pandu an pela ksan a an program

Upload: ngu-toh-onn

Post on 20-Feb-2018

232 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  1/39

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  2/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  1 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM

  PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  3/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  2 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  SEKAPUR SIREH

  Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana

  dengan limpah rahmat-Nya, Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK) dapat

  menerbitkan Panduan Pelaksanaan Program Sijil Kolej Komuniti (SKK). Penerbitanbuku ini merupakan usaha JPKK untuk memastikan program SKK di Kolej Komuniti

  seluruh Malaysia dapat dilaksanakan dengan jayanya dalam satu acuan yang

  sama.

  Penerbitan buku ini adalah suatu kesinambungan kepada proses untuk

  meningkatkan pencapaian Kolej Komuniti sebagai pembekal utama TVET. Ia juga

  akan memberi gambaran jelas tentang segala perancangan dan pelaksanaan

  program di Kolej Komuniti.

  Buku Panduan yang lengkap tentang program SKK sangat penting untuk

  memastikan semua pihak yang berkepentingan mendapat manfaat. Buku

  Panduan ini dibangunkan dengan mengambilkira beberapa perubahan dan

  penambahbaikan bagi memastikan keselarasan kelancaran pelaksanaan

  program.

  Saya mengharapkan Buku Panduan ini dapat dijadikan bahan rujukan

  dalam usaha kita memartabatkan Kolej Komuniti khususnya dalam

  meningkatkan kualiti para graduannya.

  Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Kolej-Kolej Komuniti yang turut

  bekerjasama dalam menyediakan Buku Panduan ini.

  Sekian, terima kasih.

  AMIR BIN MD. NOOR S.S.P, S.M.S, A.M.P

  Ketua Pengarah

  Jabatan Pengajian Kolej Komuniti

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  4/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  3 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  LATAR BELAKANG

  Kolej mula beroperasi pada Jun 2001. Pada peringkat awal Kolej

  merupakan laluan alternatif kepada pendidikan tertiari yang memberi penekanan

  kepada pendidikan seumur hidup, latihan dan kemahiran melalui pelaksanaankursus pendek dan penawaran Sijil Kolej sepenuh masa yang mendapat

  pengiktirafan Jabatan Perkhidmatan awam.

  Mesyuarat Badan Bertindak Pelaksanaan Negara (National

  Implementation Task Force NITF) pada 27 Jun 2006 telah menetapkan

  pelaksanaan Penjenamaan Semula Kolej sebagai salah satu program berimpak

  tinggi di bawah RMKe-9. Antara inisiatif yang dilaksanakan adalah :

  i) Memperkenalkan program Work-Based Learning dengan kerjasama

  Syarikat Berkaitan Kerajaan (Government Link CompanyGLC);

  ii)Memperkenalkan kemudahan elaun pelajar bagi membantu pelajar kurangberkemampuan untuk menyambung pelajaran di Kolej ; dan

  iii)Menubuhkan Kolej cawangan bagi menyebarluas perkhidmatan Kolej

  Program Pengukuhan Kolej telah dilancarkan oleh Perdana Menteri pada

  14 Julai 2010 bagi memperkukuh lagi peranan Kolej sebagai Institusi pendidikan

  dan latihan serta hab pembelajaran sepanjang hayat kepada komuniti setempat.

  Antara inisiatif yang berjaya dilaksanakan adalah penawaran Sijil Modular

  Kebangsaan (SMK) dan penubuhan pusat usahawan di semua Kolej.

  Mulai tahun 2012 Kolej telah memperkenalkan semula beberapa program

  Sijil Kolej sepenuh masa yang telah mendapat pengiktirafan JPA yang diberi nafas

  baharu dengan tempoh pengajian yang lebih pendek.

  Sejajar dengan RMKe-10 untuk mengarusperdanakan TVET, program

  Pemerkasaan Kolej telah dilancarkan oleh Menteri Pengajian Tinggi pada 12 Mac

  2013 yang antara lain menggariskan penambahbaikan program SMK melalui

  penawaran Sijil Kolej Bermodular . Program diploma berasaskan work-based

  learning (WBL) juga akan diperkenalkan semula.

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  5/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  4 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Rajah 1 . Kronologi perubahan Program Kolej Komuniti (20012013)

  2001-2006

  Penawaran Sijil KolejKomuniti (SKK).

  Tempoh 2 tahun

  (4 semester).

  2007-2009

  Penawaran Diploma(Work Base Learning)

  Pengajian di Industridan Kolej Komuniti

  2010-2012

  Program SKK danDiploma ditangguhpengambilan.

  Penawaran SijilModular Kebangsaan(SMK )

  Tempoh 3-6 bulan

  2013-2015

  Penawaran semulaSKK dalam bentuk;

  SKK (T)-semester

  SKK(M)-modular

  SKK Khas -OKU

  Tempoh pengajianminimum 16 -20bulan.

  SMK IndustriUpskilling & Reskilling

  Program Diploma

  WBL ditawar semula

  Penubuhan

  Pen enamaan

  Pengukuhan

  Pemerkasaan

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  6/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  5 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN DI KOLEJ KOMUNITI

  Berdasarkan konsep pendekatan Education For All (EFA), Kolej Komuniti

  menyediakan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat daripada

  lepasan menengah, golongan kelainan upaya dan pekerja industri seperti yangdiumumkan oleh YB. Menteri Kementerian Pengajian Tinggi semasa Majlis

  Amanat Menteri 2013.

  A. Sijil Kolej Komuniti Berterusan, SKK(T)

  Program ini ditawarkan secara sepenuh masa dan berterusan selama tiga

  semester di Kolej. Bagi melengkapkan SKK(T) pelajar perlu mengikuti latihan

  industri selama 16 minggu seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Syarat

  minimum kemasukan ialah lulus SPM dengan memperolehi 1 kredit.

  Rajah 2 : Kerangka Pengajian Sijil Kolej Komuniti Berterusan

  Syarat Kemasukan

  Warganegara

  Malaysia

  Lulus SPM

  minimum 1 kredit

  (dan syarat-syarat lain

  berdasarkan standard

  program MQA jika ada)

  LATIHAN

  INDUSTRI*

  Tempoh Pengajian Minimum 16 bulan.

  Penawaran secara Sepenuh Masa.

  Pelaksanaan secara Semester. Tempoh setiap semester selama 4bulan>= 60 Jam Kredit.

  *Tempoh Latihan Industri 46 bulan bergantung kepada Program.

  Layak memohon Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti(BKPKK)mengikut syarat atau Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP).

  SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  7/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  6 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  B. Sijil Kolej Komuniti Bermodular, SKK(M)

  Program ini ditawarkan secara sepenuh masa menggunakan konsep bermodular.

  Tempoh setiap modul adalah selama 4 bulan. Pelajar perlu mengambil modul

  pembelajaran dalam sesuatu bidang dari Kolej yang menawarkannya. Pelajar

  dianugerahkan SKK apabila telah lulus semua modul dalam program berkenaan.

  Syarat minima kemasukan ke program SKK(M) ialah:

  1. Lulus SPM atau

  2. Lepasan Menengah + Program Persediaan atau

  3. Persijilan APEL

  Program ini terbuka kepada semua pelajar lepasan menengah yang lulus SPM.

  Bagi pelajar tanpa SPM, mereka perlu mengikuti Program Persediaan sebelum

  mengikuti Program Sijil Kolej Komuniti sepenuh masa. Selain itu, pelajar juga

  boleh menggunakan persijilan APEL untuk mengikuti program SKK.

  Rajah 3 : Kerangka Pengajian Sijil Kolej Komuniti Bermodular

  Sijil KolejKomuniti

  (SKK)

  SMK SMK SMK SMK SMK

  MODUL5*

  MODUL1

  MODUL2

  MODUL3

  MODUL4

  Tempoh Pengajian Minimum 20 bulan tidak termasuk Program Persediaan.

  Penawaran secara Sepenuh Masa

  Pelaksanaan secara modular. Tempoh Setiap Modul selama 4 bulan.

  >= 60 Jam Kredit.

  Pelajar dianugerahkan Sijil Modular Kebangsaan (LULUS Arena Pembelajaranatau LA) untuk setiap modul

  Modul 5*Latihan Industri atau Program Externship

  Layak memohon Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti (BKPKK) atauTabung Pinjaman Pelajaran (TPP) mengikut syarat yang ditetapkan.

