peta minda amali

Upload: zhi-wen-khor

Post on 17-Feb-2018

270 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  1/16

  Konsep dan Latar Belakang Seni Dalam Pendidikan (SDP)

  Teori dan Pandangan

  Teori Konstruktivisme:

  Kanak- kanak tidakberoleh pengetahuansecara pasi tetapisecara akti! "uridmeneroka# eksperimendan mengolah ob$ek danbahan melalui SDP!

  Teori Kecerdasan"anusia(%or&ard'ardner# *+):

  Sekurang-kurangn,atu$uh $enis kecerdasanditerap dalam diri muridmelalui pelbagai sub$ekdi sekolah supa,akecerdasan minda muridlebih men,eluruh

  %or&ard 'ardner# *+:

  Pelbagai pendekatan

  digunakan di dalam

  penga$aran kerana

  pendekatan integrasi

  memudahkan

  penerimaan pemikirian

  murid ,ang lebih kreati!

  uadrant .oncept(%ermann# ):

  Ka$ian otak kanan dankiri men,atakan baha&aseni membantupemikiran rasional danintiuti individu!

  /insteen:

  'abungan pelbagaikecerdasan perludiamalkan!

  Leonardo da 0inci:

  Seorang model ka$ianSDP! Seorang seniman#

  $urutera# anatomis dansaintis ,angmenggabungkan ilmumen$adi seorang ,angunggul!

  1aedah

  Proses PDP lebih

  seronok!

  "emahami diri

  sendiri!

  "emperkembangkan

  intelek melaui

  pen,elesaian masalah

  "en$adikan guru ,ang

  kreati# inovati# peka#

  berketrampilan dan

  proessional!

  "embantu perkembangan

  individu secara seimbang

  dan men,eluruh!

  "atlamat:"en$adikan

  &arga ,ang

  2maginati

  Kreati

  Kritis

  2novati

  2nventi .elik

  buda,a

  /stetika tinggi

  3b$ekti

  "enghargai keindahanciptaan Tuhan

  "emupuk buda,apengamatan# persepsidan ekspresi!

  "eningkatpengetahuan#kreativiti#inovasi dankemahiran dalam senivisual# mu4ik dan

  pergerakan!

  "enggunakan pelbagaikemahiran# media#teknik dan teknologiuntuk ekspresikanhasilan ker$a!

  "embuat diskripsi#analisis#intepretasi danpeilaian terhadap kar,aseni!

  "endapat nilai tambahbagi sub$ek- sub$ek lain!

  "enghargai sumbangandan pengaruh tokoh-tokoh seni visual# mu4ikdan pergerakan!

  Tun$ang dalam ker$a,aperguruan

  Sedar dan hargai

  suasana seni dalampersekitaran dankaitann,a dalamkeselesaan hidup!

  "embina $ati diri kearah pembentukan

  negara bangsa!

  "engintegrasi SDP dengansub$ek lain melalui aktiviti ,angdiadaptasi dan diubahsuaimengikut kurikulumkebangsaan!

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  2/16

  Konsep dan Latar Belakang Seni Dalam Pendidikan (SDP)

  Teori- teori

  Teori Kecerdasan

  "anusia:

  ! %or&ard 'ardner#

  *+: 3tak kanan

  dan kiri!

  5! %ermann# :

  Peranan otak kanan

  dan kiri (uadrant

  .oncept )!

  Seni "u4ik: Dalcro4e# 3r#

  Su4uki# Kodal,# 'ordon:

  "urid- murid bela$ar

  menggunakan kemahiran

  berikir dan pengha,atan

  secara berperingkat

  (se6uential)!

  Seni Pergerakan:

  !/instein: pergerakan

  mendapat ka&alan dari

  otak kanan dan kiri

  melalui penaakulan dan

  pertimbangan rasional!

  5! 'ardner: otak ,ang

  kreati menghasilkan

  pergerakan menarik

  dan membina

  kemahiran pelbagai!

  +!Torrance: otak ,ang

  kreati menun$ukkan

  kebolehan murid

  men,elesaikan

  masalah!

