[q k-al/isahnaama aetama( r klsahasranma ... q k-al/isahnaama aetama(r klsahasranma strotam os mil...

Download [q k-al/ISahNaaMa aeTaMa( r Klsahasranma ... q k-al/ISahNaaMa aeTaMa(r Klsahasranma Strotam Os Mil Nomes de Kl XMaXaaNak-ail/k-a k-al/I ad]k-al/I k-Paail/Naq ) Gauk-al/I Mahak-al/I

Post on 21-May-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • [q k-al/ISahNaaMa aeTaMa(r Klsahasranma Strotam

  OsMilNomesde Kl

  XMaXaaNak-ail/k-a k-al/I >ad]k-al/I k-Paail/Naq )Gauk-al/I Mahak-al/I ku-ku-/aivraeiDaNaq )) 1

  manaklik kl bhadrakl kaplinguhyakl mahkl kurukullvirodhin

  XMaXaaNak-ail/k-amanaklik

  ElaQuemaRemovedoradasTrevasdosCrematriosoudaMorte1

  k-al/Ikl

  ElaQuemaRemovedoradasTrevas2

  >ad]k-al/I bhadrakl

  ElaQuemaExcelenteRemovedoradasTrevas3

  k-Paail/Naqkaplin

  ElaQuemaPortadoradosCrniosdaImpureza4

  Gauk-al/Iguhyakl

  ElaQuemaOcultaouSecretaRemovedoradasTrevas5

  Mahak-al/Imahkl

  ElaQuemaGrandeRemovedoradasTrevas6

  ku-ku-/aivraeiDaNaqkurukullvirodhin

  ElaQuemConfrontaasForasdaDualidade7

  k-ail/k-a k-al/rai}a Mahak-al/iNa}aiMbNaq )k-al/>aErv>aaYaaR c ku-l/vTMaRPa[k-aiXaNaq )) 2klik klartrica mahklanitrambin

  klabhairavabhry ca kulavartmaprakin

  k-ail/k-aklik

  ElaQuemaCausadaRemoodasTrevas8

  k-al/rai}aklartrica

  ElaQuemasTrevasdaNoitedoEgotismoe9

  Mahak-al/iNa}aiMbNaqmahklanitrambin

  ElaQuemaEternaMedoGrandeTempo10

  k-al/>aErv>aaYaaR cklabhairavabhry ca

  ElaQuemaEsposadoTemordoTempoInfinitoe11

  ku-l/vTMaRPa[k-aiXaNaqkulavartmaprakin

  ElaQuemIluminaaTodaaFamliaMundial12

  79

 • k-aMada k-aiMaNaq k-aMYaa k-aMaNaqYaSv>aaivNaq )k-STaUrqrSail/aq ku-rerGaaiMaNaq )) 3