  PRA(Program

  Persediaan)

  Syarat Kemasukan

  Warganegara Malaysia ATAU Persijilan

  17 tahun ke atas APEL

  Lulus SPM

  Syarat Kemasukan

  Warganegara

  Malaysia

  17 tahun ke atas

  Lepasan Menengah

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  8/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  7 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  C. Sijil Kolej Komuniti Bermodular, Kemahiran Khas, SKK(M)

  Pengajian Kolej Komuniti juga menyediakan laluan untuk pelajar Kelainan Upaya

  (OKU) mengumpul modul pembelajaran dalam sesuatu bidang dari Kolej yang

  menawarkannya. Pelajar OKU dari kategori Learning Disabilitiesakan ditawarkan

  mengikuti program tersebut. Pelajar juga perlu mempunyai sijil tamat sekolahsebagai salah satu syarat kemasukan.

  Rajah 4:Kerangka Pengajian Sijil Kolej Komuniti Bermodular, Kemahiran Khas

  Ambilan pelajar kelainan upaya yang mengalami permasalahan Pembelajaran (LearningDisabilities).

  Penawaran secara Sepenuh Masa.

  Tempoh setiap modul ialah 4 bulan.

  Pelajar dianugerahkanSi j i l Modular Kebangs aan(LULUS Arena Pembelajaran atau LA).

  Layak memohon Elaun OKU mengikut syarat yang ditetapkan.

  Pelajar perlu menjalani Ujian Khas sebelum menjalani Latihan Industri.

  Pelajar layak dianugerahkan SKK setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

  Syarat Kemasukan

  Warganegara

  Malaysia

  Mempunyai Sijil

  Tamat SekolahMenengah

  Sijil Kolej

  Komuniti

  (SKK)

  SMK SMK SMK SMK SMK

  MODUL

  5*

  MODUL

  1

  MODUL

  2

  MODUL

  3

  MODUL

  4

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  9/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  8 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  D. Diploma Kolej Komuniti (WBL)

  Program ini ditawarkan secara sepenuh masa selama 6 semester. Pelajar akan

  mengikuti pengajian di kolej komuniti selama 4 semester sebelum menjalani WBL

  di industri terpilih selama 2 semester.

  Syarat Kemasukan

  Warganegara

  Malaysia Lulus SPM

  dengan minimum 3

  kredit

  ATAU

  Sijil Kolej Komuniti

  dalam bidang yang

  berkaitan

  DAN

  Lulus temuduga

  SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 5(WBL)

  SEM. 4 SEM. 6

  (WBL)

  Tempoh Pengajian Minimum 24 bulan.Penawaran secara Sepenuh Masa.

  Pelaksanaan secara Semester. Tempoh setiap semester selama

  4 bulan

  >= 90Jam Kredit.

  Pelaksanaan Program secara Work Based Learning (WBL) untuk

  2 semester terakhir.

  Pelajar layak memohon Pinjaman Tabun g Pendidikan Tinggi

  (PTPTN).

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  10/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  9 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  D. Sijil Modular Kebangsaan (Industrial Upskilling & Reskilling).

  SMK adalah program yang dibangunkan berasaskan proses kerja sebenar seiring

  dengan keperluan terkini industri yang memerlukan tenaga kerja

  berpengetahuan dan terlatih.

  Kursus-kursus ini direka supaya menyamai piawaian kehendak industri atauperkhidmatan. Kurikulum yang dibina dan digunapakai adalah hasil daripada

  perbincangan dengan wakil-wakil industri. Kursus di buat mengikut topik dan

  jangkawaktu bagi sesuatu modul itu adalah diantara 3 hingga 6 bulan.

  Setiap modul SMK adalah modul pembelajaran yang mengutamakan aktiviti

  hands-ondan ianya dirangka khusus bagi pekerja daripada industri , syarikat dan

  NGO serta mana-mana persatuan yang berminat. Setiap program SMK

  merupakan modul tunggal (stand alone) bertujuan untuk latihan upskilling &

  reskilling

  Rajah 5:Kerangka Pengajian Sijil Modular Kebangsaan

  Penawaran modul di kolej-kolej yang menawarkan modul tersebut.

  Yuran pengajian RM 10.00 per bulan**

  Agensi yang berminat untuk melaksanakan SMK (customize) adalahdigalakkan berbincang dengan pihak Kolej Komuniti.

  Boleh mengikuti LA di mana-mana kolej bagi mendapatkan SMK.

  LA

  MK

  LALA

  Syarat Kemasukan

  Warganegara

  Malaysia

  Sasaran

  - Industri

  -Syarikat/ Agensi

  - Ahli Sukan

  - Usahawan

  - Belia

  - War a Emas dll

  MODUL 1 MODUL n

  SMKS

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  11/39

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  12/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  11 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  SENARAI KANDUNGAN

  TAKRIF

  SENARAI KOD PROGRAM

  1.0 PENDAHULUAN2.0 SESI PENGAJIAN

  3.0 KURIKULUM

  4.0 MAKLUMAT KEMASUKAN PELAJAR

  5.0 PENDAFTARAN PELAJAR

  6.0 PENDAFTARAN KURSUS / ARENA PEMBELAJARAN

  7.0 KREDIT

  8.0 PINDAHAN KREDIT

  9.0 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

  10.0 SISTEM GRED

  11.0 PENANGGUHAN PENGAJIAN12.0 LATIHAN INDUSTRI

  13.0 AKTIVITI DAN KO-KURIKULUM

  14.0 BANTUAN KEWANGAN

  15.0 PENGURUSAN DISIPLIN

  16.0 PENILAIAN

  17.0 STATUS AKADEMIK

  18.0 ANUGERAH KETUA JABATAN

  19.0 PENGANUGERAHAN

  SENARAI LAMPIRAN

  Lampiran 1 : Kalendar Akademik

  Lampiran 2 : Contoh Struktur Program SKK(T)

  Lampiran 3 : Contoh Struktur Program SKK(M)

  Lampiran 4 : Borang Pendaftar Kursus / LA

  Lampiran 3 : Rekod Kehadiran

  Lampiran 4 : Borang Permohonan CutiLampiran 5 : Surat Amaran

  Lampiran 6 : Surat Tunjuk Sebab

  Lampiran 7 : Borang Permohonan Penangguhan Pengajian

  Lampiran 8 : Surat Ditahan Menduduki Peperiksaan Akhir (PA)

  Lampiran 9 : Borang Rayuan Semakan Semula Keputusan

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  13/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  12 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  TAKRIF

  Dalam peraturan ini, melainkan konteksnya menghendaki maksud lain:

  HPNM (Himpunan Purata Nilai Mata) bermaksud himpunan purata mata kredit

  yang diperolehi pelajar bagi semua semester;JK Peperiksaan Pusat bermaksud JK Peperiksaan Di peringkat Jabatan

  Pengajian Kolej

  JK Peperiksaan Kolej bermaksud JK Peperiksaan di peringkat Kolej

  Ketua Jabatan bermaksud Ketua Jabatan Kejuruteraan dan Kemahiran

  Kolej bermaksud Kolej Komuniti

  Kursus bermaksud komponen kur

  ikulum program yang mempunyai kod dan kredit tertentu

  Arena Pembelajaran (LA) bermaksud komponen kurikulum dalam modul yang

  mempunyai kod dan kredit tertentu

  Mata Kredit bermaksud hasil darab nilai mata dengan jam kredit bagi sesuatuProgram bermaksud program pengajian mengikut kurikulum yang diluluskan

  oleh JK Teknikal Kolej

  Pelajar bermaksud sesiapa yang telah menyempurnakan pendaftaran program

  dan mengikutipengajian di Kolej

  Pelajar Semasa bermaksud pelajar yang telah mengikuti sekurang-kurangnya

  satu (1) semester pengajian di kolej

  Penilaian bermaksud sebarang bentuk pengukuran pencapaian pelajar bagi

  kursus / LA;

  PNM (Purata Nilai Mata) bermaksud purata mata kredit yang diperolehi pelajar

  bagi sesuatu semester;

  Penganugerahan bermaksud pengesahan Jawatankuasa Peperiksaan Pusat ke

  atas pelajar yang telah memenuhi syarat penganugerahan;

  Sesi Pembelajaran bermaksud semua pertemuan bersemuka antara pensyarah

  dengan pelajar seperti yang ditetapkan dalam jadual waktu

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  14/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  13 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  1.0 PENDAHULUAN

  1.1 Kolej Komuniti menawarkan beberapa program pengajian iaitu :-

  1.1.1 Sijil Kolej Berterusan SKK(T)

  1.1.2 Sijil Kolej Bermodular SKK(M)1.1.3 Sijil Kemahiran Khas (Learning Disabilities)

  1.1.4 Diploma Kolej Komuniti (WBL)

  1.2 Tempoh program adalah antara 16 hingga 24 bulan bergantung kepada

  keperluan sesuatu program.

