDF\ T[VMGF H~ZL V;, 5|DF65+M TYF T[GL :JI\ 5|DFl6T GS,M

;FY[4 5|DF65+MGL RSF;6L DF8[ ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P4 a,MS G\P!Z4 ALHM DF/4 GJF ;lRJF,I4

UF\WLGUZ BFT[ p5l:YT YJFG]\ ZC[X[P

sZf lGUD SR[ZL C[9/ s!f SrK sZf 5F86 s#f AGF;SF\9F s$f ;]Z[g§GUZ s5f AM8FN VG[ s&f DMZAL VF K

s&f lH<,FVM DF8[ pD[NJFZMGL H~ZLIFT K[P T[YL TFP(v!v!54 Z_v!v!5 TYF #_v!v!5GF ZMH lGUDGL

J[A;F.8 p5Z 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[, 5;\NUL IFNLYL 5]ZTF pD[NJFZM 5|DF65+GL RSF;6L DF8[ CFHZ YI[, G

CM.4 VF IFNLDF\ NXF"J[, JW] pD[NJFZMG[ 5|DF65+ RSF;6L DF8[ p5l:YT ZC[JF H6FJJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T IFNLDF\

GFD CMJFYL4 pD[NJFZMG[ 5;\NULGM CSS D/TM GYL H[GL GM\W ,[JLP

Page 15: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.noConfirmation no

Name BirthDategender

casteTotal

waitage

Treated as

630 5720 94978504 Mr. SUMIT KANT SACHI KANT JHA 25/01/1991 M General 75.2 GM-237

631 3129 22424386 Mr. ANKUR DEVSHIBHAI PANSURIYA 31/01/1993 M General 75.184 GM-238

632 768 26315586 Mr. RUSHI SANJAYKUMAR GADOYA 23/11/1992 M General 75.15 GM-239

633 4498 28299882 Mr. VISHNU VARDHAN NBV RAMANA RAO NEDUNURI23/05/1992 M General 75.07 GM-240

634 4722 27016773 Mr. NEERAJ KUMAR SHRINIWAS SHARMA SHARMA24/09/1988 M General 75.064 GM-241

635 2635 74997182 Mr. KANAN PRAHALADBHAI PATEL 05-Jun-92 M General 75.046 GM-242

636 4582 10091895 Mr. ANKITKUMAR JAGDISHBHAI PATEL 06-Oct-86 M General 75.026 GM-243

637 1582 21480651 Mr. MILAN NATVARBHAI PATEL 07-Feb-87 M General 75.016 GM-244

638 2903 27890243 Mr. HARDIK KUMAR DAHYABHAI PATEL 05-Aug-92 M General 75 GM-245

639 3799 10766014 Mr. AMIT OM PRAKASH PRAKASH 14/07/1985 M General 75 GM-246

640 3888 32138229 Mr. AJAY RAMESH CHANDRA UPADHYAY 27/10/1989 M General 75 GM-247

641 3990 11089596 Mr. HARDIK KUMAR DAHYABHAI PATEL 05-Aug-92 M General 75 GM-248

642 1887 78715504 Mr. BRAJESH MADAN RAM KUMAR 06-Jan-89 M General 74.992 GM-249

643 4364 48166648 Mr. DHIRAJKUMAR KANJIBHAI CHAUDHARI 07-Apr-93 M General 74.98 GM-250

644 3025 13512343 Mr. MEHULKUMAR CHETANBHAI PATEL 29/05/1993 M General 74.976 GM-251

645 4387 91575237 Mr. GAURAV RAJENDRA KOHAD 04-Mar-92 M General 74.96 GM-252

646 2597 61938271 Mr. KAMLESH RAMESH DAMDOO 21/09/1992 M General 74.944 GM-253

647 3196 34013231 Mr. PARTH VINODBHAI DANANI 05-Mar-93 M General 74.94 GM-254

648 653 50675212 Mr. HARSHADKUMAR GANGARAM BHAI PATEL23/06/1993 M General 74.938 GM-255

649 5083 89360251 Mr. PRASHANT CHANDRAKESH CHAURASIA 28/02/1992 M General 74.92 GM-256

650 3153 43054631 Mr. SATYA PRAKASH RAJ VATT DUBEY DUBEY25/11/1990 M General 74.906 GM-257

651 6022 93077457 Mr. AJAY KISHORBHAI RAIYANI 06-May-94 M General 74.904 GM-258

652 3395 38410916 Mr. PARTH NIRANJANBHAI BHATT 23/07/1993 M General 74.898 GM-259

653 5400 43833623 Mr. RAVI MATHURA PRASAD VAISHY GUPTA 13/05/1990 M General 74.888 GM-260

654 1312 11694455 Mr. VIVEK JAYENDRAKUMAR KHATRI 02-Feb-93 M General 74.886 GM-261

655 1331 20172337 Mr. KEVAL BABUBHAI RABADIYA 09-Dec-93 M General 74.884 GM-262

656 4639 59811901 Mr. ZILMIL SHIRINKUMAR CHOKSHI 06-Jul-91 M General 74.872 GM-263

657 723 76294066 Mr. DIVYESH MAHADEV BHATASANA 15/08/1995 M General 74.858 GM-264

658 2870 12388532 Mr. MITESHKUMAR BHARATBHAI PATEL 28/11/1991 M General 74.854 GM-265

659 6475 22317451 Mr. AMAN KUMAR ATUL KUMAR JAIN JAIN 18/09/1991 M General 74.8 GM-266

660 965 75637303 Mr. VISHAL PRAFULBHAI RAJVIR 26/07/1992 M General 74.79 GM-267

661 4109 32749750 Mr. DHRUVESH SURYAKANT SHAH 21/01/1993 M General 74.786 GM-268

662 4696 57473040 Mr. SAGAR KANTILAL BODA 23/02/1993 M General 74.754 GM-269

663 4845 52364950 Mr. BHAVESH PRAVINBHAI PATEL 03-Oct-91 M General 74.752 GM-270

664 43 48859721 Mr. HARSHILKUMAR MAHESHBHAI PATEL 20/10/1992 M General 74.72 GM-271

665 1701 43819429 Mr. HITESHKUMAR DAHYABHAI PATEL 10-Nov-92 M General 74.704 GM-272

666 545 30365737 Mr. BHADRESHBHAI MADHUBHAI VASOYA 20/08/1992 M General 74.69 GM-273

667 1211 96966975 Mr. DEVANG DHIRAJLAL GAJERA 01-Jan-93 M General 74.672 GM-274

668 5894 69842841 Mr. AMAN MAHENDRA SINGH YADAV YADAV 30/08/1993 M General 74.664 GM-275

669 5810 65518464 Mr. ANANTKUMAR RASIKLAL PATEL 11-Oct-92 M General 74.63 GM-276

670 4027 76511922 Mr. SHIVAM SHREEKANT GUPTA GUPTA 08-Mar-91 M General 74.626 GM-277

671 4872 91958236 Mr. JITESH KANJI HALAI 29/06/1991 M General 74.618 GM-278

672 6585 77131026 Mr. BISWAJIT JAYANT KUMAR CHOUDHURY CHOUDHURY15/07/1993 M General 74.616 GM-279

673 5353 65203459 Mr. KISHAN RAMESHBHAI KABARIYA 12-Dec-92 M General 74.614 GM-280

674 1146 14449705 Mr. ABHAY MANSUKHBHAI BAVARVA 16/01/1993 M General 74.6 GM-281

675 1262 63709635 Mr. PRITAM PRAKASH RANA CHATURBHUJ SINGH RANA01-Nov-89 M General 74.6 GM-282

676 3209 37043893 Mr. ASHISH RAJENDRA SINGH RAGHUWANSHI RAGHUWANSHI31/01/1990 M General 74.6 GM-283

�9KWp^��deh]D�(djaj_) Wj�]hU�

id19246468 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

Page 16: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.noConfirmation no

Name BirthDategender

casteTotal

waitage

Treated as

677 3656 21923827 Mr. SANJEEV ISHWAR SINGH CHAUDHARY CHAUDHARY30/03/1991 M General 74.6 GM-284

678 4770 84006957 Mr. JAIMIN VASANTBHAI SHAH 21/04/1987 M General 74.6 GM-285

679 3861 39223475 Mr. MAHESHKUMAR NARAYANDAS LALWANI 14/04/1992 M General 74.588 GM-286

680 1118 87558099 Ms. RITU BHARATKUMAR PATEL 22/02/1992 F General 71.84 GF-103

681 1888 71684291 Ms. RACHANABEN NAVINCHANDRA PATEL 29/06/1993 F General 71.804 GF-104

682 1965 73757113 Ms. TRUPTI VIJAY DHULE 07-Sep-92 F General 71.8 GF-105

683 1132 94099478 Mr. DHARABEN MANASUKHBHAI HIRPARA 18/07/1993 F General 71.7 GF-106

684 4547 77883933 Ms. NIKITABEN LALJIBHAI PATEL 30/09/1995 F General 71.684 GF-107

685 2734 18790003 Mr. AJAYKUMAR JAYANTILAL MEVADA 07-Apr-94 M SEBC 71.68 SEBC-M-92

686 935 88882403 Mr. DIPENKUMAR DILIPBHAI MISTRY 05-Mar-89 M SEBC 71.66 SEBC-M-93

687 1806 92314808 Ms. MAITRI GAURANGBHAI VYAS 19/02/1992 F General 71.652 GF-108

688 948 93408703 Ms. KRUTIBAHEN VASANTBHAI PATEL 28/04/1993 F General 71.63 GF-109

689 3661 11973996 Mr. KULDEEPKUMAR RAMABHAI NAYI 21/09/1992 M SEBC 71.604 SEBC-M-94

690 707 16266030 Ms. VRUNDA PRAKASHBHAI JOSHI 22/08/1992 F General 71.584 GF-110

691 2759 21079085 Mr. KISHAN MUKESHBHAI MAKWANA 02-Apr-93 M SEBC 71.558 SEBC-M-95

692 1166 24072592 Mr. ISHWARBHAI PARBATBHAI PRAJAPATI 30/11/1990 M SEBC 71.426 SEBC-M-96

693 115 27719410 Mr. HARDIK KISHORBHAI PANCHAL 02-Jun-93 M SEBC 71.406 SEBC-M-97

694 4764 68497383 Ms. SHETH NIKUNJKUMAR POYANI 13/02/1990 F General 71.4 GF-111

695 1285 47325583 Mr. PARAMHANSGIRI CHIMANGIRI GOSWAMI 03-Oct-90 M SEBC 71.39 SEBC-M-98

696 4388 27375506 Ms. RUCHABEN RUPAMKUMAR SMART 08-Apr-92 F General 71.346 GF-112

697 3126 33130875 Mr. BHAVIN CHANDULAL PARMAR 20/01/1993 M SEBC 71.332 SEBC-M-99

698 621 29204017 Mr. ROBINKUMAR BHIKHUBHAI GANDHI 27/05/1991 M SEBC 71.286SEBC-M-100

699 966 37498437 Mr. KRUNALBHAI RAMESHBHAI CHAUDHARY 26/04/1993 M SEBC 71.246SEBC-M-101

700 4091 12836873 Ms. POOJA HASMUKHBHAI PATEL 04-Jul-91 F General 71.228 GF-113

701 5383 67661729 Ms. KSHAMA PRAKASHBHAI VYAS 15/04/1993 F General 71.21 GF-114

702 553 84537960 Ms. HETAL JENTIBHAI SAVALIYA 10-Dec-90 F General 71.194 GF-115

703 538 46305910 Ms. VISHWA NAVINBHAI GOR 22/08/1992 F General 71.178 GF-116

704 4930 14030160 Mr. MIHINKUMAR VELAJIBHAI DESAI 24/09/1992 M SEBC 71.136SEBC-M-102

705 3775 13099021 Ms. SHILPA GOVIND BHAGIA 25/10/1991 F General 71.12 GF-117

706 2404 99409580 Mr. AJAYKUMAR JAGDISHBHAI LAKHANI 10-Dec-92 M SEBC 71.108SEBC-M-103

707 4818 90023662 Mr. PRIYANK VIJAYBHAI PATEL 20/05/1994 M SEBC 71.072SEBC-M-104

708 4383 64497113 Mr. RIHAN JAMSHED ALI MOHD 04-Jun-93 M SEBC 71.05 SEBC-M-105

709 1878 98464913 Mr. SANJAY VINODBHAI KACHA 26/01/1993 M SEBC 71.01 SEBC-M-106

710 2365 60715279 Mr. UJJAVAL SURESHBHAI PRAJAPATI 15/09/1995 M SEBC 71 SEBC-M-107

711 1504 60979985 Ms. ARTIBEN RAMESHBHAI PATEL 01-Mar-93 F General 70.956 GF-118

712 431 39372766 Mr. TUSHAR PRAKASHCHANDRA MODI 23/11/1992 M SEBC 70.948SEBC-M-108

713 1174 76085903 Mr. DHARMJIT SHANTIDAN CHARAN 05-Dec-93 M SEBC 70.904SEBC-M-109

714 3740 92454095 Mr. KISHAN MAHESHBHAI RANA 25/08/1992 M SEBC 70.832SEBC-M-110

715 2584 54104017 Mr. PANKAJKUMAR BABUBHAI AHIR 14/08/1991 M SEBC 70.826SEBC-M-111

716 6216 32288331 Mr. DHARMJITSINH SHANTIDAN CHARAN 05-Dec-93 M SEBC 70.824SEBC-M-112

717 4586 88973961 Ms. NIDHI RAMESHBHAI CHANDARANA 05-Aug-93 F General 70.782 GF-119

718 6152 95810550 Ms. SRUJAL ASHWINKUMAR PATEL 15/11/1991 F General 70.782 GF-120

719 3948 97789254 Mr. KEYUR VIJAYKUMAR TAILOR 18/07/1993 M SEBC 70.756SEBC-M-113

720 499 55666782 Mr. TUSHAR PRAKASHCHANDRA MODI 23/11/1992 M SEBC 70.748SEBC-M-114

721 2514 15647577 Mr. PANTHINIBEN KIRITBHAI PATEL 04-Jun-93 F General 70.74 GF-121

722 35 87778706 Mr. PRATIKKUMAR HASMUKHBHAI CHAUDHARI10-Jul-91 M SEBC 70.722SEBC-M-115

723 2039 44923864 Mr. SARJU MAHENDRA BHATIA 25/03/1992 M SEBC 70.674SEBC-M-116

724 3916 46097488 Mr. GUNJANKUMAR MAHESHBHAI PANCHAL 26/01/1993 M SEBC 70.628SEBC-M-117

Page 17: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.noConfirmation no

Name BirthDategender

casteTotal

waitage

Treated as

725 221 13218614 Mr. SANJIVSINH BHUPATAJI THAKOR 20/12/1992 M SEBC 70.618SEBC-M-118

726 5710 95262897 Mr. SAHIL HITENDRAKUMAR NAYAK 25/07/1994 M SEBC 70.524SEBC-M-119

727 4760 51538707 Ms. KRISHNA SURYAKANT TAILOR 19/01/1992 F General 70.518 GF-122

728 4929 71419273 Mr. KRUNAL RAMESHBHAI SAVANI 22/03/1992 M SEBC 70.516SEBC-M-120

729 478 14604708 Mr. CHIRAG RAMANLAL PANCHAL 08-Oct-92 M SEBC 70.504SEBC-M-121

730 5432 27837207 Ms. JINAL RAMNIKLAL PATEL 16/07/1992 F General 70.454 GF-123

731 5062 99970598 Mrs. AAROHI ANKIT BHADIYADRA 03-Feb-90 F General 70.438 GF-124

732 401 12509836 Mr. MEHUL DALPATBHAI PRAJAPATI 30/07/1986 M SEBC 70.416SEBC-M-122

733 1723 52315039 Mrs. RITU ABHAY SHANKAR SINGH 19/04/1988 F General 70.4 GF-125

734 2653 93420608 Mr. DHAVALKUMAR BHARATBHAI PRAJAPATI 13/07/1992 M SEBC 70.364SEBC-M-123

735 3605 28418535 Mr. DARSHANKUMAR KUMUDCHANDRA MISTRY14/08/1992 M SEBC 70.362SEBC-M-124

736 2139 24234031 Ms. MRUGAXI KRISHNAKANT SHETH 29/09/1991 F General 70.31 GF-126

737 1992 31184778 Ms. CHANDA AJAYKUMAR CHAUHAN 11-Jun-91 F General 70.268 GF-127

738 20 87310188 Mr. MAYUR RAMANIKBHAI KUKADIYA 08-Dec-91 M SEBC 70.23 SEBC-M-125

739 1275 34027555 Mr. JIGAR BIPINBHAI PANCHAL 09-Mar-90 M SEBC 70.192SEBC-M-126

740 3868 32634078 Ms. SUHANI BHARATKUMAR KALOLA 14/12/1991 F General 70.128 GF-128

741 1987 82013259 Ms. HELI SANJAYKUMAR SHAH 26/08/1992 F General 70.106 GF-129

742 602 50395844 Ms. ANJALI SURESHBHAI PATEL 24/07/1992 F General 70.084 GF-130

743 1492 55157920 Mr. RAJESH RAMANLAL OD 06-Dec-92 M SEBC 70.046SEBC-M-127

744 6140 73469305 Mr. KAVAN VINUBHAI PATEL 24/03/1991 M SEBC 70.036SEBC-M-128

745 4610 30017926 Mrs. HEMAL SANJAYKUMAR PAREKH 28/08/1989 F General 70.034 GF-131

746 597 71664557 Mr. JAIMIN ASHVINBHAI MISTRY 10-May-92 M SEBC 70.02 SEBC-M-129

747 1933 46932741 Ms. DEVANGI GANESHBHAI HATTIMARE 24/02/1993 F General 70.01 GF-132

748 3628 93043488 Mr. SANJAY BHIMABHAI DANGAR 08-Dec-90 M SEBC 69.992SEBC-M-130

749 4214 42018396 Mr. ARPAN KHEMCHAND NIJANAND 10-Mar-91 M SC 69.972 SC-M-42

750 763 10074396 Mr. DASHRATH VIRABHAI PRAJAPATI 07-Aug-93 M SEBC 69.936SEBC-M-131

751 3435 16854362 Mr. ASHISH DHIRAJLAL MARU 03-Sep-92 M SEBC 69.936SEBC-M-132

752 5016 18420734 Ms. PREETI HARIVILAS RATHORE 22/08/1990 F General 69.864 GF-133

753 3481 35626870 Ms. RAKA GAUTAM BHATTACHARJEE 02-Sep-93 F General 69.82 GF-134

754 3644 38758828 Ms. TANVI JAYESHKUMAR PATEL 27/07/1993 F General 69.808 GF-135

755 1128 92405184 Ms. PRIYANKA RAJESHKUMAR DELIWALA 20/06/1991 F General 69.634 GF-136

756 3124 80456276 Ms. SADAF SHAKIL SHAIKH 30/04/1993 F General 69.616 GF-137

757 5351 24912799 Mr. POOJABEN DHIRAJLAL VORA 23/08/1993 F General 69.6 GF-138

758 5032 62126339 Mr. RAKESH KUMAR LATE DILLIP KUMAR SETHI SETHI15/07/1987 M SC 69.582 SC-M-43

759 4546 37000431 Ms. SAUMYA SUSHIL KUMAR SHUKLA SHUKLA03-May-90 F General 69.562 GF-139

