perun dang an

Post on 13-Oct-2015

62 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UNDANG

TRANSCRIPT

 • SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA

 • PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG DI MALAYSIAMerujuk kepada peraturan- peraturan yang dipersetujui secara umum oleh masyarakatMenurut Perkara 160,Perlembagan Persekutaun,undang-undang merujuk kepada - Undang-undang bertulis - Common Law yang berkuat kuasa dalam Persekutuan - adat dan kezaliman yang mempunyai kuasa dalam mana-mana bahagian Persekutuan

  SUMBER UNDANG-UNDANGPeraturan undang-undang yang digunakan di sesebuah negaraDibahagikan kepada a)undang-undang bertulis b)undang-undang tidak bertulis3. Sumber undang-undang bertulis dan undang-undang tidak bertulis di Malaysia ditunjukkan pada Rajah 5.1

 • UNDANG-UNDANG MALAYSIAUNDANG-UNDANG BERTULISUNDANG-UNDANG TIDAK BERTULISUndang-undang AdatUndang-undang Islam (Syariah)Undang-undang Lazim Inggeris ( Common Law)Undang-undang Kehakiman(Doktrin Duluan Kehakiman)Perlembagaan PersekutuanPerlembagaan NegeriStatutPerundangan KecilUndang-undang SubsidiariOrdinanAktaEnakmen

 • UNDANG-UNDANG BERTULISMerujuk kepada Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang yang diluluskan oleh Parlimen atau Dewan undangan Negeri

  Badan penggubalan undang-undang terbahagi kepada : a)Parlimen yang mewakili Kerajaan Persekutuan b)Dewan Undangan Negeri yang mewakili Kerajaan Negeri

  Undang-undang bertulis dikategorikan seperti yang berikut: a)Perlembagaan (Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri) b)Statut (Akts,Enakmen, dan Ordinan) c)Perundangan kecil d)Undang-undang subsidiari

 • PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

  1) -Sumber utama undang-undang di Malaysia

  2) -Terdapat perincian tentang kuasa Parlimen dan Dewan Undangan Negeri

  3) -Undang-undang yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah terbatal dan tidak sah.

  4) Antara perkara yang disentuh dalam Perlembagaan Persekutuan ialah: a)Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua Persekutuan. b)Islam sebagai agama Persekutuan c)kebebasan asasi d)hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri

 • PERLEMBAGAAN NEGERIPerkara 7(4), Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahawa semua Perlembagaan Negeri mengandungi Perkara Perlu yang disenaraikan dalam Jadual Kelapan.Parlimen boleh membuat undang-undang yang memberi negeri tersebut kuasa mengadakan Peruntukan Perlu atau mengetepikan apa-apa peruntukan yang bercanggah dengannya.Sabah dan Sarawak mendapat perlembagaan melalui Perjanjian Malaysia yang memberi peruntukan tambahan kepada negeri-negeri berkenaan.

  STATUT

  Terdiri daripada Akta,Enakmen dan Ordinan.Akta Undang-undang yang digubal oleh Parlimen selepas merdeka atau sejak bulan September 1959.Enakmen Undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri di setiao negeri kecuali Sarawak.Ordinan : a)undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak.b)undang-undang yang digubal oleh badan perundangan di peringkat kerajaan pusat antara tahun 1946 hingga September 1959.c)undang- undang yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong semasa darurat.

 • PERUNDANGAN KECILPeraturan, perintah, pemberitahuan dan pengisytiharaan yang dibuat oleh badan-badan berkuasa yang diberi kuasa oleh Akta Parlimen dan Enakmen Dewan Undangan Negeri dikenali sebagai perundangan kecil.Perundangan kecil diadakan untuk:a)membolehkan badan berkuasa dan agensi membuat perincian terhadap undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan seperti Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.b)mebolehkan badan berkuasa dan agensi membuat undang-undang yang sesuai dengan bidang masing-masing berlandaskan akta induk yang digubal oleh badan perundangan.Undang undang ini mudah digubal dan anjal berbanding proses mengubal undang-undang di Parlimen.Sesuatu perundangan itu boleh diisytiharkan ultra vires sekiranya mahkamah mendapati undang-undang yang dibuat bercanggah dengan Akta Parlimen atau Enakmen Dewan Undangan Negeri.Contoh perundangan kecil: undang-undang yang digubal oleh Kerajaan Tempatan.

 • UNDANG-UNDANG SUBSIDIARIPeraturan dan kaedah yang dibuat oleh seseorang seperti Menteri atau badan di bawah kuasa yang diwakilkan oleh Akta Parlimen atau Enakmen Dewan Undangan Negeri.

 • UNDANG-UNDANG TIDAK BERTULISMerujuk kepada undang-undang yang:a)tidak digubal oleh mana-mana badan perundangan, iaitu Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.b)tidak dapat dikesan dalam mana-mana Perlembangan Persekutuan atau Perlembagaan Negeri.Menjadi sumber undang-undang kedua selepas undang-undang bertulis.Sumber undang-undang tidak bertulis ialah:a)undangundang adatb)undang-undang Islamc)undang-undang Lazim Inggeris (Common Law)d)keputusan-keputusan mahkamah atau Doktrin Duluan Kehakiman.

