panchavarna stotram

Click here to load reader

Post on 30-Oct-2015

326 views

Category:

Documents

56 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Shiva Panchavarana STotram - stotram related to Shiva and its Avarana devatas.

TRANSCRIPT

 • Panchavarana Shiva Mahastotram

  $&'

  +./ 0 2 45 7: |

 • de f&g f h |i ||& & | || E kl | $ 2 ||M/ 4Mm/ Y && |+MKnKoQ f2 Kq& ||/ &: KM/ Er |&Zs+` Jq/ /Jt& ||

  Hb $: :$K |Kv=w &K[k || ^2 Y$_b | $x ccy ||xK+z K={=KJ@ | K=&|@ K=KZ/ || ^Kh^K ^Kb | ^K.{ ^KK || W&7}:@ |Mc & &M$/ M@ 2 ||

 • MKn / &=K X& |$JZK El / Mr |+ X+ K:: ||

  7X. & &Y+K$ |:E E K5 ||X $M |XM s/ Jq/ / Jt& ||

  ^ XKt | :Q Jt& ||

  :K &. E kH?& |& :o oZ ||ZC +/ m Q KMM4 |M4 E aaK ||:K./ &:&K |+lt/ ]:$ +Qax ||K =w KMM/ |oQ &+4M Jq/ i Jt ||

  &Y+K^/ |

 • }K }q + M ||:/ $/ $M/ + |7f$/ / 7&: ||J{ } XM |K./ / Jq/ i Jt& ||

  }:J/ &'/ & |}:X./ + i ||$MM 'M/+/ H :x |J/ & & &5 ||}:< XM XM |K./ / Jq/ i Jt& ||

  _KgJ/ K[ |E+ f/ X./ EE: ||K/ / ?| |Kn/ & +V$ ||H:fK< XM |K./ |/ Jq/ i Jt& ||

  ]^]f^/ / lZ |

 • X.&c+ JKQ JK ||K?|+/ E:x |&/ & .$ ||E+cK< XM |K./ / Jq/ i Jt& ||

  ^]$E$/ / Hf |+ / X./ :x ||KZcK/ ZKhQ + |Z/ & V&: ||E+ i < XM |K./ / Jq/ i Jt& ||

  + & $} K2 |oQ &+4M 2 i / Jt ||+ & } r2 |M4M oQ 2 i / Jt ||+ & : K2 |M4M oQ 2 i / Jt ||+ & x.} r2 |M4M oQ 2 i / Jt ||

 • } qM:My |M4M oQ 2 i / Jt ||

  @+ 'g K+ | Ka J ||:}+ +ZV X |Jq/ i Jt$& y ||

  $ }0 C@x. |'g}q r? ? ||V X+2Q Kn{ |2 i / Jt$& y ||

  }:V K X |E$@ a}: ||X+K+w Z{ + |M4M oQ K C ||

  Z 2 i$ |i'$vKKg ||K ] K |$gW K ||

 • X+Z^ XJK |$^ &' ||J+f r J$} |KJ X |: || t$KK[ |&' r rt}& |oQ &+4M i / Jt& ||

  $= 2

 • ::So + K5 & |M &QKJ |oQ &+4M i / Jt& ||

  a k a5 | a k$g &? ?K || a +C :+ |Jq/ i Jt$& i= ||

  c^ ^^M |E K } ||Kqha KaqM |od$K4 ||K4t&Q Kx K |M4M oQ i K& ||

  ?& H} X J& |{ E s & ||^ H 4cQ a |K ai@ Z ||$gt$g+& |

 • aQ i'&Q l +2 ||CJ .f |]+& ]Q / ||KJ X : |M4M oQ i K& ||

  @ K :x |oQ &+4M i K& ||

  .aX$ fW H |MZVKZ q || JKX &$K+Z |f i se ||Xa gW+a | +a ||: KM/ 'g 'gW |M4M oQ i K& ||

  ? :{ H:H |M4M oQ i K& ||

  K^ r X KJ |

 • o y i / Jt& ||

  Z^ M |Jt& i / M&o&+ ||

  g 2 K]$E$$ |gKJ KM/ Q f ||o+ f+ M |$g{$gQ E^f ||+& r | E i K& ||

  + k+ X&d | }x X i K& ||

  K5:f+ 0 }x | E i K& ||

  Eh } |+ K

 • K5qg Kq ||K&H&H/. &QKJ |M4M / & i K& ||

  'g 'gJ J JK |} EJ ||KM&X K' Kn:$n K'C |X & :+4 ||wi Q ZV/f |+&X +& ||+Km ++4 |KJ KM/ ff ||H+ r$nM |K & + |M4M oQ 2 i / K$& a ||

  Eh KJ Eff |K 'g$ XCx ||Z{ H:XM KM/ |M4M oQ i K& ^ ||

 • K k+ }qC&? |K&: &^:+a &b ||KM +$KK | ZV+K ||/ K. & KX 7 & |&{ H }&a ||KJ X :x |M4M oQ i K& ^ ||

