piduguralla voter list

40
గరజజల : : : : 1107 1 533 574 1107 : : : 1 . 12-1 నడ12-154 , డబకలన ఏరరయ,పడడగగరకళబ 2 . 15-300 నడ15-555 , నతతజ నగర ఏరరయ, పడడగగరకళబ 0 211 LSxtí ûL AL úµ³R úxm ®µ [a` aSxq ©R xq Ë³Ï ¬ ¹¸ WÇ NR ª« LæR L ®© L Ê LR V, }m LR V ª« VLj ¸R VV Lj Ç lL [*xt ©« V xm Lj zqó ¼ : aSxq ©R xq Ë³Ï ¬ ¹¸ WÇ NR ª« LæR L ª« o©« õ ÉíÓ FyLýR ®ª VL È V ¬ ¹¸ WÇ NR ª« LæR L ( ª« LæSÍ ) ®© L Ê LR V , }m LR V ª« VLj ¸R VV Lj Ç lL [*xt ©« V xm Lj zqó ¼ : 1. xq ª« LR ß - ª« LSÌ V : @L>R »R ¾» [µj xq ª« LR ß xq L ª« »R =LR L úxm ¿R VLR ß ¾» [µj xq ª« LR ß LR NR L 2. ˳ØgR L F¡Ö L g` - {q òLñR L - ª« LSÌ V ˳ØgR L ÍÜ[¬ |q OR ©± Ì ®© L Ê LR V ª« VLj ¸R VV }m LR V ª« VL ²R Ì L úxm µ³y©« úgSª« VL /xm Èí ß L Ñ ÍýØ zm ©` ˳ØgR L qR L Æ ù C ˳ØgR L ÍÜ[ xq ¥ ¸R VNR F¡Ö L g` ZN [L úµyÌ qR L Æ ù : F¡Ö L g` ZN [L úµR L ®© L Ê LR V ª« VLj ¸R VV }m LR V : F¡Ö L g` ZN [L úµR L À LR V©yª« w : qR L Æ ù úFyLR L Ë³Ï ª« LR Vxq ª« LR Vxq qR L Æ ù @L »R ª« V¹¸ [Vù xm oLR Vxt VÌ V ú{q òÌ V ®ª Vv»R òL JÈ LýR qR L Æ ù 3. F¡Ö L g` ZN [L úµR L - ª« LSÌ V : 4. JÈ LýR qR L Æ ù : ryµ³yLR ß lL ®ª ©« Wù ²T - Ç ©« V : : : F¡Öd q` }qí xt ©` పడమటవప, పడడగగరకళబ జలయ పరరషత ఉననత పకఠశకల, దకడణ భగన, రనడవగద, పడమటవప, పడడగగరకళబ 01/01/2011 30/10/2010 úxm ¾» [ùNR xq L OT xm ò xq ª« LR ß , 2011 పడడగగరకళబ పడడగగరకళబ పడడగగరకళబ నరసరకవపపట గనటటర522413 31 నరసకరకవపపట ryµ³yLR ß ÇØÕ »y gR VLj òL xm o :úxm ¾» [ùNR xq ª« LR ß , 2010 ª« VWÌ ÇØÕ »y©« V µy¬ @¬ õ @©« VÊ L µ³R ª« VVÌ »][(¬ LR L »R LR »yÇØ úxm úNT ¸R V»][ xq ¥ ) xq ª« VúgR xm LR ¿R Ê ²T ©« µj 211 ryµ³yLR ß F¡Ö L g` ZN [L úµR L LR NR L (xm oLR Vxt vÌ V/{q ò ûÌ V/ryµ³yLR ß ) 219 ª« VVryL VVµy Fn~ÉÜ[ JÈ LýR ÇØÕ »y ,2011 2010-11

Upload: naresh-kumar

Post on 26-Dec-2014

334 views

Category:

Documents


36 download

TRANSCRIPT

:::: 1107 1 533 574 1107 :::1 . 12-1 12-154 , ,2 . 15-300 15-555 , , 0 211--.- --.--- .-~. . . .. ~ . .- .-~. . . .-~. .- . . .. ~ . . :. ..-= :.--e. . . .. . z. .--- .-c-- :.-- :.--e.- _ .. . .- . -./. ~- .- . - . . ..-c-- .--- .-.-. ..-.. .-. ..-c-- .--- a-..-.- .. .. . ... . . :. .-c-- .--- :.--e. .+. :e- .-. , . .- -:~ ::: , , , , , 01/01/201130/10/2010. _. .. ... 31 ~-: . .. .. . .- ~-: . ~- .. ..- 211 .// 219 ...:--..-- .-e :e- ~-c.- .za::2010-11 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 1 RBE0749309 12-1A.... ... ... ..... - .c..... 47 ..... . 2 RBE0610139 12-1A.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 3 RBE0080135 12-1A.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... . 4 RBE0081208 12-1A.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 5 RBE0077560 12-2.... ... ... ..... .c..... 58 ..... 6 RBE0078816 12-2/1.... ... ... ..... .c..... 48 ..... 7 RBE0078832 12-2/1.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 8 RBE0552398 12-2/1.... ... ... ..... .c..... 22 ..... 9 RBE0078857 12-2/1.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 10 RBE0676163 12-2/1.... ... ... ..... - .c..... 61 ..... . 11 RBE0077578 12-2/2.... ... ... ..... - .c..... 53 ..... . 12 RBE0077495 12-2/2.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... . 13 RBE0078147 12-2/2.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 14 RBE0676023 12-2/3.... ... ... ..... - .c..... 50 ..... . 15 RBE0676049 12-2/3.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 16 RBE0676155 12-2/3.... ... ... ..... .c..... 37 ..... 17 RBE0676072 12-2/3.... ... ... ..... .c..... 67 ..... 18 LHL3284833 12-3.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 19 RBE0609982 12-3.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... . 20 RBE0078634 12-3.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 21 AP171060576159 12-3A.... ... ... ..... .c..... 67 ..... 22 RBE0077271 12-3A.... ... ... ..... .c..... 22 ..... 23 RBE0080184 12-3A.... ... ... ..... .c..... 53 ..... 24 AP171060576196 12-4.... ... ... ..... - .c..... 54 ..... . 25 AP171060576105 12-4.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 26 RBE0078675 12-4.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... . 27 RBE0078659 12-4.... ... ... ..... .c..... 31 ..... 28 LHL3286424 12-4/1.... ... ... ..... - .c..... 42 ..... . 29 LHL3285178 12-4/1.... ... ... ..... .c..... 36 ..... 30 RBE0609479 12-4/1.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 1 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 31 RBE0078592 12-4/1.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 32 RBE0610014 12-4/2.... ... ... ..... .c..... 30 ..... 33 RBE0077800 12-4/2B.... ... ... ..... .c..... 53 ..... 34 AP171060576358 12-5.... ... ... ..... - .c..... 59 ..... . 35 AP171060576179 12-5.... ... ... ..... .c..... 52 ..... 36 AP171060576391 12-5.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 37 RBE0078568 12-5.... ... ... ..... .c..... 30 ..... 38 RBE0077867 12-5.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 39 AP171060576097 12-6.... ... ... ..... .c..... 54 ..... 40 LHL3285442 12-6.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 41 RBE0504928 12-6.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 42 RBE0564377 12-6.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 43 RBE0767368 12-6.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 44 AP171060576031 12-7.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 45 AP171060576104 12-7.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 46 RBE0078022 12-7.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 47 RBE0078717 12-7.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 48 RBE0676130 12-8/1.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 49 AP171060576099 12-8A.... ... ... ..... .c..... 34 ..... 50 LHL3287117 12-8/A.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 51 12-8/A.... ... ... ..... .c..... 25 ..... 52 LHL3285251 12-9/1.... ... ... ..... - .c..... 52 ..... . 53 LHL3285137 12-9/1.... ... ... ..... .c..... 47 ..... 54 LHL3285129 12-9/1.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 55 LHL3285079 12-9/1.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... . 56 LHL3287331 12-9/1.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 57 RBE0552414 12-9/1.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 58 RBE0609966 12-9/1.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 59 RBE0609958 12-9/1.... ... ... ..... - .c..... 53 ..... . 60 RBE0609727 12-9/1.... ... ... ..... .c..... 49 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 2 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 61 AP171060576490 12-10.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 62 AP171060576233 12-10A.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 63 AP171060576024 12-10A.... ... ... ..... .c..... 34 ..... 64 RBE0505149 12-10A.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 65 RBE0504746 12-10A.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 66 RBE0078105 12-10A.... ... ... ..... .c..... 24 ..... 67 AP171060576080 12-11.... ... ... ..... - .c..... 46 ..... . 68 AP171060576223 12-11.... ... ... ..... .c..... 44 ..... 69 LHL3284999 12-11.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 70 RBE0610006 12-11.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 71 AP171060576051 12-12.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 72 AP171060576227 12-12.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 73 RBE0609644 12-12.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 74 AP171060576260 12-13/3.... ... ... ..... .c..... 74 ..... 75 LHL3284163 12-13/3.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 76 LHL3287133 12-13/3.... ... ... ..... .c..... 25 ..... 77 AP171060576056 12-13/4.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 78 AP171060576127 12-13/4.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 79 LHL3285426 12-13/4.... ... ... ..... - .c..... 35 ..... . 80 LHL3284809 12-13/4.... ... ... ..... .c..... 32 ..... 81 RBE0505362 12-13/4.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 82 RBE0078378 12-13/4.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 83 AP171060576070 12-14.... ... ... ..... - .c..... 46 ..... . 84 LHL3284791 12-14.... ... ... ..... .c..... 41 ..... 85 LHL3284171 12-14.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 86 RBE0669200 12-14.... ... ... ..... .c..... 22 ..... 87 RBE0610121 12-14.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 88 RBE0676189 12-14/4.... ... ... ..... - .c..... 42 ..... . 89 RBE0676015 12-14/4.... ... ... ..... .c..... 34 ..... 90 RBE0609974 12-15.... ... ... ..... - .c..... 64 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 3 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 91 AP171060576098 12-15.... ... ... ..... .c..... 52 ..... 92 LHL3284346 12-15.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 93 RBE0078469 12-15.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 94 RBE0076281 12-15.... ... ... ..... .c..... 37 ..... 95 LHL3284460 12-15/1.... ... ... ..... - .c..... 57 ..... . 96 LHL3284437 12-15/1.... ... ... ..... .c..... 57 ..... 97 LHL3287505 12-15/1.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 98 RBE0078386 12-15/1.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 99 AP171060576124 12-16.... ... ... ..... .c..... 74 ..... 100 LHL3285624 12-16.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 101 RBE0077149 12-16.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 102 RBE0076521 12-16.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 103 RBE0552158 12-16.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 104 RBE0552133 12-16.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 105 LHL3284221 12-17.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... . 106 LHL3287109 12-17.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 107 RBE0080705 12-17.... ... ... ..... .c..... 50 ..... 108 RBE0077834 12-17.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 109 RBE0080747 12-17.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 110 RBE0080788 12-17.... ... ... ..... .c..... 22 ..... 111 RBE0676007 12-17.... ... ... ..... - .c..... 67 ..... . 