  kmad kmin kmy kmanyasvabhvinkastrrasaliptg kujarevaragmin

  k-aMadakmad

  ElaQuemaDoadoradeTodoDesejo13

  k-aiMaNaqkmin

  ElaQuemaDoadoraDesteDesejo14

  k-aMYaakmy

  ElaQuemDesejada15

  k-aMaNaqYaSv>aaivNaqkmanyasvabhvin

  ElaQuemaIntrnsecaNaturezadaquiloqueDesejado16

  k-STaUrqrSail/aqkastrrasaliptg

  ElaQuemCujosMembrossoUngidoscomaEssnciadoAlmscar17

  ku-rerGaaiMaNaqkujarevaragmin

  ElaQuemSeMovecomooReidosElefantes(AirvatadeIndra)18

  k-k-arv

 • k-aMaa:Yaakmkhy

  ElaCujonomeDesejo28

  ku-l/Paail/Naqkulaplin

  ElaQuemProtegeaExcelncia29

  ku-l/INaakuln

  ElaQuemaExcelncia30

  ku-l/vTYaMbakulavatyamb

  ElaQuemoRepositriodaExcelncia31

  duGaaRdurg

  ElaQuemaAliviadoradasDificuldades32

  duGaaRiTaRNaaiXaNaqdurgrtinin

  ElaQuemaDestruidoradeTodasasVariadasDificuldades33

  ku-Maarq ku-l/Jaa k*-Z

 • oGa]Pa[>aaugraprabh

  ElaCujaLuzTerrvel48

  dqadpt

  ElaQuemLuz49

  ivPa[ictaavipracitt

  ElaCujoObjetodaConscinciaVariado50

  MahaNaNaamahnan

  ElaQuemtemumaGrandeFace51

  Naql/agaNaa vl/ak-a c Maa}aa Maud]aiMaTaaiSaTaa )b]aq NaaraYaad]a Sau>ad]a >a-vTSal/a )) 8

  nlghan valk ca mtr mudrmitsitbrhm nrya bhadr subhadr bhaktavatsal

  Naql/agaNaanlghan

  ElaQuemtemaAparnciadeumaNuvemEscura52

  vl/ak-a cvalk ca

  ElaQuemExemplificaaLiberdadedoCisnee53

  Maa}aamtr

  ElaQuemoVerso54

  Maud]aiMaTaaiSaTaamudrmitsit

  ElaCujaPosiodeSeusMembrossoExtremamenteElegantes55

  b]aqbrhm

  ElaQuemaEnergiaCriativa56

  NaaraYaad]abhadr

  ElaQuemExcelente58

  Sau>ad]asubhadr

  ElaQuemaExcelentedaExelncia59

  >a-vTSal/abhaktavatsal

  ElaQuemNutreTodososDevotos60

  Maaherq c caMau

 • vJa]aqvajrg

  ElaQuemtemMembrosqueIluminam65

  vJa]k-al/I vajrakakl

  ElaCujaCabeaBrilhaComoQueIluminando66

  Na*Mau

 • XaardeNduPa[SaaSYaa Sfu-rTSMaeraMbuJae+a

 • Saul/aecNaasulocan

  ElaQuemTemOlhosBelos82

  ivPaa+aqvirpk

  ElaCujosOlhossodeFormaIndescritvel83

  ivXaal/a+aqvilk

  ElaQuemTemGrandesOlhos84

  i}al/aecNaatrilocan

  ElaQuemTemTrsOlhos85

  XaardeNduPa[SaaSYaaradenduprasannsy

  ElaQuemAprazidacomoaLuadeOutono86

  Sfu-rTSMaeraMbuJae+aaaizaaizaaizaaizaaiz

 • Pa[c

 • Pau

 • XYaaMal/aymal

  ElaQuemtemumaCompleioEscura135

  XYaaMaaym

  ElaQuemEscura136

  XaaNTaa nt

  ElaQuemPaz137

  PaqNaaeTaSTaNaqpnonnatastan

  ElaQuemErgueoTridenteemSuaMo138

  idGaMbra gaaerrava Sa*-aNTaa r-vaihNaq )gaaerrava iXavaSa&Gaq ivSa&Gaq MadNaaTaura )) 20digambar ghorarv skknt raktavhinghorarv ivsag visag madantur

  idGaMbradigambar

  ElaQuemVesteoEspao139

  gaaerravaghorarv

  ElaCujoSomTerrvel140

  Sa*-aNTaaskknt

  ElaCujaBelezaCria141

  r-vaihNaqraktavhin

  ElaQuemoVeculodaPaixo142

  gaaerravaghorarv

  ElaCujoSomTerrvel143

  iXavaSa&Gaqivsag

  ElaQuemEstcomiva144

  ivSa&Gaqvisag

  EladeQuemEstSemQualquerOutro145

  MadNaaTauramadantur

  ElaQuemaIntoxicaoltima146

  Mataa Pa[Mataa Pa[Mada SauaiSaNDauiNavaiSaNaq )AiTaMataa MahaMataa SavaRk-Z

 • GaqTaiPa[Yaa varTaa Pa[eTaNa*TYaParaYaauRJaa dXa>auJaa AadXa>auJaa TaQaa )) 22gtapriy vdyarat pretantyaparya