  K^K CVX |KM + } K{M&}: || 'g K5&KM}: |K+ & K$CK$ & || J Jo $| UMK X |Kb&:$ [ K |M4M oQ ^/ JK$& i ||

  nKM+ n X | E$ $CQ ||[? f f&+ |CCa2 Ct$ ||

 • Wa w : |M4M oQ ^/ JK$& i ||

  EE+ }q}:?K |&V&a= &YSl JK ||K&: &^:+a &b |KM E++ & || ZV+K |/ K. & KX 7 & ||&{ H } & |KJ X :x |M4M oQ i K& ^ ||

  K? b K }' |M] $ ||JQ a f } |M :^W ||:a2 X |o w K$& ^ ||

  M l K& |

 • : KK $ ||+K'Y J4K |M4M oQ ^/ JK$& i ||

  'g E H}:q: |{? 'a=: J& ||H$ K&:&M |b/ SK a ||K } +& KK | ZVK Z ||K tc ++ M& |+K K5K K || qM&[ J& |?+$:K: 'g nK ||KJ X :x |+oQ &+4M i K& ^ ||

  + ^K K{$/ V |M }q } : || a Za |+oQ &+4M ^/ JK$& i ||

 • K5&:k+ +a & |KSK fhX/+ ||K&: S+a &b |K K.KK || ZVK Z |f^lK +: +H& ||{ f ZV V + & |?+$:K: K5&nK ||&$ +K & |J}: Z&tK ||}K[ +lt f |Ji ||} 4M K5&/ K5&K |a5a } KM/ }q.x ||KJ X :x |+oQ &+4M i K& ^ ||

  &EK'Y J&H |^: }: y ||M+ |

 • ./ 45 K5&+&X. || / 7$/ : |M4M oQ ^/ JK$& i ||

  J + 0 K | E ^/ JK$& i ||

  $g a K:K:'+ |& ] z}Z ||w : dK |M4M oQ ^/ JK$& i ||

  K.} / & |^]a K&c ||h&K E+ EhaK KM |M4M oQ fQ ]:$& i ||

  Z E |+ 7ZZ: ||M&JC+ i |oQ &+4M i / Jt& ||

 • $ &$ & & &+ |7+Ml b h+ ||X KM/ : | E K$& _ ||

  f{. 2 }$ |/V +]gX ||X|:}: r &]]Kf |XZcK. $} ||}K |a aa KYaK /Z ||f{.{ f{.{ + f |J dK ||r K{ f &.K |M4M oQ i K& ^ ||

  ^++ J{ |M4M oQ M $& ||

  a @ $@ $ + lV |2K &Z$ ||

 • & Kh Ea } || @ E KK ||KKZcK KK |C:+$@ a aKa ||w : oq |o s/ K$& ||

  $ K$ E |KY K @K $@ ||& fa K |$

 • t K7M+ ZV/ &/ r& |w / Jt$& y ||

  K a &K |7:/o Kh &KK54 ||/ / / c |a/ / &/ r&KH || @ $@ &q |K{ M4M@ ||i o V:KY@ |w&$$Q / |K ||

  ={ ]$ 5K E |M$ & Ke ||a k=a o: |w&$$Q / |K ||

  K w fK. K |ll$So :K ||Q aKa aK | + g a5y ||

 • V w KV $. |w&$$Q / |& ||

  a KY$:+ a &+ |a a y ||o } K |w &Z$& /$& K ||

  foK fc: |K{ :$Q $.r{q ||

  + a 4a |?K :$Q ||

  +&a. @K bK + |w &Z$& $ /$& ^ ||

  H &Kkl |7 J7{Z 2 ||

  M&XM ?d JM / | 7f KVc ||

 • a XKQ KM M: |4M / fKMl/ }/ @ || &?/ +./ :^ |VJ/ fdeX&XMa || / :@$M/ Z&n K | K}& K &C& ||a 4 }K | .KrH ||V Z KZK |+lx C2 cM J&t2 ||+CK :}b& @& |K ^:@E$:l ||&`= t$K _ |+.++ K/+M 2 ||/} / +. & |/} + / X&/ X2 ||+$K /} EE/ |4_&+ +.i@ ||

  || K al &{ CHQ /K&c< +. ||

 • upamanyuruvca

  stotra vakymi te ka pacvaraamrgata |yogevaramida puya karma yena sampyate ||

  jaya jaya jagadekantha ambhopraktimanohara nityacitsvabhva |atigatakaluaprapacavc-mapi manas padavmattatattvam ||svabhvanirmalbhoga jaya sundaraceita |svtmatulyamahakte jaya uddhagurava ||anantakntisampanna jaysadavigraha |atarkyamahimdhra jaynkulamagala ||nirajana nirdhra jaya nikraodaya |nirantaraparnanda jaya nirvtikraa ||jaytiparamaivarya jaytikaruspada |jaya svatantrasarvasva jaysadavaibhava ||jayvtamahviva jaynvtakenacit |jayottara samastasya jaytyantaniruttara ||jaydbhuta jaykudra jaykata jayvyaya |jaymeya jaymya jaybhva jaymala ||mahbhuja mahsra mahgua mahkatha |mahbala mahmya mahrasa mahratha ||nama paramadevya nama paramahetave |nama ivya ntya nama ivatarya te ||tvadadhnamida ktsna jagaddhi sasursuram |atastvadvihitmj kamate ko.ativartitum ||