760 6377 35648793 Ms. NEHABEN KANUBHAI PATEL 13/06/1992 F General 69.556 GF-140

761 1691 21754337 Ms. MOVINA NAIMKHAN PATHAN 09-Dec-92 F General 69.48 GF-141

762 122 67190964 Mr. NILESHKUMAR GOVINDBHAI MAKWANA 01-Jul-86 M SC 69.368 SC-M-44

763 4831 16017057 Mr. DIVYESH DUDABHAI PARMAR 23/03/1993 M SC 69.302 SC-M-45

764 2351 57956113 Mr. PARTH RAJUBHAI SARKAR 05-Mar-93 M SC 69.262 SC-M-46

765 5376 86976111 Mr. SANKET LALIT PARMAR 21/09/1983 M SC 69.216 SC-M-47

766 6386 30402341 Mr. SHAILENDRA MANSARAM KAJVE 19/07/1992 M SC 69.2 SC-M-48

767 6374 90906312 Mr. BHUPENDRA SATISHBHAI GOHIL 15/05/1987 M SC 68.65 SC-M-49

768 2485 69828386 Mr. ANIKET MANOJKUMAR KAPADIA 07-Jul-88 M SC 68.602 SC-M-50

769 1870 38771777 Mr. GYANENDRA KUMAR SHANKAR LAL SINGH10-Nov-89 M SC 68.586 SC-M-51

770 3199 13081541 Mr. RAHUL ASHOK KUMAR 17/11/1991 M SC 68.502 SC-M-52

771 3180 42494820 Mr. VIMAL PREMJIBHAI RATHOD 27/06/1991 M SC 68.46 SC-M-53

772 4414 54046714 Mr. UMESHKUMAR KANTILAL MAKWANA 11-Apr-90 M SC 68.342 SC-M-54

Page 18: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.noConfirmation no

Name BirthDategender

casteTotal

waitage

Treated as

773 6598 96766715 Mr. AMIT UMESHBHAI MAKWANA 13/01/1992 M SC 68.216 SC-M-55

774 5633 39164487 Mr. ANIL PUNAMBHAI PARMAR 20/11/1991 M SC 68.092 SC-M-56

775 4651 38080587 Mr. SANKARBHAI METAJI LALIT 05-Jan-90 M SC 68 SC-M-57

776 5638 34361692 Mr. KAUSHIKBHAI BABUBHAI PARMAR 06-Jan-94 M SC 67.954 SC-M-58

777 3468 54570717 Mr. HIMMATBHAI MITHABHAI SOLANKI 29/05/1990 M SC 67.762 SC-M-59

778 6 96566557 Mr. ARPIT PUNAMBHAI PARIKH 20/08/1992 M SC 67.624 SC-M-60

779 278 99385975 Mr. VIMAL DANABHAI MAKWANA 01-Jun-93 M SC 67.6 SC-M-61

780 5209 39856186 Ms. TARUNABEN ROHIT DESARIA 08-May-92 F SC 66.406 SC-F-24

781 600 31053710 Ms. BHUMIKABAHEN JASHVANTBHAI PARMAR30/10/1992 F SC 66.394 SC-F-25

782 2761 33655755 Ms. URJITA MOTIBHAI GOHEL 04-Jul-92 F SC 66.038 SC-F-26

783 106 29533151 Ms. MONIKA DINESHBHAI MAKWANA 30/09/1994 F SC 64.714 SC-F-27

784 5149 52021032 Ms. ARUNA SHANKERBHAI ROLA 23/10/1991 F SC 64.58 SC-F-28

785 148 64657455 Ms. CHANDNI BHANUBHAI GOHIL 21/09/1994 F SC 64.52 SC-F-29

786 13 93400136 Mr. SANJAYKUMAR GOPIBHAI SOLANKI 27/06/1990 M ST 62.628 ST-M-61

787 2690 25105020 Mr. NISHANT KANTIBHAI PATEL 01-Jan-92 M ST 62.62 ST-M-62

788 301 74386159 Mr. SANDIPKUMAR RANJIBHAI MAKAWANA 01-Jan-92 M ST 62.326 ST-M-63

789 1628 71764855 Mr. AMITKUMAR KALUSINH VAHONIYA 08-Jan-86 M ST 62.264 ST-M-64

790 2361 17834867 Mr. PIYUSHKUMAR DINESHBHAI BHABHOR 04-Feb-94 M ST 62.148 ST-M-65

791 3015 98556018 Mr. SHUBHAMBHAI DEVCHAND GANVIT 16/05/1993 M ST 61.914 ST-M-66

792 3625 71126946 Mr. HARDIKKUMAR RAMESHBHAI PATEL 27/05/1993 M ST 61.858 ST-M-67

793 1924 24422035 Mr. SHAILESHKUMAR HARESHBHAI BHOYA 21/06/1992 M ST 61.734 ST-M-68

794 1892 72430527 Mr. ROYALKUMAR ARJUNBHAI PATEL 09-Nov-91 M ST 61.72 ST-M-69

795 4505 38001721 Mr. HITESHKUMAR BHARATBHAI PARMAR 25/11/1983 M ST 61.56 ST-M-70

796 5984 72525351 Mr. ALPESH KUMAR RASUL BHAI KATARA 08-Jan-91 M ST 61.556 ST-M-71

797 376 75992726 Mr. PATHIK MAHENDRABHAI CHAUDHARI 22/11/1992 M ST 61.436 ST-M-72

798 6158 33096256 Mr. CHETANKUMAR MANILAL CHAUDHARI 10-Dec-89 M ST 61.392 ST-M-73

799 2006 94089977 Mr. PRATIKKUMAR DILIPBHAI PATEL 15/04/1992 M ST 61.208 ST-M-74

800 326 59868619 Mr. KETANKUMAR TULSIRAM CHAUDHARI 04-Sep-84 M ST 61.16 ST-M-75

801 1750 65699198 Mr. PRIYANKKUMAR DINESHBHAI BHOYA 16/10/1992 M ST 61.148 ST-M-76

802 4285 69763265 Mr. SANJAYKUMAR SUMERSINH PALAS 21/03/1990 M ST 60.912 ST-M-77

803 3323 86484668 Mr. SANJAYKUMAR GULABBHAI HUDKI 20/10/1991 M ST 60.908 ST-M-78

804 533 29680760 Mr. BHARATKUMAR DEVENDRABHAI VASAVA13/04/1993 M ST 60.886 ST-M-79

805 5187 27920491 Mr. OJASH BHAGUBHAI MAHLA 29/01/1993 M ST 60.784 ST-M-80

806 867 17684962 Mr. SNEHALKUMAR DHIRUBHAI PATEL 25/01/1993 M ST 60.784 ST-M-81

807 665 57565147 Mr. VIPULKUMAR TUKARAMBHAI VASAVA 04-Nov-91 M ST 60.756 ST-M-82

808 4642 17268438 Mr. DIVYESHBHAI RAMESHBHAI PATEL 14/09/1992 M ST 60.756 ST-M-83

809 2591 20707755 Mr. JIGAR KISHORBHAI CHAUDHARY 23/05/1992 M ST 60.75 ST-M-84

810 696 32275102 Mr. PARIMALKUMAR MOHANBHAI PATEL 14/01/1993 M ST 60.748 ST-M-85

811 615 36384815 Mr. JAYNISHKUMAR RATILAL CHAUDHARI 03-Jan-92 M ST 60.712 ST-M-86

812 3449 37864688 Mr. PRIYANKBHAI RUMSIBHAI PATEL 22/03/1989 M ST 60.694 ST-M-87

813 5671 89047926 Mr. PRIYANK THAKORBHAI PATEL 08-Mar-92 M ST 60.6 ST-M-88

814 2945 48069817 Mr. AASHISHKUMAR KANAIYALAL CHAUDHARI15/07/1993 M ST 60.562 ST-M-89

815 4436 46135426 Mr. CHANDRESH SHANKARBHAI PATEL 11-Jul-92 M ST 60.276 ST-M-90

816 1021 88516335 Mrs. RINKALBAHEN SINGABHAI SUVERA 20/06/1992 F ST 59.064 ST-F-26

817 4293 38140866 Mr. BHUMIKABEN DINESHBHAI PATEL 27/03/1992 F ST 58.124 ST-F-27

818 4273 16726263 Mr. VIJAY SHUKKARBHAI HALPATI 25/02/1988 F ST 57.6 ST-F-28

819 4253 57202221 Ms. DIVYA ABHESINGBHAI VASAVA 28/01/1993 F ST 57.164 ST-F-29

820 2901 99612504 Mrs. VINESWARI CHHOTUBHAI PATEL 28/07/1986 F ST 56.596 ST-F-30

Page 19: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.noConfirmation no

Name BirthDategender

casteTotal

waitage

Treated as

821 4087 33749065 Ms. BHAVANABEN KALUBHAI RATHWA 25/06/1991 F ST 56.446 ST-F-31

822 28 33184379 Ms. MANISHABEN KARANSINH RATHOD 08-Sep-91 F ST 56.308 ST-F-32

823 1006 64921640 Ms. JAGRUTIBEN JATRIYABHAI VASAVA 06-Mar-91 F ST 55.61 ST-F-33

824 5381 46067967 Ms. MANJULA HARILAL KHARADI 21/01/1979 F ST 55.104 ST-F-34

825 3523 71267043 Ms. VAISHALIBEN MERVANBHAI PATEL 07-Oct-91 F ST 54.744 ST-F-35

826 1057 81922787 Ms. RENUKA PRABHATBHAI DESAI 17/12/1987 F SEBC 52.25 SCBC-F-60

827 5608 16653293 Ms. BHARTIBEN LAKHMAN MODHVADIYA 20/05/1991 F SEBC 47 SCBC-F-61

828 4278 95917012 Ms. DHARABAHEN JADAVBHAI SURANI 15/07/1992 F SEBC 26.554 SCBC-F-62

829 3950 13572548 Mrs. ASMITABEN MAYURKUMAR PRAJAPATI 12-Aug-89 F SEBC 21.886 SCBC-F-63

:Y/ o UF\WLGUZ VF;LP HGZ, D[G[HZ4s5;M"G[,fTFPZ_v_ZvZ_!5 ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P

UF\WLGUZP

GM\W o s!f 5|:T]T IFNLDF\ NXF"J[, pD[NJFZMV[ TFPZ!vZv!5 YL TFPZ$vZv!5 ;]WLDF\ ;ZSFZL SFDSFHGF lNJ;M NZdIFG ;JFZ[!_P#_ YL ;F\HGF &P!_ ;]WLDF\ T[VMGF H~ZL V;, 5|DF65+M TYF T[GL :JI\ 5|DFl6T GS,M ;FY[4 5|DF65+MGL RSF;6L DF8[;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P4 a,MS G\P!Z4 ALHM DF/4 GJF ;lRJF,I4 UF\WLGUZ BFT[ p5l:YT YJFG]\ ZC[X[P

sZf lGUD SR[ZL C[9/ s!f SrK sZf 5F86 s#f AGF;SF\9F s$f ;]Z[g§GUZ s5f AM8FN VG[ s&f DMZAL VF K s&f lH<,FVMDF8[ pD[NJFZMGL H~ZLIFT K[P T[YL TFP(v!v!54 Z_v!v!54 #_v!v!5 TYF &vZv!5GF ZMH lGUDGL J[A;F.8 p5Z 5|l;wWSZJFDF\ VFJ[, 5;\NUL IFNLYL 5]ZTF pD[NJFZM 5|DF65+GL RSF;6L DF8[ CFHZ YI[, G CM.4 VF IFNLDF\ NXF"J[, JW] pD[NJFZMG[5|DF65+ RSF;6L DF8[ p5l:YT ZC[JF H6FJJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T IFNLDF\ GFD CMJFYL4 pD[NJFZMG[ 5;\NULGM CSS D/TM GYL H[GLGM\W ,[JLP

Page 20: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.noConfirmati

on noName Birth Date

gender

casteTotal

waitage

Treated as

830 2670 48160080 Mr. HARSHITKUMAR NARAYANBHAI JANI 12-Dec-92 M General 74.572 GM-287

831 2000 82184461 Mr. HIRENKUMAR BHARATBHAI BARASARA 17/02/1992 M General 74.554 GM-288

832 4474 94510747 Mr. PINAL BHAGAVANJIBHAI ADROJA 18/12/1992 M General 74.554 GM-289

833 3092 17027780 Mr. RISHIKESH CHAKRADHARI BAHADUR 15/07/1991 M General 74.55 GM-290

834 599 45486142 Mr. YOGESHKUMAR POPATBHAI PATEL 29/10/1992 M General 74.536 GM-291

835 2980 40538276 Mr. DINESH TULSIRAM SUTHAR 18/07/1992 M General 74.532 GM-292

836 5998 81867117 Mr. ANSHUL JAGDISH PACHOURI 15/09/1989 M General 74.504 GM-293

837 2739 58459912 Mr. KASHIFALI MASHKOORALI SYED 25/06/1991 M General 74.458 GM-294

838 3262 51216278 Mr. HIMANSHU GIRISHBHAI LIMBASIYA 06-Jun-92 M General 74.458 GM-295

839 6096 66484246 Mr. GAURAVKUMAR JAGDISHBHAI VYAS 08-Apr-93 M General 74.436 GM-296

840 5254 33821908 Mr. RAVI KAMALESHBHAI JOSHI 27/10/1992 M General 74.42 GM-297

841 1349 56218306 Mr. JAYDEEP DHIRAJLAL ASODARIYA 20/03/1993 M General 74.416 GM-298

842 5522 88895709 Mr. PRANAV RAJMANI TIWARI 07-Oct-92 M General 74.4 GM-299

843 1622 82524101 Mr. MIHIRKUMAR SANJAYBHAI PATEL 18/08/1993 M General 74.398 GM-300

844 1313 12564317 Mr. VARUN MANILAL PATEL 19/06/1993 M General 74.384 GM-301

845 5256 54463479 Mr. TIRTH DINESHKUMAR PATEL 17/03/1993 M General 74.38 GM-302

846 1934 93933121 Mr. ANUJ ASHOKKUMAR GANDHI 12-Aug-92 M General 74.378 GM-303

847 19 56126593 Mr. DENISH JAYANTIBHAI MANGROLIYA 02-Jun-93 M General 74.37 GM-304

848 2134 57190581 Mr. SACHIN VIJAY VAGAJIYANI 09-Dec-92 M General 74.356 GM-305

849 2324 63259446 Mr. MOHAMMEDAFZAL MOHAMMEDISMAIL TAI 16/02/1993 M General 74.354 GM-306

850 4281 60901037 Mr. JAYDEEP SAMATBHAI CHAUHAN 11-Apr-92 M General 74.352 GM-307

851 4424 37072738 Mr. SIDDHARTH ANILKUMAR MOTERIYA 09-Nov-92 M General 74.32 GM-308

852 5854 48107385 Mr. APURVA KALPESHKUMAR RAMI 17/09/1992 M General 74.3 GM-309

853 6110 42521834 Mr. RAVI KIRITBHAI PARMAR 20/01/1990 M General 74.274 GM-310

854 2538 74009282 Mr. RAJESH GOVIND BHUDIYA 16/06/1989 M General 74.266 GM-311

855 5352 30172294 Mr. PUNDREEK M M DWIVEDI 11-Jun-90 M General 74.21 GM-312

856 539 18032326 Mr. URVISHKUMAR VINODBHAI PATEL 17/09/1992 M General 74.204 GM-313

857 3486 29185041 Mr. DANISH KAMAL KHALID KAMAL ANSARI ANSARI 07-Feb-91 M General 74.2 GM-314

858 2828 43823893 Mr. KUSH DASHRATHLAL PATEL 20/06/1993 M General 74.194 GM-315

859 1815 21352871 Mr. ZAID WASEEQUE AHMED KHAN 05-Dec-93 M General 74.19 GM-316

860 6225 51308391 Mr. KAILASH BHAKHAR RAM RAM 20/05/1991 M General 74.18 GM-317

861 6445 50137797 Mr. CHANDAN PREM SHANKAR JHA JHA 06-May-92 M General 74.18 GM-318

862 3540 67546373 Mr. AKSHAYKUMAR HARISHCHANDRA MISTRY 11-Oct-92 M General 74.164 GM-319

863 4746 72373646 Mr. RAVI NITINBHAI PATEL 13/04/1992 M General 74.154 GM-320

864 2487 29275877 Mr. SUJEET KHADUK SAHANI 23/07/1992 M General 74.152 GM-321

865 4097 99793077 Mr. MOHAMMADAZIM GULAMMOHAYYUDDIN MUKDIWALA04-Mar-92 M General 74.138 GM-322

866 1145 69414976 Mr. SAGARKUMAR BHARATBHAI GHETIYA 06-May-91 M General 74.12 GM-323

867 5945 45300055 Mr. PRAVINKUMAR CHUNILAL PRAJAPATI 14/06/1992 M General 74.084 GM-324

868 2473 77504716 Mr. AKSHAYKUMAR PRAVINBHAI PATEL 06-Jul-93 M General 74.06 GM-325

869 3720 30400531 Mr. DEVKINANDAN SIRNAM SINGH PRAJAPATI PRAJAPATI04-Mar-92 M General 74.058 GM-326

870 2439 94972677 Mr. JAYENDASINH BHAGVATSINH ZALA 21/06/1991 M General 74.048 GM-327

871 3949 18280306 Mr. SHIVAM NATAVARLAL SANGHANI 17/01/1993 M General 74.01 GM-328872 1866 53901519 Mr. KAUSHIK BHARATBHAI DAVE 18/01/1992 M General 74.002 GM-329873 3768 82071623 Mr. HIMANSHUKUMAR SANJAYBHAI PATEL 27/11/1991 M General 73.982 GM-330874 931 80972633 Mr. BHAVIK BABULALBHAI HOTHI 26/11/1992 M General 73.964 GM-331875 1516 76761768 Mr. ANANTKUMAR ARVINDBHAI RAJAGOR 31/01/1993 M General 73.942 GM-332876 3253 34491063 Mr. AVINASH KUMAR JANAK KUSHWAHA KUSHWAHA13/10/1993 M General 73.92 GM-333877 2455 50681117 Mr. ASHVIN BABUBHAI VAGHANI 24/01/1991 M General 73.916 GM-334

�9KWp^��deh]D�(djaj_) Wj�]hU�

id14725875 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

Page 21: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

878 2648 21639146 Mr. KEYUL BIPINKUMAR SHAH 17/10/1992 M General 73.906 GM-335879 2264 13339385 Mr. SUMEET MANSUKHBHAI VADODARIYA 28/08/1993 M General 73.884 GM-336880 1320 36373988 Mr. SANDEEP KUMAR MUNEENDRA PRASAD SHUKLA SHUKLA01-Oct-93 M General 73.86 GM-337881 3889 27043838 Mr. MEHUL VINUBHAI GABANI 30/07/1992 M General 73.856 GM-338882 2975 58458959 Mr. ASHISH DINESHBHAI PARMAR 27/03/1993 M General 73.838 GM-339883 3905 21611811 Mr. ABHAY KUMAR CHHOTELAL YADAV 23/06/1991 M General 73.82 GM-340884 1139 86942680 Mr. DEEP KIRANKUMAR PATEL 27/05/1992 M General 73.804 GM-341

885 1336 77456387 Mr. SATYAJIT TRILOCHAN ROUT 16/05/1991 M General 73.8 GM-342

886 5587 44162205 Mr. MANISH RANJEET SINGH SINGH 30/12/1986 M General 73.8 GM-343

887 4733 10937828 Ms. RUCHI RAJENDRA PRASAD SINGH SINGH 16/07/1989 F General 69.364 GF-142

888 5398 18298316 Mrs. JINAL DEVANG THAKKAR 27/07/1991 F General 69.294 GF-143

889 4561 23000087 Ms. RIDHI ATULBHAI VORA 30/04/1992 F General 69.216 GF-144

890 6288 45940847 Mr. SNEHA SHARAD SUDHALKAR 10-Sep-92 F General 69.104 GF-145

891 4 84604874 Mr. DIPAKBHAI KANTIBHAI SENDHAV 01-Feb-93 M SC 67.568 SC-M-62

892 3144 23357743 Mr. NAVNEET BHIKHABHAI KOCHRA 26/11/1992 M SC 67.476 SC-M-63

893 2390 17323835 Mr. HARDIK KIRITKUMAR BHATHAWALA 21/01/1992 M SC 67.328 SC-M-64

894 6278 22240878 Mr. DROPADBHAI SURESHBHAI MEHTA 21/07/1991 M ST 60.24 ST-M-91

895 4630 33006472 Mr. JAYVADANKUMAR SHANKARBHAI PATEL 29/11/1992 M ST 60.234 ST-M-92

896 1080 95697724 Mr. VEEMALBHAI RAMESHBHAI PATEL 18/03/1992 M ST 60.2 ST-M-93

897 3859 14396129 Mr. HIRABHAI ZIMANBHAI ALBAD 09-Sep-89 M ST 59.902 ST-M-94

:Y/ o UF\WLGUZ VF;LP HGZ, D[G[HZ4s5;M"G[,fTFP!!v_#vZ_!5 ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P