  caturbhuj daabhuj adaabhuj tath

  GaqTaiPa[Yaagtapriy

  ElaQuemaBemAmadadaCano154

  varTaavdyarat

  ElaQuemExtremamenteAprazidapelaMsica155

  Pa[eTaNa*TYaParaYaauRJaacaturbhuj

  ElaQuemTemQuatroBraos157

  dXa>auJaadaabhuj

  ElaQuemTemDezBraos158

  AadXa>auJaa TaQaaadaabhuj tath

  ElaQuemTemDezoitoBraostambm159

  k-aTYaaYaNaq JaGaNMaaTaa JaGaTaa& ParMaerq )JaGaNDauJaRGaa}aq JaGadaNaNdk-air

 • NaaGaYajaePavqTaaq ngayajopavtg

  ElaQuemoCordoSagradonoCorpodaSerpente,oAdornodaKualin170

  NaaiGaNaq ngin

  ElaQuemaSerpente171

  NaaGaXaaiYaNaqngayin

  ElaQuemRepousanaSerpente172

  NaaGak-NYaa devk-NYaa GaNDavs ik-rerq )Maaehrai}aMaRharai}adaRaaSvraSaurq )) 25

  ngakany devakany gandharv kinnarevarmohartrirmahrtrirdru bhsvarsur

  NaaGak-NYaangakany

  ElaQuemaFilhadaSerpente173

  devk-NYaadevakany

  ElaQuemaFilhadosDeuses174

  GaNDavsgandharv

  ElaQuemCantaaDivinaMelodiaCelestial175

  ik-rerqkinnarevar

  ElaQuemaSupremaGovernantedosSeresCelestiais176

  Maaehrai}a"mohartri

  ElaQueaNoitedaIgnorncia177

  Maharai}a"mahrtri

  ElaQuemaGrandeNoite178

  daaaSvraSaurqbhsvarsur

  ElaCujaEsplendorDestroiaDualidade180

  ivaDarq vSauMaTaq Yai+aaUz

 • vediv>aUz

 • k-aXaq k

  ElaQuemBenares208

  Xacq ac

  ElaQuemaEsposadeIndra209

  SaqTaast

  ElaQuemaEsposadeRma210

  SaTaq sat

  ElaQuemaEsposadeiva211

  SaTYaParaYa

 • MaaTa&Gaqmtag

  ElaQuemaMedeTodososCorpos227

  ivJaYaavijay

  ElaQuemaConquista228

  JaYaajay

  ElaQuemaVitria229

  Nadq iSaNDau" nad sindhu

  ElaQuemRioseOceano230

  SavRMaYaq sarvamay

  ElaQuemaExpressodeTudo231

  Taaratr

  ElaQuemaIluminadora232

  XaUNYaiNavaiSaNaqnyanivsin

  ElaQuemResidenoSilncio233

  Xaua Tari

 • SavaRNaNdMaYaqsarvnandamay

  ElaQuemaExpressodeTodaBemaventurana246

  iNaTYaanity

  ElaQuemEterna247

  SavaRNaNdSviPaada NaiNdNaq STauTYaa STavNaqYaSv>aaivNaq )r&ik-a&ik-Naq ic}aa ivic}aa ic}aiPaadaubhad