  1.3 Tempoh setiap semester / modular adalah empat (4) bulan.

  1.4 Kalendar akademik adalah seperti berikut :-

  i) Pembelajaran dan Pengajaran (PnP) - 13 Minggu

  ii) Penilaian Akhir - 1 Minggu

  iii) Cuti - 2 minggu

  1.5 Kalendar modular adalah seperti berikut :-

  i) PnP & Penilaian - 14 Minggu

  ii) Cuti - 2 minggu

  1.6 Kalendar akademik akan dikeluarkan oleh JPKK setiap tahun

  (Rujuk Lampiran 1)

  2.0 KURIKULUM

  2.1 Kurikulum dibangunkan berdasarkan standard program yang dikeluarkan

  oleh MQA. Kursus terdiri daripada dua kategori iaitu kursus teras dan

  kursus wajib.

  2.2 Bagi program bermodular kursus teras disebut sebagai Arena Pembelajaran

  (Learning Area - LA). (Rujuk Lampiran Lampiran 2)

  2.3 Kurikulum dibangunkan melalui kerjasama dan input pihak industri

  mengikut kepakaran bidang masing-masing.

  2.4 Pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran wajib menggunakan dokumen

  kurikulum edisi terkini terbitan Jabatan Pengajian Kolej (JPKK)

  3.0 MAKLUMAT KEMASUKAN PELAJAR

  3.1 Syarat kelayakan kemasukan bagi program SKK(T) adalah seperti berikut:

  3.1.1Warganegara Malaysia.

  3.1.2Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengan;

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  15/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  14 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  3.1.2.1 Kredit salah satu matapelajaran, dan

  3.1.2.2 Syarat tambahan mengikut keperluan program

  3.2 Syarat kelayakan kemasukan bagi program SKK(M) adalah seperti berikut:

  3.2.1Warganegara Malaysia.

  3.2.2Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara3.3 Bagi pelajar yang tidak memenuhi syarat untuk kemasukan ke program

  SKK(M), mereka boleh memohon mengikuti Program Persediaan terlebih

  dahulu sebelum ditawarkan ke program SKK(M).

  3.4 Syarat kelayakan kemasukan bagi program Diploma adalah seperti berikut:

  3.4.1Warganegara Malaysia.

  3.4.2Dianugerahkan Sijil Kolej Komuniti dalam bidang berkaitan dengan

  sekurang-kurangnya HPNM 3.00

  3.4.3Lulus temuduga

  3.5 Syarat kelayakan kemasukan bagi program Sijil Kemahiran Khas:

  3.5.1Warganegara Malaysia.3.5.2Mempunyai Sijil Tamat Persekolahan

  3.5.3Syarat-syarat khas mengikut program.

  3.6 Permohonan kemasukan pelajar ke Kolej melalui laman web:

  3.6.1http://upu.mohe.gov.my ( Januari hingga April )

  3.6.2http://www.jpkk.edu.my (sepanjang tahun)

  3.6.3CCSmart di telefon pintar android (sepanjang tahun)

  3.7 Permohonan melalui laman web UPU perlu menggunakan Nombor Unik ID

  yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan harga RM10.60.

  Permohonan melalui laman web JPKK adalah percuma.

  3.8 Semakan keputusan dan rayuan permohonan bagi calon yang tidak berjaya

  boleh dibuat di laman web yang sama atau melalui Kolej yang dipohon.

  4.0 PENDAFTARAN PELAJAR

  4.1 Prosedur pendaftaran program dan kadar bayaran yang perlu dijelaskan

  semasa pendaftaran akan dimaklumkan kepada calon pelajar bersama

  surat tawaran kemasukan.

  4.2 Calon Pelajar dikehendaki mendaftar program pada tarikh yang ditetapkan.4.3 Tawaran kemasukan adalah terbatal dengan sendirinya jika calon pelajar

  tidak mendaftar program pada tarikh yang ditetapkan tanpa sebarang

  makluman.

  4.4 Pelajar semasa dikehendaki membuat pendaftaran semester / modul pada

  tarikh yang ditetapkan.

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  16/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  15 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  4.5 Bagi pelajar semasa yang telah tamat tempoh penangguhan pengajian,

  dikehendaki mendaftar semester / modul pada tarikh yang ditetapkan.

  4.6 Pelajar yang telah tamat tempoh maksimum pengajian (10 semester / 40

  bulan) tidak dibenarkan mendaftar semester / modul.

  4.7 Pelajar akan Gugur Taraf (GT) sebagai pelajar Kolej Komuniti sekiranya tidakmemenuhi syarat-syarat berikut :-

  4.7.1 mendaftar sebagai pelajar Kolej untuk mengikuti program pengajian;

  4.7.2 menjelaskan yuran pengajian mengikut tarikh yang ditetapkan;

  4.7.3 menghadiri sesi pembelajaran yang ditetapkan; dan

  4.7.4 mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Kolej

  5.0 PENDAFTARAN KURSUS / ARENA PEMBELAJARAN (LA)

  5.1 Pelajar yang telah mendaftar semester / modul dikehendaki mendaftartiaptiap kursus / LA yang diambil melalui pensyarah kelas dalam tempoh

  satu (1) minggu selepas pendaftaran semester / modul. (Rujuk Lampiran 3)

  5.2 Pelajar tidak dibenarkan mendaftar kursus / LA yang mempunyai pra

  syarat, sekiranya pelajar belum lulus kursus / LA yang menjadi pra syarat

  bagi kursus / LA tersebut.

  5.3 Pelajar perlu mendapat pengesahan KJKK / Ketua Jabatan / Ketua Program

  sebelum mendaftar.

  5.4 Pelajar bertanggungjawab untuk menyemak senarai kursus / LA yang telah

  didaftarkan dengan teliti.

  5.5 Pelajar yang telah mendaftar kursus / LA berkenaan hendaklah mengikuti

  sepenuhnya aktiviti pembelajaran bagi kursus / LA tersebut.

  5.6 Pindaan pendaftaran kursus / LA hendaklah diselesaikan selewat-lewatnya

  pada minggu kedua (2) selepas pendaftaran dengan mendapat kebenaran

  Ketua Jabatan

  5.7 Slip pendaftaran kursus / LA akan dikeluarkan selewat-lewatnya pada

  minggu ketiga semester / modul berkenaan kepada pelajar melalui

  pensyarah kelas.

  5.8 Pendaftaran Latihan Industri (LI)

  5.8.1 Pelajar dikehendaki lulus semua kursus / LA yang ditetapkan bagisesuatu program sebelum dibenarkan menjalani LI

  5.8.2 Walau bagaimanapun, pelajar yang tidak memenuhi syarat untuk

  mendaftar LI, boleh membuat rayuan untuk dipertimbangkan

  kebenaran menjalani LI jika kursus / LA berkenaan tidak ditawarkan

  pada semester tersebut.

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  17/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  16 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  6.0 KREDIT

  6.1 Setiap kursus / LA mempunyai nilai kredit tertentu.

  6.2 Nilai kredit.

  6.2.1 Setiap 40 jam belajar pelajar adalah bersamaan satu (1) kredit.6.2.2 Setiap kursus / LA direkabentuk antara satu (1) hingga lima (5)

  kredit

  6.2.3 LI membawa lapan (8) hingga 12 kredit mengikut keperluan

  program. Satu (1) bulan LI bersamaan dua (2) kredit.