UF\WLGUZP

GM\W o s!f 5|:T]T IFNLDF\ NXF"J[, pD[NJFZMV[ TFP!#v_#v!5 VG[ TFP!&v_#v!5 GF ZMH ;ZSFZL SFDSFHGF lNJ;M NZdIFG ;JFZ[ !_P#_ YL ;F\HGF &P!_ ;]WLDF\ T[VMGF H~ZL V;, 5|DF65+M TYF T[GL :JI\ 5|DFl6T GS,M ;FY[4 5|DF65+MGL RSF;6L DF8[ ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P4 a,MS G\P!Z4 ALHM DF/4 GJF ;lRJF,I4 UF\WLGUZ BFT[ p5l:YT YJFG]\ ZC[X[P sZf lGUD SR[ZL C[9/ s!f SrK sZf 5F86 s#f AGF;SF\9F s$f ;]Z[g§GUZ s5f AM8FN VG[ s&f DMZAL VF K s&f lH<,FVM DF8[ pD[NJFZMGL H~ZLIFT K[P T[YL TFP(v!v!54 Z_v!v!54 #_v!v!54 &vZv!5 TYF Z_vZv!5GF\ ZMH lGUDGL J[A;F.8 p5Z 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[, 5;\NUL IFNLYL 5]ZTF pD[NJFZM 5|DF65+GL RSF;6L DF8[ CFHZ YI[, G CM.4 VF IFNLDF\ NXF"J[, JW] pD[NJFZMG[ 5|DF65+ RSF;6L DF8[ p5l:YT ZC[JF H6FJJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T IFNLDF\ GFD CMJFYL4 pD[NJFZMG[ 5;\NULGM CSS D/TM GYL H[GL GM\W ,[JLP

Page 22: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no Confirmation no

Name Birth Date gender

caste Total waitage

Treated as

Total waitage

898 5775 37956506 Mr. ANKUR OM PRAKASH SHARMA 19/12/1990 M General 73.800 GM-344 73.8

899 6006 54124620 Mr. BURHANUDDIN KARIMBHAI BODELIWALA 20/01/1986 M General 73.798 GM-345 73.798

900 620 47135908 Mr. MOHAMMADAAFTAB KHALILURRAHEMAN CHHALOTIYA 10-Apr-91 M General 73.780 GM-346 73.78

901 6023 36504610 Mr. NILESH RAJENDER KUMAR KUMAR 14/04/1990 M General 73.776 GM-347 73.776

902 4890 97649857 Mr. GOPENDRA PRADYUMN SINGH YADAV YADAV 18/03/1993 M General 73.760 GM-348 73.76

903 628 98664226 Mr. JAYKUMAR BHUPENDRABHAI PATEL 13/02/1991 M General 73.742 GM-349 73.742

904 3865 39123274 Mr. NANALAL KACHARULAL KUMAWAT KUMAWAT 06-Aug-90 M General 73.710 GM-350 73.71

905 6517 57198474 Mr. HOJEFA HASIMBHAI DHUNDHIYAWALA 02-Jun-93 M General 73.690 GM-351 73.69

906 1136 47407439 Mr. TEJAS YOGESHKUMAR BHATT 20/12/1992 M General 73.682 GM-352 73.682

907 3379 53770543 Mr. ARPITKUMAR SATYPRAKASH GUPTA 17/06/1992 M General 73.630 GM-353 73.63

908 644 56626291 Mr. BRIJESH DIPAKBHAI PATEL 06-Dec-91 M General 73.610 GM-354 73.61

909 1905 29218928 Mr. RAVIKUMAR NITINBHAI PATEL 16/01/1993 M General 73.604 GM-355 73.604

910 1394 15801505 Mr. SURAJ ANIL KUMAR SINGH KUMAR 02-Jan-90 M General 73.590 GM-356 73.59

911 5104 47879860 Mr. DISHANK DEEPAK TRIVEDI 03-Jul-92 M General 73.560 GM-357 73.56

912 2810 74003082 Mr. JITESH RAJESH JAIN 22/03/1990 M General 73.558 GM-358 73.558

913 337 30218551 Mr. BHARGAV MANGALDAS MOTA 21/04/1992 M General 73.522 GM-359 73.522

914 1408 53399397 Mr. JIGARKUMAR JAYESHBHAI PATEL 19/03/1993 M General 73.522 GM-360 73.522

915 1532 77539613 Mr. JAYKUMAR JAYANTILAL BAVARVA 08-Feb-93 M General 73.510 GM-361 73.51

916 1617 99905971 Mr. YOGESH RASIKBHAI PATEL 06-Oct-93 M General 73.510 GM-362 73.51

917 229 68704541 Mr. JAYMIN HASMUKHBHAI PATEL 29/08/1993 M General 73.450 GM-363 73.45

918 4380 14118711 Mr. HILTAN RAMNIKBHAI BHUVA 30/07/1992 M General 73.450 GM-364 73.45

919 3660 97668906 Mr. DARSHAN NARENDRABHAI PATEL 06-Dec-93 M General 73.448 GM-365 73.448

920 5228 46433416 Mr. ROOPESH KUMAR 25/06/1990 M General 73.446 GM-366 73.446

921 4730 64899029 Mr. SUDEEP NARAYANBHAI MAHTO 13/09/1992 M General 73.444 GM-367 73.444

922 4618 89895280 Mr. ANILKUMAR NANJIBHAI KANJARIYA 09-May-93 M General 73.438 GM-368 73.438

923 1407 84865936 Mr. TARUN PRAKASH SUDAMA BISEN BISEN 04-Feb-92 M General 73.400 GM-369 73.4

924 2704 70768115 Mr. BHARGESHKUMAR ASHVINBHAI KACHHIAPATEL 14/12/1985 M General 73.400 GM-370 73.4

925 1854 71502907 Mr. HARDIKBHAI PARSHOTTAMBHAI GAMDHA 19/01/1989 M General 73.392 GM-371 73.392

926 4344 21568750 Mr. DHAVALKUMAR BHARATBHAI BORAD 26/08/1993 M General 73.390 GM-372 73.39

927 3760 62354849 Mr. PRATIKKUMAR GOVINDBHAI PATEL 06-Jan-92 M General 73.354 GM-373 73.354

928 2898 51801602 Mr. SUMITKUMAR RAJESHKUMAR MORIYANI 16/08/1992 M General 73.350 GM-374 73.35

929 772 96444884 Mr. BANSHIKUMAR VINODBHAI VYAS 29/03/1993 M General 73.340 GM-375 73.34

930 503 25404502 Mr. VAIBHAV VALJIBHAI DESAI 02-Mar-93 M General 73.324 GM-376 73.324

931 6360 42551505 Mr. SACHINKUMAR NARAYANBHAI PATEL 31/08/1993 M General 73.324 GM-377 73.324

932 4262 19948734 Mr. JAYMIN RASHMINBHAI PATEL 03-Sep-94 M General 73.310 GM-378 73.31

933 4957 54853395 Mr. ABDULRAZAK MOHMMADSAID SHAIKH 05-Oct-91 M General 73.294 GM-379 73.294

934 1522 62153605 Mr. JITENDRA HEMANDAS BRAHMAKHATRI 09-Feb-90 M General 73.278 GM-380 73.278

935 4775 67172516 Mr. SUNNY ARVINDBHAI PATEL 07-Feb-91 M General 73.272 GM-381 73.272

936 2566 60872619 Mr. DARSHAN PARESHKUMAR JOSHI 31/12/1992 M General 73.270 GM-382 73.27

937 1962 31898648 Mr. SHAILESH RAJANDRA PRASAD SHUKLA SHUKLA 30/06/1992 M General 73.240 GM-383 73.24

938 5816 46255250 Mr. DHRUVKUMAR MANUBHAI PATEL 31/07/1993 M General 73.234 GM-384 73.234

939 2638 38175574 Mr. ANKIT SHYAM SUNDAR AGARWAL 21/03/1992 M General 73.230 GM-385 73.23

940 4223 67663874 Mr. ADITYA VIJAY KUMAR JAIN JAIN 23/11/1989 M General 73.206 GM-386 73.206

941 1150 18350885 Mr. GOVIND AUGAD RAM RAM 06-Apr-90 M General 73.196 GM-387 73.196

942 4611 60844629 Mr. TARUNKUMAR BABUBHAI RAJGOR 12-May-92 M General 73.194 GM-388 73.194

943 2444 80958965 Mr. SHASHANK GHANSHYAMBHAI PATEL 01-Feb-90 M General 73.156 GM-389 73.156

944 953 57482700 Mr. DEVANG PRANJIVAN LAKHANI 28/05/1992 M General 73.150 GM-390 73.15

945 2706 99587817 Mr. MANAHAR RASIKLAL GHADIYA 27/12/1992 M General 73.128 GM-391 73.128

946 5310 99916545 Mr. KRIPALSINH DILIPSINH JADEJA 30/06/1992 M General 73.092 GM-392 73.092

947 4797 72963243 Mr. SHREYAS DHIRUBHAI SIDHPARA 31/01/1987 M General 73.088 GM-393 73.088

948 6499 62269370 Mr. VIJAY ASHOK KUMAR RAJORIA RAJORIA 13/07/1990 M General 73.082 GM-394 73.082

949 4995 20472330 Mr. DARSHAN ASHOKBHAI THACKER 28/01/1993 M General 73.076 GM-395 73.076

�9KWp^��deh]D�(djaj_) Wj�]hU�

id5411312 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

Page 23: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no Confirmation no

Name Birth Date gender

caste Total waitage

Treated as

Total waitage

950 190 62772397 Mr. KULDEEP KALPESH BRAHMBHATT 20/07/1993 M General 73.072 GM-396 73.072

951 2028 91916839 Mr. ANAND AIYASWAMIBHAI ADITRAVADA 04-May-92 M General 73.060 GM-397 73.06

952 4180 29950419 Mr. NIKUNJ PRADEEP KUMAR DUBEY 21/07/1992 M General 73.060 GM-398 73.06

953 3650 82942804 Mr. DHARMIN NARENDRAKUMAR SHAH 17/02/1993 M General 73.052 GM-399 73.052

954 4465 47284077 Mr. CHETANKUMAR SAKHARAMBHAI CHAUDHARI 18/12/1991 M General 73.048 GM-400 73.048

955 4993 20196639 Mr. KEVAL POPATBHAI SAVANI 01-Aug-93 M General 73.044 GM-401 73.044

956 3988 23250659 Mr. JAY MAHESHKUMAR BHURE 30/11/1992 M General 73.030 GM-402 73.03

957 5159 60596718 Mr. MANOJ RAM CHANDER SAINI 20/10/1991 M General 73.026 GM-403 73.026

958 5666 72092804 Mr. ASHISH KUMAR ARBIND KUMAR SINGH SINGH 25/10/1989 M General 73.016 GM-404 73.016

959 2971 24733897 Mr. ANURAG BABBAN CHAUBEY 27/05/1992 M General 73.000 GM-405 73

960 6366 85779374 Mr. NEELKUMAR SANJAYKYUMAR SHAH 21/08/1993 M General 72.988 GM-406 72.988

961 3562 36567158 Mr. PARTH BHAGAVANJIBHAI VACHHANI 27/09/1992 M General 72.984 GM-407 72.984

962 4108 75827628 Mr. RAJAT VIRAL GUPTA GOEL 18/12/1992 M General 72.956 GM-408 72.956

963 36 50318289 Mr. ANKUR KANTILAL VEKARIYA 13/07/1993 M General 72.950 GM-409 72.95

964 4759 56956509 Mr. BHAGIRATHI RAM SWAROOP 0 30/01/1993 M General 72.946 GM-410 72.946

965 2045 20711047 Mr. PRATEEK KUMAR RAM KUNWAR SINGH SINGH 28/10/1991 M General 72.940 GM-411 72.94

966 6194 32330233 Mr. ANIL KUMAR KASHIRAM SHIVHARE SHIVHARE 04-May-93 M General 72.888 GM-412 72.888

967 3936 18057511 Mr. VINEET GAUTAMCHAND KOTHARI 27/09/1990 M General 72.872 GM-413 72.872

968 1927 46936580 Mr. SMITKUMAR BHARATBHAI SONI 01-Oct-92 M General 72.854 GM-414 72.854

969 3490 83251992 Mr. HITARTHBHAI POPATLAL PATEL 23/06/1993 M General 72.852 GM-415 72.852

970 991 68732305 Mr. DHARMESH NARSHIBHAI MIYANI 05-Sep-93 M General 72.820 GM-416 72.82

971 6413 45831287 Mr. SHIVKUMAR BANBARI SHARMA SHARMA 18/03/1993 M General 72.804 GM-417 72.804

972 3465 56768097 Mr. RAKESHKUMAR PRAHLADBHAI PATEL 31/05/1986 M General 72.786 GM-418 72.786

973 3622 99792487 Mr. YAGYESH KUMAR ATUL PATEL PATEL 01-Feb-92 M General 72.740 GM-419 72.74

974 6005 40084114 Mr. KISHAN SURESHBHAI BHALARA 07-Sep-94 M General 72.740 GM-420 72.74

975 6519 16507630 Mr. AJAY JAGESHWAR MANDAL KUMAR 12-Jan-89 M General 72.736 GM-421 72.736

976 4646 42009609 Mr. JANMESH VIJAYKUMAR BHAVSAR 17/10/1991 M General 72.720 GM-422 72.72

977 920 70006057 Mr. JAIMIN RAMESHBHAI RAKHOLIYA 28/03/1992 M General 72.692 GM-423 72.692

978 5200 74616031 Mr. TEJAS MUKUND TALEGOANKAR 13/09/1991 M General 72.680 GM-424 72.68

979 6551 58207152 Mr. RAJ DINESHKUMAR BHALANI 06-Mar-93 M General 72.676 GM-425 72.676

980 3563 98487477 Mr. DIPAK BALRAMBHAI KUKDEJA 05-Sep-92 M General 72.650 GM-426 72.65

981 103 30798729 Mr. YASH BHUPENDRABHAI SONI 21/08/1993 M General 72.632 GM-427 72.632

982 3027 13906555 Mr. SACHIN AMRUTBHAI PATEL 07-Sep-93 M General 72.622 GM-428 72.622

983 456 82251519 Mr. SAMIRBHAI BHARATBHAI PATEL 10-Aug-92 M General 72.610 GM-429 72.61

984 4955 82101340 Mr. DARSHAN SANJAYKUMAR DAVE 17/01/1994 M General 72.602 GM-430 72.602

985 3724 16308095 Mr. HITESH GOVIND AGRAWAL AGRAWAL 26/02/1991 M General 72.600 GM-431 72.6

986 6289 72051420 Mr. PREET DEVENDRABHAI BHAVSAR 27/06/1993 M General 72.584 GM-432 72.584

987 1183 41372178 Mr. PARTH KANUBHAI PATEL 13/05/1992 M General 72.528 GM-433 72.528

988 1072 68296270 Mr. NIKUNJ RAMESHBHAI BAGADIYA 09-Apr-92 M General 72.520 GM-434 72.52

989 5586 51564376 Mr. SUDIP SITANGSHU CHAKRABORTY CHAKRABORTY 18/04/1990 M General 72.520 GM-435 72.52

990 4851 22863679 Mr. SHAILINKUMAR HEMANTBHAI SHAH 02-May-92 M General 72.510 GM-436 72.51

991 3951 68801321 Mr. RAVI AMRISHBHAI PANDYA 03-Dec-93 M General 72.482 GM-437 72.482

992 3225 94166738 Mr. VATSAL HARSHAD BHANUSHALI 14/05/1991 M General 72.478 GM-438 72.478

993 739 59292142 Mr. ASHISH HARSUKHBHAI LIMBASIYA 02-Nov-92 M General 72.466 GM-439 72.466

994 4418 75896871 Mr. LOKESH PRAKASH HINGORANI 03-Sep-92 M General 72.458 GM-440 72.458

995 2603 68018087 Mr. JOYSON IMANUELBHAI PARMAR 06-Sep-93 M General 72.436 GM-441 72.436

996 2694 98162434 Mr. SAURABHKUMAR KALUBHAI SONANI 23/02/1993 M General 72.424 GM-442 72.424

997 2186 64292778 Mr. PRASHANT ASHOKBHAI KATHIRIYA 23/10/1992 M General 72.410 GM-443 72.41

998 3256 38667543 Mr. KUMAR AKHILESH SHARMA GAURAV 11-Aug-93 M General 72.400 GM-444 72.4

999 3794 96285013 Mr. ATISH KUMAR VIJENDER SINGH MALIK MALIK 31/10/1992 M General 72.400 GM-445 72.4

1000 2698 75162772 Mr. MILAN KAMELSHBHAI PATEL 25/06/1993 M General 72.360 GM-446 72.36

1001 4339 23397508 Mr. SHIVAM SINGH 06-Dec-91 M General 72.360 GM-447 72.36

1002 5477 93312370 Mr. BHARAT DHANRAJ JANGID KUMAR 25/12/1990 M General 72.326 GM-448 72.326

1003 2669 75323005 Mr. PRATIKKUMAR MANSUKHBHAI KHICHADIYA 04-Jun-93 M General 72.282 GM-449 72.282

Page 24: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no Confirmation no

Name Birth Date gender

caste Total waitage

Treated as

Total waitage

1004 59 21138636 Mr. UMANG BHARATKUMAR PAREKH 06-Jan-92 M General 72.276 GM-450 72.276

1005 5339 24240009 Mr. SURPALSINH RAMESHCHANDRA VIRPURA 16/04/1993 M General 72.270 GM-451 72.27

1006 5255 66176489 Mr. MOHAMMADAZIM MAKBULHUSEN MODASIYA 25/01/1992 M General 72.258 GM-452 72.258

1007 5278 40176816 Mr. UDIT MUKESHBHAI PATEL 12-Dec-92 M General 72.238 GM-453 72.238

1008 3653 80383774 Mr. ADARSHKUMAR JAYANTILAL PATEL 08-Sep-93 M General 72.228 GM-454 72.228

1009 331 41129823 Mr. ANKITKUMAR BHIMSINGH SHAH 16/10/1991 M General 72.208 GM-455 72.208

1010 495 62578557 Mr. HARSHIL KIRITBHAI TRIVEDI 26/07/1987 M General 72.200 GM-456 72.2

1011 5162 70070486 Mr. ANAND PAWAN KUMAR SWAROOP 25/10/1992 M General 72.200 GM-457 72.2

1012 5458 95087021 Mr. DHANANJAYA SINGH CHAUHAN 01-Jan-93 M General 72.184 GM-458 72.184

1013 1849 96023588 Mr. SARTHAKKUMAR PRAMODBHAI PAREKH 16/02/1991 M General 72.182 GM-459 72.182

1014 5997 46422547 Mr. ATIK CHANDUBHAI SAVALIYA 06-Aug-92 M General 72.168 GM-460 72.168

1015 2459 67361546 Mr. YASH MAHESHKUMAR THAKAR 01-Oct-94 M General 72.160 GM-461 72.16

1016 5927 80927141 Mr. VISHWAS HASMUKHLAL BHAVSAR 24/04/1993 M General 72.158 GM-462 72.158

1017 178 81887451 Mr. DIVYESH ASHOKBHAI KAILA 10-Nov-92 M General 72.138 GM-463 72.138

1018 2377 64311766 Mr. ABHISHEK LAXMANBHAI PATEL 25/06/1992 M General 72.118 GM-464 72.118

1019 6135 15607866 Mr. PRADIPKUMAR GIRISHBHAI PATEL 24/10/1992 M General 72.118 GM-465 72.118

1020 2869 40115634 Mr. NIKHILKUMAR VITHTHALBHAI SAVALIYA 25/11/1992 M General 72.106 GM-466 72.106

1021 6394 87068295 Mr. GIRIJESH LOKNATH YADAV KUMAR 03-May-90 M General 72.106 GM-467 72.106

1022 6507 44392446 Mr. ROHIT VIJAY KUMAR SRIVASTAVA RANJAN 02-Feb-89 M General 72.100 GM-468 72.1

1023 1327 65101733 Mr. PRATIKKUMAR CHHAGANBHAI DIYORA 21/11/1992 M General 72.088 GM-469 72.088

1024 5465 29559660 Mr. BHARAT RAM SINGH SINGH 27/07/1991 M General 72.074 GM-470 72.074

1025 5460 31657945 Mr. YOGIN GHANSHYAMBHAI PATEL 04-Oct-93 M General 72.054 GM-471 72.054