  Seni 0isual:

  !Bersoon#*5:kanak- kanak

  menggunakan deria dan respon

  emosi untuk membuat

  pengamatan!

  5!/isner#*7:kanak- kanak

  berhadapan dengan masalah

  membina kemampuan dalam

  menghurai dan membina konsep!

  +!1eldman#89:kegiatan seni

  meningkatkan kesedaran kanak-kanak tentang perubahan dari

  semasa ke semasa!

  !Bro&n#*7:pengalaman

  kanak- kanak memerhati ketika

  melukis atau melakar

  meningkatkan kebolehan mereka

  dalam pengamatan dan

  membe4akan ob$ek sekeliling!

  2su- isu dalam SDP

  Pen,erapan tiga dalam

  satu:

  "ata pela$aran Seni

  0isual# "u4ik dan

  Pendidikan ;asmani

  telah &u$ud selama ini!

  Penerimaan SDP di

  sekolah:

  Sub$ek SDP ,ang

  han,a dianggap

  sebagai pelengkap

  kerana sekolah

  mementingkan

  peperikasaan

  semata- mata!

  Perlaksanaan di

  sekolah:

  'uru lebih menga$ar

  kepakaran seni diri

  sendiri berbanding

  mengintegrasikan

  ketiga- tiga bidang!

  Kekaburan matlamat dan

  ob$ekti: Sub$ek ,ang

  masih baru bagi guru-

  guru!

  Pertindihan sub$ek seni

  ,ang sedia ada:

  Sub$ek Seni 0isual# "u4ik

  dan Pendidikan ;asmani

  bertindih dengan bidang

  dan aktiviti SDP!

  "asa interaksi guru

  bertambah:

  Tambahan &aktumenga$ar sehingga $umlah

  maksimum men$adi beban

  kepada guru!

  "ata pela$aran ,ang

  rileks:

  Tiada peperiksaan

  sehingga tidak diambil

  berat oleh guru!

  Pendapat Tokoh

  1o< and Diil,

  (5777):Kepentinganmemberi peluang kepada

  kanak-kanak untuk

  perkembangan semua

  bidang di peringkat a&al

  pendidikan kanak- kanak!

  'ibson# =e< (9):Seni

  membantu meluahkan

  perasaan dan emosi

  kerana perasaan

  mempun,ai makna ,ang

  mempengaruhi kita!

  ;ohn De&e,: Seni

  berungsi memimpin

  kanak-kanak ke arah

  pemahaman sebagai cara

  pen,usunanpengalaman!

  >alter 'ropius: Seni

  harus berungsi dan

  memberi aedah dalam

  kehidupan harian! Konsep

  seni reka# komersial dan

  kehidupanharian!

  Plato:Seni mencipta

  persekitaran kebuda,aan

  dan meningkatkan

  perpaduan!

  ?ristotle: Seni digunakan untuk

  membina buda,a ,ang baik!

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  3/16

  Kecerdasan Pelbagai: Kebolehan

  men,elesaikan masalah# men$ana

  masalah baru dan membuat atau

  mena&arkan perkhidmatan bernilai

  kepada buda,a!

  Pembela$aran Sosial: pembela$aran

  berlaku dengan cara pemerhatian!

  3tak Kanan dan 3tak Kiri: 3tak

  mempun,ai ungsi pelbagai ,ang

  memerlukan pen,uburan untuk

  membentuk insan

  Pemprosesan "aklumat: "anusia

  memperoleh maklumat dalam

  sesuatu proses pembela$aran!

  Konstruktivisme: "urid membinapengetahuan atau konsep

  berdasarkan pengetahuan sedia

  ada!