112 RBE0675975 12-17.... ... ... ..... .c..... 58 ..... 113 LHL3284445 12-17/1.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 114 LHL3286176 12-17/1.... ... ... ..... .c..... 62 ..... 115 LHL3287042 12-17/1.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 116 LHL3285988 12-17/1.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 117 LHL3286663 12-17/2.... ... ... ..... - .c..... 52 ..... . 118 LHL3286853 12-17/2.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 119 LHL3286093 12-17/2.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 120 LHL3285103 12-17/2.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 4 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 121 RBE0505396 12-17/2.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 122 RBE0505198 12-17/2.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 123 RBE0505255 12-17/2.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... . 124 RBE0504878 12-17/2.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 125 RBE0080952 12-17/2.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 126 RBE0077479 12-17/2.... ... ... ..... .c..... 58 ..... 127 LHL3284189 12-17/3.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 128 LHL3284205 12-17/3.... ... ... ..... .c..... 36 ..... 129 LHL3284197 12-17/3.... ... ... ..... .c..... 62 ..... 130 LHL3287455 12-17/3.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 131 RBE0077511 12-17/3.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... 132 RBE0077891 12-17/3.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 133 LHL3284239 12-17/4.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 134 LHL3284213 12-17/4.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 135 AP171060576317 12-18.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 136 AP171060576278 12-18.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 137 RBE0505305 12-18.... ... ... ..... - .c..... 48 ..... . 138 RBE0505222 12-18.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 139 RBE0505271 12-18.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 140 LHL3287356 12-18/1.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 141 RBE0078055 12-18/1.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 142 RBE0080929 12-18/2.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 143 RBE0080879 12-18/2.... ... ... ..... .c..... 25 ..... 144 LHL3284866 12-18/3.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 145 LHL3286309 12-18/3.... ... ... ..... .c..... 37 ..... 146 RBE0676114 12-18/3.... ... ... ..... .c..... 57 ..... 147 RBE0676106 12-18/3.... ... ... ..... - .c..... 67 ..... . 148 LHL3287323 12-18/5.... ... ... ..... .c..... 42 ..... 149 LHL3286499 12-18/5.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 150 RBE0504886 12-18/5.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 5 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 151 RBE0505115 12-18/5.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 152 LHL3286374 12-18/7.... ... ... ..... .c..... 32 ..... 153 RBE0505024 12-18/7.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 154 RBE0504993 12-18/7.... ... ... ..... - .c..... 73 ..... . 155 RBE0504936 12-18/7.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... 156 12-18/7.... ... ... ..... - .c..... 39 ..... . 157 12-18/7.... ... ... ..... .c..... 37 ..... 158 12-18/7.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 159 12-18/7.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 160 AP171060576081 12-19.... ... ... ..... - .c..... 54 ..... . 161 AP171060576130 12-19.... ... ... ..... .c..... 44 ..... 162 LHL3285418 12-19.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 163 RBE0609602 12-19.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 164 RBE0077750 12-19.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... . 165 RBE0077792 12-19.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 166 AP171060576240 12-20.... ... ... ..... - .c..... 49 ..... . 167 AP171060576143 12-20.... ... ... ..... .c..... 44 ..... 168 LHL3286960 12-20.... ... ... ..... .c..... 64 ..... 169 RBE0505248 12-20.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 170 RBE0505495 12-20.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 171 RBE0505339 12-20.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 172 RBE0078436 12-20.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 173 RBE0504951 12-20.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 174 RBE0505032 12-20.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 175 AP171060576126 12-21.... ... ... ..... .c..... 54 ..... 176 AP171060576023 12-21.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 177 AP171060576150 12-21.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 178 AP171060576019 12-21.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 179 AP171060576129 12-21.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 180 RBE0505180 12-21.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 6 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 181 RBE0505131 12-21.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 182 RBE0505214 12-21.... ... ... ..... - .c..... 53 ..... . 183 LHL3285004 12-22.... ... ... ..... - .c..... 65 ..... . 184 LHL3285012 12-22.... ... ... ..... .c..... 57 ..... 185 LHL3285210 12-22.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 186 LHL3285020 12-22.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 187 12-22.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 188 RBE0505107 12-22.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... . 189 RBE0505461 12-22.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 190 RBE0505289 12-22.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 191 RBE0505347 12-22.... ... ... ..... .c..... 59 ..... 192 LHL3284155 12-22/1.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 193 LHL3285038 12-22/1.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 194 RBE0081026 12-22/1.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... 195 RBE0504969 12-24/1.... ... ... ..... - .c..... 59 ..... . 196 RBE0505016 12-24/1.... ... ... ..... .c..... 48 ..... 197 12-24/2.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... . 198 12-24/2.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 199 12-24/2.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... 200 12-24/2.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 201 12-24/2.... ... ... ..... - .c..... 68 ..... . 202 AP171060576155 12-24/3.... ... ... ..... - .c..... 64 ..... . 203 AP171060576171 12-24/3.... ... ... ..... .c..... 54 ..... 204 LHL3284031 12-24/3.... ... ... ..... - .c..... 52 ..... . 205 LHL3286390 12-24/3.... ... ... ..... .c..... 41 ..... 206 LHL3284114 12-24/3.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... . 207 RBE0505404 12-24/3.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 208 RBE0080358 12-24/3.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 209 LHL3284569 12-24/4.... ... ... ..... - .c..... 42 ..... . 210 LHL3284551 12-24/4.... ... ... ..... .c..... 32 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 7 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 211 LHL3284478 12-24/4.... ... ... ..... - .c..... 57 ..... . 212 LHL3284452 12-24/4.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 213 RBE0077776 12-24/4.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... 214 RBE0080085 12-24/4.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... 215 LHL3286689 12-24/5.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 216 LHL3286283 12-24/5.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 217 LHL3284932 12-24/5.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... . 218 LHL3286275 12-24/5.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 219 RBE0609461 12-24/5.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... . 220 AP171060576305 12-25.... ... ... ..... - .c..... 62 ..... . 221 AP171060576299 12-25.... ... ... ..... .c..... 54 ..... 222 AP171060576293 12-25.... ... ... ..... - .c..... 41 ..... . 223 AP171060576300 12-25.... ... ... ..... .c..... 36 ..... 224 AP171060576360 12-25.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... . 225 RBE0610154 12-25.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 226 RBE0080432 12-25/4.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... . 227 RBE0077255 12-25/4.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 228 RBE0198515 12-26/A1.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 229 RBE0079772 12-26/A1.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 230 12-26/B2.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 231 12-26/B2.... ... ... ..... - .c..... 39 ..... . 232 12-26/B2.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 233 RBE0676122 12-28/1.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 234 AP171060576034 12-30.... ... ... ..... - .c..... 74 ..... . 235 AP171060576158 12-30.... ... ... ..... .c..... 58 ..... 236 LHL3286614 12-30.... ... ... ..... .c..... 34 ..... 237 12-30.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 238 12-30.... ... ... ..... - .c..... 48 ..... . 239 12-30.... ... ... ..... .c..... 63 ..... 240 12-30.... ... ... ..... .c..... 63 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 8 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 241 RBE0079178 12-30A.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 242 12-30A.... ... ... ..... .c..... 63 ..... 243 RBE0078741 12-30A.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... 244 12-30A.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 245 RBE0080267 12-33.... ... ... ..... - .c..... 53 ..... . 246 RBE0078899 12-33.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 247 12-33.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 248 LHL3286101 12-35.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 249 LHL3285152 12-35.