  6.3 Beban kredit minimum dan maksimum.

  6.3.1 Pelajar dikehendaki mengambil tidak kurang daripada sembilan (9)

  kredit bagi setiap semester / modul kecuali bagi semester akhir /

  modul terakhir.

  6.3.2 Pelajar yang mendapat HPNM status Lulus Bersyarat (LB) hendaklah

  mengambil tidak lebih daripada 13 kredit termasuk kursus wajib

  pada semester / modul berikutnya.

  6.3.3 Bilangan kredit maksimum yang boleh diambil ialah 19 kredit.

  Bagaimanapun, pelajar perlu memohon kebenaran Ketua Jabatan.

  Pelajar dinasihatkan berbincang dengan pensyarah kelas terlebih

  dahulu.

  6.4 Kredit kursus / LA ulangan (UK).

  6.4.1 Bagi pelajar yang mengulang kursus / LA (UK), gred terkini akan

  menggantikan gred terdahulu.

  6.4.2 Bagi tujuan pengiraan HPNM, kredit kira dan nilai mata terkinikursus / LA yang diulang akan diambilkira, dan kredit kira serta nilai

  mata terdahulu dimansuhkan.

  6.5 Kredit penebusan gred (TG).

  6.5.1 Bagi pelajar yang mendapat status LB DIBENARKAN mengulang

  kursus / LA bagi menebus gred (TG), gred terkini akan

  menggantikan gred terdahulu.

  6.5.2 Bagi tujuan pengiraaan HPNM, kredit kira dan nilai mata terkini

  kursus / LA yang diperbaiki akan diambilkira, dan kredit kira serta

  nilai mata terdahulu dimansuhkan.

  6.6 Kredit lulus program dan tempoh pengajian.6.6.1 Pelajar mesti lulus semua kursus / LA yang ditetapkan untuk

  program yang diambilnya termasuk LI.

  6.6.2 Kredit minimum bagi program sijil adalah 60 kredit manakala bagi

  program diploma adalah 90 kredit. Kredit sebenar hendaklah

  dirujuk kepada struktur program masing-masing.

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  18/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  17 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  6.6.3 Tempoh pengajian lazim bagi sesuatu program adalah antara 4-6

  semester atau 4-5 modul manakala tempoh maksimum pengajian

  adalah 10 semester atau 40 bulan. Kerangka tempoh pengajian

  maksimum ini ditetapkan bagi memastikan lulusan sentiasa relevan

  dengan keperluan semasa.

  7.0 PINDAHAN KREDIT

  7.1 Pelajar boleh memohon kelulusan pindahan kredit bagi mana-mana kursus

  / LA daripada Ketua Jabatan.

  7.2 Mata kredit yang diperolehi bagi kursus / LA yang dipindah kredit akan

  diambilkira dalam pengiraan HPNM.

  7.3 Jumlah Jam Kredit bagi kursus / LA yang dipindahkan akan diambilkira bagi

  menentukan Jumlah Jam Kredit Terkumpul untuk tujuan penganugerahan

  Sijil/Diploma.

  7.4 Kursus-kursus / LA program Kolej yang telah dilaksanakan di sesebuah Kolej

  boleh diterima atau dibawa ke Kolej lain yang menawarkan kursus / LA

  yang sama.

  8.0 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

  8.1 Pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran (PnP) adalah berpandukan

  struktur dan kurikulum yang dibekalkan oleh JPKK.

  8.2 Rekod Kehadiran

  8.2.1 Kehadiran pelajar untuk setiap kursus / LA perlu direkodkan

  dalam Rekod Kehadiran kursus / LA.

  8.2.2 Pelajar WAJIB menghadiri setiap sesi PnP tidak kurang dari 80%

  dari jumlah jam pertemuan bagi setiap LA.

  8.2.3 Bagi ketidakhadiran yang dirancang (contohnya, menghadiri

  aktiviti kolej), pelajar hendaklah mengisi Borang Permohonan Cuti

  Pelajar (Rujuk Lampiran 4) dengan mendapatkan perakuan daripihak yang berkenaan dan mengemukakan dokumen sokongan

  (surat arahan, atau mana-mana yang berkaitan). Permohonan

  hendaklah diajukan kepada pensyarah kursus / LA berkenaan

  untuk kelulusan tidak lewat daripada tiga (3) hari sebelum tarikh

  ketidakhadiran tersebut.

  8.2.4 Bagi ketidakhadiran yang tidak dirancang (contohnya, kematian

  ahli keluarga terdekat), pelajar hendaklah mengisi Borang

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  19/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  18 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Permohonan Cuti Pelajar dengan mengemukakan dokumen

  sokongan (sijil kematian atau mana-mana yang berkaitan).

  Permohonan hendaklah diajukan kepada pensyarah kursus / LA

  berkenaan tidak lewat daripada tiga (3) hari selepas tarikh

  ketidakhadiran tersebut untuk kelulusan.8.2.5 Tempoh maksimum bagi ketidakhadiran bersebab adalah lima (5)

  hari sepanjang semester / modular.

  8.2.6 Sijil cuti sakit/surat kebenaran cuti dan lain-lain dokumen

  sokongan yang membenarkan ketidakhadiran pelajar tidak diambil

  kira dalam pengiraan peratus kehadiran pelajar.

  8.2.7 Pelajar yang tidak mencapai kehadiran 80% dari jumlah jam

  pertemuan untuk setiap kursus / LA tidak dibenarkan menduduki

  penilaian akhir .

  8.2.8 Pelajar akan diberikan :-

  i) surat amaran (SA) sekiranya tidak hadir tanpa sebab-sebabtertentu yang dapat diterima oleh kolej melebihi 10% daripada

  jam pertemuan bagi kursus / LA tersebut. (Rujuk Lampiran 5)

  ii) surat tunjuk sebab (STS) sekiranya tidak hadir tanpa sebab-

  sebab tertentu yang dapat diterima oleh kolej melebihi 20%

  daripada jam pertemuan bagi kursus / LA tersebut. (Rujuk

  Lampiran 6)

  iii) pelajar yang menerima STS dikehendaki memberi surat /

  jawapan tunjuk sebab dalam masa 3 hari bekerja bagi

  mengelakkan tindakan seperti perkara 8.2.7 diambil

  Salinan kedua-dua SA dan STS akan diserahkan kepada

  ibu/bapa/penjaga menggunakan pos berdaftar. Salinan juga akan

  diserahkan kepada pegawai Hal Ehwal Pelajar (HEP).

  8.2.9 Pensyarah kelas perlu menghantar senarai nama pelajar yang telah

  diputuskan tidak mencapai kehadiran 80% oleh KJKK ke unit

  Peperiksaan untuk proses pengeluaran Surat Ditahan Menduduki

  Penilaian Akhir

  9.0 SISTEM GRED

  9.1 Prestasi pelajar bagi sesuatu kursus / LA ditunjukkan dalam bentuk gred

  seperti dalam Jadual 2.

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  20/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  19 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Markah Gred Nilai Mata Status

  90100 A+ 4.00 Sangat Cemerlang

  8089 A 4.00 Cemerlang

  7579 A- 3.67

  Kepujian7074 B+ 3.336569 B 3.00

  6064 B- 2.67

  Baik5559 C+ 2.33

  5054 C 2.00

  4749 C- 1.67

  Lulus Bersyarat4446 D+ 1.33

  4043 D 1.00

  039 F 0.00 Gagal

  Jadual 2: Sistem Gred

  9.2 Pelajar yang mendapat status LB dibenarkan untuk mengulang kursus / LA

  untuk mendapat HPNM bersamaan atau lebih 2.00 bagi tujuan

  penganugerahan Sijil/Diploma.

  9.3 Selain daripada gred tersebut, gred berikut juga digunakan:

  9.3.1 TL (Tidak Lengkap).

  9.3.1.1 Gred ini diberikan kepada pelajar yang tidak dapat

  mengambil penilaian akhir (PA) atau tidak dapat

  menyelesaikan Penilaian Berterusan (PB) sesuatu

  kursus / LA kerana disahkan sakit atau alasan lain yangdibenarkan oleh kolej.

  9.3.1.2 Pelajar yang mendapat gred TL dikehendaki menduduki

  penilaian khas sebagai ganti peperiksaan akhir semester

  / LA atau menyiapkan kerja kursus berkenaan dalam

  tempoh yang ditetapkan.

