proposal syafiera

Author: rifzikashikilu

Post on 10-Feb-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  1/22

  NAMA : SYAHFIERA BINTI SYAHLAN

  NO.IC : 910821-01-5502

  KELAS : 7 PISMP PM2/PJ/PSV

  PEMBENTANGAN PROPOSAL KAJIANTINDAKAN

  Penambahbaikan Amalan Menceriakan SuasanaDalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa

  Malaysia.

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  2/22

  1.1 Pengenalan

  1.0 PENDAHULUAN

  Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk menggalakan penyelidik

  supaya mewujudkan suasana kelas yang ceria semasa proses

  Pengajaran dan Pembelajaran berlangsung.

  Menurut Alberto dan Troutman (1986) , pengurusan bilikdarjah boleh ialah kemahiran guru dalam menguruskan masa,

  ruang, sumber pembelajaran, peranan dan tingkah laku murid

  dalam menyediakan suatu iklim yang sesuai untuk pembelajaran.

  Mencerikan suasana kelas yang penyelidik inginsampaikan di sini adalah membawa maksud bahawa penyelidik

  ingin menerapkan suasana yang seronok, riang dan ceria dalam

  pembelajaran.

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  3/22

  1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

  Apa?

  - Suasana bosan didalam kelas

  - Msalah tingkah

  laku berlaku

  Bagaimana?

  - Membina hubunganbaik dengan murid.

  - Menjalankan aktiviti

  yang menarik.

  Mengapa?

  - Penyelidik tidak

  membina hubunganantara murid.

  - Aktiviti yang dijalankan

  tidak menarik minat.

  1.3 Refleksi Nilai Pendidikan

  Kaedah dan teknik yang boleh penyelidik gunakan ialah kemahiran

  variasi rangsangan. Menurut Mok Soon Sang (2009:181) Kemahiran

  ini termasuklah kemahiran mengubah-ubah tingkah laku,mempelbagaikan aktiviti pengalihan saluran deria pelajar, menukar

  corak interaksi antara guru dengan murid dan mempelbagaikan

  kaedah dan teknik mengajar.

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  4/22

  2.1 Isu Kajian

  2.0 FOKUS KAJIAN

  Mewujudkan suasana yang ceria dalampengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysiatahun 4 dan 5.

  TOPIKKAJIAN

  Murid berasa bosan dan tidak dapatmemberi tumpuan ketika pengajaran.

  Wujudnya masalah tingkah laku.

  Pengajaran dan bahan bantu belajar tidakmenarik.

  MASALAHKAJIAN

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  5/22

  Menurut Glasser dalam Haliza Hamzah(2009)masalah tingkah laku yang berlaku di kelas berlakuakibat daripada murid-murid berasa bosan.

  Manakala Skinner (1990) berpendapat bahawa minatsebagai motif yang menunjukkan arah perhatianindividu terhadap objek yang menarik ataumenyenangkannya.

  Dapatan kajian merumuskan faktor minat muridsememangnya boleh mempengaruhi suasana ceria dikelas dan seterunya mampu membantu murid untukmemberi tumpuan sesi P&P.

  MASALAHKAJIAN:

  (TinjauanLiteratur)

  Pemerhatian P&P Soal selidik

  Temubual

  Analisis dokumen

  JUSTIFIKASIKEPADAMASALAH

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  6/22

  Kajian ini dijalankan bertujuan untukmewujudkan suasana yang ceria, seronok

  sepanjang proses P&P dijalankan.

  KEPERLUANMENJALANKAN

  KAJIAN

  Dapat memberi kesedaran terhadappenyelidik dan juga guru-guru kepentingansuasana yang ceria dan seronok di kelas.

  Sesi P&P akan berjalan dengan baik danmurid mampu memberikan tumpuan.

  Masalah tingkah laku dapat dikurangkan.