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 250 AP171060576234 12-35/1.... ... ... ..... - .c..... 59 ..... . 251 AP171060576241 12-35/1.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 252 LHL3285400 12-35/1.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... . 253 RBE0077925 12-35/1.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 254 LHL3286762 12-35/2.... ... ... ..... - .c..... 57 ..... . 255 LHL3285368 12-35/2.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 256 RBE0505503 12-35/2.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... . 257 RBE0077735 12-35/2.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 258 RBE0077958 12-35/2.... ... ... ..... .c..... 48 ..... 259 RBE0078527 12-35/4.... ... ... ..... - .c..... 41 ..... . 260 RBE0077180 12-35/4.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 261 RBE0077230 12-35/4.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... 262 AP171060576156 12-36.... ... ... ..... - .c..... 49 ..... . 263 AP171060576153 12-36.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 264 LHL3287059 12-36.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 265 LHL3287067 12-36.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 266 RBE0505487 12-36.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 267 RBE0505453 12-36.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 268 RBE0077412 12-36.... ... ... ..... .c..... 53 ..... 269 RBE0077453 12-36.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 270 RBE0077677 12-36.... ... ... ..... .c..... 23 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 9 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 271 RBE0080036 12-36.... ... ... ..... - .c..... 68 ..... . 272 RBE0077610 12-36.... ... ... ..... .c..... 63 ..... 273 AP171060576174 12-38.... ... ... ..... .c..... 64 ..... 274 12-38.... ... ... ..... .c..... 48 ..... 275 LHL3286929 12-38/2.... ... ... ..... - .c..... 54 ..... . 276 AP171060576172 12-38/2.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 277 RBE0609917 12-38/2.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 278 12-38/2.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... 279 LHL3284973 12-38/3.... ... ... ..... .c..... 64 ..... 280 RBE0079194 12-38/3.... ... ... ..... - .c..... 63 ..... . 281 RBE0081067 12-38/3.... ... ... ..... .c..... 52 ..... 282 LHL3286143 12-39.... ... ... ..... - .c..... 67 ..... . 283 LHL3286382 12-39.... ... ... ..... .c..... 57 ..... 284 LHL3284585 12-39.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... . 285 RBE0077206 12-39.... ... ... ..... .c..... 25 ..... 286 LHL3287349 12-39/1.... ... ... ..... - .c..... 52 ..... . 287 LHL3287174 12-39/1.... ... ... ..... .c..... 41 ..... 288 RBE0077438 12-39/1.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 289 RBE0512913 12-39/1.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 290 AP171060576342 12-40.... ... ... ..... .c..... 36 ..... 291 LHL3286796 12-40.... ... ... ..... - .c..... 57 ..... . 292 LHL3286911 12-40.... ... ... ..... .c..... 52 ..... 293 LHL3286945 12-40.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 294 LHL3286952 12-40.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 295 LHL3286937 12-40.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 296 LHL3286788 12-40.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 297 RBE0080671 12-40.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... . 298 RBE0080598 12-40.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... . 299 RBE0080564 12-40.... ... ... ..... .c..... 22 ..... 300 AP171060576201 12-41.... ... ... ..... - .c..... 60 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 10 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 301 AP171060576186 12-41.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 302 AP171060576189 12-41/1.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 303 AP171060576187 12-41/1.... ... ... ..... .c..... 34 ..... 304 12-41/1.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 305 LHL3284320 12-42.... ... ... ..... .c..... 41 ..... 306 12-42.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 307 LHL3285830 12-42.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 308 LHL3284312 12-42.... ... ... ..... .c..... 32 ..... 309 12-42.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 310 LHL3284254 12-43.... ... ... ..... - .c..... 39 ..... . 311 LHL3284247 12-43.... ... ... ..... .c..... 36 ..... 312 LHL3284353 12-43/1.... ... ... ..... - .c..... 64 ..... . 313 LHL3284387 12-43/1.... ... ... ..... .c..... 54 ..... 314 LHL3285061 12-44.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 315 RBE0077537 12-44.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 316 RBE0080630 12-44.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 317 RBE0077701 12-44.... ... ... ..... .c..... 22 ..... 318 12-44.... ... ... ..... .c..... 22 ..... 319 12-44.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... . 320 AP171060576057 12-45.... ... ... ..... - .c..... 49 ..... . 321 AP171060576074 12-45.... ... ... ..... .c..... 44 ..... 322 RBE0505164 12-45.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 323 RBE0076448 12-45.... ... ... ..... .c..... 22 ..... 324 RBE0080515 12-45.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 325 RBE0080101 12-45.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 326 RBE0077644 12-45.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 327 LHL3284262 12-45/2.... ... ... ..... .c..... 34 ..... 328 12-45/2.... ... ... ..... - .c..... 39 ..... . 329 12-45/2.... ... ... ..... - .c..... 63 ..... . 330 12-45/2.... ... ... ..... .c..... 58 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 11 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 331 AP171060576294 12-46.... ... ... ..... - .c..... 59 ..... . 332 AP171060576082 12-46.... ... ... ..... .c..... 50 ..... 333 AP171060576489 12-46.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 334 RBE0077420 12-47.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 335 RBE0078774 12-47.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... 336 LHL3286986 12-49.... ... ... ..... - .c..... 59 ..... . 337 LHL3284429 12-49.... ... ... ..... .c..... 47 ..... 338 LHL3286754 12-49.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 339 RBE0505040 12-49.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... . 340 LHL3285913 12-49.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... 341 LHL3284965 12-49.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 342 RBE0505081 12-49.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 343 RBE0767376 12-49/6.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 344 RBE0767384 12-49/6.... ... ... ..... .c..... 24 ..... 345 RBE0505420 12-50/2.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... . 346 RBE0505438 12-50/2.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 347 LHL3286242 12-50/3.... ... ... ..... - .c..... 42 ..... . 348 LHL3286267 12-50/3.... ... ... ..... .c..... 37 ..... 349 LHL3286259 12-50/3.... ... ... ..... .c..... 62 ..... 350 RBE0512954 12-50/3.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 351 LHL3285632 12-50/4.... ... ... ..... - .c..... 35 ..... . 352 LHL3285053 12-50/4.... ... ... ..... .c..... 30 ..... 353 LHL3284841 12-51/2.... ... ... ..... - .c..... 42 ..... . 354 LHL3284411 12-51/2.... ... ... ..... .c..... 41 ..... 355 RBE0079574 12-57.... ... ... ..... .c..... 53 ..... 356 RBE0079038 12-57.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... 357 RBE0079681 12-57.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 358 12-57.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... . 359 AP171060576095 12-58.... ... ... ..... - .c..... 59 ..... . 360 AP171060576115 12-58.... ... ... ..... .c..... 54 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 12 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 361 12-58.... ... ... ..... .c..... 64 ..... 362 LHL3284593 12-58.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 363 LHL3284601 12-58.... ... ... ..... .c..... 25 ..... 364 RBE0080010 12-58.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... 365 RBE0676098 12-58.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 366 RBE0676080 12-58.... ... ... ..... .c..... 32 ..... 367 AP171060576164 12-59/1.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 368 AP171060576244 12-59/1.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 369 RBE0076760 12-59/1.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... . 370 12-59/1.... ... ... ..... .c..... 22 ..... 371 RBE0669234 12-59/1.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... 372 RBE0080317 12-59/1.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... . 373 RBE0669218 - 12-59/1.... ... ... ..... - .c..... 58 ..... . 374 RBE0669176 - 12-59/1.... ... ... ..... .c..... 53 ..... 375 RBE0669184 - 12-59/1.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 376 AP171060576078 12-60.... ... ... ..... - .c..... 74 ..... . 377 AP171060576237 12-60.... ... ... ..... .c..... 54 ..... 378 AP171060576193 12-60.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 379 LHL3286515 12-60.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 380 12-61.... ... ... ..... .c..... 57 ..... 381 12-62.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 382 12-62.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 383 LHL3285483 12-62/1.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 384 LHL3285491 12-62/1.... ... ... ..... .c..... 30 ..... 385 RBE0512939 12-62/5.... ... ... ..... - .c..... 48 ..... . 386 RBE0512921 12-62/5.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 387 RBE0512863 12-62/5.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 388 RBE0512830 12-62/5.... ... ... ..... .c..... 24 ..... 389 LHL3284916 12-63.... ... ... ..... - .c..... 47 ..... . 390 LHL3284882 12-63.... ... ... ..... .c..... 42 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 13 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 391 LHL3284890 12-63.