panchavarna stotram

of 38 /38
Panchavarana Shiva Mahastotram !"#$%& '()* +,-./  (0%)1#  2  34 56  "7)(86#)9: ,; | %-<=81#>/  "& ?%/  3#:  @A  B#)C%2  || D%  D%  D9E3A)F  GHI- J34 K,#A-L8  KAM%1*M+(I)(  | NK,9,3O& PJ"7()*) - #K"  #ABQ  ">(R#,R,,S(#T  || +(I)(KA#: O)I-9  D%  B& $>8U1V,  | +()M#,& W%#L)GX2  D%  G& Y9& 6)6: (  || NA$,3)1$,BH"$A  D%)B>Z GK([L  | N,X%: #KL#)\)8  D%)A)3] O#^9O  || KA8_DA  KA8)\)8  D%  KA53)86->%  | KA8$,8"8)A$>  D%  KA(Z   : K,3)86  || D%)K,"8`=%:  D%)K,3'6)+">  | D%  +(,$.B(: +(  D%)B>Z G(a I(  || D%)(Z ,#L)K(=  D%)A)(Z ,bA1*,T  | D%-c8  B#+,+%  D%)M%$,KA'c8  ||

Author: prathap-chotanalli-mudalagiri

Post on 30-Oct-2015

359 views

Category:

Documents


60 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Shiva Panchavarana STotram - stotram related to Shiva and its Avarana devatas.

TRANSCRIPT

 • Panchavarana Shiva Mahastotram

  $&'

  +./ 0 2 45 7: |

 • de f&g f h |i ||& & | || E kl | $ 2 ||M/ 4Mm/ Y && |+MKnKoQ f2 Kq& ||/ &: KM/ Er |&Zs+` Jq/ /Jt& ||

  Hb $: :$K |Kv=w &K[k || ^2 Y$_b | $x ccy ||xK+z K={[email protected] | K=&|@ K=KZ/ || ^Kh^K ^Kb | ^K.{ ^KK || W&7}:@ |Mc & &M$/ [email protected] 2 ||

 • MKn / &=K X& |$JZK El / Mr |+ X+ K:: ||

  7X. & &Y+K$ |:E E K5 ||X $M |XM s/ Jq/ / Jt& ||

  ^ XKt | :Q Jt& ||

  :K &. E kH?& |& :o oZ ||ZC +/ m Q KMM4 |M4 E aaK ||:K./ &:&K |+lt/ ]:$ +Qax ||K =w KMM/ |oQ &+4M Jq/ i Jt ||

  &Y+K^/ |

 • }K }q + M ||:/ $/ $M/ + |7f$/ / 7&: ||J{ } XM |K./ / Jq/ i Jt& ||

  }:J/ &'/ & |}:X./ + i ||$MM 'M/+/ H :x |J/ & & &5 ||}:< XM XM |K./ / Jq/ i Jt& ||

  _KgJ/ K[ |E+ f/ X./ EE: ||K/ / ?| |Kn/ & +V$ ||H:fK< XM |K./ |/ Jq/ i Jt& ||

  ]^]f^/ / lZ |

 • X.&c+ JKQ JK ||K?|+/ E:x |&/ & .$ ||E+cK< XM |K./ / Jq/ i Jt& ||

  ^]$E$/ / Hf |+ / X./ :x ||KZcK/ ZKhQ + |Z/ & V&: ||E+ i < XM |K./ / Jq/ i Jt& ||

  + & $} K2 |oQ &+4M 2 i / Jt ||+ & } r2 |M4M oQ 2 i / Jt ||+ & : K2 |M4M oQ 2 i / Jt ||+ & x.} r2 |M4M oQ 2 i / Jt ||