1026 4899 57022225 Ms. KRUPALI AMBALAL MAJITHIYA 06-Mar-92 F General 69.064 GF-146 69.064

1027 2585 34578149 Ms. CHARMI NILESHBHAI RAKHOLIYA 01-Jan-93 F General 69.002 GF-147 69.002

1028 6032 17080220 Ms. MARLINA DHARMESWAR GOWALA GOWALLA 11-Jun-92 F General 69.000 GF-148 69

1029 2205 18628390 Ms. ANKITABEN SURESHBHAI PATEL 02-Nov-92 F General 68.870 GF-149 68.87

1030 6201 40290516 Ms. ABHIGNA JAGDISHBHAI PATEL 13/05/1995 F General 68.820 GF-150 68.82

1031 1684 21202978 Ms. VRUDDHI DIPAKBHAI KOTHARI 12-Oct-92 F General 68.686 GF-151 68.686

1032 1629 33977888 Mrs. DRASHTI HARIBHAI PATEL 10-Oct-92 F General 68.616 GF-152 68.616

1033 2317 86462931 Ms. KAVITA KANTILAL PATEL 18/01/1992 F General 68.400 GF-153 68.4

1034 3029 26319059 Ms. RUTVI JASHUBHAI PATEL 18/01/1991 F General 68.384 GF-154 68.384

1035 4979 96429441 Ms. KAJAL RAMESHBHAI PALAN 27/04/1993 F General 68.212 GF-155 68.212

1036 1073 88821287 Mrs. BHUMIBA RAJENDRASINH ZALA 15/10/1991 F General 68.014 GF-156 68.014

1037 195 27680102 Ms. MAYURI MAHESHBHAI WALA 15/01/1990 F General 68.000 GF-157 68

1038 6570 29565050 Ms. NIHARIKA BHAIYA SAHAB LODHI LODHI 07-Dec-91 F General 67.980 GF-158 67.98

1039 3629 67483293 Ms. ESHA KIRTIKUMAR SHAH 11-Jun-87 F General 67.910 GF-159 67.91

1040 282 56029326 Ms. GORALBEN RAMANBHAI PATEL 31/07/1993 F General 67.894 GF-160 67.894

1041 5273 58454086 Ms. MISIKABEN SANJAYKUMAR PARIKH 27/03/1991 F General 67.860 GF-161 67.86

1042 4332 11085213 Ms. NIHARIKA KAMLESH SHARMA 11-Dec-90 F General 67.710 GF-162 67.71

1043 3271 90857308 Ms. KOMALBA MOTISINH RAHEVAR 27/08/1990 F General 67.638 GF-163 67.638

1044 4521 21484435 Ms. ARCHANABEN VASANTKUMAR FULTARIA 31/05/1992 F General 67.610 GF-164 67.61

1045 787 56912740 Ms. DIVYA BABUBHAI PATEL 23/03/1993 F General 67.554 GF-165 67.554

1046 5673 35602692 Ms. RUCHI DIPAKKUMAR PATEL 14/08/1992 F General 67.554 GF-166 67.554

1047 2099 92439075 Ms. JUHIBEN GUNVANTRAY KACHHIYA 22/05/1992 F General 67.526 GF-167 67.526

1048 4446 46332590 Ms. KAJALBEN VINODBHAI DUDHATRA 10-Jul-92 F General 67.516 GF-168 67.516

1049 562 21078799 Ms. RACHANA KIRITKUMAR MUNJPARA 17/01/1993 F General 67.436 GF-169 67.436

1050 4125 34682209 Mrs. DEVANSHEE INDRAVADANBHAI PATEL 25/03/1993 F General 67.386 GF-170 67.386

1051 2732 75652698 Ms. DARPANABEN JAYANTILAL PATEL 23/03/1993 F General 67.306 GF-171 67.306

1052 5868 46244427 Mr. JATINKUMAR RAJENDRAKUMAR THAKAR 27/04/1992 M SC 67.200 SC-M-65 67.2

1053 6527 55877468 Mr. UTTAM MANAKI LAL SINGH 08-Dec-93 M SC 67.198 SC-M-66 67.198

1054 3143 91017475 Mr. KAUSHIK DILSUKHRAY RATHOD 21/02/1986 M SC 67.196 SC-M-67 67.196

1055 5461 57521728 Mr. RAHUL JAYANTILAL PARMAR 06-Jun-93 M SC 67.140 SC-M-68 67.14

1056 1973 96133209 Ms. VISHAKHABEN VISHNUBHAI PATEL 21/05/1993 F General 67.136 GF-172 67.136

1057 352 42290584 Mr. KAILASH BABUBHAI VALA 15/11/1992 M SC 67.124 SC-M-69 67.124

Page 25: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no Confirmation no

Name Birth Date gender

caste Total waitage

Treated as

Total waitage

1058 804 72727279 Ms. URVASHI SANJAY SANT 02-Dec-92 F General 67.120 GF-173 67.12

1059 3754 32563246 Mr. ABHISHEK ROOP RAM KUMAR 11-Jan-92 M SC 67.100 SC-M-70 67.1

1060 4028 52192746 Mr. JAGDISHBHAI DALSUKHBHAI DABHANI 28/06/1991 M SC 67.086 SC-M-71 67.086

1061 6124 85516769 Ms. ZALAK NILESHKUMAR GANDHI 21/01/1991 F General 67.072 GF-174 67.072

1062 6002 67486234 Mrs. SHREYABEN KAMLESHBHAI JOSHI 06-Nov-93 F General 67.048 GF-175 67.048

1063 1819 80930586 Ms. SHRUTI BHARATBHAI DAVE 09-Apr-90 F General 66.998 GF-176 66.998

1064 2140 72685470 Mr. NEERAJ DHANPAL SINGH KUMAR 13/04/1990 M SC 66.900 SC-M-72 66.9

1065 172 96267563 Mr. MEHUL VINODBHAI PARMAR 25/09/1992 M SC 66.894 SC-M-73 66.894

1066 22 61027230 Mr. KAPIL SAKRA PARMAR 10-Sep-87 M SC 66.824 SC-M-74 66.824

1067 423 77457435 Mr. VIJAYKUMAR KHENGARBHAI CHAUHAN 14/08/1990 M SC 66.802 SC-M-75 66.802

1068 92 83947251 Ms. MONIKA SURYAKANT PATEL 06-Jan-90 F General 66.800 GF-177 66.8

1069 4137 61085422 Mrs. HONEY NIRAV PANCHAL 11-Jun-85 F General 66.772 GF-178 66.772

1070 3922 78407857 Ms. VAISHALI NARESHKUMAR MAHAVAR 18/04/1993 F General 66.734 GF-179 66.734

1071 3085 89315027 Ms. AASTHA BHADRESHBHAI TRIVEDI 06-Jun-94 F General 66.720 GF-180 66.72

1072 2001 95492085 Mr. AMIT MAGANLAL KAPADIA 23/05/1984 M SC 66.656 SC-M-76 66.656

1073 149 27202193 Mrs. KRUPA NITINBHAI SHUKLA 19/07/1993 F General 66.636 GF-181 66.636

1074 1318 81221662 Mr. RAVIRAJ BHAVESHKUMAR SOLANKI 30/12/1991 M SC 66.636 SC-M-77 66.636

1075 1720 35552137 Ms. VANITABEN AMARSINH THAKOR 10-Aug-92 F General 66.626 GF-182 66.626

1076 3471 74819381 Mr. SUSHANT GANGADHAR SIAL SIAL 15/06/1990 M SC 66.566 SC-M-78 66.566

1077 2159 31597361 Ms. NAYANA DHIRUBHAI MATHASOLIYA 30/01/1992 F General 66.556 GF-183 66.556

1078 2270 72428467 Mr. UMENDRA MAHENDRA SINGH 25/11/1991 M SC 66.460 SC-M-79 66.46

1079 5295 56976493 Mrs. JYOTIBAHEN UMESHBHAI PANDYA 15/07/1992 F General 66.458 GF-184 66.458

1080 4055 67936952 Ms. NILAMBEN ANAVARBHAI VHORA 12-Jul-90 F General 66.434 GF-185 66.434

1081 480 62425171 Ms. JAHNAVI SUNILKUMAR PATHAK 10-Jul-92 F General 66.416 GF-186 66.416

1082 4005 23761709 Ms. DEWANGIBEN MAHENDRABHAI SAILOR 09-Dec-92 F General 66.404 GF-187 66.404

1083 6132 77761407 Mr. SHATRUGHNABHAI MAVJIBHAI ASARI 22/11/1985 M ST 59.800 ST-M-95 59.8

1084 3995 27641307 Mr. MITESHKUMAR SUKABHAI DAMOR 15/06/1993 M ST 59.692 ST-M-96 59.692

1085 654 92804514 Mr. RONAK ABHAYBHAI CHAUDHARI 19/08/1993 M ST 59.658 ST-M-97 59.658

1086 498 12544523 Mr. RAJENDRABHAI CHAMPAKBHAI MAL 05-Jun-93 M ST 59.656 ST-M-98 59.656

1087 367 74257267 Mr. NIRAV JAWANSINH KATARA 09-Apr-88 M ST 59.606 ST-M-99 59.606

1088 3369 40775562 Mr. HIMANSHU JASAVANTBHAI PATEL 01-Feb-91 M ST 59.542 ST-M-100 59.542

1089 2671 22526414 Mr. KRUNALKUMAR AMARSINHBHAI CHAUDHARI 06-Dec-91 M ST 59.398 ST-M-101 59.398

1090 3497 10336208 Mr. RAJESHBHAI GANPATBHAI BHOYE 13/06/1990 M ST 59.314 ST-M-102 59.314

1091 693 34879824 Mr. GIRISHBHAI NAVSUBHAI PATEL 20/04/1991 M ST 59.138 ST-M-103 59.138

1092 3873 10322735 Mr. HARISINH MAVSINH BARIYA 05-Oct-92 M ST 59.064 ST-M-104 59.064

1093 4903 39121581 Mr. RANCHODBHAI JUMABHAI DAMOR 06-Jan-92 M ST 59.062 ST-M-105 59.062

1094 4644 12875682 Mr. RAHULKUMAR JETHABHAI VASAVA 11-Jun-91 M ST 58.954 ST-M-106 58.954

1095 859 84686605 Mr. NARENDRABHAI ARVINDBHAI PATEL 25/10/1990 M ST 58.700 ST-M-107 58.7

1096 108 72689097 Mr. JIGNESHKUMAR ASHOKBHAI PATEL 25/05/1993 M ST 58.564 ST-M-108 58.564

1097 1835 82259789 Mr. ALPESH KUMAR RASUL BHAI KATARA 08-Jan-91 M ST 58.556 ST-M-109 58.556

:Y/ o UF\WLGUZ VF;LP HGZ, D[G[HZ4s5;M"G[,fTFP!(v_#vZ_!5 ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P

UF\WLGUZP

GM\W o s!f 5|:T]T IFNLDF\ NXF"J[, pD[NJFZMV[ TFP!)v_#v!5 VG[ TFPZ_v_#v!5 GF ZMH ;ZSFZL SFDSFHGF lNJ;M NZdIFG ;JFZ[ !_P#_ YL ;F\HGF &P!_ ;]WLDF\ T[VMGF H~ZL V;, 5|DF65+M TYF T[GL :JI\ 5|DFl6T GS,M ;FY[4 5|DF65+MGL RSF;6L DF8[ ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P4 a,MS G\P!Z4 ALHM DF/4 GJF ;lRJF,I4 UF\WLGUZ BFT[ p5l:YT YJFG]\ ZC[X[P sZf lGUD SR[ZL C[9/ s!f SrK sZf 5F86 s#f AGF;SF\9F s$f ;]Z[g§GUZ s5f AM8FN VG[ s&f DMZAL VF K s&f lH<,FVM DF8[ pD[NJFZMGL H~ZLIFT K[P T[YL TFP(v!v!54 Z_v!v!54 #_v!v!54 &vZv!54 Z_vZv!5 TYF !!v#v!5GF ZMH lGUDGL J[A;F.8 p5Z 5|l;wW SZJFDF\ VFJ[, 5;\NUL IFNLYL 5]ZTF pD[NJFZM 5|DF65+GL RSF;6L DF8[ CFHZ YI[, G CM.4 VF IFNLDF\ NXF"J[, JW] pD[NJFZMG[ 5|DF65+ RSF;6L DF8[ p5l:YT ZC[JF H6FJJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T IFNLDF\ GFD CMJFYL4 pD[NJFZMG[ 5;\NULGM CSS D/TM GYL H[GL GM\W ,[JLP

Page 26: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no

Confirmation no

Name Birth Date gender

caste Total waitag

Treated as

1098 4482 51001745 Mr. AVINASH BHAGWAN DAYAL GUPTA GUPTA 04-Jan-91 M General 72.050 GM-4721099 6025 28611577 Mr. NISHANT DILIPBHAI SHETH 21/12/1992 M General 72.040 GM-4731100 6351 26725990 Mr. DHARMESH CHANDRAKANTBHAI NAKUM 09-May-93 M General 71.994 GM-4741101 2803 81972724 Mr. JATINKUMAR BHARATBHAI KHATRI 21/12/1990 M General 71.986 GM-4751102 2387 22942411 Mr. VINODKUMAR RAGHUNATHBHAI JOSHI 20/10/1992 M General 71.980 GM-4761103 5463 95477212 Mr. NIKUNJ BIPINBHAI PATEL 28/07/1993 M General 71.978 GM-4771104 5595 71660401 Mr. DHAVALKUMAR BABUBHAI PATEL 01-May-92 M General 71.966 GM-4781105 3493 34860366 Mr. JEETENDRA KUMAR RAMRAJ PANDEY PANDEY 01-Jan-91 M General 71.918 GM-4791106 1204 94259073 Mr. RAHUL MANGILAL DHANGAR DHANGAR 06-Sep-91 M General 71.900 GM-4801107 165 41894480 Mr. KARAN CHANDRAKANT TEKWANI 19/06/1993 M General 71.892 GM-4811108 2011 50638434 Mr. RACHITKUMAR RAMESHBHAI SITAPARA 27/07/1993 M General 71.892 GM-4821109 2943 39646526 Mr. HIREN MAHENDRABHAI PATEL 23/06/1993 M General 71.876 GM-4831110 3152 49066997 Mr. SAVANKUMAR ASHOKBHAI PATEL 06-Nov-93 M General 71.876 GM-4841111 5434 34576761 Mr. PRASHANT KUMAR PREMSHANKAR NA 03-Jan-91 M General 71.872 GM-4851112 2930 78492061 Mr. JUGALKUMAR NILESHBHAI DAVE 21/12/1990 M General 71.866 GM-4861113 646 64725556 Mr. SIDDHARTH SATYAKAM GUPTA 22/11/1989 M General 71.860 GM-4871114 3258 32771358 Mr. HIMADRI PRADIP GANGULY GANGULY 14/06/1992 M General 71.852 GM-4881115 5962 87478437 Mr. PRADIP VINUBHAI VADADORIYA 20/06/1990 M General 71.852 GM-4891116 5639 64754202 Mr. ASHVIN JAYANTILAL HINGRAJIA 27/11/1992 M General 71.848 GM-4901117 5967 41121389 Mr. GNANESH AJITKUMAR PATEL 10-Oct-92 M General 71.848 GM-4911118 5106 76133119 Mr. KESHAW DEVENDRA SINGH SINGH 11-Jan-96 M General 71.840 GM-4921119 4953 60797248 Mr. KAIVAL KUMAR VITTHALBHAI PATEL 12-Oct-92 M General 71.822 GM-4931120 4037 12300656 Mr. NINJAL MANOJKUMAR PAREKH 15/06/1992 M General 71.820 GM-4941121 6584 69917938 Mr. YOGESH KISHOR ALWANI 13/10/1991 M General 71.816 GM-4951122 479 57519004 Mr. HENAL RAJESHBHAI PANDYA 16/11/1992 M General 71.810 GM-4961123 3530 78103381 Mr. MANAN PATEL 11-Dec-90 M General 71.800 GM-4971124 3329 75953352 Mr. ADITYA S K CHOUBEY CHOUBEY 25/08/1991 M General 71.800 GM-4981125 6538 37617941 Mr. SHALIN KIRITKUMAR PARIKH 12-Mar-92 M General 71.800 GM-4991126 974 94646396 Mr. JIGAR BHADRESHKUMAR JOSHI 26/12/1992 M General 71.784 GM-5001127 3186 98846891 Mr. GOPILAL BHOLERAM BOLIWAL 21/06/1992 M General 71.740 GM-5011128 4936 39713087 Mr. NAYANKUMAR ARVINDBHAI PATEL 22/12/1992 M General 71.720 GM-5021129 1904 44047533 Mr. PRUTHVIRAJ PRAKASHBHAI PARMAR 07-Jun-92 M General 71.708 GM-5031130 3023 99881159 Mr. YATHARTHKUMAR DEEPAKKUMAR PANDYA 22/12/1992 M General 71.662 GM-5041131 6412 18073504 Mr. DEEPAKKUMAR NARAYANDAS HARPALANI 27/10/1985 M General 71.662 GM-5051132 2504 46091020 Mr. ASIF KIFAYATULLA TAMBADIYA 22/12/1991 M General 71.654 GM-5061133 3764 55643511 Mr. JONTIKUMAR SURESHBHAI SARDHARA 11-Feb-92 M General 71.644 GM-5071134 2223 92469626 Mr. ANAND JAYANTIBHAI CHAROLA 31/01/1993 M General 71.630 GM-5081135 549 85302754 Mr. PRADIPSINH KALUSINH KUMPAVAT 14/01/1993 M General 71.616 GM-5091136 4992 16664163 Mr. PARTH JITENDRABHAI MODI 13/01/1993 M General 71.600 GM-5101137 1231 26500522 Mr. TARIQUE ZUBER KHAN 11-Jun-90 M General 71.596 GM-5111138 3371 46012226 Mr. SUGAM RAJUBHAI PATEL 09-Oct-92 M General 71.584 GM-5121139 6293 56301523 Mr. AMIT VIJAY SINGH KUMAR 16/01/1992 M General 71.556 GM-5131140 2428 74276300 Mr. AMIT MAHESH PRASAD GUPTA GUPTA 21/08/1992 M General 71.536 GM-5141141 3157 62986510 Mr. DHIRENDRAKUMAR BATUKBHAI BUTANI 14/07/1992 M General 71.536 GM-5151142 3596 22770487 Mr. JAYDEEP DHIRAJLAL ASODARIYA 20/03/1993 M General 71.536 GM-5161143 5659 81477470 Mr. RISHI DHARMESHBHAI SHAH 23/02/1992 M General 71.520 GM-5171144 2115 74529160 Mr. CHITRANG LAVAJIBHAI TEJANI 11-Oct-92 M General 71.516 GM-5181145 4324 41788279 Mr. CHETANBHAI DHANJIBHAI THAKER 17/02/1991 M General 71.514 GM-5191146 1901 42633404 Mr. TUSHAR DINESH KUMAR VAGHASIYA 19/12/1992 M General 71.498 GM-5201147 1188 57459954 Mr. DIXITKUMAR DINESHBHAI PATEL 18/08/1992 M General 71.484 GM-5211148 1576 98103782 Mr. PRIYANKKUMAR BIPINBHAI PATEL 08-Feb-92 M General 71.478 GM-5221149 3718 62110859 Mr. SHREY NILESHKUMAR SHAH 31/03/1992 M General 71.470 GM-5231150 5672 15452185 Mr. RAM BABU NANDLAL SINGH 02-Jan-92 M General 71.440 GM-5241151 1129 59359170 Mr. MAYURRAJSINH KISHORSINH ZALA 16/01/1993 M General 71.436 GM-5251152 1395 28832485 Mr. MOON MAHESHKUMAR PATEL 03-Aug-93 M General 71.436 GM-5261153 264 85071988 Mr. YOGESHKUMAR MANSANGBHAI VADHER 13/10/1991 M General 71.408 GM-5271154 2437 41134293 Mr. TEJAS NARAYANBHAI RATHI 23/12/1989 M General 71.408 GM-5281155 2343 54349763 Mr. MIHIRKUMAR PRAHLADBHAI PATEL 25/09/1992 M General 71.398 GM-5291156 3351 75863960 Mr. DEEPKUMAR ATULBHAI JOSHI 14/06/1993 M General 71.390 GM-5301157 1292 47301729 Mr. GUPTA NARENDRA SOURABH 23/12/1990 M General 71.378 GM-5311158 1324 93353702 Mr. SOURABH NARENDRA GUPTA 23/12/1990 M General 71.378 GM-5321159 1705 57282727 Mr. HARDIK SALAMSINH BARIA 13/12/1992 M General 71.376 GM-5331160 2003 74474756 Mr. MAYURDHVAJSINH GOPALSINH RATHOD 05-Jan-93 M General 71.364 GM-5341161 2680 96043155 Mr. KEYUR BHUPATLAL RUDANI 25/05/1993 M General 71.354 GM-5351162 5483 39137482 Mr. BHAVADIPKUMAR BHARATBHAI RADADIYA 23/07/1993 M General 71.322 GM-5361163 6376 80341879 Mr. HARSH VINAY MISHRA MISHRA 30/05/1992 M General 71.320 GM-5371164 4084 31364163 Mr. SAGAR MATHURBHAI BHAKHAR 14/05/1993 M General 71.312 GM-5381165 5012 71206550 Mr. VIHAR MUKUNDBHAI TRIVEDI 26/10/1991 M General 71.310 GM-5391166 370 75606601 Mr. BHUMIK JYOTINDRAKUMAR THAKKAR 24/12/1992 M General 71.296 GM-5401167 2802 85091807 Mr. RANJAN KUMAR BIJAY KUMAR MISHRA 29/11/1991 M General 71.280 GM-541