  ElaQuemaDoadoradaPureza249

  NaiNdNaqnandin

  ElaQuemBemaventurada250

  STauTYaastuty

  ElaQuemoLouvor251

  STavNaqYaSv>aaivNaqstavanyasvabhvin

  ElaQuemaIntrnsecaNaturezadoCantodaOrao252

  r&ik-a&ik-Naqbhakin

  ElaQuemFeroz254

  ic}aacitr

  ElaQuemArtstica255

  ivic}aavicitr

  ElaQuemtemVriasCapacidadesArtsticas256

  ic}aiPaaUz

 • XaaNTaa nt

  ElaQuemaPaz264

  raik-a]aiNTa>aRvaNaq d]a

 • PauMaaNa(pumn

  ElaQuemoMasculino280

  Xai-"akti

  ElaQuemaEnergia281

  SaUi-"skti

  ElaQuemaFelicidade282

  MaiTa"mati

  ElaQuemaMente283

  SaUi-"mt

  ElaQuemaMe284

  >aui-"bhukti

  ElaQuemoPrazer285

  Maui-"mukti

  ElaQuemaLiberao

  PaiTav]Taa_pativrat

  ElaQuemObservaoVotodeDevoodeSeuMarido287

  SaveRrq SavRMaaTaa XavaRaa )SavRja iSaida iSaDaa >aVYaa >aaVYaa >aYaaPaha ))37

  sarvevar sarvamt arv haravallabhsarvaj siddhid sidh bhavy bhvy bhaypah

  SaveRrqsarvevar

  ElaQuemaSupremaGovernatedeTudo288

  SavRMaaTaa sarvamt

  ElaQuemaMedeTudo289

  XavaRaaharavallabh

  ElaQuemaForadeiva291

  SavRjasarvaj

  ElaQuemaConhecedoradeTudo292

  iSaidasiddhid

  ElaQuemaDoadoradaObtenodaPerfeio293

  iSaDaa sidh

  ElaQuemObteveaPerfeio294

  >aVYaa bhavy

  ElaQuemaExistncia295

  >aaVYaa bhvy

  ElaQuemTodasasAtitudes296

  >aYaaPahabhaypah

  ElaQuemestAlmdeTodooMedo297

  k-}as h}as Paal/iYa}aq XavRrq TaaMaSaq dYaa ))TaiMaa TaaMaSaq SQaa

 • Paal/iYa}aqplayitr

  ElaQuemProtege300

  XavRrqarvar

  ElaQuemDDescanso301

  TaaMaSaq tmas

  ElaQuemManifestaasTrevas302

  dYaaday

  ElaQuemCompassiva303

  TaiMaa tamisr

  ElaQuemMisturaouMescla304

  TaaMaSaqtmas

  ElaQuemManifestaasTrevas305

  SQaa

 • [eareh

  ElaQuemaDefinitiva322

  iNaurNaaidNaqnihurandin

  ElaCujasasVibraessoExtremamenteSutis323

  Gairagarih

  ElaQuemestSempreFelizaoVerosSeusDevotos324

  duSa&h}as duasahartr

  ElaQuemDissipaTodooMal325

  iviXaavii

  ElaQuemEspecialmenteAmada326

  [eYaSaqreyas

  ElaQuemoFinal327

  ga*aqMaa >aYaaNak-a >aqMaNaaidNaq >aq" Pa[>aavTaq )vaGaqrq [qYaRMauNaa Yajk-}as YaJau"iPa[Yaa )) 41

  bhm bhaynak bhmandin bh prabhvatvgvar rryamun yajakartr yajupriy

  >aqMaabhm

  ElaQuemTerrvelmenteFeroz329

  >aYaaNak-abhaynak

  ElaQuemExtremamenteTemerosa330

  >aqMaNaaidNaqbhmandin

  ElaQuemTemumBramidoFeroz331

  >aq"bh

  ElaQuemFeroz332

  Pa[>aavTaqprabhvat

  ElaQuemoEspritodaIluminao333

  vaGaqrqvgvar

  ElaQuemaSupremaGovernantedeTodasasVibraes334

  [q"r

  ElaQuemoRespeito335

  YaMauNaayamun

  ElaQuemManifestaoCompletoControle336

  Yajk-}asyajakartr

  ElaQuemaExecutoradaUnioouS