 • aya punarjano nitya bhavadekasamraya |bhavnato.anughysmai prrthita saprayacchatu ||

  jaymbike jaganmtarjaya sarvajaganmayi |jaynavadhikaivarye jaynupamavigrahe ||jaya vmanastte jayciddhvntabhajike |jaya janmajarhne jaya klottarottare ||jaynekavidhnasthe jaya vivevarapriye |jaya vivasurrdhye jaya vivavijbhii ||jaya magaladivygi jaya magaladpike |jaya magalacritre jaya magaladyini ||nama paramakalyaguasacayamrtaye |tvatta khalu samutpanna jagatvayyeva lyate ||tvadvinta phala dtumvaro.api na aknuyt |janmaprabhti devei janoya tvaduprita |ato.asya tava bhaktasya nirvartaya manoratham ||

  pacavaktro daabhuja uddhasphaikasannibha |varabrahmakaldeho deva sakalanikala ||ivabhaktisamrha ntyatta sadiva |bhakty mayrcito mahya prrthita a prayacchatu ||

  sadivkamrh aktiricch ivhvay |janan sarvalokn prayacchatu manoratham ||

  ivayordayitau putrau devau herambaamukhau |ivnubhvau sarvajau ivajnmtinau ||tptau paraspara snigdhau ivbhy nityasatktau |

 • satktau ca sad devau brahmdyaistridaairapi ||sarvalokaparitra kartumabhyuditau sad |svecchvatra kurvantau svabhedairanekaa ||tvimau ivayo prve nityamittha mayrcitau |tayorj purasktya prrthita me prayacchatm ||

  uddhasphaikasakamnkhya sadivam |mrdhbhimnin mrti ivasya paramtmana ||ivrcanarata nta ntyatta khamsthitam |packarntima bja kalbhi pacabhiryutam ||prathamvarae prva akty saha samarcitam |pavitra parama brahma prrthita me prayaccatu ||

  blasryapratka purukhya purtanam |prvavaktrbhimna ca ivasya paramehina ||ntytmaka marutsastha ambho pdrcane ratam |prathama ivabjeu kalsu ca catukalam ||prvabhge may bhakty akty saha samarcitam |pavitra parama brahma prrthita me prayacchatu ||

  ajandripratkamaghora ghoravigraham |devasya dakia vaktra devadevapadrcakam ||vidypda samrha vahnimaalamadhyagam |dvitya ivabjeu kalsvaakalnvitam ||ambhordakiadigbhge akty saha samarcitam |pavitra madhyama brahma prrthita me prayacchatu ||

  kukumakodasaka vmkhya varaveadhk |

 • vaktramuttaramasya pratihy pratihitam ||vrimaalamadhyastha mahdevrcane ratam |turya ivabjeu trayodaakalnvitam ||devasyottaradigbhge akty saha samarcitam |pavitra parama brahma prrthita me prayacchatu ||

  akhakundendudhavala sadykhya saumyalakaam |ivasya pacima vaktra ivapdrcane ratam ||nivttipadaniha ca pthivy samavasthitam |ttya ivabjeu kalbhicabhiryutam ||devasya pacime bhge akty saha samarcitam |pavitra parama brahma prrthita me prayacchatu ||

  ivasya tu ivyca hnmrt ivabhvite |tayorj purasktya te me kma prayacchatm ||ivasya tu ivyca ikhmrt ivrite |satktya ivayorj te me kma prayacchatm ||ivasya tu ivyca varma ivabhvite |satktya ivayorj te me kma prayacchatm ||ivasya tu ivyca netramrt ivrite |satktya ivayorj te me kma prayacchatm ||astramrt ca ivayornityamarcanatatpare |satktya ivayorj te me kma prayacchatm ||

  vmo jyehastath rudra klo vikaraastath |balo vikaraacaiva balapramathana para ||sarvabhtasya damanastdca aktaya |prrthita me prayacchantu ivayoreva sant ||

 • athnantaca skmaca ivacpyekanetraka |ekarudrkhyamrtica rkahaca ikhaaka ||tathau aktayaste dvityvarae.arcit |te me kma prayacchantu ivayoreva sant ||

  bhavdy mrtay