�9KWp^��deh]D�(djaj_) Wj�]hU�

id17680359 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

Page 27: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no

Confirmation no

Name Birth Date gender

caste Total waitag

Treated as

1168 4341 56553467 Mr. NIMESH MAHAVIRPRASAD GUPTA 22/07/1991 M General 71.272 GM-5421169 5601 93295662 Mr. DEVALBHAI SANATBHAI SHAH 19/04/1993 M General 71.262 GM-5431170 5915 50596598 Mr. JAYVIRSINH GANPATSINH RAJ 04-Aug-91 M General 71.258 GM-5441171 2474 34104320 Mr. DIVYAJEETSINH MUKUNDSINH RAOL 14/06/1993 M General 71.252 GM-5451172 2762 74029742 Mr. ASHISH SHAILESHKUMAR PATEL 25/03/1993 M General 71.236 GM-5461173 3779 86017004 Mr. SURENDER LAL CHAND SINGH 24/05/1987 M General 71.232 GM-5471174 2764 92181895 Mr. PANKIT MUKESHKUMAR PAREKH 21/11/1992 M General 71.214 GM-5481175 4852 69873397 Mr. VIJAY LALCHAND AGRAWAL 02-Aug-87 M General 71.200 GM-5491176 6518 28187904 Mr. PIYUSH B P PATHAK PATHAK 01-Sep-89 M General 71.200 GM-5501177 1405 80559178 Mr. BHARGAV BHARATBHAI SHOBHANA 16/03/1993 M General 71.196 GM-5511178 2572 53629808 Mr. DEEPAK SATISHCHANDRA JHA 08-Oct-90 M General 71.156 GM-5521179 5285 15666049 Mr. PRATIKKUMAR GOVINDBHAI PATEL 06-Jan-92 M General 71.154 GM-5531180 4115 55464771 Mr. SHUBHAM UMESH KUMAR GUPTA GUPTA 26/08/1991 M General 71.136 GM-5541181 5387 24736957 Mr. ARVIND KUMAR RAMESH BHAI S PATEL 20/03/1991 M General 71.134 GM-5551182 4608 15321885 Mr. AKILMAHAMMAD MAHAMMADKHAN PATHAN 23/03/1991 M General 71.126 GM-5561183 3406 77517135 Mr. SHIVENDRA SINGH DHARAM SINGH YADAV YADAV 12-Sep-90 M General 71.120 GM-5571184 5349 39931624 Mr. ADITYA DWARIKA PRASAD SHARMA 07-Jan-91 M General 71.118 GM-5581185 4434 93501324 Mr. SATYA PRAKASH RAM KEVAL SINGH SINGH 25/07/1990 M General 71.116 GM-5591186 757 41470428 Mr. MITESHKUMAR NATAVARLAL PATEL 08-Sep-91 M General 71.102 GM-5601187 197 78649101 Mr. JIGNESHKUMAR DAHYABHAI PANARA 23/06/1989 M General 71.076 GM-5611188 6607 66439532 Mr. RAJKUMAR SHAILESHBHAI JARIWALA 30/10/1989 M General 71.074 GM-5621189 1848 97667789 Mr. APEXKUMAR SUKETKUMAR SARAIYA 08-Jul-93 M General 71.052 GM-5631190 1446 62587791 Mr. GAURAVKUMAR NATVARBHAI PATEL 14/05/1993 M General 71.050 GM-5641191 1357 83067008 Mr. ALTAJ AMIRALI BANA 20/07/1992 M General 71.042 GM-5651192 2481 86052748 Mr. VIKAS SURESHBHAI PATEL 20/03/1993 M General 71.036 GM-5661193 1305 86324693 Mr. ANISH SOMASEHARAN KUMAR 27/05/1991 M General 71.030 GM-5671194 5566 37281639 Mr. DEVVRATSINH JAYENDRASINH JADEJA 14/06/1993 M General 71.024 GM-5681195 6382 65396685 Mr. KARNA RAJESHKUMAR VYAS 15/11/1992 M General 71.024 GM-5691196 364 77560460 Mr. HARDIKKUMAR ARVINDBHAI SHUKLA 30/10/1991 M General 71.000 GM-5701197 1085 14443370 Mr. YOGESHKUMAR VELJIBHAI CHARANIYA 03-Jun-91 M General 71.000 GM-5711198 2501 79112090 Mr. UDAYAN SRI RAJNATH SINGH VAROON 02-Jan-88 M General 71.000 GM-5721199 5369 87839350 Mr. NIKHILKUMAR RAJESHKUMAR JOSHI 30/01/1992 M General 70.998 GM-5731200 3066 14839326 Mr. DHARMENDRASINH RAJENDRASINH SISODIYA 18/02/1993 M General 70.996 GM-5741201 921 32855941 Mr. MOHAMMADSHAHRUKH GULAMRASUL SURTI 09-Dec-92 M General 70.988 GM-5751202 1500 96266633 Mr. ASHOKUMAR BHIMAJIBHAI GORASIYA 16/11/1986 M General 70.978 GM-5761203 4709 81623330 Mr. BONNYKUMAR MUKESHBHAI BHUT 15/10/1992 M General 70.972 GM-5771204 1114 50295156 Mr. ANISH VARGHESE K S 26/11/1988 M General 70.972 GM-5781205 5294 27263269 Mr. RAHUL KUMAR RANBIR CHOUDHARY CHAUDHARY 01-Feb-92 M General 70.942 GM-5791206 3612 76486350 Mr. RONAKKUMAR BABULAL PATEL 09-Jan-92 M General 70.940 GM-5801207 6557 40898609 Mr. CHINTAN ROHITKUMAR JOSHI 05-Nov-91 M General 70.940 GM-5811208 4922 72272425 Mr. SHUBHAM RAM GOPAL PARASHAR PARASHAR 26/08/1992 M General 70.934 GM-5821209 6452 86059203 Mr. BHAVIK GANESHBHAI SAKHIYA 27/11/1992 M General 70.934 GM-5831210 1514 54528744 Mr. SHASHIN KANUBHAI PATEL 06-Dec-93 M General 70.922 GM-5841211 6514 56610940 Mr. SAURABH RAMCHANDRA THAKRE 04-Jun-93 M General 70.920 GM-5851212 698 71620245 Mr. KANKESH KHIMJIBHAI DAVE 19/10/1992 M General 70.904 GM-5861213 5845 74726399 Mr. BHARAT KUMAR BHERULAL GEHLOT GEHLOT 12-Jun-90 M General 70.900 GM-5871214 6177 35334972 Mr. MOHMMEDSABIR MOHMMEDAKHTAR SHAIKH 21/01/1991 M General 70.892 GM-5881215 2342 19688263 Mr. NIKHILBHAI DILIPBHAI AGRAWAL 23/12/1992 M General 70.844 GM-5891216 801 70669798 Mr. SHEKHAR RAJENDRAKUMAR MAMTORA 25/01/1993 M General 70.836 GM-5901217 2174 18498347 Mr. DHRUVINKUMAR VINUBHAI GAJERA 04-Dec-93 M General 70.830 GM-5911218 3743 48802278 Mr. LALKISHAN DINESHBHAI PADIYA 19/05/1993 M General 70.824 GM-5921219 6115 86051604 Mr. ANKIT RAMESHCHANDRA JOSHI 29/01/1993 M General 70.804 GM-5931220 578 33472078 Mr. RUTVIJ JAYANTIBHAI SONECHA 04-Aug-93 M General 70.802 GM-5941221 1335 20355206 Mr. KISHAN HARISHBHAI MODHA 13/06/1991 M General 70.802 GM-5951222 4375 84145612 Mr. KISHAN HARISHBHAI MODHA 13/06/1991 M General 70.802 GM-5961223 3716 25642998 Mr. PRATEESH K N TIWARI TIWARI 15/01/1992 M General 70.800 GM-5971224 3923 22300902 Mr. RAHUL TRIBENI SINGH SINGH 29/04/1990 M General 70.800 GM-5981225 240 95778671 Mr. VIRAG SHAILESHKUMAR SHAH 25/10/1991 M General 70.790 GM-5991226 298 59105420 Mr. GOPALKRUSHNA PRAKASHCHANDRA THAKKAR 29/03/1992 M General 70.788 GM-6001227 4323 79103924 Mr. GULAB CHAND SATI RAM VERMA VERMA 15/12/1986 M General 70.760 GM-6011228 4238 95361741 Mr. ANURAG GAURI SHANKAR SARAOGI SARAOGI 16/08/1992 M General 70.758 GM-6021229 4901 35227040 Mr. JAYESH KISHORKUMAR BHATIA 08-Dec-92 M General 70.752 GM-6031230 2471 98982727 Mr. DARSHANKUMAR MUKUNDBHAI VORA 13/06/1993 M General 70.744 GM-6041231 3719 81455977 Mr. PRATIKKUMAR MAHENDRABHAI PATEL 06-Oct-93 M General 70.714 GM-6051232 1604 16377668 Mr. SUBHASH KANTILAL RAYGOR 21/02/1993 M General 70.710 GM-6061233 2935 35570570 Mr. SAMARTH HARESHBHAI BHATT 19/01/1991 M General 70.700 GM-6071234 1598 64160432 Mr. KAMLESHKUMAR BHIKHABHAI GAMBHVA 28/08/1993 M General 70.700 GM-6081235 5473 18328804 Mr. HARDIKKUMAR PRABHUDAS PATEL 01-May-92 M General 70.694 GM-6091236 3368 15033537 Mr. KEVALKUMAR RAMESHKUMAR PATEL 19/04/1991 M General 70.672 GM-6101237 2714 98611208 Mr. UTSAV SANDIPBHAI THAKRAR 16/01/1992 M General 70.670 GM-6111238 5823 78788842 Mr. DIVYESH THAKORBHAI CHAUHAN 06-Apr-94 M General 70.670 GM-6121239 3393 50587042 Mr. MANISH BRAHAMDEV SHARMA SHARMA 01-Dec-93 M General 70.662 GM-613

Page 28: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no

Confirmation no

Name Birth Date gender

caste Total waitag

Treated as

1240 2478 72579918 Mr. ROHIT DINESH CHAND JAIN JAIN 25/09/1990 M General 70.660 GM-6141241 5750 46686442 Mr. GOPAL BHERARAM GORANA 10-Nov-89 M General 70.658 GM-6151242 2409 41368076 Mr. HARSH KIRTIBHAI PATEL 30/04/1993 M General 70.642 GM-6161243 6359 81341042 Mr. JAYNIL HARGOVINDBHAI DESAI 06-Aug-93 M General 70.642 GM-6171244 184 89944371 Mr. KARTIK RAJESHBHAI DELVADIYA 01-Aug-93 M General 70.636 GM-6181245 5496 59658337 Mr. MD SAFIR MD ISRAIL ALAM 26/02/1989 M General 70.632 GM-6191246 1712 98123085 Mr. MAYURKUMAR MUKESHBHAI PATEL 23/07/1993 M General 70.630 GM-6201247 1649 39664845 Mr. AJAYSINH ASHOKSINH JADEJA 15/06/1993 M General 70.628 GM-6211248 3330 87992477 Mr. KRUNALKUMAR SURESHBHAI PATEL 23/12/1991 M General 70.612 GM-6221249 1332 63634769 Mr. ALTAJ AMIRALI BANA 20/07/1992 M General 70.602 GM-6231250 1920 53524390 Mr. UZAIR NAJMUL HASAN HASAN 04-Jul-92 M General 70.600 GM-6241251 4413 53664604 Mr. HARIKRUSHNA MOHANTY LOKANATH MOHANTY 07-Jul-91 M General 70.600 GM-6251252 5609 66957673 Mr. DEVESH DUTTA BRAHMA DUTTA VERMA VERMA 04-Jul-89 M General 70.600 GM-6261253 6029 59557957 Mr. SUHAG PRAVINBHAI MOVALIYA 17/07/1992 M General 70.580 GM-6271254 3016 18191487 Mr. NARENDRA ARVIND BHADRA 24/07/1991 M General 70.572 GM-6281255 3517 14491773 Mr. TUSHIL RAJENDRABHAI PATEL 19/07/1991 M General 70.566 GM-6291256 3422 93608622 Mr. PRASHANT KAMTA PRASAD MISHRA MISHRA 07-Nov-92 M General 70.560 GM-6301257 3362 10301141 Mr. RAVI HARESH KUMAR TILOKANI 18/10/1990 M General 70.554 GM-6311258 2937 63944151 Mr. NILESHKUMAR LAXMISHANKAR PANDYA 25/11/1992 M General 70.544 GM-6321259 6249 56477502 Mr. MANISH SURESH KUMAR VERMA VERMA 26/10/1992 M General 70.544 GM-6331260 1125 86377890 Mr. VISHAL RAJENDRAKUMAR DAVE 06-Feb-92 M General 70.542 GM-6341261 3792 36598172 Mr. HIRENKUMAR BHARATKUMAR PATEL 27/08/1992 M General 70.540 GM-6351262 3021 94709753 Mr. LALJI KANJI BHUDIYA 29/12/1988 M General 70.524 GM-6361263 2857 86168934 Mr. YASH ARVINDBHAI PATEL 09-Apr-92 M General 70.520 GM-6371264 1355 92024333 Mr. TUSHIL RAJENDRABHAI PATEL 19/07/1991 M General 70.506 GM-6381265 1521 90616205 Mr. MEHULBHAI NALINKANT RANGANI 26/11/1991 M General 70.504 GM-6391266 5620 85889095 Mr. NEAL PARESH SHAH 08-Aug-92 M General 70.500 GM-6401267 2507 37162629 Mr. HARSHKUMAR BABUBHAI PATEL 08-Dec-93 M General 70.496 GM-6411268 1523 60550838 Mr. ALKESHKUMAR RAMESHBHAI PATEL 14/10/1992 M General 70.492 GM-6421269 3407 46060989 Mr. SIDDHARTHKUMAR SHAMBHUBHAI LUKHI 25/05/1992 M General 70.484 GM-6431270 1947 56112787 Mr. JAYESH RASIKBHAI MANGROLIYA 26/09/1991 M General 70.476 GM-6441271 5080 78956358 Mr. MEHUL RAMESHBHAI PATEL 22/10/1992 M General 70.476 GM-6451272 4457 71471342 Mr. ROCKY GIRISHBHAI PATEL 22/12/1991 M General 70.466 GM-6461273 3032 83337860 Mr. JAIMINKUMAR PRAVINBHAI PATEL 13/08/1992 M General 70.464 GM-6471274 6083 69684970 Mr. DIPANSHU MUKESHBHAI PATEL 10-Nov-92 M General 70.460 GM-6481275 232 92796566 Mr. SANJAY AMBARAMBHAI KAVAR 03-Jan-85 M General 70.448 GM-6491276 993 65875612 Mr. NITINKUMAR VALLABHBHAI JOSHI 06-Nov-92 M General 70.444 GM-6501277 5740 11912311 Mr. ABHISHEK KUMAR 22/12/1988 M General 70.440 GM-6511278 2516 25659022 Mr. GOPAL ZAVERBHAI SONANI 21/02/1993 M General 70.430 GM-6521279 4591 31786911 Mr. ROHIT CHANDRAKANT PINGLE 22/06/1991 M General 70.424 GM-6531280 5934 96798856 Mr. MANTHAN GIRISHKUMAR SHAH 12-Aug-90 M General 70.420 GM-6541281 1941 85940868 Mr. JISHNU RAJESHBHAI GOHEL 19/10/1988 M General 70.408 GM-6551282 2243 38106878 Mr. ANURAG RAMESHCHANDRA GARG 07-Aug-91 M General 70.400 GM-6561283 3658 86315022 Mr. BHARAT RAMJIBHAI PATEL 06-Jan-93 M General 70.396 GM-6571284 1236 59686550 Mr. JEET BIPIBHAI VYAS 16/01/1991 M General 70.380 GM-6581285 4463 60810514 Mr. RAJU KUMARVELU NADAR 03-Mar-88 M General 70.356 GM-6591286 2651 83308115 Mr. MAHESH HASMUKHBHAI BORAD 09-Sep-91 M General 70.350 GM-6601287 6031 89244269 Mr. HARSHIL SANJAYBHAI MAJMUNDAR 11-Oct-90 M General 70.326 GM-6611288 3048 67962332 Mr. PURVESHKUMAR SATISHBHAI PATEL 07-Jun-92 M General 70.324 GM-6621289 1653 84923949 Mr. AAKASH BABULAL KUMAVAT 01-Jul-92 M General 70.320 GM-6631290 3073 64299040 Mr. VAIBHAV BHADRESH MADIA 07-Sep-91 M General 70.302 GM-6641291 5518 28904503 Mr. CHIRAGBHAI DASHARATHBHAI PATEL 06-Mar-86 M General 70.296 GM-6651292 4480 40355489 Mr. PARTH ANILBHAI PATEL 30/03/1991 M General 70.292 GM-6661293 4150 80516707 Mr. MOHD AZHARUDDIN MOHD IRSHAD ANSARI ANSARI 07-Jun-90 M General 70.280 GM-6671294 3560 63643164 Mr. SUBHASH BALBHADRA PRASAD KUMAR 05-May-88 M General 70.268 GM-6681295 1587 49761723 Mr. SANDIPKUMAR GOVINDBHAI PATEL 16/04/1993 M General 70.262 GM-6691296 2532 84278366 Mr. AMIT SHAMBHU NATH GUPTA DIPANKAR 31/12/1985 M General 70.254 GM-6701297 2347 81189664 Mr. ABHISHEK DINESHKUMAR PATEL 22/04/1993 M General 70.242 GM-6711298 3941 92204900 Mr. JEENESH RAJESHKUMAR DOSHI 17/07/1992 M General 70.220 GM-6721299 5055 63695647 Mr. MURTAZA MR FAKHRUDDIN BHAI SIAMWALA 08-Jan-92 M General 70.220 GM-6731300 2212 28087633 Mr. YASHASVIKUMAR RAMESHBHAI PATEL 22/12/1992 M General 70.216 GM-6741301 3601 99472549 Mr. JIGNESHKUMAR VISHNUBHAI PATEL 05-Jun-91 M General 70.214 GM-6751302 906 95281763 Mr. RAMPRAKASH RAMKEWAL GUPTA 08-Oct-91 M General 70.212 GM-6761303 231 45878613 Mr. HARDIKKUMAR MANSUKHLAL BHENSADADIA 07-Mar-92 M General 70.204 GM-6771304 1885 54262809 Mr. JATINKUMAR RAJENDRAKUMAR THAKAR 27/04/1992 M General 70.200 GM-6781305 3856 87707033 Mr. ROHIT RAJENDRA KUMAR RAI RAI 07-Jan-91 M General 70.200 GM-6791306 6320 96491284 Mr. ABHISHEK SHIVNANDAN PD GUPTA KUMAR 01-May-89 M General 70.200 GM-6801307 3454 26373170 Mr. JAYMIN VINODKUMAR PATEL 15/04/1993 M General 70.186 GM-6811308 3811 52859221 Mr. KSHITIJ KUMAR RAJ KUMAR SACHAN SACHAN 09-Jan-92 M General 70.184 GM-6821309 963 51563746 Mr. SANJAYKUMAR MOHANBHAI ZALA 13/02/1993 M General 70.180 GM-6831310 4959 54126925 Mr. MITULBHAI GORDHANBHAI PATEL 14/09/1993 M General 70.172 GM-6841311 3585 97053193 Mr. PINAKIN PRAHLADBHAI PATEL 03-Jul-90 M General 70.168 GM-685