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 392 LHL3284908 12-63.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 393 RBE0078790 12-63.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 394 RBE0081158 12-63.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 395 RBE0512897 12-63.... ... ... ..... .c..... 25 ..... 396 AP171060576035 12-64.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 397 AP171060576242 12-64.... ... ... ..... .c..... 40 ..... 398 RBE0079855 12-64.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 399 RBE0079806 12-64.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 400 12-65.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... . 401 RBE0079749 12-65.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 402 12-65.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... 403 12-65.... ... ... ..... .c..... 37 ..... 404 LHL3284684 12-65/1.... ... ... ..... - .c..... 67 ..... . 405 LHL3284668 12-65/1.... ... ... ..... .c..... 57 ..... 406 LHL3284676 12-65/1.... ... ... ..... - .c..... 55 ..... 407 LHL3284130 12-65/1.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 408 LHL3284148 12-65/1.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 409 AP171060576054 12-66.... ... ... ..... .c..... 69 ..... 410 12-66.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 411 AP171060576152 12-66.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 412 RBE0080382 12-66.... ... ... ..... .c..... 48 ..... 413 RBE0609735 12-66.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 414 RBE0609750 12-66.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 415 LHL3285475 12-66/1.... ... ... ..... - .c..... 52 ..... . 416 LHL3285517 12-66/1.... ... ... ..... .c..... 42 ..... 417 LHL3286846 12-67.... ... ... ..... - .c..... 54 ..... . 418 AP171060576178 12-67.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 419 RBE0512848 12-67.... ... ... ..... - .c..... 39 ..... . 420 RBE0512855 12-67.... ... ... ..... .c..... 34 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 14 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 421 12-67.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 422 RBE0512871 12-67.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 423 RBE0080226 12-68.... ... ... ..... - .c..... 53 ..... . 424 RBE0079616 12-68.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 425 RBE0081091 12-68.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 426 RBE0079111 12-68.... ... ... ..... .c..... 22 ..... 427 AP171060576029 12-69.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... . 428 RBE0609685 12-69.... ... ... ..... .c..... 34 ..... 429 RBE0609669 12-69.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 430 12-70.... ... ... ..... .c..... 47 ..... 431 RBE0609842 12-70/.... ... ... ..... .c..... 50 ..... 432 12-70/1.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... . 433 RBE0076810 12-70/1.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 434 12-70/A.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... 435 12-70/A.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 436 12-70A.... ... ... ..... .c..... 63 ..... 437 -12-70/A.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 438 12-70/A.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 439 12-70/A.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 440 12-70/A.... ... ... ..... .c..... 22 ..... 441 RBE0610048 12-71.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 442 RBE0609743 12-71.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 443 RBE0609990 12-71.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... 444 RBE0609792 12-71.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... 445 12-71/1.... ... ... ..... - .c..... 58 ..... . 446 RBE0609867 12-71/A.... ... ... ..... - .c..... 53 ..... . 447 AP171060576349 12-73.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 448 AP171060576365 12-73.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 449 RBE0079715 12-73.... ... ... ..... .c..... 24 ..... 450 RBE0077859 12-73.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 15 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 451 AP171060576012 12-74.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 452 12-74.... ... ... ..... - .c..... 63 ..... 453 12-74.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 454 12-74.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 455 12-74/2.... ... ... ..... - .c..... 57 ..... . 456 12-74/2.... ... ... ..... .c..... 45 ..... 457 LHL3287141 12-74/2.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... 458 12-74/2.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 459 12-74/2.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... . 460 12-74/2.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 461 12-74/2.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 462 AP171060576138 12-75.... ... ... ..... .c..... 54 ..... 463 12-75.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 464 AP171060576232 12-76.... ... ... ..... - .c..... 59 ..... . 465 AP171060576141 12-76.... ... ... ..... .c..... 54 ..... 466 RBE0609776 12-76.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 467 AP171060576144 12-77.... ... ... ..... .c..... 54 ..... 468 12-77.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... . 469 LHL3287158 12-77.... ... ... ..... .c..... 32 ..... 470 RBE0609925 12-77.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 471 AP171060576030 12-79.... ... ... ..... - .c..... 54 ..... . 472 AP171060576020 12-79.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 473 AP171060576239 12-80.... ... ... ..... - .c..... 52 ..... . 474 RBE0076331 12-80.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 475 RBE0610030 12-99.... ... ... ..... .c..... 56 ..... 476 RBE0609859 12-99.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 477 RBE0609826 12-99.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... 478 RBE0079640 12-99.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... . 479 RBE0078972 12-99.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 480 RBE0079095 12-99.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 16 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 481 RBE0075739 12-103.... ... ... ..... .c..... 48 ..... 482 12-108.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 483 RBE0669226 12-108.... ... ... ..... - .c..... 53 ..... . 484 RBE0669267 12-108.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 485 RBE0669259 12-108.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 486 RBE0669242 12-108.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... . 487 12-108.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 488 12-108/2.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 489 RBE0557124 12-108/2.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... . 490 LHL3286317 12-108/2.... ... ... ..... - .c..... 54 ..... . 491 LHL3286341 12-108/2.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 492 RBE0076356 12-109.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 493 RBE0078758 12-109.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 494 12-109.... ... ... ..... - .c..... 55 ..... . 495 12-109.... ... ... ..... .c..... 30 ..... 496 12-109.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... . 497 12-109.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... . 498 RBE0498972 12-109/2.... ... ... ..... .c..... 42 ..... 499 RBE0077594 12-110.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 500 AP171060576151 12-112.... ... ... ..... - .c..... 69 ..... . 501 LHL3285202 12-112.... ... ... ..... .c..... 64 ..... 502 RBE0076885 12-112.... ... ... ..... - .c..... 47 ..... . 503 RBE0573394 12-112.... ... ... ..... - .c..... 79 ..... 504 RBE0556662 12-112.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... . 505 RBE0556712 12-112.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 506 RBE0672055 12-112A.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 507 AP171060576282 12-113.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 508 LHL3286069 12-113.... ... ... ..... .c..... 36 ..... 509 RBE0076372 12-113.... ... ... ..... .c..... 58 ..... 510 LHL3287083 12-113A.... ... ... ..... - .c..... 42 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 17 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 511 LHL3287075 12-113A.... ... ... ..... .c..... 37 ..... 512 LHL3285186 12-115.... ... ... ..... - .c..... 64 ..... . 513 LHL3285194 12-115.... ... ... ..... .c..... 60 ..... 514 LHL3285277 12-115.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 515 LHL3285285 12-115.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 516 12-115.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 517 RBE0079558 12-115.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 518 LHL3284643 12-115/1.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... . 519 LHL3285376 12-115/1.... ... ... ..... .c..... 30 ..... 520 RBE0076265 12-115/1.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... . 521 12-115/2.... ... ... ..... - .c..... 45 ..... . 522 12-115/2.... ... ... ..... .c..... 37 ..... 523 12-115/2.... ... ... ..... .c..... 62 ..... 524 RBE0669192 12-115/2.... ... ... ..... - .c..... 53 ..... . 525 12-115/2.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... 526 12-115/2.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 527 RBE0767392 12-115/5.... ... ... ..... - .c..... 20 ..... . 528 RBE0767400 12-115/5.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 529 RBE0767418 12-115/5.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... . 530 RBE0767426 12-115/5.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 531 RBE0767434 12-115/5.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... . 532 AP171060576149 12-116.... ... ... ..... - .c..... 60 ..... . 533 AP171060576281 12-116.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 534 RBE0548743 12-116.