  9.3.1.3 Pelajar yang mendapat gred TL akan diberi gred baru

  setelah melengkapkan aktiviti penilaian dan

  peperiksaan yang diberikan dalam tempoh yang

  dibenarkan

  9.3.2 Tarik Diri (TD).

  9.3.3 Gred ini diberi kepada pelajar yang menarik diri daripada sesuatu

  kursus / LA yang didaftarnya.

  9.4 Pengiraan PNM dan HPNM ditentukan mengikut kaedah seperti berikut:

  PNM = Jumlah mata kredit sesuatu semester / modul

  Jumlah jam kredit sesuatu semester / modul

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  21/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  20 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  HPNM = Jumlah mata kredit semua semester / modul

  Jumlah jam kredit semua semester / modul

  10.0 PENANGGUHAN PENGAJIAN

  10.1 Pelajar boleh memohon untuk menangguh pengajian atas alasan kesihatan

  dan sebab-sebab selain kesihatan yang diluluskan oleh Kolej.

  10.2 Permohonan bagi pelajar yang mengalami masalah kesihatan boleh

  dikemukakan dengan menyertakan pengesahan / sokongan dari Pegawai

  Perubatan hospital kerajaan. Tempoh penangguhan tersebut tidak akan

  diambilkira dalam bilangan semester yang telah digunakan.

  10.3 Tempoh penangguhan selain dari perkara 10.2 akan diambilkira dalam

  pengiraan bilangan semester / modul yang digunakan.

  10.4 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Penangguhan

  Pengajian (Rujuk Lampiran 7) dalam tempoh yang ditetapkan.

  10.5 Sekiranya pelajar mempunyai penaja, salinan surat kelulusan oleh kolej

  akan dimaklumkan kepada penaja oleh Unit HEP Kolej Komuniti.

  10.6 Pelajar yang telah diluluskan penangguhan pengajian tidak layak

  menggunakan sebarang kemudahan yang disediakan untuk pelajar oleh

  kolej.

  11.0 LATIHAN INDUSTRI

  11.1 Pelajar perlu LULUS SEMUA kursus / LA yang ditetapkan sebelum menjalani

  LI.

  11.2 Pelajar dibenarkan mengambil cuti selama tujuh (7) hari sewaktu menjalani

  LI dengan kelulusan organisasi yang berkaitan.

  11.3 Syarat untuk Lulus LI adalah :-

  11.3.1 Menghadiri LI mengikut tempoh yang ditetapkan;11.3.2 Mendapat kelayakan minimum Gred D dengan nilai mata 1.00.

  11.3.3 Penilaian LI dibuat berdasarkan kriteria berikut :-

  i. Penilaian Semasa Lawatan Penyeliaan (Kolej ) : 30 %

  ii. Penilaian Pencapaian Pelajar Oleh Syarikat / Firma : 30 %

  iii. Penilaian Buku Laporan Harian : 20 %

  iv. Kehadiran : 20 %

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  22/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  21 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  11.4 Mata kredit LI diambil kira dalam pengiraan jumlah kredit bergraduat

  tetapi tidak diambil kira dalam pengiraan HPNM.

  (Rujuk Garis Panduan Pelaksanaan Latihan Industri edisi terkini.)

  12.0 AKTIVITI DAN KOKURIKULUM

  12.1 Setiap pelajar hendaklah mengikuti aktiviti pelajar di Kolej melalui

  Kelab/Persatuan yang diwujudkan.

  12.2 Setiap pelajar diwajibkanmenganggotai Sekretariat Rukun Negara(SRN).

  12.3 Pelajar juga digalakkan menyertai mana-mana Kelab/Persatuan pilihan

  selain daripada Ko-kurikulum yang dinyatakan dalam struktur program.

  12.4 Kelab/Persatuan dikategorikan seperti berikut:

  BIL KATEGORI CONTOH KELAB/PERSATUAN

  1 WajibSekretariat Rukun Negara (dianggotai

  oleh semua pelajar Kolej).

  2 Unit BeruniformPengakap, Kadet Polis, PBSM, Pandu

  Putri, JPAM, Kadet Tentera dan lain-lain.

  3

  Kebudayaan, Seni

  & Warisan

  Tarian, Kompang, Koir, Nasyid, Silat Seni

  dan lain-lain.

  4 Bidang PengajianKomputer, Automotif, Fesyen,

  Pelancongan dan lain-lain.

  5 Sukan & RekreasiFutsal, Menembak, Boling, Kembara,

  Basikal dan lain-lain.

  12.5 Unit Hal Ehwal Pelajar (UHEP) hendaklah menyedia dan mengemaskini

  Rekod Aktiviti Ahli Kelab/Persatuan sepanjang pengajian di Kolej.

  12.6 Pemberian Testimonial12.6.1 Testimonial hanya diberikan kepada pelajar yang memenuhi

  kriteria dan hadir 80% bagi setiap aktiviti.

  12.6.2 Testimonial akan dikeluarkan setelah Rekod Aktiviti Pelajar lengkap

  diisi dan mendapat pengesahan daripada Penyelaras JPP atau

  Penasihat Kelab/Persatuan.

  12.6.3 Pengeluaran testimoni yang berkaitan aktiviti JPP dan

  Kelab/Persatuan dikawal selia oleh UHEP.

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  23/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  22 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  12.7 Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP)

  12.7.1Seksyen 7 Bahagian III, Akta 174 Akta Institusi-Institusi

  Pelajar (Tatatertib) 1976 memperuntukkan bahawa sesuatu

  institusi hendaklah mempunyai suatu Jawatankuasa

  Perwakilan Pelajar (JPP) yang diwakili oleh sebilangan pelajaryang ditentukan oleh Pengarah.

  12.7.2Setiap kolej dikehendaki menubuhkan Jawatankuasa

  Perwakilan Pelajar melalui pilihanraya.

  13.0 BANTUAN KEWANGAN

  13.1 Pelajar boleh mendapatkan bantuan kewangan daripada mana-mana

  penyedia bantuan kewangan seperti KPM, Baitulmal, Yayasan Negeri,

  Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) dansebagainya.

  13.2 Kelulusan tertakluk kepada syarat dan peraturan penaja atau badan

  berkenaan. Pelajar hanya boleh memilih satu (1) penaja sahaja dalam

  satu-satu masa.

  13.3 Bantuan Kewangan Pelajar Kolej Komuniti ( BKPKK )

  13.3.1 BKPKK hanya ditawarkan kepada pelajar sepenuh masa peringkat

  Sijil

  13.3.2 Pendapatan isi rumah RM3000.00 ke bawah layak memohon

  13.4 Tabung Pinjaman Pelajaran ( TPP )

  13.4.1 Pinjaman TPP hanya ditawarkan kepada pelajar sepenuh masa

  peringkat Sijil

  13.4.2 Semua pelajar layak memohon TPP.

  13.5 Bantuan Kewangan JAKOA

  13.5.1 Bantuan Kewangan JAKOA ini hanya ditawarkan kepada pelajar

  orang asli sahaja.

  13.5.2 UHEP Kolej Komuniti bertanggungjawab memantau dan

  mengemaskini status pelajar yang aktif/berhenti berserta

  keputusan peperiksaan semasa kepada JAKOA bagi urusan

  pembiayaan yang layak diterima oleh pelajar tersebut.13.6 Elaun Khas Pelajar - Orang Kelainan Upaya (OKU)

  13.6.1 Elaun Khas pelajar OKU hanya ditawarkan kepada pelajar yang

  memenuhi syarat permohonan.

  13.6.2 Pelajar hendaklah mengemukakan permohonan melalui UHEP

  mengikut format yang ditetapkan kepada Bahagian Biasiswa KPM

  berserta dokumen-dokumen berikut:

  i. Salinan kad pengenalan

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  24/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  23 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  ii. Salinan kad Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

  iii. Salinan Kad Pelajar

  iv. Salinan buku akaun bank

  v. Salinan surat tawaran pengajian

  vi. Borang tuntutan elaun khas OKU (menggunakan format yangdisediakan)

  vii. Status pengesahan terkini pelajar (slip pendaftaran terkini)

  viii. Salinan keputusan peperiksaan terkini

  13.6.3 UHEP hendaklah memantau dan memastikan bayaran Elaun Khas

  OKU telah diterima oleh pelajar.