Page 29: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no

Confirmation no

Name Birth Date gender

caste Total waitag

Treated as

1312 1074 59301121 Mr. BHAVIK KAMLESHBHAI AVLANI 30/10/1992 M General 70.162 GM-6861313 3311 46955383 Mr. PUNIT SURESH BHANWAR 16/10/1990 M General 70.158 GM-6871314 5969 63298676 Mr. PRAHLADSINH AJITSINH GOHIL 19/03/1992 M General 70.148 GM-6881315 1601 28361685 Mr. ISTEHAK MAHEBUB VADAVIYA 15/07/1993 M General 70.144 GM-6891316 5195 97477235 Mr. NAVLESH KAPILDEO SHARMA KUMAR 02-Apr-92 M General 70.140 GM-6901317 1259 60506274 Mr. ABHIJEET PIYUSHBHAI SEN 10-Aug-92 M General 70.136 GM-6911318 1003 99656236 Mr. DARSHANKUMAR MAHENDRAKUMAR VYAS 26/08/1992 M General 70.124 GM-6921319 1081 45713163 Mr. KRUNAL KAUSIKCHANDRA KUNVARANI 21/06/1993 M General 70.116 GM-6931320 1988 52317911 Mr. PRATIK VIJAYBHAI SHAH 29/12/1991 M General 70.112 GM-6941321 3155 31122839 Mr. HEMANG JAGDISHBHAI MUNGALPARA 04-Mar-93 M General 70.076 GM-6951322 182 25222314 Mr. RUTVIK BHARATBHAI PATEL 11-May-91 M General 70.074 GM-6961323 2880 47685680 Mr. BHAGVAN JAGDISH PATIDAR 13/03/1992 M General 70.042 GM-6971324 2911 66489753 Mr. MILANKUMAR RATILAL PATEL 17/03/1992 M General 70.030 GM-6981325 2336 98472162 Mr. HARSH JAYANTIBHAI KUNPARA 22/09/1992 M General 70.024 GM-6991326 2994 89840114 Mr. NILESHKUMAR SHANKARBHAI PATEL 03-May-92 M General 70.022 GM-7001327 3034 93746866 Mr. JIGNESHKUMAR MAHENDRABHAI PATEL 23/01/1993 M General 70.020 GM-7011328 388 58580430 Mr. VICKY SHANTARAM SONWANWE 19/02/1994 M General 70.000 GM-7021329 5592 26048570 Mr. SHASHANK CHANDRADEV PRASAD YADAV YADAV 11-Nov-89 M General 70.000 GM-7031330 3621 90430908 Mr. JASMIN CHANDUBHAI MATHUKIA 14/06/1991 M General 69.992 GM-7041331 6266 80484124 Mr. RAJNIKUMAR MANUBHAI KHUNT 15/09/1989 M General 69.990 GM-7051332 5949 98933489 Mr. AKASH ASHOK KUMAR JAIN JAIN 18/12/1991 M General 69.986 GM-7061333 1157 11834815 Mr. DHRUV RAMESHCHANDRA PATEL 13/04/1993 M General 69.982 GM-7071334 1358 13406295 Mr. ROHITKUMAR BHERUMAL MODI 20/08/1992 M General 69.976 GM-7081335 1827 91493182 Mr. MILIN AVINASH KUMAR OZA 29/11/1991 M General 69.956 GM-7091336 3750 90153820 Mr. DASHRATH VIRABHAI PRAJAPATI 07-Aug-93 M General 69.936 GM-7101337 5241 80205280 Mr. SMIT RAMESHBHAI KOTHADIA 21/09/1991 M General 69.926 GM-7111338 2286 84828261 Mr. MINESHKUMAR AMRUTLAL DIVANI 30/05/1990 M General 69.926 GM-7121339 1447 93348804 Mr. KULDEEPSINH BAHADURSINH CHAUHAN 27/04/1993 M General 69.920 GM-7131340 3182 13523730 Mr. BILAL ABDUL GAFFAR KHAN KHAN 27/10/1992 M General 69.920 GM-7141341 5914 12691434 Mr. AKASH ASHOK KUMAR JAIN JAIN 18/12/1991 M General 69.918 GM-7151342 4627 89899356 Mr. HIREN KUMAR HASMUKHBHAI TRIVEDI 22/09/1992 M General 69.914 GM-7161343 2885 80072161 Mr. KALPESHKUMAR KANJIBHAI PATEL 29/10/1991 M General 69.912 GM-7171344 3394 36006465 Mr. MEHUL RAGHNATHBHAI CHAUDHARY 21/11/1991 M SEBC 69.910 SEBC-M-1331345 3478 15599063 Mr. HIMANSHU DINESH CHANDRA JAISWAL JAISWAL 23/04/1989 M General 69.904 GM-7181346 927 53389151 Mr. VIVEK VINAYAK MISHRA 03-Aug-92 M General 69.900 GM-7191347 5579 35123256 Mr. HARSH RAJESHBHAI VYAS 29/07/1992 M General 69.898 GM-7201348 5462 88697473 Mr. MAHAMADHUSHEN ADAMBHAI POPATPOTRA 06-Jan-92 M General 69.878 GM-7211349 4231 47250572 Mr. MAHESHBHAI BHIKHABHAI PRAJAPATI 16/01/1991 M SEBC 69.872 SEBC-M-1341350 5660 77097842 Mr. JASABHAI CHAMANAJI TANK 25/01/1990 M SEBC 69.872 SEBC-M-1351351 1621 65927933 Mr. SAGARKUMAR AMRUTBHAI VALAND 08-May-93 M SEBC 69.870 SEBC-M-1361352 4765 83779734 Mr. AKASH KANUBHAI PATEL 12-Jul-92 M General 69.868 GM-7221353 6510 58601845 Mr. RAKESH RAJENDRABHAI LOLARIYA 26/10/1992 M General 69.846 GM-7231354 2987 93568978 Mr. KAUTUKKUMAR HARIBHAI MOVALIYA 24/09/1993 M General 69.836 GM-7241355 1775 56663484 Mr. MUKUL KUMAR KALU BHAI CHAUDHARY 10-Jul-91 M SEBC 69.824 SEBC-M-1371356 2749 22513542 Mr. AMIT DINESHKUMAR SHARMA 08-Apr-91 M General 69.822 GM-7251357 973 30517771 Mr. JATIN NARENDRABHAI PATEL 10-Dec-86 M General 69.820 GM-7261358 2672 71429644 Mr. DIPJYOTSINH NARENDRASINH SOLANKI 13/10/1989 M General 69.818 GM-7271359 6238 79889399 Mr. TRUSHIK JAYNTIBHAI PORIYA 11-Jun-90 M SEBC 69.812 SEBC-M-1381360 1666 87844555 Mr. RAKESHKUMAR MERUBHAI BARAD 29/09/1992 M SEBC 69.810 SEBC-M-1391361 3867 63363667 Mr. AKSHAYKUMAR JAYSUKHBHAI GANDHI 29/05/1992 M General 69.806 GM-7281362 4221 18302512 Mr. SUHAIL MOBEEN AHMAD KHAN KHAN 02-Jan-92 M General 69.800 GM-7291363 1609 68942688 Mr. TEJASKUMAR NAVINCHANDRA PRAJAPATI 20/12/1992 M SEBC 69.798 SEBC-M-1401364 5490 71112462 Mr. JIGNESH AMARSHI CHOTALIYA 10-Feb-90 M SEBC 69.798 SEBC-M-1411365 4242 86561259 Mr. ANILKUMAR KANUBHAI PATEL 17/12/1991 M SEBC 69.796 SEBC-M-1421366 5773 79752403 Mr. DEEPAK BADRI PRASAD DESHLA DESHLA 09-Jan-92 M General 69.780 GM-7301367 4176 95655578 Mr. DHEERAJ KUMAR RAM KUMAR VERMA VERMA 03-Dec-91 M General 69.776 GM-7311368 4244 96024959 Mr. DHVANIK MANISHKUMAR MISTRIY 23/09/1993 M General 69.768 GM-7321369 2412 21767221 Mr. CHINTAN PRAKASHCHANDRA PATEL 10-Nov-92 M General 69.764 GM-7331370 1926 16737195 Mr. VISHWASH KAMLESHBHAI MISTRY 22/07/1993 M SEBC 69.762 SEBC-M-1431371 2722 73800543 Mr. SAUHARDRA CHANDRA SHEKHAR OJHA OJHA 07-May-92 M General 69.760 GM-7341372 1489 62009651 Mr. SUNNYKUMAR VISHNUBHAI PATEL 10-Sep-92 M General 69.756 GM-7351373 2194 25477622 Mr. DHRUVKUMAR HASMUKHBHAI PATEL 18/02/1993 M General 69.754 GM-7361374 1234 15602230 Mr. MUNAFALI MUSTAKALI SHEKH 17/03/1991 M General 69.748 GM-7371375 1400 56923023 Mr. JAYVIJAYSINH JAGDISHSINH VAGHELA 15/04/1993 M General 69.740 GM-7381376 2122 82099953 Mr. MAYANKKUMAR BHAILALBHAI CHARAN 25/06/1993 M SEBC 69.730 SEBC-M-1441377 284 55296494 Mr. SHIVAM BHARATBHAI PATEL 16/08/1992 M General 69.720 GM-7391378 6600 68935889 Mr. YUSUF IQBAL GHADIYALI 23/12/1988 M General 69.720 GM-7401379 496 20103019 Mr. JAY SUNILBHAI KATARMAL 10-Jun-92 M General 69.704 GM-7411380 3086 62375963 Mr. ANKUR KAILASH PANDEY 29/08/1990 M General 69.684 GM-7421381 2380 95539873 Mr. HITESHKUMAR BHAGVANSINH RATHOD 26/11/1991 M SEBC 69.676 SEBC-M-1451382 208 46920016 Mr. CHINTAN HASMUKHLAL THAKKAR 06-Aug-93 M General 69.674 GM-7431383 6118 44639536 Mr. VIRENDRAKUMAR BABULAL PATEL 22/11/1991 M General 69.664 GM-744

Page 30: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no

Confirmation no

Name Birth Date gender

caste Total waitag

Treated as

1384 4102 78429690 Mr. CHIRAG DINESHKUMAR PRAJAPATI 06-Oct-96 M SEBC 69.660 SEBC-M-1461385 6305 51492069 Mr. JAIKISHAN LACHHMAN NAJKANI 06-Dec-89 M General 69.658 GM-7451386 6601 58117972 Mr. JITENDRA RAM KEERAT KUMAR 09-May-90 M General 69.654 GM-7461387 1661 93314321 Mr. MEHULKUMAR JAGDISHBHAI MEWADA 17/09/1990 M SEBC 69.654 SEBC-M-1471388 2267 32774146 Mr. MAUNASKUMAR ANILKUMAR SONI 11-Oct-93 M General 69.652 GM-7471389 1195 17907000 Mr. BHRUGU GUNVANTBHAI KOTAK 19/01/1993 M General 69.650 GM-7481390 3849 70689267 Mr. ALOK DEVENDRA SHARMA 08-Apr-90 M General 69.646 GM-7491391 731 20863207 Mr. KALPESH AMRUTLAL CHAUHAN 09-May-93 M SEBC 69.646 SEBC-M-1481392 2563 23437088 Mr. MANISH KUMAR RAMESHWAR BAGHEL 15/10/1990 M General 69.640 GM-7501393 6301 85828323 Mr. RAJESH DADUBHAI AMBALIYA 29/09/1988 M SEBC 69.640 SEBC-M-1491394 6215 54095689 Mr. RAHUL PRAKASHCHANDRA JOSHI 12-Aug-85 M General 69.638 GM-7511395 2745 10488383 Mr. CHANDUBHAI HAMIRBHAI RATHOD 13/11/1991 M SEBC 69.626 SEBC-M-1501396 4088 55891721 Mr. DHARMENDRA DAYARAM SAHU 07-May-91 M General 69.620 GM-7521397 6314 46098834 Mr. RAJESH DADUBHAI AMBALIYA 29/09/1988 M SEBC 69.618 SEBC-M-1511398 4369 73008117 Mr. MONU SUKHKHU CHARMKAR CHARMKAR 10-Sep-90 M General 69.614 GM-7531399 304 78414023 Mr. MOHAMMADARABI MEHAMUDAHAMAD POTHIGARA 06-Mar-90 M General 69.612 GM-7541400 1967 48878023 Mr. HUSAIN MUFADDALBHAI HASAMWALA 09-Jun-92 M General 69.610 GM-7551401 1377 22974225 Mr. HITESH KUMAR JAYRAM JANGID 07-Dec-91 M General 69.602 GM-7561402 1748 43433905 Mr. JITENDRA LALJIBHAI TUKADIA 23/08/1991 M General 69.600 GM-7571403 2438 45514409 Mr. RAKES RANJAN ASHOK KUMAR SINGH SINGH 25/07/1992 M General 69.600 GM-7581404 4284 74565000 Mr. TEJAN SAURABH MACHHAR 10-Aug-94 M General 69.600 GM-7591405 2395 96334173 Mr. MEET PARSOTTAMDAS PATEL 03-Aug-93 M General 69.584 GM-7601406 3631 77680256 Mr. HARDIK MANSUKHBHAI BUSA 20/10/1992 M General 69.580 GM-7611407 4847 73664085 Mr. ARSIBHAI JIVABHAI LAKHNOTRA 09-Oct-92 M SEBC 69.570 SEBC-M-1521408 4036 34855161 Mr. PARESHKUMAR RAMESHBHAI SOLANKI 24/07/1993 M SEBC 69.564 SEBC-M-1531409 708 47351026 Mr. SIDDHARTH JAYDIPBHAI BHADADIA 08-May-93 M General 69.552 GM-7621410 5871 81954498 Mr. NILESHKUMAR PARSHOTAMBHAI SAKARIYA 19/10/1991 M SEBC 69.552 SEBC-M-1541411 2964 63866446 Mr. ANIRUDDHSINH MAHESHKUMAR VAGHELA 11-Sep-92 M General 69.544 GM-7631412 1959 98628014 Mr. AVAKASHKUMAR SURESHBHAI PATEL 30/01/1992 M General 69.538 GM-7641413 470 20690821 Mr. ASIM SUBHANBHAI VADGAMA 20/11/1992 M SEBC 69.536 SEBC-M-1551414 3211 59315029 Mr. RAHUL A K BAHAL BAHAL 10-Aug-91 M General 69.520 GM-7651415 3866 23415783 Mr. DHAVAL LALITBHAI MAKADIA 26/11/1992 M General 69.518 GM-7661416 3480 32310298 Mr. RAVINDRA SINGH KALAYAN SINGH LODHI LODHI 08-Aug-90 M General 69.508 GM-7671417 1512 29213729 Mr. MAULIKKUMAR PUNJIRAM PATEL 05-Feb-93 M General 69.492 GM-7681418 1375 95145358 Mr. AMITKUMAR AMRUTBHAI PATEL 11-Sep-92 M General 69.490 GM-7691419 380 88954693 Mr. PARTHESHKUMAR HEMANTKUMAR PAREKH 12-Apr-88 M General 69.488 GM-7701420 4632 64773969 Mr. NIRAL ANILKUMAR SHAH 20/04/1992 M General 69.474 GM-7711421 4788 72405120 Mr. KEYUR ASHOKBHAI PATEL 09-Mar-91 M General 69.470 GM-7721422 4950 66900873 Mr. PARTH NARANBHAI PATEL 04-May-93 M General 69.468 GM-7731423 433 58242361 Mr. KUNALKUMAR MAHESHBHAI PATEL 02-May-93 M General 69.462 GM-7741424 4882 18917588 Mr. KUNAL JANKIVALLABH JETHA 30/03/1993 M General 69.460 GM-7751425 1004 17561326 Mr. ASHISH GHELABHAI DUDHAT 17/03/1993 M General 69.460 GM-7761426 2627 70407983 Mr. VISHAL RAJENDRAPRASAD MAURYA 26/12/1993 M General 69.454 GM-7771427 1989 19943061 Mr. PRAHARSHKUMAR HEMANTKUMAR PANDYA 30/08/1992 M General 69.444 GM-7781428 1725 82277362 Mr. AJAY HARPAL SINGH KUMAR 05-May-88 M General 69.436 GM-7791429 6566 64500787 Mr. ASHRAF MAHMAD MATHAKIYA 25/11/1992 M General 69.434 GM-7801430 3222 20827238 Mr. PRASHANT R R SHARMA PACHORI 02-Mar-92 M General 69.420 GM-7811431 1597 36938887 Mr. AJAYSINH MOHANSINH RATHOD 05-Jan-93 M SEBC 69.420 SEBC-M-1561432 1077 47650609 Mr. VIJAY KANTILAL ATALA 08-May-93 M General 69.412 GM-7821433 565 15094590 Mr. ARPIT RAJESH SHAH 08-Mar-91 M General 69.402 GM-7831434 5292 76745824 Mr. DHIRAJ SURESH BACHWANI 31/10/1992 M General 69.400 GM-7841435 6479 32861142 Mr. AMIT PUSHPENDRA KUMAR RICHHARIYA RICHHARIYA 07-Oct-93 M General 69.400 GM-7851436 3428 99226668 Mr. BHAVANI PRAVINSINH JADAV 10-Mar-92 M SEBC 69.386 SEBC-M-1571437 4686 28146707 Mr. RADHEY PRAKASHKUMAR PATEL 06-Nov-92 M General 69.384 GM-7861438 2660 34986547 Mr. MANOJ HIRALAL PRAJAPATI 01-Nov-93 M SEBC 69.378 SEBC-M-1581439 2816 92291311 Mr. DHAVALKUMAR VISHNUBHAI PATEL 28/11/1992 M General 69.368 GM-7871440 6349 37509397 Mr. SANDIPKUMAR PRAKASHBHAI DARJI 04-Dec-93 M General 69.368 GM-7881441 145 78349262 Mr. SHONKKUMAR GIRISHCHANDRA PUROHIT 14/06/1988 M General 69.366 GM-7891442 2652 86531950 Mr. ASHOK DAYARAM CHAUDHARY 31/08/1991 M General 69.360 GM-7901443 6187 61538533 Mr. ABHISHEK SURESH KUMAR SIROTHIYA SIROTHIYA 22/01/1992 M General 69.360 GM-7911444 5760 51168020 Mr. JAIMIN NAVINBHAI PANCHAL 28/06/1991 M SEBC 69.338 SEBC-M-1591445 4951 23514511 Mr. DHAVALKUMAR NATAVARLAL OZA 11-Dec-91 M SEBC 69.330 SEBC-M-1601446 378 76770193 Mr. AJAY SURESHBHAI RATHOD 17/09/1992 M SEBC 69.304 SEBC-M-1611447 3933 98508905 Mr. JYOTINDRAKUMAR RAMUDAN GADHAVI 25/01/1993 M SEBC 69.276 SEBC-M-1621448 1106 70557951 Mr. RAVIKUMAR NANUBHAI PATEL 06-Dec-92 M SEBC 69.136 SEBC-M-1631449 2024 44318290 Mr. VIJAYKUMAR HARIBHAI NAYI 08-Oct-91 M SEBC 69.088 SEBC-M-1641450 5407 74843829 Mr. MAULIKKUMAR ARAVINDBHAI RATHOD 10-May-91 M SEBC 69.032 SEBC-M-1651451 1929 21943134 Mr. VANRAJSINH AJMALJI THAKOR 25/07/1992 M SEBC 69.018 SEBC-M-1661452 6155 37173535 Mr. NILAYKUMAR AMRITBHAI DESAI 01-Mar-92 M SEBC 69.018 SEBC-M-1671453 4308 23434680 Mr. PIYUSH SURESHBHAI MALAKIYA 27/04/1991 M SEBC 69.008 SEBC-M-1681454 1401 24448953 Mr. PRASHANT SANJAY BHAI JETHVA 24/10/1992 M SEBC 69.000 SEBC-M-1691455 1406 81551716 Mr. BHAGYESH JAGDISHCHANDRA ACHARYA 08-Jan-93 M SEBC 68.938 SEBC-M-170