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... . 535 RBE0079921 12-116.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 536 RBE0076398 12-116.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 537 RBE0075598 12-116.... ... ... ..... - .c..... 59 ..... . 538 RBE0077131 12-116.... ... ... ..... .c..... 53 ..... 539 RBE0079145 12-116/3.... ... ... ..... - .c..... 48 ..... . 540 RBE0076315 12-116/3.... ... ... ..... .c..... 48 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 18 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 541 RBE0079962 12-116/3.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 542 12-117.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 543 -12-117.... ... ... ..... - .c..... 58 ..... . 544 12-117.... ... ... ..... .c..... 53 ..... 545 12-117.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 546 12-117.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 547 RBE0079442 12-117.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 548 12-117.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... . 549 RBE0610105 12-118.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 550 RBE0610097 12-118.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... . 551 LHL3285962 12-118.... ... ... ..... - .c..... 56 ..... . 552 LHL3285954 12-118.... ... ... ..... .c..... 51 ..... 553 RBE0557173 12-118.... ... ... ..... .c..... 36 ..... 554 RBE0557025 12-118.... ... ... ..... - .c..... 42 ..... . 555 12-118.... ... ... ..... - .c..... 63 ..... 556 RBE0078931 12-118.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... 557 RBE0749432 12-118.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 558 RBE0076836 12-118.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 559 12-118.... ... ... ..... .c..... 58 ..... 560 12-118.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... . 561 12-118.... ... ... ..... .c..... 31 ..... 562 RBE0076216 12-118.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 563 LHL3286077 12-118/1.... ... ... ..... - .c..... 42 ..... . 564 LHL3286044 12-118/1.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 565 RBE0076901 12-118/2.... ... ... ..... - .c..... 50 ..... . 566 RBE0610147 12-118/2.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 567 RBE0574327 12-118/3.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 568 LHL3284619 12-118/4.... ... ... ..... .c..... 45 ..... 569 LHL3284106 12-118/4.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 570 12-118/7.... ... ... ..... .c..... 29 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 19 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 571 LHL3284627 12-118/A.... ... ... ..... - .c..... 46 ..... . 572 LHL3284049 12-118/A.... ... ... ..... .c..... 42 ..... 573 LHL3284122 12-118/A.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... 574 LHL3284742 12-118/A.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... . 575 LHL3284023 12-118/A.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 576 RBE0076182 12-118/A.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 577 12-118/A.... ... ... ..... - .c..... 60 ..... . 578 AP171060576090 12-119.... ... ... ..... - .c..... 63 ..... . 579 AP171060576296 12-119.... ... ... ..... .c..... 58 ..... 580 LHL3285889 12-119.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 581 RBE0076208 12-119.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 582 RBE0767442 12-119.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 583 RBE0767459 12-119.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 584 LHL3284759 12-121.... ... ... ..... - .c..... 49 ..... . 585 LHL3284726 12-121.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 586 12-121.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 587 RBE0076240 12-121.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 588 RBE0574277 12-121.... ... ... ..... - .c..... 50 ..... . 589 RBE0574293 12-121.... ... ... ..... - .c..... 63 ..... . 590 RBE0574244 12-121.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... . 591 RBE0574236 12-121.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 592 RBE0574301 12-121.... ... ... ..... - .c..... 83 ..... 593 12-121/1.... ... ... ..... - .c..... 42 ..... . 594 LHL3284734 12-121/1.... ... ... ..... .c..... 32 ..... 595 12-123/1.... ... ... ..... - .c..... 67 ..... . 596 12-126.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 597 LHL3286580 12-126/1.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 598 LHL3286606 12-126/1.... ... ... ..... .c..... 41 ..... 599 RBE0574285 12-127/1.... ... ... ..... - .c..... 45 ..... 600 12-127/1.... ... ... ..... .c..... 61 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 20 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 601 RBE0557132 12-128.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 602 RBE0556738 12-128.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 603 RBE0610394 12-128.... ... ... ..... .c..... 31 ..... 604 RBE0557009 12-128/1.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 605 12-128/1.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 606 AP171060576262 12-128/1.... ... ... ..... .c..... 74 ..... 607 AP171060576254 12-128/1.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... . 608 AP171060576316 12-128/1.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 609 AP171060576533 12-128/1.... ... ... ..... - .c..... 35 ..... . 610 LHL3286002 12-129.... ... ... ..... - .c..... 66 ..... . 611 LHL3287281 12-129.... ... ... ..... .c..... 54 ..... 612 LHL3284767 12-129.... ... ... ..... - .c..... 47 ..... . 613 LHL3285301 12-129.... ... ... ..... .c..... 37 ..... 614 LHL3286010 12-129.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 615 LHL3286705 12-129.... ... ... ..... - .c..... 41 ..... . 616 LHL3287166 12-129.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 617 RBE0574251 12-129.... ... ... ..... .c..... 79 ..... 618 RBE0557140 12-129.... ... ... ..... - .c..... 77 ..... . 619 LHL3286085 12-131.... ... ... ..... - .c..... 54 ..... . 620 LHL3286127 12-131.... ... ... ..... .c..... 51 ..... 621 LHL3285780 12-131.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... 622 LHL3285772 12-131.... ... ... ..... - .c..... 39 ..... . 623 LHL3286895 12-131.... ... ... ..... .c..... 31 ..... 624 RBE0076992 12-131.... ... ... ..... - .c..... 35 ..... . 625 LHL3286333 12-131/1.... ... ... ..... .c..... 57 ..... 626 LHL3286184 12-131/1.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 627 LHL3286192 12-131/1.... ... ... ..... .c..... 30 ..... 628 LHL3284270 12-133.... ... ... ..... - .c..... 76 ..... . 629 LHL3284288 12-133.... ... ... ..... .c..... 71 ..... 630 LHL3284304 12-133.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 21 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 631 LHL3284296 12-133.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 632 RBE0610113 12-133.... ... ... ..... - .c..... 59 ..... . 633 RBE0076166 12-133.... ... ... ..... - .c..... 53 ..... 634 RBE0610170 12-133/1.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... 635 LHL3286465 12-134.... ... ... ..... - .c..... 51 ..... . 636 LHL3286473 12-134.... ... ... ..... .c..... 48 ..... 637 AP171060576263 12-134.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... . 638 AP171060576037 12-134.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 639 LHL3286408 12-134.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 640 LHL3286416 12-134.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... 641 LHL3285996 12-135.... ... ... ..... - .c..... 69 ..... . 642 AP171060576068 12-135.... ... ... ..... - .c..... 41 ..... . 643 LHL3285574 12-135.... ... ... ..... .c..... 36 ..... 644 AP171060576524 12-135.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 645 RBE0556951 12-135.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... 646 RBE0556944 12-135.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 647 RBE0556829 12-135/1.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 648 AP171060576008 12-136.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 649 12-136.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 650 AP171060576038 12-137.... ... ... ..... - .c..... 72 ..... . 651 AP171060576021 12-137.... ... ... ..... .c..... 69 ..... 652 RBE0767467 12-137.... ... ... ..... - .c..... 46 ..... . 653 RBE0767475 12-137.... ... ... ..... .c..... 42 ..... 654 RBE0767483 12-137.... ... ... ..... - .c..... 21 ..... . 655 LHL3284502 12-138.... ... ... ..... - .c..... 74 ..... . 656 AP171060576049 12-138.... ... ... ..... .c..... 68 ..... 657 LHL3285087 12-138.... ... ... ..... - .c..... 52 ..... . 658 AP171060576477 12-138.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 659 12-138.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... 660 RBE0076950 12-138.... ... ... ..... - .c..... 49 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 22 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 661 RBE0557116 12-138.... ... ... ..... .c..... 23 ..... 662 AP171060576445 12-139.... ... ... ..... - .c..... 62 ..... . 663 AP171060576453 12-139.... ... ... ..... .c..... 56 ..... 664 AP171060576463 12-139.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 665 AP171060576047 12-139.... ... ... ..... - .c..... 35 ..... . 666 AP171060576444 12-139.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 667 RBE0077164 12-139.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 668 12-139.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 669 AP171060576479 12-140.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 670 LHL3285327 12-141.... ... ... ..... .c..... 54 ..... 671 LHL3284056 12-141.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 672 LHL3284064 12-141.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 673 AP171060576346 12-141.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 674 LHL3285335 12-141.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 675 12-141.... ... ... ..... .c..... 31 ..... 