  UNDANG-UNDANG ADATAdat melambangkan amalan, tatatertib dan sopan santun dalam sesebuah masyarakat.Beberapa jenis undang-undang adat:a)adat Melayu: Adat Perpatih & Adat Temenggungb)adat peribumi Sabah dan Sarawakc)undang-undang adat Cinad)undang undang adat India

 • UNDANG-UNDANG ISLAMSemasa Inggeris memerintah negeri-negeri Melayu, pegawai British tidak campur tangan dalam hal ehwal agama Islam.Bidang kuasa agama Islam adalah di bawah kuasa raja, dan sehingga hari ini, bidang kuasa menggubal undang-undang Islam masih dibawah kuasa raja bagi negeri-negeri beraja.Bagi negeri-negeri tidak beraja seperti Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan, undang-undang Islam terletak di bawah kuasa Yang di Pertuan Agong.Undang-undang Islam di Malaysia ialah gabungan adat Melayu yang diubah suai mengikut hukum Islam dengan undang-undnag Islam mazhab Shafie.Sumber utama undang-undang Islam ialah al-Quran dan hadis (sunnah)Undang-undang Islam ini hanya terhad kepada orang Islam dan ditadbir oleh Mahkamah Syariah.Perkara perkara yang ditentukan oleh undang-undang Islam ialah: a)perkahwinan b)perceraian c)pengambilan anak angkat d)warisan tanah dan harta pusaka e)kesalahan-kesalahan dalm hukum Islam

 • Pelaksanaan Undang-undang Islam

  Sultan menerima nasihat Majlis Agama Islam dalam melaksanakan tugas sebagai ketua agama Islam di negerinyaMajlis Agama Islam berkuasa: a)mengeluarkan fatwa berkenaan hal undang-undang Islam b)mentadbir wakaf-wakafJabatan Hal Ehwal Islam menguruskan hal-hal tentang: a)pentadbiran harta b)pemungutan fitrah dan zakat c)menguruskan baitulmal

  UNDANG-UNDANG LAZIM INGGERIS ( COMMON LAW)Memandangkan England sendiri mengamalkan kebanyakan undang-undang common law dan peraturan-peraturan ekuiti,maka kesemua Enakmen dan Ordinan yang dibentuk sebelum ini digabungkan dalam Akta Undang-Undang Sivil 1956.Penggunaan undang-undang Inggeris di seluruh Malaysia adalh melalui penguatkuasaan Seksyen 3 dan Seksyen 5,Akta Undang-undang Sivil 1956Seksyen 3, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan syarat-syarat pemakaian undang-undang Inggeris di Malaysia,iaitu:

 • a)pemilihan terakhir jika tiada statut tempatan dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara itu. b)hanya bahagian undang-undang Inggeris yang sesuai dengan keadaan tempatan digunakan untuk mengisi kekosongan sistem undang-undang tempatanSeksyen 5(1) daN Seksyen 5(2),Perlembagaan Persekutuan menunjukkan penerimaan Undang-undang Perdagangan Inggeris oleh badan perundangan.

  Keputusan Mahkamah Atau Doktrin Duluan Kehakiman

  Undang-undang tidak bertulis di Malaysia meliputi keputusan yang pernah dibuat oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan.Keputusan kehakiman yang lebih tinggi dan terdahulu akan dijadikan panduan dan inilah yang dikenali sebagai Doktrin Duluan Kehakiman yang mengikat.Keputusan Mahkamah Atasan akan dirujuk sekiranya tiada undang-undang bertulis menyentuh tentang sesuatu kes tersebut.Doktrin ini biasanya digunakan untuk undang-undang tidak bertulis dan undang-undang common law. -undang-undang tersebut tidak termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan atau Perlembagaan Negeri.5. Semasa membuat keputusan berasaskan Doktrin Duluan Kehakiman,hakim akan mengikut prinsip keputusan hakim terdahulu yang pernah mengendalikan kes yang serupa.

 • Keputusan Mahkamah Rendah harus berpandukan keputusan Mahkamah Atasan.

  7. Seandainya tiada Doktrin Duluan Kehakiman yang boleh dirujuk,Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Tinggi terikat untuk membuat keputusan duluan sendiri untuk kes berkenaan.

 • BADAN PERUNDANGAN PERSEKUTUAN

  Badan perundangan Malaysia

  Tanggungjawab utama

  Bidang kuasa perundangan terbahagi kepada tiga komponen,iaitu: a)Senarai Persekutuan b)Senarai Negeri c)Senarai Bersama

  Fungsi Dan Komponen Parlimen

  Parlimen Persekutuan merupakan badan perundangan yang tertinggi di Malaysia.Peringkat Persekutuan- kuasa perundangan terletak pada Parlimen yang terdiri daripada tiga komponen,iaitu: a)Yang di-Pertuan Agong b)Dewan Negara c)Dewan RakyatSegala undang-undang Persekutuan yang diluluskan,biasanya perlu melalui ketiga-tiga komponen berkenaan.

  ParlimenDewan Undangan NegerimenggubalmeluluskanUndang-undang Persekutuan dan undang-undang Negeri

 • FUNGSI PARLIMEN

  -forum untuk ahli-ahli dewan membahaskan hal ehwal tentang kerajaan dan negara.-membahas belanjawn negara dan rang undang-undang.-membahaskan pemindahan undang-undang mengikut perkembangan sosioekonomi dan politik semua negeri.-mengawal belanjawn negara,iaitu cukai dan kadar Persekutuan melalui kuat kuasa Parlimen sebagaimana sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang Persekutuan.-bertindak sebagai forum kritik dan menjadi tumpuan peandapat orang ramai berhubung dengan hal ehwal negara agar dasar serta tindakan kerajaan yang dilaksanakan selar