Page 31: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no

Confirmation no

Name Birth Date gender

caste Total waitag

Treated as

1456 459 21266918 Mr. KIRANSINH MOHANSINH CHAUHAN 04-Jan-93 M SEBC 68.910 SEBC-M-1711457 1505 56706458 Mr. SANDIPKUMAR HAKABHAI ZINZALA 06-Dec-93 M SEBC 68.890 SEBC-M-1721458 3047 80513711 Mr. JAY ASHVINKUMAR KORALWALA 06-Nov-89 M SEBC 68.852 SEBC-M-1731459 379 91638679 Mr. MEHULKUMAR PRAGJIBHAI RATHOD 04-Oct-90 M SEBC 68.820 SEBC-M-1741460 4790 21870974 Mr. YOGESHBHAI RAMESHBHAI PATEL 19/04/1992 M SEBC 68.766 SEBC-M-1751461 918 83650565 Mr. PRAVINSINH KANAKSINH ZALA 07-Apr-92 M SEBC 68.722 SEBC-M-1761462 2221 39921456 Mr. RONAK JAYANTIBHAI PRAJAPATI 08-May-92 M SEBC 68.712 SEBC-M-1771463 1487 15108987 Mr. PRASHANT GYAN SINGH NAIN 16/02/1991 M SEBC 68.702 SEBC-M-1781464 4732 70168336 Mr. VIKRAM GHEMARBHAI CHAUDHARY 01-Mar-92 M SEBC 68.702 SEBC-M-1791465 6501 31887583 Mr. BHARATKUMAR BABUBHAI PRAJAPATI 19/09/1990 M SEBC 68.638 SEBC-M-1801466 1831 35981259 Mr. VISHAL SURESHKUMAR GADHVI 06-Feb-92 M SEBC 68.604 SEBC-M-1811467 4960 75832240 Mr. BHARGAV KAUSHIKKUMAR PANCHAL 24/05/1993 M SEBC 68.600 SEBC-M-1821468 395 18389726 Mr. RAHULKUMAR SURESHBHAI PRAJAPATI 03-Jun-91 M SEBC 68.566 SEBC-M-1831469 3188 21775803 Mr. JAYDEEP CHANDUBHAI PRAJAPATI 04-Dec-92 M SEBC 68.564 SEBC-M-1841470 340 57057457 Mr. KAUSHAL HIRALAL SUTHAR 01-Jul-93 M SEBC 68.546 SEBC-M-1851471 4988 65334133 Mr. NARESHKUMAR MEGHJIBHAI KAVAD 21/12/1992 M SEBC 68.544 SEBC-M-1861472 2551 29126994 Mr. TUSHARKUMAR VISHNUBHAI GURJAR 07-Sep-92 M SEBC 68.520 SEBC-M-1871473 4181 90195568 Mr. HIRENKUMAR MAHESHBHAI PRAJAPATI 24/12/1991 M SEBC 68.510 SEBC-M-1881474 1135 32865571 Mr. MAYUR DINESHBHAI PANCHAL 02-Sep-93 M SEBC 68.490 SEBC-M-1891475 6035 16710884 Mr. NITIN PARBATBHAI ODEDARA 23/12/1992 M SEBC 68.456 SEBC-M-1901476 5086 32625672 Mr. DHARMIK PRAKASHBHAI CHAUDHARI 20/05/1992 M SEBC 68.446 SEBC-M-1911477 2604 19670858 Mr. DHIRENKUMAR KARSHANBHAI MAKWANA 16/03/1993 M SEBC 68.444 SEBC-M-1921478 1906 49405823 Mr. ANKIT PRAVINBHAI GADHIYA 22/04/1993 M SEBC 68.414 SEBC-M-1931479 2723 49862215 Mr. TEJENDRA CHAXULKUMAR DARJI 23/11/1992 M SEBC 68.384 SEBC-M-1941480 554 11719991 Mr. KUSH K CHAUDHARI 06-Feb-92 M SEBC 68.382 SEBC-M-1951481 6439 17444624 Mr. SARAMAN BHARATBHAI MODHAVADIYA 11-Oct-92 M SEBC 68.340 SEBC-M-1961482 2812 74543604 Mr. SAURABH NITINCHANDRA VAGHELA 08-May-93 M SEBC 68.338 SEBC-M-1971483 2089 91492685 Mr. GAURAVKUMAR SURPALBHAI DODIYA 02-May-93 M SEBC 68.328 SEBC-M-1981484 5875 62599735 Mr. BHARATBHAI SARADARBHAI KANER 09-Feb-87 M SEBC 68.326 SEBC-M-1991485 518 87936066 Mr. JIGNESHKUMAR ABHUBHAI CHAUDHARY 22/07/1993 M SEBC 68.316 SEBC-M-2001486 625 40714134 Mr. VIRALKUMAR DIPAKBHAI BHANDARI 16/10/1992 M SEBC 68.316 SEBC-M-2011487 608 68536428 Mr. RAKESHKUMAR BHEEKHABHAI PRAJAPATI 13/11/1992 M SEBC 68.310 SEBC-M-2021488 607 54611166 Mr. BHAVIK CHANDRAKANTBHAI NAYAK 01-Jan-87 M SEBC 68.222 SEBC-M-2031489 4925 36639045 Mr. GOUSE MOHIDDIN MUZIBUDDIN MOHAMMAD 30/11/1992 M SEBC 68.208 SEBC-M-2041490 3382 57203507 Mr. HIRENKUMAR ASHOKBHAI MANDALIYA 30/05/1990 M SEBC 68.162 SEBC-M-2051491 109 26134178 Mr. ROHIT VINOD UMRANIYA 26/04/1990 M SEBC 68.142 SEBC-M-2061492 861 44467624 Mr. URVISHKUMAR VINODKUMAR MODI 12-Oct-92 M SEBC 68.136 SEBC-M-2071493 3285 98472318 Mr. MUBARAKBHAI YUNUSBHAI MANSURI 13/03/1993 M SEBC 68.128 SEBC-M-2081494 603 95616023 Mr. IMAMBHAI ABHARAMBHAI GHANCHI 16/09/1991 M SEBC 68.126 SEBC-M-2091495 5065 18544848 Mr. DAYARAM PREMJIBHAI PRAJAPATI 22/12/1992 M SEBC 68.104 SEBC-M-2101496 1577 87907742 Mr. MUKESHKUMAR SURAJBHAI VANJARA 06-Jul-92 M SEBC 68.100 SEBC-M-2111497 3614 75787942 Mr. LAXMAN POONAMBHAI PRAJAPATI 03-Aug-92 M SEBC 68.076 SEBC-M-2121498 5756 33531212 Mr. RAKESHKUMAR BHAGABHAI PRAJAPATI 23/07/1990 M SEBC 68.028 SEBC-M-2131499 2799 13104298 Mr. REEYAZUDDIN DAWOODBHAI KADU 07-Jul-92 M SEBC 68.010 SEBC-M-2141500 5899 56508134 Mr. MANTHAN PRAVINBHAI JADAV 21/10/1992 M SEBC 68.004 SEBC-M-2151501 1843 81775181 Mr. AJIT SHIV SHANKAR YADAV YADAV 06-Oct-90 M SEBC 67.960 SEBC-M-2161502 2902 43386905 Mr. KEYURKUMAR VINODBHAI DHIMMAR 23/03/1991 M SEBC 67.952 SEBC-M-2171503 3325 31769698 Mr. RAKESHBHAI JASARAJBHAI DABHI 20/10/1992 M SEBC 67.910 SEBC-M-2181504 1503 94106172 Mr. YOGESHKUMAR KANUBHAI RANA 24/03/1992 M SEBC 67.888 SEBC-M-2191505 3005 13709988 Mr. RAHULKUMAR SURESHBHAI PATEL 03-Nov-93 M SEBC 67.888 SEBC-M-2201506 6299 39410849 Mr. KIRANKUMAR TEJABHAI PRAJAPATI 06-Apr-91 M SEBC 67.880 SEBC-M-2211507 1445 39054366 Mr. KEYUR MANSUKH BHAI TANK 21/06/1993 M SEBC 67.876 SEBC-M-2221508 349 86294503 Mr. ASHOKBHAI JAGABHAI VANALIYA 06-Jan-92 M SEBC 67.862 SEBC-M-2231509 4218 69410961 Mr. NIKULKUMAR RAMANLAL MEVADA 27/10/1992 M SEBC 67.856 SEBC-M-2241510 2737 35766089 Mr. NAYANKUMAR KANTILAL PATEL 13/03/1993 M SEBC 67.850 SEBC-M-2251511 1520 33128075 Mr. TRUSHARKUMAR CHIMANBHAI PATEL 06-Nov-92 M SEBC 67.834 SEBC-M-2261512 1813 31455505 Mr. VIRALKUMAR MAHENDRABHAI GOHIL 22/08/1992 M SEBC 67.830 SEBC-M-2271513 316 40163919 Mr. HITESHKUMAR BHAGVATSANG GADHVI 03-Feb-84 M SEBC 67.798 SEBC-M-2281514 2619 18915294 Mr. KALPITKUMAR HASMUKHLAL MEVADA 12-Mar-90 M SEBC 67.776 SEBC-M-2291515 3527 40912883 Mr. CHINTAN ASHOK BHAI PRAJAPATI 27/07/1993 M SEBC 67.774 SEBC-M-2301516 4932 93002904 Mr. AJAYKUMAR JAGDISHBHAI LAKHANI 10-Dec-92 M SEBC 67.728 SEBC-M-2311517 588 59146192 Mr. MAYUR NAROTTAMBHAI PRAJAPATI 15/12/1992 M SEBC 67.720 SEBC-M-2321518 268 19156308 Mr. VIPULKUMAR GAGJIBHAI ZINZALA 04-Jun-92 M SEBC 67.690 SEBC-M-2331519 4935 27357684 Mr. DHRUVKUMAR SHARADBHAI BAROT 13/04/1992 M SEBC 67.676 SEBC-M-2341520 6188 27981177 Mr. PARTH VISHNUBHAI PRAJAPATI 20/08/1993 M SEBC 67.660 SEBC-M-2351521 6295 22753455 Mr. DHIRENKUMAR KANTILAL TANDEL 15/10/1991 M SEBC 67.650 SEBC-M-2361522 551 75124105 Mr. VARUNKUMAR JAGDISHBHAI PAREKH 21/02/1991 M SEBC 67.634 SEBC-M-2371523 5359 90267628 Mr. ANILKUMAR JAYANTILAL PRAJAPATI 08-Oct-93 M SEBC 67.624 SEBC-M-2381524 3953 27742022 Mr. ABHAY MUKESHBHAI GEDIYA 23/07/1992 M SEBC 67.618 SEBC-M-2391525 4588 69401281 Mr. BHAGAWANJI PRAGAJIBHAI RATHOD 10-Nov-91 M SEBC 67.616 SEBC-M-2401526 1393 55476739 Mr. BIRENDRAKUMAR MAHENDRAKUMAR TANK 25/01/1983 M SEBC 67.588 SEBC-M-2411527 2339 89023713 Mr. SAHIL BHARATBHAI DARAJI 02-Jun-93 M SEBC 67.578 SEBC-M-242

Page 32: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no

Confirmation no

Name Birth Date gender

caste Total waitag

Treated as

1528 4536 57445241 Mr. AJAYKUMAR SURESHBHAI PRAJAPATI 05-Jan-92 M SEBC 67.578 SEBC-M-2431529 1731 52498335 Mr. SIDDHARAJSINH BAHADURSINH THAKOR 29/01/1993 M SEBC 67.558 SEBC-M-2441530 521 84203698 Mr. HENIL SUNILBHAI DUDHIA 13/12/1992 M SEBC 67.516 SEBC-M-2451531 3616 81761812 Mr. BRIJESHKUMAR SURESHLAL PRAJAPATI 02-Jul-93 M SEBC 67.490 SEBC-M-2461532 4415 42338585 Mr. PRAKASH NAGARBHAI JADAV 23/08/1990 M SEBC 67.486 SEBC-M-2471533 606 21929141 Mr. GANESHBHAI VAGHAJIBHAI GOHELG 30/01/1990 M SC 66.450 SC-M-801534 5921 51168509 Mr. MANOJ KUMAR BABULAL JATIYA JATIYA 03-Mar-88 M SC 66.446 SC-M-811535 1496 80961017 Mr. SHAILESHKUMAR AMRUTBHAI PARMAR 08-May-85 M SC 66.334 SC-M-821536 2065 44864388 Mr. NARENDRA RAMESHBHAI KATUA 13/06/1992 M SC 66.280 SC-M-831537 6230 27279858 Mr. SUMITKUMAR GOVINDBHAI CHAVDA 31/08/1992 M SC 66.246 SC-M-841538 228 67896864 Mr. MAYUR DALPATBHAI RANA 01-Nov-93 M SC 66.172 SC-M-851539 2060 73799688 Mr. GAUTAM CHANDULAL SAGAR 28/12/1992 M SC 66.140 SC-M-861540 2545 98641024 Mrs. SWETA VIVEK RANJAN VERMA 19/12/1988 F General 66.030 GF-1881541 3784 21785952 Ms. JEEL RAJNIKANT PATEL 13/08/1992 F General 66.030 GF-1891542 1953 91538829 Mr. KALPESH BHANJIBHAI KENIYA 09-May-88 M SC 66.000 SC-M-871543 825 96301246 Mrs. SNEHABEN BHUPENDRAKUMAR PATEL 05-Dec-87 F General 65.956 GF-1901544 2014 45966340 Mr. MAULIK BIPINCHANDRA BHARGAV 03-Jul-93 M SC 65.956 SC-M-881545 4748 22604435 Mr. JEEGNESH LALJIBHAI CHAUHAN 13/08/1992 M SC 65.908 SC-M-891546 3732 68628473 Ms. MILI VINODKUMAR BHAVSAR 11-Oct-90 F General 65.860 GF-1911547 4952 12479136 Mr. AMITKUMAR RADHEYSHYAM CHAUHAN 16/05/1991 M SC 65.848 SC-M-901548 4772 53840006 Mrs. PARTHI JIGAR PARIKH 04-Feb-88 F General 65.846 GF-1921549 777 17314918 Mr. PRAKASHKUMAR RAJESHBHAI SOLANKI 16/12/1988 M SC 65.750 SC-M-911550 3593 16122639 Mr. PRASHANT AMARABHAI SOLANKI 15/08/1993 M SC 65.704 SC-M-921551 1741 36415459 Mr. HEETESHKUMAR DINESHBHAI ZALA 26/09/1990 M SC 65.700 SC-M-931552 694 76140366 Mr. HIMANSHU GIRISHKUMAR RAWAT 15/11/1992 M SC 65.664 SC-M-941553 2498 31528710 Ms. RACHANA ARVINDBHAI PATEL 16/11/1990 F General 65.592 GF-1931554 318 43918009 Mr. HIRENKUMAR CHANDUBHAI MAHYAVANSHI 21/07/1993 M SC 65.590 SC-M-951555 1356 12017766 Ms. NIDHIBEN DAHYABHAI PATEL 10-Feb-92 F General 65.566 GF-1941556 285 20857187 Ms. NEHABEN JITENDRA BHAI NAIK 25/09/1990 F General 65.494 GF-1951557 4531 36364614 Mrs. KATHAK ARPITKUMAR RAVAL 20/06/1984 F General 65.474 GF-1961558 5872 98294054 Ms. MITHILA RAMANBHAI PATEL 30/07/1987 F General 65.468 GF-1971559 6596 53862415 Ms. SONKAR AZAD KUMAR SONKAR CHHAVI 20/01/1990 F General 65.458 GF-1981560 6416 27954349 Mr. SUNNY PREM CHAND TAWAR 23/11/1991 M SC 65.444 SC-M-961561 5069 66103169 Mr. DHARMESH KESHUBHAI MADHAVI 11-Nov-91 M SC 65.440 SC-M-971562 5068 78385711 Ms. LINA VASANTBHAI PATEL 07-Jun-91 F General 65.438 GF-1991563 4012 88622531 Ms. KOMAL DHRUVKUMAR THAKER 01-Jan-91 F General 65.412 GF-2001564 947 36057438 Mr. SAMEER RAMJIBHAI CHAUHAN 12-Dec-90 M SC 65.400 SC-M-981565 5598 18033955 Mr. ASHEESH INDRA PAL SINGH KUMAR 07-Jul-92 M SC 65.400 SC-M-991566 25 90547794 Ms. KAJALBEN VINODBHAI DUDHATRA 10-Jul-92 F General 65.354 GF-2011567 1387 77930150 Mr. AKASH HARSHADKUMAR MAKWANA 03-Aug-92 M SC 65.336 SC-M-1001568 176 42825640 Ms. JINALI SHASHIKANT MEHTA 26/10/1990 F General 65.326 GF-2021569 5623 76331870 Ms. ANJNA DILIPKUMAR TEVANI 09-May-93 F General 65.324 GF-2031570 2255 21499312 Mr. ANURAG RAM NIWAS GAUTAM GAUTAM 04-Jun-90 M SC 65.268 SC-M-1011571 3310 43145285 Mr. VARUN PRAVINBHAI PARMAR 03-Feb-93 M SC 65.266 SC-M-1021572 4119 33430229 Mr. ARUNKUMAR SAMBHAJI HINGOLE 25/12/1986 M SC 65.260 SC-M-1031573 3028 56789555 Mr. NAYANKUMAR VITHTHALBHAI VAGHELA 24/07/1988 M SC 65.242 SC-M-1041574 5281 12506573 Ms. BHAVIKA RAJENDRABHAI PANCHASARA 08-Jan-93 F General 65.230 GF-2041575 6524 69529427 Mr. NIRAJ BIPINCHANDRA RATHOD 12-May-91 M SC 65.206 SC-M-1051576 5964 49775477 Mr. ASHEESH INDRA PAL SINGH KUMAR 07-Jul-92 M SC 65.200 SC-M-1061577 1556 89901686 Ms. MEERA RAJENDRAKUMAR JANI 04-Jun-93 F General 65.068 GF-2051578 5560 70575596 Mr. CHINTAN CHANDRAKANT PARMAR 01-Apr-90 M SC 64.978 SC-M-1071579 1540 37178836 Ms. KHUSHBU SANJAYBHAI PATEL 12-Oct-91 F General 64.972 GF-2061580 1293 89244387 Ms. GIRISHCHANDRA GIRISHCHANDRA SHWETA 19/01/1991 F General 64.890 GF-2071581 1302 94061210 Ms. SHWETA GIRISHCHANDRA RAWAL 19/01/1991 F General 64.890 GF-2081582 3571 17814937 Mr. DILIP RAM ASRE KUMAR 03-May-94 M SC 64.802 SC-M-1081583 5441 70602275 Mr. AVINASH RATILAL RAJ 29/05/1992 M SC 64.758 SC-M-1091584 5855 63587465 Ms. ANITA RAJNARAYAN RAI 18/11/1991 F General 64.746 GF-2091585 3400 60873809 Ms. DRASHTIBEN RAMESHBHAI PATEL 09-Mar-93 F General 64.726 GF-2101586 26 21259878 Mr. MOHIT LAXMANBHAI MATANG 22/07/1993 M SC 64.708 SC-M-1101587 930 35093334 Mr. KIRANKUMAR GALABABHAI PARAMAR 15/05/1991 M SC 64.556 SC-M-1111588 2235 36928043 Mr. RAHULKUMAR GOVABHAI PARMAR 12-Apr-91 M SC 64.510 SC-M-1121589 3761 43999529 Mr. MAULIK RAMJIBHAI CHAUHAN 18/11/1992 M SC 64.436 SC-M-1131590 3063 30204327 Ms. KAMINIBEN HOTUBHAI SHARDA 24/06/1985 F General 64.396 GF-2111591 2942 29719413 Mr. HITESHKUMAR VITHTHALBHAI PARMAR 23/09/1992 M SC 64.338 SC-M-1141592 5108 93265391 Ms. PRIYANKA SUNIL KUMAR DUBEY DUBEY 05-Nov-91 F General 64.314 GF-2121593 4613 80455605 Mr. DHIRAJLAL DEVSHIBHAI VELARI 31/10/1992 M SC 64.300 SC-M-1151594 5196 41644330 Mrs. JYOTIBEN BHARAT BHAI PATEL 15/07/1992 F General 64.276 GF-2131595 3615 66411918 Mr. VIPIN ANTOO RAM KUMAR GAUTAM 15/07/1993 M SC 64.260 SC-M-1161596 2919 80727219 Mr. BHAVIN KANTIBHAI PARMAR 13/07/1986 M SC 64.252 SC-M-1171597 1058 42805627 Mr. SANJAYKUMAR VINODBHAI MAKWANA 26/08/1991 M SC 64.220 SC-M-1181598 1654 92972471 Ms. ISHITA LALJIBHAI HINGRAJIYA 26/02/1993 F General 64.206 GF-2141599 4170 92135057 Mr. JIGNESHKUMAR DHULABHAI LEUVA 14/11/1991 M SC 64.202 SC-M-119