 • } qM:My |M4M oQ 2 i / Jt ||

  @+ 'g K+ | Ka J ||:}+ +ZV X |Jq/ i Jt$& y ||

  $ }0 [email protected] |'g}q r? ? ||V X+2Q Kn{ |2 i / Jt$& y ||

  }:V K X |[email protected] a}: ||X+K+w Z{ + |M4M oQ K C ||

  Z 2 i$ |i'$vKKg ||K ] K |$gW K ||

 • X+Z^ XJK |$^ &' ||J+f r J$} |KJ X |: || t$KK[ |&' r rt}& |oQ &+4M i / Jt& ||

  $= 2

 • ::So + K5 & |M &QKJ |oQ &+4M i / Jt& ||

  a k a5 | a k$g &? ?K || a +C :+ |Jq/ i Jt$& i= ||

  c^ ^^M |E K } ||Kqha KaqM |od$K4 ||K4t&Q Kx K |M4M oQ i K& ||

  ?& H} X J& |{ E s & ||^ H 4cQ a |K [email protected] Z ||$gt$g+& |

 • aQ i'&Q l +2 ||CJ .f |]+& ]Q / ||KJ X : |M4M oQ i K& ||

  @ K :x |oQ &+4M i K& ||

  .aX$ fW H |MZVKZ q || JKX &$K+Z |f i se ||Xa gW+a | +a ||: KM/ 'g 'gW |M4M oQ i K& ||

  ? :{ H:H |M4M oQ i K& ||

  K^ r X KJ |

 • o y i / Jt& ||

  Z^ M |Jt& i / M&o&+ ||

  g 2 K]$E$$ |gKJ KM/ Q f ||o+ f+ M |$g{$gQ E^f ||+& r | E i K& ||

  + k+ X&d | }x X i K& ||

  K5:f+ 0 }x | E i K& ||

  Eh } |+ K

 • K5qg Kq ||K&H&H/. &QKJ |M4M / & i K& ||

  'g 'gJ J JK |} EJ ||KM&X K' Kn:$n K'C |X & :+4 ||wi Q ZV/f |+&X +& ||+Km ++4 |KJ KM/ ff ||H+ r$nM |K & + |M4M oQ 2 i / K$& a ||

  Eh KJ Eff |K 'g$ XCx ||Z{ H:XM KM/ |M4M oQ i K& ^ ||

 • K k+ }qC&? |K&: &^:+a &b ||KM +$KK | ZV+K ||/ K. & KX 7 & |&{ H }&a ||KJ X :x |M4M oQ i K& ^ ||

  K^K CVX |KM + } K{M&}: || 'g K5&KM}: |K+ & K$CK$ & || J Jo $| UMK X |Kb&:$ [ K |M4M oQ ^/ JK$& i ||

  nKM+ n X | E$ $CQ ||[? f f&+ |CCa2 Ct$ ||

 • Wa w : |M4M oQ ^/ JK$& i ||

  EE+ }q}:?K |&V&a= &YSl JK ||K&: &^:+a &b |KM E++ & || ZV+K |/ K. & KX 7 & ||&{ H } & |KJ X :x |M4M oQ i K& ^ ||

  K? b K }' |M] $ ||JQ a f } |M :^W ||:a2 X |o w K$& ^ ||

  M l K& |

 • : KK $ ||+K'Y J4K |M4M oQ ^/ JK$& i ||

  'g E H}:q: |{? 'a=: J& ||H$ K&:&M |b/ SK a ||K } +& KK | ZVK Z ||K tc ++ M& |+K K5K K || qM&[ J& |?+$:K: 'g nK ||KJ X :x |+oQ &+4M i K& ^ ||

  + ^K K{$/ V |M }q } : || a Za |+oQ &+4M ^/ JK$& i ||

 • K5&:k+ +a & |KSK fhX/+ ||K&: S+a &b |K K.KK || ZVK Z |f^lK +: +H& ||{ f ZV V + & |?+$:K: K5&nK ||&$ +K & |J}: Z&tK ||}K[ +lt f |Ji ||} 4M K5&/ K5&K |a5a } KM/ }q.x ||KJ X :x |+oQ &+4M i K& ^ ||

  &EK'Y J&H |^: }: y ||M+ |

 • ./ 45 K5&+&X. || / 7$/ : |M4M oQ ^/ JK$& i ||

  J + 0 K | E ^/ JK$& i ||

  $g a K:K:'+ |& ] z}Z ||w : dK |M4M oQ ^/ JK$& i ||

  K.} / & |^]a K&c ||h&K E+ EhaK KM |M4M oQ fQ ]:$& i ||

  Z E |+ 7ZZ: ||M&JC+ i |oQ &+4M i / Jt& ||

 • $ &$ & & &+ |7+Ml b h+ ||X KM/ : | E K$& _ ||

  f{. 2 }$ |/V +]gX ||X|:}: r &]]Kf |XZcK. $} ||}K |a aa KYaK /Z ||f{.{ f{.{ + f |J dK ||r K{ f &.K |M4M oQ i K& ^ ||