676 12-141.... ... ... ..... .c..... 25 ..... 677 LHL3285111 12-142.... ... ... ..... - .c..... 56 ..... . 678 LHL3286036 12-142.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 679 LHL3286200 12-142.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... 680 LHL3286051 12-142.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... 681 12-142.... ... ... ..... - .c..... 87 ..... . 682 12-142.... ... ... ..... .c..... 79 ..... 683 RBE0076083 12-142.... ... ... ..... - .c..... 73 ..... . 684 RBE0080838 12-142.... ... ... ..... .c..... 65 ..... 685 12-142.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 686 12-142.... ... ... ..... .c..... 32 ..... 687 12-142.... ... ... ..... .c..... 25 ..... 688 12-142/2.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 689 RBE0079889 12-143.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 690 RBE0565556 12-143.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 23 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 691 LHL3285541 12-143/1.... ... ... ..... - .c..... 67 ..... . 692 LHL3285558 12-143/1.... ... ... ..... .c..... 61 ..... 693 LHL3285269 12-143/1.... ... ... ..... - .c..... 45 ..... . 694 RBE0565523 12-143/1.... ... ... ..... .c..... 41 ..... 695 LHL3285244 12-143/1.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 696 RBE0198572 12-143/1.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... 697 RBE0556936 12-145.... ... ... ..... - .c..... 47 ..... . 698 RBE0557108 12-145.... ... ... ..... .c..... 40 ..... 699 AP171060576433 12-145/1.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 700 AP171060576243 12-145/1.... ... ... ..... .c..... 74 ..... 701 AP171060576209 12-146.... ... ... ..... .c..... 62 ..... 702 12-146.... ... ... ..... - .c..... 53 ..... . 703 RBE0556910 12-146.... ... ... ..... .c..... 31 ..... 704 12-146-2.... ... ... ..... .c..... 48 ..... 705 RBE0556969 12-146/2.... ... ... ..... - .c..... 35 ..... . 706 AP171060576175 12-148.... ... ... ..... .c..... 54 ..... 707 RBE0079491 12-148.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 708 RBE0081000 12-148.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 709 12-148.... ... ... ..... .c..... 25 ..... 710 12-148.... ... ... ..... .c..... 58 ..... 711 RBE0767491 12-148.... ... ... ..... - .c..... 61 ..... . 712 AP171060576408 12-149.... ... ... ..... - .c..... 49 ..... . 713 AP171060576416 12-149.... ... ... ..... .c..... 44 ..... 714 LHL3285509 12-149.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 715 LHL3284783 12-149.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 716 LHL3284775 12-149.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... 717 RBE0749424 12-149.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 718 LHL3285749 12-149/1.... ... ... ..... - .c..... 52 ..... . 719 LHL3285756 12-149/1.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 720 LHL3287471 12-149/1.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 24 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 721 RBE0749416 12-149/1.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 722 AP171060576289 12-150.... ... ... ..... .c..... 54 ..... 723 AP171060576355 12-150.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 724 LHL3285707 12-150.... ... ... ..... .c..... 32 ..... 725 LHL3284338 12-150.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 726 12-150.... ... ... ..... - .c..... 35 ..... . 727 12-150.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 728 12-150.... ... ... ..... - .c..... 55 ..... . 729 12-150.... ... ... ..... .c..... 53 ..... 730 12-150.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 731 AP171060576015 12-151.... ... ... ..... - .c..... 73 ..... . 732 AP171060576108 12-152.... ... ... ..... .c..... 52 ..... 733 AP171060576107 12-152.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 734 AP171060576048 12-152.... ... ... ..... - .c..... 46 ..... . 735 LHL3285681 12-152.... ... ... ..... .c..... 64 ..... 736 12-152.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 737 RBE0077214 12-152.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 738 RBE0076117 12-152.... ... ... ..... - .c..... 46 ..... . 739 12-152.... ... ... ..... .c..... 42 ..... 740 RBE0767509 12-152.... ... ... ..... .c..... 46 ..... 741 RBE0767517 12-152.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 742 12-153.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... 743 RBE0498956 12-153.... ... ... ..... .c..... 41 ..... 744 AP171060576266 12-154.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... . 745 AP171060576251 12-154.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 746 RBE0079392 12-154.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 747 RBE0079285 12-155.... ... ... ..... .c..... 53 ..... 748 RBE0498915 12-155.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... 749 AP171060576390 12-156.... ... ... ..... .c..... 80 ..... 750 LHL3287372 12-156.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 25 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 751 RBE0498964 12-156.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 752 12-156.... ... ... ..... - .c..... 58 ..... . 753 RBE0498931 12-156.... ... ... ..... .c..... 57 ..... 754 RBE0498923 12-156.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 755 RBE0498949 12-156.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 756 AP171060576395 12-157.... ... ... ..... - .c..... 61 ..... . 757 AP171060576373 12-157.... ... ... ..... .c..... 56 ..... 758 LHL3287224 12-157.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 759 RBE0556803 12-157.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 760 RBE0079269 12-157.... ... ... ..... .c..... 32 ..... 761 LHL3286804 12-158.... ... ... ..... - .c..... 57 ..... . 762 RBE0557090 12-158.... ... ... ..... .c..... 55 ..... 763 RBE0556993 12-158.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 764 RBE0075614 12-158.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 765 RBE0556753 12-158.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 766 RBE0767525 12-164.... ... ... ..... - .c..... 20 ..... . 767 RBE0676064 12-166.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 768 RBE0675991 12-168.... ... ... ..... .c..... 68 ..... 769 RBE0676056 12-168.... ... ... ..... .c..... 51 ..... 770 RBE0676031 12-168.... ... ... ..... - .c..... 56 ..... . 771 RBE0676171 12-171.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 772 RBE0675983 12-174/1.... ... ... ..... .c..... 38 ..... 773 12-179.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 774 AP171060576357 12-180.... ... ... ..... - .c..... 61 ..... . 775 AP171060576347 12-180.... ... ... ..... .c..... 56 ..... 776 AP171060576394 12-180.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 777 AP171060576350 12-180.... ... ... ..... .c..... 36 ..... 778 12-180.... ... ... ..... .c..... 31 ..... 779 AP171060576507 12-181/1.... ... ... ..... - .c..... 52 ..... . 780 AP171060576504 12-181/1.... ... ... ..... .c..... 49 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 26 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 781 AP171060576475 12-181/1.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 782 AP171060576506 12-181/1.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 783 AP171060576011 12-186/2.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 784 AP171060576003 12-186/2.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 785 RBE0749408 12-192.... ... ... ..... .c..... 40 ..... 786 RBE0749390 12-192.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 787 12-192.... ... ... ..... - .c..... 84 ..... . 788 RBE0079079 --12-192.... ... ... ..... - .c..... 48 ..... 789 RBE0075754 --12-192.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 790 AP171060576304 12-195.... ... ... ..... - .c..... 42 ..... . 791 AP171060576308 12-195.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 792 12-195.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 793 12-195.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... . 794 AP171060576502 12-196.... ... ... ..... - .c..... 57 ..... . 795 AP171060576503 12-196.... ... ... ..... .c..... 52 ..... 796 AP171060576215 12-196.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 797 RBE0521153 12-196.... ... ... ..... - .c..... 70 ..... . 798 RBE0521161 12-196.... ... ... ..... .c..... 58 ..... 799 12-196.... ... ... ..... .c..... 31 ..... 800 RBE0528950 12-196.... ... ... ..... .c..... 68 ..... 801 12-196.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 802 RBE0529115 12-196.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... 803 12-196.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... 804 RBE0528935 12-196.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 805 12-196.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 806 RBE0075564 12-196.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 807 AP171060576036 12-197.... ... ... ..... - .c..... 49 ..... . 808 12-197.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 809 LHL3287414 12-197.... ... ... ..... - .c..... 55 ..... . 810 LHL3287422 12-197.... ... ... ..... .c..... 50 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 27 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 811 RBE0075663 12-197.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... . 812 RBE0529057 12-197.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 813 RBE0528927 12-197.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... . 814 RBE0079012 --12-197.... ... ... ..... .c..... 48 ..... 815 RBE0075705 12-197.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 816 RBE0075713 12-197.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... . 817 RBE0075580 12-197.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... . 818 RBE0077115 --12-197A.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... 819 AP171060576398 12-198.... ... ... ..... - .c..... 59 ..... . 