  Teori Pembela$aran

  Kepentingan SDP

  Perana

  n

  ekspre

  si

  Hasil

  pengucapan

  lisan

  Hasil

  reaksi

  Gamba

  r

  emosi

  Gambar

  perasaan

  Perana

  n

  emosi

  Kurang

  seronok dan

  cemas

  Seronok

  dantenang

  Perasaan

  dalaman,

  imaginasi,kreat

  iviti

  Pengalaman

  melalui interaksi

  dan tindakan

  Seni Dalam Pendidikan

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  4/16

  Hasil

  idea

  Hasil ekspresi

  bukan lisan

  Perana

  n

  imagin

  asiKebolehan

  meluahkan perasaan

  secara lahiriah

  Kanak- Kanak dan

  Seni

  Keperluan dan Keinginan Asas Kanak-

  Kanak

  ;asmani

  dan i4ikal

  ,ang sihat

  /mosi

  ,ang stabil

  Kerohanian

  ,ang

  membanggak

  an

  Keahama

  n intelek

  ,ang tinggi

  Perhubungan

  sosial ,ang

  menggalakka

  n

  Keahama

  n tentang

  nilai- nilai

  estetik

  Perkembangan dan PertumbuhanKesedaran kendiri mempengaruhi

  tingkah laku manusia ,ang dapat

  ditingkatkan dengan cara berkongsi

  kasih sa,ang!

  .iri- ciri perkembangan dan

  ekspresi berdasarkan aktiviti

  seni!

  Perkembangan men,eluruh kanak-

  kanak melalui aktiviti seni secara

  kesedaran# pemahaman dan kreativiti!

  Kreativiti ,ang melibatkan:

  !perasaan dalaman kanak-kanak# imaginasi

  dan kreativiti

  5! pengalaman kanak- kanak melalui

  interaksi dan tindakan ,ang diambil!

  +! kebolehan kanak-kanak meluahkan

  perasaan secara lahiriah!

  Peringkat perkembangan kanak-

  kanak berdasarkan keperluan dan

  keinginan asas kanak- kanak!

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  5/16

  Deria dan Seni

  Perkembangan

  Kepekaan Deria

  sentuh

  an

  dengar

  Lihat

  (pengamatan

  danpemerhatian

  !asa

  (gerak

  hati

  Hidu(penagga

  pan

  Kepentingan

  Kepekaan Deria

  Persekitaran

  "e&u$udkan bilik Pendidikan Seni 0isual dengan

  menekankan aspek i4ikal# emosi dan sosial bagimeningkatkan kecermelangan kanak- kanak!

  Perkembangan nilai estetika

  proses individu melalui pena$aman da,a intuisipersepsi iaitu kesedaran dan reaksi individu terhadap

  ransangan dalam alam persekitaran2maginasi merupakan da,a kha,alan dan kemampuan

  menggambarkan sesuatuKonsepsi pela$ar untuk men,esuaikan maklumat

  dalam ransangan untuk membina perhubungandalam bentuk konsep

  Penggabung$alinan

  Proses mengintegrasikan berbagai- bagai kemahiran untuk

  menghasilkan satu pela$aran ,eng bersepadu dan men,eluruh

  "ntegrasi beberapa

  kemahiran #ang

  terdapat dalam satu-

  satu kemahiran

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  6/16

  .iri- ciri

  ;alina

  n

  $erlaku di antara

  kemahiran #ang

  berkaitan dengan secara

  bersepadu sertamen#eluruh%

  Pengetahuan ?sas Dalam Seni 0isual

  Bidang ?sas

  /stetika dalam Pendidikan

  Seni 0isual:

  %asil kar,a menampilkan

  &atak#identiti# dan keunikan

  pelukis!

  ?sas Seni =eka

  "embe

  ntuk

  dan

  membu

  at

  binaan

  "elukis

  dan

  membu

  at

  gambar

  Kra

  tradi

  sion

  al

  Be

  ntu

  k

  =uang

  >a

  rna

  :

  =u

  pa

  'a

  ris

  an

  &nsur

  Seni

  Prinsip

  !ekaan

  %a

  rm

  oni

  Pe

  ne

  ga

  sa

  n

  2m

  ba

  ng

  an

  Ko

  ntra

  Pe

  rge

  rak

  an

  Ke

  sat

  uan

  Ke

  pel

  bagai

  an

  Struktu

  r

  !ekaan

  'a

  ris

  an

  'ri

  d

  'a

  ris

  an

  Str

  ukt

  ur

  Pen#erapan

  &nsur Seni 'isual

  Pesekitar

  an

  sekolah

  seperti

  lanskap#m

  ural

  Kaeda

  h PDP

  ,ang

  tepat

  "enggunakan

  peralatan dan

  bahasa Seni

  0isual dengan

  sebaikn,a!