  SEBARANMANFAAT

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  7/22

  2.1.1 Tinjauan Awal

  Murid membuat masalah, tidak memberikan perhatian

  semasa sesi P&P dan murid berasa bosan dan tidak

  bersemangat dalam P&P Bahasa Malaysia.

  1. Instrument yang digunakan :

  pemerhatian

  soal selidik Analisis dokumen

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  8/22

  2.1.2 Analisis Tinjauan Awal

  Berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan di dapati :

  Murid bertambah ceria dan seronok semasa proses P&P.

  Masalah tingkah laku semakin berkurang

  Murid memberi perhatian dan kerjasama sepanjang proses P&P.

  Berdasarkan pemerhatian sebelum kajian dijalankan di dapati :

  Murid tidak memberi tumpuan ketika proses pengajaran berlangsung.

  Masalah tingkah laku berlaku menyebabkan suasana kelas berada

  dalam keadaan agak bising.

  Murid tidak bersemangan untuk belajar dan murid bersikap pasif .

  PEMERHATIAN

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  9/22

  Peristiwa CatatanPenyelidik memasuki kelas dan

  murid membaca doa bersama-

  sama.

  Pengajaran bercorak biasa.

  Mengunakan buku teks dan buku

  tulis

  Murid ditanya soalanberdasarkan tajuk pengajaran.

  Tidak ramai murid yang hendakmencuba menjawab soalan

  Penyelidik mencuba

  mempelbagaikan bahan bantubelajar.

  Murid mula menunjukkan sedikit

  minat untuk belajar dan suasanakelas bertambah ceria.

  Jadual Pemerhatian Tidak Berstruktur

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  10/22

  ANALISIS DOKUMEN

  1. Penyelidik menggunakan borang PR1 penyeliaan

  praktikum sebagai tinjauan awal.

  2. Pemarkahan dilakukan oleh guru pembimbing.

  3. Berdasarkan ulasan dan markah yang diberikan,

  penyelidik diminta untuk memperbaiki corak pengajaran

  dengan menggunakan variasi rangsangan seperti

  pergerakan guru, perubahan nada suara .

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  11/22

  2.1.3 Kriteria Pemilihan Fokus Kajian

  KRITERIA PENULISAN

  Kebolehtadbiran Penyelidik mendapati suasana yang ceria mampu

  memberikan impak kepada murid untuk belajar.

  Penyelidik akan mudah dan cepat menarik minat

  murid sekiranya suasana yang ceria mampu

  diwujudkan dalam P&P.

  Kepentingan Kajian ini penting kerana secara tidak langsung

  masalah tingkah laku akan berkurangan.

  Murid juga akan memberi tumpuan dan objektif

  P&P akan tercapai.

  Murid akan berasa seronok untuk terus belajar.

  Kebolehgunaan Mampu membantu penyelidik dan guru untuk

  menambahbaik amalan P&P dalam suasana yang

  ceria dan seronok.

  Boleh diguna pakai oleh semua guru.

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  12/22

  KRITERIA PENULISAN

  Kawalan Penyelidik menjalankan kajian semasa proses

  P&P di kelas iaitu ketika waktu kelas bahasa

  Melayu.

  Kolaboratif Kerjasama daripada pensyarah pembimbing,

  guru pembimbing, rakan-rakan, guru-guru SK

  Machang Bubuk 2, murid tahun 4 dan 5.

  Kerelevanan

  kepada sekolah

  Memberi manfaat kepada semua guru, dan

  mereka boleh menggunakannya semasa proses

  P&P mereka.

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  13/22

  2.2 Istilah Kajian

  Penambahbaikan Amalan Suasana

  Ceria

  Cadangan-cadangan

  yang digunakan untuk

  menambah baik.

  Perbuatan yang biasa

  dilakukan secara

  berulang-ulang atau

  satu kebiasaan

  Keadaan wujud di

  sekitar sesuatu.

  Keadaan yang ada

  dalam sesatu peristiwa.