  ^++ J{ |M4M oQ M $& ||

  a @ [email protected] $ + lV |2K &Z$ ||

 • & Kh Ea } || @ E KK ||KKZcK KK |C:[email protected] a aKa ||w : oq |o s/ K$& ||

  $ K$ E |KY K @K [email protected] ||& fa K |$

 • t K7M+ ZV/ &/ r& |w / Jt$& y ||

  K a &K |7:/o Kh &KK54 ||/ / / c |a/ / &/ r&KH || @ [email protected] &q |K{ [email protected] ||i o V:[email protected] |w&$$Q / |K ||

  ={ ]$ 5K E |M$ & Ke ||a k=a o: |w&$$Q / |K ||

  K w fK. K |ll$So :K ||Q aKa aK | + g a5y ||

 • V w KV $. |w&$$Q / |& ||

  a KY$:+ a &+ |a a y ||o } K |w &Z$& /$& K ||

  foK fc: |K{ :$Q $.r{q ||

  + a 4a |?K :$Q ||

  +&a. @K bK + |w &Z$& $ /$& ^ ||

  H &Kkl |7 J7{Z 2 ||

  M&XM ?d JM / | 7f KVc ||

 • a XKQ KM M: |4M / fKMl/ }/ @ || &?/ +./ :^ |VJ/ fdeX&XMa || / :@$M/ Z&n K | K}& K &C& ||a 4 }K | .KrH ||V Z KZK |+lx C2 cM J&t2 ||+CK :}b& @& |K ^:@E$:l ||&`= t$K _ |+.++ K/+M 2 ||/} / +. & |/} + / X&/ X2 ||+$K /} EE/ |4_&+ [email protected] ||

  || K al &{ CHQ /K&c< +. ||

 • upamanyuruvca

  stotra vakymi te ka pacvaraamrgata |yogevaramida puya karma yena sampyate ||

  jaya jaya jagadekantha ambhopraktimanohara nityacitsvabhva |atigatakaluaprapacavc-mapi manas padavmattatattvam ||svabhvanirmalbhoga jaya sundaraceita |svtmatulyamahakte jaya uddhagurava ||anantakntisampanna jaysadavigraha |atarkyamahimdhra jaynkulamagala ||nirajana nirdhra jaya nikraodaya |nirantaraparnanda jaya nirvtikraa ||jaytiparamaivarya jaytikaruspada |jaya svatantrasarvasva jaysadavaibhava ||jayvtamahviva jaynvtakenacit |jayottara samastasya jaytyantaniruttara ||jaydbhuta jaykudra jaykata jayvyaya |jaymeya jaymya jaybhva jaymala ||mahbhuja mahsra mahgua mahkatha |mahbala mahmya mahrasa mahratha ||nama paramadevya nama paramahetave |nama ivya ntya nama ivatarya te ||tvadadhnamida ktsna jagaddhi sasursuram |atastvadvihitmj kamate ko.ativartitum ||

 • aya punarjano nitya bhavadekasamraya |bhavnato.anughysmai prrthita saprayacchatu ||

  jaymbike jaganmtarjaya sarvajaganmayi |jaynavadhikaivarye jaynupamavigrahe ||jaya vmanastte jayciddhvntabhajike |jaya janmajarhne jaya klottarottare ||jaynekavidhnasthe jaya vivevarapriye |jaya vivasurrdhye jaya vivavijbhii ||jaya magaladivygi jaya magaladpike |jaya magalacritre jaya magaladyini ||nama paramakalyaguasacayamrtaye |tvatta khalu samutpanna jagatvayyeva lyate ||tvadvinta phala dtumvaro.api na aknuyt |janmaprabhti devei janoya tvaduprita |ato.asya tava bhaktasya nirvartaya manoratham ||

  pacavaktro daabhuja uddhasphaikasannibha |varabrahmakaldeho deva sakalanikala ||ivabhaktisamrha ntyatta sadiva |bhakty mayrcito mahya prrthita a prayacchatu ||

  sadivkamrh aktiricch ivhvay |janan sarvalokn prayacchatu manoratham ||

  ivayordayitau putrau devau herambaamukhau |ivnubhvau sarvajau ivajnmtinau ||tptau paraspara snigdhau ivbhy nityasatktau |