820 LHL3287430 12-198.... ... ... ..... .c..... 44 ..... 821 AP171060576170 12-199.... ... ... ..... - .c..... 59 ..... . 822 RBE0529099 12-199.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... 823 RBE0075788 12-199.... ... ... ..... .c..... 58 ..... 824 RBE0528968 12-200.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 825 RBE0529016 12-200.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 826 LHL3287489 12-201.... ... ... ..... .c..... 69 ..... 827 AP171060576092 12-201.... ... ... ..... - .c..... 46 ..... . 828 AP171060576111 12-201.... ... ... ..... .c..... 37 ..... 829 RBE0075770 12-201.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... . 830 LHL3287448 12-202.... ... ... ..... - .c..... 50 ..... . 831 AP171060576061 12-202.... ... ... ..... .c..... 45 ..... 832 RBE0528984 12-202.... ... ... ..... .c..... 34 ..... 833 RBE0528943 12-202.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 834 RBE0077016 12-202.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 835 RBE0075804 12-202.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... . 836 RBE0075630 12-203.... ... ... ..... - .c..... 53 ..... . 837 RBE0529032 12-203.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 838 RBE0528992 12-204.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 839 RBE0075846 12-230.... ... ... ..... - .c..... 50 ..... . 840 RBE0075879 12-230.... ... ... ..... .c..... 40 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 28 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 841 RBE0076018 12-233.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... 842 RBE0075937 12-233.... ... ... ..... - .c..... 61 ..... . 843 RBE0075549 12-233.... ... ... ..... .c..... 50 ..... 844 RBE0075507 12-233.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 845 RBE0075499 12-233.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 846 RBE0075473 12-233.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 847 RBE0076075 12-233.... ... ... ..... .c..... 45 ..... 848 RBE0075903 12-233.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 849 RBE0767533 12-233.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 850 RBE0767541 12-233.... ... ... ..... - .c..... 63 ..... . 851 RBE0767558 12-233.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 852 RBE0075887 12-233/1.... ... ... ..... - .c..... 59 ..... . 853 RBE0076034 12-234.... ... ... ..... - .c..... 46 ..... . 854 RBE0076232 12-234.... ... ... ..... .c..... 42 ..... 855 RBE0076430 12-234.... ... ... ..... - .c..... 51 ..... . 856 RBE0075994 12-234.... ... ... ..... .c..... 46 ..... 857 RBE0075655 12-234.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... 858 RBE0556977 12-234.... ... ... ..... - .c..... 46 ..... . 859 RBE0556639 12-234.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 860 RBE0198549 12-235.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 861 12-235.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 862 RBE0198606 12-235.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 863 RBE0198499 12-235.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... 864 AP171060576216 12-235/1.... ... ... ..... - .c..... 50 ..... . 865 AP171060576219 12-235/1.... ... ... ..... .c..... 42 ..... 866 AP171060576182 12-236.... ... ... ..... .c..... 66 ..... 867 LHL3285434 12-236.... ... ... ..... .c..... 47 ..... 868 LHL3285608 12-236.... ... ... ..... - .c..... 55 ..... . 869 LHL3285343 12-236.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 870 LHL3285863 12-236.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 29 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 871 RBE0075929 12-236.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 872 RBE0749382 12-237.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 873 RBE0556613 12-239.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... . 874 RBE0556647 12-239.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 875 AP171060576212 12-240.... ... ... ..... .c..... 52 ..... 876 AP171060576257 12-240.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 877 RBE0075432 12-240.... ... ... ..... - .c..... 63 ..... . 878 RBE0556985 12-240.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 879 AP171060576425 12-241.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 880 RBE0075416 12-241.... ... ... ..... - .c..... 64 ..... . 881 RBE0075390 12-241.... ... ... ..... .c..... 56 ..... 882 RBE0075325 12-241.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... 883 AP171060576516 12-241/2.... ... ... ..... - .c..... 51 ..... . 884 AP171060576520 12-241/2.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 885 RBE0749374 12-241/2.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 886 RBE0749366 12-242.... ... ... ..... .c..... 44 ..... 887 RBE0552760 12-242.... ... ... ..... .c..... 41 ..... 888 RBE0749358 12-242.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... . 889 RBE0556597 12-242.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 890 RBE0552869 12-242.... ... ... ..... .c..... 45 ..... 891 RBE0556860 12-242.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 892 RBE0557033 12-242.... ... ... ..... .c..... 42 ..... 893 RBE0198556 12-242.... ... ... ..... - .c..... 24 ..... . 894 RBE0075358 12-242.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 895 RBE0075374 12-242.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... 896 RBE0556688 12-242.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... 897 12-242.... ... ... ..... - .c..... 22 ..... 898 RBE0556845 12-243.... ... ... ..... - .c..... 42 ..... . 899 LHL3286564 12-243.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 900 RBE0556902 12-243.... ... ... ..... - .c..... 63 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 30 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 901 LHL1775345 12-243/1.... ... ... ..... - .c..... 52 ..... . 902 LHL3286598 12-243/1.... ... ... ..... .c..... 47 ..... 903 RBE0676148 12-243/1.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 904 LHL3286549 12-244.... ... ... ..... - .c..... 54 ..... . 905 LHL3286630 12-244.... ... ... ..... .c..... 52 ..... 906 LHL3286622 12-244.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 907 LHL3286556 12-244.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 908 LHL3286697 12-244.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... . 909 RBE0198531 12-244.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 910 RBE0198598 12-244.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 911 RBE0749341 12-244.... ... ... ..... .c..... 58 ..... 912 RBE0749333 12-244.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 913 12-244/2.... ... ... ..... .c..... 32 ..... 914 RBE0516286 12-249.... ... ... ..... - .c..... 64 ..... . 915 RBE0516260 12-249.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... . 916 RBE0516278 12-249.... ... ... ..... .c..... 25 ..... 917 - 12-249.... ... ... ..... .c..... 25 ..... 918 LHL3286366 12-250.... ... ... ..... .c..... 67 ..... 919 LHL3286358 12-250.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 920 AP171060576352 12-251.... ... ... ..... .c..... 56 ..... 921 AP171060576222 12-251.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 922 LHL3285764 12-251.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 923 RBE0749325- 12-251.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 924 RBE0075309 12-251.... ... ... .....- - .c..... 38 ..... . 925 RBE0749317 12-251.... ... ... .....- .c..... 53 ..... 926 RBE0556787 12-252.... ... ... ..... - .c..... 68 ..... . 927 RBE0676270 - 12-252.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... . 928 RBE0557074 12-252/2.... ... ... ..... .c..... 59 ..... 929 RBE0557058 12-252/2.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... 930 LHL3284536 12-253/1.... ... ... ..... .c..... 28 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 31 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 931 AP171060576442 12-253/1.... ... ... ..... - .c..... 69 ..... . 932 AP171060576448 12-253/1.... ... ... ..... .c..... 64 ..... 933 AP171060576461 12-253/1.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 934 AP171060576450 12-253/1.... ... ... ..... - .c..... 34 ..... . 935 AP171060576065 12-253/1.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 936 RBE0076794 12-253/1.... ... ... ..... - .c..... 45 ..... . 937 RBE0075291 12-253/1.... ... ... ..... .c..... 40 ..... 938 AP171060576361 12-254/1.... ... ... ..... .c..... 64 ..... 939 RBE0676262 12-255.... ... ... ..... - .c..... 48 ..... . 940 RBE0557165 12-255.... ... ... ..... - .c..... 46 ..... . 941 RBE0557181 12-255.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 942 RBE0557041 12-255.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 943 RBE0557017 12-255.... ... ... ..... .c..... 40 ..... 944 RBE0556886 12-255.... ... ... ..... .c..... 40 ..... 945 RBE0676288 12-255.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... . 946 12-255.... ... ... ..... .c..... 60 ..... 947 12-255/1.... ... ... ..... .c..... 32 ..... 948 12-256.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 949 12-256.... ... ... ..... .c..... 48 ..... 950 AP171060576386 12-257.... ... ... ..... - .c..... 70 ..... . 951 AP171060576458 12-257.... ... ... ..... .c..... 65 ..... 952 AP171060576387 12-257.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... . 953 AP171060576383 12-257.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 954 -12-258.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 955 RBE0075457 12-261.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 956 RBE0075523 - 12-261.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 957 RBE0075259 12-261.... ... ... ..... - .c..... 59 ..... . 958 RBE0075275 12-261/1.... ... ... ..... .c..... 52 ..... 959 RBE0075234 12-261/1.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 960 RBE0075192 12-261/1.... ... ... ..... .c..... 26 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 32 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -12-1 12-154, ,1 961 RBE0574269 12-262.... ... ... ..... .c..... 35 ..... 