  "emberi

  penilaian

  dan

  penghargaa

  n terhadapkar,a

  asassekunder

  tertier

  tampak

  sentuh

  ilusi

  konkrit

  =upa dan

  corak

  =upa dan

  lambang

  =upa dan

  muka taip

  =upa positi dan

  negati

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  7/16

  Pengetahuan ?sas Dalam Seni 0isual

  Bidang ?sas

  "elu

  kis

  dan

  mem

  buat

  gam

  bar

  Lukisan

  .atan Kola$

  "onta

  $

  .etakan

  =esis

  'osoka

  n

  Stensilan

  Percikan

  'arisan

  .apan

  "o4ek

  =ek

  aan

  dan

  .ora

  k

  TerancangTidak terancang

  Lukisan

  .atan

  Kola$

  .etakan

  =esis

  .apan

  Lukisan

  Kaligrai

  Titisan =en$isan

  2katan dan .elup

  Tiupan

  Pualaman Lipatan

  Tarikan

  "em

  bent

  uk

  dan

  mem

  buat

  bina

  aan

  ?rca timbul

  ?rca

  assembla$

  ?rca mobail

  ?rca stabail

  "odel

  Diorama

  Bonek

  a

  Topeng3rigami

  KraTradi

  sion

  al

  ?lat

  domestik

  ?lat permainan

  Batik Seni tekat

  Tembikar ?n,aman

  Kelarai @kiran

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  8/16

  Lipatan dan 'ulungan

  ?lat mempertahankan diri

  ?sas Dalam "u4ik

  Pengenala

  n ?sas

  "u4ik

  Deinisi

  .abang seni ,ang menggabungkan bun,i- bun,i vokal atau

  instrumental termasuk bun,i semula$adi atau rekaan ,angdianggap memuaskan mengikut estetika#corak pemikiran dan

  emosi manusia ,ang mencerminkan buda,a tertentu!

  "atlamat

  memperkembangkan potensi dan kualiti diri individu dari

  segi nilai estetika mu4ik dan etika melalui pelbagai

  pengalaman mu4ik ke arah meningkatkan kese$ahteraan

  hidup dalam konteks buda,a dan aspirasi negara!

  Prinsip PDP dalam mu4ik

  Kaedah PDP mu4ik

  "enga$ar bun,i dan

  n,an,ian sebelum

  saimbologi dan

  notasi mu4ik!

  "emberi galakan kepada murid supa,a memerhati#mendengar#

  meniru serta membe4akan bun,i- bun,i ,ang didengar melalui

  penerangan atau panduan minimum!

  "enga$arsatu unsur

  mu4ik pada

  satu ketika!

  Prinsip dan teori

  diberikan

  sele as raktik!

  "emberi peluangkepada murid

  untuk mengenali

  mu4ik melalui

  usaha sendiri!

  Selaraskan nama- nama not n,an,ian dan mu4ik!

  /mile ;ac6ues:

  Pergerakan

  berirama

  Aoltan Kodal,:

  Pembela$aran

  berperingkat

  .arl 3r:

  Pengalaman

  mu4ikal

  /d&in

  'ordon:

  Sound Beore

  S,mbol

  Shinuci Su4uki: Pendekatan

  bakat

  Konsep

  "u4ik

  "elodi

  Pic Skel ;eda

  Kontur Sola

  =angkai lagu

  2rama

  =entak "eter

  Tem o Detik

  .orak irama

  ;alinan

  "onooniKemahiran

  mu4ikal,an,ian

  Kemahiran

  individu

  Kemahiran

  esemble

  "u4ik dengan gerakan

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  9/16

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  10/16

  Penerokaan# "emperoleh Pengalaman dan

  /kspresi

  .ara meneroka

  "eneroka alat dan bahan:

  Peralatan ,ang diimprovasikan

  atau dimanipulasikan men$adi

  kegemaran pela$ar!

