pgdm---2

Download pgdm---2

Post on 26-Aug-2014

74 views

Category:

Documents

28 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Name Ahmadraza Mathakiya Bhavesh Madhu Bhavin Vadherdiya Bhoomi Trivedi Bhumit Upadhyay Bimal Hadwani ekta tanna Garima Singh Hardik Dasani Harsad Jivani Jalpesh Solgama Jayesh Sherasiya jaykishan fefar jignesh shingala Jitendra Gadoya lokendra. rathore77 Mayank Bhimani parth jasani Pawan Gangwar Pooja Raval Praful Kachhot Pratik Mehta pruthvi bhalodia Rakesh Gadara rupal rathod Sameer Popat Shailsingh Rathore swati chhatbar Swati Solanki Taha Bharmal Yogesh Chaniyara</p> <p>Given Name Ahmadraza Bhavesh Bhavin Bhoomi Bhumit Bimal Ekta Garima Hardik Harsad Jalpesh Jayesh Jaykishan Jignesh Jitendra lokendra. Mayank Parth Pawan Pooja Praful Pratik Pruthvi Rakesh Rupal Sameer Shailendrasingh Swati Swati Taha Yogesh</p> <p>Additional Name</p> <p>Family Name Mathakiya Madhu Vadherdiya Trivedi Upadhyay Hadwani Tanna Singh Dasani Jivani Solgama Sherasiya Fefar Shingala Gadoya rathore77 Bhimani Jasani Gangwar Raval Kachhot Mehta Bhalodia Gadara Rathod Popat Rathore Chhatbar Solanki Bharmal Chaniyara</p> <p>Yomi Name</p> <p>Given Name Yomi</p> <p>Additional Name Yomi</p> <p>Family Name Yomi</p> <p>Name Prefix</p> <p>Name Suffix</p> <p>Initials</p> <p>Nickname Short Name Maiden Name</p> <p>Birthday</p> <p>Gender Location Billing Information Server Directory Mileage</p> <p>OccupationHobby</p> <p>Sensitivity Priority</p> <p>Subject</p> <p>Notes Group Membership Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I ::: * My Contacts Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I Marwadi PGDM-I</p> <p>E-mail 1 - Type * Home * Home * * Home * Home * Home * Home * * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Other * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home * Home</p> <p>E-mail 1 - Value ahmedraza.mathakiya@yahoo.com bhavesh.madhu@gmail.com bhavinvadhadiya24@yahoo.com bhoomitrivedi83@yahoo.in bhumitu@yahoo.com bimal00@yahoo.co.in tannaekta09@gmail.com garima11689@gmail.com hardik_67@yahoo.com harshadjivani169@yahoo.com jalpesh_solgama@rediffmail.com jayeshsherasiya@yahoo.in jaykishan016@gmail.com jignesh_shingala24@yahoo.com jitendra.rajkot@gmail.com lokendra.rathore77@gmail.com bhimani.mayank@yahoo.com parth.7leo@gmail.com pawan.online7@gmail.com poojaraval53@yahoo.com prafulkachhot@gmail.com pratik.mehta49@yahoo.com bhalodiapruthvi90@gmail.com rakesh.gadara@yahoo.com rupalrathod55@gmail.com sameerpopat@yahoo.co.in rathoreshailsingh@gmail.com chhatbarswati@gmail.com swatisolanki26@ymail.com bharmaltaha@yahoo.com yogeshchaniyara@hotmail.com</p> <p>Phone 1 - Type Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile</p> <p>Phone 1 - Value 2 - Type 2 - Value Phone Phone 9.07E+09 9.73E+09 9.73E+09 9.19E+11 1E+10 9.98E+09 8.14E+09 9.93E+09 9.66E+09 9.72E+09 9.6E+09 9.2E+11 7.57E+09 9.43E+09 9.92E+09 9.43E+09 9.43E+09 9.9E+09 9.73E+09 +918000873996 ::: +919898655338 9.02E+09 9.23E+09 9.71E+09 9.23E+09 9.43E+09 9.19E+11 Work 9.2E+11 9.02E+09 9.97E+09 9.9E+09 9.73E+09</p> <p>Website 1 - Website 1 - Value Type</p> <p>Profile</p> <p>http://www.google.com/profiles/103954552907277874816</p> <p>Profile Profile</p> <p>http://www.google.com/profiles/106577706804728774235 http://www.google.com/profiles/111454311039312024456</p> <p>Profile</p> <p>http://www.google.com/profiles/116692457701117788000</p> <p>19898655338 Profile Profile Profile Profile http://www.google.com/profiles/114006924179265884998 http://www.google.com/profiles/106752061387089122204 http://www.google.com/profiles/118209847470854106129 http://www.google.com/profiles/110342255611330333375</p>