 • satktau ca sad devau brahmdyaistridaairapi ||sarvalokaparitra kartumabhyuditau sad |svecchvatra kurvantau svabhedairanekaa ||tvimau ivayo prve nityamittha mayrcitau |tayorj purasktya prrthita me prayacchatm ||

  uddhasphaikasakamnkhya sadivam |mrdhbhimnin mrti ivasya paramtmana ||ivrcanarata nta ntyatta khamsthitam |packarntima bja kalbhi pacabhiryutam ||prathamvarae prva akty saha samarcitam |pavitra parama brahma prrthita me prayaccatu ||

  blasryapratka purukhya purtanam |prvavaktrbhimna ca ivasya paramehina ||ntytmaka marutsastha ambho pdrcane ratam |prathama ivabjeu kalsu ca catukalam ||prvabhge may bhakty akty saha samarcitam |pavitra parama brahma prrthita me prayacchatu ||

  ajandripratkamaghora ghoravigraham |devasya dakia vaktra devadevapadrcakam ||vidypda samrha vahnimaalamadhyagam |dvitya ivabjeu kalsvaakalnvitam ||ambhordakiadigbhge akty saha samarcitam |pavitra madhyama brahma prrthita me prayacchatu ||

  kukumakodasaka vmkhya varaveadhk |

 • vaktramuttaramasya pratihy pratihitam ||vrimaalamadhyastha mahdevrcane ratam |turya ivabjeu trayodaakalnvitam ||devasyottaradigbhge akty saha samarcitam |pavitra parama brahma prrthita me prayacchatu ||

  akhakundendudhavala sadykhya saumyalakaam |ivasya pacima vaktra ivapdrcane ratam ||nivttipadaniha ca pthivy samavasthitam |ttya ivabjeu kalbhicabhiryutam ||devasya pacime bhge akty saha samarcitam |pavitra parama brahma prrthita me prayacchatu ||

  ivasya tu ivyca hnmrt ivabhvite |tayorj purasktya te me kma prayacchatm ||ivasya tu ivyca ikhmrt ivrite |satktya ivayorj te me kma prayacchatm ||ivasya tu ivyca varma ivabhvite |satktya ivayorj te me kma prayacchatm ||ivasya tu ivyca netramrt ivrite |satktya ivayorj te me kma prayacchatm ||astramrt ca ivayornityamarcanatatpare |satktya ivayorj te me kma prayacchatm ||

  vmo jyehastath rudra klo vikaraastath |balo vikaraacaiva balapramathana para ||sarvabhtasya damanastdca aktaya |prrthita me prayacchantu ivayoreva sant ||

 • athnantaca skmaca ivacpyekanetraka |ekarudrkhyamrtica rkahaca ikhaaka ||tathau aktayaste dvityvarae.arcit |te me kma prayacchantu ivayoreva sant ||

  bhavdy mrtayacau tsmapi ca aktaya |mahdevdayacnye tathaikdaamrtaya ||aktibhissahitssarve ttyvarae sthit |satktya ivayorj dieta phalampsitam ||

  varjo mahtej mahmeghasamanvana |merumandrakailsahimdriikharopama ||sitbhraikharkra kakud pariobhita |mahbhogndrakalpena vlena ca virjita ||raktsyagacarao raktapryavilocana |pvaronnatasarvga sucrugamanojjvala ||praastalakaa rmn prajvalanmaibhaa |ivapriya ivsakta ivayordhvajavhana ||tath taccaraanysapvitparavigraha |gorjapurua rmn rmacchlavaryudha |tayorj purasktya sa me kma prayacchatu ||

  nandvaro mahtej nagendratanaytmaja |sanryaakairdevairnityamabhyarcya vandita ||arvasyntapuradvri srdha parijanai sthita |sarvevarasamaprakhya sarvsuravimardana ||sarve ivadharmmadhyakatve.abhiecita |