  13.6.4 UHEP hendaklah mengemukakan senarai tuntutan elaun OKU

  berserta slip pendaftaran dan keputusan peperiksaan terkini

  kepada Bahagian Biasiswa, KPM tidak lewat daripada 30 hari

  selepas sesi pendaftaran untuk proses pembayaran.

  Nota :Item i vi adalah untuk permohonan kali pertama sahaja. Tuntutan pelajar

  sedia ada atau berikutnya bagi setiap pelajar OKU memadai dengan item vi

  viii sahaja.

  13.7 Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

  13.7.1 Pinjaman PTPTN hanya ditawarkan kepada pelajar sepenuh masa

  peringkat Diploma

  13.7.2 Semua pelajar layak memohon PTPTN.

  13.8 Yayasan Negeri dan Penaja-Penaja Lain

  13.8.1 UHEP bertanggungjawab mengiklan atau mengedarkan borang

  permohonan daripada penaja kepada pelajar yang berminat.

  14.0 PENGURUSAN DISPLIN

  14.1 Seseorang pelajar adalah tertakluk kepada Akta 174 [Akta Institusi

  Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976] dan pindaan-pindaannya dibaca

  bersama dengan Garis Panduan Pengurusan Hal Ehwal Kolej Komuniti

  edisi terkini.

  14.2 Seseorang pelajar perlu mengikut etika berpakaian yang ditetapkan olehKolej bagi menghadiri kuliah, tutorial, peperiksaan, kelas, bengkel atau

  mengikuti atau menghadiri sebarang aktiviti sama ada di dalam atau di

  luar kolej atau semasa berada di mana-mana bahagian di dalam kolej.

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  25/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  24 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  15.0 PENILAIAN

  15.1 Struktur penilaian.

  15.1.1 Penilaian bagi setiap kursus / LA dibuat secara berkala dan

  berterusan dalam tempoh minggu perkuliahan sesuatu semester /modular mengikut kaedah yang ditentukan oleh kurikulum

  program.

  15.1.2 Penilaian setiap kursus / LA berdasarkan kepada PB dan PA. Bagi

  program sijil PB mewakili sebanyak 70% manakala PA adalah 30%.

  Manakala bagi kursus teras program diploma PB mewakili sebanyak

  60% manakala PA adalah 40%.

  15.1.3 Walau bagaimana pun penilaian sebenar adalah tertakluk kepada

  kurikulum program berkenaan.

  15.1.4 Penilaian LI hendaklah mengikut kaedah yang ditetapkan dalam

  Garis Panduan Pelaksanaan Latihan Industri JPKK edisi terkini.15.2 Penilaian akhir (PA).

  15.2.1 PA hendaklah dijalankan dalam tempoh dan mengikut kaedah yang

  ditetapkan oleh JPKK. Sila rujuk Peraturan Peperiksaan dan Kaedah

  Penilaian Kolej Komuniti yang dikeluarkan oleh Bahagian

  Peperiksaan dan Penilaian, JPKK.

  15.2.2 Seseorang pelajar adalah layak menduduki PA sekiranya memenuhi

  syarat berikut:-

  15.2.2.1 Telah mendaftar kursus / LA

  15.2.2.2 Hadir 80% atau lebih daripada jumlah jam pertemuan

  kursus / LA

  15.2.3 Pelajar yang telah menerima Surat Tunjuk Sebab (STS) (Rujuk

  Lampiran 6) boleh mengemukakan surat jawapan tunjuk sebab

  kepada Pengarah Kolej Komuniti dengan kadar segera (3 hari

  bekerja) sebelum Surat Ditahan Menduduki Penilaian Akhir (PA)

  dikeluarkan (Lampiran 8).

  15.2.4 Pelajar yang tidak dapat menduduki PA kerana disahkan sakit oleh

  Pegawai Perubatan hospital kerajaan; atau kematian

  ibu/bapa/penjaga/suami/isteri/anak boleh diberikan penilaian khas

  dengan kelulusan Pengarah Kolej Komuniti.15.3 Syarat Lulus Kursus / LA

  15.3.1 Pelajar perlu lulus penilaian gabungan kedua-dua PB dan PA.

  15.4 Penilaian Khas (PK)

  15.4.1 Penilaian Khas (PK) boleh diadakan untuk kes-kes berikut :-

  15.4.1.1 Pelajar yang tidak dapat menduduki PA kerana disahkan

  sakit oleh Pegawai Perubatan hospital kerajaan atau

  swasta.

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  26/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  25 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  15.4.1.2 Pelajar semester akhir (sebelum LI) yang lulus dengan

  bertaraf Baik atau Kepujian tetapi gagal satu (1)

  kursus/LA daripada semester-semester/modul-modul

  sebelumnya.

  15.4.1.3 Pelajar yang kematian ibu/bapa/penjaga/suami/isteri/anak.

  15.4.1.4 Sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh pihak Kolej.

  15.4.2 Markah PK akan menggantikan markah PA sahaja manakala markah

  kekal.

  15.4.3 Markah PK akan menentukan keputusan kursus / LA berkenaan

  sama ada lulus atau gagal dan diambilkira dalam pengiraan PNM

  dan HPNM.

  15.4.4 PK tidak boleh diadakan bagi pelajar yang tidak menduduki PA

  tanpa sebab.

  15.4.5 Sekiranya gagal dalam PK, pelajar dikehendaki mengulang kursus /LA tersebut pada semester / modul kursus / LA tersebut

  ditawarkan.

  15.4.6 Pelajar perlu mendapat kebenaran JK Peperiksaan Kolej Komuniti

  bagi menduduki PK.

  16.0 PENCAPAIAN DAN STATUS AKADEMIK

  16.1 Pencapaian keseluruhan pelajar dinilai dengan menggunakan dua (2)

  ukuran iaitu Purata Nilai Mata (PNM) untuk sesuatu semester / modul dan

  Himpunan Purata Nilai Mata (HPNM) untuk kesemua semester / modul

  yang telah diikuti.

  16.2 Status pencapaian akademik pelajar ditentukan pada setiap semester

  dengan menggunakan Purata Nilai Mata seperti dalam Jadual 3

  PENCAPAIAN STATUS AKADEMIK

  3.67 - 4.00 Cemerlang

  3.00 - < 3.67 Kepujian

  2.00 - < 3.00 Baik1.00 - < 2.00 Lulus Bersyarat

  < 1.00 Gagal

  Jadual 3 : Status Pencapaian Akademik Pelajar

  16.3 Ketua Jabatan boleh mencadangkan kepada Jawatankuasa Peperiksaan

  Kolej Komuniti bagi:

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  27/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  26 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  16.3.1 Pelajar yang mendapat PNM 1.00 - < 2.00 boleh ;

  16.3.1.1 Meneruskan pengajian dengan mengambil tidak lebih

  daripada 13 kredit termasuk kursus wajib pada semester

  berikutnya

  16.3.1.2 Meneruskan pengajian dengan Tebus Gred (TG).16.4 Pelajar yang mendapat status akademik LB sebanyak tiga kali berturut-turut

  akan diberhentikan dari pengajian program tersebut.

  16.5 Memperbaiki pencapaian dan status akademik.

  16.5.1 Dengan kebenaran Ketua Jabatan pelajar diberi peluang

  memperbaiki gred kursus / LA dengan syarat-syarat berikut;

  16.5.1.1 Pembaikan gred hanya untuk kursus / LA bergred C-

  dan ke bawah pada mana-mana semester / modul

  dengan kebenaran Ketua Jabatan jika kursus / LA

  berkenaan ditawarkan.

  16.5.1.2 Pembaikan gred bagi sesuatu kursus / LA hanyadibenarkan sekali sahaja kecuali kursus / LA yang

  diperbaiki itu gagal.

  16.5.1.3 Gred yang terkini akan diambil kira dalam pengiraan

  PNM dan HPNM.

  16.5.1.4 Tempoh pengajian belum tamat.

  16.6 Pengumuman Keputusan Peperiksaan.

  16.6.1 Pegawai Peperiksaan akan mengumumkan keputusan peperiksaan

  bagi pihak JK Peperiksaan Kolej Komuniti dengan

  mempamerkannya di Kolej atau melalui hebahan elektronik atau

  kedua-duanya sekali.