  "eneroka cara pengolahan dan manipulasi: "urid

  bersedia untuk cuba memanipulasi tubuh supa,a

  melakukan pergerakan lebih mencabar! 'uru

  membimbing dan membantu murid!

  Penerokaan

  "eneroka

  idea dan isi

  kandungan

  "emperoleh

  pengalaman

  .ara

  memperoleh

  pengalaman

  persepsi

  Penemua

  n

  %asilProse

  s

  kemahira

  n

  ?ktiviti

  memperoleh

  pengalaman

  Sedia aktiviti

  lasak ,ang

  cukup

  Bina kebolehan berlari#

  bertindak# men,elinap#

  mula dan berhenti

  Pela$ari cara

  mengendali dan

  menga&al anggota

  semasa dalamkeadaan tertekan!

  Bantu murid

  aham dan

  patuh peraturan

  dan arahan

  'alak murid

  bermain dengan

  rakan seba,a

  mengikut peraturan

  dan tingkah laku

  1aham diri

  sendiri dan

  orang lain!

  Permainan ,ang

  mengembangkan

  asas kemahiran

  Kepentingan pengalaman

  secara langsung

  Pengalamankemahiranpermainan

  tak varian

  Pengalaman

  kemahiranpermainan

  dinamik

  Pengalaman bermain

  permainan

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  11/16

  Pengetahua

  nPemahaman

  Pupuk

  kecergasan

  mental

  "embina

  konsep

  /kspresi

  Bentuk

  Perasaan

  Penerokaan# "emperoleh Pengalaman dan /kspresi

  ide

  Bukan lisan

  Lisan

  /mosi

  =eaksi

  "enggambar

  "enghasilkan

  ?ktiviti

  Permainan rekaan

  guru

  Permainan rekaan

  kanak- kanak

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  12/16

  Penghubungkaitan

  .ara men,elesaikan masalah ,ang

  sentiasa berkait rapat antara satu

  sama lain tanpa menimbulkan

  masalah

  Kelebihan

  "empun,ai semangat

  saling bergantung

  Kemahiran sosial ,ang

  penting untuk

  berkomunikasi

  Kesedaran akauntabiliti

  individu

  Penilaian kumpulan

  di$alankan dari masa ke

  masa

  Perkara penting ,ang

  kecil dan terasing dapat

  digabungkan dalam

  proses pembela$aran

  "e&u$udkan suasana

  dinamik dan interakti

  dalam proses

  pembela$aran

  "en,erapkan

  pengetahuan#

  kemahiran dan aktiviti

  ,ang tidak &u$ud

  sebagai mata pela$aran

  Tu$uan

  ;aringan ,ang saling

  berkait antara satu sama

  lain

  "elatih minda murid

  supa,a sentiasa kreati

  dan akti

  Pembela$aran

  berkesan

  "emudahkan murid

  untuk mengingat

  Penghubungkaitan PS0# "u4ik

  dan Pergerakan dengan sub$ek

  lain

  Kemahiran

  Pengetah%uan

  Peranan guru

  dalam PDP

  "otivasi

  1asilitasi

  Pen,ampaian pengukuhan

  "etakognisis =eleksi

  Pembela$arankendiri

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  13/16

  Pendekatan

  bertema

  Pemilihan

  dan

  penetuan

  tema

  Berasaskankonsep

  Berasaskankemahiran

  Berasaskan

  kandungan dan

  kemahiran

  1okus

  kepada isu

  1okus kepada

  pro$ek Berorientasi ka$ian

  kes

  Kelebihan

  >u$udkan suasana seronok

  dan kondusi dalam PDP

  Semai da,a imaginasi

  melalui penerokaan

  Dapat meluahkan perasaan melalui pelbagai

  aktiviti berlandaskan pengetahuan dan

  pengalaman lalu

  Dapat menghadapi

  cabaran

  Dapat membuat pilihan

  ,ang sesuai dan relevan

  dalam hidup

  "emperbaiki kemahiran

  interpersonal dan