 • ivapriya ivsakta rmacchlavaryudha ||ivriteu sasaktastvanuraktaca tairapi |satktya ivayorj sa me kma prayacchatu ||

  mahklo mahbhurmahdeva ivpara |mahdevritn tu nityamevbhirakatu ||ivapriya ivsakta ivayorarcaka sad |satktya ivayorj sa me diatu kkitam ||

  sarvastrrthatattvaja st vio par tanu |mahmohtmatanayo madhumssavapriya |tayorj purasktya sa me kma prayacchatu ||

  brahm caiva mhe kaumr vaiav tath |vrh caiva mhendr cmu caavikram ||et vai mtarassapta sarvalokasya mtara |prrthita me prayacchantu paramevarasant ||

  mattamtagavadano gagomakartmaja |kadeho digbhu somasrygnilocana ||airvatdibhirdivyai diggajairnityamarcita |ivajnamadodbhinnastridanmavighnakt ||vighnakccsurdn vighnea ivabhvita |satktya ivayorj sa me diatu kkitam ||

  amukha ivasambhta aktivajradhara prabhu |agneca tanayo devo hyapartanaya puna ||gagyca gamby kttikn tathaiva ca |

 • vikhena ca khena naigameyena cvta ||indrajiccandrasennstraksurajit tath |ailn merumukhyn vedhakaca svatejas ||taptacmkaraprakhya atapatradalekaa |kumrastu kumr rpodharaa mahat ||ivapriya ivsakta ivapdrcaka sad |satktya ivayorj sa me diatu kkitam ||

  jyeh varih varad ivayoryajane rat |tayorj purasktya s me diatu kkitam ||

  trailokyavandit skdulkkr gambik |jagatsivivddhyartha brahmabhyarthit ivt ||ivy pravibhakty bhruvorantaranisst |dkya sat men tath haimavat hyum ||kauikycaiva janan bhadraklystathaiva ca |aparyca janan palystathaiva ca ||ivrcanarat nitya rudr rudravallabh |satktya ivayorj s me diatu kkitam ||

  caa sarvagaena ambhorvadanasambhava |satktya ivayorj sa me diatu kkitam ||

  pigalo gaapa rmn ivsakta ivapriya |jay ivayoreva sa me kma prayacchatu ||

  bhgo nma gaapa ivrdhanatatpara |prayacchatu sa me kma patyurjpurassaram ||

 • vrabhadro mahtej himakundendusannibha |bhadraklpriyo nitya mt c.abhirakita ||yajasya ca irohart dakasya ca durtmana |upendrendrayamdn devnmagatakaka ||ivasynucara rmn ivasanaplaka |ivayo sandeva sa me diatu kkitam ||

  sarasvat maheasya vksarojasamudbhav |ivayo pjane sakt s me diatu kkitam ||

  viorvakasthit lakm ivayo pjane rat |ivayo sandeva s me diatu kkitam ||

  mahmo mahdevy pdapjparya |tasy eva niyogena s me diatu kkitam ||

  kauik sihamrh prvaty param sut |viornidr mahmy mahmahiamardin ||niumbhaumbhasahartr madhumssavapriy |satktya sana mtu s me diatu kkitam ||

  rudr rudrasamaprakhy pramath prathitaujasa |bhtkhyca mahvry mahdevasamaprabh ||nityamukt nirupam nirdvandv nirupaplav |saaktaya snucar sarvalokanamaskt ||sarvemeva lokn sisaharaakam |parasparnuraktca parasparamanuvrat ||

 • parasparamatisnigdh parasparanamaskt |ivapriyatam nitya ivalakaalakit ||saumydhrstath mircntarladvaytmik |virpca surpca nnrpadharstath |satktya ivayorj te me kma diantu vai ||

  devy priyasakhvargo devlakaalakita |sahito rudrakanybhi aktibhicpyanekaa ||ttyvarae ambhorbhakty nitya samarcita |satktya ivayorj sa me diatu magalam ||

  divkaro maheasya mrtirdptasumaala |nirguo guasakrastathaiva guakevala ||avikrtmakacdya ekassmnyavikriya |asdhraakarm ca sisthitilayakramt ||eva tridh caturdh ca vibhakta pacadh puna |caturthvarae ambho pjitacnugai saha ||ivapriya ivsakta ivapdrcane rata |satktya ivayorj sa me diatu magalam ||

  divkaraaagni dptdycaaktaya |dityo bhskaro bhn ravicetyanuprvaa ||arko brahm tath rudro viucdityamrtaya |vistar sutar bodhinypyyinyapar puna ||u prabh tath prj sandhy cetyapi aktaya |somdiketuparyant grahca ivabhvit |satktya ivayorj magala pradiantu me ||