  16.6.2 Slip Keputusan boleh didapati di Unit Peperiksaan atau mencetak

  secara atas talian selepas pengumuman dibuat.

  16.7 Rayuan Keputusan Peperiksaan.

  16.7.1 Pelajar boleh membuat rayuan penyemakan semula skrip jawapan

  PA melalui Ketua Jabatan dengan mengisi Borang Rayuan Semakan

  Semula Keputusan (Rujuk Lampiran 9) bagi mana-mana kursus / LA

  dalam tempoh tujuh (7) hari selepas keputusan diumumkan atau

  mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Kolej. Rayuan bagi kursus / LA

  yang tiada PA atau rayuan markah boleh dikemukakan dalamtempoh tujuh (7) hari selepas minggu peperiksaan.

  16.7.2 Setiap rayuan hendaklah disertakan resit bayaran rayuan

  penyemakan.

  16.7.3 Kadar bayaran rayuan penyemakan adalah sebanyak RM 25.00 bagi

  setiap kursus / LA. Semua pembayaran hendaklah dibuat dalam

  bentuk Kiriman Wang / Wang Pos atas nama Pengarah Kolej

  Komuniti.

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  28/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  27 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  17.0 PENGANUGERAHAN

  17.1 Sijil Modular Kebangsaan (SMK)

  17.1.1 Pelajar yang telah menamatkan sesuatu modul akan

  dianugerahkan SMK setelah memenuhi syarat-syarat berikut :

  17.1.1.1 LULUS semua LA yang ditetapkan bagi SMK

  berkenaan;

  17.1.1.2 Memperolehi PNG 2.00; dan

  17.1.1.3 Diperakukan oleh Jawatankuasa Peperiksaan Kolej

  Komuniti.

  17.1.2 Sijil ini akan dikeluarkan oleh Kolej masing-masing dan

  ditandatangani oleh Pengarah.

  17.2 Anugerah Pengarah

  17.2.1 Pelajar yang mendaftar kursus / LA sekurang-kurangnya 13 kreditpada semester / modul berkenaan dan mendapat PNM 3.67

  akan memperolehi Anugerah Pengarah.

  17.2.2 Catatan Anugerah Pengarah akan dimasukkan dalam slip dan

  transkrip pelajar.

  17.3 Sijil Kolej Komuniti (SKK) / Diploma Kolej Komuniti

  17.3.1 Pelajar hanya layak dianugerahkan Sijil/Diploma Kolej Komuniti

  setelah syarat-syarat berikut dipenuhi:

  17.3.1.1 Telah lulus semua kursus / LA yang ditetapkan bagi

  setiap program;

  17.3.1.2 Lulus LI (kecuali Sijil Kemahiran Khas)17.3.1.3 HPNM 2.00;

  17.3.1.4 Tidak melebihi tempoh maksimum pengajian yang

  ditetapkan;

  17.3.1.5 Syarat-syarat lain yang ditetapkan.

  17.3.1.6 Diperakukan oleh JK Peperiksaan Pusat Kolej Komuniti

  17.4 Pengeluaran transkrip.

  Transkrip pelajar dikeluarkan selepas 14 hari selepas pengumuman

  keputusan oleh JK Peperiksaan Pusat.

  17.5 Pingat Ketua Pengarah (PKP)

  17.5.1 PKP akan dianugerahkan kepada pelajar

  17.5.1.1 Memperolehi HPNM sekurang-kurangnya 3.83

  17.5.1.2 Cemerlang LI

  17.5.1.3 Kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh JK

  17.5.1.4 Diperakukan oleh Ketua Pengarah.

  17.5.2 PKP akan dianugerahkan semasa majlis konvokesyen.

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  29/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  28 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  CARTA ALIR PROSES PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Menerima Sukatan kurikulum yang telah

  disahkan

  Menerima Jadual Waktu

  Penyediaan Fail Rekod Pensyarah (FRP)**

  *Jadual Waktu :

  Kelas Pensyarah

  Bengkel / Makmal

  Proses Pengajaran dan Pembelajaran

  Senarai Kandungan **FRP

  Takwim Akademik

  Jadual Waktu

  Struktur Program

  Sukatan

  Rancangan Mengajar

  Rekod Kehadiran

  Surat Amaran

  Surat Tunjuk Sebab

  Rekod Markah Pelajar

  REKOD KEHADIRAN PELAJAR

  (BULANAN) STB : Tidak hadir melebihi 20% drpd

  jum jam kredit

  SA 1 : tidak hadir melebihi 5% drpd jum

  jam kredit

  kehadiran > 80%

  Kehadiran 80%

  GAGAL / GUGUR TARAF

  Lulus ?

  Gagal ?Penilaian PENILAIAN KHAS

  Mengulang Kursus / LA

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  30/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  29 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Lampiran 1 : Kalendar Akademik

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  31/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  30 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Lampiran 2 : Struktur Program SKK(M)

  SKU 1013 LA1 :Pengenalan Kepada Masakan Barat(Fundamental Of Basic Cookery) 3

  SKU 1022 LA2 : Sarapan Pagi ( Breakfast) 2

  SKU 1033 LA3: Hidangan pembuka Selera ( Appetizer) 3

  SKU 1043 LA4 : Hidangan Utama (Main Course) 3

  PWK 1102 Asas Ibadah Solat / Kemoralan Sosial 2

  PWK 1201 English For Social Transaction 1

  14

  SKU 2011 LA1 : Chinese Ethnic Food 3

  SKU 2022 LA2 : Indian Ethnic Food 2

  SKU 2032 LA3 : Malay Ethnic Food 3

  SKU 2043 LA4 : Hawkers Food 3

  PWK 2301 Kemahiran Insaniah 2

  13

  SKU 3013 LA1 : Asas Penyediaan Roti dan Pastri 3

  SKU 3023 LA2 : Asas Penyediaan Pastri dan Konfeksionari 3

  SKU 3032 LA3 : Penghasilan Basic Cakedan Dekorasi 2

  SKU 3043 LA4 : Malaysian Delights (Sweet) 3

  PWK 501 English for work operations 1

  PWK 601 English for customer services 1

  13

  SKU 4013 LA 1 : Showpiece 3

  SKU 4024 LA 2 :Cold Cuts 4

  SKU 4033 LA 4: Food Display And Arrangement 3

  PWK 602 Modul Keusahawanan 2

  12

  SLI 4018 LATIHAN INDUST RI (LI) 8

  60

  LATIHAN INDUSTRI

  MODUL 3 : ROTI DAN PASTRI (BREAD AND PASTRY)

  KOD

  MODUL 1 : MASAKAN BARAT( WESTERN CUISINE)

  ARENA PEMBELAJARAN

  LEARNING AREA (LA)

  JUMLAH

  JUMLAH

  JUMLAH

  JUMLAH KESELURUHAN

  K

  MODUL 2 MASAKAN MALAYSIA (MAL AYSIAN CUISINE)

  JUMLAH

  MODUL 4 : ART OF GARDE MANGER

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  32/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  31 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Lampiran 3 : Borang Pendaftaran Kursus / LA

  BORANG PENDAFTARAN KURSUS / LA

  NAMA PELAJAR :..................................................................................................................

  NO KAD PENGENALAN :..................................................................................................................

  NO. PENDAFTARAN :..................................................................................................................

  AMBILAN :..................................................................................................................

  NAMA & KOD PROGRAM :..................................................................................................................

  SEMESTER / MODUL :..................................................................................................................

  BIL NAMA KURSUS / ARENA PEMBELAJARAN (LA) JAM KREDIT

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  JUMLAH JAM KREDIT

  Oleh : Disemak Oleh :

  __________________________ ___________________________

  Nama pelajar : Pensyarah Kelas :Tarikh : Tarikh :

  Diluluskan Oleh:

  __________________________

  Ketua Jabatan Kejuruteraan & Kemahiran

  Tarikh :

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  33/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  32 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Lampiran 4 : Borang Permohonan Cuti Pelajar

  BORANG PERMOHONAN CUTI PELAJAR(Diisi dalam dua (02) salinan oleh Pelajar berkenaan)

  Ketua Jabatan Kejuruteraan dan Kemahiran,

  Kolej Komuniti XXX,

  Kementerian Pendidikan Malaysia. Tarikh :

  ......................................