Page 33: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no

Confirmation no

Name Birth Date gender

caste Total waitag

Treated as

1600 832 71913698 Ms. EKTA SHISHIRBHAI SHAH 17/04/1988 F General 64.180 GF-2151601 6174 46300745 Ms. MITTALBEN YOGESHCHANDRA BHATT 26/12/1991 F General 64.140 GF-2161602 3812 44719861 Ms. PALAK NIKESHKUMAR PATEL 17/10/1990 F General 64.038 GF-2171603 1702 39881661 Ms. HIRALBEN VRAJESHKUMAR SHAH 01-Oct-93 F General 63.976 GF-2181604 1459 74196215 Mr. RICHA DINESHKUMAR PATEL 22/09/1990 F General 63.968 GF-2191605 4052 14848828 Ms. JEEVITHA N 05-Aug-88 F General 63.856 GF-2201606 5585 96574348 Ms. VAISHALI ASHOKBHAI SHAH 10-May-85 F General 63.640 GF-2211607 2709 40826332 Ms. BHAVINI DHIRUBHAI MOKANI 25/10/1990 F General 63.560 GF-2221608 666 40694512 Ms. JINAL PRAVINKUMAR MEHTA 05-Jun-93 F General 63.262 GF-2231609 2691 38631947 Ms. NISHA PARSHURAM PAL 29/12/1992 F General 62.700 GF-2241610 4692 17926919 Ms. TWINKAL VINODBHAI PATEL 15/07/1993 F General 62.316 GF-2251611 2372 69881987 Ms. PARINDA PRAHALADBHAI PATEL 18/12/1992 F General 62.176 GF-2261612 3652 39301904 Ms. GOPIBEN JAMNADASH BHUT 06-Jan-93 F General 62.154 GF-2271613 2294 98460750 Ms. KHUSBHUBEN DILIPKUMAR JOSHI 06-Mar-92 F General 62.000 GF-2281614 3828 61418127 Mrs. NISHA PRANAVBHAI PANCHAL 06-Nov-84 F General 62.000 GF-2291615 443 79299511 Ms. MADHURI NARENDRA KISHNANI 08-Nov-91 F General 61.960 GF-2301616 2141 79522480 Ms. FENCY RAJENDRAKUMAR PATEL 28/08/1993 F General 61.886 GF-2311617 3753 65550955 Ms. KRUSHA HARENKUMAR AMIN 01-Feb-88 F General 61.726 GF-2321618 4742 96690955 Ms. JASMIN HASMUKHBHAI LAD 11-Mar-92 F General 61.570 GF-2331619 6268 52868634 Mrs. VIDHIBEN NAVINCHANDRA PATEL 05-Jan-87 F General 61.418 GF-2341620 4532 67475759 Mr. DEVANGI ATULBHAI MAHETA 07-May-91 F General 60.926 GF-2351621 728 33293520 Mrs. SHRADDHABEN SUMEETKUMAR MARVANIYA 13/12/1991 F General 60.270 GF-2361622 3206 35511153 Ms. KHUSHBU ANILKUMAR PATIL 16/07/1992 F General 60.152 GF-2371623 652 21625785 Mrs. KINJAL HARDIK PRAJAPATI 20/04/1988 F General 59.400 GF-2381624 913 61901783 Ms. KSHAMA BAKULKUMAR PAREKH 25/08/1992 F General 59.376 GF-2391625 4967 89419386 Ms. ARJU AMBALAL DAKA 14/07/1993 F General 59.312 GF-2401626 912 70169414 Ms. RIDDHI PRAMTHESHBHAI PATEL 17/10/1991 F General 59.040 GF-2411627 3384 79066060 Mrs. RINKIBEN DALICHANDBHAI SHAH 13/03/1990 F General 58.872 GF-2421628 5112 25645410 Ms. TRUPTI RAJNIKANT BOGHRA 30/08/1987 F General 58.750 GF-2431629 4274 76029067 Mrs. NILAM DAYALJIBHAI BUMTARIYA 04-May-91 F General 58.550 GF-2441630 990 88067283 Mr. NISARGKUMAR VIJAYBHAI PAVAGADHI 24/06/1993 M ST 58.550 ST-M-1101631 5175 96822172 Mr. AMIT SUNDARAM MEENA MEENA 30/11/1990 M ST 58.390 ST-M-1111632 157 46229334 Mr. ANKITKUMAR RANJITBHAI PATEL 21/08/1992 M ST 58.374 ST-M-1121633 460 56892730 Ms. NIKITA UMAKANTH MODI 11-Feb-89 F General 58.344 GF-2451634 1468 15785000 Mr. MEHUL KOTIYABHAI GAMIT 14/10/1989 M ST 58.342 ST-M-1131635 4892 11989509 Mr. DHARMESHBHAI SANTILAL VASAVA 05-Oct-91 M ST 58.340 ST-M-1141636 315 15424971 Mr. BHADRESHBHAI SOMLUBHAI GANVIT 11-Mar-89 M ST 58.328 ST-M-1151637 2103 78573583 Ms. JINKAL GORDHANBHAI MOLIYA 26/09/1993 F General 58.138 GF-2461638 3971 58056623 Mr. SUNILKUMAR VECHATBHAI KISHORI 01-Mar-87 M ST 58.118 ST-M-1161639 6534 90719800 Mr. MUKESHKUMAR MAGANBHAI NINAMA 30/04/1991 M ST 58.012 ST-M-1171640 2119 36348046 Mr. JIGNESHBHAI JAYANTIBHAI VASAVA 30/05/1991 M ST 58.000 ST-M-1181641 5350 74334546 Ms. KOMALBEN AMRUTLAL PATEL 22/12/1991 F General 57.924 GF-2471642 4600 44046875 Mr. DHRUV RAJESHBHAI PATEL 26/11/1992 M ST 57.914 ST-M-1191643 5417 80829354 Mr. ARVINDBHAI LALJIBHAI MAHLA 17/06/1990 M ST 57.888 ST-M-1201644 3921 24794640 Mrs. JAYANA ANKURKUMAR PATEL 14/05/1982 F General 57.858 GF-2481645 3586 19464816 Mr. JIGNESH NARSINHBHAI PARMAR 18/09/1991 M ST 57.652 ST-M-1211646 2624 70990767 Ms. KAVITA RAJENDRAPRASAD MAURYA 21/07/1990 F General 57.486 GF-2491647 863 56077114 Mr. LALITBHAI DHANJIBHAI PATEL 20/03/1991 M ST 57.466 ST-M-1221648 1993 31681537 Mr. BHAVINKUMAR SHAILESHBHAI PATEL 25/12/1992 M ST 57.452 ST-M-1231649 1784 24702495 Mr. RANJITSINH VAGHJIBHAI DAMOR 25/07/1987 M ST 57.416 ST-M-1241650 5748 33107055 Mr. DIVYESHKUMAR HARILAL PATEL 19/02/1991 M ST 57.392 ST-M-1251651 4197 58530085 Mr. VISHALKUMAR GANVIT VISHALKUMAR KANTILAL GANVIT 21/09/1989 M ST 57.380 ST-M-1261652 6189 64722908 Mr. MUKESHBHAI BHILYABHAI GAVIT 04-Jun-85 M ST 57.272 ST-M-1271653 6448 35110796 Mr. BHAVINKUMAR RATILAL CHAUDHARI 03-Jun-86 M ST 57.200 ST-M-1281654 2926 83463225 Mr. PANKAJBHAI JAGDISHBHAI MACHHAR 21/08/1991 M ST 57.146 ST-M-1291655 854 69151729 Mr. DINESHKUMAR RAMANLAL RATHAVA 21/08/1991 M ST 56.820 ST-M-1301656 3671 32069506 Ms. NIKHAT MOHAMMEDIFTIKHAR SHEIKH 05-Jul-83 F General 56.800 GF-2501657 5444 14909013 Mr. KALPESHBHAI NATUBHAI PATEL 24/06/1992 M ST 56.734 ST-M-1311658 5580 17238045 Mr. KALPESHKUMAR DHANSUKHBHAI CHAUDHARY 06-Jul-86 M ST 56.702 ST-M-1321659 99 30983194 Mr. HITENDRA RAJUBHAI VASAVA 20/01/1992 M ST 56.644 ST-M-1331660 448 21548408 Mr. PRATIKKUMAR DEVISING JADAV 13/05/1992 M ST 56.608 ST-M-1341661 2784 96862867 Mr. HEMANTKUMAR BABUBHAI CHAUDHARI 10-Feb-91 M ST 56.606 ST-M-1351662 4802 75224742 Mr. DIVYESH KANTILAL PATEL 15/07/1987 M ST 56.538 ST-M-1361663 3108 43494333 Mr. RAHULKUMAR RAMESHBHAI MAHLA 06-Aug-93 M ST 56.176 ST-M-1371664 1585 82720798 Mr. AKASH JAYSUKHBHAI PATEL 15/04/1993 M ST 56.100 ST-M-1381665 4268 49777927 Mr. SHAILENDRAKUMAR GANUBHAI GAVALI 13/12/1991 M ST 56.054 ST-M-1391666 164 78471914 Mr. DINESHKUMAR CHAMPABHAI DAMOR 25/02/1983 M ST 56.052 ST-M-1401667 5679 81098583 Mr. JIGNESHKUMAR RAMESHBHAI RAJWADI 16/07/1990 M ST 56.040 ST-M-1411668 2058 76267375 Mr. HARSHALKUMAR PIYUSHBHAI CHAUDHARI 28/09/1986 M ST 55.998 ST-M-1421669 4736 58897987 Mr. CHANDRESHKUMAR SURMALBHAI PALAS 20/04/1985 M ST 55.970 ST-M-1431670 1254 85473517 Mr. SARTHAK KANUSINH GAMIT 12-Jan-92 M ST 55.778 ST-M-1441671 4492 14049136 Mr. TUSHARBHAI LAXMANBHAI PATEL 20/08/1988 M ST 55.654 ST-M-145

Page 34: ઇજનpરી સહાયક સjવjલ નj પસંદગj યાદીsardarsarovardam.org/document/news/merit_list_of_ejneri_sahayak... · 37 1938 42205774 mr. santosh kumar

Merit no

Ap.no

Confirmation no

Name Birth Date gender

caste Total waitag

Treated as

1672 3891 88175140 Mr. NILESHKUMAR SHAMALBHAI VASAVA 17/08/1983 M ST 55.600 ST-M-1461673 2183 62585968 Mr. SACHINBHAI KALUBHAI MAHLA 01-May-88 M ST 55.500 ST-M-1471674 4202 76498758 Ms. URVASHI VIJAYKUMAR FERWANI 04-Jun-87 F General 55.314 GF-2511675 296 38456911 Mr. HEMANTKUMAR PRAVINBHAI PATEL 12-Jan-88 M ST 55.310 ST-M-1481676 2281 40486291 Mr. DIPESHBHAI AYUBBHAI GAMIT 01-Jun-89 M ST 55.188 ST-M-1491677 2354 53151706 Mr. KAPIL BALUBHAI TALAVIA 11-Sep-87 M ST 55.172 ST-M-1501678 3804 47796351 Mr. MAYANKKUMAR MADHUBHAI CHAUDHARI 08-Jun-90 M ST 55.048 ST-M-1511679 4280 15431470 Mr. PARESHKUMAR SAMUBHAI PARGI 15/04/1985 M ST 54.880 ST-M-1521680 1178 22866327 Ms. SANJANA RAMSHESHVARMA VERMA 31/01/1989 F General 54.800 GF-2521681 3024 44532465 Ms. KAJAL RASHIKLAL KHARVA 26/07/1995 F General 54.800 GF-2531682 1443 71810832 Mr. KEYURKUMAR HARSHADBHAI PATEL 12-Oct-84 M ST 54.762 ST-M-1531683 4592 74574366 Ms. MONIKA CHIMANLAL BHURIYA 09-Aug-91 F ST 54.712 ST-F-361684 917 16294307 Mr. RAHULKUMAR KARANSINH PARMAR 20/01/1992 M ST 54.480 ST-M-1541685 4023 70900450 Mr. AJITSINH BHURABHAI KHOKHARIYA 05-Nov-83 M ST 54.420 ST-M-1551686 573 52638280 Mr. VIPULKUMAR DHIRUBHAI CHAUDHARI 20/01/1986 M ST 54.400 ST-M-1561687 1894 34438745 Mr. ANKITKUMAR MATHURBHAI KHAPED 13/08/1992 M ST 54.400 ST-M-1571688 679 60122641 Mr. NITESH MANUBHAI PATEL 04-Jan-91 M ST 54.360 ST-M-1581689 3534 89592539 Mr. BHAVINKUMAR RAMANBHAI CHAUDHARI 15/03/1993 M ST 54.354 ST-M-1591690 2819 65097639 Mr. BENJAMINBHAI MOHANBHAI GAMIT 16/08/1991 M ST 54.280 ST-M-1601691 5743 67386257 Mr. PRAGNESHKUMAR NARSINHBHAI VASAVA 25/05/1987 M ST 54.278 ST-M-1611692 3452 17708773 Mr. BHANTABHAI DALUBHAI RATHWA 07-Mar-88 M ST 53.928 ST-M-1621693 1637 44047180 Mr. DEVANGKUMAR SHANKARBHAI PATEL 17/12/1980 M ST 53.922 ST-M-1631694 1771 20721442 Mr. HARDIPKUMAR GOVINDBHAI PANDOR 06-Jan-85 M ST 53.836 ST-M-1641695 6411 80487719 Ms. SNEHAL NAVNITBHAI BALEVA 30/07/1988 F ST 53.772 ST-F-371696 4793 28104988 Mr. DHAVALKUMAR BACHUBHAI KOTVAL 02-May-86 M ST 53.468 ST-M-1651697 1961 52361563 Mr. RAHULKUMAR RAMANBHAI BHABHOR 25/02/1992 M ST 53.424 ST-M-1661698 3488 45971864 Ms. PAYALKUMARI KIRITBHAI PATEL 07-Jun-92 F ST 53.384 ST-F-381699 6091 50143714 Mr. BHRUGALKUMAR ASHOKBHAI GAMIT 11-Dec-91 M ST 53.260 ST-M-1671700 3093 75351377 Mr. CHANDRESH JAGDISCHANDRA ASARI 19/09/1986 M ST 53.200 ST-M-1681701 2959 48530227 Mr. TOSHALKUMARI RAMUBHAI CHAUDHARI 31/01/1993 F ST 53.012 ST-F-391702 258 15928777 Mr. DAXESHKUMAR OCCHHAVBHAI RATHAVA 05-Dec-89 M ST 52.946 ST-M-1691703 3121 44009882 Mr. UTTAMBHAI SOMABHAI KAKAD 02-Feb-89 M ST 52.758 ST-M-1701704 475 72468807 Mr. MUKULCHANDRA RATILAL GAMETI 25/10/1989 M ST 52.576 ST-M-1711705 3538 41866138 Mr. DHAVAL PRIYAVADAN PATEL 22/08/1991 M ST 52.396 ST-M-1721706 3472 13610166 Mr. GUNVANTBHAI DALSINGBHAI PARMAR 13/05/1988 M ST 52.354 ST-M-1731707 883 42067669 Mr. JAYPRAKASH KESHAVSINH MALIWAD 06-May-88 M ST 52.330 ST-M-1741708 682 35514681 Mr. SUDERSHANKUMAR RANCHOODBHAI VASAVA 19/02/1989 M ST 52.298 ST-M-1751709 2210 80292161 Mr. NILDIPSINH PREMJIBHAI RATHOD 19/12/1987 M ST 52.280 ST-M-1761710 5765 38648201 Mr. MAYANKKUMAR NATVARLAL CHAUDHARI 31/05/1990 M ST 52.212 ST-M-1771711 3272 27657023 Mr. MITESHBHAI SAJANBHAI BHAGARIYA 01-Feb-86 M ST 51.814 ST-M-1781712 705 67261715 Mr. DIVYESH KANTILAL PATEL 20/02/1988 M ST 51.782 ST-M-1791713 5156 88028721 Mr. JAIVIKKUMAR UTTAMBHAI PATEL 01-Aug-92 M ST 51.698 ST-M-1801714 3815 52534748 Mr. NALINKANT MADHUBHAI CHAUDHARI 06-Jan-87 M ST 51.656 ST-M-1811715 5615 57477700 Mr. RAVIKUMAR KALYANBHAI GAMIT 02-Jun-91 M ST 51.394 ST-M-1821716 4447 72384384 Mr. PRATIK YOGESHBHAI VASAVA 13/03/1990 M ST 51.312 ST-M-1831717 4866 27759849 Ms. NILAM NATVARBHAI PATEL 16/01/1988 F ST 50.908 ST-F-401718 2663 30921897 Mr. KALPESHKUMAR BABUBHAI DAMOR 23/11/1984 M ST 50.896 ST-M-1841719 1664 71729598 Ms. DIVYANIBEN RAMANBHAI NINAMA 26/06/1993 F ST 50.610 ST-F-411720 4566 40368823 Ms. ANITA HARDYARAM VISHWAKARMA 05-May-90 F General 49.144 GF-2541721 4867 72505179 Ms. SUMITABEN AMARSANG VASAVA 06-Jan-85 F ST 45.400 ST-F-421722 4035 92271618 Mrs. SRIANSHI RAVIKANT SRIVASTAV SRIVASTAV 04-Oct-91 F General 33.600 GF-2551723 487 78838256 Mrs. NAKSHI JIGAR PATEL 08-Aug-92 F General 31.218 GF-2561724 1670 15166650 Mr. DARPANABEN JAYANTILAL PATEL 23/03/1993 F General 27.646 GF-2571725 3722 64231967 Ms. SUNNDA KANTILAL DHUSA 15/09/1989 F ST 25.960 ST-F-43

:Y/ o UF\WLGUZ VF;LP HGZ, D[G[HZ4s5;M"G[,fTFP(v_$vZ_!5 ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P

UF\WLGUZP

GM\W o s!f 5|:T]T IFNLDF\ NXF"J[, pD[NJFZMV[ TFP)v$v!54!_v$v!54!#v$vZ_!5 VG[ !5v$vZ_!5 GF ZMH ;JFZ[ !_P#_ YL ;F\HGF &P!_ ;]WLDF\ T[VMGF H~ZL V;, 5|DF65+M TYF T[GL :JI\ 5|DFl6T GS,M ;FY[4 5|DF65+MGL RSF;6L DF8[ ;ZNFZ ;ZMJZ GD"NF lGUD l,P4 a,MS G\P!Z4 ALHM DF/4 GJF ;lRJF,I4 UF\WLGUZ BFT[ p5l:YT YJFG]\ ZC[X[P sZf lGUD SR[ZL C[9/ s!f SrK sZf 5F86 s#f AGF;SF\9F s$f ;]Z[g§GUZ s5f AM8FN VG[ s&f DMZAL VF K s&f lH<,FVM DF8[ pD[NJFZMGL H~ZLIFT K[P T[YL VF IFNLDF\ NXF"J[, JW] pD[NJFZMG[ 5|DF65+ RSF;6L DF8[ p5l:YT ZC[JF H6FJJFDF\ VFJ[ K[P 5|:T]T IFNLDF\ GFD CMJFYL4 pD[NJFZMG[ 5;\NULGM CSS D/TM GYL H[GL GM\W ,[JLP