962 RBE0574343 12-262.... ... ... ..... - .c..... 46 ..... . 963 RBE0076141 12-339.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 964 12-701.... ... ... ..... .c..... 24 ..... 965 AP171060576436 12-72b.... ... ... ..... - .c..... 51 ..... . 966 AP171060576404 12-72b.... ... ... ..... .c..... 52 ..... 967 12-1182.... ... ... ..... .c..... 45 ..... 968 RBE0076935 12-1183.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 969 RBE0767350 15-5/1b.... ... ... ..... - .c..... 55 ..... . 970 15-305.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 971 15-305.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 972 15-305/4.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 973 15-305/4.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 974 15-305/5.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 975 15-305/5.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 976 RBE0771642 17-37/17.... ... ... ..... . .c..... 31 ..... . 977 1280.... ... ... ..... - .c..... 23 ..... . 978 12258.... ... ... ..... - .c..... 48 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 33 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -15-300 15-555, ,2 979 RBE0632364 12-23/1.... ... ... ..... - .c..... 63 ..... . 980 RBE0632356 12-23/1.... ... ... ..... .c..... 56 ..... 981 RBE0630822 12-71.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 982 RBE0630715 12-99.... ... ... ..... .c..... 30 ..... 983 RBE0630723 12-109/2.... ... ... ..... - .c..... 48 ..... . 984 RBE0630731 12-110.... ... ... ..... - .c..... 56 ..... . 985 RBE0630814 12/115/2.... ... ... ..... - .c..... 43 ..... . 986 RBE0630749 12-116.... ... ... ..... - .c..... 20 ..... 987 RBE0075689 12-158.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... . 988 AP171060576332 12-159.... ... ... ..... .c..... 52 ..... 989 LHL3284924 12-159.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... . 990 LHL3284650 12-159.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 991 LHL3285582 12-159.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... . 992 RBE0529081 12-159.... ... ... ..... .c..... 22 ..... 993 12-161.... ... ... ..... - .c..... 52 ..... . 994 12-161.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 995 12-161.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 996 12-161.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... . 997 AP171060576007 12-162.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 998 AP171060576009 12-162.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 999 LHL3285640 12-162.... ... ... ..... - .c..... 27 ..... . 1000 LHL3286713 12-163.... ... ... ..... - .c..... 67 ..... . 1001 LHL3287216 12-163.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... . 1002 LHL3286838 12-163.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 1003 LHL3286770 12-163.... ... ... ..... .c..... 25 ..... 1004 RBE0079236 12-163.... ... ... ..... - .c..... 57 ..... . 1005 RBE0557082 12-163/1.... ... ... ..... .c..... 53 ..... 1006 RBE0557157 12-163/1.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 1007 RBE0557066 12-163/1.... ... ... ..... - .c..... 33 ..... . 1008 AP171060576218 12-165.... ... ... ..... - .c..... 44 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 34 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -15-300 15-555, ,2 1009 AP171060576337 12-165.... ... ... ..... .c..... 37 ..... 1010 AP171060576131 12-167.... ... ... ..... .c..... 74 ..... 1011 AP171060576139 12-167.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 1012 AP171060576276 12-167.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 1013 12-167.... ... ... ..... .c..... 30 ..... 1014 12-168.... ... ... ..... .c..... 76 ..... 1015 AP171060576388 12-168.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 1016 AP171060576379 12-168.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 1017 12-168.... ... ... ..... - .c..... 93 ..... . 1018 12-168.... ... ... ..... - .c..... 56 ..... . 1019 12-168.... ... ... ..... .c..... 48 ..... 1020 AP171060576050 12-170.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 1021 AP171060576514 12-170.... ... ... ..... - .c..... 35 ..... . 1022 LHL1775378 12-170.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 1023 LHL3285848 12-170.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... . 1024 RBE0076984 12-170.... ... ... ..... .c..... 25 ..... 1025 12-170.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... . 1026 12-171.... ... ... ..... .c..... 78 ..... 1027 12-171.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 1028 LHL3286820 12-171/1.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 1029 AP171060576236 12-171/1.... ... ... ..... - .c..... 79 ..... . 1030 AP171060576307 12-171/1.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... . 1031 LHL3286747 12-171/2.... ... ... ..... - .c..... 62 ..... . 1032 12-171/2.... ... ... ..... .c..... 59 ..... 1033 AP171060576501 12-172.... ... ... ..... - .c..... 38 ..... . 1034 12-172.... ... ... ..... .c..... 56 ..... 1035 LHL3287232 12-172.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 1036 12-172.... ... ... ..... .c..... 31 ..... 1037 12-172.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 1038 12-172.... ... ... ..... .c..... 75 ..... .. . .- - ~- .- 01/01/2011 35 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -15-300 15-555, ,2 1039 RBE0499004 - 12-174/1.... ... ... ..... .c..... 68 ..... 1040 RBE0498980 - 12-174/1.... ... ... ..... - .c..... 45 ..... . 1041 RBE0630707 12-174-B.... ... ... ..... - .c..... 52 ..... . 1042 RBE0630699 12-174/B.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 1043 12-175.... ... ... ..... .c..... 22 ..... 1044 AP171060576488 12-175/1.... ... ... ..... - .c..... 64 ..... . 1045 AP171060576483 12-175/1.... ... ... ..... .c..... 56 ..... 1046 12-176.... ... ... ..... - .c..... 40 ..... . 1047 RBE0548826 12-176.... ... ... ..... - .c..... 58 ..... . 1048 RBE0548867 12-176.... ... ... ..... .c..... 51 ..... 1049 12-179.... ... ... ..... - .c..... 41 ..... . 1050 12-179.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 1051 RBE0630772 12/223.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 1052 RBE0630798 12/223.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 1053 RBE0630780 -12/223.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 1054 RBE0630756 12/223.... ... ... ..... - .c..... 28 ..... . 1055 RBE0630764 12/223.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... . 1056 RBE0630830 12/223.... ... ... ..... .c..... 52 ..... 1057 RBE0630806 12/223.... ... ... ..... - .c..... 57 ..... . 1058 LHL1775014 15-298/3.... ... ... ..... - .c..... 48 ..... . 1059 15-300.... ... ... ..... .c..... 36 ..... 1060 15-300.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... 1061 RBE0749440 ---15-300.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 1062 RBE0749457 15-300.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 1063 15-300.... ... ... ..... .c..... 31 ..... 1064 LHL1772425 15-300.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 1065 RBE0749465 15-300/1.... ... ... ..... .c..... 33 ..... 1066 LHL1772763 15-300/1.... ... ... ..... - .c..... 26 ..... 1067 RBE0749473 15-300/1.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... 1068 RBE0749481 15-300/1.... ... ... ..... - .c..... 53 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 36 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -15-300 15-555, ,2 1069 LHL1775857 15-301.... ... ... ..... .c..... 44 ..... 1070 LHL1775394 15-301.... ... ... ..... .c..... 42 ..... 1071 15-301.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 1072 15-301.... ... ... ..... .c..... 39 ..... 1073 LHL1775832 15-301.... ... ... ..... - .c..... 31 ..... 1074 RBE0749499 15-301.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... 1075 15-301.... ... ... ..... - .c..... 30 ..... 1076 LHL3276938 15-301.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 1077 LHL1775873 15-301.... ... ... ..... - .c..... 25 ..... 1078 LHL1774926 15-301.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 1079 LHL1777226 15-301.... ... ... ..... .c..... 29 ..... 1080 RBE0749507 15-301.... ... ... ..... - .c..... 29 ..... . 1081 15-302.... ... ... ..... .c..... 51 ..... 1082 15-302/1.... ... ... ..... - .c..... 58 ..... . 1083 15-302/1.... ... ... ..... - .c..... 32 ..... . 1084 15-302/A.... ... ... ..... - .c..... 49 ..... . 1085 LHL3277357 15-303.... ... ... ..... .c..... 45 ..... 1086 15-303.... ... ... ..... .c..... 36 ..... 1087 15-303/2.... ... ... ..... .c..... 43 ..... 1088 LHL1774678 15-303/a.... ... ... ..... .c..... 32 ..... 1089 LHL1773555 15-304.... ... ... ..... .c..... 49 ..... 1090 LHL1773332 15-304.... ... ... ..... .c..... 32 ..... 1091 RBE0749515 15-304.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 1092 LHL3275948 15-304/1.... ... ... ..... .c..... 44 ..... 1093 LHL1773548 15-304/1.... ... ... ..... .c..... 67 ..... 1094 AP171060570532 15-304/1.... ... ... ..... - .c..... 53 ..... . 1095 AP171060570188 15-304/2.... ... ... ..... - .c..... 45 ..... . 1096 LHL1774850 15-305.... ... ... ..... .c..... 44 ..... 1097 LHL1776947 15-305.... ... ... ..... .c..... 30 ..... 1098 LHL1776459 15-305/1.... ... ... ..... - .c..... 39 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 37 38 / . . 211 - . .-e :e- ~-c.- . za:: 219 , -15-300 15-555, ,2 1099 LHL1773753 15-305/1.... ... ... ..... - .c..... 37 ..... . 1100 LHL1772599 15-305/1.... ... ... ..... - .c..... 35 ..... . 1101 15-305/2.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 1102 15-386.... ... ... ..... - .c..... 36 ..... . 1103 15-386.... ... ... ..... .c..... 27 ..... 1104 15-441.... ... ... ..... .c..... 26 ..... 1105 15-441.... ... ... ..... .c..... 28 ..... 1106 15-503.... ... ... ..... .c..... 37 ..... 1107 LHL3287026 1102.... ... ... ..... - .c..... 35 ..... ... . .- - ~- .- 01/01/2011 38 38 / . .