  PERMOHONAN CUTI

  Dengan segala hormatnya saya .......................................................................................................

  (No. Pendaftaran : ..............................................................................) ingin memohon cuti selama

  .......... hari mulai dari .... hingga .. atas sebab-sebab berikut :

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

  ..........................................................

  (Tandatangan Pelajar)

  (Nama : )

  Ulasan Pensyarah

  Disokong / Tidak disokong kerana :

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

  ..........................................................

  (Tandatangan Pensyarah)

  ( )

  Tidak dibenarkan dan kedatangan tidak dikira hadir.

  Dibenarkan tetapi kedatangan tidak dikira hadir.

  Dibenarkan dan kedatangan dikira hadir.

  ............................................................

  ( )Tarikh : ......................................

  Ketua Jabatan Kejuruteraan dan Kemahiran

  Kolej Komuniti XXX

  Kementerian Pendidikan Malaysia

  Peringatan :Pelajar adalah dikehendaki memaklumkan kelulusan cuti ini kepada pensyarah terlibat.

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  34/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  33 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Lampiran 5 : Surat Amaran

  Ruj. Kami :

  Tarikh :

  Nama Pelajar : _____________________________________________

  No. KP : _____________________________________________

  No. Pendaftaran : _____________________________________________

  Semester / Modul : _____________________________________________

  Kursus / LA : ______________________________________________

  TIDAK HADIR MELEBIHI 10% JAM PERTEMUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

  Anda didapati tidak hadir pada tarikh dan masa berikut :

  Bil Tarikh Hari Waktu Kuliah

  1.

  2.

  2. Sekiranya peratus kehadiran anda kurang daripada 80%, anda boleh ditahan daripadamenduduki Penilaian Akhir.

  Sekian dimaklumkan, terima kasih.

  BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

  Saya yang menurut perintah,

  ..................................................................( )

  Ketua Jabatan Kejuruteraan & Kemahiran

  b.p. Pengarah Kolej Komuniti ........................

  Kementerian Pendidikan Malaysia

  s.k. 1. PHEP

  2. Penjaga

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  35/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  34 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Lampiran 6 : Surat Tunjuk Sebab

  Ruj. Kami :

  Tarikh :

  Nama Pelajar : _____________________________________________

  No. KP : _____________________________________________

  No. Pendaftaran : _____________________________________________

  Semester / Modul : _____________________________________________

  Kursus / LA : ______________________________________________

  SURAT TUNJUK SEBAB BAGI KEHADIRAN KURANG 80%

  Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

  Anda didapati tidak hadir pada tarikh dan masa berikut :

  Bil Tarikh Hari Waktu Kuliah

  2. Sehubungan dengan itu, anda diminta memberi surat / jawapan tunjuk sebab dalam

  tempoh tiga (3 ) hari bekerja dari tarikh surat ini supaya tindakan disiplin ke atas anda tidak boleh

  dikenakan. Jika surat tunjuk sebab tidak dikemukakan, anda dianggap tidak hadir tanpa sebab.

  Sekian dimaklumkan, terima kasih.

  BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

  Saya yang menurut perintah,

  ..................................................................

  ( )

  Ketua Jabatan Kejuruteraan & Kemahiran

  b.p. Pengarah Kolej Komuniti ........................

  Kementerian Pendidikan Malaysia

  s.k. 1. PHEP

  2. Penjaga

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  36/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  35 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Lampiran 7 : Borang Permohonan Penangguhan Pengajian

  BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PENGAJIAN

  MAKLUMAT PELAJAR

  Nama Semester

  No. KP / No. Pendaftaran

  Program Alamat Tetap

  No. Telefon

  MAKLUMAT PENANGGUHAN PENGAJIAN

  Sesi Penangguhan Pengajian

  Sesi Lapor Diri Semula

  Nyatakan sebab/alasan

  memohon berhenti

  (sila sertakan dokumen

  sokonganjika ada)

  Tarikh Tandatangan Pemohon

  ULASAN/KENYATAAN PENSYARAH KELAS

  (sila sertakan lampiran sekiranya ruangan ini tidak mencukupi)

  Tandatangan &

  Cop Nama dan Jawatan

  Tarikh :

  ULASAN/KENYATAAN KETUA JABATAN KEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN (KJKK)

  (Bagi Pelajar Sedang Menjalani Latihan Industri)

  (sila sertakan lampiran sekiranya ruangan ini tidak mencukupi)

  Tandatangan &

  Cop Nama dan Jawatan

  Tarikh :

  ULASAN/KENYATAAN PEGAWAI LATIHAN PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI

  (Bagi Pelajar Sedang Menjalani Latihan Industri / sila sertakan lampiran sekiranya ruangan ini tidak mencukupi)

  Tandatangan &

  Cop Nama dan Jawatan

  Tarikh :

  ULASAN/KENYATAAN KETUA UNIT HAL EHWAL PELAJAR

  (sila sertakan lampiran sekiranya ruangan ini tidak mencukupi)

  Kesihatan Disiplin / Tatatertib / Kes /

  Polis

  Bantuan Kewangan Ulasan

  KELULUSAN PENGARAH KOLEJ KOMUNITI

  Kenyataan Pengarah

  (jika ada)

  Permohonan penangguhan pengajian DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN *

  Tandatangan &

  Cop Nama dan Jawatan

  Tarikh :

  s.k

  1. Unit Hal Ehwal Pelajar 3.Unit Latihan Industri

  2. Unit Peperiksaan

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  37/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  36 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Lampiran 8 : Surat Ditahan Menduduki Peperiksaan

  Ruj. Kami :

  Tarikh :

  Nama Pelajar : _____________________________________________No. Pendaftaran : _____________________________________________

  Kelas : _____________________________________________

  DITAHAN MENGAMBIL PENILAIAN AKHIR (PA)

  Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

  2. Berdasarkan kepada Rekod Kehadiran LA / Kursus sehingga ___________________,

  didapati kehadiran anda setakat ini :-

  i. Kod LA/Kursus : ______________ LA/Kursus :______________________________%

  ii. Kod LA/Kursus: ______________ LA/Kursus________________________________%

  3. Kehadiran anda tidak menepati keperluan minima 80% bagi melayakkan anda menduduki

  Peperiksaan Akhir.

  4. Sehubungan dengan itu, anda DITAHANdari mengambil Penilaian Akhir bagi LA/Kursus

  :-

  i. Kod LA/Kursus : __________________ Tarikh PA : ________________________

  ii. Kod LA/Kursus : _________________ Tarikh PA : ________________________

  Sekian dimaklumkan, terima kasih.

  BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

  Saya yang menurut perintah,

  ..................................................................

  ( )

  Ketua Jabatan Kejuruteraan & Kemahiran

  b.p. Pengarah Kolej Komuniti ........................

  Kementerian Pendidikan Malaysia

  s.k. 1. PHEP

  2. Unit Peperiksaan

  3. Pensyarah LA/Kursus

  4. Penjaga

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  38/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  37 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Lampiran 9 : Borang Rayuan Semakan Semula Keputusan

  KOLEJ KOMUNITI __________________

  BORANG RAYUAN SEMAKAN SEMULA KEPUTUSANSEMESTER / MODUL:

  KELAS :

  1. MAKLUMAT PEMOHON

  Nama :

  No. KP :

  2. MAKLUMAT LEARNING AREA (LA) / KURSUS UNTUK DISEMAK SEMULA

  KURSUS / LA PB PA

  5. PERAKUAN

  Bersama ini saya sertakan wang pos seperti berikut:

  Dibayar atas nama * :

  Jumlah Ringgit Malaysia :

  No.wang pos :

  .

  Tandatangan

  Nama : . Tarikh :

  Untuk Kegunaan Unit Peperiksaan

  ..............................................................................Tandatangan Pegawai Peperiksaan

  Tarikh:....................................................................

  (Nota * : Pengarah Kolej Komuniti Induk sahaja)

  BRSSK

  Sila tandakan ba i Penilaian Berterusan PB atau Penilaian Akhir PA sesuatu kursus LA untuk di semak semula

 • 7/24/2019 Pandu an Pela Ksan a an Program

  39/39

  PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI

  Catatan :