 • athav dvdaditystath dvdaa aktaya |ayo devagandharv pannagpsaras ga ||grmayaca tath yak rakascsurstath |saptasaptagacaite saptacchandomay hay ||vlikhilydayacaiva sarve ivapadrcak |satktya ivayorj magala pradiantu me ||

  brahm.atha devadevasya mrtirbhmaaldhipa |catuaiguaivaryo buddhitattve pratihita ||nirguo guasakrastathaiva guakevala |avikrtmako devastatassdhraa pura ||asdhraakarm ca sisthitilayakramt |eva tridh caturdh ca vibhakta pacadh puna ||caturthvarae ambho pjitaca sahnuga |ivapriya ivsakta ivapdrcane rata |satktya ivayorj sa me diatu magalam ||

  hirayagarbho lokeo vir klaca prua |sanatkumra sanaka sanandaca santana ||prajn patayacaiva dakdy brahmasnava |ekdaasapatnk dharmasakalpa eva ca ||ivrcanaratcaite ivabhaktiparya |ivjvaag sarve diantu mama magalam ||

  catvraca tath ved setihsapurak |dharmastri vidybhirvaidikbhi samanvit ||parasparaviruddhrth ivapraktipdak |satktya ivayorj magala pradiantu me ||

 • atha rudro mahdeva ambhormrtirgaryas |vhneyamaaldha pauruaivaryavn prabhu ||ivbhimnasampanno nirguastrigutmaka |kevala sttvikacpi rjasacaiva tmasa ||avikrarata prva tatastu samavikriya |asdhraakarm ca sydikarat pthak ||brahmao.api iracchett janakastasya tatsuta |janakastanayacpi viorapi niymaka ||bodhakaca tayornityamanugrahakara prabhu |aasyntarbahirvart rudro lokadvaydhipa ||ivapriya ivsakta ivapdrcane rata |ivasyj purasktya sa me diatu magalam ||

  tasya brahma aagni vidyenta tathakam |catvro mrtibhedca ivaprv ivrcak ||ivo bhavo haracaiva macaiva tath.apara |ivasyj purasktya magala pradiantu me ||

  atha viurmaheasya ivasyaiva par tanu |vritattvdhipa skdavyaktapadasasthita ||nirgua tattvabahulastathaiva guakevala |avikrbhimn ca trisdhraavikriya ||asdhraakarm ca sydikrt pthak |dakigabhavenpi spardhamna svayambhuv ||dyena brahma skt sa sra ca tasya tu |aasyntarbahirvart viurlokadvaydhipa ||asurntakaracakr akrasypi tath.anuja |

 • prdurbhtaca daadh bhgupcchaldiha ||bhbhranigrahrthya svecchay.avtarat kitau |aprameyabalo my myay mohayajjagat ||mrti ktv mahviu sadviumathpi v |vaiavai pjito nitya mrtitrayamaysane ||ivapriya ivsakta ivapdrcane rata |ivasyj purasktya sa me diatu magalam ||

  vsudevo.aniruddhaca pradyumnaca tata para |sakaraa samkhytcatasro mrtaya hare ||matsya krmo varhaca nrasiho.atha vmana |rmatraya tath ko viusturagavaktraka ||cakra nryastra pcajanya ca rakam |satktya ivayorj magala pradiantu me ||

  prabh sarasvat gaur lakmca ivabhvit |ivayo sandet magala pradiantu me ||

  indrognica yamacaiva nirtirvaruastath |vyu soma kuberaca tathenastriladhk ||sarve ivrcanarat ivasadbhvabhvit |satktya ivayorj magala pradiantu me ||

  trilamatha vajra ca tath parausyakau |khagapkucaiva pinkacyudhottama ||savyyudhni devasya devycaitni nityaa |satktya ivayorj rak kurvantu me sad ||

 • varpadharo deva saurabheyo mahbala |vaavkhynalaspardh pacagomtbhirvta ||vhanatvamanuprptastapas parameayo |tayorj purasktya sa me kma prayacchatu ||

  nand sunand surabhi sul sumanstath |pacagomtarastvet ivaloke vyavasthit ||ivabhaktipar nitya ivrcanaparya |ivayo sandeva diantu mama vchitam ||

  ketraplo mahtej nlajmtasannibha |darkarlavadana sphuradraktdharojjvala ||raktordhvamrdhaja rmn bhrukukuilekaa |raktavttatrinayana aipannagabhaa ||nagnastrilapsikaplodyatapika |bhairavo bhairavai siddhairyoginbhica savta ||ketre ketre samsna sthito yo rakaka satm |ivapramaparama ivasadbhvabhvita ||ivritn vieea rakan putrnivaurasn |satktya ivayorj sa me diatu magalam ||