  intrapersonal

  Semai nilai empati# harmoni dan

  pemahaman sesama insan

  pelbagai buda,a

  Berpeluang meluahkan

  perasaan

  Kekuata

  n

  "embangunkan pembela$aran men,eluruh

  ,ang menghubungkait pengetahuan dan

  kemahiran

  Persembahan menarik

  melalui pelbagai aktiviti

  dan kreativiti

  "urid lebih ,akin dan

  pembela$aran lebih

  men,eronokkan

  Berpeluang untuk men,emai

  dan mengaitkan idea dan

  imaginasi baru

  Dapat menilai keahaman

  konsep melalui aktiviti

  ,ang di$alankan

  "enghubungkait pengetahuan

  dan kemahiran

  2su C

  cabara

  n

  Kecekapan guru dalam

  pelbagai bidang

  "embentuk $aringan

  ahli dalam kumpulan

  %asil pembela$arandalam bidang berbe4a

  Sukar menilai skop

  ,ang luas

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  14/16

  Sukar membuat penilaian

  akibat kebolehan ,ang berbe4a

  Pendekatan

  bertema

  Penghubungkaitan

  tema dengan "ata

  Pela$aran

  Tema dengan isi

  kandungan mata pela$aran

  Tema dengan kemahiran

  Penggabung$alinan aktiviti

  dengan menggunakan

  pendekatan bertema

  ;enis temaTema persekitaran

  Persekitaran-

  ?lam Semula$adi

  Persekitaran-

  Buatan "anusia

  Persekitaran-

  Teknologi

  Tema dan

  "as,arakat

  Komunikasi

  0erbal

  Bukan verbal

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  15/16

  2ntegrasi

  Pengertian

  Psikologi

  2ndividu adalah insan total dan segala

  unsur perkembangan murid

  mengandungi aspek $asmani# emosi#

  rohani# intelek da sosial ,ang sentiasa

  berkait rapat dan saling bergantungan!

  Sosiologi

  Perhubungan antara persoanaliti dengan personaliti!

  Keinginan ,ang ter$aloin dalam perhubungan antara

  individu dengan mas,arakat

  Pengiktiraan kepada perhubungan dengan pelbagai

  institusi mas,arakat!

  Pedagogi

  Kaedah dan teknik menga$ar termasuk

  pelbagai isi pela$aran dan kemahiran melalui

  unit pembela$aran dan bidang pela$aran ,ang

  khusus bagi membantu dalam pendekatan

  men,elesaikan masalah!

  ;enis

  Penggabung$alinan

  Penggabung$alinan pelbagai

  kemahiran dalam satumata

  pela$aran!

  Penggabung$alinan kemahiran

  daripada mata pela$aran lain

  ke dalam sesuatu mata

  pela$aran!

  Penggabung$alinan kemahiran

  secara merentas kurikulum!

  Pen,erapan

  "engandungi beberapa unsur

  ilmu pengetahuan daripada

  pelbagai pela$aran!

  @nsur- unsur ilmu

  pengetahuan diserap secara

  bersepadu dalam mata

  pela$aran!

  Bilangan mata pela$aran,ang digunakan dalam

  proses pen,erapan

  adalah leksibel!

  3rganisasi unsur isi kandungan bergantungkepada unsur utama dan sampingan dengan

  memberi penekanan kepada unsur pertama!

  Proses pen,erapan berlaku

  serentak dengan proses

  penggabung$alinan!Penerapan

  Pendekatan implisitPendekatan ekplisitPemulihan Penga,aan

  Berbentuk pengukuhan

  Berbentuk

  perkembanganPendekatan integrasi

  Kelebihan

  Kepelbagaian dan

  keseragaman aktiviti dalam

  untuk ker$a!

  "empun,ai ruang untuk

  menampung kepelbagaian

  aktiviti SDP!

  "empun,ai ruang untuk

  menampung skop

  perpaduan ,ang luas!

 • 7/23/2019 Peta Minda Amali

  16/16