  Proses di mana penyelidik mampu mewujudkan minat

  murid belajar untuk belajar dalam keadaaan yang

  seronok dan ceria.

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  14/22

  3.1 Objektif Umum

  3.0 OBJEKTIF KAJIAN

  3.2 Objektif Khusus

  Kajian ini bertujuan menambah baik suasana keceriaan kelas dalam

  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dengan pelbagai kaedah

  dan teknik.

  Penyelidik dapat menambah baik suasana kelas dengan

  mengamalkan variasi rangsangan.

  Penyelidik dapat menambah baik suasana dan tingkah laku kelas

  dengan menggunakan Model Terapi Realiti oleh William Glasser.

  Penyelidik dapat mewujudkan suasana yang ceria dan seronok

  semasa proses P&P berlangsung .

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  15/22

  3.3 Soalan Kajian

  1. Adakah variasi rangsangan dapat membantu guru untukmewujudkan suasana P&P yang ceria?

  2. Adakah Model Terapi Realiti membantu guru dalam

  mengawal tingkah laku murid seterusnya mewujudkan P&P

  yang menarik?

  3. Adakah penyelidik berjaya mewujudkan P&P yang ceria?

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  16/22

  A. Kumpulan sasaran pertama : Penyelidik.

  Nama :Syahfiera binti Syahlan Jantina :Perempuan

  Ciri unik :

  Prestasi :Anugerah pengarah

  Akademik

  B. Kumpulan sasaran kedua : Murid kelas tahun 4 dan 5.

  Bilangan : Melibatkan 10 orang murid tahun 4 dan 10 orang murid

  tahun 5.

  Jantina : Lima orang murid lelaki tahun 4 dan 5 , begitu juga dengan

  perempuan. Nama kelas : 4 Terbilang dan 5 Gemilang

  Prestasi akademik : 4 Terbilang (tahap pencapaian akademik amat tinggi)

  5 Gemilang ( tahap pencapaian akademik amat rendah)

  Terdapat seorang murid pintar cerdas di kelas tahun 4.

  4.0 KUMPULAN SASARAN

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  17/22

  5.0 TINDAKAN YANG DICADANGKAN

  5.1 Perancangan Tindakan Kitaran Kajian 1

  Penyelidik menggunakan model kajian Model Kemmis dan

  McTaggart (1988) iaitu action research cycle .

  Perancangan Tindakan Pemerhatian Refleksi

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  18/22

  Merancang

  - Penggunaan alat bantubelajar bagi

  mempelbagaikanpengalihan saluran deria.

  Tindakan

  - Intervensimenggunakan

  komponen variasirangsangan.

  Pemerhatian

  - Unsur keceriaan didalam kelas dapat

  diwujudkan.

  Refleksi

  Unsur keceriaan terdapatdalam proses P&P namunterdapat banyak

  kelemahan yang perludiperbaiki.

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  19/22

  5.2 Perancangan Cara Mengumpul Data

  KAEDAH

  MENGUMPUL

  DATA

  INSTRUMEN KAEDAH

  MENGANALISIS

  DATA

  Pemerhatian Rakaman video P&P

  Senarai semak

  Temu bual Temu bual dengan gurupembimbing/ guru mata

  pelajaran/guru kelas atau

  murid.

  Transkripsi

  Analisis dokumen Borang Pr1

  Soal selidik

  Statistik

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  20/22

  5.4 Perancangan Pelaksanaan Tindakan

  5.4.1 Jadual Pelaksanaan

  TARIKH /DATA

  TEMUBUAL PEMERHATIAN SOALSELIDIK

  ANALISISDOKUMEN

  4.2.2014 /

  5.2.2014 / /

  17.2 2014 / / /

  18.2.2014 / /

  19.2.2014 / / / /

  24.2.2014 /

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  21/22

  5.4.2 Kos Kajian

 • 7/22/2019 Proposal Syafiera

  22/22

  SEKIAN TERIMA KASIH