  tlajaghdayastasya prathamvarae.arcit |satktya ivayorj catvra samavantu mm ||

  bhairavdyca ye cnye samantt tasya veit |te.api mmanughanti ivasanagauravt ||

  nraddyca munayo divy devaica pjit |

 • sdhy ngca ye dev janalokanivsina ||vinivttdhikrca maharlokanivsina |saptarayastath.anye vai vaimnikagaai saha ||sarve ivrcanarat ivjvaavartina |ivayorjay mahya diantu mama kkitam ||

  gandharvdy picntcatasro devayonaya |siddh vidydhardyca ye.api cnye nabhacar ||asur rkascaiva ptlatalavsina |anantdyca ngendr vainateydayo dvij ||kma pretavetl grah bhtaga pare |kinyacpi yoginya kinyacpi tda ||ketrrmaghdni drghnyyatanni ca |dvp samudr nadyaca nadcnye sarsi ca ||girayaca sumervdy knanni samantata |paava pakio vk kmikdayo mg ||bhuvannyapi sarvi bhuvannmadhvar |anyvaraaissrdhamca daadiggaj ||var padni mantrca tattvnyapi sahdhipai |brahmadhrak rudr rudrcnye saaktik ||yacca kicijjagatyasmin da cnumita rutam |sarve kma prayacchantu ivayoreva sant ||

  atha vidy par aiv paupavimocin |pacrthasajit divy pauvidybahikt ||stra ca ivadharmkhya dharmkhya ca taduttaram |aivkhya ivadharmkhya pura rutisammitam ||ivgamca ye cnye kmikdycaturvidh |

 • ivbhymavieea satktyeha samarcit ||tbhymeva samjt mambhrthasiddhaye |karmedamanumanyant saphala sdhvanihitam ||

  vetdy nakulnt saiycpi deik |tatsantaty guravo viedguravo mama ||aiv mhevarcaiva jnakarmaparya |karmedamanumanyant saphala sdhvanihitam ||

  laukik brhma sarve katriyca via kramt |vedavedntatattvaj sarvastravirad ||skhy vaieikcaiva yaug naiyyyik nar |saur brahmstath raudr vaiavcpare nar ||i sarve viica ivasanayantrit |karmedamanumanyant saphala sdhvanuhitam ||

  aiv siddhntamrgasth aiv pupatstath |aiv mahvratadhar aiv kplik pare ||ivjplak pjy mampi ivasant |sarve mmanughantu asantu saphalakriym ||

  dakiajnanihca dakiottaramrgag |avirodhena vartant mantrareyo.arthino mama ||

  nstikca ahcaiva ktaghncaiva tmas |pactippca vartant drato mama ||

  bahubhi ki stutairatra ye.api ke.api cidstik |

 • sarve mmanughantu santa asantu magalam ||

  namaivya smbya sasutydihetave |pacvaraarpea prapacenvtya te ||

  ityuktv daavadbhmau praipatya iva ivm |japet packar vidymaottaraatvarm ||tathaiva aktividy ca japitv tatsamarpaam |ktv ta kamayitvea pjea sampayet ||etat puyamaya stotra ivayorhdayagamam |sarvbhaprada skdbhuktimuktyaikasdhanam ||ya ida krtayennitya uydv samhita |sa vidhyu ppani ivasyujyampnuyt ||goghnacaiva ktaghnaca vrah bhrahpi v |aragataght ca mitravirambhaghtaka ||duappasamcro mth pith.api v |stavennena japtena tattatppt pramucyate ||dusvapndi mahnarthascikeu bhayeu ca |yadi sakrtayedetannatato.anarthabhgbhavet ||yurrogyamaivarya yaccnyadapi vchitam |stotrasysya jape tihastatsarva labhate nara ||asapjya iva stotrajapt phalamudhtam |sapjya ca jape tasya phala vaktu na akyate ||tasmnnabhasi sapjya devadeva sahomay |ktjalipuastihan stotrametadudrayet ||

 • || iti aive mahpure saptamy vyavyasahitymuttarabhge ivamahstotram ||

  www.kamakotimandali.com